Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Prof. Babus Gh. Marian-Florin


Data:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială “ Eroilor” Lipăneşti
Clasa: VII-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecției: Praznice Împărătești.
Tipul lecției: Transmiterea de noi cunoștințe
Temporale: numărul de lecţii 2, 40 minute
Scopul lecției: educarea elevilor în spiritul împlinirii datoriilor creștine în școală și societate
Competente generale:
C1- Să conștientizeze importanța sărbătorilor în viața credinciosului;
C2- Să știe că de sărbători trebuie să mergem la biserică;

Competente specifice:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili :
 Q1 Să cunoască proveniența cuvântului Praznic;
 Q2 Să știe ce semnifică un Praznic;
 Q3 Să cunoască care sunt Praznicele Împărătești;
 Q5 Să de ce unele Praznice au dată schimbătoare.
 Q4 Să rețină aspecte biblice despre Praznicele Împărătești.

 Strategia didactica:
1. Metode si procedee: conversația, explicația, exercițiul, descrierea, povestirea, ciorchinele, argumentarea.
2. Mijloace de invățământ fişa de lucru, videoproiector, icoana,calculator.
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitatea frontală, activitatea individuală.

Bibliografie:
 Mihaela Maria Guicin, Florina Despina Mihală, Mioara Dobre, Elena Ispas, Manual pentru clasa a VII-a, Religie cultul ortodox,, Ed.
Litera.
 Cristina Benga, Aurora Ciachir, Mihaela Ghițiu, Ioana Niculae, Manual pentru clasa a VII-a, Religie cultul ortodox,, Ed. Corint

1
 Cristian Alexa, Sorina Ciucă, Dragoș Ioniță, Mirela Șova, Manual pentru clasa a VII-a, Religie cultul ortodox, Ed. Didactică și
pedagogică
 Programa şcolară pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa a V-a;
 Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a;
 Proiectarea unităţii de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină.
 Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001;
 Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
 Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
 Muha, Camelia, Religie creştin-ortodoxă, Caiet pentru elevi: clasa a V-a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2009;
 Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. M., Opriş, Prof. D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare


Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
* Salutul; * Salutul;
* Rugăciunea; * Rugăciunea;
Momentul Activitate
1. * Notarea absenţelor; * Anunţarea absenţelor; Conversaţia
organizatoric frontală
* Pregătirea pentru începerea * Pregătirea pentru începerea orei
orei
Profesorul pune următoarele Elevii răspund la întrebări.
întrebării:
Care sunt etapele parcurse de
creștini pentru schimbarea
Activitate
vieții?
frontală
Verificarea Ce implică aceste etape? Aprecieri
cunoştinţelor Conversaţia verbale
2.
dobândite Puteți să îmi dați exemple din Dialogul individua
anterior Sfânta Scriptură de oameni care Elevii răspund. -le
Activitate
au primit iertare de la
individuală
Dumnezeu.

Se pune spre vizionare Elevii privesc cu atenție.


Activitate
Momentul următorul clip: Explicaţia Aprecieri
3. frontală,
aperceptiv https://doxologia.ro/clipuri/vide Conversaţia verbale
individuala
o-tatal-care-vazut-copiii-ucisi-
pentru-credinta.

3
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
Se anunţă şi se scrie pe tablă
data şi titlul lecţiei:
Mărturisirea credinței în Iisus Elevii scriu în caiete. Descrierea
Hristos.
Activitate
Obiective:
Anunţarea frontală
1 Definirea termenului de
titlului şi a
4. Praznic.
obiectivelor
2. Ce sunt Praznicle
lecţiei
Împărătești.
3. Împărțirea Praznicelor
Împărătești.
4. Aspecte biblice ale
Praznicelor Împărătești.
5. Comunicarea Aprecieri
/ însuşirea Denumirea de Praznic provine Elevii scriu în caiete. Explicația verbale
noilor Q1 din limba slavă și se referă la Videoproiector Activitate frontale şi
cunoştinţe celebrarea, solemnă și frontală. individua
Q2 profundă, a unui eveniment. -le

Praznicele împărătești sunt cele Elevii scriu în caiete.


mai importante sărbători din Explicația Activitate
timpul anului, închinate Videoproiector frontală.
persoanelor Sfintei Treimi și
evenimentelor din viața
Q3 pământească a Mântuitorului
Iisus Hristos.

Praznice Împărătești se împart Elevii scriu în caiete. Metoda Activitate


în două categorii: ciorchinelui frontală,
Videoproiector individuală

4
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare

1. Praznice Împărătești
cu dată fixă:
I. Nașterea Domnului
sau Crăciunul pe 25
decembrie ;
II. Tăierea împrejur a
Domnului, pe 1
ianuarie ;
III. Întâmpinarea
Domnului, pe 2
februarie ;
IV. Botezul Domnului,
pe 6 ianuarie ;
V. Schimbarea la față,
pe 6 august.
2. Praznice Împărătești
cu dată schimbătoare:
I. Intrarea
Domnului în
Ierusalim, are
loc cu o
săptămână
înainte de Paști;
II. Învierea
Domnului;
III. Înălțarea
Domnului la
cer, la 40 de zile
de la Înviere;
IV. Poogorârea

5
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
Duhului Sfânt
(Rusalii), la 50
de zile de la
Q4 Înălțarea la Cer.

1.Praznice Împărătești cu
dată fixă:

I. Nașterea Domnului
sau Crăciunul Un elev citește:
Se pune un elev să citească din Lectura
Biblie „În zilele acelea a ieşit poruncă de la Biblia Individuală
Cezarul August să se înscrie toată lumea.
Această înscriere s-a făcut întâi pe când
Quirinius ocârmuia Siria. Şi se duceau toţi
să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a
suit şi Iosif din Galileea, din cetatea
Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David
care se numeşte Betleem, pentru că el era
din casa şi din neamul lui David. Ca să se
înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu
el, care era însărcinată. Dar pe când erau
ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să
nască, Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-
Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle,
căci nu mai era loc de găzduire pentru ei.
Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe
câmp şi făcând de strajă noaptea
împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul
Domnului a stătut lângă ei şi slava
Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei

6
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul
le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă
binevestesc vouă bucurie mare, care va fi
pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi
Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în
cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul:
Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle.
Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul,
mulţime de oaste cerească, lăudând pe
Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între
oameni bunăvoire! Iar după ce îngerii au
plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii
către alţii: Să mergem dar până la
Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a
făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut
cunoscut. Şi, grăbindu-se, au venit şi au
aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc,
culcat în iesle. Şi văzându-L, au vestit
cuvântul grăit lor despre acest Copil. Şi
toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor
de către păstori. Iar Maria păstra toate
aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Şi
s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe
Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi
văzuseră precum li se spusese” (Luca 2, 1-
20).
Se arată elevilor icoana Nașterii
Domnului. Elevii privesc. Icoana Frontală
Se pune elevilor un material
video despre Nașterea

7
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
Domnului: Elevii privesc si asculată cu atenție. Videoproiector, Frontală
https://www.youtube.com/watch? Calculator.
v=CyyOiZAJOEw

II. Tăierea împrejur a


Domnului Un elev citește:
„Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie
împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a Activitate
fost numit de înger, mai înainte de a se Lectura individuală
zămisli în pântece” (Luca 2, 21). Biblia
Se arată elevilor icoana Tăierii
Împrejur a Domnului. Elevii prijesc cu atenție.
III. Întâmpinarea
Domnului. Un elev citește: Icoana Activitate
„Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, frontală
după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc
la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Lectura Individuală
Domnului. Precum este scris în Legea Biblia.
Domnului, că orice întâi-născut de parte
bărbătească să fie închinat Domnului. Şi
să dea jertfă, precum s-a zis în Legea
Domnului, o pereche de turturele sau doi
pui de porumbel. Şi iată era un om în
Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul
acesta era drept şi temător de Dumnezeu,
aşteptând mângâierea lui Israel, şi Duhul
Sfânt era asupra lui. Şi lui i se vestise de
către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea
până ce nu va vedea pe Hristosul
Domnului. Şi din îndemnul Duhului a

8
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
venit la templu; şi când părinţii au adus
înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă
pentru El după obiceiul Legii, El L-a
primit în braţele sale şi a binecuvântat pe
Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe
robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, Că
ochii mei văzură mântuirea Ta, Pe care ai
gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor,
Lumină spre descoperirea neamurilor şi
slavă poporului Tău Israel. Iar Iosif şi
mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea
Se arată elevilor icoana cu despre Prunc”. (Luca 2, 22-33).
Întâmpinarea Domnului.
Elevii privesc cu atenție.
IV. Botezul Domnului

Un elev citește:
„În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Icoana Activitate
Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către frontală
el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am
trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii Lectura Activitate
la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către Biblia indivduală
el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să
împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă,
îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui
Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un
porumbel şi venind peste El. Şi iată glas
din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu
cel iubit întru Care am binevoit". (Matei,
Se arată elevilor icoana cu 3, 13-17).

9
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
Botezul Domnului Activitate
V. Schimbarea la față Elevii privesc cu atenție Icoana frontala

Un elev citește:
„Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Biblia
Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi Lectura Individuală
i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi
S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a
strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele
Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată,
Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.
Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus:
Doamne, bine este să fim noi aici; dacă
voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi
lui Moise una, şi lui Ilie una. Vorbind el
încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei,
şi iată glas din nor zicând: "Acesta este
Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit;
pe Acesta ascultaţi-L". Şi, auzind, ucenicii
au căzut cu faţa la pământ şi s-au
spăimântat foarte. Şi Iisus S-a apropiat de
ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu
vă temeţi. Şi, ridicându-şi ochii, nu au
văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus
singur. Şi pe când se coborau din munte,
Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu
Se aratp icoana Schimbării la spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul
Față a Domnului Omului Se va scula din morţi”. (Matei 17,
1-9).
2. Praznicele Împărătești

10
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
cu dată schimbătoare Elevii privesc cu atenție Icoana
Activitate
Aceste Praznice Împărătești au frontală
dată schimbătoare pentru că ele Elevii scriu în caiete.
stabilesc în fucție de
sărbătoarea Paștelui.
Explicația
I. Intrarea Domnului
în Ierusalim
Activitate
„Iar când s-au apropiat de Ierusalim şi au Lectura individuală
venit la Betfaghe la Muntele Măslinilor, Biblia
atunci Iisus a trimis pe doi ucenici,
Zicându-le: Mergeţi în satul care este
înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină
legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi
aduceţi-o la Mine. Şi dacă vă va zice
cineva ceva, veţi spune că-I trebuie
Domnului; şi le va trimite îndată.
Iar acestea toate s-au făcut, ca să se
împlinească ceea ce s-a spus prin
proorocul, care zice: Spuneţi fiicei
Sionului: Iată Împăratul tău vine la tine
blând şi şezând pe asină, pe mânz, fiul
celei de sub jug. Mergând deci ucenicii şi
făcând după cum le-a poruncit Iisus, Au
adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au
pus veşmintele, iar El a şezut peste ele. Şi
cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau
hainele pe cale, iar alţii tăiau ramuri din
copaci şi le aşterneau pe cale, Iar

11
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
mulţimile care mergeau înaintea Lui şi
care veneau după El strigau zicând: Osana
Se arată elevilor icoana cu Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce
Intrarea Domnului în Ierusalim. vine întru numele Domnului! Osana întru
cei de sus”! (Matei 21, 1-9).
Activitate
2. Învierea Domnului Elevii privesc cu atenție. Icoana frontală

Individuală
Un elev citește: Lectura
„După ce a trecut sâmbăta, când se lumina Biblia
de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au
venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie,
ca să vadă mormântul. Şi iată s-a făcut
cutremur mare, că îngerul Domnului,
coborând din cer şi venind, a prăvălit
piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea
lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui
albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au
cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca
morţi. Iar îngerul, răspunzând, a zis
femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus
cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-
a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi
locul unde a zăcut. Şi degrabă mergând,
spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din
morţi şi iată va merge înaintea voastră în
Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am
spus vouă. Iar plecând ele în grabă de la
mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au
Se pune elevilor un material alergat să vestească ucenicilor Lui”.

12
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
video cu Învierea Domnului: (Matei 28, 1-8).
https://www.trinitas.tv/invierea-
domnului-3/ Frontală
Calculator
Se prezintă elevilor icoana cu Elevii privesc cu atenție.
Învierea Domnului

3. Înălțarea Domnului la Elevii privesc cu atenție. Frontală


cer Icoana
Individuală
Un elev citește:
„Şi i-a dus afară până spre Betania şi, Lectura
ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi Biblia
pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei
şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se
Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie
mare. Şi erau în toată vremea în templu,
Se pune elevilor un material video:
https://www.youtube.com/watch?
lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu.
v=VOGv-y4q6yo Amin”. (Luca 24, 50-53).

Se prezintă elevilor icoana cu Elevii ascultă cu atenție. Frontală


Înălțarea Domnului la cer. Calculator

4. Pogorârea Duhului
Sfânt

Elevii privesc cu atenție Frontală


Icoana
Un elev citește: Individuala
„Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau Lectura
toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, Biblia

13
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare
fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de
suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut
toată casa unde şedeau ei.bŞi li s-au arătat,
împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe
Se pune elevilor un material fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de
video : Duhul Sfânt şi au început să vorbească în
https://www.youtube.com/watch? alte limbi, precum le dădea lor Duhul a
v=sitc9g4XOkA grăi”. (Faptele Apostolilor 2, 1-4).
Se prezintă elevilor icoana cu Elevii privesc cu atenție
Pogorârea Duhului Sfânt. Frontală
Calculator

Elevii privesc cu atenție


Frontală
Icoana
Se solicită elevilor să rezolve .
sarcina de lucru, printr-o nouă
metodă „Ciorchinelui”.
Profesorul va explica elevilor
Fixarea şi Dialogul
în ce constă această metodă. Elevii realizează sarcina dată de pe Fișa Activitate
sistemati- Ciorchinele Aprecieri
6. de lucru 1. individuală
zarea verbale
cunoştinţelor

7. Activitatea Filă de Portofoliu de la pagina Elevii scriu în caiete. Explicaţia Activitate


suplimentară 77. frontală

14
Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Crt. lecţiei Op Mijloace organizare

* Se fac aprecieri generale şi * Elevii ascultă aprecierile profesorului Aprecieri


individuale privind atât verbale
Aprecierea pregătirea elevilor pentru lecţie
Activitate
8. activităţii cât şi implicarea în predarea
frontală
elevilor noilor cunoştinţe.
* Se notează elevii care au Notarea
participat la lecţie. elevilor
Încheierea * Rugăciunea; * Rugăciunea
9.
activităţii * Salutul * Salutul

15
16
17

S-ar putea să vă placă și