Sunteți pe pagina 1din 18

CAPITOLUL 1

CHELTUIELILE PUBLICE

1.1 Concepte teoretice

Cheltuielile publice exprimã relaţii economico-sociale în formã bãneascã,


care se manifestã între stat şi persoane fizice sau juridice, cu ocazia repartizãrii şi
utilizãrii resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia.
În cadrul cheltuielilor publice includem cheltuielile publice efectuate de
administraţiile publice centrale, locale, cheltuielile finanţate din bugetul
asigurãrilor sociale de stat, precum şi cheltuielile organismelor internaţionale
efectuate din prelevãri de la membrii acestora.
Pentru analiza cheltuielilor publice se dimensionează o serie de
indicatori. Aceşti indicatori se referã la volumul, structura şi dinamica cheltuielilor
publice.

1.1.1. Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice

a) Un prim indicator privind nivelul cheltuielilor publice este volumul


cheltuielilor publice. Acest indicator reprezintã o însumare a cheltuielilor publice,
la nivelul tuturor bugetelor.
Suma cheltuielilor publice ale tuturor bugetelor mai este cunoscutã şi sub
denumirea de cheltuieli publice totale neconsolidate (CPTN).
Dacã eliminãm transferurile (T) din cheltuielile publice totale
neconsolidate obţinem cheltuielile publice totale consolidate.

CPTC = CPTN - T

Volumul cheltuielilor publice ne sau consolidate se poate exprima atât în


preţurile perioadei curente (în mărimi nominale), cât şi în preţurile unei perioade de
bază, adică în preţuri constante (în mărimi reale).
b) În comparaţii internaţionale se foloseşte, ca indicator privind nivelul
cheltuielilor publice, ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut.

C
p C/PIB
=
PIB
x100

c) Un alt indicator folosit în comparaţii internaţionale îl reprezintã


cheltuielile publice medii pe locuitor exprimate în moneda naţională sau într-o
monedă de circulaţie internaţională, în general USD.

C
C loc/USD
=
populatie x curs de schimb

Acest indicator poate fi obţinut din combinarea urmãtorilor indicatori:


- cheltuieli publice medii pe locuitor:

C
C loc
=
populatie
- cheltuieli publice exprimate în USD:

C
C loc
=
curs de schimb

1.1.2. Indicatori privind structura cheltuielilor publice

Aceşti indicatori exprimã ponderea fiecãrei categorii de cheltuieli publice


în total cheltuieli sau într-o anumitã grupã de cheltuieli. Indicatorii privind
structura cheltuielilor publice se calculeazã pe baza clasificãrii cheltuielilor
publice.

g = cC x 100 , unde:
i
i

gi = ponderea cheltuielii i în total cheltuieli sau într-o anumitã grupã de


cheltuieli;
Ci = cheltuiala a cãrei pondere se calculeazã;
C = cheltuiala totalã sau volumul cheltuielilor unei anumite grupe de
cheltuieli.
Cheltuielile publice ale bugetului de stat al României, spre exemplu, se
clasifică după două criterii: economic, respectiv funcţional.
c.1) Conform clasificaţiei economice avem:
Cheltuielile totale ale bugetului de stat = Cheltuieli curente + Cheltuieli de
capital + Împrumuturi acordate + Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi
comisioane la credite externe şi interne
Cheltuielile curente = Cheltuieli de personal + Cheltuilei materiale + Prime
+ Subvenţii + Transferuri + Dobânzi aferenet datoriei publice + Rezerve
c.2) Conform clasificaţiei funcţionale avem:
Cheltuielile totale ale bugetului de stat = Servicii Publice generale +
Apărare, Ordine publică şi siguranţă naţională + Cheltuieli Social-Culturale +
Servicii şi Dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape + Acţiuni economice +
Cercetarea ştiinţifică + Transferuri + Împrumuturi acordate + Dobânzi aferente
datoriei publice + Fonduri de rezervă

1.1.3. Indicatori privind dinamica cheltuielilor publice

Pentru a cuantifica modificãrile survenite în timp se folosesc o serie de


indicatori:
- modificarea nominalã şi realã, în mãrime absolutã şi relativã a
cheltuielilor publice;
- modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul intern brut;
- modificarea cheltuielilor publice medii pe locuitor, exprimate în USD;
- modificarea ponderii cheltuielilor publice;
- coeficientul de concordanţã a cheltuielilor publice cu produsul intern
brut;
- elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu produsul intern brut.

Modificarea nominalã şi realã a cheltuielilor publice, exprimatã în


mãrime absolutã şi relativã, permite comparaţii între cheltuielile publice a mai
multor ani.
Pentru a determina modificarea nominalã a cheltuielilor publice vom
folosi mãrimea cheltuielilor publice exprimate în preţuri curente. Aceastã
modificare poate fi determinatã atât în mãrime absolutã, cât şi relativã.

n n n
∆C 1/0
= C1 − C0 , unde:
n n
C si C
1 0
reprezintã cheltuielile publice exprimate în preturi
curente pentru anul 0 si anul 1
n n n
n C −C x 100 = ∆C
∆C (%) =
1/0
1
n
0
n
1/0
x 100
C 0 C 0

Pentru obţinerea unor informaţii cât mai aproape de realitate cu privire la


modificarea cheltuielilor publice, vom folosi cheltuielile publice exprimate în
preţuri constante.
Modificarea în mãrime realã a volumului cheltuielilor publice se
determinã prin urmãtoarele formule:
- modificarea în mãrime absolutã:

r r r
∆C 1/0
= C1 − C0 , unde:

r r
C si C
1 0
reprezintã cheltuielile publice exprimate în preturi
curente pentru anul 1 si anul 0

- modificarea relativã:

r r r
r C −C x 100 = ∆C
∆C (%) =
1/0
1
r
0
r
1/0
x 100
C 0 C 0

Pentru a determina mãrimea în preţuri constante a cheltuielilor publice se


plecã de la cheltuielile publice exprimate în preţuri curente, care vor fi exprimate în
preţuri constante cu ajutorul deflatorului PIB (indicele preţului).
Ip = PIB 1
x 100
1/0
PIB 0

Pe baza acestei expresii obţinem urmãtoarea formulã de calcul pentru


cheltuielile publice exprimate în preţuri constante:

n
C
C = Ip
r

Modificarea volumului cheltuielilor publice poate fi exprimatã şi cu


ajutorul indicelui de creştere a preţurilor, atât în preţuri curente, cât şi în preţuri
constante, prin urmãtoarele formule:

n
C
IC = n
1
n
x 100
C 1/0
0

r
C
IC = r
1
r
x 100
C 1/0
0

Pe baza formulelor de calcul a modificãrii relative a volumului


cheltuielilor publice şi a indicelui de creştere (deflatorul PIB) ajungem la
urmãtoarele egalitãţi:

n
∆C 1/0
(%) = I
C1/0
n - 100

r
∆C 1/0
(%) = I
C1/0
r - 100
Modificarea ponderii cheltuielilor publice în PIB se determinã pe baza
urmãtoarei formule:

∆p =p -p = C x 100 - C
1 0
x 100
CP/PIB CP/PIB1 CP/PIB0 PIB 1PIB 0

Modificarea cheltuielilor publice medii pe locuitor exprimate în USD


se determinã pe baza urmãtoarei formule:

C
∆C loc/USD
=
populatie x curs de schimb
- 1

1 1

C 0

populatie x curs de schimb


0 0

Acest indicator se poate descompune în urmãtorii indicatori:


- modificarea cheltuielilor publice medii pe locuitor:

C C
∆C loc
= 1
-
populatie populatie
0

1 0

- modificarea cheltuielilor publice exprimate în USD:

C C
∆C = - 1 0
USD
curs de schimb curs de schimb 1 0

Modificarea ponderii cheltuielilor publice se determinã pe baza


urmãtoarei formule:
Ci C
∆g = 1
x 100 - i 0
x 100
i
C1 C 0

Coeficientul de corelare dintre cheltuielile publice şi produsul intern


brut se determinã dupã urmãtoarea formulã:

C 1

IC
K= 1/0
= C 0

IPIB 1/0
PIB 1

PIB 0

Elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu PIB se determinã dupã


formula:

C -C 1 0

C
e = PIB - PIB 0

1 0

PIB 0

O elasticitate supraunitarã ne indicã o creştere a ponderii cheltuielilor


publice în PIB. Dacã elasticitatea este subunitarã este reflectatã o tendinţã de
restrângere a ponderii cheltuielilor publice în PIB. Dacã elasticitatea este unitarã
are loc o menţinere în timp a ponderii cheltuielilor publice în PIB.
1.2. Aplicaţii rezolvate

1. Se cunosc urmãtoarele date, pentru statul R, în anul 2003:

Nr. crt Indicatori u.m. valori


1. cheltuielile bugetului de stat mld. u.m. 7500
2. cheltuielile fondului securitãţii sociale mld. u.m. 3000
3. cheltuielile bugetelor locale mld.u.m. 4500
4. transferuri între bugete mld. u.m. 1200
5. produs intern brut mld u.m. 33000
6. Populaţie mil. loc 20
7. curs de schimb u.m./USD 30

Sã se determine:
a) volumul CPTN;
b) volumul CPTC;
c) ponderea CPTC în PIB;
d) volumul CPTC medii pe locuitor exprimate în USD.

Rezolvare:
a) CPTN = suma cheltuielilor bugetelor;
CPTN = 7500 + 3000 + 4500 = 15000 mld. u.m.

b) CPTC = CPTN - transferuri între bugete;


CPTC = 15000 - 1200 = 13800 mld u.m.

CPTC
c) p CPTC/PIB
=
PIB
x 100
13800
p CPTC/PIB
=
33000
x 100 = 41,81%

CPTC
d) CPTC loc/USD
=
populatie x curs de schimb

13800 mld u.m.


CPTC loc/USD
=
20 milioane x 30 u.m./USD
= 23000 USD/loc

2. Se cunosc urmãtoarele date, pentru statul R, în anul 2003:

mld. u.m.
Nr. crt. Indicatori Sume
1. cheltuieli social-culturale 5000
2. cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã 7800
3. cheltuieli cu gospodãria comunalã şi locuinţe 3500
4. cheltuieli cu apãrarea naţionalã 2000
5. cheltuieli cu ordinea publicã 1500
6. cheltuieli cu puterea şi administraţia de stat 1000
7. cheltuieli cu acţiuni economice 6000
8. alte cheltuieli 5500

Sã se determine structura funcţională a cheltuielilor publice totale.

Rezolvare:
Pentru a determina ponderea fiecãrei categorii de cheltuieli în totalul
cheltuielilor trebuie sã determinãm suma acestora.
Total cheltuieli = 5000 + 7800 + 3500 + 2000 + 1500 + 1000 + 6000 +
5500 = 32300 mld u.m.
- ponderea cheltuielilor social-culturale:

5000
p = 32300 x 100 = 15,48%
1

- ponderea cheltuielilor cu asigurãrile sociale şi protecţia socialã:

7800
p 2
=
32300
x 100 = 24,14%

- ponderea cheltuielilor cu gospodãria comunalã şi locuinţe:

3500
p 3
=
32300
x 100 = 10,84%

- ponderea cheltuielilor cu apãrarea naţionalã:

2000
p 4
=
32300
x 100 = 6,19%

- ponderea cheltuielilor cu ordinea publicã:

1500
p 5
=
32300
x 100 = 4,64%

- ponderea cheltuielilor cu puterea şi administraţia de stat:


1000
p 6
=
32300
x 100 = 3,10%
- ponderea cheltuielilor cu acţiuni economice:

6000
p 7
=
32300
x 100 = 18,58%

- ponderea altor cheltuieli:

5500
p 8
=
32300
x 100 = 17,03%

3. Se cunosc urmãtoarele date: mld u.m.

Nr. crt. Indicatori 1995 2002


1. cheltuielile bugetului de stat 50000 72000
2. cheltuielile bugetului asigurãrilor 20000 28000
sociale de stat
3. cheltuielile bugetelor locale 35000 49000
4. transferuri între bugete 7000 10000
5. produs intern brut 150000 220000
6. deflatorul PIB (1998 = 100%) 85% 107%

Valorile sunt exprimate în preţuri curente. Sã se determine:


a) CPTC în anul 1995;
b) modificarea nominalã, absolutã şi relativã a CPTC, pentru perioada
considerată;
c) modificarea realã, absolutã şi relativã a CPTC, pentru perioda
considerată;
d) modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul intern brut.
Rezolvare:
a) CPTC = CPTN - transferuri;
CPTC = (50000 + 20000 + 35000) - 7000 = 92000 mld u.m.

b) ∆CPTC n
2002/1995 = CPTC n
2002 − CPTC n
1995

∆CPTC 2002/1995 = 139000 - 92000 = 47000 mld u.m.


n

n
∆CPTC 2002/1995
∆CPTC
n
2002/1995 (%) = n
x 100
CPTC 1995

47000
∆CPTC
n
2002/1995 (%) = x 100 = 51,08%
92000

c) Pentru a determina modificarea cheltuielilor publice exprimate în preţuri


constante trebuie sã transformãm cheltuielile publice din exprimarea în preţuri
curente în exprimarea în preţuri constante.

n
CPTC
CPTC =
r

Ip

92000
CPTC 1995 = = 108235 mld u.m.
r

0,85
139000
CPTC 2002 = = 129907 mld u.m.
r

1,07

∆CPTC
r
2002/1995 = CPTC r
2002 − CPTC r
1995

∆CPTC 2002/1995 = 129907 - 108235 = 21672 mld u.m.


rn

r
∆CPTC 2002/1995
∆CPTC 2002/1995 (%) =
r
r
x 100
CPTC 1995
21672
∆CPTC
r
2002/1995 (%) = x 100 = 20,02%
108235

CPTC 2002 CPTC 1995


d) ∆p CPTC/PIB = x 100 - x 100
PIB 2002 PIB 1995

139000 92000
∆p CPTC/PIB
=
220000
x 100 -
150000
x 100 = 1,85%

4. Se cunosc urmãtoarele date:


Nr. Indicatori u.m. 1995 2002
crt.
1. cheltuielile bugetului de stat mld 13500 16000
2. cheltuielile bugetului securitãţii mld 7000 8000
sociale
3. cheltuielile bugetelor locale mld 8500 10000
4. transferuri între bugete mld 2000 2500
5. populaţie mil 30 32
6. curs de schimb um/usd 150 170
7. produs intern brut mld 70000 83000

Sã se determine:
a) modificarea CPTC medii pe locuitor exprimate în USD;
b) coeficientul de corelaţie între cheltuielile publice şi produsul intern
brut;
c) coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice în raport cu produsul
intern brut.
Rezolvare:
CPTC 2002
a) ∆CPTC loc/USD = -
populatie2002 x curs de schimb 2002

CPTC 1995 -
populatie1995 x curs de schimb1995

CPTC2002 = CPTN2002 - transferuri = (16000 + 8000 + 10000) - 2500 = 31500 mld


CPTC1995 = CPTN1998 - transferuri = (13500 + 7000 + 8500) - 2000 = 27000 u.m.

31500 mld 27000 mld


∆CPTC loc/USD = - = - 210 u.m./USD, deci are loc o
32 mil x 170 30 mil x 150
descreştere a cheltuielilor publice medii pe locuitor exprimate în USD.

C 2002
I C 2002/1995
b) K = = C 1995
I PIB 2002/1995 PIB 2002
PIB 1995

31500
1,1666
K = 27000 = = 0,98 , deci creşterea PIB devanseazã creşterea
83000 1,1857
70000
cheltuielilor publice totale consolidate.

CPTC 2002 - CPTC 1995


c) e = C 1995
PIB 2002 - PIB 1995
PIB 1995
31500 - 27000
27000 0,1666
e = =
83000 - 70000 0,1857
= 0,8971

70000

1.3. Aplicaţii propuse spre rezolvare

1. Se cunosc urmãtoarele date:


Nr. crt Indicatori u.m. valori
1. cheltuielile bugetului de stat mld. u.m. 8300
2. cheltuielile fondului securitãţii sociale mld. u.m. 3800
3. cheltuielile bugetelor locale mld.u.m. 4500
4. transferuri între bugete mld. u.m. 500
5. produs intern brut mld u.m. 32600
6. populaţie mil. loc 28
7. curs de schimb u.m./USD 45

Sã se determine:
a) volumul CPTN;
b) volumul CPTC;
c) ponderea CPTC în PIB;
d) volumul CPTC medii pe locuitor exprimate în USD.
2. Se cunosc urmãtoarele date (mld. u.m.):
Nr. crt. Indicatori Sume
1. cheltuieli social-culturale 12000
2. cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã 15500
3. cheltuieli cu gospodãria comunalã şi locuinţe 10500
4. cheltuieli cu apãrarea naţionalã 12000
5. cheltuieli cu ordinea publicã 8500
6. cheltuieli cu puterea şi administraţia de stat 6500
7. cheltuieli cu acţiuni economice 16500
8. alte cheltuieli 8600
Sã se determine ponderea fiecãrei categorii de cheltuieli în totalul
cheltuielilor.

3. Se cunosc urmãtoarele date:


mld u.m.
Nr. crt. Indicatori 1995 2002
1. cheltuielile bugetului de stat 42500 67000
2. cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat 25000 30000
3. cheltuielile bugetelor locale 28000 37000
4. transferuri între bugete 6500 9000
5. produs intern brut 138000 207000
6. deflatorul PIB (1998 = 100%) 80% 110%
7. cursul de schimb (u.m./USD) 25,3 26,1

Valorile sunt exprimate în preţuri curente. Sã se determine:


a) CPTC în cei doi ani consideraţi;
b) modificarea nominalã, absolutã şi relativã a CPTC;
c) modificarea realã, absolutã şi relativã a CPTC;
d) modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul intern brut;
e) cheltuielile publice totale consolidate exprimate în USD

4. Se cunosc urmãtoarele date:


Nr. Indicatori u.m. 1995 2002
crt.
1. cheltuielile bugetului de stat mld 15800 19000
2. cheltuielile bugetului securitãţii sociale mld 9500 10000
3. cheltuielile bugetelor locale mld 9600 11000
4. transferuri între bugete mld 2000 2500
5. Populaţie mil 50 54
6. curs de schimb um/usd 230 250
7. produs intern brut mld 85500 90200

Sã se determine:
a) modificarea, în mãrime absolutã şi relativã a cheltuielilor publice
totale consolidate;
b) modificarea CPTC medii pe locuitor exprimate în USD;
c) coeficientul de corelaţie între cheltuielile publice şi produsul intern
brut;
d) coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice în raport cu produsul
intern brut.

S-ar putea să vă placă și