Sunteți pe pagina 1din 15

Baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor

juridice, conform Ordinului ministrului educației naționale și cercetării


științifice nr. 6129/2016

PRO LEGE Nr. 2/2020


CUPRINS
EDITORIAL
CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU: Protecția victimei. O radiografie
neromanțată. Nevoia unui plan de redresare ………………… 18
STUDII – ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE
ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN: Protecția victimelor
violenței domestice prin intermediul ordinului de protecție
provizoriu …………………………………………………………. 29
IOANA URSACHE: Evaluarea psihologică versus expertiza
psihologică judiciară. Temeiul juridic și importanța
probatorie în procesul penal. Aspecte de practică judiciară 61
CĂTĂLIN OLIVIAN IONAȘCU: Expertiza (examinarea)
medico-legală psihiatrică asupra victimei minore și
evaluarea (examinarea) psihologică judiciară a victimei
minore……………………………………………………………… 76
OANA CHICHERNEA: Măsuri de protecție a persoanei vătămate,
victimă a violenței domestice, în vederea evitării victimizării
secundare ……………..…………………………………………... 90
MARIAN TRUȘCĂ: Necesitatea unei noi abordări în
instrumentarea cauzelor având ca obiect infracțiuni contra
libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor ….. 102
DRAGOȘ-NICOLAE DUMITRU: Modelul francez privind
protecția victimelor violențelor conjugale. Măsuri
particulare de protecție adoptate de către autoritățile
franceze în perioada pandemiei de COVID-19 …………….. 114
4 Cuprins
RĂZVAN-HORAŢIU RADU: Examen al jurisprudenței Curții
Europene a Drepturilor Omului referitoare la violența
domestică …………………………………………………… 129
DANA-CRISTINA BUNEA: Protecția victimelor minore ale
infracțiunilor, din perspectiva art. 3 din Convenția
europeană a drepturilor omului ……………………………. 151
LUMINIȚA NICOLESCU: Corelarea legislației naționale cu
convențiile internaționale referitoare la protecția minorilor,
în special a victimelor minore………………………………. 166
VALENTIN NICUȘOR CRISTEA, CEZAR SEBASTIAN
MAXIM: Protecţia copiilor – victime ale violenţei
domestice. Consideraţii generale ………………………….. 181
SINTEZE TEORETICE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ
TEODOR MANEA: Infracțiunea prevăzută de art. 32 din Legea
nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței
domestice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare – scurte comentarii și sinteză de practică
judiciară recentă ……………………….……………………... 192
LIVIU DRĂGĂNESCU: Practică judiciară în materie civilă.
Analiza soluţiilor pronunţate de instanţele de judecată în
cauzele având ca obiect dispoziţiile Legii nr. 211/2004
privind unele măsuri pentru asigurarea informării,
sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunii………………. 222
DIN JURISPRUDENȚA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI
JUSTIȚIE – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN
A. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT
ÎN MATERIE CIVILĂ
Sesizare pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
Inadmisibilitate. Stabilirea caracterului nelegal al privării de
libertate în executarea unei pedepse aplicate printr-o hotărâre
definitivă. Recurs în casație……………………………………………… 237
B. SECŢIA I CIVILĂ
Recurs. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Constituirea
Cuprins 5
instanței. Participarea procurorului din cadrul direcției naționale
anticorupție. Daune materiale. Cheltuieli judiciare efectuate în
procesul penal. Daune morale. Durata procesului penal. Dreptul la
imagine, onoare și demnitate. Condițiile răspunderii civile
delictuale obiective………………………………………………………… 265
DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A
ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ-TUDORAN
Decizia Curții Constituționale a României nr. 264 din 27 aprilie
2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "în
cazul în care conviețuiesc" din cuprinsul dispozițiilor art. 5 lit. c)
din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în
familie ………………………………………………………………………. 280
Decizia Curții Constituționale a României nr. 633 din 12 octombrie
2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor
legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară …….. 290
DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR
OMULUI – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN
Articolul 3 şi art. 8 din Convenţie. Obligaţii pozitive. Respectarea
secretului corespondenţei. Violența în mediul virtual
(cyber-violenţa) ca formă a violenţei domestice. Lipsa unei anchete
penale efective în privinţa violenței conjugale. Absența unui examen
asupra fondului plângerii pentru violenţa cibernetică aflată în
strânsă legătură cu plângerea privind violenţa conjugală.
Necesitatea abordării într-o modalitate globală a fenomenului
violenţei conjugale în toate formele sale ………………………………. 294
Articolul 2 din Convenție (aspect material). Recurgerea la forță.
Răniri potențial mortale cauzate prin focuri de armă ale polițiștilor
pentru oprirea unei tentative de furt. Reglementare imprecisă cu
privire la uzul armelor de foc. Absența unor recomandări cu privire
la pregătirea și controlul operațiunilor poliției. Lipsa de pregătire a
intervenției. Lipsa de antrenament în ceea ce privește manipularea
armelor cu gloanţe de cauciuc. Articolul 2 (sub aspect procedural).
Anchetă ineficace cu privire la circumstanțele rănirilor suferite,
începută doar la inițiativa victimei după 8 luni de la evenimente.
6 Cuprins
Lipsa de rigoare în administrarea și conservarea probelor.
Expertizele pertinente au fost efectuate după mai mult de 3,
respectiv 5 ani de la producerea faptelor. Lipsa de celeritate a
procedurii care a durat mai mult de 9 ani …………...………………… 314
DIN JURISPRUDENŢA CURŢII DE JUSTIȚIE A UNIUNII
EUROPENE – Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU
Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia) în
cauza C-234/18 PPU și 19 martie 2020. „Trimitere
preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Procedură
de confiscare a bunurilor dobândite în mod ilegal în lipsa unei
condamnări penale – Directiva 2014/42/UE – Domeniu de
aplicare – Decizia-cadru 2005/212/JAI” ……………………………… 338
Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră)
în cauza C-717/18 PPU, din 3 martie 2020. „Trimitere
preliminară – Cooperare judiciară în materie
penală – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Mandat european de
arestare – Articolul 2 alineatul (2) – Executarea unui mandat
european de arestare – Eliminarea verificării dublei incriminări a
faptei – Condiții – Infracțiune sancționată de statul membru emitent
cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei durată este de cel puțin
trei ani – Modificare a legislației penale a statului membru emitent
între data faptelor și data emiterii mandatului european de
arestare – Versiune a legii care trebuie luată în considerare pentru
a verifica pragul pedepsei maxime de cel puțin trei ani”…………….. 344
DIN JURISPRUDENȚA CURȚILOR DE APEL – Rubrică realizată de
FLORENA-ESTHER STERSCHI
Infracțiunea de agresiune sexuală. Cazul în care inculpatul în
scopul satisfacerii unor impulsuri sexuale a interacționat cu trei
minore, eleve în clasa pregătitoare, pe care le-a agresat sexual în
toaleta școlii. Încadrarea juridică a faptei agresiune sexuală,
prevăzută de art. 219 alin. (1), alin. (2) lit. c) Cod penal. Sesizarea
din oficiu a acțiunii civile. Prejudiciu moral produs prin agresiunea
sexuală, generat de vulnerabilitatea vârstei persoanelor vătămate… 354
DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A
MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA
Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea
Cuprins 7
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.
Jurisprudență ……………………………………………………………… 381
DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI
INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII – Rubrică realizată de IRINEL
ROTARIU
Infracțiuni de război contra persoanelor: ”copiii-soldați” în
legislație și jurisprudența Tribunalului Penal Internațional și
Tribunalului special pentru Sierra Leone ……………………………… 385
ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de REMUS
JURJ-TUDORAN
Legea nr. 57/2020 din 15 mai 2020 privind gospodărirea durabilă a
pădurilor României ……………………………………………………….. 408
RESTITUIRI – Rubrică realizată de SIMONA FROLU
Conclusiunile d-lui procuror general George Filitti în recursul
principelui Gr. Sturdza și minorele Mihail M. Sturdza……………….. 410
IN MEMORIAM
ILIE PICIORUŞ: Ionel Slăvoiu …………………………………………. 426
The review PRO LEGE No 2/2020

TABLE OF CONTENTS
EDITORIAL
CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU: Victim protection. A non romance
radiography. The need for a recovery plan ………………….. 18
STUDIES – ARTICLES – DISCUSSIONS – COMMENTS – ANALYSIS
ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN: Protection of victims of
domestic violence by the instrumentality of the interim
protection order ………………………………………………….. 29
IOANA URSACHE: Psychological evaluation versus forensic
psychological expertise. Legal basis and importance of
evidence in the criminal proceedings. Legal practice aspects 61
CĂTĂLIN OLIVIAN IONAȘCU: Psychiatric forensic expertise
(examination) of the juvenile victim and forensic
psychological evaluation (examination) of the juvenile
victim ………………………………………………………………. 76
OANA CHICHERNEA: Safeguarding the injured person, a victim
of domestic violence, in order to avoid secondary
victimization ………………………………………………………. 90
MARIAN TRUȘCĂ: The need for a new approach in handling the
investigation of cases involving the offenses against the
sexual freedom and the integrity of juveniles…………………. 102
DRAGOȘ-NICOLAE DUMITRU: The French model regarding the
protection of victims of domestic violence. Particular
safeguards taken by the French authorities during the
COVID-19 pandemic ……………………………………………. 114
RĂZVAN-HORAŢIU RADU: Examination of the European Court
of Human Rights case law on domestic violence……………... 129
DANA-CRISTINA BUNEA: Protection of juvenile victims of
crime, from the perspective of Art. 3 of the European
Convention on Human Rights ………………………………….. 151
Table of contents 9
LUMINIȚA NICOLESCU: Linking national legislation with
international conventions on the protection of juveniles,
particularly child victims ………………………………………. 166
VALENTIN NICUȘOR CRISTEA, CEZAR SEBASTIAN
MAXIM: Protection of children – victims of domestic
violence. General considerations………………………………. 181
THEORETICAL SYNTHESIS OF JUDICIAL PRACTICE
TEODOR MANEA: The offense provided by Art. 32 of the Law no.
217/2003 on the prevention and fighting against the
domestic violence, republished, with subsequent
amendments and completions – brief comments and
summary of the recent case law ………………………………... 192
LIVIU DRĂGĂNESCU: Judicial practice in civil matters. Analysis
of the resolutions delivered by the courts in the cases
concerning provisions of the Law no. 211/2004 on some
measures to provide information, support and protection for
the victims of crime ……………………………………………… 222
FROM THE CASE LAW OF THE HIGH COURT OF CASSATION AND
JUSTICE – Column held by ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN
A. THE PANEL OF JUDGES DESIGNATED TO SORT OUT LEGAL
ISSUES IN CIVIL MATTERS
Referral for solving different law issues. Inadmissibility.
Establishing the illegal character of deprivation of liberty in the
execution of a sentence applied by a final decision. Appeal in
cassation ……………………………………………………………………. 237
B. SECTION I CIVIL
Appeal. Delinquent civil liability action. Establishment of the court.
Participation of the prosecutor from the National Anticorruption
Directorate. Material damage. Judicial expenses incurred in
criminal proceedings. Damages. Duration of the criminal trial. The
right to image, honor and dignity. Terms of objective civil liability… 265
10 Table of contents
FROM THE CASE LAW OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF
ROMANIA – Column held by REMUS JURJ-TUDORAN
Decision of the Constitutional Court of Romania no. 264 of April
27, 2017 regarding the exception of unconstitutionality of the
phrase "in case they live together" from the provisions of Art. 5
let. c) of the Law no. 217/2003 for preventing and fighting domestic
violence ……………………………………………………………………... 280
Decision of the Constitutional Court of Romania no. 633 of October
12, 2018 regarding the objection of unconstitutionality of the
provisions of the law for amending and supplementing the Law
no. 135/2010 on the Code of Criminal Procedure, as well as for
amending and supplementing the Law no. 304/2004 on the
organization of the judiciary …………………………………………….. 290
FROM THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS – Column held by ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN
Article 3 and Art. 8 of the Convention. Positive obligations. Respect
for the secrecy of correspondence. Violence in the virtual
environment (cyber-violence), as a form of domestic violence. Lack
of an effective criminal investigation regarding the domestic
violence. Absence of an examination of the merits of the complaint
of cyber-violence, closely related to the complaint of domestic
violence. The need to approach in a global manner the phenomenon
of domestic violence in all its forms……………………………………... 294
Article 2 of the Convention (material aspect). Use of force.
Potentially fatal injuries caused by gunfire from the police officers,
in order to stop an attempted robbery. Inaccurate regulations
regarding the use of firearms. Absence of recommendations on the
preparation and control of the police operations. Lack of
preparation for the intervention. Lack of training in handling the
weapons with rubber bullets. Article 2 (procedural aspect).
Ineffective investigation regarding the circumstances of the suffered
injuries, started only at the initiative of the victim, 8 months after
the events. Lack of rigor in the administration and preservation of
the evidence. The relevant examinations were performed after more
than 3, respectively 5 years after the acts. Lack of speed of the
procedure, which lasted more than 9 years ………….………………… 314
Table of contents 11
FROM THE CASE-LAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE
EUROPEAN UNION – Column held by CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU
Decision of the Court of Justice of the European Union (Third
Chamber), Case C-234/18 PPU and March 19, 2020. ”Reference
for a preliminary ruling – Judicial cooperation in criminal
matters – Procedure for confiscation of unlawfully acquired
property in the absence of a criminal conviction – Directive
2014/42/EU – Scope – Framework Decision 2005/212/JHA” ……… 338
Judgment of the Court of Justice of the European Union (Grand
Chamber), Case C-717/18 PPU of March 3, 2020 ”Preliminary
reference – Judicial cooperation in criminal matters – Framework
Decision 2002/584/JHA – European arrest warrant – Article 2
para. (2) – Execution of an European arrest warrant – Removal of
the double criminality test – Terms – Offense punishable by the
issuing Member State by a custodial sentence of at least three
years – Amendment of the criminal law by the issuing Member
State, between the date of the facts and the date of issuing the
European arrest warrant – Version of the law to be taken into
account in order to verify the maximum sentence of at least three
years” ………………………………………………………………………. 344
FROM THE CASE LAW OF THE COURTS OF APPEAL – Column held
by FLORENA-ESTHER STERSCHI
The crime of sexual assault. The case in which the defendant, in
order to satisfy some sexual impulses, interacted with three
children, students in the preparatory class, whom he sexually
assaulted in the school toilet. The legal classification of the act is
sexual assault, provided by Art. 219 para. (1), para. (2) let. c) of the
Criminal Code. Ex officio notification of the civil action. Moral
damage caused by the sexual assault, generated by the vulnerability
of the age of the injured persons ………………………………………… 354
FROM THE CASE LAW REGARDING THE DISCIPLINARY
LIABILITY OF THE MAGISTRATES – Column held by TAMARA
MANEA
The official misconduct provided by Art. 99 let. a) of the Law
no. 303/2004 on the status of judges and prosecutors. Jurisprudence 381
12 Table of contents
FROM THE CASE LAW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT AND CRIMES AGAINST HUMANITY – Column held by
IRINEL ROTARIU
War crimes against persons: "the child soldiers" in the legislation
and case law of the International Criminal Court and the Special
Court for Sierra Leone …………………………………………………… 385
LEGISLATIVE UPDATES – Column held by REMUS JURJ-TUDORAN
Law no. 57/2020 of May 15, 2020 on sustainable forest
management Romania ……………………………………………………. 408
RESTITUTIONS – Column held by SIMONA FROLU
The conclusions of the General Prosecutor George Filitti in the
appeal of Prince Gr. Sturdza and juvenile Mihail M. Sturdza ……… 410
IN MEMORIAM
ILIE PICIORUŞ: Ionel Slăvoiu …………………………………………. 426
La revue PRO LEGE No. 2/2020

TABLE DE MATIÈRES
ÉDITORIAL
CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU: Protection de la victime. Une
radiographie peu romantique. La nécessité d’un plan de
relance …………………………………………………………….. 18
ÉTUDES – ARTICLES – DÉBATS – COMMENTAIRES – ANALYSES
ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN: La protection des
victimes de la violence domestique par l’ordonnance de
protection provisoire ……………………………………………. 29
IOANA URSACHE: Évaluation psychologique versus expertise
psychologique légale. Base juridique et importance des
preuves dans les procédures pénales. Aspects de la pratique
judiciaire ………………………………………………………….. 61
CĂTĂLIN OLIVIAN IONAȘCU: Expertise médico-légale
psychiatrique de la victime mineure et évaluation
médico-légale psychologique de la victime mineure ……….. 76
OANA CHICHERNEA: Mesures visant à protéger la personne
blessée, victime de la violence domestique, afin d’éviter une
victimisation secondaire ………………………………………… 90
MARIAN TRUȘCĂ: La nécessité d’une nouvelle approche dans
l’instruction des affaires impliquant des infractions contre
la liberté et l’intégrité sexuelle, commises contre des
mineurs…………………………………………………………….. 102
DRAGOȘ-NICOLAE DUMITRU: Le modèle français de
protection des victimes de violences conjugales. Garanties
particulières prises par les autorités françaises lors de la
pandémie de COVID-19 ………………………………………… 114
RĂZVAN-HORAŢIU RADU: Examen de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme sur la violence
domestique………………………………………………………… 129
14 Table de matières
DANA-CRISTINA BUNEA: Protection des victimes mineures
d’infractions, du point de vue de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme……………………………... 151
LUMINIȚA NICOLESCU: Corrélation de la législation nationale
avec les conventions internationales sur la protection des
mineurs, en particulier des victimes mineures………………... 166
VALENTIN NICUȘOR CRISTEA, CEZAR SEBASTIAN
MAXIM: Protection des enfants – victimes de la violence
domestique. Considérations générales………………………… 181
SYNTHESES THEORIQUES DE PRATIQUE JUDICIAIRE
TEODOR MANEA: L’infraction prévue à l’article 32 de la loi no
217/2003 sur la prévention et la lutte contre la violence
domestique, republiée, avec modifications et compléments
ultérieurs – brefs commentaires et résumé de la pratique
judiciaire récente ………………………………………………….. 192
LIVIU DRĂGĂNESCU: Pratique judiciaire en matière civile.
Analyse des solutions prononcées par les tribunaux dans les
affaires ayant pour objet les dispositions de la loi no
211/2004 sur certaines mesures visant à assurer
l’information, le soutien et la protection des victimes de la
criminalité…………………………………………………………… 222
DE LA JURISPRUDENCE DE LA HAUTE COUR DE CASSATION ET
DE JUSTICE – Rubrique réalisée par ANTONIA-ELEONORA
CONSTANTIN
A. LE GROUPE DE JUGES A RESOUDRE DES QUESTIONS DE DROIT
EN MATIERE CIVILE
Notification pour résoudre des problèmes juridiques.
Inadmissibilité. Etablir le caractère illégal de la privation de liberté
dans l’exécution d'une peine appliquée par une décision définitive.
Appel en cassation ………………………………………………………… 237
B. SECTION I CIVILE
Appel. Action en responsabilité civile délictuelle. Mise en place du
tribunal. Participation du procureur de la Direction nationale anti-
corruption. Dommages matériels. Frais judiciaires engagés dans
Table de matières 15
une procédure pénale. Dommages moraux. Durée du procès pénal.
Droit à l’image, à l’honneur et à la dignité. Conditions de la
responsabilité délictuelle objective …………………………………….. 265
DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE
LA ROUMANIE – Rubrique réalisée par REMUS JURJ-TUDORAN
Décision de la Cour constitutionnelle de Roumanie no 264 du 27
avril 2017 concernant l’exception d’inconstitutionnalité de la
phrase "au cas où ils cohabitent" des dispositions de l’article 5 (c)
de la loi no 217/2003 pour prévenir et combattre la violence
domestique …………………………………………………………………. 280
Décision de la Cour constitutionnelle de Roumanie no 633 du 12
octobre 2018 concernant l’exception d’inconstitutionnalité des
dispositions de la loi modifiant et complétant la loi no 135/2010 sur
le Code de procédure pénale, ainsi que pour modifier et compléter
la loi no 304/2004 sur l’organisation du pouvoir judiciaire ……….. 290
DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS
DE L’HOMME – Rubrique réalisée par ANTONIA-ELEONORA
CONSTANTIN
Articles 3 et 8 de la Convention. Obligations positives. Respect du
secret de la correspondance. Violence dans l’environnement virtuel
(cyber-violence) en tant que forme de violence conjugale. Absence
d’une enquête pénale effective sur la violence conjugale. Absence
d'un examen du bien-fondé de la plainte de cyber-violence
etroitement liée à la plainte pour violence conjugale. Nécessité
d’aborder de manière globale le phénomène de la violence
conjugale sous toutes ses formes ……………………………………….. 294
Article 2 de la Convention (aspect matériel). Recours à la force.
Blessures potentiellement mortelles causées par des coups de feu
tirés par des policiers pour arrêter une tentative de vol. Règlements
inexacts concernant l’utilisation des armes à feu. Absence de
recommandations sur la préparation et le contrôle des opérations
de police. Manque de préparation de l’intervention. Manque de
formation à la manipulation des armes à balles en caoutchouc.
Article 2 (du point de vue de la procédure). Enquête inefficace sur
les circonstances des blessures subies, commencée seulement à
l’initiative de la victime 8 mois après les événements. Manque de
16 Table de matières
rigueur dans l’administration et la conservation des preuves. Les
expertises pertinentes ont été réalisées plus de 3 et 5 ans après les
faits. Manque de rapidité de la procédure qui a duré plus de 9 ans .. 314
DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION
EUROPEENNE – Rubrique réalisée par CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU
Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (troisième
chambre), affaire C-234/18 PPU et 19 mars 2020. «Renvoi
préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure
de confiscation des biens illégalement acquis en l’absence d’une
condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ
d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI» ………….…………… 338
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (grande
chambre), affaire C-717/18 PPU du 3 mars 2020 – «Renvoi
préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale –
Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d'arrêt européen – Article
2-2 – L’exécution d’un mandat d’arrêt européen – Élimination du
test de la double incrimination – Conditions – Infraction
sanctionnée par l’État membre d'émission avec une peine privative
de liberté d’au moins trois ans – Modification du droit pénal de
l’État membre émetteur entre la date des faits et la date d’émission
du mandat d’arrêt européen – Version de la loi à prendre en compte
pour vérifier le seuil de la peine maximale d’au moins trois ans» …. 344
DE LA JURISPRUDENCE DES COURS D’APPEL – Rubrique réalisée
par FLORENA-ESTHER STERSCHI
Le délit d'agression sexuelle. L’affaire dans laquelle le prévenu,
afin de satisfaire certaines impulsions sexuelles, a interagi avec
trois mineurs, élèves de la classe préparatoire, qu’il a agressés
sexuellement dans les toilettes de l’école. La classification juridique
de l’acte d’agression sexuelle, prévue par l’article 219-1, 219-2-c
du Code pénal. Notification d’office de l’action civile. Le préjudice
moral causé par l’agression sexuelle, générée par la vulnérabilité
de l’âge des personnes blessées …………………………………………. 354
DE LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ
DISCIPLINAIRE DES MAGISTRATS – Rubrique réalisée par TAMARA
MANEA
La violation disciplinaire prévue par l’article 99-a de la loi no
Table de matières 17
303/2004 sur le statut des juges et procureurs. Jurisprudence ……... 381
DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ – Rubrique réalisée par
IRINEL ROTARIU
Crimes de guerre contre les personnes: les "enfants soldats" dans la
législation et la jurisprudence de la Cour pénale internationale et
du Tribunal spécial pour la Sierra Leone ……………………………… 385
ACTUALITES LEGISLATIVES – Rubrique réalisée par REMUS
JURJ-TUDORAN
Loi no 57/2020 du 15 mai 2020 sur la gestion durable des forêts de
Roumanie …………………………………………………………………… 408
RESTITUTIONS – Rubrique réalisée par SIMONA FROLU
Les conclusions du procureur général George Filitti dans l’appel
du prince Gr. Sturdza et du mineur Mihail M. Sturdza ……………… 410
IN MEMORIAM
ILIE PICIORUŞ: Ionel Slăvoiu ….……………………………………… 426