Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDUR� DE CORECTARE din 31 martie 2016a erorilor cuprinse �n situa?

iile
financiare anuale ?i raport�rile contabile anuale depuse de operatorii economici ?i
persoanele juridice f�r� scop patrimonial
EMITENT
MINISTERUL FINAN?ELOR PUBLICE
Publicat �n MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016 Not�
*) Aprobat� prin ORDINUL nr. 450 din 31 martie 2016, publicat �n Monitorul Oficial
nr. 274 din 12 aprilie 2016.
I. Dispozi?ii generale1. Prezenta procedur� se aplic� �n cazul �n care operatorii
economici ?i persoanele juridice f�r� scop patrimonial depun la registratura unit�?
ilor teritoriale ale Ministerului Finan?elor Publice un alt set de situa?ii
financiare anuale, respectiv raport�ri contabile anuale, pentru aceea?i perioad� de
raportare cu cea corespunz�toare depunerii ini?iale.2. Depunerea pentru aceea?i
perioad� de raportare a unui alt set de situa?ii financiare anuale/raport�ri
contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor men?ionate �n
prezenta procedur�, nu ?i pentru corectarea erorilor contabile definite de
reglement�rile contabile aplicabile.3. �n �n?elesul prezentei proceduri, erorile
constatate pot fi determinate de completarea eronat� a:
a) denumirii entit�?ii raportoare;
a^1) codului unic de �nregistrare al entit�?ii raportoare;
(la 21-06-2017, Punctul 3. a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL
nr. 894 din 16 iunie 2017, publicat �n MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 21 iunie
2017 )
b) activit�?ii CAEN (denumire clas� CAEN ?i/sau cod CAEN);
c) formei de proprietate;
c^1) indicatorilor raporta?i prin formularul �Bilan?�/�Situa?ia activelor,
datoriilor ?i capitalurilor proprii�, dac� valoarea acestor indicatori poate fi
dovedit� de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) ?i acest
aspect este cuprins �n declara?ia pe propria r�spundere de la pct. 6;
(la 21-06-2017, Punctul 3. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL
nr. 894 din 16 iunie 2017, publicat �n MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 21 iunie
2017 )
d) num�rului de salaria?i ?i/sau a altor indicatori raporta?i prin formularul "Date
informative".3^1. Constituie obiect al corect�rii conform prezentei proceduri ?i
situa?ia determinat� de depunerea de situa?ii financiare anuale/raport�ri contabile
anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.
(la 07-04-2017, Punctul 3^1 a fost introdus de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL
nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat �n MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie
2017 ) 4. Constituie, de asemenea, obiectul corect�rii ?i situa?iile determinate de
urm�toarele tipuri de erori:
a) transmiterea electronic� de situa?ii financiare anuale/raport�ri contabile
anuale �n loc de declara?ie de inactivitate, precum ?i transmiterea electronic� a
declara?iei de inactivitate �n loc de situa?ii financiare anuale/raport�ri
contabile anuale;
b) transmiterea electronic� de situa?ii financiare anuale/raport�ri contabile
anuale folosind un format de raportare cuprins �n programul de asisten?�, diferit
de cel corespunz�tor tipului de entitate sau netransmiterea electronic� a tuturor
documentelor prev�zute de lege (raportul administratorilor, declara?ia pe propria
r�spundere, raportul auditorului statutar etc.).
c) �ntocmirea ?i transmiterea electronic� de situa?ii financiare anuale/raport�ri
contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de
extragere ?i prezentare a informa?iilor din bazele de date.
(la 14-07-2017, Punctul 4. a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 995 din
12 iulie 2017, publicat �n MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 14 iulie 2017 ) 5. Erorile
contabile, a?a cum sunt definite la pct. 66 din Reglement�rile contabile privind
situa?iile financiare anuale individuale ?i situa?iile financiare anuale
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finan?elor publice nr. 1.802/2014,
cu modific�rile ?i complet�rile ulterioare, respectiv la pct. 55 din Reglement�rile
contabile pentru persoanele juridice f�r� scop patrimonial, aprobate prin Ordinul
ministrului finan?elor publice nr. 1.969/2007, cu modific�rile ulterioare, se
corecteaz� potrivit reglement�rilor respective. Entit�?ile care aplic�
Reglement�rile contabile conforme cu Standardele interna?ionale de raportare
financiar�, aplicabile societ�?ilor comerciale ale c�ror valori mobiliare sunt
admise la tranzac?ionare pe o pia?� reglementat�, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul finan?elor publice, nr. 1.286/2012, cu modific�rile ?i
complet�rile ulterioare, corecteaz� erorile contabile conform prevederilor pct. 134
din reglement�rile respective. Ca urmare, �n cazul corect�rii acestora nu poate fi
depus un alt set de situa?ii financiare anuale/raport�ri contabile anuale
corectate.
II. Procedura de corectare a erorilor constatate6. �n cazul corect�rii unor erori,
ulterior depunerii situa?iilor financiare anuale/raport�rilor contabile anuale,
operatorii economici ?i persoanele juridice f�r� scop patrimonial pot depune numai
la registratura unit�?ilor teritoriale ale Ministerului Finan?elor Publice un alt
set de situa?ii financiare anuale ?i documentele cerute de lege, respectiv
raport�ri contabile anuale, dup� caz, care vor cuprinde informa?ii corectate.
Entit�?ile depun situa?iile financiare anuale/raport�rile contabile anuale la
registratura unit�?ilor teritoriale ale Ministerului Finan?elor Publice �n format
electronic, �mpreun� cu situa?iile financiare anuale/raport�rile contabile anuale
listate cu ajutorul programului de asisten?� elaborat de Ministerul Finan?elor
Publice, semnate potrivit legii.
�n vederea depunerii situa?iilor financiare anuale/raport�rilor contabile anuale �n
format h�rtie ?i �n format electronic, entit�?ile folosesc programul de asisten?�
pus la dispozi?ie gratuit de c�tre Ministerul Finan?elor Publice pe site-ul Agen?
iei Na?ionale de Administrare Fiscal�, prin care se genereaz� un fi?ier de tip PDF,
av�nd ata?at un fi?ier xml, care con?ine datele de identificare a entit�?ii, precum
?i un fi?ier cu extensia zip.
Pentru situa?iile financiare anuale fi?ierul cu extensia zip va con?ine situa?iile
financiare anuale ?i documentele cerute de lege, a?a cum acestea sunt �ntocmite de
entit�?i ?i scanate, alb-negru, lizibil ?i cu o rezolu?ie care s� permit�
�ncadrarea �n limita a 9,5 MB a fi?ierului PDF la care este ata?at fi?ierul zip.
Concomitent, administratorul trebuie s� depun� ?i o declara?ie pe propria
r�spundere, din care s� rezulte c� documentele respective au fost retransmise ca
urmare a corect�rii erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate,
precum ?i faptul c� acestea reflect� realitatea entit�?ii raportoare. Aceast�
declara?ie pe propria r�spundere se va include �n fi?ierul zip ata?at bilan?ului
PDF. Un exemplar �n format tip�rit al acestei declara?ii va fi depus la
registraturile unit�?ilor teritoriale ale Ministerului Finan?elor Publice, �mpreun�
cu situa?iile financiare/raport�rile anuale corectate.
(la 07-04-2017, Penultima fraz� a Punctului 6 a fost modificat� de Punctul 2,
Articolul I din ORDINUL nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat �n MONITORUL OFICIAL
nr. 243 din 07 aprilie 2017 )
(la 07-04-2017, Teza final� a Punctului 6 a fost abrogat� de Punctul 3, Articolul I
din ORDINUL nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat �n MONITORUL OFICIAL nr. 243 din
07 aprilie 2017 ) 6^1. Situa?iile financiare anuale/raport�rile contabile anuale
care cuprind informa?ii corectate conform pct. 3^1 ?i 4 se pot depune cel t�rziu
p�n� la termenul maxim de depunere a situa?iilor financiare anuale/raport�rilor
contabile anuale aferente exerci?iului financiar/anului urm�tor celui la care se
refer� situa?iile financiare anuale/raport�rile contabile anuale la care s-au
constatat erori.
(la 07-04-2017, Punctul 6^1 a fost introdus de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL
nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat �n MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie
2017 ) 7. Prevederile pct. 6 se aplic� ?i �n cazul depunerii ulterioare de declara?
ii de inactivitate.8. Dup� completarea datelor de identificare, entitatea
raportoare se asigur� c� acestea corespund entit�?ii respective, urm�rindu-se �n
acest sens pa?ii cuprin?i �n programul de asisten?�.9. Av�nd �n vedere c�, potrivit
legii contabilit�?ii, declara?iile de inactivitate se depun doar �n cazul �n care
entitatea nu a desf�?urat activitate de la constituire, dac� entitatea raportoare
depune o asemenea declara?ie, �n condi?iile �n care pentru aceea?i entitate exist�
situa?ii financiare anuale depuse �n anii preceden?i, declara?ia de inactivitate va
fi respins� ?i va fi generat un mesaj de eroare.10. �n cazul corect�rii de erori,
indicatorii publica?i pe site-ul Ministerului Finan?elor Publice (MFP) potrivit
prevederilor Ordinului ministrului finan?elor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe
serverul Ministerului Finan?elor Publice a informa?iilor privind pl�titorii de
impozite ?i taxe �nregistra?i (agen?i economici ?i institu?ii publice) au la baz�
informa?iile retransmise de operatorii economici. �n aceste situa?ii, pe site-ul
MFP apare men?iunea c� "indicatorii publica?i se bazeaz� pe informa?iile
retransmise la data de ...".11. Operatorii economici ?i persoanele juridice f�r�
scop patrimonial poart� �ntreaga r�spundere pentru situa?iile financiare
anuale/raport�rile contabile anuale redepuse ca urmare a corect�rii erorilor.12.
Prevederile prezentei proceduri se aplic� ?i pentru corectarea erorilor prev�zute
de procedur�, corespunz�toare raport�rilor aferente exerci?iului financiar al
anului 2014. Termenul de depunere a acestor raport�ri este cel t�rziu 29 aprilie
2016.12^1. Prevederile prezentei proceduri se aplic� ?i pentru corectarea erorilor
men?ionate la pct. 3, corespunz�toare raport�rilor aferente exerci?iilor financiare
anterioare/anilor anteriori datei intr�rii �n vigoare a prezentului ordin.
(la 07-04-2017, Punctul 12^1 a fost introdus de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL
nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat �n MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie
2017 ) 13. Corectarea de c�tre operatorii economici ?i persoanele juridice f�r�
scop patrimonial a erorilor constatate nu exonereaz� entit�?ile respective de sanc?
iunile contraven?ionale prev�zute de legea contabilit�?ii.
III. Alte aspecte legate de depunerea situa?iilor financiare anuale ?i a
raport�rilor contabile anuale14. �n cazul �n care o entitate depune situa?ii
financiare anuale/raport�ri contabile anuale/declara?ie de inactivitate �nscriind
codul unic de �nregistrare al altei entit�?i, se consider� c� aceasta din urm� ?i-a
�ndeplinit obliga?iile de raportare dac� aceasta depune situa?iile financiare
anuale/raport�rile contabile anuale/declara?ia de inactivitate �n termenul prev�zut
de legea contabilit�?ii. �n aceast� situa?ie, prima entitate urmeaz� s� fie aten?
ionat� �n acest sens printr-un mesaj.15. La entit�?ile care au, potrivit legii,
capital, valoarea acestui indicator (capital social/patrimoniu) �nscris �n
formularul de bilan?, respectiv Situa?ia activelor, datoriilor ?i capitalurilor
proprii, ?i corespunz�tor perioadei curente de raportare va fi �ntotdeauna mai mare
de zero.
-------

S-ar putea să vă placă și