Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII 

AL REPUBLICII MOLDOVA
COLEGIUL TEHNOLOGIC DIN CHIŞINĂU

Lucrare practică
Tema: Calculul indicatorilor tehnico-economici ai întreprinderii proiectate

(pentru grupele MAE)

(reparația si deservirea aparatelor de aer conditionat)

Disciplina: Economia întreprinderii

A elaborat: elevul grupei MAE-422 Saranceanu Alexei

CHIŞINĂU 2021

1
MAKETUL

Lucrării practice / Compartimentului economic

(grupa MAE-422)

CUPRINS

IV. Compartimentul economic.........................................................................................


IV.1. Planul de marketing.................................................................................................
IV.1.1. Piața de desfacere și clienții..........................................................................
IV.1.2. Mixul de marketing al firmei........................................................................
IV.1.3. Strategii de marketing și de gestionare a riscurilor.......................................
IV.2. Estimarea veniturilor și cheltuielilor

2
IV. Compartimentul economic

IV.1. Planul de marketing

IV.1.1. Piața de desfacere și clienții

Caracteristicile de bază ale afacerii

№ Denumirea caracteristicilor Descrierea caracteristicilor


d/o
1 Forma de înregistrare a afacerii (patentă de Societatecu raspundere limitata
întreprinzător, întreprindere individuală, societate cu
răspundere limitată, etc)
2 Locul de amplasare a afacerii (adresa) Comuna bacioi str. A. Corobceanu
3 Fondatorul întreprinderii
4 Ramura industrială în care se încadrează afacerea Deservirea
(industria ușoară, deservirea populației, etc)
5 Denumirea produsului (serviciului) preconizat spre Reparatia aparayelor de aer conditionat
fabricare (deservire)
6 Ideea principală și esența afacerii – caracteristică
succintă

7 Principalele tipuri de materii prime, materiale, utilaje Agent frigorific. Apparat de sudat.
necesare derulării afacerii
8 Caracteristica succintă a procesului tehnologic de Analiza vizuala, diagnosticarea cu ajutorul
fabicare a produsului (serviciului) ehipamentului special, repararea/profilaxia, rodaj

9 Scopul și obiectivele afacerii Satisfacerea profesionala, obtinerea unui profit,

10 Volumul investițiilor (pentru procurarea utilajelor, 154300


construcția încăperilor de producere, etc), lei
11 Volumul profitului preconizat (Pb), lei 269338.76
12 Termenul de recuperae a investițiilor (rînd 10/rînd 11) , 0.57
ani
13 Rentabiitatea afacerii (Rp), % 20
14 Pragul de rentabilitate (Chan/Pî), unități de produs 2198.95
15 Cheltuieli de lansare a afacerii, lei (rînd 10 + 112218.16
cheltuielile necesare pentru asigurarea activității în
prima lună de activitate: Chan/12 luni)

3
Анализa SWOT a ideii de afacere

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


operativitate Lipsa experientei
Pret accesibil Insuficienta cadrelor cu experienta
Volum suficient de lucru

OPORTUNITĂȚII RISCURI
Credite bancare Riscuri legate de aprovezionare
Granturi pentru tinerii anterprenori Riscuri tehnologice

Caracteristici de bază a produsului (serviciului), pieții de


desfacere și a clienților firmei
№ Denumirea caracteristicilor Descrierea caracteristicilor
d/o
1 Caracteristica produsului (serviciului) preconizat spre Consultare, montare, deservirea și reparația
fabricare (tehnologice, calitative, necesitățile pe care le aparatelor de aer condiționat
satisface, eventualul ambalaj, design, etc.)

2 Prețul produsului (serviciului), lei – prețul de contract de 734.86


livrare (inclusiv taxa pe valoarea adăugată - TVA) (Pc)
3 Locul de vînzare a produsului (serviciului), modalitățile de Serviciul va fi acordat la domiciliu
realizare

4 Strategia de promovare a produsului (serviciului) Promovarea va avea loc prin internet


( publicitate )

5 Clienții potențiali, caracteristica succintă Clienții potențiali sunt atât persoanele


individuale cât și companiile mari.

6 Potențialii furnizori de materii prime, materiale, utilaje Eco-lux, cryo-system

7 Caracteristica succintă a concurenților Experiență mare


Bază de clienți formată

8 Prioritățile firmei față de concurenți Operativitate


Preț relative redus

IV.1.2. Mixul de marketing al firmei

4
IV.1.3. Strategii de marketing și de gestionare a riscurilor

IV.2. Estimarea veniturilor și cheltuielilor

Pentru efectuarea analizei financiare a activității preconizate de către firmă (întreprinderea proiectată)
se folosește un spectru larg de indicatori tehnico-economici. Mai jos sunt prezentate noțiunile de bază ale
acestor indicatori și modul lor de calcul.
1. Elaborarea planului de producție și realizare a serviciilor

1.1 Capacitatea de producție – baza de calcul a planului de producție și realizare a serviciilor

Conform proiectului în cauză se planifică reparația și deservirea următorului produs: aparate de aer
conditionat.
Ca bază de calcul a planului de producție și realizare a serviciilor de către întreprinderea proiectată
poate fi utilizată capacitatea de producție pe schimb (Cps), care se determină conform relației de calcul și a
datelor inițiale prezentate mai jos:

Cps= L * Qls , unde: 4·2,6=10,64

L- numărul locurilor de muncă

Qls – producția medie la 1 loc de muncă pe schimb

Numărul locurilor de muncă se determină:

L=Sp/Nsp=__40_/_10__=___4___ locuri de muncă, unde

Sp – suprafața de producție ( 40__ m2)

Nsp – norma suprafeței de producție la 1 loc de muncă ( _10___ m2)

5
Producția medie la 1 loc de muncă pe schimb se determină conform relației de calcul:

Qls=Ts/Tp= __8__/ ___3__= ___2,6__ unități, unde

Ts – durata schimbului de muncă ( ___8_ ore)

Tp – timpul normat pentru reparația unui produs ( __3__ ore)

Introducînd valorile obținute a indicatorilor respectivi în formula de calcul a capacității de producție pe


schimb și efectuînd calculele obținem mărimea capacității de producție pe schimb (Cps) – numărul maximal al
unităților de produs care pot fi reparate pe parcursul unui schimb de muncă:

Cps= L * Qls = _4__ * _2,6__ = __10,64__ unități de produs pe schimb, unde:

L- numărul locurilor de muncă ( ___4_ locuri de muncă)

Qls – producția medie la 1 loc de muncă pe schimb ( ___2,66____ unități de produs pe schimb)

Mărimea capacității de producție se modifică în timp.


1.2. Date inițiale pentru elaborarea planului de producție și realizare a serviciilor

Conform proiectului în cauză –servicii de reparatie si deservirea a aparatelor de aer conditionat– datele
inițiale de bază pentru calcularea planului de producție și realizare a serviciilor sunt: sortimentul producției
(serviciilor) – de reparatie si deservirea, numărul locurilor de muncă – 4 locuri de muncă, capacitatea de
producție (servicii) pe schimb – 10,64 unități, regimul de lucru – 1 schimb de lucru.

1.3. Calculul indicatorilor planului de producție și realizare a serviciilor

În planul de fabricație și realizare a produsului/serviciului preconizat se determină sortimentul și


cantitatea planificată de producere a acestuia. La acesată etapă se calculează următorii indicatori:
- volumul de producție în unități naturale;
1. Qn=Cps*Ftmd*Rl = 10,64 * 248* 1= 2638.72 (unități) pe an
Qn - volumul de producție în unități naturale;
Cps – capacitatea de producție pe schimb, unități; 14

Ftmd – fondul de timp maxim disponibil, zile;


Rl – coeficientul regimului de lucru, schimburi.

6
Tabela 1.3.1.Planul de fabricație și relizare
(volumul de producție în unități naturale)
Sortimentul Capacitatea de Fondul de timp Coeficientul Volumul de producție
producție pe maxim disponibil, regimului de lucru, anual în unități naturale,
schimb, unități zile schimburi Qn
(Cps) (Ftmd) (Rl) (col 1*col 2* col 3)
A 1 2 3 4
Reparatia si deservirea 10,64 248 1 2638,72

2. Planul muncii şi al salarizării. Managementul firmei

2.1. Determinarea necesarului de personal


Pentru proiectul în cauză referitor la personal se determină următorii indicatori:
1.Necesarul de muncitori scriptici (Ns):
Ns=( Nef *100)/(100-Z)=( 4*100)/(100 - 12,1) = 4,5, sau estimativ = 4 persoane pe un schimb, unde
Nef – personalul efectiv de muncitori
Z- procentul planificat de zile neutilizate
2.Determinarea necesarului de muncitori de rezervă (Nr):
Nr = Ns - Nef =4- 4= 0 persoane.

3. Numărul mediu scriptic al personalului (totalul de angajați), Nmst:

Nmst = Ns * RL * Kpac = 4 * 1 * 1,42= 6 (persoane)

Ns - Necesarul de muncitori scriptici (persoane)


Rl – coeficientul regimului de lucru, schimburi;
Kpac – coeficientul personalului administrativ și de conducere (se determină din relația Ns=70% din
Nmst și poate fi selectat în dependență de caz în mărime de la 1-1,42)

Tabelul 2.1.1. Balanţa timpului de muncă pe un muncitor

Nr Indicatorii Zile Procentul


d/o planificat de zile
neutilizate, Z, (%)
1 Numărul de zile calendaristice 365
2 Zile nelucrătoare, dintre care: 117
zile de repaos săptămînal 104
zile de sărbători legale 13
3 Fondul de timp maxim disponibil (P1-P2) 248
4 Număr de zile neutilizate 30 12,10
5 Fondul de timp efectiv (P3-P4) 218
6 Durata medie a zilei de lucru, ore 8
7 Fondul de timp efectiv, ore (P5*P6) 1744

2.2. Calculul productivității muncii

7
Calculul productivității muncii (PM):
1.În unități naturale  (se calculează prin raportarea volumului de producţie exprimat în unităţi naturale
la necesarul scriptic de muncitori) :
PMn= Qn /(Ns* Rl) = 2638,72/( 4* 1) = 659,68 (unități) pe an, unde
Qn - volumul de producție în unități naturale;
Ns - necesarul scriptic de muncitori;
Rl - coeficientul regimului de lucru, schimburi.
2. În unități valorice (se calculează prin raportarea volumului de producţie exprimat în unităţi valorice
la necesarul scriptic de muncitori):
PMv =Qv/(Ns* Rl)= 1615956,74/( 4* 1) = 403989,18 (lei) pe an, unde
Qv - volumul de producție în unități valorice (lei).

2.3. Planificarea fondului de retribuție.

La nivelul întreprinderilor industriale fondul de retribuție reprezintă totalitatea sumelor necesare pentru
acordarea drepturilor băneşti personalului în măsura în care fiecare a contribuit sub aspect calitativ şi
cantitativ, la realizarea sarcinilor întreprinderii.
Statele de personal, fondul de retribuție, salariul mediu și calculele de determinare a indicilor
respectivi pe întreprindere sunt prezentate în tabelele 2.3.1 și 2.3.2.
Tabelul 2.3.1 Statele de personal și fondul de retribuție pe întreprindere
Nr. Denumirea funcțiilor conform Nr. de unități (totalul este egal Salariul lunar de Fondul de retribuție
anual (Fa) (lei)
d/o statelor de personal cu Numărul mediu scriptic al funție (lei)
(col. 3 * col. 4 * 12
personalului (totalul de
luni)
angajați), Nmst.)
1 2 3 4 5
1 Director 1 5000 60000
2 Ingineri 2 4000 96000
3 Contabil 1 5000 60000
4 Muncitori auxiliari 2 4000 96000
Total 6 - 312000

Tabelul 2.3.2. Calculul salariului mediu pe întreprindere

Nr. d/o Indicatorii Suma (lei)


1 Fondul de retribuție anual (Fa) = 312000 (lei) 312000
(total col. 5 tabelul 2.3.1)
2 Fondul de retribuție direct (Fd) 218400
8
Fd = Fa * Kd = 312000 * 0,7 = 218400(lei)
Kd – coefficient de retribuție direct = 0,7
3 Sporuri totale către fondul de retribuție direct (St) 93600
St = Fa * Кst= 312000* 0,3 = 93600 (lei)
Кst – coeficient sporuri totale către fondul de retribuție direct = 0,3
4 Retribuția medie anuală (RMA) 52000
RMA=(Fa)/(Nmst) = 312000/ 6= 51428,57 (lei)
(Nmst = total col. 3 tabelul 2.3.1)
5 Retribuția medie lunară (RML) 4333.33
RML= RMA / 12 luni = 52000/12 = 4333.33 (lei)

2.4 Managementul firmei

Funcțiile generale ale managementului firmei.


Directorul- managerul genera al firmei care se ocupă cu distribuirea resurselor si planificarea
operativă, planificarea strategică și cu planificarea pe termen lung de asemenea va raspunde de relația cu
clienții
Contabilul- pe lângă funcția generală de contabil va vi încadrat și în alegerea și managementul
personalului
Inginer- personalul esențial care se ocupă cu acordarea serviciilor și deservirea populație.
Muncitori auxiliari- personalul ce se ocupă cu ajutorul și susținerea inginerilor și cu deservirea care nu
necesită cunoștințe speciale

Organigrama firmei.
Director

Contabil

Ingineri

Muncitor
auxiliar

Formele de salarizare a personalului.


Salarizarea muncitorilor va fi efectuată în aport, fiecare având câte 5% de la suma comenzii

3. Costurile de producţie (cheltuielile) și veniturile


3.1. Calculul costului unitar al produsului

9
Planificarea costului de producție se efectuează cu scopul determinării sumei cheltuielilor totale pe
întreprindere, precum și a costului complet pe unitate de produs, care se efectuează pentru toată gama de
produse fabricate de întreprindere.
Pentru calcularea sumei cheltuielilor totale pe întreprindere, precum și a costului complet pe unitate de
produs se calculează mai întîi costul materialelor necesare pentru fabricarea unei unități de produs în
conformitate cu următoarea tabelă:

Calculul costului consumului de materiale pe unitate de produs (Chm)

Nr Denumirea Unitatea de Consumul pe unitate de Preţul Suma Suma de procurare


d/o materialelor măsură produs (lei) (lei) direct de la furnizori
(lei)
A 1 2 3 4 5 6
1 Aliaj 1 10 10 8
2 Filter 1 50 50 40
3 Agent frigorific g 750 200 150 120
4 Azot Kg3 0.3 10 3 2.4
5 Gaz tehnic l 0.2 20 4 3.2
Total - - - 217 173.6

Calculul costului unitar al produsului se efectuează pe articole de cheltuieli conform Tabelului 3.2.1 (col. 2).

3.2. Calculul cheltuielilor de producție anuale

Cheltuielile ce sunt parti componente ale costului de producție în total pe întreprindere reperzintă așa
numitele elemente economice: cheltuieli materiale, cheltuieli cu retribuția muncii, contribuții de asigurări
sociale, contribuții de asigurări medicale, amortizarea mijloacelor fixe, alte cheltuieli.
Cheltuielile anuale de producție pentru realizarea proiectului în cauză sunt reflectate în tabelul 3.2.1. (col. 3).

Tabelul3.2.1. Cheltuieli anuale de producție


Nr. Articole de cheltuieli Pe unitate de Pe volum de
d/o produs (lei) producție (lei)
10
A 1 2 3 (col 2 * Qn)
1 Cheltuieli materiale (Chm) (valoarea pe unitate de produs este indicată în 173.6
tabelul “Calculul costului consumului de material pe unitate de produs
(Chm)” Total col. 6 = 173.6 (lei) 458081.79
2 Cheltuieli energie electrică (Chee) 0.76
Chee=(W/Qn)* Pee=(1200/2638.72)*1.68 lei=0.76lei 2005.42
3 Cheltuieli energie termică (Chet) 4.54
Chet=(Gg/Qn)*Pg=(12/2638.72)*1000 lei=4.54 lei 12000
4 Cheltuieli pentru apă (Chap) 0.99
Chap=(V/Qn)* Pa=(327/2638.72)*8 lei=0.99 lei 2616
5 Cheltuieli cu retribuții directe (Chrd) 82.76
Chrd= Fd /Qn= 218400/ 2638.72= 82.76 (lei) 218400
6 Cheltuieli cu retribuții indirecte (Chri) 118.24
Chri=St/Qn = 312000/ 2638.72 = 118.24 (lei) 312000
7 Contribuții în fondul social (Chfs) 36.18
Chfs=(Chrd+Chri)*18/100 = ( 82.76+ 118.24)*18/100= 36.18 (lei) 95468.89
8 Asigurările medicale (Cham) 9.04
Cham=(Chrd+Chri)*4,5/100=(82.76+ 118.24)*4,5/100= 9.04 (lei) 23867.22
9 Cheltuieli pentru pregătirea și asimilarea produselor noi (Chpp) 3.31
Chpp=(Chrd*4)/100=( 82.76*4)/100 = 3.31 (lei) 8735.21
10 Cheltuieli pentru întreținerea și funcționarea utilajului (Chîu) 4.96
Chîu=(Chrd *6)/100 = (82.76*6)/100 = 4.96(lei) 13102.82
11 Cheltuieli de secție (Chs) 20.69
Chs=( Chrd *25)/100=( 82.76*25)/100 = 20.69 (lei) 54595.11
12 Costul secției (Cs) 454.47 1199219.07
Cs=Chm+Chee+Chet+Chap+Chrd+Chri+Chfs+Cham+Chpp+Chîu+Chs
=173.6+0.76+4.54+0.99+82.76+118.24+36.18+9.04+3.31+4.96+20.69=454.47 (lei)
13 Cheltuieli administrative (Chad) 8.27
Chad=(Chrd *10)/100=( 82.76*10)/100 = 8.27(lei) 21838.04
14 Cheltuieli generale gospodărești (Chgg) 12.41
Chgg=(Chrd *15)/100=( 82.76*15)/100 = 12.41 (lei) 32757.07
15 Alte cheltuieli (Cha) 9.93
Cha =( Chrd *12)/100 = (82.76*12)/100 = 9.93 (lei) 26205.65
16 Costul de uzină (Cu) 485.08

Cu=Cs+Chad+Chgg+Cha=454.47+8.27+12.41+9.93=485.08 (lei) 1279990.29


17 Cheltuieli comerciale (Chcom) 24.25
Chcom=( Cu*5)/100=( 485.08*5)/100 = 24.25 (lei) 63988.96
18 Costul complet pe unitate de produs (Ccup) 510.33
Ccup= Cu + Chcom = 485.08+ 24.25 = 510.33 (lei) 1346617.97

3.3 Calculul veniturilor anuale

Veniturile anuale ale întreprinderii reprezintă suma mijloacelor bănești încasate din vînzarea producției
(serviciilor) planificate și fabricate de către întreprindere pe parcursul unui an de zile.
La această etapă se calculează următorii indicatori:

11
1.Prețul de întreprindere a produsului/serviciului, lei:
Pî = Ccup *Kmp = 510.33 *1.2= 612.39 (lei)
Pî – preț de întreprindere a produsului (serviciului), fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), lei. În baza acestui
preț se încasează și se formează veniturile întreprinderii;
Ccup - costul complet pe unitate de produs, lei
Kmp – coeficientul marjei de profit, care se stabilește în dependență de cererea și oferta produsului
(serviciului) pe piață și în condiții normale se stabilește orientativ în mărime de la 1,15 pînă la 1,3.
2.Volumul de producție în unități valorice (volumul veniturilor din vînzări), lei:
Qv= Qn* Pî= 2638.72*612.39= 1615956.74 (lei) pe an
Qv – volumul de producție în unități valorice (volumul veniturilor din vînzări), lei;
Qn - volumul de producție în unități naturale;
Pî – preț de întreprindere a produsului (serviciului), fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), lei. În baza acestui
preț se încasează și se formează veniturile întreprinderii.
3. Prețul de contract de livrare a produsului/serviciului, lei:
Pc =( Pî + (Pî * Ctva)/100) = (612.39+ (612.39 * 20)/ 100) = 734.86 lei
Pc – preț de contract de livrare a produsului (serviciului), inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA la cota de
20 % de la mărimea prețului de întreprindere), lei. Prețul de contract se negociază cu clienții și se indică în
contractul de livrare a producției (serviciilor);
Ctva = 20 (reprezintă cota standard a taxei pe valoarea adăugată stabilită de legislația fiscală a Republicii
Moldova, care la moment constituie 20 %).
Tabela 3.3.1.Planul de fabricație și relizare
(volumul de producție în unități valorice - volumul veniturilor din vînzări)
Sortimentul Volumul de producție anual Preț de Volumul de producție anual în
în unități naturale întreprindere, unități valorice, lei (col 1*col2)
(Qn) lei (Pî) (Qv)
A 1 2 3
Reaparația și deservirea 2638.72 612.39 1615956.74

4. Planificarea profitului şi indicatorilor rentabilităţii


4.1. Esenșa economică și importanța profitului

Profitul reprezintă un indicator de bază al aprecierii eficienței econimice a activității agentului economic și
permite identificarea disponibilităților și posibilităților de dezvoltare a acestuia. Se determină ca diferența
dintre suma veniturilor și suma cheltuielilor efectuate pentru desfășurarea activității.

12
La nivel general deosebim profitul pe unitate de produs, profitul brut obținut în rezultatul activității și
profitul net, care se calculează ca diferența dintre profitul brut și impozitul pe venit.
1.Profitul pe unitate de produs (Pup) :
Pup =Pî-Ccup = 612.39- 510.33 = 102.6(lei), unde
Pî – preț de întreprindere a produsului (serviciului), fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), lei
Ccup - costul complet pe unitate de produs, lei
2.Profitul brut (Pb):
Pb = Qv – Chan = 1615956.74 – 1346617.97 = 269338.76 (lei), unde
Qv - volumul de producție în unități valorice (lei)
Chan – cheltuieli anuale de producție (lei)
Chan = Ccup*Qn = 510.33* 2638.72 = 1346617.97(lei), unde
Qn - volumul de producție în unități naturale
3.Impozitul pe venit (Iven):
Iven = ( Pb*12)/100 = (269338.76 *12)/100 = 32320.65 (lei)
4.Profitul net (Pnet):
Pnet = Pb - Iven = 269338.76 - 32320.65 = 237018.11 (lei)

4.2. Indicatorii rentabilității


Rentabilitatea este o formă a eficienței economice a activității, care evidențiază capacitatea agentului
economic de a acoperi cheltuielile efectuate pentru producerea și desfacerea mărfurilor/serviciilor și de a
obține profit. Rentabilitatea sete o noțiune generală care măsoară raportul dintre rezultatele obținute în
procesul activității desfășurate și mijloacele utilizate în procesul acestei activități.
Rentabilitatea activității în cadrul poiectului în cauză se estimiează în baza calculării următorilor indicatori:
1.Rentabilitatea producției/serviciilor (Rp):
Rp = (Pb / Chan)*100 = (269338.76 / 1346617)*100 =5 %, unde
Pb – profitul brut
Chan – cheltuieli anuale de producție
2.Rentabilitatea pe unitate de produs/serviciu (Rup):
Rup = ( Pup / Ccup)*100 = ( 102.6 / 510.33)*100 = 20%, unde
Pup - profitul pe unitate de produs
Ccup - costul complet pe unitate de produs
3.Cheltuieli la 1 leu realizare produs/serviciu (Ch 1 leu):
Ch 1 leu = Chan /Qv = 1346617.97 / 1615956.74 = 0.83 (lei), unde
Chan – cheltuieli anuale de producție (lei)
Qv - volumul de producție în unități valorice (lei).

13
5. Indicatorii tehnico-economici ai întreprinderii proiectate

Tabelul 5.1. Indicatorii tehnico-economici ai întreprinderii proiectate

Nr. Indicatorii Identificator Unitatea de Rezultatul


d/o măsură
1 Volumul de producţie în unităţi naturale Qn unităţi 2638.72
2 Volumul de producţie în unităţi valorice Qv lei 1615956.74
3 Producţia medie pe un muncitor PMv lei 403989.18
4 Necesarul de muncitori scriptici Ns*RL persoane 4
5 Fondul de retribuție anual Fa lei 312000
6 Retribuţia medie lunară RML lei 4333.33
7 Prețul de întreprindere Pî lei 612.39
8 Costul complet pe unitate de produs Ccup lei 510.33
9 Cheltuieli anuale de producție Chan lei 1346617.97
10 Profitul pe unitate de produs Pup lei 102.6
11 Profitul brut Pb lei 269338.76
12 Profitul net Pnet lei 237018.11
13 Indicatorii rentabilităţii Rp % 20
14 Cheltuieli la 1 leu realizare Ch 1 leu lei 0.83

Concluzie
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Referințe bibliografice

14

S-ar putea să vă placă și