Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Aprobat:
la şedinţa Departamentului
„Contabilitate şi Informatică Economică”
din 13 noiembrie 2020
Proces-verbal nr. 03
Şef departament, dr. conf. univ.
Cojocaru Maria_______________
TEST
VARIANTA __4__
Pentru examen la Contabilitate și raportarea financiară conform IFRS
Anul III
Studentul SCUTARI Petru Grupa CON1802
Facultatea Științe Economice

Timpul alocat pentru test – 3 ore astronomice

Secțiunea “A”: Sunt prezentate 25 întrebări a câte 2 puncte fiecare. Toate întrebările sunt
obligatorii și pot avea doar o variantă corectă de răspuns.
1. IAS 1”Prezentarea situațiilor financiare” prescrie baza pentru prezentarea situaţiilor financiare cu scop general
pentru a asigura comparabilitatea atât cu situaţiile financiare ale entităţii pentru perioadele precedente, cât şi cu
situaţiile financiare ale altor entităţi:
a) adevărat; b) fals.

2. Creanţele aferente facturilor comerciale se reflectă în dările de seamă conform valorii nete de realizare
a) adevărat; b) fals.

3. Precizaţi care din următoarele caracteristici nu se referă la caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare:
a) inteligibilitatea;
b) relevanţa;
c) credibilitatea (fiabilitatea);
d) compensarea.

4. Precizaţi care elemente nu sunt incluse în situația rezultatului global:


a) costul vânzărilor;
b) profitul brut;
c) cheltuieli privind impozitul pe profit;
d) datorii şi creanţe privind impozitul curent.

5. SIRF sunt considerate a fi un set de standarde „bazate pe principii”, întrucât stabilesc reguli
generale, dar impun şi anumite tratamente contabile specifice:
a) adevărat; b) fals.

6. Conform tratamentului contabil prescris de IAS 8, modificarea de estimare contabilă se aplică retrospectiv prin
includerea efectului schimbării în situația de profit şi pierdere al perioadei curente sau al perioadelor precedente în
funcţie de impactul acestei schimbări:
a) adevărat; b) fals.

7. Indicați varianta corectă de reflectare în situațiile financiare a modificării estimărilor contabile:


a) modificarea estimărilor contabile se reflectă în situațiile financiare prospectiv;
b) modificarea estimărilor contabile se reflectă în situațiile financiare similar modificărilor politicilor contabile;
c) modificarea estimărilor contabile se reflectă în situațiile financiare retrospectiv, asigurându-se astfel
comparabilitatea prezentării informațiilor;
d) modificarea estimărilor contabile se reflectă în situațiile financiare similar corectărilor erorilor contabile
identificate

8. Precizaţi care din caracteristicile de mai jos  nu sunt componente ale costului unei imobilizări necorporale create în
cadrul entităţii:
a) costurile cu materiale;
b) dobânzile (conform IAS 23” Costurile îndatorării”);
c) cheltuielile aferente instruirii personalului pentru utilizarea imobilizări necorporale;
d) costurile aferente beneficiilor angajaţilor.

9. La ce sumă este evaluată iniţial o imobilizare necorporală identificabilă:


a) la prețul de procurare;
b) la valoarea amortizabilă;
c) la valoarea contabilă;
d) nici un răspuns nu este corect

10. Determinați la ce sumă contabilul urmează să recunoască venitul aferent comercializării stocurilor, dacă la
etapa comercializării stocurilor, contabilul dispune de următoarele informații:
 Valoarea de achiziție a acestora 150 000 MDL
 Valoarea de comercializare către client 200 000 MDL
 Valoarea cheltuielilor de comercializare aferentă stocurilor date 15 000 MDL
 Valoarea reducerilor comerciale în zilele de week-end 1 000 MDL
 Valoarea rabaturilor cantitative 4 000 MDL
 Impozitul pe profit aferent vânzării și care urmează a fi achitat la finele anului 2 000 MDL
Efectuați calculele:
200 000 -15 000 -1 000 -4000= 180 000 lei
Venit 180 000 – 150 000 = 30 000 lei

11. SRL Victoria vinde un program informativ în valoare de 15800 lei, amortizarea acumulată 10000 lei, costul de
intrare 22 000 lei. În rezultatul tranzacției (prezentați formulele contabile utilizând tratamentul internațional) se
constată:
a) 3800 lei (profit);
b) 3800 lei (pierdere);
c) 12000 lei (profit);
d) 12000 lei (pierdere).
efectuați calculele:
22000 – 10 000 = 12 000 lei valoarea contabila
Dt 114 Ct 621 = 3800 lei
12. Obiectivul situaţiilor financiare constă în furnizarea informaţiilor privind:
1. poziţia financiară,
2. competențele entității
3. rezultatele activităţii
4. modificările în politicile contabile
5. modificările în poziţia financiară a entităţii
6. nici un răspuns nu este corect

13. Imobilizările corporale sunt recunoscute ca activ în patrimoniul unei entități atunci când este probabilă
producerea de bunuri sau prestarea de servicii
a) adevărat; b) fals.

14. Care dintre următoarele afirmaţii sunt în conformitate cu norma IAS 16:
a) rezerva din reevaluare trebuie să fie înscrisă la venituri constatate în avans;
b) rezerva din reevaluare trebuie să fie înscrisă în capitaluri proprii la o rubrică distinctă;
c) reevaluarea imobilizărilor corporale afectează capital suplimentar;
d) diferenţa din reevaluare trebuie să fie înscrisă cu semnul minus în activ.

15. La 1ianuarie 201X a fost achiziţionat un strung la costul de achiziţie de 200 000 lei. Durata de viaţă utilă este de
10 ani. Amortizarea se calculează după metoda liniară. La 31 decembrie 201X+1, valoarea justă netă a strungului
constituie 170 000 lei, iar valoarea de recuperare – 160 000 lei. Mărimea valorii contabile constituie:
a) 160 000 lei;
b) 170 000 lei;
c) 180 000 lei;
d) nici un răspuns nu este corect.
Efectuați calculele:
Amortizarea = 200 000/10 = 20 000 lei
Valaorea contabila la 31.12.201X+1 = 200 000 – 40 000 = 160 000 lei
16. SRL X în ianuarie 201X a procurat o clădire cu scopul transmiterii în leasing operațional, costul de intrare a
căreia constituie 240 000 lei. Durata de funcționare utilă – 30 ani. Conform politicilor contabile pentru evaluarea
investițiilor imobiliare, entitatea utilizează metoda bazată pe cost, amortizarea fiind calculată prin metoda liniară.
Valoarea justă a clădirii la 31.12.201X-1 constituie 270 000 lei. Care va fi suma amortizării anuale:
a) 8 000 lei;
b) 9 000 lei;
c) 1 000 lei;
d) clădirea nu se supune amortizării.
efectuați calculele:
240 000/30 ani = 8000 lei(amortizarea anuală)
17. Dacă un bun imobiliar este deţinut pentru a fi închiriat în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing
operaţional, atunci se aplică:
a) IAS 2;
b) IAS 16;
c) IAS 37;
d) nici unul dintre standardele de mai sus
18. Entitatea X a procurat materiale, la costul de achiziţie - 232500 lei, cheltuielile de transport - 8400 lei,
cheltuielile privind asigurarea în timpul transportului - 6750 lei. Precizaţi valoarea de achiziţie (intrare) corectă
aferentă materiilor prime aprovizionate:
a) 239250 lei;
b) 247650 lei;
c) 240900 lei;
d) nici un răspuns nu este corect.
efectuați calculele:
232 500 + 8400 +6 750 = 247 650 lei
19. Situaţia sortimentului de materiale „A” se prezintă astfel:
Intrări la 1.10 100 buc x 10 lei;
Intrări la 13.10 1000 buc. x 11 lei;
21.10 800 buc.x12 lei ;
Ieşiri la 18.10 700 buc.
Potrivit evaluării FIFO, valoarea de ieşire a materialelor constituie:
a) 7 000 lei;
b) 7 600 lei;
c) 7 700
Efectuați calculele:
100 x10 + 600 x 11 = 1000 + 6600 = 7600 lei
20. Descrieți particularităţile organizării contabilităţii în Marea Britanie.
poziţia independentă şi influenţa specialiştilor de profesiune contabilă;
argumentare juridică detaliată a cerinţelor înaintate şi formularea metodelor contabile la
organizarea contabilităţii;
contacte strânse cu colegii din SUA şi oficiile organizaţiilor contabile internaţionale.
21. Descrieţi ce reprezintă metoda indirectă de elaborare a Raportului de trezorerie în anglo - saxon.
metoda indirectă se folosesc datele din bilanţ şi din raportul cu privire la profituri şi pierderi. Această
metodă prezintă transformarea profitului net la sumă netă a mijloacelor băneşti obţinute şi constă în
corectarea sumei profitului net în conturile nemonetare, adică profitul net se corectează cu sumele care se
includ în calculul profitului net şi nu se includ în calculul mijloacelor băneşti.

22. Caracterizaţi metodele de elaborare a Situației de Profit şi Pierderi de către companiile franceze.
În Franţa Situația de profit și pierderi se alcătuieşte atît în formatul vertical cît şi în formatul
orizontal. Ca rezultat în contabilitatea Franţei veniturile şi cheltuielile sunt divizate în trei grupuri: de
exploatare, financiare şi extraordinare. La sfârşitul perioadei de raportare se determină rezultatul brut. În
acest scop sunt comparate datele privind conturile veniturilor şi cheltuitelor. La profitul obţinut se
calculează impozitul. Apoi, pentru determinarea profitului net sau pierderii, sumele din conturile claselor
6 „Cheltuieli” şi 7 „Venituri” se scad prin trecere în creditul şi debitul contului 12 „Neto-rezultat al
activităţii”. Profitul obţinut se reflectă în creditul subcontului 120 „Profit”, iar pierderea obţinută – în
dbitul subcontului 129 „Pierdere”.
23. Elementul care nu intră în componenţa costului de producţie este:
a) costul de achiziţie al materiilor prime consumate;
b) cheltuielile de transport-aprovizionare;
c) alte costuri directe de producţie;
d) cheltuielile cu diferenţele de curs valutar.

24. Conform IAS 21, elementele nemonetare includ:


а) numerarul în casierie și contul bancar;
b) datorii comerciale și împrumuturi;
c) creanțe comerciale și calculate;
d) imobilizările corporale și necorporale

25. A fost procurat şi pus în funcţiune un camion la costul de intrare 45000 lei. Durata de funcţionare utilă - 7 ani,
valoarea probabilă rămasă - 2500 lei. Utilizând metoda liniară de calcul a amortizării, care va fi valoarea contabilă a
camionului după 4 ani de funcțiune:
a) 45 000 lei;
b) 42500 lei;
c) 0 lei;
d) nici un răspuns nu este corect.
Amortizarea anuală = (45000-2500)/7 = 6 071 lei
Amortizarea dupa 4 ani = 6 071 x 4 = 24 284 lei
Valoarea contabilă dupa 4 ani = 45000 – 24 284 = 20 716 lei

Secțiunea “B”: Sunt prezentate 3 studii de caz fiind evaluate cu câte 10 puncte. Toate întrebările sunt
obligatorii.

Studiul de caz nr. 1


La începutul anului 201X, o entitate a achiziţionat un mijloc fix la costul de 720 000 lei. Se estimează o
durată de utilizare 7 ani, iar metoda de amortizare este cea liniară. La finele anului 201X există indicii că
echipamentul şi-a pierdut din valoare. Valoarea justă a echipamentului la data raportării este de 600 000 lei iar
costurile de vânzare sunt estimate la 25 000 lei. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aşteaptă a fi obţinute din
utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare constituie: 201X+1–85 000 lei, 201X+2–150 000 lei,
201X+3–90 000 lei, 201X+4–80 000 lei .
Se cere:
A. 3 p. Aplicați prevederile IFRS la contabilizarea operațiunilor economice aferente achiziționării și
calculării amortizării mijloacelor fixe.
B. 5 p. Reieșind din previziunea fluxurilor de trezorerie și rata de actualizare - 8% determinați valoarea de
recuperare a mijlocului fix, reflectând efectul testării la depreciere.
C. 2 p. Determinați la ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic la data raportării.
1. refrectam procurarea MF
Dt 123 Ct 521 = 720 000
2. Calculam amortizarea lunară
Dt 713 Ct 124 = 102 857,14 lei anual ( 8 571,43 lei lunar)

Valoarea actualizata net dupa 4 ani = 85 000/(1+0,08) + 150 000/(1+0,08)2+ 90000/(1+0,08)3 =80 000/(1+0,08)4=


78 703,70 + 128 600,82 + 71 444,90 + 58 802,43 = 337 551,85 lei
Studiul de caz nr. 2
La 14.11.201X a fost efectuat exportul de mărfuri în valoare de 31500 euro. Conform contractului, mărfurile
vor fi livrate după achitarea în avans a 100% din valoarea contractuală a acestora. Costul mărfurilor constituie 577
800 lei. La 19.10.201X cumpărătorul a efectuat plata în avans.
Evoluția cursurilor de schimb valutar: 19.10.201X - 19,3867 lei/euro; 14.11. 201X - 19,1613 lei/euro;
31.12.201X - 19,5215 lei/euro;
Se cere:
A. 3 p. Aplicați prevederile IFRS la contabilizarea operațiunilor economice aferente livrării mărfurilor cu
plata anterioară în avans.
B. 5 p. Înregistrați în contabilitatea entității operațiunile economice aferente efectuării exportului de
mărfuri.
C. 2p. Determinați mărimea diferențelor de curs valutar în conformitate cu cerințele IAS 21.
1. Primirea avansului de la cumparator
Dt 242 Ct 523 = 610 681,05 lei (31500 x 19,2867 )
2. Reflectăm costul mărfurilor
Dt 711 Ct 217 = 577 800 lei
3. Reflectăm livrarea mărfurilor
Dt 221 Ct 611 = 603 580,95 lei (31500 x 19,1613)
4. Stingem creanța din contul avansului
Dt 523 Ct 221 = 603 580,95 lei
5. Reflectam diferanta de curs
Dt 523 Ct 622 = 7 100,1 lei

Studiul de caz nr. 3


În anul 2018 entitatea a primit un credit bancar în sumă de 3 000 000 lei pe un termen de 2 ani pentru
construcţia unei clădiri administrative. Dobânda anuală aferentă creditului constituie 10%. Construcţia clădirii a fost
începută la
1.08.2018 şi a fost finalizată la 30.10.2020. La 01.11. 2018 o parte din creditul primit (1 000 000 lei) a fost
provizoriu investită de entitate în titluri de valoare de stat şi, ca rezultat, a fost obţinut un venit în sumă de 36 000
lei. La scadenţă -01.08.2019 - după vânzarea titlurilor de valoare creditul a fost utilizat numai pentru construcţia
obiectului. Conform condiţiilor contractuale, dobânda aferentă creditului se determină şi se plăteşte la finele fiecărui
an calendaristic.
Se cere:
A. 3 p. Aplicați prevederile IFRS la contabilizarea operațiunilor economice aferente primirii creditelor
bancare și modului de recunoaștere a dobânzii aferente.
B. 5 p. Înregistrați în contabilitatea entității operațiunile economice privind calcularea dobânzilor precum
și investirea creditului în titluri de valoare de stat.
C. 2p. Determinați soldul pe contul 411 “Credite bancare pe termen lung” la data de 31.12.2018.
Rezolvare:
1. Primirea creditului
Dt 242 Ct 411 = 3 000 000 lei
2. Trecem pe termen scurt partea credituluui la finele primului an
Dt 411 Ct 511 = 1 500 000 lei
3. Cal cularea dobanzii anuale
Dt 722 Ct 511 = 300 000 lei total, iar pentru fiecare an, cate 150 000 lei
4. Reflectam investitia facuta
Dt 151 Ct 242 – 1 000 000 lei
5. Reflectam veniturile din investitii
Dt 242 Ct 622 = 36 000 lei
6. Soldul contului 411 la 31,12. 2018 este egal cu 2 000 000 lei (3 000 000 – 1 000 000)

Secțiunea “C” cuprinde generalizarea informației în situațiile financiare (20 de puncte)


Entitatea „Alfa” SRL determină profitul net după modelul „impozitului amânat”. În tabelul de mai jos sunt
prezentate operațiunile economice ale entității pentru perioada de gestiune curentă:

Nr. Conținutul operațiunilor economice Suma


crt. (lei)
1. S-au calculat dividendele care urmează a fi primite de la societatea pe acţiuni-rezident RM 74000
2. Se reflectă valoarea contractuală a serviciilor comercializate 92000
3. Se acceptă spre plată factura de la entitatea “SERVICE” S.R.L. pentru deservirea tehnicii de 6800
calcul
4. Se reflectă la data raportării diferență dintre valoarea contabilă și valoarea realizabilă netă a 27450
stocurilor
5. S-a calculat amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie generală 64500
6. Se reflectă costul efectiv al serviciilor acordate 73340
7. Se calculează diferențele de curs valutar favorabile aferente creditelor bancare 42570
8. S-a calculat provizionul (corecțiile) pentru creanțele dubioase 31400

Informații adiționale cu privire la corectarea profitului până la impozitare:


1. Amortizarea în scopuri fiscale - 57 300 lei.
2. Valoarea inițială a mijloacelor fixe – 976 000 lei.
3. Soldul creanțelor la finele perioadei – 543 000 lei.
4. Cota impozitului pe profit este de 12%.
Se cere:
A. 8 p. Contabilizați operațiunile economice și determinați rezultatul contabil până la impozitare;
B. 7 p. Utilizând informația adițională, înregistrați în contabilitatea entității cheltuielile privind impozitul
pe profit (curent și cel amânat) şi determinați profitul net (pierderea netă) pentru perioada de gestiune
curentă;
C. 5 p. Întocmiți Situația Rezultatului Global ( Situația de profit și pierdere) a entității „Alfa” SRL pentru
anul 201X.
Rezolvare:
1. Dt 231 Ct 622 = 74 000 lei
2. Dt 221 Ct 611 = 92 000 lei
3. Dt 713 Ct 521 = 6 800 lei
4. Dt 714 Ct 216 = 27 450 lei
5. Dt 713 Ct 124 = 64 500 lei
6. Dt 711 Ct 811 = 73 340 lei
7. Dt 243 Ct 622 = 42 570 lei
8. Dt 712 Ct 222 = 31 400 lei
Total venituri = 208 570 lei
Total cheltuieli = 203 490 lei
Profit pana la impozitare = 5 080 lei
Indicatori Diferente impozabile Diferente deductibile
Active ( MF) In cont financiară: In cont financiară:
Valaorea contabilă= 976 000 543 000-31 400 = 511 600 lei
-64 500 = 911 500 lei In fiscalitate:
In fiscalitate: 543 000 -0 = 543 000 lei
976 000 – 57 300 = 918 700
Formula contabila Dt 731 Ct 428 = 7200 x Dt 161 Ct 731 = 31 400 x 12% =
12%=864 lei 3 768 lei

Calculam datoria privind imp pe venit = (5080 – 7200 + 31 400 ) x 12 % = 3 513,6 lei
Dt 731 Ct 534 = 3 513,6 lei
Calculam cheltuielile privind impozitul pe profit = 3 513,6+ 864 – 3 768 = 609,6 lei
Reflectarea profitului net
Dt 351 Ct 333 = 4470,4 lei
Situația de profit şi pierdere (varianta simplificată) a entităţii „Alfa” SRL pentru anul 201X

Indicatori Suma
(lei)
Venituri din vânzări 92 000
Costul vânzărilor 73 340
Profitul brut 18 660
Alte venituri din activitatea operaţională X
Cheltuieli de distribuire 31 400
Cheltuieli administrative 71 300
Alte cheltuieli operaţionale 27 450
Rezultatul din activitatea operaţională (111 490)
Rezultatul din alte activități 116 570
Profit (pierdere) până la impozitare 5080
Cheltuieli privind impozitul pe profit 609,6
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 4470,4

Baremul de notare
Puncte 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
acumulate
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data ___ ______________ 2019 Еxaminator: ____________ Ștahovschi Ada

S-ar putea să vă placă și