Sunteți pe pagina 1din 9

REFERATE GENERALE

TERAPIA IMUNOLOGICÃ ÎN PSORIAZIS


M. ALECU*, GABRIELA COMAN*, IONICA COSTACHE*, ANCA AGAVRILOAIE*

Bucureºti

Rezumat Summary
Acumularea de date certe despre implicarea Accumulation of certain data in the last ten years
mecanismelor imunologice în patogenia psoriazisului a regarding the immunological mechanisms involved in
orientat cercetãrile terapeutice spre o serie de produse care psoriasis phatogeny, oriented the therapeutical researches to
încearcã sã blocheze acest mecanism. Posibilitãþile tehnice a serial products trying to block these mechanisms. The
existente de obþinere a anticorpilor monoclonali sau a technical possibilities to obtain monoclonal antibodies or
proteinelor chimerice, ca ºi a tehnicilor de recombinare chimerical proteins, as the genetic recombinant techniques,
geneticã au permis obþinerea unor molecule care pot bloca made possible the obtaining of some molecules totally or
parþial sau total o anume structurã biologicã implicatã în partially blocking a certain typical biological structure
rãspunsul imun. involved in the immune response.
Pentru terapia psoriazisului au fost alese mai multe For psoriasis therapy, some structures with
structuri cu funcþii imunologice ca þintã pentru blocarea immunological function have been chosen as a target for
immune processes blockade in this disease.
proceselor imune din aceste afecþiuni.
Clinical practice demonstrates that lymphocyte T
Practica clinicã a demonstrat cã blocarea receptorilor
receptor and TNF alpha activity blockade have results that
de la nivelul limfocitelor T ºi blocarea activitãþii TNF alfa
sustain their clinic use.
au rezultate care le permit utilizarea clinicã.
Clinical studies realized by now with products like:
Studiile clinice efectuate pânã în prezent cu aceste alefacept, efalizumab, infliximab, etanerecept emphasize a
produse: alefacept, efalizumab, infliximab, etanerecept, good therapeutic response, especially in psoriatic arthritis
evidenþiazã un rãspuns terapeutic bun, în special în formele de and in media to severe forma of psoriasis. The side effects
psoriazis artropatic ºi formele medii spre severe de psoriazis. even appreciable did not lead to the treatment
Efectele secundare evidenþiate pânã în prezent deºi suppression.
apreciabile au dus în puþine cazuri la oprirea tratamentului. Presently the immunological therapy (biological) in
În prezent terapia imunologicã (biologicã) în psoriazis psoriasis represents an alternative therapy never a first
reprezintã o terapie de alternativã, niciodatã de primã intention one, reserved to the severe forms of psoriasis
intenþie, rezervatã formelor severe de psoriazis la pacienþii and to the patients that did not responded to other
cu psoriazis care nu au rãspuns la alte tipuri de terapie. therapies.
Cuvinte cheie: mecanisme patogene, terapie Key words: pathogen mechanisms, immunological
imunologicã, psoriasis. therapy, psoriasis.
DermatoVenerol. (Buc.), 53: 123-131

* Spitalul Clinic de Dermato-Venerologie „Prof. Dr. Scarlat Longhin“ Bucureºti.

123
DermatoVenerol. (Buc.), 53: 123-131

În prezent se considerã cã psoriazisul repre- aceºti receptori, are ca efect reducerea clinicã ºi
zintã o afecþiune inflamatorie mediatã imun, histologicã a leziunilor de psoriazis [4]. Se
caracterizatã clinic prin placarde eritematoase demonstreazã faptul cã procesul patogen din
scuamoase ºi care evolueazã în pusee de activitate psoriazis este iniþiat ºi întreþinut de interacþiunea
urmate de perioade de remisiune cu duratã limfocitelor T, celulelor prezentatoare de antigen
variabilã [1]. ºi a keratinocitelor prin intermediul citokinelor.
Patogenia psoriazisului a evidenþiat o serie de Proliferarea anormalã a keratinocitelor pare sã
modificãri legate de keratinocite, limfocite T, întreþinã activarea anormalã a limfocitelor T
celule endoteliale, fibroblaste dermale, sau o serie realizând o adevãratã autosusþinere a proliferãrii
de gene care codificã mai multe tipuri de proteine keratinocitelor ºi ducând la perpetuarea pro-
cu rol în proliferarea keratinocitelor. ceselor inflamatorii.
În prezent se admite cã principalele modi- În esenþã imunopatologia psoriazisului are la
ficãri patologice întâlnite în psoriazis sunt: bazã tot un rãspuns imun desfãºurat conform
proliferarea ºi diferenþierea anormalã ºi rapidã a schemei clasice – activarea celulelor prezen-
keratinocitelor ºi infiltratul inflamator de la tatoare de antigen, cuplarea prin intermediul
nivelul dermului ºi epidermului. moleculelor de adeziune (ICAM-1 ºi LFA-1 de
Alterarea procesului de diferenþiere a kera- celula prezentatoare de antigen ºi LFA-1 ºi CD2
tinocitelor în sensul unei proliferãri anormale ºi de pe limfocitele T) prezentarea antigenului
rapide a fost principala modificare patologicã limfocitelor ºi exprimarea de cãtre limfocite a
observatã ºi reprezintã ºi în prezent elementul receptorului pentru antigen (T cell receptor),
central al patogeniei psoriazisului. O serie de apariþia cascadei de citokine ca factorul stimu-
aspecte au evidenþiat rolul limfocitelor T în lator al coloniilor de granulocite (GM-CSF)
iniþierea ºi menþinerea acestui proces. Iniþial s-a factorul de creºtere epitelial (EGF), IL-1, IL-6, IL-
demonstrat prezenþa limfocitelor T activate 8, IL-12, interferon gamma, ºi TNF alfa. Efectul
respectiv (Th1) ºi modificãrile inflamatorii pe care acestui proces imunologic în cazul psoriazisului
le genereazã ºi ulterior s-a stabilit faptul cã pare sã nu fie apariþia elementelor efectoare ale
proliferarea anormalã a keratinocitelor în pso- rãspunsului imun (anticorpi ºi limfocite T
riazis este dirijatã sau dependentã de activitatea activate specifice) ci numai producþia de citokine
limfocitelor T activate [2]. Modul de interacþiune în special de tip Th1 care au ca efect proliferarea
keratinocitelor, migrarea neutrofilelor, angioge-
între limfocitele T activate ºi keratinocite se
nezã, creºterea exprimãrii moleculelor de
realizeazã în principal prin intermediul
adeziune [5].
citokinelor proinflamatorii (de tipul Th1): inter-
Deºi s-a dovedit experimental cã existã o
feron gamma, TNFalfa.
relaþie cauzalã între limfocitele T activate ºi
Alte molecule implicate în proliferarea
modificãrile legate de diferenþierea ºi proliferarea
anormalã a keratinocitelor sunt E selectinele ºi
în psoriazis, teoria imunã a patogeniei pso-
moleculele din clasa HLA-DR. La nivelul limfo-
riazisului prezintã ºi o serie de aspecte mai puþin
citelor T activate s-au identificat molecule
clare. Unul dintre acestea ar fi modul de iniþiere al
(markeri) CD2+, CD3+, CD5+, CLA+, CD28,
rãspunsului imun ºi inflamator în psoriazis. Un
CD45RO, CD25 (receptorul pentru IL-2) ºi
posibil rãspuns ar fi cã activarea limfocitelor T ar
CD27 [3].
avea la bazã stimuli (antigene) localizate la
Mai multe experimente demonstreazã legã-
nivelul keratinocitelor.
tura directã dintre limfocitele T ºi proliferarea Teoria geneticã a psoriazisului respectiv
keratinocitelor din psoriazis. Astfel s-a demon- asocierea psoriazisului cu antigenele HLA-Cw6 ºi
strat cã injectarea de IL-2 , un activator puternic al rolul genelor PSORS completeazã fãrã sã excludã
limfocitelor T, în leziunile de psoriazis au ca efect teoria imunologicã a patogeniei psoriazisului.
exacerbarea acestor leziuni. De asemenea utili-
zarea experimentalã a unei proteine de fuziune Aspecte particulare ale terapiei imunologice
care are proprietãþi citotoxice asupra celulelor ce în psoriazis
exprimã activ receptori pentru IL-2, fãrã sã Evidenþierea manifestãrilor imunologice ºi
acþioneze asupra keratinocitelor , care nu exprimã inflamatorii la nivelul leziunilor de psoriazis ºi

124
DermatoVenerol. (Buc.), 53: 123-131

stabilirea unei relaþii cauzale directe între aceste blocheze o citokinã sau un receptor de pe
modificãri au orientat cercetãrile terapeutice spre suprafaþa unei celule au dus la apariþia unei
blocarea acestor mecanisme. medicaþii imunologice în psoriazis.
Astfel s-a avut în vedere blocarea activitãþii Absenþa unor modele experimentale animale
limfocitelor T prin blocarea proteinelor de capabile sã reproducã psoriazisul experimental la
suprafaþã (cu funcþie în activare sau adeziune), animale ca ºi conexiunea care existã în cadrul
blocarea celulelor prezentatoare de antigen sau reþelei de citokine sau a moleculelor/receptor sau
blocarea activitãþii citokinelor proinflamatoare. molecule de adeziune de pe suprafaþa limfo-
Acumularea cunoºtinþelor în producerea pentru citelor T a generat o serie de îndoieli legate fie de
uz experimental dar ºi clinic a anticorpilor eficacitatea acestui gen de medicaþie fie de
monoclonali a contribuit semnificativ în rea- existenþa unor efecte secundare multiple în
lizarea unor produse capabile sã inhibe acti- cascadã care ar apãrea la blocarea unei citokine.
vitatea unui receptor, proteinã de adeziune sau Din aceste motive studiile clinice au prezentat
citokinã. Au apãrut, experimental, o serie de o importanþã deosebitã utilizarea acestor tipuri de
produse cu rezultate foarte bune în blocarea medicamente s-a fãcut cu o deosebitã prudenþã,
diverselor structuri biologice atât pe culturi cât ºi indicaþiile terapeutice s-au lãrgit treptat. De
la nivelul modelelor animale experimentale de asemenea au existat medicamente cu mecanism
psoriazis. Modelele animale (transplant de piele imunologic care deºi teoretic trebuiau sã obþinã
cu leziune psoriazicã umanã la ºoarece cu sistem un efect terapeutic foarte bun nu au confirmat
imun deprimat; hiperplazii cutanate like psoriazis clinic ºi fie cã s-a renunþat la ele fie cã au rãmas în
la ºoarece) deºi reprezentau condiþii experi- expectativã.
mentale superioare culturilor de keratinocite, nu Astfel pe parcursul ultimilor 6-8 ani s-au
reuºesc sã ofere suficiente elemente pentru a încercat la nivel clinic mai multe produse care
evidenþia cu certitudine calitãþile terapeutice ale încercau sã blocheze rãspunsul imun inflamator
preparatelor utilizate. în psoriazis. Dintre acestea unele au rãmas în faza
Din aceste motive studiile clinice care au de experiment clinic, altele cautã sã intre în
utilizat produse ce încercau sã blocheze la un practica clinicã sau câteva produse au intrat în
anumit nivel lanþul imun inflamator din psoriazis practica clinicã fiind supuse unor evaluãri clinice
au avut ºi au în continuare o importanþã deosebitã. permanente.
Absenþa unor studii multicentrice desfãºurate
Evidenþierea importanþei mecanismelor imu-
pe mai mulþi ani privind efectele favorabile ale
nologice în psoriazis a condus la ideea cã
unui produs utilizat sau neincluderea acestui
limfocitul T activat ca element central al acestor
produs în protocoalele de tratament recomandate
mecanisme poate constitui o veritabilã þintã
în terapia psoriazisului sau în cadrul terapiilor
pentru terapia psoriazisului. În esenþã terapia
alternative sau de excepþie ale acestei boli face ca
cunoscutã cu methotrexat sau ciclosporinã se
acest produs sã prezinte o utilizare limitatã, chiar
adreseazã atât proliferãrii keratinocitelor cât ºi
dacã iniþial s-au raportat rezultate bune,
diminuãrii rãspunsului imun (inflamator) la nivel
acceptabile din punct de vedere clinic.
cutanat care are ca element central limfocitul T.
În prezent o serie de produse cu acþiune la
Terapia citostaticã în psoriazis realizeazã o
nivelul mecanismelor imune din psoriazis au
scãdere a rãspunsului imun în componenta sa
depãºit faza experimentelor clinice ºi au intrat în
inflamatorie dar cu preþul unor efecte secundare
practica clinicã ca metode alternative de terapie în
uneori greu de acceptat. psoriazis.
Din aceste motive s-a cãutat sã se punã la Dintre aceste produse cele mai importante
punct o terapie „imunologicã” (biologicã) cu o vizeazã activitatea limfocitelor T sau activitatea
specificitate mai mare având ca þintã limfocitul T unor citokine proinflamatorii.
activat sau o serie de molecule legate de
activitatea limfocitelor T cum ar fi: moleculele de Limfocitele ca þintã în terapia psoriazisului
adeziune sau citokinele. Progresele realizate în Preparatele din aceastã categorie încearcã sã
imunologia experimentalã ºi cele legate de blocheze o serie de receptori situaþi pe limfocite T,
obþinerea de anticorpi monoclonali capabili sã foarte importanþi în activitatea acestora.

125
DermatoVenerol. (Buc.), 53: 123-131

Terapia anti CD25. S-a încercat blocarea Alte studii evidenþiazã cã pe un numãr de 507
receptorului CD25 pentru Il-2 de pe suprafaþa pacienþi cu plãci cronice de psoriazis care au
limfocitelor T, utilizând anticorpi monoclonali primit 10 sau 15 mg de alefacept odatã pe
care au în structurã imunoglobuline umane sãptãmânã 12 sãptãmâni, 33% din pacienþii care
dirijate împotriva receptorului CD25. Rezultatele au primit 15 mg/sãptãmânã au prezentat o
clinice cu preparatele comerciale basiliximab, reducere a PASI 75% ºi 28% din pacienþii care au
doclizumab au fost relativ modeste la pacienþii cu primit dozã de 10 mg/sãptãmânã au prezentat o
PASI>30, sau în formele stabilizate de psoriazis reducere de 75% a indicelui PASI [9].
având în prezent o utilizare limitatã [6]. Alte studii evidenþiazã cã dupã 12 sãptãmâni
Terapia anti CD4. Limfocitele T helper de tratament în aceleaºi doze rezultatele notabile
exprimã pe suprafaþa lor molecule CD4 iar aceste se situeazã în jur de 30%/Eliss/2001 [11].
limfocite se gãsesc în proporþie de peste 80% în De asemenea Haider considerã cã alefaceptul
derm inclusiv la nivelul plãcii de psoriazis. duce în medie la reducerea leziunilor de psoriazis
Limfocitele care exprimã acest marker sunt în 50% din pacienþii trataþi iar rãspunsul la acest
esenþiale pentru dezvoltarea unui rãspuns imun preparat depinde de o serie de mecanisme
preluând antigenul procesat de celulele genetice, respectiv de activarea unor gene care
Langerhans ºi iniþiind rãspunsul imun specific. codificã proteinele CD69, sau foarte posibil
Blocarea acestor molecule prin intermediul genele care regleazã TCR, CD3 [12].
anticorpilor monoclonali în psoriazis a condus la S-a demonstrat cã terapia cu alefacept 15
reducerea leziunilor în proporþie de 50% (750 mg/sãptãmânã la pacienþii cu PASI 75 poate
mg/curã administrat intravenos 99 de zile) dar menþine dupã terminarea curei de 12 sãptãmâni
rezultatele au fost inconstante semnalându-se un rãspuns la nivelul PASI 50 timp de 7 luni. În
febrã ºi cefalee [7]. Preparatele de acest tip au în general se apreciazã cã un rãspuns bun la terapie
prezent o utilizare extrem de limitatã existând se poate observa dupã primele sãptãmâni [9].
puþine studii clinice cu preparate de acest tip. Studiile realizate de Scheinfield, considerã cã
Terapia anti CD2. Blocarea receptorului CD2 terapia cu alefacept nu conduce la obþinerea unor
de pe limfocitele T s-a realizat prin intermediul rezultate mai bune decât alte terapii ca foto-
unei molecule de fuziune realizatã prin fuziunea terapia, ciclosporina, methotrexatul, Scheinfield
moleculei LFA-3 (human function associated considerã cã terapia cu alefacept ºi fototerapia
antign 3) ºi porþiunea Fc a IgG1 umane. sunt sinergice ºi se pot asocia. Rezultatele
Prin blocarea receptorului CD2 s-a avut în studiilor sale aratã cã la pacienþii trataþi cu ambele
vedere blocarea activitãþii limfocitelor T, în metode rãspunsul favorabil a fost în 75% din
special limfocitele T de memorie. Preparatul cazuri [13].
rezultat numit alefacept prin porþiunea LFA-3 se Se considerã cã terapia cu alefacept este bine
prinde de receptorul CD2 de pe limfocitul T toleratã chiar atunci când se administreazã în
blocând cuplarea acestuia cu LFA-3 de pe celulele cure prelungite. Un efect secundar însã îl
prezentatoare de antigen. Totodatã porþiunea IgG reprezintã scãderea numãrului de limfocite T.
1 de pe alefacept se prinde de porþiunea Fc a Este necesarã monitorizarea numãrului de
celulelor NK care la rândul lor induc o apoptozã limfocite T ºi întreruptã terapia cu alefacept dacã
selectivã a limfocitelor T de memorie [8]. valorile limfocitelor T scad sub 250 celule/ ml.
Studiile clinice au utilizat alefaceptul în Scãderea numãrului de limfocite T produsã de
administrare iv în dozã de 7,5 mg/sãptãmânã sau alefacept nu pare sã fie influenþatã de asocierea cu
în administrare im în dozã de 15 mg/ sãptãmânã corticoterapia localã în primele 4 sãptãmâni de
(preparatul omevive) în cure de 12 sãptãmâni. tratament. Dupã aceastã perioadã corticoterapia
.Rezultatele dupã 12 sãptãmâni au evidenþiat o poate accentua scãderea numãrului de limfocite T
scãdere a indicelui PASI sub 75% în 21% din 166 produsã de alefacept. [14].
de pacienþi trataþi. În administrarea alefaceptului nu s-a sem-
Pacienþii care au fost supuºi terapiei de tip nalat apariþia de reacþii adverse de tipul
placebo au prezentat îmbunãtãþire a simptomelor infecþiilor, afecþiunilor maligne, sau apariþiei
clinice între 5 ºi 18% [9,10]. anticorpilor în titruri crescute dar s-a semnalat

126
DermatoVenerol. (Buc.), 53: 123-131

apariþia durerilor de cap, infecþii ale cãilor S-au semnalat cazuri de asociere a unor
superioare respiratorii superioare, sindroame leziuni de tip psoriazis pustulos sau de apariþie a
pseudogripale. [3]. eritrodermiei în cazul apariþiei unei discon-
Terapia antiCD11a. Molecula CD11a repre- tinuitãþi în terapie. De asemenea s-au semnalat o
zintã o subunitate a LFA-1 antigen asociat funcþiei serie de efecte adverse ca dureri de cap, greaþã,
limfocitare). LFA-1 are capacitatea de a se lega de mialgii, anemie ºi trombocitopenie autoimunã
ligandul sãu specific, molecula de adeziune [18, 19].
ICAM-1 exprimatã pe suprafaþa celulelor prezen-
Citokinele ca þintã terapeuticã în psoriazis
tatoare de antigen dar ºi pe celulele endoteliale ºi
pe keratinocite. Blocarea cu anticorpi mono- Secreþia de citokine reprezintã o etapã
clonali a moleculei CD11a reduce activarea obligatorie în dezvoltarea rãspunsului imun sau
precum ºi capacitatea de circulaþie a limfocitelor inflamator.Considerând psoriazisul o afecþiune
T. Preparatul comercial numit efalizumab este un inflamatorie mediatã imun, blocarea citokinelor
anticorp monoclonal de tip IgG1 uman care are proinflamatorii ar putea teoretic sã reducã acest
capacitatea de a bloca molecula CD11a de la rãspuns împiedicând astfel alterarea procesului
nivelul limfocitelor T. de diferenþiere terminalã a keratinocitelor.
Primele studii au utilizat efalizumab dozã de S-a demonstrat pe modele experimentale cã
1mg/Kg/sãptãmânã timp de 12 sãptãmâni hiperplazia epitelialã este dependentã în special
pentru pacienþii cu plãci psoriazice moderate ºi de TNF alfa (factorul de necrozã tumoralã),
severe. Rezultatele foarte bune care au dus la citokinã secretatã de keratinocite. Keratinocitele
îmbunãtãþirea evidentã a indicelui PASI (PASI75) prezintã o secreþie bazalã de TNF alfa dar în
s-au obþinut dupã 12 sãptãmâni de tratament la procese hiperplazice epiteliale TNF alfa are valori
27% din pacienþi comparativ cu 4% la placebo. crescute masiv atât la nivel seric cât ºi la nivel
Extinzându-se tratamentul la 24 de sãptãmâni local. Din aceste motive s-a cãutat sã se blocheze
numãrul de pacienþi care au ajuns la PASI75 a fost activitatea acestei citokine pentru a reduce
de 44% din totalul de 556 de pacienþi [15]. hiperplazia epitelialã.
Alte studii au cãutat sã mãreascã doza de Activitatea citokinelor, inclusiv a TNF alfa,
efalizumab la 2mg/sãptãmânã timp de 12 sãptã- are un caracter pleiotropic cu efecte multiple
mâni sau sã mãreascã perioada de administrare la asupra multor tipuri de celule imune sau
60 sau respectiv 108 sãptãmâni. Rezultatele au neimune inclusiv keratinocite. Blocarea activitãþii,
evidenþiat o creºtere a numãrului de pacienþi cu fie ºi a unei singure citokine, poate avea
rãspuns pozitiv în jur de 60-64% cu o creºtere nu consecinþe la distanþã pe diferite tipuri de celule
foarte mare faþã de terapia standard 1mg/Kg/ care exprimã receptori pentru aceste citokine. Mai
sãptãmânã/12 sãptãmâni [16]. mult acþiunea citokinelor fiind în cascadã în
Un studiu realizat de Berends în 2007 care a sensul cã o citokinã induce sinteza altei citokine ºi
utilizat în terapia psoriazisului etanerecept (45 de aceasta la rândul ei induce sinteza altei citokine,
cazuri) ºi efalizumab 17 cazuri în doze ºi cure de blocarea activitãþii unei citokine poate duce la
12 sãptãmâni (doza de 2 X 50 mg etanerecept ) cu perturbarea în lanþ a reþelei de citokine. Pe de altã
rezultate asemãnãtoare studiilor anterioare la parte faptul cã existã numeroase citokine cu
ambele preparate. O menþiune pentru efalizumab activitate sinergicã, blocarea unei citokine poate fi
unde s-a înregistrat un numãr mai mare de suplinitã cu uºurinþã de celelalte citokine
tratamente întrerupte [17]. diminuându-se astfel efectul blocãrii. Din aceste
O serie de studii evidenþiazã cã la doze de motive alegerea ca þintã terapeuticã a unei
1mg/Kg corp se obþine o reducere evidentã a citokine poate avea efecte clinice imprevizibile
leziunilor de psoriazis în 27% din cazurile tratate mergând de la efecte secundare foarte numeroase
comparativ cu rãspunsuri bune în 4% din cazuri pe alte tipuri de celule la lipsa oricãrui efect atât
ce au urmat terapie placebo. Leziunile încep sã se favorabil cât ºi nefavorabil la nivelul celulelor pe
remitã dupã 2 luni iar recãderea apare la 5% din care citokina respectivã îºi exercitã funcþia
pacienþii trataþi. principalã.

127
DermatoVenerol. (Buc.), 53: 123-131

Infliximab. Infliximab este un anticorp rezultate extreme, 26% din pacienþi (77 din 301)
monoclonal chimeric (om/ºoarece de tip IgG1k) care au primit infliximab au prezentat remisiune
în care regiunea constantã a imunoglobulinei este completã iar 9% (27 pacienþi) în sãptãmâna 10 nu
umanã iar regiunea variabilã este murinã. au rãspuns la tratament sau rãspunsul a fost mult
Infliximabul are capacitatea de a se cupla atât cu mai redus. În general rãspunsul terapeutic favo-
TNF alfa seric cât ºi cu formele transmembranale rabil se poate evidenþia din sãptãmâna a 6-a. [22]
ale TNF alfa. Prin aceastã blocare, TNF alfa nu Tot acelaºi autor evidenþiazã efectele pre-
mai poate sã se cupleze cu receptorii proprii ºi nu lungirii curei de infliximab la 46 de sãptãmâni
îºi mai exercitã acþiunea proinflamatorie ºi de dupã modelul studiului precedent cu îmbu-
creºtere a hiperplaziei epidermice. nãtãþirea semnificativã a indicilor de calitate a
În prezent infliximabul este utilizat în vieþii la pacienþii cu psoriazis [23].
tratamentul bolii Chron , al artritei reumatoide ºi S-a demonstrat cã terapia cu infliximab are
în formele moderate ºi severe de psoriazis ca ºi în efect ºi asupra leziunilor unghiale din psoriazis
artrita psoriazicã. Astfel Rich /2008 trateazã 378 de pacienþi cu
Cura de infliximab presupune administrarea psoriazis (forme moderate ºi severe) cu doze de 5
iv a 5 mg/Kgcorp sau 10 mg/Kg corp timp de 2 mg/Kg corp administrate în sãptãmâna 0,2,6.
ore în sãptãmânile 0,2,6, ºi poate fi repetat ca o Urmate de administrarea aceleiaºi doze la 8
singurã administrare la intervale de 8-12 sãptã- sãptãmâni pânã în sãptãmâna 46.
mâni cu rezultate foarte bune [20]. Din totalul de 378 de pacienþi, 305 prezentau
Alte studii au utilizat acelaºi ritm de leziuni caracteristice de psoriazis la nivelul
administrare dar în doze de 3 mg/Kg corp ºi 5 unghiilor. Rezultatele au evidenþiat la 10 sãptã-
mg/Kg corp pe un umãr de 249 de pacienþi. mâni, la 24 de sãptãmâni ºi la 50 de sãptãmâni o
Rezultatele apreciate în sãptãmâna 10 când s-a reducere pânã la dispariþie a leziunilor unghiale
constatat un maxim de rãspuns la pacienþii trataþi, la 10 sãptãmâni la 6,9% din pacienþi,la 24 de
indiferent de dozã, au evidenþiat cã 72% din sãptãmâni la 26,2% din pacienþi ºi la 50 sãptãmâni
pacienþii trataþi cu doza de 3 mg/Kg corp ºi 88% la 44,7% pacienþi 24].
din pacienþii trataþi cu doza de 5 mg/Kg corp au Infliximabul are efect ºi în formele clinice de
prezentat o îmbunãtãþire cu 75% a indicelui PASI. psoriazis care evolueazã ºi cu alte tipuri de
În lotul placebo aceastã îmbunãtãþire a fost leziuni în afara celor întâlnite în psoriazisul
întâlnitã la 6% din pacienþi. vulgar cum ar fi: psoriazisul pustulos generalizat,
Dupã sãptãmâna 10 a început un declin al psoriazisul eritrodermic sau psoriazisul artro-
rãspunsului menþionat la pacienþii trataþi cu patic. Un studiu în acest sens a fost realizat de
3mg/Kg corp iar la celãlalt lot efectul favorabil Paulo Chon în 2007care a utilizat un lot de 27 de
s-a menþinut pânã în sãptãmâna 14. Din aceste pacienþi dintre care 5 cu psoriazis eritrodermic 3
motive s-a readministrat câte o dozã de 3 mg/Kg cu psoriazis pustulos generalizat ºi 13 cu
corp ºi respectiv 5 mg/Kg corp în sãptãmâna 26 psoriazis ºi artritã psoriazicã iar restul cu
cu menþinerea efectului favorabil încã câteva psoriazis vulgar generalizat. Toate aceste forme
sãptãmâni [21]. de psoriazis au fost refractare la tratamentele
Un studiu efectuat de Reich în 2005 pe un uzuale aplicate de mai multe ori. Doza de
numãr de 378 pacienþi cautã sã prelungeascã infliximab a fost de 5 mg/Kg corp aplicatã în
efectul favorabil obþinut în sãptãmâna 10 dupã sãptãmânile 0,2,6 ºi apoi la 8 sãptãmâni în medie
cura clasicã cu 5mg/Kg corp sãptãmânile 0,2,6. 78 de sãptãmâni.
Astfel dupã aceastã curã administreazã aceeaºi Rezultatele au evidenþiat cã în medie la 68%
dozã la un interval de 8 sãptãmâni pânã la din pacienþi au prezentat în sãptãmâna 14 o
sãptãmâna 46. Rezultatele obþinute au evidenþiat îmbunãtãþire a indicelui PASI de 75%. Pacienþii cu
în sãptãmâna 10 un numãr de 80% din pacienþi au psoriazis pustulos generalizat s-au încadrat în
prezentat o îmbunãtãþire a indicelui PASI (PASI aceastã valoare medie având o îmbunãtãþire
75). În sãptãmâna 24, 82% din pacienþi prezentau relativ rapidã a sindromului clinic 25].
PASI 75% (numai 4% la placebo) iar în sãptãmâna În prezent se încearcã lãrgirea indicaþiilor de
50, 61% din pacienþi prezentau PASI 75%. Ca utilizare a infliximabului la o serie de afecþiuni

128
DermatoVenerol. (Buc.), 53: 123-131

dermatologice cum ar fi: dermatita atopicã, Etanereceptul s-a dovedit a fi eficace în


pitiriazis rubra pilar, pioderma gangrenosum ºi spondilite anchilozante ºi în formele medii sau
leziunile cutanate de sarcoidozã. În toate aceste medii spre severe de psoriazis.
afecþiuni TNF alfa are un rol patogenic important Dozele utilizate iniþial au fost de 50 mg/
prin proprietãþile sale proinflamatorii 26]. sãptãmânã timp de 12 sãptãmâni în administrare
Administrarea infliximabului s-a fãcut iniþial subcutanatã. Dozele mai mici de 50 mg/
ca monoterapie, ulterior s-a demonstrat cã sãptãmânã încercate au avut un rãspuns
infliximabul poate fi asociat cu terapia localã nesatisfãcãtor [27].
clasicã (acid salicilic ºi cortocoizi) sau poate fi Într-un studiu efectuat de Gotlieb s-a
asociat cu methotrexatul. 25]. administrat etanerecept în doze de 25 mg de 2 ori
Administrarea prelungitã a infliximabului a pe sãptãmânã ºi de 50 mg de 2 ori pe sãptãmânã
dus la apariþia mai multor efecte adverse. Astfel ajungându-se ca rãspuns PASI la 75% dupã 12
s-au semnalat reacþii de hipersensibilitate sãptãmâni de tratament la 34% ºi respectiv 49%
întârziatã, mialgii, artralgii, febrã, rash, creºterea din pacienþi. Continuând tratamentul la 24 de
valorii transaminazelor, cefalee, vertij, infecþii sãptãmâni rezultatul menþionat a fost realizat de
(infecþii cu germeni oportuniºti dar ºi o creºtere a 44% ºi respectiv 59% din pacienþi. Studiul a fost
riscului de infecþie TBC). realizat pe un numãr de 672 de pacienþi.
O reacþie adversã aparte este datã de apariþia Un alt studiu efectuat pe un numãr de 49 de
modificãrilor biologice autoimune respectiv pacienþi cu psoriazis sever rezistent la alte forme
de terapie în care s-au utilizat aceleaºi doze
prezenþa anticorpilor anti ADN dc la pacienþii
respectiv 25 mg/bisãptãmânal ºi 59 mg bisãp-
trataþi cu infliximab. Gottlieb [21] apreciazã cã
tãmânal Ahmad obþine rezultate asemãnãtoare
anticorpii ANA apar în proporþie de 25% din
respectiv la 24 de sãptãmâni indicele PASI 75% a
pacienþii trataþi iar anticorpii anti ADN dc în
fost atins la 47% din pacienþi ºi 66% din pacienþi
proporþie de 4,3 %. Prezenþa acestor tipuri de
în sãptãmâna 48. Un pacient a dezvoltat
anticorpi nu este asociatã cu scãderea valorilor
tuberculozã extrapulmonarã ºi s-a semnalat
complementului seric (fracþiunile C3 ºi C4) dar
leucopenie ºi trombocitopenie tranzitorie, cinci
nici nu este influenþatã de administrarea de
pacienþi au dezvoltat reacþii autoimune de tip
methotrexat. Semnificaþia clinicã a acestor
ANA [28].
anticorpi nu este cunoscutã. În general reacþiile
ªi în cazul etanereceptului ca inhibitor al TNF
adverse apãrute în cursul administrãrii de alfa s-au semnalat fenomene autoimune apreciate
infliximab se remit în câteva luni de la între- cã apar la 6% din pacienþi, mai scãzute decât alte
ruperea tratamentului. Riscul de apariþie a unei tipuri de reacþii adverse apreciate la 12% din
tumori maligne prin blocarea TNF alfa, element pacienþi [29]. Teoretic existã riscul de dezvoltare a
important în lupta antitumoralã a organismului, unor neoplazii prin inhibare TNF.
teoretic, pare sã fie crescut dar greu evidenþiat Interleukina 10 Interleukina 10 a reprezentat
de studiile clinice. Paulalhon citeazã cã pe o þintã terapeuticã în tratamentul psoriazisului
parcursul tratamentului s-a diagnosticat o datoritã capacitãþii de acþiune asupra celulelor
tumoare benignã de stomac ºi la un alt pacient imune rezidente în piele cât ºi asupra kera-
cu epiteliomatozã a prezentat câteva epitelioame tinocitelor . IL-10 are în ansamblu un rol de a
bazocelulare [25]. limita procesul inflamator prin prevenirea unei
Etanerecept. Etanerecept este format dintr-o supradimensionãri a rãspunsului imun. În
moleculã recombinantã care conþine receptorul primele studii efectuate administrarea subcutanã
p75 al TNF ºi porþiunea Fc a unei imunoglobuline de IL-10 a redus leziunile de psoriazis dupã 6-7
IgG1 umanã. Etanereceptul are capacitatea de a se sãptãmâni de tratament [30].
cupla cu receptorul TNF alfa împiedicând În prezent se considerã cã IL-10 are efect
cuplarea acestuia cu receptorii de pe suprafaþa terapeutic în psoriazis datoritã proprietãþilor sale
celulelor blocând astfel acþiunea acestei citokine dar modul de utilizare în clinicã este încã în
proinflamatorii. studiu.

129
DermatoVenerol. (Buc.), 53: 123-131

Interleukina 20 Este o citokinã din familia de Alegerea preparatului este în prezent dificilã
citokine a interleukinei 10. IL-20 este implicatã în neexistând suficientã experienþã clinicã pentru
procese proliferative în angiogenezã ºi în chemo- fiecare preparat în parte ºi neexistând studii
taxie. IL-20 produce ºi o îngroºare a epidermului comparative între preparatele utilizate. Schema
, acþionând stimulator asupra diverselor categorii terapeuticã este bine sã fie cât mai apropiatã de
de celule din piele pentru a produce citokine schemele cunoscute cu respectarea punctelor de
proinflamatorii. În prezent se considerã cã control al rezultatelor obiºnuite pânã în acel
blocarea IL-20 poate fi o posibilã terapie în moment. O experienþã clinicã deosebitã privind
psoriazis [31]. Alte citokine care ar putea constitui utilizarea unui preparat poate fi baza unor
o þintã terapeuticã în psoriazis sunt: IL-4, IL-8, îmbunãtãþiri a schemei terapeutice clasice.
IL-12, IL-18 [30]. Efectele secundare nedorite apãrute în cursul
terapiei imunologice în psoriazis pot fi extrem de
Modul de utilizare a terapiei imunologice numeroase ºi cu un impact clinic apreciabil. Este
Acumularea de date privind terapia imuno- explicabil deoarece se intervine (terapeutic)
logicã în psoriazis , formele artropatice dar ºi asupra unor celule (limfocitele T) sau citokine
formele comune, ca ºi noutatea tratamentului au (TNF alfa) care au numeroase funcþii în organism.
fãcut ca sã se poatã elabora o serie de ghiduri Blocarea activitãþii acestor structuri, chiar ºi
privind modul de utilizare acestei terapii. Aceste parþialã, duce la apariþia a numeroase ºi variate
ghiduri cuprind o serie de noþiuni sau moduri efecte secundare care trebuie monitorizate.
terapeutice pentru utilizarea terapiei imuno- În ceea ce priveºte aprecierea rezultatelor
logice. Valoarea lor este limitatã în timp noþiunile clinice s-au cãutat metode obiective de apreciere a
cuprinse în aceste ghiduri putând fi îmbunãtãþite acestora. Se considerã în prezent cã indicele de
sau schimbate în funcþie de experienþa severitate a psoriazisului (PASI) poate fi un mod
acumulatã. de apreciere obiectiv. În ceea ce priveºte
Majoritatea ghidurilor terapeutice privind psoriazisul pustulos, când indicele PASI este mai
terapia imunologicã sunt focalizate pe rãspunsul puþin utilizabil, s-a utilizat un indice care ia în
la câteva întrebãri: care pacienþi beneficiazã de consideraþie suprafaþa afectatã, numit BSA (body
acest tip de terapie, ce preparat (schemã tera- surface area). Calitatea vieþii s-a obiectivat prin
peuticã) alegem cum evaluãm rãspunsul ºi ce indicele DLQ I (Dermatological Life Quality Index).
efecte secundare urmãrim. La acestea se adaugã
informarea ºi consensul pacientului propus spre Concluzii
tratament [29]. În prezent terapia imunologicã (biologicã) în
La prima întrebare rãspunsul prezintã mai psoriazis reprezintã o alternativã la terapiile
multe aspecte. În primul rând indicaþia majorã, o clasice din psoriazis. Este cert cã acest tip de
constituie psoriazisul artropatic. Tendinþa actualã terapie are efecte clinice apreciabile în special în
este de a lãrgi sfera de aplicabilitate a terapiei psoriazisul artropatic ºi în formele severe de
imunologice la psoriazisul pustulos, sau la psoriazis inclusiv psoriazisul pustulos. În
prezent terapia imunologicã nu este o terapie de
psoriazisul vulgar mediu ºi sever dar rezistent la
primã intenþie, fiind utilizatã în special în
alte forme de tratament, terapia imunologicã cazurile rebele la alte terapii. Indicaþia efectuãrii
nefiind în prezent terapie de primã intenþie. De terapiei imunologice în psoriazis presupune
altfel trebuie avut în vedere raportul risc/ aprecierea raportului risc/beneficiu/cost pentru
beneficiu în cazul terapiei imunologice compa- fiecare pacient. Efectele adverse, deºi numeroase,
rativ cu acelaºi raport în cazul altor tipuri de au dus în puþine cazuri la întreruperea
terapii. În afarã de indicaþia de afecþiune este tratamentului dar ele trebuie monitorizate ºi
necesarã ºi indicaþia de pacient . Trebuie sã ne interpretate în contextul clinic al fiecãrui pacient
asigurãm cã starea clinicã a pacientului ca ºi riscul care a primit acest tip de terapie. În esenþã în
individual de a dezvolta o serie de afecþiuni prezent , terapia imunologicã în psoriazis este o
(tuberculozã, afecþiuni precanceroase, sindroame terapie pentru situaþii de excepþie în evoluþia
psoriazisului.
autoimune) nu interferã negativ cu efectele
secundare cunoscute ale terapiei imunologice. Intrat în redacþie: 5 mai 2008

130
DermatoVenerol. (Buc.), 53: 123-131

Bibliografie 16. Menter A., Gordon K., Carey W. – Efficacy and


safety observed during 24 weeks of efalizumab
1. Cristofers E., Morowietz U. – Psoriasis in therapy in patients with moderate to severe plaque
Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, psoriasis. Arch. Dermatol. 2005, 141, 31-38.
Sixth Ed., editori: Freedberg MI. Eisen A., Wolff k., 17. Berends M.A., Maartje A.M., Diressen J, Rieke J.B.
2003, ol. 1, 42, 401-427. – Etanerecept and efalizumab treatment for for
2. Guttman-Yassky E., Krueger J.G. – Psoriasis
high-need psoriasis. Effect and side effects in
evolution of pathogenetic concepts and new
therapies through phases of translational research. prospective cohort study in outpatients clinical
British J. of Dermatol. 2007, 157, 1103-1113. practice. J. of Dermatol. Treatment, 2007, 18, 76-83.
3. Bos J.D., De Rie M.A. – The pathogenesis of 18. Menter A., Gordon K., Corey W. – Efficacy and
psoriasis: immunological facts and speculations safety observed during 24 weeks of efalizumab
Immunol. Today 1999, 20, 40-46. therapy in patients with moderate to severe plaque
4. Gottieb S.L., Gilleaudeau P., Jhonson R. et all. – psoriais. Arch Dermatol. 2005, 141, 31-38.
Response of psoriasis to a lymphocyte selective 19. Dogra A., Sachdeva S. – Biological therapy in
toxin (DAB 389IL-2) suggests a primary immune psoriasis. Indian J. Dermatol.Venerol. Lepros., 2006,
but not keratinocyte pathogenic bases. Nat. Med. 72 (4), 1-12.
1995 1, 442-447. 20. Winterfield L., Menler A. – Psoriasis and its
5. Krueger J.G. – The immunologic bases for the treatment with infliximab mediated tumor necrosis
treament of psoriasis with new biologic agent. J. factor blockade. Dermatol. Clin. 2004, 22, 437-444.
Am Acad. Dermatol. 2002, 46, 1-23. 21. Gotlieb A.B., Evans R., LI S., – Infliximab induction
6. Krueger J.G., Walters I.B., Miyazana M. – Succesful therapy for patients with severe plaque – type
in vivo blockade of CD25 on T cells by psoriasis: a randomised double-blind, placebo-
administration of humanized anti TAC antibodies controlled trial J. Am. Acad. Dermatol. 2004, 51, 4.
to patients with psoriasis. J. Am Acad. Dermatol. 22. Reich K., Nestle FO., Papp Kim et al. – Infliximab
2000, 43, 448-458. induction and maintenance therapy for moderate
7. Gottlieb A.B., Lebwohl M., Shirin et all. – Anti CD4 to severe psoriasis: a phase III multicentric double
monoclonal antibody treatment of moderate to blind trial. Lancet 2005, 366, 1367-1374.
severe psoriasis vulgaris: resum of pilot, multi-
23. Reich K., Nestle F.O., Wu Y. – Infliximab treatment
center multiple-dose, placebo-controlled study. J.
improves productivity among patients with
Am. Acad. Dermatol. 2000, 43, 595-604.
8. Kruger G.G. – Current concepts and review of moderate to severe psoriasis. European J. of Dermatol.
alefacept by the treatment of psoriasis Dermatol. 2007, 17, 381-384.
Clin. 2004, 22, 407-426. 24. Rich P.G., Christofer E.M., Reich K., Nestle F.O. –
9. Lebwohl M., Christopherd E., Langley R. – An Baseline nail disease in patient with moderate to
international randomised, double-blind placebo- severe psoriasis and response to treatment with
controlled phase 3 trial of intramuscular alefacept infliximab during 1 year. J. Am.Acad. of Dermatol.
in patients with chronic plaque psoriasis. Arch. 2008, 58 (2), 224-231.
Dermatol. 2003, 139, 709-717. 25. Poulalhon N., Begon E., Leblet C. – A follow-up
10. Pqpp Kim A. – The long-term efficacy and safety of study in 28 patients treated with infliximab for
new biological tharpies for psoriasis. Arch. severe recalcitrant psoriasis: evidence for efficacy
Dermatol. Res. 2006, 298, 7-15. and high incidence of biological autoimmunity.
11. Ellis C.N., Krueger G.G. – Treatment of chronic British J. of Dermatol. 2007, 156, 329-336.
plaque psoriais by selective targeting of memory 26. Rigopoulos D., Korfitis C., Gregoriu S., –
effector T lymphocytes. N. Engl. J. Med. 2001, 345, Infliximab in dermatological treatment: beyond
248-255. psoriais. Expert Opinio non Biological Therapy, 2008,
12. Neider A.S., Lowes M.A., Gardner N. – Novel 8(1), 123-133.
insight into agonistic mechanism of alefacept in 27. Gotlieb A.B., Matheson R.T., Love N. – A
vivo: differentially expressed gene may serve as randomised trial of etanerecept as monotherapy
biomarkers of response in psoriasis patients. The for psorisis. Arch. Dermatol 2003, 139, 1627-1632.
Journal. Of Immunolo. 2007, 178, 7442-7449. 28. Ahmad K., Rogers S. – Two years of experience
13. Scheinfield N. – Alefacept: its safety profile, afl-
with etanerecept in recalcitrant psoriasis. British J.
label uses and potential as part of combination
therapy in psoriasis. J. of Dermatol. Treatment 2007, of Dermatol. 2007, 156, 1010-1014.
18(4), 197-208. 29. Smith C.H., Ansley A.V., Barker J.N. – British
14. Langewouters A.M., Bovenschen J.N., De Jong Association of Dermatology guidlines for use of
E.M. – The effect of topical corticosteroids in biological intervention in psoriasis. British J. of
combination with alefacept on circulating T cell Dermatol. 2005, 153, 486-498.
subsets in psoriasis. J. of Dermatol. Treatment 2007, 30. Reich K., Bruck M., Grafe A. – Treatment of
18 (5), 279-285. psoriasis with IL-10. J. Invest. Dermatol. 1998, 111,
15. Gordon K.B., Papp K.A., Hamilton T.K. – 1235-1236.
Efalizumab for patients with moderate to severe 31. Numerof R.P., Asadullah K. – Cytokine and anti-
plaque psoriasis: a randomised controlled trial citokyne therapies for psorisis and atopic
JAMA 2003, 290, 3073-3080. dermatitis. Biodrugs 2006, 20(2) 93-103.

131

S-ar putea să vă placă și