Sunteți pe pagina 1din 18

miercuri, 3 iunie 2009

Drept civil - test grila (III)


1) Dolul:
a. este aplicabil si actelor juridice unilaterale;
b. nu afecteazã valabilitatea contractului atunci când provine de la reprezentantul cocontractantului;
c. incident (secundar) atrage nulitatea relativã.

1. a
2. b
3. c

2) Dolul:
a. se sanctioneazã cu nulitatea absolutã a actului juridic;
b. nu afecteazã valabilitatea contractului atunci când împrejurarea ascunsã de una din pãrti era
cunoscutã de cocontractant;
c. este aplicabil numai actelor juridice bilaterale.

1. a
2. b
3. c

3) Violenta constituie viciu de consimtãmânt dacã:


a. amenintarea nu este justã;
b. provine numai de la persoana cu care s-a contractat;
c. este indiferentã.

1. a
2. b
3. c

4) În materia violentei, ca viciu de consimtãmânt:


a. amenintarea trebuie sã previnã de la cocontractant;
b.temerea insuflatã celui amenintat trebuie sã fie considerabilã si actualã;
c. sanctiunea care intervine este nulitatea absolutã

1. a
2. b
3. c

5) Actiunea în resciziune:
a. se va admite chiar dacã, la încheierea actului juridic atacat, minorul a creat, prin mijloace
viclene, aparenta cã este major;
b. se va respinge ca prescrisã în toate cazurile în care se intenteazã dupã expirarea unui termen de
18 luni de la data încheierii actului juridic;
c. se va respinge în cazul în care, prin intermediul ei, se atacã un act juridic aleatoriu.

1. a
2. b
3. c

6) Nu existã un element obiectiv în structura:


a. erorii;
b. dolului;
c. violentei.

1. a
2. b
3. c

7) Ca regulã, viciile de consimtãmânt:


a. atrag nulitatea absolutã;
b. atrag nulitatea relativã;
c. nu afecteazã valabilitatea actului juridic.

1. a
2. b
3. c

8) Constituie cerinte generale ale valabilitãtii obiectului actului juridic civil:


a. existenta autorizatiei administrative sau judiciare;
b. obiectul sã fie real;
c. obiectul sã fie determinat sau determinabil.
1. a
2. b
3. c

9) Obiectul actului juridic civil constã în:


a. clauzele stabilite de pãrti;
b. conduita pãrtilor;
c. drepturile si obligatiile pãrtilor.

1. a
2. b
3. c

10) Obiectul actului juridic civil:


a. constã în drepturile si obligatiile pãrtilor;
b. trebuie, printre altele, sã fie licit;
c. consta în scopul urmãrit la încheierea actului juridic.

1. a
2. b
3. c

11) Se pot transmite prin acte între vii:


a. patrimoniul unei persoane fizice;
b. obligatiile unei persoane fizice;
c. drepturile succesorale.

1. a+b
2. a+c
3. b+c

12) Obiectul actului juridic civil:


a. poate sã priveascã si un bun viitor;
b. constã în scopul urmãrit la încheierea actului juridic;
c. este o conditie de fond, esentialã de eficacitate si generalã a actului juridic.
1. a
2. b
3. c

13) Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sã fie:


a. determinatã sau cel putin determinabilã;
b. realã;
c. explicitã.

1. a
2. b
3. c

14) Cauza actului juridic civil este falsã:


a. dacã existã eroare asupra motivului determinant (scopului mediat);
b. dacã lipseste scopul imediat într-un act juridic nenumit;
c. în cazul lipsei discernãmântului.

1. a
2. b
3. c

15) Pentru a fi valabilã, cauza actului juridic civil trebuie sã fie printre altele:
a. licitã si moralã;
b. probatã;
c. posibilã.

1. a
2. b
3. c

16) Scopul imediat constã în:


a. prefigurarea sansei unui câstig sau riscul unei pierderi în actele juridice comutative;
b. prefigurarea remiterii lucrului si intentia de a procura gratuit un folos în cazul contractului de
comodat;
c. prefigurarea contraprestatiei în cazul contractelor unilaterale.

1. a
2. b
3. c

17) Conversiunea actului juridic:


a. înseamnã înlocuirea vechii obligatii cu o nouã obligatie, între cele douã obligatii existând un
element de diferentã;
b. este posibilã si în cazul nulitãtii absolute;
c. poate interveni indiferent de întinderea nulitãtii.

1. a
2. b
3. c

18) Sunt acte juridice civile solemne:


a. depozitul voluntar;
b. subrogatia în drepturile creditorului consimtitã de debitor;
c. ipoteca conventionalã.

1. a+b
2. a+c
3. b+c

19) Forma cerutã „ad validitatem”:


a. atrage, în caz de nerespectare, nulitatea relativã a actului juridic;
b. constã, în toate cazurile, în întocmirea unui înscris autentic;
c. atrage, în caz de nerespectare, nulitatea absolutã a actului juridic.

1. a
2. b
3. c

20) Forma cerutã ad validitatem:


a. constã, în toate cazurile, în întocmirea unui înscris autentic;
b. este incompatibilã cu manifestarea tacitã de vointã;
c. reprezintã o aplicatie a principiului consensualismului.

1. a
2. b
3. c

Soluţii:

1. a
2. b
3. a
4. b
5. a
6. a
7. b
8. c
9. b
10. b
11. a+b
12. a
13. b
14. a
15. a
16. c
17. a
18. b+c
19. c
20. b
miercuri, 3 iunie 2009

Drept civil - test grila (I)


1) În categoria izvoarelor dreptului civil trebuie încadrate si:
a. reglementãrile internationale (conventii, pacte, acorduri);
b. actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.)
c. jurisprudenta
1. a+b
2. b+c
3. a+c

2) Iesirea din vigoare a legii civile se produce prin:


a. abrogarea ei implicitã;
b. abrogarea ei expresã;
c. desuetudine.

1. a+b
2. b+c
3. a+c

3) Egalitatea pãrtilor (subiectilor) raportului juridic civil reprezintã:


a. egalitatea acestora în fata legii civile;
b. egalitatea juridicã a vointelor pãrtilor raportului juridic civil;
c. egalitatea realã, materialã între pãrtile raportului juridic civil.

1. b
2. c
3. a

4) Obligatia conjunctã:
a. presupune cã datoria sau, dupã caz, creanta este divizibilã;
b. se mai numeste si obligatie solidarã;
c. existã, în cazul pluralitãtii active, numai dacã a fost prevãzutã expres în actul juridic civil.

1. a
2. b
3. c

5) Cesiunea de creantã:
a. presupune, pentru valabilitatea ei, consimtãmântul debitorului cedat;
b. este un mijloc juridic direct de schimbare a persoanei creditorului;
c. este o exceptie realã de la principiul relativitãtii efectelor actului juridic.
1. a
2. b
3. c

6) Schimbarea debitorului se poate realiza prin intermediul:


a. subrogatiei personale;
b. delegatiei perfecte;
c. cesiunii datoriei, indiferent dacã existã sau nu consimtãmântul creditorului

1. a
2. b
3. c

7) Categoria drepturilor reale accesorii include, printre altele:


a. dreptul de servitute;
b. dreptul de ipotecã;
c. posesia

1. a
2. b
3. c

8) Dreptul real si dreptul de creantã se aseamãnã, printre altele, prin aceea cã:
a. au determinate atât subiectul activ, cât si subiectul pasiv;
b. sunt evaluabile pecuniar;
c. sunt însotite de prerogativa preferintei.

1. b
2. c
3. a

9) Abuzul de drept subiectiv civil:


a. înseamnã depãsirea limitelor externe, de ordin material sau juridic, ale dreptului respectiv;
b. constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda;
c.presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credintã
1. a
2. b
3. c

10) Prin obligati de „a da” se întelege îndatorirea:


a. de a preda un lucru;
b. de a transmite un drept de creantã;
c. de a transmite sau a constitui un drept real

1. a
2. b
3. c

11) Constituie o obligatie de mijloace:


a. obligatia pe care si-o asumã medicul de a depune toatã priceperea sa în tratarea pacientului;
b. obligatia de a câstiga un anumit proces, asumatã de avocat fatã de clientul sãu;
c. obligatia de a preda un anumit lucru.

1. a
2. b
3. c

12) Obligatiile naturale:


a. nu se bucurã de vreo sanctiune (protectie) juridicã;
b. pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (apãrare);
c. sunt îndatoriri care decurg din regulile de convietuire socialã

1. a
2. b
3. c

13) Este un imobil prin obiectul la care se aplicã:


a. fondul de comert;
b. dreptul de creantã corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;
c. dreptul de proprietate asupra unui teren.
1. a
2. b
3. c

14) Dupã cum pot fi înlocuite sau nu în executarea unei obligatii, fãrã a afecta valabilitatea plãtii,
bunurile se clasificã în:
a. divizibile si indivizibile;
b. frugifere si nefrugifere;
c. fungibile si nefungibile.

1. a
2. b
3. c

15) Nu pot forma obiectul executãrii silite a debitorului:


a. bunurile incorporale;
b. obiectele de cult religios, dacã nu sunt mai multe de acelasi fel;
c. bunurile insesizabile

1. a+b
2. b+c
3. a+c

16) Categoria bunurilor incorporale include:


a. dreptul de proprietate asupra unui bun mobil prin natura lui;
b. titlurile de valoare;
c. toate drepturile subiective

1. a
2. b
3. c

17) Pentru a fi încuviintatã de instantã, proba trebuie sã îndeplineascã, printre altele, urmãtoarele
conditii:
a. sã fie utilã;
b. sã aibã legãturã cu pricina;
c. sã fie de naturã sã conducã la rezolvarea cauzei.

1. a+b
2. b+c
3. a+c

18) Faptele care trebuie sã fie dovedite sunt:


a. faptele materiale exteriorizate;
b. faptele cunoscute personal de judecãtor;
c. faptele constante

1. a+b
2. b+c
3. a+c

19) În ce priveste puterea doveditoare a înscrisului autentic, fac dovada pânã la proba contrarie:
a. mentiunile ce reprezintã constatãrile personale ale agentului instrumentator;
b. mentiunile ce privesc declaratiile pãrtilor fãcute în fata organului instrumentator;
c. mentiunile strãine de obiectul înscrisului.

1. a
2. b
3. c

20) Prezumtiile simple, judecãtoresti:


a. sunt nelimitate ca numãr;
b. sunt relative;
c. nu sunt susceptibile de rãsturnare prin alte mijloace de probatiune admise de lege.

1. a+b
2. b+c
3. a+c

Soluţii:
1. a+c
2. a+b
3. b
4. a
5. b
6. a
7. b
8. c
9. c
10. a
11. c
12. a
13. b
14. c
15. a+c
16. c
17. b+c
18. a+c
19. b
20. a+b
miercuri, 3 iunie 2009

Drept civil - test grila (II)


1) Constituie prezumtii legale absolute (jure et de jure):
a. prezumtia legalã de platã;
b. prezumtia timpului legal al conceptiei;
c. prezumtia puterii lucrului judecat.

1. a+b
2. b+c
3. a+c

2) Constituie prezumtii legale relative (juris tantum):


a. prezumtia puterii lucrului judecat;
b. prezumtia de paternitate;
c. prezumtia de comunitate a bunurilor dobândite de cãtre soti în timpul cãsãtoriei
1. a+b
2. b+c
3. a+c

3) Dupã scopul urmãrit la încheierea lor, actele juridice se clasificã în:


a. actele juridice cauzale si acte juridice abstracte;
b. acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit;
c. patrimoniale si nepatrimoniale.

1. a
2. b
3. c

4) În cazul actelor juridice între vii translative, dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate
generic se transmite în momentul:
a. predãrii, afarã de cazul când pãrtile au prevãzut altfel;
b. realizãrii acordului de vointã;
c. semnãrii înscrisului ce constatã contractul.

1. a
2. b
3. c

5) Este vorba de un act juridic declarativ în cazul:


a. conventiei de partaj;
b. cesiunii de creantã;
c. conventiei de ipotecã.

1. a
2. b
3. c

6) Actul juridic de confirmare:


a. este o conventie prin care se ratificã un act juridic anulabil;
b. valideazã retroactiv actul juridic anulabil;
c. presupune refacerea actului juridic anulabil
1. a
2. b
3. c

7) Sunt acte juridice civile solemne:


a. revocarea expresã a unui legat;
b. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
c. renuntarea expresã la succesiune.

1. a+b
2. b+c
3. a+b+c

8) Capacitatea de a încheia actul juridic civil este o conditie:


a. de fond;
b. de formã;
c. neesentialã si specialã.

1. a
2. b
3. c

9) Capacitatea de a încheia actul juridic civil este:


a. parte a capacitãtii civile de folosintã;
b. parte a capacitãtii civile de exercitiu;
c. o cerintã a valabilitãtii consimtãmântului.

1. a
2. b
3. c

10) Capacitatea de a încheia actul juridic civil este:


a. o stare de drept, spre deosebire de discernãmânt, care este o stare de fapt;
b. o parte a capacitãtii civile de exercitiu;
c. o conditie de fond, esentialã, de eficacitate si generalã a actului juridic civil.
1. a
2. b
3. c

11) Constituie cerinte ale valabilitãtii consimtãmântului:


a. sã provinã de la o persoanã cu capacitate de exercitiu;
b. sã fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;
c. sã nu fie exteriorizat.

1. a
2. b
3. c

12) Tãcerea valoreazã consimtãmânt:


a. când legea prevede expres aceasta;
b. când prin vointa expresã a pãrtilor se atribuie tãcerii valoare de consimtãmânt;
c. când, potrivit obiceiului, tãcerii i se atribuie valoare de consimtãmânt.

1. a+b
2. a+c
3. a+b+c

13) Lipseste intentia de a produce efecte juridice:


a. când declaratia de vointã a fost fãcutã iocandi causa;
b. când declaratia de vointã s-a fãcut sub conditie simplã potestativã din partea celui ce se obligã;
c. când manifestarea de vointã s-a fãcut cu o rezervatio mentalis, chiar dacã nu a fost cunoscutã de
contractant.

1. a
2. b
3. c

14) Constituie viciu de consimtãmânt:


a. eroarea indiferentã;
b. dolul secundar (incident);
c. violenta.

1. a
2. b
3. c

15) Falsa reprezentare a realitãtii la încheierea actului juridic atrage nulitatea relativã a acestuia în
cazul în care priveste:
a. calitãtile substantiale ale obiectului acelui act juridic;
b. natura actului juridic;
c. identitatea fizicã a obiectului acelui act juridic.

1. a
2. b
3. c

16) Nemo censetur ignorare legem (nimeni nu se poate apãra invocând nerecunoasterea legii)
reprezintã:
a. un principiu de drept;
b. o maximã sau adagiu juridic;
c. o idee de bazã ce se aplicã fie numai într-o institutie, fie în douã sau mai multe institutii ale dreptului
civil.

1. a+b
2. a+c
3. b+c

17) Atunci când falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se încheie este vorba de:
a. error in negotium;
b. error in corpore;
c. error in substantiam.

1. a
2. b
3. c
18) Este vorba de un viciu de consimtãmânt în cazul în care:
a. lipseste discernãmântul;
b. manifestarea de vointã este prea vagã;
c. partea a avut, la încheierea actului juridic, o falsã reprezentare a calitãtilor substantiale ale
obiectului acestuia.

1. a
2. b
3. c

19) Eroarea asupra persoanei cu care s-a contractat:


a. atrage nulitatea absolutã a actului juridic;
b. este, în toate cazurile, viciu de consimtãmânt;
c. poate atrage anularea actului juridic, în conditiile legii.

1. a
2. b
3. c

20) Dolul:
a. este o eroare provocatã;
b. atrage nulitatea absolutã;
c. se prezumã

1. a
2. b
3. c

Soluţii:

1. b+c
2. b+c
3. c
4. c
5. a
6. b
7. a+b+c
8. a
9. b
10. c
11. b
12. a+b+c
13. a
14. c
15. a
16. a+b
17. a
18. c
19. b
20. a