Sunteți pe pagina 1din 2

Clasicism

 curent literar artistic ce apare în Franţa, între sec. al XVII-lea- sec. al XIX-lea
 reprezentanţi: Corneille, Racine, Mollire, Boileau, La Fontaine, La Bruyere
 în literatura română se manifestă în perioada veche la Dimitrie Cantemir și
Miron Costin (prin construcția frezelor specific latină) în perioada pașoptistă
(în simbioză cu romantismul) la  V. Alecsandri (pasteluri, Fântâna
Blanduziei), Al. Odobescu, Grigore Alexandrescu (meditații, satire, fabule),
Bolintineanu,  B.P. Mumuleanu, Asachi, Barițiu dar și mai târziu în operele lui
M. Eminescu (Scrisori, perfecținea formei poeziei), I. Creanga, I.L. Caragiale,
I. Slavici (construcția personajelor), Titu Maiorescu, Ion Pillat, L. Blaga,
Călinescu, Șt. A. Doinaș. Majoritatea acestor scriitori dar și intelectualii
contemporani lor s-au format sub egida modelului clasic prezent în școlile
din București, Iași, Blaj.
 programul estetic al clasicismului a fost exprimat de Boileau în „ Arta
poetică” inspirat din Aristotel
 clasicismul reînvie valorile literaturii antice (în special grecești), considerate
idealuri de echilibru și armonie și are ca scop modelarea individului astfel ca
el sa atingă idealul frumuseții morale
 la noi clasicii iau formele și modelele antice și le adaptează pentru a
exprima idealuri ale vremii lor ca de exemplu formarea statului național
unitar român
Trăsături:

 accentul pus pe raţionalitate (chiar şi în artă) în dauna pasiunii


 cultivă legile armoniei, echilibrului, simetriei
 personajele sunt construite ca eroi ideali, funcționând ca modele pentru
societate
 ele sunt animate de principii morale ferme (cinste, prietenie, adevăr,
patriotism etc.)
 sunt strâns legate de stat, datoria cetățenească fiind mai presus de
sentimentele personale
 puritatea genurilor şi a speciilor ( neamestecul lor)
 speciile utilizate (imn, odă, poem epic, tragedie) erau socotite specii
superioare ale literaturii dar și poezii cu formă fixă (sonet, rondel, glosă etc.)
 în tragedie (specie dramatică specifică perioadei antice) se respectă regula
celor trei unităţi: (timp- 24 h, spaţiu – decor unic, acţiune – un singur
conflict)
 stilul este caracterizat de simplitate și veridicitate
 are în prim planul reflectării aristocrația ca și clasă socială