Sunteți pe pagina 1din 14

CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE

I.1. IMPORTANTA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT


Activitatea de transport constituie mijlocul prin care se înlesneşte schimbul de bunuri si
deplasarea oamenilor.
Activitatea de transport – este acţiunea prin care se organizează si realizează deplasarea
calatorilor si mărfurilor in spaţiu si timp.
Nu toate deplasările in spaţiu constituie obiectul activitatii de transport, supuse contactului
de transport:
- transportul in interes personal;
- transportul de energie electrica;
- transportul de lichide si gaze prin conducte, etc.
Convenţia internaţionala de la Berna/1997- referitoare la transportul pe calea ferata cat si
Regulamentul de transport pe calea ferata - arata ca sunt scoase de la transportul de mărfuri
corespondenta si obiectele pana la 10 kg, acestea fiind supuse regimului postal.
Activitatea de transport este o ramura distincta a producţiei materiale, a activitatii
economica in general, cu caracteristici proprii.
Transporturile de calatori realizează apropierea dintre oameni si contribuie la satisfacerea
intereselor de familie, culturale, artistice, sportive, etc.

I.3. PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT


Transportul de marfuri apare ca o continuare a procesului de productie inceput in celelalte
ramuri, prin aducerea marfurilor de la producator la consumator. Activitatea de transport are
trasaturi comune cu toate celelalte activitati ec. Cu toate acestea, activitatea de transport, prin
natura si specificul ei, se deosebeste de toate celelalte activitati ec. prin urmatoarele
particularitati:
a) Procesul de productie al transporturilor il constituie deplasarea in spatiu care se
realizeaza prin intermediul mijloacelor de productie si al forţei de munca, elemente
concretizate in:
- mijlocul de transport pus in miscare de forte motrice;
- drumul pe care urmeaza sa se deplaseze in spatiu mijlocul de transport respectiv;
- forta de munca calificata pentru acest proces de productie (specifica fiecarui mijloc de
transport);
- bunurile materiale sau oamenii care constituie obiectul deplasarii in spatiu;
b) Transport de marfuri reprezinta o activitate economica ce se poate efectua in cadrul
productiei sau al circulatiei, astfel:
-transporturi interioare, care se desfasoara in cadrul procesului de productie (deplasarea
materiilor prime, materialelor sau a forţei de munca de la o sectie la alta);
-transporturi comerciale, care depasesc sfera procesului de productie propriu-zis si care se
desfasoara in sfera circulatiei (de ex., transport materiilor prime sau al semifabricatelor de la o
intreprindere la alta in vederea consumului productiv, sau transport produselor finite in sfera
consumului individual);
Pag.1
c) Transport sunt o continuare a procesului de productie in sfera circulatiei, ca un proces
de productie suplimentar;
d) In activitatea de transport nu se creaza bunuri materiale concrete, ci efective utile,
rezultatele acestei activitati nu pot fi masurate prin unitati de masura concrete, ci prin unitati
abstracte: tone/km sau calatori/km pentru transport feroviar si auto, tone/mile sau calatori/mile
in cazul transport naval.
Transport de marfuri, desi nu produc bunuri materiale, produc valoare de întrebuinţare şi
valoare de schimb.
e) In transporturi, procesul de productie este neintrerupt, obtinandu-se direct bani
prin prestarea serviciului util (nu se produc bunuri materiale, ci efecte utile, care constau in
deplasarea bunurilor si a persoanelor de la un loc la altul).
f) Ministerul transporturilor are dreptul de a emite reglementari obligatorii atat
unitatii de transport cat si clientului.

I.4. PRINCIPIILE COMUNE APLICABILE TUTUROR CATEGORIILOR DE TRANSPORT


a) Intreaga activitate de transport se desfasoară pe baza contactului de transport incheiat
intre transportator si expeditor (calator);
b) Programarea transporturilor si incheierea contractului de transport urmaresc
satisfacerea necesitatilor de transport reclamate de clientela precum si folosirea eficienta a
mijloacelor de transport si stabilirea obligatiilor ce revin partilor;
c) Executarea transporturilor are intotdeauna un caracter oneros (in schimbul unei plati -
tarif sau navlu in cazul transport navale);
d) Pentru indeplinirea intocmai a obligatiilor ce le revin expeditorilor, transportatorilor si
destinatarilor, s-a instituit prin lege răspunderea lor patrimoniala prin plata de penalitati, locatii,
despagubiri.

I.5. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT


Prin HG 263/1999 privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor, s-a
stabilit un ansamblu de atributi in domeniul transport, in calitate de organ central al
administratiei de stat.
Potrivit acestei HG, M.T. aproba instructiuni si regulamente pentru utilizarea spatiului
aerian, a cailor navigabile, elaboreaza norme de efectuarea transport speciale, emite norme
de licentiere si autorizare a agenţilor economici care presteaza activitati de transport si
stabileste conditiile de acordare , de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor.
Deasemenea, Ministerul Transporturilor emite norme si normative tehnice obligatorii de
proiectare, constructie, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a liniilor si instalatiilor
de cale ferata si metrou, autostrazilor, porturilor si aeroporturilor.
Specificul fiecarei categorii de transport impune insa organizare proprie, care variaza de la
o categorie la alta.
Astfel, intreaga activitate de transport feroviar public din tara noastra este coordonata de
Compania Nationala “Caile Ferate Romane”, care are statut de societate comerciala pe
actiuni, denumita prescurtat C.F.R.-S.A., avand filiale cu personalitate jd. si sucursale cu
autonomie operationala, buget de venituri si bilant propriu.
Compania Nationala CFR are în concesiune infrastructura căilor ferate române,
proprietatea publica a statului si deţine bunurile pe care le are in dotare şi cele dobândite in
nume propriu cu orice titlu. Din aceasta cauza, calea ferata apare ca un caraus unic, indiferent
Pag.2
de regionala cu care s-a încheiat contractul de transport si are monopolul transporturilor
feroviare.
Ministerul Transporturilor coordoneaza activitatea de transport. Pe plan european, in
vederea coordonarii activitatii de transport, a fost infiintata Conferinta Europeana a Ministrilor
de Transport, prin Protocolul de la Bruxelles din 17 oct. 1953, la care a aderat si Romania.

II. CONTRACTUL DE TRANSPORT

II.1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE TRANSPORT


Potrivit Codului civil, contractul de transport apare ca o locatiune de lucrări, alaturi de
contractul de munca si de contractul de antrepriza 1.
Contractul de transport de marfuri este reglementat si prin dispozitiile Codului comercial
din 1887.
Activitatea de transport mai este reglementata si de acte normative specifice fiecarei
ramuri de transport:
- Codul aerian din 30 dec. 1953;
- Regulamentul de transport pe C.F.R. din 1997;
- O.G. număr 42/1997 privind navigatia civila;
- O.G. număr 44/1997 privind transportul rutier;
- O.G. număr 12/1998 privind transport pe C.F.R. si reorganizarea S.N.C.F.R..

II.2. CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MĂRFURI PE CALEA FERATĂ


II.2.1. CONSIDERTATII INTRODUCTIVE
Transportul de marfuri pe calea ferata se executa pe baza contractului de transport
incheiat intre:
- Societatea Naţională de Transport de Marfa si expeditorul mărfii.
Calea ferata, fiind un caraus unic, incheie un singur contract de transport la care pot
participa una sau mai multe regionale de cai ferate, fiecare avand o răspundere proprie.
Contractul de transport dă naştere la obligaţii pentru toate regionalele de căi ferate pe
teritoriul carora trece transportul. Transportul va parcurge itinerariul stabilit pe baza unui singur
document de transportiar operatiunile pe care le presupune transport sunt efectuate de caraus.
Regionala de căi ferate pentru Sucursala CFR Marfa ce a fost obligata la plata de
despagubiri, are dreptul la acţiune in recurs împotriva celei vinovate de producerea pagubei.
Atunci cand se foloseste intreaga capacitate de transport avem expediţie de vagoane,
cand cantitatea de marfuri nu acopera intraga capacitate avem expediţie de coletărie (10-5000
kg) sau ca expediţie de mesagerie (60-100 kg).

II.2.2. CONTRACTUL PENTRU PRESTATII DE TRANSPORT FEROVIAR


Acesta se incheie intre Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfa si
expeditorul marfurilor, care poate fi o persoană fizica sau o persoană juridică.
Obiectul contractului constă în stabilirea necesarului de vagoane si a modului de
programare, comandă şi asigurare in vederea preluarii cantitaţii de mărfuri prezentata de
client, a conditiilor de executare, a modalitatilor de decontare si plată, a tarifelor pe care
clientul trebuie sa le achite transportatorului.

Pag.3
In vederea încărcării, comandarea vagoanelor se face astfel: cantitatile de marfa sunt
esalonate pe luni, trimestre si grupe de marfa, folosindu-se formularul pus la dispozitie de
calea ferata “Program de transport pe calea ferata pe anul…”. Parţile pot adapta cantitatile
esalonate la posibilitatile concrete de realizare prin programe lunare de transport. Clientul va
prezenta transportatorului cantitatile ce urmeaza a fi transportate in luna urmatoare pâna la
data de 15 ale lunii curente.
Transportatorul are obligatia de a da lamuriri privind modul de completare a
formularelor. Programul de transport completat se depune la sediul statiei gestionare cu
confirmare de primire. Transportatorul va verifica modul de completare a formularului la
primirea programului de transport lunar, acesta se semneaza de primire, se stampileaza,
devenind anexa la contract pentru prestatii de transport.
Termenul de executare a contractului de transport se stabileşte conform instructiunilor si
regulamentelor transportatorilor, se poate prelungi cu termene suplimentare determinate de
indeplinirea formalitatilor administrative, vamale. Clientul are obligatia de a-şi lua masuri in
vederea asigurarii indeplinirii in termen a formalitatlor de import-export, suportand toate taxele,
amenzile, penalitatile ori alte formalitati vamale ce sunt intarziate din vina lui.
Clientul datoreaza transportatorului majorari pentru intarzierea platii de 0,3% pentru fiecare
zi de intarziere pentru neefectuarea platii in timpul scadent, iar in cazul repetarii neplatii,
transportatorul este in drept sa intrerupa sau sa sisteze definitiv prestatiile.
Partile pot conveni si asupra altor modalitati de plata decat cele stabilite anterior.
Responsabilitatea partilor este reglementata in contract. In limitele stabilite prin acte
normative interne, transportatorul va raspunde pentru integritatea marfurilor transportate,
clientul raspunzand fata de transportator prin plata de daune, in cazul in care materialul rulant
pus la dispozitia sa, a fost avariat sau distrus din culpa.
Inlaturarea raspunderii partilor operează în caz de forta majora, invocata si dovedită în
conditiile legii. Partea care o invoca este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte părţi
producerea acesteia, sa ia masurile pentru diminuarea consecintelor evenimentului, în termen
de 72 h.
Contractul de prestari de transport poate înceta, fara intervenţia instantei judecătoreşti, în
cazurile următoare:
- din initiativa uneia din parti sau prin acordul partilor;
- una din parti se afla intr-o situatie de forta majora mai mult de 30 zile;
- una din parti nu executa o obligatie esentiala contractului timp de 30 zile;
- una din parti este declarata in stare de incapacitate de plata, faliment sau este
declansata procedura de lichidare;
- a intervenit fuziunea sau comasarea;
Toate litigiile rezultate cu ocazia incheierii, interpretării sau executarii contract si care nu
vor putea fi solutionate pe cale amiabila, vor putea fi solutionate de un tribunal arbitral, cu
sediul la Camera de Comerţ si Industrie a judeţului respectiv. Hotărârea pronunţată de
tribunalul arbitral este definitivă si obligatorie, cheltuielile de judecată fiind suportate de partea
cazuta in pretentii.
Daca in timpul contractului apar acte normative care prin efectul lor duc la modificarea
clauzelor contractuale, transportatorul poate cere modificarea sau rezilierea contract in cazul in
care clientul nu este de acord cu modificarea. Modificarea contract poate fi facuta prin acordul
scris al partilor, neputand fi considerat ca fiind prelungit prin acceptare tacita.

Pag.4
II.2.3. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARFĂ PE CALEA FERATĂ
Sucursala de marfa, din cadrul regionalei de cai ferate, incheie contract prin statia de cale
ferata de expeditie si expeditor. Pentru incheierea contract de transport este necesar
realizarea consimtamantului partilor (expeditor si caraus).
Oferta este facuta de expeditor2, prin prezentarea marfii insotita de scrisoarea de trasura 3,
iar acceptarea ofertei de cărăuş consta in verificarea incarcaturii si aplicarea stampilei statiei
de expeditie pe documentul de transport. Oferta de a contracta poate apartine si carausului.In
lipsa contract de prestatii, clientul depune la agentia de marfa o comanda scrisa cu minim 5
zile inainte de inceperea incarcarii si o garantie in lei sau valuta prevazuta in tarife, aceasta
restituindu-se dupa incheierea contract de transport
Neinceperea incarcarii marfii in 6 h de la punerea la dispozitia clientului a mijlocului de
transport, inseamna renuntarea tacita la incarcare, iar garantia va fi un venit al caii ferate.
Potrivit art. 8 din Convenţia CIM4, incheierea contract de transport international de marfuri
presupune consimtamantul partilor si predarea marfii, insotită de scrisoarea de trăsură.
Determinarea momentului încheierii contractului de transport are o mare însemnatate
teoretica si practica pentru ca, din acest moment, raspunderea asupra marfii trece catre
caraus si se calculeaza curgerea timpului de executare a transportului.
In cazul in care se nasc litigii si transportatorul a omis să stampileze scrisoarea de trasură,
expeditorul poate face dovada momentului incheierii contract de transport cu alte mijloace de
proba: chitanta de primire a marfurilor, buletinul de predare a vagoanelor, etc.
Expeditiile de vagoane complete se tarifeaza ca:
- vagoane izolate sau grupuri de vagoane;
- trenuri complete de marfa comandate;
- trenuri special comandate.
Scrisoarea de trasura model CIM se intocmeste in limba franceza, germana sau italiana,
dar si in alta limba considerata utila, iar scrisoarea de trasura model SMGS se intocmeste în
limba tarii de expeditie si in limba rusa sau germană.
In cazul transporturilor de mesagerii, documentul de transport se numeste scrisoare de
mesagerie.

II.2.4. SCRISOAREA DE TRĂSURĂ


Contract de transport de mărfuri pe calea ferata se încheie in forma scrisa, completându-
se un formular tipizat, cu denumirea de scrisoare de trăsura 5, al cărui model este stabilit de
acte normative.
Scrisoarea de trăsura se completează de expeditor, iar de către cărăuş se completează
doar datele cuprinse in chenare cu linie groasa. Completarea scrisorii de trăsura trebuie făcuta
astfel încât sa nu prezinte ştersături, adăugiri ori prescurtări, aceasta având un conţinut
obligatoriu.
In temeiul unei singure scrisori de trăsura, se poate expedia coletărie in greutate de 10 kg
pana la 5000 kg si mărfuri încărcate in mai multe vagoane, in cazul mărfurilor indivizibile, al
trenurilor speciale de marfa si al trenurilor marşrutizate.
Nu sunt admise la transport împreuna cu alte mărfuri:
- mărfurile periculoase
2

4
5

Pag.5
- mărfuri care prin natura lor nu pot fi încărcate la un loc cu altele;
- mărfuri care datorita prescripţiilor vamale, fiscale, administrative nu pot fi expediate
împreuna cu altele;
- mărfurile a căror încărcare este in sarcina caii ferate, pe acelaşi document cu cele a
căror încărcare este in sarcina expeditorului.
Pot fi admise la transport cu o singură scrisoare de trăsură:
- expediţia de mai multe vagoane încărcate cu aceeaşi marfa, in urmat. cazuri:
- transport mărfurilor indivizibile;
- transport mărfurilor care necesita vagoane de siguranta;
- transport marfurilor in trafic de transbordare;
- trenuri de marfa special comandate;
- expeditii de marfuri diferite, incarcate in acelasi vagon;
- expeditii de marfuri incarcate in vagoane care au acelasi regim;
- expeditii de vagoane care indeplinesc aceleasi conditii tarifare.
Expeditorul raspunde de exactitatea mentiunilor facute in scrisoarea de trasura si suporta
consecintele ce rezulta daca acestea ar fi incomplete, prescurtate, imprecise sau insuficiente 6.
Mentiunile din scrisoarea de trasură referitoare la masa mărfii sau numărul coletelor nu fac
dovada impotriva caii ferate, decat daca verificarea acestora a fost facuta efectiv de calea
ferata si certificate in scris pe documentul de transport.

II.2.5. TAXA (TARIFUL) DE TRANSPORT MARFĂ


Aceasta se determina conform Tarifului intern de mărfuri si se stabileste in raport de felul
expeditiei: tarif pentru expeditii de vagoane complete; tarif pentru expeditii de coletarie; tarif
pentru expeditii de mesagerie.
Calculul taxei de transport se face de catre statia de predare pentru fiecare expeditie,
aplicandu-se tariful in vigoare la data incheierii contract de transport, iar in transport
international, tariful legal in vigoare in momentul intrarii transport pe liniile C.F.R.
Taxa de transport pentru expeditii de vagoane se determina in functie de natura marfii,
greutatea si distanta kilometrica ce presupune transportul la destinatie.
Elementele care stau la baza determinarii cuantumului taxei de transport:
- felul expeditiei: coletarie sau vagoane;
- felul vagonului;
- masa expeditiei;
- distanta de aplicare a tarifului si alte conditii prevazute in tarif.
Greutatea la care se taxeaza expeditia, cuprinde tot ce se preda la transport, inclusiv
ambalajul.
In vederea aplicării tarifului de transport, se mai poate lua in calcul:
- masa stabilita de expeditor si indicata in scrisoarea de trasura;
- masa minima de aplicare a tarifului;
- masa stabilita de calea ferata.
Pentru expeditiile de vagoane, tariful de transport se calculeaza:
- se stabileste pozitia tarifara a marfii din indexul alfabetic al marfurilor;
- se determina clasa tarifara din clasificarea marfurilor pe baza pozitiei tarifare;
- se calculeaza tariful prin inmultirea tarifului pentru expeditiile de vagoane, corespunzator
clasei marfurilor transportate.

Pag.6
Distanta minima pentru care se calculeaza taxa de transport este de 30 km, exceptie
facand transporturile efectuate in complexe feroviare la care distanta tarifara minima este de
10 km.
Expeditorul raspunde de greutatea declarata, iar daca a facut o declaratie falsa si se
stabileste o diferenta de 2-5%, va fi obligat la plata unei penalitati in lei/vagon iar penalitatea
se dubleaza daca diferenta este mai mare de 5%.
Daca denumirea marfii din scrisoarea de trasura este incompleta, calea ferata va respinge
primirea marfii, solicitand expeditorului sa faca precizarile necesare.
La expeditiile de vagoane, in afara taxei de transport, mai sunt aplicabile si unele dispozitii
speciale de taxare:
- la vagoanele de marfa, transportate la cererea expeditorului cu trenurile de coletarie, se
percepe un spor de taxa de 50%, exceptie facand marfurile perisabile si animalele vii;
- daca transportul se executa cu vagoane ce nu apartin caii ferate, se percepe o
redeventa in lei de osie si km;
- daca marfurile depasesc gabaritul, sporul este de 100%;
- sporul este de 20% pentru marfurile perisabile transport cu vagoane frigorifice.
Cazuri de percepere a unor tarife speciale: pentru renunţarea la trenurile special
comandate; pentru schimbarea statiei de destinatie.
Calea ferata poate percepe tarife de transport:
- cand incheie contract de transport;
- odata cu eliberarea marfii; prin facturarea periodica in baza unei conventii de plata
centralizata;
- daca clientul a intarziat se percep majorari de intarziere sau calea ferata poate sa
refuze ori sa opreasca transportul;
- expeditorul poate incarca expeditia cu un ramburs pana la o valoare egala cu cea a
marfii. Transporturile incarcate cu ramburse si deburse (expeditorul foloseste serviciile căii
ferate pentru transmiterea unei sume catre destinatar, pentru executarea unor operatii legate
de marfa transportată) sunt supuse perceperii unor tarife.
Pentru transporturile internationale, prin scrisoarea internationala de trasura se stabileste
cui revine plata taxei:
- “franco orice taxe”, expeditorul isi asuma plata tuturor taxelor;
- “franco”, expeditorul plateste taxa de transport si taxele accesorii;
- “franco de vama”, presupune plata catre expeditor a taxelor de vama;
- “franco pentru…”, expeditorul ia asupra sa o anumita suma pe care urmeaza sa o
plateasca.

II.3. CONTRACT DE TRANSPORT DE CALATORI ŞI BAGAJE PE CALEA FERATA

II.3.1. CONTRACT DE TRANSPORT DE CĂLĂTORI


Contract de transport de calatori pe calea ferata este conventia prin care transportatorul se
obliga in schimbul unui pret sa transporte, inauntrul unui anumit termen, o persoana numita
calator, din statia de plecare pana la statia de destinatie.

II.3.2. REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT DE CĂLĂTORI

Pag.7
Comparativ cu contract incheiat in cazul transport de marfuri, obiectul contract de transport
de calatori consta in transport uneia sau a unui grup de persoane si are o reglementare
specifica.
Contract de transport de calatori pe calea ferata este reglementat prin dispozitiile
convenţiei civile, in care apare ca o locatiune de lucrari si prin art. 592-600 din Convenţia
comună.
Contract de transport pe calea ferata este reglementat prin Regulamentul de transport
CFR, ale carui dispozitii se aplica transporturilor de calatori, bagaje si marfuri. Mai sunt
aplicabile si prevederile Tarifului Intern de Calatori si Normele uniforme de aplicare.
Transport de calatori si bagaje in trafic international sunt reglementate prin Conv. privind
transportul calatorilor si bagajelor pe caile ferate in trafic direct international (SMPS) si Conv.
Internationala cu privire la transport de calatori si bagaje pe calea ferata (CIV)

II.3.3. INCHEIEREA ŞI MODIFICAREA CONTRACTULUI


Contract de transport de calatori pe calea ferata se incheie intre Compania Nationala de
Cai Ferate, printr-o sucursala a Societatii Nationale de Transport de Calatori pe Calea Ferata,
si calator.
Elementele esentiale ale acestui contract sunt:
- consimtamantul;
- capacitatea de a contracta;
- obiectul;
- cauza licita.
Consimtamantul se realizeaza prin oferta facuta de calator la ghiseele statiilor de cale
ferata si plata taxei de transport corespunzatoare si acceptarea ofertei, prin eliberarea
legitimatiei de calatorie, in baza careia va putea calatori 7.
Orice persoanele care are capacitate de exercitiu va putea incheia un astfel de contract,
inclusiv minorul cu capacitate restransa de exercitiu pentru satisfacerea nevoilor sale curente,
fara incuviintarea ocrotitorului legal.
Calea ferata efectueaza transportul de calatori atâta timp cât:
a) călătorul se conformeaza dispozitiilor caii ferate facute publice, si Regulamentelor
de transport pe calea ferata;
b) transportul este posibil cu agentii si mijloacele de transport disponibile ce permit
satisfacerea nevoilor regulate ale traficului;
c) transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si
inlaturarea lor nu depinde de ea.
Legitimatia de calatorie eliberata de calea ferata reprezinta inscrisul doveditor al
contractului incheiat.
Nu se admit sau pot fi evacuate din tren si din statie:
a) persoanele in stare de ebrietate sau drogate;
b) persoanele care au un comportament nepermis fata de ceilalti călători;
c) persoanele care produc vătămări materialului rulant;
d) persoanele care nu respecta prevederile Regulamentului de transport;
e) persoanele care, din motive de sanatate ori alte cauze, incomodeaza pe ceilalti
călători, in afara de cazul in care acestia calatoresc intr-un compartiment intreg, contra plata;
f) persoanele ce insulta personalul caii ferate aflat in timpul serviciului.

7
CFR, „orice de călătorie găsite în aceste cazu
Pag.8
Acele persoanele care au fost excluse de la calatorie in timpul transportului nu au dreptul
la restituirea costului calatoriei si nici la taxele plătite pentru transport bagajelor.
Incheierea contract de transport se poate face pentru:
- trenuri de călători, prevazute in mersul trenurilor si afisate in statiile de cale ferata;
- trenuri suplimentare;
- trenuri speciale de calatorie;
- vagoane suplimentare.
Incheierea contractului si eliberarea legitimatiei de calatori au loc la statiile CFR care au
case de bilete deschise permanent si la agentiile de voiaj, de la agentii autorizati si personalul
de tren.
Incheierea contractului de transport de persoane se poate face si pe o durata determinata,
cum este cazul abonamentelor care sunt limitate in timp si spatiu.
Transportul de persoanele pe calea ferata se poate face de unul, de doi sau mai multi
cărăuşi, in temeiul unei singure legitimatii de calatorie, caz in care transportul este in trafic
direct. Daca transportul se executa cu mijloace de transport de acelasi fel, el este in trafic
direct simplu, iar daca se executa cu mijloace de transport diferite, el este in trafic direct
combinat.

II.3.4. TAXA (TARIFUL) DE TRANSPORT CĂLĂTORI


In schimbul prestatiei de transport, călătorul care a beneficiat de aceasta este obligat
sa plateasca tariful de transport corespunzator.
Principiile alcatuirii tarifelor sunt:
a) acoperirea costurilor de transport prin nivelul tarifului de transport impreuna cu
subventia acordata, de la bugetul de stat sau bugetele locale;
b) reflectarea in tariful de transport a confortului oferit călătorului in timpul calatorie cu
diverse categorii de trenuri;
c) corelarea zonelor kilometrice ale diverselor tarife;
d) in cazul in care călătorul a optat pentru o calatorie cu o alta categorie de tren, decat cea
pentru care si-a cumparat legitimatia de calatorie, acesta va plati tarif numai pentru sporul de
confort oferit in plus;
e) corelarea tarifului platit de calator pentru transport cu distanta parcursa de acesta.
Potrivit T.I.C8., sunt fixate tarife separate pentru tren de persoanele, distingându-se 26
zone kilometice, iar pentru fiecare stabilindu-se tariful in lei corespunzator clasei I-a si clasei a
II-a, iar pentru trenurile accelerate si rapide, 12 zone.
Persoanele care beneficiaza de reduceri trebuie sa prezinte, la cererea organului de
control, dovada ca beneficiaza de reducerea respectiva.
Copii pana la varsta de 5 ani se transport gratuit iar cei pana la 10 ani platesc 50% din
tariful de transport
Calatoria in grupuri formate din cel putin 20 de copii sau elevi, beneficiaza de o reducere
de 50% din tariful trenurilor de persoane, clasa a II-a, prin aprobarea sefilor de statii sau sefilor
agentiei de voiaj, iar turistii organizati in grupuri de cel putin 35 persoane, beneficiaza de
reducere de 25% din tariful trenurilor de persoane la orice clasa.

II.3.5 FORMELE CONTRACTULUI DE TRANSPORT DE PERSOANE


Formele pe care le poate avea incheierea acestui contract sunt:

8
Tariful intern de călători
Pag.9
- calatorie individuala;
- calatorie in grup;
- calatorie in circuit;
- abonamente;
- calatorie in conditii speciale.
1. Calatoriile individuală
Persoanele care a incheiat contract de transporte calea ferata poate calatori numai cu
trenul pe ruta, clasa si data indicata in contract Aceasta poate solicita incheierea contract de
transport si in tren , cu plata taxei diferentiat.

2. Calatoriile in grup presupun incheierea unui contract de transport, iar biletele de


calatorie in grup se emit cu plata pentru trenurile in circulatie sau pentru trenuri ori vagoane
special comandate.
Pentru aceste calatorii se pot acorda reduceri ale taxei de transport, in baza cererii
formulate de unitatile prevazute in Tariful intern de calatori si aprobarii date de calea ferata.
Biletul de calatorie in grup este valabil 30 de zile de la data inceperii calatoriei.

3. Calatoriile in circuit se executa pe baza de contract, a carui incheiere se considera a fi


perfectata in momentul in care partile contractante si-au executat prestatiile: plata pretului si
emiterea buletinului de calatorie in circuit. Acest document da dreptul calatorilor sa parcurga
un traseu in circuit si sa ajunga in final in statia initiala de plecare.
Incheierea acestui contract de transport necesita cererea scrisa a solicitantului si trebuie
sa cuprinda: numele si adresa, clasa si felul trenului, circuitul si statiile unde se vor efectua
intreruperile, numele persoanele care il insotesc pe solicitant si data inceperii calatoriei.

II.3.6. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT DE PERSOANE


Modificarea contractului se face prin:
- amânarea calatoriei;
- intreruperea călătoriei;
- folosirea unei clase superioare sau inferioare;
- a unei rute mai lungi sau mai scurte;
- a unui tren de rang inferior sau superior.
Calatorul are dreptul de reziliere a contract de transport cu conditia sa se prezinte in cel
mult o ora de la plecarea trenului, pentru ca statia de plecare sa puna viza de nefolosire a
legitimatiei de calatorie si pentru restituirea pretului platit.
a) Amânarea calatoriei se face pe baza vizei de neutilizare a legitimatiei, călatorul urmând
a pleca cu orice tren care are acelasi traseu, in cursul zilei respective si cel mai tarziu a doua
zi.
b) Intreruperea calatoriei este dreptul călătorului, ce-l poate exercita o singura data, cu
exceptia cazurilor prevazute de conv. speciale.
Durata intreruperii calatoriei este de 24h de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul,
sau de la plecarea primului tren de legatura, de acelasi rang, din statia de intrerupere.
In anumite situatii, se pot acorda termene de intrerupere mai mari, competenta prelungirii
acestora revenind:
- sefilor statiilor si agentilor de voiaj, pentru intrerupere de maximum 3 zile;
- sefilor compartimentelor comerciale-calatori, pana la maximum 5 zile;
Pag.10
- conducerii directiei de specialitate a caii ferate, peste 5 zile.
Nu au dreptul la intreruperea calatoriei cei care:
- au bilet de calatorie dus-intors;
- abonament lunar cu numar limitat de calatorii;
- bilet de calatorie gratuit;
- bilet cu tarifare in tren si bilet eliberat in tren.
c) Alte modificari ale contractului pot consta:
- folosirea unei rute mai scurte, a unei clase inferioare, a unui tren de rang inferior, fara a
fi necesara indeplinirea vreunei formalitati si fara restituirea diferentei de taxa;
- folosirea unei clase superioare, a unui tren de rang superior, a unei rute ocolitoare, in
acest caz călătorul trebuie sa plateasca diferentele la casa statiei de plecare sau la
conducator.

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE TRANSPORT DE CĂLĂTORI PE CALEA FERATĂ

III.1. DREPTURILE, OBLIGATIILE SI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

a. Drepturile, obligatiile si răspunderea călătorului:


In baza contract de transport, călătorul are dreptul de a fi transport pe un anumit
parcurs, in trenul si clasa indicata in legitimatia de calatorie, totodata, caii ferate ii revine
obligatia de a transport călătorul in conditiile stabilite in contract.
Călătorul are dreptul la un loc in vagon, iar daca s-a convenit calatoria in picioare, la
ivirea unui loc liber, va avea dreptul la acesta.
Călătorul are dreptul de a rezilia contract si restituirea taxei platite, cat si la modificarea
lui.
Călătorul are dreptul sa ceara inapoierea bagajelor sale in statia de plecare, in mod
gratuit, precum si restituirea taxei pentru parcursul neefectuat, daca respectiva calatorie nu a
avut loc din vina caii ferate, iar in situatia in care a pierdut legatura, poate sa ceara sa fie
transport la destinatie, pe ruta initiala sau pe alta ruta; seful statiei va certifica pe legitimatie
situatia, prelungind valabilitatea ei pentru alt tren, alta clasa sau alta ruta.
Călătorul are dreptul sa ia in vagon bagaje de mana, dar care sa nu depaseasca 30 kg,
sa nu incomodeze pe ceilalti calatori, sa nu cauzeze o paguba calatorilor sau caii ferate 9.
Călătorul are dreptul sa transport, fara plata, caini, pisici, animale mici, pasari in colivii.
Vanatorul are dreptul sa ia in vagoanele de clasa a II-a, cel mult doi caini de vanatoare
pentru care trebuie sa plateasca jumatate de bilet clasa a II-a pentru fiecare, emitandu-i-se
recipisa de bagaje. Vanatorii care isi rezerva un compartiment, pot lua cate un caine fiecare
gratuit.

Călătorul are următoarele obligati:


- sa nu fumeze decat in locurile special amenajate;
- sa ocupe numai locul prevazut in legitimatia de calatorie;

9
Potrivit Regulamentului de transport, în vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:
17.3.1. materiile şi obiectele excluse de la transportul de bagaje;
17.3.2. obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor,
operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;
17.3.3. obiectele interzise prin actele normative in vigoare;
17.3.4. vietăţile, potrivit art. 17.1 – animalele, păsările, reptilele, peştii, insectele vii.
Pag.11
- sa nu calatoreasca pe scari, tampoane, acoperisuri si in alte locuri care nu sunt
destinate calatoriei;
- sa respecte prevederile Regionalei de transport şi celelalte prescripţii vamale,
administrative, fiscale;
- sa pastreze legitimatia de calatorie si sa o prezinte la cererea organelor CFR;
- sa nu urce sau sa coboare din vagon pe ferestre sau in timpul mersului, sa nu se
aplece pe fereastra, sa nu deschida usile in timpul mersului, să nu arunce obiecte pe uşi sau
ferestre;
- sa nu deschida ferestrele fără consimţământul celorlalti călători, sa nu fumeze în
compartiment;
- sa nu provoace scandal, sa nu transporte substante inflamabile, otravitoare, explozibile.

b. Drepturile, obligatiile si raspunderea carausului


Carausului ii revin urmatoarele dreptul si obligatii:
- obligatia de a transporta călătorul la destinatie, in termenul si in conditiile stabilite;
- de a incasa taxe de transpot conform tarifului;
- dreptul de a elabora tarife cu avizul oficiului concurentei;
- dreptul de a nu permite accesul in vagoane a persoanele excluse de la transport;
- dreptul de a incheia procese-verbale de ultraj persoanelor. care insulta personalul CFR;
- dreptul de a aproba restituirea taxei si intreruperea calatoriei;
- obligatia de a asigura in statii şi trenuri ordinea pentru desfasurarea normala a
activitatii;
- obligatia de a asigura locul rezervat in vagon si de a da calatorilor indicatiile necesare;
- sa asigure un serviciu de informatii care sa anunte din timp pe calatori de plecarea si
sosirea trenurilor;.
In cazul in care călătorul moare, calea ferata datoreaza daune-interese 10, care cuprind:
- cheltuielile pentru transportul cadavrului si pentru înmormantare;
- o indemnizatie persoanelor aflate în intretinerea accidentatului.
In caz de vătămare a integrităţii fizice sau mintale a călatorului, daunele-interese
cuprind:
- cheltuieli de transport si tratament;
- repararea prejudiciului cauzat;
- prejudicii morale, estetice, fizice etc.
Calea ferata răspunde de greşelile sau abuzurile comise de personalul său, precum şi de
alte persoane pe care le întrebuinţează în executarea transportului de călători, deasemenea
este răspunzătoare de paguba care rezulta din, avarierea totală sau parţială a bagajelor.
Cărăuşul răspunde pentru paguba pricinuita prin neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a contractului.
Cărăuşul va fi exonerat de răspundere daca dovedeşte ca paguba se datorează culpei
călătorului, a unui terţ sau forţei majore.

VI. TRANSPORT FEROVIAR INTERNATIONAL DE CALATORI

Reglementare
10
Daunele-interese moratorii sunt despăgubiri in bani care reprezintă echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca
urmare a neexecutării , executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale, a se vedea în acest
sens, L. Pop, op.cit., p.332.
Pag.12
Transporturile de calatori si marfuri in trafic internaţional este reglementat prin Convenţia
cu privire la Transporturile feroviare internationale
Potrivit acesteia in acest gen de transporturi sunt aplicabile Regulile uniforme privind
contractul de transport feroviar international de călători şi bagaje, precum si Prescripţii comune
de executare pentru transport calatorilor si bagajelor.
Regulile comune privind contractul de transport
Tariful comun internaţional pentru calatori si bagaje, tarifele internaţionale se aplica
uniform pentru toti călătorii. Tariful de transport este in moneda nationa sau in ECU.
Biletele de calatorie pot fi emise in avans cu 2 pana la 6 luni si au o valabilitate de 2 luni,
pentru orice tara din Europa, si 6 luni, in afara Europei.
Copii pana la 4 ani pot calatori fara bilet, daca nu se solicita loc separat, iar cei peste 4 ani
pana la 12 ani beneficiaza de o reducere de 50%.
Calatoriile in grup beneficiaza de reduceri de tarif in functi de număr si felul membrilor
grupului.
Pentru trenuri special comandate se va percepe o taxa care consta in contravaloarea a
300 de bilete cl. a II-a, si un tarif suplimentar daca se solicita vagoane de mare confort.
Se pot lua gratuit la transport bagaje pana la 35 kg pentru un adult si 15 kg pentru un copil
pana la 10 ani. Bagajele cu greutate mai mare se transportă ca bagaje inregistrate.
Convenţia privind „traficul international de persoane” si „Acordul privind traficul
international de persoane „conţin reglementări referitoare la tarifele de transport care au la
baza urmatoarele principii:
- tariful trebuie sa fie calculat corect;
- tariful platit sa fie cel in vigoare;
- restituirea tarifelor achitate se face pe baza de reclamatie scrisa;
- restituirea partiala a tarifului se face in situatia in care legitimatia nu a fost folosita in
totalitate, daca s-a calatorit la o clasa inferioara din vina caii ferate, cand unii membri ai
grupului nu au efectuat calatoria;
- taxele de rezervare si comisionul nu se restituie;
- nu se fac restituiri pentru legitimaţiile pierdute.

Pag.13
Bibliografie:

1. Cotuţiu A., Sabău G.V. Dreptul transporturilor, Editura All Beck, Bucureşti,
2005
2. Caraiani Gh., Stancu I., Transporturile feroviare, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1998.
3. Alexa C-tin, Transporturi si expeditii internationale, Editura ALL,
Bucuresti, 1995.
4. Bombos Sever G., Transportul intern de marfuri, Editura Tribuna
Economica, Bucuresti, 1999., editura I and A, Bucuresti 2003
5. Bota Marius Sorin, Romania in drumul spre Uniunea Europeana, Politica
in domeniul transporturilor Revista transporturilor si telecomunicatiilor,
număr 4 /1989.
6. Regulamentul de transport pe C.F.R. din 1997;
7. Internet: http://www.cfr.ro/
8. Internet: http://www.afer.ro/rom/index.html

Pag.14