Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE

 
CONTRACT nr._____
de vînzare a _______________________________________________
(denumirea (tipul) producţiei)

___________________________________ “______”_______________________201___
_____________ locul întocmirii

__________________________________________________________________________________________________
(denumirea asociaţiei, întreprinderii, organizaţiei)

denumirea în continuare Vînzător, reprezentată prin _______________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________,
(funcţia numele, prenumele)

care acţionează în baza ______________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________
(statutului, regulamentului sau procurii, cu indicarea numărului şi datei eliberării ei)

şi ________________________________________________________________________________________________,
(denumirea asociaţiei, întreprinderii, organizaţiei)

denumită în continuare Cumpărător, reprezentată prin _____________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________
(funcţia, numele şi prenumele)

care acţionează în baza ______________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________,
(statutului, regulamentului sau procurii, cu indicarea numărului şi datei eliberării ei)

au încheiat prezentul Contract, potrivit căruia:


 
I. OBIECTUL ŞI VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI
1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a produce şi livra, iar Cumpărătorul – de a recepţiona şi achita marfă specificată mai
jos:
 
Nr. Denumirea mărfii Unit. de măsură Total pe anul 201__ Inclusiv pe trimestre
crt. I II III IV

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
  
2. Vînzătorul are dreptul_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3. Valoarea totală orientativă a contractului este de _________________________________________________.
 
4. Costul se determină conform anexelor la prezentul Contract.
 
II. SORTIMENTUL, CANTITATEA, TERMENUL
ŞI MODUL DE LIVRARE A MĂRFII
1. Sortimentul şi cantitatea mărfii destinate vînzării se stabileşte în _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
 (se indică denumirea documentului)
pe care Cumpărătorul îl prezintă Vînzătorului în “_____” exemplare cu _____ zile înainte de data curgerii termenului livrării.
 
2. Livrarea mărfii se efectuează cu _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(se indică tipul de transport cu care Vînzătorul expediază marfa (sau se menţionează

__________________________________________________________________________________________________
că Cumpărătorul recepţionează marfa franco-depozitul Vînzătorului

 
3. La livrarea mărfii de către Vînzător, aceasta se expediază conform ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(se indică denumirea, indicele normelor de livrare)

cu ________________________________________________________________________________________________
(se indică denumirea tipului de transport)

Cheltuielile de transport se achită ________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________
(se indică condiţiile de plată)

şi se suportă de către _______________________________________________________________________________


(se indică partea)
Cheltuielile suplimentare, legate de transportarea mărfii în regim de urgenţă, se acoperă în corespundere cu acordul scris al
părţilor, realizat cu _________ zile înainte de expediere.
 
4. Livrarea se efectuează după cum urmează:
__________________________________________________________________________________________________
(se indică termenul: trimestrial, lunar în tranşe egale, decadal în tranşe egale,

__________________________________________________________________________________________________
la fiecare 24 ore, conform unor grafice convenite etc.).

 
5. În cazurile cînd marfa nu se livrează Cumpărătorului indicat în Contract, ci Destinatarului, care nu se află în relaţii
contractuale cu Vînzătorul, Cumpărătorul prezintă Vînzătorului cu cel puţin _________ zile înainte de executarea livrărilor
dispoziţii de expediere, copiile cărora se trimit Destinatarului. În dispoziţia de expediere trebuie să fie indicate:
1) denumirea, cantitatea, asortimentul şi termenele de livrare a producţiei;
2) calea ferată (societatea de navigaţie), gara (debarcaderul, portul) de destinaţie, codul ei;
3) denumirea Destinatarului, adresa lui poştală şi telegrafică;
4) denumirea Plătitorului, adresa lui poştală şi telegrafică;
5) denumirea şi sediul băncii, numărul contului la bancă şi alte date.
 
6. Recepţionarea cantitativă a mărfii se efectuează în modul următor ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 
III. CALITATEA ŞI COMPLETIVITATEA MĂRFII
1. Calitatea mărfii livrate trebuie să corespundă:
standardelor (condiţiilor tehnice, altor documente) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(se indică numerele, indicele, datele validării, organele ce le-au validat:

__________________________________________________________________________________________________
 standardele internaţionale, standardele naţionale, condiţiile tehnice;

__________________________________________________________________________________________________
se descriu modelele (etaloanele), modul de prezentare şi păstrare; condiţiile tehnice speciale)

 
2. Vînzătorul confirmă calitatea mărfii livrate:
__________________________________________________________________________________________________
(prin certificat sau alt document, eliberat de producător

__________________________________________________________________________________________________
sau altă organizaţie în conformitate cu forma stabilită)

 
3. Marfa trebuie să fie livrată în complet conform:
__________________________________________________________________________________________________
(se indică standardele, condiţiile tehnice, modelele (etaloanele)

__________________________________________________________________________________________________
 
4. În caz de livrare a mărfii descompletate, la cererea Cumpărătorului Vînzătorul este obligat să completeze marfa sau să-i
livreze altă marfă în termen de _____ zile de la data primirii cererii. Pînă la completarea sau substituirea mărfii Cumpărătorul are
dreptul să nu achite marfa, iar în cazul cînd marfa a fost achitată deja, să ceară în modul stabilit restituirea sumelor plătite.
 
5. Termenele de garanţie constituie: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 
6. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea mărfii în limitele stabilite, răspunzînd şi de viciile ascunse, timp de
______ zile de la data livrării.
 
7. Recepţionarea calitativă a mărfii se efectuează în modul următor:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 
IV. PREŢURILE ŞI CONDIŢIILE DE ACHITARE
1. Preţul mărfii este stabilit de ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(se indică denumirea, data aprobării şi organul ce a aprobat documentul

__________________________________________________________________________________________________
cu privire la preţ sau preţul fixat de către părţi)

 
2. Achitarea pentru marfă livrată se efectuează ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(se indică forma de achitare)

 
3. Cumpărătorul are dreptul să nu achite, integral sau parţial, costul mărfii atunci cînd constată un deficit sau defecte
calitative ale ei.
 
V. TARA, AMBALAJUL ŞI MARCAREA
1. Tara, ambalajul şi marcarea mărfii trebuie să corespundă ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(se indică standardele, condiţiile tehnice, altă documentaţie tehnică:

__________________________________________________________________________________________________
cerinţele faţă de tară, ambalaj).

 
2. Cerinţe suplimentare fără de tară şi ambalaj, conservarea ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 
3. Marfa trebuie să fie marcată ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(pe etichetă fixată, se indică şi alte moduri de marcare)

 
4. Vînzătorul foloseşte următoarele moduri de transportare şi asigurare a integrităţii mărfurilor
__________________________________________________________________________________________________
(conteinere, mijloace de împachetare, alte mijloace)

 
5. Documentaţia tehnică şi cea de însoţire a mărfii include ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(se indică tipurile corespunzătoare de documente, prevăzute de legislaţia în vigoare:

__________________________________________________________________________________________________
prin înţelegerea părţilor, luîndu-se în consideraţie cerinţele Cumpărătorului

__________________________________________________________________________________________________
şi alte documente ce confirmă calitatea solicitată a producţiei)

şi trebuie să fie perfectată şi expediată __________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________
(se indică modul de întocmire şi de expediere a documentelor)

 
6. Documentaţia tehnică şi cea de însoţire a mărfurilor de întocmeşte în __________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(limba română şi ...)

 
7. Vînzătorul este obligat ca pînă la începerea expedierii mărfii să asigure pe cont propriu editarea prospectelor şi
instrucţiunilor privind aplicarea, exploatarea şi repararea maşinilor, utilajului şi aparatelor, precum şi a cataloagelor de piese de
rezervă pentru ele. Cataloagele trebuie să includă lista tuturor pieselor de rezervă şi subansamblurilor de maşini, inclusiv a celor
primite de la alte întreprinderi în cadrul livrărilor cooperate.
 
8. Prospectele, instrucţiunile şi cataloagele se întocmesc în ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(limba română şi ...)
 
VI. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
1. Pentru îndeplinirea cu întîrziere a angajamentelor, părţile sînt obligate să plătească _______% din valoarea
angajamentului neexecutat, fiecare zi de întîrziere.
 
2. Pentru neîndeplinirea parţială sau totală, sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor, părţile sînt obligate să
acopere paguba suportată, precum şi beneficiul nerealizat.
 
VII. ARGUMENTAREA SCUTIRII DE RĂSPUNDERE ŞI
DIMINUĂRII GRADULUI DE RESPONSABILITATE
1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea cu întîrziere sau îndeplinirea necorespunzătoare
a angajamentelor dacă acest lucru se datorează producerii unor cazuri de forţă majoră.
 
2. Părţile sînt obligate să-şi comunice atît producerea, cît şi încetarea cazului de forţă majoră în 5 zile de la consumarea
evenimentului şi să ia măsurile necesare pentru diminuarea eventualelor pagube.
 
VIII. MODUL DE EXAMINARE A LITIGIILOR
Litigiile ce apar între părţi în procesul executării contractului sînt soluţionate în modul prevăzut de Codul procedurii de
arbitraj al Republicii Moldova.
 
IX. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI
Prezentul Contract este valabil în decursul _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(perioada de valabilitate a contractului)

 
X. CONDIŢII SUPLIMENTARE
1. Cumpărătorul nu are dreptul să revîndă piesele de rezervă, furnizate de Vînzător, fără acordul acestuia.
 
2. Cumpărătorul este obligat să cunoască şi să asigure respectarea normelor tehnice de exploatare a mărfii (utilajului,
maşinii etc.).
3. La Contract se anexează _____________________________________________________________________
(se indică lista anexelor)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 
XI. RECHIZITELE POŞTALE, DE PLATĂ ŞI EXPEDIERE ALE PĂRŢILOR
 
Vînzătorul Cumpărătorul
     
Adresa poştală ________________________ Adresa poştală ________________________
Adresa telegrafică ______________________ Adresa telegrafică ______________________
Teleimprimator ________________________ Teleimprimator ________________________
Telegraf ______________________________ Telegraf ______________________________
_____________________________________ _____________________________________
Telefon _______________________________ Telefon _______________________________
Cont de decontare nr.___________________ Cont de decontare nr. ___________________
la banca _____________________________ la banca ______________________________
(denumirea, adresa poştală a băncii) (denumirea, adresa poştală a băncii)

_____________________________________ _____________________________________
Expediat pe Recepţionat pe
_____________________________________ _____________________________________
(adresa) (adresa)

_____________________________________ _____________________________________
Cod nr._______________________________ Cod nr._______________________________
   
Semnăturile părţilor:  
Vînzătorul Cumpărătorul
(L.Ş.) (L.Ş.)

S-ar putea să vă placă și