Sunteți pe pagina 1din 3

DECIZIA Nr.

480
din 27 iunie 2017

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.82 alin.(2) din


Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile
publice

Publicată în Monitorul Oficial nr.787 din 04.10.2017

Valer Dorneanu — președinte


Marian Enache — judecător
Petre Lăzăroiu — judecător
Mircea Ștefan Minea — judecător
Mona-Maria Pivniceru — judecător
Livia Doina Stanciu — judecător
Simona-Maya — judecător
Teodoroiu
Ingrid Alina Tudora — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Chiriazi Ioan Sorin Daniel.


1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.82 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție
ridicată de Nicolae Alin Covașă în Dosarul nr.911/2/2015 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale
nr.1.281D/2016.
2. La apelul nominal se prezintă, personal, Nicolae Alin Covașă, autor al excepției de
neconstituționalitate. Lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că atât partea Ministerul Afacerilor Externe, cât
și partea Ministerul Afacerilor Interne au depus la dosar puncte de vedere prin care solicită
respingerea excepției de neconstituționalitate, în principal, ca inadmisibilă, și în subsidiar, pe fond, ca
neîntemeiată.
4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul autorului excepției de
neconstituționalitate, care, în prealabil, solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea
obținerii și depunerii la dosar a Adresei nr.1.977.654/S1/SA/2016 emise de către Direcția Rutieră din
cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, adresă la care se face referire în punctul de vedere
al Ministerului Afacerilor Interne, comunicat Curții Constituționale.
5. Deliberând asupra cererii formulate, Curtea consideră nu se justifică acordarea unui nou termen
de judecată, înscrisul solicitat neavând relevanță în soluționarea excepției de neconstituționalitate.
6. Reprezentantul Ministerului Public apreciază că nu este necesară depunerea înscrisului solicitat,
având în vedere faptul că instanța de contencios constituțional judecă în drept, prin raportarea
reglementării legale criticate la norme din Constituție, astfel încât se impune respingerea cererii de
acordare a unui nou termen de judecată.
7. Având cuvântul pe fondul excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia, Nicolae Alin
Covașă, reiterează, în esență, cele expuse în notele scrise prin care a fost invocată excepția de
neconstituționalitate și solicită admiterea acesteia. Depune, în acest sens, note scrise la dosar.
8. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de
neconstituționalitate. În acest sens apreciază ca fiind nefondate criticile formulate și arată că, din
perspectiva pretinsei neconstituționalități a textului criticat raportat la art.154 privind conflictul temporal
de legi, trebuie avut în vedere faptul că reglementarea primară este Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.195/2002, care face parte din legislația internă/națională, act normativ ce a fost adoptat
după intrarea în vigoare a prezentei Constituții. De asemenea, în ceea ce privește susținerile
referitoare la nepublicarea Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968,
reprezentantul Ministerului Public învederează faptul că aceasta a fost ratificată de România prin
Decretul nr.318 din 14 octombrie 1980, publicat în Buletinul Oficial nr.86 din 20 octombrie 1980.

CURTEA,
având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
9. Prin Sentința nr.2.025 din 10 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr.911/2/2015, Curtea de Apel
București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională
cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.82 alin.(2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Excepția a fost invocată de
Nicolae Alin Covașă într-o cauză având ca obiect „pretenții”.
10. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că
tratatul internațional la care face referire textul legal criticat, respectiv Convenția asupra circulației
rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, fiind
greu de identificat chiar de către Ministerul Afacerilor Externe (și doar într-o variantă în limba engleză),
ceea ce a impus efectuarea unei adrese către Arhiva Națională a României. Apreciază că atât timp cât
Convenția asupra circulației rutiere nu este publicată în Monitorul Oficial, nu este accesibilă într-o
variantă oficială și nu este ratificată de către Parlamentul României conform Constituției în vigoare,
această împrejurare contravine dispozițiilor art.20 alin.(2) și celor ale art.154 din Constituția României.
11. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal apreciază că
excepția de neconstituționalitate este admisibilă, dar neîntemeiată, deoarece Convenția din 1968
asupra circulației rutiere este publicată în Buletinul Oficial nr.86 din 20 octombrie 1980, așa încât
criticile cu privire la caracterul nepublic al acestui act sunt nefondate. Totodată, arată că „accesarea
textului în limba română al Convenției este facilă, chiar și numai prin folosirea unui motor de căutare
gen Google”.
12. Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, actul de sesizare a fost comunicat
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și
exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
13. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.82 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 este neîntemeiată. În acest sens arată că tratatul
internațional la care face referire autorul excepției, și anume Convenția asupra circulației rutiere,
încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, a fost ratificat de România prin Decretul nr.318/1980, fiind
publicat în Buletinul Oficial nr.86 din 20 octombrie 1980.
14. Avocatul Poporului apreciază că prevederile art.82 alin.(2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.195/2002 sunt constituționale, neputând fi reținute susținerile privind caracterul nepublic
al acestui document internațional. Arată, astfel, că Decretul nr.318/1980 de ratificare a Convenției
asupra circulației rutiere a fost publicat în Buletinul Oficial al României, iar accesarea acestuia este
facilă printr-o simplă căutare pe internet.
15. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere
asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,
examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul
întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției de neconstituționalitate, notele scrise
depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituției, precum și Legea nr.47/1992, reține următoarele:
16. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art.146 lit.d)
din Constituție, precum și ale art.1 alin.(2), ale art.2, art.3, art.10 și art.29 din Legea nr.47/1992, să
soluționeze excepția de neconstituționalitate.
17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art.82 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, potrivit cărora „Autovehiculele,
tractoarele agricole sau forestiere și remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat și
pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în
Convenția asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România
prin Decretul nr.318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere
civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.”
18. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, aceste prevederi contravin dispozițiilor
constituționale ale art.20 alin.(2) referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului și celor
ale art.154 privind conflictul temporal de legi.
19. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că susținerile autorului acesteia
sunt neîntemeiate. Astfel, cu privire la criticile referitoare la caracterul nepublic al Convenției asupra
circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care fac trimitere prevederile art.82 alin. 
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, Curtea constată că acest document
internațional a fost ratificat de România prin Decretul nr.318 din 14 octombrie 1980 pentru ratificarea
unor înțelegeri internaționale în domeniul circulației rutiere [art.1], decret publicat în Buletinul Oficial
nr.86 din 20 octombrie 1980. În acest context, Curtea reține faptul că, potrivit dispozițiilor art.11 alin.(2)
din Constituția României, republicată, „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din
dreptul intern.”
20. Referitor la criticile autorului excepției de neconstituționalitate cu privire la imposibilitatea
cunoașterii conținutului normativ al Convenției asupra circulației rutiere, Curtea subliniază că, având în
vedere faptul că decretul prin care a fost ratificat documentul internațional menționat a fost publicat în
Buletinul Oficial al României, iar Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, în cuprinsul căreia
se face referire la această convenție a fost, la rândul său, publicată în Monitorul Oficial al României,
sunt pe deplin respectate cerințele de previzibilitate și accesibilitate a legii. Astfel, opozabilitatea
normei legale este asigurată, în mod concret, prin publicarea în Buletinul/Monitorul Oficial al României,
prin aceasta respectându-se criteriul accesibilității normei legale.
21. În acest context, în jurisprudența sa, exemplu fiind Decizia nr.80 din 16 februarie 2014,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.246 din 7 aprilie 2014, Curtea a reținut că, prin
asigurarea accesului la publicația oficială, se creează premisele valorizării dreptului persoanei de a
avea acces la orice informație de interes public, prevăzut de art.31 din Constituție, și, totodată, pe
această cale, se îndeplinește și cerința accesibilității actelor normative, calitate impusă și de
reglementările internaționale în materia drepturilor și libertăților fundamentale.
22. Curtea apreciază, astfel, că nu poate fi reținută contrarietatea reglementării legale criticate față
de dispozițiile constituționale ale art.154, deoarece Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002
este sediul materiei în ceea ce privește circulația pe drumurile publice, deci un act normativ intrat în
vigoare ulterior Constituției din 1991, modificată și completată prin Legea de revizuire nr.429/2003,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.758 din 29 octombrie 2003, și republicată de
Consiliul Legislativ, în temeiul art.156 din Constituție.
23. Cât privește pretinsa încălcare a dispozițiilor art.20 din Constituție, Curtea consideră că
acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât Convenția asupra circulației rutiere nu face parte din
categoria pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este
parte, indicate de norma constituțională de referință.
24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.146 lit.d) și art.147 alin.(4) din Constituție,
precum și al art. 1—3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992, cu unanimitate de
voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
DECIDE:
Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Nicolae Alin Covașă în
Dosarul nr.911/2/2015 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și
constată că prevederile art.82 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind
circulația pe drumurile publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal
și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 27 iunie 2017.