Sunteți pe pagina 1din 267

--_ .._...

_&i_~A£a

@_

EU

22t± __

MINEIIJL IJUNEI

LuI APRILIE

INTRU MARIREA SANTEi CEi DE 0 FliNTA SI DE VIATA FACETOAREI


"

SI

NEDESPARTITEI TREIMI ,

MINEIUL
LUNEf LUI

-.~~TIPARIT

@u apzo8a:zca ~antutui ~ino~ at ~antcl nOjtzc fi3£;)czicr ..elu .. tocefalc r9doDoxc 8lomanc . .,."

BUCURESTI

TIPOGRAFIA

"cARTILOR
1 8 9 3.

BISERICESCI".

LUNA LUI

ARK TREI-DECI DE DILE ,


)

pWA ARE 13 ORE ~I NOAPTJU. 11 ORE.

In 4iua. dintitiit, pomenirea. Prea Ouvi6sel Maleel n6stre Maria Bgiptenoa. La D6mne strigat-am, Stihirile Triodulul ~i ale s~ntet
&las 6.

eu tndraznela
cinstitulul

Prosomia: T6tlt nltdejdaa ...

te-al in chin at lemn.

C u bueurie inchinandu-te ntinaciunea cea mal de santelor locurt de acolo, al 'nainte, ee sa tragea din luatdar de calatorie spre fapta '.' spurcacrunt, te opria buna eea mantuitore, ~i eu pre tine de vederea eebuna calatorie tare al alergat, lor cinstite. lara tntelep~i tree end riul Iordanuluijtn ctunea ~i cunostinta ta, de Iocasul Botezatortulul cuostre ce s'au lucrat de tine, 'V-au facut tie intorcere spre die te-al salasluit, ~i eu viata ta eea buna, al imblandit cele mal bune, ceea ee estl prin inde Dumnedeu tnteleptita, Ca II salbataciapatimilor, frenare suptiind tnfierbantaprivind spre icona bine-cuvenrile trupulut, matca pururea tatei fitcet lut Dumneden, ~ieapomenita, indutedetote pecateletale cele L ocuind in pustie, al lemal de 'nainte, prea Iaudata,

LUNA LUI APRILIE

r~at

sufletul teu, prin felurt de bunat~tI zugravindu-tt in suflet, incbipnire lUI Dumnedeu cuviosa, ~i atata al strelucit , cat ~i preste ape usor at trecut fericita ; si prin rugactunile tale te-al rtdicat de pe pament catra Dumnedeu. Si , , acurn cu tndraznelastand tnaintea lui Christos, prea-marita Marie, roga- te pentru sufletele nostre,
M!l.rire, gla,s 2.

chipurile patimilor din

A Oruce·N!Lsc~t6rel:

s'a tmbracat odiniora soarele, vedendu- te spdnzurat pe lemn Mantuitorlule, ~i tote cele de desuptu1 pamentulut s'au cutremurat. MortiI s'au sculat, petrile s'au despicat, ~i tote cele cerest] s'au infricosat; lara Preacurata Fectora stand langa crucea ta, plangea, laud andu-te Iubitortule de omenl,
Troparii1, glas 4. Intru tine ,MaYca cu osirdie ...

Cu Intunerec

timile trupului le-al tarat cu sabia postului, gresalele cugetului cu izvorul sihastr~ei le-al inecat, ~i cu curgerile lacrimilor tale al ada pat tota pustia, ~i ne-al odraslit none rodurI de pocainta, Pentru acesta serbam pomenirea ta Cu viosa Marie. ¥i IOllDl, 8. N!Lsc~t6reI:
Pro8omia: Oa.nd de pe lemn...

Venarile sufletulut, ~i pa-

-BI"",,·=··cGa

La Ortrini\.
tulnl,

s
~ ~,

OANOANELB.',. Al sa.ntel "i ale Triodulul, dupre rindulala lOs, CANONUL Sa.ntel. ~ AI elruIa a..rostih 1& GreaI e.te 8.ceeta.: Ihi ca.ntarl laud respllitirile bun!ltlttel Mariel celel strelucit eugetatore. Ca.ntarea. 1, glas 2, Irm.os:

Cand iml aduc arninte de gresalele mele, dintru ad incul sufletulut suspin Feclora, ~i iml bat pleptul, strigdnd: Gresit .. m, ~i cad la tine Stea

pana, cautand sa me pocaesc,

Dar lara~1 nesimtitor fiind, me tmboldesc de obicinuirea cea rea, val mie! Mantue~· te-me de aceasta degrab, ~i

J:;:e

mantuire e povetueste. m

~ ntru adinc a asternut de ~ demult tota 6stea luI Fa"raon puterea cea prea in.. "tr'armata, lara intrupandu"se Cuventul, a pterdut pe"catul eel prea reu, Domnul "eel prea-marit, ca cu marire "s'a prea-marit, Afland tu acurn strelucirea frumsetet cea plina de lucid, ~i a razet celel datatore de lumina, lumineza-mt sufletul men eel intunecat de patiml, rogu-me, prin rugacfunile tale cele catra Dom-

nul milnta Marie.

.A

fa1tnA

Omorindu- tI odiniora sufletul, prin sfatuirea eea rea a serpelut, ~i alunecandu- te la fapte fara socotela, ~i pogorindu-I intru adincimea pierdere), al ales cele mal bune, ~i cele vremelnice le-ar de\.ju cugete necuvi6se prin

---=====~~~~====~==-=============~~--~==-

IN llllJA DINTA.r

ripat, ~i lepadandu ..te de rnarirea cea trecetore, te-at apropiat laStepanul, strigand:

nostru, fJi nu este drept afara de tine D6mne. Apropiindu.te mal'nainte c~tr~ lemnul pecatulul, ~i inv~tandll-te minte aducetore de moarte, aI alergat catra lemnul eel purtator de viata Christos, strigand : Tu e~tl Dumnedeul nostru, ~i nu este drept atara de tine D6mne.
I1rire:

Nu este sant ca Dumnedeul

imbracamintea cea prea murdara a stricactunet, tl·al fost uttat de maiirea cea mat-pre- sus de minte, a celul ce te-a zidit,
./ 7

patimt mal 'nainte spurcanduo tI bunul neam al sufletulUI, ~i nerobirea, ~i purtand

lIIltrire :

/Hranindu-tl gandul eu neoprirea, ~i en desertactunea .dezmlerdarilor, amagind pre indragitorl, te-at departat pre sinetl de tmpartasirea cea mal buna, puind improtri va el semetia a tot pecatul, vrednica de Iauda,

D>rit-at de versarea luminel celet negraite, fJi defatmand toate cele vremelnice, te-at inaltat catra.privirea eea fara materie, strigand cu eredinta : Tu cstl Dumnedeul nostru, ~i nu este drept afara de tine D6mne.

,1 aoum, a N!l.so~t6rel:

,1 aeum, a H!l.so~t6ret:

Flindu. ml cugetul intinat de patiml, ~i ranit de pecate, ~i cumplitturburandu-se, ceea ce e~tl plina de darn, carea al nascut nestricaclunea cea tnfiintata, ~i izvorltore de viata, curateste-me, ~i me mantueste de pee ate.
OAntarea 3, Irma:
Pe petra credintel ...

lnpreuoatn- ne-am eu dumnedeestt cetele angerilor, prin nasterea ta de Dumnedeu Nascetore . eel at zemislit intru tine negrait pre Ziditorlul, ~i at intrupat pre eel neeuprins. Pentru acesta tott te einstim pre tine Nascetore de .Dumnedeu, ,
IrmOIlW:

~u dragostea cea prea ln~umneqeita te-al intr'a-

"rindu-me, largit-at gura mea "asupra vrajmasilor mel, ca ".s'a veselit duhul meu a can-

petra credintel inta-

LUNA LUI APRILIE

"ta: Nu este sant ca Dum"nedeul nostru, ~i nu este "drept, afara de tine D6mne.
OatisJUl&, rlu 8.

.1 Onoe·Nltsclt6rel:

Pr08omia: Pre In~elepolunel ~i Ouv~ntul ..

T6te saltarile trupulut infrenandu-tl prin ostenelele cele sihastrestl, V-al aretat iuteleptia sufletulut tea viteza ; ca poftind sa vedt crucea Domnulul, te-at restignit singura pre tine lumet, prea-marita, Drept aceea ~i spre rivna vietel augerestt cu dragoste te-at indemnat singura prea fericita, Pentru acesta not eredinclosil cinstind pomenirea ta, cerem ertare de gresale, sa se darutasca lumel, prin rugaciunile tale Marie. pecatelor am cadut, si nu este intru mine chipul fiintel, ca m'am inecat in viforul pecatelor mele cumplit ; ci tu ceea ce at nascut Cuventul, pre eel singur IUbitor de oment, cauta spre mine Fecfora, ~i me mantueste de tot peca tul, ~i de patiml pterdetore de sufiet, ~i de tota reutatea vrajmasulut celui cumplit; ca sa cant veselindu-me : R6ga-te Ziditorlulul ~i Dumnedeu, ertare de gresale sa darulasca, eelor ee nazuesccn credinta Ia aeo, perementul teu.

~iMantuitorul, veqendu-I mlelu~aua pe cruce spanzurand pe nedreptul, tanguindu - se striga: Val rnie prea Iubite Fiiule ! Ce este acesta prea mare ~i infricosata ~i streina taina pe care 0 ved; me sfaram la cele dinlauntru, si a suspina nu am virtute, ~i nu pot a suferi ca sa te ved mort. Ci fie-tt mila Stepane de suspinurile cele de Malca, si precum aI dis, umple-me de bucurie, inviind din morment ca un Dumnedeu. ,
Obt&l't& 4, IrI'lOl:

Pre mtelul si pastortul

In noroiul

IIlr1r8, ~i aoUDl, a NlsoAt6reI:

~e laud pre tine, ca glas Warn audit D6mne, si m'am , , "spaIrnantat, ca aI venit pan a \ "la mine cautandu-me , pre "mine eel retacit, Pentru a"ceea prea-maresc multa po"gorirea ta,cea catra mine, "mult milostive.
,

din patria ta marita maica , plutind prin purtarea de grija cea de sus catra pamentul Sionitenilor dupre dorirea ta, intru carea prin marturisire at afiat dezlegare faptelor tale. Impingendu-te inapot nevedut marita, si ne vedend de , , , apr6pe vederea cea mal buna, darea luminet celel negraite, puind cugetul indreptator ne

Mutatu-te-at

~==================m~p~IU=A==DI=N=TA=I==================9=

aretarel, ai eunoseut eele aseunse. Intarindu-te eu darul eel mantuitor, ~i vedend dumnedeesca ~i purtatoarea de lumina strelucire, tt-ar apropiat ochil ~iinima de einstita cruce, ~i de acolo te-at impartaait mantuirel.
Klrirt:

aI treeut apele eele vestite ale Iordanulut, ~i al dobandit rnarire negraita, de Dumnedeu cugetatore Marie. at navelit catra nevointe, patimind prea tare, ~i barba ... teste suferind eea anevoe 0.. prita lupta eelor protivniee, Marie eeea ce estl poboaba

A vend

sufiet barbatesc,

eu bucurie vedend chipul eel prea luminos al Fectoret ~i de Dumnedeu N a scetorel, cu lacrirnt ~'alergat catra densa, puind tnaintea et tote toemelelevictel tale prea fericita,
.' ,1 acum,
&

infrena ref.

llf..olt6r.I:

eela ce a tnfiintat tote eu voirea, s'a unit eu omul dup.re ~inta prin negraita voire, ~1 prm ne asemenata purtare de grija ; ~i esind din tine purtand trup; cu totul me inoeste pre mine prin vointa Preacurata,

gand intarit lepadand firea cea femeesca, ~i spalandu-tl patimile prin intrenare, petrecend in pustie ea intru o gradina dumnedeeasca, te bueural Malca, veqend frumuseta Ziditortulul teu.
Brirt

Cu

OAntare& 6,

Irmos:

uminarea eelor ee zac intru intunerec, mantuirea "ee]or deznadejduitt Christose "Mantuitorlul men, catra tine "manee imperatul pacer, lu"mineza-me cu strelucirea ta, "ea alt Dumnedeu atara de "tine nu stiu,

eel ce a inselat pre Eva eu cuvinte in rain, ~i eu multe tel uri de mestesugurt 0 a izgonit, dintru acea vectnica desfatare, aeum s'a surpat, ~i s'a calcat de luptele tale eele vitejestf, Cuviosa Marie. al sorelut mariret, ~i caruta purtatore de lumina a tmperatului, pre tine te stim Fectora, intru earea a sedut Filul celut pre a innalt, ~i sicriu al bunatatet, earea at adus in lume pre Chris-

R ~sl1rit

,1 "Gum,

&

Hbolt6reI:

inchipuire mutandu-te din viata, sirguindu-te catra ealea eea dumnedeesca patimiret, ell dragoste

Prin

tos.

.•

...1

LONA LUI APRILTE Oa.nta.rea tI, Irmos: De adtneul gresalelor ...

t6ta mijlocirea te-al InUdulcit prea fericita de dragostea lui Christos, ~i Intarindu- te ell dragostea lut, at lepadat na pedirea patimilor Cuviosa MaIea. UminAndu- te cu frumseta faptelor tale, al rtsipit navelirile tntunereculul, ~itetele vrajmasilor le-al Intunecat prin ostenelele sihastrief.
Drire:

l'u

~i cu arma crucet pterdtpre dracl. Pentru acosta te-at aretat miresa imperatiel certuIuJ,Marie prea-marita,
100S.

inta~ urmand vietel aDgere~tJ,

Tare itl intiudeal ochtul ten, rugandu-te ceea ce singura este Curata, intarindu-te tot-deuna catra densa, prea laudata.
~i aoum,
&

NlsoltoreI:

trupeste plinirea dumnedeestel stepaniret lul,


Irmo8ul:

Aretatu-te-al scaun al tmperatulul mal-pre- sus de certurl, Prea-curata, tncapend

Jut Christos astadt ell dintarl • te laudam, Marie pururea marita, carea te-al aretat crestere iutre Egiptent, ~i dintota retacirea lor at scapat, ~i de acolo te-al adus buna ~i deseversit odrasla bisericel, prin post ~i prin rugacrunl, nevoindu-te mal-pre-sus de mesura firel omenesn, prin care te-at ~i tnaltat intru Christos, prin viata ~i prin fapta, tru acesta te-at aretat miresaimp~ratiel certulut, Marie \ prea-marita,

Pre tine mtelusana ~ifitca

Pe~-

In 4iua dintU, pomenirea Prea·cuvi6seI MaleeI


nostre Maria Hgiptenoa. lith: S'a inltltat duhul, trupul de demult pltr!sind, Zosima trupul eel mort al Mariel aseunde-l in pamsnt, In intala 4i a lul .Aprilie, A murlt Maria lauda pustlel, esta a fost din Egipt,~area mal 'nante traYa en neinfrenare ~i eu nesmp1irare, ~i ehlema sufletele multor 6enl spre plerzars la desfatarea impreunltrel trupestl, Deel petrecend ea ~eptespre· deee anl tntru neouratle, 01i.dintaIa,1 data de mic1i.a Iost ca4ut in faptele cele reJe, pre nrma s'a dat ou totul spre nevointe ~i spre bunele fapte. ~i atata s'a inaltat prin nepatlmire, cat treoea ~i apa Iordanulul pre de-asupra, ~i eand sta pe pament la mgaetuns, s1i. rldiea, st. sa in1l.lta in sus. lara prieina int6r· cerel el a fost acesta : Oaonda fost pe vremea tnehiuare! cinstitel cruel, mergend multI din multe loenrl la Iernsallm, a mers ~i ea. tmpre.. ::~ O~F~~r!

Intru adincul gresalelor fi"ind tncunjurat, chIem adin"cuI milosti virel tale eel ne"urmat, din stricactune Dum"neqeule score-me.
OONDAO,glu 3. Pro8omia: Fec16ra asta4I...

.-.

• resa lui Christos prinpoca'


.

Ceea ce erat mal 'nainte plina de tot felul de desfrenart, astadt te-al aretat mi-

':~~4:;a~~. f! :"~::.

l~~n

IN :pWA DINT.!I

===============- __ 1_'~_

biseriol, puse ohIeza, pre Prea-eurata FeoI6rlt Maloa lui Dumnedeti, cum oll. de sa va lasa sil. tntre tnlauntru, sa-~l aIegil. a trai en intelepelnne, ~i a nu mal sluji in via~a cea rea,§i in poftele ~i in d>zmlerdarile eele trllpll~tl. . Deel dobaudlndu-sl dorlnta dnpa rugaclunea el .. n'a mintlt la f.lgltduinta ee a faout, ei treesndIordanul, ~i mergsud in pustii1, s'a nevoit patru4eol ~i ~ept9 de ant, usavend pre niel un om, ca sll, 0 vada, fJrJ. numal pre Dumnedeh. Prin mijlooul caruta s'a departat de la firea omenesoa, ~i a dobandit angeresoil. petrecere, ~i malpre-sus de om pe pamen t,

Intrn ac6st1 4i, pomenirea Prea-cnviosulul pll.rintelul nostru ~i Mll.rturisitorlulul, Macarle Bgumenul PelechituluI.
Ht1h: Maoarie ferioit Ferioit in viatl!. flind,

aenm intru ferioitlt viatll. este I00uind.

Acest tntru santI parintele nostru Ma· carle, tn Uonstantiuopal :lHnd nascut, ~i prune sirman remaiud dupI pli.rin\il sill, s'a ores out de un adeviirAt m()~ al sUt: De acesta fiind da.t la invetatufit Hantitelor Serlpturl, ~i avend flreseil. istetune, Iii multa osirdte aretand, in scurta vrems pettlloend t6ta Soriptura;a ounosout nimionioia,i4i grabnioa strioaclune a celor vremelnice~t1, precu,n ~i veclnicia calor ceresttPentru oanl esind din eetate, s'a dus la Monastirea nnmitii. Pelechiti, ~i amesteeandu-se pre sin! eu Monahil de acolo, leplldand numele Hrist;.tor, OaC! a~a sa numea mal 'nainte, Maoarie de scum tnamte s'a numit. Dec! acesta slujlnd mal intru t6te trebulntele ChinovieI ~i sliver· &ind bnnll.t1l.\ile prin multa smerenie, s'a faont ineepetor, tmpreuna ~i fiteMor de mmunl pre a minunat. Cael patiml nevindeoate Dnmnedeti prin el a vindeoat, ~i pl6e din ceriii, a pogortt pe pament prln rugsolune, ~i mare ~i vestit fa· oendn·se 81 in 4ile1e aeelea, mum. multlme nit· zula oMra el, Unil-adiel!. durerile sntletestl prin el onrll.tindu-Je; Tara 31tH trupesttvtadsoil.rl dobandtnd; tnsA al~ii snfleteste tmprellnil. ~i trupsste de el tntarlndnse, sit rntorcean pre la oasele lor. Dsol audlnd vestea aeesta, Tara· sie prea santu! Patriarh al Oonstantlnopolef, a trimls de l-a ehlemat pre e1, ea sll. vindeoe pre Pavel Patrioiul, ce avea Mia primejdiosll, ~i era daznadejduit de vindecare, deel santul l-a vinc'·',cat: Dupa aceea ~i sotta sa de asemenea boll!. patimind, ~i dilznll.dejdnitlt fiind de doctorl, Iarasl s'a vindecat de santnl, Pre earele ~iblno-ouvsntandu-I Patrlarhul.La f[ont slu[Itor Domnnlul, oiloI nn bolea on bola neaseultll.rel prsenm cel multl, Deofducendu-se la Monastirea sa, smerenia ee 0 avea, mal mult in· multitil. 0 a pus in luoTure. Atunoea luo:rato, rIul de smintele diavolul, sll.dind· in Bizan\iil. imperat tiran, da oinstitele i(;6l1e in foo ~i in l!. Aoesta era Leon Armeanul, oarele a trio tn surgnnie pre pre a sa-utul Fa triar 11Ni·
-, . -.,;._: ''_-.~~,~ ~_-..,_"' __ ••• ~ <.••.- ._ ...... ',_. __ -.-"' .... _._~"' __

ohifor, ~i carele muneea pre Arhierel ~i Arhimandrjti cu izgonirl ~i .lnchisorr, ~i en eumplite blI.tal. Atl1noea ~i minunatul aeesta barbat, unul flind din pomeniti! mal sus santI plL· rin\t la feIurl de mnncl a fost dat, ~i in tnchis6re a petrseut panil. 1a sfirsitul spurcatulul acelnla tmperar. Iara dupll. acela imperatind Mihail Travlul. ~i aeesta de aceeasl spnrcata credinta fiind, sootend pre santu! de la tnohtsere, ~i prin altil mult magullndn-l ~i tngroziudn-l, nlmle a Ispravlt, Pentrn care ~i Isgonludu-l la Ostrovnl Afusie Il avea in pazlt. larll. santnl suferlndu-le pre tote vitf\je~te, multemia lui Dumnedeti. Decl zabovind in acea izgonire ~t mult nevolndu-se, ~i de minunl filcetor acolo fltcendu-se, s'a mutat olttrll. Domnul. Intrn aoestl!. 4i, pomenirea santuor mueeniel Gerontie ~i Vasilid, oatil prin sable s'aii 86ver~it. Still: Gerontie prln sabie impreunlt eu Vasilid, De r6spllttirile imperatulnl a t6te s'ail. 1mp~rtlt~it. Intru acestll. 4i, santul ~i dreptul Ahaz. 8tih: Ahaz stand apr6pe de Dumnedeu, A 4is, nu voiil. ispiti pre Dumnedeul meii. Cu ale lor santerugaoionT, D6mne milueste-ns ~i ne mantueste pre nol, Amin. Oa.ntarea 7, Irmos:

hipul eel de aur in campul Deira cinstindu-se, eel "treI tined au defatmat po .. "runca cea prea fara de Dum"neqeu, ~i fiind aruncati in "mij locul foculur, recorindu"se au cantat : Bine estl cu-. "ventat Dumneqeu\ parinti"lor nostri,
I

eel ce sa lauda, ~j preste mesura sa semetia, vreud sa birutasca tot pamentul, s'a birnit el de femee, ~i eel ce a omorit pre om, ~i La izgonit atara din desfatarea eea de viata, sa vede omorit. ~.~l

Vraj masul

_'_o<_.~

,,_.

ce prea-mlirit. a

h:!-l

::

LUNA LUI .APRILIE


(lAntana 8, ~mos:

nit odintora pre popor in pustie, acesta ti s'a facut tie 0dih na ~i mangaere, hranindu-te ~i adapandu-te eu putere negraita, de Dumneden cugetatore, pre tine care a strigal: Bine eitI cuventat Dumnedeul parintilor nostri, Tare Ingradindu-te eu erucea, al scuturat intreitele valurl ale patimilor, taindu-le ea pre 0 mare, asemenea ea ~i vedetorlul de Dumnedeu; ~i fara patima trecend catra pamentul fagaduintet, aretat at primit mostenirea eea ne.I.rirt:

Pre Dnmn4ei1 eel ee s'a ...

Pentruaceea cu credinta preamarim pomenirea ta Malca.

fiind luminata, in chip de lumina, vestirea ispravilor tale a strabatut acum tota lumea,

u razele bunatatilor

bucurie negraita s'a Invrednicit de Dumnedeu cugetatortul Zosima, aretat pandindu-te pre tine in pustiu, ~i strigand: Landau tapturile pre Domnul, ~i-lprea tnaltatl intru tott vecit,
BtJle·ouvent!m pre TatAI, pr'& Filul ~i pre s&ntul Duh Domnul. '

De

trecetore,

,1

Vrajma~ul celor bine eredinctost, prin nenumerate navelirile lut nu a putut sa birulasca rabdarea ta cea tare ~i nemiscata. Pentru aceea te ridicat asupra perictunet lul, strigand : Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor .nostri, eel necuprins s'a intrupat din tine Malca Feciora cinstita, ~i ca un bun in pantecele teu a zidit de izn6va pre om. Pentru aceea laudandu-te pre tine ca pre o mijlocitore tainelor eelor infricosate, dicem : Bine e~tI cuventata, eeea ce al nascut

Imparta~indu-te de darurl ~i invrednieindu-te de dumnedeesca resplatire, tl-al adps aminte de plecarea lul Zosinie de Dumnedeu purtatore, ~i cu

ceat: Pre tine te prea tnaltam Christ6se in vee].

dinsul Impreuna cantand,


f1 .CUl,
a .ABeM6reI:

qi-

Dumneqeu

,1 aoUl, a HI18.~t6rel:

pre om Dumnedeule de la ucigasul de sm, te-al aretat pc pament, purtand trup cu adeverat, Mantuitonule, pazind Curata, pre ceea ce te-a nascut, Pentru aceea te laudam intru totl

Ca sa rapestf

vecit,

Irmon!: SA l!udAm biDe sA. ouy~nt!m ,1 .It ne tncltl·1


Dl1.1l

DomnuluI oant&nd...

~prc Dumnedeu eu trup,

Pre Dumneq.etl,carele !a

IN

pnn

DINT!!

"pogorit in cuptortul eel ell · diti-I ~i acum none tuturor, ca sa. ne dea ertare de gre"toe la coconii evreestr, ~i vasale sufletelor n6stre. "paea intru recorela 0 a pre"facut; ca pre Domnul lau~1 a01lD1, aH'8o~t6rel: "dati-1 lucrurile, E?i-l rea inp A retatu-te-al mal lnalta "na1taV tntru tott vecif, de cat tote fapturile domna ~i CA.ntarea 9, Irmos : Stepana, ca una ce in pan-. Ceea oe negrait, .. tecele teu at purtat cu trup pre Stepanul tuturor mal-preIt u dragoste tmpartasindusus de cuvent, ~i l-at hraUte tatnelor, ~i umplandunit ell lapte, precum sa cute de lumina cea strelucitore, vine unet Malee. Pentru a~i castigand darul eel negrait cesta totl pre tine te marim, al mirelul tell, teo aI tnvredIrllosul: nicit de dumnedeesca ~i fericita mu tare. C eea ce negra it al intru"pat din copsele tale cele feunoscendu-tl mutarea ta "clore~tI pre Dumnedeu lucea negraita, al umblat pre "minatorluJ, eel ce a resarit ape.neudata, de Dumnedeu "mal 'nainte de cat sorele, ~i pvrtatore, ~i de pe pament "a venit la nOI in trup: Binet~·ai mutat, ajungend Ia fru"cuventata e~tI Prea-curata, museta eea ne ajunsa, ~i la "pentru aceea dupre vrednil~ veselia Ziditorlulul tell prea "cie te marim, : cinstita,

Purtand faclie, ~i fiind intrumsetata ell strelucirea bunatatilor, privestl la scaunul imperatulut tuturor, ~i te veselestt de frumusetea lUI cea dulce, dantuind impreuna cu dreptit, de Dumnedeu cuprin-

IXAPOSTILARIA..
Prosomia:

caintet Marie, cacl eu umi- ~ linta ta cea caldurosa, tl-al dobandit biruinte folositore, castigand pre Maria N aacetorea de Dumnedeu, en carea tmpreuna roga-te pentru

F acutu-te-at noue chip po ..

Lumina eea ne schimbatll....

sa Malca,

muIte darurl de la Dumnedeu pentru ostenelele ~i trudele vostre, Marie, impreuna ell de Dumnedeu

p rimind

l'flrire:

nolo

A. Nlaofit6rel:

cugetatorml Zosima, tmblan ...

Lumina cea fara de ant strelucind din Tatal mal 'nainte de veer, acurn pre urma in ani s'a aretat din tine Fe ..

14 ~

LUNA LUI APRlLIE

cl6ra, spre rnAn!uirea JurneY, catra carea nu lnceta rugandu-te pentru poporele tale.
STIHO.1VNATriodulul. ~i oeea·lalt1l. servirs a Ortrinel dupre .findu8la postulul ~i Apolisul.

lUI Dumnedeu ~i ZiditortulUI teu, ca un anger. ~ uviose Tite de Dumne-

~r
T'

INTRU ACEASTA LUNA


IN 2 -QILEp!1riJltele nostru ~i fitclltorlul de minunlTit. La. D6mne strlgat-am, Stihirile Triodulul ~iale s§.ntului, glas S. Prosomia.: 0 prea,mll.rit1l.,minune ... Prea-envlosul

fl 1 I· d 1. etu cn Uffilna oxo ogiel, al impntiuat negura intunecatulul eres siresarlnd ca 0 stea prea luminosa, pururea luminezt margenile lumel, en minunile tale cele purtatore de lumina. Pentru acesta totr CU credinta te cinstim, ~i te fericim, ' ce ochl voiu vedea tata ta eea trumosa, en eel ce cu patimile mt-am spurcat ochit trupulut ; ~i rara~1 cum voiu saruta icona ta'cea de Dumnedeu inehipuita,\~~ vend buze spurcate en nestimparat ; ~i cum lml voiu intinde manile en spurcatul care le-arn netrebnicit catra dumnedeescul ten darn; srepana mantueste-me, intins pe cruce de voea ta, s'a spatmantat, si parnentul s'a cutremurat.petriles'au despicat ~imormenturile de frica s' an deschis, ~i toate p uterile s'au spafmantat, lara ceea ce te-a nascut fara de barbat, v~q.endu·te, cu suspin striga: Val rnie ce este aceasta ce

deti insuflate, luminandu-

tl su-

Cu

M!1rire, ~i aeum, a NlI.soet6reI:

tatorlule parintele nostru, pre umere ridicandu-tl crucea ta, at urmat lul Christos; ~i tote patimile le-al supus suflePentru acesta at luat darn de laipa1time a tamadui patimile celor cealerga la tine, a inceta bolele ,i a izgoni duhurile: Drept aceea

ite de Dumnedeu cuge-

ce~'.

rea tao

serband,

sever~im

pomeni-

S orele

A Cruoe·NboAt6r.l:r;

veq.endu·te Iisuse

prea fericite parintele nostru, cu petrecerl sihastresn, santit curatindu-te prin tmpartasirt dumnedee~tJ luminandu-ttcugetul, cu adeverat al primit ungerea cea prea santa a preotiet prin voirea dumuedeesculut Duh, slujind pe pament prea ales

T ite

,i

ved,

~" .... ~.' ... 1..!


_~~~.A!J?-:;iP'~~

III

nom:

jlILB·

...•.

I~ ~.

La Ortrina.
GANOANELK. Al sa.ntulul ~iale Triodulul dupre rlij.dulala. Postulul. .,. GANONUL S~ntuluJ. AI oltrula. aorostih la GreoCeste aeesta: On oant1l.rl sa se laude Tit stilpul Monahilor.

dlnsul al primit cununile, de Dumnedeu fericite parinte,


jii

l'

fara

pa trecendu-o ca pe uscat, f?i din reutatea Egip. "tululscapAndIsrailtenul,stri· "ga: MAntuitorlului f?i Dum"neqeulul nostru sa-I cantam,

A
,i

C4ntarea 1, glas 8, Irmos:

zidirea,

Maica lut Dumneden, ca una , ce e,tl mal alesa de cat tota


,

de Malca, l-at nascut pre dinsul fara de tata in vremile cele de pre urma, 'insatI tu

pre Cuventul eel din Tatal

~i aenm, a Naso~tOrel:

rele cu totul sint implantat cumplit In patimile trupulut, stricat de dezmterdan, eel a ce ~~t1com6ra nepatimiret, alegerea D~uluI din scutecele marcel ,'tale te-al adus .lut Dumnedeu ., , ,i te-al facut tamuitor ~i slujitor Nascetoret de Dumnedeu, celel ne ispitite de barbat,
".

r u mgacinnile mine, Tite tale mft'iituef?te-me pre car u dumnedeesca


.,'
,

04ntarea 3, Irmea: Tn e~tl intllrirea eelor ee...

in aromatele cele sihastrestt, eu totul te-al alcatuit mir de santenie spre buna mirezma Dumnedeului nos, tru, Cuviose Tite.

ce al supt dulceta tnfrenaret al lepadat a.maracmnea patimilor. Pentru aceea mal mult.de cat cu mterea ~i tagurul indulcestl hlh mile nostre parinte, .

C annul

,Avend pururea in frenarea ca 0 arma, ~i rugactunea ca un coif Cuvi6se, mustrand de fata, incepetcriile intunereculul le-al rusinat, p uind eu tnteleclune IegeiDuhululimprotiva, al stins legea trupulul, ~i dupre lege aI slujit Domnulut,
.;f~

T 6ta getUl teu

pamentesn.

dorirea ~i tot curezemandu-l catra dragostea lui Christos Cuvi6se, nu ar bagat in sema cele

.Ame:

LUNA LUI APRItIE

~I

celor ce alerga la tine Domne, tu e~tI " lumina ceI" tntunecati, ~1 t!l· or : pre tine te Iauda duhul men,
Oatismala, glaa 4. Pr08omia.: Degrsb neintimpin1l,...

Tu estl intarirea

Irm08ul:

lui 0 ai lepadat fericite ~i cu sageta sihastriel al ran it multimea dracilor. la suflet de dragostea curatiet cu flerbintela al urmat lui Christos, ~i al intrat in camara cea de mire a marirel, Tite prea fericite. ' rosit6re ~i ca 0 gradina insufletita a bunatatilor at inflorit cu tnfrenarea ; prin carea hranestl pre tott, eel ce te cinstesc pre tine. puitor de lege sihastriet ca pre Moi~i ~i chip blandetel celet negraite ca pre David; cu adeverat tOtl te fericim. " pre 0 mal Inalta de cat Heruvimit, ~i de cat Serafimit, te laudam Prea-curata, cact in bratele tale al purtat en trup pre Stepanul, de carele sa cutremura t6te.

R anindu- te

lacrimilor ingrasindute pururea, ea un porn at tnflorit din destul rodurile dreptatet, tntelepte, Pentru acesta adunandu- ne impreuna, dupre cuviinta te cinstim de minunt purtatortule Tite: frumsetea sihastrilor; ci en rugactunile tale pazestene pre totl.
.IM,

C u curgerile

Ca

li vada frumos mi-

,1

acUJa, & Nlsclt6r&l:

C a~tigandu-te

Mlrire:

Prosomi&: Aretatu·te·al ast1t4i...

ctora Prea-curata nazuind not totl, neincetat De rugam tie, s~ nu lipsestt a te ruga Inbitorlulut de oment, ca sa se mantulasca robit tel. Stepane mtelusaua ~i Malca ta pe cruce pironit, ca 0 Malca tanguindu-se, striga tie: Laud mila ta ceanespusa Filul men.
O&nta.rea 4, Irmoa:

La acoperementul teu Fe-

Ca

,1

&011JIl, I

lJl..elt6rel:

V eqendu-te

A Oruoe·NlscM6rtl:

.A

O&nta.rea 6, DOl:

.L.T

conomiel tale, Inteles'am "lucrurile tale, ~i am prea"marit Dumnedeirea tao

udit-am D6mne talna i-

6ta putrejiunea pl!catu-

entru ce m'al lepadat de la fata ta, cela ce e~tl In"mina ne apusa ; ~i m'a ac?"perit intunerecul eel strein "pre mine ticalosul, Ci me "int6ree, ~i la lumina porun"cHor tale tndrepteaza caile "mele, rogu-me,

::P t!l

r
lu

IN DOUE jlILE

~II.
q. I

,-C

~ stingend tote patimile, Tite I fericite, din destul al aprins I sfesnicul infrenarel ell foeul I dragostet ~ial credintet, ~ite-al facut lumina nepatimirel ~i fitu dilet, parinte, aI crescut strugurul ere din tel, ~ipuindu-l in linurl, l-at stors eu ostenelele sihastriet ; ~i umplend paharul eel duhovnieesc al infrenareI, veselestt inimile tu rmel tale.
MlI.rire:

rona nevointelor tale

intru cararile tale prin multe lupte, ~i din primejdiile cele pentru eredinta, Cuvi6se. de Dumuedeu prin dragostea sihastriel, f?i parasind ~i lumea, ~i ale biruitortului lumet, at apueat destatarea imperatiet celel mat-pre-sus de lume, de Dumnedeu cuprinsule, in sufletul t~u avutia darulut cea dumnedeesca, rugactunea eea fara prihana, curatia, viata cinstita, priveghtere neincetata. Prin care en adeverat te-al eunoseut casa Dumnedeulul nostru.

lUI ~i lumina

C u totul te-al apropiat

p rin

dumnedeesca luerare

A dunat-al

V.iteje~te suferind napadirile ~i ranele draeilor Cuviose, te-at aretat stilp rabdarer, tntarlndu- tl turma ta eu toIag dumnedeesc, hranindu-o la pasunile ~i la apele tnfrenaret, ferieite. totl pre tine ea un liman ~i zid ~i cetate, ~i acoperement ~i tntrare nerusinata catre tmperatie, rugamu-ne Prea-curata, sa nu ne scapam de nadejdea nostra, prin rugaclunile tale cele de Malea, ceea ee e~tI ell totul fara prihana,

A vendu-te

~i

'CUDl, &

NlseitQnl:

materiel celet de jos 0 at trecut intelepte, ~i prin rugactunea cea fara materie V-al intraripat cugetul, ~i te-al aretat mostenitor odihnet celel de sus, prin s~versirea vietet,

Netrebnicia

.'rlr.:

nl .q._-----~----IIiiiiiiiii;Iii

isipind negura patimilor J ~i intunerecul eel tnpaL clat, al resarit diua resaritu-

CAntare& 6, Irm08: Ourll.~e~te·m~ Ma.ntuitorJule ...

Prea-curata,

Cuventul lui Dumneden in pantecele teu, ~i l-al nascut mal-pre-sus de fire, pre ca- j rele tmbuncza-l eu rugactunile tale, ea sa mantutasca pre totl robit t~i din primejdit,

Z emislit-al

,1 .cum,

&

NI.solt6nl:

ell adeverat pre

C urate~te-m~

Irmo8al:

Mantuito ..

ii~g ~~

"gat, ~i me audt Dumnedeul "mantuirel melee

"me. C~cl catra tine am stri-

II

OONDiff,tt1lliJt,~1

asta4L.

lir@e petrecend tota viata ta tntelepte, at ajuns catra Dumneden, purtatoriule de minuni parintele nostru, Tite prea Cuvi6se.
lntru allestlt Lun!!. in 2 4ile pomenlrea Preaeuviosulul, ll~rintelu,l .nostru Tit, F~cetorlul 4e eli este ae~1l'1.te; ~l tu te ducl din viat~J IWtllue mutandu-me, a~a soeotind Domnul de euviin~li. In a doua 4i angerl au ridicat, Su:lletul lul Tit eel pre a landat.
eest ferieit ~i sant parintele nestru Tit, 1Ubind pre Christos din tenl1rll. verstll., ~i lepadandu-se de lume, merse la 0 Monastire de obste, ~i atata s'a supus pre smereniel ~i asoultarel, cit nu numal pre fra~! al MonastireI aeelela 'I-au tntrecut, oi ~i pre tot omul, Deel fi1cendu-se pastor oiler celor cuventM6re ale lnl Ohristos, atata. blsndete, ~i dragoste, ~i miloserdle avea, ell. nimenea altul, ~i s'a p~zit curat ~i la trnp ~i Ill. suflet din eopllarle, ea un anger al lul Dumn&4ell. Drept aeeea ~i mare fl1cetor de minunl f!!.cendu·se,ell.tr!l..Domnul s'amntat, Hisa.nd ea un sttlp insu:lle~it ~iie6n~ adev~ratll., fap.1iele eele bane ale sale, ~i ueeniciI, ~i pre cel ee. all pustnicit lmpreud ou dtnsul, --"

JttijtJllli'Vietel ai Iasa t, ~i cu

ostasilor, apol ungendu·l piel6rele en nut-delemn, le ardea cu foe, ~i mal in nrma I a spanzurat ; a~a in cat se vedea santul ou totul umflat, o6stale avendu·~l zdrobite de multele lovirl de pieJ6rele ostastlor, Jarit carnea de pre picY6re ars!!. de foo. Deel remamd intru eredin~a ~i marturisirea Iul Christos. fu aruncat in adineurile m~reI ~i tntru aeelea s'a sever~it. Iara Edesie, Ill. Alexandria cea din Egipt, flind judecat a se neosji Ill. bafle de arama, ~i veqend pre step anitorlul Ieroeleu el!.muneeste pre crestinl, necnrAtindu'!!Iepre sine. eu insa~l ma-na sa a batut pre aeel st~pallitor, ~i pentru aeeasta la multe munel a fost dat, ~i flind aruncat in mare, s'a sever~it ~i a luat eununa mueeniel. Intru aeest~ 4i, santul mueenie Polioarp.

A~a mal multa rGd~ adnee Ohristosulul.. Intru aeest!l. 4i, ssntul Grigorie eel ee in slnul NioomidieI a siMstrit, la annl 0 mte-douesute-patru-decl, eu pace s'a sever~it. Grigorie ea ore cum ealare fiind, StiJl:inune streina pamsntul al fost trellend. Ou ale lor sante rugaotun! D6mne miluestene, ~i ne mantue~te pre nol, Amin.

n~b.:

Fiind tl1lat Poliearp,

ca

vi~a a Dom-

ee1ffi«t!tsese din ~ Iudeea in BabiIon 6reUl&td, ell credinta Treimel, "vapaea cuptorulut 0 au cal"cat, cantand: Dumnedeul pa"rintilor nostri bine e~tl cu"ventat. e udandu-te de pecate patbie, te-at are tat none riul tnfrenaret, carele inneca patimile ~i spala intinaclunile, celor ce en credinta striga : Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl cuventat, cum vorbind en angeril .At tara materie ~i tndulcindu-te netncetat de lumina imperatiel celet de sus, de Dumnedeu fericite, paze~tI pre

ineritn~et

Inun a~,~~omePi' n K: e sa.nt.ilor mucenicl,1 ... ~ ~nare ea, Edesie ~e m r e on os rdle alerga·. Stih: cestia erall pe vremile Imperatulnl Maximia~ fra~l din malel!. din p~mentul Lidtel, , Deel Argend Ia Berit, ~i de mueenieul Pamtil :Ilind inve~at tntrn drepta-eredin~~, a statut inaintea stepanitoriulul Urban. Si predicand Amfian, in priveli~te pre Christos Dumlle4eu, a fost batut preste obraz, ~i cl1.1oatde pie16rele

JI

~.....-~~~~~~

IN DOUE :pILE

19

eel ce canta: Dumnedeul parintilor nostri bine e~U cuveitat. ntru marturisirea credintel at rernas nestremutat pfl-

rinte, cacl Inchipuind prt- Christos ~i scriindu-l ell trupul, te inchinat lUI ~i strigal : Dumnedeul parintilor nostri bine
e~tI cuventat,
lIU,rire:

impodohit eu bunatatile, te-al chtemat la camara cea de mire a mariret cclel negraite, lut Christos cantand laugi\,.J.t\nYbf.~. cu hal ama preotiet, ~i seversind jertfele cele tara de sange, te-at adus lul DUW\1~~e,pN~~!fJi n veer, i pre eel mal 'nainte de tine,

F iind

.J m bracand u-te racan

panulul Iisus, tamadueste-me ~i pre mine, carele sint ranit de sageta lut Veliar, ca sa strig : Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl cuventat,
~i aoum, a NA8c~t6rel:

tat pre trupul

P arinte,

cela ce al pur-

ten ranele

Ste-

Z emis In d In pan tecelee te '" emisli ece eu


A A

Matca lul Dumnedeu

Feclora Curata, at nascut negrait pre

imperatul
SA lludim

Gl1loi~~os.

bin. sA ouvOntlm ...

pre Stepanul tuturor, ~i din titele tale at hranit, pre eel ce tuturor gateste masa de mantuire, pre carele neincetat rega-l pentru nol ceea ce

cuvent at purtat in pantece

M at-pre-sus

de fire ~i de

"carele il lauda ostile ange.. "re~tI, Iaudati-l si-l prea in.. "naltatl, CJIi a.rea 5J,Trmol: 1ntru tort vecit,
8l!. elnstim pop6relor ...

Pre

imperatul eerese, pre

esn bnna, Obta.r9& 8, I1'lllOl:


Av~ndu-te

Pre imperatul ceresc...

infrenaret parinte, cinstim pomenirea ta in vecf, Adunarea sihastrilor sa bucura si ceta euviosilor si a , " dreptilor dantueste, Ca dupre vrednieie al primit cununa imA .",

eu adeverat pre tine stilp tnsufletit ~i chip

lor eelor bolnavl de patimt, risipitor ~i gonitor draeilor eelor viclenl, Pentru aeeea te ferieim fericite Tite.~'; pamentul ea pre un Iocas stricactunet, ~i te-aI salasluit in pamentul celor blandt, ~i te veselestl impreuna ell dinsil.fndestulandu- te de dumnedeesca desfatare pa-

&retatu-te-ai de la Dumnedeu tamaduitor bole,

Parasit-al

1 ._~~~~=~==~'t t ~ I
20 LUIIA LUI PAR1LJE •

ostenelele tale ea pre un hotar nestramutat ere• din tel, ~i pilda infrenaret, ne" incetat ell laude marim pre Ziditortul, este di de serb are, cact chlama Tit cetele sihastrilor la dantuire, si la ospat de 0bste, ~i la mangaerea vietel celel nestricaclose.
~i aenm,
8.

A vend

A stadt

Madre:

INTRU ACEASTA LUN!


Prea-cnviosul parlntele nostru ~i IUrturisito· rlul Nichita, egnmennl Monastlrel MidichieI. VEPI: Ca la Mineils Grece~tl in trel qile ~i Iosif faeetorlul de cantarl, insa fAra de slujbIL, numal Sinaxar avend. lara Ia Tipie ~i la Mineile cele tndreptate de Iosif este pus1l. slujba eu t6t1l. rindnlala In patru qile, csrora ~i nol urmand acolo 0 am pus. La Domne strigat-am, Stihirile ,Triodulul ~iale sa.ntnluJ, glas 2.
811. s;rMzlt

IN :~ nILE e

N§.so~t6rel:

tine Prea-curata, surpand pre ucigasul de om, pre cela ce odiniora eu reutatea lul a 10vit eu calcaele pre incepetoril neamului, s'a nascut din tine, ~i ne-a mantuit pre nol pre totr, einstim poporelor cu "marire pre Cura ta N asceto"rea de Dumnedeu, pre ceea "ee a zemislit in pantece fo"cui Dumncdeiret fara de ar"dere, ,eu can tar I sa 0 marim,
oea·lalt1I.servire a Ortrinsl dupre rlndnlala Postulul, ~i Apolisul.

eel ce s'a salasluit intru ,

Prosomia.: Cand de pe lemn...

Sa

Irmosul:

,1

carmuindu-tc de Cuventul , te-al ar e t a t dumnedeesc ieonom al , sufletelor, ~i tamic lucrator credinclos, de Dumnedeu cugetatortule, semesementa de mantufre, ~isecerand spieul eel eu multa roda, eu vese1ie Il aducl ~tepanulut teu, caruta aeum standu-t inainte fericite, adu'tt aminte de acesta turma a ta, care a pururea te cinsteste, de Dumnedeu insuflate, FUnd din fire bland si lin, te-al aretat rezbotnic prin rivna ortodoxiel, Cact imbracandu-te eu credintaca eu 0 platose si eu infrenarea ea eu o sulita, tot eresul eel hulitor l-ai tnfnmtat; Niehito de

Dumnedeu cugetatonule, cin..


l"
II

IN TREY :PILE

stind .si inchinaudu-te dum, nedeesculut ehip al Mantuitorlulut, aretat urmand hotarelor eelor parintestr, de Dumnedeu purtatorlule, Cand tiranul eel prea intuneeat, din crudimea eea de frara, te-a inchis in locurt Intunecose prin amare izgonirf, atuneea soeotind in eugetul teu locuirea ralulul, ~i bucurandu-te eu duhul, al rabdat parinte, A canna frumusete te-al invrednicit acum a 0 vedea eu adeverat, culegend resplatirile ostenelelor ferieite.
M§.rire, ~i
a.eUIR,

langa crucea ta, plangea, Iandandu-te pre tine iubitortule de omenl,

La Ortrinl.
OANOANELE. Al santnlu! ~i ale TrioduluJ, dupre rtndnlala PostuluI. OANONUL Sa.ntuluI. J.1 oll.rnIa acrostih la GrecI este aeesta : Oinstesc viata ta eea pre a lumlnata pl1rinte Oompunerea luf Teofa.n. Oa.ntarea 1, glas 2, Irmos:

a N§.s~t6rel:

Ond imt adue aminte dcgresalele.mele Pectora, dintru adincul sufletulul suspin, ~i batendu-me pre ptept strig; . ca am gresit, si cad inaintea ta Stepana, vrend sa me pocaesc, dar Iara~l fiind ne simtitor, me imbulzesc: Val mie de obicinuirea cearea! Ci mantueste-me dintr'acestea degrab, ~i spre mantuire me povetueste. • s'a imbraeat odiniora sorele, vedendute spanzurat pe lemn Mantuitorlule. lara cele de desuptul pamentulut s'au spatmantat, ~i mortil s'au sculat, petrile s'an despicat, ~i tote cele cerestl s'aa jntricoeat ; lara Fectora cea Prea-curata stand

~ntru adlnc a asternut de ~demu1t tota ostea lui Fa"raOD puterea cea prea in"tr'armata, lara tntrupandu"se Cuventul, a pterdut pe"catnl eel prea reu, Domnul "eel prea-marit, ca cu marire ,,8'a prea-marit, l_pminandu- te parinte en lumina dumnedeesculut ful, ger, viata ta 0 al dat lui Dumnedeu, -din copilarie alegend pre strelucirea cea purtatore de lumina a fectoriet, prin carea te-al asemenat curatiet celor fara de trupurl . indreptator Duhul eel prea cinstit ~i dumnedeesc, curat ai primit shima Monahilor cea cu chip dumnedeesc, ~i luminandu-te de raza cea cu multa lumina, aI petrecut castigand viata forte curata, purtatorlule de Dum-

eu tntunerec

J. Ornoe·Nltso~t6rel:

A vend

nedeu,

LUNA LUI APRILIE

-~

1
~
I

.ptarindu-te eu puterea crucel,.ial vestejit patimile trupulut, ~i prin cugetarea invetaturilor Duhulut tl·al lumin at cugetul, ca~tigand avere nechieltuita a dumnedeestel vedert, 0 Nichito prea tntelepte, .,me:.c . . :yllmlnanau-te lerlclte cu intr~ intelepcfune ~i ell curatie, te-al tnaltat catre seversire santita. Cael te-at Impodobit cu vesmentul preotiel eel prea luminat, cunoscendu-te mijlocitor al dumnedeestilor talne, Cuvi6se Nichito.
• A

rea sufletulul prin bunatate ell cuget dumnedeesc, ~i te-al invrednicit vietet celeI neperitore, viata""Cuvi6se, fiind impodobit cu frumsetea, ~i bogat de darurt trumoase, intru care s'a intarit inima tao impodobit cu bunatatDe, ca sorele at strelucit intre cetele sihastrilor, 0 Nichito de Dumnedeu cugetatonule l Pentru acesta veselindu-ne te tericim Cuvi6se. Nend tndraznela ca 0 Malca~atra Fitul teu, roga- te Stepana, s~ ajute poporulut ~i turmet tale, Iara semetiile celor tara- de-lege sa le starame. qftorit-a pustia ca crinul "DotA-ne, biserica paganilor "cea sterpa prin venirea ta, "intru carea s'a tntarit inima "mea.
Oatilmala, ,la8 4. prosomi~~grab ne intimpin1t.. . ~1 aeum,
&

(if, bucurie tI-al sever~it

Wnd

MlI.rlre :

N18o~t6ret:

,Hesa ae cat t6ta ztdireaLv~a veduta si cea ne, , veduta, te-at aretat Prea-curata pururea Fectora, ca aI nascut pre Ziditonul, precum bine a voit a sa intrupa in pantecele teu. Pre carele r6ga-l cu indraznela, sa se mantutasca sufletele n6stre.
Inflorit-Jl_

1\ '11

Sl p.oum, t NlI.so~t6r8t:

Irmon.! :

esca vietuire avend mae, te-al facut luminator bu credinte ell chip luminat, ~i strelucit , impodobit cu dumnedeesn darurt, p\orindu-t1 cugetele truulut,-fti Inviat tndumnedei-

cl' c?n8f.:.

_ccnt-at in muntil liDi~tet"intelepte, hranitu-te-at aretat in cetatile infrenareI, inaltatu-te-af despre amendone partile, parasit-al vie-

~~

----------------~l~~

tuirea dezmferdarel

celet pa-

IN TREe :pILE

mentet}tI, ajuns-at la Iocasul s~Ha~luireI celet cerestr, tntru care rogt pre Dumnedeu pen-· tru nojir1re,~i aeum, a NlI.so~t6rel:
u multe gresale fiind Intunecat la cuget eu nestimperatul, chtem catra mine a ta grabnica sprijinela, Nascetore de Dumnedeu, luminesa-mt ochit sufletulut, luceste-mt lumina cea strelu, cita a pocaintet, ~i 1Il~ iIpbraca cu armele luminet Preacurata, A. Oruoe-Nitsoet6reI:

t6ta inselaclunea cea pterdetore de suflet a tuturor vrajcins~.

masilor lul Dumneden, Invetatormle de cele sante prea

rimind cununa biruintel prea fericite, acum te odihnestl in locasurile cele ceresn, scuturand patimile, ~i tmbracite ~rinte.
a
0

candu-te cu nepatimire

f~l'i·
,....

ICr'l"'P'I'

Prea-curata Malca ta, tine Cuventul lut Dumeden, ca 0 Malc~ plangend dis : Ce minune noua si este acesta Filul men; te tmpartasestt cu m6rcela ce e~tl viata tutu; vrend ca un milostiv sa

aca te-a vedut tnaltat pe

parinte, plina de dragoste dumnedeesca, fiind infrumsetat cu podoba sih~striel, prea tericite. ftlll.rire:
imbutiile eresulul celut pterdetor de suflet aretat le-al defatmat prea fericite, cins-

j ertta fara prihana, tI- at ad us viata lut Christos

viezl prQJ~_alJl<mtll1: ~t-ai


vlLLI •

tind dumnedeesca inchipuirea lui Christos ~i a Maicel luI Dumnedeu, ~i a tuturor santilor, Drl81msiDliteoret: '

din Fectoranu sol nict anger, ci tu tnsutt .LILulte-al intrupat, ~i m'al mantuit pre mine tot omul. Pentru acesta strig tie: Marire :f.Pterei tale D6mne. rin curatirea sufletulul du-te taetor de radecipatimilor, de Dumnedeu tonule, ai dezradecinat

re tine totl credinctosil te stim liman de mantuire ~i zid nemiscat, N ascetore de Dumneden ..Stepana.; ,cacl tu prin rugactunile tale, mantue~tI din ne¥Mt!IRfl.bt~sn6stre.· KCitor te-at facut lut Dumnedeu ~i 6menilor, "Christ6se Dumnedeule, Ca tine catra

"

LUNA LUI APRILIE

"rintele t~u tncepetortul lu. . "l~l1ne!, din n6ptea necunos"bnteI, aducerea am aflat. Ca un bland te-al sala~Juit in pamentul celor blandl, Nichito intelepte, facendu-te luptator pentru adever, pururea pomenite, ~i impodobindu-te luminat cn cununa

m·· d " doit e £J 1·1Iumi· ~ nn In 01 ac 1 n6se a marturisiret ~i asihastriet, al mers catra cerlurt, pu.rtatorlule de Dumnedeu NiChItO prea alesule,
acum de desfatarea cea neincetata ~i dumnedeerasca, in Iocasurile cele cerestl, roga pre Stepanul ~i "Do?I!lul tuturor pentru noi, parmte,
~i aeum

Indulcindu-te

.~.:

marturiairef, Filu luminet

e d up~e dart !e-~I mut~t acurn aru, Cuvioase, catra lumina cea dumnedeesca, intru bucurie ~i veselie, bucurandu-te vesel cu cetele angerilor.

facendu-t

facut hranitor celor flarnanqf, fericite,

taret celel negraite a ram lur, cact te-al aretat liman prea linistit eelor inviforatt ~i te-al
~i aoUll, a NlI.so~t6reI:

p arta~

.itrire:

te-at facut desta-

Fectora fara de ispita de barbat , ~i veclnicestt Feciora , aretand sernnele Dumnedeirel celt I ade• verate, a Fifulul ~i Dumnedeulut teu.

Nascut-at

'

&

Nitsoiit6reI:

IrmonI :

Domnul Pectora Prea-curata, ca sa darutasca paclnica mantuire eelor robitt de improtivnica intimplare, caril nadejduesc spre tine.

Roaga

pre Filul teu ~i

lntru adincul gresalelor fi"ind incunjurat, chlem adin"cuI milosti virel tale eel ne"urmat; din stricaclune Durn"neqeule score-me.
aONDJ.C,

rlas 2.

Prollomia: Oele de sus c1tuta.nd...

adejdile ~ele tericite at aflat, parinte prea fericite, tacendu-te mostenitoriu fericirel celel stepanesn, ~i mnedeestel luminf, ,,
,

CAntare, 6, IrmOl:
Intra adtnoul gre~alel()r...

viata ~i cugetul eel ceresc, strelucestt luminat ca soarele cu lumina faptelor, Iuminand pre eel ce sint intru intunerecul vietel,
Dobandind si catra Dumnedeu aducend , pre totl, parinte Nichito: R6-

gll-te neincetat pentru nOl

:w

Intra aoestll. Lunll. in 3 411e, pomenirea Preaeuvlosulul pll.rintelul nostru Niohita ]I[ll.rturisitorlnl, egumenul Monastirel MidiohieI. lti11: Niehita ea 0 pasere din curse mantaindn-se din viat1l., Zb6rll. eu tnttlleg~t6reJe aripf spre ceresea. 16cuin~lI.. ' In a trela 4i ebramll. pre Mehita. cel laudat, !pre dumne4eese:l. locuin~ll. cu adeverat, rurea pomenitul parlntele nostrn aeesta iehita dorind inell. din pruncie infrearsa poftelor ~i eurll.\ia feel oriel, a 10emit in mun~l, unde lucrand totlt bnnatatea, a creseut in cetatea linistel. ~i fu tnal~at ~i de 0 parte ~i de alta, ~i ohivernisindn-se prin dumnedeese ouvent, s'a aretat minunat iconom al sufletelor, ~i preot oredineloa al lul Dumnsdsu. Deel fllnd gonit de Ill. turma sa de luptll.tQriI de Icone, ea nn tnehinator al dumnedeestilor leone, fu osindit la amare izgonirI. Si multemlnd tntru tote, ~i arMandll-se luptator Iseusit, a oaleat totlt in~eHlelunea~eonomahilor sa. strtcatore de suflet, ~i fil.du de sll. fil.our~ multl muceniel cu tndemnarea ~i eu inv~tll.turile sale. Drept aesea aprindend indoite fil.cliile mll.rturisirel ~i ale nevolntef, a lust ~i eununi'e indoite din mana Domnulul, oll.trll. earele mutandn-se s'a odihnit. Intru acestll. 4i, pomenirea santnlu! mucenic Elpidifor. SUi: Adev~rat mueenic EJpidifor prin sabie fUnd. Pre Dnmneden nemincln6sll. buna ineredin~aree8te adnoand, Iutru aeestll. 4i, pomenirea santulul mueenio Diu. Stili: RM credinolosul, en eli.rll.mida eapul lul Diu a. lovit, ~i ea pre un vas al olarlulul l-a zdrobit. lntru aeestll. 4i, pomenirea santulul mucenie Bitonie. Stih: Bitonie tntru adtne flind arunoat, Spre a profeti sever~irea numire a aflat. I~tru acestll. 4i, pomenirea santnlul mucenie Gallo. Stili: De din~il fiarMor Galle fUnd muscat, Dlntl! fIarel eelel gandite 'f-a sfil.rimat. . Intru aeestll. 41, pomenirea Prea-cuvloaulrI parlntele! nostru Ilirie din muntele lnl Mirsiona, Stih: Din Mirsiona, oll.trll. ceriii Ilirie te-al dus. Nu tnsll. preeum din muntele Maslinilor Ohrlstos. Intra acestll. 4i, santul noul muoenio Pavel rusul, carele s'a liberat din robie ~i a sufe~l;e~l.Ceniela. in Constantinopol, la anul 0 mis~ sute·opt·4eoI ~i trel, de sable s'a s~ver~it.

Stih :De obste cu Pavel numirea ~i sabia era avend, Aeest noii nevoitor Pavel rus flind. Ou ale lor sante rugaolunl., Oaattarea 7, ImOI:

cea protivnica lUI C Dumnedeu, a tiranulul ce"luI calcator de lege, tnalta "vapae a rldicat. Iara Chri"stos a tins einstitorilor de "Dumneq.en tinerI, rona Du"huIul, cela ce bine este eu"ventat f1i prea-marit, Bandetea ta cea preste me sura a smerit la pament crudimea tiranulut, omorindul pre el ell neincetate rugaelunI. Cacl stie Domnul a face voea celor ce sa tern de din sul, Tunetul dogmelor tale, f1i fulgerul eel luminos al vietel tale au luminat lumea, luminand pre credincfost, ell luminart de Dumnedeu lumi, nate, fli en cuvinte ~i en fapte strelucite, sanfite tnvetatortu .. le, de Dumnedeu tericite.
lOme:

D>runea

Intarindu-te eu puterea MangaitorluluI, at scapat de cetele dracilor, ~i de laturile eresurilor, de Dumnedeu cugetatormle, ~i te-al suit catre inaltimea ceresca, sala~luindu-te acum ell cetele anger" 0: eelor fara de trup.
~i leUD., a. NIse5t6rel:

Banta si\ntelor te inte~:"

,I
I

LUNA LUI APRILIE .-=======================================--------

em pre tine, ca pre una ce ingura al nascut pre Dumeq.eii eel neschimbat, Fectoa neintinata, Maica nenunita; cact prin dumnedeesca asterea ta nestricaclune al zvortt tuturor credinctosilor,
Ca.ntarea 8, Irm08: Ouptorlul oe1 0'11 foo...

sus parinte , stand inaintea Stepanului ten, Nichito, purtatortule de numele biruintet, avend multa tndraznela ~i sufletesca mantuire cersind turmel tale rna rite, aretatoriule de cele sante. ta in pantece, ~i negrait al nascut pre eel nedespartit de Tatal, earele a petreeut pe pament, Dumneden ~i om, Nascetorede Dumnedeu Preacurata, Pentru aeeea te cunostem mantuirea nostra a tuturor. Irmosul :
Sl

'l'teend preste tota simti4~a, de tret or! fericite, aurn te-al apropiat catra Inina cea tntelegetoare, prea instite, invrednicindu-te veere I dumnedeesn, umplenu-te de lumina ~i strigand : 6te lucrurile bine-cuventatt re Domnul. • tat imbracandu-te en mortrea patimilor, at purse catra ceta cea purtatore e viata, pre a ferieite, tnfterantandu- te de buna credinta, 1 minandu-te ell bunatatile, ~i rigand: Tote lucrurile prea i altati pre Domnul. ~oindu-te din pruncie t6ta bunatatea de Dumne, u cugetatonule, al pleeat tra ceta cea purtatore de ata prea ferieite, infterbant ndu-te de buna credinta, luinandu-te cu bunatatile, ~i s rigand: T6te lucrurile prea i a1tatl pre Domnul.
Bine·ouv~ntil.m ...

'Ial zemislit fara semen-

~i a.oum, a. N's(l~t6reI:

lludil.m bine 8£1. (lu6ntll.m ...

"cand in Babilon, lucrarile ,,~'al1 despartit en dumnede"esca porunca, pre haldet ar"q.end, lara pre credinclost "recorind, pre eel ce cantau: "Bine-euventatl tote IueruriIe "Domnului ore Domnul.
Cfttarea 9, Irmo.:
FiIul pil.rinteluI...

~tOrlUI

eel eu foe ore-

L{;;ta

~ unul ce erat eurat, te-al ~vrednieit dumnedeestet Inminart, strelucindu-te en felurile bunatatilor, luminandu-te tot-deanna en eununa marturisirer, Pen tru aeeasta acum einstim serb area ta eea pururea marita,

spre nol aeum de

frtntelepeIunea ti-aJ pe-.-l

•.

INPATRU

recut viata fericite, ocarmundu-te de porunciIe Mantui· orlulut, lara acum dupa ce treeut umbra, dupre vredicie at dobandit viata cea ectnica cu bucurie, graitoIule de ce1edumnedeestt prea

•• ~!!!!~!!!!!!!!!!!!~~
jlILE

21

INTRU ACEASTA LUNA


IN 4 J}ILE.
Prea-euvlosal pll.rintele nostru losif serlitorInl de cAntll.rl. ~i (Jnviosul pll.rintele nostrn Gheorghie eel din Maleo. ID6mne strlgat-am, Stihirile Triodulnl ~iale sAn~i1or, glas 2. ProsomiaCAnd de pe lemn, ...

antite,

ltA,rire:

l_i}arte degrab at trecut urburarea eelor trecetore, ~i e-at asezat la limanul cel liistit al imperatiet lui Chritos, bucurandu-te Nichito , atra carele povetueste-ne painte ~i pre not, carit te teicim, ~icinstim pomenirea tao
~i aeum, a N1tsc~t6rel:

'

primind pl6ea ea ceresca in pantecele teu rea-curata, al nascut none re cela ce da nemurire tuuror omenilor, caril sa inbin a lui, ~i te maresc pre

~o

lana

ine Nascetore de Dumnedeu ururea Iaudata, }iUI parintelut celut farl{ ,de incepu t Dumnedeu ~i ,Domnul, intrupandu- se din
Irmosul:

..1
,

,FecI6ra s'a aretat none, ca , sa lumineze cele tntunecate , i sa adune cele risipite. Pen"ru acesta pre Nascetorea " e Dumneden cea prea Iau" ata 0 marim.
'~_IMt1 ~~m~~~~~:Lpre~dm

I"

:~~~~:'~:f~~t1~~ J
I

umere luand crucea, al restignit lumef, ~i urmat cararilor, cece din nefiinta toate zidit, Cuventulut lut mnedeu, lara dragostea cea lumesca ~i tota patima al lepadat, de unde ~i strelucind en bunatatile prin fapte dumnedeesn, ar castigat mostenirea cea vectnica, parinte Iosife. htatu-tewal trtmbita talnnitore, desteptand pre totl catre cantarea cea duhovnicesea, ~i organ miscat de Dumnedeu, Iaudand pre cetele cele dumnedeestr, ~i marind pre totl santiI, ~i predicand biruintele lor. Cacf tu din izv6rele cele mantuitore al seos adincimea cuvintelor, eelor ce adapa locasul lul Dumnedeu, ~{ierie bunatatilor te-al

LUNA LUI APRIL1E

....

placut lUI Dumnedeu in viata, al aflat, cantand cantarl santite, ~i ell credinta asemenandu-te acestora prin dumnedeesca indreptare. Carora tacendu-te partas prin chipul eel dumncdeesc, te-al aretat si impreuna partas dulcetet,
Alte ItihirI

la cele viitore, ~i ultand cele trecetore, prea tntelepte, pana ce al ajuns la sfirsitul eel fericit, de Dumnedeu purtatorlule, plin de dile, plin de fapte bune, si al dobandit dum" nedeeasca fericire, Cuvioase Gheorghie.
M!l.rire, ~i aenm, a NlI.so~t6reI:

lea cea de sus, parinte Gheor-

ca pre

cat fterbinte, ~j impreunat eu Dumnedeu a tot vedetonul, at luerat rodurt dumnedeesti ale Duhulul, linistea, infre .. narea, dragostea, nadejdea, ~i indelunga rabdarea, ~i blandetea, aretand eu mare cuviinta credinta ~i bunatatea,
0

eU tot

ale sa.ntuluI Gheorghie, glas ~i Prosomie aeeeas.

sufletul fiind ple-

calatorie catra caDuhulul salasluin-

ghie,

du-se intru tine, ea Intr'un prea eurat ~i bland, te-a impodobit ell tot felul de bunatatI, ~i te-a luminat ell m ulte felurl de darurt parinte, Pentru aceea te-a si aretat • holda lUI Christos ell purtarea de nume, ca unul ee at arat intelepteste brazdele cugetulur teu, vrednicule de fericire Gheorghie, Bueurandu~te de nadejdea bunatatilor eelor viitore, pre a lesne al suferit ostene-

Thrul

Btcura-te scaunul eel adeverat al lui Dumnedeu, ~i jetul tmperatului : Bucura-te sieriul vietet: bucura- te izvor nedesartat al santeniet, vas de mir al Duhulut, destatarea ratulut ; bucura-te tndulcirea cea talnica a sufletelor ; bucura-te bucuria cuviosilor, Bucura-te veselia tuturor, celor ee alerga catra tine miresa a lui Dumnedeu. tanguindu-se, ~i ell amare lacriml udandu-st obrazul mielusaua eea Preacurata, sa utta la cruce, ~i intindendu-sl manile, striga:

Co plangeri

.A. (Jruoe·N!l.sc~t6ret

Fitul men! U nde

acum; pre cine voiu chtema filu; val mie! Cum am remas singura Filul men, lumina mi s'a Intunecat, spintecati-ve eeIe din launtrul men, ~i ve rum-

me voiu duce

t ~e,

petl,

intinqendu-te.cu osirdie

~-

IN PATRU pILE

29

LA LITURGIE
CANOANELE. Dou~ ale santilor ~i Trioca.ntarea TriodulllI duo pre rindnlala Postulul. . CANONUL Sa.ntuluI losif.

sant Nascetoare de Dumneden Fec16ra, podoba dumnedeestilor patimitort,


Alt CANON al sa.ntuluI Gheorghie. Al cltrula acrostih la Grecl este aeesta : Ca.ntarea 1, glas ~i Irmos acelas,

.~"f

Ca.ntarea 1, glas 2, Irmes :

enitt poporelor sa can• tam cantare lut Chris"tos Dumneden, e~lul ce a "despartit marea, ~1 a trecut "pre poporul, pre. carel~ l-a "mantuit din robia Egipte"nilor, ca s'a prea-marit,

iind luminat cu lumina ~ dumnedeestel Stepanin celet in tret luminl Cuviose, al parasit lumea, ~i intunerecul patimilor, ~i eu viata prea luminata teo ai incuviiutat parinte,
~

Prelosifscriitoruldecantarl cu cantarl sa-l cinstim, eel ce cantam cantarile lui cele izvoritore de mtere, ca pre unul ce de la cantart, la cantarile cele vectnice s'a muta t. P recum predicarea profetilor, si a apostolilor a Inminat tot pamentul, asemenea ~i cantarea guret tale a ridicat lumea spre marirea Dumnedeulut tuturor. Din pruncie dandu-te luI Christos, intru infrenare ai petreeut Iosite, de unde te-al ~i imbogatit ell daruri.le eel~ dumnedeesn, cu nadejdea ~l en dragostea, ~i cu curata credin tao

. u purtarea de grije a Iul Dumnedeu povetuindu-te Gheorghie, al umblat pre cararea, care duce catra ceriu, avend ajutor pre Insusl Facetorml de bine, ~i pre a induratul Dumneden.
lIll.rir, :

de Dumnedeu, ~i luminandu-te ell darul puneret de fir, al petrecut parinte vietuirea eu cuviinta ~i ell dreptate. pre tine tntarire si folosit6re not, eel ce te m~rturisim Nascetore de Dumnedeu Curata, ne mantuim de intreite valurile vietel, Fectora ell totul fara prihana,
Obtarea 3, IrmOl: Intareste-ne pre nol tntru tine ...

Aretat ocarmuindu-te

A vendu-te

~i alum, a N!l..c~t61'11:

Il:~.a

eel protetic 0Jfi! II In birea curatiet al imdiniora te-a predicat pre tine ~ blandit pre Dumneden, dumnedeesca, ~i munte _~asa~!_dea ••ie ajutor, t

C uventul

A N'so~t6reI:

,i:J

i-I

s6

tUNA LUI APRILIE

~r

Hand pre parintiI tel, tl-aI dobandit nadejdea ta parinte,

rea eea parintesca

retand cunostinta dragoster celel adeverate, ~i casa, ~i lucrare, ~i tntelepctune, carea ti s'a dat tie de la Dumneden, ca un Iov at deschis u~a tuturor. Iosif eel vitez 0diniora in Egipt prins fiind de manile vrajmasilor, tl·al pazit darul eu credinta ~i en smerenie prea bogate.
A N§.so~t6r81:

ratirea vietet, prea fericite,

prin cu-I

C a un

intarire, scapare ~i acoperemant, celor ee eucredinta alerga la tine Nascetore de Dumnedeu Fecfora, ~i te vestesc pre tine MaIca

F it

~i aeum, a N§.SCl~t6r8t:

lut Dumnedeu.

Raid infrumsetat

avend

in mijloe pomul nestricaclunel, pre Iisus Christos Domnul, te-al aretat FecI6ra, pentru acesta te fericim, blat ne abatut pre calea vietel, carea trece catra veacul eel fara de margine, ~i te-at salasluit in locasurile cele vectnice, prea tericite Gheorghie. ta a fost luminata, cuventul teu s'a aretat tndulcit cu sare intru dumnedeeseul Duh Gheorghie, dumnedeesca resarire a dumne4ee~tel holde.
Ilr1re:

pre nol tntru "( "tine Doamne, cela ce prin ,,{emn at omorit pecatul ~i "frica ta 0 sadeste in inimile "n6stre, celor ce te laudam "pre tine.
Oatismala, glas 4.

I ntareste-ne

kmo.u1 :

ProBomia.: Ar~tatu·te·ai ast1t41lumel ...

Bucurandu-te

Alt Oanon,Irmos aeelas :

tu,

at urn-

retatu-te-ai bland ~ismerit ~i linistit, pazind, ~i implinind Cuvintele cele dumnedeesn ale Stepanulut teu, carele s'a ultat spre tine parinte, ~i in Iocasul eel de sus te-a salasluit,
M§.rire, altil. Oatismal§., r]al 3. Presomfe: De frumsetea feclorial. ..

Viata

ce te-a! invred.'nicit a fi Hid lUI Dumnedeu

O unul

Dorit-ai de Christos eel prea frurnos, ~i al urit patimile trupulut, angereste vietuind pe pament Gheorghie. Pentru acesta serb am santa adormirea ta, ~i imbratisam sicriul mostelor tale, din carele izvor~~tI tamaduirt none, celor ce cu dragoste te cin-

j:r~n

botez, al mo~tenitave-

stirn pre ..tine parinte. . __.

IN PATRU :pILE

311

eel6'are de Dumnedeu, glasuI eel eurat, atuncea cele cerestt ell frica sa veselian, ~i cele pamentesn cu dragoste sa bucurau. Cael 0 serbare s'a tacut la amendoue partile, cand a mantuit de morte pre eel Intal zidit. Pentru acesta impreuna ell angerul strigam tie: Bucura-te eeea ce e~ti plina de darn, ea ne lsplf1ta de nunta, C&ta ~i Malca ta Christose, vedendu-te pre tine mort spanzurand pe lemn, ca 0 Malca tanguindu-se a grait: Ce tJ-a resplatit tie poporul eel tarade-lege ~i nemultemitor al jidovilor, carele Cll muite ~i marl darurile tale Fiml men s'a destatat; tnsa laud pogortrea ta eea dumnedeesca, uqit9fMt{e&ndmfhe audul rlnduelel tale, ~i te-am ~a.marit pre tine unule IU.,bitortule de oment, . Q?cotinta eea ganditore, ~1 fftCIreptarea cea cu hotar a calugarilor te-a aretat pre tine Christos, prea Cuviose
A Cru.ce·N§'scl)tQ1.'el:

N" ("""tanaa venIt spre tine as" 8:1.soum


&

.wa.soot6rel: •

catre viata eea adeverata, de Dumnedeu inteleptite Iosife. te-a fericft pre tine Stepanul, parinte, ea pre unul ce dat la vreme mesura graului Cuventulut. milt( eelor ce slut in noptea ~i intru intunerecul gresalelor, purtandu-te in pantecele Prea-curatet Fectoret,
Alt Canon, Irmos soala,:

T ntimpinandu-te

Q trelucit-at Doamne lu-

A N!so~t6rel:

~ iind impcdobit en frumrtsetile bunatatet, si cu 0bicelurl luminate, al zburat catra Dumnedeu fericite Gheor, ghie.

apucandu-te de linistea vietei celet lubit6re de Dumneqeu, Cuvi6se Gheorghie. paraele fara-de-leget n'au putut sa turbure sufletul teu, pentru ca te-a adapat pre tine
ll11.rire:

p arasit-at turburarea eelo~trecet6re ale pamentulut,

pariul desfataretceresn .

parinte,

T ,nand aminte tot-deuna de dUmneqeesca cugetare pre a tntelepte, aI lepadat cugetarile cele nestatorniee, parinte Gheorghie. J3.ne-cuvSntam
fJi scum
l

poct4i smereniel, eel ee trece

retat-at viata ta ca un

&

N!l!IcAtore!:

Prea-cu-

~~.'~~~~~~~~~~~~~~~~~--~H

ra3:~~ pre

din pantecele ~i pre tine bine te cuventam, ca pre 0 Malea a lUI Dumnedeu, ,

eel ee s'a intru::: LUI;:;:e, ten,

OAntarea 5, Irmoll:

atatormle de lumina, ~i Facetorul vecurilor D6mnne, intru lumina poruneilor "tale povetueste-ne pre nOI, "ca afara de tine pre alt Dum"neqeu nu stim.

seversind tile suisurt, fiind intarit cu nadejdea ~i cu credintacea buna prea fericite. ' F iind impodobit en smerenia lUI Christos Cuvi6se, aretat te-ai inaltat catra bunatate inalta, Gheorghie de Dumnedeu cugetatortule, facendu· te holda ariel celel dumnedeestl,

dumnedees-,,-

pe pament, cu eredinta at laudat pre santi Preacuvioase, cu caril impreuna acum audind cantarl, te bucurl, neincetat Iaudand pre Domnul, Intclepte. pre totl catra pocainta, ~i catra marturisire, pururea at adus lut Dumneqeu rugactunt, ca sa castige ertare. intru lucrurile cele sante, ca un negutetor adeverat al adunat tie Cuvinte, si fapte ca o petra de mult pret .. e ispite ~i de viforul cugetelor, ~i de t6ta mania, ~i de tot pecatul, de f6mete, si de pterdare, ~i de munca eea vecmica mantueste-ne pre nol, Prea-curata Feclora, fericire nemutri6re at dobandit parinte in-

F iin

T ragend

'i -':r

infrenare deseversit at aretat topirea trupulut, ~i . at castigat inima curata, prm care te-al invrednicit a vedea pre eel nevedut de toti, parinte Gheorghie,
aoum,
&

P rin

IlMire:

NlioitOleI:

T 6ta viata ta petrecendu-o

alna cea mal-pre-sus de minte a nasteret tale, cu adeverat este nepriceputa ~ineintelesa de tot ornul, Feclora Stepana ; caci ne-al nascut noue pre eel ce cu adeverat este Dumnedeu. ,
Cbtarea I, IraOI:
Intru adtnenl gresalelor ...

• Nlsoit6rel:

pre multimea cea impcstrita a cantarilor tale ca spre 0 temelie luminat strelucindu-se biserica lui Christos, goneste adormitarea cea pterdetore de suflet. tale ca un burete s'an aretat celor scarbitl cu sufletul ~i cu duhul, curatind tota intristarea.

~I-~~~~~------~--'

V iata f}i

.llt Canon,

~B

acela,:

C uvintele

1 ·c
~

elor inseto~ati de ::_ATRU ventul eel mantuitor, ~i ingra~atl eu desfatarile eele tru"urmat; din stricactune Dumpestt, indoita tamaduire fara "neqeule scote-me. zavistie al daruit, Prea-cuvi6OONDAO,glas 4. se Iosife. Prosomia.: Oela 06 te-al inll.ltat ... A Nltscet6rel : C el ee estl ca un izvor P re mine eel retacit in nedesertat al pocaintet, ~i daealea vietet, ~i cadut in ealea tater mangaeret celet fara de pecatelor, indrepteza-mc Stesfirsit, ~i adlncime umilintet pana in cararea pocaintet, Iosife, da-ne none lacrimile pocaintet celel dumnedeestt, prin Alt Canon, Irmos aoelas : care plangend aicea, sa doA ret at fiindintarit cu a~ bandim mangaere de 1a .Dumjutorlul Duhului sant, te-ai nedeu, cersind ajutortul ten aretat tterbinte izgonitor visante. cleniret duhurilor, pururea poIntru aoestlt Luni1, in 4 4ile pomenirea Pre amenite fericite Gheorghie. ouviosnlut pitrinteluI nostru losif soriitorlul de

;;1:i~~~l~~~i ~~~:~cl~~:

bracat luminat eu halna euraVel Gheorghie, linistind turburar ea patimilor. ' sabia eea de vapae aI trecut intelepte, si te-at Invrednieit desfatarei raiulut, fiind imbracat eu arma crucet cea n e s far imat a , parin te Gheorghie.

impodobit eu inaltarile nepatimiret , te-al im-

F iind

p rin

M!l.rire:

eantitrI. " Itih : Tn parlnte al fost Dnmnedenlul celnl viii, dumnedeese Iaudator, larll. eu sunt 801 ttlii dupit morte nou odntll.· tor. Pre losif en ea.ntitrI sa-l einstim in a patra 4i a luI Aprilie, Pre eel oe en faeerile sale a priojnuit biserioel veselie.

"

te puiu inainte folosit6re vietel intarita ~i nemiscata,

ml-am pus nadejdile mantuiret mele, Maica pururea Feclora, ~i pre tine

L a tine

~i 8.cum, 8. N4s~t6r81:

I ntru adtncul gresalelor fi-

Irmosnl:

rea-cuvlosul acesta Iosif a fost din K· parhla Sieiliei, din pil.rinti anume Plotinu ~i Agata. Deel era bine oredlnelos ~i bland 180 obieeiii, ~i tndeletntelndn-se pururea spre deprinderea dumnedeestflor Scripturl. Deel ino1ipend patria lul in manile Aga· renilor, a mars eu Malcll.·sa ~i eu fratu siHla Pelopones, ~i de &0010 180 Tesalonie, unde s!l.~i cltlugitri, ~i intrl!. in duhovnleestlle nevointe. Deel patul luI era pitmentul, asternntul lnl 0 plele, lar1i halna luI pr6st!l. ~i sitr1icil.cI6sil., hrana luI putinit pane, ~i bautura apit. Sta in picI6re t6tl!. n6ptea 180 rugaolune, ~i eu tngenunchlere. Totdeuna cantltrt avea in rostul seii, lncrul manllor sale era frum6sa scrisore, Iaril. eand pl!.ritsea scnaorea, avea esttrea dumne4ee~tilor SoripturI Dintru acestea sit fAcu a~a de bland ~i de tntelept, pleeat, fllrit de r~utate, tntreg la minte, ~i ca.te nrmez!l. acestora, Oarale avsnd o bogli.~ie ea acesta de fapte bune 811. hirotoni preot, ~1 in sourt1i vreme sit duse 180 Oonstantinopol en santul Grigorie Decapolltul, en earele s'a tnohla in biserioa sltntulnl mueenle ,
, ',' ~I

~~I~~~~~~~~~--~--~I

~II' I

3(

LUNA LUI APRILIE arate robul, Deo! aflandu-se la biserioa treI 4i1e ~i trel nop~J, ~i neintelegend nlmie, sa mahni, ~i vru sa se duea, Deol :fiind la Ortrlna, ~icetindu-se ouventul de folosin~a suftetesoa, a adormit putin, ~i v~4u pre mueenloul, unde-l 4ise.

Antipa, veselindu-se in grele petrseerl, ~i in oane vie~el pustntcestr. lara de vreme ce r~sari eresul eel hulitor de Uhristos, al luptatorilor de toone, fer.ioitul acesta inca purcese sa merga la Roma, rugat flind de oreearil, ~i aflandu-I corabnle barbarilor, tl dusHa legat Ia Grit, ~ibagandu-l in inohisore, inv~~a pre to~l oalea mantuirel, ~i a mantuit pre mul~l din manile diavolulul, unde aretandu-l-se oare-oarele om en iian~itll ouviintll. de la Mira Liohiel, ii 4ise : Aioea slnt, ci prlmeste aoesta oll.rticioa, ,,~i el luandu-o, oetia ~i eanta acestea. "Grll"be~te indurate, ~i strgueste ca un milostiv "spre ajutorlul nostru, 011. po~I voind". ~i aoesta cantare, 0 minune ! se faou dimineta luoru aeve: Gll.clatuneea murind T60fil tneepetonul eresnlui, i~l lua larll.~l Biserioa lUI Christos podoba ~i buna cuviinla a oinstitelor Ieene, Pentru aoesta atuneea ~i elnstitul acesta Ioslt liberanduse de la tnehtsorea Orltulul, sa duse la Oonstantinopol, ~i dobandind de la 6re cine 0 parte din ssntele mo~te ale santulut Apostol Bartolometi, fitou ~i 0 btseriea in numele Apostolulul, nnpreuna ou oinstitul Grigorie. Pentru aceasta aflandu-se in grije ~i in gandlre mult1l.,a-I impodobi serbarea eu cant1l.rlouviose ~i Tropare. Dsel sa ruga ou laertmt ~i cu suspinurl, ea sit dobandesca eeea ee doria, pe earea a ~i dobandit-o, Oitol vii4u un om tnrneo~at eu chip apostolese, careie ridica santa Evangel1e de pre san~ita masa, ~i 0 puse pe pleptul lul, ~i apol il binecuvanta, Deel acesta era tncepetura dumnedeeseulul darn. 011.01 de atuneea ~i in urma farA de truda ~i prea lesne alcatula santltele oantarI, ~i le da celor ce eerean, cat soeotea unil cum oa nu Ie scote de la sine, oi le inva~a intM de la alti], apol le 4ioe de rost, ~i a~a le d1l.oelor ee le pottia, Dar Insll. nu era asa prieina, preeum aceta socotiati am1l.gindu-se,oi era dat din dumnedeesoul darn a le izvodi. Drept aoeea era de gurile tuturor laudat, ~i de to~l dorlt ~i lubit, nu nnmal de 0111 pro~tl ~i de boerl, ei ehlar ~i de impera~iI oel de atuncea, ~i fu ostadtt la izgonire de Bards Oesarul, mosul Impsratulul IIhhail, de vreme ee-l mustrase santul, Ci lar1l.~1 numal de oat ohlemat din izgonire, '~I lull. pre sema lul paza santelor vase ale santeI biserioe a luI Dumne4en, fiind Patriarh minunatul Ignatie, Dupa a cll.rula adomnre fu primit ~icinstlt de tn~eleptul Fotie, ca aoesta a fost Pa.triarh dnpa Ignatie. ~i nevoindu-se pentru drepta-credinta, fu izgonit la Oherson. Iar1l. dupll. mortea luI Barda liber~ndu·se de aoolo de Teqdora impera' tesa, care a intarit ortodoxia, ~i fiLoendlaude multor san~J, a r~posat, ~is'an ingropat cinstitele luI mo~te 18. Monastirea unde ~iacum sa aM. Ded Dumne4eii vrend siLarate omenilor einstea ce 0 a lust dupli. morte Bantul acesta Iosif, a iconomisit un chip ca aoests. Osre oine avend un rob tre·

Pentru ce te.al mahnit 0 omuIe? sa ~tiIoll.asta nopte a reposat Poetul Iosif, ~i fu einstit de not de tott sanW, pre caril ne-a oinstit santul lui suflet. Si acum dara am venit sll-tl spuiti, du te in outare 100,oa-~Ivel glisl robul, .pre eare1e eautl. Intru a{l~st1i. i, pOID{\nirea uvimmlu! plS.Iin4 C telul nostru Gheorghie din Maleo. SUh: Gheorghie eu buourie sufletul ~i-a dat, Lneratorlulul de snflete saditorlulul trupuS'a ridtoat intru a patra 4i a lnl Aprilie. La liltimea ceruluI Gheorghie.

rilor eu adeverat,

Intrn aoeastll. 4i, sa.nta muoenit1l. Pervnta, ~i slujnioa el, ~i en soVile et Stih: Singur1l. m~ plitzmue~tl Ohristose illdoitule cunrea, Dar me at pre mine Fervuta. indoitll. prin ferastruire. Done adeverate robe ale St~panulul Dumne4en, Sluga ~i Stepana au fost talate de ferastreu cestea au fost pe vremea lul iilavorietmpsratul persesc, surorl flind santulut Simeon Episcopulul, earele a suterit mueenleul in Persia, tmpreuua ou al~i 0 mie. ~i fiind oll.tmperAtesa pAtimea de oars-care bola, au fost olevetite acestea, ca fao doctoril otravitore, Deol prinse fiind, s'a Infit~i~at la Arhimagul, ~i dezvinovli~iIldu-se de prihana pusa asnpra lor. spunean oil slnt erestine, ~i oil nu este ertat cre~tinilor, a face asemenea otravttoare lucrurI. Deel primmd acum ele indoita vinovit~ie adaogandu-se pre langiL otrava ~i prihana eredin~el, li s'an dat uotartre de morte ; ~1 fitnd intinse ~i legate de parI, de grumazl,~i de pielofe, an fost tll.late in doue cu ferAstreuI, ~i buca~ile lor, flind spanzurate pe lemne; treeend pre acolo imperate sa, sf-a luat vindecare: Oitel asa 4isese pari~iJ, oll.intru a1t chip nu sa. pote vtndeca, daoa nu va treoe prlntre trupurile oele m6rte ale santelor femel. Intru aoestli. 4i, pomenirea Prea-cuviosuluI Pi!.rintelul nostru Puplie. Stik: In eerluri Puplie plata i~l este mare, Unde suindu-te, bucur1i.-e ~i fa. strigare. t lntru acest1i. qi,Prea-euviosul parintele no· stru Platon egumenul Monastirel Studi~nor. Stih: Platon prea buna pl1tzmuire s'a piitzmuit A~"t"bdu- .. streln' omesteeare,. u Dumne~ei1 oel oe I-a zidit. ~~
o.

\.dorTiron,

lmi\tlr, .. rei. (<<gilldu-t,Iller.. 10 Sllntul Teooel nulnit;Fanerot,de·l ruga. ca sA·l

~~

~!!!!!!!!!!!!'"''''''''''''''''~'~~~~~IN~PA~T~lW''''''''

""""P~~"K""""" .~-"~~~~.

-~.~ ........- ..~.'-~--

II

Il:
~

Intru aeestit 4i, trel san\l prea euvio~l, Teona, Simeon, ~i Forvin, cu pace s'ati sever~it. Stih :TreI sufiete netntinate fiI primind, Locule al dnmnedessttlor suflete calor netntinate sant, _ Intru acestit 4i, pomenirea Prea-euvlosnlul pllrintelllI nostrn Zosima, carele a tngropat pre santa Maria Egipt(mca. Still: Mal 'nainte Zosima pre Maria in via~1t Inttmpinand, !arit acum amsndo! unit sint vietutnd. Intru acestll. 4i, Cnviosul Teona carele a sihll.strit in Monastirea Pantocratorulnl, lar1l.mal in nrma s'a fll.ClltEpiscop Tesaloniculul en pace s'a sever~it. Stih: Teona proestosia eea de jos lll.sand, lnaintea ProestosuluI tutnror aenm sll. aM stand, Cu ale lor sante rng'llclnnl, D6mne milueste-ne ~i ne mantueste pre not Amin. CAD.urea. 7, Irmos :

lor celor marl, pre marturisire al pus intelepte, celor ee canta cantarile tale: Dumnecuventat,
A )lilsc~t6reI:

deul parintilor nostri bine e~tl

eel cumplit intunecat eu calcarile cele viclene, eu razele cele curate ale luminet tale indrepteza-l c~tre lumina, ea una ce e~tI usa luminet, N ascetore de Dumneden Pectora, ea ell cantart sa te maresc pre tine.
Alt Ca.non, Irmos: Chipul eel de anr ...

Sufletul

m itorl B.aretat

prea inv~,a'l s'an tineril ore-cand, "Ca din suflet cuprins de "Dumnedeu teologisind ell bu"zele au cantat: Dumnedeul "eel mal-pre-sus de dumne"qel al parintilor, ~i al nos"tru, bine e~tI cuventat,

somnul mortet te-~I' silit a nu avea inchi~i ochil t~l eel sufletesn, cact e~ntl cantarl eu eel ce canta: Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl cuventat, eu osirdie cetele mueenicilor celor nenumeratt, al primit eununa mueeniel parinte, si neincetat impreuna eu din~il eantl: Bine e~ti euventat Dumnedeul parintilor nostri.

Ii dupa

Intarinqu-ti-se sufletul eu puterea lui Christos parinte Gheorghie, cu taria lUI al izgonit cetele celor ee te urau, puind improtiva lor crucea, ell care a fiind pazit, cantat: Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor nostri, e~tJ,~i bine-tl va fi aeum prea fericite Gheorghie, ca at luat resplatirea ostenelelor, ~i a trudelor tale, ~i tmpreuna cu angerit strigl Domnulul: Bine e~tl ellventat Dum .. nedeul parintilor nostri.
•• s..

Fericit

Fericind

MIl.rir,:

Inl·q.._._

. Ca

tamaduire pecate-

luminat te-al facut lui Dumnedeu, parinte Gheorghie, aretandu ..te scaun simtirel ~i tntelegeret, plin de saa-

Loca~

J
I

tenie, strelucind cu crediaarlE

~~ -

-==-======--~~=-====~

36

LUNA LUI APRltIE

~====~-=~~=-=---~~

II

~i ell darul, ~i strigand: Bine estt cuventat Dumnedeul parintilor nostri,


~i aeum, a Nl1scet6reI:

minos, ~i loe de santenie te- at aretat, ceea ce e~tl ne ispitita de nunta, Caci negrait at primit pre Cuventul eel sant al santilor pre carele laudandu-l strigam tie: Bine e~tI cuventa ta, eeea ce al D ascu t pre Dumnedeu ell trup.
aa.ntarea 8, Irmos:

S fesnic

luminel

t;li

nor lu-

dire tnspatmantata ! Cum a nascut Pectora (cu unireaeea negraita) pre Cuventul eel ce s'a asemenat none, remaind precnm ~i inaintea nasteret Curata in veel.
Alt Canon, Irmos:

Pre Dnmnedell eel ee s'a ...

In cuptorlul eel eu foe...

ocotind Cll adeverat viata acesta ea 0 urn bra trecetore, te-at nevoit a castiga viata cea nestricactosa, Pentru acesta al zidit multe Monastirt cinstite,spre mantuirea sufletelor,

catra viata nestricata, si catra desfatarea cea nevestejita, catra maririrea eea vectnica, ~i catra lumina cea neinserata parinte, ca te-at aretat holda lut Dumnedeu, pre earele il prea inaltam tntru tott vecil, un serv lul Christos, ca un slujitor ~i ispraznic talnelor lut, te-al facut povetuitor neretacit, tamaduind patimile sufletelor ~i ale trupurilor, Cuvi6se Gheorghie.
Bine-ouven.tl1m pre Tatl1l ...

M utatu-te-at

Ca

dreptate catra eel blandt, ~i catra cet saract ell Duhul, multa inmultire at aretat, ca nu numat pre tine Insutt sa te intarestl a sluji , , Ziditorfulut, ci ~i pre to\1 eel ce te priviau pre tine. reutatea ta, ~i versarea dragostel tale (de trel orl fericite) a aretat chipul lui Christos cel Iu bitor de oment, catra carele neincetat strigaI : Sa-l inaltam intru totI vecit,
A

A vend

Ne

oda plina de nevointe te-at adus in aria lui Christos parinte, ~i ca un strugur copt puindu- te in linurile cele cerestt, ne izvorestl vin de umilinta none, eelor ee te cinstim prea ferieite.
~i
l.allm, II.

N~!eet6rei:

Ni1soet6reI:

infricosata talna! 0 au~

odul pantecelul t~umi s'a aretat mie pricina de viata nestricata, ~i de desfatare I vecmica, Prea-curata Nasce~1 toare de Dumnedeu, Pentr ,
i

aceea bucurlindu- me striHfff

I:
'-_"

IN PATRU :PILE

glasul Arhangelulut, bucurate FecI6ra.


Irmosul :
Slllud~m, bine s§. cuvAntllm..

cele catra Christos, parinte


Iosife,
A. Nl1so~t6reI:

pre Dumneden, careles'a "pogorit in cuptorlul eel eu "foe la coconit evreestl, ~i va"paea intru recorela 0 a pre"fAeut, ea pre Domnul lau"dati-lluerurile, si-l pre a in"na1tatl intru totl vecil,
Oa.ntarea 9, Irmos: Pre Dumne4ei1 Cuventu1...

. NU ineeta Fectora rugand (pentru not] pre Fiiul teu, pre Dumneden eel Iubitor de 6, ment, ca pre tine te-am ea~tigat nadejde, ~i ell apararea ta ne mantuim din nevor ~i din patimf, de gresale ~i de durer}, eel ce ell credinta te

marim,

Alt Canon, Irmos a.oela~.

a pre niste Iespezl seriind in sufletul teu eel curat ehipurile bunatatilor prin lucrare, at dat tuturor santilor, aducend indoita cantare bunatatilor din fapte, ~i din lauda vrednica de prim ire. cetele cele angerestr, adunaea apostolilor, Nascetore de Dumneden, impreuna cu Botezatortul, profetit, preotit, ~i ostile mueenieilor impreuna eu pustnicit, eu euvi6se laude te tncununeza pre tine

Iosife,

ineeta a-tl aduee aminte de turma ta eea cuventatore, ei preeum fiind via (intelepte) at fost aparator, a~a fiI ~i aeum, dand viata eea nestrlcacrosa, ~i curatind de patimile eele trupestl ~i suflete~tl prin rugactunile tale

Nu

Fiind tntarit eu credinta, ~i Ingradit adeverat eu puterea lui Christos, prea fericite, al scapat de laturile dracilor, ~i fugind de tote napadirile ~i maestriile lor, al statut inaintea Stepanulut tuturor, veselindu-te Gheorghie, Toata dorirea ta parinte mutandu-o catra Dumneden ~i tndnlcindu-te de dumnedeesca trumsete de carea tota , fire a doreste, te-at impodobit pre sinett en privirea ~i cu fapta, ~i eu viata prea luminata. Pentru aceea te fericim parinte,

tnceta parinte a te ruga neincetat lut Christos pentru not, eel ce eu credinta seversim pomenirea ta ca sa ne mantuim de intreite valurt ale supararilor ~i de turtuna de primejdii ~i de patiml, ru-

Nu

.'tire:

W~N~A=L=m=A_p~R=tL=IE~

gAn-d-u-. e=-,-ea-s a=d-==e=a t.... ..... lumel pace. Cuventul, eel ee era mal 'nainte far~ de trup ea un Dumnedeu, din Dumne, qeu, singnra l-at nascut intrupat spre inoirea ~i mantuirea tuturor 6menilor. Drept aeeea totl credincrosit en laude te marim prealaudata Fectora,
~i aoum,
I

P re

Nil.18It6rel:

INTRU ACEA~ALtiNA
IN 5 \>ILE.
Santil mucenicl O1andie, Diodor, Victor, Victo· rln, Pappia, Nichifor, ~i Sera.pion, ~i sa,n~ mucenicl, Teodul, ~i Agatopod. La Demne strigat-am, Stihirile glas 4. Prosomia: 080 pre un viteaz ... 0-

Dumnedeu Cuventul , "eel din Dumneden, earele eu


"negriiita intelepctune a ve"nit sa tnorasca pre Adam "eel cadut reu prin mancare "intru stricactune, din santa "Feeloara negrait tntrupan"du-se pentru nol credinclo,,~iI, ell un gand intru laude "il marim,
IXAPOSTILA.RIA glasulul de 3 orl. 'i .. a-l&lU,servire & Ortrinel dll.l'rt rindul&la ~stulul ¥i ApoUlul·dl d

P re

Irm.osul:

eapul celut vielean, nu v'atl lepadat de Mantuitorlul tuturor; ~i eu buna cuventare nu atl jertfit idolilor, maritilor marilor mucenicl, eu Claudie sa einstim pre Niehifor marital, pre cinstitul Diodor si pre Victor, pre Victorin, pre Pappia ~i pre Serapion, pre ceta eea eu numeral de septe, adunarea eea prea santa, biseriea cea intrega, pre poporul earele a tarat eu sabia barbatie! tote multimile dracilor,
eel rivnitort patimirel ce-

ve

chit, ~idegetele taindu. vi-se, ~i costele strujindu-vi-se, ~i spftnzurandu-ve, ~i zdrobindu-vi-se 6sele, ~i eu sabie taindumembrile, zdrobind ~i vol

mpungendu - vi - se

Impreuna

c.

lei sante a lUI Christos, prin dumnedeescul dar gonese pa-

timile sufletului ~i ale tru~

IN CINOI pJLE

39 Illl.rir8, ~1 aoum,
&

nurile cele prea linistite ale celor ce ead in turtuna, mu-

au

lut, Stilpil eel neclatlu, luminatorit credinctosilor, eel ce


ueis pre eel viclean, lima-

cele ardetore de foe ale patimilor celor c~ totul pierdetoare, cu stropirea

P ornirile

NII.so5t6rel

sa se maresca,
Alte StihirI

eel ce locuesc tntru cele de sus, dupre vrednicie


cenicil
ale sa.ntilor muoeniol Teodul, Agatopod, glas 1.

dumnedeestet

,1

Prosomia : Oeea ee e~tI bneuria, ..

bine-cuventaud
pana.
A ...

~i en precum eel tret tinerl sa multemesc lut Dumneqe~ celut dintru tine, marind f}l

de ajuns, stinge-le Pectora, ca

ploet tale celet

darul teu Ste-

sotiret celet dumnedeestt Impreunandu-se cu credinta, au intraripat cugetele catra asemenea rtvna, rugand pre Christos cu osirdie ~i dicend, C~l ce ca un bun al prea-marit pre s~ntl, Intareste-ne f}i pre nol intru frica tao me numite

patimile

~i ostenelele in-

C hlemarile

cea ell totul tara prihana, tanguindu-se striga: Dulcele men filu! Ce vedere none ~i preamarita eate acesta ; cum eel ce til tote ell mana, pe lemn te pironestt cu trupul,
g

cruce pre mteluselul Pectora

Daca

A Orno.·NlI.sc~t6reI:

a vedut ridicat pe

cele en un nu-

nedeestt asemenea seversind rabdatorilor de patiml, a~l lucrat lUI Dumnedeu tntru ea• rarile cele drepte, ~i ell adeverat ati bent paharul eel mantuitor al mucenief,
ca alta mare taind, in pamentul ne-

tiler, ~i lucrarile

primind

cele dum ..

intelep-

La Ortrin~.
OANOANELI. Dod ale sa.n~ilor ~i Triodul. OANONUL eel dintil.1. .ll lAma. a.rostih 1& Greol est, leMu : Cinstese darnl eel In~eptit al muoenieilor. Oompun.erea luI Ioslf. Oa.Jltarea I, gl&s 4,
Il'lI08:

N edumnedeirea

patimiret, intru imperatia ceresca (dupre vrednicie) atl intrat, un de curge pariul hra-

nel ~i streluceste lumina cea neschimbata t1i pururea fiitore, mucenicl al lul Christos.

"pul crucet, puterea lut A"malic in pustie a biruit. Sever~ind calatoria cea . santa santilor mucenicl, statt inaintea scaunulut lut Dum-

"cu mantle lui Moisi, in chi-

"cendu-l Israil eel de demult,

dincul maret rosit ell urme neudate, pedestru tre-

40

LUNA LUI APRILIE

nunl, luminand lumea eu razele luminel Duhulut, astad) ceta eea dumnedeesca a patimitorilor celor septe la numer, earea streluceste santit cu podobe dumnedeestt, ~i pururea dantueste eu cetele eelor fara de trup. Upre lege trecend nevointa muceniet, tnteleptilor, ,i eu tarie suferind na padirt de tot felul de chinurt, bucurandu- ve at! primit mostenirea eea vecmica,
A. NlI.se~t6rel :

neden eu marire, purtand cu-

51 se maresca

de reutatea eea f~ra podoba, bucurandu-ve, v'att numerat eu eetele purtatorilor de

,i

chinurt,

IIII,rire:

de apele Duhulul celut facetor de via~a, pre eei ee erau topitt de zaduful netntelegerel, l-a~1 adapat cu luerarea eea buna santilor, supuindu-ve poruncilor eelor dumnedeesn.
~i aenm, a NlI.seet6rel:

Ump]endu-ve

fimnul eel mal-pre-sus de vreme tntrupandu-se din tine in vreme, a dezlegat gresalele 6menilor cele de multa vreme. Pre carele rega-l Curata neincetat, s~ ,se milostivesca spre sufletele n6stre.
Alt Oanon, al Ba.ntilor mueenieI Agatopod "",.. Teodul.
~i

Pre Mantuitoriul ,i a tot tacetortul Domnul I-at purtat in pantece, pre carele Agatopod, impreuna en maritul Teodul, I-an marturisit a fi adeverat Dumnedeu om) Feel6ra Malca Prea-curata,

,i

Oa.ntarea 3, Irmes: Se veselsste de tine ...

u dumnedeeasca eununa mucenieI i~cununandu- v~, v'att luminat eu pod6ba CUgetulut, ,i statl inaintea Stepanulut, rugandu- v~ pentru Dol, marilor mucenici prea infrumsetatt, Intrumsetat unindu-ve eu , Dumnedeu inteleptilor (prin buna credinta), v'att departat

Ca.ntarea I, glas ~iIrmos aeela~.

nntru Christos patimind tot felul de ehinuri santiler, atl strelucit mal muIt de eat auruI, prin darul santului Duh.

ire a speteIor tale Victorine, lipsirea ochiIor ~i a manilor at suferit marite mucenice. Fiind legatt de dragostea lui Christos, maritilor patimitort, atl risipit t6te maestriile balaurulut celut viclen,
A NlI.seet6rel :

Zd rob

Nascut-al

Fecl6ra Prea-

:.
Ch
Alt Oanon, Irmos aoela~ :

IN CINor :pILE

curata pre Domnul tuturor, carele mantueste pre omenl din robia cea intelegetoare, prea Iaudata, impletirile cuvintelor tale tmptedicandu-se vrajmasul, a cadut, ~i aretat s'a infruntat, mucenice purtatorule de chinurI Teodule. sufletul cu dragostea cea catra Dumneq.eu, mucenice Agatopode, at aretat, ca tota puterea vrajmasulut cste tara tarie, Izvorind ;::~:duirl credinclosilor din riurile cele pururea curgetore (prin dumnedeesca putere), uscatt izvorul patimilor, maritilor,
~i aoum, a Nl£soAtOrel:

chinurt, streluciti mal mult de cat lumina sorelut, Pentru aceea serb am luminata pomenirea vostra, cu credinta rugandu-ve, ca prin mijlocirile vostre, sa primim mantuire de pecate, ~i desfatarea bunatatilor celor vectnice,
Ml1rire, altl1 Catismal§., glas 8. Frosomia: Pre Intelepolunea ...

Intarindu-tt

Pre Mantuitorlul eel ce a mantuit pre oment din robia vrajmasulut, imbracat in trupulnostru l-at nascut.Preacurata Fectora,
Irmosul:

Facendu-ve fratI (dupre darul Duhulut, ~i de un 0biceiu intru buna credinta santilor), cu adeverat cu marl numirl, petrecend viata intru rugactunt, ~i intru tnfrenan, att tras pop6re catra dumnedeesca cunostinta, Pentru acesta ca niste vitejt ostasl barbateste atl biruit inselaclunea, ~i dupre lege patimind, ati castigat cununl, Rugati-ve lui Christos Dumnedeu, ertare de gresale s~ darutasca, celor ce cu dragoste serbeaza santa pomenirea vostra,
~i &Cum, a Nlsoit6rel.:

Se veseleste de tine bise"rica ta Christose, strigand: "Tn e~tl puterea mea D6m"ne, ~i scaparea, ~i intarirea,
Catismala, glas4. Prosomia: Oela ee te-al inltltat...

~----------.-----..-----------------.---------- .....

Suferind ehinurile cele de multe felurt, prin cuget ne~~paJmantqt purtatorilor de

Pre Intelepctunea ~i Cuventul in pantecele teu zemislindu-l, fara ardere Malca lut Dumnedeu, lumet al nascut, pre cela ce tine Iumea, ~i in brate al avut, pre cela ce cuprinde tote, pre datatortul de hrana al tuturor ~i Fac ~'~orlulfapturel, Pentru aceasta te rog pre tine prea santa Fecrora, ~i cu credinta

----------------..

.
f

~2

LUNA LT1l APRILIE

te maresc, ea sa m~ mantuesc en de gresale, cfind voiu vrea sa stan Inaintea feteI Ziditorlulul men, Stepana Fectoara Curata, al teu ajutor
atuneea sa-mt daruestt, ca pott

cate voesn,

luand mantuire, lara pantecele men sa aprinde vedend restiguirea, care a rabdt penspre nol Fe-

mieluselul si pasterlul ~i Mantuitorrul, mlelu~aua vedendu-l pe cruce, a glasuit Iacrimand, ~i eu amar a strigat: Lumea sa bucura

p re

J. Oruo.·N'aclt6r.l:

ostrdie marind pre Dumnedeul tuturor, zdrobindu-i ..se talcile eu petre prin crudimea tiranulut, s'a lipsit ~i de manl ~i de pictore, bucurandu-se,
prea laudatilor de intreitele valurt cele de multe telurt ale muncilor, nieI de m6rtea cea pri-

bunel credinte, ell rabdare al suferit zdrobirea trupulut, mucenice Nichifore, strigand Stepanulut teu : Marire puteret tale D6mne. Claudie eel prea ales eu

Nu v'at1 spatmantat

elora, si darueste ertare de gresale, eelor ce Sa inchina patimiIor lut,

Milostiveste-te

tru milostivirea milel, catra care sa strigam ell credinta:

nre puterel tale Domne.

cinuitore de marire vecmica, strigand intru credinta: Ma-

m tdicat

pc cruce veden~ du-te biserica pre tine "s6rele dreptatet, a statut In"tru a sa rlnduiala, precum "sa cuvine strigand: Marire "puterel tale Domne, riindu-ti-se costele, al izgonit, prin dar reutatea cea 0travitore a vrajmasulut, Victore de Dumnedeu cugetatortule, marindu-te ca un mucemc,
o

Obt&lt& 4, Ira"

'nainte profetul munte umbros, Cinstita, din carea ell adeverat s'a aretat Stepanul intru asemenare de trup, ea sa mantuesca pre om din stricactune,

C u ganduI te

.l Illcit6rtl:

vedea mal

T aindu-ti-se

limba, ~izga-

cirile muceniet ea niste Iuminatorl prea luminatt, tota plinirea lumet luminatt maritilor mucenict, intunecand eugetul eel red al tnselacrunel.

S trelucindu- ve eu

Alt, Oanon, IrEos aoela~:

strelu-

LF

lind ingrlldit en pavllza

tnsotirea cea dumnedeesca ~ibine cugetatore, carea a primit cununa muceniet, angerit s'au mirat, ~i 6· f

De

.-,-

~=9.============~===m==Ol=NO=l~P=lL~E~=========;=====

..i=-3 =
J. }Jl1so~t6rel;

menil au laudat vitejia ra bdarer lor.


lTIdII·:

strigat: D6mne! Merg in ealea marturisiret tale, ~i bogat me induleesc de strelucirea ta impreuna eu Agatopod eel tare.

T eodul

bucurandu - se a

derea 6meniIor, nascend pre Dumneden Cuventul, eel ce p6te sa Indrepteze pre eel surpatt la pament, al intarit pictorele tale spre tndreptarea muceniel celel cinstite, ~i al impedieat pre vrajmast, prea Hiudate Agatopode. in inima apa vietet eea curgetore, prin apa at! primit laudat sfrrsit, purtatorilor de ehinurI.
Iil.rire:

Iadreptat-at

Stepan

a ca-·

niet,

intruparea Stepanulur, carea a strelucit din pantecele teu, N ascetoare de Dumneden, bucurandu-se maritil mucenict, au bent bentura eta mantuitore a muceCAntarea 5, DOS:

P redicand

,1 ,oum, , NI.solt6r.t:

A retat

AU Canon, Irml. aoela~:

C a~tigand

u D6mne lumina mea in lume aI venit, lumina cea "santa, earea intorel dintru "intunereeul uecunostin tel, "pre eel ee te lauda pre tine "ell credinta,

mea marel, ~i omorindu-ve de voe, atl secat eurgerea vaIurilor celor idolestl, rabdatorilor de ehinurl. luI Dumneden, eeea ee at nascut pre Cuventul eel prea bun, ~i prea ferieit, tamadueste tntristarlle sufletulul men,
O&atarta 6, Ira.. :

A runcandu-ve

in adenci-

marfchinurl Diodore, eu oserdie at rabdat inferbintarile frigarilor ~i arsura jeratieilor.

P atimind

Matca

~i aoum,a Nl1so~t6r8t:

felurt de munel patimind, ~i


prin sabie sever~indu-te, al remas neclatit la minte, Serapi6ne.

S panzurandu-te,

~i multe

.<i1 a se laude Serapion, ~i 8 dumnedeescul Diodor,


Victorin, Papia, Niehifor, Claudie ~iVictor, ea eel ce deserersit au biruit tnselactunea celut viclen,

Jertft·';..iii ~ie eu glas...

lb!i!e

~i eu pir6ne pironindu-te, ~i in ape inecan .. du-te, mueeniee, al tim pit sa-

Z gariindu-te,

vrajmasulut,

Papio,

• m~l!tatu-v'a~

prin Duh~

.- 4'

.~ .•

~~

__==__=-==========LU=N=A=-LU_I=A=P=R=~=IE=========--=-=________

!
I

sabit ascutite, ~i atl taet t6te taberile vrajmasulut, purtatorilor de chin urt, dobandind : bine tmperatia certului, gandu-ve in piua, v'atl rnacinat ca griul Victore ~i Victorine, ~i prin zdrobirea 6selor at! starimat cursele vraj-

o minune!

In ce chip ba-

fletului men Prea-curata, ceea ce al nascut izvorul nepatimirel, ~i potoleste turburarea celul ce neincetat turbura inima mea, Prea- curata Feclora,
Irmosul:

masulul,

puterea sufletulul men cea slabanogita de lenevirea cea de-apururea ~i de pecate, ca cu credinta ~i cu oserdie tot-deauna sa te cant Prea-curata,
Alt Oanon, Irmos a091a~:

I ntareste

A N~soet6reI:

Jertfi- voiu tie cu glas de "lauda D6mne, biserica stri"ga catra tine, de sangele dra"cilor curatindu-se, cu san"gele eel curs prin milosti"vire din costa tao
CONDAO,glas 3. Prosomia.: Oele de sus c1tuta.nd...

1Jnplendu·ve de apele cele izvoritore de viata, prin inecarea in ape atl primit sflr~it vrednie de lauda, intru care atl tnecat reutatile improtivitormlut, Flind pazitI eu darul ~i eu puterea lui Dumnedeu, nu v'att schimbat a jertfi idoli ... lor, ci ca 0 jertfa curata v'att adus Stepanulul
lI11.rire:

Aretatu- v'atl Iuminatort luminost dumnedeestt mucenict eel cu numerul de septe, ~i prin razele minunilor strelucitt tota faptura pururea, gonind tntunerecul eel adenc al neputintelor, ~i unul Christos Dumnedeu rugandu-ve, sa se daruesca noue mare mila.
Intru acest~ lunit in 5 qile, pomenirea sitn~ilor mneentel, Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion ~i Nichifor. Stih: Te gritbe~tl Claudie pre genunehl citdend, , SlL alergl prin taerea eapnlul cll.trll. Dnmne-

4eu

In a eineea 4i mitna ueigase prin sable, A tMt eapul luI Olaudie.

tngenunohlnd.

Armele vrajmasululau slabit intru vot, eael sagetile cele ascutite ale barbatiel v6stre cu vitejie atI infipt in inima lui, patimitorilor.
r

Intru aoestit qi, sitntil mueeniel Teodul fili A. gatopod. SUk: Mal intitii1 Agatopod in mare intrand, eu Teodul prln fapte era bine c!l.Hi.torind.

I~

TXma",.I.ueste patim ile R "'" T


M

,1 ieum, .. Nllolt6lel:

Q.

..,

U-

I in ace~tl dol, Teodul adiell. era mal te~ ner, larll. Agatopod mal ajuns de ver= stlL, ~i amsndo! erai1 din cetates Tesaloniculul. Decl pentru eredtnta luI Ohrlstos au ststut tnaintea stepitnitorlulul Faustin ~i nepleeandu-se a jertft idolilor, oi credln~a luI Uhris.to.s necH.1. paslndn-o, ai1 f.ost arun-l ti.tll. ca~l in aMncul mitrel ~i a~a s'ail. $eVer~it.Insa.
~. ~

I I
_

~~·'~~~~~~~~~~~~~~
~II
r
IN
CINoi j)ILE 45 •
Ii s'ai1 ar~tat lor oeea ce era sa fie prin descoperirea mal 'nainte de sfer~it, cacl li se parea amendurora, ell. ai1 intrat tntru 0 corabie earea sfarima.ndu-se de lntreltele valurl ale furtunel ~i cel ee tmprenna tnotan per4endu-se; el singurl scapa.nd, s'ati suit preste un munte, earele era tnalt pa.na la ceriu. Areta.nd vedania patlmirea lor eea mare ~i suirea lor la eenn. Acesta inca ~i mal 'nstnte de a ft el prin~l, s'ati aretat prin vis santulnl Teodul prin darea unul inel, oa 0 arvona dandu-t-se luI pentru mueenia ee era sa. :fie mtru aeesta 4i, pomenirea Prea-onvi6sel Malee I n6stre TeodoreI oelel din T&salonic. Stih: De te lau41 Tesaloniee pentru multe bun1i.ta~I, Al ~ipre Teodora cinste ~i marlre de bunata~J. cesta cuvi6s§, Teodora din tenara versta lubind pre Ohristos, s'a lepadat de lume , ~i dueendu-se 180Chinovie s'a tuns in shima Monabilor, ~i Iuerand pre toate bunata~ile, indata.pre tote le-a ispravit, Dar atata ascultare ~i eiuste a ea.~tigat de la t6te eele-lalte cll.lugari~e. ~i de la starita, in ea.t ~i dupa m6rte a. aretat ell. este vie. Oacl via~a sa p1i4indu-o eurata ~i netnttnata, 0 a lasat eelora-Ialte surorl ale MonastireI, ea unstilp Insnfietlt, Oi dupa vreme nu pntina dupa adormirea sa, starita mutandn-se catra Domnul, ~i acesta eurata ~i duhovnieesca ftind, s'a fl1cut multa adunare la ingroparea el. Oael era ~i din cel mal ale~l, iji popor mult adnnat, ouoerniel Monahl ~i bli.rbatl ale~l, ~i s'a faeut petreeanle dupre rindulala, Deel deschi4endu-se mormentul tntm carele de muWI. vreme zacea Ouvi6sa Teodora, oa s!l. se pne aprope de ea starlta ; s'a taeut 0 minune streina, eelor ee priviau adtea, inspll.lma.nt!l.t6re, ara oelor ee aul 4iail, umtlitore. Oaelftind loeul tndemanatee spri privire, ~i tot! nltandu-se, Teodora cesa ee cu mult mal 'nainte zacea m6rta s'a strans pre sine, ~i ea ~i cum ftind vie da.nd loe duhovnlee~tel sale malee, il blI.rl1zeaeinste. Aeest· lueru strein vii4endu-l totl cu tnsp!i.Ima.ntare strigau: D6mne milue~te. Inca de atu~cea ~i pa.nlt aeum, multe semne a fiieut Dumne4eil, prin Ouvi6sa aoesta Teodora; cael felurl de tndr!ici~l a mantuit, ~i orbilor a dat vedere, ~i bolnavl nenumera~l a vindeeat. Intru aeestit 41, pomenirea san~ilor muceniol Teodora ~i Didim. Stili: Te aprin41 Dldime cu impreuni1 nevoitorea prin t!l.ere, Suferind tmprennll. eu aoeea indoitll. munoire. e vremea imp~ra~iel luI Dioclitian ~i Maximian, ighemonul Eustratie tn Alexandria, era gon!!. asupra cre~tinilor. Deci atunoea ftind prinsll. Feelora Teodora, a mA.rturidt pre Ohri· stos tnaintea. tuturor, pre carea b1tta.ndu~o,oprin a pus 180 inohis6re. ~i trecend oa-te-va dlle, Iara~l sco~endu-o la ceroetare, a fost inchisa tntru 0 casa. de desfrenarl. ~i trimi~end 8t~pa.nitorlul la ea tinerl desfrenati, aeestia adica ca ntste ca.ltnflerbantatl naviHean asnpra el ; lara santa, sa ruga lul Dumnedeti, Decl din rtndujala dumnedeesca s'a aflat aeolo, un preamarit tener cu numela Didim, ce era tmbraeat en strae ostll~e~ti, ~idesbraca.ndu·~l halnele sale, le-a dat Feclol'el de le a tmbraeat, tmpreuna ~i armele sale. Pre care dnpil. ee le-a imbri1cat Feclora, eu sfAtuirea lul Dldim a e~it din desfranad, ~i asa s'a pazit nepriMnit!!. ~i curatiI. multsmind Iul Dumnedeu. Deel tntrand unul din acel desfrena~l in oasa prsstltutiel, ~i afland in loo de FeeIor!!. pre Didim ac010 ~!'4end, a rsmas inspli.lma.ntat, ~i eugeta intru sine 4icend: Au dora Ohristos pote s§.prefac!!. feel6rele in barbatI? eel ce a fntrat a estt, lara Feolora unde este; eael audind eu ore-eand ell. Ohristos a prefaout apa in vin, basna 0 soeoteam aeesta lara aeum mal mare minune ve4. Aceste80 eugstand acela, ve4end Didim ell. este euprins de nedumerire, a mllrturhit tnttmplarea. ell. adica el singur, a fost luoratorlnl acestut Ineru, ~i ell de voeste sa arate stepanitoriuluI, adaogand ell. ~i a~tepta inoa. aeolo, stand in loeul Feelorel, carla 'I-a dat drumul din desfrenlirl f!lra temere. A~a a 4is e1,~i indatA f-a infati~at pre.Didim la judeeata st~pa.nitorluluI: Carele 'l-a 41s: cum al tndritznit sa fael aeest fel de lueru? ~i santnl 'I-a respuns: Oresttn flind. ~i bine ~tiind a negutatori, . eu 0 prieina, doue cununl mlam dobandit una, adiea eacl am reptt pre Feolora din mbile v6stre eele pllga.ne~tl, eurata pre ea pll.4indu-o, ~i alta, cael ~i eu pre sine-ml m'am marturisit vous oa stnt crestin, ~i stepanttorlul a 4is: Pentru cutezarea ta aeesta adiea, porunoese sa tl se tae eapnl ; lara pentru ell. eredl in Ohri· stos, ~i nu jertfe~tl Dumnedeilor, a sa topi trupul teu prin foe poruneese, ~i santul a 4is: Bine este cuvsntat Dumnedeul meil, carele n'a treeut cu vederea uneltirea mea. ~i ducendu-ss la loeul muneeI dupa ee a taeut ruga clune, i s'a tAIat capul; ~i snl1etul seu s'a inaltat 1a cerlurl, precum ore-earil viidend au mal'turisit; lara trupul s~ii. a fost dat foeuluI. Atuncea 6reeariI ore~tinI, adunand cinstitele lui m6~te ce au ramas din foe, Ie-au tngropat eu oinste. ' Intru aeest1i. 4i, pomenirea sa.ntulul muoenic Termn. Stih: Termu invi1pll.ere de dumne4eesoa dra· goste avend, V!J.paea fooulul ar4Mor ea ghla~a este soco· Undo Intru aoea8tll. 4i, pomenirea sa.ntelor femeI, D6mna ~i serva. Stih.: T.rebula sll. urm.eze ~i serva s.ti:ipa.neI'l Oeea ee de pe pament merge a la Dumneqel1 t1terea sabiel.

-----t _

~ht~~---!~~~~~~~~LU~N~A~~LU~I~A~P~R~ffi~lE~' Intru aoestll. 41, pomenlrea sAntulnI mueenie Pompie. Stih : Oa 0 6e vie Domnulul flind muls, Pompie, Ver~l lapte din grumazi prin sable. Intru acest1l. 4i, santnl Zinon, eu sm6Ht uns, ~i in foo bagat, ~i cu suli~a prin foe patrun4endu-l, s'a s~ver4it. Stih: Intreita a fOit nevointa lui Zinon, sm6. la, fooul, sulita, < Precum socoteso, acestea. patimea pentru 'l'relmea, paril.sind viata. Intra acestt di, pomenirea san~ilor mueeniel '. Maxim ~i TerentIe. Stih: De o potriva ~i de eununl preeum ~i de sf~r~it s'an impltrtl!.~it, Terentie ~i Ilaxim, eariI prin tilere s'an s~ver~it. Intru aoestl!. 4i, pomenirea sa,n~nor oinoI muoeniol eelor din Lesvia. SWl: Sabia pune nevoitor "din Lezvu tinere, Una, doue, treI, patru, cinol in FeoI6re. Intru aoestll. 4i, ssntul noul mucenlc Gheorghie, carele s'a nevoit in n.oul, Kfes, }a . annl o mteopt-sute-unul, prln sable s a Sever~lt. Stih: Suferind taere o Gheorghie prin sable, Oilbuourie a1 zburat 1a loeul eel de buourie. Ou ale lor sante rugaelunt, D6mne mllnestene ~i ne mAntue~te pre nol, Amin.

~~~~~~~~~~~~

~~'6~==~==========~~~~~================~~

ti-se falcile, te-al Iipsitde mdnl ~i de pictoare, laudand preDomnul, muceniee Claudie. mare tndraznela ~i vi· tejeste at rabdat eu adeverat lipsirea degetelor, ~i starimare preste tot trupul mucenice, primind cununa biruintet eu pur tare a numelul, 0 Nichifore, pre un scaun prea innalt al celut de sus, ~i ca pre un sfesnic de aur, ~i sicrin al santenier, totl te Iaudam pre tine Fectora, strigand : Bine-cu ventata e~tl intre femel, Prea-curata Stepana,
.Alt

Gt

Ca

A NlI0~t6reI:

Oanon, Irmol aoela,:

Ontarea 7, IrmOI:

n cuptorlul persesc tinerit lul A vraam, eu pofta bu"nel credinte, mal vertos de "cat eu vapaea foculul fiind "aprin~I au strigat : Bine e~ti "Cllventat in biseriea mariret "tale D6mne.

prin cuget dumnedeesc imbracdndu-te in hatna preotiel, ell strelucirea muceniet, aretat prea Iuminosa 0 at facut, ~i aeum bucurandu-te stal inaintea Cuventulut, Agatopode, strigand : Bine esncuventat in biserica mariret tale

D6mne.

taindu-ti-se te-ar sever~it, cantand : Bine e~tI en ventat in biseriea marirel tale D6mne.

Vietore marite, te-al zgariat la coste, ~i in piua zdrobindu .. e, ~i limba t

I ntindendu-te

,i

puterea dumnedeesculut Duh suferind pre spate pre pantece, zdrobindu-

Cu

pentru not, ferieite Agatopode, strigand: Bine e~tI cuventat in biseriea mariret tale

!mpodobindu-te eu .sIujba muceniculut celut dintar, te-al invrednieit a sluji Cuventulut, celut ee ,s'a·jertfit

,i

D6mne.

.I.rirt:

Ogetand

una cu un gand,

r-

IN CINOI :pILE

• .... i

o ispita a mortet pentru Christos atI suterit, vrednicilor de minune, strigand : Bine e~tI cuventat in biserica mariret tale D6mne.
~1 acum, a NIsolt6rel:

rile necredintet si din destul ,, au adapat sufletete celor ce striga : Bine-cuventatt toate lucrurile Domnulut pre Domnul. santite sa cantam pre Tatal eel fara inceput, pre Fiiul eel tmpreuna fara Inceput, ~i pre Duhul sant, 0 Dumnedeire tntocmat de 0 putere, via la intocmal de 0 imperatie, ~i sa strigam: Bine-cuventatt tote 1ucrurile Domnulut pre Domnul.
A NlI.sc~t6ret:

Cel ce ell bunatatea a acoperit certul, aflandu-te pre tine prea infrumsetata en limba bunatatilor, Prea-curata, s'a salaeluit intru tine, ~i a indumnedeit firea omenesca, ,
Ca.ntarea 8, Irmos:

Cu cuvinte

naltandmanile catra Dumnedeu, eel ce pote a mantui, de Dumnedeu fericitilor, atl suferieit ra bdand durert de muIte telurt de struncinarl, ~i purtatort de biruinta v'ati inaltat catra dinsul, strigand : Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulul pre Domnul. laudam astadl ~redincIO~iI pre Pappia, pre Serapion ~ipre Diodor, pre Claudie, pre Niehifor ~i pre Vic .. tor, tm preuna eu V ietorin, mucenicil lui Christos, cantand : Bine-cuventatt t6te lucrurile DomnuluI pre Domnul.

Ma.nile Intin4fmdu·~l...

, Sa

Infrico~ata nasterea ta hirueste intelegerea minter, de Dumnedeu daruita. Cacl Dumnedeu fara de inceput este, eel ce a primit inceperea de vreme, ca sa mantulasca pre eel ce striga lui: Bine-cuventat! t6te lucrurile Domnulut pre DomnuI. tale intnnecand tnselactnnea tntel ep te Teodule, ~i fiind luminat cu Intelepclunea darulut, al strelucit, ~i inaintea divanului ai glasuit buna credinta, ~i ai astupat gurile celor' ret eredmctosi, strigand : Bine-euventatI tote lucrurile Domnulut pre Domnul.

eu cuvintele

Alt C8Jlon,Irmos aoela,:

.~ .I..

Sanglurile care au curs din vol marilor mucenicl, au

T santjt.p~inentull(li

~ nedeescul dam
..,

au oprit

prin dum.-

riu-

n'a putut ascunde trupurile

A din cuI maret

nict cum

..~a ..

t~ 48
1

LUNA

LUI APRILIE

vostre santilor, ei prin luerare dumnedeesca Ia uscat Ie scote pre densele nestrieate, izvorind minunate minunt none, eelor ee strigam: Bine-cuventatl tote luerurile Domnulul pre Domnul.

"chise in gropa le-a incutat ,,~i puterea foculut a stins, "eu buna fapta incingendu-se, "tineril eel tubitort de bun a "eredin~a, strigand : Bine-cu"ventaV tote luerurile Dom"nulul pre Domnul.

----1
~i-l

totul robindu-te, celut ee s'a aretat pentru tine in ehip de rob, ~i dupa morte implinind (ea un bine in. telept rob al Domnulul] punerea legel Stepanulul, te aretr facend chivernisire saraeilor si veduvelor, pre a ferieite Teodule. ~i luptele Ie cinsteste Tesalonieul, ca intr'insul arctandu-ve crescuti, intr'insul eu adeverat ~i ea niste patimitori at! primit tericitul stirsit, ~i aeum cinstitilor luminatl biseriea eelor iutal naseu~1. firea Christos, eu totul s'a imbracat in om din tine Stepan a eea eu darn daruita, a canna patima Teodul ~i Agatopod vitejeste inchipuindu-o, strigau : Binecuventatt tote luerurile Domnulut pre Domnul.
Irmosul:

Cu

-:r~I'mand r

Ca.nta.rea. 9, Irmos: Ohristos petra eea netl16tll...

urmelor einstite- i ~ lor patitnt a lul Christos, atl rabdat tota ispita muneilor eu euget intarit, si eu barbatie sfersindu- ve, in vecl ve fericitt purtatorilor de chinurl, un prinos, ~i ea 0 jerfa eu buna mirezma aducenduve la masa eea ceresca,,. att lu, minat biseriea eelor intaiu nascutt, strelucind mai mult de cat sorele, mueenicilor. adunandu-ne eredinciosit, sa ferieim pre Vietorin eel viteaz, pre Claudie, ~i pre dumnedeescul Pappia, pre Diodor ~i pre Serapion, ~ipre in teleptul Vietor, ~i pre Niehitor. .. vostra eea plina de lumina resarind, lumi- . neza tota biserica lUI Christos, cinstitilor ostast, Intru earea rugati-ve, sa ni sa dea DOUe ertare de pecate, vrednicilor de minunt,

Seuteeele vostre si ranele

Bin6·cuv~nt~m pre Ta.tlll...

Ca

A staqI

Ncschimband

,1 aenm, a. NA.scetorei:

pomenirea

f~iil,

M anile

Sll. MudA.m bine sit OUl'ent~m...

gurile leilor cele des-

intindendu ..~l Da-

ee aI purtatiu 'brate . pre Christos, carele a ba... din .. t

~C eea

A Nil.soet6rel:

._..._.,I

gJ~....

f
II
petra cea neta"lat~ de mana cea din mar"ginea unghtulut. Din tine "muntele eel netatat Fectora "s'a tatat, adunand firile cele "osebite. Pentru acesta ve"selindu·ne, pre tine Nasce"tore de Dumnedeu te marim,
EXAPOSTILARI.A. glasulul de S. STIHOAVNA TrioduluI. ~i ()ea-Ialt!l.servire a OrtrineI dupre rtndulala . Pestulul, ~i Apolisul.

C hristos

Innosul :

'i

INTRU ACEASTA LUNA


IN 6 :QILE.
Cel dintru sa.n~I p!l.rintele nostru Elltihie J.r· hiepiscopul Constantinopolei. La D6mne strigat-am, Stihirile tlas 8. Prosomia.: D6mne de al ~i statut ...

c.un:~tlntel, ve_s~~_~~~UbpnF

omne, tu in gradina dumnedeestet desfa" . tad, at inflorit pre Entihie, ~i dumnedeeste l-al ada pat pre el cu apele tntelepctunet tale. Pentru acesta .a ~i odra~lit roduril~

J
I
.

i
, ~

_
LUNA LUI APRILIE . ,.. . . . .

~u.J
._. _..._ l~-= ]

te maresc pre tine.

credinta, pre eel ce cu laude

ga Nascetorea de Dnmnedeu ~ cea Prea-curata, pre carea 0

ascunse, cunoscend mal 'nainte pre Ierarhul Eutihie, ca este vas alegerei tale, I-at pus pastor bisericel tale. Pentru aceea 0 a tndreptat pre densa la verdeta buneI credinte,

nimile, ~i mal 'nainte ~tiI cele

D omne, tu eel ce cercl i-

marim,

La Ortrinl.
CANONUL Sa.ntulur. AI c§,rufa acrostih la GrecI este acesta: Voiii lauda pre Eutihie Fil.c6torlul de minunI. Compunerea lui Teofan.

inta. .

D6mne, cela ce al impodobit pre Inteleptul Ierarh ell darul, ~i en hatna cea lunga a Ierarhiet l-at Iuminat; Iumineza-ne ca un milostiv ~i pre not intru bunatatt, prin rugactunile lui. Ca sa te laudam ell drepta-credinta intru bucurie, ~i intru buna cu vi-

C
""

Ca.ntarea 1, glas 6, Innes:

ape uscat urnbland Israil, ell urmele prin adtnc, pre "gonf ciul Faraon veqendu-l "inecat, a strigat: LuI Dum"neqel1 cantare de biruinta "sa ~ can tam. 1
\of' f'\" '""

carea aI nascut pre Domnul, eel ce odihneste intru sAntI, tu me curateste de patimt pre mine, eel ce ticaloseste m' am spureat, ~i me povetueste, sa

C eea ce estl Prea-curata,

Mitrire, ~i aeum, a Nitsc~t6rel:

minile cele strelucitoare ale darurilor lUI Dumnedeu, mantueste- me de patimile ticalo~iel prin rugaciunile tale, ea sa te laud tntelepte Eutihie.

I mbogatindu-te ell bunatatl, ~i luminandu-te eu lu-

umblu pe calea curatiet, Cel


tu e~tI partinitore nerusinata
A Cruce·Nitsc~t6r9I.

ro bilor tei.

sadit~ din ceria in cur tile lui Dumnedeu al o· draslit, adeverat lndestulata cu rodurile taptelor eelor bune, impreuna ~i ell ale minunilor, parinte Eutihie.

Vita

tJ

II

D6mne, de tl-aI ~i Intins manile pe cruce de voea ta; dar al suferit patima tmplinind buna voirea TataluJ, ca at venit sa mantuestt pre 6·

F acend

Mitrire:

mintea stepdn, at II

biruit tirania patimilor, Cuviose, Pentru aceea tnaltan-

111~a

un milostiv. A,a stri-

lut Dumne4eil...

du- te ell aripile nepatimirei, ai ajuns tocmaI la locasurile

--.

!PI

n,-

. t: I

Id"l

~~c~~~~~~=====iN~~=EA=SE=P~ffi=E==============:~~

pre Ziditoriul t~u, preeum a voit a sa Intrupa din pantecele ten tara semanta mal-pre-sus de cuget, te-at aretat eu adeverat Stepana zidirilor, Prea-curata.
Cb.tare& 3, Irmos:

P rimind

~i &Cum,80 Na.sc~t6r8I:

~i aeum , a. N!s6~t6reI:

nasterel tale Curata, intrece tota rindutala fireI. Ca al ze.. mislit in pantece pre Dumneden mal-pre-sus de fire, f1i nascendu-l at remas pururea Fectora, este sant pre cum tu "D6mne Dumnedeul men. Ca"rele al Inaltat cornul eredin"cIo~ilor t~I bunule, ~i ne-al "intarit pre nol pe petra mar"turisirel tale.
Catismala, glas 3, Prolilomi.. : Pentru marturlatres. "

Min u n e a dumnedeestet

Nu este sant ..

Nu

Irmosul:

ta osirdie, te-at facut 16.:;a~ Duhulut sant , purtatortule de Dumneden strelucite Ierar he Eutihie.

uratindu-te pre sine-tl de norotul patimilor prin mul-

fiiu dilet en tmpartasirea Iuminet celel £iira materie, ~i eu strelucirea tamaduirilor celor adeverate, gonestt stricaclunea patimilor cea tntunecosa, pururea pomenite. Din pruncie sugand laptele tnfrenarer, petrecend pururea intru rugacmnr, al ajuns la mesura verstet lnt Christos ell adeverat, Ierarhe

A retatu-te-al

imbracat eu putere dumnedeesca, aI dezgolit puterea tnselatortulut, tacend minunt alese purtatortule de Dumneden, f1i fiind izgonit tara dreptate de la turma ta, lara~l te-a! intors la densa eu marire, parinte Cuviose. R6-

F iind

ga te lui Christos Dumnedeu, sa ne darutasca noue mare


mila.

strelucit Eutihie,
cinstita gura parinte, at tras Duh, f1i aI ingradit gura, care a eugetat nedreptate, la singura tnaltimea intruparel lut Dum\l neqetl prea intelepte.
w

D eschidendu - tl

Mime:

'Ii~"

s'a despartit de firea cea dumnedeesca, trup facen .. du se in pantecele ten, ci fa.. cendu-se om, a remas Dumneden, eel ce dupa nastere te-a pazit pre tine Malca Fectoara, ca fli mal 'nainte de nastere Prea-curata, tnsuti Domnul. Pre carele rega-l cu 0- ~~
_

Nu

,1 a.cum, a NlLscetorel:

'I~

_.1_

~,

-.~-I

52

~~~!!'!!!!!!'!'!'!!I!!!!!!'!!~~-t"!!!'!!U"!!!!N!'!!'!!!!A"!!!'!!L-tJI-A-P-RI-LI-E~~~~~~--''_!!!!!!!!

.. !!!!!.. )· ~

" II
~

mare mila. rea eea dumnedeesca, macar de aI ~i patimit de buna voe, ei restignindu - te ell trupul pre a bunule, tota lumea cea de sub sore 0 cutremun ca un Dumnedeu, Nascetorea de Dumnedeu striga lacramand. Pre carea sa 0 laudam ca pre o Matca a Domnulut, cersind sa luam printr'ensa mare mila.
ObtaHa 4, Irm.s:

Nu

A Oruoe-N4soet6reI:

te-ai despartit de fi-

dumnedeesca cuviinta Nascetore de Dumnedeu, pururea F ecI6ra.

adeverat negraite ~i nepricepute sunt la eel din cer, ~i la eel de pe pament tainele nasterel tale celet eu ,

Cu

~i aOllm, a Nil.so~MreI:

Jffi

Oa.ntarea 5, Irmos:

Dumnedeu ~i Domnul. "Cinstita biserica en dumne"qeesca cuviinta canta stri"gand: Din cuget eurat in"tru Domnul serband, L uminaudu-te eu raza duuinedeesculut darn, al intunecat tote parerile ereticilor, ~i al luminat adunarile pop6relor celor ortodoxe prea

hristos este puterea mea,

u dumnedeesca streluci~ rea ta bunule, sufletele "celor ce maneca la tine eu "dragoste, me rog 1umin eza-le, "ea sa te vada Cuvinte al luI "Dumneqeu, pre tine adeve"chIeml din ne gura gresale"lor. zgonindu-te tara dreptate, vitejeste at suferit despartirea turmef, carea ti s'a fost dat, intelepte parinte, Dar lara~l te-al tntors la densa en bucurie , laudandu-te de totI pre a cu marire.

"ratui Dumneden, pre cela ee

tntelepte,

izgonirl pentru credinta, nu te-al slabit, Ca aI avut ajutor pre insu~I Christos, eel ce sa hulia, Ierarhe prea einsti teo

S uferind

tarit pre petra adeverulnt pa~iI sufletuluI teu, ~i a lmptedecatcugetele vrajmasilor cele tnalte,

I naltandu-te

1I1me:

prin semn de pilda vedl acum marirea lui Dumnedeu, de carea din pruncie al dorit fericite Eutihie. Ci mal ales fata catra fata 0 veq.l, dezlegaudu-se oglindile trupulut, parintele nostru. ,,~Umplendu-ti-se sufl"etul teu de ape dumnedeestl, ell
Ml1rire:

Nu

Domnul, a In-

---

adeverat au izvorit biserie;le riurl de invetaturI, intelepte ~


~
h I.

IN ~EASE pILE

Eutihie, ~i adapa brazdele ei fericite parinte,


~i aoum, a Nll.soltorel:

dogmelor, neimpartasita aretat Cuviose,


~i acum, a. Nbc~t6rel:

al

Ceea ee e~Ubuna Stepana a lumel, mantueste pre eel ce te marturisim din suflet pre tine N ascetoare de Dumnedeu, Cae} pre tine te avern partinitore nebiruita, ell adeverat Nascetoare de Dumnedeu. ,
Ca.ntarea 6, Irmos: Marea vieteI veqendu-o...

R-ea-curata St~pana, ceea ce al nascut 6menilor pre 0carmuitorul Domnul. Liniste .. ste cutremurul patimilor mele eel nestatornic ~i cumplit, ~i da liniste inimel melee
Irmosul:

QU1l?luitu-s'a 'I'reimea InQru tine ea un loc curat de turburarea patimilor, ~i eu adeverat te-a umplut de darun, prin care pururea gonest) tota bola, cugetaronule de Dumneden Eutihie. inima ta smerire eu adeverat facetore de lnaltime, te-at tnaltat, ~i tote maestriile draeilor de odata le-al smerit, Ierarhe al Domnulut, pururea pomenite, Treeend marea vietet tara de valun, ai ajuns la limanurile tmperatie! certurilor parinte, pastrand lui Dumnedeu poverile sufletulut, vrednicule de minune.
Mlrire:

Marea vietel v~qendu-o "inaltandu-se de vitorul ispi"telor, la limanul t~l1 eel lin "alergand, strig catra tine: "Sc6te din stricaclune viata "mea mult milostive. tot! cu credinta pre Dumnedeescul Eutihie, t;li ell dragoste sa-l fericim, ca pre un mare pastor ~i slujitor, ~i prea lntelept Invetator, ~i izgonitor eresurilor. Ca sa roaga Domnulul pentru not totl,
Intru aoesti!. Luni!. in 6 qile, pomenirea eelul dintru santi pi!.rintelul nostru Eutihie Patriarhul ConstantinopoleI. Stih : Cu cuvinte pre Eutihie eel mort einstind, Pre slne-mt eu Insuml mo [udee fOrte norocit flind. In a ~esea 4i porta oerIulul s'a desehis, Sufletulul lul Eutihie ee aeolo s'a dus. cest dintru santi parlntele nostru, ~imarele Arhiereu Eutihie, a fost pe vremile imperit~iel marelul Iustinian, din Frigia, dintr'un sat ee sll. chlama Tiaoomi. Deel ftind crescut langl Isihie Preotul, mosul sau, earele sll. tnvrednleise pentru dragostsa ee avea eatra Dumnedetl a face minunf, ~i botezandu-ss de dtnsul la biseriea din Avgustopoll, unde slujia mosul sau, ~i era pll.21itorde santele vase. Deel nevolndu-se la santitele envlnte, ~i pro-

51 laudam

CONDAC,glas 8.

A vend intru

Fiind plin de invetaturile bunet credinte, la verdeta acestora al pas cut turma ta cea cuventatore, ~i de apele cele turbure cele improtiva

LUNA

nn

APRILIE
stih: De vel numsra pre eel ee foeul Perera ar4end, Vel a1l.ade trel or! patru'4eol ell. stnt. Intru a06stll. 4i, pomenirea Prea,ollvioasel PlatonideI. Itih: Spatele cerlnlul pre Platonida pOl'tll., Garea en bunatatlle pre spatele pll.mentulnl a fost strelucita. Intru aeest1l. 4i. pomenirea san tiler dol mncenicl oeI din Ascalon, in,ropatt in pl1mentpa.nI1 la bran, s'aii sever~it. Stih : Ouvinte ne arat rod ~te din pllment odrasllnd, Panli. 18. mijloc Ingropatl dol MrbatI in pll.ment rode fitnd. lntru aeestli. 4i, Guviosul pll.llintele nostru Grigorie Sinaitul oarele a sih1lstrit Ill. annl 0 mietrel.sute-dece, eu pace s'a sever~it. !tih: Canon Grigorie adev~rat te al are tat, De dnmnedeesca rugaolune la earea pre to~l
sese a'! tndemnat,

oopsind in adtneul cunostlntel Scriptnrilor, fn ohlemat de eel ce era atuneea Episcop Amasiel, ~i-l tunse anagnost in blserica prea santel N~s· o~toreI de Dumlle4eti, ee sit allit in looul numit Urviohia, apol fa hirotonisit Diacon ~i Preot, ~i sl duse la Monastirea, ce era fitcut!i. de llleletie ~i Selevchie Arhieril Amasiei, ali.fll.cu aeolo Monah, apol fu ~i Arhimandrit. DeoI stra.ngendu se santu! al eineilea a totll. lumea Sinod de imp~ratul Iustlnlan, ~i adunandu-sa de pretutindenea Arhiereil: Iara Arhiereul A· masiel, tnttmplandu-i-se b6UI" n'a putut tndraznl a oli.Hl.tori,ei fu trimis ferieitul aeesta Eutihie, sit 1I.ein loeul lui plinitor, earele mergsnd la Oonstantinopol, ~i dand ispita bunlltll.~ilor sale, ~i tntelepclunel. ~i la intre bltrile eretieilor ~i la r~spunsurl aretandu·se Iuminat tntru cele 06·1 tnfrunta, ~i dovedind en Scriptura, oit sa eade a sit anatematisl eretieil, a tras pre to~I, ohiar ~i pre imparatul spre dragostea lnl, atsta, oat ~i Mina pre a santul Patriarh a 4is din descoperire dumne4eese!i., cum ell. aeesta era sli. 1I.eDiadoh in loeul lul. Carele preste putinll. vreme mutandu-se eMrit Domnul, trlmis'a imperatul de a adus pre ssntnl din A· masia, ~i l-a a~e4at Arhiereii acelet luminate, ~i marl eeta~I, en sorta ~i en judecata Arhie· reilor ~i a tot poporul. ~i plinlrea biserieel, Iaril diavolul, lemenltorIul zizaniilor, nesuferind a vedea a~ezarea ~i buna stare a biserioei InI Ohristos, ispitia a 0 elMi prln dogma putrede, ca ou niste mestesugurf, .l?anl a invitat ~ipre unil a huli, petrecsndu-l cu chip de buna eredin~li.. cum ell. trupul, ee s'a luat de Ohristos din sAnta Fec!Ora, mal 'nainte de patim!1 era uestrtoaelos. ~i al!i.turandu-se tmpsratnl Instinian la acea pitganeselt dogm~, pogort din scaun pre marele Eutihie, sl-l goni, elieI infrunta hulele ee seornlse, ~i mergend la Monastirea AmasieI (caoI aoolo era jzgonit) petrecea sihsstreste, ~i arMand multe luerurl de minunl, s'a luat Iarli.~I seaunul, faeend dol-spre-dece anl la izgonire. Deel murind Instinlan, ~i luand tmperll.tia Instin ~i TIberie, sl prlmit fiind santul de cal mal de f.runte aI sfatulul ou Inminata priintll., ~i oontenind on rngselunea sa strloaefunea ~i omorul 06 slt facea tntre omenl in Constantinopol, ~i ~iind santa biaerica anI doua·4eel ~i patru ~i ~ese lunI dupa izgonire, s'a mutat clttrll. Domnul, profetind mal 'nainte imperatuluI 'Ifbrrie pentru imper1!.tie. A· pol mergend sa-l vadlt, 'l-a spus ~i de sfir~itul lnl, care 1 s'a ~i tnttmplat, cil. dupa mortea santuluI a trll.it patru Innf, ~i a lasat ~i el trupul. Iarit m6~tele santuln! Eutihie fu in· gropate in Altarul san~i1or apostoll la temelia santuluI Pristol unde zao santele m6~te ale lui AndreI ~i TimoteI ~j ale luI Luea apostoliI. ~i sli. faee serbaraa luI in santa biseriea oea mare. Intru a06stll. 4i, pomenirea santilor 0 sutll.doue·4eel de mueenicl din Persida.

Intru aeestll. 4i, Ouviosul Grigorie eel ee a in muntil mare! Lavre a AtonuIuI 1a anul 0 mte-trel-snteopt, ou pace s'a sever~it. Stih : Pre Grigorie lueratorlul de trezvie, Cu cnvinte 11 cinstese .!leI a~a este de datorie. Gu ale lor sante rugl1clunJ, Doamne milueste-ne, ~i ne mantue~te pre noI, Amin.
slhaatnt

Obtarea. 7, nOI:

atator de rona cuptortul l-a facut angerul, cuvio"f}iJor tined. lara pre haldel "arqendu'l porunea lui Dum"neq.en, pre muncitortul l-a "plecat a striga: Bine e~tl "cllventat Dumnedeul parin"tiior nostri.

vendu-t! sufletul ca zapada, te-al asemenat angerilor prin albiciunea bunatatilor, parinte, Pentru acesta veselindu-te impreuna cu din~iI, dantuestl strigand: Bine ef}tl cuventat Dumnedeul piirintilor nostri. •

[ertta fara prihaDB.,din pruDcie te-al adus pre


0

Ca

~tl

St~pAnuluI tefi CUVi~::EASEp~X . ~ prin omorirea dezmterdariJertfa fara de sange al alor, ~i cu adeverat pentru ad.us lu~ I?umneq.eu, intru smecesta veselindu- te, strigt : Bine ~lrea inimel parinte Eutihie, e~tl. cuventat Dumnedeul pajertfind pre eel ce s'a jertfit rintilor nostri, pentru tme ca 0 6e. Pre caMltrin: rele. il prea inaltam intru totl . I 6re Ie lacrimilor tale pazv rinte aretat au stins focul zburdarilor trupestt, ~i s'au facut rona de tamaduirt, celor ce pur';1rea eu c!cdinta striga lut Christos : BIDe estl eu ventat Dumnedeul parintilor nostri,
~i aeum, a Nltsc~t6rel:

vecif,

pre tine Prea-curata ~i Malca pururea Fectora te-am cunoscut mantuire 6menilor . c~ F~lul eel nedespartit d~ s~nur!le Tatalnt, s'a intrupat din tine. Pentru acesta binecuveutata estt de neamurile .' neamurilor,
OA.uta.rea 8, Irmo8: Din vltpae envlosilor ...

prin lipsirea celut mal reu, ~i asemenandu-te angerilor celor fara materie, fiind inca in trupul teu prin dragoste ne oprita at pur~ cesc catra Christos, de carele doria}. nastere al scapat de durert Prea-curata, ~i dupa ce at nascut lara~l Fectora al remas, ca tote Ie face I .. isus, eel ce este Dumnedeu ~i o"m; pre carele il pre a 'in~Htam tntru tott vecit,
'Irmosul :
81. H1udl.m bin. II. oUTbU. ....

Inaltandu-te

Bine-cuventl1m pre Tatll ..,

Intru

~1 Mum, a. Nlsc~t6r.l:

epadand somnul lenevi~ rel, al priveghtat parinte la purtarea de grije a bunatatilor, pana ce te-a} aretat lo~a~ Dumnedeulul lUIIacov, pre carele 11prea inaltam in,tru totl vecit, ' ?unel credinte fiind acoperit, ~1 luand dogma cea cinstita ca 0 sabie cu done ascutiturt, cu adeverat at talat '.. t.6te cetele ereti.cHor, cugeta•. . tortule de Dumneden,

iJr

Din vapae cuviosilor roua "al izvorit, ~i jertfa dreptu"lUI ell apa 0 al ars, ca tote "Ie facl Christ6se cu singura "voirea. Pre tine te prea in"naltam intru totl vecit .
Oll.ntarl& 9, IrmOl: Prs Dnmnaden a-l vedea ...

.Cu pav~za

~ n Iocul celor micl ca~tigand ~ cele marl, ~i in locul celor stricactose cumparand cele nestricllcI6se, aI luat

imp:,:d

.,:

_'lil

~eea' nemi,eat~, ,i aJ bandit marirea cea netrecet6re impodobindu-te en frumsettle bunatatilor tale. Curat \I-al petrecut viata ta, ~i te-al aretat serv Fectoaret celet Curate, Eutihie Ierarhe al lut Dumnedeu prea adeverat, stilp ortodoxiel, razim al credintel, zid poporulut celut ales, de Dumneqeu tericite. Cugetul trupulut l-al supus mintel, ~i fiind in trup, aI vietuit pe pament ca un fara de trup, Eutihie. Pentru aceea impreuna en dumuedeestile puterl cele fara de ,, trup bucurandu-te, stal inaintea Stepanulut ~i Dumnedeulut tuturor.
:M'me:

L::~~:~:~ ~

pentru d€nsa darul ~ eel mult luminos, din comorile cele neperit6re, de Dumneden fericita,
Irmosul:

Pre Dumnedeu a-l vedea "nu este eu putinta 6meni"lor, spre carele nu cuteza a "c8uta cetele aDgere~U. Iar "prin tine Prea-curata, s'a a"retat omenilor Cuventul in"trupat. Pre carele marindu-I "ell ostile cerestt, pre tine te "fericim.
~i oe8.-1altlLservire a Ortrinel dupre ra.ndulallt, I}i Apol1snl.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 7 J}ILE.
Sbtul mncenie Oaliopie. ~i Prea-euvlosul p!l.. rintele nostru Gheorghie Episcopul llitilinel. La. Demne strigat-am, Stihirile glas •. Prosomia.: 0 prea·m!l.rit!l.minune ...

Ca lumina, ca zorile, ca sorele eel mare, at strelucit celor de pc pament cugetatoriule de Dumnedeu Euti, hie. ~i mutandu-te de pe pament catra Dumnedeu, ~i primind versatile de lumina Iul, lara~I trimiti lumina tuturor, celor ce te lauda pre tine.
¥J aOllm, a Nlt8(l~t6rel:

Intarindu.me ell puterea ~i cu darul t~u, tie am dat cu osirdie cantarea cea din inima, ci primeste- 0 pre densa ~6ra Prea·eurat~ daruin-

ucenice purtatortu.Ie de chinurt mari_ ~te, pentru Christos \\~Dumne4t u suferind vitejeste chinurile cele cu ,ti multe durert, ~i sdruncinaturile trupulul, cu bucurie tI-al sever~it nevointa, ~i al dobandit cununile mariret, cersind mila ~i curatie tuturor, celor ce cu buna eredi~
@~

~.

IN SEAPTE VILE

6~

s~rbeza dumnedeesca pome-

Thrinte Gheorghie, mania


necredinctosilor al suferit, acelor ce dobitoceste sa salbataciau, pre cari 't-al ~i vedut prea inaltandu-se cu intaritare paganesca, ~i lara~l zdrobindu-se mal rea prea aretat, miscandu-te marite, din pronie spre resplatirea celor

DIrea tat Mu cen i ce 'patimttorrule prea minunate, restignindute pentru Christos, carele a rabdat restignire, aI audit din ceria de la Dumnedeu a-tottiitortul glas cinstit, chtem andu-te catre Iocasurile cele de acolo fericite, unde alergand, ai prirnit darurile ca un biruitor, pururea pomenite, Pentru aceea te laudam, ~i te fericim.

neinteleptf,

Intlerbantandu.te de dragoste dumnedeesca patimitoriuIe, prin recorirea Duhulut, aI rabdat focul, carele s'a adus la cinstitul teu trup. Dintru care te-al aretat faclie de multe luminl, ardend tota inselactunea multimel dumnedeilor, Pentru aceea dupre datorie tott serbam santa pomenirea ta, pre tine fericindu-te,
Alte Stihirl ale sa.ntulul Gheorghie, glas 1. Prosomie : Prea 11tudatilor mucenioI...

mila.

Parinte Gheorghie, fiind jertfitor lUI Dumnedeu ca un preot, si ca un lucrator de or pament rod tnsutit al adus Stepanulul snfletele, celor ce s'an mantuit acurn prin cuventul teu ~i acum roga-te, sa se darutasca pace ~i mare
1Iil.rire, ~i aoum, a N1tso~t6rel:

t mila. ...

Parinte Gheorghie, ell cinste te-al inchinat iconet lui Christos celet cinstite ~i prea curate, ~i tntarindu-te eu puterea lUI, nu teo al spaimantat de navelirile Iuptatorilor de Dumnedeu, Pre carele r6, ga-l acum, sa darutasca sufletelor n6stre pace ~i mare

Bucura-te rugul eel ne ars al angerulut sfatulul celul mare; bucura-te una carea al nascut ; bucura-te vointa cinstitel Treiml ; bucura-te tntarirea celor de pe pament, Bucura-te ceea ce at odraslit spicul eel nelucrat al raIulut pre imperatul ~i Domnul, carele usuca odraslirea reutatilor,
A Oruoe·NlsoAt6rel:

Pre mteluselul Cuventul,


mtelusaua cea Prea-curata'Ste, pana, daca l-a vedut pe cruce neavend chip, nict frumsete,

vaJmie plAngend a grait:

Oil

·~.
58

LUNA LUI APRILlE

.•

de au apus frumsetea ta prea dulcele men fiiu? unde-tt este buna. credinta ] unde itt este darul eel strelucitor al fetet tale, prea tubitul men fifu?

mal-pre-sus de cuvent, !;Ii a : : incununat pre purtatortul de chin un, cu carele d'impreuna pururea cu credinta te fericim Matca lUI Dumnedeu,
Alt OANON 801 sa.ntulul Gheorghie. Oa.nt8orea 1, glas 8, Irmos: S~ cAnt~m pop6relor ...

OANONUL M.uoeniouluI. AI oAru!a aerostih 1a GrecI este aeesta: Laud bnne ostenelele lui Oalliopie. Oompunerea. luI losif. CAntaraa 1, glas 8, Irmos:

"neqeulul nostru sa-l cantam,

~cat, ~i din reutatea E~ "giptulul scapand Israiltenul, "striga: Mantuitorulul ~iDum-

,]I~pa trecendu-o ca pre us-

~i de cumplite pecate, Christoaseindurate straluceste-mt lumina indu, rarer, ei prin rugactunile Ierarhulut teu, goneste intune-

I-I~gresale,

Ie, celut ee sant plin de

recul orbiret melee

Bine seversind nevointa mucenice purtatonule de chinun, ~i pazind credinta, at luat cununile biruintet, ~i acum stat cu bucurie inaintea lul Dumnedeu, radecina santa at 0draslit ramura pururea In60rita, eu buna rodire mucenicesca, hranind inimile tuturor, celor ce te cinstesc intelepte Calliopie. Din descoperirea Scripturilor, ~i ell cetirea eea neincetata luminandu-tt vederea, al intrat la Iuptele mucenicilor eu gand vitejesc Calliopie.

infrenare! eu durerile, ~i en sudorile tale eu totul l-at lucrat intelepte, ~i semenand graul Duhulut in inima, al adus spicul nepatimiret, fericite Gheorghie. erueea ta pe umere, si lepadandfrumsetile cele pamentestt ale tiitormlut lumel al tntunereculut, al urmat lut Christos, ~i at ca~tjgat vistieria tmperatie! celet nematerialnice,
~i a.tum, a lllcelt6rei :

Pamentul

Luand

.'rir.:

Cu

eel ce zideste tote prin


l:ire,

A N§.Bo~toret :

s'a

intrul'at

din tine

Cao arma tare.si liman ~i zid, ~i tarie ~i temelie dumnedeesca, ~i pod ~i acoperement avend folosirea ta, miresa a lUI Dumnedeu, de to ate ne-

voile ne mantuim,

.-1

IN ~EAPTE pILE Obtarea 3, IrmOI:

D6mne eela ee a1 fllcut eels ..

una ell cetele angerestl, Prea .. cuvi6se. eu Duhul, te-al imbogatit cu imperatia cea nematerialnica, intru earea ell . credinta al gat it tunnel tale vistieriile cele vecrnice, pentru acesta te fericim.
]U,rlre:

~:

gal-presus de fire viteI-V~je~te al suferit nevointele cele de multe felurt, improtivindu- te gonitorulut mucenice. Pentru acesta al dobandit linistea cea cereasca, bine plutind eu sufiarile Duhulut marite, Rabdandchinuri, prin taria mintet, te-al aretat ostas vitez, ~i biruitor prea ales', ca ba tand u-te, f?ipre rota invertindu-tc, de tot al surpat semetia inselaclunet, ferieite. Spanzurandu-te pe lemn, ~i rumpandu-ti-se trupul prin rane al surpat semetia cea innalta a vrajmasulut, ~i impodobindu-te eu frumsetea ranelor, te bucurat, mueeniee Calliopie.
A N!18o~t6reI:

Saracind

vile tale al urmat Cuvioase prostimea ~i blandetea sufletului lui Iacov, ~i te-al aretat eu curatia Duhului min, te israilteuesca, vedend pre

Cu obiceturile ~i cu ispra-

Dumnedeu,
Fara

~i .ao'IJD., a N!1solt6rel:

Prea santa Feclora lauda patimitorilor, si einstea santi lor , , apostolt. Prin rugactunile tale, mantueste de tota nevoea pre tot), eel ee te canta eu laude intru bueurie.
.Alt Oanon, Irmos: N'u este sant oa Domnnl...

de tata al nascut pre eel fara de muma mal 'nainte de tine, ~i ca pre un prune al hranit pre eel ee hraneste tote. Pre carele rega-l sa se mantutasca, eel ee eu eredinta te lauda, Nascetore de Dumnedeu eu adeverat Curata, , Nu este sant ea DomnuI, ,,~i nu este drept ea Dumne"qeul nostru, pre earele il Iau"da tota faptura, ~i nu este "drept, afara de tine Domne .
Oatismala, glas 4.

Irmosul:

Prosomia:

Degrab ne tntimpinll.. ..

Suindu-te Iainaltimea bunatatilor, ~i eu vrednieieprivind adincurile Duhulut, fe-· rieite. ~i facendu-te primitor aretaret, te-al s~Ha~luitimpre ..

pe eruce eu gand neabatut, bine ai inchipuit patima lUI Christos eea mantuitore, intelepte patimitortule, pentru aceea cu ere ..

Inaltandu-te

f ••

P
mila,

_!:_l1NA Lm APRILlE

--:

dinta seversim santa pomenirea ta eea purtatore de lumina, cersind sa Iuam prin til!e ertare gresalelor ~i mare
MlI.rire, glas 8, Prosomia: Pre Intelepeluuea ...

te avem nadejde nol robit tel.


A (Jnoe-NlI.sc~t6rel:

Prin inaltimea smereniel , aretat facendu-te luminos, viteaz ~i milostiv, pana in stirsit at surpat inaltarile vrajmasilor ; ~i eu darurile eele indestulate pre eel flamandl at indestulat, prea-cuviose parinte. Pentru acesta dupa morte at mostenit hrana eea ne• imbetrenita, bucurandu-te in vee), Ierarhe ferieite Gheorghie, roga-te lul ChristosDumnedeu, ertare de gresale sa darutasca, eelor ee eu dragoste serbeza santa pomenirea tao
~i aOllm, a N1I.8C~t6te!:

Pre mteluselul ~i pasterlul si Mantuitorml, mtelusana 'Y vedendu-l pe eruee, a glasuit Iacramand, ~i eu amar a strigat: Lumea sa bucura luand mantuire, lara pantecele men sa aprinde vedend restignirea, earea rabdt pentru milostivirea mile]', eatra earea sa strigam eu credinta: .Milostiveste-te spre not Fectora, ~i darueste ertare de gresale, eelor ee sa inchina patimilor luf,
Oa.ntarea 4, Irmos:

Aconomiel tale, tnteles-am "luerurile tale, si am prea"marit Dumnedeirea tao

;JI~ udit-am D6mne talna i-

Pre tine Feel6ra, ea pre eeea ee numal tu intrc femel tara sementa al nascut pre Dumneden eu trup, tote neamurile omenestt te ferieim. Cael toeul Dumnedeirei intru • . tine s'a salasluit, ~i ea pre un prune eu lapte at hranit pre Facetortul si Domnul. Pen, tru acesta neamulangeresc ~i omenesc (duprevrednieie) rnarim prea santa nasterea ta, ~i eu un glas strigam eatra tine. R6ga pre Christos Dumnedeu, ertare de gresale sa ne : d:ulasca noue, CaC! pre tine

Aretatu-te-al prea viteaz patimitor, nevoindu-te in priviliste, ~i surpand intarirea Inselacluner, mueeniee Caliopie. intrega te-al adus Cuventulut eelul ee s'a junghtat, fiind pazit eu buna mirezrna a ostenelelor tale cel~r einstite, mueeniee Calio-

Jertfa

pte,

fericite,

Omorindu-ti-se trupul eu ostenell neincetate, tl-a prieinuit tie viata intru cele de sus, mueeniee Caliopie prea

~.f

IN ~EAPTE pILE

• ~ii
61
Olnt&rN. 5, Irmol:

vie prea rodit6re at crescut strugurul, din carele curge mustul eel dumnedeesc, celor ce pururea cu credinta te fericim pre tine Prea-curata.
0
Alt OanOB, Irmos: Cuvinte din mnnte umbros ...

Ca

A Nil.so~t6rel :

entru ce m'al lepadat de la tata ta, cela ce estt lu"mina ne apusa ; ~i m'a aco"perit intuuerecul eel strein "pre mine ticalosul, Ci me "int6rce, si la lumina porun"cilor tale indrepteaza caile "mele, rogu-me,

corabia cea sufletesca, repedindu-te de la valurile cele materialnice ale patimilor catra limanul ~i linistea infrenaref, Prea -cuvi6se parinte, angeresc, al audit cantarea eea intreita a angerilor, aprea Iaudate,

T u at mantuit

C a~tigand

cuget cu chip

prin ostenelt mucenice, te-al dat la roata prea vitezu-Ie, ~i ardendu-te cu faclil aprinse, prin ajutor de anger al primit recorela ceresca de la Dumnedeu, purtatoriule de chinurt, tntelepte Caliopie. caril te muncian pretine mucenice Caliopie, s'an slabanogit de puterea cea neveduta a Mantuitortulut nostru, ~i prin voirea Stepanulul tuturor, s'a stins vapaea, ~i nicl cum nu s'a atins de tine.

M arindu-te

flandu-te tntru utmirea cugetulut teu, inca in viata fiind

C el tara-de-lege,

cuprastia eea de gand, ea pre alt Goliat al surpat Ierarhe pre boerul Intunereculul eel trufa~, cu credinta ta cea davi-

T utntr'armandu-te

111rile :

dicesca ~i dumnedeesca,
~i folosit6rea lumel, Nascetore de Dumneden, r6ga pre eel ce s' a intrupat din tine, pentru totl robit tel, ca pre tine ca~tigandu-tesanta curatire, sa ne mantuim de pecate,

Nadejdea

~i Mum, a Nltsc~t6reI.

esc pazitor cinstitelor poruncI ale lui Christos, te-al bagat in temnita, risipind cu santele tale legaturt semetia nebuniel multimet dumnedeilor,

tntru chinun, at strelucit ca aurul in cup tor ; ~i ca un dumnede ..

L uminandu-te

I.~ .
1
.....

prin tine de caderea cea stremosesca,

.Mantulndu-ne

A Nltso~t6rcl:

impreuna cuArhanghclul

I ~L

!e2

LUNA LUI APRILIE

.,

vriil, strigam tie Pectora : Bucura-te singura mantuirea tuturor pecatosilor ; bucura-te intarirea tuturor mucenicilor, Prea ..curata,
Alt Oanon, Irmos :

pre un stilp curateniel, ~i ca 0 chee intregel 10telepciunt tott stiindu-te pre tine pururea pomenite, prin rugaclunile tale sa ca~tjgam mila. Pronia cea de Dumnedeu vedetore te at imbra, , cat in cinul preotiet, chtemandu-te pre tine la acesta (ca pre un cur at) Fecloara cea Prea-curata,
Mltrire:

Ca

Din noptea neonno~tintel..

Prin

cinste sarutandu-te intelepte, F iind tncutat in temnita, ti s'a aretat tie lumina ne apusa, ~i glas din ceria s'a pogorit la tine sante, care te imbarbata, ~i predica santite nevointele tale. Raid intelegetor te-al aretat mucenice mult patimitorlule, avend in mijloc lemnul vietet pre Christos, carele te-a mutat la odihnele cele vectnice Caliopie.
A NAsc~t6rel:

Indurarea milostivirel avend sadita inlauntru, ~i pururea vietuitore, te-at are tat saracilor hrana tndestulata.

Tamadue~te-ml Prea-curata gresalele sufletulul men cele nenurnerate, ~i·ml lumineaza gandul, care pururea este intunecat de tote calcarile poruncilor, ca dupre datorie cu laude sa te fericesc pre tine.
Alt Oa.non, IrmOIl:

,1 8.cum, a NAsclt6rel :

mislind in pantece, Prea-curata, te-al aretat mal-pre-sus de cat certurile, de cat tote tapturile.

Pre Stepanul certulul z~-

,i

curat facendu- te pre tine santulul Duh, aI gonit prin rugaclunile tale leghe6nele duhurilor eelor vi'; elene, ferieite Gheorghie. al alinaret, ~i izvor blandetet te-al aretat, care ne adapa din curgerea dulcetei Prea-cuviose parinte, destatarile cele trupestl, al.i.n.Via eu D.u..t hul. Rtdica-me pre mine

L 6 e a~

Haln1t Inmin6s1t d1l.-mImie ..•

CAntarel 6, Irao.:
OurAte~te-m~ Ma.ntuitorInle ...

'parid

J:e~eu,

eqendu-te malca ta pre tine impodobit eu podobele ranelor, fiind plina de bucurie, a marit pre Dum-

o morindu-tl

Mime

tmbratisindu-te, ~i eu

,i .............. 1

-=~~=-~============IN=·~~=EA=P=T=E~P=lL=E======,==~~========Og==>'

(tnarite) eel ce sunt cad,ut prin patiml, Pre Cuventul eel ce a strelucit din Tatal fara de ani, · b l-at zemis 1It in pantece BU an Y pre Damned' t u Cuven•., ., tul mal-pre-sus de cuvent, pu"6'" rurea F eel ra.
Irmonl:

,i

aenm, a Nl!.liIoit6rel:

Haina Iuminoasa da- mt "mie, ce 1 ce te im b racl ell a lumin .. ca ell 0 hatna, mult a " "mi!ostive Christose Dumne. "d 1 nos t ru. ,eu
OONDAO,glas 2.

du-te ell curatenia cea sufletesca, si neincetata ruga clune tiind in manl ca 0 sulita, vitejeste al biruit cetele dracilor parinte Gheorghie, cu 0s... .irdie roaga-te lui Christos . pentru not toll.
Intru aoestll. Lunl!. in 7 qUe, pomenirea. santuluI mnesnle Oaliopie. ltih: Ca1iopie fiind r~stignit pe lemn en eapul in [os, Ml!.re~tQpre Ouventul eel restignit in sus. In a. ~eptea qi Oa1iopie a aflat, en eapul

Dumnedeeste iutr'artnan-

Prosomia:

Oele de sus eltuta.nd...

ghsmonnl Maxim in eetatea lul Pompie, ~i predicand Inaintea lnl numele lui Ohristos, fu Iegat en eotele manilor ind1l.r1i.t, batnt en plumb, ~i ~i tins pre 0 r6tll., ~i ars de desupt en too. Deol aretandu-se angerul Domnulnl, statu rota, ~i fooul sll. rll.ci, si se ar~ta angerul eu &,rozll.la oel ee-l priviaii. Iar1l.pre santul Il lnara de-l blLgarlL in tamnitlL cu oarnea sfl1rimatlt, nnde tntrand malc1i,-sa, il ~tergea ssngele ~i puroele de pre rane. Deet impar~indu-~l ea t6t!i. averea la sll.rael, ~i erta.ndu·~I robil ~i rebels, earil eraii pan a la clnol-suts ~i cinul-qeel de to~I, ~lI. inso~i en fllnl el, ~i eantaii tmpreuna, lara Ill. mledul nop~el, sll. fiteu luminl!. in temni~ll., ~i viind glas de sus, eu carea s!i. ferieia indrllznirea ~i marturlsirea mucsntculul, mal vertos sILtnitl~a sprs nevointa. Deel remaind tntru aeestea neolatit, fu oslndlt a sil.restignl, ~i era p1trta~ tntru patimile eele stepane~tl, nu numal en ehipul mortef, ei ~i en vremea tntru earea s1l.tnttmplase aeestea, fiind elLera in santa J09a cea mare, Inaintea Invierel lnl Ohristol! Dumnedeulul nostrn. Deel restlgnindu-l en oapul in [os, el!. ~i maloa-sa poftise aeesta, dand inol!.~i eincl galbent de aur muneitorilor pentru acesta; eand fu adoua qi in Vinerea eea mare Ill. trel ore ~I a dat snfletul Ill. Dumneqeu. Iara dupa ee-l pogortra de pe eruee,el!.4u maloa-sa preste dinsul, ~i le~ina.nd, '~I·a dat ~i ea sufletul, ~i sl!. ingroplt eu santul mueenie ~i fiIul el Ill.un 100. Intru aeestll. qi, pomenirea eelul dintru sAntI pltrintelul nostru Gheorghie Episoopul Mitilinel. Still: Te are pre tine Mitilina ~i duplLm6rteflind, Ap~r1Ltormare Gheorghie, preeum ~i vie~uind. din miell. verst!!. Iubind pre Ohristos, sll. el!.lugltri. ~i plinind tot felul de bunatate, a ea~tigat mat mult de oat al~il smersnie. ~i fiind forte milostiv, fu tnl!.l~at in seannul MitiUneI. Intru care bine strelucind, ~i biruind ou multa intelepcfune pre ioonomahJ, ~i fl!.cendu-la·~l ounoste retacirea, ~i mllear oli.in trup fllnd, tar!!. pentru eovGr~ita sa bunatate en angeril adunandu-se, s'a mutat din viata aeesta, prin dumneqeasell. stea, e~irea sa ar~ta.ndu-l-se, ~i nu nnmal lul, ei ~itntregeI turme. ~i d1l.ruind izvor de minunI din dumnedeestile sale mo~te, este vrednio a fi Iubit de to~l. Intru aeestii. 4i, pomenirea sfi.ntuluI mueenie Rufin Diaeonul. Stih: 011. 0 6e spre junghlere Rufin fiind soeotit, Junghie pre dlavolul lupnl eel inveehit, Intru aoestll. 4i, sAnta muoeni~a Aohilina cea. none eu mantle inapol legatIL ~i ou pa.ntecele puss pre roe s'a sever~it.

A eesta

Via~a eea ne imb6trenitll. en adeverat, oesta a fost pe vremea imperatulul Maximian, filii TeoclieY,tnve~atin eredinta luI Christos, ~i era diu Perghia Pamfiliel, crescnt la.ngll. malea-sa en pletate, ~i nevolndn-se en dumnedeestile SeripturJ. Deel :lUnd pornitli. gona asupra erestinilor, lntil.rindn-se pre sine, ~i luand inve~1l.turJ, ~i sfll.tuire de Ill. maloa-sa, ea sil.morl!.pentru mll.rturisirea lui Ohristos, sil. duse illiil.~1 ne ohlemat, la 1-

I~~---·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
64 . LUNA LUI APRILIR
.A. NlI.s6~t6rel:

Btlh : On mA.il. Inapol prin tunie flind IegaM. strans, AehiUna a ars, pusll. fiind eu pantaeele pre foc aprins. Intru ~eestl!. 4i,. po~enirea sa.n~ilor dons-ante de, muce~ICI eel din Smopi, earl s'au 8~ver~it prIn sable. St1h: Dou~'4eeI de 4ecimI de bl1rbatl morit sabia, A earora MrMt6sell

. ----.

~ti
I

an

o-

era ~i mintea ~iinima.

Ou ale lor sante rug1!elunJ, Domne mllueste-ns ~1 ne mantaeste pre not, Amin. Ollntarea 7, Irmos:

cinstituluI t~u panteee, Nascetore de Dumnedeu, ne-a inviat pre noJ, ca• rit eram omoritl de rod. Pentru acesta dupre datorie laudandu-te, strigam: Bine e~tI cuventat Dumned eul parin-

R odul

tiler nostri,
Alt Oanon, Irmos: Coeonil in vapaea ouptorlulul.,

inerit eel ce mersese din Iudeea in Babilon oare"cand, cu credinta Treimel, "vapaea cuptorlulul 0 au cal"c~t, .cantand: J?umneq.eul pa"rlntdor nostri bine ef?tl cu"ventat.

celor fara cuventare nicl de cum cinste, ell barbatie at rabdat munca . f~cull1l, ~arite Caliopie, stngand: Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor nostri, euget tnalt asemenandu-te celut ce s'a tnaltat pe

Ne dand idolilor

luminarea dumnede, esculul Duh cunoscend mutarea ta catre cele mal bune, dantuestr acum in Iocasurile cuviosilor, tine eel ce te-al aretat ca 0 stea Cll viata ~i eu raza cea luminosa, cu cuget luminat'.a vestit mal 'nainte steuamutarea ta Prea-cuviose, ac an d u-te (dupre vrednicie) al intrat in camara imperatiet celet de sus Cuvi6se, ~i tntimpindndu-te cu mirele, al sedut la mas a dul-

Cu

P re

Cu

I m br

.'rire:

cruce, te-at inaltat pe lemn de vo~a ta, cu capul in jos mucemce, f'a ce n d calatoria
spre ceria eu bucurie, rugan-

du-te pentru not,

cetet celet materialnice.

cenice, te atinvrednicit la multe desfatart tntru cele dintru inaltime Caliopie, strigand : pana, ca pre 0 folositoare , Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor nostri, , sufletelor n6stre.

cuget rabdand multe felurt de chinurl mu-

C u vitejesc

cerestl (dupre vrednicie) ca pre 0 Malca a vietel tuturor te tncunjura, ~i te lauda pre tine Ste-

P uterile cele

,1 aoum,

a. NlI.soMorel:

a
Ii'

IN ~EAPTE :pILE

aa.D.tarea 8, Irmol:
De ~epte or! enptorlul..

deu junghiindu-te patimitortule Caliopie, at fugit de tota viclenia celor fara-de-lege, lara la vremea cinstitei patiml Christos te mareste mucenice, cacl te-al restignit de voe cu capul in jos, ~i cu adeverat chtemandute catra odihnele cele dumnedeestt, te-a pus Impreuna cu dumncdeestit angert, cugetatortule de Dumne-

pentru

legea lui Dumne-

trup, si l-at tinut in brate Preacurata Fectora. Pentru aceea te laudam ca pre 0 Maica a lUI Dumnedeu , strigand cu laude: Preotl bine-cuventatl, popore prea inaltatI pre Christos in vecI.
Alt

Canon, Irmos:

'l'rneri] eel grl1itorI...

deu,

Avendu-tl , inima ta ocarmuita de Dumnedeu, goneste viforul eel intunecat al patimilor mele, ~i catra incetarea linistel tale me tntareste, Fiind sadit pre langa izvoarele apelor celor dumnedeestl ale dragostei, at crescut pomul vietet, ~i la vreme al facut rodurile buneI eredinte, un tamaduitor nepu ... tintelor celor netamaduite, ~i ca un izgonitor duhurilor ce... lor necurate, tamadueste ~ine... putintelc pecatulut men, prea fericite Gheorghie.
~i acum,
&

vecii,

Resarind cu totulluminat ca sorele luminezt, pururea cu razele nevointelor tale cele de , sub cerin, ~i pre totl indemnt prea laudate a seversi acum pomenirea ta cea purtatoare de lumina, strigand [StepanuIut: Preott bine-cuventatl, popore prea inaltati-l intru totl

Ca

Bine-ouvbtitJI. pr. TatU ...

~bdare neasemenata, suferire prea minunata, mucenice patimitortule, aretand de fata pe vremea chinuirilor tale. Pentru aceea acurn te-al numerat cu cetele angerestl intru marire, cantand : Preott bine-cuventatt , popore prea inaltatl pre Christos in vecJ.
A Nlts05t6rel:

Nlts6~terel:

Cine va grai dumnedeesca nasterea ta de Dumnedeu Nas, , cetore Marie, ca fieste ce fire a celor nascutt de pe pament, si a angerilor sa spsrmanteza ~i te fericesc. ..
Irmosul :

Sll. litudltm bine 8§, cuv6ntltm... Pre Iisus Domnul eel ee . Tineril eel graitort de tine tote cu voea cea a.. ot-pu .. t "Dumneqeu, in cup tor calcand ternica.l-at nascnt purtator de
~
.~

LUNA LUI APRILIE

";:paea ce:: de f.?c,au can~at:


Bine-euventatt 1u cr ur il e ::Domnulut pre' Domnul.
Sp1lJmantatu-s'a eerlul ...

goste sarutandu-l, seo;:;:: tenie ~i lumina, marind santa pornenirea ta, mucenice al Domnulul Caliopie,

I'

Obtarea 9,

DOB

lor tale, pre a ferieite.

deesca reversare a sangiun, A ..., •

u vetrela Duhulut sant Intraripandu-ti-se suflet~l a treeut notanul eel eumpht al ehinurilor, ~i a ajuns la ~imanurile cerestl eu bucurie, inecand taberile eele vielene ale celul inselator, eu dumne-

tener frumos eu podoabele chinurilor, al strelucit mal mult de cat razele sorehn, ~i at luminat sufietele credinclosilor, eelor ee eu dragoste sever~~sc santa ~i eu adeverat luminata se~barea ta, purtator!u!e ~e chinurl, mueeniee Caliopie, nicesca, ea sa laudam a~uf!1 cu bueurie pre tarele patimitor Caliopie, ~i sa ne ospatam astadt en ostenelele lut, care le-a rabdat pentru Chritos chinuindu-se vitejeste ~i strieand nedumnedeirea multimel dumnedeilor ..

A retandu-te

u razele luminel tale cele de talna, goneste int1:ln.erecul sufletulut men, ~i linisteste viforul eel cumplit al gandu· rilor mele, ~i me tndrepteza catra limanurile cele line, ceea ce e~tI singura mantuirea tuturor ca sa te tericesc eu eredinta' Malea lut Dumnedeu.
Alt Oanon, !mos : Na~terea pururea Feoi6reY...

NAso~t6rel:

lacrtmilor tale al lucrat r atul nepatimiret Prea-cuviose, ~i aduct mult rod indestulat, hranind eu bunatatile turma cea dumnede-

C u izvorele

esca,

Sa

adunam ceta duhov-

curata [ertfa, ~i severeind ~a.. Iatoria credintel Prea-cuviose al primit acum eununa d;eptate1 din mana lut Cbristos puitortulul de nevointe,
Mime:

T u al adus

lut Dumneden,

run de viata, ~i varsa minunt

S ieriul

ten izvoreste

mi-

ca niste apc, pre carele eredinclosit tncunjurandu-l tot. deuna, cu bucurie ~i en dra-

mUlfimea credinctosilor, cetele calugarilor, adunarea preotiler, cacl to\1 pre tine te-a~ aflat chip mantuirer, ~i inchipuire indreptarilor.

A staql salta ~i dantueste

p re eel nascut din tine en


&

,1 &CD,

NI.olt6rtl:

5iZG772T .- . z

IN OPT pILE

barbatie dumnedeesca, Preacurata prunca, ea pre un Dumnedeu ~i ziditor vecurilor, nu ineeta rugandu-l, ea sa se mantulasca sufletele eelor ct. te lauda pre tine. pururea Feclo"reI, ceea ce s'a aretat mal ,,'nainte puitortulut de lege "in munte prin foe ~i prin "rug, spre mantuirea ncstra "a credinctosilor, eu cantart "neincetat 0 marim,
" .... l&1UO servile a OrtriJlel .tupre rtnclulall, ApoUsul.

Nasterea

Irmosul:

,i

INTRU ACEASTA LUNA


IN 8 \lILE.
S&n\U· apostoll din oel~'pt9·4e6I.Irodlon, Agav.

fericim. Ca pre niste vile pre a roditore ale vie), din earea ne curge none dulceta mantuitore, veselind inimile eele setose, ale eelor ee ell erediDt~ adeverata seversesc pomenirea lor cea laudata. Facendu-ve cerlurt, tnaltt la cuget, vestitt marirea Dumnedeulut nostru, a celut ce s'a intrupat ell voea sa, vedetorilor de Dumnedeu apostoll, povetuitorit credinctosilor, temeliile bisericel, turnurile cele ne miscate, limanurile buneI credinte, slujitorit tatnelor eelor negraite, luminatorit su .. fletelor nostre.

~i pre Asigcrit, pre Ruf, ~i lq. pre dumnedeescul Flegont sa·l II

Ruf. Asirorit, Flegont Irmu. La D6mne strigat-am, Stihirile, glas 4. Prosomia: Ca pre un viteaz ...

,1

a niste vulturl intraripatt atl strabatut tot pamentul pre a laud atiler, semenand invetaturile v6stre cele einstite eu darul, taind netnselactunet, ~i crescend spie eu multa roda, care sa tine in jitnitele cele intelegeto are, strelucit pastrandu-se de lncratorml eel nemuritor.
",,&..L'La..&, ...

Malea a lUI Dumnedeu nestricata ~i Curata, ell totul fara prihana, ~i ne.. asemenata intru tota santenia, nu me lepada pre mine eel intinat ~i necurat, ~i iseoditor de tota ocara cea farii .. de-lege, ~ide lucrarea eea eumplita, N u me lasa sa pier de tot; ci m~ scapa de patiml, ~i me mantueste tntorcen0

Ca

.Irir..

~1 aenm, a Nlilo~t6rel:

du-me,

A Oruoe·NI8olt6rel:

:hg__ '.

'Pre

Irodion,

pre Agav,

reac:amar::am~ rut]
!.

get, a luat trup din pantecele teu, fiindu-I mila de tine, ea-

Cel ce mal-pre-sus de cu~i

::Jj

I1I1

~C6S8.:,I,!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~

tUNA tm APRILIE

UE

t -a~n:'g-U-!-a-J,-S'-a-m-l-'l-o-st-i-VJ-'t~sp:';:r:'e--' -a-c-e-e-a-'-v-e-m-a-r-im--p-r-e-a--m~ri~

9t

tine Prea-curata, ~i picandu-tt r,eCOrire ca un filn, striga catra tine: Opreste .. e Malca Fectot ra de a lacrima l C~ de am ~ ~i patimit de voea mea, ~i mor; dar me voiu scula, ca sa preamaresc, pre eel ce ell cinste te maresc pre tine.
Sii2W~~~~

tiler,

La Ortrinl.

s ~

rea-maritul Irodion, Ruf si Plegon.Agav.Ermi si Asigcrit, cu cantart sa se tericesea, fiind prietent curatt Mantuitormlul nostru, ~i tnteleptt apostoli, ~i predicatort dumnedeestl,1 y ceea ce e~tI milostiva.Jauda apostolilor, marirea patimitorilor si intarirea credinctosilor, rogu-me, intareste-me pre mine, carele me clatesc d~ supararile amagitormlur, ~1 cugetul meu, carele sa impreuna ell calcarile poruncilor,
OlB.t&rea 3, Irmoll Cela ce dintru ee...

M1rire:

OANONUL Apostolilor. AI oi1rula. aorostih 1& GreoI est. &o&sta: Sa tmpletlm dumnedeesea cantare apostolilor.

N ascetore

~i aoUD1, & Ni1so6t6rel:

de Dumnedeu

Oompunerea luIlos1f. Oa.ntarea 1, glas 3, Irmos:

ela ce a impreunat apele de demult intru 0 aduna"re eu dumnedeesca VOl!, ~i "a despartit marea poporu"lul Israiltenesc, Acesta este "Dumneq.eul nostru, eel preasa-I "marit, acestuta unula . can, prea-marit., "tam cit sa

santa pomenirea santilor apostoh en un glas sa 0 ser bam, ~i sa-I landam pre et ell veselie sufletesca. Cacl sa roga pre a santulut cuvent, sa ne dea none ertare ~i mila. putrejunea ne .. buniel multimet dumnedeilor, prin dumnedeesca sare a Cuventulut, atl tnsanatosat toate sufletele cele nebunite, ~i pre tote mantuite Ie-att pus inalUI Dumneqett; pentru

p rea

acendu-ve ochl bisericef, a~l deschis ochit multora, ca sa vada frumsetea cea neasemenata a lul Dumnedeu Cuventul, dumnedeestilor u-

cenict,

I zgonind

.Aretasu-te-ar casa Trei .. mel in chip de lumina, Rufe pururea pomenite, ~i cu Cu!" ventul darulut at surpat la pament capistile, ~i at zidit Domnulut bisericl, Cu

=jh iq:

dum:;~escultti1CUvent, tntelepte Rufe ogodnd,~, '

..

P Inl

inimile, al semenat dOgm~;eOPT j):~hneime pune, prea.cu~ cele mantuit6re,~i at secerat Stepana. spic prca rodit, mantuirea ceA Crnce·N1ts6~t6rel: lor ee s'au mantuit, Cand mlelusaua te-a veaoUIn, a NoIl.so&t6re!: dut pre tine mteluselule ChriC ela ee dupre fiinta cea stoase pc cruce, in mijlocul dumnedeesca este ne aprof piat, acum mi s'a tacut aproacetorilor 'de rele, striga lapiat, ~i cu luarea trupulut ou crimand, ~i en amar vaetantotul mi s'a unit pentru midu-se dicea: Fimle prea hIlostivirea sa cea deseversit, bite! Ce Iucru strein este aPrea-curata Pectora, cesta, care sa vede? AI resIrmo8lll: puns catra densa: Matca tara Cela ee dintru ce nu a barbat ! Acesta sa va cunoste "fost tote le-al adus, cu Cuviata a tota lumea. "ventul zidindu-le, ~i s~verOb.tarea 4, InDo.: ,,~indu-le ell Ouhul, a-tot-tilpus-al spre not tare dra"todule Stepane, intru dragoste Domne, ca pre u"gostea ta me tntareste, "nul-naseut Fitul teu pentru OatilIUla, rIal 1. ,.,nol la morte I-at dat. Pen .. Presomis.: Mormentul t~lL.. "trn acesta strigam tie, mulFacendu-ve raze sorelur "tumind: Marire puteret tale celut tntelegetor, luminatt pa"D6mne. mentul cu razele cuvintelor, . .d ." prin Iimba vostra adu~l pnn aru gonitt tntunerecend credinctosilor vindecare cul necunostintet, Pentru a, cesta luminandu-ne astad! indumnedcesca , pamentul eel tru luminata pomenirea v6sren al paganatateI l-att dat tra, luminatilor graitort de surparet, ~i atl. zidit sufletele Dumneden, ve fericim pre vot. lntru credinta. Pentru aceea ve fericitt tnteleptilor.

,1

apropie, sftrsitul este langa u~j, priveghiaza suflete, f?i suspinand dintru adincul inimef, striga catra Malea Dumnedeulul no, stru, mantueste- me de chinurile cele groznice, ~i in locul

Judecatorlul sa

IIltrire, ~i aoum,

& .,Nltso5t6reJ :

Duhulut santo

Cetatea Patrelor luminat s'a tmbracat cu putere prin tine tericite Irodione, cit intal tu [11,impodobit scaunul er, luminandu-te cu dumnedeestt versart de lumina ale ,,

Patrelor s'a Imbogatit, ell adeverat avendute cetatean mare fericite Irodi6ne, carele 0 at mutat pre densa eu adeverat catra Sionul eel de sus. Pentru aeeea te cinsteste eu cantar! dum-

C etatea

.I.rirt :

~~_,~U_N_A~L~UI~A=p~Ra~l_E~

=-~

__

gaturt f?i intlmplarl rele, Agave profetule, cand 'tI-allegat manile tale ell braul a-

fetisand lut Pavel vie1enire, le-

A retatu-te-al

Iblr. :

odiniora pro-

celuta,

nedeestl,
prin cuvent santit al zemislit pre Cuventul Tatalut, carele mantueste de tota necuventarea pre oment, Nascetore de Dumnedeu Fectorae Pentru acosta tot-derma te marim eu mare glas, prin cuvinte dumnedeesn.
~1 8.CUDl, a. Nl.solt6rel :

tu singura pe pament ai avut nastere streina, ca at nascut pre eel ce singur ne-a impacat cu singur Tatal eel fe:1ra lnceput. Pende tru aceea numat pre tine ca pre 0 Malca a luI Dumneden te cinstim.
eAntarea 8, btl:
Adtnoul eel mal de [os...

Numat

~1 8.oum,

8.

Nl.loIt6ret:

OAntarea 5, DeB:

eIa ce ef?t1nevedut, pe pament te-al aretat, ~i cu 6menit de buna voe at pe"trecut, cel necuprins. Pen"tru acesta la tine manecand, "cantam tie lubitorlule de 6"menl. pre Cuventul, eel ce a venit pe pament sa manturasca oea cea ratacita, rat! 'predicat dumnedeestilor apostoll, ~i atl mantuit pre totl ornenil din tnselacmne. , streina cuviinta din destul ti s'a versat darul profetiel de la Dumnedeu Agave, CaC! al glasuit prea de fat~

usu-v'a Cuventul ca pre niste faclit lnminose, ca sa luminatt Iumea ~i sa risipit1 tntunerecul, ~i sa arctat! calea mantuiret, dumnedeestilor apostoll. omorirea celUI tara patima, pre eel omoritl 'f-a adus catra viata inteleptul Asigcrit, lauda apostolilor ~i intarirea cea tntelepta a Ircaniel, Asigcrite, Ircania rtu plin de apele Duhulut, ~i adapandu-se cu ada parile tale cele cinstite, a adus Stepanulul forte trum6se odrasle, ~

p redicand

Cu

A flatu-te-a

KIrirt:

~area

eelor vnt6re.

IN OPT :pILE

,1 aoUl, a

)llsolt6rel:

Sieriul Iegel te tnchiputa pre tine, earea at primit plinirea leget celet dumnedeesti, ~i 0 al nascut cu trup, fli dupa nastere at remas pururea Fecioara, ea ~i mal 'nainte de nastere, miresa a lul Dum-

La scaunul lui Dumne4eu purtand eununa sil. afil!. stand. Asigorit a aflat neasemenatl!. marire, Marind pre Dumne4eu pe pliment, en neasemenare. Batjeeorind pre Merour, 4eul eel en mincin6se nnmire, A oa.~tigat Ermu mlirirea Dumne4eulul eelul mare. Irodion in a opta 4i cu adeverat, De pe pltment Iubita inimlL ~I-a rtdieat, intre aoe~tl s1tn~1 apostoll Irodion, de earele pomeneste marele Apostol Pavel, slujia tuturor san~nor apostoll. Dupa aeestea fu hirotonit de din~il preot, apol Episoop ceta.tel Neon Patron, ~i tnv~~and pre muI~1 elinl, ~i in toroendn.-l la oredinta lui Ohrlstos, fllnd zavistuit de jidovJ, a p!l.timit multe. Ca mergend la dtnsul eu idololatri, int!l.l l-a batut forte reu. ~i 'loa zdrobit gura en pe· tre, apol zdrobindu-l oapul en lemne, pe nrma I-a junghlat on cutttul, Iarlt Agav, oarele a luat braul santulul Pavel, ~i ~'a legat ma.nile ~i pio!6rele, atnneea a~a a profe\it, 4io~nd: A· oestea dioe Duhul eel sant; pre omul, al olLrula este bra.ul aoesta, a~a il vor lega tn Isrusalim jidoviI, ~i-l vor bate eu rane, carea a ~i fost ; ol!.nu namal l-ati Iegat, ci au ispitit a-l ~i omori. ~i dupii. aeeea acel Agav a predioat in partea lnmel, ee i s'a venit. IarlL Ruf, pentrn. earele ~i de acesta pomeneste Apostolul tn Epistola eea oiLtrlLRomani, s'a flLout Episoop oet!l.~elTebeilor, earea este tn Elada. Asemenea ~i Flegont ~i oel-laltl predioait pretutindenea in lume Evangslia ~itntorcean pre neoredinclo~l la credlnta cea adeverata. Aoe~tia darlL fiind munoltl in multe felurl totl tntru o4i omoritY, de [ldovr ~i de elinl, oatre Domnul s'an mutat. Intru aoostil. 41, pomenirea Prea-cuvfosulul pl· rintelul nostru (Jelestin Papa al Romel. Stili: Mormentul ~i pre tine prea ferioite Ilellstlne. Te desp!l.r\e~te de Iocnl care nu are ferieire. Aoesta era pe vromea lul Teodosie eel ten~r in biserioa komel celel veeht, bine sporind cu viata ~i en ouventul. Prin care s'a tnvredniolt ~i de seaunul arhteresc, mutandu-se din viatlL Papa Zosima. ~i dar aeest Celestin, 4ioend ~i faoend t6te pentru traditiile apostolestl ~i plLrinte~tI, a oaterisit pre reit oredlnelosnl Nestorie, mustrand prin epistola, ~i lepadand hnlele lnl cele urtte de Dumne4eii, ~i iacendu-sa tmpreuna lucrator ou ferioitul Ciril, la caterlsirev aeelula, ~i multe alte ispravI lnerand vredmce de euvent ~i de pomenire, s'a rtdleat en pace din oeste de aieea, ~i s'a mutat la viata oea ne imMtrenita ~i ferioitlL. Intru aoest1 41, santul Paisilip, en pace s'a sever~it.

nedeu,

Irm08ul:

Adincul eel -mal de jos al "p~catelor m'a incunjurat, si "sa sftrseste Duhul men, Ci "intinqendu-tI Stepane bra.,tul teu eel inalt, ca pre Pe"tru indreptatonule mantu"e~te-me.
OONDAO,rlaa 2. Pr080mia: Gele de sus eltuta.nd...

Aretatu-v'atl ucenici at lUI Christos, fli apostoh prea cinstitl, Irodi6ne marite, Agave ~iRufe, Asigcrite ~iFlegonte, lmpreuna ell Ermin: Rugati·v~ pururea Domnulut, sa ne dea none ertare de gresale, celor ee ve laudam pre

vol,

Intru Resstil. Lunil.. In 8 4118, pomenlrea sa.n~· lor ApostoH din eel ,spte'4eel, Irodion, Agav, Ruf, Flegont, Asigorit, 91 Ermu. Stih: Alerg1tnd dupre Kvangelie ealea eea bnna, Irodion a luat eea mal bunll eunnna. Pre sufletul lui Agav profetul Apostolulul, 11 ehlama glasul eel de suflete mantuitor al Stepanulut Flegont stingend vapaea eea ar4et6re a tn~e]l!.oluneJ, Pre oarn David 'loa 4i8 foe ar4etor, vede angeriI. Rut impodobind soaunul Tibeilor de demult,

LUNA LUI APRILIE Stih L!1sAnd Paisillp a pll.m~ntulnl nemernfofre,: 8'11. dus Ill. 100 nesearbelaic spre s!1ll!.~luire, Intru acest!1 4i, sAntul noul muoenio, loan eorablerul, oarele a suferit muoenioia in ostrovul 00, 1&anul 0 mia-~esa-sute-~ese-4eol ~i nons, prin foo s'a s~v~r~it ltill' Inotand marea viete! prin ardere, -])ov~tuitor al sjuns Ill. limanurl lini~tit6re. Ou ale lor sante rugl1oIunI, Doamne mllus~ti-ne, ~i ne m"ntue~te pre nol, Amin.

viat de izn6va pre eel ce au cadut prin man care, Nasc~tore de Dumneden, ceea ce

e~tl tara prihana.

OAntarea 8, Itmos: Cuptorlul Babiloneso ...

hipulul celul de aur, cinstiret persestt de demult, "tineril eel tret nu s'an inchi"nat, cantand in mijlocul cup"torlulul, diceau: Dumnedeul "parintilor nostri bine estt "cuventat.
A ' ,

OAntarea 7, Innos:

stadf sa se tericesca Agav, Flegont ~i Asigcrit, f, Ermu eel laudat ~i Irodion, fiind dumnedeestt apostoll al Cuventuluf, luminatort lumel ~i tnvetatort limbilor.

de Dumnedeu intemeind bine plinirile neamurilor pe petra credintel, au luminat cu Intelepcfunea pre eel ce tndesert sa tnchinau petrilor. (; u focul dumnedeestilor tare cuvinte Flegonte' santite, at ars tnselaclunea limbilor, aprindend aretat ell fterbintela Duhulut inimile cele stinse de ticalosie, marite, din Maratona avendu-te mare sprijinitor ~i tnvetator prea ales, luminator ~i indreptator, neincetat te cinstesc Flegonte, marite, Prea-curata, avend lemnul vie. tel, a caruta mancare a in-

G raitorit

eel pururea pomenit s'a facut tndreptator ~i luminator la toata Dalmatia, .cact tntr'ensa a venit ca un sore mult luminos, facend lucrurl prea alese, ~i luminand inimile cele mal 'nainte Intunecate.

E rmu

cuvent luminator ca un sfesuic, Ermu rna-

p urtand

rite, al luminat pre eel ce sedean in noptea reutatilor, ~i facend tamaduirl, ~i minunl marl, al tras catra credinta

plinirea celor multi.

L ocuitoril

Mltrire :

R aiunonte-alfacutnoue

~i aoum, a N!1so~t6reI:

ce cinstim pre Treim~, sa marim pre Tatal, Filulu I sa ne inchinain cu eredinta, ~iDuhulut Santo 0 Dumnedeire in tret fete dupre fire cant, ne osebita ~i ne imparlita.

r. el

Bine·onvbtlm

pre TaW ..

p re

~i aoum, a N!1so~t6rel:

tine

te

avem parti-

nit6re robit t~1 Prea-curata miilocitore De rusinata, catra Filul Dumnedeul ten; mantueste-ne de primejdil ,i de suparart, ea eu credinta eu dragoste pururea sa te marim cinstita Fectora,

,i ,i

~=-=---------~m==O=PT~p~~B~=---~==~~--~=,&--

,i

tnteleptilor apostolt al Mantuitorlulul, ,i ne-atl aretat cararile cele ce ,. due prm nadejde dumnedeesca catra imperatia certulut
DOY,

mantuit pre

Irmcsnl :

Babilonesc pre "tined nu 'I·a ars, nicl foeul "Dumneq.eirel, pre Fecloara "nu 0 a strieat. Pentru acesta "cu tinerit, credinctosiisa stri"gam: Bine-cuventatt lueru"rile Domnulut pre Domnul. u credinta sa adunam ceta prea santa tntru unirea sufletulut, eu fterbinteala sa f~ricim pre Ermu ,i pre Irodion, pre Ruf ,i pre Agay, pre Asigcrit eel mare ,i pre Flegont eel dumnedeesc, ea pre eel ce au fost singurt vedetort Cuventulut, C a niste maslinl talnicl adeverat aretandu-se graitorit de Dumneden, au veselit sufletele ,i fetele n6stre cu darul, ,i ne-au mantuit de silnieia nedumnedeiret de intunereeul necunostintet, Pentru aeeea dupre vrednicie sa ~i ferieese. in multe suspinurt, din ro vrajmasulut ~i de impledicatortul eel vechiu, ne-att
O§.ntarea9, 1m .. : Pre eea mal 'nainte...

C uptortul

Sl li1udi1m bin. ai, cuv~ntll.m ...

eea eu sese luminl a santilor ucenict, roaga neincetat pre lumina eea in trel son, ea sa lumineze sufletele nostre, eelor ce sever,im prea luminata pomenirea vostra, sa De manturasca de intunerecul si de osinda eea veclnica.

F aclia

.lrire:

,i

eea purtat6re de vapae, al primit in pantece jerateeul eel tntelegetor, earele arde patimile n6stre, ne Iumineza sufietele, ,i risipeste intunerecul nebuniel idolestt, Prea-curata Fecl6ra, prea mult laudata, "nata in rug ,i in foe in Si"nal, lui Moisi puitoruluI de "lege, earea a zemislit in "pAnteee dumnedeescul foe "fara de ardere, taclia cea eu "totul Iuminata ~i nestinsa, "pre cea ell adeverat Nas"cet6re de Dumnedeu, ell can"tarl einstindu-o, 0 marim,

C a,1Iingurita

acum, & Nl.soltOreI:

P re cea mal 'nainte insem-

Irmosul:

,i

,i

...

-...--_._---------------------~i Apolisul.

EXAPO~TILARIA4ilet ~i Stih6vna din Triod, san a serb1l.rel. ~i cea·l~itii.servire a Ortrinel dupre rindulalll.,

•.".
,

LUNA LUI APRILIE

...
'
Ml1rire, ~i aeum, a Nl18e~t6reI:

rele pana la marginile pam entulut, rugandu-te sa se daruIasca tuturor mantuire si mare

mila.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 9 DILE.
_"

Sa.ntul mueenie Evpsihie eel din Oesaria. La D6mne strlgat-am, Stihirile glas 8. ProSomia: Mucenieil tel Domne ...

rugacmnt, Mantuitorfule, darueste tuturor mare mila.

rea inteleptul E vpsihie lovindu- se cu sabia, a umplut de rusine multll pre cugetatorlul lodesert, eel ce sa in~Hta cu trufia; ~i s'a numerat impreuna eu ostile cele cerestl bucurandu- see Cu ale canna

cararile cele de mantuire, ca totl eu credinta sa te marim pre tine Domna,


pironit ceea ee te-a nascut pre tine, tnsutt indelung-rabdatortule, tanguindu-se versa lacrlml ca izvorele ~i mirandu-se forte tare de multa mi-

de Dum· nedeu, ceea ce at nascut pre Cuventul eel mantuitor, mantueste pre robil tel, de incercarile rezbotniculut vrajmas ~i lumineza simtirile nostre, tndreptand pasil uostri catra

C urata N ascetore

. D~ca te-a

.A.

Cruee-Nil.8e~t6rel :

vedut pe cruce

Evpsihie eel strelucit, s'a tacut stilp bisericet ~i turn nemiscat al bunel credinte, ~i
surpator vrajmasulut, izvorind tamaduirl ea dintru 0 fontana tuturor bolnavilor si eelor ce alerga la dinsul. ale caruta rugactunt, milostive, da tuturor mare mila.

lostivire si bnnatate ce at ca•


tra oamenl, lauda tndelungrabdarea ta mult milostive.
5

La Ortrinii.
OANONDL S~ntulnI • .ll drula, aorostih la Greol este aoesta. ~ Ca.nt cu buna indritzn611l. ostenelele lul Evp~ sihie. OompUllerea luI losif. Oa.lI.tarea. 1, glas 8, Inaos :

en

: c:neI ~i al luminat ca soa-

un crin bine mirosind tot cugetnl, en mirosurile cele dulct ale chinurilor tale, vitezule mucenice intelepte, at tmputinat rat acir ea insela-

Ca

pa trecendu-o ca pe us/). ~ cat, ~idin reu ta tea Egi p"tulut sea pand Israil t en ul stri-I "ga : Mantuitorlulul ~i Dumn nedeulut

nostru all-! cantam ••

.....,-

IN NOnE :pILE

chinurile tale fericite Evpsihie, me rog tie, ea unula ce at indrazneala , ripeste sufletul men de la tirania patimilor,

Cu

tndrazneala

cantand

mucenice,

eea catra padat de ale vietet, s'a .ar~tat patimilor,

Gandul

cu plecarea Dumnedeu, s'a letote cele veselitore ~i eu totul frumos im~~ratind asupra fericite Evpsihie,
Mlrire:

teu

adeverat te-at umplut de t6ta bucuria, mucenice intelepte, Pentru aceea ti-al si sever. . ' ~nt mucema cu buna tndraznela,
~i a.oum, a NlI.lo~t6reI:

C anHind Domnulul teu eu

Iltrire :

Lauda de multemita canta tie ceta patimitorilor, D6mna cinstita, faceudu-se purtatorl de biruinta en indreptarile tale.
Irmosul:

tie halna de fa pte 1?rea alese, ~i rosindu-o muceniceste, te-al tmpodobit cu densa ~i stat infrumaetat tnaintea Domnulul, Evpsihie, se Stepanul din tine dupre asemenarea trupulut, a tnoit fire a nostra cea tnvechita, Feclora tenera, ~i pre nol eel murirort ne-a facut ceresn.
Tu e~tl tntarirea eelor oa...

T esandu-tl

"alerga la tine Doamne, tu "e~t1 lumina celor tntunecatt, ,,~i pre tine te lauda duhul

Tu

e~tl intarirea celor ce

Nascendu

~i a.cnm, 8. NI.solt6rel:

"meu.

Oa.tisma.la,gla.s 1. Prosomia.: Morm~ntul teiL.

OAntarea. 3, Irmos:

.Itt el fara minte Utit pre tine,

te-au cleveeel ce eral eu minte, la dregatorlul eel vrajmas, earele slujia draeilor eelor fara minte. se tie angerul cand patimiat, te-a intarit la

vitejie sever~ind calea cea buna, at biruit pre vrajmasul eel razboinic mucenice, primind darn de minunt de Ia Dumnedeu. Pen, tru acesta tota biseriea eredinctosilor te fericeste pre tine cu glastn dina acesta Evpsihie. preuna ell Maica lui Dumnedeu , laudati-o pre densa puterile certurilor, MaritI pre Prea curata, eel ce imperatitl

C u buna

Bucurati-

IIltrire, ~i a.onm, a. Nltso~t6rel

ve omenilor im-

A retandu-

tnaltimea muceniet, purtato-

~:le de .chinurl Evpsihie.

pamentul, Venilltot opo4 p

LUNA LUI APRILlE • ......7. . -~~.~-==================~~======~====~-~ _ Iubitorilor de serb are, sa di~i aenm, a Nitso~t6rel: cem Nasc~t6rel de Dumneeea ce e~tl mal tnalta de cat puterile cele ceresn, qel1 eu un glas: Bucura-te, arata eugetul men FeeIoara, veselindu-ne en credinta. mal inalt de cat patimile cele A Cruo.·Nitso~t6rel: trupeen, minune none! 0 tatna

..

tnfricosata! Striga D6mna cea Curata ~i fara prihana, daca a vedut intins pc lemn pre Domnu1, eel ce poarta t6te in palma, ~i ca un oslndit sa 0sindeste de judecatorit eel farade-lege.

Ca.ntarea 5, Irmos:

~ umineza-ne pre Dol D6m~ ne ell poruncile tale, ~i "en bratul teu eel inalt, pa"eea ta da-ne-o noue, Iubito"rIule de 6menl.

Ca.ntarea 4, zymos:

Udit-am D6mne talna iconomiet tale, tnteles-am luerurile tale, ~i am prea"mArit Dumnedeirea tao

du-te asemenea ca Stepanul a t6ta zldirea, mucenice Evpsihie.

R abdat-ai chinurile trupurnf f6rte tare, spanzurftn-

Cu bucurie tl~al tmpartit saracilor tote averile, castigand in locul acelora avutia muceniet eea nerisipita, ~i bucurie nemuritoare, muceniee Evpsihie. Luminandu-te santit, at scos la ivela intunerecul eelor nesantitl, caril sa ispitiau sa te silesca, ea sa te suput la inselaclunea eea dracesca,
Mltrire:

~uvitandu-ti-se costele, ~i Iuaridu-ti-se plelea, laudal pre Christos ell euget prea vitejese mucenice Evpsihie, minctunet at rtsipit prin adeverul, en intelepcmnea cuvintelor tale mu.cenice, aretand neinteleptl pre eel ce gratau ritoriceste ell inselactune, pentru toti, eel ee avem nadejdele n6stre la tine, ca sa ne mantuim de osinda eea viit6re.
Ca.ntarea 8, !rmos: Rug1tolunea mea voi1i v~rsa ...

Negura

M:4rire:

R 6gA-te St~p~na

~i aeum, a NlI.so~t6rel:

'--...

t sihie,

Niel f6mea, nicl mortea, niel tndulcirea dezmlerdarel celel de fata nu a putut s~ te departeze de dragostea eelui ee te-a zidit, mucenice Evp-

lkV'I vitora, dar n'a putut

~7liarimea

chinurilor te in.-

:l
I

_LJr

dL~·I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~ IN NOnE pILI 77

ILl.!

1 [.1.

te Innece fericite, cact at avut pre Christos Dumnedeu 0carmuitor ~i ajutor, carele te indrepta catra limanul cellin al tmperatiet lut, mucenice Evpsihie. Aratand improtivnicilor stare a sufletulul ten cea frumosa, mucenice, te-al aretat lor gr6znic, spatmantand cu rabdarea cugetul lor eel reu, ~i at primit de la Christos darurile biruintet nevointelor tale.
Mll.rjre:

"piat de fad, ~i ca Iona me "rog: Dumnedeule, din stri"cacIune score-me.


CONDAC,glas 2. Prosomie :Cele de sus oltutAnd...

luminosa ~i ne inselatore stea te-at aretat lumel, ceca ce cu razele sale a vestit mal 'nainte pre s6rele Christos, ~i a stins tota inselaciunea, ~i a daruit none lumina, rugandu-te neincetat pentru not, rabdatortule de patimt Evpsihie.
Intru acestlt Lunlt in 9 4ile, pomenirea santului muoenio Evpsihie oel din Cesaria. 8tib.: Aoolo Evpsihie de sabie s'a omorit, La pll.r~Ue CesarieI, unde Ohristos a venit. Intru a noua 4i sabia a Mlat, Grumazul lui EVl'sihie cel laudat, eesta a fost din Oapadoohia, ~i aven· du-~l viata eurata ~i farl!. pihana, 'sl-a uat femee dupre lege. Deel infierMn· tandu-se de dumne4eescll.r1vnl!.,~i luand ou dtnsul pre eel mal multI din ore~tinI, au sfii.rimat din temelie oapistea, oe sl!. ohlema a noroouluI la oarea on total sit dedase Julian Paravatul, ~i aduoea in tote 4ilele jertfe. 81 o.aol!. ll.vedi s lnerul, fii.rl!.de zAbavll. porunoi a sll.Izgoni to~I erestinll, ~i a sit da la malts felurl de muncl, ~i mueenleulul Evpsihie, ea ~i oum era vinovat unil fapte oa acelela, sll.i sit tae eapul, ~i a~a i~llu1t sfir~itul vietel sale. Intru aoestlt 4i, pomenirea Prea-onviosulul Vadim Arb.imandritul. Stili: Vadim oUlI.torind pre ealea eea drept!, A ajuns Ia oer un de este §ederea lui Dumne4eu eea prea tnalta, Intru aoestlt 4i, s1l.nplmuoeniol oel 09 s'au i~~ . ver~it in robie la Persida. !tili: In pltm~ntul perseso, al inohidtorilor fooulul sit nevoeste, Obta slujltorilor lul Ohristos prin a grnma-

Ca 0

8>cotind tiranul ca va fura com6ra sufletulut teu, s'a apucat de tine cu mestesugirt, prin darurr, ~i prin multe felurt de munct sa ispitia sa-tl slabeasca buna tntarire, dar tu rabdand cu tarie, at biruit marite Evpsihie.
~i aoum, a. Nltso~t6rel:

Indrepteza- me pre mine, carele am cadut ell totu1, ca unul ce am deschis usa patimilor, ~i cu buna mijlocirea ta du- me la intrarile pocaintet si me mantueste, ceea ce ai nascut pre Mantuitonul Domnul a t6ta lumea,

,i

Irmosul:

mea voin ver"sa catra Domnul, f?i lui voin "spune scarbele mele, ca s'a "umplut sufletul men de reu. "tatl, viata mea s'a apro ..

Rugactunea

zulnl taere,
Savorie

,i

tea numita Vizada. Deol omortnd pre osta~ll de aool0, ~1pre oel oe puteau a purta arme. Pre

4801 ~i treilea an al imperlttlel sale, vi1nd asupra pll.mentuluI Romanilor, a. step1l.nit eetawwwwmss-.--··

tmperatul persese, pre la al einel-

~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

78

LUNA LUI APRILIE

eealalta nerezbolnica g16ta, imllreuna eu betrenil, copiil ~i femeUe, pre Episcopul Iliodor, ~i pre Disa ~i pre Maniav PresviteriI, ~i pri tori cel al ohrosulul 'i-an lasat in pace. Deel eand fu apr6pe de sfir~it, Episcopnl Iliodor, a hirotonisit in loeul sM, pre presviterul Disa, ~i dar inal~andu-se de catra eel biserlce~tI obielnuita doxologie, mal marele vrajitor Adelfor, a in~tiintat pe Savorie, CUID ca cre~tini! Hi.sat1in pace de el, inaintand pre eareearele Dlsa, hulese asnpra imperatuluJ, ~i asnpra credin~el lul. Deol din porunca imperatulul s'an adus trel-sute de b1I.rbatJ, ~i ne pIeoandu-se a aduee cinste s6reluI ~i foeulul, ll s'an ta~at capetele, Din caril doue-4ecl ~i cincl mal Iubitorl de vlata, spre p1er4area lor, s'an lipit de imperatul, ~i an alergat la el, pleeandn-se lui. Insa unul en numele A vdiisus, neprimind rana de m6rte, nu a murit tmpreuna eu eela-Ialtl. Oarele in urma bitrbitte~te predieand cuventul lnl Dumnedeti, ore-earele pli.g1tn dvelind asupra-I, l-a omorit en sabia, ~i aprimit taere en dulcetlt. 0li.e1 sa neoli.jia ~i suspina, remaind singur de eel impreuna mnceniol. lntru acesta 4i, santul Avd1isus prin sable s'a sever~it. Stili: Rob flind Avdiisus de la inttmplare. Liber s'a faeut, dand taerea spre rescumperare. Ou ale lor sante mgaclunl D6mne milueste-ns ~i ne mantua~te pre nol, Amin-

intru carea ~i cAntl : Bine estl cnventat D6mne Dumnedeule , in vecl, cerfulul ti s'au deschis cand te sulai, fiind tatat eu sabia, ~i cetele angerilor te-au tnttmpinat, de tret ort tericite, strigand: Bine e~tl cuventat D6mne Dumnedeule , in vect, •
IlIrir.:

Usile

~i aoum,

&

NIsc~t6r8I:

mana,

profetul prin dumnedeescul Duh, munte te-a numit Fectoara, din carele petra Christos, s'a tarat fara

Daniil

~i a facut sfartmare iOAntirea 8, Irmo8:


Oel ee s'an facut en darnl. ..

dolilor ineelacfunef

Oantaras, 7, Irmos:

ineril evreestl, au calcat in cuptor vapaea cu indraz"nela, ~i tocul in roua I-an "schimbat strigand: Bine e~tl "cuventat Doamne Dumne"q.eule in vect,

cu poporele mucenicilor.si cetele dumnedeestilor angerI, defatmand patimile trupulul, de trel ort tericite, ~i vitejind cu tarie prin darn, patimitortule al lul Christos, cat este de bun a negutitoria ta, ca pentru 0 mana de sange al primit schimb

Numeratu-te-al

biruitor tiranilor E}i duhurilor eelor necurate, ~i luminezl pururea inimile oamenilor eelor eredinctosl, Pentru aceea laudandu-te totl cu multumita pre tine rna rite, bine-cuventampre Christos in vecf, sandu-ae, mucenice cugetatortule de Dumneden, vindeca cu darul patimile bolnavilor, ~i bolele sufletelor, Pentru aceca not credinctosit marind pomenirea ta, 1au dam pre Christos in vecl.

acutu-te-at

R iurile minunilor

tale ver-

tmperatia cenulut tntelepte,

IN NOUE :pILE

..
..,..

vitejie rabdand chinurile muceniceE vpsihie, te at zdrobit pana Ia inchleturt ~i pan~ la cele dinlauntru, dar te-at aretat cu totul neplecat ~i nemiscat ; pentru aceea al primit resplatire cununile biruin tel. Fecloara, ceca ce at nascut pre Cuventul eel prea milostiv, Milostiveste-te in dar spre mine eel nemilostiv, carele sunt deznadejduit de pecate ne mesurate, ~i nu. me intorc, ci Intru lenevire iml chteltuesc viata, facut eu da"rul teu biruitorl tiranulut ~i "v~pael, tineril eel ce au pa"zit f6rte poruncile tale, au "strigat: Bine-cuventatt tote "lucrurileDomnuluI pre Dom"nul.
Olntarea 9, Irmoll: Ou adeverat Nitscet6re:

Cu

Bine-ouv&ntAm pre TaUJ ...

a curs lapte impreuna eu apa, mucenice Evpsihie,

ti- se capul, in loc de Bange

tericite cu ostile cerestt ~i te veselestl cu cetele mucenicilor, purtand cununa, ~i acum te bucurt impreuna en densele, rugactunile tale cele catra Dumneden, adu- tl aminte de not, carit te pomenim, ~i seversim santita ta serbare, mucenice Evpsihie, lumina pocaintet lumineza-me Fectora, pre mine eel intunecat de noptea pecatulut, ~i acoperit de ceta Ieneviret, adeverat Nascetoare »de Dumneden, te marturisim »pre tine Fectora Curata, eel "mantuitl prin tine, ell cetele "ctle fara de trupurf, marin"duete pre tine.
EXAPOSTILARIA 4ile1, ~i Stih6vna din Triod, sai a Serbltrel. ~i cea-laltll. servire & Ortrinel dupre rindulall ~i Apolisul.

Unitu-te-al

M ilosti veste- te

~i aeum, a NlsoAt6rel:

p rin

.Ame:

Cu

¥i aoum, a NAsoet6rel:

C ei ce s'au

Irmosul : 8A liudAm bine sA ouv~ntAm...

Cu

Irmos11l:

~e cruce te-al spanzurat, ~ inchipuind patima celut fara de patima, carele a imputinat ell milostivire patimile eelor bine credinctost, mucenice Evpsihie,
I

I.

Minune

mare

s'a vedut ~ ~ ~.~

1~'D~_a~.,_Sf_ir~'_it~u~l~te~U_.~C_a_VC_l_t_al_n_d_u_-

~!.--=

. 80

LUNA LUI APRILIE

lINTRU ACEASTA LUNA


IN 10 :QILE.
Sa.n~iI muceniel Terentie, Pompie, Maxim, Ma· earie, African, ~i eel imprennlt en din~iI. La D6mne strigat-am, Stihirile glas 4.

darul Duhulut, au biruit multimile eele nenumerate ale balaurulut,


MlI.rire, ~i acUID,.. NII.1II6~t6reI:

timile santilor anger], ea eel ee prin lupta vitejesca si prin

r
I

Prosomia: Oa pre un viteaz ...

datu I Pompie si Macaric, African eel dumnedeesc, sa se cinsteasca Cll eanUirI, impreuna cu din~il ~i cela-lalt catalog al mucenicilor carit ell sangturile sale au ca~tjgat imperatia cea de sus, ~i sa umple de rnarirea cea neschimbata, Niel fomea, nicl primejdia, nici viata, nicl moartea, n'an putut sa ve desparta pre vol de dragostea celut ce v'a tacut, maritilor, Pentru aeeea at} mostenit imperatia cerurilor, ~i desfatarea cea nesftr~ita, ~i veselia carea nici cum nu sa sfirseste, Ci dar cere-tl noue de la datatortul de bine ertare ~i mare mila. Adunarea eea en muite nume de patimiton, a rabdat multe felurt de chin uri forte tare, ~i cu veselie s'a mutat catra in.susl DU. m.ne.qeU.l nostru.ca sa se bucure cumul,. .

-maritul Maxim, ~i marele Terentie, lau-

Pre tine ea pre un izvor de santenie, ea un sicriu cn totul de. aur, strelucit cu Dnhul Sant, te rog, ~i me cucerese, Iumineza-ml Stepana ticalosul men sufiet, eel cu totul dat patimilor, mantuindu-me de tirania eea amara a dracilor, si dandu-ml cale de mantnire prin rugaclunile tale.
A. Oruce·NlI.scit6reI:

Malca ta cea Prea-curata si mult laudata, vedendu-te Stepane, ca te trageat ca un mtel spre junghiere de buna voe, lacramand striga: Ce este acesta calatorie grabnica] U ndemergl preaiubite? Sa merg impreuna eu tine, voiu muri eu tine Cuvinte, nu me lasa singura, ~i fara filu pre mine, ceea ce fara sementa te-am nascut,
La ui"triD.&.
CANO)lUL S§.ntnlul. AI c§,rula acrostih la GrecI este aaesta.: Ma,ntue~te-m~ pre mine mulVmea muoenicilor calor bunI birnitorI. (Jompunerea. lul 1os1!.

.,_.

A~:tl tr;c:d~~~t~t~E;;: ~

Ctntarea 1, glas 8,

IrmO! :

08.ntarea 3, Irm08:

Tn e~tI int§.rirea oelor oe...

atimitorit ehinuindu-se prea tare, au predicat pre Domnul eu santite gurile lor, inaintea tiranilor. euget avend patimitoril, au ales mal bine a muri pentru Christos, ~i au calcat tota inselacnmea multimet dumnedeilor, pentru Christos, eel ee erau eu dumnedeeseul Terentie, au dezlegat legatura desertactunel, Curata, eeea ee aI nascut pre Domnul eel pre a bUD, mantueste- me, opreste viforul eel mult turburator al sufletulut men, intarirea celor ee "alerga la tine Domne, tu c~tl "lumina eelor intunecatl, ~i "pre tine te lauda duhul men.
Oatismala, glas 8.

Un

Legandu-se

Mlrire:

Maica

~i aoum, a Nlso~t6rel:

Tu esn

Irmo.sul :

ProBomie: Pre Iatelepclunea ~i 011ventnl ...

din sangturile sale vopsindu-st aeum hatna rosie, s'au adus lui Christos tnfrumsetatt eu ranele, luminandu-se eu lumina mariret celet in tret sort, luminandu- ne ~i pre nol, carit ii ferieimpre dinsil, Pentru acesta sever-

Patimitoril

IiI

~i~~purtat6rea.de lumina~6

~~~~~~~~~~~~~-b.q.::JF
I1I1
~12 LUNA LUI APRILIE

cinstita lor pomenire, primim daruri de tamaduirt, catra carit cu credinta s~ strigam : Rugati-ve vitejt at lul C?ri~ stos, pentru eel ce cu credinta ~i cu dragoste seversim POmenirea v6str~ cea pre a luminata, ~i Facetortul tuturor, luand trup din prea eurat pantecele ten, te-a aretat partinitoare oamenilor Prea-curata. Pentru aceasta totl catra tine nazuim, cersind ertare gresalelor Stepana, ~i ca sa ne mantuim de munca eea vecmica, ~i de tota reutatea cnmplitulut tiitor al lumel, ca eu credinta sa strigam tie: Roga-te Fitulul teu ~i Dumneden, ertare de gresale sa darutasca, eelor ce eu dragoste te lauda, eeea ce e~tl eu totul lauda tao ucenicilor s'a aseuns de frica, ~i eel cunoscutl stan acum departe. N umal en singura me necajesc, ~i de intriatare me ranesc v~4end junghierea ta cea fara dreptate Fitule, dicea Pectora fata zgariindu-sf. Vino tota zidirea, cuprindendu-te aeum de fr.ica, Intristeza-te ~i te tangueste, Impreuna cu Malea

gil : Marir~ tie tacetortulul tuturor, cact vrend patimestt prea bunule, si te restignestr, ca sa mantuestl pre om.
Oantarea 4, Irmos:

m: eonomiel tale, inteles-am


I nfrumsetatu-v'att

;Jf~ udit- am D6mne tatna i-

Stepanul

M!l.rire, ~i aenm, a N!l.sc~t6reI:

"luerurile tale, ~i am prea"marit Dumnedeirea tao

nieilor, luminandu- ve cu adaosul ostenelelor ~i a luptelor eelor tad, ~i atl strelucit mal mult de eat Safirul, ~i de eat aurul. de la Treimea eea tncepetoare de viat~ luerare purtatore de viata, go: nitl departe tOUl durerea ~l tota omorictunea sufletelor ~i tru purilor.
M'rire:

muce-

P rimind

C eata

A Once·Nil.s.cet6rel:

rdendu-ve tntoc.sistrujindu- ve ell felurt de ehinurI, nu atl jertfit dumnedeilor celor morn, ci v'atl facut prinos Dumnedeulul celui via, , ineunjurat de nevol, pre tine te chlem tntru ajutor Stepana Prea-curata, gra beste de me mantueste ceea ce aI nascut pre Cuventul Mantuitorlul. I

A.

F iind

~i aouBl., a Xlsoet6rel :

i b

~._D01nnului teu, ~icu frica stri-

I-V~ ne, mantueste-nepre noi;

~m anecandstrigamtie

C&ntarea. 5, IrmOI!l:

IIII~

..

'

.~

-.

Dom-

=pn

~_j

"ea tn e~ti DUmneqeUI~O~E "stru, afara de tine pre al"tul nu stim. rabdarel v6stre, purtatorilor de chinurt, atl surpat taria tnselactunet, prea Iaudatilor, curgerile sangturilor uscand adlncimea tnselacmnet, a~i adapat tot sufletul, teri citil or illu ceni cl.
Mitrire :

;:rentie,mneenieeallmc~:i~l stos, cela ce e~tl partas santilor angerf, "-."criul mostelor tale, izi voreste tamaduirt ~i curata patimile, ~i spala tntinacrunea sufletelor, ~i taberile dracilor le tnneca ; lara inimile -tuturor credinclosilor le adapa eu darul. umbros te-a vedut mal 'nainte profetul A vacum, Nascetore de Dumneden, e~ din tine a esit Dumneden intrupat mat-pre-sus de cuvent, ~i a mantuit lumea, carea era tinuta greu, de viforul eumplitului pecat, mea voiu ver"sa catra Domnul, ~i lut voin "spune nevoile mele, ca s'a "ump]ut sufletul men de reu"ta~l ~i viata mea s'a apro"piat de lad, ~i ca lana me "rog: Dumnedeule, din stri"eaelune score-me.
OONDAO, glas 2. Prosomia. : Pre eea intra rug!lclunl ...

C u sepaturile

Mitrire:

Cu

Fiind plinl de cuvintele cele dumnedeestt, purtatorilor de ehinurI, at! risipit prin Duhul, necuventarea celor tn-

Munte

~i aoum, a N!lscet6te!:

teleptt, .

Facendu· se om Fiiul teu Prea-curata, s'a aretat mantuind pre totl oamenit, ceca ce e~ti cu totul tara prihana, puterea ta Iisuse in~ tarindu- se cinstitil ~i bunil biruitorI mucenict, au slabit taria vrajmasulul, ~i lup; tandu-se prin neputinta trupulut, ~i biruind pre eel puternie, s'an aretat eu adeverat puternict, pre serpele eel en multe chipurt, ~i cu pictorele tale zdrobindu-t capul.cu adeverat al prim it diadema biruintet pre capul teu,

~i aenm, aN5.soetOreI:

R ugactunea

Irmosul:

JIii! U

Olintarea. 6, Irmos: RngAclnnea mea void versa...

I
J

Biruit-al

I~,·

pomenirea mucenicilor, a lui Terentie celut tntelept, ~i a sotilor lUI, veselind t6te. Sa ne adunam dar en caldura, ca sa primim tamaduin, ca Woo ceftia au prim it de la Dum-

A staq.i a sosit cinstita

<

LUNA LUI APRILlE

tamadui neputintele lor n6stre.

neden darul santulut Dub, a


suflete-

Intru aeast§. Luna in 10 (lile pomenirea sa.n· ~i1or mueenief, Terentie, Afrioan, Maxim,Pom· pie, ~i al~t trel·qeol ~1 ~ese, oaril era! sopl ferioitulul Zinon, lul Alexandru ~ilul Teodor. Stih: LuI Terentie pentru taere, care este r~spH!. tirea, Oe1e ee nn le ouprinde vederea, audlrea, sau inima, sau pipairea. Sa vedem oa.~l stnt nevoitoril ee s'au til.lat! Deoime tmplltrit!l.! totl ea un suflet s'all a:tl.at. In a deeea 4i Terentie, A a:tl.at sfir~itul de sabie.

~,----~~~~~~--EM.----------------~-oeste munol slL induloirll. de ajutorlul (leI de 180


t

oe~tia au fost in anil imp~ratu1ul Deoie, ~i a ighemonuluI Fortunian, insB.erait dm Afriea, ~i eslnd porunea ea slL se lepede de eredinta lui Ohristos, si oaril sll. vor tinea de densa, ~i n'ar vrea sll. se pleoe imp~ratulul, sil. se mnncesell. in tot ehipul, De aceea ve4end aee~tl patru-4eol, ea. sll. aluneeati mul\i, ~i mergeaii 180ra.tll.oire,sa. vorbirll. intrn sine, ~i sil. nniri!. a sta improtivll. barbl!.te~te, ~\ sll. se tmbarbatese bine en vite[Ia sufletulul ~i a trupulul pentru martunstrea lnl Ohristos, adncend aminte unul altula Ouvlntele InI Ohrlstos, care indemna pre eredinelo~I spre mll.rtnrisire, qieend; "Sil nu si!. "temlL de oel oe om6rll. trupul, ~i de suflet, nu "sll. pot atinge". Dael stanu de fallL tnamtea ighemonulul Fortnnian, predieara pnterea lui Ohristos, ~i neputmta chtpurtlor celor fara. de simttre, ee s1l.einstiau de elinI, Iar1l. ighemonnl porunoi de-l bi1garll. in temni,lI., ~i trimi\end oa slL aduc1i.pre sotli ferieltulul Zinon, ~i al lul Alexandrn ~i Teodor, earil ~i mal 'nainte venise la intrebare, ~H tndemna ei sa se despart1l. de oredin~a Iul Ohristos, ~i s1l. e Inehine s III idoU. Darll. el stand tmprotiva, ~i areta.nd ne tntercerea eredintel din euvintele lor, furl!. b!i.tn~l on tolage Ingnimpose ~i elenelurose, ~i en vine de bon, sehimbandu-se osta~il eel ee-l blttean; ~i atll.ta 'I-aii zdrobit, oM 11 8'a11el14nt milrnntaele. De aeeea Ie-aii patrnns sptnarlle ou tepl de fler arse, ~i tnrnand preste din~i1 otet amesteeat en aars, n freoa en tll.rsa.nl de per. De aeeea desnli.dejdnindnse ighemonul de tutoreerea lor, ~i mal vertos mahntnduse forte, eiL santU on rngaelunea lor surpass idoliI [os, pornneita de le-aii tii.Iat eapetele. De aeeea aduesndn-se ~i so~iI lnl Terentie, ~i prediell.nd ~1el oredint& de tat!!., 11 blI.garlLlara.~l in temnitll. legat1 de grumazl ~i de mll.nl Ifi de pioI6re ou la~urI, ~i suferiril oulea,1 pre elulinl de fler ee a,ternu8e sub dtn~iI, ~i multe qile .De eina~lf pentru el!. oprise ighemonul pre temnieeriii, 0& sa. nu Ie duel!. demltneare. Darll. el ~i tntru a·

Dumne4eii, 011. ea4urlt leg1l.turile de pre din~U prin aretare de anger, ~i tndulclndu-se ~i de hrand, Iara~I statura de fatlt !naintea ighemonulul en su:tl.et viteaz, ~i muneindn-I eu strujirea, 'I-au dat la flare s!i.-lmanance, ei niel una. nu s'a atins de din~il_ Deel Iipslndn-se ighemonul de nadejdea eea pentru din~iI, a porunoit de le-ati taIat eapetele. Intru aeast!i. 41, pomenirea santel profeta Olda, Stih: '~I-a. dat Olda duhul earea eele ftit6re era v~4end, PJin!!. de dumnedeeseul Duh profeta llind. Intrn Roastli. 41, pomenirea sa.n~i1or muoeniol Iaoov Preotul, ~i Aza Dlaeonul, Still : Sorill pre Iaoov de ~i este tli.lat, Oel ee resplAtire eunnna prin taere a luat. LuI Aza slujitorlul lul Christos capul i s'a tltlat, Oel ee pre Leviatan vrltjma~ul lui Christos a rusinat. ee~tia erati pe vremile lul Savorie tmp~ratul Persese ; deol Iaeov era din satnl numit Fargata, lara Aza din satul ee s!l.numea Vitnlara. Deel fltnd prin~I, ~i infa\i~indu-se la Ahoshargan intll.inl vrltjitor, ~i in privellste marturisind pre Christos, le-a.il tnrnat pre n3.rl mustar on otet ; apol ail Iost Mtntl, ~i ftind spanzura~I sus, goll ~i fltrll. de acoperemsnt, inghetaii de reeela noptel. Apo'1mal in nrmlL flind pogoriti, ~i nepleeandu-se a jertft s6relui ~i foeulnl, din porunea stepll.nitorlulnl li s'an tll.lat eapetele, ~i a~a pnrtlttoril de oununl s'aii suit in oeriurI. Intrn aeestll. 4i, santul noul mueenie Dim11., earele a snferit mueenieia in Smirna, la anul 0 mie-trel-sute-~ese-4ecl ~i treI, prin sabie s'a 8ever~it. Stih: Cu gl6tele mueenieilor calor ee de mnnoitorI nu s'all spillma.ntat, Dima noul p!l.timitor impreunlL s'a numerat, Cu ale lor sa.nte rngAolnnI, D6mne milue~te-ns ~i ne ma.ntue~te oi, Amin. Oa.ntlJJ_t os:

ineril evreesn, aa calcat in d euptor vapaea eu in raz"neala, si focul in roua I-an "( "schimbat, strigand: Bine e~tl '" t t D D "euven a oamne umne"q.eule in vecl. A vend urecbl eu buna ascult are catra plinirea dumned'l 1 1 Cb ee,tl or poruocl a e ul ri·,

IN :PECE :pILI

stos, eu osirdie cantatt tnteIeptilor : Bine e,U cuventat D6mne Dumnedeule in veel. LegiIe cele dumnedeestl Iuptatorilor de chinurI, ie-ati pus improtiva eelor tara-delege, carit porunciau sa ve lepadatt de Christos, canna strigam : Bine e,tI cuventat D6mne Dumnedeule in veel. Dandu. ve membrele la chinurI, v'atl lepadat de trup, pentru dragostea celul ce s'a aretat pe pament, ~i a luat trup, caruta cantatl muceniMlrire:

Pompie, Maxim, Alexandru ~i Zinon, ,i laudatul Teodor, tmpreuna eu eel tret-dect ,i pat!u, caril vitejeste patimind Inaintea scaunulut tiranesc prea tnalta pre Christos M~n~ tuitortul tuturor.
tandu-se,

cilor: Bine estt cuventat Domne Dumnedeule in vect, ,

cugetulnt, atl suferit muncile eu suflet prea tare mucenieilor, strigand : Bine e~tl euventat D6mne Dumnedeule '" ' In veel. eeea ce fara stricactune at zemislit in pantece pre Christos, tu aI tnaltat catra viata cea dintat pre Incepetoril neamulut, carit au fost cadutl 0diniora prin gresala c~lcarel celet fara de cale a poruncet,
a&ntare8o 8, Irmos: De ~epte orl ouptorlul. ..

I ntindendu- vein susochIul

NascetoredeDumneden,

~i aoum,

&

N4so~t6ret

tept, ~i la flare aruncandu-se, ~i eu trigart arse ardendu- se pre plep~ patim~toriI, strigat] Preott bine-cuventatt, pop6re prea inaltatl pre Christos in veel. Mucenicil eel bine biruit~rl ~rai~d cuvinte de viata, au mantuit pre eel omoritt de tnselaciune, omorind pre vrajmast, ~i asemenandu-se mortel lUI Christos, ~i patimilor luI celor luminose, prin ehin~rl ~e !Dulte felurt, au primit sftrsitul eel tericit, laudand pre Christos in veel. ~area sa loveste de Duhul,

,i de mila, ~i

stos, ,i eu vine de bon ba-

C hinuindu-se pentru Chrizgariindu-se fara tmpungendu-se eu

Ca

B1ne-ouv@n'tlmpre Tat§J... 0

alauta bine tocmita

~erentie

cugetatorlul de Dumnedea 7 African ~i

,!lor, a,a este tmpatrita decime a dumnedeestilor purtatort de chinurI, avend Incepetor pre marele Terentie carele striga: Preotl bine-cu~ ventatf, J?op6~eprea inaltatJ pre Christos tntru totl vecil.

tndulceste cugetele credinclo-

,i

LUNA LUI APRILlE


~i acum,
&.

Nll.sclt6rel:

sufletul men omorit tnviaza-l ; ~i cadut, ridica-l, S'a ranit, vindeca-l cu sulita carea a impuns dumnedeesca costa a Mantuito, rtulur, celul ce s'a tntrupat din pantecele t~u Prea-curatao Pre carele tineril bine-I cnvinteza, preotit il lauda, poporele il prea Inalta tntru totl

F iind

vecif,

Irmosul:

SIl.llud!l.m bine 8!1. cuv0ntll.m...

"muncitorlul haldeilor, l-a ars "nebune~te, pentru cinstitoril de Dumnedeu, lara veden, , " "du-I pre acestia eu putere "mal buna mantuitI, Faceto"dulu} ~i MantuitoriuluI, au "strigat: Tinen bine-l cuven"tatI, preott laudati-l, pop6re "prea tnal ~a~i-1intru totl vecil.
-. OAntara&. 9, Irmos: Spll.ImA.ntatu-s'a eerlul ...

De

~epte ort cuptortul,

rit, ~i at} umplut biserica de . miros bun ~i cinstit, gonind departe tnselactunea cea lmputita a vrajmasulut, ell darul eel dumnedeesc, purtatorilor de chinurt al lui Christos, patru-dect, }\sta-ql credincfnsil pre Maxim ~i pre Alexandru i~preuna, pre Teodor, pre Zlnon, pre Pompie, pre African ~i pre Terentie, si ell eellal\1 impreuna patimitort, cu credinta s~-l cinstim, ~i sa-t fericim, laudand barbatia lor.

AI·' A amentu a prnm t sangturile vostre, si trupurile cu care bine v'att nevoit, ~i certul dumnedeestile vostre suflete, lara cetele angerilor, v'an laudat inteleptilor pentru biruinta, f}i v'au incununat ca pre niste biruitorf,
'T"") ,<,~"

marin:

,1 Icum a Nitscet6reI:
I

icriul muceniciIor izvo8 r~~te tamaduirt, adapandu -se pururea din izvorul dumnedeesculul Duh. Venitl, , dar sa Iuam ell oslrdie, ca sa ne santim trupul, inima ~i sufletul, ~i cu credinta sa marim pre Mantuitortul Christos, Iubitorilor de mucenict. niste 'flort dumnedee~tI ale campulut, ca niste trandafirt de talna atl infio-

ce e~ti usa luminet, lumineza sufletul men, carele este tntunecat de cumplitele negurt ale calcatorilor de porunct, ~i sa primejdueste, Si me arata partes dilel celet dumnedeestt ; ca sa te rnaresc, ceca ce e~tl partinitore nerusinata a credinclosilor,
Irmo8l.1:

C eea

Ca

de aces"ta certul , ~i marginile pa"mentulul s'au minunat, ca

Spalmantatu-s'a

~~==~~~-====

IN UN·SPRE·pECE pILE

~i ceea·laltaservire a OrtrineI el!1 ~i A polisul.

"Dumneqetl s'a aretat orne"nilor trupeste, ~i pdntecele "teu s'a facut mal destatat de "cat certurile. .Pentru aceea "pre tine Nascetore de Dum"neq.eu, incepetoriile cetelor ,,~ngere~tl ~i omenestt te rna. "rIm.
dupre rtndu-

de bunatatt, ca ~i Avraam eel de demult, Cuvi6se Antipa. Pentru acesta te-at si invrednicit mariret celet mat bune, bucurandu-te tmpreuna cu ucenicit lul Christos, si rugandu-te pentru nol, caril cu eredinta cinstim patimirea tao Din darurile cele bogate ale M~ng~itorlulul avend tu dar n tamaduitor, tamadueste patimile trupurilor ~i ale sufletelor n6stre, adormind durerile, ~i tncetand t6te ostenelele, ~i mantuind din nevot ~i din prime] dil pre totl, eel ce cinstesc pomenirea ta Antipa, ~i maresc pre Domnul.
M1trire, ~i aenm, a NlI.scet6rel:

IN 11 -QILE,
S~ntnl sa.n~itul mueenie Antipa, Episoopul Pergamulul Asia!.

La. Demne strigat-am, Stihirile, glas 2.


Prosomia.: Oa.nd de pa lemn ...

cunostintet lui Christos Ierarhe, din izvorul eel nedesertat, al celul culcat pre ptept, ~i dumnedeesculut predicatorin, dintru acela at impartit bogat tuturor omenilor, seversind calatoria intocmal cu apostolil,Cuvi6se Antipa. Pentru acesta avend indrazncla
i

" cotend din destul darul

cu din suI roga-te pentru tott, eel ce te Iauda, Viata laudata petrecend pe pament ~i adunand avutia bunatatilor prin patimire, mers catra Domnul plin

catra Dumneden, impreuna

BucurA.te scaunul eel adeverat al lui Dumnedeu, ~i jetul imperatulul ; bucura-te sicriul vietel ; bucura-te izvor nedesertat al santeniet ; vas de mir al Duhulut, desfatarea ramlut; bucura-te indulcirea cea tatnica a sufletelor; bucura-te bucuria cuviosilor ; bucura-te veselia tuturor, celor ce alerga catra tine miresa a lui Dumnedeu, ~i cu amare lacrtmt udandu-st obrazul mtelusaua eea Pre acurata, sa utta la cruce, ~i tntindendu-st manile striga:

Cu plangert tanguindu-se,

A Oruce-NlI.so~t6reI:

~.

•,

•• LUIIA LUI, APIULI1l

.~

rupett,

FIInlmeu. U~deme:~olu ~uce acum? pre CIne VOIUchtema filft? val mie! Cum am remas . a Fil I I· sl~g~r I U me~, u~lna rm sa intunecat, spintecati-ve di I" t 1 ce 1e In aun ru meu, ~l ve
U •

v.){

Troparlul, g1&s4.

cu lumina d 1// I 1 ~r~ u! celu~i l~ trel ){sO!I,ummeza pre lcel ce seversesc acest luminat praznic al t~u, . ....··t e t el de tur ~1::1 man u ~ e pre 1 burarile patimilor, mucenice Anti p0.. //
A \I

Luminandn-te

,¥i

.:

Surp~nd tnselacrunile cele Idolesn Antipo ~i calcandputerea dracilor,cu mdrasnela aI marturisit pre Christos inaintea luptatorilor de Dumneqeu. Pentru acesta facendu... te cetaten tntru cele de sus, tmpreuna cu cetele angerestt, ~i aducend doxologie Stepanulut tuturor, pul inainte ~i pentru nol rugactune de multemire, daruind darul tamaduiret; drept aceea te cinstim pre tine santite mucenice Antipo; roaga-te sa se mantatasca sufletele n6stre.

te-aaretat pre tine marturie curata patimilor sale, prea inte1epte, carele stricaI ere·dinta cea rea, ~i plerdeal tota viclenirea dracilor. adeverat dupre lege 'tI-al pastorit santita turma, ~i 0 at hranit Ia verdeta invetaturilor lui Christos, parinte; lara acurn pri ve~tl de sus, fiind cinstit eu cununa mucenicilor,
~i
aCllDl, &

C'Q:~entul lui

Dumneden

Cu

)tlrire :

Ha.cAtOrel:

La Ortrinl.
CANONULSa.ntuluI. .AI carma aorostih la Grecl este &cesta: Cinsteso pre luminatul tntre mueeniel Antipa. .Compunerea.luI losif. Cbtarea 1, glas 4, Irmos:

Cu tulgerile luminel tale Prea-curata Fectoara, lumineza inima mea cea cuprinsa de n6ptea patimilor, ~i a nevoilor, ca ceea ce tuturor negrait at resarit pre s6rele dreptatet .
"A_4-___ S Irm.IS : UIWl_a.
I

Se veseleste de tine...

~~ din cui maret rosil cu ur&me neudate, pedestru tre"candu·I Israil eel de demult, "cu manile Iul Moisi in chi"pul crucei, puterea lut An malic in pustie a birut.

~ zvorit-al parae de invela~ turI, care adapau pre eredinctosl, ~i uscau apele cele turburl ale multimet dumne-

deilor,

I nta~nd:.te euputere~

! I

IN UN-gPRE-jlEOE jllLE

luI ce a ridicat neputinta nostra, puterea cea dracesca 0 al starimat prin chinuire, preamarite Antipo.
1Urire:

pre cet sa tnchinan draeilor, 'i-al plecat a se inchina lui Dumneden celul adeverat, carele pentru bogatia milostivirel s'a tmbracat cu trup muritor, Cuvi6se Antipo. pre Mantuitortul, carele a mantuit pre 6menl din robia vrajmasulut, Prea-curata, Pentru aceea cu buna credinta te marim,
Irmosul :

tu te-al are tat Stepana Malca Feclora, cact nascend man .. tuirea lumet, singura te-al fa.. cut turn de putere credinclosllor, Pentru ace sta strigam: Roga pre Christos Dumnedeu, sa se darutasca none mare mila, tu Stepane, pamentul s'a cutremurat, omorindu-te, lumina s'a ascuns ~i mortil au esit din Iegaturr, lara Prea-curata Malca ta versand lacrtml, cu amar dicea: Filule prea lubite! laud mila ta cea marc. Ca acestea le-al patimit, ca sa mantuestt pre oment,

R estiguindu-te

A Oruoe·Nlso~t6rel:

Nascut-at

~i aoum, a Nls~t6re}:

Se veseleste de tine bise"rica ta Christ6se, strigand : "Tu e~tl puterea mea D6m"ne, scaparea, ~i intarirea. en focul eel dumnedeesc al dragostel celel dumnedeestt, mucenice Antipo, al stins vapaea nedumnedeiret, ~i aruncandu-te intru mestesugita arama arsa in foe, te-al mutat catre lumina cea ne apusa, parinte Cuvi6se. Roga pre Christos Dumneden, sa se darutasca none mare mila.
MIme, ~i a.oum,a. NlLs~t6rel :

C&nta.rea. 4., Irmos:

A prindendu-te

Catismala, glas S. Prosomia: Pentru m1trturisirea...

idieat pe cruce vedendu-te bisenca pre tine s6rele ndreptatel, a statut intru a sa "rindulala, precum sa euvine "strigand: Marire puterel tale "D6mne.

celor farade-lege, n'au miscat turnul inimel tale, mueenice purtatorlule de chinurl. Drept aceea ardendu-te de rivna eredin tel, te-al aretat mal tare de cat focul. pre cet biruitt, de somnul nedumnedeirei, pri veghind prea laudate, eu tnvetaturile ~~l\ll

Improtivirea

t
..

celor searbitl, curatire celor ce pecatuesc,


-4 .""_... ---" _._.. -

Mangaere

~ub'{-al delltep!:t

!
II.

-4.
90 _, LUNA LUI APRILlE

.~ ..
,1
loCum, a

catre tntelegerea . celet adeverate,

cunostintet

de darurile Duhulut prin gura Cuventatorlulut de Dumneden celul , rezemat pre plept, de unde at ~i izvorit dumnedeestile invet~turl tuturor credinctosilor Cuvi6se parinte,

1Jmplutu-te-at

It!r1re:

tite mucenice, ~almicsorat innaltimea idolilor eea prea fara de Dumnedeu,


Nil.soet6ret:

Domnul eel mal-pre-sus de dumnedet fiind chipul lul Dumneden, im bra candu- se ell trupul men, s'a sala~luit in pantecele teu Prea-curata.
Ointare&. 6, IraOI: Jertfl.·voii1 ~ie eu glas ...

,1 &oum,·a' Nil.soet6reJ:

D:tpa nastere ea ~i mal 'nainte de nastere te-al pazit nestricata Malea Feclora, ca al nascut pre Ziditortul tuturor, carele a luat din tine . trup omenesc de buna voe. D6mne lumina mea in ume al venit, lumina eea santa, carea intorel din"tru intunerecul necunostin"teY, pre eel ee te lauda pre "tine eu credinta, Suindu-te la muntele bunatatilorfericite, at intratsupt norul eel deseversit al cunostinter, ~i cu Dumnedeu aI vorbit. impletirile euvintelor tale, din' adlncul nedumne .. deiret al venat pre oamenil eel ratacitf, ~i 'l-al mantuit prin dar lerarhe.
,

estignindu-tt membrele ~:: rin tnfrsnare, at tncunu.. p nat nevointele cele sihastrestt, cu luptele cele mucenicesti, care le-al rabdat cu taria cugetului, fericite Antipo . Inaintea divanurilor at st~· tut, purtatortule de chinurt, predicand intruparea celut ce s'a smerit pentru tine, ~i a statut inaintea judecatet lui Pilat, ~i a omorit pre vrajmasul cu erucea. ,
MlLrire:

Ob.tarea' 5; Irmol:

. Cu

D>rind de omorirea celut ce pe cruce s'a omorit, dumnedeescule Antipo, at intrat in bon de arama ars, ~i 0morindu-te, te-al adus jertfa Domnulul,
~iacum, a. N4soet6rel:

~enirei

Predicand

Iul Dumneden

talna eea mare


S~!l"

Sant este Domnul lisus, eel ce s'a salasluit in panteeele ten Fectora, eel ce sa 0dihneste pre santI, ~i maresc pre cet ce cu credinta adeverata 11maresc pre el F~16r&.

-1
I

-=====~================~~~~=---.---=~--------Irmosul:

IN

UN-9PRE·pEOE pILE

It

.~.

tie cu glas de "lauda D6mne, biserica stri"ga catra tine, de sangele dra"cilor curatindu-se, cu san"gele eel curs prin milostivire "din costa tao
OONDAO,rIal

Jertfi-voiu

4:.

ProHomia: Cel ee te-al inll.ltat ...

Impreuna sedetor pre seaun cu apostolit, si podoaba Arhiereilor teoal tacut fericite, prea-marindu-te muceniceste, at strelucit ca un sore, luminand pre tott santite Antipo, ~i risipind n6ptea cea adinca a nedumnedeirel. Pentru acesta te cinstim pre tine ca pre un dumnedeesc santit mucenic, ~i datator de tamaduirt,
Intru aoest! LunA in 11 4i1e,pomenirea sltn· tulul sa.n~itulul mneenie Antipa Episoopul PergamuluI.

cenie,

Stih : Cn taurul te lup~l Antipo bunule mn-

out in mnltl anI. larlt oredin~a. crestlnilor, s'a Ineepnt in urma, ~i de putinI 6menl primitlt. La oare respunse santnl improtiva., adueand 1& mijloo istoria lui Cain. ~i eea dintru inoeput resltritlt reutate. CltruIa nu sit oade a nrma bunil oredinoIo~J, mltoar de ait fost ~i veohl dintn Dintru aeestea ouvinte pomindu-se ighemonul eu manle, porunei de bl1garlt pre mueenie la aoea maestrie de munea, ee era f!l.outl in ehlp de bon, tntru earea rugsndu-se santnl mult la Dumne4eit. ~i lnand puterea sa ees mare, ~i multemind pentrn oltoIs'a invrednioit a. p!l.timi pentrn din sul, ~i rngandu-se ~i pentru oel ee-I vor faoe pomenirea, oa s!l.fie feri\l ne p!l.tlma~l ~i de alte bole, larl!. mal ales de nesuferita durere a dintilor, s!l. ruga ~i pentru ertarea peoatelor. ~i pentru mila la viit6· rea [udeoata, ~i doMndindu·~1 cerlrea dupre poftlt, s'a mutat o!l.trlt Domnul. ~i s'a tngrepat in btseriea din Pergam, izvorlnd pururea. minunl ~i tll.mliduirt ~i sll. faoe amintirea. lul in pre a oinstita biseriol a sitntulul ~i tntrn tot landatulnj Apostol Joan (luventll.torlul de Damneden, apr6pe de santa biseriell. oea mare. Intru aoestll. dl, pomenirea Prea·ouvi6seI Tri· finiel celel din Cizio. ~Sll. despll.r~e~te Trifina de trupul eel de Iut, Oeea ee desfll.tll.rile le soeotea ei~l Int, Intru aoestl 4i, pomenirea Prea-ouviosuluI pl1rintelul nostru Farmutie. Stib.: A e~it din oeste de aioea. Farmutie, In luna Farmuti earea este Aprilie. Cu ale lor sante rngll.olunI... Oi.1ltarea. 7,. IrmoH:

Carele p6te a te arde larll. nu a te tmpunge. Intrn a un-spre-decea 4i Mga.ndn·te, In boit de aramll. Antipo e~tl arqendu-te. esta a fost in 4ilele tmperatulnl Domeian. tntm 0 vreme en sa.ntil apostoll, de ariI a fost hirotonisit ~i Episoop biseIeel Psrgamulul ASiei, oand Cuventll.torlul de Dumnedeli ~i Evangelistul loan ra izgonit la Patmos, precam sorie ~i in epistola sa, numindn-l pre acesta preot eredinoios ~i mueenie, Deel santul Antipa fUnd sshteren al aoelela~l biseriol forte Mtren, pasterea §i ocitrmula turma lul Ohristos en toatll. pi6sa petreoere, pentru aeeea fu ~i prins de [, dololatrl, vMindu·1 singurI draoil earora sll.inohinaii eY,[eluindu-se oll. nu pot trll.t in Ioeul aeela, niel a primi jertfele ee Ii sll.adueea, oM goneste Antipa. Deel stind de fatll. tnaintea ighemonnlul, sll. silla a-I pleea en onvinte, OR sll. se Iepede de Ohristos, 4ioend cum ca luorurile oele mal veohl stnt mal elnstite, farll. eele ~ none ~i de o.nrend i.vite sint mal neoins.tite, ~i .. T jlUlll oll. legea "ljnjlQr este veehe, ~i S'1l, eres-

~n cuptoriul persesc tineril ~lul A vraam, eu pofta bu"nei credinte, mal vertos de "cat cu vapaea foculut fiind "aprin~i au strigat: Bine estt "cuventat in biserica mariret "tale D6mne. Inchipuind pre eel trel tineri mucenice marite, ai statut ca in cuptor in mijlocul maestriel de arama arsa, facuta cu viclesug, strigand : Bine estl cuventat Dumnedeul lTIeUsi Domnul. , ,
.

III •

..

F iind

incunjurat

de.

t6!l

~~~

-+

-=~L~UN=A=L,_U~I~A~PR~I=LI=E===-=--========-~t

partile eu rona dumnedeesca, nu te-at ars nict cum fiind in mijloeul foculut, nict draeilor nu al jertfit, strigand : Bine estl cuventat in biseriea rnarirel tale D6mne. utere dumnedeesca intarind neputinta verstel, parinte, ea 0 nicovala tare, at alergat catra priveliste, strigand: Bine e~tIcuventat Dumnedeul men si Domnul. , ,

Pre tine 6ea eea dumnedeesca a pastonulut Christos celut mare, earele al pastorit bine turma lui prea intelepte Antipo, te-au ars de tot in foe eel fara-de-legc ea pre un mtel, strigand : Bine-cuventatt t6te luerurile Domnulul pre Domnul. du-ti pe petra dumneq~e~tilor poruncl, nu te-al miscat de venturile ehinurilor eelor eumplite, nict de ineearil~ eelor facetort de dumnedel idololatri, pre a intelepte Antipo, cantand : Bine-cuventatt t6te luerurile Domnulul pre Domnul.

P asil

inimel tale intarin-

fiind eu Dumnedeeseul darn al Ierarhiel,

Impodobit

MArin:

larh~l te-al infrumsetat ~i eu porfira sangelut teu intelepte, ~i al alergat catra imperatia cea de sus, bucurandu-te aretat,
,1
&ODlD.,

a NII.Bo~t6rel:

pana,

Din sangturile tale eele fectorestt D61l1na, s'a intrupat Cuventul eel impreuna fara de inceput eu Tatal, ea sa indrepteze .zdrobirea n6stra : Bine-cuventata estl tu intre femel Prea-curata SteOAntare& 8, Iraol:
Manile intin4~ndu·~1 Daniil ...

niee Antipo prea intelepte, ~i indoita cununa at primit, ea un pastor adeverat, ~i patimitor purtator de biruinta, eu care si impodobindu-te, strigI: T6te luerurile binecuventatt, laudatt pre Domnul. Malca a Facetortului tuturor, ea un dumnedeesc 16;a~ al a-tot-tiitormlur, ea un pament ne arat, ce at odraslit spieul eel nesemenat, Malca Feciora, mantueste ~i pazeste pre eel ee pururea eu
0

C u adeverat al castigat marirea lui Christos, muee-

Bine·ouvAntll.m pre TaU1..,

cum nu vedt ea prin 0glinda, niel prin semne binele eel deseversit, cact au treeut vedeniile, ei fata catra fata, eu bueurie strigand eelUI ee te-a marit: Bine-cuventatl tote lucrurile Domnulut

Ca

~1 &01llD., a N'Bo~t6ret:

~e Domnul,

credin~lI, Bt~ga;h~ine.cUV!n":

I~r,~===-==========.==lN=U='N=-S=PR=E~-P=E=OE=·~Pffi=E==========~~==,~

tatl t6te lucrurile Domnulul pre Domnul.


Irmosul: 81l. lll.ud1l.m bine s1l....

.'rire:

~!
,i

intindendu-sl Da"niil, gurile leilor cele des"ehise in gropa le-a tncutat, ,,~i puterea foculut a stins, "eu buna fapta incingendu"se, tinerit cetfubitorl de buna "eredinta, strigflnd : Bine-cu"vent&.tl t6te lucrurile Dom"nului pre Domnul.
Oa.ntarea9, Irmos:

M~nile

Sieriul santitelor tale m6~· te, santite mueeniee, izvoraste mir de tamaduirf, gonind put6rea eea rea a patimilor, pre eel ee einstesc pomenirea ta, if umple de buna mirezma eu adeverat, sorelut ~i al stelelor ~i a tota faptura, ne-a resarit none lumina din pantecele teu eel purtator de lumina, pre carele rega-l neincetat Pectora, ea sa lumineze pre eel ce te lauda, petra cea ne"talata de mana eea din mar"ginea unghtulut, Din tine "muntele eel netatat Fectora "s'a tarat, adunand firile cele "osebite. Pentru aeeasta ve"selindu-ne, pre tine Nasee"t6re de Dumnedeu te marim,
~i oea-Ialtl serma
&-

Z iditorlul

~i aoum,a N1l.so~t6r81:

ever~ind calatoria eea santit~, ea un Ierarh Ierarhe, viata cea prea santita, eu santenie 0 al dat Facetortulut ~i Ziditorlulut teu, prea santite ml\ceniee Antipo. La unul ce te-al facut frumos eu felurile bunatatilor, prea ferieite, te- al infrumsetat ~i eu marirea muceniet, ,i te-al mutat catra Domnul eel frumos, indumnedeindu-te dupre darurl, de Dumnedeu cuprinsule. st~41 Pergamul sa bucura, pentru dumnedeeasca serbare a prea santitulut pastor, ,i chiama cetatile care sint imprejurul lui, eu care tmpreuna ~j not bucurandu. r ne, sa-l tncununam pre el cu ~ laude.

Ohristos petra cea netlUatll....

C hristos

Irmosul:

01'1;$81.·

.... .
,_

,.,

~!~, I
94

LUNA LUI. APRILIE

INTRUACEASTA
IN 12 I}ILE.

LUNA

Cel dintru .sa.n~l Prea-ouviosnl pll.rintele.nostru Vasilie Ml!.rturisitorlul, Episoopul Pariulul. La D6mne strigat-am, Stihirile glas .4. Prosomia: Dat-ai semn oelor ee...

trelucind pomenirea ta mal mult de cat sorele, a resarit ere dinclosilor, luminand lumea cu dumnedeestile luminart, gonind negura pa. ,~i intunerecul dracilor. Pentru acesta te tericim, ~i preste anI cinstim santita adormirea ta, marind pre Mantuitorlul, tericite Vasilie, al rnnit adunarile celor farade-lege, prea fericite. Pentru aceea au dat glas noril certurilor, cetele angerilor cu bucurie au laudat rabdarea nevointelor tale. Drept aceea bucurandu-ne, tmpreuna cu dinsif, eu credinta te cinstim ea pre un Iuminator a tota lumea, ea pre un rugator prea fterbinte.

in locul celor stricaclose, cele nestricactose: Bucurandu-te at schimbat rnarirea eea perit6re, cu marirea cea neperitore. Si in 10cuI g6nelor ,i a supararilor eelor de multe felurt, at ea~tigat tmperatiile lut Dumneqeu cele mal-pre-sus de cuvent ; intru care ~i veselindu-te impreuna cu angerii, Vasilie, roaga-re pentru eel ce cu credinta te lauda,
:Mirire, ~i Mum, .. NlI.soet6rel: .

testf,

ceresn, in loeul eelor pamen-l

,i

r u sageta cuvintelor tale,

l:eea ce al nascut jera- . tecut, care a vedut Isaia mal 'nainte in lingurita, in vremile cele mal de pe urma a Iuat trup din tine Nascetore de Dumnedeu, a curatit t6te patimile omenestf, Cu focul Dumnedeiret arde pecatele mele, de t6ta spurcacmnea me spala, miresa a lui

,i

,i

,i

Dumnedeu,

J. Cru08·N§,80~t6reJ r··

L-.I

,i

ntcleptCllte~tigAnd cele

prea-curata Stepana vedend pre Christos omorindu-se, ,i omorind pre viclenul, lacramand ca 0 Malca, lauda pre eel ce a esit din pantecele el, ~i mirandu-se de [ndelunga-rabdarea luI, striga: Fitul men prea lubite, nu utta pre r6ba ta, nu zabovi tubitortule de oment, eela ee e,U dorirea mea.

~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~H 1l'1r ,'.

_F7._U
~

I~Il·_DO_U_EpiI-SPRE-PEOE pILE

95

-'

-.-

CAntarea 3, Irao8:

La Ortrini.
Sa.ntulul. AI oarula acrostih la Greci este aeesta: Ca.nd eu osirdie 8fir~itul ten pilrinte.
CANONUL

pa trecendu-o ca pe uscat, ~i din reutatea Egip"tuIul scapand Israiltenul stri"ga: Mantuitor1ulul ~i Dum"neq.eulul nostru sa-l cantam, I<"umina cea negraita ~i in tret luminl 'tl~a resarit tie intru tmperatia certulut cea nemiscata, ~i dupre vrednicie te-a primit veselia dreptilor parinte,

Ca.ntarea 1, gla.s 8, Irmos:

menita, eu bueurie veseleste adunarile ortodoxilor.


T''ce

~::~~::,a~f~~
Marire:

Tn e~tl tntarirea.;

norul trupulul dezbracandu-te Cuvioase, ~i dezlegandu-te de legaturr, te-al apropiat de Dumnedeu, ostenele ~imulte suparart pentru Christos Cuvi6se. Pentru aeeea te-al invrednieit ~i imperatle! Iut, pre tine ajutor ~l folosit6re, nu me voiu rusina, ei me void mantui de vrajmasit mel, Prea-curata Malea lui Dumneden,
Irmosnl:

p atimit-at

daos Arhiereu, ~i te-al numerat in biseriea celor tntal nascutt, 0 mueenice Vasilie,

mulut, ~i la Arhierie te-a] a-

1") eschisu-

s' au usile Ede-

A vendu-te

~i

aeum, a Nase~t6rei.

trupul mal 'nainte de cat eugetul, te..at suit in muntele bunatatet, ea alt Moisi. Pentru aceea veqend pre eel ee este pururea, te-al lipit de dlnsul, Cuvi6se parinte, tuturor uninduse dupre ipostas eu trupul, care I-a luat din tine, a esit negrait, N ascetore de Dumnedeu, ~i bine a voit a vorbi eu 6menil.

C uratindu-tt

lUrire.:

"meu.

Tu e~ti tntarirea eelor ce "alerga la tine Doamne, tu "e~tl lumina eelor Intunecatt, ,,~i pre tine te lauda Duhul
Qatismala, glas 1.

Frosomia.: Mormentul t~1i..·

Z iditorlul

,1

Rerun, a N!1.sc~t6rel:

soarele ne-a resarit none santa pomenirea ta intelepte, ~i Iumineaza lumea, luminandu-o eu dumnedeestile tale minunI Vasilie. Carea seversindu-o astaql, stri-

Ca

gllm: Roagll-te luI Christos ..~'

----=-~~========~=-

LUNA. LUI APRILIE

pentru nol lerarhe, ca sa ne mantuim,


MI1r1re, ~i acUln, a N4se~tOreI:

-~~~-------~
II

lUrirt :

ddnd cu credinta numele teu in t6te dilele, ~i Cll dragoste marind inaltarile tale pururea, N ascetore de Dumnedeu, Ca tu e~t1 lauda ~i ajutorIul ~i partinitore nerusinata, tuturor celor ce ell credinta te cinstese pre tine Fectora,
.A Cruce·N4sc~tOrel:

-,M ultimea sa veseleste, Jan-

catra Dumnedeu, limbile cele ce sa innaltan, ~i micsoran marirea dreptel-credinte, le-al smerit Vasilie.
~i acum, a Nl1sc~t6rel:

I naltandu-te

munte umbros, bucura-te inaltime negraita, adincime nespusa, Bucura-te pod, carele trect pre oment catra viata, miresa a lUIDum-

Bucura-te

lemnul crucet, lumina s6relui s'a ascuns, ~i t6ta lumea s'a sparmantat, ~i de trica s'a cutremurat, lara Maica ta stand l~nga tine, striga: Filule prea iubite, cum de voea ta mort, lumina mea eea neapusa,
CAntarea' 4,'~Irmos.

C~ndte-alsuit Cuvinte pe

nedeu,

Ca.ntarea 5, Irmolil:

~nee~nd strigam tie Doamne, mantueste-ne ...... pre not, Ca tu e~tl Dum"neqeul nostru, afara de tine "p're altul nu stim, eel dumnedeesc salasluindu-se tntru tine, purtatortule de Dumneden, te-a aretat pre tine pastor credinelos bisericet lui. timile trupulut, al urmat dupa duhul vietel marite,
114rire:

D arul

;JI't- udit-am D6mne talna i~ conomiet tale, tnteles-am "lucrurile tale, ~i am prea"maritDumneq.eirea tao catra Domnul, at surpat eugetul eel tnalt al eresulut celut r~ucugetator, ~i aI veselit biseriea parinte, de nevointe primind lupta ta cea ne slabita catra vrajmas), te-a salasluit in locasurile eele cerestt parinte.

o mortndu-ticugetul

si pa-

Facend rugactune

P uitorlul

St~nd inainte aperator dogmelor dreptet-credinte, ca un Arhieren prea ales, al gonit dogmele cele rele ferlcite. n a s cu t izvorul nepatimirel, Maica Pectora Prea-curata.

F iind

~ aoam,

&

NIs~t6rel:

Iocas prea sant, aI

II

--IN DOUE SPRE-:PECE :pILE Ollntarea 6, Irmos:

,+

97 ~

ir

"me. Ciiel catre tine am stri-I


"gat, ~i me audl Dumnedeul "mantuirel mcle, '
CONDAC, glas 2.

Curate~te-me Mllntuitorlul~".

npingendu-te de fterbintela eea veselitore a eelor ceresti, at parasit scaunul eel de pe pament, ~i ea un pre a bland ai castigat mostenirea eea neperitoare, in pamentul eelor blandl, ~Cuvi6se. retacirea eresulut celui hulitor, ~i avend euget dumnedeesc, ~ibuna eredinta::ortodoxa, ai lnvetat eu osirdie pre tott a einsti ehipul Mantuitonulut, vrednicule de . mmune,
M1!.rire:

D efalmand

eu lumina celut de sus ferieite luminezt pre totI, eel ee eu dragoste einstesc cinstita pornenirea ta, parinte Vasilie, santite patimitoriule: Roga-te lui Christos Dumnedeu neincetat pentru not toti.
Intru acest1!. Lun1!. in 12 4ile,p omenirea Preaeuviosulul parinteln! nostru Vasilie 1Y11!.rturisitorlul., Episcopul Pariel, Stili: Buenrandu-te sever~e~te-te de trel orl ferieite Vasile, Cacl aeolo vel merge unde te vel umplea de multa bucurie. Intru a doue-spredecea 4i Vasilie mort, Cu eele de lngropare s'a tmbraoat, cest sa-nt Vasilie, pentru cover~itoarea buna fapt1!.a sa ~i cea de Dumnedeti pl1!.cuta viat1l.,s1!. aeu Episeop Parlel, pe vrer mea necuratllor hulitorilor de ic6ne. Cal ele dup1!. dumnedeeseul Pavel, pentru oa sA nu sa unesea en iconomahiI, ~i sa se iscAlese1!.la lepadarea santelor ic6ne, '~I-a s~ver~it t6ta viata in gone ~i suferlnte ~i necazurJ; izgonit flind ~i umbland din loe in lee, sjutand, ~l tntartnd parmtesule dog me, urind adunari!e leHor credtnclost, si Iubind buna orediJ:ta.Pentru aeesta slujind in tot lucrul lul Dumnedeti, ~1 ou buna plaeere fund plln1!.in sfir~it, cu pace a reposat, Intru ac6st1!. 4i, Ia aaul de la zidirea lume', . ~ese mil patr~sute-einol-4ecJ, s'a ad us einstltul brM al prea sllntei Stepanel n6stre Nas ~t6rei de Dumnedeii, de III. Episeopia ZHa, la cetatea eea imperMesc1!., in 4ilele imperdWor Oonstantin ~iRomano Porflrogenitil, nous-suteneuespredeee. ~i dupll. aceea s'a mutat in I anta Raela. din Haleopratlon, (adiell. unde sa vend aramile), tn trel-qeol ~1una de 4ile ale Lunel lui Intru a.cest1!. 4i, pomenirea Prea-euvlosel Maleel n6stre Antusa, :Illoaimp~ratulul Constantin Oopronim. Stih: Din. ddAeina murdara rod f6rte bi1l3 mirosind, Oucernlea Antnsa de pe pament ~i diirr via.~A a destlorit. . __~~~ .. ~I'August.

L uminandu-te

Prosomia:

Cltutllnd eels de sus ...

biruitor prea mare, eu adeverat atbiruit taberile eelor reu credinctosl Cuviose, taindu-le eu,!impotrivirea ta, f?i Incununand plinirea eredinclosilor cu dogme dumnedeesn, prea fericite. pre neamul 0menese de omorlctune ~i de stricactune, caci fara sementa at nascut pre eel din fire datater de viata, spre faeerea de birie a credinclosilor eelor ee eu crcdinta te lauda, Fectora eu totul fara prihana,
Irmosul :

C a un

Mantuit-at

-~i aOUID,a N!l.so~t6rel:

-:me Mantuito"rluIe, ca multe sint fara-de"legile mele, ~i me rldica din"tru adincul reutatilor rogu-

C urateste

,j

~1"1'

98

LUNA LUI APRn.m


\

~estll sltnta de mnlte orI flind siliti de tatal Eeil ea sit sit inso~es("it eu barbat, nu s'a pleoat ; Iarit dupll. m6rtea lul avead prilej, t6tit averea e1 impiir~indu-o la sarael, ~i la biseriel. ~i la santele case, s'a faeut malea a multor sarael, ~i veduvelor apitrilt6re_ Dsel in mal multe rindurl, prin multe Indemnarl fllnd silitit de imperMesa cea ortodoxa Irina, ea sit petrecit, ~i tmpreuna sit imperl'ltesea eu ea, niel cum n'a prlmit ; ei eate 4ile petrecea in palat, pre dinafara adicit era imbracata eu halnit imperatasca, lara pre dlnlauntru, avea halnA de pOf. Bsutura it era apa, si hrana sihaatresca, en ochll pllnl de laerlml, ~i eu cantare de lauda in gura, Pentru care a ~i luat viata monahieese~, flind tunsa de mana santnlnl 'I'arasie, in Monastirea eeea ee sit numea a celor de un enget, ~i dar de atuneea ntcl ea a e~it din Monastire, nicl alta din surorl. Acesta nu a remas de la slujba biserlcel, nu a slabit, nu s'a Ienevlt intru rugaelunl. Oehil sel nicl odatit 's'ai1 straas din Iaoriml, smerenia III era ne mesurata : slujia tuturor surorilor, impodobea biseriea, eara apa, la masa, sta in picI6re ~i slu[ta, Deel asa fl1.dlnd in t6ta vremea vie~el sale, s'a mutat impreunll. en rodurile bunatatilor, Ia Dumnedeti, de elncl-decl ~i dol de ani flind, Intru acestll. 4i, pomenirea san~ilor muoeniol Dima ~i Protton. Stih: Protion iutal de cap s'a lipslt, Dupl earele Dima a intins grumazulla calai1. Intru acesta 4i, pomenirea sltn~ilor trel mneenlel, Mina, David ~i loan. : Cu s~getl uciga~il de 6manI ail omorit, Trei robl al lul Dumnedeti Monahl, carit prin dragoste ail murit, Intruaeest1.4i,Cuvios:ll~oaebiac)lnoil,ctrele la santul Munte in selntul Oavsoealivtulut a sihitstrit, la anul 0 mle ~epte-sute-treI-qeol, in

d B' t'" cantan : lne e~ 1 euven· tat Doamne Dumnedeule in


~1

A A A

in lumina eea fara matene,

pre a tericite ! Sala~luindu-.te

veer,
_f'Und impodobit frumos b eu eununa dumnedeestet u· net podobe, dantuestl impre" "( Una eu ostile cele de sus prea c·· . and B' 1 tericite, stngan : lne est cuventat D6mne Dumnedeule in vecI.
Mltrire:

Impodobindu-tl turma eu cuvinte f?i ell faptele dumnedeestilor tale bunatatt, te-al impodobit intelepte ell eununa, strigand : Bine e~tI cuventat Doamne Dumnedeule in

veer,

iii ·~~:n~~!~:::~~.n:::~' nnlueste-ne,


De ~i noil tu Acachill eu ani! te-al aI

r~~i1t:~
~!

paee a adormit. Insa pre eel vechl prin ostenele '1 al intrecut.

'E vel eel dinXl 4 ta I-aI mutat C urata"'... In bimeAt...,... d F'I 1 euven are, nascen pre 1 U lui Dumneden, carutastrigam: Bine e~U cuventat Doamne D u mnedeule tn vecl,
0,1'

Blestemul

~i aeum, a NlI.sc~t6rel:

ineril evreesn, all calcat in cuptor vapaea ell indraz;! "neH't, si tocul in rona I-an Of "sehimbat, strigand: Bine e~U "euventatD6mne Dumnedeu"Ie in vect, ce veselie nespusa este ' ceea ce te-al invrednieit a Ina

IT

:a:::':A:~t:·::rnl.. .

~ iind mantuit de tntristarl, ~ si de turburarea eea eumplita "(a vietel, al efi~tigat bucuria ~i veselia cea mal-presus de cuvent, pre a fericite, cantand : Laudatt pre Domnul, si-I pre a inal\atl intru.

~~i • .

~---~~~-~~~~~-~~~~~~~~~----,I-r

tott vecir,

I
,

g;~- -

f.
II il
II
I

IN nODE SPRE-pECE pILE

~~

Lb

!I

dogmelor celor parintestt, lesne al stricat barfirile celor hulitort, parinte aretatormle de cele dumnedeestl, strigand: Bine-cuventan t6te Iucrurile Domnulul pre Domnul.

Cu

fterbintela

partinind

Sever~ind calatoria, !(Ii plio ~ zind credinta, ~i neve' ita ispravind bucurandu-te, at primit cununa dreptatei Vasilie. de lumina cea neschimbata, ~i stand inaintea lUI Christos prea santite, adu-tl aminte de tott, eel ce cu dragoste i~l aduc aminte de tine parinte, Ziditorful pentru milostivirea din pantecele ten firea cea stricactosa, 0 a imbracat pre densa cu halna nestricactunet, Preacurata Fe ..

Indulcindu-te

Milrire:

nevointele cele cinsiite rnarite, at dobandit sfirsitul eel fericit intru Christos tnvetatortule de C{ le sante, ~i te-al invrednicit a J6;ui in corturile santilor, ~i purtand cununa, dantuesn in vect, te avem eredinctosit prea santa, ~i prin rugaciunile tale ne mantuim de cele rele, lui Christos strigaud: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulul pre Domnul,
Irmosul : Sll. l1udll.m blne 8l1. ouventll.m.~

eu

Bine·ouventll.m pre Tat!!.!...

multemita

severeind

Luand

~i aeum, a Ni1scetoral:

A paratoare

~i scum, a Ni!.so~t6rer:

cI6ra.

biruitort tiranulul ~i va"paeI, tinerit eel ce au pazit tor"te poruncile tale, au strigat: "Bine-cuventatl tote lucru"rile DomnuluI pre Domnul.

"teu

eel ce s'au facut cu darul

adeverat Nascetore "de Dumneden, te marturi .. "sim pre tine Pectora Curata, .,eel mantuitt prin tine, cu ce.. "tele cele f~ra de trupurt, rna ... "rinduote pre tine.
~i eeea-lalta servire a Ortrinel, elll. ~i A pollsnl, dupre rsndn-

Cu

Irmosul:

rn q____.

viata parinte, ~i slujind lui D.umneqeu eu faptel~ t~le, cu adeverat al dobandit impep!ratia cerlurilor.

u santenie sever~indu - tl

Olntarea 9, Inaos : Cu adeverat Nascetore ...

~~~.~~================~~~-~-==~tu~l=a~sc=a==d=e~s=tr=i=ca=e=lu=n=e=a~c~ee-a ~
I

::tU ~o

LUNA LUI APRltIE

ce va sa fie, mucenice Artemone, predicatortule de Dumnedeu. ,


Mi1rire, ~i aenm, a Nll.sc~t6rel:

i
:1

INTRU ACEASTA LUNA


IN 13 1}ILE.
muoenio Artemon, La D6mne strigat-am, Stihirile, glas 4.
Prosomia: Oeaa ce e~ti bueuria ...

Sa.ntnl sbtitnl

ietuind pe pament, te-al impreunat en angeri! eel fara de trup, ~i impreuna ell dinsi! neincetat slujesn Treimel, Arricite, uncle pururea, ca un om ceresc, umbland cu minunile cele dumnedeesn, invetl pre eel de pc pament cele de sus.
tem6ne de Dumnedeu fe-

Alunec~ndll·me cu naravul eel stricactos, zac implantat, ci catra nasterea ta alerg Feciora,, mfmtueste-me de vi, forul eel improtivnic, ~i de multe felurt de ispite, ca neincetat sa laud darul teti, Nascetorede Dumnedeu, Malca pururea Fec16ra.
A Ornoe-N!l.soet6reI:

,I-altrudit trupul teu, ~i te-al mutat catra Iuceterul eel netale, gonestt noptea cea tntunecosa a patimilor, Iuminand sufletele nosmaterialnie,

Luminandu-te ell dumnedeesca lumina, ell multe munel

luI ~i Dumnedeulut teu, ~i v~q.end indelunga-rabdarea lUI, Prea-curata Malea, plangend gralal : Val mie prea dulce Filule! Cum patimestt acestea fara dreptate] Cuvinte al

Stand

liinga crucea Fim-

lut Dumnedeu, ca sa mantue~tl pre omenl.


~ 2

rugactunile

prin carele, eu

La Ortrinl.

tre, intelepte.

versesc pomenirea ta, lauda ~i multe nevointele cinstitel muceniciet tale santite muee-

Pre eel ce cu credinta se-

CANONUL Sa.ntnlul. Ca.ntafea. 1, glas 8, Irmos.

~i din reutatea Egiptu"lul scapand Israiltenul, stri"ga : Mantultonulut ~i Dum-

pa trecendu-o ca pe uscat,

91Vq! de scllrbe,.isa

cenice, N u tnceta rugandu-te pururea, ca sit fie pazitI de ne-

"neq.eulul nostru sa·l cantam,

~]DAtatoriul intelepclunel descoperind vistieriile el, din

.se mitn..

destul dB.. darul cuvintelor,

---p n_

fl"f

IN TREI-SPRE·.pECE

pILE

eelor ce eli credinta Janda pre patimitortul sen Artemon, Pre tine eel ce te-al renit cu sageta dragostet celet prea dulce a lui Christos, patimirea trupulul, din tineretele tale DU a putut sa te desparta de dragostea acestia, tntelepte Artemone,

tea cea dumnedeesca Prea .. cuviose, pentru acesta at patimit,


~i aoum, a N4so~t6reI:

Na~terea ta Prea-curata a dezlegat gresalele nostre, ~i en dreptate a legat pre toll

credinctosir,

- Cu

de-adinsul privind Ia adincimea dumnedeestet Scripturl, Artem6ne, tntelepteste at scos avutia cea mal buna a tntelepctuner, cu carea pre totl credinclosit'i atlmbogatir.

1I11.rire:

e~n Intarirea celor ce "alerga la tine D6mne; tu "e~tllumina celor intunecatr, . ' ,,~l pre tine te lauda dubul

Tu

Irmosnl :

"meit
Prosomie: Oatismala, glas 4.. Degrab ne tntimpinl!. pre not ..

cei pe pament nascutl, de pe pament la inaltimea certulut ne-am tnnaltat prin nasterea ta Nascetoare de Dumneden Curata, ~i starei cetelor angerestt ne-am impreunat.
OAntarea 3, Irm08:
Tu

N01

~i aoum, a N§.8o~t6reI:

e~tI tnti1rirea ...

puterea Duhulut tm~ bracandu-te, at biruit taberile cele asupra Ziditortulut, pre a vitezule Artemone,
~ U

te ell marturisirile cele santite ~i mucenicestt, sever~ind viata, la ceria te-at suit, intelepte Artemone, ~i at primit de la Dumnedeu cununa nevestejita, Pentru aceasta serbam santa pomenirea ta, strigand: Adu-tt aminte de not santite mucenice, stand inaintea lui Christos, tacea nict odata not nevrednicit, a vesti puterile tale Nascetore de Dumneden, Ca de nu ne-al fi partinit tu, cine ne-ar fi mantuit pre not dintru atatea prime]dil ] San cine ne-ar fi pazit

A semenandu-

Nu vom

Ml!.rire, ~i aenm, a N~io~t6reI:

tale celor patimitore, al stins vapaea nedumnedeirel, Prea-cuvi6se Artemone.

Cu ploile sangtuirilor
IIlrire:

b§,.~i aprindendu-te

[nfterbantandu-te

eu dragos-

ell grija,

pana

vom departa de la tine Stepana, ell tu mantuesn pre ro-

acum slobodt r Nu ne

~-------------------------------------------------~~

S-ar putea să vă placă și