Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

10-12, 2009 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

Formele de azil în Republica Moldova


Liuba Şova,
magistru în drept

C este
uvântul „azil” provine de la grecescul asylon şi
folosit, începând cu perioada antică până
Putem conchide că calitatea de refugiat necesită
întrunirea a patru elemente de bază:
în zilele noastre, în sensul de adăpost, refugiu, loc de • străinul să se afle în afara teritoriului statului de
scăpare.1 origine şi să solicite protecţie pe teritoriul Republicii
Actualmente, prin „azil” se subînţelege instituţia Moldova;
juridică, prin al cărei intermediu statul oferă protecţie, • persoana să nu se poată bucura sau să nu dorească
pe teritoriul său sau în alt loc supus jurisdicţiei orga- să se bucure de protecţia acelui stat sau să nu dorească
nelor sale, unui străin care cere o asemenea protecţie. să se întoarcă în acel stat;
Instituţia azilului teritorial este cercetată în doctrină, • această lipsă sau nedorinţă de protecţie să aibă drept
de regulă, sub denumirea de „drept de azil”.2 cauză temerea bine justificată de a fi persecutată;
În temeiul suveranităţii, statele au dreptul să acorde • la baza unei asemenea persecutări să se afle mo-
azil unui străin. Competenţa statelor de a acorda azil tivele şi condiţiile prevăzute în Convenţia privind sta-
reiese din regula dreptului internaţional, potrivit căreia tutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951,
fiecare stat are dreptul unui control exclusiv asupra precum şi în Protocolul privind statutul refugiaţilor din
persoanelor ce se află pe teritoriul său, inclusiv asupra 31 ianuarie 1967.
tuturor chestiunilor referitoare la excluderea, admite- O persoană care a primit drept de azil într-o ţară,
rea, expulzarea şi protecţia împotriva jurisdicţiei altor recunoscîndu-i-se astfel statutul de refugiat, are faţă
state. Scopul azilului este de a substitui lipsa protecţiei de acest stat o serie de obligaţiuni, dar şi o serie de
naţionale ce rezultă din părăsirea ţării de origine. drepturi, care se includ în conceptele de „protecţie”
Având dreptul discreţionar în acordarea azilului, şi „asistenţă”.
statul dispune şi de competenţe exclusive să determi- O altă formă de protecţie recunoscută de către
ne, să califice cauzele pentru care acordă sau refuză stat este protecţia umanitară, care poate fi acordată
acordarea azilului. străinului sau apatridului din alte motive decât cele
Azilul poate fi acordat de către state în diferite prevăzute în Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951,
moduri şi în diferite contexte. Conform legislaţiei na- precum şi în Protocolul privind statutul refugiaţilor din
ţionale3, pe teritoriul Republicii Moldova străinului i se 31 ianuarie 1967.
poate acordă una dintre următoarele forme de protec- Conform prevederilor Legii privind azilul în Repu-
ţie: statutul de refugiat, protecţie umanitară, protecţie blica Moldova, protecţia umanitară se acordă străinului
temporară sau azil politic. care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea
Una dintre formele azilului este protecţia acordată statutului de refugiat şi în a cărui privinţă există motive
unei persoane străine sau apatride datorită calităţii sale de a crede că, la întoarcere în ţara de origine, va fi expus
de refugiat, căreia i se recunoaşte statutul de refugiat, unui risc serios şi din cauza acestui risc nu poate sau nu
pe motiv că întruneşte condiţiile prevăzute în Conven- doreşte să obţină protecţia acelei ţări. Protecţia umani-
ţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la tară se acordă individual, pe o perioadă determinată de
28 iulie 1951, precum şi în Protocolul privind statutul timp – de un an, care poate fi prelungită.
refugiaţilor din 31 ianuarie 1967. O formă de azil recunoscută în Republica Moldova
Statutul de refugiat se recunoaşte, la solicitare, stră- este protecţia temporară, care prezintă o formă de pro-
inului care, în virtutea unei temeri bine întemeiate de tecţie cu caracter excepţional menită să asigure, în cazul
a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, unui aflux masiv şi spontan de persoane strămutate care
apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, nu se pot întoarce în ţara de origine, protecţie imediată
se află în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine şi care şi temporară unor astfel de persoane, dacă există ris-
nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să se cul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest aflux
pună sub protecţia acestei ţări; sau care, nedeţinând nici fără efecte adverse pentru funcţionarea sa eficientă, în
o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care îşi avea interesul persoanelor în cauză şi al altor persoane care
domiciliul legal şi obişnuit, ca urmare a unor astfel de au nevoie de protecţie.
evenimente, nu poate sau, din cauza respectivei temeri, Procedura de acordare a protecţiei temporare este
nu doreşte să se reîntoarcă.4 specifică, deoarece implică decizia politică a ţării expu-

139
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 10-12, 2009

să prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului ca formă de protecţie în legislaţia Republicii Moldova
Afacerilor Interne, în baza unui raport prezentat de cu privire la azil, argumentând această poziţie prin
Biroul Migraţie şi Azil privind necesitatea de acordare faptul că Convenţia de la Geneva se aplică şi în cazul
a protecţiei temporare. Prin hotărâre de Guvern se sta- unor persoane foarte importante. Oferirea dreptului de
bilesc măsurile şi perioada pentru care se acordă pro- reşedinţă în Republica Moldova acelor persoane, care
tecţie temporară. Raportul este elaborat în baza analizei nu au o temere bine întemeiată de persecuţie în ţara lor
situaţiei, efectuate de Direcţia Refugiaţi, luându-se în de origine, este o prerogativă a statului suveran, care
consideraţie cauzele eventualelor afluxuri de persoane. poate fi prevăzută în cadrul Legii cu privire la statutul
Protecţia temporară se acordă pe o perioadă de un an. În juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor, iar instituirea
cazul în care motivele de protecţie temporară persistă, unei proceduri şi regim separat, reglementat de decret
durata protecţiei temporare poate fi prelungită cu peri- şi nu de lege, poate crea anumite probleme.
oade de 6 luni, pentru maximum un an, dar care să nu Pentru a exclude orice speculaţii legate de subiecti-
depăşească 2 ani. După expirarea protecţiei temporare vism, susţinem opiniile, conform cărora procedura de
sau în timpul protecţiei, fiecare azilant are dreptul de acordare a azilului politic să fie reglementată prin lege
a înainta cerere individuală pentru statutul de refugiat, şi nu prin decret prezidenţial. Considerăm că toate for-
dacă întruneşte condiţiile pentru acest statut. mele de protecţie au conotaţie politică, deoarece azilul
Azil politic este o formă de protecţie excepţională exprimă voinţa politică a statului suveran.
acordată străinului de către Preşedintele Republicii
Moldova.
Legea Republicii Moldova privind azilul prevede
că azilul politic este o formă de protecţie excepţională Note:
acordată străinului de către Preşedintele Republicii
Moldova. Acordarea azilului politic poate fi solicitată 1
O.Andrysek. Corelaţia dintre Convenţia din 1951 pri-
Preşedintelui Republicii Moldova, în cazuri excepţio- vind statutul refugiaţilor şi Convenţia europeană privind
nale, doar de persoanele care au deţinut funcţii politice, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului – un in-
strument complementar pentru protecţia refugiaţilor şi so-
diplomatice sau de interes public în alte state sau în
licitanţilor de azil. – În: Materialele Conferinţei internaţi-
organisme internaţionale, persoane care au demonstrat onale „Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi
un deosebit ataşament, respect şi interes pentru Repu- Protecţia Persaonelor care Necesită Protecţie Internaţiona-
blica Moldova, alte personalităţi marcante, care sunt lă”. – Chişinău, 22 decembrie 2000, p.155.
persecutate în ţara de origine.5 2
C.-L. Popescu. Dreptul de azil în România // Revista
Cererile prin care se solicită azil politic se exami- Română de Drept Umanitar, 1996, nr.1 (10-11), p.56-57.
3
Legea privind azilul în Republica Moldova, nr. 270-
nează de către Comisia pentru problemele cetăţeniei XVI din 18.12.2008, art.16 // Monitorul Oficial al Republicii
şi acordării azilului politic de pe lângă Preşedintele Moldova, 2009, nr.53-54/145. 
Republicii Moldova. Condiţiile, regulile şi temeiurile 4
Ibidem, art.17.
de acordare a azilului politic sunt stabilite prin decret 5
Legea privind azilul în Republica Moldova, nr.270-
al Preşedintelui Republicii Moldova. Persoanele cărora XVI din 18.12.2008, alin.(1) art.27 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.53-54/145.
li s-a respins cererea de acordare a azilului politic pot 6
S.Chiriac. Aspecte problematice relative ale recunoaş-
solicita acordarea unei forme de protecţie recunoscută terii solicităţii de refugiat şi solicitant de azil. – În: Materi-
de statul nostru. alele Simpozionului ştiinţific internaţional „Statutul juridic
Referitor la protecţia excepţională prin azil politic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în statul de drept”.
există mai multe opinii controversate. În timp ce unii – Chişinău, 22 decembrie 2000, p.29.
doctrinari6 consideră că evidenţa categoriei de „azil
7
B.Nagy. Comentarii la proiectul de lege al Republicii
Moldova cu privire la dreptul de azil. – În: Materialele Con-
politic” se explică prin responsabilitatea sporită ce şi-o ferinţei ştiinţifice internaţionale „Statutul juridic al refu-
asumă statul acordant, alţi experţi în materie de azil7 au giaţilor şi solicitanţilor de azil şi Convenţia Europeană a
pus la îndoială necesitatea menţinerii „azilului politic” Drepturilor Omului”. – Chişinău, 2001, p.49.

140

S-ar putea să vă placă și