Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Declaratia privind mediul, conditiile de munca si protectia muncii

Subsemnatul, …………………………….reprezentant împuternicit al.......................


…………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că ma
angajez sa execut lucrarile pe parcursul indeplinirii contractului ,in conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii care sunt in vigoare in
Romania si că vom respecta şi implementa reglementările naţionale de mediu şi standardele UE
în domeniu
De asemenea declar pe proprie raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii si am inclus costul pentru
indeplinirea acestor obligatii in oferta.

Operator economic,
________________________
(numele, semnãtura autorizatã)