Sunteți pe pagina 1din 4

les 93.

020
SR EN ISO 14688-2/C91

STANDARD ROMÂN
Cercetă ri şi Înce rcări geote hnice
Identificare a şi clasifica rea pământuriior
Partea 2: Principii pentru o clasif ica re

Geotechnical investigation and testing - Identification and


classification of soi! - Part 2: Principles for a c1assification

Recherches et essais geotechniques - Identification et


c1assification des sols - Partie 2: Principes pour une
c1assification

1 În paragraful"limit
lichiditate"cu 3.6 ş ide
în curgere"
tot standardul se înlocuieş te termenul "limit de

2 În tabelul 2, prima coloan , se inlocuiesc:


- termenul "bine gradat " cu termenul "neuniform "
- termenul "mediu gradat " cu termenul "uniformitate medie"
- termenul "r u grada t " cu termenul "uniform "

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)


Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureş ti
Director General: Tel.: +4021 3163296, Fax: +4021 3160870
Direcia De Standardizare: Tel. +40213101730, +40213104308, +4021 3124744, Fax: +4021 3155870
Direcia Publicaii - ServoVanz ri/Abonamente: Tel. +4021 31677 25, Fax + 40 21 3172514, +40 21 3129488
Serviciul Redacie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74

Reproducerea sau utilizarea integral sau parial a prezentului standard În orice publicaii ş i prin orice
procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis dac nu exist acordul scris al
ASRO
SR EN 150 14688-2
Septembrie 2005
STANDARD ROMAN Indice de clasificare G20

Cercet ri i Încerc ri geotehnice


Identificarea i clasificarea p mânturiior
Partea 2: Principii pentru o clasificare
Geotechnical investigation and testing - Identification and
classification of soil - Part 2: Principles for a classification

Recherches et essais geotechniques - Identification et


classification des sols - Partie 2: Principes pour une
c1assification

Aprobat de Directorul General al ASRO la 15 septembrie 2005


Standardul european EN ISO 14688-2:2004 are statutul unui
standard român
Înlocuieş te STAS 1243-88

CORESPONDENT . Standardul naional SR EN ISO 14688-2:2005 este identic cu standardul


european EN ISO 14688-2:2004 ş i este reprodus cu permisiune a GEN, rue
de Stassart 36. B-1050 Bruxelles.Toate drepturile de exploatare ale
standard ului european Tnorice form ş i prin orice mijlo ace sunt rezervate Tn
lumea Tntreag , pentru GEN ş i membrii s i ş i nici o reproducere nu poate fi
f cut f r permisiunea Tnscris a GEN prin ASRO

The nat ional standard SR EN ISO 14688-2:2005 is identical ta


EN ISO 14 688-2:2004 and is reproduced with the per mission of GEN. rue
de Stassart 36, B-1050 Brussels. AII exploitation rights of the Europ ean
Standard in any form and by any means world-wide to GEN and its
Members, and no reproduction may be undertaken without expressed
permission in writing by GEN through ASRO

La norme nationale SR EN ISO 1468 8-2:2005 est identique a la Norme


europeenne EN ISO 14688-2:2004 et est reproduite avec la permission de
GEN. rue de Stassart 36,8-1050 Bruxelles. Toutes les droits d'exp loitation
de la Norme europeenne dans n'importe quelle form e et par n'importe quel
moyen est reserve dans tout le monde par GEN et ses membres et
aucune reproduction ne peut etre fa ite sans la permissian ecrite de GEN
par ASRO

ASOCIAŢ IA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (AS RO)


Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureş ti
Director General: Tel.: +40 21 3163296, Fax: +4 0 21 3160870
Direc~a Standardizare: Tel. +40213101730, +4021 3104308, +4021 3124744, Fax: +4021 3155870
Direcia Publicaii- Servo Vânz ri/Abonamente: Tel. +4 0 21 3167725, Fax + 40 21 3172514, +40 21 31294 88
Serviciul Redacie-Marketing, DreptUri de Autor + 40 21316.99.74

Reproducerea sau utilizarea integral sau parial a prezentului standard în orice publica~i ş i prin orice
procedeu (electronic, mecanIc. fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis dac nu exist acordul scris al
ASRO
Acest standard reprezint versiunea român a textului în limba englez a standardului european
EN ISa 14688-2:2004.

Prezentul standard împreun cu SR EN ISa 14688-1 :2004 înlocuieş te STAS 1243-88 fa de care
reprezint o actualizare.

Corespondena dintre standardele europene respectiv internaionale la care se fa ce referire şi


standardele române este urm toar ea:

SR ISa 3310-1:2000
Site pentru cernere. Condiii tehnice ş i verific ri. Partea 1: Site
pentru cemere de es turi metafice

SR ISa 3310-2:2000
Site pentru cemere. Condiii tehnice ş i verific ri. Partea 2: Site
pentru cemere de table metafice perforate

SR EN ISa 14688-1:2004
Cercet ri ş i încerc ri geotehnice.ldentificarea ş i clasificarea
p mânturilor. Partea 1: Identificare ş i descriere

SR EN ISa 14689-1 :2004


Cercet
rocilor. riPartea
ş i încerc ri geotehnice.ldentificarea
1: Identificare ş i descriere ş i clasificarea

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaz standardele europene respectiv internaionale la care
se face refer ire (respectiv standardele române identice cu acestea).

Simbolurile gradelor de echivalen (lOT - identic, MOD - modificat, NEQ - neechivalent), conform
SR 10000-8.

Standardele europene respectiv internaionale la care se face referire ş i care nu au fost adoptate ca
standarde române pot fi consultate sau comandate la Asociaia de Standardizare din România.
STANDARD EUROPEAN
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

Versiunea român
Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2:
Principii pentru o clasificare (ISO 14688-2:2004)
Recherches et essais Geotechnische Erkundung und Geotechnical investigation
geotechniques -Identification et Untersuchung - Benennung, and testing - Identification
classification des SOl5- Partie 2: Beschreibung und Klassifizierung and classification of soi! -
Principes pour une classification von Boden - Teil2: Grundlagen Part 2: Principles for a
von Bodenklassifizierung classification
(ISO 14688-2:2004)
(ISO 14688-2:2004)

Acest standard reprezint versiunea român a standard ului european EN ISO 14688-2 :2004.
Standardul a fost tradus de ASRO, are acelaş i statut ca ş i versiunile oficiale ş i a fost publicat cu
permisiunea CEN.
Acest standard european a fost adoptat de CEN la 24 iunie 2004.
Membrii CEN sunt ob ligai s respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stabileş te condiiile
În care acestui standard european i se atribuie statutul de standard naional, f r nici o modificare.
Listele actualizate ş i referinele bibliografice referitoare la aceste standarde naionale pot fi obinute
pe baz de cerere de la Secretariatul Central sau orice membru CEN.
Standardele europene exist În trei ver siuni oficiale (german , englez , fran cez ). O versiune În
oricare alt limb , f cut prin traducere sub responsabilitatea unui membru CEN În limba naional ş i
notificat de Secretariatul Central, are acelaş i statut ca ş i versiunile oficiale.
Membrii CEN sunt organismele naionale de standardizare din urm toarele  ri: Austria, Belgia, Cipru,
Danemarca, Elveia, Estonia, Finlanda, Frana, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg,
Letonia, Lituania, Malta, Marea Britanie , Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh ,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia ş i Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
Comite Europeen de Normalisation
Europâisches Komitee fur Normung
European Committee for Standardization
Secretariat Central: rue de Stassart 36, B·1050 Bruxelles

© 2004 CEN Întreaga


Toate drepturile de exploatare
lume membrilor sub CEN.
naionali orice form ş i prin orice mijloace sunt rezervate În

S-ar putea să vă placă și