Sunteți pe pagina 1din 1

Legea

Necorelãri legislative privind necesitatea


certificatului de urbanism la anumite operaþiuni
notariale
av. Lavinia-Georgiana Ghencea (Associate Peli Filip)

În ultima perioadã, legiuitorul român a adoptat cã "Certificatul de urbanism se mai emite (…)
un pachet semnificativ de modificãri ºi atunci când operaþiunile respective au ca obiect
completãri cu privire la Legea nr. 50/1991 privind împãrþeli ori comasãri de parcele solicitate în
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, scopul realizãrii de lucrãri de construcþii, precum
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ºi constituirea unei servituþi de trecere cu privire
ulterioare ("Legea nr. 50/1991") ºi Legea nr. la un imobil."
350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi Pe de altã parte, Legea nr. 350/2001 instituie
urbanismului, cu modificãrile ºi completãrile faptul cã "Certificatul de urbanism trebuie emis
ulterioare ("Legea nr. 350/2001"), cu scopul pentru adjudecarea prin licitaþie a lucrãrilor de
clarificãrii ºi corelãrii disfuncþionalitãþilor proiectare ºi de execuþie a lucrãrilor publice,
generate de contradicþiile prezente între aceste precum ºi pentru întocmirea documentaþiilor
douã legi. Cu toate acestea, anumite cadastrale de dezmembrare a terenurilor situate
neconcordanþe subzistã ºi dau naºtere în în intravilanul localitãþilor, în cel puþin trei
continuare unor probleme în practicã. parcele, atunci când operaþiunile respective au
Un astfel de aspect problematic îl reprezintã ca obiect realizarea de lucrãri de construcþii ºi de
neconcordanþa în ceea ce priveºte necesitatea infrastructurã." [art. 29 alin. (2), teza I].
certificatului de urbanism la diferite operaþiuni Astfel, Legea nr. 350/2001 indicã necesitatea
notariale privind circulaþia imobiliarã, precum certificatului de urbanism pentru dezmembrare
dezmembrãri, alipiri sau constituirea unor numai atunci când din aceastã operaþiune
servituþi de trecere. rezultã trei parcele, având totodatã ca obiect
Astfel, în prezent, Legea nr. 50/1991 prevede realizarea de lucrãri de construcþii, fãrã a face o
faptul cã certificatul de urbanism se emite, distincþie între aceste douã categorii, ci, mai mult
printre altele, pentru operaþiuni notariale privind decât atât, reglementându-le ca douã condiþii
circulaþia imobiliarã, atunci când respectivele cumulative.
operaþiuni au ca obiect comasarea, respectiv Totodatã, Legea nr. 350/2001, în forma în vigoare av. Lavinia-Georgiana Ghencea
dezmembrarea terenurilor din/în cel puþin 3 la acest moment, nu mai reglementeazã
parcele, sau pentru împãrþeli ori comasãri de necesitatea certificatului de urbanism la obligã la emiterea acestuia.
parcele solicitate în scopul realizãrii de lucrãri de operaþiunile de alipire/comasare sau pentru În principiu, operaþiunile cadastrale de
construcþii ºi de infrastructurã, precum ºi pentru constituirea de servituþi de trecere. alipire/dezmembrare efectuate cu privire la un
constituirea unei servituþi de trecere cu privire la Din cauza acestor neconcordanþe legislative, teren nu ar trebui sã afecteze valabilitatea titlului
un imobil [art. 6 alin. (6) lit. c)]. spre exemplu, au existat situaþii în care o de proprietate, acestea fiind operaþiuni de
În aceste condiþii, Legea nr. 50/1991 statueazã autoritate a refuzat emiterea unui certificat de naturã tehnicã. Cu toate acestea, actele
necesitatea certificatului de urbanism pentru urbanism pe motiv cã operaþiunea de încheiate cu privire la un teren pot fi considerate
douã categorii distincte de operaþiuni de dezmembrare se efectua "doar în douã loturi", ca fãcând parte din istoricul de titlu asupra
comasare/dezmembrare, respectiv când deºi aceasta avea ca scop realizarea de lucrãri de respectivului teren, astfel cã într-o interpretare
comasarea/dezmembrarea se face din/în cel construcþii. formalistã, o potenþialã cauzã de nulitate a
puþin 3 parcele precum ºi atunci când În astfel de situaþii, este suficient ca solicitantul acestora poate conduce la anularea titlurilor prin
comsarea/dezmembrarea se efectueazã în sã se mulþumeascã cu un simplu refuz din partea care a fost dobândit ulterior dreptul de
scopul realizãrii de lucrãri de construcþii, autoritãþii de a emite certificatul de urbanism, proprietate.
indiferent de numãrul parcelelor din/în care bazat pe faptul cã Legea nr. 350/2001 nu instituie În concluzie, ar fi necesar ca legiuitorul român sã
urmeazã a se comasa/dezmembra respectivul o asemenea obligaþie? se aplece cu precãdere asupra clarificãrii
teren. În caz afirmativ, respectivul act este susceptibil contradicþiilor dintre Legea nr. 50/1991 ºi Legea
În susþinerea acestei interpretãri stau ºi de a fi anulat, în caz contrar, un prim demers nr. 350/2001, prezentate mai sus, poate chiar cu
prevederile Normelor Metodologice de aplicare putând fi depunerea unei adrese de clarificare a prilejul Legii de aprobare a Ordonanþei de
a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. cadrului legislativ aplicabil. În situaþia în care, în Urgenþã nr. 100/2016 pentru modificarea ºi
839/2009 emis de Ministrul Dezvoltãrii Regionale continuare autoritatea refuzã emiterea completarea acestor douã legi. n
ºi Locuinþei, care dispun la art. 30 alin (5), faptul certificatului de urbanism, urmãtorul pas ar fi
reprezentat de chemarea în judecatã a
respectivei autoritãþi, pentru ca instanþa de
judecatã sã pronunþe o hotãrâre prin care o

73

S-ar putea să vă placă și