Sunteți pe pagina 1din 52

OMFP 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice ; Cuprinde modificările prevăzute în O. Nr.

503/20.04.2021 Publicat în M.Of. Nr. 429/23.04.2021

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.2, 12.2.3 şi 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,
având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările
ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2 - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3 - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 7 iunie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare.

Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian

Anexă

Norme metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice

Cap. I
Înregistrarea datoriei publice

1. În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale pct. 12.2.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor are obligaţia de a ţine Registrul datoriei publice, în care sunt înscrise date privind
datoria publică a României.
2. Registrul datoriei publice reprezintă baza de date în format electronic, care evidenţiază situaţia datoriei publice în ordine cronologică şi cuprinde
informaţii privind datoria contractată direct utilizând instrumentele datoriei publice guvernamentale şi locale, prevăzute la pct. 3.2 din normele metodologice
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 şi la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi garanţiile acordate. Registrul datoriei publice include date privind valoarea aferentă fiecărui instrument de datorie publică contractat
direct sau garantat, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum şi alte informaţii.
Registrul datoriei publice are următoarele componente, prevăzute în anexa nr. 1, după cum urmează:
a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe, care cuprinde:
a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - legi speciale;
a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat;
a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - leasing financiar;
a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - împrumuturi şi alte instrumente de datorie;
a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - instrumente de cash management;
b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate, care cuprinde:
b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale;
b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi şi alte instrumente de datorie;
c) Subregistrul datoriei publice locale directe;
d) Subregistrul datoriei publice locale garantate.
3. Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor
financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv instrumentele pentru managementul lichidităţilor, finanţările
rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, în nume propriu (cum ar fi prin leasing financiar sau credite furnizor) sau în baza scrisorilor de confort. Finanţările
rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate
acestora se înregistrează în Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe.
4. Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor
financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice
centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în baza scrisorilor de confort.
Finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se înregistrează în Subregistrul datoriei publice
guvernamentale garantate.
Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) în cadrul Programului
guvernamental "Noua casă" se înregistrează cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit, în valuta de contract a creditelor garantate.
Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare
pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, se înregistrează pe categorii de beneficiari.
FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice (MFP) informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi a lunii
următoare lunii pentru care se face raportarea.
Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum
şi cele în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe
instituţie de credit.
Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se înregistrează în
lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe finanţator.
Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A. în cadrul Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN
TINE", aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe fonduri de garantare,
iar în cadrul acestora pe finanţator.
5. Subregistrul datoriei publice locale directe evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale
unităţilor administrativ-teritoriale provenind din finanţările rambursabile angajate direct de către acestea, pe baze contractuale, în condiţiile Legii nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Subregistrul datoriei publice locale garantate evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale
unităţilor administrativ-teritoriale provenind din garantarea de către acestea, în condiţiile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a împrumuturilor contractate de operatorii economici ori de
serviciile publice din subordinea respectivelor unităţi administrativ-teritoriale, precum şi din avalizarea de către unităţile administrativ-teritoriale a biletelor la
ordin emise de operatorii economici ori de serviciile publice din subordinea acestora.
7. Înregistrările în subregistrele datoriei publice locale se efectuează în ordine cronologică, pe baza raportărilor transmise Ministerului Economiei şi
Finanţelor de autorităţile executive ale administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.3 şi 13.3 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum şi ale prezentelor
norme metodologice.
8. În Registrul datoriei publice se înregistrează informaţii privind:
- valoarea finanţării rambursabile care formează datorie publică;
- valuta de contract a finanţării rambursabile;
- denumirea creditorului/finanţatorului şi a împrumutatului/beneficiarului finanţării rambursabile, precum şi cea a garantului, în cazul garanţiilor;
- numărul acordului sau contractului aferent finanţării rambursabile, numărul acordului sau contractului de garantare, în cazul garanţiilor, precum şi numărul
acordului de subîmprumut/convenţiei de garantare;
- nivelul ratelor dobânzilor şi al comisioanelor;
- perioada de graţie şi perioada de rambursare;
- alte informaţii considerate utile pentru identificarea şi individualizarea finanţărilor rambursabile respective.
81.*) În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului guvernamental "Noua
casă", respectiv în cadrul programelor "Reabilitare termică" şi "Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia
românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României" cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit, precum şi
executările de garanţii, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.
_____________
*) Pct. 8 1 a fost introdus prin O. nr. 2492/2009, publicat în M.Of. Nr. 581 din 20 august 2009.

8.2.*) În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu
pentru întreprinderi mici şi mijlocii cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.
____________
*) Subpunctul 8.2. a fost introdus prin O. nr. 17/2014 de la data de 13 ianuarie 2014.

8.3.*) În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise şi diminuările de garanţii în cadrul
Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 8/2014, precum şi executările de garanţii, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.
____________
*) Subpunctul 8.3. a fost introdus prin O. nr. 17/2014 de la data de 13 ianuarie 2014.

8.4.*) În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise şi diminuările de garanţii în cadrul
Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 88/2015, cu modificările ulterioare, precum şi executările de garanţii, cumulat pentru luna de raportare, pe finanţator.
_____________
*) Subpunctul 8.4. a fost introdus prin O. nr. 64/2016 de la data de 2 februarie 2016.

8.5.*) În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise şi diminuările de garanţii în cadrul
Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE", aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, precum şi executările de garanţii,
cumulat pentru luna de raportare, pe fonduri de garantare, iar în cadrul acestora pe finanţator.
_____________
*) Subpunctul 8.5. a fost introdus prin O. nr. 2.004/2019 de la data de 19 aprilie 2019.

9. Registrele datoriei publice locale, ţinute la nivel local


Potrivit prevederilor art. 62 alin. (5) - (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile executive ale administraţiei publice locale au obligaţia de a înfiinţa sau, după caz, de a menţine,
pe suport hârtie şi/sau în format electronic, Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă a
garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 8.
Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia
tuturor obligaţiilor financiare ale unităţii administrativ-teritoriale provenind din finanţările rambursabile angajate direct de aceasta, pe baze contractuale, în
condiţiile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale evidenţiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situaţia
tuturor obligaţiilor financiare ale unităţii administrativ-teritoriale provenind atât din garantarea de către aceasta a împrumuturilor, cât şi din avalizarea biletelor
la ordin, contractate, respectiv emise de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea respectivei unităţi administrativ-teritoriale, în
condiţiile Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
Registrele datoriei publice locale, ţinute la nivel local, pe suport hârtie, se tipăresc în format A3 şi se leagă în registre de 200 de file. În aceste registre nu se
admit ştersături, corecturi şi/sau completări fără confirmarea prin numele şi prenumele în clar, precum şi prin semnătura persoanei sau persoanelor care
operează modificarea şi fără precizarea datei la care s-au efectuat ştersătura, corectura şi/sau completarea.
Persoana care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii
administrativ-teritoriale se numeşte şi se înlocuieşte, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului
Bucureşti, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
Pentru raportarea către Ministerul Economiei şi Finanţelor a finanţărilor rambursabile angajate direct de unităţile administrativ-teritoriale, fără garanţia
statului, precum şi a garanţiilor emise de acestea, cu autorizarea prealabilă a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, se întocmeşte Situaţia privind
finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3,
pe baza înregistrărilor efectuate de autorităţile executive ale administraţiei publice locale în propriul Registru de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii
administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale, după caz.
91.*) Nerespectarea obligaţiilor de obţinere a avizului prealabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale de către autorităţile administraţiei publice
locale pentru contractarea sau garantarea finanţărilor rambursabile care constituie datorie publică locală constituie contravenţie conform art. 78 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amenzile prevăzute pentru respectiva contravenţie la art. 78 alin. (2)
din acelaşi act normativ.
_____________
*) Pct. 9 1 a fost introdus prin O. nr. 1088/2010, publicat în M.Of. Nr. 327 din 18 mai 2010.

92.*) Se autorizează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu şi prin unităţile sale subordonate, să efectueze controale periodice în
baza sesizărilor transmise de direcţia de specialitate din cadrul MFP, pentru verificarea obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale de
către autorităţile administraţiei publice locale pentru contractarea sau garantarea finanţărilor rambursabile care constituie datorie publică locală, să aplice
contravenţiile şi să încaseze amenzile menţionate la pct. 9 1, care se vor face venit la bugetul de stat.
_____________
*) Pct. 9 2 a fost introdus prin O. nr. 1088/2010, publicat în M.Of. Nr. 327 din 18 mai 2010.

10. În termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice, ordonatorii principali de credite vor raporta finanţările rambursabile
contractate până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în nume propriu (cum ar fi
prin leasing financiar sau credite furnizor) ori în baza scrisorilor de confort, în vederea înregistrării în Registrul datoriei publice, iar ulterior, lunar, vor raporta
tranzacţiile în contul acestor finanţări, potrivit cap. II.
Cap. II
Modalitatea de raportare a datoriei publice

1. Beneficiarii de finanţări rambursabile care constituie datoria publică guvernamentală au obligaţia de a transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor
copii de pe fiecare document primar care atestă contractarea/angajarea împrumutului sau orice act adiţional la contractul de împrumut, dacă au fost aduse
modificări la acesta, în termen de 10 zile calendaristice de la semnarea acestora. Aceste documente vor fi însoţite de formularul 1 "Raport privind finanţările
rambursabile primite" şi de formularul 1A "Scadenţarul estimativ al tragerilor şi al plăţilor aferente finanţării rambursabile", prezentate în anexa nr. 2, cu
excepţia titlurilor de stat lansate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, pentru care înregistrarea se realizează de direcţia de specialitate din minister. Modul de
completare a formularelor este cel redat pe versoul fiecărei file a formularelor.
2. Beneficiarii de finanţări rambursabile care constituie datoria publică guvernamentală, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor raporta, până la data de 15 a lunii de raportare, pe perioada de utilizare şi de rambursare
a finanţării rambursabile, informaţii privind datoria contractată/garantată pentru luna anterioară şi estimări trageri/utilizări estimative pentru luna curentă şi
cumulat pentru următoarele 3 luni, corespunzător formularului 2 "Situaţia finanţării rambursabile la data de ....", prezentat în anexa nr. 2. Acest formular se
raportează şi în cazul în care pentru fiecare tragere există câte o schemă de rambursare, cu menţiunea că este aferent tragerii respective. Acest formular se
transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor lunar, indiferent dacă în cursul lunii de raportare au fost sau nu au fost efectuate trageri ori plăţi în contul
finanţării rambursabile. Modul de completare este cel redat pe versoul fiecărei file a formularelor.
3. În completare la formularul 2 menţionat la pct. 2, beneficiarii finanţărilor rambursabile, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor
sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, care constituie datoria publică guvernamentală în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor raporta pe perioada de utilizare şi de rambursare a finanţării rambursabile,
până la data de 10 a lunii de raportare, informaţii privind execuţia bugetară aferentă cheltuielilor din credite interne şi externe pentru luna anterioară şi estimări
pentru luna curentă şi cumulat pentru următoarele 3 luni, corespunzător formularului 2A "Execuţie bugetară aferentă cheltuielilor cu intrările din credite
interne şi externe în luna .... şi cumulat, precum şi cheltuieli estimative pentru perioada următoare".
4. Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate, a căror rambursare
se efectuează de la bugetul de stat, au obligaţia să transmită, în scris, Ministerului Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică,
în două zile lucrătoare după efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuării cheltuielilor aferente acestora, următoarele informaţii:
a) beneficiarul;
b) anul contractării;
c) destinaţia creditului;
d) valoarea creditului;
e) data efectuării tragerii/plăţii;
f) tragerea/plata în valuta de contract;
g) echivalentul în lei la data înregistrării în contabilitate.
Pentru împrumuturile contractate de la instituţiile financiare internaţionale se raportează cheltuiala efectivă care se înregistrează/grevează bugetul de stat.
5. Începând cu 1 ianuarie 2009, beneficiarii de împrumuturi, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului
asigurărilor pentru şomaj, care constituie datoria publică guvernamentală în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor raporta, până la data de 10 a lunii de raportare, pe perioada de utilizare a finanţării rambursabile, numai
informaţii privind execuţia bugetară aferentă cheltuielilor din credite interne şi externe pentru luna anterioară şi estimări pentru luna curentă şi cumulat pentru
următoarele 3 luni, corespunzător formularului 2A "Execuţia bugetară aferentă cheltuielilor din credite interne şi externe în luna .... şi cumulat, precum şi
cheltuieli estimative pentru perioada următoare".
6. Începând cu 1 ianuarie 2009, serviciul datoriei publice guvernamentale care se acoperă de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul
asigurărilor pentru şomaj se înregistrează de direcţia de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor, fără a mai fi necesară completarea formularelor 1,
1A şi 2.
61.*) În scopul elaborării Contului general anual al datoriei publice şi a Raportului anual privind datoria publică guvernamentală, se va prezenta serviciul
datoriei publice guvernamentale, cuprinzând totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
guvernamentale provenind din finanţările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, pentru
anul pentru care se face raportarea, fără a include rambursările din împrumuturile temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului,
precum şi rambursările aferente instrumentelor de cash management. Separat se va prezenta serviciul aferent rambursărilor din împrumuturile temporare din
disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi al instrumentelor de cash management (atrageri de depozite, operaţiuni repo şi altele
asemenea), contractate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind formarea şi
utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.
_____________
*) Pct. 6 1 a fost introdus prin O. nr. 2.981/2020 de la data de 17 noiembrie 2020.

62.*) Serviciul datoriei publice guvernamentale, cuprinzând totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente
datoriei publice guvernamentale provenind din finanţările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor
Publice, exprimat în valutele de contract ale împrumuturilor, se prezintă prin transformarea în lei a valutelor, utilizând cursurile valutare medii anuale
comunicate de Banca Naţională a României la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.
_____________
*) Pct. 6 2 a fost introdus prin O. nr. 2.981/2020 de la data de 17 noiembrie 2020.

7. Raportările finanţărilor rambursabile care constituie datorie publică guvernamentală se vor efectua pentru fiecare instrument de datorie (iar în cazul
împrumuturilor, pe fiecare împrumut), cu specificarea numărului atribuit în subregistrul datoriei respectiv. Formularele vor fi completate în concordanţă cu
prevederile acordului/contractului finanţării rambursabile contractate direct sau garantate, acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar şi
de garanţie, acordului de implementare, acordului subsidiar, după caz, încheiate, cu datele din evidenţa contabilă proprie a beneficiarilor sau cu alte documente
aprobate legal, care se referă la împrumuturile care fac obiectul raportărilor.
8. În formularele 1, 1A şi 2, la rândul "Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare" se va completa
denumirea exactă şi completă a operatorului economic ori a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, semnatar/semnatară al/a acordului de
împrumut subsidiar sau al/a convenţiei de garantare, al/a acordului de implementare sau al/a acordului subsidiar.
9. Raportarea se face de către semnatarul acordului de împrumut subsidiar sau al convenţiei de garantare, al acordului de implementare sau al acordului
subsidiar, chiar dacă acesta, la rândul lui, încheie subcontracte cu alţi beneficiari finali ai finanţării rambursabile.
91.*) Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN în cadrul Programului guvernamental "Noua casă", FNGCIMM -
S.A. IFN raportează M.F.P.: Formularul 1 "Noua casă" - "Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de....", prin care se raportează utilizarea plafonului
alocat pentru anul în curs şi se completează cu informaţiile privind numărul contractelor de garantare şi a promisiunilor de garantare, valoarea garanţiilor şi a
promisiunilor de garantare emise din plafonul anului şi în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de
instituţie de credit, Formularul 2 "Noua casă" - "Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de...."
cuprinzând informaţiile privind valoarea garanţiilor emise, a repunerilor în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare efectuate de către
FNGCIMM - S.A. IFN conform deciziilor de repunere, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din
raportarea instituţiilor de credit, în lei sau în valută, după caz, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare,
agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 3 "Noua casă" - "Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate
de FNGCIMM - S.A. IFN la data de ...", care se completează de către FNGCIMM - S.A. IFN pentru garanţiile aflate în portofoliu, în luna de raportare, cu
rambursări de rate de capital ce urmează a fi efectuate în valuta de contract, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat,
Formularul 4 "Noua casă" - "Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .....", prin
care se raportează, lunar, rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii
contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de
FNGCIMM - S.A. IFN, precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul
Finanţelor Publice, în lei sau valută, după caz, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe
instituţii de credit. Formularele 1, 2, 3 şi 4 sunt prezentate în anexa nr. 9. FNGCIMM - S.A. IFN raportează M.F.P. informaţiile privind garanţiile emise în luna
de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.
_____________
*) Pct. 9 1 a fost introdus prin O. nr. 2492/2009, publicat în M.Of. Nr. 581 din 20 august 2009.

9.2.*) Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi
mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice Formularul 1 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de...",
agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ...........",
cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare
instituţie de credit. Formularul 3 "Mihail Kogălniceanu" - "Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM -
S.A. IFN la data de ..........." se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate
pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor
garantate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 "Mihail
Kogălniceanu" - "Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ....". Formularul 5 "Mihail
Kogălniceanu" - "Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ...." se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor de garanţii, precum şi
cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la
sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 "Mihail Kogălniceanu" - "Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ...." se
completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul
Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit.
Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 10. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în
luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.
____________
*) Pct. 9.2. a fost introdus prin O. nr. 17/2014 de la data de 13 ianuarie 2014.

9.3.*) Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi
mijlocii, FNGCIMM raportează M.F.P.: Formularul 1 "Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ...", care se completează cu numărul şi valoarea
garanţiilor emise şi în vigoare, cumulat de la începutul Programului până la sfârşitul lunii de raportare agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2
"Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ....", cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise atât în luna de raportare, cât şi
cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 "Scadenţarul estimativ al rambursărilor
de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de ..." se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de
capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor
raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii
de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 "Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A.
IFN la data de .....". Formularul 5 "Situaţia anulărilor de garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ...." se completează cu valoarea
rezilierilor/renunţărilor/diminuărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate atât
în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 "Situaţia executării
garanţiilor de stat la data de ...." se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de
capital efectuate de M.F.P., atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de
credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 11. FNGCIMM raportează M.F.P. informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare
până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.
____________
*) Pct. 9.3. a fost introdus prin O. nr. 17/2014 de la data de 13 ianuarie 2014.

9.4.*) Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi,
FNGCIMM raportează M.F.P.: Formularul 1 "Prima Maşină" - "Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ...", care se completează cu numărul şi
valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator, Formularul 2 "Prima Maşină" -
"Situaţia garanţiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN şi a comisionului de risc aferent la data de ..." cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise atât
în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare finanţator, precum şi situaţia comisionului de
risc achitat de beneficiarii Programului, aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de
raportare, agregat pe fiecare finanţator, Formularul 3 "Prima Maşină" - "Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente finanţărilor garantate de
FNGCIMM - S.A. IFN la data de ..." se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe
finanţatori, pe toată durata contractului de credit garantat, Formularul 4 "Prima Maşină" - "Rambursările de capital efectuate în contul finanţărilor garantate de
către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .....", prin care se raportează lunar rambursările de capital efectuate de beneficiarii de finanţări garantate, atât în luna de
raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori, Formularul 5 "Prima Maşină" - "Situaţia renunţărilor
la garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ............" se completează cu numărul şi valoarea renunţărilor la garanţii/diminuărilor de
garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată, efectuate atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la
începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator, Formularul 6 "Prima Maşină" - "Situaţia executării garanţiilor de stat la data
de ...." se completează cu valoarea garantată prin Contractele de garantare emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de
M.F.P., atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori. Formularele 1, 2, 3, 4, 5
şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 12. FNGCIMM raportează M.F.P. informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a
lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.
_____________
*) Pct. 9.4. a fost introdus prin O. nr. 64/2016 de la data de 2 februarie 2016.

9.5.*) Pentru garanţia de stat membru emisă, în numele şi în contul statului, prin Acordul de garanţie voluntară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
594/2020, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar
pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi România, semnat la
Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020, în înţelesul prevederilor prezentului ordin, raportarea obligaţiilor de datorie publică aferente are
la bază raportarea/raportările trimestrială(e) transmisă(e) de către Comisia Europeană în mod unitar tuturor statelor membre, conform articolului 3.2 din
Acordul de garanţie voluntară.
_____________
*) Pct. 9.5. a fost introdus prin O. nr. 503/2021 de la data de 23 aprilie 2021.

10. După contractarea sau garantarea finanţării rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a
contractului respectiv, autorităţile executive ale administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor copii de pe
fiecare document care atestă, după caz, contractarea sau garantarea finanţării rambursabile, şi anume:
a) contractul/acordul aferent angajării directe a finanţării rambursabile, însoţit de toate anexele la acesta;
b) contractul/acordul de garantare sau alte documente care atestă garantarea, doar în cazul garantării împrumuturilor contractate de operatorii economici sau
de serviciile publice din subordinea unităţii administrativ-teritoriale;
c) actul/actele adiţional/adiţionale, dacă au fost aduse modificări la contractul/contractele/acordul/acordurile prevăzute la lit. a) şi b), cu respectarea
clauzelor contractuale.
Autorităţile executive ale administraţiei publice locale vor transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor, în copie, şi înregistrarea documentelor
menţionate în Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii
administrativ-teritoriale, după caz.
În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu pct. 12.2.3. din normele
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, pe perioada utilizării şi rambursării finanţării contractate direct sau garantate, autorităţile
executive ale administraţiei publice locale vor transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor, lunar, până la data de 15 a lunii, informaţii pentru luna
anterioară prin formularul "Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială",
ale cărui model şi mod de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.
Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate, păstrează doar raportările lunare privind datoria publică locală aferente anului curent şi pe
cele aferente anului anterior celui de raportare, transmise de autorităţile executive ale administraţiei publice. Raportările lunare primite de Ministerul
Economiei şi Finanţelor, datate de emitenţi anterior perioadei menţionate, se distrug.
11. Nerespectarea obligaţiilor de raportare de către beneficiarii finanţărilor rambursabile şi de către FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A., care constituie
datorie publică guvernamentală şi locală, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Răspunderea pentru realitatea,
corectitudinea şi exactitatea datelor privind datoria publică guvernamentală şi locală, care stau la baza înregistrărilor făcute de M.F.P., revine furnizorilor de
informaţii.
12. Se autorizează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu şi prin unităţile sale subordonate, să efectueze controale periodice în
baza sesizărilor transmise de direcţia de specialitate din cadrul M.F.P., pentru verificarea raportărilor transmise de către beneficiarii finanţărilor rambursabile,
precum şi cele transmise de către FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A., care constituie datorie publică guvernamentală şi locală, să aplice contravenţiile şi să
încaseze amenzile menţionate mai sus, care se vor face venit la bugetul de stat.

Cap. III
Structura Contului general al datoriei publice

1. În conformitate cu prevederile pct. 3.1 lit. e) din normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte anual Contul general al datoriei
publice, care se anexează la Contul general anual de execuţie al bugetului de stat. Contul general al datoriei publice cuprinde Contul general al datoriei publice
guvernamentale şi Contul general al datoriei publice locale.
În Contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2007, instrumentele noi de datorie introduse în datoria publică în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, nu se raportează cu sold iniţial, ci doar cu tranzacţii în cursul anului 2007, pentru a
nu modifica soldul iniţial al datoriei publice care corespunde soldului datoriei publice raportat prin Contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2006.
2. Contul general al datoriei publice guvernamentale cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale directe şi Situaţia garanţiilor
guvernamentale.
3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmeşte în structura prevăzută în anexa nr. 4 şi cuprinde obligaţiile financiare ale statului
provenind din finanţările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din
disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare şi instrumentele de cash management, precum
şi finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu garanţia statului sau în baza scrisorilor de
confort. Finanţările rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor
publice subordonate acestora se raportează în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.
Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raportează în următoarea structură:
A. Certificate de trezorerie, din care:
1. în valuta tranzacţiei;
2. în euro şi în lei.
B. Obligaţiuni de stat emise pe piaţa internă şi externă, din care:
1. în valuta tranzacţiei;
2. în euro şi în lei.
C. Împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine, din care:
1. în valuta tranzacţiei;
2. în euro şi în lei.
D. Împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale, din
care:
1. în valuta tranzacţiei;
2. în euro şi în lei.
E. Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe
termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre], din care:
1. în valuta tranzacţiei;
2. în euro şi în lei.
E.1. Împrumuturi de la UE, conform Regulamentului UE nr. 672/2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea
riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19, din care:
1. în valuta tranzacţiei;
2. în euro şi în lei.
F. Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului (lei)
G. Instrumente structurate, din care:
1. în valuta tranzacţiei;
2. în euro şi în lei.
H. Leasing financiar, din care:
1. în valuta tranzacţiei;
2. în euro şi în lei.
I. Instrumente de cash management (lei)
J. Plasamente private, din care:
1. în valuta tranzacţiei;
2. în euro şi în lei.
K. Total în valutele tranzacţiilor
L. Total în euro şi în lei
Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:
- coloana 1 se completează cu denumirea finanţărilor rambursabile în cadrul fiecărei grupe, a actelor normative de aprobare, destinaţia finanţărilor
rambursabile, numărul de referinţă al finanţării rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum şi cu denumirea creditorului.
Finanţările rambursabile se înscriu în ordinea cronologică din cadrul grupelor prevăzute în anexă;
- în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanţarea;
- în coloana 3 se înscrie valuta de contract;
- în coloana 4 se înscrie valoarea contractată a finanţării rambursabile în valuta de contract, cu excepţia împrumuturilor din disponibilităţile contului curent
general al Trezoreriei Statului şi a finanţărilor rambursabile rambursate integral în anul de raportare, iar în coloana 5 valoarea contractată reevaluată în lei.
Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;
- în coloana 6 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile;
- în coloana 7 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valuta tranzacţiei. Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al
datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;
- în coloana 8 se înscrie soldul finanţărilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul
valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare. Aceste date corespund cu soldul finanţărilor
raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;
- coloanele 9 şi 10 cuprind finanţările rambursabile noi contractate de stat în exerciţiul financiar respectiv, precum şi rambursările/refinanţările efectuate în
cursul anului pentru care se raportează execuţia. Pentru împrumuturile din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar
creşterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi;
- coloana 11 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, în valuta tranzacţiei, ca diferenţă între soldul de la începutul anului
(coloana 7) plus trageri (coloana 9) şi rambursările aferente (coloana 10);
- coloana 12 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la
cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;
- coloana 13 cuprinde suma, în milioane lei, plătită de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc;
- total în valutele tranzacţiilor se completează astfel:
• în coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei
etc.;
• în coloanele 5, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
- total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar la coloanele 5, 8 şi 12 în lei, astfel:
• totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 4, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi
valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se
transformă în euro utilizând raporturile de schimb dintre cursurile valutare medii calculate ca medii aritmetice ale cursurilor zilnice comunicate de Banca
Naţională a României pentru valutele respective şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;
• totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare.
4. Situaţia garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile
garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
109/2008, cu modificările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale cu
garanţia statului până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările ulterioare. Finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se raportează în Situaţia garanţiilor
guvernamentale.
Situaţia garanţiilor guvernamentale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 5 şi cuprinde:
I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte:
a) garanţii emise în lei;
b) garanţii emise în valută;
c) echivalent în lei,
iar total general pentru toate legile speciale, astfel:
a) garanţii emise în lei;
b) garanţii emise în valută;
c) echivalent în euro şi în lei.
Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:
- coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile;
- coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanţiilor emise în lei şi în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora;
- coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor emise în cursul anului de raportare.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental "Noua casă", coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a
garanţiilor emise în cursul anului de raportare, a repunerilor în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare efectuate de către FNGCIMM
- S.A. IFN conform deciziilor de repunere, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor
de credit, în cursul anului de raportare;
- coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valută, astfel:
În cazul garanţiilor emise în baza legilor speciale, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 şi 7.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental "Noua casă", respectiv în cazul programelor "Reabilitare termică" şi "Programul de sprijin
pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate
României", coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a
creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE", coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8;
- coloana 5 se completează cu valoarea garanţiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul
anului de raportare.
În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM - S.A. IFN şi/sau FRC - S.A., coloana 5 se completează cu valoarea în lei sau în
valută, după caz, a anulărilor/rezilierilor/renunţărilor/diminuărilor, după caz, aferente garanţiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN şi/sau FRC - S.A,
precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM - S.A. IFN şi/sau FRC - S.A. au/a emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare;
- coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare, exclusiv sumele
plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice;
- coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cu
valoarea garantată aferentă execuţiilor în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în cursul anului de raportare;
- coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice, în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel:
În cazul executării scrisorilor de garanţie emise în baza legilor speciale se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei,
calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental "Noua casă", respectiv în cazul programelor guvernamentale "Reabilitare termică" şi
"Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii
Europene alocate României" se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice, în lei sau în echivalent lei, calculate la cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a
creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de
Ministerul Finanţelor Publice.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul
Finanţelor Publice;
- coloana 9 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valută;
- total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 2 - 9, astfel:
• totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 2 şi 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi
valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 3 - 8 valutele se transformă
în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza
cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca
Naţională a României;
• totalul în lei pentru coloanele 2 şi 9 se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a
anului de raportare, iar pentru coloanele 3 - 8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.
II. Alte garanţii guvernamentale care se raportează în următoarea structură:
A. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatorii economici:
1. în valuta tranzacţiei;
2. total: în euro
în lei
B. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale:
1. în valuta tranzacţiei;
2. total: în euro
în lei
C. Garanţia de stat membru emisă, în numele şi în contul statului, prin Acordul de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul
(UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă
(SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19:
1. în valuta tranzacţiei;
2. total: în euro
în lei
D. Total în valuta tranzacţiilor
E. Total: în euro
în lei.
Datele din această situaţie se completează astfel:
- coloana 1 se completează cu numărul garanţiei, în ordinea acordării;
- coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garanţiei, cu denumirea beneficiarului garanţiei şi a băncii sau instituţiei creditoare;
- coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garanţiei;
- în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei;
- coloanele 5 şi 6 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de
Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;
- coloanele 7 şi 8 cuprind soldul finanţării rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu
cele raportate la finele anului precedent;
- în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; pentru garanţia de stat membru, la care se face
referire la paragraful 9.5, în coloana 9 se înscrie cumulat valoarea obligaţiilor acumulate în cadrul garanţiei de stat membru (care derivă din fluxurile
operaţionale efectuate în cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanţiei de stat membru), în anul de raportare astfel cum sunt prezentate în
raportarea/raportările transmise de CE;
- în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; pentru garanţia de stat
membru, la care se face referire la paragraful 9.5, în coloana 10 se înscriu cumulat, în valuta tranzacţiilor, plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor în contul
garanţiei de stat membru, reprezentând sumele executate de către UE din valoarea garanţiei, care reprezintă capital, pe măsura evenimentelor de neplată în
cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanţiei de stat membru, sume ce urmează a fi recuperate conform Acordului de garanţie SURE;
- în coloana 11 se stabileşte soldul final în valuta tranzacţiilor pentru fiecare instrument de datorie, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana
7) plus tragerile efectuate (coloana 9) şi rambursările de rate de capital (coloana 10);
- în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi
din perioada pentru care se face raportarea;
- în coloana 13 se completează suma în milioane lei plătită de Ministerul Finanţelor, în calitate de garant, din fondul de risc;
- totalul în valută se completează astfel:
• în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute, şi anume: dolar S.U.A., JPY, CAD, euro, lei etc.;
• în coloanele 6, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective;
- totalul în euro şi în lei se completează în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar în coloanele 6, 8, 9, 10 şi 12 în lei:
• totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 5, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României
şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, excepţie făcând creditele pentru care
creditorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre
cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca
Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;
• totalul în lei se calculează pentru coloanele 6, 8 şi 12 utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a
anului de raportare, iar pentru coloanele 9 şi 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.
5. Contul general al datoriei publice guvernamentale se completează pe baza datelor din contabilitatea generală a Trezoreriei Statului pentru finanţările
rambursabile care se gestionează de Ministerul Finanţelor Publice, cu datele raportate de Banca Naţională a României pentru finanţările rambursabile
contractate de aceasta în numele statului, şi pe baza datelor raportate de ordonatorii principali de credite sau de către regii autonome, societăţi comerciale şi
autorităţi ale administraţiei publice locale, în calitate de beneficiari de subîmprumuturi şi garanţii de stat.
În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A., situaţia garanţiilor guvernamentale se completează pe
baza datelor raportate de FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A., precum şi a datelor din evidenţa tehnico-operativă a Ministerului Finanţelor Publice.
Contul general al datoriei publice guvernamentale se întocmeşte de direcţia de resort din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu Banca
Naţională a României.
Contul general al datoriei publice guvernamentale este însoţit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice
guvernamentale directe şi al serviciului datoriei publice guvernamentale directe.
6. Contul general al datoriei publice locale cuprinde Contul datoriei publice locale directe şi Situaţia garanţiilor locale pentru finanţările rambursabile
contractate direct de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale.
7. Contul datoriei publice locale directe cuprinde finanţările rambursabile contractate direct de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi se
întocmeşte în structura prevăzută în anexa nr. 6.
Datele din Contul datoriei publice locale directe se completează astfel:
- coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie publică locală directă (titluri de valoare - obligaţiuni municipale,
împrumuturi de la instituţii financiare şi de credit, alte tipuri de finanţare constând în credite furnizor şi/sau contracte de leasing financiar), valutele în care s-au
contractat instrumentele de datorie;
- în coloana 2 se înscrie valuta tranzacţiei;
- coloanele 3 şi 4 cuprind soldul finanţărilor rambursabile la începutul anului, în valutele tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă
cu soldul la finele anului al finanţărilor raportate în Contul datoriei publice locale directe din anul precedent celui de raportare;
- în coloana 5 se înscriu tragerile din finanţările rambursabile, în valutele tranzacţiilor;
- în coloana 6 se înscriu rambursările de capital din finanţările rambursabile, în valutele tranzacţiilor;
- în coloana 7 se stabileşte soldul la finele anului de raportare în valutele tranzacţiilor, pentru finanţările rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie
publică locală directă, ca diferenţă între suma soldului la începutul anului (coloana 3) cu tragerile (coloana 5) şi rambursările de capital (coloana 6);
- în coloana 8 se înscrie soldul, reevaluat în lei, al finanţărilor rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală directă la finele anului de
raportare. Finanţările rambursabile în valută se reevaluează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de
raportare.
Contul datoriei publice locale directe se raportează în următoarea structură:
- lit. A "Titluri de valoare - obligaţiuni municipale", din care:
- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor obligatare, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;
- lit. B "Împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit", din care:
- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;
- lit. C "Alte tipuri de finanţare", din care:
- în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
- în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile (credite furnizor, leasing financiar), totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi
anume: euro, dolari SUA etc.;
- lit. D "Totalul în valutele tranzacţiilor" se completează astfel:
- în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;
- în coloanele 5 şi 6 se înscriu rulajele finanţărilor rambursabile, totalizate pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;
- în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
- lit. E "Total în euro şi în lei" se completează la coloanele 3, 5, 6 şi 7 în euro, iar la coloanele 4 şi 8 în lei, astfel:
- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 3 şi 7, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională
a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 5 şi 6,
valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a cursurilor
valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual
pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;
- totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil pentru ultima zi a anului de raportare.
8. Situaţia garanţiilor locale include garanţiile acordate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru împrumuturile contractate direct de
operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi valoarea biletelor la ordin emise
de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi avalizate de acestea. Situaţia garanţiilor
locale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 7.
Datele din Situaţia garanţiilor locale se completează astfel:
- coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie pentru care s-a emis garanţia (împrumuturi contractate, bilete la ordin
avalizate), valutele în care s-au contractat instrumentele de datorie;
- în coloana 2 se înscrie valuta tranzacţiei;
- coloanele 3 şi 4 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se calculează la cursul valutar comunicat de
Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare;
- coloanele 5-10 se completează cu informaţii referitoare la finanţările rambursabile garantate, astfel:
- coloanele 5 şi 6 cuprind soldul finanţărilor rambursabile garantate la începutul anului, în valutele tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să
corespundă cu soldul la finele anului al finanţărilor raportate în Situaţia garanţiilor locale din anul precedent celui de raportare;
- în coloana 7 se înscriu tragerile din finanţările rambursabile garantate, în valutele tranzacţiilor;
- în coloana 8 se înscriu rambursările de capital din finanţările rambursabile garantate, în valutele tranzacţiilor;
- în coloana 9 se stabileşte soldul la finele anului de raportare în valutele tranzacţiilor, pentru finanţările rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie
publică locală garantată, ca diferenţă între suma soldului la începutul anului (coloana 5) cu tragerile (coloana 7) şi rambursările de capital (coloana 8);
- în coloana 10 se înscrie soldul, reevaluat în lei, al finanţărilor rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală garantată la finele anului
de raportare. Finanţările rambursabile în valută se reevaluează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de
raportare.
Situaţia garanţiilor locale se raportează în următoarea structură:
- lit. A "Împrumuturi garantate", din care:
- în lei, în coloanele 4, 6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
- în valută, în coloanele 5 şi 9 se înscrie soldul împrumuturilor garantate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;
- lit. B "Bilete la ordin avalizate", din care:
- în lei, în coloanele 4,6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
- în valută, în coloanele 5 şi 9 se înscrie soldul biletelor la ordin avalizate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;
- lit. C "Totalul în valutele tranzacţiilor" se completează astfel:
- în coloana 3 se înscrie valoarea garanţiilor emise, totalizată pe feluri de valute, şi anume: euro, dolari SUA etc.;
- în coloana 4 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
- în coloanele 5 şi 9 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile garantate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;
- în coloanele 7 şi 8 se înscriu rulajele finanţărilor rambursabile garantate, totalizate pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: euro, dolari SUA etc.;
- în coloanele 6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
- lit. D "Totalul în euro şi în lei" se completează în coloanele 3, 5, 7, 8 şi 9 în euro, iar în coloanele 4, 6 şi 10 în lei, astfel:
- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 3, 5 şi 9, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca
Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 7 şi
8, valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a
cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul
mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;
- totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil pentru ultima zi a anului de raportare.
9. Modul de completare a Contului general al datoriei publice locale
Contul datoriei publice locale directe şi Situaţia garanţiilor locale se completează pe baza datelor raportate lunar de ordonatorii principali de credite
(preşedinţi de consilii judeţene şi primari). În cazul împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de către Ministerul Finanţelor
Publice, în condiţiile legii, din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, Contul datoriei publice locale
directe se completează pe baza datelor din evidenţa, în format electronic, a direcţiei de specialitate din minister.
Contul general al datoriei publice locale se întocmeşte de direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice.
Contul general al datoriei publice locale este însoţit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice locale directe.
10. Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa Nr. 1
la normele metodologice

- model -
REGISTRUL DATORIEI PUBLICE

a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe


a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - legi speciale
Nr. Baza legală Identificare împrumut Valoarea nominală a împrumutului Data emisiunii Data Observaţii
crt. lei valută scadenţei
a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat
Nr. Identificarea Valoarea Valuta Data Data Nivelul Nr. de zile Curs Valoarea Observaţii
crt. emisiunii de emisiunii de emisiunii emisiunii*) scadenţei**) dobânzii până la istoric nominală a
titluri de stat titluri de stat de titluri de (%) scadenţă emisiunii de
stat titluri de stat
*) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin reţeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de vânzare.
**) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin reţeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de scadenţă.

a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - leasing financiar


Nr. Data/Act Denumire creditor Denumire Obiectul, Suma Valuta de Nivelul Perioada de Observaţii
crt. normativ/Act Număr contract împrumutat scopul - lei - contract dobânzii, graţie/Perioada
adiţional Data finanţării comisioanelor de rambursare
şi alte costuri

a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - împrumuturi şi alte instrumente de datorie
Nr. Data Denumirea Denumirea Nr. de Denumirea Valoarea Nivelul Perioada Numărul Numărul Observaţii
crt. semnării şi scopul creditorului/ ordine şi împrumutatul finanţării dobânzii, de graţie şi şi data şi
contractului finanţării finanţatorulu data ui (valuta de comisioanelor perioada acordului data
i contractării contract) şi alte costuri de de actelor
finanţării rambursar împrumut adiţional
e subsidiar e
la
acorduri

a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - instrumente de cash management


Nr. Nr. şi data convenţiei Denumirea instituţiei de Valoarea depozitului Nivelul dobânzii Perioada de Observaţii
crt. credit (lei) (%) rambursare

b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate


b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale
Nr. Nr. act Legea Valoare Tip Executări Termen de Obs.
crt. adiţional, specială, lei Valută valută de garanţii valabilitate/
data/Nr. data lei explicaţii
emisă diminuată rămasă
scrisoare de
garanţie,
data/poziţia în
cadrul
scrisorii/
Finanţator/
Beneficiar
1 2 3 4 5 6=4-5 7 8 9 10 11

TOTAL

b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi şi alte instrumente de datorie
Nr. Data Denumirea Nr. de Denumirea Denumirea Suma Nivelul Perioada de Numărul şi Numărul şi Observaţii
crt. semnării şi scopul ordine şi garantatului creditorului garantată dobânzii, graţie şi data data actelor
finanţării finanţării data (valută de comisioanelo perioada de convenţiei adiţionale
emiterii contract) r şi alte rambursare de la acorduri
garanţiei/ costuri garantare
Baza legală

c) Subregistrul datoriei publice locale directe


Nr. Nr. şi dată semnare Denumire şiDenumire Denumire Valoare Nivel Perioada de Nr. şi dată act Observaţii
crt. contract/acord scop finanţator împrumutat/ finanţare dobânzi, graţie şi adiţional la
finanţare finanţare beneficiar Valuta de comisioane perioada de contract/ acord
contract şi alte rambursare finanţare
costuri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d) Subregistrul datoriei publice locale garantate


Nr. Nr. şi dată Nr. şi dată Denumire Denumire Unitate Denumire Valoare Nivel Perioada de Nr. şi Nr. şi Observaţii
crt. semnare semnare şi scop finanţator administrati garantat finanţare dobânzi, graţie şi dată act dată act
contract/ contract/ finanţare v- teritorială garantată comisioane perioada de adiţional adiţional
acord acord garantă Valuta de şi alte rambursare la la
finanţare garantare contract costuri contract/ contract/
acord acord
finanţare garantar
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Anexa Nr. 2
la normele metodologice

- model -

FORMULARUL 1

RAPORT
privind finanţările rambursabile primite
(date generale aferente finanţării rambursabile)

Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare


.............................................................................................................................
Descrierea finanţării rambursabile .......................................................................................
Nr. de referinţă al finanţării rambursabile ............................................................................
Creditor/Finanţator ............................................................... Ţara ....................................
Data semnării ....................................................................................................................
Data intrării în vigoare ....................... Data estimativă a ultimei trageri ................................
Suma finanţării rambursabile ...............................................................................................
Valuta de contract .............................................................................................................
Obiectul finanţării rambursabile ..........................................................................................
Denumirea operatorului economic împrumutat/Autoritatea administraţiei publice locale împrumutată/CUI (în cazul în care este altul decât cel care
raportează) .................................... ..............................................................................................................................................
Sectorul economic al beneficiarului finanţării .......................................................................
Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar şi garanţie - nr. ............/data
Pentru garanţiile acordate de Guvernul României se completează:
Numărul garanţiei ..............................................................................................................
Data emiterii garanţiei ........................................................................................................
Banca administrator al finanţării rambursabile ......................................................................
Convenţia de garantare nr. .........../.....................................................................................
Durata finanţării rambursabile .............................................................................., din care:
perioada de graţie ..............................................................................................................
perioada de rambursare .....................................................................................................
I. Rambursare:
- tip (rate egale, rate inegale, într-o singură rată);
- moneda;
- periodicitate (trimestrial, semianual, anual, neregulat etc.);
- locul plăţii;
- datele de plată.
II. Dobânda percepută:
- tip (variabilă sau fixă);
- rata aplicabilă sau procentul;
- marja aplicabilă;
- nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);
- periodicitate (lunar, trimestrial, semianual);
- data şi locul de stabilire (pentru dobânda variabilă - cu X zile înainte de scadenţă etc);
- datele de plată;
- convenţia aplicabilă privind ziua lucrătoare pentru efectuarea plăţii (anterioară/următoare etc).
III. Comisioane aferente împrumutului:
- tip (iniţial, de angajament, de management, de risc, de amânare, de anulare, de suspendare, de plată anticipată etc);
- comisionul la fondul de risc;
- procent sau suma absolută;
- nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);
- periodicitate (unic - precizându-se, după caz, datele exacte de plată, lunar, trimestrial, semianual etc);
- baza la care se aplică (total împrumut, valoare tranşă etc).
IV. Penalizări percepute de finanţator pentru neachitarea la scadenţă a serviciului datoriei publice sau a altor obligaţii asumate în cadrul împrumutului (tip,
procent, bază de calcul, mod de calcul etc).
Pentru creditele furnizor sau oriunde este cazul se completează în plus cu: numele asigurătorului (agenţia de credit de export) tranzacţiei din partea
creditorului, prima de asigurare percepută, locul plăţii.
Numele persoanei care poate fi contactată pentru informaţii ulterioare:
Numele ................................ Funcţia ..........................
Adresa ................................ Telefon ...........................
Fax ..................................... Telex ..............................

Data .................... Semnătura

Numele ..........................................................................
Funcţia ...........................................................................
Adresa ...........................................................................
Telefon ...........................................................................
Fax .................................................................................

Anexe: - Contractul de împrumut/credit;


- (Formularul 1A "Scadenţarul estimativ al tragerilor şi al plăţilor aferente finanţării rambursabile")

Modul de completare a formularului 1


1. Formularul 1 se întocmeşte şi se raportează în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a creditului şi ori de câte ori apar modificări în ceea ce priveşte
datele menţionate, împreună cu următoarele anexe:
- Contractul de împrumut/credit;
- Scadenţarul estimativ al plăţilor de dobânzi şi comisioane;
- Scadenţarul estimativ al tragerilor şi al plăţilor de capital;
- actele adiţionale.
2. "Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completă a operatorului/a
autorităţii administraţiei publice centrale sau locale care raportează finanţarea rambursabilă.
3. "Descrierea finanţării rambursabile": se înscriu informaţii referitoare la tipul instrumentului de datorie, denumirea finanţării din acordul de finanţare,
inclusiv destinaţia acesteia.
4. "Nr. finanţării rambursabile": se înscrie codul de identificare al împrumutului alocat de banca creditoare.
5. "Creditor/Finanţator": se înscrie denumirea sau numele creditorului/finanţatorului.
Dacă este un grup de bănci, se indică numele băncii conducătoare (principale).
"Ţara": se înscrie denumirea ţării în care este localizat creditorul. Se înscrie ţara de reşedinţă, şi nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile cu
mai mult de un creditor localizat în ţări diferite se menţionează cuvântul "multiple". În cazul unui organism financiar internaţional nu trebuie menţionată ţara
în care îşi are sediul general, ci doar numele organismului.
6. "Data semnării": se înscrie data la care a fost semnat acordul de finanţare.
7. "Împrumutat/Debitor/CUI": se înscrie denumirea beneficiarului finanţării rambursabile, care semnează acordul/contractul de finanţare în cazul finanţărilor
garantate de stat sau acordul de împrumut subsidiar în cazul finanţărilor rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate şi asigură derularea finanţării
rambursabile, precum şi codul unic de înregistrare.
8. "Data intrării în vigoare": se înscrie data intrării în vigoare a acordului de finanţare, comunicată de banca finanţatoare.
9. "Data estimativă a ultimei trageri": se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de finanţare.
10. "Suma finanţării rambursabile": se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi de zecimale, aşa cum este prevăzută în acordul de finanţare.
11. "Valuta de contract": se înscrie valuta în care se va acorda finanţarea rambursabilă, prevăzută în acordul de finanţare.
12. "Denumirea operatorului economic împrumutat": se înscrie denumirea beneficiarului finanţării rambursabile.
13. "Sectorul economic al beneficiarului finanţării": se indică sectorul din economie căruia îi este destinată finanţarea şi scopul acesteia.
14. "Banca română administrator al finanţării rambursabile": se înscrie denumirea băncii române prin care se va derula finanţarea rambursabilă.
15. "Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar şi garantare/Convenţia de garantare": se înscriu numărul şi data contractului/convenţiei
încheiat/încheiate între beneficiarul finanţării şi garant.
16. "Durata finanţării rambursabile": se înscrie perioada pentru care este acordată finanţarea, în cadrul căruia se specifică atât perioada de graţie, cât şi
perioada de rambursare.
17. "Rambursare": se indică condiţiile de rambursare prevăzute în acordul de finanţare, indiferent de denumirea acestuia, şi în plus se anexează graficul de
rambursare stabilit cu finanţatorul.
18. "Dobânda": se indică datele aferente dobânzii percepute, astfel cum sunt prevăzute în acordul de finanţare, indiferent de denumirea acestuia.
19. "Comision": se indică comisioanele percepute conform termenilor prevăzuţi în acordul de finanţare, indiferent de denumirea acestuia.
20. "Numărul garanţiei": se înscrie numărul din Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.
21. "Data emiterii garanţiei": se înscrie data înregistrată în Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.
22. "Numele persoanei care poate fi contactată pentru informaţii ulterioare": se înscriu numele persoanei care face raportarea, funcţia acesteia, adresa,
telefonul, faxul, telexul, data completării formularului, precum şi semnătura raportorului, iar la primire, numele persoanei din cadrul Ministerului Economiei şi
Finanţelor care asigură ţinerea evidenţei finanţării rambursabile, funcţia acesteia, adresa, telefonul, faxul. La prezentarea formularului completat la Ministerul
Economiei şi Finanţelor se înscriu de către acesta data primirii şi numărul finanţării rambursabile atribuit prin Subregistrul datoriei publice guvernamentale.

FORMULARUL 1A

SCADENŢARUL ESTIMATIV
al tragerilor şi al plăţilor aferente finanţării rambursabile

Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare ....................
Denumirea finanţării rambursabile ........................................
Numărul de referinţă al finanţării rambursabile ..........................
Creditor/Finanţator ........................... Ţara .....................
Data semnării ............................................................
Data estimativă a ultimei trageri ........................................
Suma finanţării (în valuta de contract) ..................................

1. Trageri stabilite conform acordului de finanţare sau estimate de operatorul economic raportor, după caz:
a) [ ] pentru întreaga sumă a creditului există o singură schemă de amortizare;
b) [ ] pentru fiecare tragere există câte o schemă de amortizare.
Graficul estimativ al tragerilor:
Tragere Data Valoare

TOTAL:

2. Rate de capital, astfel cum sunt stabilite:


Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi de zecimale).
a) Graficul de amortizare:
% din valoarea
Rata de capital Data Valoare
împrumutului

TOTAL:

Modul de completare a formularului 1A


Formularul 1A se întocmeşte şi se raportează în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a creditului şi ori de câte ori apar modificări în ceea ce priveşte
informaţiile prevăzute în acesta.
"Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completă a operatorului economic/a
autorităţii administraţiei publice centrale sau locale care raportează finanţarea rambursabilă.
"Denumirea finanţării rambursabile": se completează cu informaţii referitoare la tipul instrumentului de datorie, denumirea finanţării din acordul de
finanţare, inclusiv destinaţia acesteia.
"Numărul de referinţă al finanţării rambursabile": se înscrie codul de identificare al împrumutului, alocat de banca creditoare.
"Creditor/Finanţator": se înscrie denumirea sau numele creditorului/finanţatorului.
Dacă este un grup de bănci, se va indica numele băncii conducătoare (principale).
"Ţara": se înscrie denumirea ţării în care este localizat creditorul. Se înscrie ţara de reşedinţă, şi nu cea de origine a creditorului. Pentru finanţările cu mai
mult de un creditor localizat în ţări diferite se menţionează cuvântul "multiple". În cazul unui organism financiar internaţional nu trebuie menţionată ţara în
care îşi are sediul general, ci doar numele organismului.
"Data semnării": se înscrie data la care a fost semnat acordul de finanţare.
"Data estimativă a ultimei trageri": se înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de finanţare.
"Suma finanţării (în valuta de contract)": se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi de zecimale, aşa cum este prevăzută în acordul de finanţare.
"Trageri": se va bifa una dintre cele două variante: a) sau b).

FORMULARUL 2

SITUAŢIA
finanţării rambursabile la data de ...............

Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare ..............
Creditor/Finanţator .................................. Ţara .....................
Denumire finanţare .................................................................
Nr. de referinţă al finanţării/nr. scrisorii de garanţie ..................
Data semnării ........................................................................
Data estimativă a ultimei trageri ..............................................
Suma finanţării rambursabile (în valuta de contract) .....................
Aferent finanţării rambursabile ........... sau tragerii în valoare de ............. din data ............
Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare ....................
Atenţie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi de zecimale).
a) Trageri/Utilizări efective:
Tragere Plăţi către contractanţi
Data Suma trasă Data plăţii Plata efectivă în lei
(valuta de contract)

Total cumulat Total cumulat

b) Trageri/Utilizări estimative pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:
Tragere estimată Plăţi estimative către contractanţi
Perioada Suma trasă Data plăţii Plata în lei
(valuta de contract)
Pentru luna următoare (lunii pentru
care se face raportarea) ................
Pentru următoarele 3 luni cumulat
Total cumulat Total cumulat

c) Plăţi efectuate la scadenţă:


Rate de capital Data scadenţei Valoare % din valoarea finanţării

Total cumulat

Plăţi de dobânzi şi Suma la care % care se Interval Data Valoare


comisioane se aplică aplică scadenţei (în valuta de contract)
Dobânda

Total cumulat dobânzi

Comision de angajament

Total cumulat comision de


angajament
Alte comisioane

Total alte comisioane

Total general

d) Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:


Rate de capital Data scadenţei Valoare % din valoarea
finanţării

Total cumulat

Plăţi de dobânzi şi comisioane Suma datorată Data scadenţei Suma neplătită


(în valuta de contract)
Dobânda

Total dobânzi cumulate

Comision de angajament

Total comision de angajament cumulat

Alte comisioane

Total alte comisioane

Total general cumulat

e) Plăţi de arierate:
Rate de capital/Dobânzi/Comisioane
Rate de capital Suma datorată Data scadenţei Data plăţii arieratei Suma plătită

Total cumulat

Plăţi de dobânzi şi comisioane Suma datorată Data scadenţei Data plăţii arieratei Suma plătită
Dobânda
Total dobânzi cumulate

Comision de angajament

Total comision de angajament cumulat

Alte comisioane

Total alte comisioane

Total general cumulat

f) Comisionul de risc pentru împrumuturi cu garanţia statului/subîmprumuturi:


Sold la începutul perioadei de raportare ........................
Plăţi în perioada de raportare ..................................
Sold la sfârşitul perioadei de raportare ........................

Modul de completare a formularului 2


Formularul 2 se întocmeşte şi se raportează lunar în termen de 15 zile de la închiderea lunii de raportare. Dacă este specific unei anumite trageri, se va
specifica tragerea în valoare de ................. din data ................. . Pentru lunile în care nu au fost efectuate trageri şi/sau plăţi se vor raporta tragerile şi/sau plăţile
efectuate până la închiderea lunii de raportare.
"Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completă a operatorului economic/a
autorităţii administraţiei publice locale care raportează finanţarea.
"Denumire finanţare": se înscrie denumirea finanţării din acordul de finanţare.
"Nr. de referinţă al finanţării/nr. scrisorii de garanţie": se înscrie codul de identificare al finanţării alocat de banca creditoare/nr. scrisorii de garanţie alocat
de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
"Creditor/Finanţator": se înscrie denumirea sau numele creditorului/finanţatorului. Dacă este un grup de bănci, se indică numele băncii conducătoare
(principale).
"Ţara": pentru împrumuturile externe se înscrie denumirea ţării în care este localizat creditorul. Se înscrie ţara de reşedinţă, şi nu cea de origine a
creditorului. Pentru împrumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat în ţări diferite se menţionează cuvântul "multiple". În cazul unui organism
financiar internaţional nu trebuie menţionată ţara în care îşi are sediul general, ci doar numele organismului.
"Data semnării": se înscrie data la care a fost semnat acordul de finanţare.
"Data estimativă a ultimei trageri": se înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de finanţare.
"Suma finanţării (în valuta de contract)": se completează suma exactă, la nivel de unităţi şi de zecimale, aşa cum este prevăzută în acordul de finanţare.
a) "Trageri/Utilizări": se completează data şi suma exactă pentru fiecare tragere efectuată în luna pentru care se face raportarea, precum şi valoarea cumulată
a tragerilor efectuate de la intrarea în vigoare a finanţării. Utilizările se completează în cazul creditelor care se rambursează de la bugetul de stat, cu sumele în
lei plătite efectiv din sumele trase către contractanţii angajaţi pentru realizarea proiectului finanţat din finanţarea rambursabilă respectivă; data utilizării se va
considera data plăţii efective către contractant, dovedită cu ordin de plată.
b) "Trageri estimative": se completează pe bază de estimări în funcţie de stadiul derulării proiectului.
c) "Plăţi efectuate la scadenţă": se completează data şi suma exactă a plăţii pentru fiecare rată de capital, dobândă sau comision plătit în luna pentru care se
face raportarea, precum şi total plăţi la scadenţă efectuate de la intrarea în vigoare a finanţării.
d) "Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate": se completează cu data şi suma exactă scadentă şi neplătită în contul ratelor de capital, dobânzilor sau al
comisioanelor în luna pentru care se face raportarea, precum şi total plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate de la intrarea în vigoare a finanţării.
e) "Plăţi de arierate": se completează în cazul în care una dintre plăţile raportate într-o lună anterioară este efectuată în luna pentru care se face raportarea,
precum şi total plăţi de arierate efectuate de la intrarea în vigoare a finanţării şi total plăţi (la scadenţă şi de arierate) efectuate de la intrarea în vigoare a
finanţării.
f) "Comisionul de risc pentru finanţări rambursabile cu garanţia statului/subîmprumuturi": datele solicitate se referă la comisionul de risc prevăzut să fie
plătit în convenţia de garanţie/acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar şi garanţie încheiată/încheiat între Ministerul Economiei şi
Finanţelor şi beneficiarul finanţării.

FORMULARUL 2A

Ordonator principal de credite


Unitatea de management al proiectului/Direcţia credite externe
Proiect/împrumut

EXECUŢIE BUGETARĂ
aferentă cheltuielilor cu intrările din credite interne şi externe în luna ..... şi cumulat, precum şi cheltuieli estimative pentru perioada următoare

Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Articol Alineat Denumire indicator Plan conform Cheltuieli pe luna ...... Cheltuieli cumulate Cheltuieli estimative Cheltuieli estimative Disponibil
Titlu programului de la începutul anului pentru luna următoare pentru următoarele 3 până la
până la ...... luni sfârşitul
anului lei
lei Plăţi Plăţi Plăţi Plăţi Plăţi Plăţi Plăţi Plăţi
efective efective efective efective efective efective efective efective
valută lei valută lei valută lei valută lei
A B 2
5006 CREDITE EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I - CHELTUIELI DE
PERSONAL
20 TITLUL II - BUNURI ŞI
SERVICII
55 TITLUL VII - ALTE
TRANSFERURI
57 TITLUL VIII - ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
71 TITLUL X - ACTIVE
NEFINANCIARE
Capitol .....
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I - CHELTUIELI DE
PERSONAL
01 Cheltuieli salariale în bani
01 Salarii de bază
13 Indemnizaţii de delegare
03 Contribuţii
01 Contribuţii de asigurări sociale de
stat
02 Contribuţii de asigurări de şomaj
03 Contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
04 Contribuţii de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale
06 Contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
07 Contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
20 TITLUL II - BUNURI ŞI
SERVICII
01 Bunuri şi servicii
01 Furnituri de birou
02 Materiale pentru curăţenie
03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
04 Apă, canal şi salubritate
05 Carburanţi şi lubrifianţi
06 Piese de schimb
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,
internet
30 Alte bunuri şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare
02 Reparaţii curente
05 Bunuri de natura obiectelor de
inventar
30 Alte obiecte de inventar
06 Deplasări, detaşări, transferări
01 Deplasări interne, detaşări,
transferări
02 Deplasări în străinătate
11 Cărţi, publicaţii şi materiale
documentare
12 Consultanţă şi expertiză
13 Pregătire profesională
16 Studii şi cercetări
24 Comisioane şi alte costuri aferente
împrumuturilor
01 Comisioane şi alte costuri aferente
împrumuturilor externe
30 Alte cheltuieli
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
55 TITLUL VII - ALTE
TRANSFERURI
01 A. Transferuri interne
03 Programe cu finanţare rambursabilă
57 TITLUL VIII - ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
01 Asigurări sociale
02 Ajutoare sociale
01 Ajutoare sociale în numerar
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
71 TITLUL X - ACTIVE
NEFINANCIARE
01 Active fixe
02 Maşini, echipamente şi mijloace de
transport
03 Mobilier, aparatură birotică şi alte
active corporale
30 Alte active fixe

Notă: cheltuieli estimative la nivel de capitole, titluri, articole şi alineate.


Anexa Nr. 3
la normele metodologice

- model -

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: ....................................................................................................


2. Dată intrare în vigoare: .......................................................................................................................
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: ...................................................................
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: ...........................................................................….
5. Dată intrare în vigoare: .......................................................................................................................
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: ...................................................................
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ......................................................................
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail ..................................................................................................
9. Persoană împuternicită: ....................................................................................................................…
10. Garantat: ............................................................................................................................................
11. Finanţator: ..........................................................................................................................................
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: .....................................................................................................
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): ..........................................................................................
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): .............................., din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): .....................................….…
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): ..................................…
15. Trageri/Utilizări din finanţare:

Tragere Plăţi către contractori


Data tragerii Suma trasă Data plăţii Suma plătită
(în valuta de contract) (echivalent lei)
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
Total cumulat ... Total cumulat ...

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada Estimare sumă trasă Estimare sumă plătită


(în valuta de contract) (echivalent lei)
trimestrul ... anul ...
trimestrul ... anul ...
trimestrul ... anul ...
trimestrul ... anul ...
Total

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital Dobânzi Comisioane


Data Valoare % Data Valoare % Data Valoare %
scadenţei (în valuta din plăţii (în valuta aplicat plăţii (în valuta aplicat
de valoare de de
contract) finanţare contract) contract)
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Total ... ... Total ... x Total ... x
cumulat cumulat cumulat

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital Dobânzi Comisioane


Data Valoare % Data Valoare % Data Valoare %
scadenţei (în valuta din plăţii (în valuta aplicat plăţii (în valuta aplicat
de valoare de de
contract) finanţare contract) contract)
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Total ... ... Total ... x Total ... x
cumulat cumulat cumulat

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital Dobânzi Comisioane


Data Valoare % Data Valoare % Data Valoare %
scadenţei (în valuta din plăţii (în valuta aplicat plăţii (în valuta aplicat
de valoare de de
contract) finanţare contract) contract)
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Total ... ... Total ... x Total ... x
cumulat cumulat cumulat

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la Plăţi efectuate de Sume recuperate de la Data la care s-au efectuat 3
fondul de risc constituit unitatea administrativ- beneficiarul de plăţi succesive de către
de unitatea teritorială, în calitate de garanţie unitatea administrativ-
administrativ-teritorială garant teritorială, în calitate de
Data Valoare Data Valoare Data Valoare garant
încasării (în valuta de plăţii (în valuta de plăţii (în valuta de
contract) contract) contract)
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
Total ... Total ... Total ...
cumulat cumulat cumula
t

Data: .................

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

Modul de completare a formularului


Formularul se întocmeşte pentru fiecare tip de instrument al datoriei publice locale prevăzut la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, intern ori extern, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială, fără garanţia statului, sau
garantat de o unitate administrativ-teritorială, pe perioada utilizării şi rambursării finanţării respective, şi se raportează direcţiei de specialitate din Ministerul
Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea, de către autoritatea executivă a administraţiei publice locale. În
formular, avalizarea biletelor la ordin emise de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea unităţii administrativ-teritoriale se asimilează
operaţiunii de garantare de către respectiva unitate administrativ-teritorială a împrumuturilor contractate de operatorii economici sau de serviciile publice din
subordinea acesteia.
În titulatura formularului, la poziţia "Nr. şi dată semnare contract/acord" se completează numărul şi data contractului sau acordului aferent finanţării
rambursabile contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială, iar la poziţia "Dată intrare în vigoare" se înscrie data intrării în vigoare a
contractului sau acordului respectiv, comunicată de finanţator.
"Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord": se completează, dacă este cazul, numărul şi data semnării actului/actelor adiţional/adiţionale la
contractul/acordul menţionat.
"Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare": se completează numărul şi data contractului sau acordului de garantare numai în cazul garantării de către
unitatea administrativ-teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia.
"Dată intrare în vigoare": se înscrie data intrării în vigoare a contractului sau acordului de garantare, comunicată de finanţator, numai în cazul garantării de
către unitatea administrativ-teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia.
"Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord": se completează, dacă este cazul, numărul şi data semnării actului/actelor adiţional/adiţionale la
contractul/acordul de garantare, numai în cazul garantării de către unitatea administrativ-teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de
un serviciu public din subordinea acesteia.
"Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă": se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale care a contractat sau garantat finanţarea
rambursabilă.
"Adresă completă, telefon/fax, e-mail": se completează datele de contact ale autorităţii executive a administraţiei publice locale care raportează.
"Persoană împuternicită": se înscriu numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale pentru care se raportează.
"Garantat": se completează denumirea operatorului economic sau a serviciului public din subordinea unităţii administrativ-teritoriale doar în cazul unui
împrumut contractat de acesta cu garanţia unităţii administrativ-teritoriale.
"Finanţator": se înscrie denumirea sau numele finanţatorului/împrumutătorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica denumirea băncii conducătoare sau
principale.
"Destinaţie finanţare rambursabilă": se înscrie investiţia publică de interes local pentru a cărei realizare a fost contractată/garantată finanţarea rambursabilă
internă/externă.
"Valoare finanţare": se completează suma exactă şi valuta de contract a finanţării. Valuta de contract este valuta în care s-a acordat finanţarea rambursabilă
internă/externă, prevăzută în contractul/acordul semnat.
"Durată finanţare": se înscrie perioada pentru care este acordată finanţarea rambursabilă, în luni, în cadrul căreia se specifică atât perioada de graţie, cât şi
perioada de rambursare. Totodată, se precizează datele, iniţială şi finală, ale perioadelor respective.
"Trageri/Utilizări din finanţare": se completează, în ordine cronologică, data şi suma exactă pentru fiecare tragere, în valuta de contract, şi la "Total
cumulat" se înscrie valoarea cumulată, la data raportării, a tragerilor efectuate de la intrarea în vigoare a contractului/acordului aferent respectivei finanţări.
Utilizările se completează în cazul finanţărilor care se rambursează din bugetul local, cu sumele în lei plătite efectiv, din sumele trase, către contractanţii
angajaţi pentru realizarea investiţiei finanţate, data plăţii efective către contractant fiind cea din ordinul de plată.
"Estimări trageri/utilizări din finanţare": se înscriu atât sumele estimate a fi trase din finanţarea respectivă, trimestrial, pe o perioadă de un an următoare
raportării, aşa cum sunt prevăzute în contractul/acordul aferent finanţării, cât şi plăţile estimate a se efectua către contractori din sumele estimate a fi trase. În
lipsa unor astfel de prevederi contractuale, se înscriu valorile estimate de autoritatea executivă a administraţiei publice locale care raportează.
"Plăţi efectuate la scadenţă": se completează, în ordine cronologică, data şi suma exactă a plăţii pentru fiecare rată de capital, dobândă sau comision plătit, în
valuta de contract, şi la "Total cumulat" se înscrie valoarea cumulată, la data raportării, a plăţilor respective. La "% din valoare finanţată" se înscrie valoarea
ponderii fiecărei rate de capital rambursate, respectiv valoarea ponderii cumulate a ratelor de capital rambursate, în valoarea finanţării. În cazul dobânzilor şi
comisioanelor, la "% aplicat" se înscriu rata dobânzii şi nivelul comisionului, pe baza cărora au fost determinate valorile plătite efectiv.
"Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate": se completează, în ordine cronologică, data şi suma exactă scadentă şi neplătită în contul ratelor de capital, al
dobânzilor sau al comisioanelor.
"Plăţi de arierate": se completează în cazul în care una dintre plăţile raportate într-o lună anterioară la pct. 18 din formular este efectuată în luna pentru care
se face raportarea, precum şi totalul cumulat al plăţilor de arierate efectuate de la intrarea în vigoare a contractului/acordului aferent finanţării rambursabile.
"Plăţi aferente împrumutului garantat": se completează pentru împrumutul garantat de unitatea administrativ-teritorială, în cazul unui împrumut contractat
de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia. În raportare se înscriu valorile anuale pentru perioada 2008 - 2011 şi valorile lunare
începând cu anul 2012. Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant se completează dacă este
cazul.
Situaţia raportată se datează şi se semnează de ordonatorul principal de credite.

Anexa Nr. 4
la normele metodologice
CONTUL GENERAL
al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ..............................

- model -

Contul general al datoriei publice guvernamentale directe


Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - valuta de contract;
B - valoare contractată;
C - valuta tranzacţiei;
D - soldul la începutul anului;
E - rulajul anului în valuta tranzacţiei (mil.);
F - soldul la finele anului;
G - plăţi efectuate de Ministerul Finanţelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei);
H - valuta de contract (mil.);
I - suma (mil. lei);
J - valuta tranzacţiei (mil.);
K - trageri/angajamente noi;
L - rambursări/refinanţări.

Nr. Denumirea finanţării/baza Perioada A B C D E F G


crt. legală/destinaţia finanţării şi pentru care
denumirea se
creditorului/Numărul de angajează
referinţă al finanţării finanţarea
rambursabile
H I J I K L J I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7 + 9 - 10 12 13
A. Certificate de trezorerie:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
B. Obligaţiuni de stat emise pe
piaţa internă şi externă:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
C. Împrumuturi de la instituţii
financiare româneşti sau
străine:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
D. Împrumuturi de la guverne şi
agenţii guvernamentale străine,
instituţii financiare
internaţionale sau de la alte
organisme financiare
internaţionale:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
E. Împrumuturi de la UE
[Regulamentul (CE) nr.
332/2002 al Consiliului din 18
februarie 2002 de înfiinţare a
unui mecanism de asistenţă
financiară pe termen mediu
pentru balanţele de plăţi ale
statelor membre]:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
E1. Împrumuturi de la UE
[Regulamentul (UE) 2020/672
al Consiliului privind
instituirea unui instrument
european de sprijin temporar
pentru atenuarea riscurilor de
şomaj într-o situaţie de urgenţă
(SURE) ca urmare a epidemiei
de COVID-19]:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
F. Împrumuturi din
disponibilităţile contului curent
general al Trezoreriei Statului:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
H. Leasing financiar:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
I. Instrumente de cash
management:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
J. Plasamente private:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
K. Total datorie publică în valutele
tranzacţiilor
L. Total datorie:
- total: în euro
în lei

Anexa Nr. 5
la normele metodologice

SITUAŢIA
garanţiilor guvernamentale

- model -

I. Garanţii guvernamentale acordate în baza legilor speciale


Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - sold la începutul anului
B - intrări garanţii noi
C - ieşiri

Nr. Acte normative în baza A B C Din care: Soldul la finele


crt. cărora au fost emise Anulări Rambursări beneficiari Execuţii anului
garanţiile Valoarea Plata efectivă
garantată MF
aferentă execuţiei - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+3-4
1 Act normativ
a) garanţii emise în lei
(mii lei)
b) garanţii emise în valută
(mii unităţi valută)
c) echivalent lei
(mii lei)
Total general
a) garanţii emise în lei
(mii lei)
b) garanţii emise în valută
c) echivalent - în euro
- în lei (mii lei)

II. Alte garanţii guvernamentale


Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - termen de valabilitate a garanţiei
B - valuta de contract sau a tranzacţiei
C - valoarea garanţiei emise - valută (mil.)
D - valoarea garanţiei emise - suma (mil. lei)
E - soldul la începutul anului - valută (mil.)
F - soldul la începutul anului - suma (mil. lei)
G - rulajul în anul - trageri (mil. valută)
H - rulajul în anul - rambursări (mil. valută)
I - soldul la finele anului - valută (mil.)
J - soldul la finele anului - suma (mil. lei)
K - plăţi efectuate de Ministerul Finanţelor, în calitate de garant, din fondul de risc (mil. lei)

Nr. Denumirea finanţării/baza Perioada pentru care A B C D E F G


garanţie legală/destinaţia finanţării şi se angajează H I J I K L J I
denumirea creditorului/Numărul de finanţarea
referinţă al finanţării rambursabile
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7 + 9 - 10 12 13
A. Garanţii acordate pentru
finanţări rambursabile contractate
de operatorii economici:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
B. Garanţii acordate pentru
finanţări rambursabile contractate
de autorităţile administraţiei publice
locale:
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
C. Garanţia de stat membru emisă,
în numele şi în contul statului, prin
Acordul de garanţie voluntară în
conformitate cu articolul 11 din
Regulamentul (UE) 2020/672 al
Consiliului privind instituirea unui
instrument european de sprijin
temporar pentru atenuarea
riscurilor de şomaj într-o situaţie de
urgenţă (SURE) ca urmare a
epidemiei de COVID-19
- în valuta tranzacţiei:
- total: în euro
în lei
D. Total în valuta tranzacţiilor
E. Total: în euro
în lei

Anexa Nr. 6
la normele metodologice

- model -

CONTUL
datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie .......

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


A - Rulajul anului ........ în valuta tranzacţiei (mil.) Trageri
B - Rulajul anului ........ în valuta tranzacţiei (mil.) Rambursări

Denumire judeţ, instrument de Valuta Soldul la Soldul la A B Soldul la Soldul la


datorie publică locală directă, tranzacţiei începutul începutul finele finele
valuta de contract anului în anului anului în anului
valuta (mil. lei) valuta (mil. lei)
tranzacţiei tranzacţiei
(mil.) (mil.)
1 2 3 4 5 6 7=3+5- 8
6
A. Titluri de valoare -
obligaţiuni municipale
a) în lei
b) în euro
c) în dolari SUA
B. Împrumuturi de la bănci
comerciale
sau alte instituţii de credit
a) în lei
b) în euro
c) în dolari SUA
C. Alte tipuri de finanţare
a) în lei
b) în euro
c) în dolari SUA
D. Total în valutele tranzacţiilor
a) în lei
b) în euro
c) în dolari SUA
E. Total în euro şi în lei

Anexa Nr. 7
la normele metodologice

- model -

SITUAŢIA
garanţiilor locale la data de 31 decembrie .......

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:


A - Soldul finanţării garantate la începutul anului în valuta tranzacţiei (mil.)
B - Rulajul finanţării garantate, în anul.........., în valuta tranzacţiei (mil.) Trageri
C - Rulajul finanţării garantate, în anul ........., în valuta tranzacţiei (mil.) Rambursări
D - Soldul finanţării garantate la finele anului în valuta tranzacţiei (mil.)
9=5+7–8

Denumire judeţ, Valuta Valoarea Valoarea A Soldul B C D Soldul


instrument de datorie tranzacţiei garanţiei garanţiei finanţării finanţării
publică locală garantată, emise în emise garantate garantate
valută de contract valuta (mil. lei) la la finele
tranzacţiei începutul anului
(mil.) anului (mil. lei)
(mil. lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Împrumuturi
garantate
a) în lei
b) în euro
c) în dolari SUA
B. Bilete la ordin
avalizate
a) în lei
b) în euro
c) în dolari SUA
C. Total în valutele
tranzacţiilor
a) în lei
b) în euro
c) în dolari SUA
D. Total în euro şi în
lei

Anexa Nr. 8
la normele metodologice

- model -
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale

Nr. Denumire Destinaţie Denumire Valoare Perioadă Perioadă Dobândă Comisioane Alte costuri Nr. şi Observaţ
crt. document finanţare şi sediu finanţare de graţie de Nivel Termen Nivel Termen Nivel Termen dată act ii
încheiat, nr. şi finanţator (valuta de rambursar (%) de plată (%) de plată (%) de adiţional
dată semnare contract) e plată contract/
Hotărâre acord
consiliu
local/judeţean/
Consiliul
General al
Municipiului
Bucureşti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale
Nr. Denumire Denumire Destinaţie Denumire Valoare Perioadă Perioadă Dobândă Comisioane şi Nr. şi Observaţi
crt. document încheiat, garantat finanţare şi sediu finanţare de graţie de alte costuri dată acti
nr. şi dată semnare finanţator garantată rambursar Nivel Termen Nivel Termen adiţional
Hotărâre consiliu (valuta de e (%) de plată (%) de plată contract/
local/ contract) acord
judeţean/Consiliul
General al
Municipiului
Bucureşti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anexa Nr. 9 *)
la normele metodologice

*) Anexa nr. 9 a fost introdusă prin O. nr. 2492/2009, publicat în M.Of. Nr. 581 din 20 august 2009.

Formularul 1 "Noua casă"

Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ...

- lei -
Nr. Denumirea Plafon Numărul Valoarea Numărul Valoarea Total Plafon Observaţii
crt. instituţiei de alocat contractelor emise garanţiilor promisiunilor de promisiunilor plafon neutilizat
credit pentru şi în vigoare din emise şi în garantare emise şi de garantare utilizat din din
anul în plafonul alocat vigoare din în vigoare din emise şi în plafonul plafonul
curs pentru anul în plafonul alocat plafonul alocat vigoare din alocat în alocat în
curs pentru anul în pentru anul în plafonul alocat anul în anul în
curs curs pentru anul în curs curs
curs
1 2 3 4 5 6 7 8=5+7 9=3-8 10
Banca 1
Banca 2
....
Total
general

Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,


....................................................................................

Mod de completare
Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului alocat pentru anul în curs.
Se completează cu informaţiile privind numărul garanţiilor şi promisiunilor de garantare, precum şi valoarea garanţiilor şi promisiunilor de
garantare emise din plafonul anului şi în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

Formularul 2 "Noua casă"

Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de .......

Nr. Denumirea Valuta de Valoarea garanţiilor Valoarea garanţiilor Alte intrări TOTAL Observaţii
crt. instituţiei de contract emise repuse în drepturi şi (în valuta de contract) (în valuta de contract)
credit (în valuta de contract) obligaţii
(în valuta de contract)
în luna de cumulat de la în luna de cumulat de la în luna de cumulat de în luna de cumulat de
raportare începutul raportare începutul raportare la începutul raportare la începutul
anului anului anului anului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 4 + 6 + 11 = 5 + 7 + 12
8 9
Banca 1
Banca 2
..........
Total general

Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,


.......................................................................................

Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul
lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, repunerile în drepturi şi obligaţii aferente contractului de
credit şi de garantare conform deciziilor de repunere întocmite de FNGCIMM - S.A. IFN atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul
anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea
instituţiilor de credit, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

Formularul 3 "Noua casă"

Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data
de .............

Nr. Denumirea Valuta de Rambursări Rambursări Rambursări Rambursări Rambursări Rambursări Rambursări Rambursări
crt. instituţiei de contract a de rate de de rate de de rate de de rate de de rate de de rate de de rate de de rate de
credit creditelor capital în capital în al capital în al capital în al capital în al capital în al capital în al capital în al
garantate primul an al 2-lea an al 3-lea an al 4-lea an al 5-lea an al 6-lea an al ... an al 31-lea an al
contractului contractului contractului contractului contractului contractului contractului contractului
de credit de credit de credit de credit de credit de credit de credit de credit
(în valuta de (în valuta de (în valuta de (în valuta de (în valuta de (în valuta de (în valuta de (în valuta de
contract) contract) contract) contract) contract) contract) contract) contract)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Banca 1
Banca 2
.........
TOTAL
GENERAL

Mod de completare
Pentru garanţiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi
efectuate în valuta de contract, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.

Formularul 4 "Noua casă"

Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .........

Nr. Denumirea Valuta de Rambursări de rate de Renunţări la contracte Contracte de garantare Valoarea garanţiilor Valoarea garanţiilor TOTAL IEŞIRI
crt. instituţiei de contract capital de garantare diminuate respinse la plată plătite de M.F.P.
credit
în luna de cumulat de în luna de cumulat de în luna de cumulat de în luna de cumulat de în luna de cumulat în luna de cumulat de
raportare la raportare la raportare la raportare la raportare de la raportare la
începutul începutul începutul începutul începutul începutul
anului anului anului anului anului anului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 4 + 6 15 = 5 + 7
+ 8 + 10 + 9+ 11 +
+ 12 13
Banca 1
Banca 2
.............
Total
general

Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,


...........................................................................................
Mod de completare
Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii
contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FNGCIMM - S.A. IFN,
precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice, în lei sau valută,
după caz, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

Anexa nr. 10 *)
la normele metodologice

*) Anexa nr. 10 a fost introdusă prin O. nr. 17/2014 de la data de 13 ianuarie 2014.

- model -

Formularul 1 "Mihail Kogălniceanu"

Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ...

- lei -
Nr. Denumirea instituţiei de Număr contracte în Plafon alocat Valoarea Plafon
crt. credit derulare garanţiilor neutilizat
acordate
1 2 3 4 5 6
Banca 1

Banca 2
....................
Total general

Mod de completare
Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor acordate cumulat de la începutul
anului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

Formularul 2 "Mihail Kogălniceanu"

Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ........

- lei -
Nr. Denumirea instituţiei de Valoarea garantată în Valoarea garantată Observaţii
crt. credit luna de raportare cumulată de la începutul
anului
1 2 3 4 5
Banca 1
Banca 2
....................
Total general

Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv.
Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul
lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

Formularul 3 "Mihail Kogălniceanu"

Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM -


S.A. IFN la data de .........................................

- lei -
Nr Denumirea instituţiei de Rambursări de capital în Rambursări de capital în Total
. credit primul an calendaristic al al doilea an al rambursări de
crt contractului de credit contractului de credit capital
.
1 2 3 4 5=3+4
Banca 1
Banca 2
...........
Total general

Mod de completare
Pentru garanţiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce
urmează a fi efectuate, în lei, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.

Formularul 4 "Mihail Kogălniceanu"

Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN
la data de .........

- lei -
Nr Denumirea instituţiei de credit Rambursări de capital efectuate Total rambursări de capital
. în luna de raportare
crt
.
1 2 3 4
Banca 1
Banca 2
........
Total general

Mod de completare
Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât
în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe
instituţii finanţatoare.

Formularul 5 "Mihail Kogălniceanu"

Situaţia anulărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de .......

- lei -
Nr Denumirea Nr. contracte Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea
. instituţiei de anulate în luna garanţiilor garanţiilor garanţiilor garanţiilor
crt credit de raportare anulate în anulate respinse la respinse la plată
. luna de cumulat de la plată în luna cumulat de la
raportare începutul de raportare începutul anului
anului
1 2 3 4 5 6 7
Banca 1
Banca 2
...................
Total general

Mod de completare
Prin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor/rezilierilor de garanţii, precum şi
valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.
Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul
lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit.

Formularul 6 "Mihail Kogălniceanu"

Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ......


- lei -
Nr Denumirea Valoarea Valoarea garantată Plată efectivă - Plată efectivă -
. instituţiei de credit garantată aferentă aferentă execuţiilor - în luna de cumulat de la
crt execuţiilor - în cumulat de la începutul raportare începutul anului
. luna de raportare anului
1 2 3 4 5 6
Banca 1
Banca 2
..................
Total general

Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse
executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice atât în cursul lunii de
raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii
finanţatoare.

Anexa nr. 11 *)
la normele metodologice

*) Anexa nr. 11 a fost introdusă prin O. nr. 17/2014 de la data de 13 ianuarie 2014.

Formularul 1

Situaţia utilizării plafonului de garantare


la data de .........

- lei -
Nr. Denumirea instituţiei de Număr Plafon alocat Valoarea Plafon neutilizat
crt. credit contracte în garanţiilor
derulare emise
1 2 3 4 5 6
Banca 1
Banca 2
....
TOTAL GENERAL

Mod de completare
Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise şi în vigoare, cumulat de la
începutul
Programului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

Formularul 2

Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ........

- lei -
Nr. Denumirea instituţiei de credit Valoarea garantată în Valoarea garantată cumulat Observaţii
crt. luna de raportare de la începutul anului
1 2 3 4 5
Banca 1
Banca 2
Total general

Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv.
Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul
lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

Formularul 3

Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM -


S.A. IFN la data de .............

- lei -
Nr Denumirea instituţiei Rambursări de capital ... Rambursări de capital Total
. de credit în primul an al în anul .... al rambursări de
crt contractului de credit contractului de credit capital
.
1 2 3 4 5 6
Banca 1

Banca 2

...................
Total general

Mod de completare
Pentru garanţiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce
urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.

Formularul 4

Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN
la data de .........

- lei -
Nr. Denumirea instituţiei de credit Rambursări de capital efectuate în Total rambursări de
crt. luna de raportare capital
1 2 3 4
Banca 1
Banca 2
...................
Total general

Mod de completare
Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât
în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe
instituţii finanţatoare.

Formularul 5

Situaţia anulărilor de garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ......................

- lei -
Nr. Denumirea Nr. Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea
crt. instituţiei de contracte garanţiilor garanţiilor diminuărilor diminuărilor garanţiilor garanţiilor
credit anulate în anulate în anulate de garanţii în de garanţii respinse la respinse la
luna de luna de cumulat de luna de cumulat de la plată în luna plată
raportare raportare la începutul raportare începutul de raportare cumulat de
anului anului la începutul
anului
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Banca 1
Banca 2
....
TOTAL
GENERAL

Mod de completare
Prin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor la garanţii/rezilierilor de
garanţii/diminuărilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de
respingere la plată.
Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul
lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit.

Formularul 6

Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ......

- lei -
Nr. Denumirea instituţiei Valoarea Valoarea garantată Plata efectivă Plată efectivă
crt. de credit garantată aferentă aferentă execuţiilor - în luna de cumulat de la
execuţiilor - în cumulat de la raportare începutul anului
luna de raportare începutul anului
1 2 3 4 5 6
Banca 1
Banca 2
....................
Total general

Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse
executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice atât în cursul lunii de
raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii
finanţatoare.

Anexa Nr. 12 *)
la normele metodologice

*) Anexa nr. 12 a fost introdusă prin O. nr. 64/2016 de la data de 2 februarie 2016.

Formularul 1 "Prima Maşină"

Situaţia utilizării plafonului de garantare


la data de ........

- lei -
Nr. Denumirea finanţatorului Număr Plafon alocat Valoarea Plafon neutilizat
crt. contracte în garanţiilor
derulare emise
1 2 3 4 5 6
Finanţator 1
Finanţator 2
....
TOTAL GENERAL

Mod de completare
Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul
anului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.

Formularul 2 "Prima Maşină"

Situaţia garanţiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN şi a comisionului de risc aferent la data de
........

- lei -
Nr. Denumirea Valoare Valoare Valoare comision Valoare comision Obs.
crt. finanţatorului garantată garantată emisă de risc aferent de risc aferent
emisă în cumulat de la garanţiilor emise garanţiilor emise
luna de începutul anului în luna de cumulat de la
raportare raportare începutul anului
1 2 3 4 5 6 7
Finanţator 1
Finanţator 2
..........
TOTAL GENERAL

Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise şi a comisionului de risc aferent garanţiilor
emise achitat de beneficiarii Programului.
Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul
lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.

Formularul 3 "Prima Maşină"

Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente finanţărilor garantate de Fondul Naţional


de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN
la data de .............

- lei -
Nr. Denumirea Rambursări de capital în Rambursări de Total
crt. finanţatorului primul an al contractului capital în anul ... al rambursări de
de finanţare contractului de capital
finanţare
1 2 3 4 5 6
Finanţator 1
Finanţator 2
......
TOTAL GENERAL

Mod de completare:
Pentru garanţiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de capital ce
urmează a fi efectuate, agregate pe finanţatori, pe toată durata contractului de credit garantat.

Formularul 4 "Prima Maşină"

Rambursările de capital efectuate în contul finanţărilor garantate de către Fondul Naţional de


Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN
la data de .........

- lei -
Nr. Denumirea finanţatorului Rambursări de capital efectuate în luna Total rambursări de capital
crt. de raportare
1 2 3 4
Finanţator 1
Finanţator 2
........
TOTAL GENERAL

Mod de completare:
Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de finanţări garantate,
atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe
finanţatori.

Formularul 5 "Prima Maşină"

Situaţia renunţărilor la garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plată


la data de .....

- lei -
Nr. Denumire Nr. Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare
crt. finanţator renunţări renunţări renunţări la diminuări de diminuări de garanţii garanţii
garanţii în la garanţii garanţii garanţii în luna garanţii respinse la respinse la
luna de în luna de cumulat de de raportare cumulat de la plată în luna plată
raportare raportare la începutul începutul de raportare cumulat de
anului anului la începutul
anului
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Finanţator 1
Finanţator 2
......
TOTAL
GENERAL

Mod de completare
Prin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor la garanţii/diminuărilor de garanţii,
precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.
Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul
lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator.

Formularul 6 "Prima Maşină"

Situaţia executării garanţiilor de stat


la data de ....

- lei -
Nr. Denumirea Valoarea garantată Valoarea garantată Plată efectivă Plată efectivă
crt. finanţatorului aferentă execuţiilor - aferentă execuţiilor - în luna de cumulat de la
în luna de raportare cumulat de la raportare începutul anului
începutul anului
1 2 3 4 5 6
Finanţator 1
Finanţator 2

TOTAL GENERAL

Mod de completare:
Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin contractele de garantare emise şi care au fost
supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în cursul lunii de
raportare, precum şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori.
_____________

S-ar putea să vă placă și