Sunteți pe pagina 1din 4
Privind achizitionarea mijlocului de transport(automobil) Prin procedura de achizitie : Cerere a ofertelor de preturi 1, Denumirea autoritatii contractante: Primaria Crihana Veche 2. IDNO: 1007601006092 3. Adresa: str. Unirii nr.6, satul Crihaina Veche, raionul Cabul 4. Numirul de telefon/fax: 299 72 215, 0299 73 935 5. Adresa de e-mail side internet » autoritatii contractante: primaria-crihana@ma ru 6. Tipul autoritatii contractante si obiectul principal de activitate (daca este cazul, mentiunea Ci autoritatea contractanta este o autoritate central de achizitie sau ea achizitia implica o alt forma de achizitie comuna): Pri Veche intentioneaza sa procure w utomobil de servicin imitrie idin bugetul local. 7. Cumparitorul invita operatorii economici interesati, care ii pot satisface necesitatile, si Participe la procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/exeeutarea urmitoarclor bunuri /servicii/luerari: Ne aio Valoarea Denamirea estimati Lunn | Unletes | ca tutatea |. Sbecicaren tented depiiog | (scr taaiea siilorucraritor | de masura | ¢ solicitata, Standarde de referinta | pentru solicitate | | fiecare lot in i parte) Cod CPV Lotul 1 de baz ip caroseriei: universal 4x4 Cilindree motor: min 14S0max- 1500 m3 ; ‘Combustibil : motorina Cilindre 4; 8 supape Putere motor min 110 CP max 1s cP Viteza maxima kin : 175 Tip injectie : directia Common rail cu multiingect ‘Masa proprie (kg) - 1405/1483 Garda la sol: min 190 max 210 mm 34100000-8 | Automobif bue 1 | Portbadaj eu roata de rezerv (1 | 393 990,00 = min 400 max 420 Cutie de vitezd : manuala 6 Sistem de frinare ; ABS + EBD~AFU + ASR+ ESP + HSA Pneuri :215/60/R17 Consum maxim /100km : urban 4.5 - 4.8; mixt 4.0- 4,4; extraurban 4,3 -5.0 Rezervor - 50 itri Rezervor uree AdBlue - min 14.0 max 15.0 litri Antidemaraj electronic Computer de bord cu afisare | temperatura exterioare Functie : Eco-mode Indicator pentru shimbarea treptei de viteza Regulator-limitator de viteza (Cruise Control) ‘Tetiere ajustibele pe inaltime fata! spate ‘Seaun sofer cu reglaj pe inaltime silombar + cotiera central fata Scaune fata cu sistem de incalzire | Bancheta spate rabatabila 1/3 ~ 28 | Votan si omament schimbator de viteze imbracate in piele | ‘Luneta incalzita Oglinzi retrovizoare cu reglaj electric si degivrante Proiectoare ceata Fanti de zi tip LED Inchidere centralizata cu telecomanda Geamur electrive fata cu impuls | pe partea soferului , geamuri electrice spate Senzor de lumina Aer conditionat automat cu reglare monozona Media Nav : system de navigatie si multimedia cu ecran 7” Volan reglabil pe inaltime si adancime Aitbag-uri frontale si laterale pentri sofer si pasawer fata ~ ‘irdag-uri laterale de tip Cortina pentru pasagerii spate ‘Centuri de siguramta fata fixe Sistem de monitorizare presiune pneuri ‘Camera video pentru asistenta la parcare cu spatele (include senzorii acustici) ‘aractiristice suplimentare Nuanta caroserie ~ gris, comete TERMEN DE GARANTIE — 3 ani_cu limita 100.000 km ANUL PRODUCERIT -2021 (automobil nou) aarti: 343.000 8. in cazul in care contractul este impartit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) Pentru un Singur loty 9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 10. Termenii si conditiile de executare solicitati: in termen de 10 de zile de la data semndrii contractului de achiziti, 11. Termenul de valabilitate a contractuluiz 31.12.2021 12. Contract de achizifie rezervat atelierelor protejate sau ed acesta poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata (dupa eaz): nu se aplied 13, Prestarea serviciului este rezervata unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (dupa eaz): nu se aplied 14, Scurta des bilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora si a criteriilor de selectie; nivelul minim (niyelurile minime) al (ale) cerintelor eventual impuse; Nr. | Deseriere criteriw/ceringe ] Modul de demonstrare a indeplinirii Nivelul, wo | eriteri tminim/Obligativitatea 1 DUAE Original semnat electronic | __Obligatoriu \2 Oferta Original semnat electronic bles ong Guaiatae meer Original semnat electronic Obligatoriu |iay | teceeanear acelin Original semnat electronic Obligatoriu datorilor fata de bugetul public national : Informatii generale despre Original semnat electronic Obligatoriu “ofertant 6 | imal report Gedncise Original semnat electronic Obligatoriu 15. Motivul recurgerii la procedura accelerati (in cazul licitatiei deschise, restriinse yi al procedurii nego 'e), dupa caz: nu se aplicd 16, Tehnici si instrumente specifice de atribuire (daca este cazul specificati daca se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achizitie sau licitatia electronica): nu se aplica 17, Condifii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicati dupa caz): Livrare in termen conform cerinfelor solicitate, 18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preful cel mai seiizut 19, Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum i ponderile lor: ne. | Denumirea factorului de evaluare Ponderea% ao 1 | Pretul 80% 2 | Termenele de executare | 20% 20. Termenul limita de depunere/deschidere a ofertelor = pani la: 12 aprilie 2021 ora 13:00 21, Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 22. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romana 23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 aprilie 2021. 24. in cazul achizitiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunturilor viitoare: nu se aplicd 25. Data publicdrii anuntului de intentie sau, dupi eaz, precizarea ci nu a fost publicat un astfel de anun(:nu a fost publicat un anunt de intentie 26. Data transmiterii a anunfului de participare: 30.03.2021 27. in cadrul procedurii de achizitie publicd se va utiliza/aceepta: ‘Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/ascepta sau nu depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de | Se accepta | participare . sistemul de comenzi electronice Nu se accepta facturarea electronica ~_ [Se accept pliile electronice Se accept | 28, Contractul intra sub incidenta Acordului privind achizifiile guvernamentale al Organizatiei Mondiale a Comerfului (numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica 29, Alte informatii relevante: Conducatorul grupului de lueru: