Sunteți pe pagina 1din 2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

APROB___________________________
Şef departament „Investiţii şi activitate bancară”
Prof. univ. Oleg Stratulat
Test II
la disciplina universitară „Prețuri și tarife”
pentru studenţii anului II, facultatea ”Finanţe”, specialitatea ”Finanţe şi Bănci”

Titularul cursului ________________________


Conf. univ., dr. Ana Gumovschi
Elaborat ________________________
Asistent univ. Natalia Costova

Varianta I
N. Conţinutul subiectelor punctaj
O. ul
1. Care din afirmaţiile următoare caracterizează costul fix mediu: 5
a) sporul costului generat de producerea unei unităţi adiţionale;
b) costul necesar producerii unei unităţi;
c) cost ce nu depinde de volumul producţiei raportat la o unitate;
d) volumul consumurilor pentru salarii directe ce revine la o unitate de produs.
Selectaţi varianta corectă.

2. Care din următoarele articole de cost reprezintă costuri fixe: 5


a) salariile muncitorilor încadraţi în producţie;
b) uzura utilajului de producţie;
c) rechizite de birou;
d) ambalaj;
e) salariile personalului administrativ;
Selectaţi varianta corectă.

3. Care din următoarele articole de cost reprezintă costuri variabile: 5


a) salariile muncitorilor încadraţi în producţie;
b) uzura utilajului de producţie;
c) rechizite de birou;
d) contribuţii în fondul asigurărilor sociale aferente salariului muncitorilor de
bază;
e) ambalaj;
Selectaţi varianta corectă.

4. În cazul formării preţului în baza costului complet marja profitului se aplică asupra: 5
a) costului marginal;
b) costului total mediu;
c) costului variabil mediu;
d) costului fix mediu;
e) costului total.
Selectaţi varianta incorectă.

5. Care din afirmaţiile următoare caracterizează atingerea pragului de rentabilitate: 5


a) preţul permite obţinerea profitului maxim;
b) cantitatea care fiind realizată permite acoperirea costului total unitar;
c) preţul care reflectă variaţia costului total generat de producerea unei unităţi
adiţionale.
Selectaţi varianta corectă.
6. Analiza tehnică a valorii are drept scop: 5
a) stabilirea preţului la nivelul cantităţii care asigură atingerea pragului de
rentabilitate;
b) stabilirea unui preţ ce corespunde utilităţii atribuite de către consumator;
c) stabilirea unui preţ iniţial înalt pentru segmente de piaţă care îl acceptă;
d) stabilirea unor preţuri diferite pe pieţe diferite.
Selectaţi varianta corectă
7. Corelarea preţurilor presupune: 5
a) compararea parametrilor produselor existente pe piaţă cu parametrii produsului
nou;
b) compararea parametrilor produselor exclusiv noi cu indicii planificaţi;
c) stabilirea unor preţuri iniţial mici pentru a asigura recuperarea investiţiilor prin
intermediul volumului mare al vânzărilor;
d) operaţiunea de fundamentare al preţurilor la produsele unice.
Selectaţi varianta corectă.
8. Necesitatea intervenţiei statului în materie de preţ poate fi dictată de următorii factori: 5

a) în cazul unor produse de importanţă strategică pentru ţară;


b) în cazul dezechilibrului dintre cerere si ofertă;
c) în cazul echilibrului dintre cerere si ofertă;
d) în conditiile unei pieţe concurenţiale;
e) în cazul bunurilor sau serviciilor subvenţionate;
Selectaţi varianta corectă.

9 În structura preţului se includ următoarele impozite, taxe şi contribuţii: 5


a) impozitul pe bunurile imobiliare,
b) taxa pentru amenajarea teritoriului,
c) accizele,
d) impozitul pe venitul persoanelor juridice,
e) contribuţiile în fondul asigurărilor sociale de stat
Selectaţi varianta incorectă.

10 Care din activităţile următoare pot fi calificate drept activităţi concurenţiale neloiale: 5
a) acordurile între întreprinderi privind fuzionarea;
b) stabilirea preţului de vânzare la nivelul preţului practicat de concurenţi;
c) stabilirea preţului de vânzare sub nivelul preţului practicat de concurenţi;
d) încheerea contractelor pe termen lung între stat şi firmele oligopoliste;
e) protecţia socială a populaţiei.
Selectaţi varianta corectă.
Barem de evaluare
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nota
Puncte 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
acumulate