Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
CLASA: a IV -a
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științele naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000
SUBIECTUL LECȚIEI: Cifrele romane 
TIPUL LECȚIEI:   transmitere de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE : Matematică, Limba română, AVAP
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE 
 2.1. Recunoaşterea cifrelor și numerelor romane , formarea, scrierea și citirea acestora

COMPETENȚE INTEGRATE - Limba și literatura română 


1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil 
Arte vizuale și abilități practice
  1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare
SCOPUL LECȚIEI: însuşirea cunoştinţelor referitoare la scrierea numerelor folosind cifrele romane
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
 O1 – să exemplifice scrierea unor numere într-un sistem nepozițional (cifre romane);
 O2 - să citească cifrele romane, având la dispoziție diferite instrumente;
 O3 - să scrie cu cifre arabe cifrele romane date și invers.
STRATEGIA DIDACTICĂ : dirijată , algoritmică 

 METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE : demonstrația, explicația, exercițiul, jocul


 MIJLOACE DIDACTICE : computer, internet, material audio-video,  canalul youtube, prezentări ppt, fotografii,
bandicam , wordwall, classmarker
 FORMA DE ORGANIZARE : frontal
 RESURSE TEMPORALE : 15 minute 
 BIBLIOGRAFIE/SITEGRAFIE :
 https://www.youtube.com
 https://wordwall.net/resource/3956064
 https://wordwall.net/resource/1160332/citerea-numerelor-folosind-cifre-romane
 https://wordwall.net/resource/3402365/cifrele-romane
DESCRIEREA SECVENȚELOR PROIECTATE
Etapele Compete Conținutu STRATEGII DIDACTICE
lecției nțe rile
specifice/ Metode  Mijloace Forme
obiective Învățării ACȚIUNI ȘI OPERAȚII DE ÎNVĂȚARE şi didactice de
Operațio procedee organiz
nale are
1. MOMENT Se Elevii se conectează pe platformă ,  ascultă precizările cadrului Platform
ORGANIZA- asigură didactic. a ZOOM
TORIC condiţiile
necesare
unei
desfăşură
ri optime
a lecţiei:
pregătirea
materialul
ui
didactic.
Se 
asigură
conexiun
ea la
internet și
accesul
pe
platforma
ZOOM
CAPTAREA Se ppt Fron-tal
ATENȚIEI introduce
ppt –ul și
se incepe Demon-
cu primul strația
slide, care
cuprinde
informații
i despre
cifrele
romane,
apariția Explicați
lor. Se a
prezintă Copiii vor urmări filmuletul  pe: https://www.youtube.com/watch?
importanț v=l1LQLlrjKS0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3unUP7-
a scrierii A20ak_AZNW_jsNWU4v36RocajZ67qILMfTOo7_Dvt8oieYtwIs
cu cifre
romane,
utilizarea
acestora
în de-a
lungul
timpurilor
.
Utilizarea
cifrelor
pe
inscripții,
pe
cadranele
ceasurilor
,
numerota
rea
capitolelo
r unei
cărți,
numerota
rea
secolelor,
indicarea
ordinii
obiectelor
intr-un
șir. Se
apelează
la
cunoștinț
ele deja
dobândite
în clasa a
III-a.

2.ANUNȚAR Se anunță Elevii ascultă și privesc derularea explicațiilor. Explicați Ppt 


EA TEMEI tema și a.
ȘI A obiectivel
OBIECTIVE e
LOR
urmărite. 
3. 2.1 Explicați Film frontal
DIRIJAREA 1.1 Se Elevii răspund la întrebările cadrului didactic. a inregistr
ÎNVĂȚĂRII 1.1 prezintă at
cifrele
romane
cu Laptop 
ajutorul
cărora vor PPT 
învăța să
scrie
numere
romane .

Explicați
a

Demonst
Se
ra
prezintă
regulile ția
de scriere
într-o
 
formă
schematic
ă , ușor
de
reținut ,
după care
se
intervine
și cu
exemple. Explicați
a

Voi  
explica
modul de
scriere a
numerelo
r romane,
folosind
regulile ,
prin
câteva
exemple ,
pe care
le-au
văzut la
Muzeul • 184 = 100 + 80 + 4 = 100 + (50 + 10 + 10 + 10) + (5 -
de istorie. 1) = C + (L + X + X + X) + (V - I) = C + LXXX + IV
= CLXXXIV;
• 200 = 200 + 0 + 0 = (100 + 100) = (C + C) = CC; Demonst
ra-ția
• 207 = 200 + 0 + 7 = (100 + 100) + (5 + 1 + 1) = (C +
Exerciți
C) + (V + I + I) = CC + VII = CCVII; ul 
• 267 = 200 + 60 + 7 = (100 + 100) + (50 + 10) + (5 + 1
+ 1) = (C + C) + (L + X) + (V + I + I) = CCLXVII
https://wordwall.net/resource/3956064
https://wordwall.net/resource/1160332/citerea-numerelor-
Urmează folosind-cifre-romane
apoi
exemple https://wordwall.net/resource/3402365/cifrele-romane
de Exerciti
numere ul  Wordwa
scrise cu https://www.classmarker.com/online-test/start/? ll
cifre quiz=h9r5f46d107ae07b
romane,
pentru a classmar
înțelege Jocul ker
cât mai didactic
bine
procedeul
. ( slide-
urile 9-
10)

Pentru
fixarea
cunoștinț
e
lor,
utilizez
câteva
jocuri
matemati
ce
atractive.