Sunteți pe pagina 1din 5

ADJECTIVELE PRONOMINALE

Atunci când stau pe lângă substantive (sau nume în general), unele pronume se acordă cu acestea şi
devin adjective pronominale. Nu toate pronumele pot deveni însă adjective pronominale.

! Nu devin adjective pronominale: pronumele personal, pronumele reflexiv, pronumele de


politeţe, pronumele nehotărâte compuse cu cine (oarecine, oricine, orişicine, cineva, fiecine, fieştecine,
altcineva) + careva, altceva, altcareva, altcâtva, pronumele negative nimeni şi nimic, pronumele interogativ
cine?, pronumele relativ cine.

! Devin adjective pronominale: pronumele de întărire, pronumele demonstrativ, pronumele


posesiv, pronumele nehotărât, pronumele interogativ, pronumele relativ, pronumele negativ.

! Adjectivele pronominale nu au grade de comparaţie.

N.B. Un adjectiv pronominal poate îndeplini numai funcţia de atribut adjectival.

ADJECTIVUL PRONOMINAL DE ÎNTĂRIRE

Cazul Persoana I Persoana I plural Persoana a II-a Persoana a II-a Persoana a III-a Persoana a III-a
singular singular plural singular plural
m. f. m. f. m. f. m. f. m. f. m. f.
N-Ac însumi însămi înşine însene însuţi însăţi înşivă însevă însuşi însăşi înşişi înseşi
G-D însemi înseţi înseşi însele

ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV


ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV DE APROPIERE

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac acest(a), ăst(a) aceşti(a), ăşti(a) această/aceasta, astă/asta aceste(a), aste(a)
G=D acestui(a), ăstui(a) acestor(a), ăstor(a) acestei(a), ăstei(a) acestor(a), ăstor(a)

ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV DE IDENTITATE

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac acelaşi aceiaşi aceeaşi aceleaşi
G=D aceluiaşi aceloraşi aceleiaşi aceloraşi

ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV DE DEPĂRTARE

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac acel(a), ăla, cel acei(a), ăia, cei acea/aceea, aia, cea acele(a), alea, cele
G=D acelui(a), ălui(a), celui acelor(a), ălor(a), celor acelei(a), ăleia, celei acele(a), ălora, celor

1
ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV DE DIFERENŢIERE ŞI
APROPIERE

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac ăstălalt, cestălalt ăştialalţi, ceştilalţi astalaltă, cestălaltă astealalte, cestelalte
G=D ăstuilalt, cestuilalt ăstorlalţi, cestorlalţi asteilalte, cesteilalte ăstorlalte, cestorlalte

ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV DE DIFERENŢIERE ŞI


DEPĂRTARE

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac ălalalt, celălalt ăilalţi, ceilalţi aialaltă, cealaltă alealalte, celelalte
G=D ăilalţi, ceilalţi ălorlalţi, celorlalţi ăleilalte, celeilalte ălorlalte, celorlalte

ADJECTIVUL PRONOMINAL POSESIV

Poate apărea şi forma cu articol posesiv, dacă adjectivul pronominal este antepus substantivului.

Posesor
Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
m=f m=f m=f m=f m=f m=f
P Singular m. N = Ac meu nostru tău vostru său –
o G=D
s f. N = Ac mea noastră ta voastră sa –
e G=D mele noastre tale voastre sale –
d Plural m. N = Ac mei noştri tăi voştri săi –
a G=D
t f. N = Ac mele noastre tale voastre sale –
G=D

ADJECTIVUL PRONOMINAL NEHOTĂRÂT


• un, o, unii, unele
• alt, altă, alţi, alte
• vreun, vreo, vreunii, vreunele
• ceva – invariabil, N=Ac
• careva – invariabil, N=Ac; căruiva, căreiva (G=D, diferenţiere după gen)
• câtva, câtăva, câţiva, câteva
• orice – invariabil, N=Ac
• oricare – invariabil, N=Ac; oricărui, oricărei (G=D, diferenţiere după gen)
• oricât, oricâtă, oricâţi, oricâte
• fiece – invariabil, N=Ac
• fiecare – invariabil, N=Ac; fiecărui, fiecărei (G=D, diferenţiere după gen)
• fiecât, fiecâtă, fiecâţi, fiecâte

2
• oarece – invariabil, N=Ac
• oarecare – invariabil, N=Ac; oarecărui, oarecărei (G=D, diferenţiere după gen)
• oarecât, oarecâtă, oarecâţi, oarecâte
• tot, toată, toţi, toate
• mult, multă, mulţi, multe
• puţin, puţină, puţini, puţine
• atât(a), atâta, atâţia, atâtea
• cutare – invariabil, N=Ac; cutărui, cutărei (G=D, diferenţiere după gen)

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac un, alt, vreun unii, alţi, vreunii o, altă, vreo unele, alte, vreunele
G=D unui, altui, vreunui unor, altor, vreunor(a) unei, altei, vreunei unor, altor, vreunor(a)

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac careva, oricare, fiecare, careva, oricare, fiecare, careva, oricare, fiecare, careva, oricare, fiecare,
oarecare oarecare oarecare oarecare
G=D căruiva, oricărui, fiecărui, cărorva, oricăror, fiecăror, căreiva, oricărei, fiecărei, cărorva, oricăror, fiecăror,
oarecărui oarecăror oarecărei oarecăror

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac câtva, fiecât, oricât, câţiva, fiecâţi, oricâţi, câtăva, fiecâtă, oricâtă, câteva, fiecâte, oricâte,
oarecât oarecâţi oarecâtă oarecâte
G=D – câtorva, fiecâtor, oricâtor, – câtorva, fiecâtor, oricâtor,
oarecâtor oarecâtor

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac tot, mult, puţin, atât(a) toată, multă, puţină, atâta toţi, mulţi, puţini, atâţia toate, multe, puţine,
atâtea
G=D – tuturor(a), multor(a), – tuturor(a), multor(a),
puţinor(a), atâtor(a) puţinor(a), atâtor(a)

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac cutare cutare cutare cutare
G=D cutărui cutăror cutărei cutăror

SE FOLOSESC EXCLUSIV ADJECTIVAL


ANUMIT, -Ă, ANUMIŢI, -E
Cuantificator nedefinit specific unor entităţi cu trăsătura semantică [+ / – Uman] (având
flexiune comună cu a adjectivelor cu patru forme). Poate apărea în faţa substantivului determinat sau
după acesta: un anumit om, un om anumit.

3
Cazul Masculin Feminin
Singular Plural Singular Plural
N = Ac anumit anumită anumiţi anumite
G=D – – anumitor anumitor

ALDE INVARIABIL
Se foloseşte pentru a exprima apartenenţa unui individ la o clasă de entităţi cu proprietăţi vag
precizate (reprezentant al speciei cu proprietăţi vag exprimate). Este popular şi apare în faţa unor
substantive proprii, a unor substantive exprimând grade de rudenie sau a unor pronume personale:
alde Ion, alde tata, alde noi.
Uneori apare însoţit de prepoziţia de cu sens partititv: Între aceştia din urmă erau de-alde
bătrânul Alecu Forescu, poreclit şi Tolstoi.
Substantivele / pronumele însoţite de alde dobândesc adesea sens peiorativ.
În combinaţie cu demonstrativul acesta / alea înseamnă lucruri de felul ...: Învaţă danţul, vistul şi
multe d-alde alea. (Gr. Alexandrescu, Satiră. Duhului meu)

NIŞTE2
Se foloseşte în contextul substantivelor masive (= o subclasă semantică de substantive
comune care desemnează materia nediferenţiată, materia care nu poate fi împărţită în entităţi
discrete) pentru a exprima aproximarea nonspecifică, intrând în opoziţie cu mult / puţin: A cumpărat
nişte peşte / făină / ulei / unt / vin / icre.
În contextul unor substantive numărabile la plural, opoziţia se stabileşte între nişte1 (articol
nehotărât) şi mulţi / puţini.

NISCAIVA
Este corespondentul popular, colocvial al lui nişte: A primit niscaiva făină de mălai.

ADJECTIVUL PRONOMINAL INTEROGATIV


ADJECTIVUL PRONOMINAL RELATIV

DIFERĂ DOAR CONTEXTELE DE APARIŢIE, FORMELE LOR SUNT ACELEAŞI


N.B. CINE nu poate deveni adjectiv pronominal.

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac ce ce ce ce
G=D – – – –

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac care care care care
G=D cărui căror cărei căror

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac cât câţi câtă câte
G=D – câtor – câtor

4
Cazul Masculin Feminin
Singular Plural Singular Plural
N = Ac al câtelea – a câta –
G=D – – – –

ADJECTIVUL PRONOMINAL NEGATIV


N.B. NIMENI, NIMIC nu pot deveni adjective pronominale.

Cazul Masculin Feminin


Singular Plural Singular Plural
N = Ac niciun niciunii nicio niciunele
G=D niciunui niciunor niciunele niciunor