Sunteți pe pagina 1din 27

” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel

național și regional a serviciilor de sănătate”,


Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL


pentru posturi înființate în afara organigramei Ministerului Sănătății pentru desfășurarea
activității în cadrul proiectului ”Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și
reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate” , finanțat prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA 728/Cod MySMIS 129165, cod apel
POCA 513/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în
concordanță cu SCAP/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul
de afaceri în concordanță cu SCAP; Componenta 1: IP 14/2019 – „Sprijin pentru acțiuni de
consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale”

1.Informații generale: Ministerul Sănătății, în calitate de beneficiar, implementează


proiectul ”Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”, pe o perioadă de 36 de luni, conform contractului
de finanțare nr. 441/16.10.2019, încheiat cu MDRAP, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.
Obiectivul general al proiectului este de a întări capacitatea sectorului de sănătate, de a
formula si implementa politici de sănătate pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de
sănătate de calitate, reducerea inegalităților importante existente în sănătate, optimizarea
utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate crescută, folosind
medicina bazata pe dovezi, cât mai apropiate de nevoile individului si ale comunității, prin
elaborarea de documente strategice si operaționale și prin implementarea măsurilor cuprinse
în acestea.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Elaborarea Strategiei Naționala de Sănătate 2021 – 2027
2. Dezvoltarea unei metodologii de elaborare a masterplanurilor regionale de servicii de
sănătate;
3. Elaborarea celor cinci masterplanuri regionale de servicii de sănătate pentru regiunile:
Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, Vest, Bucuresti-Ilfov;
4. Crearea unui sistem de indicatori facil de colectat si cuantificat pentru monitorizarea si
evaluarea implementarii MRSS;
5. Actualizarea Planurilor Regionale de Servicii Regionale de sănătate;
6. Instruirea reprezentanților Ministerul Sănătății, ai Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate, ai INSP, SNSPMS, si ai autorităților/instituțiilor publice locale, membre ale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

comitetelor de directoare regionale si județene, implicați în activitatea de elaborare, avizare,


aprobare a MRSS, precum și în activitățile de monitorizare și evaluare a acestora.

2.Obiectul anunțului de recrutare și selecție:

Ministerul Sănătății demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat


pe bază de contract individual de muncă, pe durată determinată, pentru ocuparea posturilor
înființate în afara organigramei, în temeiul Ordinului ministrului sănătății nr.1889/06.11.2020,
pentru Activitatea 2 - Elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de Sănătate
2021 – 2027

nr. ore/zi zile luni

Expert specialist - asistența medicală în ambulatoriu, îngrijiri la


4 21 11
domiciliu, paliative, recuperare 1

Expert specialist - asistența medicală în ambulatoriu, îngrijiri la


4 21 11
domiciliu, paliative, recuperare 2

Expert specialist - asistența medicală spitalicească, îngrijiri de lungă


4 21 11
durată 1

Expert specialist - asistența medicală spitalicească, îngrijiri de lungă


4 21 11
durată 2

Expert specialist - intervenții de sănătate publică, coordinator


4 21 11
metodologic

Expert specialist - medicamente și evaluarea tehnologiilor medicale 4 21 11

Expert specialist – finantarea sanatatii 1 4 21 11

Expert specialist – finantarea sanatatii 2 4 21 11

Expert specialist - managementul resurselor umane în sănătate 1 4 21 11

Expert specialist - managementul resurselor umane în sănătate 2 4 21 11

Expeti colectare date 1 4 21 7

Expeti colectare date 2 4 21 7

Experti analiza date 1 4 21 7

Experti analiza date 2 4 21 7

Coordonator administrativ activitati 4 21 11

Expert raportare 4 21 11

Expert sisteme IT&C în sănătate 1 4 21 11

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165
Expert sisteme IT&C în sănătate 2 4 21 11

3. Atribuții/Responsabilități principale ale posturilor:

Activitatea 2 - Elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de Sănătate 2021 – 2027

Atribuții comune ale următoarelor funcții:

1. Expert specialist - asistența medicală în ambulatoriu, îngrijiri la domiciliu,


paliative, recuperare – 2 pers
2. Expert specialist - asistența medicală spitalicească, îngrijiri de lungă
durată – 2 pers
3. Expert specialist - medicamente și evaluarea tehnologiilor medicale– 1
pers
4. Expert specialist – finantarea sanatatii – 2 pers
5. Expert specialist - managementul resurselor umane în sănătate – 2 pers

 stabilirea, în strânsă colaborare cu ceilalți specialiști implicați și cu membrii


echipei de proiect, a documentelor de politici publice, a documentelor
programatice, strategice și a altor documente relevante, a actelor normative, a
indicatorilor, datelor statistice, necesar a fi analizate în vederea elaborării
Strategiei Naționale de Sănătate 2021-2027 (SNS 2021-2027);
 analiza și evaluarea documentelor de politici publice, programatice, strategice, a
actelor normative, indicatorilor, datelor statistice și a altor documente relevante,
referitoare la România în domeniul sănătății, în general, și din domeniul aferent
titulaturii postului, în special;
 evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor, măsurilor și indicatorilor din
Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și din planul de acțiuni al acesteia,
cu accent pe indicatorii stării de sănătate, resurse și servicii de sănătate, inclusiv
din perspectivă comparată la nivelul UE, pe domeniul de competență, în urma
analizei rapoartelor de evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate, puse la
dispoziție de către Ministerul Sănătății;
 analiza și evaluarea situației actuale în domeniul din titulatură a postului, inclusiv
din perspectivă comparată la nivelul UE;
 stabilirea, în directă colaborare cu ceilalți experți, a formatului SNS 2021-2027 și
a planului de acțiuni al acesteia, în acord cu legislația națională în vigoare;
 stabilirea de comun acord cu ceilalți specialiști a conținutului componentelor SNS
2021-2027, generale și specifice, cu accent preponderent în ceea ce privește
componentele specifice pe domeniul de titulatură al postului;
 elaborarea și implementarea de instrumente pentru colectarea de informații
relevante pentru domeniul din titulatura postului;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

 își aduce contribuția la elaborarea SNS 2021-2027 pe domeniul de competență


și elaborează împreună cu ceilalți specialiști propunerea de SNS 2021-2027,
precum și planul de acțiuni al acesteia, atât în varianta supusă consultărilor, cât
și versiunile intermediare și cea finală;
 împreună cu ceilalți specialiști stabilește formatul cadrului de monitorizare și
evaluare al SNS 2021-2027 și al planului de acțiuni, precum și metodologia de
monitorizare și evaluare;
 deplasarea și participarea la nivel local/regional la ședințe, consultări publice,
dezbateri sau evenimente pe tema SNS 2021-2017, la solicitarea managerului
proiect/coordonatorului administrativ, după caz;
 supune avizării coordonatorului metodologic orice document elaborat în mod
individual sau în echipă,
 întocmirea documentelor de raportare a activității, contribuției proprii și a altor
documente solicitate de managerul de proiect/coordonatorul administrativ de
proiect, după caz.
 răspunde la termenul indicat la toate solicitările de natură administrativă ale
coordonatorului/managerului de proiect;
 toate atribuțiile prevăzute în fișa postului, se realizează în colaborare directă cu
expertul angajat pe același domeniu de competență, dacă este cazul și, în caz
de divergență de opinii, decizia este luată prin consultarea coordonatorului
metodologic;
 îndeplinește orice alte atribuții suplimentare a căror necesitate survine pe
perioada derulării contractului de muncă, în strictă dependență de domeniul de
competență, la solicitarea coordonatorului metodologic/coordonatorului
administrativ/managerului de proiect.

6. Expert specialist - intervenții de sănătate publică , coordonator


metodologic– 1 pers
 stabilirea, în strânsă colaborare cu ceilalți specialiști implicați și cu membrii
echipei de proiect, a documentelor de politici publice, a documentelor
programatice, strategice și a altor documente relevante, a actelor normative, a
indicatorilor, datelor statistice, necesar a fi analizate în vederea elaborării
Strategiei Naționale de Sănătate 2021-2027 (SNS 2021-2027);
 analiza și evaluarea documentelor de politici publice, programatice, strategice, a
actelor normative, indicatorilor, datelor statistice și a altor documente relevante,
referitoare la România în domeniul sănătății, în general, și din domeniul aferent
titulaturii postului, în special;
 evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor, măsurilor și indicatorilor din
Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și din planul de acțiuni al acesteia,
cu accent pe indicatorii stării de sănătate, resurse și servicii de sănătate, inclusiv
din perspectivă comparată la nivelul UE, pe domeniul de competență, în urma
analizei rapoartelor de evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate, puse la
dispoziție de către Ministerul Sănătății;
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

 analiza și evaluarea situației actuale în domeniul din titulatură a postului, inclusiv


din perspectivă comparată la nivelul UE;
 stabilirea, în directă colaborare cu ceilalți experți, a formatului SNS 2021-2027 și
a planului de acțiuni al acesteia, în acord cu legislația națională în vigoare;
 stabilirea de comun acord cu ceilalți specialiști a conținutului componentelor SNS
2021-2027, generale și specifice, cu accent preponderent în ceea ce privește
componentele specifice pe domeniul de titulatură al postului;
 elaborarea și implementarea de instrumente pentru colectarea de informații
relevante pentru domeniul din titulatura postului;
 își aduce contribuția la elaborarea SNS 2021-2027 pe domeniul de competență
și elaborează împreună cu ceilalți specialiști propunerea de SNS 2021-2027,
precum și planul de acțiuni al acesteia, atât în varianta supusă consultărilor, cât
și versiunile intermediare și cea finală;
 împreună cu ceilalți specialiști stabilește formatul cadrului de monitorizare și
evaluare al SNS 2021-2027 și al planului de acțiuni, precum și metodologia de
monitorizare și evaluare;
 deplasarea și participarea la nivel local/regional la ședințe, consultări publice,
dezbateri sau evenimente pe tema SNS 2021-2017, la solicitarea managerului
proiect/coordonatorului administrativ, după caz;
 verificarea calitativă a activității și a rezultatelor experților tehnici;
 dacă este cazul, mediază divergențele apărute între experți;
 supune avizării managerului de proiect orice document elaborat în mod individual
sau în echipă,
 întocmirea documentelor de raportare a activității, contribuției proprii și a altor
documente solicitate de managerul de proiect/coordonatorul administrativ de
proiect, după caz.
 răspunde la termenul indicat la toate solicitările de natură administrativă ale
coordonatorului/managerului de proiect;
 toate atribuțiile prevăzute în fișa postului, se realizează în colaborare directă cu
expertul angajat pe același domeniu de competență, dacă este cazul și, în caz
de divergență de opinii, decizia este luată prin consultarea managerului de
proiect;
 îndeplinește orice alte atribuții suplimentare a căror necesitate survine pe
perioada derulării contractului de muncă, în strictă dependență de domeniul de
competență, la solicitarea coordonatorului administrativ/managerului de proiect.

7. Expert specialist - sisteme IT&C în sănătate – 2 pers


 stabilirea, în strânsă colaborare cu ceilalți specialiști implicați și cu membrii
echipei de proiect, a documentelor de politici publice, a documentelor
programatice, strategice și a altor documente relevante, a actelor normative, a
indicatorilor, datelor statistice, necesar a fi analizate în vederea elaborării
Strategiei Naționale de Sănătate 2021-2027 (SNS 2021-2027);

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

 analiza și evaluarea documentelor de politici publice, programatice, strategice, a


actelor normative, indicatorilor, datelor statistice și a altor documente relevante,
referitoare la România în domeniul sănătății, în general, și din domeniul aferent
titulaturii postului, în special;
 stabilirea, în directă colaborare cu ceilalți experți, a formatului SNS 2021-2027 și
a planului de acțiuni al acesteia, în acord cu legislația națională în vigoare;
 stabilirea de comun acord cu ceilalți specialiști a conținutului componentelor SNS
2021-2027, generale și specifice, cu accent preponderent în ceea ce privește
componentele specifice pe domeniul de titulatură al postului;
 elaborarea și implementarea de instrumente pentru colectarea de informații
relevante pentru elaborarea SNS 2021-2027;
 împreună cu ceilalți specialiști stabilește formatul cadrului de monitorizare și
evaluare al SNS 2021-2027 și al planului de acțiuni, precum și metodologia de
monitorizare și evaluare;
 dezvoltă modulele funcționale și aplicațiile aferente sistemului informatic de
colectare date și raportare;
 participă la activitatea de analiză, proiectare și dezvoltare software pentru
modulele funcționale și aplicații aferente sistemului informatic de colectare date
și raportare;
 participă la testarea funcțională, la intrarea sistemului în mediul de producție și
la asigurarea mentenanței și suportului tehnic pentru soluțiile software (open
source) în conformitate cu specificațiile de realizare;
 participă la operațiuni de mentenanță și întreținere;
 este implicat în întreg procesul de dezvoltare;
 implementează cerințele de analiză referitoare la noile funcționalități aduse
sistemului și propune soluții tehnice adaptate nevoilor utilizatorilor sistemului;
 participă la elaborarea algoritmului/modulului/componentei/aplicaţiei de
colectare/raportare si monitorizare;
 codifică structurile algoritmului în limbajul de programare ales;
 monitorizează procesul de elaborare a modulului/componentei/aplicaţiei
software şi integrează părţile componente;
 cercetează si evaluează soluții tehnice open sourse, recomandând cele mai
eficiente si mai adecvate soluții pentru proiectarea si dezvoltarea sistemelor;
 participă, alături de ceilalți experți și de membrii echipei de proiect in care sunt
implicați, la identificarea si elaborarea cerințelor de dezvoltare si a proceselor
operative complexe;
 se documentează in mod constant asupra funcționalităților dezvoltate in
aplicație;
 asistă personalul care va utiliza aplicația in toate fazele procesului de
implementare a noilor funcționalități
 răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces;
 utilizează drepturile de acces de nivel superior doar atunci când este necesar;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

 respectă normele de gestionare, evidență, păstrare și arhivare a documentelor


din cadrul proiectului;
 procesarea și organizarea, împreună cu experții de analiză date și experții de
colectare date, a datelor statistice colectate într-o baza de date unică, elaborarea
nomenclatoarelor aferente datelor stocate, elaborarea și testarea indicatorilor de
analiză, elaborarea rapoartelor predefinite, în baza propunerilor experților și ale
managerului proiectului.
 îndeplinește activități de colectare, raportare, analiză date, diagnoză, a modului
în va funcționa sistemul informațional de colectare date (surse primare date,
furnizori, unelte de lucru);
 deplasarea și participarea regional/local la ședințe, consultări publice, dezbateri
sau evenimente pe tema SNS 2021-2017, la solicitarea managerului
proiect/coordonatorului administrativ, după caz;
 elaborarea de propuneri pentru modificarea SNS 2021-2027, ca urmare a
ședințelor, consultărilor publice, dezbaterilor sau evenimentelor pe tema SNS
2021-2027, după caz;
 supune avizării coordonatorului metodologic de proiect orice document elaborat
în mod individual sau în echipă,
 întocmirea documentelor de raportare a activității, contribuției proprii și a altor
documente solicitate de managerul de proiect/coordonatorul administrativ de
proiect, după caz.
 răspunde la termenul indicat la toate solicitările de natură administrativă ale
coordonatorului administrativ/managerului de proiect;
 toate atribuțiile prevăzute în fișa postului, se realizează în colaborare directă cu
celălalt expert angajat pe domeniul de competență și, în caz de divergență de
opinii, decizia este luată prin consultarea coordonatorului metodologic;
 îndeplinește orice alte atribuții suplimentare a căror necesitate survine pe
perioada derulării contractului de muncă, în strictă dependență de domeniul de
competență, la solicitarea coordonatorului administrativ/managerului de proiect.

8. Coordonator administrativ activități– 1 pers


 coordonează și monitorizează activitățile experților;
 stabilirea, în strânsă colaborare cu ceilalți specialiști implicați și cu membrii
echipei de proiect, a documentelor de politici publice, a documentelor
programatice, strategice și a altor documente relevante, a actelor normative, a
indicatorilor, datelor statistice, necesar a fi analizate în vederea elaborării
Strategiei Naționale de Sănătate 2021-2027 (SNS 2021-2027);
 analiza și evaluarea documentelor de politici publice, programatice, strategice,
a actelor normative, indicatorilor, datelor statistice și a altor documente
relevante, referitoare la România în domeniul sănătății;
 participă, alături de experții specialiști, la evaluarea modului de îndeplinire a
obiectivelor, măsurilor și indicatorilor din Strategia Națională de Sănătate 2014-
2020, cu accent pe indicatorii stării de sănătate, resurse și servicii de sănătate,
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

și în planul de acțiuni al acesteia, inclusiv din perspectivă comparată la nivelul


UE, conform competenței acestuia, în urma analizei rapoartelor de evaluare a
Strategiei Naționale de Sănătate, puse la dispoziție de către Ministerul Sănătății;
 colectează, analizează și realizează varianta consolidată a evaluărilor experților
specialiști cu privire la modul de îndeplinire a obiectivelor, măsurilor și
indicatorilor din Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 (cu accent pe
indicatorii stării de sănătate, resurse și servicii de sănătate) și în planul de
acțiuni al acesteia, puse la dispoziție de către Ministerul Sănătății, și evaluare
din perspectivă comparată la nivelul UE
 colectează, analizează și realizează varianta consolidată (pe paza propunerilor
experților specialiști) a analizei cu privire la situația actuală în domeniul sănătății
din România, inclusiv din perspectivă comparată la nivelul UE, după caz;
 colectează, analizează și realizează varianta consolidată (pe paza propunerilor
experților specialiști) a formatului de SNS 2021-2027, inclusiv planul de acțiuni,
și o transmite spre aprobare Managerului de proiect;
 colectează, analizează și realizează varianta consolidată a componentelor SNS
2021-2027, generale și specifice (pe paza propunerilor experților specialiști) și
le transmite spre aprobare Managerului de proiect;
 participă, alături de experții specialiști, la elaborarea și implementarea de
instrumente pentru colectarea de informații și le transmite spre aprobare
managerului de proiect;
 colectează, analizează și realizează varianta consolidată a propunerii de SNS
2021-2027, precum și planul de acțiuni al acesteia, atât în varianta supusă
consultărilor, cât și versiunile intermediare și cea finală;
 colectează, analizează și realizează varianta consolidată a cadrului de
monitorizare și evaluare al SNS 2021-2027 și al planului de acțiuni, precum și
metodologia de monitorizare și evaluare și le transmite spre aprobare
managerului de proiect;
 consultarea cu membrii echipei de management cu privire la derularea
activității;
 însușirea și transmiterea rapoartelor de orice natură solicitate de managerul de
proiect sau de către reprezentantul legal;
 avizarea rapoartelor de activitate ale experților și supunerea rapoartelor spre
aprobarea managerului de proiect;
 deplasarea și participarea la nivel local/regional/ la ședințe, consultări publice,
dezbateri sau evenimente pe tema SNS 2021-2017, la solicitarea managerului
proiect;
 moderarea dezbaterilor publice, dacă este cazul;
 întocmirea documentelor de raportare a activității, contribuției proprii și a altor
documente solicitate de managerul de proiect;
 dacă este cazul, mediază divergențele apărute între experți;
 în caz de divergență de opinii, decizia este luată prin consultarea managerului
de proiect;
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

 îndeplinește orice alte atribuții suplimentare a căror necesitate survine pe


perioada derulării contractului de muncă, la solicitarea managerului de proiect.

9. Expert raportare – 1 pers


 participă, alături de experții specialiști, la stabilirea documentelor de politici
publice, a documentelor programatice, strategice, a altor documente relevante,
a actelor normative, indicatorilor, datelor statistice, necesar a fi analizate în
vederea elaborării Strategiei Naționale de Sănătate 2021-2027 (SNS 2021-
2027);
 participă, alături de experții specialiști, la analiza și evaluarea documentelor de
politici publice, programatice, strategice, a actelor normative, indicatorilor,
datelor statistice și a altor documente relevante, referitoare la România în
domeniul sănătății;
 participă, alături de experții specialiști, la evaluarea modului de îndeplinire a
obiectivelor, măsurilor și indicatorilor din Strategia Națională de Sănătate 2014-
2020, cu accent pe indicatorii stării de sănătate, resurse și servicii de sănătate,
și în planul de acțiuni al acesteia, inclusiv din perspectivă comparată la nivelul
UE, în urma analizei rapoartelor de evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate,
puse la dispoziție de către Ministerul Sănătății,;
 colectează și centralizează evaluările experților specialiști cu privire la modul de
îndeplinire a obiectivelor, măsurilor și indicatorilor din Strategia Națională de
Sănătate 2014-2020 (cu accent pe indicatorii stării de sănătate, resurse și
servicii de sănătate) și în planul de acțiuni al acesteia, ulterior verificării
realizate de către coordonatorul metodologic, și le raportează Coordonatorului;
 colectează și centralizează analizele experților specialiști cu privire la situația
actuală în domeniul sănătății din România, inclusiv din perspectivă comparată
la nivelul UE, după caz, ulterior verificării realizate de către coordonatorul
metodologic, și le raportează Coordonatorului;
 colectează și centralizează propunerile experților specialiști pentru formatul SNS
2021-2027, inclusiv planul de acțiuni, ulterior verificării realizate de către
coordonatorul metodologic , și le raportează Coordonatorului;
 colectează centralizează propunerile experților specialiști cu privire la
componentele SNS 2021-2027, generale și specifice, ulterior verificării realizate
de către coordonatorul metodologic, și le transmite Coordonatorului;
 colectează centralizează propunerile experților specialiști de SNS 2021-2027,
precum și planul de acțiuni al acesteia, atât în variantele supuse consultărilor
cât și versiunile intermediare și cea finală, ulterior verificării realizate de către
coordonatorul metodologic, și le raportează Coordonatorului;
 colectează și centralizează propunerile experților specialiști cu privire la cadrul
de monitorizare și evaluare al SNS 2021-2027 și al planului de acțiuni, precum
și metodologia de monitorizare și evaluare, ulterior verificării realizate de către
coordonatorul metodologic, și le raportează Coordonatorului;
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

 colectează și verifică rapoartele de activitate a tuturor experților și le transmite


Coordonatorului în vederea semnării;
 colectează, centralizează, verifică și raportează, la solicitarea Coordonatorului,
documentele și informațiile provenite atât de la experții specialiști, cât și de la
ceilalți experți;
 Raportează către coordonatori/Managerul de proiect evoluția activităților
proiectului, după caz;
 monitorizează activitățile experților tehnici;
 distribuie sarcinile stabilite de coordonatori;
 realizează și transmite documentele de raportare solicitate de coordonatorul
administrativ/manager de proiect;
 realizează activități logistice legate de implementarea activității;
 sprijină coordonatorul administrativ în activitatea acestuia cu privire la
planificarea, informarea, monitorizarea și evaluarea sarcinilor experților tehnici;
 întocmește documentele de raportare a activității proprii și a altor documente
la solicitarea Coordonatorului administrativ/Managerului de proiect, după caz.
 îndeplinește orice alte atribuții suplimentare a căror necesitate survine pe
perioada derulării contractului de muncă, la solicitarea managerului de proiect.

10. Expert colectare date – 2 pers


 stabilirea, în strânsă colaborare cu ceilalți specialiști implicați și cu membrii
echipei de proiect, a documentelor de politici publice, a documentelor
programatice, strategice și a altor documente relevante, a actelor normative, a
indicatorilor, datelor statistice, necesar a fi analizate în vederea elaborării
Strategiei Naționale de Sănătate 2021-2027 (SNS 2021-2027);
 stabilirea, împreună cu ceilalți experți implicați, a tipului de date statistice, a
modului de colectare și de interacțiune cu deținătorii de date relevante, necesare
a fi colectate pentru realizarea SNS 2021-2027 și a Planului de acțiuni;
 elaborarea și implementarea instrumentelor și indicatorilor pentru colectarea de
informații relevante pentru elaborarea strategiei;
 colectarea, prelucrarea, analiza și evaluarea surselor de date statistice cu privire
la serviciile, furnizorii, resursele umane, infrastructura și finanțarea sistemului de
sănătate la nivel național, județean și local;
 procesarea și organizarea, împreună cu experții de analiză date și experții IT, a
datelor statistice colectate într-o baza de date unică, elaborarea
nomenclatoarelor aferente datelor stocate, elaborarea și testarea indicatorilor de
analiză, elaborarea rapoartelor predefinite, în baza propunerilor experților și ale
managerului proiectului;
 asigurarea asistenței tehnice pentru utilizatorii bazei de date și a facilităților de
analiză și raportare a acesteia;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

 împreună cu ceilalți specialiști stabilește formatul cadrului de monitorizare și


evaluare al SNS 2021-2027 și al planului de acțiuni, precum și metodologia de
monitorizare și evaluare;
 stabilirea, împreună cu ceilalți experți implicați, a tipului de date statistice, a
modului de colectare și de interacțiune cu deținătorii de date relevante, necesar
a fi colectate în cadrul Metodologiei de evaluare și monitorizare a SNS 2021-
2027;
 deplasarea și participarea la nivel local/regional la ședințe, consultări publice,
dezbateri sau evenimente pe tema SNS 2021-2017, la solicitarea managerului
proiect/coordonatorului administrativ, după caz;
 elaborarea de propuneri pentru amendarea SNS 2021-2027, ca urmare a
ședințelor, consultărilor publice, dezbaterilor sau evenimentelor pe tema SNS
2021-2027, după caz;
 supune avizării coordonatorului metodologic de proiect orice document elaborat
în mod individual sau în echipă,
 întocmirea documentelor de raportare a activității proprii și a altor documente
solicitate de coordonatorul administrativ/managerul de proiect, după caz.

11. Expert analiza date – 2 pers

 stabilirea, în strânsă colaborare cu ceilalți specialiști implicați și cu membrii


echipei de proiect, a documentelor de politici publice, a documentelor
programatice, strategice și a altor documente relevante, a actelor normative, a
indicatorilor, datelor statistice, necesar a fi analizate în vederea elaborării
Strategiei Naționale de Sănătate 2021-2027 (SNS 2021-2027);
 stabilirea, împreună cu ceilalți experți implicați, a tipului de date statistice, a
modului de colectare și de interacțiune cu deținătorii de date relevante, necesar
a fi colectate pentru realizarea SNS 2021-2027 și a Planului de acțiuni;
 participă la elaborarea și implementarea instrumentelor și indicatorilor pentru
colectarea de informații relevante pentru strategie;
 colectarea, prelucrarea, analiza și evaluarea surselor de date statistice cu privire
la serviciile, furnizorii, resursele umane, infrastructura și finanțarea sistemului de
sănătate la nivel național, județean și local;
 procesarea și organizarea, împreună cu experții de colectare date și experții IT,
a datelor statistice colectate într-o baza de date unică, elaborarea
nomenclatoarelor aferente datelor stocate, elaborarea și testarea indicatorilor de
analiză, elaborarea rapoartelor predefinite, în baza propunerilor experților și ale
managerului de proiect;
 asigurarea asistenței tehnice pentru utilizatorii bazei de date și a facilităților de
analiză și raportare a acesteia;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

 împreună cu ceilalți specialiști stabilește formatul cadrului de monitorizare și


evaluare al SNS 2021-2027 și al planului de acțiuni, precum și metodologia de
monitorizare și evaluare;
 stabilirea, împreună cu ceilalți experți implicați, a tipului de date statistice, a
modului de colectare și de interacțiune cu deținătorii de date relevante, necesare
a fi colectate în cadrul Metodologiei de evaluare și monitorizare a SNS 2021-
2027;
 deplasarea și participarea la nivel local/regional la ședințe, consultări publice,
dezbateri sau evenimente pe tema SNS 2021-2017, la solicitarea managerului
proiect/coordonatorului administrativ, după caz;
 elaborarea de propuneri pentru amendarea SNS 2021-2027, ca urmare a
ședințelor, consultărilor publice, dezbaterilor sau evenimentelor pe tema SNS
2021-2027, după caz;
 supune avizării coordonatorului metodologic orice document elaborat în mod
individual sau în echipă,
 întocmirea documentelor de raportare a activității proprii și a altor documente
solicitate de coordonatorul administrativ/managerul de proiect, după caz.

4. Condițiile generale și specifice de participare la recrutare și selecție:

4.1 Condiții generale:

a) cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

c) vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;

d) capacitate de exercițiu deplină;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale


eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute în cererea de finanțare aprobată și în anunțul


selecției;

g) îndeplinirea condițiilor de vechime/experiență în domeniul de activitate menționat în anunț;

h) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,


contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea;

i) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de


legislaţia specifică.

j) îndeplinirea altor condiții în funcție de specificului proiectului;

k) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost
colectate

4.2 Condiții specifice:

Activitatea 2 - Elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de Sănătate 2021 – 2027

a) Expert specialist - asistența medicală în ambulatoriu, îngrijiri la domiciliu,


paliative, recuperare – 2 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată în


domeniul sănătate, specializarea medicină, absolvite cu diplomă de licență;
- Perfecționări (specializări):
educație
• pregătire postuniversitară în domeniul medicină, în domeniul
sănătăţii publice și management, în alte domenii tematice ale sistemului
de sănătate. Pregătirea postuniversitară în sănătate publică și
management se va puncta suplimentar.

Minim 10 ani experiență profesională în instituții publice sau în entități din


sectorul privat în activități/ proiecte referitoare la politici privind asistența
medicală în domeniile de competență ale postului.
Vechime în Experiența profesională specifică în cel puțin două dintre domeniile de
specialitate competență ale postului se va puncta suplimentar.
Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

o foarte bună cunoaștere a asistenței medicale în ambulatoriu, îngrijirilor


la domiciliu, paliative și de recuperare din România, inclusiv legislație,
cunoștințe structuri instituționale, furnizori de servicii, relații contractuale, programe,
finanțare și date statistice, dovedită prin studii, analize, rapoarte elaborate
și CV;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați din domeniul


comunicare sănătății, dovedită prin experiența profesională;
aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;

IT&C cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;

capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;


alte capacitatea de a efectua analize statistice;
aptitudini
cunoașterea unei limbi străine se va puncta suplimentar

b) Expert specialist - asistența medicală spitalicească, îngrijiri de lungă


durată – 2 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată în


domeniul sănătate, specializarea medicină, absolvite cu diplomă de licență;
- Perfecționări (specializări):
educație
• pregătire postuniversitară în domeniul medicină, în domeniul
sănătăţii publice și management, în alte domenii tematice ale sistemului
de sănătate; Pregătirea postuniversitară în sănătate publică și
management sau management spitalicesc se va puncta suplimentar.

Minim 10 ani experiență profesională în instituții publice sau în entități din


sectorul privat în activități/ proiecte referitoare la politici privind asistența
medicală în domeniile de competență ale postului.
Experiența profesională specifică sectorului sanitar, în alt domeniu față de
Vechime în
cele aferente domeniului de competență a postului se va puncta
specialitate
suplimentar.
Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

o foarte bună cunoaștere a asistenței medicale spitalicești, a îngrijirilor de


lungă durată din România, inclusiv legislație, structuri instituționale,
cunoștințe
furnizori de servicii, relații contractuale, programe, finanțare și date
statistice, dovedită prin studii, analize, rapoarte elaborate și CV;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați din domeniul


comunicare sănătății, dovedită prin experiența profesională;
aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;

IT&C cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;

capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;


alte capacitatea de a efectua analize statistice;
aptitudini
cunoașterea unei limbi străine se va puncta suplimentar

c) Expert specialist - intervenții de sănătate publică, coordonator


metodologic – 1 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată în


domeniul sănătate , specializarea medicină, absolvite cu diplomă de
licență;
educație - Perfecționări (specializări):
• pregătire postuniversitară în domeniul sănătăţii publice și
management; Pregătirea postuniversitară suplimentară în alte domenii
tematice ale sistemului de sănătate se va puncta suplimentar.

Minim 10 ani experiență profesională în instituții publice sau în entități din


sectorul privat în activități/ proiecte referitoare la politici privind asistența
medicală în domeniul de competență al postului.
Vechime în Experiența profesională specifică sectorului sanitar, în alt domeniu față de
specialitate cel aferent domeniului de competență a postului se va puncta suplimentar.
Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

o foarte bună cunoaștere a asistenței de sănătate publică din România,


inclusiv legislație, structuri instituționale, programe, furnizori de
cunoștințe
servicii,finanțare și date statistice dovedită prin studii, analize, rapoarte
elaborate și CV;

aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați din domeniul


comunicare sănătății, dovedită prin experiența profesională;
aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

IT&C cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;

capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;


alte capacitatea de a efectua analize statistice;
aptitudini
cunoașterea unei limbi străine se va puncta suplimentar

d) Expert specialist - medicamente și evaluarea tehnologiilor medicale– 1


pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată în


domeniul sănătate, specializarea medicină/farmacie, absolvite cu diplomă
de licență;
- Perfecționări (specializări):
educație
 pregătire postuniversitară în domeniul evaluării tehnologiilor
medicale, economie sanitară/ farmacoeconomie; Pregătirea
postuniversitară suplimentară în alte domenii tematice ale sistemului de
sănătate se va puncta suplimentar.

Minim 5 ani experiență profesională în instituții publice sau în entități din


sectorul privat în activități/proiecte referitoare la evaluarea tehnologiilor
medicale/politica medicamentului, conform domeniului de competență al
postului.
Vechime în Experiența profesională specifică sectorului sanitar în alt domeniu față de
specialitate cele aferente domeniului de competență a postului se va puncta
suplimentar.
Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

o foarte bună cunoaștere a politicii medicamentului și a sistemului de


evaluare a tehnologiilor medicale din România, inclusiv legislație, structuri
cunoștințe
instituționale, programe, furnizori de servicii, relații contractuale, finanțare
și date statistice, dovedită prin studii, analize, rapoarte elaborate și CV;

aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați din domeniul


comunicare sănătății, dovedită prin experiența profesională;
aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

IT&C cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;

capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;


alte capacitatea de a efectua analize statistice;
aptitudini
cunoașterea unei limbi străine se va puncta suplimentar

e) Expert specialist - sisteme IT&C în sănătate – 2 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată în


domeniile informatică, calculatoare și tehnologia informatică sau ingineria
sistemelor, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
educație
- Perfecționări (specializări):
• pregătirea postuniversitară se va puncta suplimentar.

Minim 3 ani experiență profesională în instituții publice sau în entități din


sectorul privat în activități/ proiecte din domeniul IT&C .
Experiența profesională în proiecte din domeniul sănătății se va puncta
Vechime în
suplimentar
specialitate
Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

Cunoștințele în implementarea de proiecte în domeniul sănătății din


perspectiva circuitelor informaționale și managementului informației,
cunoștințe inclusiv legislație, structuri instituționale, sisteme implementate și conținut
informațional, dovedită prin participarea la proiecte de profil în domeniul
sănătății se va puncta suplimentar

aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați din domeniul


comunicare
sănătății, dovedită prin experiența profesională;

Cunostinte avansate de în cât mai multe tehnologii, precum: MySQL, SQL,


XML, MongoDB, Node.js, Xcode, PHP - nivel avansat, jQuery, Symfony2,
Laravel, Pascal, FoxPro, HTML, PHP, C, C++, C#, Iverilog, Java dovedite
IT&C
cu diplome de absolvire a unor cursuri de profil și CV. Cunoștințele
avansate în domeniul programelor informatice de gestiune a datelor
statistice se va puncta suplimentar;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

alte capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;


aptitudini capacitatea de a efectua analize statistice;

f) Expert specialist – finantarea sanatatii – 2 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată în


domeniul economie, domeniul sănătate-specializarea medicină/farmacie,
domeniul științe administrative-specialitatea administrația publică și
domeniul științe politice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

educație - Perfecționări (specializări):


• pregătire postuniversitară în unul din domeniile de mai sus
 pregătirea postuniversitară în sănătate publică și management sau în
alte domenii tematice ale sistemului de sănătate se va puncta
suplimentar

Minim 5 ani experiență profesională în domeniul finanțărilor sistemelor de


sănătate
Experiența profesională în domeniul finanțării din surse publice a sănătății
în România, inclusiv legislație, structuri instituționale, reguli bugetare,
Vechime în raporturi contractuale, programe de finanțare, mecanisme de plată, date
specialitate statistice dovedită prin studii, analize, rapoarte elaborate și CV se va
puncta suplimentar.
Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

Cunoștințe în domeniul finanțelor publice din România, legislație, structuri


cunoștințe instituționale, reguli bugetare, date statistice, dovedită prin studii, analize,
rapoarte elaborate și CV;

aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați din domeniul


comunicare sănătății, dovedită prin experiența profesională;
aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;

IT&C cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;

alte capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;


aptitudini capacitatea de a efectua analize statistice;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

cunoașterea unei limbi străine se va puncta suplimentar

g) Expert specialist - managementul resurselor umane în sănătate – 2 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată în


domeniul economie, domeniul sănătate-specializarea medicină, domeniul
științe administrative-specialitatea administrația publică, domeniul drept,
domeniul sociologie-specializarea resurse umane, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă
educație - Perfecționări (specializări):
• pregătire postuniversitară în unul din domeniile de mai sus
 pregătirea postuniversitară în managementul resurselor umane,
sănătate publică și management sau în alte domenii tematice ale
sistemului de sănătate se va puncta suplimentar

Minim 5 ani experiență profesională în domeniul managementului


resurselor umane
Experiența profesională în domeniul managementului resurselor umane
Vechime în
din sănătate se va puncta suplimentar.
specialitate
Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

Cunoștințe în domeniul resurselor umane, inclusiv legislație, structuri


instituționale, mecanisme de planificare, programe de școlarizare,
cunoștințe
specializare și perfecționare, managementul carierei și date statistice,
dovedită prin studii, analize, rapoarte elaborate și CV;

aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați din domeniul


comunicare sănătății, dovedită prin experiența profesională;
aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;

IT&C cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;

capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;


alte capacitatea de a efectua analize statistice;
aptitudini
cunoașterea unei limbi străine se va puncta suplimentar

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

h) Coordonator administrativ– 1 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată în


domeniul economie, domeniul științe administrative-specialitatea
administrația publică, domeniul drept, domeniul finanțe, domeniul
management, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

educație - Perfecționări (specializări):


• pregătire postuniversitară în unul din domeniile de mai sus
 pregătirea postuniversitară în managementul resurselor umane,
sănătate publică și management sau în alte domenii tematice ale sistemului
de sănătate se va puncta suplimentar

Minim 5 ani experiență profesională în domeniile de mai sus, din care


minim 2 ani experiență în instituții publice din România
Vechime în
specialitate Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

o foarte bună cunoaștere a sistemului de sănătate din România, respectiv


cunoștințe legislație, structuri instituționale, furnizori de servicii, relații contractuale,
finanțare și date statistice;

aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați din domeniul


comunicare sănătății, dovedită prin experiența profesională;
aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;

IT&C cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;

alte capacitate de coordonare a unei echipe de experți;


aptitudini cunoașterea unei limbi străine se va puncta suplimentar;

i) Expert raportare – 1 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată


educație
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

vechime în Minim 2 ani experiență profesională pe funcții care impun nivel de studii
specialitate superioare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri


europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

cunoștințe cu privire la activitățile de raportare din proiecte cu finanțare


cunoștințe
externă rambursabilă sau nerambursabilă;

experiență de comunicare cu instituții publice și furnizori de servicii


medicale;
comunicare
aptitudini de interrelaționare cu experți tehnici provenind din medii
profesionale diferite;

IT&C cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;

j) Expert colectare date – 2 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare de lungă durată


educație
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Minim 2 ani experiență profesională pe funcții care impun nivel de studii


superioare.
vechime în
specialitate Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

cunoștințe de bază cu privire la sistemul de sănătate din România,


respectiv legislație, structuri instituționale, furnizori de servicii, relații
cunoștințe
contractuale, finanțare și date statistice, dovedită prin studii, analize,
rapoarte elaborate, CV;

aptitudini de comunicare cu furnizorii de date statistice, dovedită prin


comunicare experiența profesională;
aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;

cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;


o foarte bună cunoaștere a cel puțin unui program informatic specializat
IT&C în gestiunea și analiza datelor statistice (ex. Power BI, PowerPivot, R,
Stata, SPSS etc.), dovedită prin documente specifice sau experiența
profesională;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

alte capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;


aptitudini capacitatea de a efectua analize statistice;

k) Expert analiza date – 2 pers

- Pregătirea de specialitate: studii superioare în domeniul


educație cibernetică, statistică și informatică economică, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă;

Minim 10 ani experiență profesională în domeniul analizei de date și minim


5 ani experiență profesională în domeniul analizei datelor din sănătate.
vechime în
specialitate Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri
europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de
manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.

cunoștințe de bază cu privire la sistemul de sănătate din România,


respectiv legislație, structuri instituționale, furnizori de servicii, relații
cunoștințe
contractuale, finanțare și date statistice, dovedită prin studii, analize,
rapoarte elaborate, CV;

aptitudini de comunicare cu furnizorii de date statistice, dovedită prin


comunicare experiența profesională;
aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;

cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;


o foarte bună cunoaștere a cel puțin unui program informatic specializat
IT&C în gestiunea și analiza datelor statistice (ex. Power BI, PowerPivot, R,
Stata, SPSS etc.), dovedită prin documente specifice și prin experiența
profesională;

alte capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;


aptitudini capacitatea de a efectua analize statistice;

5. Conținut dosar de înscriere candidatură:

a) cerere de înscriere în procesul de recrutare şi selecție (cerere tip anexa la anunțul de


recrutare si selecție - va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează) -
formular anexa 1.1;
b) CV, datat şi semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze
proiectul şi postul vizat de candidat, cu indicarea linkurilor la care pot fi accesate
eventualele studii, rapoarte, articole publicate de către candidat, editura, anul publicării
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

și numele cărților/broșurilor publicate de candidat (CV -ul conține obligatoriu date de


contact valide: adresa de e-mail și număr de telefon mobil); ;
c) copii certificate pentru conformitate cu originalul a actului de identitate sau a oricărui
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d) copii ale actelor de studii (originalele sunt necesare pentru certificare);
e) copii ale unor adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări
(originalele sunt necesare pentru certificare);
f) documente justificative care atestă vechimea în specialitatea studiilor și/sau în muncă,
respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea
postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte
de muncă însoțite de fișe de post, carnet de muncă valabil până la 01.01.2011, acte
administrative de numire în echipele de implementare/management în cadrul unor
proiecte, certificate de competență lingvistică, etc...). În situația în care nu se depun la
dosar documentele originale, se vor prezenta originalele pentru certificare;
g) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere (formular anexă 1.3) că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-
un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de
recrutare și selecție;
h) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
i) declarație de disponibilitate privind timpul alocat pentru desfășurarea activității în cadrul
proiectului - formular anexă 1.2. ;
j) împuternicire pentru depunerea documentelor în numele candidatului și declarație pe
proprie răspundere a împuternicitului – formular anexă 1.4;
k) declarație pe proprie răspundere că nu a nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator
al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
l) opis al documentelor care constituie dosarulul de recrutare și selecție, cu indicarea
numerelor de pagini ale fiecărui document, formular anexă 1.5.

Documentele vor fi prezentate într-un dosar, în ordinea mai sus menționată.

Se vor prezenta documente justificative ale experienței profesionale (vechimea


nu se va calcula conform CV-ului prezentat ci pe baza adevererințelor, cărții de
muncă, contracte de muncă, contractelor de consultanță etc.) atât pentru criteriul
eliminatoriu, cât și pentru aplicarea punctajului suplimentar

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

Documentele doveditoare ale identității, studiilor și experienței/expertizei declarate în


CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se
prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu
originalul sau în copii legalizate. Documentele originale se utilizează numai la primirea
dosarului, de secretarul comisiei, în vederea verificării conformității copiilor prezentate.
Acestea se înmânează posesorului imediat ce s-a efectuat verificarea, fiind interzisă reținerea
lor, indiferent de motiv. Formularele anexa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și 1.5 vor fi puse la dispoziție
candidaților de către secretarul comisiei și sunt disponibile și pe site-ul Ministerului Sănătății,
secțiunea http://www.ms.ro/cariera/ .

Actele menționate la lit. c) vor fi prezentate în ziua susținerii interviului și în original,


de către candidații admiși la selecția dosarelor, sub sancțiunea excluderii de la participarea la
interviu.

Certificarea tuturor copiilor se va efectua prin confruntare cu originalul a


documentelor de către secretarul comisiei, prin aplicarea ștampilei conform cu
originalul pe documentele depuse în copie.

Opisul documentelor ce constituie dosarul de recrutare și selecție se va transmite


în varianta electronică, în format editabil Excel, de către candidat secretarului
comisiei, la adresa de e-mail prevăzută în anunț. Candidatul va transmite opisul
documentelor la momentul confirmării programării datei de depunere a dosarului,
comunicată de către secretarul comisiei.

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate


candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul
limită precizat atrag automat excluderea / respingerea dosarului candidatului.

6. Modalitatea de recrutare și selecție:

Recrutarea și selecția persoanelor care își desfășoară activitatea în proiect se realizează


în trei etape succesive, după cum urmează:

Etapa 1 – verificarea eligibilității dosarelor depuse de către candidați;

Etapa 2 – evaluarea dosarelor candidaților

Etapa 3 - interviul candidaților declarați admiși după etapa 2;

Rezultatul evaluării dosarelor candidaților, ulterior parcurgerii etapei 1 și 2 se publică prin


afișarea la avizier și pe pagina web a instituției beneficiare în termen de maxim 1 zi lucrătoare
de la finalizarea etapei a doua.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

Rezultatele interviului candidaților vor fi publicate prin afișarea la avizier și pe pagina web a
instituției beneficiare în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data încheierii sesiunii de
interviuri.

Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție reprezintă media aritmetică a punctajelor


obținute de candidați ulterior parcurgerii etapelor 2 și 3. În situația în care sunt mai multe
posturi pentru care se organizează procesul de recrutare si selecție, candidații vor fi declarați
admiși în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Eventualele contestații privind punctajul obținut la etapa a doua, precum și cu privire la


rezultatul final al procesului de recrutare și selecție, pot fi depuse în termen de 24 ore de la
publicarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție, astfel cum s-a precizat, cu excepția
cazului în care intervin zilele de repaus obligatorii (sâmbătă şi duminică) sau zile declarate
prin lege ca fiind zile libere, situație în care termenul se prelungește până în prima zi
lucrătoare ulterioară publicării.

7. Calendarul procedurii de recrutare și selecție:

Nr. Etapa Data/perioada Locul desfășurării


Crt.

Afișare anunț de recrutare și 26.03.2021 Sediul MS, Cristian


selecție personal pe site-ul MS Popișteanu, nr.1-3, Sector 1,
1.
și la avizierul de la sediul http://www.ms.ro/cariera/
Ministerului Sănătății

Depunerea dosarelor 26.03 - Sediul MS, Cristian


2.
candidaților 09.04.2021 Popișteanu, nr.1-3, Sector 1

Verificarea eligibilității
ul MS, Cristian Popișteanu,
4. dosarelor depuse de către 12.04.2021
nr.1-3, Sector 1
candidați

Sediul MS, Cristian


3. Evaluarea dosarelor 13-16.04.2021
Popișteanu, nr.1-3, Sector 1

Afișarea/publicarea pe site-ul Sediul MS, Cristian


5. și la avizierul de la sediul 19.04.2021 Popișteanu, nr.1-3, Sector 1,
Ministerului Sănătății a http://www.ms.ro/cariera/

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

rezultatelor evaluării și
selecției dosarelor

Depunerea contestațiilor la Sediul MS, Cristian


6. 20.04.2021
etapa de evaluare a dosarelor Popișteanu, nr.1-3, Sector 1

Soluționarea contestațiilor și Sediul MS, Cristian


afișarea/publicarea pe site-ul Popișteanu, nr.1-3, Sector 1,
și la avizierul de la sediul http://www.ms.ro/cariera/
7. 21-23.04.2021
Ministerului Sănătății a
rezultatelor soluționării
contestațiilor

Sediul MS, Cristian


Popișteanu, nr.1-3, Sector 1
sau utilizând platforma
Zoom, în funcție de opțiunea
candidatului, transmisă pe
8. Desfășurarea interviului 26-28.04.2021 mailul secretarului, ulterior
afișării/publicării pe site-ul
MS a rezultatelor evaluării și
selecției dosarelor sau a
rezultatelor soluționării
contestației, după caz

Afișarea/publicarea pe site-ul Sediul MS, Cristian


și la avizierul de la sediul Popișteanu, nr.1-3, Sector 1,
Ministerului Sănătății a http://www.ms.ro/cariera/
9. 29.04.2021
rezultatelor interviului și a
procesului de recrutare și
selecție

Depunerea contestațiilor cu
Sediul MS, Cristian
10. privire la rezultatele procesului 30.04.2021
Popișteanu, nr.1-3, Sector 1
de recrutare și selecție

Soluționarea contestațiilor și Sediul MS, Cristian


11. afișarea/publicarea pe site-ul 04-05.2021 Popișteanu, nr.1-3, Sector 1,
și la avizierul de la sediul http://www.ms.ro/cariera/

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro
” Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel
național și regional a serviciilor de sănătate”,
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 728/129165

Ministerului Sănătății a
rezultatelor soluționării
contestațiilor

Afișarea/publicarea pe site-ul Sediul MS, Cristian


și la avizierul de la sediul Popișteanu, nr.1-3, Sector 1,
12. Ministerului Sănătății a 06.05.2021 http://www.ms.ro/cariera/
rezultatelor procedurii de
recrutare și selecție

8. Informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare:


Dosarul de recrutare și selecție se va depune din momentul afișării
prezentului anunț până la data limită menționată în calendarul aferent procedurii
de recrutare și selecție, respectiv 09.04.2021, ora 14, la sediul Ministerului
Sănătății, Str. Cristian Popișteanu, nr.1-3, parter, luni-joi între orele 8.30-17.00 și
vinerea între orele 8.30-14.00, fiind înregistrat la Registratura Ministerului
Sănătății prin grija secretarului comisiei de recrutare și selecție.
Anterior depunerii dosarului, fiecare candidat sau o persoană împuternicită
de candidat în acest sens (conform Anexei 1.4) va stabili împreună cu secretarul
comisiei, telefonic/mail, la nr. tel: 021.307.26.09 sau adresa de mail:
madalina.gogu@ms.ro sau mihaela.nicolae@ms.ro , data și ora la care va fi preluat
candidatul/împuternicitul de către secretarul comisiei de selecție, în vederea
înregistrării dosarului de recrutare și selecție.
În situația în care dosarul se depune de către un împuternicit, acesta va
prezenta secretarului comisiei actul său de identitate sau orice alt document care
îi atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
Comisia de recrutare și selecție
Ioana Mihăilă – președinte
Diana Monica Isăilă – membru
Florentina Furtunescu – membru
Laura Petcu – membru
Marius Ungureanu - membru
reședinte, Mon

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro