Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR DE IDENTIFICARE A NEVOILOR DE FORMARE

ALE PERSONALULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1. Ce motive vă determină să participaţi la programele/workshopurile de formare? (Puteţi opta pentru variante


multiple de răspuns):
__ nevoia de a dobândi noi competenţe;
__ dorinţa de a-mi dezvolta competenţe utile în plan personal;
__ calitatea formatorilor/experţilor;
__ numărul de credite pe care le pot obţine;
__ calitatea furnizorului de formare;
__ recomandări ale colegilor;
__ dezvoltarea portofoliului personal de activităţi de formare;
__ facilităţi oferite prin modul de organizare a cursului (locaţie/costuri/formă de desfăşurare etc.);
__ alte motive; enumeraţi-le.....................................................................................................................................................
2. Care sunt, în viziunea dvs., cele mai importante criterii în alegerea unui modul/ curs de formare? (Alegeţi
maxim trei variante de răspuns):
__ costurile;
__ formatorii;
__ furnizorul de formare;
__ tematica;
__ metodologiile de formare;
__ durata;
__ perioada de desfăşurare;
__ certificarea facilitatoare obţinerii de credite;
__altele; exemplificaţi..............................................................................................................................................................
3. Ce dificultăţi aţi întâmpinat ca participant la programele de formare oferite de diverşi furnizori ?
(Bifaţi minim trei variante de răspuns):
__ accesul dificil la informaţii privind oportunităţile de formare;
__ distanţa mare faţă de centrul de formare;
__ plasarea inadecvată a cursurilor pe parcursul anului (în week-end, perioada vacanţelor etc.);
__ durata inadecvată a cursurilor în raport cu nevoile mele;
__ taxa ridicată de participare în cazul unor cursuri de interes pentru mine;
__ costuri mari de deplasare şi cazare;
__ deficienţe ale cadrului legislativ (de exemplu, sistemul de recunoaştere şi acreditare a cursurilor, finanţarea etc.);
__ lipsa resurselor materiale pentru aplicarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite;
__ alte dificultăţi; detaliaţi.......................................................................................................................................................
4. Vă rugăm să faceţi aprecieri generale privind tematicile abordate în cadrul programelor de formare
profesională continuă la care aţi participat.
Tematicile pe care le propun programele de formare continuă sunt adecvate nevoilor de formare proprii?

Sunt în dezacord total Sunt în dezacord Nici acord, nici dezacord Sunt în acord Sunt în acord total

5. Care sunt ariile tematice care vă interesează în domeniul curriculumului educaţional?

1. Designuri curriculare
2. Dezvoltarea şi implementarea curriculumului
3. Evaluare curriculară
4. Strategii şi practici de succes în învăţământul preuniversitar
5. Educaţia permanentă
6. Platforme curriculare online
7. Managementul instituţiilor şcolare
8. Proiecte educaţionale
9. Formarea psihopedagogică a cadrelor didactice
10. Altele; care?...................................................................

6. În concordanţă cu nevoile de formare, vă rugăm să specificaţi competenţele pe care să le vizeze programul de


formare:

Competențe tehnice și tehnologice


Competențe psihosociale
Competențe de management al carierei
1
Competențe metodologice
Competențe de comunicare și relaționare

7. În ceea priveşte organizarea formării, ce tip de program/workshop de formare profesională continuă aţi
prefera să urmaţi?
Ordonaţi preferinţele pe o scală de la 1(cel preferat) la 6 (cel mai puţin preferat).
__ tradiţional, care presupune prezenţa fizică la curs pe întreaga durată a acestuia;
__ la distanţă, care presupune în special muncă individuală şi anumite întâlniri cu formatorii;
__ on-line (prin Internet), care nu necesită întâlniri de tipul faţă-în-faţă între cursanţi şi formatori;
__ o combinaţie între cursul tradiţional şi cel la distanţă;
__ combinaţie între cursul tradiţional şi cel online (prin Internet);
__ altă formă; care ?...............................................................................................................................................................

Date de identificare:

Nume şi prenume (opţional)……………………………………………………………….............................................

Sex:
Feminin Masculin
Vârsta: ……………
Vechimea în învăţământ: ……………
Nivelul de învăţamânt în care activaţi:Preşcolar Primar Gimnazial Liceal
Funcţia didactică: Cadru didactic Personal didactic auxiliar Altele
Pregătirea didactică: Calificat Necalificat Titular Suplinitor
Nivelul de studii:Medii Superioare Postuniversitare
Gradul didactic: Debutant Definitiv Gradul II Gradul I Fără grad didactic
Mediul de rezidenţă :
Urban Rural

Observaţii

În cazul în care, chestionarul nu a inclus anumite aspecte pe care le consideraţi importante, din perspectiva preferinţelor
pentru propria formare continuă şi pe care doriţi să le semnalaţi, vă rugăm să le notaţi în spaţiul de mai jos:

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

VĂ MULŢUMIM PENTRU TIMPUL ACORDAT!