Sunteți pe pagina 1din 14

ICS 91.100.

60

SR EN 1604

Standard Român August 2013

Titlu Produse termoizolante destinate utilizării la


clădiri
Determinarea stabilităţii dimensionale în
condiţii specificate de temperatură şi umiditate
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity conditions

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment -


Détermination de la stabilité dimensionnelle dans des conditions de
température et d'humidité spécifiées
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Aprobare Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 august 2013

Standardul european EN 1604:2013 are statutul unui standard român

Înlocuieşte SR EN 1604+AC:1998 şi SR EN 1604+AC:1998/A1:2007

Data publicării versiunii române: 30 octombrie 2015

Corespondenţă Acest standard este identic cu standardul european EN 1604:2013

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA


Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureşti , www.asro.ro

© ASRO Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului standard în orice
publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris prealabil al ASRO

Ref.: SR EN 1604:2013 Ediţia 2


SR EN 1604:2013

Preambul naţional

Acest standard reprezintă versiunea română a textului standardului european EN 1604:2013.


Standardul a fost tradus de ASRO, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale şi a fost publicat cu
permisiunea CEN.

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză a standardului european
EN 1604:2013.

Acest standard înlocuieşte SR EN 1604+AC:1998 şi SR EN 1604+AC:1998/A1:2007.

Standardul SR EN 1604:2013 aparţine patrimoniului comitetului tehnic ASRO/CT 113, Materiale


pentru acoperişuri, izolaţii termice, fonice şi pentru hidroizolaţii.

Standardul european EN 1604:2013 a fost adoptat ca standard român la data de 30 august 2013 prin
publicarea unei note de confirmare a adoptării.

Corespondenţa dintre standardele europene şi internaţionale la care se face referire şi standardul


român este următoarea:

EN 12085 IDT SR EN 12085:2013


Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea
dimensiunilor liniare ale epruvetelor de încercat

ISO 5725-2 IDT SR ISO 5725-2:2002


Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a
rezultatelor măsurărilor. Partea 2: Metoda de bază pentru
determinarea repetabilităţii şi reproductibilităţii unei metode de
măsurare standardizate
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Pentru aplicarea acestui standard se utilizează standardele europene şi internaţionale la care se face
referire (respectiv standardele române identice cu acestea).

Simbolul gradului de echivalenţă (IDT - identic), conform SR 10000-8.

Cuvintele ”standard european” trebuie citite ”standard român”.


SR EN 1604:2013

STANDARD EUROPEAN EN 1604


EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Martie 2013
ICS 91.100.60 Înlocuieşte EN 1604:1996

Versiunea română

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri.


Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate
de temperatură şi umiditate

Thermal insulating products for Produits isolants thermiques Wärmedämmstoffe für das
building applications - destinés aux applications du Bauwesen - Bestimmung der
Determination of dimensional bâtiment - Détermination de la Dimensionsstabilität bei definierten
stability under specified stabilité dimensionnelle Temperatur- und
temperature and humidity dans des conditions de Feuchtebedingungen
conditions température et d'humidité
spécifiées

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 15 decembrie 2012.


Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Membrii CEN sunt obligaţi să respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipulează condiţiile
în care acestui standard european i se atribuie statutul de standard naţional, fără nici o modificare.
Listele actualizate şi referinţele bibliografice referitoare la aceste standarde naţionale pot fi obţinute pe
bază de cerere de la Centrul de Management sau de la orice membru CEN.

Acest standard european există în trei versiuni oficiale (engleză, franceză şi germană). O versiune
într-o altă limbă, făcută prin traducere sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa naţională
şi notificată Centrului de Management, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organismele naţionale de standardizare din: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia,
Turcia şi Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitte für Normung

Centrul de Management: Avenue Marnix, 17, B-1000 Bruxelles


© 2013 CEN - Toate drepturile de exploatare sub orice formă şi Ref.: EN 1604:2013 RO
în orice mod sunt rezervate membrilor naţionali ai CEN
SR EN 1604:2013

Cuprins

Pagina

Preambul ................................................................................................................................................ 3
1 Domeniu de aplicare ................................................................................................................ 5
2 Referinţe normative.................................................................................................................. 5
3 Termeni şi definiţii.................................................................................................................... 5
4 Principiu .................................................................................................................................... 5
5 Aparatură................................................................................................................................... 5
6 Epruvete .................................................................................................................................... 6
7 Mod de lucru ............................................................................................................................. 6
8 Calculul şi exprimarea rezultatelor......................................................................................... 8
9 Exactitatea măsurării ............................................................................................................... 9
10 Raport de încercare.................................................................................................................. 9
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

2
SR EN 1604:2013

Preambul

Acest document (EN 1604:2013) a fost elaborat de comitetul tehnic CEN/TC 88 "Thermal insulating
materials and products", al cărui secretariat este deţinut de DIN.

Acest standard european trebuie să primească statutul de standard naţional, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin ratificare, cel târziu până în septembrie 2013, iar toate standardele naţionale
conflictuale cu acesta trebuie anulate cel târziu până în septembrie 2013.

Se atrage atenţia asupra posibilităţii ca unele elemente cuprinse în document pot fi obiectul unor
drepturi de proprietate intelectuală sau unor drepturi similare. CEN [şi/sau CENELEC] nu trebuie să
fie considerat(e) responsabil(e) de identificarea unuia sau tuturor acestor drepturi de proprietate
intelectuală.

Acest standard înlocuieşte EN 1604:1996.

Revizuirea acestui standard european nu conţine modificări majore, doar corecturi minore şi clarificări
de natură editorială.

Acest standard european face parte dintr-o serie de standarde care specifică metode de încercare
pentru determinarea dimensiunilor şi proprietăţilor materialelor şi produselor termoizolante. Aceste
standarde susţin o serie de standarde de produs pentru materiale şi produse termoizolante care
rezultă din Directivele Consiliului din 21 decembrie 1988 referitoare la aproximarea prevederilor
legislative, reglementare şi administrative ale statelor membre, privind produsele de construcţie
(Directiva 89/106/CEE), ţinându-se seamă de cerinţele esenţiale.

Acest standard european a fost redactat pentru aplicarea la clădiri dar poate fi de asemenea utilizat şi
în alte domenii, dacă este oportun.

Acest standard european de încercări face parte din următorul grup de standarde interdependente
care prevăd metode de încercare pentru determinarea dimensiunilor şi proprietăţilor materialelor şi
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

produselor termoizolante, care sunt toate în domeniul CEN/TC 88:

– EN 822, Thermal insulating products for building applications — Determination of length and width

– EN 823, Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness

– EN 824, Thermal insulating products for building applications — Determination of squareness

– EN 825, Thermal insulating products for building applications — Determination of flatness

– EN 826, Thermal insulating products for building applications — Determination of compression


behaviour

– EN 1602, Thermal insulating products for building applications — Determination of the apparent
density

– EN 1603, Thermal insulating products for building applications — Determination of dimensional


stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity)

– EN 1604, Thermal insulating products for building applications — Determination of dimensional


stability under specified temperature and humidity conditions

– EN 1605, Thermal insulating products for building applications — Determination of deformation


under specified compressive load and temperature conditions

– EN 1606, Thermal insulating products for building applications — Determination of compressive


creep

– EN 1607, Thermal insulating products for building applications — Determination of tensile strength
– perpendicular to faces

3
SR EN 1604:2013

– EN 1608, Thermal insulating products for building applications — Determination of tensile strength
parallel to faces

– EN 1609, Thermal insulating products for building applications — Determination of short-term


water absorption by partial immersion

– EN 12085, Thermal insulating products for building applications — Determination of linear


dimensions of test specimens

– EN 12086, Thermal insulating products for building applications — Determination of water vapour
transmission properties

– EN 12087, Thermal insulating products for building applications — Determination of long-term


water absorption by immersion

– EN 12088, Thermal insulating products for building applications — Determination of long-term


water absorption by diffusion

– EN 12089, Thermal insulating products for building applications — Determination of bending


behaviour

– EN 12090, Thermal insulating products for building applications — Determination of shear


behaviour

– EN 12091, Thermal insulating products for building applications — Determination of freeze-thaw


resistance

– EN 12429, Thermal insulating products for building applications — Conditioning to moisture


equilibrium under specified temperature and humidity conditions
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

– EN 12430, Thermal insulating products for building applications — Determination of behaviour


under point load

– EN 12431, Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness for
floating floor insulating products

– EN 13793, Thermal insulating products for building applications — Determination of behaviour


under cyclic loading

– EN 13820, Thermal insulating materials for building applications — Determination of organic


content

Conform Regulamentului Intern al CEN/CENELEC, organismele naţionale de standardizare ale


următoarelor ţări sunt obligate să adopte la nivel naţional acest standard european: Austria, Belgia,
Bulgaria, Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia,
Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria.

4
SR EN 1604:2013

1 Domeniu de aplicare

Acest standard european stabileşte echipamentul şi procedurile pentru evaluarea variaţiilor


dimensionale ale epruvetelor în condiţii specificate de temperatură, umiditate relativă şi durată de
expunere. Acest standard european propune o gamă de condiţii dintre care pot fi alese una sau mai
multe condiţii dorite. Acest standard este aplicabil pentru produse termoizolante.

2 Referinţe normative

Următoarele documente, în întregime sau parţial, la care se face referire în acest standard, sunt
indispensabile pentru aplicarea acestuia. Pentru referinţele datate se aplică numai ediţia citată. Pentru
referinţele nedatate, se aplică cea mai recentă ediţie a documentului la care se face referire (inclusiv
orice amendamente).

EN 12085, Thermal insulating products for building applications — Determination of linear dimensions
of test specimens

ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic
method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

3 Termeni şi definiţii

Pentru scopurile acestui standard se aplică termenii şi definiţiile următoare.

3.1
lungime
I
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

dimensiune a epruvetei paralelă cu dimensiunea liniară cea mai mare a suprafeţei principale a
produsului de origine

3.2
lăţime
b
dimensiunea liniară a suprafeţei principale a epruvetei, măsurată perpendicular pe lungime

3.3
grosime
d
dimensiunea liniară măsurată perpendicular pe planul definit de lungime şi lăţime

4 Principiu

Determinarea variaţiilor dimensiunilor liniare care se produc atunci când epruvetele au fost
condiţionate într-o atmosferă specificată o perioadă de timp dată, apoi recondiţionate.

5 Aparatură

5.1 Cameră cu temperatură controlată sau temperatură şi umiditate controlate, în care


epruvetele să poată fi menţinute în condiţiile şi toleranţele specificate la 7.2.

5.2 Instrumente de măsurat, care să permită măsurarea dimensiunilor liniare ale epruvetelor,
conform EN 12085, cu o exactitate de 0,1 mm.

5
SR EN 1604:2013

6 Epruvete

6.1 Dimensiunile epruvetelor

Grosimea epruvetelor trebuie să fie cea a produsului de origine.

Epruvetele trebuie să fie prisme cu secţiune pătrată de (200 ± 1) mm. Dacă sunt utilizate dimensiuni
mai mari, exactitatea trebuie definită conform 5.2.

6.2 Numărul epruvetelor

Numărul epruvetelor trebuie specificat în standardul de produs aplicabil. Dacă numărul epruvetelor nu
este specificat, încercările trebuie realizate pe cel puţin trei epruvete pentru fiecare set de condiţii
alese.

NOTĂ - În absenţa unui standard de produs aplicabil sau a oricărei alte specificaţii tehnice europene, numărul
epruvetelor poate fi stabilit prin acord între părţi.

6.3 Pregătirea epruvetelor

Epruvetele trebuie decupate astfel încât să fie reprezentative pentru produsul de dimensiuni reale.
Orice crustă de suprafaţă, caşerări şi/sau acoperiri trebuie conservate. Direcţiile lungimii şi lăţimii
trebuie marcate pe epruvete.

6.4 Condiţionarea epruvetelor

Epruvetele trebuie condiţionate până la stabilizare într-o atmosferă la (23 ± 2)°C şi (50 ± 5)% umiditate
relativă. Condiţionarea este realizată atunci când variaţiile de lungime şi de lăţime, măsurate conform
7.2, între două măsurări consecutive la intervale de două săptămâni, sunt mai mici de 0,1 %.

Pot fi definite alte intervale de timp în standardul de produs aplicabil sau în orice altă specificaţie
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

tehnică europeană.

7 Mod de lucru

7.1 Condiţiile de încercare

Se condiţionează epruvetele conform 6.4.

7.2 Procedura de încercare

În aceeaşi atmosferă ca pentru condiţionare se măsoară lungimea şi lăţimea iniţială a fiecărei


epruvete lo şi b0) în trei poziţii (l01, l02, l03 şi b01, b02, b03) şi grosimea iniţială (d0) în cinci poziţii (d01, d02,
d03, d04, d05) cum indică figura 1, utilizând metode corespunzătoare, descrise în EN 12085, cu o
exactitate de 0,1 mm.

Se supune un set de epruvete la fiecare din condiţiile specificate în standardul de produs aplicabil.

În absenţa unei asemenea specificări, condiţiile de încercare pot fi stabilite prin acord între părţi,
alegând dintre următoarele:

Pentru o temperatură specificată fără o umiditate relativă specificată:

– (- 40 ± 3)°C

– (- 30 ± 3)°C

– (+ 40 ± 2)°C

– (+ 60 ± 2)°C

6
SR EN 1604:2013

Pentru o temperatură specificată cu o umiditate relativă specificată cuprinsă între 30% şi 90%, cu o
exactitate de ± 5% umiditate relativă:

– (+ 20 ± 2)°C

– (+ 23 ± 2)°C

– (+ 60 ± 2)°C

– (+ 70 ± 2)°C

Pot fi utilizate şi alte condiţii.

Epruvetele se aşează orizontal sau vertical în camera de încercare, la nu mai puţin de 25 mm


depărtare între ele, pe o plasă de sârmă rigidă sau o placă de metal perforată, astfel încât în jurul
epruvetelor să poată exista o circulaţie liberă a aerului.

Epruvetele nu trebuie expuse unei radiaţii directe de la nici un fel de element de încălzire.

Este de preferat ca durata de expunere să fie de (24 ± 1) h sau (48 ± 1) h.

Pot fi specificate alte durate de expunere în standardul de produs aplicabil sau în alte specificaţii
tehnice europene sau pot fi stabilite prin acord între părţi.

După expunerea în atmosfera de încercare epruvetele se scot din camera de încercare şi se expun
pentru următoarele (3 ± 1) h la (23 ± 2)°C şi (50 ± 5)% umiditate relativă.

Se determină lungimea, lăţimea şi grosimea finale ale epruvetelor (lt, bt şi dt) făcând citirile (lt1, lt2, tt3 şi
bt1, bt2, bt3 şi dt1, dt2, dt3, dţ4, dt5f) în aceleaşi poziţii ca pentru măsurările iniţiale (a se vedea figura 1).
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Se examinează vizual epruvetele.

Dacă se cere în standardul de produs aplicabil sau în alte specificaţii tehnice europene, epruvetele pot
fi re-expuse condiţiilor de încercare pentru o perioadă de timp de 7 zile, iar dimensiunile se re-
determină în poziţiile arătate în figura 1, la sfârşitul perioadelor de timp impuse.

7
SR EN 1604:2013

Dimensiuni în milimetri

d1 reprezintă d01 şi dt1 etc.

Figura 1 - Poziţiile pentru determinarea dimensiunilor


Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

8 Calculul şi exprimarea rezultatelor

Se calculează variaţiile dimensionale, ∆εl, ∆εb şi ∆εd, în procente, pentru măsurările individuale,
folosind ecuaţiile de la (1) până la (3):

l t − l0
∆ε l = 100 × (1)
l0

bt − b0
∆ε b = 100 × (2)
b0

d t − d0
∆ε d = 100 × (3)
d0

în care:
l0, b0 şi d0 sunt dimensiunile iniţiale după condiţionare, în milimetri

lt, bt şi dt sunt dimensiunile finale după expunere, în milimetri

Se calculează valoarea medie a fiecărei variaţii dimensionale, ∆εl, ∆εb şi ∆εd din rezultatele

încercărilor individuale. Variaţiile dimensionale ∆εl, ∆εb and ∆εd trebuie rotunjite la cel mai apropiat

0,1%.

8
SR EN 1604:2013

9 Exactitatea măsurării

S-a efectuat o încercare interlaboratoare cu nouă laboratoare. Au fost încercate trei produse.

Rezultatul a fost analizat în conformitate cu ISO 5725-2.

Rezultatele din încercare sunt indicate în tabelul 1.

Tabelul 1 - Stabilitate dimensională în condiţii specificate

Variaţii dimensionale relative (în %)


Domeniul
Condiţii de ∆εl, ∆εb, Estimare a Limită de Estimare a
varianţei varianţei Limită de
încercare repetabilitate
∆ε d repetabilităţii 95% reproductibilităţii reproductibilitate
măsurate Sr SR 95 %

Temperatură de la −1,0
până la 0,1 0,4 0,2 0,7
specificată
2,1
Temperatură
de la −0,7
şi umiditate
până la 0,2 0,6 0,3 1,0
relativă
2,5
specificate
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Toate valorile indicate în tabelul 1 sunt exprimate în procente din dimensiunile epruvetelor.

Termenii menţionaţi mai sus sunt aplicaţi aşa cum este descris în ISO 5725-2.

Eroarea sistematică nu poate fi determinată în această metodă de încercare deoarece nu există niciun
material de referinţă acceptat pentru aceasta.

NOTĂ – Alegerea produselor a fost selectată pentru a se obţine un domeniu larg de variaţii dimensionale.
Condiţiile de încercare au fost alese pentru a se obţine o variaţie mare în rezultatele încercărilor.

10 Raport de încercare

Raportul de încercare trebuie să includă următoarele informaţii:

a) referire la acest standard european;

b) identificarea produsului:

1) denumirea comercială, fabrica, producătorul sau furnizorul;

2) numărul codului de producţie;

3) tipul produsului;

4) modul de ambalare;

5) forma în care produsul a fost adus în laborator;

6) alte informaţii considerate adecvate (de exemplu: grosimea nominală, densitatea nominală,
cruste, finisări);
9
SR EN 1604:2013

c) procedura de încercare:

1) istoricul preîncercării şi eşantionarea (de exemplu: cine şi unde a efectuat eşantionarea);

2) condiţionarea;

3) abateri de la prevederile articolelor 6 şi 7, dacă este cazul;

4) data încercării;

5) informaţii generale referitoare la încercare (de exemplu: temperatură, umiditate relativă,


durata încercării, dimensiuni ale epruvetelor);

6) evenimente care pot afecta rezultatele;

7) orice observaţii remarcate la încheierea încercării. Se recomandă ca informaţiile referitoare


la aparatură şi la identitatea persoanei responsabile pentru încercare să fie disponibile în
laborator, dar nu este necesar să fie înregistrate în raportul de încercare;

d) rezultate: toate valorile individuale şi valorile medii.


Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

10
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

11
(pagină albă)
SR EN 1604:2013
ASRO – Asociaţia de Standardizare din România
organismul naţional de standardizare cu atribuţii exclusive privind activitatea de
standardizare naţională şi reprezentarea României în procesul de standardizare
european şi internaţional.

Standardele constituie rezultatul creaţiei Este important ca utilizatorii standardelor


intelectuale şi sunt protejate prin drepturi de române să se asigure că sunt în posesia ultimei
autor. În calitate de organism naţional de ediţii şi a tuturor modificărilor în vigoare.
standardizare, ASRO este titularul drepturilor
de autor asupra standardelor române şi Utilizatorii standardelor sunt răspunzători pentru
urmăreşte respectarea drepturilor de autor interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor
asupra standardelor europene şi internaţionale standardelor române.
în România.
Utilizarea standardelor române nu înlătură
Fără acordul prealabil expres al ASRO, obligaţia respectării prevederilor legale în
standardele nu pot fi reproduse în alte vigoare.
documente sau multiplicate. Standardele sau
părţi din acestea nu pot fi traduse pentru a fi Informaţiile referitoare la standardele române
comunicate public sau pentru a reprezenta sunt publicate lunar în „Buletinul standardizării”.
opere derivate, cum ar fi cursuri de formare
profesională, baze de date, publicaţii şi Lista şi datele bibliografice complete ale tuturor
documentaţii de specialitate. standardelor naţionale, europene şi
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

internaţionale adoptate în România, în vigoare


Respectarea drepturilor de autor asupra şi anulate, se regăsesc în aplicaţia electronică
standardelor nu afectează libera lor utilizare şi Infostandard, care se achiziţionează de la
aplicare. ASRO.

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA


www.standardizarea.ro http//magazin.asro.ro http://standardizare.wordpress.com/
Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70
Standardizare: Tel. +40 21 310 17 29, +40 21 310 16 44, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 310 17 29
Vânzări/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 94 88; vanzari@asro.ro
Redacţie – Marketing, Drepturi de Autor: Tel. : +40 21 316.99.74; marketing@asro.ro

14 pagini

S-ar putea să vă placă și