Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE TRANZACŢIE

Încheiat astăzi .................


la .....................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat în ....................................................,
str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........
sector........................, născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. în
(localitatea) ................................ sector.........................., fiul lui ....................................... şi
al ..........................., posesorul buletinului de identitate seria ........., nr. ......................., eliberat
de ..............................., cod numeric personal ..........................................., în calitate de
reclamant(ă), pe de o parte, şi
1.2. D ........................................................................., domiciliat în ....................................................,
str. ..................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......
sector........................, născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. în
(localitatea) ............................... sector............................., fiul lui ..................................... şi
al ..........................., posesorul buletinului de identitate seria ........., nr. ......................., eliberat
de ..................., cod numeric personal ........................................, în calitate de pârât(ă), pe de
altă parte, părţi în procesul civil, dosar nr. ................................., aflat pe rolul judecătoriei sau
Curţii de Apel ................................................................... cu termen de judecată la data
de ................................, având ca obiect ................................... .
În vederea încheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de tranzacţie, cu respectarea
următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Reclamantul va primi de la pârât următoarele bunuri/suprafaţa de teren de ................... mp/ha,
având ca vecini la N ................................. la S ............................... la E .......................................
şi la V .................................., cu toate construcţiile ce se află pe el şi în a cărui posesie va intra
la data de ..................................................... .
2.2. Pârâtul rămâne în deplina proprietate şi posesie asupra bunurilor/terenului agricol în suprafaţă
de ............................., având ca vecini la N ................, la S .................., la E ......................... şi
la V ................................. .
2.3. Această înţelegere scrisă, neviciată, reprezintă voinţa liberă a părţilor, act pe care îl depun la
instanţa de judecată cu rugămintea de a fi consfinţit printr-o hotărâre judecătorească definitivă
(fără drept de apel).
III. CLAUZA PENALĂ
3.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte
în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi/daune-interese în
valoare de ...................................,
astfel:.................................................................................................... ..........................................
.............................................................................................................
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .......... exemplare, din care câte unul pentru
fiecare parte şi unul pentru instanţa de judecată.

RECLAMANT,

PÂRÂT,

S-ar putea să vă placă și