Sunteți pe pagina 1din 4

I ANUL IV.

Redacţia
Cluj 2 9 August 1926. Nr. 3 5 .

Abonament :
Pe un an Lei 160 -
Şl
Pe V« an » 80*-
Administraţia Pe V* an „ 4 0 -
Pentru Străinătate :
îluj Reg. M a r i a 4 3 Pe un an Lei 3 2 0 —
c TELEFON 124 Pe V a n „ 1 6 0 —
t

Pe V an „
4 80 —
Anunţurile s e pri­
Pentru America
mesc după tarii.
Pe un an 2 dolari
Librăria Anca Manuscrisele
ICtaj, Piaţa Unirii 32. nu se înapoiază.

; Alexandru Anca. Un exemplar 3 Lei.

Când s'apropt* toamna Jmpntrih pentru taxele j La pensionări se recer anumiţi ani
I de serviciu şi cum funcţionarii în nobile
Urcarea chiriilor
Discuţii p o l i t i c e comnnaleja Clnj provincii, nu eu şi nici nu puteau avea
în serviciul Statului, decât anii delà
Chiriile plătite în Mai s e menţin. —
Hotărârile comisiuniior de arbitra)
Vara cu tot decorul său de
înfăptuirea României Mari încoace, nu de pe lângă curţile de apel.
rumuşeţe e pe sfârşite. In curând Primăria locală, în vederea im­
li-se are în vt'.kre etatea, ci anii de
Damna va îngălbeni frunzele puţin punerilor pentru taxele comunale, Proprietarilor de case apro-
serviciu, în privinţa pensionărilor, deşi
decolorate încă de acum. a instituit două comisiuni cari bându-li-se cererea de-a majora
pensiunile sunt pentru răsplătirea func­
In preajma unui nou anotimp până în ziua de 2 4 1. c. au pro­ chiriile delà 1 Mai a. c. chiriaşii
ţionarilor ajunai invalizi s^u infirmi
hi sângele s e primeneşte. Iar con- cedat la executarea eonscrierilor au protestat, înaintând apel, a-
în serviciu.
[ştiinţele trebue să s e revizuească. necesare. A c e s t e conscrieri au vârtd în vedere, că în unele l o ­
Funcţionarii originari din nouile pro­
Avem o ţară bogată. Daco- fost făcute la faţa locului, după calităţi chiriile au fost majorate
vincii neputând ocupa servicii de stat
[ftomania este o ţară care înglo- o cercetare prealabilă şi amărunţită. chiar şi cu 5 0 % «
în ţările din care ne a anexat România
îază în alcătuirea sa toate e!e- Funcţionează două comisiuni. Chiriaşii au cerut reducerea
cu teritorii cu tot, evident, că nu pot
Imentele necesare unei fotmaţiuni Prima comisiune s e compune din acestor chirii, supunându-se h o ­
avea anii de serviciu, pe c-ire-i recere
[ce tinde să trăiască prin sine în- dnii : Leonte Puşcariu, Pop A n - tărârilor comisiuniior de arbitra)
legea pensionarilor. Astfel ar fi nece­
Isaşi. Căci nici-o ţara din Europa toniu delegatul camerei de comerţ de pe lângă curţile de apel.
sar să se ia dispoziţii, ca funcţionarilor
[Ou are mai multe bogăţii naturale şi industrie şi un secretar. Iar a Co^isitinile de arbitraj în c e ­
mai în vârstă şi cari au intrat în ser-
|cá binecuvântata noastră patrie. doua comisiune e alcătuită din
;
le mai multe cazuri au accep o -
ovidul Statului român cu ocazia înfap-
Avem un popor lobust şi c u - dnii : Sabin Nemeş:|>zele Marton,; biecţiunile proprietarilor, de-a ma­
tuirei României-Mari, să li-se recu­
jtninte. Masa noastră rurală este ca delegat al camerei de comerţ jora chiriile în proporţia scumpe-
noască dreptul la pensii după vârstă
Iferită în avântul să economic şi şi industrie şi un secretar. Am- • tei, după cum li-s'a aprobat prin
şi nu după anii de serviciu. Dar fami­
[sufletesc de mocirla convenţiona- bele comisiuni sunt îndrumate în lege şi numai în cazuri de spe­
liile lor nu pot rămânea sacrificate
ilismuiut scârbos al oraşului ca şi lucrările c e fac de o delegaţie a
pentru faptul, că n'au avut norocul să culă a aprobat reduceri, menţinând
Me superficialitatea păturii psenolo- consiliului formată din dnii Dr Eug.
se nască în România, ori să-şi poată chiriile plătite la 1 Mai a. c. c a
[tulte. Ş i noi ue bizuim ca popor Kertész şi c a supleant dl Hubay.
ocupa în ţările lof dinainte v'run post, bază acceptată, respective ca o
mersul nostru ascundent pe Când s e v o r face impunerile nouă convenţie între chiriaşi şi
care-i cerea renegarea.
rările çulturei şi civilizaţiei tocmai marilor industriaşi, aceştia vor proprietari.
fpe trâinicia^clasei noastre agrare* avea delegat pe dl lacôb Peptea. P r o c e s e l e iniţiate în afară de
Avem u n p t e r n în fmntea tiEfe •Delegat al serviciului financiar Din viaţa partidelor cazurile de s p e c u l ă - r ă m â n p r i r â
;
urmare în sarcina chiriaşilor. Toa-^
ui guvern nu lucru e ceri că are aet^tea^^eurajat însă pe unit
oameni de o reală suprafaţă poîi- blicè din Cluj, prin cinstea obiec­ călit de d. S e v e r Dan, sècratanït proprietari s ă facă toate contrac­
iico-culturală în alcătuirea s a . tivitatea şi corectitudinea dsale. Partidului Naţional, prin care spu­ tele de închirieri p e bază d e va­
Şi acum când apropie toamna, A c e s t e lucrări de impunere ne că : dnii Ion I. C . Brătianu şi lorizare şi prin a c e s t fapt s'a
Când patimile politice vor ieşi din sunt totalmente sub conducerea Iuliu Maniu trebuesc împăcaţi la contribuit în mare măsură la slă­
nou la suprafaţa vieţii parlamen­ dlui Vasile Osvadă. olaltă ! Ţ a r a are lîpsă de un gu­ birea valutei noastre, contractele
tare avem nevoe de c e v a : de un vern tare şi statornic pe 1 0 — 2 0 încheindu-se în valute streine.
guyern care sâ reprezinte sinteza de ani şi acest guvern numai Procedeul, evident, a fost în
adevărată a întregului românism. Urcarea pensiilor Partidul Liberal unit cu cel Na^- desinteresul economiei noastre şt
- Guvernul c e preconizăm în mo­ ţional îl pot da. Să se uite t re ­ din acest motiv s e aşteaptă noi
destele cadre ale acestui ziar săp­ Nedreptatea adusă nouilor provincii cutul apropiat (cu urîtele lui în­ măsuri în această privinţă.
prin legea pensiilor. — Necesitatea
tămânal urmează să s e alcătuească unor dispoziţii provizorii şi tranzitorii. jurături de 4 ani) şi s ă s e îm­
din rândurile actualului parlament. pace...
Şi anume: parlamentul eixstent In legătură cu urcarea ierurilor, s'au Urcarea
Aşadar tot e adevărat, că Par­
Să dea numărul recerut de mini­ urcat şi pensiile, stabilindu-se şi areste tidul Naţional are de gând ( b a
ştri pe baza proporţionalităţii. Fie­ la echivalenţa aurului. se vede că e pe cale) a se
tarifelor de comunicaţie
care grupare politică s ă contribue Urcarea, deşi este aprape în pro­ apropia de Liberali şi a primi După urcarea tarifului C. F . R. s e
cu un număr de miniştri în măsura porţia urcërei lefuriîor, nu prea satis­ să vie cu ei împreună la putere. pregăteşte urcarea tarifului poştelor,
în care e reprezentată în parlament. face nevoile pensionaţilor, pentrucă
Despre asta s e poate vorbi telefoanelor şi telegrafelor. — Lucră­
Pentru alcătuirea unui astfel de toate pensiile erau minimale, şi chiar mult. rile comisiei speciale. — Proporţia
guvern — sintează a parlamen­ ridicol de minimale. urcărei.
tului — s e impune un total simţ Nedreptatea, care se comite nouilor — Toată lumea trebue s â Guverul, după cum s e ştie, a
ţie obiectivitate. Mai întju factorii provincii în special, este chiar şi felul aboneze Ziarul „CLUJUL" e hotărât urcarea tarifelor de comu­
răspunzători ai politicei româneşti pensionărilor. cel mai bine informat întru toate. nicaţie. Comisia specială din Mini­
trebue s ă dea lâ o parte toată sterul Comunicaţiilor şi-a şi termi­
')âtima şi să procedeze la o con- nat lucrările, stabilind noul tarif al
( ucrare reală şi solidă.
îmbunătăţirea situaţiei funcţionarilor C. F . R . după cum am mai amin­
Ţara nu e fericită. tit. Comisia specială a poştelor
Şi tocmai întru fericirea acestui telefoanelor şi telegrafelor acuma
neam trebuesc concentrate integ­ Salariile cu aproape 70% se urca până în anul viitor — lucrează la urcarea tarifului poşte­
ral energiile româneşti. Salariile stabilite la echivalenţă de aur — Sfârşitul lor, telefoanelor şi telegrafelor.
Oamenii noştri politici din tabăra
corupţiunildr Comisia deocamdată a stabilit,
opoziţiei s ă ţină eont de faptul Salariile funcţionarilor, anul ace­ cifrează la 6 5 % şi s e afirmă, că ca tariful nou să fie urcat în a ş a
că nu actualul guvern este cel sta s'au urcat în două rânduri, iar şe vor mai urca, deoarece, până fel, c a să fie de patruzeci ori mai
mai rău delà unire încoace. C ă acuma se pregăteşte stabilirea lor în anul viitor lefurile este vorba mare decât cel din 1 9 1 6 .
guvernul de astăzi e un guvern la echivalenţa de aur, pentru evi­ să atingă în total o urcare de
forte c a r e nu s e va lăsa îngenu- ; tarea continuelor urcări. 7 0 — 7 5 7 , c a să s e îmbunătăţească
chiat de toată acerbitatea opoziţiei. ;
Q

E s t e vorba, c a lefurile să s e m'ai considerabil situaţia funcţio­


Cărţi şi reviste
Că singurul drum de urinat este urce în total cu 7 0 — 7 5 % , pen­ narilor. — Pr. I. A. Bena a tradus şi edi­
conlucrarea paşnică şi cinstită. trucă funcţionarii s ă nu mai fie Prin stabilirea salariilor la echi­ tat o foarte interesantă şi utilă broşu­
! . Preconizăm această concentrare nevoiţi s ă recurgă la abuzări şi valenţa de aur, funcţionarii au mai ră, sub titlul: M i c m a n u a l d e
su de dragul guvernului actual — corupţiuni. obţinut de altfel un avantaj. A c e s t e c o n o m i e p r a c t i c ă (naţională)
care şi aşa este destul de tare — Până în prezent lefurile s'au avantaj s e rezumă în prisosinţa. scrisă de Maurice Bloch. Broşura este
jci spre binele şi fericirea tării. urcat- anul acesta, cu 4 0 % con­ öererei de noui urcări sau adau foarte practică în special pentru elevii
fCăcf ün güVeTTi sinteză" esté nu form hotărârilor guvernului liberal, suri de salarii, pentrucă toate sta- î şcoalelor d e meserii, şi încercătorii
nţenai neeôsar dar e s t e cerut în càre tot cu âceiaş ocazie a stabi­ bilindu-se la echivalenţa de aur, \ ştiinţei economice, servtadmle c a In*
f^d imperios de actualele îrripre- liţi ca lefarfle să se mat urce îft aupă cursul aurului s e urcă sau troducere în viaţa «conomică necesară.
îjpSi3(&*»miqe; grele. MD. Itiüte ca 25%. Astfel urcarea se scad lefurile. D* vânzare la LittOra Anca, Cluj,

« mm n imptor 4 Lei
©BCU Cluj
Pagina 2 CLUJUL ROMANESC Nr. 35,

Sciziunea ungurilor — Fostul grefier Constantin Ilies­


cu delà tribunalul din A!ba-luHa, care
Teatrul Mmgh'mr

a dispărut acum trei săptămâni din Repertoriul Săptămânal.


S e p a r a t i s m u l ţărăniştilor din partidul maghiar. — O r g a n i z a r e a par­ oraş fiind osândit la trei luni închisoa­
tidului maghiar, ţ ă r ă n e s c Marţi : Norocul lui Csuda Mih
re, a fost prins în gara locală. (Opereta. Premiera. C a oaspe
Partidul m2ghiar, pe care de tidului maghiar, a provocat desor- — Delegaţia învăţătorilor englezi Dna Lili V. Hogyi. Pentru d
altfel numai politicianismul româ­ ganizarea întregului partid mahiar. la Moscova. L a Moscova a sosit în butul dlui Mihail Selmeczy. Cu
nesc 1-a desvoltat şi menţinut în In frunte cu popularul Koos un­ 10 August o delegaţie a învăţătorilor dl Ihasz. Abonament de pre
ultimul timp a început sä se des- gurii delà Călăţele, au fost, după englezi' Delegaţia a vizitat în primul miera No. 1. S e r i a 2 3 ) .
organizeze, pierzând o sumedenie cum ştie, sufletul şi iniţiatorii par­ rând coloniile de copii părăsiţi. Ea Mercuri : Norocul lui Csuda Mi­
de aderenţi fundatori. tidului maghiar şi azi tocmai ei va face călătorii de studii prin îutrea- hail (a 2 ora.) Abonament de
La început partidul maghiar era părăsesc acest partid, în .urma ga Rusie. zi No, IA. Seria 2 4 ) .
să nu se poată organiza, împiede- nemulţumirilor iscate. Joi : Norocul iui Csuda Mihail (a
— Două academii comerciale în
cându-i organizarea partidul mag­ Noua grupare organizându-se 3 ora. Abonament de zi No,
Jugoslavía. Cu ocazia ultimei şederi
hiar, ţărănesc care atunci era în în Arad, Oradea, Timişoara a în­ 1B. Seria 2 5 ) .
i.i Bled a ministerului de comerţ ?'
plină desvoltare. ceput complect să-ia partidului Vineri : Oriow (Cu concursul
industrie dr Kraiaci, regele Alexandru
După mai multe tragiversări, în maghiar orice nadesjde. Dnei Lengyel şi Nemé w i . Ca
a subscris decretul prin care şcolile
fine s,ati împăcat cele două partide In fruntea scizionanţilor este oaspe dl Tompa Bela. Cm c
comerciale din Maribor şi. Bitolia vor
maghiare, fuzionând. cunoscutul politician K o o s Carol, Ihasz. Preţuri obişnuite. Abo­
fi preschimbate în academii comerciale.
Fuziunea înfăptuită nu a durat fondatorul partidului maghiar, des- nament de zi No. 2A, Seria
mult timp după cum se ştie. D e voltând propagandă contra partdui- — Numărul şomerilor din Z a g r e b . 26).
ce, o ştie toată lumea. Nu vechea, lui maghiar în afară de Ardeal, în După cum anunţă bursa muncii din Sâmbăta, mat. 4V : Micul Conte 2

ci o altă fracţiune, fondatoarea par­ Arad, Timişoara, Oradea-Mareetc. Zagreb, numărul şomerilor este în (Cu Dna Neményi. C a oaspe
prezent 12.000 persoane, adică 9 la dl Tompa Bela. Preţuri reduse,
Prowrea culturel române Reluarea procesului OanIJescu suta în întreaga populaţie din Zagreb.

— O monografie g e r m a n ă
Seria 2 7 )
Sâmbăta, orele 8: Ploaia (Drama
Festivaluri artistico-literare pentru Noui atrrâmenie în chestia fraudelor asupra regatului j u g o s l a v . D e americana. Premiera. Cu Dnele
popularizarea cuiturei române printre delà Administraţia FinanciarădinCluj. câteva zile şi-a început călătoria Lili Poor şi Margareta Izsáki
masele minoritare, — Dr. Danilescu eliberat, face noui Pentru debutul Dşoarei Adri­
prin Dalmaţia redactorul ziarului
mărturisiri importante, pentru a des­ enne Székelyhídi. Abonament
O ideie foarte lăudabilă s'a coperi făptuitorii. „Nene Zuericher gNachrichten"
ivit din rândurile minoritarilor. Hermán Taub care se ocupă cu de premiera No. 2. S e r i a 2 8 ) .
Anume Teatrul Maghiar din Cluj Dr. Danilescu, fost casier la studiul regiunilor jùgoslave şi tra­ Dumineca, orele 2 / : i
Omul de s

şi-a anunţat dorinţa de-a organiza Administraţia Financiară din Cluj, iul locuitorilor. In călătoriile sale Aur (Cu Dnul Szentgyörgyi
un ciclu de festivaluri artistico după cum se ştie, a fost comdam- Hermann T a u b prepară editarea şi Dna Lüi Poor. Preţuri re
literare cu recitări din poeţii şi damnat pentru motivul, ca ar fi unei mari monografii asupra re­ duse. S e r i a 2 9 ) .
scriitorii români, în scop de-a face intenţionat să sustragă din casa gatului jugoslav. Dumineca, orele 6 : Norocul lui
cunoscută publicului maghiar lite­ Administraţiei Financiare, câteva Csuda M.'hail) a 4 ora. Pre
milioane, acum 2 — 3 ani. — Cine a omorât p e T i s z a ? ţuri obişnuite. S e r i a 3 9 ) .
ratura şi poezia românească.
Br. Danilescu acuma eliberat, a Dupăcum se ştie, Tisza a fost O r e l e 9 : Femeia Dragostoasa
Gestul amintit, de-a populariza
cerut revizuirea procesului său, omorât înainte de revoluţie. Pre­ Cu Dnele Lengyel, Neményi,
cultura românească în masele mino­
indicând, că are mărturisiri impor­ supuşii asasini au fost prinşi şi Dnii Tornpa şi Ihasz. a bona ­
ritare, este atât de important pen­
tante de făcut şi pe cari cu oca­ condamnaţi. Acum se anunţă din ment de zi 2 B . S e r i a 3 1 ) .
tru amicicia românilor cu minori­
zia procesului, sub regimul liberal, Budapesta, că o femeie s'a pre­ Luni : Ploaia (a -2 ora. Abona
tarii, încât ar fi foarte potrivit
n'a îndrăsnit să le facă, ..pentrucâ zentat zilele trecute la judecă­ .meut e e zi 3 A . S e r i a 3 2 )
să-1 »mite toate , minorităţile, în
îti .proces susţine c ă ' e r a i i U b e r a l i j torie; şi a făcut hiärturtsirea' ür-
toate părţile -româneşti: "Vi.'
;cit mée autorita^%f#ra%#o ff 5 S r ^ t o I r W p P e r s o a n e l ë osândite^!**
nit Şutea-.-să deelafe adevărul; sunt vinovate. Alţi • doi tineri au
omorât pe Tisza. Femeia ar mai
Redeschiderea Dr. Danilescu susţine, că reluând
fi susţinut, că aceşti tineri au
Preoţi! Comandaţi învăţătorii
valul de pe procesul dsale, va
Teatrului Naţional dovedi complect nevinovăţia sa,, mărturisit crima şi în faţa altor la LIBRĂRIA ANCA
persoane.
pentru a contribui la pedepsirea = CLUJ:
Noile piese din repertoriu. Angajările.
adevăraţilor făptuitori, pentru cari — O t o v ă r ă ş i e de femei din
Teatrul National din Cluj îşi des­ dsa a suferit nevinovat, din caza Anglia cu inimi nobile. D e patru
„Cărarea fericirii"
carte de rugăciuni de preotul O. Mânzat; con­
chide stagiunea în 25 Septembrie çu regimului. ani de zile Sirienii şi Armenii ţine 368 pag. cu 26 capitole mari şi diferite
drama „Răsvan şi Vidra" popularului din Azia au fost batjocoriţi şi rugăciuni Ja orice ocaziune, fiind aprobată d e l
P. S. S. di Episcop de Gherla Dr. luliu Hossa
Ê. P. Haşdeu. chinuiţi de Turci. Bărbaţii au fost sub Nr. 581—1925.
In actuala stagiune se vor relua în atenţiunea Părinţilor măcelăriţi, iar cari au putut Legată în carton tare pentru şcolari 85 Lei
» „ pânză fină cu cruce aurită 140
piesele : Hamlet, Machbet, Oedip, scăpa, au luat lumea în cap. F e ­ » „ piele lux, pe hârtie velină 280
Shyloch, Prostul, Vlaicu-Vodă şi mai Şi şcolarilor ! meile şi fetele, în număr de vre-o » M » ff ff » 0
multe comedii din repertoriu. 300 de mii au ost vândute hare­ pentru dame 350
Din prima Septemvrie începând
In repertoriu figurează Ana C a r a -
puteţi afla la Librăria ANCA,
murilor turceşti. „Predici la Morţi" 5 5 . - Let
nin, Puterea întunericului de L. Tol­ Tovărăşia femeilor din Anglia
stoi ; Electra de Hoffmanostahl ; F é ­ toate r e c v i z i t e l e de şcoală
şi America a pornit o luptă
„Predici p. postul Mare"
dra de Racine ; Cum vă place de Scha- caeţe şi altele cu preţuri reduse 45.— Lei.
pentru răscumpărarea lor din ha­
hespeare ; Qlando de Enrico Marseli ; de vânzare. remuri. Preţul de rescumpărare Teatre JA 15-30
15-30
Lei.
Lei.
6

Dansul Morţii de Strindberg ; Fântâna


Blanduziei de V. Alexandri ; Manechi­
se face după cum e şi femeea. Monoloage şi dialoage
Pentru această umilire a roabe­
nul Sentimental de Ion Minulescu îm­
preună cu Striana de Alfred Moşoiu ;
AVIZ! lor creştine, Clerul englezesc din
America a cerut Preşedintelui să
10-15 Lei.

!)
Bizanţ de Mircea Rădulescu ; Dna Z a - rupă legăturile cu Turcia. 85 Lei.
boldde de Lenghel; D'ale Carnavalului Avem onoare a aduce Cel mai mare depozit de clo­
— T i m i ş o a r a , cuibul pungaşilor.
de Caragiale ; Regina Cristina de la cunoştinţa On. public Poliţia din Timişoara a: arestat
pote delà 2 5 — 1 6 0 kg., Ornate
Strindberg ; Ca Frunsele de Giacosa ; bisericeşti, Odăjdii, Prapori etc.
Tartuffe, Georges Dandin şi Căsătoria consumator că în ziua de pe un vestit spărgător şi hoţ de
silită de Molière şi Romain Rolland' buzunare, cu numele Árpad F e k e t e , Cereţi preţeurent d e t a l i a t
2 8 - 2 9 August a / c . între în etate de 2 8 ani şi e absol­
Incepându-se noua stagiune, anga­
12—16 se va întrerupe vent de comerciale din Timişoara.
jările de asemnea s'au încheiat aproa­
pe în întregime. curentul în întreg oraşul
Pungaşul s e zice, că ar fi în le­
gătură cu o caravană de ţigani Local
— Cel mai bun ziar ardelean din cauza lucrărilor ce se din Ferdinandsberg.
de
este ziarul „Clujul" care aduce Tot în Timişoara a fost prinsă
vor executa pe linia de
cele mai recente şi importante
ştiri. Faceţi abonamente. Acelora înaltă tensiune Cluj-So-
ţiganca Sofia Drăgici tocmai în
momentul când voia să fure por­ Prăvălie
cari trimit 10 abonamente lise
trimite gratuit ziarul, conform
meşul-Rece. tofelul unui om de pe piaţă.
Tot în Timişoara au fost ares­
de închiriat
abonamentelor făcute. p.
şef.
Directorul Uzinelor
ing. CI O RTE A.
taţi 7 ţigani din Oradea, cari fu­
giseră din calea urmăririi de
imediat
— Casa de Editură Alexan­
dru Anca Cluj pregăteşte pentru
către Tribunalul din Oradea. Ei
au fost escortaţi la Oradea.
Cluj
— Căutăm corespondenţi
toate instituţiunile româneşti din
ţară cele mai frumoase şi mai harnici în întreaga ţară. Reflec­
— Cadouri pentru orice ocoziune
Piaţa Unirii
eftine tipărituri. Trimiteţi formu­ tanţii vor înainta împreună cu
ofertele respective şi o cores­
e s t e cel mai frumos cadou c a r t e a Informaţiuni ia
lare şi cereţi preţuri înainte de de rugăciuni „ C Ă R A R E A F E R I ­
a face în altă parte comenzile. pondenţă de probă. CIRII" (a se vedea conţinutul în pag. 4. Librăria Anca
©BCU Cluj
Nr. 3 5 . CLUJUL ROMÂNESC Pagina 3

Casa de Editură Librărie şi Institut de Arte Grafice


W B A
L C Y MA iNi LJ
H KO II
U
Librăria Piaţa Unirii Nr. 32. Tipografia Str. Reg Maria 4 3 .
Fondat 1 9 0 8 . Telefon 1 2 4 .

Cetiţi cu atenţie lista cărţilor noastre şi o păstraţi c ă d cu orice ocaziune aveţi lipsă de ea l

;ta cărţilor apărut© in Editură streină


Compendiu de Drept Comercial
de Dr. Anca I. Leontin Lei 300* —
Cod de onoare resolvirea conflictelor
Cărţi juridice : DiferUe, c â n t e c e , doine, chiuituri şi v e r s u r i : a personale de Dragici Lei 60*—
„Procedura Civilă" de Moisil T. Dr. 250- «2 Codul Silvic al Romawiei de Dr. Moisil Lei 60"—
,p-oine şi chiuituri" ae Siminic ÎS*— Cars elementar de Drept Roman
.„Compendiu de Drept civil" de Anca Justin Dr. 135'— „Inima nisa" (câniece poporale) bine cunoscute 20'—
„Cartea Fanduară" „ „ „ 6i) - - de i. C. Cătuneanu Lei 180*—
„imnuri româneşti" (câniece naţionale) 10 - ja Legea Chiriilor deJ8an Lei 8 0 —
„Codul de Faliment" „ » " » 80 — „iubirea" (notă 'muzicala) pentru Pian şi voce 15*— -
„Procedura de concordat forţai" „ „ „ 80-— „hunul Studenţesc Creştin" pentru Pian şi voce 20-— o purnal de termene adyocaţiale legat Lei 100 —
„Legea de execuţie" Bariha Dv. şi Hancu Dr. 75 — „Carte ae visuri de noapte" , 25'— Buletin decis Curţii de Cass. şi just.
,Jurnal de termene advocapale" legat tare lua— „Scrisori de iubire" după mai mulţi autori 10' — Vol. 1. şi II. de Gh. St. Bädescu Lei 50O—
„Legea Corpului de advocaţi şi Regulamentul" 45-— ^Vezi ce face beutura dracului" 8-— o Procedura Penală de Dr. Alex. Pop' 100*—
„Legea Portăreilor" 45'— „Viorele." poesii de Rusu 10-— ro Isvoarde de Drept Roman de Cătunean -
30 —
„Criza Valutară" de Şerban Dr. 35-— „Scânteuţa" doine, chiuituri şi strigături vol. II. de S. Rusu 2>— Drept Penal de Dr. Traian Pop
„Legea spirtuoaselor" „Szesztörvény" de Zach 35- „Colinde'' adunat de S. Rusu 15"— <o
u Vol. I. Lei 220. Vol. II. Lei 300. Vol. III. Lei 280.
„Tabloul onorariilor minimale pentru advocaţi" 40 — ^Chiuituri" şi doiî:e din popor adunat de Iustin liieşiu 30 — ea
^Terminologia Juridică rom. mag." Junsprudenţa română de G. Barozzi
15 — „Ecouri' (versuri) de Dumbrava 10 — -
S
^Vademecum juridic' 65- - Volumul i—IV. Lei 1000-—
„Nenorociţi " roman de Şerbaneşcu-Buzau !0 — »IM Părţi Alese din dreptul privat Ungar de
Teatre poporale : „Oaie la 'aşa" Carmen Sylva 40'— ea Dr. G. Ptopu preş. la curtea de casaţie 200"—
„Album de modele româneşti pentru cusături" 85 —
„A fost odată" (poporaiă 3 acre) de Nie. Ţinţaru 20-— „Trepetuicul" pentru tălmăcirea semnelor omului 5'— B Elemente de Ştiinţă F i n a n c i a r ă
^Doamna mea" (poporala I act) „ „ 15*- „Istorie si Fantasie" de 1. Pâvelea învăţător 20' — de Dr. Leon Lei 20f>—
TS Istoria Dreptului Roman de Prof.
„Domnul Primar" (poporală 3 acte) „ „ 20-- „Aventurile lui' W. Gotthard" roman 10-—
„Duşmanii" (poporală 3 acte) „ „ C Onisor Lei 300*—
20- „Pentru Macedonia" de M. Dragnea 10-—
„Gura lumii" (poporală 3 acte) „ „ 20-— „Visiri" sau dragoste şi resemnare de E . Ceontea 15*— -"a Codul Penal din Transilvania com­
„Maestrul Caproni" (comedie întrun act) „ „ 15-—
Bo plectat cu toate modific, de Predovici TO*—
„Nevasta mea fie îngerii cu ea* (popor. 3 acte) „ 20- Cărţi £§& rugăciuni şi preoţeşti : u Codul Comercial din Transilvania
„S'a dus" (poporală 1 act) de Nie. „ 20-- 05 adnotat de Predovici Lei 320*—
„Gardul fermecat" (poporală l act) „ „ „Cărarea Fericirii" de preotul G. Mânzatîn carton pt. şcolari 85 —
15-- „ „ î n pânză 140 — —3 L e g e a P e r s o a n e l o r Juridice Lei 15*—
„Zece fele de măritat" (comedie 1 act) „ „ 15 —
s
L e g e a pentru dobAndieea naţionalităţii. 10-—
„Copil nostrii" (piesă teatrală în 3 tablouri) „ „ „ „ „ In piele 280 — <si
15 — „ „ în piele lux pt. dame 350 — Lege pentru unificarea adminis'rativă 25'—
„Schilavii" (dramă din popor 3 acte) „ „ 20 — ta
„PeţitoriP' (comedie 1 act) „ „ „Păstorul sufletesc" (1—VI vol.) 120-- „ „ statutul funcţionarilor publici 15*—
15' - „Predici la morfi" de prot. I. Marga 55-— Regulament pentru persoanele juridice 10"—
„Pentru patrie" (poporală 4 acte) „ „ 20-- JB
Puiu codrului" (piesă haiducească 3 acte) „ „ „Predici pentru postul mare" (ciclu duplu) de I. Marga 45 — privitor Ia constatarea naţio­
m
20 — „Femeea Creştină" de Ruschek 20 — O nalităţii Româna 10"—
„Sfârşitul Duşmăniei" (dramă pop. 3 ac;e) „ „ 15 — cg
„In calea duşmanului" din 1848 (1 act) de S. Rusu „Cartea Mângăerii" de Mânzat 10 — a. Regulamentul pt. administrarea pădurilor
10- „Originea şi istoria icoanei delà Nicula* de Mânzat 10'— comunale " 10*—
„Pedeapsa păcatului" (piesă teat. 2 acte) „ „ 15 — *S»
„Vrăjitoarea" (comedie în -versuri i act) „ „ „Visul preacuratei Nasc. de Dumnezeu" 15 — Lege privitoare la unificarea unor dispozi-
10 — „Epistolia Domnului nostru Isus Hrisios* 15 —
„Fiecare cu a lui" (comedie 3 acte) de Şerbănescu-Buzău - 20 o ţiuni de Procedură civilă şi comercială 15*—
„Oglinda fermecată" (lirică 4 acis) de 1. jasiiisky pt, licee 15- „Bucuiă-ic Mane" ţrad. de I. Beiu . 45"— Taxele timbru şi înregistrare îi* Transilvania 15*—
„Infumjutptele" (com „Patimile şi Moartea." Domnului nostru Isus Hristos de Belu 45"— o
Cplecţiunea termlniiqr şl cuvintelor
Jtruotifita" com «d i <
,
~We9m^ured }h rM-o' ^ w. 'Legea şi Regulamentul legei generale
„Furtuna" (Stiüá t act) da öti. I. ÜníflWa 15'—' „C. Mia CueSar De belio gailico L. I.şi VI." Tr. Popa •"35'— e de pensiuai Lei. 15*—
\gIon Sgărcitul* piesă teatrala înrr'un act de E. Ceontea 10 - „Dr Szentpéteriné, Haller Zsuzsa ABC." 25 — a» Legea XXXIII din 1896 despre Pro­
Jon şi Elena" piesă teatr. pop. 1 act de ' . V . Mesaroş 15-- „Természettudományi ismeretek (ábr.) Ştiinţe Naturale 25'— eu cedura Penală de Dr. A. Pop şi Dr.
^Vechiul Refren" dramă 3 acte de Chiţibura şi Jaleş 30'— „Lecţii de limba română" de Mureşan Sabin 25*— Ştefan Laday " Lei 75'-.—
„Aritmetica" pt. şcoale'e de ucenici de Epure 30 — -
'jô
Manaloage, Dialoage, Umoristice : Conversaţie şi dicţionar Waghiar-Român 10'—
Codul de Procedură Civilă din Tran­
silvania, întocmită de: Dr. I. Papp
„Vrea mama să mă'nsoare..." monolog de Simimc 10-— 1
Certificate şcolare' /z coală bucata Lei 1-50 o şi Balaşiu vol. I. ÎL III. şi IV. Lei 328*—
„Cântecul cocoşului sau Moartea stelniţei" dialog de Rusu 10 — Hărţi şcolare Româoia şi toate continentele bucata Lei 10 — CM Legea Agrară pt. Transilvania, Banat,
„Drotarul" mololog de S, Rusu 10 — CO Crişana şi Regulamentul Lei 20*—
„Stefan şi Victoria" dialog . „ „ 1Ü — Msdicale : Colecţiune de legi, „M. A. Dumitrescu" :
„Teofil" monolog „ „ 10'— . C a r t e a Moaşelor" de Dr. Grigonu cu 120 chipuri feminine 150*—
.Umoristice" cu 112 diferite glume pipărate de ris de Costi 20-~ -
Codul de Comerţ Lei 68*—
„Registrul facerilor" (naşterilor) 85 — Codul Civil Lei 80*—
nZmeut l'a însurat" monolog de Simeon Rusu 10 — „Carnet de Consultaţii medicale' 90'->-
^Petecul lângă spărtură" monolog de Simeon Rusu 10 — „Sifihsul" de Dr. Apostol 15 — c Indicatorul Impozitelor sau Călăuza
Jn pridvor" monolog pentru copii de ion Grindei-Dedan 10 — „Carnet de control medical* 20 — "5 Contribuabilului (Noua Lege) Lei 40"—
„Biţtălte'n ţigănie" dialog comic de Ion Grindei-Dedan 15- „Recoltajul olantelor medicale" 10'— Compendiu financiar (timbre, taxe de
înregistrare donaţiuni şi taxe succe-
«3 sorate) Lei 70*—
Cel mai frumos, bogat şi Ieftin S
s
te
Legea cambială XXVII : 1876 Lei 20*—
Drept Cambial de Finţescu vol. II. 2 2 0 — -

Procedura de moştenire din Ardeal


Album de modele româneşti pentru cusături a» de Dr. Papp—Blaşiu
Codul Civil Austriac adnotat
— Lei 80*-—

cu înalta apreciere a M. S. Regina Maria şi a A. S. R, Principesa Ileana, compus de Dna prof. Ale­ de Dr. Láday legat Lei 380*—
xandră Maior Chodora. Onoratul public şi şcoalele, precum şl dnii librari sunt cu tot respectul rugaţi a Legea tutelară şi testamentele „ 3 0 " —
sprijini şi răspândi această lucrare preţioasă. Aceste 2 5 0 modele sunt foarte acomodate pentru tot fejül KS Proprietatea şi posesiunea
de lucru manual c a : slöid, desem, pirogravură, ţesături ş, a. de Georgian Lei 50*—
.Legea Curtea de Casaţie — 15*— n

Ediţia II. cu 2 5 0 diferite motive. Un exemplar 8 5 Lei. Porto 15 lei. Transformarea cărţilor junduară
- manual de Dr. Balint — Lel 25*—
xt Procedura accelerată de Dan fl 200"—
13 aarti« 1C25 impozitul pe veniturile comerciale
Ca.3*. S. RÉGIKET KO
T3 şi industriale de F. Q. Vasilescu L. 4 0 ' —
MAISON e
*« «. li REINS 03
S Diferite hârtii de birou:
o
u
Alăturăm clişeele după Domului Alexandru Anca es 100 coaie hârtie fină albă de scris L 80 Lei
-J 100 „ „ „ concept II. 45 n

tUlui Alexandru Anca Editor 100 „ , „ albă pt. maşină mat 7 0 „


originalul celor două scri­ C 1 « .1 100 „ „ „ satinată 70 „
Editor - /
1 cutie 100 bucăţi hârtie Carbon fină
ci; U J sori în cari Ca o vie bucurie Alteţa Ea Regală pentru maşină lila vânătă sau neagră 260 „
Doinita Ileana a Roaânlsl 6 priait alba* HO Bande fine de maşine violet de lăţimea
Maiestatea Sa Regina,primind 11, 13, 16 20 mm. buc. 120*—
plarul.Qln lucrtrea D-nei Alexandra M. S. REGINA MARIA oul da modela pentyii ouăături roefineşti
3 10 Creioane fine Harthmuth 1, 2, 3, 4 5 0 „
Si a blr.ovoit a nî autoriza sa vă expria 1 călindar săptămânal de masă 35 „
Clu-ùora » Ai búmul ae modele pentru ou sal­ şi caloel» Saliy cui f j a i f i .-Asescnoa Altet» 1 călindar de părete 5 „
turi r6mfineîtl",B binevoit a ma însăr­ C0 1 cutie copci Gem. 15 „
Ba iîegală f e l i c i t ă din tcaî.8 lniaa pe 1 „ cuie de desemn • 15
cina, sfi vă-trlaet viile Sale mul «uaim A.S.R. PRINCIP. ILEANA ta w

ftutoarsa.Doaana Alexandra Chodora şl vg 1 bucată gumă de maşină 10 Lei


ţ i calde f e l i c i t ă r i autoarei. . i 03 1 cutie peniţă mestecate Nr. 510 50 „
: f
roagă è-i spuns oât de cult î-au pWoot 1 „ „ aluminium fine 90 „
- Binevoiţi va rog,* priai tncre- :
au binevoit să ne trimită «cele Kodale do cu3ătEri. 10 coaie hârtie sugativă fină 6D „
«iniorea distinsei m i e eonsideratiun*. ffaalta lor apreciere pentru Bucurâniu-aï de cl.istea ce em avat 100 buc dosare pentru acte 500 „
(A 1000 bucăţi hârtie fină 4* Ou textul D-V. 650 „
fle a îndeplini această piaciitS œi3lini»i xa 1000 „ „ „ 8« „ „ „ 400 „
acest album. 1000 „ plicuri 4* colorate p t hârtiile
va rog a priai încredinţarăm tlistlnsei CL
de epistoale 650 „
Editura ANCA Cluj. oelo canaideraiiuni. 1000 bucăţi plicuri Nr. 46 colorate pen­

i tru hârtie de rugări


Diferite mărimi de bilete de visite cu tex!
100 buç. delàf 80—100 Lei. ^
650 „

©BCU Cluj
Pagina 4 CLUJUL ROMANESC Nr. 3 5 .
»ftm

Cea m a l m a r e f i r m ă r o m â n e a s c ă i n Ardeal

Mare depozit a celor mai vestite fabrici de Mare depozit de o r n a m e n t e , icoane şi recvi-
clopote bune de extra-calitate. site bisericeşti de prima calitate.
Fondat 1908. T e l e f o n 124J

Ornamente

ff-rH'f? * ''-•< •'..ie.'s'f.r

1 Potir (bronz aurit) neted — — 3000--


Odăjdii (Vesminte preo(esti) C o l a r e , b e r e t e brâurl, p l a s t r o a n e : Reevisite bisericeşti : Disc (bronz aurit) — — — — 1265'-
Kolpak (Beretă) glot pentru gr.-cat. şi Steluţă pt. disc (bronz aurit) — — 600"-
constatatoare din: gr.-ort. cu crucită argintată 360'— / Cădelniţă de bronz sau argintată 1750'—
1 Cutie cu trei vase pentru oleu şi
Beretă (camilafcă, potcap) Rom. c a t Una ţiitoare de tămâie cu linguriţa
í, Felen, i Epitmfir, 2 Aere, 2Mănecuţe, din bronz argintat — — — 550 — mir Ia botez (bronz aurit) 1. C. O. 2 0 0 0 -
djn glótt negru — — — — 360'— / Cutie de bronz aurit cu capac pen­
î Brâu,! Acoperitor de sf. potir, In diferite Şepcuţă Tonsur şi Camanzov glott 160 — l Candelă din bronz argintată — - 1200'— tru sf. cuminecătură la bolnavi — 1500'-
«nţjve şi colorifflSndamast de mătase ta ca- Cotar de pânză „Leo" — — — 80-— / Chivot din bronz argintat cu trei Ciborium (bronz aurii) — — — SSOO - 1

Colar de cauciuc— — — — — 60'— turnuri foarte frumoasă — — 5500'—


SO# deosebite cu preţul de 8000—25000 Lei. / Cruce de masă din bronz argintată Monstranţă (bronz aurit) rom. kath. 5500"r
Brâu (cingulum) rips sau moirée violet Clopotele pentru altar— — — 150-300>
ori negru pt. gr.-cat. 12 cm, per mrr. 600 — cu Hnstos în email 28 cm. — 1650'—
Prapori : / Cruce de masă (28 cm.) din bronz Clopoţel cu 3 braţe bronz fin — 1500'-
Brâu (cingulum) violet deschis moirée
fin pt. protopop gr.-ort. 15 cm. lăţime argintită cu Hristos în relief aurit 1300'— Clopoţel cu 4 braţe — — — — 1650--
a «liferiie. culori 90 cm. lat 120 cm. lung cu per irtetrii — — — — — — 650 — -
1 Cruce de mână din bronz argintită Copcii (cârlige) pt. odăjdii (aurite
două chipuri sfinte pe două părţi văpsite pe Brâu (cingulum) albastru deschis moirée cu Hristos email — — — — 1400*— şi arginiate perechea — — 100"-
fin pentru preoţi gr.-ort. 15 cm. lă­ Cruci de lemn cu Hristos în relief 200-300— Sfeşnice pt. perete (cu un braţ) 100'-
pânză (chipul după dorinţă), are 3 - 4 tăie- „ „ „ (cu două braţe) 150"-
ţime per metru — — — — — 650'— / Căldăruşe cu aspergti (stropitor)
tBrî cu posomant auriu sau argintiu preţul bronz argintat — — — — 1600'— Pollcandre (Lustere) frumoase ds «kväk ^
Brâu (cingulum) negru de lână 10 cm.
ama prapor delà 3 5 0 0 - 6 9 ) 0 Lei fără rudă. lăţime, 3 metri lung bucata — •- 650*—-.. 1 Cănită cu tavă pentru spălarea ma­ pentru 4 luminiş— — — — 7500'-
Plastron (chemisette) Nr. 3. 21 cm. nilor (bronz argintat) — — — 850*— 6 „ — — — — 15000--
Mustre de stofe pentru odăjdii sau prapori Wort neted — — — — — 200 — Cutie cu trei vase, cuţit şi foarfeci „ 8 „ — — — 22000'r
se trimit numai contra 200 Lei anticipativ, Plastron (chemisette) Nr. 2. 15 cm. la botez (bronz aurit) — — — 2000 — „ 12 „ — — — — 26000-i
la restituirea mustrelor să predau banii- Ttlott neted — — — — — 150 — 2 Vase de sticlă (la proscomidie) 250-— şi altele până la — — — 100,000--
L a comandă să s e dea numărul şi lărgimea colaruluî plastronului şi a beretei. — Din c o l a r e se trimit cel puţin 2 bucăţi.

£Ofna/itiaţi 1 Sfinţi figuri sculptate (statui) din imitaţie de fildeş şi maiolica, reprezentând sfinţi în miniatură şi relief (12—26 cm,
mărime. Preţul 2^0—500 lei bucata. Toate să pot comanda şi în mărime mare. Cereţi oferte.

Cel mai bun cadou la orice ocaziune ! Comandaţi!! Cetiţi cu atenţiune conţinutul!
Cea mai nouă şi cea mai bună carte de rugăciuni

CĂRAREA FERICIRII"
«te tweoiul George Mânzat cu aprobarea Ven. Ordinariat sub Nr.
Icoane frumoase
avem tot felul în diferite mărimi
581—1925. Aceasta carte de un conţinut bogat cuprinde iot felul de
rugăciuni pentru orice ocaziune cu 2 4 capitole mari 366 pagini.
JLeeată în hârtie t a r e carton pentrn elevii tuturor şcoalelor bucata Lei 85.—
L e g a t ă în pânză fină cu c r u c e aurită bucata Lei 140'—
, u x
L e g a ţ i în Piele tipărită pe hârtie velină aurită pentru dame Lei 280—350

In toate şcolile sunt introduse cadou pentru examen.


—•

lkţstritatea Sa Episcopul Gherlei recomandă »Cur are a


Fericirii* în următorul circular apărut în Oficiosul
„Curierul Creştin" nr. 1 — 9 ^ 6 :
Preotul nostru din Dej, Onoratul George Mânzat, în
editqra Ál. Anca din Cluj, a scos cărticica de rugăciuni
1
învăţături creştineştişi cântări, întitulate „Cărarea Fericirii' ,
aprobată de cătrâ noi cu ord. cons. Nr. 58J/925.
in această cărticica, de 366 pagini, sunt adunate în-
xăfituri şi rugăciuni pentru toate nevoile ale credincioşilor.
Se recomanda această cânte de rugăciuni pentru cre­
dincioşi, mai cu seamă însă pentru el&ţide scoale mai mari. In mărime de 33)43 . . Lei 60-—
In mărime de 52J40 . . . 85-
Gherla, la 29 Bec. 1325. Nr. 6222/1925. In mărime de 74|55 • • . 200'
Episcop Dr. fuihr rtossn. îfh mlrlme de78rrrff Lei 650-830—f Acesta serveşte interesul ö-v^
Tiparul Instlt de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

©BCU Cluj