Sunteți pe pagina 1din 6

FISA DISCIPLINEI

Anul universitar 2019-2020


Denumirea disciplinei Codul
DREPTUL TRANSPORTURILOR D.D.3.6.12
disciplinei
Anul de studiu III Semestrul* 6 Tipul de evaluare finală (E / V / C) C
Categoria formativă a disciplinei
DG
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 3
Total ore din planul de învăţământ 42 Total ore studiu individual 135 Total ore pe semestru 177
Titularul disciplinei Conf. univ. dr. Andreea-Teodora Stănescu
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare
semestru

Facultatea DREPT Numărul total de ore (pe semestru) din


planul de invatamant
Departamentul DREPT PRIVAT
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
Domeniul fundamental de ŞTIINŢE JURIDICE 14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)
ştiinţă, artă, cultură
Domeniul pentru studii
DREPT Total C** S L P
universitare de licenţă
Direcţia de studii 42 28 14
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Obligatorii
Discipline (condiţionate)
Anterioare
Drept comercial. Întreprinderea, Drept comercial. Obligaţiile, Drept
Recomandate
civil. Teoria generală, Drept civil. Teoria obligaţiilor

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 14 8. Pregătire prezentări orale 4


2. Studiu manual, suport de curs 28 9. Pregătire examinare finală 14
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 14 10. Consultaţii
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire
12. Documentare pe INTERNET
SEMINAR şi/sau LABORATOR 14 5
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 14 13. Alte activităţi …
7. Pregatire lucrări de control 14 14. Alte activităţi …
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 135
1. Competenţe instrumentale
 Capacitatea de analiză şi sinteză
 Cunoştinţe generale de bază
 Comunicare scrisă şi orală în limba română
 Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe
 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric
 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii
2. Competenţe interpersonale
 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare
 Abilităţi interpersonale
 Abilitatea de negociere şi elaborare de proiecte de convenţii/tratate
 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii
 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea
Competente  Abilitatea de a lucra într-un context internaţional
generale  Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale
3. Competenţe sistemice
 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite
 Abilităţi de cercetare
 Capacitatea de a învăţa
 Capacitatea de adaptare la noi situaţii
 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei
 Capacitatea de a interpreta legile
 Abilitatea de a lucra independent
 Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula
 Preocuparea pentru obţinerea calităţii
 Voinţa de a reuşi
 Cunoaşterea jurisprudenţei
 Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi
convenţiile internaţionale.
1. Cunoaştere şi înţelegere
 Cunoaşterea principalelor aspecte care conturează dreptul transporturilor ca ramură de drept
 Cunoaşterea teoriei generale a contractului de transport şi a contractului de expediţie
 Cunoaşterea elementelor specifice contractelor de transport feroviar, rutier, maritim şi aerian
 Cunoaşterea elementelor esenţiale privind infrastructura de transport pe căile de comunicaţie
Competente 2. Explicare si interpretare
specifice
 Deprinderea sensului exact al noţiunilor specifice dreptului transporturilor precum: activitate de
Disciplinei transport, vehicul, scrisoare de trăsură, conosament, navlosire, expediţie etc.
 Deprinderea cu aplicarea mecanismelor de interpretare a normelor juridice în materia normelor de
dreptului transporturilor
3. Instrumental – aplicative
 Deprinderea mecanismului de soluţionare a cazurilor practice ţinând de raporturile obligaţionale
derivând din contractele de transport
4. Atitudinale
 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi
aplicarea corespunzătoare a noilor acte normative sau a modificărilor legislative şi jurisprudenţiale

1. Definiţia şi izvoarele dreptului transporturilor (1 curs) ________________________________


§ 1. Definiţia dreptului transporturilor ________________________________________________
§ 2. Izvoarele dreptului transporturilor

2. Teoria generală a contractului de transport de bunuri (4 cursuri)


§ 1. Sediul materiei ______________________________________________________________
§ 2. Calificarea unui contract drept contract de transport de bunuri
§ 3. Părţile contractului de transport de bunuri _________________________________________
§ 4. Încheierea contractului de transport de bunuri _____________________________________
§ 5. Emiterea documentului de transport _____________________________________________
§ 6. Caracterele juridice ale contractului de transport de bunuri ___________________________
§ 7. Efectele contractului de transport de bunuri _______________________________________
§ 8. Modificarea contractului de transport de bunuri ____________________________________

3. Contractul de expediţie (1 curs) _______________________________________________ §1.


§ 2. Calificarea unui contract drept contract de expediţie_________________________________
§ 3. Părţile contractului de expediţie _________________________________________________
§ 4. Încheierea contractului de expediţie _____________________________________________
§ 5. Caracterele juridice ale contractului de expediţie ___________________________________
§ 6. Efectele contractului de expediţie _______________________________________________
§ 7. Denunţarea unilaterală a contractului de expediţie _________________________________
§ 8. Angajarea răspunderii contractuale fundamentate pe contractul de expediţie _____________

4. Contractul de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern (2 cursuri) _______________


Tabla de materii
§ 1. Sediul materiei ______________________________________________________________
§ 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern ________________
§ 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern _________________
§ 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern ______________
§ 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile ferate în
trafic intern _________________________________________________________________
§ 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile ferate în
trafic intern __________________________________________________________________
§ 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern _____________
§ 8. Răspunderea contractuală a operatorului de transport feroviar ________________________
§ 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a operatorului de transport
feroviar _____________________________________________________________________

5. Contractul de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern ș i internaț ional


(2 cursuri) ____________________________________________________________________
§ 1. Sediul materiei ______________________________________________________________
§ 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern _______________
§ 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern _________________
§ 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern ______________
§ 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile rutiere în
trafic intern __________________________________________________________________
§ 6. Efectele contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern ________________
§ 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern _____________
§ 8. Răspunderea contractuală a operatorului de transport rutier __________________________
§ 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a operatorului de transport
rutier

6. Contractul de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional (2


cursuri) _______________________________________________________________________
§ 1. Sediul materiei ______________________________________________________________
§ 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic
internaţional ________________________________________________________________
§ 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic
internaţional _________________________________________________________________
§ 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic
internaţional _________________________________________________________________
§ 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile ferate în
trafic intern __________________________________________________________________
§ 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă pe mare în trafic
internaţional _________________________________________________________________
§ 7. Răspunderea contractuală a cărăuşului __________________________________________
§ 8. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a cărăuşului __________________________
§ 9. Contractul de transport de mărfuri pe căile maritime şi contractul de
navlosire a navei maritime

7. Contractul de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional (2


cursuri) _______________________________________________________________________
§ 1. Sediul materiei ______________________________________________________________
§ 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic
internaţional _________________________________________________________________
§ 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic
internaţional _________________________________________________________________
§ 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic
internaţional _________________________________________________________________
§ 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile aeriene
în trafic internaţional __________________________________________________________
§ 6. Efectele contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic
internaţional _________________________________________________________________
§ 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic
internaţional _________________________________________________________________
§ 8. Răspunderea contractuală a transportatorului aerian ________________________________
§ 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a transportatorului aerian

Notă:

Cele 7 teme urmează a fi parcurse în 14 cursuri, repartizate conform celor precizate mai sus. În
funcție de evoluția legislativă și jurisprudențială, distribuția materiei pe cele 14 cursuri poate
suferi modificări.
Bibliografia
1. Gh. Piperea, Dreptul transporturilor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013
2. A.T. Stănescu, Dreptul transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport. Editia
a 4-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2019
3. Fl. A. Baias, R. Constantinovici, E. Chelaru, I. Macovei (coord.), Noul Cod Civil.
Comentarii pe articole, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014, pag. 1967-2015; 2064-2104
(autori comentariu: A. T. Stănescu şi Ş. Al. Stănescu)
4. O. Căpăţînă, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor. Partea generală, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2001
5. O. Căpăţînă, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor. Partea specială, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2002
6. A.T. Stănescu, Ş.Al. Stănescu, Contractul de transport de mărfuri in trafic intern şi
internaţional. Practica judiciară. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
7. Legislaţia transporturilor. Îndrumar practic, Ed. coord. de A.T. Stănescu, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2019

Notă: în cazul modificării actelor normative, acestea vor fi avute în vedere în varianta actualizată la
data predării.

Lista materialelor
didactice necesare Reglementările indicate în cadrul cursului şi seminarului
Articolele din revistele de specialitate juridică indiciate în cadrul cursului şi seminarului

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată in %


{Total=100%}
90%
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control


- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

- alte activităţi (precizaţi) - participarea activă la seminar 10%

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau
probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

- lucrare scrisă –speţe si/sau teste grila

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
- obţinerea a minim 5 puncte din însumarea punctajului obţinut ca - obţinerea a 10 puncte din însumarea punctajului obţinut ca
urmare a activităţii de seminar şi a examinării finale, în condiţiile urmare a activităţii de seminar şi a examinării finale, conform
absenţei unor erori grave, conform mecanismelor descrise mai jos mecanismelor descrise mai jos

Mecanismul de calculare a notei


La toate examenele, mai puțin la examenul de mărire de notă, nota finală se obține adunând
punctele obținute la seminar cu punctele obținute la examen. La seminar se pot obține 10 puncte,
iar la examen 90 de puncte. Punctajul la seminar se acordă studenților care au participat activ la
cel puțin jumătate plus unu din numărul de seminarii efectiv ținute. Punctajul la examen se obține
înmulțind numărul de grile corect rezolvate cu punctajul aferent unei grile.
Observație: punctajul de seminar obținut în anul al III-lea este valabil pe parcursul acelui an
universitar. Studenții care vor avea restanță trecând în anul al IV-lea trebuie sa refacă activitatea
de seminar pentru a-și obține punctajul de seminar. Punctajul obținut în anul al III-lea nu se va
mai lua în considerare.
La examenul de mărire de notă nu va mai fi luat în considerare punctajul la seminar pentru a da
vocație tuturor studenților să obțină nota 10 din examen. Punctajul la examen se obține înmulțind
numărul de grile corect rezolvate cu punctajul aferent unei grile. Întrucât examenul de mărire de
notă este comun cu examenul de restanță studenții vor primi subiecte totalizând 90 de puncte. La
restanță, conform celor menționate mai sus, la cele 90 de puncte se vor adăuga 10 de la seminar.
La mărire, întrucât nu se va mai ține cont de punctajul de seminar, se va face aplicarea regulii de
trei simplă astfel:
90 puncte .......................................................................................................... nota 10
nr. de puncte obținut efectiv de către un student
prin rezolvarea grilelor de la examen ...................................................... nota finală
nota finală = nr. de puncte obținut efectiv de către un student x 10/90

Data completării: ................... 2019 Semnătura titularului:

Conf. univ. dr. Andreea-Teodora Stanescu___________________