Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa nr.

5
la Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din
învățământul general, profesional tehnic și din cadrul
structurilor de asistență psihopedagogică

Fișa
de atestare
a cadrului didactic

Albu
Numele

Alexandra
Prenumele

profesor de limba și literatura rusă


Funcția

Liceul Teoretic Ștefănești


instituția de învățământ (denumirea, localitatea, raionul)

_______________________________

grad didactic II, 1995/2006


gradul didactic deținut și anul conferirii/ confirmării

30.03.2021
Volumul de muncă Volumul de Credite
cuantificat în ore muncă profe
Activitățile de formare profesională continuă echivalat în sionale
credite acumulate
profesionale
I. Cursuri organizate în instituțiile specializate de formare continuă
1. Cursuri de formare continuă la limba și literatura 150 ore contact direct. 20 20
rusă la IFC 21.11-11.12.2020. 450 ore lucru individual 20 20
Cursuri la învățământul primar 03.02- acumulate în 3 ani
223.02.2018
2. Cursuri pentru instruirea în cadrul programului 14 ore contact direct. 2 2
național de educație digitală.
Activitate în cadrul modulului 3 ,,Evaluarea criterială 46 ore lucru individual 2 2
prin descriptori” la ciclul primar. acumulate în cinci ani
Dezvoltare competențelor digitale a cadrelor didactice 2 2
Clasa Viitorului - 2020
Participare ,,Cum începem G-Suit”-11.09.2020 2 ore academice 2 2
Sesiune de formare ,,Implimentarea noilor politici 2 2
educaționale” în învățământul primar 2019 Florești
Evaluarea criterială prin descriptori 2018 IFC 2 2
Evaluarea criterială prin descriptori 2017 IFC 2 2
Dezvoltarea școlii comunitare ,,Pas cu pas”-2017 2 2
Adaptarea informației după metoda ușor de citit și 2 2
ușor de înțeles Centru Speranța 2017
Evaluarea criterială prin descriptori 2016 IFC 2 2
Educația financiar și socială Pas cu Pas 2015 2 2
II. Activități didactice evaluate, activități științifico-metodice, comunitare, de mentorat, etc.
1.Pregătirea și prezentarea orelor publice:
Limba rusă-clasa V-a ,,Мы из Молдовы”. 30 de ore 1 1
Lecție de limba rusă clasa IX-a ,,Песня о друге” 30 de ore 1 1
Lecție la ed. moral-spirituală, cl. III-a, 2018 30 de ore 1 1
2.Pregătirea și desfășurarea activităților 30 de ore 1 1
extracurriculare ,,А ну-ка, девушки” 2021,
Concurs național ,,Басни И. А. Крылова” (250 ani) 30 de ore 1 1
,,100 zile la braț cu cartea” 2018 30 de ore 1 1
3. Participări la seminar cu părinții ,,Cel mai bun 6 ore pe zi 1 1
cadou” 2019
4. Metode de citire coerentă ,,Comunicare la ședința 30 de ore 1 1
catedrei”
5. Membru a comisiei de triaj 120 de ore 4 4

6. Pregătirea și publicarea materialelor didactice


suport, ghidurilor metodologice.
7. Elaborarea și editarea manualelor:
a) autor
b) coautor
8. Evaluarea și recenzarea manualului de limbă 30 de ore 1 1
română clasa a IV-a
9. Pregătirea și publicarea articolelor științifice,
didactice în reviste de specialitate și în culegeri de
articole.
10. Pregătirea și publicarea materialelor didactice din
domeniul profesional în ziarele de specialitate și pe
site-urile de specialitate.
11. Participare la: 4 4
- Elaborarea și implementarea planurilor educaționale 120 de ore
individuale (PEI), testelor de evaluare finală,
curriculumului modificat.

12. Elaborări de curricula la decizia instituției


de învățământ (discipline opționale) aprobate
de către minister.

13. Participarea la proiecte naționale


(internaționale) educaționale coordonate cu
ministerul sau OLSDI:
- participant:
la nivel național ,,Pas cu pas” 150 de ore 5 5

14. Participarea la concursul „Pedagogul


anului” și alte concursuri organizate de
către minister (de ex. Cel mai bun în
meserie/ Tânărul specialist etc.) sau de
către alte autorități în colaborare cu
ministerul:

- Participarea la nivel local


- Participarea la nivel de raion/ municipiu
- Participarea la nivel național
- Participare la nivel internațional

- Laureat al concursului „Pedagogul


anului” sau altui concurs organizat de
minister sau în colaborare cu ministerul.

- Învingător al concursului, deținător al


titlului „Pedagogul anului” sau altui
concurs organizat de minister sau în
colaborare cu ministerul.
- Conferirea titlului: Antrenor emerit al
Republicii Moldova, Lucrător emerit în
domeniul culturii fizice și sportului, Maestru
al sportului, Maestru internațional al
Sportului;
Conferirea categoriei sportive: Candidat în
maeștri ai sportului.
15. Activități de mentorat: mentor, mentor
la stagiile de practică, mentor pentru tinerii
specialiști în primii trei ani de activitate,
coordonarea catedrelor de specialitate, a
Comisiilor metodice.

Pregătirea elevilor pentru olimpiade și


diferite concursuri naționale și
internaționale/ competiții sportive
recunoscute de MECC (patru credite pentru
locurile 1, 2 și 3 obținute de către elevi).

16. Activități de consiliere a familiilor și 120 de ore 4 4


elevilor cu CES.

17. Activități de evaluare a cadrelor


didactice în procesul de atestare (cooptat
în cadrul Comisiei de atestare).
18. Activități de voluntariat în comunitate cu 60 de ore 2 2
impact educațional. Urătură la Sfântul Vasile
în localul bisericii/

19. Activități de parteneriat cu ONG-uri de


profil, inclusiv voluntariat cu impact
educațional.

20. Activitatea de formator în


activitățile de formare continuă:
a) local/ instituțional
b) raional/ municipal
c) național.

21. Activitatea de diriginte. 90 de ore pe an 3 3

S-ar putea să vă placă și