Sunteți pe pagina 1din 8

SC VASARI CON SRL INSTRUCTIUNE PROPRIE GENERALA Cod:

DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA IP 01


Elaborat: Aprobat: Ed. 1/rev. 0
CSEPP/SC RAISA STYLE SRL Administrator
ing. CRISTESCU COSTICA PARASCHITA VASILE

Data: 19.04.2012

A. CONTINUT, SCOP, DOMENIU DE APLICARE


1. Prezentele instructiuni contin reguli minime pentru prevenirea accidentelor de munca si sunt
intocmite, conform Legii 319/2006, prin concretizarea prevederilor reglementarilor la conditiile specifice
de lucru.
2. Scopul instructiunilor este acela de a informa cat mai detaliat pe toti salariatii despre:
 factorii de risc existenti in cadrul unei sarcini de munca
 pericolele la care se pot expune prin nerespectarea reglementarilor de prevenire a accidentelor;
 regulile minime dar absolut necesare de contracarare a factorilor de risc existenti;
 EIP necesar reducerii actiunilor factorilor de risc asupra salariatilor;
 Materialele igienico-sanitare necesare igienei personale dupa executarea sarcinilor de munca.
3. Instructiunile se aplica tuturor in cadrul activitatilor desfasurate in societate.

B. DESCRIEREA ACTIVITATII
4. Societatea trebuie sa inventarieze factorii de rise existenti in activitatea proprie si sa stabileasca masurile
tehnice specifice, in functie de conditiile concrete de executare a operatiilor.
Lista acestora se va afisa la toate locurile de munca si se va aduce la cunostinta salariatilor impreuna cu
masurile de prevenire si contracarare.
5. Factorii de rise sunt determinati de cele patru elemente ale sistemului de munca:
 conditiile mediului ambiant in care se desfasoara sarcina de munca;
 natura si caracteristicile mijloacelor de productie;
 natura si conditiile de executare a sarcinii de munca;
 capacitatile psihoprofesionale de comportament ale executantului sarcinii de munca.
6. Pentru evitarea efectelor acestor factori de rise de accidentare asupra salariatilor se realizeaza masuri
organizatorice si sunt stabilite reguli obligatorii de comportament care vizeaza in special elementul uman ca
executant al sarcinii de munca, astfel:
 instruirea de protectie a muncii;
 intocmirea si afisarea de instructiuni specifice la toate locurile de munca, utilaje, masini sau
instalatii complexe;
 desemnarea conducatorilor locurilor de munca si stabilirea sarcinilor pentru prevenirea accidentelor de
munca, conform instructiunilor;
 identificarea punctelor periculoase (tablouri electrice, locuri cu gabarit redus, etc), marcarea in
culori conventionale si stabilirea masurilor suplimentare de prevenire a accidentelor. Lista acestora
se va afisa in salile de instruire si la locurile de munca (acolo unde este posibil) si se vor aduce la
cunostiinta salariatilor prin consemnare in fisele individuale de instruire;
 stabilirea cailor de acces si de circulatie la locul de munca, amenajarea si marcarea
corespunzatoare,afisarea schitei acestora la locurile de munca si instruirea salariatilor privind utilizarea
corecta a acestora.
C. MASURI GENERALE PENTRU EVITAREA SI CONTRACARAREA FACTORILOR DE RISC
DE ACCIDENTARE
Masuri organizatorice
12. Desemnarea conducatorilor locurilor de munca cu stabilirea atributiilor de serviciu privind organizarea si
supravegherea activitatii.
13. Toti salariatii trebuie sa fie calificati pentru sarcinile primate si se efectueaza organizat
improspatarea cunostiintelor profesionale prin diferite forme de pregatire, cu examinare anuala.

pag. 1/8
SC VASARI CON SRL INSTRUCTIUNE PROPRIE GENERALA Cod:
DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA IP 01

14. Toti salariatii trebuie sa fie examinati medical si psihologic, la angajare si apoi periodic,conform
cerintelor minime si de sanatate si securitate in munca, nefiind admisi la lucru cei inapti sau cu restrictii medicale.
15. Trebuie sa se efectueze autorizarea interna a executarii meseriilor si functiilor prevazute de legislatia
in vigoare (electricieni, etc) .
13. Trebuie sa se execute organizat instruirea in domeniul protectiei muncii a tuturor salariatilor, pe baza de
tematici aprobate, Instructiuni proprii specifice de protectie a muncii pentru ca salariatii sa cunoasca procesele
tehnologice, modul corect de indeplinire a sarcinilor si utilizare a instalatiilor,riscurile la care se pot expune si modul
de evitare a acestora.
14. Pentru prevenirea imbolnavirilor, trebuie sa se acorde EIP, conform contractului individual de munca,
pe baza factorilor de risc de la locurile de munca, pe sortimente si tipuri adecvate.
Masuri tehnice
18. Pentru evitarea surprinderii salariatilor care lucreaza cu o instalatie, un utilaj, un echipament
tehnic, trebuie realizate masuri de siguranta ca:
 toate lucrarile trebuie conduse si supravegheate permanent de catre salariati competent!, cu atributii precise
si desemnati prin decizii scrise;
 utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant;
 folosirea mijloacelor si dispozitivelor de protectie;
 echipamentele tehnice vor fi mentinute, printr-o intretinere adecvata, intr-o astfel de stare incat sa nu
prezinte riscuri pentru securitatea si sanatatea salariatilor;
 echipamentelor tehnice si partilor sale componente trebuie sa le fie asigurata stabilitatea prin fixare sau prin
alte mijloace atunci cand este necesara pentru securitatea si sanatatea salariatilor;
 protectorii si dispozitivele de protectie trebuie sa fie: construite robuste, sa nu genereze ele insele riscuri
suplimentare, sa nu poata fi inlaturate cu usurinta, sa nu li se poata anula cu usurinta functia de protectie, sa permita
interventiile necesare pentru lucrarile de intretinere, fara demontarea protectorilor sau a celorlalte mijloace tehnice
de protectie.
19. Pentru asigurarea deplasarii si acesului salariatilor la locurile de munca, in incinta societatii trebuie
stabilite, amenajate si marcate caile de acces si deplasare. Schitele acestora trebuie afisate in salile de instruire si se
prezinta salariatilor cu semnatura la sedintele de instruire.
20. La locurile de munca trebuie asigurat microclimatul in spatiile de lucru, prin ventilatie naturala,incalzire,
etc. .Trebuie asigurat iluminatul corespunzator in spatiile de lucru destinate salariatilor, cu corpuri de iluminat dirijate
astfel incat sa evite oboseala, precum si la exterior prin linii, unde se efectueaza lucrarile de interventie, intretinere
sau reparatie.
21. La locurile de munca trebuie asigurata apa potabila.
Masuri igienico-sanitare
22. Pentru toti salariatii trebuie sa se asigure gratuit materiale igienico-sanitare pentru asigurarea igienei corporale
in timpul lucrului si recapatarea tinutei si infatsarii salariatilor la terminarea lucrului, conform Contractului
individual de munca.
23. Trebuie amenajate posturi de prim-ajutor pentru acordarea primelor ingrijiri in caz de accident,dotate si
aprovizionate periodic cu materiale si medicamente, conform baremului. Trebuie sa se efectueze periodic
igienizarea spatiilor de lucru si a grupurilor sociale.
24. Trebuie asigurate spatii prevazute cu vestiare pentru pastrarea tinutei personalului si a echipamentului de
lucru si protectie.
D. ATRIBUTILE CONDUCATORILOR LOCURILOR DE MUNCA
25. Salariatii care conduc formatii de lucru trebuie sa fie desemnati, in urma instruirii si examinarii
asupra cunostintelor de protectie a muncii, prin decizie scrisa sau fisa postului, in care vor fi precizate si
atributiile privind respectarea legislatiei in domeniul protectiei muncii si
prevenirea accidentelor de munca.
26. La intrarea in serviciu, conducatorul locului de munca trebuie sa efectueze urmatoarele:
 o informare scurta a personalului privind conditiile tehnice in care se lucreaza;
 o informare de scurta durata privind regulile specifice de protectie a muncii absolut necesare care
trebuie respectate pentru lucrarea ce urmeaza a se efectua;
 verificarea dotarii cu EIL si EIP absolut necesare pentru evitarea riscurilor existente de accidentare;
 in timpul lucrului, va supraveghea permanent modul cum se desfasoara activitatile care se efectueaza.
E. ATRIBUTIILE EXECUTANTULUI (forta de munca)

pag. 2/8
SC VASARI CON SRL INSTRUCTIUNE PROPRIE GENERALA Cod:
DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA IP 01

27. a) Salariatii sunt obligati sa execute dispozitiile sefllor ierarhici in conditiile prezentelor instructiuni.
b) Orice dispozitie data contrar prevederilor prezentelor instructiuni de protectie a muncii se refuza si se
aduce la cunostinta sefului ierarhic superior .
c) Personalul care executa manevre si/sau lucrari in instalatiile electrice sub tensiune trebuie sa fie dotat si
sa utilizeze EIP si dispozitivele de protectie.
d) In cazul in care se constata nerespectari ale legislatiei in domeniul protectiei muncii care pot pune in
pericol sanatatea sau viata salariatilor, trebuie luate imediat si cu hotarare, masuri de intrerupere a lucrului si
remedierea deflcientelor.
28. Sefii ierarhici ai conducatorului locului de munca vor exercita un control ierarhic eficient privind modul in care
sunt respectate prevederile normelor de protectie a muncii in timpul lucrului, prin verificarea in teren, cu
consemnarea in evidentele operative stabilite a abaterilor constatate si masurile dispuse.
F. METODOLOGIA EFECTUARII INSTRUIRILOR GENERALITATI
29. Toate instruirile se vor efectua cu respectarea reglementarilorin vigoare.
30. Instruirea de protectia muncii trebuie efectuat tuturor salariatilor, indiferent de raporturile de
munca (salariat permanent, cu conventie civila, sezonier, zilier, etc.) care destasfoara activitati.
31. Instruirile trebuie efectuate pe baza unor tematici intocmite in functie de factorii de risc specifici activitatii
si aprobate de catre conducerea unitatii.
32. Toate elementele referitoare la instruiri se vor consemna in fisa individuals, care constituie documentul cu
valoare juridica prin care se confirma instruirile, pe baza de semnaturi.
INTOCMIREA TEMATICILOR
33. Tematicile de instruire trebuie intocmite pe meserii (functii) sau grupe de meserii, ale caror activitate se desfasoara
in conditii similare iar salariatii sunt supusi acelorasi factori de risc.
34. Tematicile se vor intocmi conf. Normelor Metodologice de aplicare a Legii319/2006 se vor verifica de
catre compartimentul de protectia muncii si se vor aproba de catre conducerea unitatii.
35. Materialele din tematici se vor repartiza uniform si judicios pe teme inlantuite logic, astfel incat,pe
parcursul unui ciclu de instruire (de exemplu un an) sa fie cuprinse toate materialele.
Temele astfel intocmite se vor afisa in salile de instruire.
36. Tematicile vor contine prevederi (articole) referitoare la:
 prevederi cu caracter general pe care trebuie sa la cunoasca toti salariatii, indiferent de meserie;
 prevederi specifice meseriei (functiei);
 prevederi specifice echipamentului sau instalatiei deservite de catre salariat;
 prevederi specifice locului de munca in ansamblu.
37. Prevederile cu caracter general se refera la:
 legi, ordonante,norme metodologice, ordine ale ministerelor,etc.;
 dotarea si utilizarea corecta a EIP, sculelor, mijloacelor si dispozitivelor de protectie;
 acordarea prirnului ajutor in caz de accidentare;
 circulatia pe drumurile publice, utilizarea cailor de acces, transport intern, etc.;
 acordarea mijloacelor igienico-sanitare si alimentatiei de protectie;
 reguli minime privind electrosecuritatea, lucrul la inaltime, transportul si depozitarea materialelor,utilizarea
materialelor periculoase, explozive, inflamabile.
38. Prevederile specifice meseriei se refera la:
- desfasurarea procesului de munca pe fazele tehnologice;
- sarcini de serviciu, atributii, responsabilitati conform fisei postului, deciziei de conducator al locului de munca;
- cerinte minime de saantate si securitate in munca pentru activitatea sau meseria respectiva.
39. Prevederile specifice utilajului sau instalatiei deservite se refera la:
 Instructiunile de utilizare, exploatare, protectia muncii, PSI, interventiile in caz de avarie pentru
utilajul respectiv (echipament tehnic,centrala termica, etc), care trebuie sa contina factorii de risc existenti,
tensiunea de lucru.etc..
 Mijloacele de protectie, dispozitivele de protectie si de semnalizare necesare.
40. Prevederile specifice locului de munca se refera la:
 instructiunile proprii locului de munca respectiv cu toti factorii de risc existenti si modul de evitare a
acestora;
 schita cu caile de acces si deplasare la locurile de munca:
 locurile unde sunt amplasate posturile de prim ajutor;

pag. 3/8
SC VASARI CON SRL INSTRUCTIUNE PROPRIE GENERALA Cod:
DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA IP 01

 situatia locurilor de munca periculoase, gabarit redus, gaze sau produse periculoase, etc.;
 reglementari comune (conventii) privind executarea de lucrari cu terti, investitii, etc.;
 materiale educative, studii de caz ale unor accidente, etc.
DURATA INSTRUIRILOR
41. Durata instruirilor se stabileste diferentiat in funtie de tipul instruirii,complexitatea tehnica si gradul de
periculozitate a proceselor de rnunca.
TIPURILE DE INSTRUIRI IN DOMENIUL SECURTTATII SI SANATATII IN MUNCA
42. Instruirea introductiv generala, se efectueaza de catre lucratorul desemnat ,timp de minim 8 ore, in
cabinetul de protectia muncii,si va contine:
a) legislatia de securitate si sanatate in munca;
b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;
c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;
d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si
evacuarea lucratorilor.
Continutul instruirii introductiv generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre angajator.
Instruirea introductiv generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste.Rezultatul
verificarii va fi consemnat in fisa de instruire.
Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv generala.
Scopul acestei instruiri este acela de a prezenta salariatilor nou angajati in unitate materialele cu caracter
general din tematica aprobata, mentionate mai sus.
In urma instruirii se va efectua verificarea insusirii cunostintelor de catre seful de unitate fiind interzisa repartizarea
la locul de munca a salariatilor care nu si-au insusit prevederile minime necesare prevenirii accidentelor.
43. Instruirea la locul de munca
A doua zi (daca testul de verificare a cunostintelor privind instruirea introductiv generala a fost trecut) pentru
angajatii care au efectuat instruirea introductiv generala:
- la schimbarea locului de munca in cadrul intreprinderii si/sau unitatii de catre conducatorul;
- instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de
maximum 20 de persoane) timp de minirn 8 ore, cu consemnare in fisa individuala de instruire.
Scopul acestei instruiri este acela de prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile
si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii
exercitate,si:
- informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau
postului de lucru;
- prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
- masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor si evacuarea lucratorilor;
- prevederi ale reglementarilor de securitate §i sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de
munca si/sau postului de lucru;
- instruirea la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana
respectiva o va desfas,ura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a
mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.
In timpul acestei instruiri se vor efectua in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea,
prezentarea locurilor periculoase direct pe teren, delimitarea materiala a acestora,etc.
44. In urma celor doua instruiri, seful ierarhic superior celui care a facut instruirea, va efectua o noua
verificare a insusirii cunostiintelor dobandite si numai daca instruirile au fost corespunzatoare va semna pe fisa
individuala confirmand astfel admiterea la lucru a noului angajat. Este interzisa admiterea la lucru fara
confirmarea sefului ierarhic superior.
45. Instruirea periodica suplimentara
- se va efectua de catre conducatorul locului de munca care efectueaza instruirea
- se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre lucratorul desemnat si aprobate de catre angajator care
vor fi pastrate la persoana ce efectueaza instruirea,atunci cand:
- cand un lucrator a lipsit peste 30 zile lucratoare;
- cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale
locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau
aparitiei de noi riscuri in unitate;

pag. 4/8
SC VASARI CON SRL INSTRUCTIUNE PROPRIE GENERALA Cod:
DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA IP 01

- la reluarea activitatii dupa accident de munca;


- la executarea unor lucrari speciale;
- la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
- la modificarea tehnologiilor existente sau proceduri de lucru;
- la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
46. Instruirea periodica.
Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.
Intervalul intre doua instruiri periodice va fi de 6 luni pentru toti lucratorii.
Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de
catre serviciile externe,care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost
facuta corespunzator.
Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre serviciul extern de protectie si prevenire si
aprobate de catre angajator care vor fi pastrate la persoana ce efectueaza instruirea.
Instruirea periodica se va efectua pe baza pe baza tematicilor intocmite si aprobate de catre angajator care vor fi
pastrate la persoana ce efectueaza instruirea
DESFASURAREA INSTRUIRILOR
47. Personalul care efectueaza instruirea trebuie sa aiba cunostintele necesare de specialitate si de protectia muncii
pentru realizarea unei instruiri eficiente si corecte, tn conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu.
48. Toate cunostintele prezentate teoretic se vor completa cu exemplificari concrete referitoare la
modul corect in care se va desfasura activitatea la locurile de munca din cadrul societatii.
49. Pentru ridicarea nivelului instruirilor se vor utiliza materiale documentare adecvate: afise, pliante,
scheme, machete, filrne, etc. precum si mijloace audio- video moderne.
COMPLETAREA FISELOR INDIViDUALE DE INSTRUIRE
50. Fiecare salariat va avea o singura fisa individuala instruire in domeniulsanatatii si securitatii in munca, care
trebuie sa insoteasca salariatul in cazul mutarii la un nou loc de munca, in cadrul aceleiasi unitati, pentru a nu fi
necesara intocmirea unei noi fise.
51. La sosirea (angajarea) unui nou salariat este obligatorie intocmirea unei fise proprii (individuale),
de catre compartimentul de protectia muncii, fiind interzisa preluarea unei fise a altui salariat plecat
din unitate.
52. Fisele noi (in continuare) se vor completa la toate rubricile privind instruirea la angajare,prin
copierea integrala din fisele originale, cu formula ,,Conform cu originalul" semnatura olografa (in
original) a angajatului,stampila si semnatura sefului de unitate.
53. In situatia in care fisele originale nu se mai gasesc, iar datele originale privind instruirea s-au
pierdut, se va efectua o noua instruire (introductiv general si la locul de munca), cu consemnarea
corespunzatoare, pe baza Tematicilor actuale (cu legislatia in vigoare) deoarece, in mod evident, nu
se mai justifica reinstruirea dintr-o legislate abrogate.
54. In cazul in care, rubricile noilor fise nu sunt suficiente pentru completarea integrala a materialelor
predate la instrucor pentru ,,instructajul periodic ".
G. OBLIGATIILE DETINATORILOR DE AUTOVEHICULE SI ALE CONDUCATORILOR AUTO.
Inainte de trimiterea unui autovehicul in cursa este necesara indeplinirea conditiilor pentru ca acesta sa poata circula
Tu siguranta deplina, conditii prevazute de reglementarile legate, astfel:
55. Exras din Decretul328/1966:
Art. 26. Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa mdeplineosca conditiile tehnice necesare
asigurarii securitatii circulatiei. In acest scop, detinatorii de vehicule le vor intretine in stare buna de functionare.
Art. 45. ... Unitatile sunt obligate sa. ia masuri pentru ridicarea continua a calificarii conducatorilor de auto
vehicule ..., in vederea insu§irii si respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale ce reglementeaza circulatia pe
drumurile publice.
Art. 46. Unitatile vor dota autovehiculele pe care le detin cu truse medicale de prim ajutor.
56. Extras din Regulamentui de aplicare a Decretului 328/1966:
Art. 73. Unitatile detinatoare de vehicule sunt obligate:
a) sa verifice starea tehnica a autovehiculelor, sa faca mentiune in foaia de parcurs ca acestea se gasesc in buna
stare de functiouare si sa nu permits iesirea in circulatie a celor care nu indeplinesc conditiile tehnice (inclusiv pe
cele prevazute la art. 79).
d) sa nu permita conducatorilor de autovehicule sa piece in cursa sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare
avansata de oboseala.

pag. 5/8
SC VASARI CON SRL INSTRUCTIUNE PROPRIE GENERALA Cod:
DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA IP 01

Art. 76. Conducatorii de autovehicule care transporta incarcaturi periculoase trebuie sa fie autorizati pentru
aceasta, conform prevederilor legale.
Art. 44. Conducatorii de autovehicule sunt obligati, inainte de plecarea in cursa:
 sa verifice starea tehnica a autovehiculului, in special sistemul de transrmisie, directie, rulare, lumini
si semnalizare. Daca autovehiculul nu indepline§te conditiile tehnice, conducatorul sau nu va pleca in cursa;
 la iesirea din garaj si la schimbul pe traseu, sa semneze (in foaia de parcurs) la primirea
autovehiculului, daca corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula.
Art. 19. Persoanele juridice trebuie sa se asigure ca in dotarea autovehiculului sa se gaseasca inventarul
(prevazut de catre furnizor in functie de tipul autovehiculului) pentru prim ajutor, minime interventii si remedieri
ale unor defectiuni in parcurs.
Art. 407. La plecarea in cursa, conducatorul auto are obligatiile:
- sa respecte regulile de pornire a motorului (cu acumulatorul propriu, cu robotul de pornire, sau cu manivela) fara
sa utilizeze focul deschis.
Art. 410. In timpul cursei, conducatoml auto va respecta intocmai regulile de circulatie prevazute in functie de
tipul de autovehicul §i conditiile de drum, astfel incat sa se previna accidentele (viteza stabilita, itinerariul
programat, eficacitatea sistemului de franare, controlul tehnic dupa minim 250 km parcur§i, etc.).
Art. 419. Conducatorii autoturismelor, in plus fata de cele de mai sus, trebuie printre alte obligatii sa:
- foloseasca Centura de siguranta si sa pretinda persoanei din dreapta fa|a sa o foloseasca:
Prezenta se va prelucra cu toti Conducatorii auto, cu consemnare in fisele individuale de protectie a muncii.
H. OBLIGATIILE SI DREPTURIIE SALARIATILOR privind circulatia pe drumurile publice.
Art. 1. In timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca si invers, toil salariatii trebuie sa circule pe traseul si in
timpul normal de deplasare, cu respectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice, ale transportului in comun sau pe
calea ferata.
Art. 2. Orice accident suferit de catre un salariat in aceasta situatie constituie " accident de munca de traseu" si trebuie
comunicat conducerii unitatii, IMEDIAT.
Art. 3. Orice accident suterit de catre un salariat in timpul deplasarii de la sediul unita|ii la locul sau de munca, de
catre conducatorii autovehiculelor in timpul serviciului. sau de catre un salariat in interesul serviciului si cu Ordin de
deplasare constituie "accident de munca de circulatie" si de asemenea trebuie comunicat conducerii unitaiii.
Art. 4. Salariatul care a suferit un astfel de accident beneficiaza de aceleasi drepturi de protectie sociala ca si in cazul
unui accident de munca propriu-zis.
Art. 5. Pentru prevenirea unor astfel de accidente salariatii au obligatia sa respecte regulile de circulatie si deplasare
prevazute de reglementari.
57. Pietonii sunt obligati:
a) sa circule numai pe trotuar, iar in lipsa acestora pe potecile laterale ale drumurilor publice: b)sa nu circule pe
autostrazi si pe partea carosabila a drumurilor nationale;
c) sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu au trotuare sau poteci;
d) sa traverseze drumurile publice numai perpendicular pe acestea si prin locurile unde sunt indicatoare sau
marcaje, iar acolo unde acestea lipsesc, numai dupa ce s-au asigurat ca nu exista vreun pericol;
58. Calatorii sunt obligati:
d) sa nu se urce, sa nu coboare, sa nu deschida usile autovehiculului in timpul mersului:
e) sa nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caroseriei tramvaielor,troleibuzelor,
autobuzelor sau ale altor mijloace de transport ori stand in picioare in caroseria autocamioanelor;
f) sa nu distraga, prin discutii, atentia conducatorului autovehicolelor de transport in comun.
59. ... pasagerul care ocupa locul din fata al unui autoturism este obligat sa poarte Centura de siguranta atat in
localitati cat si in afara acestora;
60. Extras din Regulamentul de aplicare a Decretului 328/1966:
Art. 11. Persoanele care circula pe drumurile publice trebuie sa se conformeze regulilor de circulatie, semnificatiei
mijloacelor de semnalizare rutiera si semnalelor agentilor de circulatie.
Art. 12. Pietonii nu trebuie sa se angajeze in traversarea partii carosabile decat dupa ce s-au asigurat ca acest lucru se
poate face in siguranta.
Art.14. Semnalul agentului de circulatie, dat cu bratul ridicat vertical si/sau cu fluierul, inseamna "Atentie,
oprire" pentru toate persoanele care se apropie, .... iar semnalul cu bratul (sau ambele brate) orizontal mseamna
"oprire" pentru toate persoanele care circula din fata sau spatele agentului...
I. MANIPULARE SI TRANSPORT PRIN PURTARE A MASELOR

pag. 6/8
SC VASARI CON SRL INSTRUCTIUNE PROPRIE GENERALA Cod:
DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA IP 01

 Prin manipulare sau transport prin purtare se intelege orice operatic de ridicare, coborare, purtare
cu bratele, a maselor.
 Se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.
 Salariatii trebuie sa prirneasca o instruire adecvata, privind riscurile la care se expun in cazul in
care operatiunile nu sunt executate corect.
 Conducerea societatii va indica greutatea sarcinii de ridicat precum si centrul de greutate al unui
ambalaj excentric.
● Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati care vor efectua manipularea si
transportul maselor.
 Nu se va efectua transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare.
 Traseul pe care se efectueaza deplasarea nu trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
 Transportul maselor care au margini taioase se va face numai daca sunt utilizate palmare, pentru protectia
mainilor.
TRANSPORT CU MIJLOACE NEMECANIZATE
 Alegerea mijloacelor nemecanizate (targi,carucioare,etc.) se va face in functie de greutatea si
caracteristicile maselor transportate si terenului.
 Inainte de incarcare se vor examina ambalajele iar cuiele iesite se vor indoi.
 Se interzice utilizarea mijloacelor de transport cu defectiuni.
INCARCAREA MATERIALELOR LUNGI, GRELE
 Se va efectua pe planuri inclinate, bine dimensionate,bine fixate la capete si care nu vor depasi
nivelul platformelor.
 Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul ei, acestia trebuie sa stationeze lateral.
 Se interzice descarcarea prin rostogolire libera.
DEPOZITAREA, INCARCAREA PRODUSELOR DIVERSE
Manipularea produselor periculoase (inflamabile, explozive, petroliere. etc.) se va face numai cu
respectarea reglementarilor specifice acestor produse.
J. PREVEDERI COMUNE
Indatoriri ale angajatilor
61. Angajatii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice normele, reglementarile si instructiunile
de protectie a muncii specifice functiei indeplinite si operatiilor executate.
62. In scopul prevenirii accidentelor de munca, angajatii au si urmatoarele indatoriri:
a) sa-si insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
b) sa desfasoare activitatea in a§a fel, meat sa nu expuna la pericol de accidentarc sau imbolnavire
profesionala atat persona proprie cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
c) sa verifice daca instalatiile, masinile, utilajele, sculele si rechizitele sunt in buna stare de
functionare, fund admise numai acelea care prezinta siguranta in functionare;
d) sa nu actioneze sau sa intervina asupra echipamentelor tehnice pentru care nu a primit sarcini in acest sens, nu
este instruit si examinat sau autorizat;
e) sa nu deconecteze sau sa anuleze, sub nici o forma, nici o instalatie de semnalizare, blocare sau de protectie;
f) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau oricarui sef ierarhic superior
incalcarile normelor de protectie a muncii savarsite de alti salariati;
g) sa instiinteze conducerea societatii despre orice eveniment produs;
h) sa foloseasca efectiv si corect in timpul lucrului EIP si EIL, specifice factorilor de rise ai activitatii pe care o
desfasoara;
i) sa posede imbracaminte si incaltaminte adecvate sarcinilor de munca;
j) sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului direct al acestuia;
k) sa evite jocul si glumele in timpul lucrului, trecerea peste obstacole, fuga, urcarea sau coborarea scarilor prin
sarirea treptelor etc.;
l) sa urce si sa coboare cu atentie din materialul rulant, numai cand acesta este stationat;
m) sa nu se culce, sa nu se aseze sau sa circule sub taluzurile sapaturilor sau pe langa stivele de materiale,
langa masini, pe treptele vagoaneler, in gabaritul de libera trecere al liniilor sau in alte locuri periculoase;
n) sa se prezinte corespunzator si sa dea orice relatie in domeniul protectiei muncii la solicitarea
organelor de control si de cercetare abilitate;
o) sa participe la instructajele profesionale si de protectia muncii;

pag. 7/8
SC VASARI CON SRL INSTRUCTIUNE PROPRIE GENERALA Cod:
DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA IP 01

p) sa foloseasca in executarea sarcinilor de serviciu numai mijloacele de comunicatie prevazute in


instructiunile
de serviciu;
r) sa nu fumeze si sa nu introduca tigari si surse de foc la locurile de munca unde acest lucru este interzis;
s) sa asigure supravegherea permanenta a echipamentelor tehnice mcredintate;
t) sa nu introduca, sa nu depoziteze si sa nu transporte la locul de munca materiale sau produse periculoase.
63. Pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de munca este necesara reglarea corespunzatoare a
iluminatului, temperaturii si umiditatii, prin instalarea unor dispozitive de iluminat si ventilare a aerului.
Coordonarea, deservirea, supravegherea si controlul proceselor de munca
64. Conducatorul locului de munca stabileste si raspunde de modul in care face organizarea,supravegherea si
controlul proceselor de munca.
Conducatorul locului de munca trebuie sa urmareasca functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor,
utilajelor, masinilor, dispozitivelor etc., din zona sa de responsabilitate, luand masuri de inlaturare a defectiunilor
sau dispunand intreruperea lucrului si anuntand imediat Conducatorul ierarhic superior.

pag. 8/8