Sunteți pe pagina 1din 11

Capitolul I: Analiza financiara a stării generale a

intrepnnderii conform bilanţului contabil

Analiza financiara poate fi definita ca proces de folosire a instrumentelor si


tehnicilor standard pentru analiza documentelor financiare ale întreprinderii,
obiectiv indispensabil pentru decizia de investiţii si de finanţare pentru
fundamentarea corecta a masurilor întreprinse de conducerea întreprinderii.
Pentru aceasta analiza financiara apeleaza la documentele de sinteza contabila
(bilanţ, cont de rezultate, bugetul de venituri si cheltuieli si executa acestuia,
raportul de gestiune).
Analiza financiara a stării actuale a întreprinderii e necesara pentru a stabili
punctele de reper si cele slabe ale gestiunii financiare actuale (analiza interna) cu
scopul fundamentării unor noi strategii sau pentru a satisface interesele partenerilor
economici si financiari (analiza externa), pentru fundamentarea unor posibile acţiuni
de cooperare cu întreprinderea in cauza.
Datele necesare analizei financiare a stării actuale a fabricii se prezintă de
formularele:
nr.l "Bilanţ contabil; nr.2 "Raportul privind rezultatele financiare"; nr.4
"Raportul privind fluxul mijloacelor banesti"; nr.6 "Anexa la raportul privind
rezultatele financiare'.
Analiza financiara se face tinind cont de următoarele metode de analiza:
Analiza pe verticala consta in calcularea ponderii fiecărui articol din
bilanţ in suma lui totala. Compararea in dinamica a acestor mărimi, ne
permite de a aprecia modificările structurale in componenta activelor si
surselor de acoperire a acestora.
Analiza pe orizontala reprezintă calcularea ritmului de creştere a
fiecărui indicator. Utilizarea datelor aferente citorva perioade consecutive,
permite de a urmări tendinţele variaţiei indicatorilor.
Ecuaţia bilantiera de baza care este utilizata la pregătirea bilanţului contabil
este:

Total active = Datorii totale + Capital propriu

Deci, analiza bilanţului presupune, anailza fiecărui element din formula de mai
sus in parte cat si in corelaţie intre ei.

1.1 Analiza activului (patrimoniului)

Activele reprezintă totul ce formează proprietatea intrepinderii, si are


valoare băneasca. Activele se imapart in active lichide si active nelichide, adică
cele ce formează capitalul circulant si cele ce formeaza capitalui fix.
Analiza activelor prevede examinarea mărimii, componentei si corelaţiei intre
diferite elemente patrimoniale, aflate la dispoziţia intreprindeii. In vederea aprecierii
situaţiei patrimoniale, in primul rind, se urmareste evoluta mijloacelor economice in
dinamica.
Datele din bilanţul contabil indica ca totalul patrimoniului a crescut in perioada
raporata cu 21.2%, ceea ce reprezintă un spor absolut de 16936062 lei.
Sporirea activelor in anul 1998 s-a datorat creşterii cu 35.1% a activelor pe
termen lung in condiţiile creşterii cu 2.5 % a activelor curente. Aceste ritmuri diferite
au contribuit la modificarea structurii patrimoniului întreprinderii. Schimbările
survenite in structura activelor sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabelul 1
Componenta si structura patrimoniului întreprinderii:

Nr. Categorii de active Existenta la Existenta la Devieri


31.12.98 31.12.97
Suma Ponder Suma Ponde
ea, % rea, %
Patrimoniul intreprinderii 96776223 100 79840161 100 16936062
(470), inclusiv
1. Active pe termen lung (180), 61956030 64 45858498 57.4 160977532
inclusiv
1.1. Active nemateriale (030) 63091 0.1 42369 0.1 20722
1.2. Active materiale (090), din 61104502 98.6 45027692 98.2 16076810
care:
1.2.1. Active materiale in curs de 8199939 13.2 10889089 23.7 -2689150
executie (040)
1.2.2. Mijloace fixe (060) 5294563 85.4 34138603 74.5 -28844040
1.3. Active financiare pe termen 788437 1.3 788437 1.7 0
lung (160)
2. Active curente (460), 34820193 36 33981663 42.6 838530
inclusiv:
2.1. Stocuri de marfuri si 22350341 64.2 1935696 57 2993745
materiale (250)
2.2. Creante pe termen curt (350) 10545676 64.2 13633974 40.1 -3088298
2.3. Mijloace banesti (440) 1924176 30.3 295215 0.9 1628961
2.4. Alte active pe termen scurt 5.5 695878 2 -695878
(450)

Din datele prezentate in tabel se constata creşterea nivelului de imobilizare a


activelor de la 57.4% la 64%. Aceasta tendinţa se considera negativa in condiţiile unui
grad scăzut de utilizare a capacitatilor de producţie existente. Situaţia apăruta se
explica prin faptul ca la începutul anului 1998 mijloacele au fost reevaluate la suma
de 31511435 lei precum si modemizarii utilajului vechi.
Stmctura activelor întreprinderii se caracterizează prin rata ridicata a
patrimoniului cu destinaţie de producţie. Astfel, ponderea mijloacelor fixe si
stocurilor de mărfuri si materiale constituie circa 88.1% in suma totala a activului. In
afara de aceasta, s-a ivit o tendinţa pozitiva de creştere a compoziţiei tehnice
(raportul dintre mijloace fixe si active circulante). Acest raport a crescut de la 1 la
1.52 ca urmare a creşterii parcului de utilaj disponibil.

1.1.1. Analiza activelor pe termen lung

Activele materiale influienteaza considerabil valoarea activelor pe termen lung


din simplu motiv ca au ponderi foarte înalte fiind egale cu 98.6% la sfîrsitul perioadei
si respectiv 98.2% la începutul ei din totalul activelor pe termen lung. Se constata
astfel o creştere absoluta a acestora egala cu 16076810 lei sau 35.7% din totalul
activelor materiale la începutul anului.
0 examinare mai detaliata a imobilizărilor oferă posibilitatea de a formula
concluzia ca ponderea cea mai mare (circa 74.4%) in componenta lor revine
mijloacelor fixe. Totodată se observa creşterea mărimii absolute si relative a acestei
grupe patrimoniale in suma totala a activelor, ce se explica prin creşterea valorii
coeficientului compoziţiei tehnice a întreprinderii creştere cauzata de reevaluarea
mijloacelor fixe.
Accelerarea procesului de reinoire actioneaza pozitiv din punct de vedere al
integritarii si calitatii potenţialului tehnic disponibil. Astfel, in anul 1998 a scăzut
coeficientul de uzura acumulata a mijloacelor fixe de la 70.5%, la începutul anului
la 60.9% la sfîrsitul anului. In cursul perioadei au fost întreprinse masuri in vederea
vinzarii mijloacelor fixe neutilizate si continuării procesului de modernizare a secţiei
de producţie, ce va contribui in viitor la dezvoltarea potenţialului tehnic.
Activele nemateriale constituie la sfîrsitul anului 63091 lei din totalul activelor
pe termen lung. Se observa o creştere absoluta a valorii cu 20722 lei fata de valoarea
activelor nemateriale la începutul anului. Insa ponderea acestora in totalul activelor pe
termen lung ramine constanta si esteegalacu0.1%.
Neesentiala este si ponderea activelor financiare pe termen lung ,constituind
1.3% la sfîrsitul anului 1998 si 1.7% la începutul lui.

1.1.2 Analiza activelor curente

Datele din tabelul 1 reflecta o creştere a activelor curente cu 2.5% ca volum


valoric si o reducere cu 6.6% ca pondere.
Un aspect ce caracterizează modificările in structura activelor curente îl
constituie faptul ca in condiţiile creşterii vinzarilor nete cu 18.1% suma mijloacelor
plasate in stocuri de mărfuri si materiale a crescut cu 15.5% ceea ce nu se apreciază
pozitiv. Ca rezultat, datele bilanţului contabil denota o micşorare a ratei stocurilor in
suma activelor de la 24.2% la 23.1%, iar in suma activelor curente o creştere de la
57% la 64.2%. Aceasta creştere a strocurilor se datorează in cea mai mare măsura
creşterii materiei prime in stocuri, creştere estimata la 15% din totalul materialelor la
începutul anului. Producţia din stocuri s-a micşorat cu 166548 lei ceea ce constituie o
scădere de 11.6%.
Totodată se remarca o micşorare considerabila a ratei creanţelor. Creantele
cuprind datoriile altor intreprinderi si persoane fizice aferente facturilor comerciale,
veniturilor calculate, avansurilor, chiriei etc. Micşorarea sumei creanţelor pe termen
scurt se datorează faptului ca creanţele aferente facturilor comerciale au scăzut cu
23.7%; micşorarea avansurilor acordate anterior cu 248406 lei ceea ce constituie
aproximativ 30.7% de la suma avansurilor la începutul anului; micşorarea "altor
creanţe pe termen scurt" cu 778660 lei ceea ce constituie 32.3% de la suma iniţiala.
Ca rezultat, ponderea decontărilor cu debitorii in suma activelor curente a scăzut pe
parcursul anuluil998 de la 40.1% la 30.3%. Aceasta înseamnă ca se respecta condiţiile
disciplinei de plata din partea clienţilor.
In perioada raportata s-a majorat considerabil mărimea absoluta si relativa a
celor mai mobile active circulante, Deci, se constata o creştere a cotei mijloacelor
banesti in suma activelor curente de la 0.9% la 5.5%. In raport cu suma totala a
patrimoniului întreprinderii cota mijloacelor banesti devine aproape egala cu 2%, ceea
ce influienteaza pozitiv asupra lichiditatii bilanţului contabil.
Caracteristica situaţiei patrimoniale ale întreprinderii nu este completa fara
analiza activelor nete, care se determina in baza formulei:

Active nete(Patrimoniu net) = Total active (Valuta bilantului) – Total

Indicatorul prezentat reflecta mărimea patrimoniului care este format pe seama


surselor proprii si nu este împovărat cu datorii.
Evoluta patrimoniului, format pe seama surselor proprii de finanţare, este
prezentata in tabelul 2.

Tabelul 2.
Calculul patrimoniului net

Nr. Indicatori La 31.12.98 La 31.12.97 Modifocarea


1 Total active 96776223 79840161 16936062
2 Datorii pe t. Lung 538856 0 538856
3 Datorii pe t. Scurt 26202223 24793636 1408587
44 4 Active nete (patrimoniu 122439590 104633797 17805793
net)

Din datele prezentate in tabel se constata o creştere a activelor nete in perioada


raportata cu 17805793 lei, ceea ce reprezintă un spor relativ de 17% in comparaţie cu
începutul anului. Indicatorul prezentat reflecta capacitatea întreprinderii "Bucuria" de
a face fata oblgatiilor asumate.
0 parte componenta activelor nete ale întreprinderii reprezintă activele curente
nete. Acest indicator este necesar pentru aprecierea situaţiei financiare a
întreprinderii. In tara noastră acesta este cunoscut sub denumirea de mijloace
circulante proprii. In practica mondiala se utilizează mai des noţiunea de fond de
rulment sau capital circulant net.
Capitalul circulant net reprezintă, pe de o parte, depasirea datoriilor pe termen
scurt de activele curente si poate fi determinat in felul următor:

Capitalul curent net = Active curente – Datorii pe termen scurt

Analiza situaţiei patrimoniale in mod consecvent se completează cu aprecierea


asigurării întreprinderii cu mijloace circulante proprii, efectuata in tabelul 3.

Tabelul3
Aprecierea asigurării întreprinderii cu active curente nete

Nr. Indicatorii La 31.12.98 La 31.12.97 Modoficarea


1 Active curente 34820193 33981663 838530
2 Datorii pe termen scurt 2602223 24793636 1408587
3 Active curente nete 8617970 9188027 -570057

Din datele prezentate in tabel se observa ca la întreprinderea "Bucuria" s-a


înregistrat un dificit de active curente nete.
In continuare se efectuiaza analiza modificărilor structurale ale patrimoniului
prin calcularea ratelor de structura a activelor: rata imobilizariîor; corelatia dintre
activele curente si cele imobilizate.
Rata imobilizărilor reflecta cota activelor imobilizate in suma totala a
patrimoniului întreprinderii La aprecierea acestuia este necesar sa ţinem cont de
nivelul de insusire a capacitatii de producţie. In particular, creşterea in dinamica a
ratei imobilizărilor in condiţiile unui grad scăzut de utilizare a capacitatilor de
producţie existente reflecta o compoziţie fragila a utilizării patrimoniului
întreprinderii. Ponderea ridicata (mai mare de 65% din activ) poate circa dificultati
privind achitarea datoriilor.
Rata imobilizărilor se calcula dupa formula:

Active pe termen lung


Rimob =
Total activ

Anul 1997: Rimob = 57.4%


Anul 1998: Rimob = 64.0%
Astfel se estimează o tendinţa de creştere activelor pe termen lung.
Corelaţia intre activele curente si imobilizate caracterizeza corelaţiile interne
existente intre elementele patrimoniului reflectate in activul bilanţului. Nivelul ridicat
al acestui coeficient determina tendinţa spre accelerarea rotaţiei patrimoniului
întreprinderii si contribuie eliberarea mijloacelor banesti.
Corelaţia intre activele curente si imobilizate caracterizează corelaţiile
interne existente intre elementele patrimoniului reflectate in activul bilanţului.
Nivelul înalt al acestui indicator determina tendinţa spre accelerarea rotaţiei
patrimoniului întreprinderii si contribuie la eliberarea mijloacelor banesti. Acest
coeficient se calcula ca raportul:

Active curente
Caci =
Active pe termen lung

Anul 1998: Caci = 56.2%


Anul 1997: Caci = 74,1%

Datorita creşterii ratei de imobilizare valoarea acestui coeficient are tendinţa de


a scădea in timp.
Rata patrimoninlui cu destinaţie de producţie caracterizează potenţialul
productiv al întreprinderii. Aceasta rata reflecta ponderea patrimoniului întreprinderii
care poate fi direct utilizata pentru fabricarea producţiei, prestarea serviciilor,
executarea lucrărilor.
Formula de calcul este:

Mijloace fixe + Stocuri de marfuri


Rdp =
Total active

Anul 1998: Rdp = 71.2%


Anul 1997 Rdp== 60.2%

Creşterea acestui indicator se apreciază ca pozitiva, fiindca contribuie la


sporirea volumul activitatii de producţie. Situaţia patrimoniala cu rata redusa a
patrimoniului productiv (mai mica ca 0.5) se considera periculoasa cu consecinţe
negative in ceea ce priveşte posibilitatile de a dezvolta activitatea productiva.
Analiza generala a structurii activelor poate fi încheiata cu determinarea
coificientului compoziţiei tehnice a intrepnrinderii. In condiţiile crizei economice si
inflaţiei acest raport are o tendinţa negativa de descreştere, condiţionata de un şir de
cauze: majorarea preturilor pentru mărfuri si materialele stocate, scăderea gradului de
reînnoire a mijloacelor fixe din cauza scumpirii lor si lipsei surselor de finanţare.
Formula de calcul este:

Mijloace fixe
Kct =
Active curente

Anul 1998: Kct = 1.52


Anul 1997: Kct= 1.005

1.2. Analiza pasivului (surselor de mijloace)

Analiza structurii surselor de formare a patrimoniului se efectuiaza in scopul


aprecierii stabilitatii financiare a întreprinderii sau cu alte cuvinte, a gradului de
dependenta a întreprinderii de sursele atrase si împrumutate.
Analiza structurii surselor de finanţare a activitatii întreprinderii se efectuiaza
in baza unui şir de indicatori, care in literatura de specialitate se mai numesc
coeficienti ai structurii capitalului; independentei financiare; de acoperire; de
solvabilitate; de îndatorare sau coeficienţi de plata; Aceşti coeficienţi ii vom calcula in
Capitolul ni.
Aşadar, in structura surselor de formare a mijloacelor patrimoniului intra:
Datoriile reprezintă obîigatiile banesti ale întreprinderii fata de creditori.
Unele din aceste angajamente trebuie sa fie achitate in decursul anului (pe termen
scurt), altele - după o perioada mai indelungata de timp (pe termen lung). Astfel in
componenta datoriilor sunt incluse creditele si împrumuturile bancare primite,
datoriile aferente facturilor comerciale, bugetului, personalului, si altor creditori.
Datoriile aferente creditelor si împrumuturilor bancare primite sunt reflectate in bilanţ
tinand cont de dobinzile aferente plaţii la finele perioadei de gestiune.
Capitalul propriu reprezintă diferenţa dintre valoarea activelor si valoarea
pasivelor, adică valoarea patrimoniului cu efectuarea tuturor obligatiunilor.
Capitalul propriu cuprinde:
capitalul statutar si suplimentar; capitalul secundar; profit nerepartizat; rezerve.
Tabelul 4
Structura surselor patrimoniului întreprinderii

Existente la Existente la
Devieri
Nr Categorii de pasive 31.12.97 31.12.97
Suma % Suma %
Total pasiv (980),
96776223 100 79840161 100 16936062
inclusiv:
Capital propriu (650), din
1 70025144 72.4 55046525 68.9 14988619
care:
1.1. Capital statutar (520) 25977676 37.1 25977676 47.2 0
1.2. Rezerve (560) 764596 1.1 16635335 30.2 -15870739
Profit nerepartizat (610),
1.3. 11781437 16.8 12433514 22.6 -652077
din care:
Profit nerepartizat a
1.3.1. 10667760 15.2 10665836 19.4 1924
anilor precedenti (580)
1.3.2. Profit net (590) 1114628 1.6 1739448 3.2 -624820
1.4. Capital secunddar (640) 315114345 45 0 0 31511435
Capital imprumutat (770) 247793663
2. 26741079 27.6 31.1 -2.45E*09
+ (970), din care: 6
Datorii pe termen scurt
2.1. 22350341 64.2 19356596 57 2993745
(970)
Datorii pe termen lung
2.2. 10545676 30.3 13633974 40.1 -3088298
(770)

1.2.1. Analiza capitalului propriu

Pentru majoritatea agenţilor economici capitalul propriu constituie o sursa de


finanţarea de prima importanta. Nu este intimplator faptul ca mărimea, structura si
modificările capitalului propriu prezintă un interes deosebit pentru toate grupele de
utilizatori al rapoartelor financiare. Este rezonabil de a analiza structura capitalului
propriu. La aceasta etapa se studiază cota urmatoarelor parţi componente ale acestuia:
capitalului statutar si suplimentar; secundar;
rezervelor; profitului nerepartizat.
Conform datelor bilanţului avem ca capitalul propriu pentru anul 1998
constituie 70035144 lei sau 72.4% si 79840161 lei sau 68.9% pentru anui 1997. Deci,
observam acesta deţine ponderea cea mai mare din totalul surselor. Aceasta relatare se
apreciază pozitiv, deoarece capacitatea întreprinderii de aşi finanţa activitatea
economica din sursele proprii, nu din cele împrumutate, asigura un grad de
independenta fata de terţi.
Ponderea marea a capitalului propriu se datorează elementelor structurale ale
acestuia. Astfel, pondera cea mai marea o deţine capitalul statutar, care constituie
47.2% pentru perioada
1997 si 37.1 pentru perioada 1998, in mărimi absolute constituind 25977676
lei, neavind modificări.
Elementele care au dus la modificări in capitalul propriu pe parcursul perioadei
raportate sunt:
Rezervcle care constituiau 30.2% pentru anul 1997 si 1.1% pentru anul 1998.
Se observa o scădere absoluta a acestora in suma de 15870739 lei. Aceasta se
datorează micsorarii esenţiale a "altor rezerve" prevăzute de intreprindere de la
1633446 lei in 1997 la 463727 lei in 1998, diferenţa constituind 15870739 lei.
Profitul nerepartizat care constituie 16.8% pentru 1998 si 22.6% pentru 1997.
Scăderea profitului nerepartizat se datorează micsorarii acestuia cu 652077 lei ceea ce
constituie 5.2% de la suma profitului pentru 1997. Acest fapt rezulta din micşorarea
profitului net cu 624820 lei, aceasta constituind 95.8% de la modificarea profitului
nerepartizat.
Constatarea capitalului secundar la 31511435 lei de la 0 lei se datorează
reevaluării mijloacelor fixe. Aceasta cifra duce pentru 1998 la plasarea capitalului
secundar in fruntea factorilor care au contribuit la modificarea capitalului propriu,
avind o pondere de 45%. Daca elementelor a capitalului propriu ar prezintă o
micşorare in timp, atunci aceasta diferenţa este compensata pe deplin de mijloacele
banesti rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe. 1.2.2. Analiza capitalului
împrumutat.

1.2.2. Ponderea capitalului împrumutat


Ponderea capitalului împrumutat in totalul surselor întreprinderii constituie
27.6% pentru 1998 si 31,1% pentru 1997. Analiza in dinamica ne arata o creştere atât
a datoriilor pe termen lung cat si a datoriilor pe termen scurt, acestea constituind in
1998 267741079 lei, si respectiv, 24793636 lei pentru 1997.
Creşterea datoriilor pe termen lung se datorează apariţiei a "datoriei minate
privind impozitul pe venit"
Creşterea datoriilor pe termen scurt se datorează creşterii contractării creditelor
si împrumuturilor bancare pe termen scurt cu 2029680 lei; neachitarea si creşterea
datoriilor privind facturile comerciale cu 1302842 lei; existenta datoriilor privind
retribuirea muncii care au crescut cu 211749 lei. Aportul cel mai mare in creşterea
datoriilor pe termen scurt îl deţin contractarea creditelor si împrumuturilor bancare pe
termen scurt. Insa aceasta diferenţa se compensează parţial pe baza diferenţelor
pozitive ale micsorarii: avansurilor primite; datoriilor privind decontările cu bugetul;
altor datorii pe termen scurt.
Din punct de vedere al tehnicii de calcul toţi coeficientii utilizaţi la analiza
generala a structurii surselor de finanţare se determina ca raportul intre diferite parţi
componente ale formulei:

Activele întreprinderii = Sursele de finanţare a activelor in


Capital propriu + Datorii pe termen scurt si Lung

In cadrul analizei structurii de finanţare a activelor pot fi utilizaţi următorii


coeficienţi: coeficientul autonomiei financiare (Capitolul III); coeficientul de atragere
a surselor împrumutate (Capitolul III); corelaţia intre sursele împrumutate si sursele
proprii; Rata solvabiltatii generale (Capitolul III).
Rata generala de acoperire a capitalului propriu se calcula după formula:

Total valuta bilantului


R. ac =
Capitalul propriu

Fiind calculat in procente, acest raport arata ca la primele 100% activele se


finanteaza pe seama surselor proprii, iar la celelalte - prin atragerea mijloacelor
împrumutate. Sporirea acestui coeficient reflecta situaţia dificila a întreprinderii
privind independenta financiara.
Anul 1998: Rac = 138.2 %
Anul 1997: Rac = 145.0 %
De aici putem concluziona ca independenta întreprinderii timp de un an s-a
făcut mai "tare" deoarece finanţarea activelor pe seama mijloacelor împrumutate a
scăzut de la 45% la 38.2%.
Legea "Cu privirea la societatile pe acţiuni" spune: valoarea activelor nete nu
poate fi mai mica decât mărimea capitalului statutar. Daca, restricţia nominalizata
nu se respecta, societatea nu are dreptul sa plătească dividende, sa mărească
capitalului statutar. In legătura cu aceasta se calcula un aşa indicator cum este

Corelaţia intre activele nete si capitalul statutar:

Active nete (patrimoniu net)


Cac =
Capitalul statutar

Anul 1998: Cac = -2.7


Anul 1997: Cac = 2.12
In procesul desfasurarii activitatii întreprinderii pentru asigurarea continuitatii
economico -financiare se obţin mijloace de la bănci, de la alte persoane juridice sau
fizice, ceea ce impune si analiza surselor împrumutate. Astfel este raţional de efectuat
analiza structurala a mijloacelor împrumutate. La acesta etapa de analiza in dinamica
se examineaza rata de atragere pe termen lung a mijloacelor imprumuturile,
calculindu-se după formula:

Datorii pe termen lung


Ram =
Total datorii
Acest raport permite a se stabili cota împrumuturilor pe termen lung in suma
totala a datoriilor întreprinderii. Creşterea in dinamica a acestui coieficient contribuie
la majorarea capitalului permanent.
Anul 1998: Ratm = 2.01%
Anul 1997: Ratm = 0% (Deoarece nu existau datorii pe termen lung)
Capacitatea firmei de a contracta in caz de necesitate noi împrumuturi,
asigurind totodată un anumit nivel de garanţii pentru creditorii cu privire la
posibilitatea recuperării sumelor împrumutate se calcula coeficientul de
autofinanţare a capitalului permanent. Formula, de calcul este:

Capital propriu
Kauto =
Capital permanent

Acest raport are însemnătate analitica prin comparaţie in dinamica si suscita un


interes deosebit din partea creditorilor.
Anul 1998: Kauto-99.2%
Anul 1997: Kauto-100%

Concluzii la capitolul I: Patrimoniul întreprinderii timp de un an a crescut cu


16936062 lei, creştere datorata modernizarii utilajului si reevaluării celui vechi.
Evoluţia stării surselor întreprinderii se caracterizează prin creşterea lor cu
16936062 lei, creştere datorita majorării capitalului propriu si a celui împrumutat in
proporţie de 88,5% si 11.5% din totalul creşterii pasivului.