Sunteți pe pagina 1din 2

EPISTOLA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Ascultaţi,creştini blagosloviţi,cu frică şi cu cutremur ;adevărat să ştiţi că a căzut o piatră din cer; mică era
la vedere,dar grea la ridicare,încât nu putea să o ridice nimenea Atunci Preasfinţitul Patriarh al sfintei
cetăţi a Ierusalimului şi a toată Palestina a adunat toţi Mitropoliţii şi Vlădicii, şi au făcut rugăciuni de
denii cu cântări sfinte, trei zile şi trei nopţi. Atuncea a venit un glas din cer zicând "Luaţi piatra cu
blagoslovitele voastre mâini şi o desfaceţi"; şl dacă o desfăcură aflară într-însa aceste dumnezeieşti
cuvinte scrise: lată că v-am dat epistolia Mea întâi şi tot nu v-aţi mai întors de la fărădelegile voastre, nici
nu v-aţi pocăit precum v-am poruncit, nici n-aţi ascultat cuvintele Mele cele sfinte ; pentru aceea am
trimis asupra voastră limbi păgâneşti de v-au robit fără milă şi tot nu v-aţi pocăit de faptele voastre cele
rele şi spurcate; şi nu veniţi la calea cea dreaptă,şi cuvintele Sfintei Scripturi nu le ascultaţi; că v-am zis că
cerul şi pământul vor trece, iar cel ce va fi făcut bine, acela nu va pieri; aşa şi acum; că pentru păcatele
voastre şi pentru ziua Duminecii, ce nu o ţineţi şi nu o cinstiţi,trimis-am asupra voastră ierni grele, geruri
iuţi şi geroase, şi vânturi mari, trăsnete şi ploaie groaznică şi fără măsură, încât au ieşit apele din matca
lor; afară şi foametea şi moartea in dobitoacele voastre şi cutremur mare pe pământ; şi multe semne v-
am arătat ca să cunoaşteţi că este mânia Mea asupra voastră, pentru răutăţile voastre şi pentru a Mea
sfântă Duminică, care voi nu o cinstiţi cu curăţenie şi cu paza Bisericii; el vă îndeamnă, diavolul, de vă
aflaţi în alte lucruri. O! răilor, o! împriloştiţilor şi păgânilor ce sunteţi ! voi nu recunoaşteţi că v-am dat
pâine dospită şi miere întru saţiul vostru, iar voi nu vă lăsaţi de faptele voastre cele rele şi spurcate ;
pentru aceea vrut-am să pierd pe toţi oamenii de pe faţa pământului; ci m-am întors pentru ruga Maicii
Mele, care pururea stă şi se roagă pentru lume şi pentru săraci şi pentru mişei ; pentru văduvele ce
strigă în urma voastră să le miluiţi, ca să vă miluiesc şi Eu pe voi, şi să vă iert de păcatele
voastre;şi,iată,că de nu vă veţi pocăi, lua-voi roadele de pe pământ pentru păcatele voastre şi pentru
ziua Duminicii; că pământul nu va rodi şi pomii voştrii se vor usca şi viile nu vor da rod mult; apoi voi lua
apele de pe faţa pământului; după aceea să ştiţi că în munca iadului vă veţi munci în veci, că v-aţi făcut
răi, mincinoşi, şi nu vă iubiţi unul pe altul şi vecini pe vecini purtaţi pismă şi ascultaţi pe la ferestrele
altuia şi de răul altuia vă pare bine; iară nu-l câştigaţi, nici nu-l miluiţi, să faceţi milostenie săracilor; şi
Biserica nu o păziţi şi nu ascultaţi poruncile Mele cele sfinte şi nu cunoaşteţi, răilor şi împrilostiţilor, că în
sfânta Duminică a trimis Tatăl pe Arhanghelul Gavril, de a dat o veste bună Prea Curatei Maicii Mele,
pentru Naşterea Mea; şi Duminică M-am sculat din morţi şi l-am scăpat pe Adam din munca iadului; şi
Duminică voi să judec toată lumea, pe cei vii şi pe cei morţi, şi voi da fiecăruia după faptele sale, iar cine
va fi făcut bine şi va fi păzit poruncile Mele, pe acel om îl voi pune la dreapta Mea întru împărăţia Mea ;
şi îl voi trimite ,în rai de va moşteni acolo în veci.iar care va fi făcut rău, goni-I-voi de la Mine
blestemaţilor, în focul cel de veci, cel nestins, în muncă şi la viermii cei neadormiţi, unde este gătit locul
vostru cu diavolii, cu păgânii şi cu făcătorii de rău.

lată, vă zic, că de nu vă veţi pocăi de păcatele voastre ce le faceţi şi nu veţi păzi Biserica cu curăţenie şi
cu smerenie, voi trimite mânia Mea spre voi când nici aminte nu vă veţi aduce.

Şi blestemat să fie acel om care va lucra de Sâmbătă seara până Luni la răsăritul soarelui, sau cine va
face păcate în acea vreme: Şi iarăşi zic pentru Vineri şi pentru Miercuri ca să se păs treze cu curăţenie şi
cu post, iar nu cu lucru, că acestea vă vor scoate pe voi din iad; şi v-am dat vouă toată dulceaţa
pământului să mâncaţi şi tot nu v-a ajuns, ci mâncaţi peşte în zilele cele oprite.

Anatema să fie acel om, si să se verse maţele sale ca ale lui Arie.
Şi să ştiţi că de acum înainte nu voi mai trimite altă epistolă ca aceasta de acum şi când nu vă veţi aduce
aminte de ea deschide-voi porţile cerului şi voi da ploaie cu foc în luna lui Februarie, de vă voi arde de vii
de pe faţa pământului; voi trimite asupra voastră fiare sălbatice de vă vor mânca de vii, şi voi lua lumina
de pe faţa pământului şi va fi întuneric mare şi vă voi trimite trăsnete de vă vor arde; atunci veţi merge
la mormintele morţilor şi veţi striga: "Ieşiţi voi morţilor din mormânturi să intrăm noi de vii, că nu mai
putem răbda muncile şi pedepsele ce ne-a trimis Dumnezeu pentru păcatele noastre"; Iară Eu îmi voi
întoarce faţa de la voi ca să nu v-aud şi vă voi părăsi în veci pentru că v-aţi făcut răi, mozaviri, mincinoşi,
nici nu vă iubiţi unul pe altul şi sunteţi curvari, sodomiteni, de daţi bani cu camătă (cu dobândă) şi opriţi
osteneala săracilor şi nu-i iubiţi. Legea aţi călcat-o, Biserica nu o iubiţi, cu rugăciuni şi liturghii, carele vă
sunt de spălarea păcatelor voastre; oh! dar cum de nu vă este frică că se va deschide pământul şi vă va
înghiţi? Apoi ce răspuns vreţi să daţi în ziua judecăţii? Deci potoliţi-vă şi vă întoarceţi de la fărădelegile
voastre, nu fiţi mândri, făţarnici, ci fiţi smeriţi I Oh I vai de acela ce suduie preoţii şi călugării şi pe aceia
ce slujesc Biserica; că nu-i suduie pe dânşii, ci tocmai pe Dumnezeu, pentru că zice, că aceia ce suduiesc
pe sluga împăratului, pe împărat suduiesc atunci. Oh! Vai de naşul ce va face păcatul cu fină-sa şi finul ce
va face păcat cu naşă-sa; vai de cumnatul ce va face păcat cu cumnată-sa ! Vai de cel ce capătă din viile
şi moşiile altora, ca să se îmbogăţească! Vai de aceia ce vorbesc în biserică şi nu ascultă sfânta slujbă! Vai
de preotul ce slujeşte beat sau învrăjbit cu altcineva, şi se cuminecă cu Sfintele Taine; cum de nu i se
aprinde gura, că nu este singur, ci cu sfinţii îngeri împreună? Vai de călugărul ce face curvie pe faţa
pământului.

Şi să ştiţi că această epistolă nu este făcută din firea pământească, ci este din cer şi am trimis-o pe la voi,
creştinilor ca să vă părăsiţi păcatele voastre şi să faceţi voia lui Dumnezeu, ca să fiţi fiii luminii; iar vai de
preotul sau de călugărul sau dascălul sau diaconul care nu o va citi înaintea oamenilor.şi să o scrie şi să o
aibe tot omul în casa sa şi să o trimeată şi pe unde nu va fi, că de mare folos este în casa omului; iar vai
de acela ce o va scrie şi va lipsi vreun cuvânt dintr-însa, iar ferice de cei ce vor cumpăra această sfântă
epistolă şi o vor da de pomană: acelor oameni li se vor ierta păcatele şi vor moşteni împărăţia cerului de
vor face poruncile lui Dumnezeu ca Avraam şi ca Isaac şi ca lacob; iară ferice de cei ce fac bine la săraci şi
călători şi-i vor aduce la casele lor, aceia vor fi miluiţi întru împărăţia cerului; iar vai de părinţii aceia care
nu-şi dau copiii să înveţe carte şi să păzească Biserica, că nu vor să dea seama pentru dânşii înaintea
Judecătorului celui drept căci au murit ca dobitoacele; pentru aceasta alergaţi la duhovnicii voştri de vă
măr-turisiţi păcatele voastre, ca să vă învredniciţi a vă cumineca cu preacuratele Taine ale lui lisus
Hristos, care vă sunt de folosul sufletelor voastre şi cu dragoste să luaţi sfânta anafora. Pentru aceasta
eu, loanichie, patriarhul sfintei cetăţi a Ierusalimului, cu ajutorul Tatăului şi al Sfântului Duh, Troiţei celei
de o fiinţă şi nedespărţită m-am învrednicit de v-am dezlegat aceste dumnezeieşti cuvinte care au fost
întru aceasta; mă rog Iui Dumnezeu, creştini blagosloviţi, ca să vă deschidă ochii sufletelor voastre şi să
vă puteţi cumpăra această epistolă, iar de nu vi se va întâmpla a o cumpăra, să vindeţi ceva din casele
voastre şi să o cumpăraţi, că de puţină plată este, iară de mare folos va fi acelui om în casa sa; îi va dărui
Dumnezeu împărăţia Sa ; a Căruia este stăpânirea şi puterea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, in veci
nesfârşit .Amin.

S-ar putea să vă placă și