Sunteți pe pagina 1din 5

Acoperământul Maicii Domnului(+1 Octombrie)

Preasfantă Fecioară, Acoperitoarea noastră,


alungă sfaturile şi gândurile celor ce cugetă rele asupra
noastră. Şi, în ziua răutăţilor noastre, să ne acoperi pe noi, iar
mai ales în ziua cea rea, când sufletul se va despărţi de trup,
de faţă sa stai nouă într-ajutor şi să ne acoperi pe noi de
duhurile cele rele de sub cer şi în ziua înfricoşatei judecăţi să
ne acoperi pe noi sub oblăduirea Acoperământului tău. Cu ale
căreia preaputernice şi bine primite rugăciuni şi cu ale tuturor
Sfinţilor Tăi, Dumnezeule, miluieşte-ne si ne mântuieşte pe
noi. Amin.

O,Maică a lui D-zeu


Preasfântă,Multiubitoare,Multpătimitoare,primeşte
suspinele noastre mult îndurate şi ne păzeşte sub
Acoperământul milostivirii Tale,că eşti solie la Bunul D-
zeu.O,Maică Prealăudată,Ceea ce Te-ai istovit de
amărăciune,stând lângă Crucea Fiului şi Dumnezeului
Tău,ascultă suspinele şi lacrimile noastre şi ne izbăveşte de
mâhniri,boli şi moartea cea veşnică pe toţi cei care nădăjduiesc
la nespusa Ta milostivire.Ajută-ne Maică Sfântă să nu ne facem
duşmani,iar pe cei pe care îi avem Te rugăm iartă-i şi
domoleşte-le lor îndârjirea că şi noi îi iertăm şi ne rugăm
pentru binele lor şi a familiilor lor.Tu Maică,îndrăznire având

1
către cel Născut din tine,ajută-ne şi ne mântuieşte cu
rugăciunile Tale,ca fără de oprelişti să ajungem în Împărăţia
Cerurilor,unde împreună cu Toţi Sfinţii sa-i cântăm Slavă D-
zeu,Celui în Treime Slavit,acum şi pururea şi în vecii
vecilor.Maică Sfântă,îţi mulţumim pentru toate milele
Tale.Amin.
Mănăstirea Nicula(sec.XVI)

Rugăciune făcătoare de minuni către pururea


Fecioara Maria

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare


spre Tine îmi îndrept gândul, inima şi toate simţurile şi te rog
cu lacrimi:până când Măicuţă a milostivirii va fi această durere
necontenită pe pământ?Până când vrăjmaşii nevăzuţi ai
neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieţilor
oameni?Până când vor pângări şi vor necinsti trupurile,
sufletele şi vieţile lor,înşelându-i ca să nu cunoască adevărul,
să nu îndeplinească poruncile divine şi să nu dea slavă şi
cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt?
Ridică-te Stăpână Atotbună şi zdrobeşte pe vrăjmaşii noştri şi
ai Fiului Tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ţi
sfinţenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm
mereu mărire lui Dumnezeu. Roagă-te Fecioară pentru Sfânta
Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg
pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele,
pentru văduve, orfani, bogaţi, săraci, necăjiti, bolnavi, pentru
cei prigoniţi pentru credinţă, pentru salvarea celor ce au
rătăcit în secte, pentru cei răposaţi. Ajută-ne să ne pocăim toţi

2
oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim
adesea, să renunţăm la păcate, vicii şi necredinţă. Ajută-ne să
nu fim insensibili la chemarea divină a blândului Tău Fiu care a
venit să sufere chinuri barbare pentru bietele oiţe rănite atât
de mult de vrăjmaş. Roagă-te Măicuţă Sfântă şi
pentru aceste nevoi ale mele ( rosteşte necazurile pe
care le ai şi dorinţele pe care vrei să ţi le îndeplinească Maica
Domnului).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.


SOBORUL SFINŢILOR ARHANGHELI(+8
Noiembrie)

Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în luptă în ziua


bătăliei, fii ajutorul nostru contra răutăţii şi curselor
demonului.Să-l certe Dumnezeu,ne rugăm cu umilinţă; şi Tu,
Prinţ al Străjii Cereşti, prin Forţa Divină,azvârle în infern pe
Satana şi alte spirite rele, care hoinăresc prin lume,spre
pierzarea sufletelor.Amin.

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule,


care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-
Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu
îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi
călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea
harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor
cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim
a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu
bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii
răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele

3
să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de
îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci
pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor
fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit,
Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi
învredniceşte-ne să fim bucuria ta, că întru Domnul bucuriei
duhovniceşte să ne veselim.Rugăciunile noastre du-le la
Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare
nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu
râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor
asemănători să ne facem, că dimpreună cu oştirile cereşti şi cu
cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neânserate
căutând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem
mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin!

SOBORUL SFINŢILOR ARHANGHELI(+8


Noiembrie)

Sfântul Arhanghel Rafail

Sfinte Arhanghel Rafail, biruitorul lui Asmodeu şi


paznicul cununiilor, aripa ta ocrotitoare întinde-o peste mine şi
peste casa mea, pune pe fugă răul care-mi dă târcoale, iar pe
cele bune inlesneşte-mi-le mie, ca unul ce ai putere dinaintea

4
lui Dumnezeu şi iubitoare milă pentru tot sufletul aflat în
nevoie.
Cela ce rugaciunile le porţi dinaintea Tronului Slavei, poartă şi
rugaciunea aceasta a mea şi mijloceşte pentru mine la Hristos,
Domnul Îndurărilor, ca să mă scape de necaz, de tulburare, de
îndoială, de deznădejde, de toată slăbiciunea şi de toată
neputinţa cea dinlăuntru sau cea din afară, să mă unească într-
un duh de iubire şi de pace cu toţi cei apropiaţi mie, şi
binecuvântarea Lui să fie peste casa mea, în ceasul acesta şi în
toate zilele vieţii mele.
Aşa, Voievoade al Puterilor Cereşti, de veghea ta nu mă lipsi, şi
de la mine nu te depărta, şi fii înţelegător nevredniciei mele,
călăuzindu-mă spre îndreptare, dimpreună cu toţi ai mei, ca
bucurându-se inima mea întru cele de sus, cu îngerii să cânte:
Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru; pline-s
cerul şi pământul de mărirea Sa. Amin.