Sunteți pe pagina 1din 5

Data: 03.12.

2020
Clasa: a X-a G
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci
Profesor: Pîslaru Mioara Daniela
Aria curriculară: Tehnologii
Modulul: M.II Contabilitate generală
Unitatea de rezultate ale învăţării: URÎ 3 Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității
Rezultate ale învățării:
 Cunoștințe: 3.1.2. Prezentarea principiilor și procedeelor specifice metodei contabilității:
bilanțul contabil, contul, balanța de verificare.
 Abilități: 3.2.2. Aplicarea reglementărilor contabile privind înregistrarea operațiilor în contabilitate cu ajutorul procedeelor contabile
specifice metodei contabilității.
 Atitudini: 3.3.2. Asumarea responsabilității în înregistrarea corectă a operațiilor economice în contabilitate, aplicând principiile și
procedeele contabilității.
Subiectul lecţiei: Tipuri de modificări bilanțiere
Tipul lecţiei: de formare de priceperi și deprinderi
Locul dedesfăşurare: online, pe platforma Google Classroom
Durata : 40 minute
Obiective operaționale:
 Obiective cogitive:
 OC1- să identifice ecuația generală a patrimoniului;
 OC2 - să stabilească tipurile de modificări bilanțiere;
 OC3- să analizeze operațiile economice precizând modificările bilanțiere produse.
Strategii didactice :
a) Resurse procedurale : conversaţia, explicația, demonstrația, exercițiul, instruirea asistată de calculator, problematizarea, studiu de caz, jocul
didactic (Cutia cu surprize).
b) Resurse materiale : laptop, caiete de contabilitate, tabletă grafică, telefoane personale, jocul online (https://wordwall.net/resource/7253361/tipuri-
de-modific%c4%83ri-bilan%c8%9biere ).
c) Forma de organizare : frontală, individuală.

Bibliografie :
1. Iuliana Bădilă, Contabilitate generală- Auxiliar curricular pentru clasa a X-a, Filiera Tehnologică, Profil Servicii, Domeniile de pregătire
profesională: Comerț/Economic și Turism/Alimentație, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2017;
2. Iuliana Bădilă, Contabilitate generală- Caiet de aplicații pentru clasa a X-a, Filiera Tehnologică, Profil Servicii, Domeniile de pregătire
profesională: Comerț/Economic și Turism/Alimentație, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2017;
3. Tănțica Petre, Gabriela Iordache, ș.a., Comerț - manual pentru clasa a X-a, Filiera Tehnologică, Profil Servicii, Editura CD PRESS, București,
2010
4. Maria Popan, Contabilitate – manual pentru clasa a IX-a, Filiera Tehnologică, Profil Servicii, Editura Oscar Print, București, 2004.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Conţinutul informaţional al lecţiei Elemente de strategie didactică


Momentele Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de Evaluare
lecţiei oper. procedurale materiale organizare
1. Momentul -profesorul asigură conexiunea online; -elevii se conectează pe platformă; Conversaţia https://classr frontală
organizatoric - adresează formula de salut elevilor; - răspund la salut; oom.google.
2 min. -face prezenţa, notează absenţii; - se pregătesc pentru oră. com/u/2/c/M
-pregăteşte materialul didactic. TY4OTM0N
DI5OTgx
Catalogul
personal de
notare
2. Anunţarea -profesorul prezintă elevilor subiectul -receptează mesajul; Expunerea Laptop frontală
subiectului şi a lecţiei ,,Tipuri de modificări bilanțiere” -sunt atenţi la profesor; Conversaţia Telefoane individuală
obiectivele şi prezintă obiectivele lecţiei. -notează în caiete titlul lecţiei. personale
lecţiei Prezentare
2 min. PPT
3.Actualizarea -pentru reactualizarea cunoștințelor Conversaţia Jocul online frontală Aprecieri
cunoştintelor OC1 necesare bunei desfășurări a lectiei, -elevii participă la jocul didactic și Explicaţia Telefoane individuală verbale
necesare OC2 profesorul antrenează copiii într-un joc încearcă să rezolve sarcinile primite. Jocul didatic personale
desfăşurării online (Cutia cu surprize). Cutia cu Platforma
activităţii surprize worldwall.net
6 min.

4.Instructajul -profesorul prezintă pe laptop o fișă de --elevii sunt atenți la profesor, notează Conversaţia Fișa de lucru Aprecieri
elevilor privind lucru online și cu ajutorul tabletei grafice explicațiile în caiete; Explicaţia online frontală verbale
activitatea OC1 arată elevilor un exemplu de analiză a Exercitiul Laptop individuală
practică OC2 operațiilor economice precizând Demonstrația Tableta
7 min. OC3 modificările bilanțiere produse de acestea; Problematizarea grafică
- elevii sunt solicitați să rezolve aplicațiile -rezolvă aplicațiile din caietele de Studiu de caz Caiete de
cu privire la modificările bilanțiere produse contabilitate. Instruirea contabilitate
în urma realizării unor operații economice. asistată de Telefoane
calculator personale

5.Realizarea OC1 -profesorul solicită elevilor să prezinte --elevii prezintă modificările bilanțiere Conversatia Fișa de frontală
sarcinilor de OC2 rezultatele obținute și realizează produse de operațiile economice; Exercitiul lucru online individuală
lucru OC3 modificările bilanțiere corecte pe tablă cu -notează în caietele de contabilitate Explicația Laptop Aprecieri
20 min. OA1 ajutorul tabletei grafice pentru a fi modificările bilanțiere. Studiu de caz Tableta verbale
OPM1 vizualizate de întreaga clasă. Instruirea grafică
asistată de Caiete de
calculator contabilitate
6. Aprecierea -evidenţiază gradul de participare a clasei -sunt atenți la explicațiile profesorului; Conversaţia Catalogul frontală Aprecieri
activitatii la oră şi notează elevii ce au contribuit la -ascultă aprecierile profesorului; Explicaţia personal de individuală verbale
3 min. buna desfăşurare a lecţiei. -recepționează mesajul transmis. notare
-face aprecieri cu privire la modul de
continuare a activităților desfășurate în
clasa virtuală.