Sunteți pe pagina 1din 7

PAULA'STOIAN.

OVICI

\,

,t
F RAT I]I
D.AVENPORt

Volumul 1

o PASIUNE PENT'RU EL
Capitolul 7

Stau qi mb intreb de ce stau pe veranda bunicii qi md


gdndesc la trecut, in loc sd fiu in eclipamentul de alergare,
lu6nd la pas parcul din apropiere? Insd, din pdcate, am qi
rdspunsul Ia aceastd intrebare. Asear6, am inceput sA trimit
cereri de inscriere la facultate qi acum md gdndeam cdt de
Descrierea CIP a Bibliotecii Nagionale a Rom1niei
STOIANOWU,PAULA
bine ar fi dac[ qi mama ar fi aici. Dar ea nu este, qi nici tata.
Fragii Davenport / Paula Stoianovici. - Timigoara : Stylished' 2019- $i-au separat vielile acum doi ani qi de atunci nimic
4 vol. nu mai este in reguld in viafa mea. Plecarea mamei, care a
ISBN 97 8-606-9017-40- 1
- - ISBN 978-606-9017-41-8
venit parcd cdzut{ din cer, m-a afectat. incd o face, intr-o
VoI. 1. : O pasiune pentru eI. 2019.
anumit5 mdsur6, dar timpul qi-a spus cuv6ntul qi incerc,
821_135.1 cum pot mai bine, sd rezist. Care o fi fost motivul, nu qtiu.
Nimeni nu Etie. Ne-am trezit cd iqi face bagajele qi pleacd
din Cleveland, sub pretextul cd se duce la o prietend din San
Editura STYLISHED Francisco. Doar c6, a uitat sd se mai intoarcd acasd,la so! qi
Timi po ar a, J ude;ul Timi g fiicd. Parcd nici nu am fi existat in viaia ei. S-a decis acum
Calea Martirilor 1989, nr. 51/27 doi ani sdvin6, doarpentru o sbptdm0nS, qi apoi aplecatiat.
TeI. :4917 27.07.49.48
(+

www. sty li sh e db o oks. r o


De atunci nu mai gtim foarte multe despre ea, ce face sau
de ce a plecat. Faptele ei au adus qi consecin{e in via{a mea
qi a tatei; datorii nepldtite, restanfe la ipotecd, taxe pe care
tatanu le putea suporta din cauzd cd Fiscul pusese sechestru
pe toate conturile bancare. Aqa cd, a vdndut casa in care
stdteam qi ne-am mutat intr-un apartament mai mic; insl
nici acolo nu am dus-o prea grozav, aga cd am ajuns sd ne
mutbm la bunica, mama mamei - chiar dacd tata nu prea
voia. insd cdnd eqti la limitd, accepfi orice. Limita tatei a
atins apogeul cdnd a venit mama acas5, pentru a doua oard,
qil-atratatcu o rdcealS pe care nu o vdzusem la ea vreodatd.
Mi-am vdzut mama plecdnd din nou qi eram convinsi cd
un divor! va avea loCin cur0nd, insd nu a venit. in schimb
a venit o decizie a tater, una care m-a distrus qi mai mult
decdt eram deja. M-a l6sat in grija bunicii qi a luat calea
New York-ului, oraEul lui natal. Iar eu am rdmas in urmd,
pldngdnd noplile qi incercdnd sd nu fac o prostie care putea
sd-mi aducd necazuri,
Paula Stoianovici Fra{ii Davenporl Volumul l O pasiune pentru el

Am rlmas in urmb, insd asta nu m-a descurajat qi mi-am incep cu o alergare uqoari qi o Jin aqa vreo doudzeci de
vdzut de studii. Iar acum visez cu ochii deschiqi la o carierb
minute. Zilele trecute nu am avut timp s[ alerg, iar acum
corpul meu resimte acest lucru.
in jurnalism, dar Dumnezeu qtie dacd o sd qi reuqesc.
Pe cdnd ajung la intrarea in parc, imi simt muqchii
imi deschid, penku a nu qtiu cdta oard, e-mailul qi mai
picioarelor cum ard, aqa cd md aqez pe o bancd qi imi trag
trimit la o ultimd facultate cerere de inscriere; deqi e un vis
sufletul. Doamne, zici cd n-am alergat vreodatd in viafa
frumos. New York University (NYU) este un vis qi nu prea
mea. insd e pldcut. Md ajutd sd md destind.
cred cd voi fi acceptat[.
Dupd vreo cinci minute de odihnd, imi sund telefonul
Las deoparte laptopul qi md schimb in echipamentul
ascuns in buzunarul pantalonilor de yoga. il scot qi z6mbesc
de alergare; dacd mai stau ?ncd cinci minute sigur nu mai
c0nd vdd numele tatei pe ecran. Chiar dacd a plecat, am
plec. Mi-am fbcut obiceiul ca diminea{a, inainte de a pleca
{inut leg[tura, deqi aq fi vrut s6 fie l6ngd mine. Dar viafa nu
la qcoald, sd alerg. Nu neapdrat pentru condilia fizic[, insd e intotdeaunaroz qi cu floricele in ea.
md ajutd la starea de bine. Cdci Dumnezeu mi-e martor cd Tati! strig eu in telefon sperdnd sd nu il fi asurzit.
?n ultimii ani, starea mea de bine a luat-o de la nord la sud, - Bund scumpo! Stai sd ghicesc! Eqti la alergat, dacd
in decursul cdtowa zlle. - dupl ord?
mi iau
Cobor scdrile, cu cfutile deja in urechi, gi strig la bunica, Doar ce m-am oprit, pentru a-mi trage sufletul, qi md
care e in bucdtdrie, mai mult ca sigur pregdtind micul dejun. -
intorc acasd.
Buni, am plecat la alergat! Scumpo, de ce te incdpdldnezi gi nu vrei sd vii, din
-Deja sunt cu mdna pe mdnerul de la uqb qi stau qi aqtept -
nou, vara asta la mine?
rdspunsul ei, care nu int0rzie sI vind. Nu e vorba de incdp6!6nare, tat6, dar ce sd fac qi in
Bine scumpo! Sd nu stai mult, micul dejun e gata -
New York? Sd colind magazinele qi strdzile?
-
?ntr-o o16, md anun!5 ea. in timp ce rosteam aceste cuvinte, o micd parte din
P[qesc pe verandd qi, aqa cum bdnuiam, vecina noastrd, mine lopdia qi imi striga sd plec din ora;ul acesta.
doamna Pollack, igi udd gazonul. Sincer nu qtiu de ce o Uite, arn o altd propunere pentru tine atunci. Mi-ai
face, nu va deveni mai verde dacd il udd zllnic, dar cred cd
-
spus cd vrei sd mergi la facultate. Secretara mea a fdcut
a$a s-a obiqnuit. cAteva cercetdri, iar dacd eqti de acord, pofi veni in New
Bund dimineaJa, doamnd Pollack! York si faci facultatea. $ansele sunt mult mai mari aici,
- O, bund scumpo! Bunica ta s-a trezit? Aq vrea sd decdt in Cleveland, scumpo. Eu te pot ajutamai mult dacd
-
vorbesc ceva cu ea. eqti aici, qi nu in oraqul dla. Nu ifi face bine, deloc! $i iar-
Pentru ea vorbitul inseamnd barfit, de fapt, dar la 60 de td-md cd i{i spun asta, dar gi bunica ta este de acord cu mine.
ani ce mai po{i cere? Ai vorbit cu bunica despre asta?
- am vorbit, pentru cd amdndoi suntem ingrijorafi
Da, s-a trezit. O gdsifi in buc[tdrie, qi o iau inspre -D4
-
poartd. Daci mai stau cdteva secunde, qtiu sigur cd incepe
pentru tine. Nu ieqi afard din casd, alergi toatd ziua, te-ai
izolatde tot ce inseamnd prieteni. Cdt vei mai sta in cochilia
cu chestionatul. $i e atdt de enervant!
Paula Stoianovici Fra{ii Davenport Volumul l O pasiune pentru el

asta, Myla? Mama ta ne-a dat dracu' pe to{i, inclusiv pe o altd lume. O lume a bunului-gust, a luxului qi a cercurilor
tine, draga mea. Nu vreau sd o vorbesc de rdu, Myla, dar nu sociale inalte. $i pe cdt de extravagantd e aceastd noud
mai suport. Tu intr-un orag, eu in altul, c6nd putem si fim lume, pe atdt de tare m-a plictisit. Totul e prea formal, se
bine mersi unul l6ngd celdlalt. vorbeqte incet qi se bea qampanie, iar atmosfera asta nu prea
Nu qtiu ce sd zic, tatd. M-am gdndit la facultate, dar... a fost pentru mine. Ca sd nu mai zic cdt mi-a luat numai sd
- Nici un dar, Myla! Gata,pdnd aici! Eu unul nu mai md pregdtesc pentru acele evenimente.
-
suport sd qtiu cd pldngi zllnic. Putem sd renaqtem din pro- Dar sd fac facultatea acolo? Este o altd laturd pe care
pria cenuq6. Eu am frcut-o! $i tu trebuie s[ o faci! Dupd a$ vrea sd o experimentez. Oare visez? Sd fac facultatea in
cum vezi, mama ta nu are de gdnd sd se intoarcd in Cleve- New York gi tata sd fie l6ngd mine?
land foarte curdnd. Cdnd te decizi gi simli cd eqti pregdtitd, insd trebuie si gdndesc la rece, s[ imi adun g6ndurile
sun6-m5! ilirczerv un bilet de avion qi vii la mine. qi sd vorbesc qi cu buni despre asta. Ar insemna sd o las
Cu asta mi-a inchis gura. singur6, iar asta md intristeazd.
Chiar nu qtiu ce sd ifi rdspund, tat6. E o schimbare Chiar nu qtiu ce s6 fac in legdturd cu mutarea Ia tata.
majord.
- Are dreptate, o qtiu prea bine. M-am inchis in mine, mi-am
Nu imi rdspunde acum. Gdndeqte-te cdteva zile qi abandonat toJi prietenii pe care ii aveam, vialamea socialS
-
vei vedea cd am dreptate. Da, este o schimbare majord, dar este inexistent5, singura mea prietend fiind Lauren, care imi
i{i vreau binele qi nu mai vreau sd suferi. suportd toate tdmpeniile posibile.
Bine, tati! Md gdndesc cdteva zile, dar nu promit Am nevoie de un imbold, iar tata mi-a servit unul pe
-
nimic. Tu cum mai eqti? tav[. Deqi la inceput nu imi doream sd fac facultatea in New
Nu-fi face griji pentru mine, eu sunt bine. Acum York, ci in Cleveland, la Jurnalism. Dar, dacd md gAndesc
-
trebuie sd te las, scumpo! Sunt aqteptat intr-o qedinfd. mai bine qi dacd iau in considerare spusele tatei, acolo am
Bine, tatd, ai grij6 de tine. mai multe qanse sd imi construiesc o carierd dec6t aici.
- tu de tine, scumpa mea. Pdrerea mamei nici nu o iau in considerare, chiar nu
$i
-Termin conversa{ia cu tata qi nu md mai simt in stare am de ce sd o fac. Aqa cum nici ei nu i-a pdsat de mine, de
sI alerg. Mi-a dat atdt de mult de gdndit. Sd merg la New faptul cd iqi lasd copilul la sute de kilometri distanfd, nici
York? Ar fi fantastic, dar oare md simt pregdtiti pentru o mie nu imi va mai pisa de acum incolo. Voi vorbi cu bunica
schimbare? qi sunt ferm convinsi cd are aceeaqi pdrere ca qi tata; sb
Am nevoie de ceva timp de gdndire, e evident, dar pe plec din oraqul 6sta, care mi-a adus numai suferintd qi multd
mdsur6 ce md apropii de casd, g6ndul infloreqte tot mai tare amdrdciune.
in mintea mea qi md enhtziasmez qi mai mult de idee. Nu Ajung infala casei, pe aleea pietruitd, qi md indrept spre
pot sd neg cd New York e tiltd, hime, nu alt oraq. Am fost uq6. invdrt mdnerul uqii, pdqesc in holul mic de la intrare qi
o singur[ datd, anul trecut, qi m-a fascinat la fiecare pas. m[ descalf de adidaqi.
Magazine, cl[diri, oameni, totul e diferit. Mi-a fost suficient Buni, am ajuns! Yezi cd md duc sd fac un duq, strig,
o datd,si m-am ataqat de el. Datoritdtatei, am reuqit sd v[d
-
urcdnd scbrile casei.
Paula Stoianovici Fralii Davenport Volumul l O pasiune pentru el
Ajunsd in camera mea, caut in dulapul cu haine ceva Ce vorbeqti buni! Eu, iubifi? Nu vezi cd abia ies din
lejer de imbrdcat, pentru cdazinu mai am de gdnd sd ies din -
casd, dardmite sd mai am un iubit. I-am spus tatei cd md voi
casd. O pereche de pantaloni de trening largi qi un tricou, la gdndi la asta qi ii voi da un rdspuns in cdteva zile.
fel de larg. Las hainele pepat, scot din buzunarul pantaloni- Gdndeqte-te, dar eu ili spun, de pe acum, sd te duci.
lor telefonul qi il las pe birou. -
O facultate in marele orag va fi un rnare plus pentru cariera
Duqul este at6t de revigorant. Ca o ploaie intr-o zitotidd ta. Acum hai sd mdncdm, p0nd nu se rdcegte mdncarea.
de vard. Dar md qi ajutd si-mi limpezesc pu{in mintea, Peste zi, am ajutat-o pe bunica cu florile din curte, de
inainte de a vorbi cu bunica. Ceea ce nu va fi uqor, cdci imi care este foarte mdndrd. Mare lucru nu am fbcut, cred cb
iubesc bunica qi nu aq vrea sd o rbnesc plecdnd din oraq. mai mult am incurcat-o, pentru cd mie capul imi stdtea
Cu un prosop infbgurat in jurul meu, ies din baie qi numai la propunerea tatei.
md imbrac cu hainele pe care le-am pregdtit deja, apoi imi Am luat cina pe terasa din spatele casei, unde stim, de
impletesc pbrul qi decid cd este vremea s5 cobor. obicei, in fiecare seard. Imediat dupd cina copioasd pregdtitd,
Cu telefonul in m6nd, intru in bucdtdrie, unde mirosul de bunica, ea s-a refugiat in dormitorul ei qi eu in camera
de mdncare md loveqte din plin. Bunica std pe unul dintre mea.
scaunele de la masd qi citeqte ziarullocal. Cdnd md vede, iqi Deqi am aplicat pentru facultate aici in Cleveland, nu
ridicd privirea din ziar qi imi zdmbeqte drdgdstos. m-am mai interesat de Universitatea din New York. Despre
Bine c[ ai terminat, scumpa mba! Chiar voiam sd cele de aici qtiu cam totul, dar acum trebuie sd caut infor-
-
vin sd te chem, zice ea, in timp ce se ridicd de la mas6, mafii despre cele din New York, despre care nu am deloc
abandondnd ziarul. habar. Cu g6ndul acesta, pornesc laptopul qi incep cdutarca.
De fapt, aq vrea sd vorbesc ceva cu tine, ii zic eu, C-am dup[ o ord, revin la pagina oficiald a NYU qi mai
-
aqezdndu-md pe unul dintre scaune. citesc o datd,cerinlele. $i, frrd sd mai stau pe g6nduri, salvez
Spune, te ascult. formularele pentru inscriere qi incep sd completez spafiile
-Am inceput sd ii povestesc despre propunerea tatei, de goale. Dup[ ce am terminat, le salvez qi md pun sd imi caut
a md muta qi a face facultatea in New York. M-a ascultat un film.
cu aten{ie qi, chiar dacd nu mi-a spus-o, vdd pe chipul ei Nu sunt eu o romanticd, dar filmul The Age of Adaline
cd propunerea asta bruscd o intristeazd. Aq vrea si pot face mi-a atras atenlia. Uitdndu-md la film, telefonul incepe sd
cumva sd mb impart, dar trebuie sd md gdndesc qi la viitorul sune. Md uit pe ecrarn, insd nu cunosc numErul qi dacd md
meu, pentru cd nu imi voi petrece intreaga viald aldturi de iau dupd prefix nu este unul de Cleveland sau New York.
bunica sau poate de mama, asta dacd mai are de g6nd sd Apds tasta verde de pe ecran qi rdspund persoanei aflateLa
vin[ acas6. cel5lalt capdt al firului.
deja despre ce ai vorbit cu tatdl tdu.
$i eu cred, Alo!
- $tiam
la fel ca el, ci mutarea asta ili va face bine. Eu am ajuns la - scumpa mea! Aproape scap telefonul din
o vdrstd gi nu cred cd ili doreqti sd mai stai cu bunica. Mai -Bun[,
mdn6, cdnd aud vocea atdt de cunoscutd.
ales cdnd - qtiu eu - ai vrea sd ai un iubit sau si ifi aduci Bun6, mamS! rdspund cu o voce rece gi pasiv6.
prietenii acasd. - Ce faci, dragamea?
10 - 11
Paula Stoianovici Fralii Davenport
Este mama mea gi nu vreau sd vorbesc aga despre ea, Capitolul 2
dar s-a lovit la cap? Aluat-o razna? Tonul vocii ei sund ca Ei
cum am fi vorbit ieri, iar acum vrea sd mai stdm Iataclale. Dupd disculia cu mama de aseard, tot ce am mai putut
O intreb are camstupidd, mam6, dupl atdta timp, nu sd fac a fost sd fac un duq scurt gi sd md schimb in pijamaua
-
crezi? mea preferatd, camai apoi sd md bag in pat qi sd las somnul
s[ m[ invdluie.
$tiu cd te-am ldsat de izbeliqte, Myla, ins[ nu am
-
avut incotro. Crede-md! Dupd un somn de mai bine de doisprezece ore, foarte
Nu ai al'ut incotro? strig efectiv in telefon. M-ai odihnitor, am coborit in bucdtbrie unde bunica md aqtepta
-
l6sat, pur qi simplu, in grija bunicii, m-ai dat dracu' qi pe
deja cu micul dejun pregdtit. Nu a fost nici mdcar pulin
surprinsd cdnd i-am spus cd am de gdnd sd mb mut in New
mine qi pe tata. Ce crezi, cd nou[ ne-a fost uqor aici?
York, cu tata. Ba din contrd, s-a bucurat pentru mine qi era
Myla! Mdsoard-li cuvintele, sunt mama ta! deja cu gdndul in o sut[ de pdrfi; s5 completez actele nece-
- Eqti mama mea? scuip eu vorbele. Atunci, vino nai-
- dacd vrei s[ fii mam6, nu sta la sute de kilometri sare pentru facultate, sd cumpdr biletul de avion, chestii de
bii acas6, genul acesta.
distanfd. Prea pulin imi pasd de ceea ce spui qi vrei tu. Am terminat micul dejun gi primul lucru pe care l-am
Crezi cd mie mi-a fost u;or aici? Sd stau atdt de fbcut a fost sd vorbesc cutata,pentru a-mi spune ce informa-
-
departe de voi? fii a gdsit secretara lui despre facultdfile din New York. Nu
Nu se vede cd ai int6mpinat greutdli, chiar din con- dup[ mult timp mi-a trimis tot felul de broquri qi informafii,
-
trd. Uite, faci ce vrei. Eu am de gdnd sd incep o facultate qi dar cel mai mult m-am bucurat c6nd am gdsit gi informaJii
sd imi vdd de viitor. Tata, din c0te se pate, areuqit sd te uite despre NYU printre ele. Am citit qi recitit broqura despre
Ei nu cred cd iqi doreqte sd te mai vad6. Pentru noi nici
nu NYU qi am luat o decizie. Aceasta era universitatea potrivitd
mai exiqti. Cdnd ili va veni mintea la cap, atunci vom mai pentru mine. Am depus scrisoarea de intenfie pentru a stu-
vorbi, imi termin eu micul discurs, plind de nervi. dia la Facultatea de Jurnalism, plus alte dou[ scrisori pentru
Myla... alte facultd1i, in cazul in care nu voi fi admisd la prima.
-Dar,
Pa, mamd!
Eram hotdrdtd sd md mut in New York.
-Trdntesc telefonul inapoi pe birou, furioasd la culme. Evident c[ l-am sunat pe tata qi i-am spus, iar el s-a
bucurat extrem de tare de toatd treaba asta cu mutatul. Ba
Asta a fost ultima picdturd care a umplut paharul.
chiar, din ce am infeles, incepe sd facd pregdtiri pentru
Pdnd aici. Voi accepta propunerea tatei gi md voi muta
venirea mea.
in New York. Azi incepe o noud viafd pentru mine. Departe Peste zi nu am frcut altceva decdt sd mb invdrt prin
de suferinlh gi chin. cas6, verifi cdnd ca nu cumva sd uit ceva. Normal cd bunica
se amuza pe seama mea qi zicea cd ardt ca o gdin6 beatd,
care nu iqi gdseqte locul.
Fericirea qi-a fbcut loc in inima mea, trdiam una din
acele zlle in care eqti mereu cu zdmbetul pe buze. Dupd
multe zile de agonie eram, in sfhrgit, fericitb.
t) 13
Paula Stoianovici Fralii Davenport Volumul I O pasiune pentru el

Dupd tnzbor de aproape trei ore, avionul aterizeazdpe


A trecut de atunci o sdptdmdnd qi acum stau in sala de aeroportul LaGuardia. Privesc prin geamul uriaq noul meu
agteptare a aeroportului din Cleveland, allturi de bunica, oraq qi, involuntar, incep sd z0mbesc.
aEteptdnd nerdbddtoare sd imi anunfe zborul cdtre New Mi-am luat bagajele qi cdnd ies pe poartd il v[d pe
York. Biata bunic[ este atdt de tdcrtt6, entuziasmul pe care tata, care md agtepta. Cdnd m5 vede, md strdnge in brale de
il avea zllele trecute i-a dispdrut, qi chiar dacd nu imi zice, r[mdn ftrd aer, la propriu.
qtiu prea bine cd sufer[ in sinea ei, dar md qi inlelege. ii iau Tat6! Tatd! Aer! Am nevoie de aer.
mdna in a mea qi o strdng puternic. - Scumpo! Nici nu qtii cdt de mult md bucur cd ai
Buni, te rog, zi-mi dacd eqti supdratd cd plec. De -
ajuns. Hai, maqina ne aqteaptd afard!
cflnd- am plecat de acas[ eqti tdcutd, sigur eEti bine? imi trage bagajele dupd el qi este tot numai unzdmbet,
Sunt bine, scumpo, doar cd m-am obiqnuit cu tine dar nici eu nu sunt mai prejos pentru c[ incep qi eu sd zdm-
-
alituri qi parcd, acum cd pleci, incep sd md simt singurd. besc.
pofi veni oric0nd sd md vizitezi qi eu voi face la in intimitatea maqinii, las capul pe spate qi incerc sd md
-Dar
fel. Hai sd nu ne intristbm chiar acum, bine? relaxez cdt pot de mult, sd md bucur de noua avenfurd care
O imbrdJiqez qi o strdng la pieptul meu, iar regretul cste pe cale sd inceapd. Chiar dacd am al'ut bilet la clasa
incepe sd md ndpddeascd. intdi, unde am avut parte de tot confortul posibil, nimic nu
in difuzoare se anunld zborul meu, aqa cd md ridic, egaleazd un somn bun in pat. Tata iqi pune o mdnd peste a
iau gearta micd de umdr qi, cu mare greutate, md indrept, mea qi md str0nge uqor.
aldturi de bunica, cltre poarta de imbarcare. Eqti obosit6, scumpo? Simt o urmd de ingrijorare in
in faga porlii imi imbrdliqez bunica incd o datd 9i cu - sdu.
glasul
greu md abjin sd nu pldng in fa[a ei. Cdci nu vreau s[ o Nu foarte tare, insd c0nd ajungem, aq prefera sd mai
intristez qi mai tare decdt este deja. Ne-am luat la revedere - pufin qi apoi putem povesti. Mdine voi avea nevoie
dorm
qi mai privesc, incd o dat6, pe fereastrd, oraqul natal. Cu de for,te proaspete gi nu aq vrea sd pierd timpul degeaba.
durere in suflet md despart de el, dar trebuie sd o fac. Pentru Vreau sd rezolv cdt mai repede actele pentru inscrierea la
binele meu. facultate.
Buni, sd ai grijd de tine. Te voi suna cAt pot de repede. Ieri dimineald, am primit inqtiinfarea de la New York
- $i tu sd ai grijS de tine, scumpo. Salutd-lpe tatdl tdu University cd am fost admis[ la Facultatea de Jurnalism.
-
din partea mea. M-am simlit ca in Rai. Cdteodatd visele devin teahtate,
Bine. tlacd crezi in ele.
-Avionul decoleazd de pe pistd qi incerc sd nu md uit pe Cum vrei, scumpo!
geam. Fix acum s-a nimerit loc liber la geam' Altddatd aq -Maqinile circuld aici cu o vitezd amelitoare, iar maqina
fi fost fericitd, dar nu qi acum. Pe avion am reuqit sd citesc noastrd iqi face loc, cu greu, in traficul aglomerat al oraqu-
jum6tate dintr-o carIe, pentru cd altd ocupafie nu prea ai, qi lui. Ca un copil, aflat pentru prima datd,la Disneyland, md
oricum tot ce voiam era s[ md pierd printre rdnduri, sd nu uit pe fereastrd la oraqul care, sper eu, imi va aduce pulind
md gdndesc cd, pentru prima oard in vialamea, imi pdrdsesc bucurie in viafl. Continui s5 privesc prin geamul fumuriu
oraqul natal. al maqinii mullimea de oameni care circuld pe trotuare, unii
t4 15

S-ar putea să vă placă și