Sunteți pe pagina 1din 6
SCOALA EEEEEets eee MIRCEA ELIADE, CORIGENTA Literatura de granita Obiective si realizar. &@ Pre-text Lucrati pe grupe. impartiseste- strate- gle de inv3jare si celorlalyi colegi din grupi. Realizati un top al celor mai bune trei strategii si prezentagi-le clase 2, Noteaz, pe caet, cine obiective pe care file propui pentru urmitoarea lund, Reciteste-le si suede in ordinea importani lor, apot elimint dou pe care nu le consider priositare. Scrie cele tei obiective rimase pe un pastit pe cate sl lipesti in penarul uu @@ Con-text Citeste cu atengie urmitorul text si apoi rispunde la ceringele de mai jos: Tman Malek, Strdyng Ochi si mam o prebuia. Am bacep Sitar a wh rt cd adornit. Dar nova lait onina diminesi ai mult de A breeput engl No sust decit wn adolescent cat pul men. Picat de tin Toate aested mente x3 mi etremare gis Zadarniz. Dip ered yf celal Near 23 aiung mic niciodati, Novi wine a, Nears vai a ctese nn capitol din cartea reece = nN sont att de na 2 md consol ase ov materi Ln reaiat, nn era pase, o sapte find cinc. Arm citt din Istotia liveracutilor romanice pi Anne iva as tata ipl ip min fend Efrat gar = Merge? Merge? = Gre, foarte gren De la patra mk lp Tate me pris ‘Mai ponte putin prin grin’ pi ap ma cee axle gr. mea gist in ood face. 5 iar. Cred of no fi att de rks 08 82 =A spus ene ascu La opt sin slot numitad oreor disponib malt nuraral exact, Az — Ei, si cvare sé fe = Are si mi tase 0 ~ Eis giceare sfc = Au si rd tpi sievare sd fe tials we wnt ca = Comi past mi Abcam dreptate 1. Identificd, in text apactin cimpului lex 2, Precizeazdi tema b 4, Scrie tre adjective cite un exempla po 5, Comenteaza, in t cb Extra-te: Timagineaz-f ef pre alld si sic“ o scrisc Lisa MIRCEA ELIADE, CORIG! A spar of ne ascltt foarte gre Las opt si sm sfert am brespus 3 am de cit i lca Iprfitla uma orcor dicponibil, Am rpetatscoe re malt ruomiral exact./Am desenat a ere — Ei, si cares fia daci 1 mai prezenta la examen? — Are sim lase corigent. Ei, gi coare 3 fie daz mo lisa tar corgen?? An si rida tfi = Ei si ceare si fie daca tof de ine? Sadik re mek Usa tpt cerca Oa pat gh $4 Orson — Cont pa ‘dn gent? Neg Asean dreptates en eram, Dar detrei oi, penta sk prea of mt sroitiile diameters Az By GD. en cine sunt? Nu tit Bosenona nic pontrn Vac (Mircea Eliade, Cori 1, Ideatifict, in textul dat, un cémp lexical (6emantic) si notea2i tei cuvinte cate apart cimpului lexical (6emanti) identifica. 2, Precizea7i tema textului dat 3. Noteava trei idei principale, in ordinea in care apar ele in text. 4, Scrie trei adjective care si descrie comportamentul elevului, apoi tranccrie din text cite un exemplu potrivit pentru fiecare adjectiv. 5. Comenteszi, in tre-cinci eindusi, comportamental clevului in fagmental dat ob Extra-text Imagineazi-ti ci protagonistl textul este prietemul tu, Analizeazi situaya in care cl se afk si scrie io scrisoate, in 15-30 de rinduri in care si-i oferio solute la problema lu, , Deeous ae cee MIRCEA ELIADE, CORIGENTA Interpretarea textului Serieri si reserieri... (II) &® Pre-text Lucragiin perechi, Pornind de la afirmajia Ini E.M. Foster, conform circia textul epic este ,prezentare mediatx a unor evenimente', gisiti patru argumente pentru cate textul de la lecfa anterioart aparfine gemnlui epic. &@ Con-text "Thomas Broa, Haliny Reciteste fragmentul de text din lectia anterioarl si rispunde la urmitoarele ceringe: 1. Numeste céte un sinonim contextual pentru cuvintele: indoiala 2, Precizeazi modurile de expunere din textul dat si transcrie cite un exemplu pentru fiecare. 3. Identificd instangele comunicarii narative din textal dat, apoi noteaza o observatie referitoarea la relatia autor-narator. 4, Alitusi de ecle doual funcgii pe care naratorul trebuie sé le indeplineasca obligato- su, intr-un text natativ (Functia nagativa si funcyia de regic), mai intervine gi funcyia 84 de interpretare, Arg folosindu-te de cel 5. Motiveaza folosie in trei-cis ob Extra-tes 1. Imagineazt-4i ci € in maxim dou pagit subiectul prin succe: 2. Completesza sche dln textul dat. Pog f Cauzi Lecjia? MIRCEA ELIADE, CORIGENT4 + Interpretarea textulut de interpretare. Argumenteaz4, in tei-cinci rinduri, prezenga acesteia in textul dat, folosindu-te de cel putin un concept operational specific naratiunil 5, Motiveazi fotosirea frecventi a verbelor la timpul perfect compus. 6. Explici, in tei-cinci sindusi, o interogatie retoric identificata in text. cbs Extra-text 1, Imagineazit-4i ct esti naratorel acestei intimplari. Continua relatarea intimplarii, in maxim dou pagini, utlizand tehnica inlanquirii (modalitate narativi de a construi subiectul prin succesiunea linear a episoadelor ordonate cronologic), 2, Completeazat schema de mai jos pentru a putea conceptualiza problema elevului din textal dat. Poi folosi chiar si enungusi dia text. Ginn Veiune 8 — MIRCEA ELIADE, CORIGE: Textul memorialistic Memorii... & Pre-text 1. Aminteste-i ultima intimplare interesanti din via de adolescent, Rezumi oral intimplarea, in tei minote, pentru a o face cunoscutt si colegilor ti, 2. Realizagi un top al celor mai bune trei rezumate, in urma votului si stabilifi apoi un premiu pentra fiecare loc. Grila de mai jos vi poate fi de folos: + Selectarea evenimentelor importante, climinind detalille nesemnificatives ectarea principiului cronologic in prezentarea evenimentelor; + Exprimare clark si coerenti, @@ Con-text iteste pasajul de mai jos, din Menorie hai Mircea Bliade, referitor la scrierea cirgi sale Roman! adokscntului miap, caste din care face parte episodul prezentat in textal de la lecfia antetioasa, apoi sispunde la cerinyele date: Jeremy Miranda, The Boot Soler Ea ai lt det a roman in aclai timp wn document exemplar al adolescent. fi propusesem 58 nu schimd nin fit. [.o] Valoarea pe care 0 acrdam eu era in prima rind decane ingrafe, Veiame 3 ici st nn imventeg— gh ered 8 m-am fina de ne (Mircea Eliade, Memori) 1. Precizeazi cum s-a format cuvintul auobiegr 2. Completeaz spafillelibere de mai jos cu cat mai multe expresii si locufiuni care contin verbul a five. Pogi utiliza un DEX pentru a-ti imbogiti cunostingele, a rctieni 3, Numeste un sinc 4, Lucragi pe echij nonfictional al frags prezentate mai jos. ‘mentare: unul care nonliterar. De asem considerare si afirr in dona coloane dif TEXTE LITER- + Caractes fey + Refereat ima sTnstanje reale + Functie prin: copul come + Limbs) arse + Usiizazea ser —=— Coneluzii: ab Extra-tez Piveste in jurul thu stengia. inceaccl sf) setie de amin Ne intr-un eseu de una- Leja MIRCEA BLIADE, CORIGENTA +Textul memoriaistic beniuni 3, Numeste un sinonim pentru sensul din text al cuvintului decamente, 4. Lucragi pe echipe. Discutagi caracterul literar/ ficyional si caracterul nonliterar/ nonficfional al fragmentului din cartea Romar adolecentlei miop, pe bxza cxiterilor prezentate mai jos. Fiecare echipa are sarcina de a construi doua sisteme de argu- ‘mentare: unul care si sustind ci textul este lterar,altul care sf susfina ci textal este nonliterar. De asemenea, este nevoie si de arbitsi pentru a analiza discupile. Lua in considerare si afirmagile autorului din textul de mai sus. Notati argumentele pe tabla, in dout coloane diferite. impreunt, stabiliti conchuzile Ia care afi gjuns. A TEXTE LITERARE TEXTE NONLITERARE + Casactesfeyional * Caracter noaficfional + Referent imaginar + Refecent real, creditabil ‘Tastanje real gi fcfonale + Tastangele comunicisi: reale + Functie principalt: poetict + Fonefia principal: informatie’ + Scopul comunieiris estetic + Scopul comoniciti: pragmatic + Limbaj artistic, cu rol stlistic + Limbaj comun, eu ro instrumental + Usizarea sensusilor conotative * Utizarea sensurilor denotative Concluzil: of Extra-text Priveste in jurul cfu si mai cu ochii agintgi asupra primului obiect care ii atrage atengia. Incearci si legi acel obiect de trecutul tiu, astfel in mintea ta vor apiirea o serie de amimtii, Noteazt, pe caiet, cdteva pe cate vrei si le pistrezi, apoi rescriele inteun esen de una-doui pagin sub forma unor memorii pe care si le poti citi peste