Sunteți pe pagina 1din 14

ICS 91.100.

60

SR EN 1605

Standard Român August 2013

Titlu Produse termoizolante destinate utilizării la


clădiri
Determinarea deformaţiei în condiţii specifice
de încărcare la compresiune şi de temperatură
Thermal insulating products for building applications. Determination of
deformation under specified compressive load and temperature conditions

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment.


Détermination de la déformation sous charge en compression et conditions de
température spécifiées
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Aprobare Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 august 2013

Standardul european EN 1605:2013 are statutul unui standard român

Înlocuieşte SR EN 1605+AC:1998 şi SR EN 1605+AC:1998/A1:2007

Data publicării versiunii române: 30 octombrie 2015

Corespondenţă Acest standard este identic cu standardul european EN 1605:2013

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA


Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureşti , www.asro.ro

© ASRO Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului standard în orice
publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris prealabil al ASRO

Ref.: SR EN 1605:2013 Ediţia 2


SR EN 1605:2013

Preambul naţional

Acest standard reprezintă versiunea română a textului standardului european EN 1605:2013.


Standardul a fost tradus de ASRO, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale şi a fost publicat cu
permisiunea CEN.

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză a standardului european
EN 1605:2013.

Acest standard înlocuieşte SR EN 1605+AC:1998 şi SR EN 1605+AC:1998/A1:2007.

Standardul SR EN 1605:2013 aparţine patrimoniului comitetului tehnic ASRO/CT 113, Materiale


pentru acoperişuri, izolaţii termice, fonice şi pentru hidroizolaţii.

Standardul european EN 1605:2013 a fost adoptat ca standard român la data de 30 august 2013 prin
publicarea unei note de confirmare.

Corespondenţa dintre standardele europene şi internaţionale la care se face referire şi standardul


român este următoarea:

EN 12085 IDT SR EN 12085:2013


Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea
dimensiunilor liniare ale epruvetelor de încercat

ISO 5725-2 IDT SR ISO 5725-2:2002


Exactitatea (justeţea şi fidelitatea) metodelor de măsurare şi a
rezultatelor măsurărilor. Partea 2: Metoda de bază pentru
determinarea repetabilităţii şi reproductibilităţii unei metode de
măsurare standardizate
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Pentru aplicarea acestui standard se utilizează standardele europene/internaţionale la care se face


referire (respectiv standardele române identice cu acestea).

Simbolul gradului de echivalenţă (IDT - identic), conform SR 10000-8.

Cuvintele ”standard european” trebuie citite ”standard român”.


SR EN 1605:2013

STANDARD EUROPEAN EN 1605


EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Martie 2013
ICS 91.100.60 Înlocuieşte EN 1605:1996

Versiunea română

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri.


Determinarea deformaţiei în condiţii specifice
de încărcare la compresiune şi de temperatură

Thermal insulating products for Produits isolants thermiques Wärmedämmstoffe für das
building applications - destinés aux applications du Bauwesen - Bestimmung der
Determination of deformation bâtiment - Détermination de la Verformung bei definierter Druck-
under specified compressive déformation sous charge en und Temperaturbeanspruchung
load and temperature compression et conditions de
conditions température spécifiées

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 15 decembrie 2012.


Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Membrii CEN sunt obligaţi să respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipulează condiţiile
în care acestui standard european i se atribuie statutul de standard naţional, fără nici o modificare.
Listele actualizate şi referinţele bibliografice referitoare la aceste standarde naţionale pot fi obţinute pe
bază de cerere de la Centrul de Management sau de la orice membru CEN.

Acest standard european există în trei versiuni oficiale (engleză, franceză şi germană). O versiune
într-o altă limbă, făcută prin traducere sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa naţională
şi notificată Centrului de Management, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organismele naţionale de standardizare din: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia,
Turcia şi Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitte für Normung

Centrul de Management: Avenue Marnix, 17, B-1000 Bruxelles


© 2013 CEN - Toate drepturile de exploatare sub orice formă şi Ref.: EN 1605:2013 RO
în orice mod sunt rezervate membrilor naţionali ai CEN
SR EN 1605:2013

Cuprins

Pagina

Preambul ................................................................................................................................................ 3
1 Domeniu de aplicare ................................................................................................................... 5
2 Referinţe normative..................................................................................................................... 5
3 Termeni şi definiţii....................................................................................................................... 5
4 Principiu ....................................................................................................................................... 5
5 Aparatură ..................................................................................................................................... 5
6 Epruvete ....................................................................................................................................... 6
7 Mod de lucru ................................................................................................................................ 8
8 Calculul şi exprimarea rezultatelor............................................................................................ 9
9 Exactitatea măsurării .................................................................................................................. 9
10 Raport de încercare................................................................................................................... 10
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

2
SR EN 1605:2013

Preambul

Acest document (EN 1605:2013) a fost elaborat de comitetul tehnic CEN/TC 88 "Thermal insulating
materials and products", al cărui secretariat este deţinut de DIN.

Acest standard european trebuie să primească statutul de standard naţional, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin ratificare, cel târziu până în septembrie 2013, iar toate standardele naţionale
conflictuale cu acesta trebuie anulate cel târziu până în septembrie 2013.

Se atrage atenţia asupra posibilităţii ca unele elemente cuprinse în document pot fi obiectul unor
drepturi de proprietate intelectuală sau unor drepturi similare. CEN [şi/sau CENELEC] nu trebuie să
fie considerat(e) responsabil(e) de identificarea unuia sau tuturor acestor drepturi de proprietate
intelectuală.

Acest standard înlocuieşte EN 1605:1996.

Revizuirea acestui standard european nu conţine modificări majore, doar corecturi minore şi clarificări
de natură editorială.

Acest standard european face parte dintr-o serie de standarde care specifică metode de încercare
pentru determinarea dimensiunilor şi proprietăţilor materialelor şi produselor termoizolante. Aceste
standarde susţin o serie de standarde de produs pentru materiale şi produse termoizolante care
rezultă din Directivele Consiliului din 21 decembrie 1988 referitoare la aproximarea prevederilor
legislative, reglementare şi administrative ale statelor membre, privind produsele de construcţie
(Directiva 89/106/CEE), ţinându-se seamă de cerinţele esenţiale.

Acest standard european a fost redactat pentru aplicarea la clădiri dar poate fi de asemenea utilizat şi
în alte domenii, dacă este oportun.

Acest standard european de încercări face parte din următorul grup de standarde interdependente
care prevăd metode de încercare pentru determinarea dimensiunilor şi proprietăţilor materialelor şi
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

produselor termoizolante, care sunt toate în domeniul CEN/TC 88:

 EN 822, Thermal insulating products for building applications — Determination of length and
width

 EN 823, Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness

 EN 824, Thermal insulating products for building applications — Determination of squareness

 EN 825, Thermal insulating products for building applications — Determination of flatness

 EN 826, Thermal insulating products for building applications — Determination of compression


behaviour

 EN 1602, Thermal insulating products for building applications — Determination of the apparent
density

 EN 1603, Thermal insulating products for building applications — Determination of dimensional


stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity)

 EN 1604, Thermal insulating products for building applications — Determination of dimensional


stability under specified temperature and humidity conditions

 EN 1605, Thermal insulating products for building applications — Determination of deformation


under specified compressive load and temperature conditions

 EN 1606, Thermal insulating products for building applications — Determination of compressive


creep

3
SR EN 1605:2013

 EN 1607, Thermal insulating products for building applications — Determination of tensile


strength perpendicular to faces

 EN 1608, Thermal insulating products for building applications — Determination of tensile


strength parallel to faces

 EN 1609, Thermal insulating products for building applications — Determination of short-term


water absorption by partial immersion

 EN 12085, Thermal insulating products for building applications — Determination of linear


dimensions of test specimens

 EN 12086, Thermal insulating products for building applications — Determination of water vapour
transmission properties

 EN 12087, Thermal insulating products for building applications — Determination of long-term


water absorption by immersion

 EN 12088, Thermal insulating products for building applications — Determination of long-term


water absorption by diffusion

 EN 12089, Thermal insulating products for building applications — Determination of bending


behaviour

 EN 12090, Thermal insulating products for building applications — Determination of shear


behaviour

 EN 12091, Thermal insulating products for building applications — Determination of freeze-thaw


resistance


Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

EN 12429, Thermal insulating products for building applications — Conditioning to moisture


equilibrium under specified temperature and humidity conditions

 EN 12430, Thermal insulating products for building applications — Determination of behaviour


under point load

 EN 12431, Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness for
floating floor insulating products

 EN 13793, Thermal insulating products for building applications — Determination of behaviour


under cyclic loading

 EN 13820, Thermal insulating materials for building applications — Determination of organic


content

Conform Regulamentului Intern al CEN/CENELEC, organismele naţionale de standardizare ale


următoarelor ţări sunt obligate să adopte la nivel naţional acest standard european: Austria, Belgia,
Bulgaria, Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia,
Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria.

4
SR EN 1605:2013

1 Domeniu de aplicare

Acest standard european stabileşte echipamentul şi procedurile pentru determinarea deformaţiei


produse în condiţii specificate de încărcare la compresiune, temperatură şi timp. Acesta este aplicabil
pentru produse termoizolante.

2 Referinţe normative

Următoarele documente, în întregime sau parţial, la care se face referire în acest standard, sunt
indispensabile pentru aplicarea acestuia. Pentru referinţele datate se aplică numai ediţia citată. Pentru
referinţele nedatate, se aplică cea mai recentă ediţie a documentului la care se face referire (inclusiv
orice amendamente).

EN 12085, Thermal insulating products for building applications — Determination of linear dimensions
of test specimens

ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic
method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

3 Termeni şi definiţii

Pentru scopurile acestui standard se aplică termenii şi definiţiile următoare.

3.1
deformaţia relativă
ε
micşorarea în grosime a epruvetei sub o încărcare la compresiune specificată, exprimată în procente
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

din grosimea sa iniţială, măsurată în direcţia încărcării la compresiune

4 Principiu

O sarcină de compresiune specificată este aplicată pe epruvetă şi se măsoară deformaţia relativă în


două etape, fiecare etapă având condiţii diferite de timp şi temperatură.

5 Aparatură

5.1 Instrumente, care permit măsurarea dimensiunilor liniare ale epruvetelor în conformitate cu
EN 12085 cu o exactitate de 0,5% pentru lungime şi lăţime şi de 0,1 mm pentru grosime.

5.2 Etuvă cu termostat şi circulaţie forţată a aerului, capabilă de a menţine temperatura cerută cu o
exactitate de ±1 K.

5.3 Dispozitiv de încărcare, care constă în două plăci plane, dintre care una trebuie să fie mobilă,
amplasate în aşa fel pentru a supune epruveta unui efort de compresiune într-o direcţie verticală.

Placa mobilă trebuie ghidată astfel încât să se autoalinieze. Plăcile trebuie să poată fi încărcate uşor
şi fără deformare astfel încât, în cursul încercării, presiunea statică să nu fie modificată cu mai mult de
± 5% (a se vedea figura 1 şi tabelul 1).

Se recomandă ca cele două plăci să fie finisate fin. Se recomandă ca distanţa dintre placa superioară
şi dispozitivul de citire să fie cât mai mică posibil. Se recomandă reglarea la zero a dispozitivelor de
măsurare a deformării cu ajutorul unui bloc de oţel cu grosime aproximativ egală cu cea a produsului
de încercat.

5
SR EN 1605:2013

6 Epruvete

6.1 Dimensiunile epruvetelor

Grosimea epruvetelor trebuie să fie cea a produsului de origine, cu condiţia ca această grosime să fie
de cel puţin 20 mm.

Epruvetele trebuie tăiate, cu respectarea perpendicularităţii, la următoarele dimensiuni recomandate:

50 mm x 50 mm sau
100 mm x 100 mm sau
150 mm x 150 mm sau
200 mm x 200 mm sau
300 mm x 300 mm.

Lungimea trebuie să fie egală sau mai mare decât grosimea.

Dimensiunile utilizate trebuie să fie cele specificate în standardul de produs aplicabil.

În absenţa unui standard de produs aplicabil sau a altor specificaţii tehnice europene, dimensiunile
epruvetelor se pot stabili prin acord între părţi.

Toleranţa pentru paralelismul dintre două feţe ale epruvetei nu trebuie să fie mai mare de 0,5% din
lungimea epruvetei, cu un maxim de 0,5 mm.

Dacă epruveta nu este plană, aceasta trebuie să fie prelucrată sau trebuie aplicat un înveliş adecvat,
pentru a pregăti suprafaţa pentru încercare. Dacă este acoperită, se recomandă să nu se producă o
deformaţie semnificativă în înveliş sau trebuie avută în vedere, prin deducţie, deformaţia învelişului.
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

6.2 Numărul epruvetelor

Numărul epruvetelor trebuie specificat în standardul de produs aplicabil. Dacă numărul nu este
specificat, atunci trebuie încercate cel puţin trei epruvete pentru fiecare set de condiţii selectat.

În absenţa unui standard de produs sau a oricărei alte specificaţii tehnice europene, numărul
epruvetelor poate fi stabilit prin acord între părţi.

6.3 Pregătirea epruvetelor

Epruvetele trebuie tăiate astfel încât direcţia de aplicare a forţei de încercare pe produs să
corespundă cu direcţia în care este aplicată forţa de compresiune pe produs în timpul utilizării.

Crusta formată natural sau orice fel de învelişuri aplicate prin caşerare şi/sau peliculizare, ce
constituie parte integrantă a produsului, trebuie conservate.

Când este necesar, trebuie indicate metodele speciale de pregătire în standardul de produs aplicabil
sau în orice altă specificaţie tehnică europeană.

6
SR EN 1605:2013

Figura 1 a)
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Figura 1 b)

Legendă
1 comparator cu cadran
2 etuvă
3 dispozitiv de aplicare a sarcinii
4 placă de distribuţie a sarcinii (mobilă, cu autoaliniere)
5 epruvetă
6 placă transversală
7 masă proprie
8 sarcina de încărcare

7
SR EN 1605:2013

6.4 Condiţionarea epruvetelor

Epruvetele trebuie condiţionate timp de cel puţin 6 h la (23 ± 5)°C. în caz de litigiu, acestea trebuie
condiţionate la (23 ± 2)°C şi (50 ± 5)% umiditate relativă pentru un timp specificat în standardul de
produs aplicabil.

7 Mod de lucru

7.1 Condiţii de încercare

Condiţiile de încercare trebuie să fie cele specificate în tabelul 1.

7.2 Procedura de încercare

Se măsoară lungimea şi lăţimea fiecărei epruvete la cel mai apropiat 0,5% conform EN 12085. Aceste
dimensiuni sunt folosite pentru calculul ariei iniţiale a secţiunii transversale a epruvetei pentru
determinarea sub sarcină.

Încercarea trebuie efectuată în cadrul unuia din cele trei seturi diferite de condiţii (1, 2 sau 3) precizate
în tabelul 1. Setul ce urmează a fi utilizat trebuie specificat în standardul de produs aplicabil sau în altă
specificaţie tehnică europeană.

Se măsoară grosimea pentru fiecare epruvetă, ds, după condiţionare conform EN 12085, cu exactitate
de 0,1 mm.

Încercarea este realizată în două etape, A şi B, folosind procedurile următoare.

7.2.1 Etapa A
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

Se încarcă epruveta la o temperatură de (23 ± 5) °C pentru (48 ± 1) h cu încărcarea corespunzătoare


setului de condiţii selectat (1, 2 sau 3) din tabelul 1.

Se determină grosimea epruvetei, d1, după (48 ± 1) h, sub încărcare, la cel mai apropiat 0,1 mm.

7.2.2 Etapa B

Se expune epruveta aflată sub încărcare la temperatura şi pentru timpul indicat în concordanţă cu
setul de condiţii selectat (1, 2 sau 3).

Se determină grosimea epruvetei de încercat, d2, după menţinerea pe durata, la temperatura şi sub
încărcarea selectate pentru încercare, la cel mai apropiat 0,1 mm.

Tabelul 1 – Condiţii de încercare

Etapa A Etapa B
Set de Presiune,
condiţii în kPa Temperatură, Timp, Temperatură, Timp,
în °C în h în °C în h
1 20 (23 ± 5) (48 ± 1) (80 ± 1) (48 ± 1)
2 40 (23 ± 5) (48 ± 1) (70 ± 1) (168 ± 1)
3 80 (23 ± 5) (48 ± 1) (60 ± 1) (168 ± 1)

8
SR EN 1605:2013

8 Calculul şi exprimarea rezultatelor

Rezultatele reprezintă valoarea medie a măsurărilor care trebuie exprimate cu trei cifre semnificative.

NOTĂ - Rezultatei obţinute cu epruvete de diferite grosimi pot fi diferite.

Se calculează deformaţia relativă după etapa A a încercării, în procente, folosind ecuaţia 1:

d s − d1
ε= × 100
ds

în care:

ds grosimea epruvetei (conform 7.2) înainte de aplicarea încărcării selectate, în milimetri;

d1 grosimea epruvetei după aplicarea încărcării selectate (conform 7.2.1), în milimetri.

Se calculează deformaţia relativă totală după etapa B a încercării, în procente, folosind ecuaţia 2:

d s − d2
ε2 = × 100
ds

în care:

ds grosimea epruvetei (conform 7.2) înainte de aplicarea încărcării selectate, în milimetri;


Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

d2 grosimea epruvetei după aplicarea condiţiilor selectate pentru încărcare şi temperatură


(conform 7.2.2), în milimetri.

9 Exactitatea măsurării

S-a efectuat o încercare interlaboratoare cu opt laboratoare. Au fost încercate trei produse.

Rezultatele a fost analizate în conformitate cu ISO 5725-2.

Rezultatele din încercare sunt indicate în tabelele 2 şi 3:

Tabelul 2 – Deformaţie procentuală în condiţii specificate (efort 20 kPa, temperatură 23 °C,


timp 48 h), în procente %

Deformaţii relative după etapa A a încercării: ε(d1)


Condiţii de Domeniu al Estimatul Limita de Estimatul Limita de
încercare ε1 măsurate varianţei repetabilitate varianţei reproductibilitate
repetabilităţii la 95 % reproductibilităţii la 95 %
Sr SR

Efort 20kPa, de la - 0,2 0,2 0,5 0,4 1,2


temperatură până la 2,9
23°C, timp 48 h

9
SR EN 1605:2013

Tabelul 3 – Deformaţie procentuală în condiţii specificate (efort 20 kPa, temperatură 80 °C,


timp 48 h), în procente %

Deformaţii relative după etapa B a încercării: ε(d2)


Condiţii de Domeniu al Estimatul Limita de Estimatul Limita de
încercare ε1 măsurate varianţei repetabilitate varianţei reproductibilitate
repetabilităţii la 95 % reproductibilităţii la 95 %
Sr SR

Efort 20kPa, de la - 0,3 0,3 0,8 0,8 2,0


temperatură până la 7,5
23°C, timp 48 h

Toate valorile indicate în tabelele 1 şi 2 sunt exprimate în deformaţii procentuale.

Pentru orice alte condiţii de încercare, exactitatea este presupusă a fi aceeaşi.

Termenii menţionaţi mai sus se aplică după cum este prevăzut în ISO 5725-2.

Eroarea sistematică nu poate fi determinată în această metodă de încercare deoarece nu există niciun
material de referinţă acceptat pentru aceasta.

NOTĂ – Alegerea produselor a fost selectată pentru a se obţine un domeniu larg de variaţii dimensionale.
Condiţiile de încercare au fost alese pentru a se obţine o variaţie mare în rezultatele încercărilor.

10 Raport de încercare

Raportul de încercare trebuie să includă următoarele informaţii:


Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

a) referire la acest standard european;

b) identificarea produsului:

1) denumirea comercială, fabrica, producătorul sau furnizorul;

2) numărul codului de producţie;

3) tipul produsului;

4) modul de ambalare;

5) forma în care produsul a fost adus în laborator;

6) alte informaţii considerate adecvate (de exemplu: grosimea nominală, densitatea


nominală);

c) procedura de încercare:

1) istoricul preîncercării şi eşantionarea (de exemplu: cine şi unde a efectuat eşantionarea);

2) condiţionarea;

3) abateri de la prevederile articolelor 6 şi 7, dacă este cazul;

4) data încercării;

5) informaţii generale referitoare la încercare, incluzând dimensiunile epruvetelor şi setul ales


de condiţii;

10
SR EN 1605:2013

6) orice evenimente care pot afecta rezultatele. Se recomandă ca informaţiile referitoare la


aparatură şi la identitatea operatorului să fie disponibile în laborator, dar nu este necesar
să fie înregistrate în raportul de încercare;

7) rezultate: toate valorile individuale şi valorile medii pentru etapele A şi B.


Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

11
ASRO – Asociaţia de Standardizare din România
organismul naţional de standardizare cu atribuţii exclusive privind activitatea de
standardizare naţională şi reprezentarea României în procesul de standardizare
european şi internaţional.

Standardele constituie rezultatul creaţiei Este important ca utilizatorii standardelor


intelectuale şi sunt protejate prin drepturi de române să se asigure că sunt în posesia ultimei
autor. În calitate de organism naţional de ediţii şi a tuturor modificărilor în vigoare.
standardizare, ASRO este titularul drepturilor
de autor asupra standardelor române şi Utilizatorii standardelor sunt răspunzători pentru
urmăreşte respectarea drepturilor de autor interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor
asupra standardelor europene şi internaţionale standardelor române.
în România.
Utilizarea standardelor române nu înlătură
Fără acordul prealabil expres al ASRO, obligaţia respectării prevederilor legale în
standardele nu pot fi reproduse în alte vigoare.
documente sau multiplicate. Standardele sau
părţi din acestea nu pot fi traduse pentru a fi Informaţiile referitoare la standardele române
comunicate public sau pentru a reprezenta sunt publicate lunar în „Buletinul standardizării”.
opere derivate, cum ar fi cursuri de formare
profesională, baze de date, publicaţii şi Lista şi datele bibliografice complete ale tuturor
documentaţii de specialitate. standardelor naţionale, europene şi
Asociatia de standardizare din Romania, F&M PROIECT SRL, 21/5/2020

internaţionale adoptate în România, în vigoare


Respectarea drepturilor de autor asupra şi anulate, se regăsesc în aplicaţia electronică
standardelor nu afectează libera lor utilizare şi Infostandard, care se achiziţionează de la
aplicare. ASRO.

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA


www.standardizarea.ro http//magazin.asro.ro http://standardizare.wordpress.com/
Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70
Standardizare: Tel. +40 21 310 17 29, +40 21 310 16 44, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 310 17 29
Vânzări/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 94 88; vanzari@asro.ro
Redacţie – Marketing, Drepturi de Autor: Tel. : +40 21 316.99.74; marketing@asro.ro

14 pagini

S-ar putea să vă placă și