Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL MINISTRY

sANArAlrr, MUNCTT $r OF HEAL'TH. LABOUR AND


PROTECTIEI SOCIALE SOC)IAL PROTECTION OF THE
AL REPUBLICII MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA
MD-2009, Chiqinau, str. Vasile Alecsandri, 2 2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009
Tel. + 373 22268818 Fax. + 373 22738781 Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781
e-rnai I : secretariat@msmps.gov.md e-mail : secletariat@msmps.gov.md
www. rnsnrps.gov.md www.nrsmps.gov.md

DISPOZITIE
mun. Chigindu

,r29" aprilie 2021 nr. 309-d

Cu privire la distribuirea vaccinurilor


anti-COVID-19,,Sputnik-V" pentru
vaccinarea cu doza I-a
in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii, Muncii gi Protecliei Sociale
nr. 93 din 05 februarie 2021 cu privire la implementarea Planului nalional rle
imunizare anti-COVID-lg $i in temeiul Regulamentului privind organizarea Ei
funclionarea Ministerului Sanatalii, Muncii gi Protecfiei Sociale, aprobat prin
Hotdr6rea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,
DISPUN:
l. A aproba distribuirea lotului de vaccin anti COVID-l9,,Spuntik-V" in cantitate de
39.900 doze pentru administrarea dozei I conform anexei.
2. Dl Vasile Gugtiuc, directorul interimar al Agenfiei Nafionale pentru Sdndtate Publicd ,'va
asigura:
1) eliberarea vaccinului anti COVID-I9 prin intermecliul Centrelor de Sdndtate Publticd
(CSP) teritoriale pentru reparl':izarea gi distribuirea lui cu respectarea lanfului frig;
3. Conducatorii institufiilor medico-sanitare vor asigura:
1) recepfionarea vaccinului anti COVID-19 de la CSP teritoriale;
2) administrarea dozelor de vaccin prioritar persoanelor din etapa I, ulterior celor din
etapa II conform Planului nafional de imunizare anti-COVID-19;
3) administrarea a
doud doze de vaccin anti-COVID-19 ,,Spuntik-V" conform
intervalului specificat in instrucfiune de 2I de zile
4) eliberarea certificatului de vaccinare dupd doza I,
cu indicare pe certiftcat (lata
prezentdrti pentru administrarea dozei II;
5) respectarea lanfului frig pentru vaccinul ,,Spuntik-\/" pe durata livrdrii gi pdstrdrii la -
18o C in jos. Pentru decongelare este nevoie de 3rC minute, p6+nd la o ord, ultenior
vaccinul se administreazd pentru o duratd de cel mult 12 ore;
6) introducerea obligatorie tuturor persoanelor vaccinate in registrul electronic de
vaccindri RVC19.
4. Controlul executdrii prezentei dispozifii se atribuie Direcfie Politici in Sdndtate Publica
[116rXt
la dispozi{ia MSMP'S
nr. 309-d din 29.04 2ff2I

Distribuirea vaccinurilor anti-covlD-lg,rSputnik-v" pentru


vaccinarea cu doza I-a

Vaccin COVID-19
Nr. d/o TERITORII ADMINISTRATIVE
Doze
1 Edinet 900

2 Briceni 900

3 Donduseni 450
4 Ocnita 600

A Subtotal CSP Edinet 2,850

5 Belti 1350

6 Glodeni 600

7 Falesti 900

I RTscani 750

9 Sinqerei 1050

B Subtotal CSP Belti 4,650

10 Soroca 1 050

11 Drochia 900

12 Floresti 900

c Subtotal CSP Soroca 2,850

13 Unoheni 1240

14 CdlSrasi 750

15 Nisporeni 600

D Subtotal CSP Ungheni 2,550

16 Chisindu 11250
17 laloveni 1200

18 Strdseni 1050
19 Criuleni 900

20 Dubdsari 300

E Subtotal CSP Chisiniu 14,700


21 Orhei 1200
22 Rezina 450
23 Telenesti 750
24 lddnesti 450
F Subtotal CSP Orhei 2.850
25 Hincesti 1200
26 Basarabeasca 300
27 Cimislia 600
28 Leova 600
G Subtotal CSP Hincesti 2700
29 Cduseni 1 050
30 Anenii Noi 900
31 StefanVodd 750
H Subtotal CSP Ciuseni 2,700
32 Cahul 1200
33 Cantemir 600
34 Taraclia 450
Subtotal CSP Cahul 2.250
35 Ceadir-Lunqa 600
36 Comrat 900
37 Vulcdnesti 300
J Subtotal UTA Gdqduzia 1800
Total RM 900

S-ar putea să vă placă și