Sunteți pe pagina 1din 241

1.

ÎNTRODUCERE
1.1 Generalitãþi
Profilele metalice formate la rece se întâlnesc în mai toate aspectele vieþii moderne.
Utilizãrile acestora sunt multe ºi variate, existând în zilele noastre o gama largã de
produse, cu o mare diversitate de forme ºi mãrimi.

Utilizarea profilelor formate la rece în construcþii a început încã pe la mijlocul seco-


lului XIX, în SUA ºi Marea Britanie. Utilizarea pe scarã largã a acestor profile a înce-
put însã doar din a douã jumãtate a secolului trecut.

Pânã nu demult, profilele formate la rece au fost folosite preponderent pentru ele-
mentele secundare de rezistenþã ale clãdirilor, în alcãtuirea învelitorilor, cu rol de
pane pentru acoperiº sau rigle pentru pereþi. Tot mai mult, în ultimii ani, aceste pro-
file sunt utilizate ºi pentru alcãtuirea structurii de rezistenþã propriu-zise a clãdirilor.

O altã aplicaþie larg rãspânditã a produselor din oþel formate la rece o reprezintã table-
le cutate, utilizate pentru realizarea învelitorilor clãdirilor. Profilele pentru învelitori
se gãsesc în sortimente variate, începând cu tablele cutate obiºnuite, utilizate pentru
închiderile halelor industriale, pânã la panourile arhitecturale speciale, realizate pen-
tru realizarea unor faþade deosebite. Sistemele metalice uºoare pentru realizarea de
pereþi cortinã sunt deasemenea utilizate pe scarã largã. Tablele cutate au dobândit o
largã acceptare în ultimii 15 ani, ca o componentã de bazã în realizarea planºeelor
mixte oþel-beton. În prezent, aceastã soluþie este des întâlnitã în cazul clãdirilor mul-
tietajate.

Piaþa de desfacere a produselor din oþel formate la rece pentru construcþii continuã sã
se dezvolte în întreaga lume. Aceasta se datoreazã ºi noilor tehnologii de protecþie
anticoroziva, care conduc la creºterea competitivitãþii produselor chiar în domenii
noi de aplicare. Studii recente au arãtat ca degradarea protecþiei anticorozive pentru
elementele din oþel zincate este suficient de lentã, astfel încât se poate garanta o dura-
tã medie de viaþã de 60 ani.

În mod obiºnuit, profilele formate la rece au grosimi de pânã la 3mm. Dezvoltãri


recente ale tehnologiilor de fabricaþie permit însã formarea la rece a unor secþiuni cu
grosimi de pânã la 25mm, în timp ce secþiunile deschise cu grosimi de pânã la 8mm
devin destul de frecvent utilizate în construcþii. Oþelurile utilizate pentru aceste pro-
file au limite de curgere cuprinse între 250-550MPa (Hancock, 1997). Sunt însã tot
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 2
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

mai des utilizate ºi oþeluri cu limite de curgere superioare acestor valori, odatã cu pro-
ducerea mai eficientã a unor oþeluri cu rezistenþe ridicate.

Utilizarea profilelor cu grosimi reduse ºi a oþelurilor cu rezistenþe ridicate conduc


însã la probleme de proiectare deosebite, care nu sunt întâlnite în rutina de proiecta-
re a elementelor din oþel clasice. Instabilitatea structuralã se produce mai repede, ca
rezultat al flambajului local al pereþilor secþiunii transversale (voalare), care interac-
þioneazã cu flambajul global al elementului. Utilizarea oþelurilor cu rezistenþe ridica-
te poate face ca tensiunea corespunzãtoare voalãrii pereþilor secþiunii transversale sã
fie aproximativ egalã cu limita de curgere.

Mai mult decât atât, formele secþiunilor transversale în cazul profilelor formate la
rece sunt de obicei mai complexe decât ale celor laminate la cald sau sudate, cum ar
fi secþiunile I sau U. Secþiunile formate la rece au de regulã forme monosimetrice sau
chiar fãrã nici o axã de simetrie, având în mod normal rigidizãri suplimentare de
capãt pe tãlpi ºi chiar rigidizãri intermediare pe inimi sau pe tãlpile cu lãþime mare.
Aºa cum se aratã în Figura 1, pentru aplicaþiile structurale, pot fi produse prin forma-
te la rece diverse secþiuni simple sau complexe. Pentru proiectarea acestor secþiuni au
fost realizate norme de calcul speciale.

Fig. 1: Secþiuni formate la rece (Trebilcock, 1994)

În SUA, normele AISI (American Iron and Steel Institute) pentru proiectarea elemen-
telor din oþel formate la rece au fost elaborate pentru prima oarã în 1946 ºi au fost
actualizate cu regularitate pânã la ediþia cea mai recentã (AISI, 1996, 1999). Prima
ediþie a normei unificate North American Specification (AISI, 2001) a fost editatã în
CAPITOLUL I. 3
INTRODUCERE

2001. Aceasta normã este aplicabilã în SUA, Canada ºi Mexic, pentru proiectarea ele-
mentelor din oþel formate la rece.

În Australia ºi Noua Zeelanda ultima versiune a normei pentru proiectarea structuri-


lor din oþel formate la rece a fost publicatã în decembrie 1996 (AS/NZS, 1996, 1998).

În Europa, comitetul ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) a


elaborat recomandãrile europene pentru proiectarea elementelor din oþel formate la
rece, pentru prima oarã, în anul 1987 (ECCS, 1987). De atunci, acest document euro-
pean a fost revizuit ºi publicat în 1996 ca ºi Prenorma Europeana Eurocode 3, Partea
1.3 (ENV, 1996).

În România, existã din anul 1997 versiunea tradusã ºi adaptatã a normei europene
menþionate anterior, cu denumirea „Normativ pentru calculul elementelor din oþel cu
pereþi subþiri formate la rece“ indicativ NPO 12-1997 (NPO,1997)

Domeniile de utilizare ale profilelor din oþel formate la rece, ca ºi elemente de rezis-
tenþã structurale, sunt variate, mergând de la industria construcþiilor pânã la indus-
tria automobilelor, aeronauticã, navalã, chimicã, minierã, nuclearã sau spaþialã.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 4
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

1.2 Profile din oþel formate la rece

1.2.1 Tipuri de profile din oþel formate la rece

Profilele sau tablele din oþel formate la rece sunt fabricate din table laminate la cald
sau la rece, cu sau fãrã protecþie anticorozivã. În cadrul unor tolerante admise, aces-
tea au o secþiune transversalã constantã sau variabilã.

Elementele structurale din oþel formate la rece pot fi clasificate în douã tipuri distincte:

1. Profile în cadrul structurii de rezistenþã propriu-zise a clãdirii;


2. Panouri de tablã profilatã pentru învelitoare sau planºee.

Prima categorie include, aºa cum se aratã în Figura 2, secþiuni deschise simple (Fig.
2a), secþiuni compuse deschise (Fig. 2b) sau secþiuni compuse închise (Fig. 2c).

În mod obiºnuit, înãlþimea secþiunilor variazã de la 50-70mm pânã la 350-400mm, cu


grosimi de aproximativ 1-6mm.

b) Secþiuni compuse deschise

a) Secþiuni deschise simple c) Secþiuni compuse închise

Fig. 2: Tipuri de secþiuni formate la rece


CAPITOLUL I. 5
INTRODUCERE

Panourile din tablã realizate din table profilate sau casete sunt arãtate în Figura 3.
Inaltimea panourilor variazã de obicei între 20 ºi 200mm, în timp ce grosimile varia-
zã între 0.4-1.5mm.

Fig. 3: Table profilate ºi casete

Figura 4 aratã câteva exemple de table cutate de tip LINDAB.

a) Profile de tablã b) Profile de tablã c) Tablã cu profil înalt pentru planºee


pentru acoperiº pentru perete

Fig. 4: Profile de tablã cutatã de tip LINDAB

În general, profilele formate la rece se bucurã de urmãtoarele avantaje în industria


construcþiilor (Yu, 2000):

1. Prin formare la rece, pot fi realizate în mod economic secþiuni mai puþin
uzuale, pentru aplicaþii specifice;
2. Folosirea profilelor formate la rece este mai economicã pentru încãrcãri ºi
deschideri relativ reduse;
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 6
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

3. Secþiunile formate la rece pot fi realizate astfel încât sa poatã fi transporta-


te în mod compact ºi economic (cazul profilelor Z de tip LINDAB, cu tãlpi
inegale, care pot fi suprapuse pentru transport ºi ambalare);
4. Din punct de vedere structural, panourile din tablã cutatã realizate pentru
învelitoare sau pentru planºeele uºoare au evident rolul de a susþine sarcinile
verticale, dar pot acþiona deasemenea ºi ca diafragme la acþiunea forþelor ori-
zontale.

Comparativ cu alte materiale de construcþie cum ar fi lemnul sau betonul, pentru ele-
mentele din oþel formate la rece pot fi evidenþiate urmãtoarele avantaje:

1. Greutate redusa;
2. Rezistenþã ºi rigiditate ridicate;
3. Fabricaþie uºoara;
4. Montaj rapid ºi uºor;
5. Eliminãri substanþiale ale întârzierilor la execuþie datoritã vremii
nefavorabile;
6. Acurateþe sporitã a detaliilor;
7. Calitate uniformã;
8. Economice din punct de vedere al transportului ºi manipulãrii;
9. Incombustibile;
10. Nu putrezesc ºi sunt insensibile la acþiunea insectelor;
11. Sunt reciclabile.

1.2.2 Tehnologii de fabricare

Elementele formate la rece pot fi fabricate prin urmãtoarele procedee:

1. Laminare la rece
2. Îndoire la rece
3. Presare la rece

În cazul laminãrii la rece, banda din care se executa profilul este trecutã succesiv
printr-o serie de role, îndoirea fãcându-se progresiv. Fiecare pereche de role produce o
anumitã cantitate de deformaþie într-o secvenþa de tipul celei prezentate în Figura 5.

Figurile 6 (a ºi b) aratã douã linii de laminare pentru produse liniare (profile) respectiv pentru
panouri de tablã cutatã. O limitare importanta a procedeului laminãrii la rece o consti-
tuie timpul necesar pentru diferite mãrimi ale secþiunilor. În consecinþã, sunt folosi-
te de obicei role ajustabile, care permit o schimbare rapidã pentru diferite mãrimi ale
secþiunii transversale.
CAPITOLUL I. 7
INTRODUCERE

Role de laminare în diferite etape de formare

Profil în diverse etape

Fig. 5: Etape în laminarea la rece a unei secþiuni simple(Rhodes, 1991)

Fig. 6: Linii de laminare industriale


a) profile ; b) table
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 8
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

1. 2.

3. 4.

Fig. 7: Îndoirea la rece

Îndoirea la rece este procedeul cel mai simplu, dar ºi cu aplicabilitate limitatã. Spe-
cimene cu lungimi reduse ºi cu geometrie simplã sunt produse din tablã de bazã prin
îndoiri succesive aºa cum se aratã în Figura 7.

Presarea la rece este mult mai rãspânditã ºi permite producerea unei mari varietãþi de
forme secþionale. Prin acest procedeu, o secþiune este formatã prin presarea tablei de
bazã, aºa cum se aratã în Figura 8. Fiecare îndoiturã este formatã separat. Acest pro-
cedeu are deasemenea limitãri privitoare la geometria profilului ºi la lungimile ele-
mentelor care pot fi produse.

Laminarea la rece este utilizatã în mod uzual pentru producerea de cantitãþi mari de
profile cu aceeaºi formã a secþiunii transversale. Costurile iniþiale ale investiþiei sunt
ridicate, dar manopera ulterioarã este redusã. Presarea la rece este utilizatã în mod
normal pentru un volum redus de profile, atunci când este cerutã o varietate mare de
forme ale secþiunilor transversale.
CAPITOLUL I. 9
INTRODUCERE

Fig. 8: Presarea la rece

1.2.3 Probleme specifice profilelor formate la rece

Procedeul de fabricaþie influenþeazã anumite caracteristici mecanice ºi geometrice ale


profilelor formate la rece, având în consecinþã un rol în comportamentul acestora. În
primul rând, procedeul de fabricaþie conduce la modificarea curbei de comportament
a oþelului. Laminarea la rece conduce la o creºtere a limitei de curgere ºi uneori a
limitei de rupere, fenomen mai accentuat în colturile profilelor ºi apreciabil în inimi
ºi tãlpi. Tehnologia de presare la rece lasã aceste caracteristici aproape neschimbate
în inimi ºi tãlpi. Evident, aceste efecte nu apar în cazul secþiunilor laminate la cald,
aºa cum se aratã în Tabelul 1 (Rondal, 1998).

Tabel 1. Creºterea limitei de curgere ºi a limitei de rupere funcþie de procedeul de fabricaþie a


profilelor
Procedeul de fabricaþie Laminare Formare la rece
la cald Laminare Presare
Limita de curgere Colþuri — ridicatã ridicatã
Inimi — moderatã —
Limita de rupere Colþuri — ridicatã ridicatã
Inimi — moderatã —
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 10
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Creºterea limitei de curgere se datoreazã ecruisajului ºi depinde de tipul de oþel uti-


lizat. Creºterea limitei de rupere se datoreazã fenomenului de îmbãtrânire, care adu-
ce ºi o micºorare suplimentarã a ductilitãþii ºi depinde de caracteristicile metalurgice
ale oþelului. Figura 11 prezintã curba de comportament a oþelului considerând aces-
te fenomene.

Fig. 9: Influenþa procesului de formare la rece asupra caracteristicilor mecanice ale oþelului

Figura 10 aratã modificarea limitei de curgere pentru douã secþiuni formate la rece.

Fig. 10: Influenþa formãrii la rece


CAPITOLUL I. 11
INTRODUCERE

Valoarea medie a limitei de curgere pe ansamblul profilului creºte cu numãrul de


îndoituri. Formula Limitã de curgere medie se determinã cu ajutorul formulei (2.1) din
normativul românesc pentru calculul elementelor din oþel formate la rece (NPO, 1997):

fya = fyb + CN t2 (fu – fyb) / Ag ( 0.5 (fyb + fu) (2.1)

în care:
fyb , fub – limita elasticã ºi de rupere a materialului de bazã;
t – grosimea tablei;
Ag – aria brutã a secþiunii;
C – coeficient depinzând de modul de formare la rece (7 – laminare ºi 5 – alte
metode);
N – numãrul îndoiturilor cu o razã interioarã mai mica decât 5t ºi cuprinse
între 0 – 135°

Trebuie avut în vedere însã cã aceastã creºtere a limitei de curgere nu poate fi luatã în
considerare decât pentru elementele cu întreagã secþiune efectivã (care nu voaleazã). Dea-
semenea, aceastã creºtere nu se calculeazã pentru elementele sudate în zonele formate la
rece sau elementele care sunt supuse tratamentelor termice. În ceea ce priveºte numãrul
îndoiturilor luate în considerare, trebuie fãcut distincþie între solicitãrile de întindere ºi
compresiune pe de o parte, ºi solicitarea de încovoiere. La întindere ºi compresiune toa-
te colturile joacã un rol, pe când la încovoiere doar cele învecinate tãlpilor profilului.
Figura 2.2 din normativ oferã câteva exemple de calcul ale acestui coeficientului N.

Profilele laminate la cald sunt afectate de tensiuni reziduale de tip membranar, depin-
zând de forma secþiunii transversale ºi care au o influenta semnificativa asupra com-
portamentului de stabilitate. De aceea, tensiunile reziduale au constituit factorul cel
mai important pentru încadrarea profilelor laminate la cald în diferite curbe de flam-
baj în normele de proiectare europene (ENV 1993-1-1, 1992).

În cazul profilelor formate la rece, tensiunile reziduale sunt în principal de tip flexio-
nal, aºa cum demonstreazã Figura 11, iar influenþa acestora asupra comportamentu-
lui la stabilitate este mai puþin importantã decât cele de tip membranar, aºa cum se
aratã în Tabelul 2 (Rondal, 1988). Pe de altã parte, procedeul de formare la rece influ-
enþeazã mãrimea tensiunilor reziduale; laminarea la rece produce tensiuni reziduale
de tip flexional mai mari decât presarea la rece.

Curbele de flambaj europene au fost calibrate utilizând rezultate experimentale pen-


tru profile formate la cald (laminate sau sudate), obþinute în urma unei largi campa-
nii de încercãri în Europa anilor 1960 (Sfiintesco, 1970). Aceste curbe se bazeazã pe
binecunoscuta formulã Ayrton-Perry în care factorul de imperfecþiune α a fost cali-
brat corespunzãtor (Rondal ºi Maquoi, 1979).
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 12
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 11: Evidenþierea tensiunilor reziduale de tip flexional într-un profil C format la rece

Table 2. Tipul ºi intensitatea tensiunilor reziduale în profilele din oþel

Metoda de fabricaþie Laminare Formare la rece


la cald laminare Presare
Tensiuni reziduale membranare (σrm) Mare Scãzutã Scãzutã
Tensiuni reziduale flexionale (σrf) Scãzutã Mare Scãzutã

Datorita faptului ca proprietãþile mecanice ale secþiunilor formate la rece sunt diferi-
te de cele ale celor formate la cald, trebuiesc luate în considerare alte curbe de flam-
baj (Dubina, 1995). Dar, chiar dacã astãzi sunt la îndemâna metode numerice ºi expe-
rimentale prin care factorul α sã fie calibrat în mod corespunzãtor (Dubina, 2001),
pentru simplitatea procesului de proiectare sunt utilizate aceleaºi curbe de flambaj ca
ºi pentru profilele formate la cald (ENV, 1993; NPO, 1997).
CAPITOLUL 2. 13
PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE

2. Probleme specifice în proiectarea


elementelor formate la rece

2.1 Probleme specifice de stabilitate


Elementele metalice pot fi supuse la unul dintre modurile generice de flambaj: local,
distorsional, sau global. Flambajul local sau voalarea pereþilor secþiunii transversale
este întâlnit cu precãdere la profilele din oþel formate la rece care, de regula, au pere-
þii subþiri.

Termenul de „flambaj global“ desemneazã flambajul prin încovoiere (Euler) precum


ºi flambajul prin încoviere-rãsucire sau flambajul lateral al grinzilor.

Flambajul distorsional, aºa cum sugereazã ºi denumirea, este modul de pierdere a sta-
bilitãþii care apare ca o consecinþã a distorsiunii secþiunii transversale. În cazul pro-
filelor formate la rece, este caracterizat de deplasarea relativã a pereþilor profilului.
Mãrimea lungimii de undã a flambajului distorsional este în general între cea a flam-
bajului local ºi cel general. Ca o consecinþã a creºterii complexitãþii formelor secþiu-
nilor transversale ale profilelor formate la rece, calculul caracteristicilor eficace ale
secþiunii transversale în urma flambajului local devine tot mai complicat, iar flamba-
jul distorsional creºte în importanta.

Flambajul local ºi cel distorsional pot fi considerate ca fiind moduri de flambaj „sec-
þionale“ ºi pot interacþiona atât între ele cât ºi cu celelalte moduri globale. (Dubina,
1996).

Figura 12 aratã câteva moduri de flambaj simple ºi în interacþiune (cuplate) pentru o


secþiune C comprimatã. Rezultatele au fost obþinute utilizând o analizã de stabilitate
cu element finit. Pentru o secþiune datã, diferitele moduri de pierdere a stabilitãþii
depind de lungimea de flambaj, aºa cum se aratã în Figura 12 (Hancock, 1998).

Graficul arãtat în Figura 16 a fost obþinut în urma unei analize utilizând metoda fâºii-
lor finite ºi descrie modificarea forþei critice de flambaj funcþie de lungimea de semi-
undã. Primul minim (Punctul A) apare în curba la o lungime de semiundã de 65mm
ºi reprezintã flambajul local. Flambajul local se produce cu deformarea inimii ele-
mentului, fãrã deplasarea liniei de joncþiune între talpã ºi rigidizarea de capãt. Un al
doilea minim apare în punctul B la o lungime de semiundã de 280mm. Acesta este
un mod de flambaj distorsional, cu deplasarea liniei de joncþiune între talpã ºi rigidi-
zarea de capãt, dar fãrã o deplasare de ansamblu a secþiunii transversale. În anumite
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 14
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

articole de specialitate, acest tip de flambaj mai este numit ºi mod „local-distorsio-
nal“. Tensiunea corespunzãtoare flambajului distorsional este uºor mai mare decât
tensiunea corespunzãtoare flambajului local în punctul A, deci atunci când un profil
cu lungime mare stabilizat pentru flambajul general este supus la compresiune, este
de aºteptat sã-ºi piardã stabilitatea printr-un flambaj local, mai repede decât printr-
un flambaj distorsional.

a. b. c. e.

d.
a.

f. g. h. i. j. k.

Fig. 12: Moduri de flambaj pentru un profil C format la rece comprimat


Moduri simple: (a) local (L); (b) distorsional (D); (c) încovoiere (F); (d) torsional (T); (e) încov-
oiere-rãsucire (FT).
Moduri cuplate ( în interacþiune): (f) L + D; (g) F + L; (h) F + D; (i) FT + L; (j) FT + D; (k) F + FT
CAPITOLUL 2. 15
PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE

Elementul îºi pierde stabilitatea generalã prin încovoiere sau încovoiere-rãsucire la


lungimi de undã mari (punctele C, D ºi E). În particular, pentru secþiunea considera-
tã în Figura 13, pierderea stabilitãþii prin încovoiere-rãsucire apare pânã la lungimi
de semiundã de aproximativ 1800mm. La lungimi de semiundã mai mari, apare flam-
bajul prin încovoiere.

Fig. 13: Rezistenþã funcþie de lungimea de semi-undã pentru un profil C comprimat (Hancock, 1998)

Linia punctatã din Figura 13, adãugatã figurii originale a lui Hancock (1998), aratã în
mod calitativ zona în care apare cuplarea modurilor.

Efectul interacþiunii între modurile de flambaj secþional ºi global consistã în creºte-


rea sensibilitãþii elementului la imperfecþiuni, conducând la eroziunea tensiunilor
teoretice de flambaj (zonele haºurate în Figura 13). De fapt, datoritã prezentei ineren-
te a imperfecþiunilor, interacþiunea modurilor de pierdere a stabilitãþii apare întot-
deauna în cazul profilelor formate la rece cu pereþi subþiri.

Figura 14 aratã diferenþa de comportament între un element din oþel cu secþiune obiº-
nuitã ºi un element de aceeaºi lungime cu pereþi subþiri. Atât cazul barei ideale cât ºi
cazul barei cu imperfecþiuni sunt prezentate.

Pentru primul element se poate observa cã ruina începe cu îndepãrtarea de la curba


elasticã în punctul B, când prima fibrã atinge limita de curgere ºi atinge capacitatea
portantã ultimã, Nu, în punctul C, dupã care tinde asimptotic spre curba teoreticã de
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 16
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

comportament rigid-plastic. Teoria elasticã este capabilã sã determine deplasãrile ºi


tensiunile pânã în punctul în care se atinge limita de curgere. Poziþia curbei rigid-
plastice determinã limita absolutã a capacitãþii portante.

Fig. 14: Comportarea unui profil comprimat cu (a) secþiune obiºnuitã ºi (b) pereþi subþiri

În cazul în care elementul este constituit dintr-un profil metalic cu pereþi subþiri,
modurile de flambaj secþionale apar înaintea iniþierii plastificãrii. Flambajul secþional
este caracterizat de o comportare post-criticã stabilã ºi nu se produce cedarea elemen-
tului, însã acesta îºi pierde în mod semnificativ rigiditatea. Plastificarea începe la col-
þurile secþiunii transversale, cu puþin înainte de ruina elementului, când flambajul
secþional se transforma într-un mecanism plastic local cvasi-simultan cu apariþia
flambajului general (Dubina, 2000). Figura 15, obþinutã cu ajutorul unei analize avan-
sate cu element finit, aratã clar mecanismul de cedare al unui element comprimat
(Dubina ºi Ungureanu, 2000).

De fapt, atunci când flambajul secþional apare înaintea flambajului general, în practica
proiectãrii se opereazã cu caracteristici geometrice reduse ale secþiunii transversale.

În Figura 16 se aratã comparaþia între curbele de flambaj pentru un profil C în com-


presiune, calculate în conformitate cu norma europeana (ENV,1993), considerând
caracteristicile brute ale secþiunii transversale (fãrã considerarea flambajului local) ºi
caracteristicile reduse ale secþiunii (caz în care se produce interacþiunea între modul
secþional ºi cel global).
CAPITOLUL 2. 17
PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE

Fig. 15: Mod de cedare al unui profil C comprimat

Fig. 16: Efectul voalãrii pereþilor secþiunii asupra capacitatii portante a unui profil comprimat
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 18
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

2.2 Rigiditatea torsionalã

Secþiunile formate la rece sunt de regula cu pereþi subþiri ºi în consecinþã au o rigidi-


tate torsionalã redusã. Multe secþiuni produse la rece sunt monosimetrice, având cen-
trul de tãiere excentric faþã de centrul de greutate, aºa cum se aratã în Figura 17a. Pen-
tru a produce încovoiere fãrã rãsucire încãrcarea trebuie aplicatã în axa centrului de
tãiere a secþiunii. Orice excentricitate a încãrcãrii faþã de aceastã axã va produce în
general deformaþii de rãsucire considerabile într-o grindã cu pereþi subþiri, aºa cum
se aratã în Figura 17a. În consecinþa, grinzile încovoiate necesitã legãturi suplimenta-
re amplasate la diferite intervale, sau în mod continuu, pentru împiedicarea deforma-
þiilor de rãsucire. De cele mai multe ori, aceste legãturi se impun în cazul grinzilor de
tip C sau Z care îºi pot pierde stabilitatea lateralã datoritã legãturilor insuficiente.

Pentru elemente solicitate la compresiune, excentricitatea încãrcãrii faþã de centrul de


tãiere poate provoca flambajul prin încovoiere - rãsucire, la o forþa inferioara celei
corespunzãtoare pierderii stabilitãþii prin încovoiere, aºa cum se aratã în Figura 17b.

a.

b.

Fig. 17: Deformaþii de rãsucire


CAPITOLUL 2. 19
PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE

2.3 Strivirea inimii

Fenomenul de strivire a inimii profilelor se produce în dreptul încãrcãrilor concen-


trate sau al reazemelor ºi poate fi o problema importanta pentru profilele ºi tablele
formate la rece, având în vedere urmãtoarele:

(a) În proiectarea elementelor formate la rece nu se prevãd în mod uzual rigi-


dizãri suplimentare pe elemente în dreptul concentrãrilor de forte. Un
exemplu în acest sens sunt tablele cutate pentru acoperiº sau pentru plan-
ºee, care se realizeazã continue peste reazeme.
(b) Zvelteþea pereþilor secþiunilor transversale ºi implicit a inimilor acestora este
în mod obiºnuit mult mai mare decât în cazul profilelor formate la cald;
(c) În multe cazuri inimile se realizeazã înclinate;
(d) Pe secþiunea transversalã, elementul intermediar între talpã, în care se
aplica încãrcarea ºi inima profilului format la rece este o îndoiturã cu o
anumitã razã. Astfel, încãrcarea este aplicatã excentric faþã de inimã.

Strivirea inimii este cu adevãrat o problemã dificil de stãpânit în comportarea profi-


lelor formate la rece ºi de aceea, normele de calcul conþin prevederi speciale pentru
proiectare, în scopul controlãrii acestui fenomen.

2.4 Ductilitatea ºi comportarea în domeniul plastic

Datoritã flambajului sectional, dar ºi datorita ecruisãrii în urma procesului de fabri-


caþie, profilele formate la rece posedã o ductilitate redusã. În general, nu este accep-
tat un calcul plastic pentru acest tip de elemente. Aºa cum s-a arãtat ºi în paragraful
2.1, dupã iniþierea plastificãrii, acest tip de profile prezintã o rezerva de capacitate
portanta foarte scãzuta. Cu toate acestea, pentru elementele încovoiate, normele de
proiectare sunt de acord cu utilizarea rezervelor de capacitate portantã în domeniul
plastic, pentru porþiunile întinse din secþiunile transversale.

Profilele formate la rece pot fi utilizate în structurile supuse la acþiuni seismice


importante, deoarece existe beneficii structurale importante datorate greutãþilor redu-
se, dar un calcul în domeniul plastic nu este permis în aceasta situaþie. În proiecta-
rea antiseismicã, dacã sunt utilizate elemente formate la rece, se utilizeazã un factor
de reducere ψ=1, aºa cum se prevede în normativul de proiectare antiseismicã P 100-
92 (P100, 1992). În noua versiune a normei europene, EUROCODE 8 (EN, 1998) se
prevede pentru structurile metalice cu capacitate de disipare redusã un factor de
comportare q=1.5 (q=1/ψ, ψ=0.667).
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 20
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

2.5 Îmbinãri

Datoritã grosimilor reduse ale pereþilor profilelor formate la rece, metodele convenþio-
nale de îmbinare ca sudarea sau îmbinarea cu ºuruburi sunt desigur posibile, dar aces-
tea sunt în general mai puþin utilizate, accentul punându-se pe tehnici speciale, mai
potrivite materialelor cu grosime redusã. Printre îmbinãrile clasice, specifice profilelor
cu pereþi subþiri formate la rece se pot evidenþia îmbinãrile cu nituri oarbe sau cele cu
ºuruburi autoperforante ºi/sau autofiletante. Bolþurile aplicate prin împuºcare sunt
deasemenea utilizate în mod curent pentru prinderea unei table subþiri de un suport.

Mai recent, existã o serie de mijloace de îmbinare specifice profilelor cu pereþi sub-
þiri, cum ar fi îmbinãrile cu adezivi sau prin presare ºi/sau stanþare.

Îmbinãrile cu adezivi folosesc rãºini epoxidice sau adezivi acrilici. Avantajul îmbinã-
rilor cu adezivi sunt o bunã repartizare a eforturilor în zona îmbinãrii, însã necesitã o
tratare prealabilã a suprafeþelor îmbinate, ºi timp de întãrire a adezivului. Prezintã o
rezistenþã buna la solicitãri de forfecare însã sunt slabe pentru solicitãri de întindere.

Îmbinãrile prin presare (press-joining) sau stanþare, de tip „Rosette“ (Makelainen ºi


Kesti, 1999), reprezintã o metodã nouã de îmbinare a profilelor cu pereþi subþiri. Pen-
tru realizarea îmbinãrii, se executã pe unul dintre elemente o gaurã circularã, iar pe
celalalt o gaurã circularã cu guler. În aceasta este introdus un dispozitiv special, dupã
care se împinge înapoi cu forþa hidraulicã, realizând îndoirea gulerului.

Pot exista ºi îmbinãri speciale, specifice anumitor tipuri de structuri, cum ar fi struc-
turile de depozitare, la care grinzile de susþinere a platformelor de depozitare au la
capete dispozitive speciale de fixare. La aceste tipuri de structuri, în general, stâlpii
sunt alcãtuiþi din profile cu gãuri, pentru a permite fixarea grinzilor la diverse nivele.

2.6 Proiectarea asistatã de experiment

Deºi tehnologia formãrii la rece prezintã avantajul de a permite realizarea unor secþi-
uni variate, puþin uzuale, din punct de vedere al proiectãrii structurale, analiza ºi pro-
iectarea unui asemenea element poate fi deosebit de complexã. Sistemele structurale
alcãtuite din diferite secþiuni formate la rece (cum ar fi învelitoarea acoperiºurilor,
realizatã din pane cu secþiune Z ºi panouri de tablã cutatã) pot conduce la situaþii de
proiectare complexe, acoperite parþial, sau neacoperite de cãtre normele de proiecta-
re. Bineînþeles, analiza numericã cu ajutorul unui program de element finit reprezin-
tã întotdeauna o posibilitate de rezolvare a unor astfel de situaþii, dar de cele mai mul-
te ori modelarea poate fi deosebit de complicatã ºi costisitoare din punct de vedere al
CAPITOLUL 2. 21
PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE

timpului de lucru. Pentru astfel de probleme, normele de proiectare moderne permit


utilizarea de proceduri experimentale pentru evaluarea performantelor structurale.
Analiza experimentalã poate fi utilizatã integral, înlocuind proiectarea prin calcul,
sau poate fi utilizatã în combinaþie cu calculul. Evident, doar laboratoarele acredita-
te pot efectua astfel de programe experimentale ºi elibera certificate de conformitate.

2.7. Baza normativã

În paragraful 1.1. s-a fãcut deja referire la normele pentru proiectarea elementelor din
oþel formate la rece existente în Europa, Statele Unite ale Americii ºi Australia. În
continuare se vor face câteva precizãri referitoare la norma româneascã de profil
„Normativ pentru calculul elementelor din oþel cu pereþi subþiri formate la rece“ indi-
cativ NPO 12-1997 (NPO,1997). Acest normativ este dedicat proiectãrii clãdirilor sau
lucrãrilor inginereºti împreunã cu normativul românesc de bazã pentru proiectarea
elementelor din oþel, STAS 10108/0-78 (STAS, 1978).

Normativul NPO 12-1997 reprezintã versiunea tradusã ºi adaptatã a normei europe-


ne EUROCODE 3, Partea 1.3 (ENV, 1996) care reprezintã norma europeanã unificatã
pentru proiectarea elementelor din oþel formate la rece cu pereþi subþiri. Prevederile
normei europene sunt limitate la elemente din oþel cu grosimile cuprinse între 1.0-
8.0 mm pentru profile, respectiv 0.5-4.0 mm pentru table. Normativul foloseºte în
exclusivitate metoda stãrilor limitã. Prescripþiile de proiectare nu sunt mult diferite
de cele conþinute în norma americanã AISI (AISI, 2001) însã includ, în general, meto-
de de calcul mai avansate. Pentru calculul caracteristicilor eficace ale profilelor com-
primate, spre exemplu, norma europeanã conþine prevederi de calcul mult mai com-
plexe. Cu toate acestea, în comparaþie cu norma americanã (AISI, 2001) respectiv
norma australianã (AS/NZS, 1996, 1998) nu sunt prezentate formule de calcul pentru
flambajul distorsional.

Aceastã lipsã este acoperitã în normativul românesc, Capitolul 5.3 „Pierderea stabili-
tãþii prin distorsiunea secþiunii transversale a barei“ (NPO, 1997) în care sunt prezen-
tate formule complete de calcul.

Normativul românesc introduce deasemenea, în plus faþã de norma europeanã, Capi-


tolul 5.4: „Bare cu secþiune compusã din elemente formate la rece“. În acest capitol
sunt prezentate formulele de calcul pentru verificarea rezistenþei ºi stabilitãþii bare-
lor cu secþiune transversalã compusã, obþinutã prin metode de solidarizare specifice,
a douã sau mai multor profile formate la rece cu pereþi subþiri.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 22
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

2.8 Rezistenþa la foc

Un parametru important pentru determinarea rezistenþei la foc a unui anumit ele-


ment structural este factorul de masivitate, definit prin raportul dintre perimetrul
secþiunii transversale supus acþiunii focului ºi aria secþiunii transversale. În cazul
profilelor formate la rece, datoritã grosimilor reduse ale pereþilor secþiunii, acest
factor are valori ridicate, ceea ce conduce la rezistenþe la foc reduse. Din acelaºi
motiv, în cazul profilelor formate la rece, protecþia la foc cu vopsea intumescentã
nu este eficientã.

Aplicarea sprayurilor grele, deºi eficientã în mod obiºnuit, nu este o soluþie uzualã
pentru profilele formate la rece zincate. De obicei, pentru protecþia la foc a acestui tip
de profile se recomandã îmbrãcarea stâlpilor sau grinzilor cu un sistem de plãci de
gips-carton. Aceasta protecþie asigurã o rezistenþã la foc adecvatã secþiunilor metali-
ce, care îºi pãstreazã o proporþie semnificativã din rezistenþa iniþialã, chiar la tempe-
raturi de 500(C.

Funcþie de numãrul de straturi de plãci ºi de izolaþia termicã suplimentarã, acest tip


de protecþie poate asigura o rezistenþã la foc de pânã la 120 de minute.

2.9 Protecþia anticoroziva

Factorul care guverneazã rezistenþa la coroziune a profilelor formate la rece este tipul
ºi grosimea tratamentului de protecþie aplicat. Procedeul de fabricare la rece are avan-
tajul ca protecþia anticorozivã poate fi aplicatã pe tablã de bazã în timpul fabricãrii ºi
înainte de laminare. În consecinþã, tablã zincatã poate fi trecutã prin rolele de lami-
nare ºi nu mai necesitã alte tratamente.

Galvanizarea se executã cu o cantitate de 275 grame de zinc pe metru pãtrat (Zn 275),
corespunzãtor unei grosimi a stratului de zinc de 20 µm pe fiecare parte a tablei. Pro-
tecþia prin zincare este suficientã pentru asigurarea rezistenþei la coroziune pentru
toatã durata de viaþã a unei clãdiri, cu condiþia ca aceasta sã fi fost construitã în mod
adecvat. Protecþia anticorozivã poate fi uºor distrusã ca urmare a manipulãrii ºi trans-
portului profilelor. În cazul efectuãrii gãurilor în profilele zincate, în mod obiºnuit nu
mai este necesar nici un tratament ulterior, din moment ce stratul de zinc se transfe-
rã pe suprafeþele neprotejate.

Perioada de viaþã a protecþiei anticorozive a fost studiatã de cãtre British Steel ºi alþi
2
autori (Burling P.M, 1990). Pierderea greutãþii zincului este de aproximativ 0.1g/m pe
an în interiorul clãdirii.
CAPITOLUL 2. 23
PROBLEME SPECIFICE ÎN PROIECTAREA ELEMENTELOR FORMATE LA RECE

Un alt tip de protecþie anticorozivã utilizat în cazul profilelor formate la rece cu pereþi
subþiri este protecþia cu materiale plastice. Acest tip de protecþie constã în acoperirea
suprafeþei oþelului cu un strat de material plastic, care poate fi aplicat prin proiecta-
rea pe suprafaþã de protejat a unui strat de material plastic topit în stare lichidã, prin
scufundarea elementului din oþel în suspensii de pulberi protectoare, care se întãresc
ulterior, sau prin aplicarea directã a unor folii. Materialul plastic se poate aplica pe
banda de oþel înainte de formarea profilului. Acoperirea benzilor cu un strat de zinc
sau de material plastic are ca efect ºi prelungirea duratei de exploatare a instalaþiilor
de formare la rece prin reducerea uzurii, deoarece aceste materiale de protecþie sunt
mai moi decât oþelul.

Tehnicile de protecþie descrise pot fi ºi combinate între ele. De exemplu, existã posi-
bilitatea aplicãrii unei protecþii ‘duplex’ care constã dintr-un strat iniþial de zinc
depus prin galvanizare ºi acoperit ulterior în mod suplimentar cu un strat de vopsea
sau de material plastic. Spre exemplu, în cazul tablelor cutate de tip LINDAB, tablã
de oþel este zincatã la cald ºi protejatã în sistem multistrat. Stratul final de protecþie
cu Poliester (PE) sau High built poliester (HBPE) conferã o rezistenþã deosebitã la
coroziune ºi o bunã stabilitate la acþiunea razelor UV. Partea inferioarã este protejatã
de un strat special de lac. Opþional acesta poate fi înlocuit cu strat NoConDrop, strat
ce reþine condensul ºi nu permite picurarea. Tabla astfel protejatã are durata de viaþã
de peste 50 de ani.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 24
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
CAPITOLUL 3. 25
EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

3. Exemple de aplicare ale profilelor formate


la rece în construcþii

3.1 Avantajele utilizãrii profilelor


formate la rece în construcþii
Într-o serie de publicaþii întitulatã „Light Steel“, Steel Construction Institute (SCI) a
publicat un ghid de proiectare a construcþiilor utilizând profilele formate la rece
(Grub, 1997). În acest ghid este datã urmãtoarea lista de avantaje ale utilizãrii profi-
lelor formate la rece în construcþii.

Avantaje în timpul execuþiei

* Asamblare uºoarã într-o largã gamã de forme structurale ºi arhitecturale;


* Existã o serie de metode de instalare ºi îmbinare bine pusã la punct;
* Existã o gamã largã de elemente prefabricate, elementele putând fi livrate la
lungimea necesarã ºi cu toate gãurile pentru ºuruburi realizate din fabricã;
* Asamblare relativ uºoarã ºi rapidã pe ºantier; elemente individuale sau
chiar subansamble din structurã pot fi manipulate montate manual, fãrã uti-
laje de ridicare suplimentarã; manopera este redusã ºi nu necesitã o calificare
deosebitã.
* Eventualele modificãri ale structurii se pot realiza pe ºantier mult mai uºor
decât în cazul profilelor laminate la cald, aceasta evident cu aprobarea pro-
iectantului;
* Utilizarea eficientã a materialului conduce la construcþii competitive;
* Protecþia la foc se realizeazã cu uºurinþã; sistemele de gips-carton pentru
protejarea elementelor structurii de rezistenþã pot realiza o rezistenþã la foc de
pânã la 120 minute;
* Verificãrile pe ºantier sunt reduse la minim.

Avantaje în timpul exploatãrii

* Structuri mai uºoare ºi eficiente pot fi realizate într-o mare varietate de forme;
* Se pot realiza deschideri mai mari decât în cazul utilizãrii elementelor din
lemn;
* Sistemul structural permite în general realizarea de spaþii tehnice pentru
cabluri electrice ºi conducte sanitare;
* Orice instalaþii suplimentare se pot ataºa simplu pe sistemul structural;
* Nu se considerã în calculul sarcinii termice;
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 26
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

* Materialele de protecþie la foc pot fi înlocuite cu uºurinþã în urma unui


eventual incendiu;
* Realizeazã o bunã protecþie termicã ºi evitã formarea condensului, în cazul
respectãrii detaliilor de realizare;
* Protejezã mediul înconjurãtor pe toatã duratã de viaþã, sunt reciclabile ºi
demolarea se face cu pierderi minime (Burstand, 2000).

Trebuie subliniat faptul ca utilizarea profilelor formate la rece conduce la realizarea


de construcþii uºoare; greutatea scãzutã este un avantaj deosebit de important în cazul
terenurilor de fundare slabe, sau a lucrãrilor de etajare sau mansardare, caz pentru
care încãrcarea suplimentarã asupra fundaþiilor existente trebuie minimizatã.

Pe de altã parte, profilele formate la rece se pot combina fãrã probleme cu profilele
laminate la cald, în zone în care sunt impuse deschideri sau încãrcãri mari. Deaseme-
nea, pentru clãdirile multietajate, realizate din profile laminate la cald, apar beneficii
structurale importante dacã se þine cont de rezistenþã la acþiuni orizontale a panouri-
lor de învelitoare din profile formate la rece ºi tablã cutatã (Mazzolani ºi Piluso, 1996).

3.2 Aplicaþii

În acest paragraf sunt arãtate câteva aplicaþii ale elementelor din oþel formate la rece
în construcþii, în care sunt utilizate produsele LINDAB.

• Elemente de învelitoare

În mod tradiþional, elementele formate la rece au fost utilizate ca ºi pane pentru


acoperiº sau rigle de susþinere a tablei cutate pentru pereþi (Figura 18). În general sunt
folosite secþiuni de tip Z, care faciliteazã suprapunerile, realizate în scopul creºterii
eficienþei structurale.

• Cadre pentru structura de rezistenþã

Tot mai mult, în ultimii ani, profilele formate la rece sunt utilizate ºi pentru structura
de rezistenþã propriu-zisã a clãdirilor, realizându-se cadre cu stâlpi ºi rigle alcãtuite
din secþiuni compuse, aºa cum se aratã în Figura 19.

• Pereþi despãrþitori

O aplicaþie specialã o constituie pereþii despãrþitori pentru clãdiri de locuit sau


administrative. Aceºti pereþi sunt realizaþi din plãci de gips-carton dispuse pe profile
formate la rece cu pereþi subþiri, aºa cum se aratã în Figura 20.
CAPITOLUL 3. 27
EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

Fig. 18: Profile Z ºi C utilizate pentru: a) pane de acoperiº (ALCATEL-DATATIM, Timiºoara) ºi


b) rigle de perete (ARBEMA, Arad)

Fig. 19: Cadre transversale pentru structura de rezistenþã, alcãtuite din secþiuni compuse
(ARBEMA, Arad)

• Panouri prefabricate de perete (sistem „wall-stud“)

Panourile de perete pot fi preasamblate în fabricã ºi montate pe ºantier, aºa cum se


aratã în Figura 21.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 28
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 20: Perete despãrþitor în interiorul unei clãdiri

Fig. 21: Sistem de panouri prefabricate pentru pereþi ºi acoperiº din lemn
CAPITOLUL 3. 29
EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

Fig. 22: Instalarea elementelor prefabricate pentru o casã de locuit unifamilialã


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 30
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 23: Panouri prefabricate realizate cu profile for-


mate la rece perforate

• Grinzi pentru planºee (Figurile 24a,b,c,d, 25)

Profilele formate la rece pot fi utilizate ca o alter-


nativã la grinzile din lemn pentru planºee cu
deschideri reduse.

Fig. 24: Grinzi pentru planºee:


(a) Profile C amplasate pe grinzile principale ale structurii de rezistenþã metalice
(b) Profile C amplasate direct pe pereþii prefabricaþi (sistem „wall-stud“)
(c) Detaliu prindere grindã de planºeu
(d) Montarea tablei cutate pentru un planºeu uºor
CAPITOLUL 3. 31
EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

Fig. 25: Structura planºeului: grinzi din profile formate la rece ºi tablã cutatã, amplasate pe
structura de rezistenþã metalicã

• Panouri de tablã profilatã pentru planºee mixte oþel-beton (Figurile 26, 27a,b).

În aceastã situaþie tablã cutatã are rol de cofraj pierdut, dar conlucreazã deasemenea
cu betonul la preluarea eforturilor, realizându-se astfel un planºeu mixt oþel-beton.

• Ferme (Figurile 28, 29)

Fermele metalice din profile formate la rece cu pereþi subþiri se realizeazã în mod
uzual folosind îmbinãri cu ºuruburi obiºnuite. Existã deasemenea posibilitatea real-
izãrii îmbinãrilor cu ºuruburi autofiletante sau prin stanþare (sistem „Rosette“)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 32
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 26: Planºee din beton cu tablã cutatã ºi grinzi metalice

Fig. 27: Planºeu mixt oþel-beton:


(a) Cofrajul din tablã cutatã ºi armãturi;
(b) Poziþionarea tablei pe grinzile metalice.

Fig. 28: Ferme realizate din secþiu-


ni compuse din profile C de tip
LINDAB, îmbinate cu ºuruburi,
pentru o supraetajare (Alcatel,
Timiºoara)
CAPITOLUL 3. 33
EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

Fig. 29: Sistem „Wall Stud“ cu uti-


lizarea fermelor pentru acoperiº
(Dubina, 2002):
(a) structura de rezistenþã
(b) clãdirea finisatã
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 34
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

• Cadre din elemente îmbinate cu suruburi pentru clãdiri industriale (Figura 30)

Fig. 30: Structura de rezistenþã pentru o supraetajare, realizatã din secþiuni compuse
(Dubina, 2001):
(a) vedere generalã; (b) secþiune compusã;
(c) detaliu îmbinare steaºinã d) detaliu îmbinare coamã
CAPITOLUL 3. 35
EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

• Sisteme de depozitare

În general, sistemele de depozitare sunt realizate din profile formate la rece perforate,
cu sisteme speciale de prindere, pentru a putea schimba uºor poziþia pe verticalã a
rafturilor pentru depozitarea produselor (Figurile 31, 32).

Fig. 31: Sisteme de depozitare

Fig. 32: Elemente ºi detalii de


îmbinare pentru sisteme de depoz-
itare
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 36
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 33: Unitãþi modulare prefabricate utilizate pentru un cãmin studenþesc la Universitatea din
Walles, Cardiff (Lawson, 1999)
(a) Unitate modularã prefabricatã; (b) Clãdirea în timpul construcþiei; (c) Clãdirea finisatã.

• Clãdiri prefabricate

O aplicaþie larg rãspânditã pentru profilele formate la rece o constituie unitãþile de


locuit prefabricate, uºor de transportat. Acestea se pot utiliza pentru construcþii
sezoniere sau chiar pentru clãdiri obiºnuite, aºa cum se aratã în Figura 33.
CAPITOLUL 3. 37
EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

• Silozuri

Pereþii silozurilor sunt de obicei rigidizaþi si sprijiniþi de profile formate la rece. Tabla
profilatã la rece poate fi deasemenea utilizatã pentru realizarea pereþilor, aºa cum se
aratã în Figura 34.

Fig. 34: Silozuri (Fabrica de bere


ARBEMA, Arad)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 38
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

References

1. AISI – American Iron and Steel Institute (1996): Cold-Formed Steel Design
Manual, Washington, D.C., 1996.
2. AISI – American Iron and Steel Institute (1999): Specification for the Design of
Cold-Formed Steel Structural Members with Commentary, 1996, Edition,
Supplement No. 1, Washington, D.C., 1999.
3. AISI – American Iron and Steel Institute (2001): North American Specification for
the Design of Cold-Formed Steel Structural Members with Commentary,
Washington, D.C., 2001.
4. AS/NZS 4600 – Australian Standards / New Zealand Standards (1996): Cold-
formed Steel Structures, Sydney.
5. AS/NZS – Australian Standards / New Zealand Standards (1998): Cold-formed
Steel Structures – Commentary (Supplement 1 to AS/NZS 4600:1996), Sydney.
6. Burling, P.M. et al, 1990: Building with British Steel, British Steel pls., England,
No. 1.
7. Burstand, H. (2000): Light Gauge Steel Framing for Housing, SBI – Swedish
Institute of Steel Construction, IISI – International Iron and Steel Institute
Publication 170, Brussels, Belgium.
8. Dubina, D. (1995): Structural characteristics of cold-formed sections, in Seminar
on Eurocode 3-Part. 1.3: Cold-formed gauge members and sheeting (Ed. D.
Dubina, I. Vayas), Ed. Klidarithmos C. Books, Athens, 9-63.
9. Dubina, D. (1996): Coupled instabilities in bar members, General Report in
Coupled Instabilities in Metal Structures – CISM’96 (Rondal J., Dubina D. &
Gioncu V., Eds.) Imperial College Press, London, 119-132.
10. Dubina, D., Rondal, J. & Vayas, I, Editors (1997): Design of Steel Structures;
EUROCODE 3-Worked Examples, Bridgeman Ltd., Timisoara, Romania.
11. Dubina, D. (2000), Recent research advances and trends on coupled instability of
bar members, General Report – Session 3: Bar Members, in Coupled Instabilities
in Metal Structures – CIMS’2000 (Camotin D., Dubina D. And Rondal J., Eds.),
Imperial Colleague Press, Lisbon, London, 131-144.
12. Dubina, D. (2001), The ECBL approach for interactive buckling of thin-walled
steel members, Steel & Composite Structures 2001; 1(1):75-96.
13. Dubina, D., Ungureanu, V., Georgescu, M., Fülöp, L. (2001): Innovative Cold-Formed
Steel Structure for Restructuring of Existing RC or Masonry Buildings by Vertical
Addition of Supplementary Storey, in THIN-WALLED STRUCTURES „Advances and
Developments“, Elsevier (Ed. by J. Zaras, K. Kowal-Michalska, J. Rhodes), 187-194.
14. Dubina, D., Ungureanu, V., Fülöp, L., Nagy, Zs. & Larsson, H. (2001): LINDAB
Cold-Formed Steel Structures for Small and Medium Size Non-Residential
CAPITOLUL 3. 39
EXEMPLE DE APLICARE ALE PROFILELOR FORMATE LA RECE ÎN CONSTRUCÞIE

Buildings in Seismic Zones, in the 9th Nordic Steel Construction Conference –


NSCC2001, Helsinki, Finland, June 18-20 2001, Ed. by P. Makelainen, J. Kesti, A.
Jutila, O. Kaitila, 463-470.
15. ECCS – European Convention for Constructional Steelwork (1987): European rec-
ommendations for design of Light Gauge Steel Members, ECCS Technical
Committee 7, Brussels.
16. ECCS – European Convention for constructional Steel Work, TWG 7.5 (1998):
Worked Examples accounting to Eurocode 3 Part 1.3, Brussels.
17. ENV1998 (1994): EUROCODE 8 – Design provisions for earthquake resistant
Structures. CEN, European Committee for Standardisation, Brussels.
18. ENV 1993-1-3 EUROCODE 3 (1996), Design of Steel Structures, Part 1.3: General
Rules, Supplementary Rules for Cold-Formed Thin-Gauge Members and Sheeting,
CEN/TC 250/SC3 – European Committee for Standardisation, Brussels.
19. Grub, P.J. (1997), Building Design using Cold-Formed Steel Sections: Construction
Detailing and Practice. SCI publication P165, the Steel Construction Institute,
London (Ascot).
20. Hancock, G.J. (1997): Light Gauge Construction. Progress in Structural
Engineering and Materials, Vol. I (I), 25-30.
21. Hancock, G.J. (1998), Design of Cold-formed Steel Structures, 3rd Edition,
Australian Institute of Steel Construction, Sydney.
22. Makelainen, P., Kesti, J. (1999): Advanced method for lightweight steel joining.
Journal of Constructional Steel Research, No. 49, 107.116.
23. Mazzolani, M.F., Piluso V (1996): Theory and Design of Seismic Resistant Steel
Frames, E & FN Spon, London.
24. Murray, N.W. (1985): Introduction to the theory of thin-walled structures,
Claredon Press, Oxford.
25. NPO 12-1997 (1997) Normativ pentru calculul elementelor din otel formate la
rece, Buletinul Constructiilor, Vol. 15, 1998
26. Predeschi, R.F., Sinha, B.P., Davies, R. (1997): Advanced connection techniques
for cold-formed steel structures. Journal of Structural Engineering (ASCE), vol.
123(2), 138-144.
27. Rondal, J. and Maquoi, R. (1979): Formulation d’Ayrton-Perry pour le flambement
des barres metalliques. Construction Metallique, 4(1979), 41-53.
28. Rondal, J. (1988): Thin-walled structures, General Report, in Stability of Steel
Structures (Ed. Ivanyi M.), Akademiai Kiado, Budapest, Vol. 2, 849-866.
29. Rhodes, J. (Ed.) (1991): Cold-Formed Members in Constructional Steel Design –
An International Guide, Elsevier, Oxford.
30. Sfiintesco, D. (1970): Fondement experimental des curbes europeenes de flambe-
ment. Construction Metallique 3 (1970).
31. Yu, Wei-Wen (2000): Cold-formed Steel Design (3rd Edition), John Willey & Sons,
New York.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 40
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
CAPITOLUL 5. 41
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

4. PIERDEREA STABILITATII LOCALE


(Voalarea pereþilor)

4.1. Generalitãþi
(1) Efectul voalãrii pereþilor va fi luat în considerare în determinarea rezistenþei ºi
rigiditãþii barelor ºi tablelor profilate la rece. Acest lucru se realizeazã prin utilizarea
caracteristicilor geometrice ale secþiunii eficace, determinate pe baza lãþimilor efica-
ce ale pereþilor componenþi expuºi fenomenului de voalare.

Sensibilitatea la voalare a unui perete plan depinde de tipul de perete, natura solici-
tãrii, marca oþelului ºi zvelteþe (raportul lãþime de perete/grosime de perete). O secþi-
une transversalã poate fi compusã din pereþi interiori rezemaþi pe alþi doi pereþi adia-
cenþi , respectiv pereþi exteriori rezemaþi pe un singur perete adiacent. Pereþii interiori
pot avea rigidizãri intermediare, iar cei exteriori rigidizãri intermediare ºi/sau margi-
nale. în tabelul 3.1 se dau valorile limitã ale zvelteþii de perete peste care se produce
fenomenul de voalare.

Paragrafele urmãtoare din prezentul normativ prezintã calculul de rezistenþã ºi stabi-


litate a elementelor structurale a cãror secþiune transversalã are în componenþã cel
puþin un perete care voaleazã. Calculul elementelor structurale din oþel formate la
rece la care nu se produce voalarea pereþilor se face în conformitate cu STAS 10108/0-
78 cu precizarea cã pot fi luate în considerare prevederile de la punctele 2.6 ºi 2.8.

(2) Lãþimea geometrica bp a peretelui plan utilizatã pentru calculul lãþimii eficace se
defineºte în paragrafele 1.4, 1.5 ºi 2.8.

(3) Deplasarea axei neutre fata de poziþia iniþiala, ca urmare a luãrii în considerare a
ariei eficace, se stabileºte în conformitate cu paragraful 3.5.

(4) Determinarea lãþimii eficace a unui perete plan comprimat ºi/sau încovoiat se face
în funcþie de zvelteþea redusa de perete ºi valoarea fyb a limitei de curgere. Modul de
calcul al lãþimii eficace depinde de tipul de perete ºi se prezintã în paragrafele 3.2 ºi 3.3.

(5) La determinarea rezistentei la voalare, pentru limita de curgere fy se va considera fyb.


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 42
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.2. Pereþi fãrã rigidizãri (pereþi plani)

(1) Coeficientul de reducere ρ utilizat în calculul lãþimii eficace pentru pereþi reze-
maþi pe douã laturi (tabelul 3.2) sau pentru pereþi rezemaþi pe o singurã laturã (tabe-
lul 3.3), se determinã dupã cum urmeazã:
ρ = 1.0 când ≤ 0.673

când > 0.673 (3.1)

unde (3.2)

cu:
σcom= efortul unitar efectiv de compresiune la extremitatea peretelui, calculat în raport
cu aria eficace a secþiunii transversale ºi înmulþit cu coeficientul de siguranþã γM1
kσ = coeficientul de voalare determinat conform tabelului 3.2 sau tabelului 3.3

(2)În starea limitã de rezistenþã capacitatea portantã a unui perete se atinge atunci
când efortul unitar maxim de compresiune atinge limita de curgere. În acest caz, în
relaþia 3.2 σcom se ia:
σcom= σ1.γM1 = fy

(3) Pentru valori ale efortului unitar sub fy (de exemplu în starea limita a exploatãrii
normale) se poate utiliza una din urmãtoarele douã soluþii:

Soluþia 1. Se utilizeazã formulele din paragraful (1) în care σcom= σ1.γM1


unde este efortul unitar efectiv calculat.

Soluþia 2. Se utilizeazã urmãtoarele formule:

ρ = 1 pentru ≤ 0.673

când > 0.673 (3.3)


CAPITOLUL 5. 43
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

În cele de mai sus:

(3.4)

σcom - conform (1)

(3.5)

(4) În tabelele 3.2 ºi 3.3, lãþimea geometrica a peretelui plan este bp. în cazul pereþi-
lor laterali nerigidizaþi intermediar ai cutelor tablei profilate, notaþia ºi este echiva-
lentã cu bp.

(5) În cazul pereþilor laterali ai cutelor tablei profilate poate fi utilizatã ºi o metoda
simplificatã conform paragrafului 3.3.4.

(6) La determinarea lãþimii eficace a unei tãlpi cu o tensiune variabilã, raportul


al tensiunilor poate fi calculat folosind caracteristicile geometrice ale secþiu-

nii brute .

(7) La determinarea lãþimii eficace a unei inimi raportul tensiunilor ψ poate fi calcu-
lat considerând secþiunea eficace a tãlpii comprimate ºi secþiunea brutã a inimii.

(8) Se pot repeta iterativ operaþiile de la (6) ºi (7) folosind secþiunea eficace deja cal-
culatã în locul secþiunii brute.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 44
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
CAPITOLUL 5. 45
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 46
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
CAPITOLUL 5. 47
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

4.3. Pereþi cu rigidizãri marginale sau intermediare

4.3.1. Generalitãþi

(1) Calculul pereþilor cu rigidizãri se bazeazã pe ipoteza cã rigidizarea lucreazã ca o


grindã pe mediu elastic, iar acest mediu elastic are o rigiditate de tip resort care
depinde de rigiditatea la încovoiere a pereþilor plani adiacenþi ºi de condiþiile de mar-
gine ale peretelui în cauza.

(2) Determinarea rigiditãþii la rotire a unei rigidizãri se face aplicând o forþã unitarã
pe unitatea de lungime, aºa cum este exemplificat în fig. 3.1. Rigiditatea C pe unita-
tea de lungime este:
(3.6)

Fig. 3.1. Determinarea rigiditãþii resortului


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 48
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

unde f este sãgeata rigidizãrii datoratã forþei unitare. În fig.3.1 indicele s se refera la
rigiditatea intermediarã, iar indicele r la rigiditatea marginalã.

(3) La determinarea valorilor rigiditãþilor la rãsucire Cq , Cq,1 ºi Cq,2 se va þine cont de


efectele posibile ale altor rigidizãri care existã la acelaºi element sau la alt element al
secþiunii transversale solicitat la compresiune.

(4) Pentru o rigidizare marginalã sãgeata fr se calculeazã cu relaþia:

(3.7)

cu:

(5) Modul de calcul al rigiditãþii Cθ pentru secþiunile C ºi Z este prezentat de aseme-


nea în fig.3.1.

(6) Pentru o rigidizare intermediarã rigiditãþile Cθ,1 ºi Cθ,2 se pot considerã în mod aco-
peritor egale cu zero ºi sãgeata fs are expresia:

(3.8)

(7) Capacitatea portantã a rigidizãrii este datã de rezistenta acesteia la voalare calcu-
latã funcþie de aria ei eficace. Efortul unitar critic de voalare σc se va determina con-
form paragrafului 5.1.2. Prin urmare:

σc = χ . fyb (3.9)

unde:
σc = efortul unitar critic de voalare al rigidizãrii;
χ = coeficient de voalare care se determinã conform paragrafului 5.1.2. funcþie de
zvelteþea relativã de perete sau ( explicitate în cele ce urmeazã) ºi de coeficien-
tul imperfecþiunilor α.
α = 0.13 (conform curbei de flambaj a0)

pentru rigidizãrile marginale (reborduri) sau

pentru rigidizãri intermediare

unde σcr,r ºi σcr,s sunt tensiunile critice de voalare ale rigidizãrii conform 3.3.2, 3.3.3 ºi 3.3.4.
CAPITOLUL 5. 49
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

4.3.2. Rigidizãri marginale

4.3.2.1. Condiþii generale

(1) Rigidizãrile marginale (adicã rebordurile sau rebordurile rigidizate) nu pot fi con-
siderate ca reazem pentru peretele plan adiacent lor, decât dacã unghiul pe care îl fac
cu acest perete se abate de la unghiul drept în oricare sens cu cel mult 45° ºi dacã c
≥ 0.2 bp (unde semnificaþiile notaþiilor „c“ ºi „bp“ rezultã din fig. 3.2). în caz contrar,
aceste rigidizãri nu conteazã ca reazeme.

(2) Aria eficace a rigidizãrilor marginale poate fi calculatã cu metoda generalã, con-
form 3.3.2.2 sau cu metoda simplificatã, conform 3.3.2.3.

4.3.2.2. Metoda generalã

(1) Secþiunea eficace a unei rigidizãri marginale conþine porþiunile eficace ale rigidi-
zãrii (elementele c sau c ºi d din fig.3.2) ºi porþiunea adiacentã eficace a elementului
de lãþime bp.

(2) Aria eficace a rigidizãrilor marginale va fi determinatã conform figurii 3.3, respec-
tându-se urmãtorii paºi:

Fig. 4.2. Tipuri de rigidizãri de margine; notaþii


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 50
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Pas 1: Se determinã aria eficace iniþialã a rigidizãrii marginale considerând-o


ca un element rezemat rigid, care are σcom = fyb (vezi (3), (4) ºi (5));
Pas 2: Se determinã coeficientul de voalare al rigidizãrii, luând în considerare
efectele rezemãrii elastice (vezi (6) ºi (7));
Pas 3: Se îmbunãtãþeºte prin iteraþie valoarea coeficientului de voalare al rigi-
dizãrii (vezi (8) ºi (9)).

(3) Valorile iniþiale ale lãþimilor eficace be1 ºi be2 din fig.3.2 se vor determina din Tabe-
lul 3.3, considerând elementul ca perete interior.

(4) Valorile iniþiale ale lãþimilor eficace cef ºi def din fig.3.2 se obþin astfel:
a) Pentru rebord simplu: cef = r . c
cu r ºi lp calculaþi conform paragrafului 3.2 (1) iar:
ks = 0.5 pentru ≤ 0.35

ks = 0.5 + 0.83 ; pentru 0.35 < < 0.6

b) pentru rebord rigidizat: lãþimea eficace cef se calculeazã ca pentru un perete


interior, iar lãþimea eficace def ca pentru un perete exterior conform 3.2.

(5) Secþiunea eficace a rigidizãrii este:

Ar = t (be2 + cef + def) (3.10)

(6) Tensiunea critica elasticã de voalare σcr,r a rigidizãrii marginale se calculeazã cu


relaþia:

(3.11)

unde Cr se calculeazã conform 3.3.1(2), iar Ir este momentul de inerþie al rigidizãrii


cu aria eficace Ar în raport cu axa neutrã a-a a secþiunii eficace (fig.3.2);

(7) Coeficientul de voalare χ al rigidizãrii marginale se calculeazã cu ajutorul lui σcr,r


cu metoda din 3.3.1(7).

(8) Coeficientul χ se poate îmbunãtãþi iterativ (daca χ< 1), calculând cu efortul uni-
tar , astfel încât:

(3.12)
CAPITOLUL 5. 51
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

(9) Iteraþia se va continua pânã când valoarea lui χ este aproximativ egala, dar mai
mica decât valoarea anterioarã.

(10) Aria eficace redusã a rigidizãrii va fi:

Ar,red = χAr (3.13)

(11) Aria eficace redusã Ar,red poate fi reprezentatã folosind o grosime redusã tred = χt
pentru toate elementele componente ale ariei Ar.

4.3.2.3. Metoda simplificata

(1) Aria eficace redusã a secþiunii transversale a unei rigidizãri marginale Ar se obþi-
ne cu relaþia:

Ar = t(be2 + cef + def) (3.14)

in care lãþimile eficace be2, cef ºi def se obþin din 3.3.2.2(3) ºi (4), exceptând coeficien-
tul ρ care se calculeazã din 3.2(5) cu , astfel încât:

(2) Coeficientul de reducere poate fi luat χ = 0.5 daca:

(3.15)

În caz contrar coeficientul de reducere χ se ia egal cu 1.0 daca:

(3.16)

unde: bp este lãþimea tãlpii peretelui conform fig.3.2;


h - inãltimea inimii adiacente;
Is - momentul de inerþie eficace al rigidizãrii marginale.

(3) Aria redusã a rigidizãrii Ar,red are expresia:


Ar,red = χAr

(4) Aria redusã a rigidizãrii Ar,red se reprezintã considerând grosimea redusã de pere-
te tred = χt pentru toate elementele componente ale ariei Ar.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 52
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 4.3. Secvenþa de calcul a procedurii propuse pentru rigidizãri marginale

1. Secþiunea transversalã brutã ºi condiþii de margine.

2. Secþiunea transversalã eficace:


Σ Aef = Aef.1 + Ar (Pas 1)
(bef.1 = bef.2) pentru Cr = ∞

3. Calculul efortului unitar de bifurcare σcr,r al rigidizãrii


având caracteristicile geometrice Ar, Ir, Cr (Pas 2: Cr se
stabileºte conforma fig. 3.1.).

4. Calculul efortului unitar de voalare redus σc.r utili-


zând coeficientul de reducere χ pentru

5. Calculul ariei eficace reduse Ar.ef utilizând o valoare a


efortului unitar egalã cu limita de curgere fy. Aria pãs-
treazã lãþimile eficace determinate ºi rezultã prin redu-
cerea grosimii de pereþi la valoarea tef.
6. dacã χ1 < 1, iteraþia poate continua aºa cum se indi-
cã la punctul (7) al paragrafului 3.3.2. pana când χn+1 =
χn, dar χn+1 < χn
7. Calculul unei noi valori a ariei eficace reduse, utili-
zând o valoare a efortului unitar egalã cu limita de cur-
gere fy. Aria rezultã prin reducerea grosimii de perete la
valoarea tef(n+1)

4.3.3 Rigidizãri intermediare

4.3.3.1 Condiþii generale

(1) Regulile de calcul prezentate în cele ce urmeazã sunt valabile pentru pereþi inte-
riori. Secþiunea transversalã a rigidizãrii include rigidizarea în sine, plus porþiunile
eficace ale pereþilor adiacenþi. Rigidizãrile intermediare pot fi caneluri (fig. 3.4.a) sau
pliuri (fig. 3.4.b). Lãþimile eficace bef, prezentate în figura 3.4, se determinã conform
celor stipulate în paragraful 3.2, pentru pereþi rezemaþi pe douã laturi. Validitatea
formulei de calcul se limiteazã la cel mult douã rigidizãri intermediare de formã
identicã.
CAPITOLUL 5. 53
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

Fig. 4.4. Tipuri de rigidizãri intermediare; notaþii

(2) Aria eficace a rigidizãrilor intermediare se poate calcula cu metoda generalã, con-
form 3.3.3.2 sau cu metoda simplificatã, conform 3.3.3.3.

4.3.3.2 Metoda generalã

(1)Procedeul de calcul cuprinde urmãtorii paºi, ilustraþi în fig.3.5:


Pas 1: Se determinã secþiunea transversalã eficace a rigidizãrii pe baza lãþimi-
lor eficace calculate considerând rigidizarea ca fiind rigid rezematã cu
(vezi (3) ºi (4);

Pas 2: Se determinã coeficientul de reducere al ariei eficace datoritã voalãrii,


þinând seama de efectele rezemãrii elastice;
Pas 3: Se îmbunãtãþeºte valoarea coeficientului de reducere prin iteraþie.

(2) Valorile iniþiale ale lãþimilor eficace b1,e2 ºi b2,e1 din fig.3.4 se determinã din para-
graful 3.2 considerând elementele plane bp1 ºi bp2 ca pereþi interiori.

(3) Aria eficace a rigidizãrii intermediare se obþine cu relaþia:

As = t(b1,e2 + b2,e1 + bs) (3.17)

în care lãþimea bs se ia din fig.3.4.

(4) Tensiunea criticã de voalare σcr,s a rigidizãrii intermediare se obþine cu formula:

(3.18)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 54
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

unde: K este rigiditatea pe unitatea de lungime (vezi 3.3.1);


Is - momentul de inerþie eficace al rigidizãrii corespunzãtor ariei As dupã axa a-a.

(5) Coeficientul de reducere χ al rezistentei la voalare se obþine din σcr,s conform 3.3.1.

(6) dacã χ<1, valoarea sa se poate îmbunãtãþi prin iteraþie pornind cu o valoare modi-
ficatã a lui ρ obþinutã conform 3.2, astfel încât:

(7) Iteraþia se va continua pânã când valoarea lui χ va fi aproximativ egalã, dar mai
micã decât valoarea precedentã.

(8) Aria eficace a rigidizãrii As,red are expresia:


As,red = χ As (3.19)

(9) La determinarea caracteristicilor secþiunii eficace, aria redusã a rigidizãrii se repre-


zintã folosind o grosime de perete redusã tred = χt pentru toate elementele secþiunii As.

4.3.3.3 Metoda simplificatã

(1) Se calculeazã aria eficace a rigidizãrii intermediare conform 3.3.3.2(3).

(2) Lãþimile eficace b1,e2 ºi b2,e1 se determinã conform 3.2 pentru pereþi interiori, folo-
sind valoarea lui ρ obþinutã din 3.2 cu ,astfel încãt::

(3) Coeficientul de reducere χ poate fi luat:

(3.20)

(3.21)

unde: b = b1 + b2 (vezi fig.3.4);


Is - momentul de inerþie eficace al rigidizãrii pentru secþiunea de arie As faþã de
axa a-a.

(4) Aria eficace a rigidizãrii As,red are expresia:


As,red = χ As
CAPITOLUL 5. 55
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

(5) La determinarea caracteristicilor secþiunii eficace aria redusã a rigidizãrii se repre-


zintã folosind o grosime de perete redusã tred = χt pentru toate elementele secþiunii As.

Fig. 3.5. Secvenþa de calcul a procedurii propuse pentru rigidizãri intermediare

1. Secþiunea transversalã brutã ºi condiþii de margine

2. Secþiunea transversalã eficace:


Σ Aef = Aef,1.1 + Aef.2.1 + As
As = t ( bef, 1.2 + bs + bef, 2.2)
C se ia conform fig. 3.1.
Calculele se efectueazã considerând Cs = ∞ (Pas 1)

3. Calculul efortului unitar critic σcr,s al rigidizãrii inter-


mediare cu caracteristicile geometrice As, Is, Cs (Pas 2, cu
Cs conform fig. 3..1.)

4. Calculul efortului unitar de voalare redus σc,s utili-


zând coeficientul de reducere χ1 pentru

5. Calculul ariei eficace reduse As,ef utilizând o valoare a


efortului unitar egalã cu limita de curgere fy. Aria pãs-
treazã lãþimile eficace determinate ºi se obþine prin
reducerea grosimii de perete la valoarea tef.

6. dacã χ1 < 1, iteraþia poate continua aºa cum se indi-


cã în paragraful 6 de mai sus, pânã când:
χn+1 = χn însã χn+1 < χn

7. Calculul unei noi valori a ariei eficace reduse As.ef utilizând


o valoare a efortului unitar egalã cu limita de curgere. Aria
rezultã prin reducerea grosimii de perete la valoarea tef (n+1)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 56
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.3.4. Reguli speciale de proiectare pentru table profilate

4.3.4.1. Generalitãþi

(1) Pentru rigidizãrile tablelor profilate, adicã rigidizãrile pereþilor supuºi compresiunii
uniforme (cum sunt tãlpile profilaþiei) sau rigidizãrile pereþilor supuºi unui efort unitar
variabil (cum sunt inimile profilaþiei), se prevãd reguli speciale de proiectare. În plus,
este tratat ºi efectul prezentei rigidizãrilor dispuse atât pe tãlpi, cât ºi pe inimã.

Regulile de proiectare enunþate în cele ce urmeazã se bazeazã pe modelul de calcul


introdus în paragrafele 3.3.1 ºi 3.3.3.

(2) Starea limitã a exploatãrii normale este definitã prin douã elemente, ºi anume:
cedarea produsã la reazem ºi sãgeata la mijlocul deschiderii. Aceste elemente ale stã-
rii limitã a exploatãrii normale constituie baza celor douã criterii care trebuie verifi-
cate conform paragrafului 7.3.3.3.(5).

4.3.4.2. Pereþi plani cu rigidizãri intermediare solicitaþi la compresiune uniforma


(Rigidizãri pe tãlpi)

(1) In calculul capacitãþii portante, secþiunea transversala eficace a peretelui este conside-
ratã ca fiind formatã din douã fâºii adiacente colturilor pereþilor verticali cu lãþimile bef/2,
unde bef se determinã conform paragrafului 3.2 ºi din ariile eficace ale rigidizãrilor As,ef.

(2) Când peretele are o singurã rigidizare intermediarã în centrul sãu, valoarea forþei
Ncr,s care provoacã voalarea acestei rigidizãri este:

(3.22)

Fig. 4.6. Perete plan comprimat cu una, douã sau trei rigidizãri intermediare. Notaþii. Secþiuni
transversale ale rigidizãrii pentru calculul ariei As ºi momentului de inerþie Is.
CAPITOLUL 5. 57
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

(3) Când peretele are prevãzute doua sau trei rigidizãri intermediare, valoarea forþei
Ncr,s care provoacã voalarea unei rigidizãri individuale este:

(3.23)

(4) Când peretele are prevãzute trei rigidizãri intermediare, rigidizarea din mijloc nu
se ia în considerare.

(5) Efortul unitar elastic ideal de compresiune este dat de:

(3.24)

(6) Notaþii:
As, Is, b1 sunt definite în figura 3.4.
br = lãþimea geometricã planã a rigidizãrii (fig. 3.6).
bs = lungimea perimetrului rigidizãrii (fig. 3.6).
b0 = lãþimea geometricã totalã a peretelui rigidizat (fig. 3.6).
Kw = coeficient care depinde de legarea peretelui rigidizat cu pereþii adiacenþi;
în absenþa unor investigaþii speciale se poate utiliza valoarea K = 1(nu se
impun restricþii asupra rotirii reazemelor peretelui). Pentru calculul valorii lui
Kw vezi paragraful 3.3.4.3.
bk = bp +

(7) Capacitatea portantã a rigidizãrii este datã de efortul unitar de voalare σc obþinut
cu ajutorul valorilor χ aºa cum se prezintã în paragraful 3.3.1 ºi al zvelteþei reduse λs.

(8) Aria eficace a rigidizãrii supuse la compresiune este în acest caz:

As,ef = χ . As

ºi va rezulta prin reducerea grosimii de perete la valoarea tef.

(9) La calculul sãgeþii, secþiunea transversalã eficace a peretelui se va alcãtui din


zonele eficace ale porþiunilor de perete dintre rigidizãrile intermediare ºi reazeme
(pereþi verticali), la care se adaugã rigidizãrile intermediare. Aria acestor rigidizãri nu
va fi redusã, adicã:

As,ef = As (3.25)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 58
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.3.4.3. Determinarea coeficientului Kw definit în cadrul paragrafului 3.3.4.2.

(1) Coeficientul Kw din relaþia de calcul a forþei critice de voalare Ncr,s, depinde de lun-
gimea lb a undelor de voalare din talpa comprimatã, dupã cum urmeazã:

Kw = Kw0 când (3.26)

(3.27)

Când talpa comprimatã are o singura rigidizare intermediarã:

(3.28)

(3.29)

Când talpa comprimatã are douã sau trei rigidizãri:

(3.30)

(3.31)

4.3.4.4. Pereþi plani cu rigidizãri intermediare solicitaþi de un efort unitar variabil


(rigidizãri ale inimilor)

(1) La calculul capacitãþii portante a peretelui, secþiunea transversalã eficace a acestuia


este consideratã ca fiind alcãtuitã din lãþimile eficace adiacente tãlpilor (determinate
conform paragrafului 3.2.1) din planul neutru ºi din rigidizãrile intermediare. Pentru a
þine cont de flambajul rigidizãrii, aria ei eficace se reduce conform paragrafului 3.3.3.

(2) La calculul sãgeþilor, secþiunea transversalã eficace a peretelui se va alcãtui din


lãþimile eficace ale pereþilor plani componenþi plus rigidizãrile intermediare. Aria
secþiunii transversale a rigidizãrilor nu se va reduce, adicã:

As,ef = As (3.32)

(3) Zonele eficace ale secþiunii transversale a inimii sunt ( fig. 3.7):
CAPITOLUL 5. 59
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

a) Zona adiacentã tãlpii comprimate, având aria eficace t sef,1 cu

ºi

b)Aria eficace As.ef a rigidizãrii intermediare de pe inima, calculatã conform


punctului (5) de mai jos.
c)Zona adiacentã axei care trece prin centrul de greutate. Centrul de greutate
este determinat pentru aria brutã a peretelui rigidizat (inima integral eficace):
t.sef,n cu sef,n = 1.5 sef,1 (3.33)

d) Zona întinsã a secþiunii transversale a inimii.

(4) dacã se stabileºte una din relaþiile:

sef,1 + sef,n ≥ sn (vezi fig. 3.7 - 1) atunci inima este integral eficace.
sef,1 + sef,2 ≥ sa (vezi fig. 3.7 - 2,3) atunci întreaga lãþime sa de pe inimã este eficace.

Lãþimea geometrica sa include douã porþiuni eficace cu lãþimile:

adiacenta coltului profilului ºi (3.34)

adiacenta rigidizãrii intermediare. (3.35)

(5) Pentru o rigidizare intermediarã situatã în zona comprimatã a inimii, aria secþiunii
transversale a acestei rigidizãri supusã la voalare se va reduce dupã cum urmeazã:

(3.36)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 60
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

unde: As = ( sef,2 + sef,3 + ss)t ; cu sef,2 ºi sef,3 conform figurii 3.8b.


σc = efort unitar de voalare obþinut cu valoarea χ conform paragrafului 3.3.1.
ºi cu zvelteþea redusã λs

în care ec este distanþa dintre fibra extremã a tãlpii comprimate ºi centrul de


greutate conform figurii 3.7. în determinarea poziþiei centrului de greutate al
tablei profilate, inima se considerã integral eficace (se ia cu aria bruta), iar tal-
pa comprimatã se ia cu secþiunea redusã.
(3.37)

(3.38)

sef,2 = sef,1 (1+0.5 ) (3.39)

sef,3 = sef,1 (1 + 0.5 ) (3.40)

sef,4 = sef,1(1 + 0.5 ) (3.41)

sef,5 = sef,1(1 + 0.5 ) (3.42)

sef,n = 1.5 sef,1 (3.43)


unde ec este distanþa de la centrul de greutate al secþiunii eficace la talpa com-
primatã, iar distantele ha, hb ,hsa ºi hsb se iau din fig.3.7.

(6) Dimensiunile sef,1-sef,n vor fi determinate conform (5), apoi modificate dacã întrea-
ga secþiune a inimii este eficace, astfel:

- la o inima nerigidizatã, dacã sef,1 + sef,n ≥ sn, atunci inima este eficace pe toatã lungi-
mea ei si:
sef,1 = 0.4 sn (3.44)
sef,n = 0.6 sn (3.45)

- la o inimã rigidizatã, dacã sef,1 + sef,2 ≥ sa, atunci porþiunea sa este eficace si:

(3.46)
CAPITOLUL 5. 61
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

sef,2 = sa(1+0.5 )(2+0.5 ) (3.47)

- la o inimã cu o rigidizare, dacã sef,3 + sef,n ≥ sn, atunci porþiunea sn este eficace si:

(3.48)

(3.49)

- la o inimã cu douã rigidizãri:


- dacã sef,3 + sef,4 ≥ sb, atunci porþiunea sb este eficace si:

(3.50)

(3.51)

- dacã sef,5 + sef,n ≥ sn, atunci porþiunea sn este eficace si:

(3.52)

(3.53)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 62
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

(7) Pentru o singurã rigidizare sau pentru rigidizarea mai apropiatã de talpa compri-
matã în cazul inimilor cu douã rigidizãri, tensiunea criticã elasticã de voalare este:

(3.54)

iar efortul unitar elastic ideal de compresiune este dat de formula:

(3.55)

unde: Is = momentul de inerþie al ansamblului format din rigidizarea în sine ºi douã


fâºii eficace cu lãþimea sef,1 alãturate ei, conform paragrafului 3.2.2. (vezi ºi fig.
3.8c). în calculul valorii lui Is diferenþele eventuale de pantã între fâºiile efica-
ce ale inimii situate de o parte ºi de alta a rigidizãrii, se neglijeazã:
s1 = 0.9 ( sa + ssa + sc); (vezi fig. 3.7 - 2) (3.56)
s1 = sa + ssa + sb + ; (vezi fig. 3.7 - 3) (3.57)

a1 = s1 - sa - ssa/2; (vezi figurile 3.8 a ºi 3.7) (3.58)


Kf = coeficient care depinde de restricþia apãrutã datoritã legãturii între inimã
ºi tãlpi ( la rezemarea peretelui). Kf = 1 se utilizeazã în cazul unei rezemãri arti-
culate; în absenþa unor date mai precise, se va utiliza Kf= 1.

(8) Aria eficace redusã se determinã cu relaþia:

ºi Asa,red ≤ Aºa (3.59)

(9) dacã tãlpile sunt nerigidizate, coeficientul χ se obþine direct din σcr,sa folosind
metoda de la 3.3.1(7).
CAPITOLUL 5. 63
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

(10) dacã tãlpile sunt rigidizate, coeficientul χ se obþine folosind metoda de la 3.3.1(7)
cu tensiunea criticã modificatã σcr,mod de la paragraful 3.3.4.4.

(11) Pentru inimile cu doua rigidizãri, aria eficace redusã Asb,red ?pentru a doua rigidi-
zare este egala cu Asb.

(12) La determinarea caracteristicilor secþiunii eficace, aria eficace redusã Asa,red se


obþine prin folosirea unei grosimi reduse tred=?χ t pentru toate elementele componen-
te ale Aºa. dacã poziþia finala a axei dusa prin centrul de greutate este determinatã
printr-un procedeu iterativ, caracteristicile secþiunii transversale pot fi îmbunãtãþite
iterativ pornind de la lãþimea eficace sef,a obþinutã cu relaþia:

(3.60)

4.3.4.5. Table profilate cu rigidizãri atât pe tãlpi cât ºi pe inima

(1) În acest caz, prezentat în fig.3.9, interacþiunea dintre flambajul prin încovoiere al
rigidizãrilor tãlpii ºi inimii se va lua în considerare prin folosirea unei tensiuni criti-
ce elastice σcr,mod pentru ambele tipuri de rigidizãri, obþinuta astfel:

(3.61)

unde: σcr,s este tensiunea criticã pentru o rigidizare intermediara a tãlpii, conform 4.3.4.2;
σcr,sa este tensiunea criticã elasticã pentru o rigidizare a inimii sau pentru rigi-
dizarea apropiatã de talpa comprimatã, conform 3.3.4.3.

Fig. 3.9. Exemplu de secþiune transversala eficace pentru tabla cutatã cu rigidizãri intermedia-
re pe talpã ºi pe inimã
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 64
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

În fig.3.9, GGA este axa centrului de greutate pentru cazul când inima ºi rigidizarea
intermediara de pe talpa comprimatã sunt integral eficace, iar GGB este axa centrului
de greutate al secþiunii transversale eficace.

4.3.4.6. Reguli speciale de proiectare pentru table profilate perforate

(1) Calculul tablelor profilate perforate poate fi efectuat dupã regulile de la tablele
profilate neperforate, dacã se utilizeazã urmãtoarele grosimi eficace de perete:

(2) Pentru calculul caracteristicilor geometrice ale secþiunii se utilizeazã:

a
tef = 1.18 t (1-0,9 ), iar 0.25 ≤ ≤ 0.8 (3.62)

unde:
d = diametrul perforaþiei
a = distanþa între centrele gãurilor.

(3) Pentru calculul lãþimilor eficace ºi al ariilor eficace ale rigidizãrilor intermediare,
se utilizeazã:

tefb = 1.18 t (1 - ), iar 0.2 ≤ ≤1 (3.63)

(4) Pentru determinarea valorii de calcul Rd a rezistentei la cedarea prin deformare


locala („crippling“) a unei singure inimi nerigidizate, se utilizeazã:

(3.64)

unde: spr = lãþimea perforaþiei din inimã


si = lãþimea geometrica totalã a inimii
sip = lungimea perimetrului inimii

(5) Regulile de calcul de mai sus conduc la rezultate destul de acoperitoare. Prin încer-
cãri de laborator se poate ajunge la soluþii mai economice.
CAPITOLUL 5. 65
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

3.4. Metoda simplificatã pentru


determinarea lãþimii eficace de perete

Procedura simplificatã care se poate urma pentru determinarea lãþimii eficace a unui
perete care voaleazã este urmãtoarea:

a) Se determinã coeficientul de voalare kσ funcþie de raportul ψ al distribuþiei efortu-


rilor unitare în perete, cu ajutorul tabelelor 3.2 sau 3.3.

b) Se determinã zvelteþea redusã de perete cu formula:

(3.65)

unde:
(3.66)

iar: bp = lãþimea geometricã planã a peretelui


t = grosimea peretelui
fy = fyb [N/mm2]

c) se determinã coeficientul de reducere ρ cu una din formulele:

ρ = 1 pentru ≤ 0.673

pentru > 0.673 (3.67)

d) Se stabileºte valoarea lãþimii eficace cu ajutorul tabelelor 3.2 sau 3.3, dupã caz.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 66
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

3.5 Utilizarea abacelor pentru calculul lãþimii eficace

a) Pereþi rezemaþi pe o singurã laturã solicitaþi la compresiune uniforma

Abaca de calcul din fig. 3.10 permite obþinerea directã a zvelteþei eficace de perete
, pornind de la zvelteþea de perete . S-a notat cu „c“ lãþimea geometricã pla-

nã a peretelui bp ºi cu „cef“ lãþimea eficace a peretelui. Curba s-a obþinut introducând


o valoare k = 0.43 (compresiune purã) în formula 3.36 ºi scriind cã:

(3.68)

cu r definit în relaþia 3.37. S-au mai introdus ºi condiþiile:


- cef ≤ c, ceea ce genereazã bisectoarea diagramei;
- ≥ 15.

b) pereþi interiori incovoiaþi


CAPITOLUL 5. 67
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

Abacele din figura 3.11 a, b, c, ne permit sã obþinem direct zvelteþea eficace func-
þie de zvelteþea de perete d/t.ε ºi de parametrul ψ de distribuþie al eforturilor unitare
pe lãþimea peretelui (a inimii). S-a notat cu „d“ lãþimea geometrica planã a peretelui
rezemat pe douã laturi, respectiv cu „def“ lãþimea eficace a acestui perete. Procedura
urmatã este aceeaºi cu cea pentru pereþii rezemaþi pe o singurã laturã, cu deosebirea
~
ca în acest caz coeficientul de voalare kσ depinde de ψ Bisectoarea ºi palierele curbe-
lor fiecãrei abace au aceeaºi origine ca ºi în cazul anterior. Curba trasatã cu linie între-
ruptã pe fiecare dintre cele trei abace din fig. 3.11 reprezintã locul geometric al extre-
mitãþilor palierelor ºi faciliteazã interpolãrile în zona ei.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 68
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
CAPITOLUL 5. 69
CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALAREA PEREÞILOR

3.6 Caracteristici geometrice ale secþiunilor


eficace ale profilelor cu pereþi subþiri

Pornind de la lãþimile eficace ale pereþilor se pot determina caracteristicile geometri-


ce ale secþiunilor eficace la profilele cu pereþi subþiri. Acest calcul nu pune nici o pro-
blemã în cazul solicitãrii secþiunii la compresiune uniformã. Nu este la fel în cazul
solicitãrii secþiunii la încovoiere, unde distribuþia eforturilor unitare depinde de lãþi-
mile eficace ºi de modificarea poziþiei centrului de greutate al secþiunii eficace în
raport cu centrul de greutate al secþiunii brute.

Pentru evitarea unui calcul iterativ (cerut de aceasta situaþie) se propune urmãtoarea
procedurã:

- se calculeazã aria eficace a tãlpii comprimate, consideratã ca supusa unei


compresiuni uniforme;
- se calculeazã raportul ψ al eforturilor unitare în inimã, lucrând cu o secþiune
dreaptã alcãtuitã din talpa întinsã, din partea eficace a tãlpii comprimate ºi din
inimi (a cãror arie nu se reduce);
- în continuare se deduce lãþimea eficace a inimii (sau a inimilor) profilelor;
- se determinã centrul de greutate al pãrþilor eficace din secþiunea transversalã
a profilului ºi se calculeazã caracteristicile geometrice ale secþiunii eficace în
raport cu noul centru de greutate.

Figura 3.12 prezintã secþiunile eficace ale unui profil C supus la compresiune sau
încovoiere. Pentru determinarea momentului rezistent trebuie luat în calcul, în mod
evident, modulul de rezistenta minim Wef al secþiunii eficace. Efortul de compresiu-
ne se considerã în mod convenþional pozitiv.

Trebuie de asemenea subliniat cã la profilele a cãror secþiune dreaptã nu este bisime-


tricã, apare un moment încovoietor suplimentar, egal cu produsul dintre efortul nor-
mal ºi excentricitatea eN (vezi 4.3). Acest moment încovoietor suplimentar va trebui
luat în considerare la verificarea secþiunii.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 70
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
CAPITOLUL 4. 71
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

4. CALCULUL DE REZISTENÞÃ AL BARELOR ºI


TABLELOR PROFILATE ÞINÂND CONT DE VOALA-
REA PEREÞILOR

4.1. Generalitãþi

(1) Acest capitol cuprinde reguli de proiectare pentru situaþia în care elementele for-
mate la rece sunt supuse voalãrii, însã nu apare pierderea de stabilitate globalã. Pen-
tru acele bare la care apar fenomene de instabilitate de altã naturã, cauzate de com-
presiune, se vor consulta capitolele 5 ºi 6.

(2) În cele ce urmeazã, se ia în considerare efectul zvelteþilor de perete b/t cu valori


relativ ridicate asupra comportamentului inelastic, a cedãrii prin deformare localã a
inimii („web crippling“), a modificãrii distribuþiei tensiunilor în tãlpi datoritã forfecã-
rii („shear lag“). Aceste efecte pot fi determinate ºi pe cale experimentalã.

(3) Efectul voalãrii pereþilor asupra fenomenelor de instabilitate globalã, cum ar fi


flambajul prin încovoiere sau încovoiere-rãsucire sunt tratate în capitolele 5 ºi 6. La
acele secþiuni unde distorsiunea secþiunii transversale are o influenþã importantã, se
va lua în considerare interacþiunea dintre acest tip de instabilitate ºi flambajul prin
încovoiere sau prin încovoiere-rãsucire al elementului structural.

(4) Schema staticã a structurii se va trasa pe linia centrelor de greutate ale secþiunii
brute a barelor.

4.2. Bare solicitate la întindere

(1) În cazul barelor solicitate la întindere purã se va verifica urmãtoarea condiþie:

NSd ≤ Nt,Rd (4.1)

unde:
NSd – efortul axial de întindere provenit din încãrcãrile de calcul;
Nt,Rd – efortul capabil la întindere al barei, care se determinã ca valoare mini-
mã între ºi rezistenþa la întindere a secþiunii nete, în funcþie de tipul

conectorului utilizat (conform capitolului 8), iar γM0=1.1 ºi γM2=1.25.


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 72
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.3. Bare solicitate la compresiune axialã

(1) În cazul barelor solicitate la compresiune axialã, se va lua în considerare efectul


voalãrii pereþilor conform paragrafelor 3.2 sau 3.3. Calculul efortului capabil al barei
se va face utilizând secþiunea transversalã eficace a acesteia. Acþiunile se considerã
aplicate în centrul de greutate al secþiunii brute.

(2) Secþiunea transversalã eficace se determinã considerând cã întreaga secþiune bru-


tã este supusã unei compresiuni uniforme. Se va lua în considerare ºi deplasarea axei
neutre a secþiunii (vezi punctul (5)).

(3) Se presupune ca s-au luat mãsuri de împiedicare a flambajului prin încovoiere sau
rãsucire al barei (vezi capitolul (5)).

(4) Se va verificã urmãtoarea relaþie:

NSd ≤ Nc,Rd (4.2)

unde:
NSd = forþa axialã de compresiune provenitã din încãrcãrile de calcul

(4.3)

cu: γM1 = 1.1


Aef=aria secþiunii transversale eficace pentru solicitarea de compresiune uniformã,
calculatã conform paragrafelor 3.2 sau 3.3.

(5) Forþa axialã dintr-o barã se considerã ca acþioneazã în centrul de greutate al secþiu-
nii brute, în timp ce forþa rezistenþã a secþiunii se presupune cã acþioneazã în centrul
de greutate al secþiunii eficace. De aceea, se va tine seama de momentul încovoietor
apãrut ca urmare a deplasãrii axei neutre a secþiunii, calculat dupã cum urmeazã:

∆MSd = NSd . eN (4.4)

unde:
eN=deplasarea axei centrului de greutate al secþiunii eficace faþã de axa centru-
lui de greutate al secþiunii brute (fig.4.1).
În consecinþã, calculul se va face ca pentru o barã supusã concomitent la solicitãrile
de compresiune axialã ºi încovoiere, conform paragrafului 4.6.
CAPITOLUL 4. 73
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

Fig. 4.1. Secþiunea transversala eficace solicitata la compresiune

(6) Când , în calculul valorii Nc,Rd se poate folosi valoarea medie pe secþiune

a limitei de curgere fya (vezi paragraful 2.6)

4.4. Bare solicitate la încovoiere

(1) În cazul pereþilor solicitaþi la compresiune din încovoiere, se va lua în considera-


re efectul voalãrii conform paragrafului 3.2 sau 3.3 si, dacã este semnificativ, efectul
modificãrii distribuþiei eforturilor unitare în tãlpi datoritã forfecãrii („shear lag“), con-
form paragrafului 4.4.4.

(2) Se presupune cã s-au luat mãsuri pentru împiedicarea flambajului prin încovoie-
re-rãsucire. În cazul în care acest mod de pierdere a stabilitãþii este totuºi posibil, se
vor aplica regulile de calcul din paragraful 6.

(3) Pot fi calculate conform prevederilor de mai jos grinzile supuse la încovoiere, încãr-
cate în planul inimii ºi având ambele tãlpi asigurate prin contravântuiri. Contravân-
tuirile trebuie însã calculate în mod corespunzãtor (vezi capitolul 7).

(4) Rezerva plasticã din zona întinsã a secþiunii poate fi utilizatã în cazul încovoierii
drepte (monoaxiale) fãrã a fi impusã nici o condiþie de deformaþie.

(5) Rezerva plasticã din zona comprimatã a secþiunii poate fi ºi ea utilizata dacã se
întrunesc urmãtoarele condiþii:
(a) Elementul nu este solicitat la rãsucire ºi nu este supus la flambaj prin rãsu-
cire, încovoiere sau încovoiere-rãsucire. Distorsiunea pereþilor comprimaþi ai
secþiunii transversale este împiedicatã.
(b) Valoarea de calcul a limitei de curgere fy nu include efectul formãrii la rece,
adicã fy = fyb
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 74
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

(c) Raportul dintre înãlþimea zonei comprimate a inimii ºi grosimea inimii nu


depãºeºte valoarea .

(d) Valoarea de calcul a forþei tãietoare VSd nu depãºeºte valoarea , unde


t.hi=Ainima.
(e) Nici una dintre inimile secþiunii analizate nu se abate de la verticala cu un
0
unghi mai mare de 30 .
(f) Încovoierea este monoaxialã.

(6) Atunci când se lucreazã cu momentul capabil calculat conform paragrafului 4.4.3.,
nu este admisã redistribuirea momentelor încovoietoare la grinzi ºi table profilate con-
tinue. Redistribuirea momentelor încovoietoare poate fi admisã doar atunci când este
justificatã prin încercãri de laborator.

4.4.1. Verificarea în domeniul elastic a elementelor încovoiate monoaxial

(1) Caracteristicile geometrice ale secþiunii transversale se vor determina în general


pe secþiunea transversalã eficace, conform celor stipulate în capitolul 3.

(2) În cazul încovoierii drepte (monoaxiale), se va verifica respectarea condiþiei:

MSd ≤ Mc,Rd (4.5)

unde:
MSd = momentul încovoietor produs de încãrcãrile de calcul;
Mc,Rd = momentul capabil al secþiunii transversale si:

(4.6)

(3) Dacã modulul de rezistenþã Wef este egal cu modulul elastic Wel al secþiunii brute:

(4.7)

unde fya este valoarea medie a limitei de curgere pe secþiunea transversalã.


CAPITOLUL 4. 75
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

4.4.2. Verificarea în domeniul elastic a elementelor încovoiate biaxial

(1) Atunci când în fibra cea mai comprimatã a secþiunii încovoiate s-a atins limita de
curgere, este necesarã respectarea urmãtoarei condiþii:

(4.8)

cu:
My,Sd, Mz,Sd = momentele încovoietoare în raport cu axele principale de inerþie
provenite din încãrcãrile de calcul;
Mcy,Rd, Mcz,Rd sunt definite în paragraful 4.4.1.

(2) Pentru a se evita efectuarea prea multor paºi de iteraþie, zonele eficace ale inimii
se pot stabili pe baza raportului obþinut pe o secþiune cu talpa comprimatã

redusã la secþiunea ei eficace, însã cu inima integral eficace (vezi fig. 4.2.).

(3) Dacã curgerea apare mai întâi la fibra comprimatã a secþiunii ºi sunt îndeplinite
condiþiile de la 4.4(5), valoarea lui Wef se va determina pe baza unei distribuþii linia-
re a tensiunii de-a lungul secþiunii transversale.

Fig. 4.2. Secþiunea transversalã eficace solicitatã la încovoiere


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 76
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.4.3. Calculul în domeniul plastic

(1) Când curgerea apare în fibra cea mai întinsã a secþiunii este permisã utilizarea
rezervei plastice a zonei întinse fãrã nici o condiþie de deformaþie pânã când efortul
unitar de compresiune atinge valoarea fy. În acest caz, modulul de rezistenþã parþial
plastic eficace se va baza pe o distribuþie biliniarã a tensiunii în zona întinsã ºi linia-
rã în zona comprimatã. Se considerã satisfãcãtoare determinarea lui bef conform 3.2
cu bc calculat pe baza unei distribuþii biliniare a tensiunii, dar ignorând forma distri-
buþiei tensiunii la determinarea lui ψ.

(2) În cazul în care condiþiile (a)-(e) de la paragraful 4.4 punctul (5) sunt îndeplinite,
se va limita valoarea momentului capabil al secþiunii transversale Mc,Rd pe baza valo-
rii maxime a deformaþiei specifice din zona comprimatã εc:

(vezi ºi fig. 4.3) (4.9)

unde:

Cy este un coeficient determinat dupã cum urmeazã:

a) La pereþii rezemaþi pe douã laturi, fãrã rigidizãri intermediare:

Cy = 3 când

când

Cy = 1 când

b) La pereþi rezemaþi pe o singurã laturã (solicitaþi la compresiune uniformã)


Cy = 1
c) La pereþi cu rigidizãri (marginale sau intermediare)
Cy = 1

(3) Modulul de rezistenþã parþial plastic Wpp se bazeazã pe o distribuþie a tensiunii


biliniarã, atât în zona întinsã, cât ºi comprimatã (fig.4.3).
CAPITOLUL 4. 77
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

Fig. 4.3. Momentul capabil plastic al secþiunii

4.4.4. Modificarea distribuþiei eforturilor unitare normale datoritã


eforturilor de forfecare („shear lag“)

(1) La grinzile încovoiate cu tãlpi late, deformaþiile ºi eforturile unitare normale în tãlpi
nu sunt distribuite uniform, aºa cum prevede teoria lui Navier.

Distribuþia eforturilor unitare normale pe talpã prezintã un maxim în dreptul inimii, iar
extremitãþile tãlpii sunt mai puþin solicitate. Rezultã aluri ale diagramelor pe tãlpi de
tipul celor prezentate în fig. 4.4, ca urmare a nerespectãrii ipotezei secþiunilor plane.

Datoritã lãþimii tãlpilor ºi a acþiunii eforturilor unitare de taiere, fibrele longitudinale


alãturate ale aceleiaºi tãlpi nu se deformeazã la fel. Deformaþia fibrelor este cu atât
mai micã („întârzie“) cu cât fibrele sunt mai depãrtate de îmbinarea inimã-talpã.
Fenomenul se numeºte „întârziere datorita forfecãrii“ („shear lag“ în limba englezã).
Ca o consecinþã a acestui fenomen, eforturile unitare normale s care apar în fibrele
longitudinale ale secþiunii situate la aceeaºi distanþã de axa neutrã, nu sunt egale.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 78
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 4.4. Distribuþia eforturilor unitare normale pe tãlpile grinzilor încovoiate

Pentru necesitãþile calculului, se defineºte o „lãþime eficace a tãlpii pentru efort uni-
tar“, mai micã decât lãþimea geometricã a acesteia ºi pe care efortul unitar maxim smax
se considerã uniform distribuit.

Deformaþiile neuniforme produse de eforturile unitare de tãiere în tãlpi au ca efect ºi


mãrirea deplasãrilor grinzii (a sãgeþilor), faþã de valorile determinate conform teoriei ele-
mentare a încovoierii drepte. Utilizând un raþionament similar cazului eforturilor unita-
re, se poate defini o „lãþime eficace de talpa pentru deformaþii“, diferita în principiu de
„lãþimea eficace a tãlpii pentru efort unitar“. În practicã însã, ea se ia egalã cu aceasta.

Noþiunea de „lãþime eficace“ asociatã fenomenului de „întârziere datoritã forfecãrii“,


fiind definitã pe baza unei teorii de ordinul I, nu este legatã de un semn anume al efor-
turilor unitare normale: Fenomenul se produce la fel atât în tãlpile întinse, cât ºi în cele
comprimate.

Se va evita confundarea „lãþimii eficace“ asociatã fenomenului de „întârziere datoritã


forfecãrii“, cu „lãþimea eficace“ asociatã fenomenului de voalare a pereþilor subþiri ºi
care este utilizatã numai în cazul pereþilor parþial sau integral comprimaþi.

Se va þine cont de interacþiunea dintre întârzierea datoritã forfecãrii ºi voalare în cazul


tãlpilor comprimate.

Fenomenul de întârziere datoritã forfecãrii, definit aici în cazul particular al unei


grinzi încovoiate, se manifestã în general la panourile plane rigidizate supuse la com-
presiune sau la întindere.

(2) Acest fenomen se ia în considerare la tãlpile elementelor încovoiate dacã lungi-


mea lM între punctele de moment nul este mai micã decât 20, unde b0 este lãþimea tãl-
pii care determinã fenomenul, conform fig.4.4.1. .Aria eficace a secþiunii transversa-
le va fi redusã ca urmare a efectului forfecãrii („shear lag“). În absenþa altor informaþii
se vor respecta regulile de calcul de mai jos:
CAPITOLUL 4. 79
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

(3) La pereþi întinºi: bef = λα . b0 (4.10)


La pereþi comprimaþi: bef = λα . ρ . b0 (4.11)

unde:
λ=coeficient de reducere corespunzãtor efectului de forfecare („shear lag“), sta-
bilit funcþie de alura diagramei de momente ºi de raportul b0/lM (vezi fig. 4.4.3)
ρ = coeficient de reducere corespunzând fenomenului de voalare a pereþilor
(vezi paragraful 3.2).
pentru pereþi rigidizaþi

pentru pereþi nerigidizati

b = distanþa dintre axele inimilor (fig. 4.4.1)


b0=jumãtatea distanþei dintre axele inimilor sau lãþimea geometrica a peretelui
în consolã (fig. 4.4.1)

(zvelteþea de perete)
lM = distanþa mãsuratã pe axa longitudinalã a barei între punctele de moment
încovoietor nul.

Fig. 4.4.1. Lãþimea eficace b

Fig. 4.4.2. Tãlpi cu rigidizãri intermediare


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 80
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
CAPITOLUL 4. 81
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

(4) În cazul tãlpilor cu rigidizãri intermediare, distanþa b între axele inimilor se va


înlocui cu valoarea b’, unde b’ reprezintã lãþimea tãlpii, inclusiv perimetrul rigidizã-
rii, conform figurilor 4.4.2. ºi 4.4.3.

(5) La grinzi continue cu alura diagramei de momente conform fig. 4.4.4 se admite
utilizarea unei metode simplificate, în cadrul cãreia lungimea lM se poate înlocui prin
lungimea le, cu condiþia ca raportul deschiderilor alãturate sã nu depãºeascã 1.5, iar
lungimea consolei sã nu depãºeascã jumãtatea deschiderii alãturate ei.

Fig. 4.4.4. Metode simplificate pentru calculul lãþimii eficace la grinzile continue
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 82
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.5. Elemente structurale solicitate


la întindere ºi încovoiere

(1) În cazul elementelor structurale solicitate simultan cu forþa de întindere NSd ºi


momentele încovoietoare My,Sd ºi Mz,Sd se va verifica urmãtoarea condiþie:

(4.12)

unde:
Wef,y,t este modulul de rezistenþã eficace la fibra cea mai întinsã dacã secþiunea
este solicitatã la încovoiere purã dupã axa y-y;
Wef,z,t este modulul de rezistenþã eficace la fibra cea mai întinsã dacã secþiunea
este solicitatã la încovoiere purã dupã axa z-z;
γM=γM0 dacã Wef =Wel pentru axa de încovoiere respectivã, în caz contrar γM=γM1.
Pentru definirea celorlalte mãrimi din condiþia de mai sus, vezi paragrafele 4.2
ºi 4.4.

(2) Dacã Wef,y,t ³ Wef,y,c sau Wef,z,t ³ Wef,z,c (unde Wef,y,tc ºi Wef,z,c sunt modulele de rezis-
tenþã eficace la fibra cea mai comprimatã dacã secþiunea eficace este solicitatã la înco-
voiere purã dupã axa respectivã), este necesarã satisfacerea condiþiei:

(4.13)

în care coeficientul ψvec=0.8 þine seama de efectele vectoriale.

4.6. Elemente structurale solicitate


la compresiune ºi încovoiere

(1) La elemente structurale supuse la compresiune ºi încovoiere, va fi verificatã urmã-


toarea condiþie:

(4.14)

unde Ae, ∆My,Sd ºi ∆Mz,Sd sunt definite la 4.3, iar Wef,y,c ºi Wef,z,c sunt definite la 4.5.

(2) Dacã Wef,y,c ≥ Wef,y,t sau Wef,z,c ≥ Wef,z,t este necesarã ºi satisfacerea relaþiei:

(4.15)

unde Wef,y,t, Wef,z,t si ψvec sunt definite la 4.5.


CAPITOLUL 4. 83
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

4.7. Elemente structurale solicitate la torsiune

(1) În cazul în care încãrcarea este aplicatã excentric faþã de centrul de rãsucire, tre-
buie þinut cont de momentul de torsiune rezultat. Poziþia relativã a axei principale de
inerþie faþã de centrul de rãsucire depinde de forma secþiunii transversale eficace.

(2) Deoarece eforturile unitare provenite din împiedicarea deplanãrii secþiunilor (in
special a celor deschise) la rãsucire reduc substanþial capacitatea portantã a elemen-
tului, momentele de torsiune trebuie evitate pe cât posibil sau efectele de torsiune tre-
buie reduse prin mãsuri constructive.

(3) Este necesarã ºi verificarea urmãtoarelor relaþii:

(4.16)

(4.17)

(4.18)

τv,y+τv,z =eforturi unitare de forfecare produse de forþele tãietoare Vy,Sd, respec-


tiv Vz,Sd, calculate pe secþiunea transversalã brutã
τT =suma eforturilor unitare de forfecare din rãsucirea liberã ºi deplanarea sec-
þiunii, calculate pe secþiunea transversalã brutã
σN =efort unitar normal produs de forþa axialã NSd
σM,y; σ M,z = eforturi unitare normale produse de momentele încovoietoare My,Sd,
respectiv Mz,Sd ºi raportate la secþiunea transversalã eficace.
σω = efort unitar normal din deplanarea secþiunii transversale la rãsucire.
γ M1 = 1.1
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 84
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.8. Verificarea la forfecare a inimilor

4.8.1. Forþa tãietoare capabilã a secþiunii

(1) În cazul inimilor solicitate de forþe tãietoare se va verifica urmãtoarea condiþie:

VSd ≤ Vi,Rd (4.19)

unde:
VSd = forþa tãietoare provenitã din încãrcãrile de calcul;
Vi,Rd = forþa tãietoare capabilã a secþiunii si:

(4.20)

cu:
τi =efort unitar de forfecare capabil dat în tabelul 4.1, funcþie de λi.
hi =înãlþimea inimii între punctele de intersecþie ale axelor tãlpilor ºi inimii
F=unghiul de înclinare al inimii faþã de tãlpi
t = grosimea inimii
fy=fyb
γM1=1.1

Tabelul 4.1. Efortul unitar capabil de forfecare

τi/fy pentru inima τi/fy pentru inima rigidizatã


nerigidizatã în secþiunea în secþiunea de pe reazem
de pe reazem (de exemplu cu corniere de inimã)

λi <1.40

1.40≤λi

În Tabelul 4.1 ºi este distanþa între punctele de intersecþie ale axelor tãlpilor ºi inimii.

(2) Rigidizãrile în secþiunile de pe reazem (de exemplu cornierele de pe inima) au


rolul de a împiedica deplanarea inimii. Ele vor fi calculate la valoarea integralã a reac-
þiunii reazemului.
CAPITOLUL 4. 85
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

(3) La pereþi cu rigidizãri intermediare longitudinale (fig. 4.5), valoarea de calcul a


efortului unitar de forfecare τi se obþine din tabelul 4.1 funcþie de zvelteþea λi, unde:

(4.21)

însã nu mai micã decât valoarea:

(4.22)

În relaþia 4.15 coeficientul voalãrii kτ se va lua:

(4.23)

unde:
Is = momentul de inerþie al rigidizãrii longitudinale în raport cu axa paralelã
cu pãrþile plane ale peretelui, determinat conform paragrafului 3.3.4.4. pentru
o secþiune transversalã prezentatã în figura 4.5.b.
hi = lãþimea peretelui
hp = lãþimea maximã dintre zonele plane componente ale peretelui.

Fig.4.5. Notaþii pentru rigidizãrile inimii


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 86
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.8.2. Efortul capabil la deformarea localã a inimii („web crippling“)

(1) Încãrcãrile concentrate sau reacþiunile aplicate pe lungimi mici asupra pofilelor
formate la rece încovoiate pot provoca cedarea acestora prin deformare plasticã loca-
lã a inimii (vezi fig. 4.6.1).

Cedarea are loc datoritã valorilor ridicate ale efortului unitar de compresiune în zone-
le inimii supuse acestor solicitãri, care provoacã deformarea plasticã localã. Douã
moduri posibile de cedare sunt prezentate în fig. 4.6.2.

Fig. 4.6.1.

Fig. 4.6.2.
CAPITOLUL 4. 87
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

(2) În cazul inimilor solicitate de încãrcãri concentrate sau al inimilor care preiau o
reacþiune, se va verifica condiþia:

RSd ≤ Ra,Rd (4.24)

unde: RSd = valoarea de calcul a încãrcãrii concentrate sau a reacþiunii reazemului.


Ra,Rd = efortul capabil al inimii la cedare prin deformare, calculat în cele ce
urmeazã:

a) dacã inima este nerigidizatã:


– pentru o secþiune transversalã cu o singura inimã conform 4.8.2.1;
– pentru celelalte cazuri, inclusiv tablele, conform 4.8.2.2.
b) dacã inima este rigidizatã, conform 4.8.2.3.

(3) dacã pe inima se aplicã corniere calculate la valoarea integralã a reacþiunii reaze-
mului, cedarea prin deformare locala a inimii nu se va produce ( fig. 4.7).

(4) Trebuie sã se acorde atenþie influentei deschiderilor adiacente diferite ºi/sau încãr-
cãrilor inegal distribuite asupra valorii forþelor de cedare prin deformarea inimii („web
crippling“).

(4) În cazul grinzilor cu secþiunea transversalã în forma de I alcãtuitã din douã secþi-
uni U sau alte secþiuni similare, îmbinarea inimilor trebuie efectuatã cât mai aproape
de tãlpile grinzii.

Fig. 4.7.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 88
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.8.2.1 Secþiuni transversale cu o singura inima nerigidizata

(1) Rezistenta inimii la cedare prin deformare pentru astfel de secþiuni, prezentate în
fig.4.8, se determinã conform (2) dacã sunt respectate condiþiile:

≤ 200

≤6
o o
45 ≤ Φ ≤ 90

unde: hw este înãlþimea inimii mãsurata între liniile mediane ale tãlpilor;
r – raza interioarã a coltului;
Φ – unghiul de înclinare a inimii faþã de tãlpi.

Fig.4.8. Secþiuni transversale cu o singura inima

(2) Dacã sunt îndeplinite condiþiile de la (1) rezistenþã Ra,Rd se determinã astfel:
a) pentru o singurã forþã aplicatã sau reacþiune(fig.4.9a):
I) dacã c ≤ 1.5hi:
– pentru o secþiune cu tãlpi rigidizate:

(4.25)

– pentru o secþiune cu tãlpi nerigidizate:


– dacã ≤ 60:

(4.26)
CAPITOLUL 4. 89
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

– dacã > 60:

(4.27)

II) dacã c> 1.5hi:


– dacã ≤ 60:

(4.28)

– dacã > 60:

(4.29)

b) pentru douã forþe de sens opus aflate la o distanþa e < 1.5hi (fig.4.9b):
I) dacã c ≤ 1.5hi:

(4.30)

II) dacã c> 1.5hi:

(4.31)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 90
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

a) O singurã forþã aplicatã sau reacþiune


I) c≤ 1.5hi:

II) c> 1.5hi:

b) Forþe de sens opus cu e<1.5hi


I) c≤ 1.5hi:

II) c> 1.5hi:

Fig.4.9. Forþe concentrate ºi reacþiuni-secþiuni cu o singurã inimã

(3) Valorile constantelor k1 – k5 se calculeazã cu formulele:

k1 = (1.33-0.33k)
k2 = (1.13-0.15 ) dar 0.50 ≤ k2 ≤ 1.0

k3 = 0.7+0.3( )2

k4 = (1.22-0.22k)
k5 = (1.06-0.06 ) dar k5 ≤ 1.0

unde: k = [cu fyb în N/mm2]


CAPITOLUL 4. 91
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

ss este lungimea de rezemare; în cazul a douã forþe distribuite pe lungimi dife-


rite se va considera cea mai micã dintre ele.

4.8.2.2 Secþiuni transversale cu douã sau mai multe inimi nerigidizate

(1) Dacã sunt îndeplinite condiþiile:


– distanþa de la forþa sau reazem la capãtul liber (fig.4.10) c> 40mm;
– ≤ 10

– ≤ 200sinΦ
o o
– 45 ≤ Φ?≤ 90

unde r, hi ºi Φ? au semnificaþia de la 4.8.2.1., rezistenþa la cedare prin deformare loca-


lã are expresia:

(4.32)

unde: la este lungimea reazemului pentru categoria hotãrâtoare(vezi (3));


α – coeficientul categoriei de încãrcare.

(2) Valorile lui la ºi α se dau în (3) ºi (4). Categoria de încãrcare (1 sau 2) depinde de
distanþa e între forþa concentratã ºi cel mai apropiat reazem sau de distanþa c de la
reazem sau forþa concentratã la capãtul liber (fig.4.11), astfel:

a) Categoria de încãrcare 1 (fig.4.11a) cuprinde urmãtoarele cazuri:


– distanþa e ≤ 1.5hi de la forþa aplicatã la reazemul cel mai apropiat;
– distanþa c ≤ 1.5hi de la forþa aplicatã la capãtul liber;
– distanþa c ≤ 1.5hi de la capãtul reacþiunii reazemului la capãtul liber.

Fig.4.10. Secþiuni transversale cu douã sau mai multe inimi


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 92
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

b) Categoria de încãrcare 2 (fig.4.11b) cuprinde cazurile când:


– distanþa e > 1.5hi de la forþa aplicatã la reazemul cel mai apropiat;
– distanþa c > 1.5hi de la forþa aplicatã la capãtul liber;
– distanþa c > 1.5hi de la capãtul reacþiunii reazemului la capãtul liber
– reacþiunea unui reazem interior.

a) Categoria de încãrcare I
e ≤ 1.5hi

c ≤ 1.5hi

b) Categoria de încãrcare II
e > 1.5hi

c > 1.5hi

reazem intermediar

Fig.4.11. Încãrcãri concentrate ºi reacþiuni – secþiuni cu douã sau mai multe inimi

(3) Lungimea de rezemare are urmãtoarele valori:

a) Pentru categoria 1: la = 10mm

b) Pentru categoria 2:
– dacã βv ≤ 0.2: la = ss
– dacã βv ≥ 0.3: la = 10mm
CAPITOLUL 4. 93
PIERDEREA STABILITÃÞII LOCALE

– dacã 0.2 < βv < 0.3: se interpoleazã liniar între valorile lui la pentru 0.2 ºi
0.3, unde:

(4.33)

în care |Vsd,1 | ºi |Vsd,2 | sunt valorile absolute ale forþelor tãietoare de fiecare parte a
forþei concentrate sau reacþiunii reazemului ºi | Vsd,1 | ≥ | Vsd,2 |.

(4) Coeficientul α are urmãtoarele valori:

– pentru încãrcãri concentrate de categoria 1se va lua:


αi = α1 = 0.057 pentru secþiuni Ω ºi U
αi = α1 = 0.075 pentru table profilate.

– pentru încãrcãri concentrate de categoria 2 se va lua:


αi = α2 = 2 α1

4.8.2.3 Secþiuni transversale cu inimi rigidizate

(1) La profilele care au rigidizãri longitudinale (pliuri) pe inimã, valoarea de calcul a


reacþiunii reazemului Ra,Rd se determinã înmulþind valoarea determinatã la 4.8.2.2 sau
4.8.2.3 cu factorul Κa,s, unde:

(4.34)

neputând însã depãºi valoarea:

cu emax ºi emin reprezentând respectiv distanþa maximã ºi minimã între axa medianã a
inimii ºi o dreaptã care uneºte punctele de intersecþie ale axei inimii cu axa tãlpilor,
b1 = lãþimea geometrica a tãlpii încãrcate
hp = distanþa dintre talpa încãrcatã ºi rigidizarea intermediarã (pliul) de pe inima cea
mai apropiatã.
Pentru precizãri în legãturã cu mãrimile definite mai sus se va consulta fig. 4.12.

(2) Relaþia 4.29 este aplicabilã pentru 2 < <12 ºi pentru un pliu astfel executat

pe inimã încât sã se obþinã douã porþiuni plane de inimã, situate de o parte ºi de alta
a acestui pliu, excentrice de o parte ºi de alta a liniei drepte care uneºte colþurile (vezi
fig. 4.12). Pentru orice altã formã constructivã a inimii, capacitatea portantã a aceste-
ia va fi determinatã prin încercãri de laborator.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 94
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

4.9. Elemente structurale solicitate


la încovoiere cu forþa tãietoare

(1) Elementele structurale solicitate la acþiunea combinatã a momentului încovoietor


MSd ºi a forþei tãietoare VSd vor fi verificate þinând cont de interacþiunea acestor soli-
citãri, dupã cum urmeazã:

a) conform paragrafelor 4.4 ºi 4.8.1:

(4.35)

b) conform paragrafelor 4.4 ºi 4.8.2:

(4.36)

(4.37)

(4.38)

(2) În cazul inimilor nerigidizate, rezistenþa la deformare localã („web crippling“) a ini-
mii Ra,Rd este de obicei determinantã, însã la inimi cu rigidizãri speciale, cum ar fi cor-
nierele de pe inimã (în dreptul reazemului) este necesar sã se ia în considerare inter-
acþiunea dintre momentul încovoietor ºi forþa tãietoare.
CAPITOLUL 5. 95
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

5 . CALCULUL DE STABILITATE AL
ELEMENTELOR COMPRIMATE

Capitolele 5 ºi 6 conþin prevederi pentru determinarea efortului capabil la flambaj al


barelor. Ca o alternativã la aceste prevederi, barele pot fi verificate printr-un calcul de
ordinul II cu imperfecþiuni în cadrul cãruia se lucreazã cu caracteristicile geometrice
ale secþiunii eficace.

5.1. Flambajul prin încovoiere al


barelor solicitate la compresiune axialã

5.1.1. Generalitãþi

(1) Calculul capacitãþii portante a barei se va face utilizând secþiunea transversalã efi-
cace, determinatã pentru solicitarea de compresiune uniformã (vezi paragraful 4.3,
punctele (1) ºi (2)).

(2) O barã este solicitatã la compresiune axialã dacã direcþia încãrcãrii de compresi-
une trece prin centrul de greutate al secþiunii eficace (vezi 4.3(5)).

(3) La secþiunile monosimetrice ºi nesimetrice, în urma voalãrii, centrul de greutate


al secþiunii eficace îºi schimbãa poziþia. În acest caz, bara se va verifica la compresi-
une cu încovoiere conform capitolului 6.

Fig.5.1. Deplasarea axei neutre a secþiunii eficace faþã de axa neutrã a secþiunii brute
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 96
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

5.1.2. Verificarea la flambaj prin încovoiere

(1) Se verificã urmãtoarea condiþie:

NSd ≤ Nb,Rd (5.1)

unde NSd s-a definit în subcapitolul 4.3;


Nb,Rd = efortul capabil al barei la flambaj prin încovoiere, care se va determina
dupã cum urmeazã:

(5.2)

, insa χ ≤ 1 (5.3)

(6.3)

Dacã ≤ 0.2, atunci χ = 1.

S-au folosit notaþiile:


fy = fyb
A = aria secþiunii transversale brute
Aef = aria secþiunii transversale eficace (determinata conform capitolului 3
pentru cazul compresiunii uniforme ºi pentru un efort unitar egal cu limita de
curgere).

= (5.5)

Ncr = forþa criticã elasticã la flambaj prin încovoiere, determinatã pentru secþi-
unea brutã a barei.
λ = l/ig este zvelteþea barei pentru modul de flambaj care conduce la cea mai
micã valoare a lui χ.

(5.6)

ig =raza de inerþie dupã axa corespunzãtoare (y sau z), determinatã pe baza


caracteristicilor geometrice ale secþiunii brute.
α =coeficient al imperfecþiunilor, a cãrui valoare se ia în funcþie de curba de
flambaj corespunzãtoare secþiunii transversale a barei din tabelul 5.1.
CAPITOLUL 5. 97
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

Tabelul 5.1. Factorul imperfecþiunilor α

Curba de flambaj a0 a b c
α 0.13 0.21 0.34 0.49

(2) Curba de flambaj corespunzãtoare secþiunii transversale a barei se va determina


din tabelul 5.2.

Secþiunile transversale care nu apar în tabelul 5.2 vor fi încadrate în curbele de flam-
baj din acest tabel prin analogie

5.1.3. Lungimi de flambaj

(1) Lungimile de flambaj l pentru bare cu diverse condiþii de rezemare (condiþii de


capãt) vor fi determinate conform propunerii STAS 10108/0-78.

(2) Lungimea de flambaj l a unei bare comprimate, având deplasãrile laterale împiedi-
cate la ambele extremitãþi, poate fi luatã în mod acoperitor egalã cu lungimea L a barei.

5.2. Flambajul prin rãsucire ºi


flambajul prin încovoiere-rãsucire al barei

5.2.1. Generalitãþi

(1) Flambajul prin rãsucire constituie o condiþie de verificare pentru secþiunile des-
chise, simetrice faþã de un punct. Secþiunile monosimetrice pot flamba prin încovo-
iere-rãsucire atunci când Iy < Iz, respectiv prin încovoiere când Iy >Iz. Atunci când
flambajul se produce ºi prin încovoiere, verificarea se face conform paragrafului
5.1.2. In fig.5.2 se prezintã exemple de secþiuni transversale pentru care flambajul
prin încovoiere-rãsucire poate constitui condiþie de proiectare.

5.2.2. Verificarea la flambaj prin rãsucire sau la flambaj prin


încovoiere – rãsucire

(1) Efortul capabil la flambaj Nb,Rd se va determina conform paragrafului 5.1.2, cu dife-
renþa ca zvelteþea redusã a barei λ se calculeazã considerând valoarea minimã dintre
Ncr,T ºi Ncr,FT, unde:
– Ncr,T este forþa criticã elasticã de flambaj prin rãsucire
– Ncr,FT este forþa criticã elasticã de flambaj prin încovoiere – rãsucire.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 98
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Fig. 5.2. Sectiuni transversale pentru care flambajul prin încovoiere-rasucire poate constitui
criteriu de proiectare

(2) Se utilizeazã curba de flambaj „b“ (vezi paragr. 5.1.2).

(3) La secþiunile transversale simetrice în raport cu axa maxima de inerþie y-y, identi-
ce sau similare celor prezentate în fig. 5.2, forþele critice elastice Ncr,T ºi Ncr,Ft se vor
determina dupã cum urmeazã:

(5.7)

(5.8)

unde:

A = aria brutã a secþiunii transversale


i20 = i2Y + i2z + y20
E = modulul de elasticitate longitudinal
G = modulul de elasticitate transversal

y0=distanþa între centrul de greutate al secþiunii brute ºi centrul de rãsucire,


mãsuratã dupã direcþia axei (y-y)
iy = raza de inerþie a secþiunii brute în raport cu axa maximã de inerþie y-y
iz = raza de inerþie a secþiunii brute în raport cu axa minima de inerþie
IT = momentul de inerþie la rãsucire ( constanta St.Venant)
Iω = momentul de inerþie sectorial ( constanta deplanãrii secþiunii)
CAPITOLUL 5. 99
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

Tabelul 5.2. Curbele de flambaj corespunzãtoare diverselor tipuri de secþiuni transversale ale barei

Iy = momentul de inerþie în raport cu axa maximã de inerþie y-y


LeT = lungimea de flambaj a barei pentru rãsucire ºi deplanare
Ley = lungimea de flambaj a barei corespunzãtoare flambajului prin încovoiere
dupã axa maximã de inerþie y-y

(4) În cazul când condiþiile de rezemare la capete pentru încovoiere diferã de cele pen-
tru rãsucire, în relaþia (5.8) coeficientul β devine:
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 100
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

unde γ este un coeficient care depinde de condiþiile de rezemare la capete. Pentru câte-
va cazuri practice curente, valorile lui g se dau în Tabelul 5.3. Notaþiile folosite repre-
zintã: I – reazem încastrat; A – reazem articulat.

Tabelul 5.3. Coeficientul g în funcþie de condiþiile de rezemare

Cazul de rezemare la încovoiere I–I I–A A–I A–A


Cazul de rezemare la rãsucire
I–I 1.00 0.77 0.77 0.78
I–A - 1.00 - 0.82
A–I - - 1.00 0.82
A–A - - - 1.00

(5) La stabilirea lungimii de flambaj a barei LeT se va þine cont de condiþiile de reze-
mare de la extremitãþile ei.

(6) În practicã, modurile de îmbinare nu asigurã împiedicarea totalã a torsiunii ºi


deplanãrii secþiunii, de aceea valorile teoretice (LeT=1 pentru torsiune împiedicatã ºi
deplanare liberã ºi LeT=0.5 pentru torsiune ºi deplanare împiedicatã) nu vor fi utili-
zate în proiectare. În cazurile practice, LeT se va lua:
– 0.7 dacã îmbinãrile împiedicã în mare mãsurã rãsucirea ºi deplanarea (vezi
fig.5.3a);
– 1.0 dacã îmbinãrile împiedica parþial rãsucirea ºi deplanarea (vezi fig.5.3a).

Figura 5.3 prezintã unele cazuri particulare de îmbinare a barelor structurii ºi modul
de considerare a lungimii de flambaj în aceste situaþii.

(7) La profilele W ºi C, lungimea de flambaj se va lua LeT x distanþa dintre punctele de


fixare, dacã se prevãd plãcuþe de solidarizare la extremitãþi (fig.5.4), care satisfac con-
diþia:

(5.9)

în care:
b – coeficient adimensional, ce caracterizeazã rigiditatea plãcuþei ºi se ia din
Tabelul 5.4, în funcþie de raportul dintre lp ºi bp, unde lp este dimensiunea plã-
cutei perpendicularã pe axa barei, iar bp dimensiunea paralelã cu axa barei;
gp – grosimea plãcuþei;
Iw – momentul de inerþie sectorial al secþiunii transversale a barei;
W – dublul suprafeþei haºurate din fig.5.4, cuprinsã între liniile mediane ale
pereþilor barei ºi linia medianã a plãcuþei de solidarizare.
CAPITOLUL 5. 101
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

Fig. 5.3. Exemple de îmbinãri asigurând diferite grade de împiedicare a deplanãrii secþiunii de
reazem sau rãsucirii ei

Tabelul 5.4. Coeficientul β

b b

0.5 1.69 1.3 6.25


0.6 2.09 1.4 7.11
0.7 2.53 1.5 8.06
0.8 3.01 1.6 9.09
0.9 3.54 1.7 10.22
1.0 4.12 1.8 11.45
1.1 4.70 1.9 12.79
1.2 5.47 2.0 14.24

Fig. 5.4.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 102
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

5.3. Pierderea stabilitãþii prin distorsiunea


secþiunii transversale a barei

5.3.1 Generalitãþi

(1) Existã situaþii în care voalarea nu are loc, dar se produce un flambaj prin distorsi-
une, care în aceste cazuri trebuie luat în considerare.

(2) În fig. 5.5 a-d se prezintã exemple de secþiuni transversale ale unor bare care ºi-au
pierdut stabilitatea în acest mod. În fig. 5.5.e s-au trasat curbele ce reprezintã variaþia
eforturilor unitare critice de flambaj, corespunzând diferitelor moduri de flambaj. În
general, se va lua în considerare modul de flambaj cu efortul unitar cel mai mic. Din
acest motiv este necesar sã se analizeze mai multe moduri diferite de flambaj, pentru
evaluarea efortului unitar critic de distorsiune.

(3) Pierderea stabilitãþii prin distorsionarea secþiunii transversale are loc în cazul sec-
þiunilor transversale deschise monosimetrice de tipurile prezentate în figura 5.6 sau
asimilabile cu acestea. Fenomenul apare atunci când tãlpile comprimate nu au ele-
mente care sã împiedice deplasarea lor lateralã. În astfel de cazuri, peretele tãlpii are
tendinþa de a-si pierde stabilitatea individual, asemeni unei bare comprimate rezema-
te elastic la nivelul conexiunii cu peretele instabilitate poartã denumirea de distorsi-
une ºi caracterizeazã cu precãdere profilele solicitate la compresiune cu încovoiere
sau încovoiere dupã axa perpendicularã pe axa de simetrie a secþiunii transversale
(axa de rigiditate minimã).

Fig.5.5. Exemple de flambaj distorsional ºi evaluarea eforturilor de flambaj critice


CAPITOLUL 5. 103
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

Fig. 5.6. Secþiuni deschise monosimetrice solicitate la încovoiere dupã axa de inerþie minimã.
Pierderea stabilitãþii prin distorsionare

5.3.2. Flambajul prin distorsiune al barelor încovoiate

(1) Momentul capabil Mb,Rd al barelor încovoiate la care se poate produce pierderea
stabilitãþii prin distorsiune va fi calculat cu relaþia:

(5.10)

unde Wef este modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace determinate con-
siderând în fibra extremã comprimatã o tensiune egalã cu ºi kσ=4.0 pentru tal-

pa comprimatã. Wg este modulul de rezistentã al secþiunii întregi.

(2) Momentul critic Mcr se calculeazã astfel:

(a) La secþiunile C ºi Z dacã flambajul prin distorsiune produce rotirea unei tãlpi în
jurul îmbinãrii inimã-talpã:

2
Mcr = My(1 –0.25 ) pentru < 1.414 (5.11a)

Mcr = My[0.055( -3.6)+0.237] pentru ≥ 1.414 (5.11b)

(b) Dacã flambajul prin distorsiune produce încovoierea inimii cu deplasarea latera-
lã a tãlpii comprimate:
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 104
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Mcr = My(1 – 0.25 ) pentru < 1.414 (5.12a)

pentru ≥ 1.414 (5.12b)

în care:
(5.13)

Md este momentul elastic de flambaj prin distorsiune ºi are expresia:

Md = Wg. σd (5.14)

σd este tensiunea de flambaj prin distorsiune ºi poate fi determinatã dintr-un calcul


elastic de flambaj sau folosind relaþiile aproximative de la punctul 5.3.4. My este
momentul capabil elastic al secþiunii întregi:

My = Wg. fy (5.15)

5.3.3. Flambajul prin distorsiune al barelor comprimate

Forþa axialã capabilã maximã la flambaj prin distorsiune Nb,Rd are expresia:

(5.16)

unde Aef este aria eficace a secþiunii transversale calculate la tensiunea σn , care are
expresia:

pentru σd > (5.17a)

pentru ≤ σd ≤ (5.17b)

5.3.4. Tensiunea de flambaj prin distorsiune pentru secþiuni U,C ºi Z


solicitate la compresiune ºi încovoiere

5.3.4.1. Secþiuni U ºi asimilate solicitate la compresiune (fig.5.7a)

Tensiunea de flambaj prin distorsiune fd se calculeazã cu relaþia:

σd = [(α1 + α2) – (α1 + α2)2 – 4α3] (5.18)

în care:
CAPITOLUL 5. 105
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

α1 = (β2 + 0.039 Ir λ2) + (5.19)

α2 = η(Iz – ) (5.20)

α3 = η(α1Iz – ) (5.21)

β1 = hy2 + (5.22)

β2 = Iw + Iy (y0 – hy)2 (5.23)


β3 = Iyz (y0 – hy) (5.24)
β4 = β2 + (z0 – hz)[Iz(z0 – hz) – 2β3] (5.25)

(5.26)

(5.27)

(5.28)

σd’ se obþine din relaþia (5.14) cu:

α1 = (β2 + 0.039 Ir λ2) (5.29)

Valorile lui A, Iy, Iz, Iyz ºi Iw se referã numai la talpa secþiunii (rigidizatã sau nerigidi-
zatã).

5.3.4.2. Secþiuni C solicitate la compresiune (fig.5.7b)

Tensiunea de flambaj prin distorsiune σd se calculeazã cu relaþia (5.14), în care α1, α2


ºi α3 se simplificã deoarece:
Iw = 0 (5.30)
z0 = hz = –z (5.31)
hy = –y (5.32)
y0 – hy = bf (5.33)
Relaþiile (5.15-5.18) ºi (5.22) devin:
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 106
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

α1 = (Iybf + 0.039Ir λ2) + (5.19a)

α2 =η (Iz + ) (5.20a)

α3 = η(α1Iz – ) (5.21a)

β1 = y2 + (5.22a)

(5.26a)

în care:
A= (bf + dl)t (5.34)

y= (5.35)

z= (5.36)

Ir = (5.37)

(5.38)

(5.39)

Iyz = bft (0.5 bf – y)(-z) + dlt (0.5 dl – z) (bf –y) (5.40)

5.3.4.3. Secþiuni C ºi Z solicitate la încovoiere dupã axa perpendicularã pe inimã


(fig.5.7c)

Tensiunea de flambaj prin distorsiune fd se calculeazã conform punctului 5.3.4.2, cu


excepþia relaþiilor (5.26a) ºi (5.28), care devin:

(5.26b)
CAPITOLUL 5. 107
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

(5.28a)

Calculul se simplificã prin faptul cã coeficientul kφ nu este funcþie de fd.

Fig. 5.7.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 108
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

5.4. Bare cu secþiune compusã din


elemente formate la rece

Se considerã bare cu secþiune transversalã compusã, obþinutã prin solidarizarea a


douã sau mai multe profile, barele cu secþiunea transversalã identicã sau similarã
variantelor constructive prezentate în Tab. 5.5.

1. Secþiuni compuse compacte din profile solidari-


zate prin cordoane de sudurã întrerupte sau sudu-
rã în puncte.

2. Secþiuni compuse din profile apropiate solidari-


zate cu fururi (sudate sau cu ºuruburi).

3. Secþiuni compuse din profile îndepãrtate solida-


rizate cu plãcute sau zãbreluþe (sudate sau cu ºuru-
buri).
OBSERVAÞIE:
Acest tip de compunere a secþiunilor simple se poa-
te realiza ºi prin utilizarea, pentru solidarizare, a
unor plãci continue cu goluri.

4. Secþiuni compuse din profile îndepãrtate solida-


rizate cu cupoane (sudate sau cu ºuruburi).

Tabelul 5.5.
CAPITOLUL 5. 109
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

5.4.1. Verificarea rezistentei ºi stabilitãþii barelor cu secþiune compusã

(1) Verificãrile de rezistentã ºi stabilitate ale barelor cu secþiune compusã din profile for-
mate la rece se vor face cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a reducerii secþiu-
nii transversale a profilelor survenitã în urma voalãrii pereþilor componenþi ai acestora.

(2) Secþiunile compuse compacte sau compuse din profile apropiate (punctele 1 ºi 2
din Tab.5.5) se calculeazã conform 5.1 ºi 5.2 într-una din urmãtoarele variante:
a) Lucrând cu limita de curgere fyb a benzii de oþel din care se executã barele
prin formare la rece ºi curba de flambaj „b“.
b) Lucrând cu limita de curgere medie pe secþiune fya apãrutã dupã formarea la
rece (dacã Aef=Ag), determinatã conform metodei specificate în paragraful 2.4
ºi curba de flambaj „c“.

(3) Secþiunile compuse de la punctele 3 ºi 4 din Tab.5.5 se considerã secþiuni compu-


se propriu-zise, dacã sunt respectate condiþiile de la 5.4.2.2 punctele (4) ºi (5). Modul
de verificare al acestora este prezentat în paragrafele 5.4.2 (secþiunile de la punctul 3)
ºi 5.4.3 (secþiunile de la punctul 4).

5.4.2 Bare cu secþiune compusã din elemente depãrtate solidarizate


cu plãcuþe sau zãbreluþe

Calculele de verificare ale barelor cu secþiune compusã din elemente depãrtate soli-
darizate cu plãcute sau zãbreluþe se efectueazã conform prevederilor din STAS
10108/0-78. Alternativ, verificarea stabilitãþii acestor bare când flambajul se produce
într-un plan paralel cu zãbreluþele sau plãcutele se poate face ºi prin intermediul
unui calcul de ordinul doi, prezentat în continuare.

5.4.2.1. Bare solidarizate cu zãbreluþe

(1) Dacã asupra unei bare cu secþiune compusã alcãtuitã din douã ramuri paralele iden-
tice legate printr-un sistem triunghiular uniform de zãbreluþe pe lungimea sa, se aplicã
o forþã de compresiune centricã N, forþa într-o ramurã la jumãtatea lungimii va fi:

Nf = 0.5 N + (5.41)

unde M este momentul de ordinul doi calculat cu o imperfecþiune geometricã echi-


valentã sub forma unei sãgeþi iniþiale la mijlocul lungimii egalã cu :

(5.42)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 110
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

în care:

(5.43)

I este momentul de inerþie al secþiunii compuse ºi are expresia:

2
I = 0.5 ho A1 (5.44)

unde:

Fig. 5.8.
CAPITOLUL 5. 111
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

A1 – aria secþiunii transversale a unei ramuri ºi ho este distanþa între centrele de


greutate ale secþiunilor ramurilor.
Sv – forþa tãietoare care produce o deformaþie din tãiere unitarã la nivelul zãbre-
luþelor. În fig.5.8 sunt date valorile lui Sv pentru diferite sisteme de zãbreluþe.
Ariile Ad ºi Av se refera la un singur plan, iar n este numãrul planurilorã zãbre-
luþelor.

(2) Lungimea de flambaj a unei ramuri în planul zãbreluþelor se va lua distanþa „a“
între centrele îmbinãrilor zãbreluþelor. La barele cu patru ramuri alcãtuite din corni-
ere cu zãbreluþe în ambele direcþii, lungimea de flambaj dupã axa slabã depinde de
modul de dispunere a zãbreluþelor conform fig.5.9.

Fig. 5.9.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 112
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

(3) Forþele în zãbrele se determinã din forþa tãietoare Vs calculata astfel:

Vs = (5.45)

Forþa Nd în zãbreluþele diagonale este data de:

(5.46)

(4) Este recomandabil ca zãbreluþele de pe feþe opuse sã fie aºezate „în oglindã“. În caz
contrar este necesar sã se þinã seama de deformaþia ce apare din torsiunea ramurilor.

5.4.2.2. Bare solidarizate cu plãcute

(1) Dacã asupra unei bare cu secþiune compusã alcãtuitã din douã ramuri paralele
identice legate rigid prin plãcute dispuse uniform pe lungimea sa, se aplica o forþã de
compresiune centricã N, forþa într-o ramurã la jumãtatea lungimii va fi:

Nf = 0.5 (N + ) (5.47)

unde M este momentul de ordinul doi calculat cu o imperfecþiune geometricã echi-


valentã sub forma unei sãgeþi la mijlocul lungimii barei egalã cu L/500:

(5.48)

în care:

I este momentul de inerþie al secþiunii compuse ºi are expresia:

I = 0.5 ho2 A1 + 2µ I1 (5.49)

unde: A1 – aria secþiunii transversale a unei ramuri;


I1 – momentul de inerþie al unei ramuri;
ho – distanþa între centrele de greutate ale ramurilor.
Coeficientul µ are expresia:
µ=1 dacã λ ≤ 75

µ=2– dacã 75 < λ < 150 (5.50)

µ=0 dacã λ ≥ 150


în care:
CAPITOLUL 5. 113
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

λ= ºi i0 =

unde I0 este valoarea lui I pentru µ = 1.

Forþa tãietoare Sv are expresia:

(5.51)

dacã este satisfãcutã condiþia:

≤5 (5.52)

în care:
Ip este momentul de inerþie al secþiunii unei plãcute;
a – distanþa între centrele plãcuþelor în lungul barei.

În caz contrar se va þine seama de deformabilitatea plãcuþelor, obþinând Sv din relaþia:

(5.53)

(2) Lungimea de flambaj a unei ramuri în planul plãcuþelor se va lua distanþa „a“ între
centrele îmbinãrilor plãcuþelor.

(3) Plãcuþele ºi prinderile lor de ramuri vor fi verificate la momentele ºi forþele tãie-
toare indicate în fig.5.10, rezultate din expresia forþei Sv:

Vs = (5.54)

Pentru aceastã verificare se poate considera ca forþa axialã în fiecare ramura este 0.5N.

(4) Barele cu secþiune compusã din profile apropiate solidarizate prin fururi sau cu
secþiune compusã compactã vor fi tratate ca bare cu secþiune compusã numai dacã plã-
cuþele de solidarizare sunt dispuse la o distanþã mai mare de 15imin, unde imin este raza
de inerþie minimã a unuia din profilele componente. Forþa tãietoare Vs poate fi calcu-
latã ca la (3) sau simplificat se poate considera egalã cu 2.5% din forþa axialã din barã.

(5) Barele cu secþiune compusã alcãtuitã din douã corniere legate între ele prin
perechi de plãcuþe dispuse în cruce ca în fig.5.11 pot fi verificate la flambaj dupã axa
y-y ca bare cu secþiune simplã dacã lungimile de flambaj în planele perpendiculare
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 114
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

y-y ºi z-z sunt egale ºi dacã distanþa între plãcuþe în lungul barei este mai micã decât
70imin, unde imin este raza minimã de inerþie a unui cornier. În cazul cornierelor cu
aripi inegale se poate presupune cã:

(5.55)

unde i0 este raza minimã de inerþie a secþiunii compuse.

Fig. 5.10.

(6) Prevederi constructive:


a) Plãcuþele vor fi dispuse obligatoriu la capetele barei ºi în punctele intermediare
unde se aflã reazeme sau sunt aplicate forþe;
b) Plãcuþele intermediare vor trebui sã împartã lungimea barei în cel puþin 3 panouri.
De asemenea vor fi cel puþin 3 panouri între punctele unde se aflã reazeme laterale
în planul plãcuþelor;
c) Dacã este posibil, plãcuþele intermediare vor fi dispuse pe lungimea barei. Dacã ele
se aflã în plane paralele, vor fi aºezate faþã în faþã ;
d) Dacã Sv este calculat fãrã a þine seama de flexibilitatea plãcuþelor, lãþimea plãcuþe-
lor de capãt va fi mai mare decât h0 ºi lãþimea plãcuþelor intermediare va fi mai mare
de 0.5h0.
CAPITOLUL 5. 115
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

5.4.3. Bare cu secþiune compusã din profile depãrtate asamblate cu


cupoane (Bare tip Johnston)

(1) Barele cu secþiune compusã din profile depãrtate asamblate cu cupoane (punctul
4 din tab. 5.3) reprezintã un caz limita al unei secþiuni solidarizate cu zãbreluþe (vezi
fig. 5.12.a). Acest tip de barã cu secþiune compusã este utilizat la realizarea tãlpilor
grinzilor cu zãbrele cu noduri bulonate.

(2) Datoritã prinderii articulate a zãbreluþelor de tãlpi, în cazul acestor bare nu este
permisã transmiterea forþelor tãietoare în tãlpi. Se poate obþine o creºtere a capacitã-
þii portante la flambaj dacã se prevãd solidarizãri cu plãci rigide la extremitãþile barei
(fig. 5.12b).

(3) Se definesc urmãtoarele caracteristici geometrice ale secþiunii transversale compuse:


I0 = momentul de inerþie al secþiunii transversale a unei ramuri dupã axa paralelã cu
axa secþiunii compuse care nu intersecteazã secþiunile ramurilor;
I = momentul de inerþie al secþiunii transversale compuse, integral eficace, dupã axa
care nu intersecteazã secþiunile ramurilor;
Ie = momentul de inerþie echivalent al secþiunii transversale compuse, dat de relaþia:

(5.56)

Fig. 5,11.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 116
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

(4) Barã cu secþiune compusã se considerã simplu rezematã la extremitãþi. Sarcina cri-
ticã depinde de modul de flambaj al barei. Se considerã semnificative primele douã
moduri de flambaj: modul A (cu o singurã semiundã) ºi modul B (cu douã semiunde).

Dacã < 8, atunci bara flambeazã dupã primul mod , iar sarcina ei criticã de flambaj este:

(5.57)

Dacã > 8, atunci bara flambeazã dupã modul al doilea, iar sarcina ei criticã este:

>Pα,1 (5.58)

unde valoarea momentului de inerþie echivalent Ie se determinã cu formula 5.52.

(5) Cu ajutorul momentului de inerþie echivalent se calculeazã zvelteþea echivalentã


a barei ºi se determinã efortul capabil la flambaj prin încovoiere în funcþie de care se
verificã condiþia din relaþia (5.1).

(6) Pentru verificarea la flambaj se lucreazã cu curba de flambaj corespunzãtoare sec-


þiunii transversale a unei singure ramuri (se considerã barã ca fiind alcãtuitã din ele-
mente independente încastrate elastic, care deci flambeazã independent):.-La barele
tip Johnston alcãtuite din profile cu pereþi subþiri formate la rece se obþin rezultate aco-
peritoare lucrând cu curba de flambaj (b).

Fig. 5.12.
CAPITOLUL 5. 117
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

5.4.4. Verificarea stabilitãþii tãlpilor comprimate ale grinzilor cu


zãbrele realizate din bare cu secþiune compusã de tip Johnston

(1) Barele cu secþiune compusã tip Johnston pot constitui tãlpi pentru ferme, atunci
când acestea se realizeazã din douã profile U sau C, solidarizate între ele prin interme-
diul diagonalelor ºi montanþilor, îmbinate în noduri cu ºuruburi (fig.5.13). În mod uzual,
talpa superioarã a fermelor este fixatã lateral prin pane. Fixãrile laterale prin pane se con-
siderã reazeme elastice pentru flambajul lateral al tãlpii superioare comprimate.

(2) În cele ce urmeazã se prezintã informativ procedura de determinare a sarcinii cri-


tice minime de flambaj lateral pentru talpa superioarã comprimatã.

Expresia sarcinii critice este:

(5.59)

unde: n = numãrul de semiunde al modului respectiv de pierdere a stabilitãþii


α = rigiditatea reazemelor elastice
I1 = momentul de inerþie echivalent al tãlpii comprimate
L = deschiderea fermei

S-a constatat ca, în cazul în care talpa comprimatã flambeazã dupã primul mod de
pierdere a stabilitãþii, momentul de inerþie echivalent I1 va avea aceeaºi expresie ca la
barele tip Johnston.

Reazemele elastice permit tãlpii sã flambeze lateral, conform unui mod cu mai mult
de o semiunda (n>1; numãr real pozitiv).

Valoarea momentului de inerþie echivalent al tãlpii comprimate se stabileºte astfel:

I1 = Ie ºi 1 < n < 2, dacã α < αC 1.2


I1 = 2I0 ºi n ≥ 2, dacã α > αC 1.2

unde:
Ie = momentul de inerþie echivalent al secþiunii transversale compuse determi-
nat cu relaþia 5.56.

I0 = momentul de inerþie al secþiunii transversale a unei ramuri (vezi STAS


10108/0-78).
αc1.2=rigiditatea medie a reazemelor elastice, care permite trecerea de la primul
mod de pierdere a stabilitãþii la modul doi, determinatã cu relaþia:
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 118
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Rigiditatea medie a reazemelor elastice depinde de momentul de inerþie Ia al inimii


continue fictive a grinzii, calculat cu relaþia:

unde:
m = numãrul total al montanþilor fermei
Im = momentul de inerþie al secþiunii transversale a montantului dupã axa para-
lelã cu
planul fermei
Id = momentul de inerþie al secþiunii transversale a diagonalei dupã axa para-
lelã cu
planul fermei.
θ = unghiul de înclinare al diagonalelor ( vezi fig. 5.14).

Expresia rigiditãþii medii a reazemelor elastice este:

(5.62)

unde:
d = înãlþimea secþiunii transversale a grinzii cu zãbrele cu tãlpi paralele (înãl-
þimea medie a secþiunii transversale la ferme cu tãlpi neparalele).
Ia – conform relaþiei 5.57
kt = rigiditatea panei la deplasare lateralã, determinatã cu relaþia:

(5.63)

unde:
Ct* = distanþa între pane ( fig. 5.13)
b = traveea halei ( fig. 5.13)
It = momentul maxim de inerþie al secþiunii transversale a panei
ke = rigiditatea iniþialã la rotire a îmbinãrii panã-montant, determinatã pe cale
experimentalã
pe un model similar figurii 5.15.
q1, q2 = coeficienþi care iau urmãtoarele valori:
q1 = 2, în cazul panei încastrate la capete pe douã tãlpi superioare alãturate,
identice
CAPITOLUL 5. 119
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE

ºi încãrcate identic.
q1 = 3, în cazul panei încastrate pe talpa superioarã studiatã ºi articulatã la
cealaltã extremitate
q2 = 1, dacã avem pane numai pe o parte a fermei studiate (travee marginalã)
q2 = 2, dacã avem pane de ambele pãrþi ale fermei studiate (travee curentã)

În cazul în care se realizeazã rigiditatea necesarã la rotire a îmbinãrii panã-montant,


în relaþia (5.59) se reþine numai primul termen. Dacã structura acoperiºului nu este
prevãzutã cu pane ºi se considerã nodurile tãlpii superioare comprimate ca articula-
þii, rigiditatea medie a reazemelor elastice se ia:

(5.64)

unde termenii au aceeaºi semnificaþie ca mai sus. Pentru numãrul „n“ de semiunde
asociat valorii sarcinii minime de pierdere a stabilitãþii rezultã forþa criticã:

(5.65)

Fig. 5.13.

Fig. 5.14.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 120
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

(3) Pentru utilizarea curbelor de flambaj în calculul încãrcãrii ultime, trebuie stabili-
tã zvelteþea redusã a tãlpii comprimate cu secþiune compusã:

= (5.66)
unde:
Aef= aria eficace a secþiunii transversale compuse solicitatã la efort axial uni-
form ºi constant

Rezistenta tãlpii fermei cu secþiune compusã la flambaj prin încovoiere se determinã


în continuare în conformitate cu paragraful 5.1.2.

Fig. 5.15.
CAPITOLUL 6. 121
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE SI ÎNCOVOIATE

6 .CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTE-


LOR COMPRIMATE ºI ÎNCOVOIATE

6.1. Flambajul lateral al grinzilor


(1) Momentul capabil la flambaj lateral prin încovoiere-rãsucire al grinzilor solicitate
la încovoiere se va determina astfel:

(6.1)

însã χLT≤1 (6.2)

2
φLT = 0.5 [1+αLT ( - 0.2)+ ] (6.3)

în care:
fy = fyb
Wef,y = modulul de rezistenþã corespunzãtor fibrei comprimate al secþiunii
transversale eficace solicitatã la încovoiere exclusiv dupã axa maximã de iner-
þie.

Mcr,y = momentul critic elastic al secþiunii transversale brute la flambaj prin


încovoiere-rãsucire.
αLT = 0.21 ( corespunzãtor curbei „a“ de flambaj, conform paragrafului 5.1.2)

(2) Când valoarea zvelteþii adimensionale a barei respecta relaþia: lLT £ 0.4, nu existã
pericolul pierderii stabilitatii grinzii prin încovoiere rãsucire.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 122
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

6.2. Bare solicitate la încovoiere cu


compresiune axialã

(1) Toate barele solicitate de momentele încovoietoare My,Sd ºi Mz,Sd ºi forþa de compre-
siune axialã NSd , se vor verifica cu urmãtoarea relaþie:

(6.4)

unde:

i însã ky ≤ 1.5 (6.5)

µy = λy ( 2 βM,y –4) însã µy ≤ 0.90 (6.6)

însã kz ≤ 1.5 (6.7)

µz = λz ( 2 βM,z – 4) însã µz ≤ 0.9 (6.8)

χmin- valoarea minimã între χy ºi χz, unde χy ºi χz sunt coeficienþii de flambaj


(definiþi în paragraful 5.1) corespunzãtori axelor principale de inerþie y-y ºi z-z.
βM,y ºi βM,z sunt coeficienþii momentului încovoietor uniform echivalent (inclu-
siv momentul încovoietor din deplasarea centrului de greutate al secþiunii efi-
cace, ∆M = NSd.eN, determinaþi în cazul pierderii stabilitãþii prin încovoiere
conform paragrafului 6.3 punctul (3).
Aef – aria secþiunii transversale eficace la solicitarea de compresiune axialã
(vezi fig. 3.12a)
Wef,y,c- modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace corespunzãtor
fibrei comprimate în cazul încovoierii drepte numai dupã axa y – y (vezi
fig.3.12).
Wef,z,c – modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace corespunzãtor
fibrei comprimate în cazul încovoierii dupã axa z – z (vezi fig. 3.12).
∆My,Sd , ∆Mz,Sd – momentele adiþionale datorate deplasãrii centrului de greutate
al secþiunii transversale eficace, definite la 4.3.

(2) Din aplicarea formulelor de mai sus se pot obþine ºi valori negative pentru µy ºi µz.
CAPITOLUL 6. 123
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE SI ÎNCOVOIATE

6.3. Încovoiere cu compresiune axialã,


atunci când existã posibilitatea producerii
flambajului lateral prin încovoiere-rãsucire

(1) Barele comprimate ºi încovoiate la care existã pericolul pierderii stabilitãþii în late-
ral prin încovoiere-rãsucire (deversare) se vor verifica utilizând urmãtoarea relaþie:

(6.9)

unde:

dar kLT ≤ 1 (6.10)

µLT = 0.15 λlat βM,LT – 0.15 dar µLT ≤ 0.90 (6.11)


βM,LT este coeficientul momentului încovoietor uniform echivalent, determinat în
cazul pierderii stabilitãþii laterale prin încovoiere-rãsucire, conform punctului (3).
kz; eN,y; eN,z; Aef; Wef,z ºi Wef,y se determinã conform paragrafului (6.2)
χlat –coeficient de flambaj lateral, în general egal cu χz.. Dacã însã flambajul prin
încovoiere-rãsucire sau prin distorsiune sunt moduri posibile de cedare, χlat va
fi luat ca cea mai micã valoare dintre χz ºi χ pentru flambajul prin încovoiere-
rãsucire sau flambajul prin distorsiune.
χLT –coeficient de flambaj lateral prin încovoiere-rãsucire, determinat conform
paragrafului 6.1.

(2) În cazul când existã pericolul producerii flambajului prin încovoiere-rãsucire din
compresiune (vezi paragraful 5.2) sau al producerii flambajului prin distorsiune (vezi
paragraful 5.3), se va adopta pentru coeficientul de flambaj χz valoarea minimã deter-
minatã pentru aceste moduri de pierdere a stabilitãþii.

(3) Coeficienþii momentului încovoietor uniform echivalent (care includ ºi momentul


datorat deplasãrii axei neutre ca efect al voalãrii ∆M), respectiv βM,y; βM,z ºi βM,LT, se
obþin din figura 6.1, în conformitate cu alura diagramei de moment încovoietor între
punctele de fixare a secþiunii barei, dupã cum urmeazã:

Tabelul 6.1. Axele hotãrâtoare la determinarea coeficienþilor de reducere βM


Coeficientul Momentul încovoietor Fixarea barei se face în
acþioneazã dupã axa: plan paralel cu axa:
βM,y y–y y–y
βM,z z–z z–z
βM,LT y–y z–z
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 124
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

(4) Pentru structurile zvelte sensibile la efecte de ordinul II, momentele încovoietoa-
re de capãt ale grinzii se vor determina pe baza unui calcul de ordinul doi.

6.4. Calculul îmbinãrilor de continuitate (joante)


ºi a prinderilor la capete ale barelor solicitate
la încovoiere cu compresiune axialã
(1) Prinderile la extremitãþi ºi îmbinãrile de continuitate ale barelor vor asigura reali-
zarea unei capacitãþi portante egale cu aceea din secþiunea curentã a barei. În caz con-
trar, aceste îmbinãri vor fi calculate la acþiunea forþei axiale de compresiune NSd ºi a
urmãtorului moment încovoietor Mj,Sd:

(6.12)

unde:
χ se determinã conform paragrafului 5.1.2.
Aef = aria secþiunii transversale eficace a barei
Wef = modulul de rezistenþã al secþiunii transversale eficace corespunzãtoare
solicitãrii de încovoiere.
x = distanþa între punctul de inflexiune la încovoiere (punctul unde diagrama
de moment încovoietor taie axa barei) ºi îmbinarea intermediarã sau prinderea
de capãt.
l = lungimea de flambaj a barei.

(2) Îmbinãrile intermediare de continuitate ºi prinderile de capãt vor fi astfel proiectate


încât sã permitã transmiterea încãrcãrii cãtre zonele eficace ale secþiunii transversale.

(3) Atunci când prinderea barei la capete este excentricã faþã de punctul de aplicare a
forþei, valoarea acestei excentricitãþi se introduce în calcul.
CAPITOLUL 6. 125
CALCULUL DE STABILITATE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE SI ÎNCOVOIATE
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 126
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
EXPLICAÞII 127
TABELE DE CALCUL PENTRU PANE SI RIGLE CU SECTIUNI C SI Z

Tabele de calcul pentru pane ºi rigle


cu secþiuni C ºi Z

Panele pentru acoperiº ºi riglele pentru pereþi cu secþiuni C ºi Z pot fi realizate în


varianta de grindã simplu rezematã sau grinda continuã.

In general, deschiderile ºi încãrcãrile pot sã varieze pe lungimea unei grinzi continue.


Deasemenea, rigiditatea la încovoiere este diferitã pe lungimea grinzii, îmbinãrile pe
reazeme fiind realizate în general prin suprapunerea profilelor.

Pentru practica proiectãrii, modelul static poate fi simplificat, pentru a permite cal-
culul rapid al situaþiilor uzuale, cu luarea în considerare a urmãtoarelor ipoteze:
– în cazul grinzilor continue deschiderile sunt egale;
– încãrcarea este uniform distribuitã ºi cu aceeaºi intensitate pe toata lungimea
grinzii;
– lungimea suprapunerilor este 0.2L pentru reazemele curente (L este deschi-
derea grinzii) ºi 0.3L pentru primul reazem intermediar; în cazul utilizãrii unui
profil suplimentar pe prima deschidere, acesta se dispune pe o lungime de
0.8L.

Având în vedere cele menþionate mai sus, se obþin urmãtoarele lungimi pentru profi-
lele Z ºi C în cazul utilizãrii acestora ca pane ºi rigle continue:

Profile Z:– în deschiderile marginale 1.2L + consola


– în deschiderile curente 1.2L
– elemente suplimentare pe prima deschidere 0.8L
Profile C:– în deschiderile marginale 1.1L + consola
– în deschiderile curente 1.0L
– elemente de îmbinare tip CI minim 0.2L + 150mm (lungime maxima 1.6m)

În aceste condiþii, se definesc ºase sisteme statice pentru pane ºi rigle de perete, dupã
cum urmeazã:

Sistem static nr. 1: Grinda simplu rezematã


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 128
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Sistem static nr. 2: Grinda continua pe trei reazeme, fãrã îmbinãri sau cu îmbi-
nãri fãrã suprapunere

Sistem static nr. 3: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme, fãrã îmbinãri,
sau cu îmbinãri fãrã suprapunere

Sistem static nr. 4: Grinda continuã pe trei reazeme, cu îmbinare prin suprapunere
pe reazemul intermediar

Sistem static nr. 5: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme, cu îmbinãri prin
suprapunere ºi profile diferite pe deschiderile marginale

Sistem static nr. 6: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme, cu îmbinãri prin
suprapunere ºi profile suplimentare pe prima deschidere

Exista ºase tabele, corespunzãtoare celor ºase sisteme statice, pentru panele ºi riglele
realizate din profile Z, respectiv cinci tabele, corespunzãtoare sistemelor statice 1-5,
pentru panele ºi riglele realizate din profile C.

Pentru dimensionarea la starea limitã de rezistenþã ºi stabilitate (SLU) s-au conside-


rat douã situaþii de calcul. În prima situaþie, deplasãrile laterale ale profilelor sunt
împiedicate la ambele tãlpi, tabla cutatã fiind amplasatã atât la exterior cât ºi la inte-
EXPLICAÞII 129
TABELE DE CALCUL PENTRU PANE SI RIGLE CU SECTIUNI C SI Z

rior. În cea de a doua situaþie, deplasãrile laterale ale profilelor sunt împiedicate doar
la talpa superioara, tabla cutatã fiind amplasatã doar la exterior. Astfel, funcþie de
tipul de încãrcare, care poate fi gravitaþionalã sau de sucþiune ºi de amplasarea tablei
cutate, în tabele sunt prezentate trei cazuri de dimensionare:

Caz 1: Tabla cutatã se amplaseazã la ambele tãlpi ale profilelor. Tabelul prezintã
capacitatea portantã din încãrcarea gravitaþionalã sau de suctiune.

Caz 2: Tabla cutatã este amplasatã doar la talpa superioara a profilelor. Tabelul pre-
zintã capacitatea portantã din încãrcarea gravitaþionalã.

Caz 3: Tabla cutatã este amplasatã doar la talpa superioara a profilelor. Tabelul pre-
zintã capacitatea portantã din încãrcarea de sucþiune.
Pentru dimensionarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN) în tabele
sunt prezentate douã cazuri, corespunzãtoare unor valori limita admise pen-
tru sãgeþile panelor ºi riglelor, dupã cum urmeazã:

Caz 4: Tabelul prezintã încãrcarea limita corespunzãtoare unei sãgeþi maxime L/200.

Caz 5: Tabelul prezintã încãrcarea limita corespunzãtoare unei sãgeþi maxime L/300.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 130
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
PROFILE C. 131
PROFILE C

SISTEM STATIC NR. 1 - PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1 1 1,36 1,00 0,77 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
2 1,36 1,00 0,77 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
3 0,68 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13
4 0,98 0,62 0,42 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06
5 0,66 0,41 0,28 0,19 0,14 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04

C100/1.2 1 1,92 1,41 1,08 0,85 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
2 1,92 1,41 1,08 0,85 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
3 0,95 0,78 0,64 0,52 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18
4 1,19 0,75 0,50 0,35 0,26 0,19 0,15 0,12 0,09 0,08
5 0,79 0,50 0,33 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05

C100/1.5 1 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43
2 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43
3 1,28 1,07 0,88 0,72 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,25
4 1,49 0,94 0,63 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 0,99 0,62 0,42 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06

C100/2 1 3,62 2,66 2,04 1,61 1,30 1,08 0,90 0,77 0,66 0,58
2 3,62 2,66 2,04 1,61 1,30 1,08 0,90 0,77 0,66 0,58
3 1,61 1,35 1,12 0,92 0,76 0,63 0,53 0,45 0,38 0,33
4 1,98 1,25 0,83 0,59 0,43 0,32 0,25 0,19 0,16 0,13
5 1,32 0,83 0,56 0,39 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08

C120/1 1 1,66 1,22 0,93 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,27
2 1,66 1,22 0,93 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,27
3 0,71 0,58 0,47 0,39 0,32 0,26 0,22 0,18 0,16 0,13
4 1,50 0,95 0,63 0,45 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 1,00 0,63 0,42 0,30 0,22 0,16 0,13 0,10 0,08 0,06

C120/1.2 1 2,34 1,72 1,32 1,04 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,38
2 2,34 1,72 1,32 1,04 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,38
3 0,99 0,82 0,67 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20
4 1,81 1,14 0,77 0,54 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12
5 1,21 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08

C120/1.5 1 3,38 2,49 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
2 3,38 2,49 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
3 1,36 1,14 0,95 0,79 0,66 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28
4 2,28 1,43 0,96 0,67 0,49 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15
5 1,52 0,96 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10

C120/2 1 4,64 3,41 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74
2 4,64 3,41 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74
3 1,77 1,48 1,24 1,03 0,86 0,71 0,60 0,51 0,43 0,37
4 3,04 1,91 1,28 0,90 0,66 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19
5 2,03 1,28 0,85 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 132
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2.5 1 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09 1,72 1,45 1,23 1,06 0,93
2 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09 1,72 1,45 1,23 1,06 0,93
3 2,06 1,72 1,45 1,21 1,00 0,84 0,70 0,59 0,51 0,44
4 3,79 2,38 1,60 1,12 0,82 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 2,52 1,59 1,06 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16

C150/1 1 2,10 1,54 1,18 0,93 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
2 2,10 1,54 1,18 0,93 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
3 0,74 0,59 0,48 0,40 0,33 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14
4 2,54 1,60 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
5 1,69 1,06 0,71 0,50 0,37 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11

C150/1.2 1 2,98 2,19 1,68 1,33 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
2 2,98 2,19 1,68 1,33 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
3 1,03 0,84 0,70 0,58 0,48 0,40 0,34 0,28 0,24 0,21
4 3,06 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 2,04 1,29 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13

C150/1.5 1 4,34 3,19 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,92 0,80 0,69
2 4,34 3,19 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,92 0,80 0,69
3 1,43 1,18 0,99 0,83 0,70 0,58 0,49 0,42 0,35 0,31
4 3,85 2,43 1,63 1,14 0,83 0,63 0,48 0,38 0,30 0,25
5 2,57 1,62 1,08 0,76 0,55 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16

C150/2 1 6,31 4,63 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01
2 6,31 4,63 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01
3 1,94 1,61 1,35 1,14 0,96 0,81 0,68 0,58 0,49 0,43
4 5,16 3,25 2,18 1,53 1,11 0,84 0,64 0,51 0,41 0,33
5 3,44 2,17 1,45 1,02 0,74 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22

C150/2.5 1 7,95 5,84 4,47 3,53 2,86 2,37 1,99 1,69 1,46 1,27
2 7,95 5,84 4,47 3,53 2,86 2,37 1,99 1,69 1,46 1,27
3 2,31 1,90 1,60 1,34 1,13 0,95 0,81 0,68 0,59 0,50
4 6,45 4,06 2,72 1,91 1,39 1,05 0,81 0,63 0,51 0,41
5 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28

C200/1.2 1 4,12 3,03 2,32 1,83 1,48 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66
2 4,12 3,03 2,32 1,83 1,48 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66
3 1,39 1,05 0,84 0,70 0,60 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
4 8,01 5,05 3,38 2,37 1,73 1,30 1,00 0,79 0,63 0,51
5 5,34 3,36 2,25 1,58 1,15 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34

C200/1.5 1 6,32 4,64 3,55 2,81 2,27 1,88 1,58 1,35 1,16 1,01
2 6,32 4,64 3,55 2,81 2,27 1,88 1,58 1,35 1,16 1,01
3 1,99 1,55 1,28 1,09 0,95 0,84 0,74 0,65 0,57 0,50
4 10,08 6,35 4,25 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65
5 6,72 4,23 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43

C200/2 1 10,29 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
2 10,29 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
3 2,97 2,36 1,99 1,74 1,54 1,37 1,21 1,08 0,95 0,84
4 13,37 8,42 5,64 3,96 2,89 2,17 1,67 1,31 1,05 0,86
5 8,92 5,62 3,76 2,64 1,93 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57
PROFILE C. 133
PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5 1 14,96 10,99 8,41 6,65 5,38 4,45 3,74 3,19 2,75 2,39
2 14,96 10,99 8,41 6,65 5,38 4,45 3,74 3,19 2,75 2,39
3 3,96 3,17 2,69 2,37 2,11 1,90 1,70 1,51 1,35 1,20
4 16,93 10,66 7,14 5,02 3,66 2,75 2,12 1,66 1,33 1,08
5 11,29 7,11 4,76 3,34 2,44 1,83 1,41 1,11 0,89 0,72

C250/1.5 1 8,17 6,00 4,59 3,63 2,94 2,43 2,04 1,74 1,50 1,31
2 8,17 6,00 4,59 3,63 2,94 2,43 2,04 1,74 1,50 1,31
3 2,49 1,83 1,44 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53
4 17,24 10,86 7,27 5,11 3,72 2,80 2,16 1,70 1,36 1,10
5 11,49 7,24 4,85 3,41 2,48 1,87 1,44 1,13 0,90 0,74

C250/2 1 13,84 10,16 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21
2 13,84 10,16 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21
3 3,76 2,84 2,28 1,92 1,67 1,47 1,30 1,16 1,03 0,92
4 23,15 14,58 9,76 6,86 5,00 3,76 2,89 2,28 1,82 1,48
5 15,43 9,72 6,51 4,57 3,33 2,50 1,93 1,52 1,21 0,99

C250/2.5 1 19,63 14,42 11,04 8,72 7,07 5,84 4,91 4,18 3,61 3,14
2 19,63 14,42 11,04 8,72 7,07 5,84 4,91 4,18 3,61 3,14
3 4,97 3,77 3,05 2,58 2,25 2,00 1,79 1,60 1,43 1,28
4 29,02 18,28 12,24 8,60 6,27 4,71 3,63 2,85 2,28 1,86
5 19,35 12,19 8,16 5,73 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24

C250/3 1 25,11 18,45 14,13 11,16 9,04 7,47 6,28 5,35 4,61 4,02
2 25,11 18,45 14,13 11,16 9,04 7,47 6,28 5,35 4,61 4,02
3 6,09 4,60 3,71 3,14 2,74 2,43 2,18 1,96 1,76 1,57
4 34,87 21,96 14,71 10,33 7,53 5,66 4,36 3,43 2,75 2,23
5 23,25 14,64 9,81 6,89 5,02 3,77 2,91 2,29 1,83 1,49

C300/1.5 1 10,04 7,38 5,65 4,46 3,61 2,99 2,51 2,14 1,84 1,61
2 10,04 7,38 5,65 4,46 3,61 2,99 2,51 2,14 1,84 1,61
3 3,42 2,46 1,85 1,45 1,18 0,99 0,86 0,75 0,66 0,59
4 30,30 19,08 12,78 8,98 6,54 4,92 3,79 2,98 2,38 1,94
5 20,20 12,72 8,52 5,98 4,36 3,28 2,52 1,99 1,59 1,29

C300/2 1 17,50 12,86 9,84 7,78 6,30 5,21 4,37 3,73 3,21 2,80
2 17,50 12,86 9,84 7,78 6,30 5,21 4,37 3,73 3,21 2,80
3 5,19 3,80 2,93 2,36 1,98 1,71 1,50 1,34 1,21 1,09
4 40,68 25,62 17,16 12,05 8,79 6,60 5,09 4,00 3,20 2,60
5 27,12 17,08 11,44 8,04 5,86 4,40 3,39 2,67 2,14 1,74

C300/2.5 1 26,01 19,11 14,63 11,56 9,36 7,74 6,50 5,54 4,78 4,16
2 26,01 19,11 14,63 11,56 9,36 7,74 6,50 5,54 4,78 4,16
3 6,98 5,16 4,02 3,28 2,79 2,43 2,17 1,96 1,78 1,62
4 51,03 32,14 21,53 15,12 11,02 8,28 6,38 5,02 4,02 3,27
5 34,02 21,43 14,35 10,08 7,35 5,52 4,25 3,35 2,68 2,18

C300/3 1 34,47 25,32 19,39 15,32 12,41 10,26 8,62 7,34 6,33 5,52
2 34,47 25,32 19,39 15,32 12,41 10,26 8,62 7,34 6,33 5,52
3 8,71 6,45 5,04 4,13 3,52 3,09 2,76 2,50 2,28 2,08
4 61,34 38,63 25,88 18,18 13,25 9,95 7,67 6,03 4,83 3,93
5 40,90 25,75 17,25 12,12 8,83 6,64 5,11 4,02 3,22 2,62
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 134
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

SISTEM STATIC NR. 2 - PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1 1 1,32 0,98 0,75 0,60 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22
2 0,94 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17
3 0,80 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22
4 2,37 1,49 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15
5 1,58 1,00 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,12 0,10

C100/1.2 1 1,86 1,38 1,06 0,84 0,68 0,56 0,48 0,41 0,35 0,30
2 1,17 0,94 0,77 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24
3 1,05 0,87 0,75 0,67 0,60 0,53 0,47 0,41 0,35 0,31
4 2,86 1,80 1,21 0,85 0,62 0,46 0,36 0,28 0,23 0,18
5 1,91 1,20 0,80 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12

C100/1.5 1 2,63 1,95 1,50 1,19 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43
2 1,24 0,99 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25
3 1,37 1,14 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,57 0,50 0,43
4 3,58 2,26 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
5 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15

C100/2 1 3,55 2,62 2,01 1,60 1,29 1,07 0,90 0,77 0,66 0,58
2 1,67 1,34 1,09 0,89 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34
3 1,75 1,44 1,25 1,12 1,01 0,91 0,81 0,73 0,65 0,57
4 4,77 3,00 2,01 1,41 1,03 0,77 0,60 0,47 0,38 0,31
5 3,18 2,00 1,34 0,94 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20

C120/1 1 1,58 1,18 0,91 0,72 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26
2 0,95 0,76 0,63 0,52 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20
3 0,91 0,71 0,59 0,50 0,44 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24
4 3,62 2,28 1,53 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
5 2,42 1,52 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15

C120/1.2 1 2,24 1,67 1,28 1,02 0,83 0,69 0,58 0,49 0,43 0,37
2 1,04 0,82 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21
3 1,20 0,95 0,80 0,69 0,61 0,55 0,49 0,43 0,39 0,34
4 4,37 2,75 1,85 1,30 0,94 0,71 0,55 0,43 0,34 0,28
5 2,92 1,84 1,23 0,86 0,63 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19

C120/1.5 1 3,26 2,42 1,86 1,48 1,20 1,00 0,84 0,71 0,62 0,54
2 1,43 1,14 0,92 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29
3 1,60 1,28 1,08 0,95 0,85 0,76 0,69 0,61 0,55 0,49
4 5,49 3,46 2,32 1,63 1,19 0,89 0,69 0,54 0,43 0,35
5 3,66 2,30 1,54 1,08 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23

C120/2 1 4,54 3,35 2,58 2,04 1,66 1,37 1,15 0,98 0,85 0,74
2 1,98 1,59 1,29 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41
3 2,13 1,68 1,41 1,24 1,10 0,99 0,89 0,80 0,71 0,64
4 7,33 4,61 3,09 2,17 1,58 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47
5 4,88 3,08 2,06 1,45 1,06 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31
PROFILE C. 135
PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2.5 1 5,68 4,19 3,22 2,55 2,07 1,71 1,44 1,23 1,06 0,92
2 2,54 2,05 1,68 1,40 1,18 0,99 0,85 0,73 0,63 0,55
3 2,57 2,00 1,67 1,44 1,28 1,15 1,03 0,92 0,83 0,74
4 9,13 5,75 3,85 2,71 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58
5 6,09 3,83 2,57 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39

C150/1 1 1,95 1,46 1,13 0,90 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33
2 1,10 0,87 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
3 1,08 0,81 0,64 0,53 0,45 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24
4 6,12 3,85 2,58 1,81 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
5 4,08 2,57 1,72 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26

C150/1.2 1 2,78 2,08 1,61 1,28 1,05 0,87 0,73 0,63 0,54 0,47
2 1,52 1,21 1,00 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,34
3 1,43 1,08 0,87 0,73 0,64 0,56 0,50 0,44 0,40 0,35
4 7,39 4,65 3,12 2,19 1,60 1,20 0,92 0,73 0,58 0,47
5 4,93 3,10 2,08 1,46 1,06 0,80 0,62 0,48 0,39 0,32

C150/1.5 1 4,09 3,05 2,36 1,88 1,53 1,27 1,07 0,91 0,79 0,69
2 2,12 1,71 1,42 1,20 1,02 0,87 0,75 0,65 0,56 0,49
3 1,92 1,47 1,19 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51
4 9,29 5,85 3,92 2,75 2,01 1,51 1,16 0,91 0,73 0,59
5 6,19 3,90 2,61 1,84 1,34 1,01 0,77 0,61 0,49 0,40

C150/2 1 6,06 4,50 3,47 2,75 2,24 1,85 1,56 1,33 1,15 1,00
2 2,95 2,38 1,99 1,69 1,44 1,23 1,06 0,92 0,80 0,70
3 2,64 2,00 1,62 1,37 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,70
4 12,44 7,83 5,25 3,69 2,69 2,02 1,55 1,22 0,98 0,80
5 8,29 5,22 3,50 2,46 1,79 1,35 1,04 0,82 0,65 0,53

C150/2.5 1 7,75 5,73 4,41 3,49 2,84 2,35 1,97 1,68 1,45 1,27
2 3,61 2,91 2,43 2,06 1,75 1,51 1,30 1,13 0,98 0,86
3 3,27 2,45 1,96 1,64 1,42 1,26 1,13 1,01 0,91 0,82
4 15,55 9,79 6,56 4,61 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 1,00
5 10,37 6,53 4,37 3,07 2,24 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66

C200/1.2 1 3,63 2,75 2,15 1,72 1,41 1,18 1,00 0,85 0,74 0,64
2 2,10 1,57 1,24 1,02 0,87 0,75 0,65 0,57 0,51 0,45
3 2,42 1,74 1,32 1,03 0,84 0,71 0,61 0,54 0,48 0,43
4 19,32 12,16 8,15 5,72 4,17 3,13 2,41 1,90 1,52 1,24
5 12,88 8,11 5,43 3,82 2,78 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82

C200/1.5 1 5,60 4,24 3,31 2,65 2,17 1,81 1,53 1,31 1,13 0,99
2 3,02 2,30 1,85 1,54 1,32 1,15 1,01 0,89 0,79 0,71
3 3,31 2,41 1,85 1,48 1,23 1,05 0,92 0,82 0,74 0,68
4 24,31 15,31 10,26 7,20 5,25 3,94 3,04 2,39 1,91 1,56
5 16,21 10,21 6,84 4,80 3,50 2,63 2,03 1,59 1,28 1,04

C200/2 1 9,32 7,01 5,46 4,37 3,57 2,97 2,50 2,14 1,85 1,62
2 4,56 3,51 2,86 2,42 2,09 1,83 1,62 1,44 1,28 1,14
3 4,78 3,51 2,72 2,20 1,85 1,60 1,42 1,28 1,17 1,08
4 32,25 20,31 13,61 9,56 6,97 5,23 4,03 3,17 2,54 2,06
5 21,50 13,54 9,07 6,37 4,64 3,49 2,69 2,11 1,69 1,38
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 136
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5 1 13,73 10,30 8,00 6,39 5,21 4,33 3,65 3,12 2,70 2,36
2 6,20 4,80 3,93 3,34 2,90 2,56 2,27 2,03 1,81 1,62
3 6,34 4,66 3,61 2,93 2,47 2,14 1,91 1,73 1,59 1,48
4 40,82 25,70 17,22 12,09 8,82 6,62 5,10 4,01 3,21 2,61
5 27,21 17,14 11,48 8,06 5,88 4,42 3,40 2,68 2,14 1,74

C250/1.5 1 6,77 5,20 4,10 3,31 2,73 2,28 1,93 1,66 1,44 1,26
2 3,90 2,88 2,24 1,83 1,54 1,32 1,15 1,02 0,91 0,81
3 4,45 3,19 2,39 1,85 1,49 1,23 1,05 0,91 0,81 0,72
4 41,57 26,18 17,54 12,32 8,98 6,75 5,20 4,09 3,27 2,66
5 27,72 17,45 11,69 8,21 5,99 4,50 3,46 2,72 2,18 1,77

C250/2 1 11,70 8,94 7,03 5,67 4,66 3,89 3,30 2,83 2,45 2,15
2 6,03 4,51 3,57 2,95 2,51 2,18 1,93 1,72 1,54 1,38
3 6,53 4,73 3,57 2,81 2,29 1,92 1,66 1,46 1,30 1,18
4 55,81 35,15 23,55 16,54 12,06 9,06 6,98 5,49 4,39 3,57
5 37,21 23,43 15,70 11,02 8,04 6,04 4,65 3,66 2,93 2,38

C250/2.5 1 17,08 12,97 10,16 8,16 6,69 5,58 4,72 4,05 3,50 3,06
2 8,09 6,07 4,83 4,01 3,43 3,00 2,66 2,38 2,13 1,92
3 8,57 6,22 4,71 3,71 3,03 2,55 2,21 1,95 1,75 1,59
4 69,99 44,07 29,53 20,74 15,12 11,36 8,75 6,88 5,51 4,48
5 46,66 29,38 19,68 13,82 10,08 7,57 5,83 4,59 3,67 2,99

C250/3 1 22,46 16,96 13,22 10,59 8,66 7,21 6,09 5,21 4,51 3,94
2 10,01 7,51 5,97 4,95 4,24 3,71 3,30 2,95 2,66 2,40
3 10,55 7,65 5,79 4,55 3,71 3,12 2,69 2,37 2,13 1,94
4 84,09 52,95 35,47 24,91 18,16 13,65 10,51 8,27 6,62 5,38
5 56,06 35,30 23,65 16,61 12,11 9,10 7,01 5,51 4,41 3,59

C300/1.5 1 7,73 6,01 4,80 3,91 3,24 2,72 2,32 2,00 1,74 1,52
2 5,22 3,77 2,85 2,25 1,83 1,54 1,32 1,15 1,02 0,91
3 6,22 4,50 3,37 2,60 2,05 1,66 1,37 1,15 0,99 0,87
4 73,05 46,00 30,82 21,65 15,78 11,86 9,13 7,18 5,75 4,68
5 48,70 30,67 20,55 14,43 10,52 7,90 6,09 4,79 3,83 3,12

C300/2 1 13,68 10,61 8,45 6,87 5,68 4,77 4,06 3,50 3,04 2,67
2 8,17 5,96 4,58 3,67 3,04 2,59 2,25 1,99 1,78 1,61
3 9,25 6,72 5,07 3,95 3,15 2,59 2,17 1,86 1,62 1,44
4 98,10 61,78 41,39 29,07 21,19 15,92 12,26 9,64 7,72 6,28
5 65,40 41,19 27,59 19,38 14,13 10,61 8,18 6,43 5,15 4,19

C300/2.5 1 20,80 16,07 12,75 10,34 8,54 7,16 6,09 5,24 4,55 3,99
2 11,22 8,24 6,37 5,14 4,30 3,69 3,23 2,88 2,59 2,35
3 12,33 8,97 6,80 5,32 4,27 3,53 2,98 2,57 2,26 2,02
4 123,06 77,49 51,92 36,46 26,58 19,97 15,38 12,10 9,69 7,88
5 82,04 51,66 34,61 24,31 17,72 13,31 10,25 8,07 6,46 5,25

C300/3 1 28,41 21,82 17,24 13,93 11,47 9,60 8,15 7,00 6,07 5,32
2 14,16 10,42 8,08 6,54 5,48 4,72 4,15 3,70 3,34 3,04
3 15,33 11,17 8,47 6,64 5,34 4,41 3,73 3,23 2,84 2,54
4 147,91 93,15 62,40 43,83 31,95 24,00 18,49 14,54 11,64 9,47
5 98,61 62,10 41,60 29,22 21,30 16,00 12,33 9,69 7,76 6,31
PROFILE C. 137
PROFILE C

SISTEM STATIC NR. 3 - PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1 1 1,52 1,13 0,87 0,69 0,56 0,47 0,39 0,34 0,29 0,25
2 0,95 0,77 0,63 0,52 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20
3 0,77 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21
4 1,81 1,14 0,76 0,53 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12
5 1,20 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,09 0,08

C100/1.2 1 2,15 1,59 1,23 0,98 0,79 0,66 0,55 0,47 0,41 0,36
2 1,29 1,05 0,87 0,72 0,60 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28
3 1,01 0,83 0,71 0,63 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30
4 2,18 1,37 0,92 0,64 0,47 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14
5 1,45 0,91 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09

C100/1.5 1 3,05 2,26 1,74 1,38 1,12 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50
2 1,74 1,43 1,19 0,98 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,38
3 1,32 1,09 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,53 0,47 0,41
4 2,73 1,72 1,15 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17
5 1,82 1,14 0,77 0,54 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12

C100/2 1 4,12 3,05 2,34 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
2 2,24 1,86 1,54 1,29 1,08 0,91 0,78 0,67 0,58 0,51
3 1,69 1,38 1,19 1,06 0,95 0,85 0,75 0,67 0,59 0,53
4 3,63 2,28 1,53 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
5 2,42 1,52 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15

C120/1 1 1,82 1,36 1,05 0,84 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
2 1,06 0,85 0,70 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23
3 0,87 0,68 0,56 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22
4 2,76 1,74 1,16 0,82 0,60 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18
5 1,84 1,16 0,78 0,54 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12

C120/1.2 1 2,58 1,93 1,49 1,18 0,96 0,80 0,67 0,58 0,50 0,43
2 1,45 1,18 0,98 0,82 0,69 0,59 0,50 0,43 0,37 0,33
3 1,15 0,91 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31
4 3,33 2,10 1,40 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
5 2,22 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14

C120/1.5 1 3,76 2,80 2,16 1,72 1,40 1,16 0,97 0,83 0,72 0,63
2 2,00 1,65 1,38 1,16 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47
3 1,54 1,23 1,03 0,90 0,80 0,72 0,64 0,57 0,51 0,45
4 4,18 2,63 1,76 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27
5 2,78 1,75 1,17 0,82 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18

C120/2 1 5,41 3,98 3,04 2,41 1,95 1,61 1,35 1,15 0,99 0,87
2 2,66 2,20 1,85 1,56 1,32 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63
3 2,05 1,62 1,35 1,17 1,04 0,93 0,83 0,74 0,66 0,58
4 5,57 3,51 2,35 1,65 1,20 0,90 0,70 0,55 0,44 0,36
5 3,72 2,34 1,57 1,10 0,80 0,60 0,46 0,37 0,29 0,24
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 138
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2.5 1 6,59 4,87 3,75 2,97 2,41 2,00 1,68 1,43 1,24 1,08
2 3,19 2,64 2,22 1,88 1,60 1,37 1,17 1,01 0,88 0,77
3 2,48 1,93 1,59 1,37 1,21 1,08 0,96 0,86 0,77 0,68
4 6,94 4,37 2,93 2,06 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,44
5 4,63 2,92 1,95 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30

C150/1 1 2,23 1,68 1,30 1,04 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,39
2 1,21 0,96 0,79 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31 0,27
3 1,04 0,77 0,61 0,50 0,43 0,37 0,32 0,29 0,25 0,22
4 4,65 2,93 1,96 1,38 1,00 0,75 0,58 0,46 0,37 0,30
5 3,10 1,95 1,31 0,92 0,67 0,50 0,39 0,30 0,24 0,20

C150/1.2 1 3,18 2,39 1,86 1,48 1,21 1,01 0,85 0,73 0,63 0,55
2 1,66 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39
3 1,37 1,03 0,83 0,70 0,60 0,53 0,46 0,41 0,37 0,33
4 5,62 3,54 2,37 1,67 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36
5 3,75 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24

C150/1.5 1 4,69 3,51 2,73 2,17 1,77 1,47 1,24 1,06 0,92 0,80
2 2,31 1,89 1,58 1,35 1,15 0,99 0,85 0,74 0,64 0,56
3 1,85 1,41 1,14 0,96 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,47
4 7,07 4,45 2,98 2,09 1,53 1,15 0,88 0,69 0,56 0,45
5 4,71 2,97 1,99 1,40 1,02 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30

C150/2 1 7,00 5,21 4,02 3,20 2,60 2,16 1,82 1,55 1,34 1,17
2 3,21 2,62 2,21 1,89 1,62 1,39 1,20 1,05 0,91 0,80
3 2,55 1,92 1,55 1,31 1,14 1,00 0,90 0,80 0,72 0,65
4 9,46 5,96 3,99 2,80 2,04 1,54 1,18 0,93 0,74 0,61
5 6,31 3,97 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40

C150/2.5 1 8,98 6,65 5,12 4,06 3,30 2,73 2,30 1,96 1,69 1,48
2 3,93 3,19 2,69 2,30 1,98 1,70 1,48 1,28 1,12 0,99
3 3,15 2,35 1,88 1,57 1,35 1,19 1,06 0,95 0,85 0,76
4 11,83 7,45 4,99 3,50 2,55 1,92 1,48 1,16 0,93 0,76
5 7,89 4,97 3,33 2,34 1,70 1,28 0,99 0,78 0,62 0,50

C200/1.2 1 4,10 3,13 2,46 1,98 1,63 1,36 1,15 0,99 0,85 0,75
2 2,29 1,72 1,37 1,13 0,96 0,84 0,73 0,65 0,58 0,52
3 2,33 1,67 1,26 0,99 0,80 0,68 0,58 0,51 0,45 0,41
4 14,69 9,25 6,20 4,35 3,17 2,38 1,84 1,44 1,16 0,94
5 9,79 6,17 4,13 2,90 2,12 1,59 1,22 0,96 0,77 0,63

C200/1.5 1 6,35 4,83 3,79 3,05 2,50 2,09 1,77 1,51 1,31 1,15
2 3,28 2,51 2,02 1,70 1,46 1,28 1,13 1,01 0,90 0,80
3 3,20 2,33 1,78 1,42 1,17 1,00 0,87 0,78 0,70 0,64
4 18,49 11,64 7,80 5,48 3,99 3,00 2,31 1,82 1,46 1,18
5 12,33 7,76 5,20 3,65 2,66 2,00 1,54 1,21 0,97 0,79

C200/2 1 10,60 8,03 6,27 5,03 4,12 3,43 2,90 2,48 2,15 1,88
2 4,92 3,81 3,12 2,65 2,31 2,04 1,81 1,62 1,45 1,30
3 4,64 3,40 2,62 2,12 1,77 1,53 1,35 1,22 1,11 1,02
4 24,53 15,45 10,35 7,27 5,30 3,98 3,07 2,41 1,93 1,57
5 16,35 10,30 6,90 4,85 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05
PROFILE C. 139
PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5 1 15,67 11,82 9,21 7,37 6,03 5,02 4,24 3,63 3,14 2,74
2 6,65 5,17 4,26 3,64 3,19 2,84 2,54 2,27 2,04 1,84
3 6,16 4,53 3,50 2,83 2,38 2,06 1,83 1,65 1,51 1,40
4 31,04 19,55 13,10 9,20 6,71 5,04 3,88 3,05 2,44 1,99
5 20,70 13,03 8,73 6,13 4,47 3,36 2,59 2,03 1,63 1,32

C250/1.5 1 7,57 5,86 4,65 3,77 3,12 2,62 2,23 1,91 1,66 1,46
2 4,25 3,14 2,46 2,01 1,70 1,47 1,29 1,14 1,02 0,92
3 4,29 3,08 2,29 1,78 1,42 1,18 1,00 0,87 0,76 0,68
4 31,62 19,91 13,34 9,37 6,83 5,13 3,95 3,11 2,49 2,02
5 21,08 13,27 8,89 6,25 4,55 3,42 2,63 2,07 1,66 1,35

C250/2 1 13,13 10,11 8,00 6,48 5,34 4,47 3,80 3,27 2,83 2,48
2 6,51 4,89 3,88 3,22 2,76 2,41 2,14 1,92 1,73 1,56
3 6,33 4,57 3,45 2,70 2,20 1,84 1,58 1,39 1,24 1,12
4 42,45 26,73 17,91 12,58 9,17 6,89 5,31 4,17 3,34 2,72
5 28,30 17,82 11,94 8,38 6,11 4,59 3,54 2,78 2,23 1,81

C250/2.5 1 19,27 14,74 11,60 9,36 7,69 6,43 5,45 4,68 4,06 3,55
2 8,69 6,55 5,23 4,36 3,75 3,30 2,94 2,65 2,39 2,16
3 8,33 6,03 4,56 3,58 2,92 2,45 2,11 1,86 1,67 1,51
4 53,23 33,52 22,46 15,77 11,50 8,64 6,65 5,23 4,19 3,41
5 35,49 22,35 14,97 10,51 7,66 5,76 4,44 3,49 2,79 2,27

C250/3 1 25,48 19,36 15,16 12,18 9,98 8,33 7,05 6,04 5,23 4,57
2 10,73 8,08 6,44 5,37 4,63 4,07 3,64 3,28 2,97 2,69
3 10,26 7,42 5,61 4,40 3,58 3,00 2,58 2,27 2,03 1,84
4 63,95 40,27 26,98 18,95 13,81 10,38 7,99 6,29 5,03 4,09
5 42,64 26,85 17,99 12,63 9,21 6,92 5,33 4,19 3,36 2,73

C300/1.5 1 8,54 6,70 5,39 4,41 3,67 3,10 2,65 2,29 2,00 1,75
2 5,70 4,13 3,13 2,47 2,02 1,70 1,47 1,28 1,14 1,02
3 5,99 4,32 3,24 2,49 1,96 1,58 1,30 1,10 0,94 0,82
4 55,56 34,99 23,44 16,46 12,00 9,02 6,95 5,46 4,37 3,56
5 37,04 23,33 15,63 10,98 8,00 6,01 4,63 3,64 2,92 2,37

C300/2 1 15,14 11,85 9,50 7,77 6,46 5,45 4,65 4,01 3,50 3,07
2 8,83 6,46 4,97 3,99 3,32 2,84 2,48 2,20 1,98 1,79
3 8,96 6,50 4,90 3,80 3,04 2,48 2,08 1,78 1,55 1,37
4 74,61 46,99 31,48 22,11 16,12 12,11 9,33 7,34 5,87 4,78
5 49,74 31,32 20,98 14,74 10,74 8,07 6,22 4,89 3,92 3,18

C300/2.5 1 23,10 18,01 14,39 11,73 9,73 8,19 6,98 6,02 5,24 4,60
2 12,05 8,87 6,88 5,57 4,67 4,03 3,54 3,17 2,86 2,61
3 10,36 7,49 5,63 4,36 3,47 2,83 2,37 2,02 1,76 1,55
4 93,59 58,94 39,48 27,73 20,22 15,19 11,70 9,20 7,37 5,99
5 62,40 39,29 26,32 18,49 13,48 10,13 7,80 6,13 4,91 3,99

C300/3 1 31,73 24,58 19,53 15,86 13,12 11,01 9,37 8,06 7,01 6,14
2 15,16 11,18 8,69 7,06 5,94 5,13 4,53 4,06 3,68 3,37
3 14,92 10,86 8,23 6,43 5,17 4,26 3,60 3,10 2,73 2,43
4 112,50 70,84 47,46 33,33 24,30 18,26 14,06 11,06 8,86 7,20
5 75,00 47,23 31,64 22,22 16,20 12,17 9,37 7,37 5,90 4,80
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 140
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

SISTEM STATIC NR. 4 - PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1 1 2,38 1,75 1,34 1,06 0,86 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38
2 1,30 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28
3 0,79 0,61 0,50 0,43 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21
4 2,61 1,64 1,10 0,77 0,56 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17
5 1,74 1,10 0,73 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11

C100/1.2 1 3,33 2,46 1,88 1,49 1,21 1,00 0,84 0,72 0,62 0,54
2 1,77 1,43 1,19 0,99 0,84 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40
3 1,02 0,80 0,67 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37 0,33 0,29
4 3,15 1,98 1,33 0,93 0,68 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20
5 2,10 1,32 0,89 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,17 0,13

C100/1.5 1 4,68 3,45 2,65 2,10 1,70 1,41 1,18 1,01 0,87 0,76
2 2,37 1,94 1,62 1,36 1,15 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55
3 1,33 1,04 0,88 0,76 0,68 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41
4 3,94 2,48 1,66 1,17 0,85 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25
5 2,63 1,66 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17

C100/2 1 6,27 4,63 3,55 2,81 2,28 1,89 1,59 1,35 1,17 1,02
2 3,05 2,50 2,10 1,77 1,50 1,28 1,10 0,95 0,83 0,73
3 1,71 1,33 1,11 0,96 0,85 0,77 0,70 0,63 0,57 0,51
4 5,24 3,30 2,21 1,55 1,13 0,85 0,66 0,52 0,41 0,34
5 3,50 2,20 1,48 1,04 0,76 0,57 0,44 0,34 0,28 0,22

C120/1 1 2,89 2,13 1,63 1,29 1,05 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47
2 1,46 1,16 0,95 0,79 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32
3 0,92 0,68 0,54 0,45 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21
4 3,99 2,51 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26
5 2,66 1,67 1,12 0,79 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17

C120/1.2 1 4,08 3,00 2,30 1,82 1,48 1,22 1,03 0,88 0,76 0,66
2 2,00 1,60 1,32 1,11 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,46
3 1,20 0,91 0,73 0,61 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,30
4 4,81 3,03 2,03 1,43 1,04 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31
5 3,21 2,02 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21

C120/1.5 1 5,86 4,32 3,32 2,63 2,13 1,76 1,48 1,26 1,09 0,95
2 2,75 2,22 1,86 1,57 1,34 1,15 0,99 0,86 0,75 0,66
3 1,60 1,21 0,98 0,83 0,73 0,65 0,58 0,53 0,48 0,43
4 6,04 3,80 2,55 1,79 1,30 0,98 0,75 0,59 0,48 0,39
5 4,03 2,53 1,70 1,19 0,87 0,65 0,50 0,40 0,32 0,26

C120/2 1 8,02 5,92 4,55 3,60 2,92 2,42 2,03 1,73 1,50 1,30
2 3,67 2,96 2,47 2,09 1,79 1,54 1,33 1,15 1,00 0,88
3 2,14 1,61 1,29 1,09 0,95 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56
4 8,06 5,07 3,40 2,39 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52
5 5,37 3,38 2,27 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34
PROFILE C. 141
PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2.5 1 10,03 7,40 5,68 4,50 3,65 3,02 2,54 2,17 1,87 1,63
2 4,41 3,54 2,95 2,51 2,15 1,85 1,60 1,39 1,21 1,07
3 2,61 1,94 1,54 1,29 1,11 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64
4 10,04 6,32 4,24 2,98 2,17 1,63 1,26 0,99 0,79 0,64
5 6,69 4,22 2,82 1,98 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43

C150/1 1 3,64 2,69 2,06 1,63 1,32 1,10 0,92 0,79 0,68 0,59
2 1,70 1,31 1,05 0,87 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36
3 1,13 0,81 0,62 0,49 0,41 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21
4 6,73 4,24 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43
5 4,48 2,82 1,89 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29

C150/1.2 1 5,17 3,82 2,93 2,32 1,88 1,56 1,31 1,12 0,96 0,84
2 2,34 1,82 1,48 1,24 1,05 0,91 0,78 0,68 0,59 0,52
3 1,49 1,08 0,83 0,67 0,57 0,49 0,43 0,38 0,34 0,31
4 8,13 5,12 3,43 2,41 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52
5 5,42 3,41 2,29 1,61 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35

C150/1.5 1 7,51 5,54 4,26 3,37 2,73 2,26 1,90 1,62 1,40 1,22
2 3,25 2,55 2,10 1,77 1,52 1,31 1,13 0,99 0,86 0,76
3 1,99 1,45 1,13 0,92 0,78 0,68 0,60 0,54 0,49 0,44
4 10,22 6,43 4,31 3,03 2,21 1,66 1,28 1,00 0,80 0,65
5 6,81 4,29 2,87 2,02 1,47 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44

C150/2 1 10,88 8,04 6,17 4,89 3,97 3,28 2,76 2,35 2,03 1,77
2 4,51 3,54 2,92 2,47 2,12 1,83 1,59 1,39 1,22 1,08
3 2,75 2,00 1,54 1,26 1,06 0,92 0,82 0,73 0,66 0,60
4 13,68 8,62 5,77 4,05 2,95 2,22 1,71 1,35 1,08 0,88
5 9,12 5,74 3,85 2,70 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58

C150/2.5 1 13,71 10,13 7,78 6,16 5,00 4,14 3,48 2,97 2,56 2,23
2 5,53 4,31 3,54 2,99 2,56 2,22 1,93 1,69 1,48 1,31
3 3,43 2,47 1,89 1,52 1,28 1,10 0,97 0,87 0,78 0,70
4 17,10 10,77 7,22 5,07 3,69 2,78 2,14 1,68 1,35 1,09
5 11,40 7,18 4,81 3,38 2,46 1,85 1,43 1,12 0,90 0,73

C200/1.2 1 7,05 5,22 4,02 3,18 2,59 2,14 1,80 1,54 1,33 1,16
2 3,55 2,58 1,98 1,59 1,32 1,13 0,98 0,86 0,76 0,68
3 2,65 1,90 1,41 1,08 0,86 0,70 0,59 0,51 0,44 0,39
4 21,25 13,38 8,96 6,29 4,59 3,45 2,66 2,09 1,67 1,36
5 14,16 8,92 5,98 4,20 3,06 2,30 1,77 1,39 1,11 0,91

C200/1.5 1 10,83 8,01 6,16 4,88 3,97 3,28 2,76 2,36 2,03 1,77
2 5,07 3,74 2,92 2,39 2,01 1,73 1,52 1,34 1,20 1,07
3 3,61 2,60 1,96 1,52 1,23 1,02 0,87 0,76 0,67 0,60
4 26,73 16,84 11,28 7,92 5,77 4,34 3,34 2,63 2,10 1,71
5 17,82 11,22 7,52 5,28 3,85 2,89 2,23 1,75 1,40 1,14

C200/2 1 17,58 13,02 10,02 7,94 6,45 5,34 4,50 3,83 3,31 2,88
2 7,59 5,67 4,48 3,70 3,16 2,75 2,43 2,17 1,94 1,75
3 5,20 3,77 2,86 2,25 1,83 1,53 1,32 1,16 1,04 0,95
4 35,47 22,34 14,96 10,51 7,66 5,76 4,43 3,49 2,79 2,27
5 23,65 14,89 9,98 7,01 5,11 3,84 2,96 2,32 1,86 1,51
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 142
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5 1 25,30 18,78 14,48 11,49 9,34 7,74 6,52 5,56 4,80 4,19
2 8,51 6,32 4,97 4,08 3,45 2,98 2,61 2,31 2,05 1,84
3 6,89 5,01 3,80 2,99 2,44 2,05 1,77 1,57 1,41 1,28
4 44,89 28,27 18,94 13,30 9,70 7,29 5,61 4,41 3,53 2,87
5 29,93 18,85 12,63 8,87 6,46 4,86 3,74 2,94 2,36 1,92

C250/1.5 1 13,76 10,22 7,89 6,26 5,09 4,22 3,55 3,03 2,62 2,28
2 6,71 4,80 3,62 2,86 2,35 1,99 1,71 1,50 1,33 1,19
3 4,88 3,50 2,60 1,98 1,55 1,25 1,04 0,88 0,76 0,67
4 45,72 28,79 19,29 13,55 9,88 7,42 5,72 4,50 3,60 2,93
5 30,48 19,20 12,86 9,03 6,58 4,95 3,81 3,00 2,40 1,95

C250/2 1 23,42 17,38 13,40 10,64 8,64 7,16 6,03 5,14 4,44 3,87
2 10,29 7,46 5,71 4,59 3,82 3,27 2,85 2,52 2,25 2,03
3 7,16 5,16 3,85 2,97 2,36 1,93 1,62 1,39 1,21 1,08
4 61,38 38,65 25,90 18,19 13,26 9,96 7,67 6,03 4,83 3,93
5 40,92 25,77 17,26 12,12 8,84 6,64 5,12 4,02 3,22 2,62

C250/2.5 1 33,09 24,58 18,96 15,06 12,24 10,15 8,54 7,29 6,30 5,49
2 13,77 10,02 7,71 6,22 5,20 4,46 3,91 3,47 3,12 2,82
3 9,38 6,77 5,07 3,92 3,12 2,56 2,15 1,85 1,62 1,44
4 76,97 48,47 32,47 22,81 16,63 12,49 9,62 7,57 6,06 4,93
5 51,31 32,31 21,65 15,20 11,08 8,33 6,41 5,04 4,04 3,28

C250/3 1 42,08 31,31 24,17 19,21 15,63 12,96 10,91 9,32 8,04 7,02
2 17,06 12,40 9,53 7,68 6,42 5,51 4,83 4,30 3,86 3,49
3 11,55 8,34 6,25 4,83 3,84 3,14 2,63 2,26 1,98 1,76
4 92,48 58,24 39,01 27,40 19,98 15,01 11,56 9,09 7,28 5,92
5 61,65 38,82 26,01 18,27 13,32 10,01 7,71 6,06 4,85 3,95

C300/1.5 1 16,55 12,36 9,57 7,62 6,21 5,15 4,34 3,71 3,21 2,80
2 9,14 6,55 4,87 3,74 2,97 2,43 2,04 1,75 1,53 1,35
3 6,84 4,95 3,71 2,86 2,24 1,79 1,45 1,20 1,01 0,86
4 80,34 50,60 33,89 23,81 17,35 13,04 10,04 7,90 6,32 5,14
5 53,56 33,73 22,60 15,87 11,57 8,69 6,70 5,27 4,22 3,43

C300/2 1 28,98 21,62 16,73 13,31 10,84 8,99 7,58 6,47 5,59 4,88
2 14,24 10,28 7,73 6,03 4,87 4,06 3,47 3,02 2,67 2,38
3 10,16 7,37 5,55 4,30 3,41 2,75 2,26 1,90 1,62 1,41
4 107,89 67,94 45,52 31,97 23,30 17,51 13,49 10,61 8,49 6,91
5 71,93 45,30 30,34 21,31 15,54 11,67 8,99 7,07 5,66 4,60

C300/2.5 1 43,36 32,31 24,96 19,85 16,16 13,40 11,29 9,64 8,32 7,26
2 19,53 14,14 10,70 8,41 6,86 5,76 4,95 4,34 3,86 3,47
3 13,52 9,83 7,43 5,77 4,59 3,73 3,09 2,60 2,24 1,95
4 135,34 85,23 57,10 40,10 29,23 21,96 16,92 13,31 10,65 8,66
5 90,23 56,82 38,06 26,73 19,49 14,64 11,28 8,87 7,10 5,77

C300/3 1 56,98 42,53 32,91 26,20 21,34 17,70 14,92 12,75 11,01 9,61
2 24,63 17,87 13,55 10,68 8,73 7,34 6,33 5,56 4,96 4,47
3 16,81 12,23 9,25 7,20 5,74 4,66 3,87 3,27 2,81 2,46
4 162,68 102,44 68,63 48,20 35,14 26,40 20,33 15,99 12,81 10,41
5 108,45 68,30 45,75 32,13 23,43 17,60 13,56 10,66 8,54 6,94
PROFILE C. 143
PROFILE C

SISTEM STATIC NR. 5 - PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/1+1 1 2,25 1,65 1,26 1,00 0,81 0,67 0,56 0,48 0,41 0,36
2 1,67 1,34 1,10 0,92 0,77 0,65 0,56 0,48 0,41 0,36
3 0,76 0,62 0,53 0,46 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21
4 2,04 1,28 0,86 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
5 1,36 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09

C100/1.2+1 1 2,54 1,89 1,46 1,16 0,95 0,78 0,66 0,56 0,49 0,43
2 2,06 1,67 1,38 1,15 0,95 0,78 0,66 0,56 0,49 0,43
3 0,93 0,76 0,65 0,57 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31 0,27
4 2,38 1,50 1,01 0,71 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15
5 1,59 1,00 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10

C100/1.2+1.2 1 3,16 2,32 1,78 1,40 1,14 0,94 0,79 0,67 0,58 0,51
2 2,27 1,84 1,52 1,28 1,07 0,91 0,78 0,67 0,58 0,51
3 1,00 0,83 0,72 0,64 0,57 0,50 0,44 0,39 0,34 0,30
4 2,45 1,55 1,04 0,73 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,16
5 1,64 1,03 0,69 0,48 0,35 0,27 0,20 0,16 0,13 0,10

C100/1.5+1 1 2,63 1,96 1,51 1,20 0,98 0,81 0,68 0,58 0,50 0,44
2 2,58 1,96 1,51 1,20 0,98 0,81 0,68 0,58 0,50 0,44
3 1,14 0,92 0,79 0,69 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35
4 2,90 1,83 1,22 0,86 0,63 0,47 0,36 0,28 0,23 0,19
5 1,93 1,22 0,82 0,57 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12

C100/1.5+1.2 1 3,61 2,69 2,07 1,65 1,34 1,11 0,94 0,80 0,69 0,60
2 2,79 2,27 1,89 1,58 1,33 1,11 0,94 0,80 0,69 0,60
3 1,22 1,01 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56 0,49 0,44 0,38
4 2,97 1,87 1,25 0,88 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19
5 1,98 1,25 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,19 0,16 0,13

C100/1.5+1.5 1 4,45 3,27 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
2 3,04 2,49 2,08 1,75 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71
3 1,31 1,10 0,96 0,86 0,77 0,69 0,61 0,54 0,48 0,42
4 3,07 1,94 1,30 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 2,05 1,29 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13

C100/2+1 1 2,71 2,02 1,56 1,24 1,01 0,84 0,71 0,60 0,52 0,46
2 2,71 2,02 1,56 1,24 1,01 0,84 0,71 0,60 0,52 0,46
3 1,40 1,11 0,93 0,81 0,71 0,64 0,57 0,51 0,46 0,40
4 3,74 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24
5 2,50 1,57 1,05 0,74 0,54 0,40 0,31 0,25 0,20 0,16

C100/2+1.2 1 3,75 2,79 2,16 1,71 1,39 1,16 0,97 0,83 0,72 0,63
2 3,38 2,77 2,16 1,71 1,39 1,16 0,97 0,83 0,72 0,63
3 1,49 1,20 1,03 0,90 0,81 0,72 0,65 0,58 0,51 0,45
4 3,81 2,40 1,61 1,13 0,82 0,62 0,48 0,37 0,30 0,24
5 2,54 1,60 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 144
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C100/2+1.5 1 5,18 3,84 2,96 2,35 1,91 1,58 1,33 1,14 0,98 0,86
2 3,64 2,99 2,50 2,10 1,78 1,51 1,30 1,12 0,97 0,85
3 1,58 1,30 1,12 1,00 0,90 0,80 0,72 0,64 0,56 0,50
4 3,92 2,47 1,65 1,16 0,85 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25
5 2,61 1,64 1,10 0,77 0,56 0,42 0,33 0,26 0,21 0,17

C100/2+2 1 5,97 4,39 3,36 2,65 2,15 1,78 1,49 1,27 1,10 0,96
2 3,92 3,21 2,69 2,27 1,93 1,65 1,41 1,22 1,06 0,93
3 1,66 1,38 1,21 1,08 0,97 0,87 0,77 0,69 0,61 0,54
4 4,09 2,58 1,73 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26
5 2,73 1,72 1,15 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17

C120/1+1 1 2,74 2,01 1,54 1,22 0,99 0,81 0,68 0,58 0,50 0,44
2 1,88 1,48 1,22 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41
3 0,85 0,67 0,56 0,48 0,42 0,37 0,32 0,29 0,25 0,22
4 3,11 1,96 1,31 0,92 0,67 0,50 0,39 0,31 0,24 0,20
5 2,07 1,30 0,87 0,61 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13

C120/1.2+1 1 3,03 2,27 1,76 1,40 1,14 0,95 0,80 0,68 0,59 0,52
2 2,33 1,86 1,54 1,29 1,09 0,93 0,79 0,68 0,59 0,52
3 1,06 0,83 0,69 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,32 0,28
4 3,64 2,29 1,54 1,08 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23
5 2,43 1,53 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,16

C120/1.2+1.2 1 3,87 2,84 2,17 1,72 1,39 1,15 0,97 0,82 0,71 0,62
2 2,56 2,05 1,70 1,43 1,21 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59
3 1,13 0,90 0,76 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,32
4 3,75 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 2,50 1,57 1,05 0,74 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16

C120/1.5+1 1 3,12 2,34 1,81 1,45 1,18 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53
2 2,97 2,39 1,81 1,45 1,18 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53
3 1,34 1,04 0,85 0,73 0,64 0,57 0,51 0,46 0,41 0,36
4 4,44 2,79 1,87 1,31 0,96 0,72 0,55 0,44 0,35 0,28
5 2,96 1,86 1,25 0,88 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19

C120/1.5+1.2 1 4,32 3,23 2,50 2,00 1,63 1,35 1,14 0,97 0,84 0,73
2 3,20 2,58 2,15 1,81 1,54 1,31 1,13 0,97 0,84 0,73
3 1,42 1,12 0,94 0,82 0,73 0,65 0,58 0,52 0,46 0,41
4 4,55 2,86 1,92 1,35 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29
5 3,03 1,91 1,28 0,90 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19

C120/1.5+1.5 1 5,58 4,10 3,14 2,48 2,01 1,66 1,40 1,19 1,03 0,89
2 3,53 2,85 2,38 2,02 1,72 1,47 1,27 1,10 0,96 0,84
3 1,51 1,22 1,04 0,91 0,82 0,73 0,65 0,58 0,52 0,46
4 4,71 2,96 1,99 1,39 1,02 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30
5 3,14 1,98 1,32 0,93 0,68 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20

C120/2+1 1 3,22 2,42 1,88 1,50 1,22 1,01 0,86 0,73 0,63 0,55
2 3,22 2,42 1,88 1,50 1,22 1,01 0,86 0,73 0,63 0,55
3 1,72 1,30 1,05 0,89 0,77 0,68 0,61 0,54 0,48 0,43
4 5,75 3,62 2,42 1,70 1,24 0,93 0,72 0,57 0,45 0,37
5 3,83 2,41 1,62 1,14 0,83 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25
PROFILE C. 145
PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C120/2+1.2 1 4,48 3,36 2,60 2,08 1,69 1,41 1,19 1,01 0,88 0,76
2 3,98 3,22 2,60 2,08 1,69 1,41 1,19 1,01 0,88 0,76
3 1,81 1,40 1,15 0,99 0,87 0,77 0,69 0,62 0,55 0,49
4 5,86 3,69 2,47 1,73 1,26 0,95 0,73 0,58 0,46 0,37
5 3,90 2,46 1,65 1,16 0,84 0,63 0,49 0,38 0,31 0,25

C120/2+2 1 7,65 5,62 4,30 3,40 2,75 2,28 1,91 1,63 1,41 1,22
2 4,71 3,80 3,17 2,69 2,29 1,97 1,70 1,47 1,29 1,13
3 2,00 1,60 1,35 1,19 1,06 0,95 0,85 0,75 0,67 0,60
4 6,28 3,96 2,65 1,86 1,36 1,02 0,79 0,62 0,49 0,40
5 4,19 2,64 1,77 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27

C120/2.5+1 1 3,28 2,46 1,91 1,53 1,25 1,04 0,88 0,75 0,65 0,56
2 3,28 2,46 1,91 1,53 1,25 1,04 0,88 0,75 0,65 0,56
3 2,05 1,53 1,21 1,01 0,87 0,76 0,68 0,60 0,54 0,48
4 7,04 4,43 2,97 2,08 1,52 1,14 0,88 0,69 0,55 0,45
5 4,69 2,95 1,98 1,39 1,01 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30

C120/2.5+1.2 1 4,59 3,44 2,67 2,13 1,74 1,44 1,22 1,04 0,90 0,78
2 4,59 3,44 2,67 2,13 1,74 1,44 1,22 1,04 0,90 0,78
3 2,15 1,63 1,32 1,12 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,55
4 7,14 4,50 3,01 2,12 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46
5 4,76 3,00 2,01 1,41 1,03 0,77 0,60 0,47 0,37 0,30

C120/2.5+1.5 1 6,55 4,89 3,78 3,01 2,45 2,04 1,72 1,47 1,27 1,10
2 4,94 3,99 3,34 2,83 2,41 2,04 1,72 1,47 1,27 1,10
3 2,26 1,75 1,44 1,24 1,09 0,97 0,87 0,77 0,69 0,61
4 7,30 4,60 3,08 2,16 1,58 1,18 0,91 0,72 0,57 0,47
5 4,87 3,07 2,05 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31

C120/2.5+2 1 8,85 6,56 5,06 4,01 3,26 2,70 2,27 1,94 1,67 1,46
2 5,33 4,29 3,59 3,04 2,60 2,24 1,93 1,68 1,46 1,28
3 2,35 1,85 1,54 1,34 1,18 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67
4 7,57 4,77 3,19 2,24 1,63 1,23 0,95 0,74 0,60 0,48
5 5,05 3,18 2,13 1,49 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32

C120/2.5+2.5 1 9,56 7,02 5,38 4,25 3,44 2,84 2,39 2,04 1,76 1,53
2 5,66 4,54 3,79 3,22 2,75 2,37 2,05 1,78 1,56 1,37
3 2,41 1,90 1,59 1,38 1,23 1,10 0,98 0,88 0,78 0,69
4 7,83 4,93 3,30 2,32 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50
5 5,22 3,29 2,20 1,55 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33

C150/1+1 1 3,47 2,55 1,95 1,54 1,25 1,03 0,87 0,74 0,64 0,55
2 2,18 1,67 1,35 1,12 0,95 0,81 0,70 0,60 0,53 0,46
3 1,01 0,75 0,60 0,50 0,43 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23
4 5,24 3,30 2,21 1,55 1,13 0,85 0,66 0,52 0,41 0,34
5 3,50 2,20 1,47 1,04 0,76 0,57 0,44 0,34 0,28 0,22

C150/1.2+1 1 3,68 2,78 2,17 1,74 1,42 1,18 1,00 0,86 0,74 0,65
2 2,72 2,12 1,72 1,44 1,22 1,05 0,90 0,78 0,68 0,60
3 1,26 0,94 0,75 0,62 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29
4 6,15 3,87 2,60 1,82 1,33 1,00 0,77 0,60 0,48 0,39
5 4,10 2,58 1,73 1,22 0,89 0,67 0,51 0,40 0,32 0,26
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 146
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C150/1.2+1.2 1 4,92 3,62 2,77 2,19 1,77 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79
2 2,78 2,11 1,69 1,41 1,19 1,03 0,89 0,78 0,68 0,60
3 1,22 0,88 0,68 0,55 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24
4 6,34 3,99 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41
5 4,22 2,66 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27

C150/1.5+1 1 3,79 2,87 2,24 1,80 1,47 1,22 1,03 0,89 0,77 0,67
2 3,48 2,75 2,24 1,80 1,47 1,22 1,03 0,89 0,77 0,67
3 1,62 1,20 0,94 0,78 0,67 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37
4 7,51 4,73 3,17 2,22 1,62 1,22 0,94 0,74 0,59 0,48
5 5,00 3,15 2,11 1,48 1,08 0,81 0,63 0,49 0,39 0,32

C150/1.5+1.2 1 5,29 3,99 3,11 2,49 2,04 1,70 1,43 1,23 1,06 0,93
2 3,76 2,96 2,44 2,05 1,75 1,51 1,30 1,13 0,99 0,87
3 1,70 1,28 1,03 0,87 0,75 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42
4 7,69 4,84 3,24 2,28 1,66 1,25 0,96 0,76 0,61 0,49
5 5,13 3,23 2,16 1,52 1,11 0,83 0,64 0,50 0,40 0,33

C150/1.5+1.5 1 7,16 5,26 4,03 3,18 2,58 2,13 1,79 1,53 1,32 1,15
2 4,17 3,27 2,69 2,27 1,94 1,68 1,45 1,27 1,11 0,98
3 1,79 1,38 1,13 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,48
4 7,97 5,02 3,36 2,36 1,72 1,29 1,00 0,78 0,63 0,51
5 5,31 3,34 2,24 1,57 1,15 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34

C150/2+1 1 3,90 2,96 2,31 1,86 1,52 1,27 1,07 0,92 0,79 0,69
2 3,90 2,96 2,31 1,86 1,52 1,27 1,07 0,92 0,79 0,69
3 2,17 1,57 1,21 0,99 0,84 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46
4 9,75 6,14 4,11 2,89 2,11 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62
5 6,50 4,09 2,74 1,93 1,40 1,06 0,81 0,64 0,51 0,42

C150/2+1.2 1 5,47 4,14 3,23 2,59 2,12 1,76 1,49 1,28 1,10 0,97
2 4,81 3,81 3,15 2,59 2,12 1,76 1,49 1,28 1,10 0,97
3 2,25 1,67 1,32 1,09 0,94 0,82 0,73 0,65 0,59 0,53
4 9,94 6,26 4,19 2,94 2,15 1,61 1,24 0,98 0,78 0,64
5 6,62 4,17 2,79 1,96 1,43 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42

C150/2+2 1 10,40 7,64 5,85 4,62 3,74 3,09 2,60 2,22 1,91 1,66
2 5,78 4,54 3,74 3,17 2,72 2,35 2,05 1,79 1,57 1,38
3 2,46 1,88 1,53 1,31 1,14 1,02 0,91 0,82 0,73 0,66
4 10,67 6,72 4,50 3,16 2,30 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68
5 7,11 4,48 3,00 2,11 1,54 1,15 0,89 0,70 0,56 0,46

C150/2.5+1 1 3,97 3,01 2,36 1,89 1,55 1,29 1,09 0,94 0,81 0,71
2 3,97 3,01 2,36 1,89 1,55 1,29 1,09 0,94 0,81 0,71
3 2,66 1,90 1,45 1,16 0,97 0,83 0,73 0,64 0,57 0,52
4 11,98 7,54 5,05 3,55 2,59 1,94 1,50 1,18 0,94 0,77
5 7,98 5,03 3,37 2,37 1,72 1,30 1,00 0,78 0,63 0,51

C150/2.5+1.2 1 5,59 4,23 3,31 2,65 2,17 1,81 1,53 1,31 1,13 0,99
2 5,59 4,23 3,31 2,65 2,17 1,81 1,53 1,31 1,13 0,99
3 2,75 2,00 1,56 1,27 1,08 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59
4 12,16 7,66 5,13 3,60 2,63 1,97 1,52 1,20 0,96 0,78
5 8,10 5,10 3,42 2,40 1,75 1,32 1,01 0,80 0,64 0,52
PROFILE C. 147
PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C150/2.5+1.5 1 8,10 6,10 4,75 3,80 3,10 2,58 2,18 1,86 1,61 1,41
2 6,06 4,78 3,94 3,34 2,86 2,47 2,14 1,86 1,61 1,41
3 2,86 2,12 1,68 1,39 1,20 1,05 0,93 0,84 0,75 0,67
4 12,43 7,83 5,24 3,68 2,68 2,02 1,55 1,22 0,98 0,80
5 8,29 5,22 3,50 2,46 1,79 1,34 1,04 0,81 0,65 0,53

C150/2.5+2 1 11,72 8,75 6,77 5,39 4,39 3,64 3,07 2,62 2,26 1,97
2 6,63 5,20 4,28 3,62 3,11 2,69 2,34 2,04 1,79 1,58
3 2,97 2,23 1,79 1,50 1,30 1,15 1,03 0,92 0,83 0,74
4 12,89 8,11 5,44 3,82 2,78 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82
5 8,59 5,41 3,62 2,55 1,86 1,39 1,07 0,84 0,68 0,55

C150/2.5+2.5 1 13,11 9,64 7,38 5,83 4,72 3,90 3,28 2,79 2,41 2,10
2 7,10 5,53 4,54 3,83 3,29 2,85 2,48 2,17 1,90 1,68
3 3,04 2,29 1,85 1,56 1,36 1,20 1,07 0,96 0,86 0,77
4 13,34 8,40 5,63 3,95 2,88 2,16 1,67 1,31 1,05 0,85
5 8,89 5,60 3,75 2,63 1,92 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57

C200/1.2+1.2 1 6,55 5,00 3,83 3,02 2,45 2,02 1,70 1,45 1,25 1,09
2 4,56 3,31 2,54 2,04 1,70 1,45 1,26 1,10 0,98 0,87
3 2,23 1,61 1,22 0,96 0,79 0,67 0,58 0,51 0,45 0,41
4 16,56 10,43 6,99 4,91 3,58 2,69 2,07 1,63 1,30 1,06
5 11,04 6,95 4,66 3,27 2,39 1,79 1,38 1,09 0,87 0,71

C200/1.5+1.2 1 6,73 5,17 4,08 3,30 2,72 2,27 1,93 1,66 1,44 1,26
2 5,73 4,24 3,32 2,72 2,29 1,97 1,73 1,53 1,36 1,21
3 2,99 2,15 1,62 1,27 1,04 0,87 0,75 0,66 0,59 0,53
4 20,12 12,67 8,49 5,96 4,35 3,27 2,52 1,98 1,58 1,29
5 13,41 8,45 5,66 3,97 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86

C200/1.5+1.5 1 10,15 7,66 5,86 4,63 3,75 3,10 2,61 2,22 1,91 1,67
2 6,51 4,80 3,75 3,06 2,58 2,22 1,95 1,72 1,54 1,38
3 3,07 2,24 1,72 1,38 1,15 0,99 0,87 0,78 0,71 0,65
4 20,84 13,13 8,79 6,18 4,50 3,38 2,61 2,05 1,64 1,33
5 13,90 8,75 5,86 4,12 3,00 2,26 1,74 1,37 1,09 0,89

C200/2+1.2 1 6,92 5,33 4,22 3,41 2,82 2,36 2,00 1,72 1,49 1,31
2 6,92 5,33 4,22 3,41 2,82 2,36 2,00 1,72 1,49 1,31
3 4,22 3,03 2,27 1,77 1,43 1,19 1,02 0,89 0,80 0,72
4 25,78 16,24 10,88 7,64 5,57 4,18 3,22 2,53 2,03 1,65
5 17,19 10,82 7,25 5,09 3,71 2,79 2,15 1,69 1,35 1,10

C200/2+1.5 1 10,50 8,05 6,35 5,12 4,22 3,53 2,99 2,57 2,23 1,95
2 8,45 6,34 5,03 4,17 3,56 3,10 2,73 2,43 2,18 1,95
3 4,31 3,13 2,38 1,90 1,57 1,34 1,17 1,04 0,94 0,86
4 26,50 16,69 11,18 7,85 5,72 4,30 3,31 2,61 2,09 1,70
5 17,67 11,13 7,45 5,24 3,82 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13

C200/2+2 1 16,98 12,47 9,55 7,54 6,11 5,05 4,24 3,62 3,12 2,72
2 9,74 7,27 5,75 4,75 4,05 3,53 3,12 2,78 2,49 2,25
3 4,44 3,27 2,54 2,06 1,74 1,52 1,35 1,23 1,12 1,04
4 27,65 17,41 11,67 8,19 5,97 4,49 3,46 2,72 2,18 1,77
5 18,44 11,61 7,78 5,46 3,98 2,99 2,30 1,81 1,45 1,18
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 148
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C200/2.5+1.2 1 7,05 5,44 4,31 3,49 2,88 2,42 2,05 1,77 1,53 1,34
2 7,05 5,44 4,31 3,49 2,88 2,42 2,05 1,77 1,53 1,34
3 5,53 3,97 2,96 2,30 1,84 1,53 1,30 1,13 1,00 0,90
4 31,89 20,08 13,46 9,45 6,89 5,18 3,99 3,14 2,51 2,04
5 21,26 13,39 8,97 6,30 4,59 3,45 2,66 2,09 1,67 1,36

C200/2.5+1.5 1 10,74 8,25 6,52 5,27 4,34 3,63 3,08 2,65 2,30 2,01
2 10,57 7,99 6,39 5,27 4,34 3,63 3,08 2,65 2,30 2,01
3 5,62 4,07 3,09 2,44 2,00 1,69 1,47 1,31 1,18 1,08
4 32,61 20,54 13,76 9,66 7,04 5,29 4,08 3,21 2,57 2,09
5 21,74 13,69 9,17 6,44 4,70 3,53 2,72 2,14 1,71 1,39

C200/2.5+2 1 17,52 13,34 10,47 8,42 6,91 5,77 4,89 4,19 3,63 3,17
2 11,86 8,92 7,10 5,91 5,06 4,43 3,93 3,51 3,16 2,85
3 5,76 4,22 3,26 2,63 2,20 1,90 1,69 1,53 1,40 1,29
4 33,76 21,26 14,24 10,00 7,29 5,48 4,22 3,32 2,66 2,16
5 22,51 14,17 9,50 6,67 4,86 3,65 2,81 2,21 1,77 1,44

C200/2.5+2.5 1 24,67 18,13 13,88 10,96 8,88 7,34 6,17 5,26 4,53 3,95
2 13,23 9,91 7,87 6,52 5,59 4,89 4,34 3,89 3,50 3,17
3 5,88 4,34 3,37 2,75 2,33 2,03 1,82 1,66 1,53 1,42
4 35,00 22,04 14,77 10,37 7,56 5,68 4,38 3,44 2,76 2,24
5 23,33 14,69 9,84 6,91 5,04 3,79 2,92 2,29 1,84 1,49

C250/1.5+1.5 1 9,46 7,61 6,25 5,21 4,41 3,77 3,25 2,84 2,47 2,16
2 8,53 6,01 4,42 3,39 2,72 2,26 1,92 1,66 1,46 1,30
3 4,08 2,91 2,14 1,64 1,29 1,05 0,88 0,75 0,65 0,58
4 35,65 22,45 15,04 10,56 7,70 5,79 4,46 3,50 2,81 2,28
5 23,77 14,97 10,03 7,04 5,13 3,86 2,97 2,34 1,87 1,52

C250/2+1.5 1 12,37 9,65 7,71 6,29 5,22 4,40 3,75 3,23 2,81 2,47
2 11,32 8,23 6,34 5,11 4,27 3,66 3,19 2,82 2,52 2,26
3 5,90 4,23 3,15 2,44 1,95 1,61 1,37 1,19 1,05 0,94
4 45,80 28,84 19,32 13,57 9,89 7,43 5,72 4,50 3,60 2,93
5 30,53 19,23 12,88 9,05 6,59 4,95 3,82 3,00 2,40 1,95

C250/2+2 1 20,88 16,15 12,83 10,14 8,22 6,79 5,71 4,86 4,19 3,65
2 13,20 9,57 7,33 5,89 4,90 4,19 3,66 3,23 2,89 2,60
3 6,04 4,37 3,31 2,61 2,13 1,80 1,56 1,38 1,24 1,12
4 47,86 30,14 20,19 14,18 10,34 7,77 5,98 4,71 3,77 3,06
5 31,90 20,09 13,46 9,45 6,89 5,18 3,99 3,14 2,51 2,04

C250/2.5+1.5 1 12,60 9,85 7,89 6,45 5,36 4,51 3,85 3,32 2,89 2,54
2 12,60 9,85 7,89 6,45 5,36 4,51 3,85 3,32 2,89 2,54
3 7,63 5,47 4,07 3,13 2,49 2,05 1,73 1,49 1,31 1,17
4 55,90 35,20 23,58 16,56 12,07 9,07 6,99 5,50 4,40 3,58
5 37,27 23,47 15,72 11,04 8,05 6,05 4,66 3,66 2,93 2,39

C250/2.5+2 1 21,38 16,59 13,21 10,74 8,88 7,46 6,35 5,47 4,76 4,17
2 15,84 11,56 8,94 7,24 6,07 5,22 4,58 4,07 3,65 3,29
3 7,79 5,62 4,23 3,32 2,69 2,26 1,94 1,71 1,52 1,38
4 57,96 36,50 24,45 17,17 12,52 9,41 7,25 5,70 4,56 3,71
5 38,64 24,33 16,30 11,45 8,35 6,27 4,83 3,80 3,04 2,47
PROFILE C. 149
PROFILE C

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
C250/2.5+2.5 1 30,74 23,62 18,21 14,39 11,66 9,63 8,09 6,90 5,95 5,18
2 17,66 12,85 9,89 7,98 6,67 5,73 5,02 4,46 4,00 3,61
3 7,93 5,75 4,36 3,45 2,83 2,39 2,08 1,84 1,66 1,52
4 60,01 37,79 25,32 17,78 12,96 9,74 7,50 5,90 4,72 3,84
5 40,01 25,19 16,88 11,85 8,64 6,49 5,00 3,93 3,15 2,56

C300/1.5+1.5 1 13,45 10,62 8,57 7,05 5,88 4,93 4,14 3,53 3,04 2,65
2 11,70 8,36 6,18 4,68 3,63 2,89 2,36 1,99 1,70 1,49
3 5,74 4,13 3,08 2,35 1,84 1,46 1,18 0,98 0,83 0,71
4 62,64 39,45 26,43 18,56 13,53 10,17 7,83 6,16 4,93 4,01
5 41,76 26,30 17,62 12,37 9,02 6,78 5,22 4,11 3,29 2,67

C300/2+1.5 1 13,78 10,92 8,84 7,29 6,10 5,17 4,43 3,84 3,36 2,96
2 15,52 11,20 8,43 6,60 5,36 4,48 3,83 3,34 2,95 2,64
3 8,39 6,07 4,55 3,50 2,76 2,22 1,83 1,54 1,32 1,15
4 80,49 50,69 33,96 23,85 17,39 13,06 10,06 7,91 6,34 5,15
5 53,66 33,79 22,64 15,90 11,59 8,71 6,71 5,28 4,22 3,43

C300/2+2 1 23,88 18,80 15,14 12,42 10,36 8,59 7,22 6,15 5,30 4,62
2 18,27 13,18 9,91 7,73 6,25 5,21 4,45 3,87 3,42 3,06
3 8,56 6,21 4,68 3,64 2,92 2,40 2,02 1,73 1,52 1,35
4 84,12 52,97 35,49 24,92 18,17 13,65 10,51 8,27 6,62 5,38
5 56,08 35,32 23,66 16,62 12,11 9,10 7,01 5,51 4,41 3,59

C300/2.5+1.5 1 13,99 11,11 9,01 7,44 6,24 5,30 4,55 3,94 3,45 3,04
2 13,99 11,11 9,01 7,44 6,24 5,30 4,55 3,94 3,45 3,04
3 11,05 8,00 6,00 4,63 3,64 2,93 2,41 2,02 1,72 1,50
4 98,28 61,89 41,46 29,12 21,23 15,95 12,29 9,66 7,74 6,29
5 65,52 41,26 27,64 19,41 14,15 10,63 8,19 6,44 5,16 4,19

C300/2.5+2 1 24,35 19,22 15,52 12,76 10,66 9,02 7,72 6,68 5,83 5,13
2 22,20 16,09 12,19 9,61 7,86 6,62 5,70 5,00 4,45 4,00
3 11,24 8,16 6,15 4,78 3,81 3,12 2,61 2,24 1,95 1,73
4 101,91 64,18 42,99 30,20 22,01 16,54 12,74 10,02 8,02 6,52
5 67,94 42,78 28,66 20,13 14,67 11,03 8,49 6,68 5,35 4,35

C300/2.5+2.5 1 36,52 28,61 22,96 18,78 15,45 12,77 10,73 9,14 7,88 6,87
2 25,05 18,14 13,72 10,79 8,80 7,39 6,35 5,56 4,95 4,45
3 11,41 8,30 6,29 4,92 3,96 3,27 2,78 2,40 2,12 1,90
4 105,52 66,45 44,52 31,26 22,79 17,12 13,19 10,37 8,31 6,75
5 70,35 44,30 29,68 20,84 15,19 11,42 8,79 6,92 5,54 4,50
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 150
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
PROFILE Z. 151
PROFILE Z

SISTEM STATIC NR. 1 - PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1 1 1,36 1,00 0,77 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
2 1,36 1,00 0,77 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22
3 0,89 0,65 0,50 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12
4 0,98 0,62 0,42 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06
5 0,66 0,41 0,28 0,19 0,14 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04

Z100/1.2 1 1,92 1,41 1,08 0,85 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
2 1,92 1,41 1,08 0,85 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
3 1,26 0,93 0,71 0,55 0,44 0,36 0,29 0,25 0,21 0,18
4 1,19 0,75 0,50 0,35 0,26 0,19 0,15 0,12 0,09 0,08
5 0,79 0,50 0,33 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05

Z100/1.5 1 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43
2 2,70 1,98 1,52 1,20 0,97 0,80 0,67 0,57 0,50 0,43
3 1,75 1,30 0,99 0,77 0,61 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25
4 1,49 0,94 0,63 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 0,99 0,62 0,42 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06

Z100/2 1 3,69 2,71 2,08 1,64 1,33 1,10 0,92 0,79 0,68 0,59
2 3,69 2,71 2,08 1,64 1,33 1,10 0,92 0,79 0,68 0,59
3 2,31 1,71 1,30 1,01 0,81 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33
4 1,98 1,25 0,83 0,59 0,43 0,32 0,25 0,19 0,16 0,13
5 1,32 0,83 0,56 0,39 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08

Z120/1 1 1,66 1,22 0,93 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,27
2 1,66 1,22 0,93 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,30 0,27
3 0,97 0,71 0,54 0,42 0,33 0,27 0,22 0,18 0,16 0,13
4 1,50 0,95 0,63 0,45 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 1,00 0,63 0,42 0,30 0,22 0,16 0,13 0,10 0,08 0,06

Z120/1.2 1 2,34 1,72 1,32 1,04 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,38
2 2,34 1,72 1,32 1,04 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,38
3 1,38 1,02 0,77 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19
4 1,81 1,14 0,77 0,54 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12
5 1,21 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08

Z120/1.5 1 3,38 2,49 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
2 3,38 2,49 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
3 1,97 1,46 1,11 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28
4 2,28 1,43 0,96 0,67 0,49 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15
5 1,52 0,96 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10

Z120/2 1 4,64 3,41 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74
2 4,64 3,41 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74
3 2,60 1,92 1,47 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37
4 3,04 1,91 1,28 0,90 0,66 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19
5 2,03 1,28 0,85 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 152
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5 1 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09 1,72 1,45 1,23 1,06 0,93
2 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09 1,72 1,45 1,23 1,06 0,93
3 3,09 2,28 1,74 1,36 1,08 0,87 0,72 0,60 0,51 0,43
4 3,79 2,38 1,60 1,12 0,82 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 2,52 1,59 1,06 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16

Z150/1 1 2,10 1,54 1,18 0,93 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
2 2,10 1,54 1,18 0,93 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
3 1,04 0,76 0,57 0,45 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14
4 2,54 1,60 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
5 1,69 1,06 0,71 0,50 0,37 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11

Z150/1.2 1 2,98 2,19 1,68 1,33 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
2 2,98 2,19 1,68 1,33 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
3 1,35 1,01 0,78 0,62 0,49 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20
4 3,06 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 2,04 1,29 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13

Z150/1.5 1 4,34 3,19 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,92 0,80 0,69
2 4,34 3,19 2,44 1,93 1,56 1,29 1,09 0,92 0,80 0,69
3 2,14 1,59 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,42 0,36 0,31
4 3,85 2,43 1,63 1,14 0,83 0,63 0,48 0,38 0,30 0,25
5 2,57 1,62 1,08 0,76 0,55 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16

Z150/2 1 6,31 4,63 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01
2 6,31 4,63 3,55 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01
3 2,99 2,21 1,69 1,33 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,43
4 5,16 3,25 2,18 1,53 1,11 0,84 0,64 0,51 0,41 0,33
5 3,44 2,17 1,45 1,02 0,74 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22

Z150/2.5 1 7,95 5,84 4,47 3,53 2,86 2,37 1,99 1,69 1,46 1,27
2 7,95 5,84 4,47 3,53 2,86 2,37 1,99 1,69 1,46 1,27
3 3,59 2,64 2,02 1,58 1,26 1,02 0,84 0,70 0,59 0,51
4 6,45 4,06 2,72 1,91 1,39 1,05 0,81 0,63 0,51 0,41
5 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28

Z200/1.2 1 4,12 3,03 2,32 1,83 1,48 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66
2 4,12 3,03 2,32 1,83 1,48 1,23 1,03 0,88 0,76 0,66
3 2,35 1,66 1,24 0,97 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33
4 8,01 5,05 3,38 2,37 1,73 1,30 1,00 0,79 0,63 0,51
5 5,34 3,36 2,25 1,58 1,15 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34

Z200/1.5 1 6,32 4,64 3,55 2,81 2,27 1,88 1,58 1,35 1,16 1,01
2 6,32 4,64 3,55 2,81 2,27 1,88 1,58 1,35 1,16 1,01
3 3,56 2,57 1,96 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,54
4 10,08 6,35 4,25 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65
5 6,72 4,23 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43

Z200/2 1 10,29 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
2 10,29 7,56 5,79 4,57 3,70 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
3 5,69 4,16 3,21 2,56 2,09 1,73 1,45 1,23 1,05 0,90
4 13,37 8,42 5,64 3,96 2,89 2,17 1,67 1,31 1,05 0,86
5 8,92 5,62 3,76 2,64 1,93 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57
PROFILE Z. 153
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2.5 1 14,96 10,99 8,41 6,65 5,38 4,45 3,74 3,19 2,75 2,39
2 14,96 10,99 8,41 6,65 5,38 4,45 3,74 3,19 2,75 2,39
3 7,94 5,83 4,52 3,62 2,97 2,47 2,07 1,76 1,50 1,30
4 16,93 10,66 7,14 5,02 3,66 2,75 2,12 1,66 1,33 1,08
5 11,29 7,11 4,76 3,34 2,44 1,83 1,41 1,11 0,89 0,72

Z250/1.5 1 8,17 6,00 4,59 3,63 2,94 2,43 2,04 1,74 1,50 1,31
2 8,17 6,00 4,59 3,63 2,94 2,43 2,04 1,74 1,50 1,31
3 4,31 2,98 2,19 1,70 1,36 1,12 0,93 0,79 0,67 0,58
4 17,24 10,86 7,27 5,11 3,72 2,80 2,16 1,70 1,36 1,10
5 11,49 7,24 4,85 3,41 2,48 1,87 1,44 1,13 0,90 0,74

Z250/2 1 13,84 10,16 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21
2 13,84 10,16 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21
3 6,99 4,92 3,70 2,90 2,35 1,95 1,63 1,38 1,19 1,02
4 23,15 14,58 9,76 6,86 5,00 3,76 2,89 2,28 1,82 1,48
5 15,43 9,72 6,51 4,57 3,33 2,50 1,93 1,52 1,21 0,99

Z250/2.5 1 19,63 14,42 11,04 8,72 7,07 5,84 4,91 4,18 3,61 3,14
2 19,63 14,42 11,04 8,72 7,07 5,84 4,91 4,18 3,61 3,14
3 9,59 6,79 5,11 4,03 3,28 2,72 2,29 1,94 1,67 1,44
4 29,02 18,28 12,24 8,60 6,27 4,71 3,63 2,85 2,28 1,86
5 19,35 12,19 8,16 5,73 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24

Z250/3 1 25,11 18,45 14,13 11,16 9,04 7,47 6,28 5,35 4,61 4,02
2 25,11 18,45 14,13 11,16 9,04 7,47 6,28 5,35 4,61 4,02
3 12,01 8,46 6,36 5,00 4,06 3,37 2,84 2,41 2,07 1,79
4 34,87 21,96 14,71 10,33 7,53 5,66 4,36 3,43 2,75 2,23
5 23,25 14,64 9,81 6,89 5,02 3,77 2,91 2,29 1,83 1,49

Z300/1.5 1 10,04 7,38 5,65 4,46 3,61 2,99 2,51 2,14 1,84 1,61
2 10,04 7,38 5,65 4,46 3,61 2,99 2,51 2,14 1,84 1,61
3 6,05 4,16 2,98 2,22 1,73 1,39 1,15 0,96 0,82 0,71
4 30,30 19,08 12,78 8,98 6,54 4,92 3,79 2,98 2,38 1,94
5 20,20 12,72 8,52 5,98 4,36 3,28 2,52 1,99 1,59 1,29

Z300/2 1 17,50 12,86 9,84 7,78 6,30 5,21 4,37 3,73 3,21 2,80
2 17,50 12,86 9,84 7,78 6,30 5,21 4,37 3,73 3,21 2,80
3 9,95 6,95 5,08 3,88 3,08 2,52 2,11 1,79 1,54 1,33
4 40,68 25,62 17,16 12,05 8,79 6,60 5,09 4,00 3,20 2,60
5 27,12 17,08 11,44 8,04 5,86 4,40 3,39 2,67 2,14 1,74

Z300/2.5 1 26,01 19,11 14,63 11,56 9,36 7,74 6,50 5,54 4,78 4,16
2 26,01 19,11 14,63 11,56 9,36 7,74 6,50 5,54 4,78 4,16
3 14,15 9,95 7,34 5,67 4,54 3,75 3,15 2,69 2,32 2,02
4 51,03 32,14 21,53 15,12 11,02 8,28 6,38 5,02 4,02 3,27
5 34,02 21,43 14,35 10,08 7,35 5,52 4,25 3,35 2,68 2,18

Z300/3 1 34,47 25,32 19,39 15,32 12,41 10,26 8,62 7,34 6,33 5,52
2 34,47 25,32 19,39 15,32 12,41 10,26 8,62 7,34 6,33 5,52
3 18,22 12,85 9,50 7,35 5,90 4,88 4,11 3,51 3,04 2,64
4 61,34 38,63 25,88 18,18 13,25 9,95 7,67 6,03 4,83 3,93
5 40,90 25,75 17,25 12,12 8,83 6,64 5,11 4,02 3,22 2,62
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 154
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

SISTEM STATIC NR. 2 - PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1 1 1,32 0,98 0,75 0,60 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22
2 1,07 0,75 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,18
3 1,32 0,98 0,75 0,60 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22
4 2,37 1,49 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15
5 1,58 1,00 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,12 0,10

Z100/1.2 1 1,86 1,38 1,06 0,84 0,68 0,56 0,48 0,41 0,35 0,30
2 1,32 1,04 0,83 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25
3 1,86 1,38 1,06 0,84 0,68 0,56 0,48 0,41 0,35 0,30
4 2,86 1,80 1,21 0,85 0,62 0,46 0,36 0,28 0,23 0,18
5 1,91 1,20 0,80 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12

Z100/1.5 1 2,63 1,95 1,50 1,19 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43
2 1,81 1,43 1,15 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35
3 2,63 1,95 1,50 1,19 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43
4 3,58 2,26 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
5 2,39 1,50 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15

Z100/2 1 3,55 2,62 2,01 1,60 1,29 1,07 0,90 0,77 0,66 0,58
2 2,36 1,87 1,51 1,23 1,01 0,85 0,72 0,61 0,53 0,46
3 3,55 2,62 2,01 1,60 1,29 1,07 0,90 0,77 0,66 0,58
4 4,77 3,00 2,01 1,41 1,03 0,77 0,60 0,47 0,38 0,31
5 3,18 2,00 1,34 0,94 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20

Z120/1 1 1,58 1,18 0,91 0,72 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26
2 1,09 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21
3 1,58 1,18 0,91 0,72 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25
4 3,62 2,28 1,53 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
5 2,42 1,52 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15

Z120/1.2 1 2,24 1,67 1,28 1,02 0,83 0,69 0,58 0,49 0,43 0,37
2 1,52 1,19 0,96 0,78 0,65 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30
3 2,24 1,67 1,28 1,02 0,83 0,69 0,58 0,49 0,42 0,37
4 4,37 2,75 1,85 1,30 0,94 0,71 0,55 0,43 0,34 0,28
5 2,92 1,84 1,23 0,86 0,63 0,47 0,36 0,29 0,23 0,19

Z120/1.5 1 3,26 2,42 1,86 1,48 1,20 1,00 0,84 0,71 0,62 0,54
2 2,13 1,69 1,36 1,12 0,92 0,78 0,66 0,56 0,49 0,43
3 3,18 2,35 1,83 1,47 1,20 1,00 0,84 0,71 0,61 0,53
4 5,49 3,46 2,32 1,63 1,19 0,89 0,69 0,54 0,43 0,35
5 3,66 2,30 1,54 1,08 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23

Z120/2 1 4,54 3,35 2,58 2,04 1,66 1,37 1,15 0,98 0,85 0,74
2 2,86 2,27 1,83 1,50 1,25 1,05 0,89 0,76 0,66 0,58
3 4,27 3,13 2,42 1,94 1,59 1,32 1,11 0,94 0,80 0,69
4 7,33 4,61 3,09 2,17 1,58 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47
5 4,88 3,08 2,06 1,45 1,06 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31
PROFILE Z. 155
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5 1 5,68 4,19 3,22 2,55 2,07 1,71 1,44 1,23 1,06 0,92
2 3,47 2,75 2,23 1,83 1,52 1,28 1,09 0,93 0,81 0,71
3 5,18 3,77 2,90 2,31 1,88 1,56 1,31 1,11 0,95 0,82
4 9,13 5,75 3,85 2,71 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58
5 6,09 3,83 2,57 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39

Z150/1 1 1,95 1,46 1,13 0,90 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33
2 1,27 0,98 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,32 0,28 0,25
3 1,86 1,31 0,99 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27
4 6,12 3,85 2,58 1,81 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
5 4,08 2,57 1,72 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26

Z150/1.2 1 2,78 2,08 1,61 1,28 1,05 0,87 0,73 0,63 0,54 0,47
2 1,78 1,38 1,11 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35
3 2,59 1,85 1,40 1,11 0,90 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39
4 7,39 4,65 3,12 2,19 1,60 1,20 0,92 0,73 0,58 0,47
5 4,93 3,10 2,08 1,46 1,06 0,80 0,62 0,48 0,39 0,32

Z150/1.5 1 4,09 3,05 2,36 1,88 1,53 1,27 1,07 0,91 0,79 0,69
2 2,52 1,98 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,68 0,59 0,51
3 3,65 2,63 2,00 1,59 1,30 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57
4 9,29 5,85 3,92 2,75 2,01 1,51 1,16 0,91 0,73 0,59
5 6,19 3,90 2,61 1,84 1,34 1,01 0,77 0,61 0,49 0,40

Z150/2 1 6,06 4,50 3,47 2,75 2,24 1,85 1,56 1,33 1,15 1,00
2 3,55 2,79 2,26 1,87 1,57 1,32 1,13 0,97 0,84 0,73
3 5,13 3,67 2,79 2,21 1,80 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80
4 12,44 7,83 5,25 3,69 2,69 2,02 1,55 1,22 0,98 0,80
5 8,29 5,22 3,50 2,46 1,79 1,35 1,04 0,82 0,65 0,53

Z150/2.5 1 7,75 5,73 4,41 3,49 2,84 2,35 1,97 1,68 1,45 1,27
2 4,37 3,42 2,78 2,30 1,92 1,63 1,39 1,19 1,04 0,91
3 6,34 4,49 3,38 2,66 2,16 1,79 1,50 1,28 1,10 0,95
4 15,55 9,79 6,56 4,61 3,36 2,52 1,94 1,53 1,22 1,00
5 10,37 6,53 4,37 3,07 2,24 1,68 1,30 1,02 0,82 0,66

Z200/1.2 1 3,63 2,75 2,15 1,72 1,41 1,18 1,00 0,85 0,74 0,64
2 2,42 1,80 1,41 1,15 0,96 0,82 0,70 0,61 0,54 0,48
3 3,63 2,75 2,15 1,72 1,38 1,12 0,93 0,78 0,67 0,58
4 19,32 12,16 8,15 5,72 4,17 3,13 2,41 1,90 1,52 1,24
5 12,88 8,11 5,43 3,82 2,78 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82

Z200/1.5 1 5,60 4,24 3,31 2,65 2,17 1,81 1,53 1,31 1,13 0,99
2 3,56 2,68 2,12 1,75 1,47 1,26 1,10 0,96 0,84 0,74
3 5,60 4,24 3,31 2,65 2,13 1,75 1,46 1,25 1,08 0,94
4 24,31 15,31 10,26 7,20 5,25 3,94 3,04 2,39 1,91 1,56
5 16,21 10,21 6,84 4,80 3,50 2,63 2,03 1,59 1,28 1,04

Z200/2 1 9,32 7,01 5,46 4,37 3,57 2,97 2,50 2,14 1,85 1,62
2 5,48 4,17 3,35 2,78 2,36 2,04 1,78 1,56 1,37 1,22
3 9,32 7,01 5,46 4,26 3,43 2,84 2,40 2,05 1,78 1,56
4 32,25 20,31 13,61 9,56 6,97 5,23 4,03 3,17 2,54 2,06
5 21,50 13,54 9,07 6,37 4,64 3,49 2,69 2,11 1,69 1,38
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 156
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2.5 1 13,73 10,30 8,00 6,39 5,21 4,33 3,65 3,12 2,70 2,36
2 7,57 5,79 4,66 3,89 3,33 2,88 2,52 2,22 1,96 1,74
3 13,73 10,23 7,63 5,94 4,79 3,97 3,36 2,89 2,52 2,21
4 40,82 25,70 17,22 12,09 8,82 6,62 5,10 4,01 3,21 2,61
5 27,21 17,14 11,48 8,06 5,88 4,42 3,40 2,68 2,14 1,74

Z250/1.5 1 6,77 5,20 4,10 3,31 2,73 2,28 1,93 1,66 1,44 1,26
2 4,64 3,39 2,62 2,11 1,75 1,49 1,28 1,12 0,98 0,87
3 6,77 5,20 4,10 3,16 2,46 1,97 1,63 1,37 1,17 1,01
4 41,57 26,18 17,54 12,32 8,98 6,75 5,20 4,09 3,27 2,66
5 27,72 17,45 11,69 8,21 5,99 4,50 3,46 2,72 2,18 1,77

Z250/2 1 11,70 8,94 7,03 5,67 4,66 3,89 3,30 2,83 2,45 2,15
2 7,37 5,45 4,27 3,48 2,92 2,50 2,17 1,91 1,68 1,50
3 11,70 8,94 6,82 5,17 4,06 3,30 2,74 2,33 2,00 1,75
4 55,81 35,15 23,55 16,54 12,06 9,06 6,98 5,49 4,39 3,57
5 37,21 23,43 15,70 11,02 8,04 6,04 4,65 3,66 2,93 2,38

Z250/2.5 1 17,08 12,97 10,16 8,16 6,69 5,58 4,72 4,05 3,50 3,06
2 10,03 7,45 5,85 4,79 4,04 3,47 3,03 2,66 2,36 2,10
3 17,08 12,81 9,35 7,10 5,59 4,54 3,79 3,22 2,78 2,43
4 69,99 44,07 29,53 20,74 15,12 11,36 8,75 6,88 5,51 4,48
5 46,66 29,38 19,68 13,82 10,08 7,57 5,83 4,59 3,67 2,99

Z250/3 1 22,46 16,96 13,22 10,59 8,66 7,21 6,09 5,21 4,51 3,94
2 12,53 9,30 7,30 5,97 5,03 4,33 3,78 3,33 2,96 2,64
3 22,46 16,07 11,71 8,87 6,97 5,65 4,70 3,99 3,44 3,01
4 84,09 52,95 35,47 24,91 18,16 13,65 10,51 8,27 6,62 5,38
5 56,06 35,30 23,65 16,61 12,11 9,10 7,01 5,51 4,41 3,59

Z300/1.5 1 7,73 6,01 4,80 3,91 3,24 2,72 2,32 2,00 1,74 1,52
2 6,15 4,41 3,31 2,59 2,10 1,75 1,49 1,29 1,13 1,00
3 7,73 6,01 4,80 3,91 3,24 2,71 2,17 1,79 1,50 1,28
4 73,05 46,00 30,82 21,65 15,78 11,86 9,13 7,18 5,75 4,68
5 48,70 30,67 20,55 14,43 10,52 7,90 6,09 4,79 3,83 3,12

Z300/2 1 13,68 10,61 8,45 6,87 5,68 4,77 4,06 3,50 3,04 2,67
2 9,90 7,17 5,46 4,34 3,57 3,01 2,59 2,27 2,00 1,79
3 13,68 10,61 8,45 6,87 5,68 4,60 3,75 3,13 2,65 2,29
4 98,10 61,78 41,39 29,07 21,19 15,92 12,26 9,64 7,72 6,28
5 65,40 41,19 27,59 19,38 14,13 10,61 8,18 6,43 5,15 4,19

Z300/2.5 1 20,80 16,07 12,75 10,34 8,54 7,16 6,09 5,24 4,55 3,99
2 13,87 10,11 7,75 6,21 5,14 4,36 3,78 3,32 2,95 2,64
3 20,80 16,07 12,75 10,34 8,28 6,63 5,44 4,56 3,89 3,37
4 123,06 77,49 51,92 36,46 26,58 19,97 15,38 12,10 9,69 7,88
5 82,04 51,66 34,61 24,31 17,72 13,31 10,25 8,07 6,46 5,25

Z300/3 1 28,41 21,82 17,24 13,93 11,47 9,60 8,15 7,00 6,07 5,32
2 17,74 12,95 9,95 7,99 6,63 5,64 4,90 4,31 3,84 3,44
3 28,41 21,82 17,24 13,69 10,69 8,57 7,04 5,91 5,05 4,38
4 147,91 93,15 62,40 43,83 31,95 24,00 18,49 14,54 11,64 9,47
5 98,61 62,10 41,60 29,22 21,30 16,00 12,33 9,69 7,76 6,31
PROFILE Z. 157
PROFILE Z

SISTEM STATIC NR. 3 - PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1 1 1,52 1,13 0,87 0,69 0,56 0,47 0,39 0,34 0,29 0,25
2 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21
3 1,36 1,01 0,78 0,62 0,50 0,41 0,35 0,29 0,25 0,21
4 1,81 1,14 0,76 0,53 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12
5 1,20 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,09 0,08

Z100/1.2 1 2,15 1,59 1,23 0,98 0,79 0,66 0,55 0,47 0,41 0,36
2 1,49 1,18 0,94 0,77 0,63 0,53 0,45 0,38 0,33 0,29
3 1,89 1,41 1,09 0,87 0,71 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31
4 2,18 1,37 0,92 0,64 0,47 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14
5 1,45 0,91 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09

Z100/1.5 1 3,05 2,26 1,74 1,38 1,12 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50
2 2,03 1,62 1,31 1,07 0,88 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
3 2,59 1,94 1,51 1,22 0,99 0,82 0,69 0,58 0,50 0,43
4 2,73 1,72 1,15 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17
5 1,82 1,14 0,77 0,54 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12

Z100/2 1 4,12 3,05 2,34 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
2 2,64 2,11 1,71 1,40 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53
3 3,38 2,52 1,96 1,57 1,28 1,06 0,89 0,75 0,64 0,55
4 3,63 2,28 1,53 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
5 2,42 1,52 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15

Z120/1 1 1,82 1,36 1,05 0,84 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31
2 1,22 0,96 0,77 0,63 0,53 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24
3 1,51 1,10 0,84 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23
4 2,76 1,74 1,16 0,82 0,60 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18
5 1,84 1,16 0,78 0,54 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12

Z120/1.2 1 2,58 1,93 1,49 1,18 0,96 0,80 0,67 0,58 0,50 0,43
2 1,70 1,35 1,09 0,89 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34
3 2,11 1,55 1,19 0,95 0,77 0,64 0,54 0,45 0,39 0,33
4 3,33 2,10 1,40 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
5 2,22 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14

Z120/1.5 1 3,76 2,80 2,16 1,72 1,40 1,16 0,97 0,83 0,72 0,63
2 2,38 1,90 1,55 1,27 1,06 0,89 0,76 0,65 0,56 0,49
3 2,96 2,19 1,69 1,35 1,11 0,92 0,77 0,65 0,56 0,48
4 4,18 2,63 1,76 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27
5 2,78 1,75 1,17 0,82 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18

Z120/2 1 5,26 3,89 3,00 2,37 1,93 1,60 1,34 1,15 0,99 0,86
2 3,19 2,55 2,08 1,72 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66
3 3,98 2,91 2,24 1,79 1,46 1,21 1,01 0,86 0,73 0,63
4 5,57 3,51 2,35 1,65 1,20 0,90 0,70 0,55 0,44 0,36
5 3,72 2,34 1,57 1,10 0,80 0,60 0,46 0,37 0,29 0,24
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 158
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5 1 6,59 4,87 3,75 2,97 2,41 2,00 1,68 1,43 1,24 1,08
2 3,86 3,08 2,52 2,09 1,74 1,47 1,25 1,08 0,93 0,81
3 4,83 3,50 2,68 2,13 1,73 1,43 1,20 1,01 0,87 0,75
4 6,94 4,37 2,93 2,06 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,44
5 4,63 2,92 1,95 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30

Z150/1 1 2,23 1,68 1,30 1,04 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,39
2 1,42 1,10 0,89 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37 0,32 0,28
3 1,73 1,22 0,91 0,71 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24
4 4,65 2,93 1,96 1,38 1,00 0,75 0,58 0,46 0,37 0,30
5 3,10 1,95 1,31 0,92 0,67 0,50 0,39 0,30 0,24 0,20

Z150/1.2 1 3,18 2,39 1,86 1,48 1,21 1,01 0,85 0,73 0,63 0,55
2 1,98 1,56 1,26 1,04 0,87 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41
3 2,41 1,72 1,30 1,02 0,83 0,69 0,57 0,49 0,42 0,36
4 5,62 3,54 2,37 1,67 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36
5 3,75 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24

Z150/1.5 1 4,69 3,51 2,73 2,17 1,77 1,47 1,24 1,06 0,92 0,80
2 2,80 2,22 1,81 1,50 1,26 1,06 0,91 0,78 0,68 0,59
3 3,41 2,45 1,86 1,47 1,20 0,99 0,83 0,71 0,61 0,52
4 7,07 4,45 2,98 2,09 1,53 1,15 0,88 0,69 0,56 0,45
5 4,71 2,97 1,99 1,40 1,02 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30

Z150/2 1 7,00 5,21 4,02 3,20 2,60 2,16 1,82 1,55 1,34 1,17
2 3,93 3,12 2,55 2,12 1,79 1,51 1,29 1,11 0,97 0,85
3 4,80 3,42 2,59 2,05 1,66 1,38 1,16 0,98 0,84 0,73
4 9,46 5,96 3,99 2,80 2,04 1,54 1,18 0,93 0,74 0,61
5 6,31 3,97 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40

Z150/2.5 1 8,98 6,65 5,12 4,06 3,30 2,73 2,30 1,96 1,69 1,48
2 4,84 3,82 3,12 2,60 2,19 1,86 1,59 1,37 1,19 1,04
3 5,93 4,18 3,14 2,46 1,99 1,65 1,38 1,17 1,00 0,87
4 11,83 7,45 4,99 3,50 2,55 1,92 1,48 1,16 0,93 0,76
5 7,89 4,97 3,33 2,34 1,70 1,28 0,99 0,78 0,62 0,50

Z200/1.2 1 4,10 3,13 2,46 1,98 1,63 1,36 1,15 0,99 0,85 0,75
2 2,69 2,00 1,57 1,29 1,08 0,92 0,80 0,70 0,62 0,55
3 4,10 2,94 2,14 1,62 1,27 1,03 0,86 0,72 0,62 0,54
4 14,69 9,25 6,20 4,35 3,17 2,38 1,84 1,44 1,16 0,94
5 9,79 6,17 4,13 2,90 2,12 1,59 1,22 0,96 0,77 0,63

Z200/1.5 1 6,35 4,83 3,79 3,05 2,50 2,09 1,77 1,51 1,31 1,15
2 3,92 2,96 2,36 1,95 1,66 1,43 1,24 1,09 0,96 0,85
3 6,23 4,37 3,22 2,48 1,97 1,62 1,35 1,15 0,99 0,86
4 18,49 11,64 7,80 5,48 3,99 3,00 2,31 1,82 1,46 1,18
5 12,33 7,76 5,20 3,65 2,66 2,00 1,54 1,21 0,97 0,79

Z200/2 1 10,60 8,03 6,27 5,03 4,12 3,43 2,90 2,48 2,15 1,88
2 6,00 4,59 3,70 3,09 2,65 2,30 2,01 1,77 1,57 1,39
3 9,74 6,89 5,12 3,97 3,19 2,63 2,22 1,90 1,64 1,44
4 24,53 15,45 10,35 7,27 5,30 3,98 3,07 2,41 1,93 1,57
5 16,35 10,30 6,90 4,85 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05
PROFILE Z. 159
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2.5 1 15,67 11,82 9,21 7,37 6,03 5,02 4,24 3,63 3,14 2,74
2 8,26 6,34 5,14 4,32 3,71 3,24 2,84 2,51 2,23 1,99
3 13,54 9,59 7,14 5,55 4,46 3,69 3,12 2,68 2,32 2,04
4 31,04 19,55 13,10 9,20 6,71 5,04 3,88 3,05 2,44 1,99
5 20,70 13,03 8,73 6,13 4,47 3,36 2,59 2,03 1,63 1,32

Z250/1.5 1 7,57 5,86 4,65 3,77 3,12 2,62 2,23 1,91 1,66 1,46
2 5,14 3,76 2,91 2,36 1,96 1,67 1,45 1,27 1,12 1,00
3 7,57 5,48 3,94 2,94 2,28 1,83 1,51 1,26 1,08 0,93
4 31,62 19,91 13,34 9,37 6,83 5,13 3,95 3,11 2,49 2,02
5 21,08 13,27 8,89 6,25 4,55 3,42 2,63 2,07 1,66 1,35

Z250/2 1 13,13 10,11 8,00 6,48 5,34 4,47 3,80 3,27 2,83 2,48
2 8,09 6,01 4,72 3,86 3,26 2,80 2,45 2,16 1,91 1,71
3 12,56 8,78 6,38 4,82 3,79 3,07 2,55 2,16 1,85 1,61
4 42,45 26,73 17,91 12,58 9,17 6,89 5,31 4,17 3,34 2,72
5 28,30 17,82 11,94 8,38 6,11 4,59 3,54 2,78 2,23 1,81

Z250/2.5 1 19,27 14,74 11,60 9,36 7,69 6,43 5,45 4,68 4,06 3,55
2 10,98 8,18 6,45 5,30 4,49 3,88 3,40 3,01 2,68 2,39
3 17,18 12,04 8,77 6,64 5,22 4,24 3,52 2,99 2,57 2,25
4 53,23 33,52 22,46 15,77 11,50 8,64 6,65 5,23 4,19 3,41
5 35,49 22,35 14,97 10,51 7,66 5,76 4,44 3,49 2,79 2,27

Z250/3 1 25,48 19,36 15,16 12,18 9,98 8,33 7,05 6,04 5,23 4,57
2 13,68 10,19 8,03 6,60 5,59 4,84 4,24 3,76 3,35 3,00
3 21,59 15,11 10,99 8,30 6,51 5,27 4,38 3,71 3,19 2,78
4 63,95 40,27 26,98 18,95 13,81 10,38 7,99 6,29 5,03 4,09
5 42,64 26,85 17,99 12,63 9,21 6,92 5,33 4,19 3,36 2,73

Z300/1.5 1 8,54 6,70 5,39 4,41 3,67 3,10 2,65 2,29 2,00 1,75
2 6,82 4,91 3,69 2,89 2,35 1,97 1,68 1,46 1,28 1,14
3 8,54 6,70 5,39 4,20 3,21 2,51 2,01 1,65 1,38 1,18
4 55,56 34,99 23,44 16,46 12,00 9,02 6,95 5,46 4,37 3,56
5 37,04 23,33 15,63 10,98 8,00 6,01 4,63 3,64 2,92 2,37

Z300/2 1 15,14 11,85 9,50 7,77 6,46 5,45 4,65 4,01 3,50 3,07
2 10,89 7,91 6,04 4,81 3,97 3,36 2,90 2,54 2,26 2,02
3 15,14 11,85 9,21 6,96 5,39 4,28 3,49 2,90 2,46 2,12
4 74,61 46,99 31,48 22,11 16,12 12,11 9,33 7,34 5,87 4,78
5 49,74 31,32 20,98 14,74 10,74 8,07 6,22 4,89 3,92 3,18

Z300/2.5 1 23,10 18,01 14,39 11,73 9,73 8,19 6,98 6,02 5,24 4,60
2 15,17 11,08 8,52 6,84 5,68 4,84 4,21 3,71 3,31 2,98
3 23,10 17,75 13,11 9,95 7,75 6,19 5,07 4,25 3,62 3,13
4 93,59 58,94 39,48 27,73 20,22 15,19 11,70 9,20 7,37 5,99
5 62,40 39,29 26,32 18,49 13,48 10,13 7,80 6,13 4,91 3,99

Z300/3 1 31,73 24,58 19,53 15,86 13,12 11,01 9,37 8,06 7,01 6,14
2 19,33 14,15 10,91 8,78 7,31 6,24 5,44 4,81 4,30 3,88
3 31,73 22,86 16,90 12,84 10,01 8,01 6,57 5,51 4,70 4,07
4 112,50 70,84 47,46 33,33 24,30 18,26 14,06 11,06 8,86 7,20
5 75,00 47,23 31,64 22,22 16,20 12,17 9,37 7,37 5,90 4,80
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 160
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

SISTEM STATIC NR. 4 - PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1 1 2,20 1,62 1,24 0,98 0,79 0,66 0,55 0,47 0,41 0,35
2 1,38 1,08 0,87 0,71 0,59 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27
3 1,63 1,18 0,90 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25
4 2,96 1,86 1,25 0,88 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19
5 1,97 1,24 0,83 0,58 0,43 0,32 0,25 0,19 0,16 0,13

Z100/1.2 1 3,08 2,27 1,74 1,38 1,11 0,92 0,78 0,66 0,57 0,50
2 1,90 1,50 1,21 0,99 0,83 0,69 0,59 0,50 0,44 0,38
3 2,24 1,64 1,26 1,01 0,82 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36
4 3,56 2,24 1,50 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
5 2,38 1,50 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15

Z100/1.5 1 4,32 3,18 2,44 1,93 1,57 1,30 1,09 0,93 0,80 0,70
2 2,59 2,05 1,67 1,38 1,15 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53
3 3,07 2,25 1,74 1,39 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50
4 4,46 2,81 1,88 1,32 0,96 0,72 0,56 0,44 0,35 0,29
5 2,98 1,87 1,26 0,88 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19

Z100/2 1 5,79 4,27 3,28 2,59 2,10 1,74 1,46 1,25 1,08 0,94
2 3,36 2,67 2,18 1,80 1,50 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70
3 4,02 2,93 2,25 1,79 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
4 5,94 3,74 2,51 1,76 1,28 0,96 0,74 0,58 0,47 0,38
5 3,96 2,49 1,67 1,17 0,86 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25

Z120/1 1 2,67 1,97 1,51 1,19 0,97 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43
2 1,57 1,21 0,97 0,80 0,66 0,56 0,47 0,41 0,35 0,31
3 1,84 1,30 0,98 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27
4 4,51 2,84 1,90 1,34 0,97 0,73 0,56 0,44 0,36 0,29
5 3,01 1,89 1,27 0,89 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19

Z120/1.2 1 3,76 2,77 2,13 1,68 1,36 1,13 0,95 0,81 0,70 0,61
2 2,18 1,70 1,37 1,13 0,94 0,79 0,68 0,58 0,50 0,44
3 2,54 1,82 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
4 5,45 3,43 2,30 1,61 1,18 0,88 0,68 0,54 0,43 0,35
5 3,63 2,29 1,53 1,08 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23

Z120/1.5 1 5,41 3,99 3,06 2,43 1,97 1,63 1,37 1,17 1,01 0,88
2 3,04 2,39 1,94 1,61 1,35 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63
3 3,56 2,55 1,94 1,54 1,26 1,04 0,88 0,75 0,64 0,56
4 6,84 4,31 2,88 2,03 1,48 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44
5 4,56 2,87 1,92 1,35 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29

Z120/2 1 7,41 5,47 4,20 3,32 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20
2 4,08 3,20 2,60 2,15 1,80 1,53 1,30 1,12 0,97 0,85
3 4,80 3,41 2,58 2,04 1,65 1,37 1,15 0,98 0,84 0,73
4 9,12 5,75 3,85 2,70 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58
5 6,08 3,83 2,57 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
PROFILE Z. 161
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5 1 9,26 6,83 5,25 4,15 3,37 2,79 2,34 2,00 1,72 1,50
2 4,93 3,85 3,13 2,59 2,18 1,84 1,58 1,36 1,18 1,03
3 5,87 4,13 3,09 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 0,99 0,86
4 11,37 7,16 4,80 3,37 2,46 1,85 1,42 1,12 0,90 0,73
5 7,58 4,77 3,20 2,25 1,64 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49

Z150/1 1 3,36 2,48 1,90 1,51 1,22 1,01 0,85 0,72 0,63 0,54
2 1,83 1,38 1,09 0,89 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35
3 2,17 1,48 1,08 0,83 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28
4 7,62 4,80 3,21 2,26 1,64 1,24 0,95 0,75 0,60 0,49
5 5,08 3,20 2,14 1,50 1,10 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32

Z150/1.2 1 4,78 3,52 2,70 2,14 1,73 1,44 1,21 1,03 0,89 0,77
2 2,55 1,95 1,55 1,27 1,06 0,90 0,77 0,66 0,57 0,50
3 2,99 2,06 1,52 1,18 0,94 0,78 0,65 0,55 0,47 0,41
4 9,20 5,80 3,88 2,73 1,99 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59
5 6,13 3,86 2,59 1,82 1,33 1,00 0,77 0,60 0,48 0,39

Z150/1.5 1 6,94 5,12 3,93 3,11 2,52 2,09 1,76 1,50 1,29 1,12
2 3,61 2,77 2,23 1,84 1,54 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74
3 4,20 2,91 2,16 1,68 1,35 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60
4 11,57 7,29 4,88 3,43 2,50 1,88 1,45 1,14 0,91 0,74
5 7,71 4,86 3,25 2,29 1,67 1,25 0,96 0,76 0,61 0,49

Z150/2 1 10,05 7,42 5,70 4,51 3,66 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63
2 5,07 3,89 3,13 2,59 2,18 1,85 1,59 1,37 1,19 1,05
3 5,94 4,09 3,02 2,34 1,88 1,55 1,30 1,11 0,95 0,83
4 15,49 9,76 6,54 4,59 3,35 2,51 1,94 1,52 1,22 0,99
5 10,33 6,50 4,36 3,06 2,23 1,68 1,29 1,02 0,81 0,66

Z150/2.5 1 12,67 9,35 7,18 5,69 4,62 3,82 3,21 2,74 2,36 2,06
2 6,23 4,76 3,82 3,15 2,65 2,25 1,93 1,67 1,45 1,27
3 7,40 5,04 3,68 2,83 2,26 1,85 1,55 1,32 1,13 0,98
4 19,37 12,20 8,17 5,74 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24
5 12,91 8,13 5,45 3,83 2,79 2,10 1,61 1,27 1,02 0,83

Z200/1.2 1 6,52 4,83 3,71 2,94 2,39 1,98 1,66 1,42 1,22 1,07
2 3,80 2,73 2,08 1,66 1,37 1,15 0,99 0,86 0,76 0,67
3 5,43 3,79 2,73 2,03 1,56 1,24 1,01 0,85 0,72 0,62
4 24,06 15,15 10,15 7,13 5,20 3,90 3,01 2,37 1,89 1,54
5 16,04 10,10 6,77 4,75 3,46 2,60 2,00 1,58 1,26 1,03

Z200/1.5 1 10,01 7,40 5,69 4,51 3,66 3,03 2,55 2,17 1,88 1,63
2 5,52 4,03 3,12 2,52 2,10 1,79 1,55 1,36 1,20 1,06
3 7,94 5,57 4,05 3,05 2,38 1,92 1,58 1,33 1,14 0,99
4 30,27 19,06 12,77 8,97 6,54 4,91 3,78 2,98 2,38 1,94
5 20,18 12,71 8,51 5,98 4,36 3,28 2,52 1,98 1,59 1,29

Z200/2 1 16,27 12,04 9,26 7,34 5,96 4,93 4,15 3,54 3,05 2,66
2 8,45 6,25 4,89 3,99 3,36 2,88 2,51 2,21 1,96 1,75
3 12,34 8,70 6,37 4,84 3,81 3,09 2,57 2,18 1,88 1,63
4 40,16 25,29 16,94 11,90 8,68 6,52 5,02 3,95 3,16 2,57
5 26,78 16,86 11,30 7,93 5,78 4,35 3,35 2,63 2,11 1,71
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 162
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2.5 1 23,43 17,37 13,38 10,62 8,63 7,15 6,01 5,13 4,43 3,86
2 11,66 8,65 6,79 5,56 4,69 4,05 3,54 3,13 2,78 2,48
3 17,08 12,06 8,85 6,74 5,31 4,31 3,59 3,05 2,63 2,30
4 50,83 32,01 21,45 15,06 10,98 8,25 6,35 5,00 4,00 3,25
5 33,89 21,34 14,30 10,04 7,32 5,50 4,24 3,33 2,67 2,17

Z250/1.5 1 12,75 9,46 7,29 5,79 4,70 3,90 3,28 2,80 2,42 2,11
2 7,36 5,21 3,89 3,05 2,48 2,08 1,77 1,54 1,35 1,19
3 10,08 7,06 5,09 3,76 2,86 2,24 1,80 1,49 1,26 1,08
4 51,78 32,60 21,84 15,34 11,18 8,40 6,47 5,09 4,08 3,31
5 34,52 21,74 14,56 10,23 7,46 5,60 4,31 3,39 2,72 2,21

Z250/2 1 21,69 16,08 12,39 9,83 7,98 6,61 5,57 4,75 4,10 3,57
2 11,61 8,32 6,31 5,02 4,14 3,50 3,01 2,63 2,32 2,07
3 15,93 11,20 8,13 6,06 4,66 3,69 3,01 2,51 2,13 1,84
4 69,51 43,77 29,32 20,59 15,01 11,28 8,69 6,83 5,47 4,45
5 46,34 29,18 19,55 13,73 10,01 7,52 5,79 4,56 3,65 2,97

Z250/2.5 1 30,66 22,75 17,53 13,92 11,31 9,37 7,89 6,73 5,81 5,07
2 15,78 11,36 8,65 6,91 5,71 4,84 4,18 3,67 3,25 2,90
3 21,73 15,31 11,13 8,32 6,40 5,08 4,15 3,46 2,95 2,55
4 87,16 54,89 36,77 25,83 18,83 14,14 10,89 8,57 6,86 5,58
5 58,11 36,59 24,51 17,22 12,55 9,43 7,26 5,71 4,57 3,72

Z250/3 1 39,02 28,99 22,36 17,76 14,44 11,97 10,08 8,60 7,43 6,48
2 19,73 14,18 10,79 8,60 7,11 6,03 5,21 4,57 4,05 3,62
3 27,29 19,22 13,96 10,42 8,01 6,34 5,16 4,30 3,66 3,16
4 104,72 65,95 44,18 31,03 22,62 16,99 13,09 10,30 8,24 6,70
5 69,81 43,96 29,45 20,69 15,08 11,33 8,73 6,86 5,50 4,47

Z300/1.5 1 15,37 11,46 8,86 7,05 5,74 4,76 4,01 3,43 2,96 2,58
2 9,94 7,08 5,23 3,98 3,13 2,55 2,13 1,81 1,57 1,38
3 13,73 9,80 7,23 5,46 4,19 3,26 2,58 2,08 1,71 1,43
4 90,98 57,29 38,38 26,96 19,65 14,76 11,37 8,94 7,16 5,82
5 60,65 38,20 25,59 17,97 13,10 9,84 7,58 5,96 4,77 3,88

Z300/2 1 26,90 20,04 15,49 12,31 10,02 8,31 7,00 5,98 5,16 4,50
2 15,94 11,42 8,52 6,59 5,29 4,37 3,71 3,20 2,80 2,48
3 22,23 15,91 11,78 8,94 6,91 5,43 4,35 3,56 2,97 2,52
4 122,17 76,94 51,54 36,20 26,39 19,83 15,27 12,01 9,62 7,82
5 81,45 51,29 34,36 24,13 17,59 13,22 10,18 8,01 6,41 5,21

Z300/2.5 1 40,23 29,93 23,10 18,36 14,93 12,38 10,43 8,90 7,68 6,70
2 22,30 16,04 12,03 9,39 7,59 6,32 5,39 4,68 4,12 3,67
3 31,33 22,45 16,67 12,68 9,84 7,77 6,26 5,15 4,32 3,68
4 153,25 96,51 64,65 45,41 33,10 24,87 19,16 15,07 12,06 9,81
5 102,17 64,34 43,10 30,27 22,07 16,58 12,77 10,04 8,04 6,54

Z300/3 1 52,91 39,43 30,48 24,24 19,73 16,36 13,79 11,77 10,17 8,87
2 28,49 20,52 15,43 12,06 9,77 8,16 6,97 6,06 5,35 4,77
3 40,23 28,86 21,44 16,33 12,68 10,04 8,10 6,66 5,59 4,77
4 184,21 116,00 77,71 54,58 39,79 29,89 23,03 18,11 14,50 11,79
5 122,81 77,34 51,81 36,39 26,53 19,93 15,35 12,07 9,67 7,86
PROFILE Z. 163
PROFILE Z

SISTEM STATIC NR. 5 - PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1+1 1 2,30 1,69 1,29 1,02 0,83 0,68 0,58 0,49 0,42 0,37
2 1,85 1,45 1,16 0,95 0,79 0,66 0,56 0,48 0,41 0,36
3 1,39 1,04 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22
4 2,10 1,32 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,16 0,13
5 1,40 0,88 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09

Z100/1.2+1 1 3,21 2,36 1,80 1,42 1,15 0,95 0,80 0,68 0,59 0,51
2 2,28 1,79 1,44 1,18 0,98 0,82 0,69 0,59 0,51 0,45
3 1,72 1,29 1,01 0,82 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29
4 2,46 1,55 1,04 0,73 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,16
5 1,64 1,03 0,69 0,49 0,35 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11

Z100/1.2+1.2 1 3,23 2,38 1,82 1,44 1,16 0,96 0,81 0,69 0,59 0,52
2 2,54 2,00 1,62 1,33 1,10 0,93 0,79 0,67 0,58 0,51
3 1,93 1,45 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32
4 2,53 1,59 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
5 1,68 1,06 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,17 0,13 0,11

Z100/1.5+1 1 4,45 3,29 2,52 1,99 1,61 1,33 1,12 0,95 0,82 0,72
2 2,86 2,25 1,82 1,49 1,23 1,03 0,88 0,75 0,65 0,57
3 2,09 1,57 1,24 1,01 0,84 0,70 0,59 0,51 0,43 0,38
4 3,00 1,89 1,27 0,89 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19
5 2,00 1,26 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13

Z100/1.5+1.2 1 4,51 3,31 2,54 2,00 1,62 1,34 1,13 0,96 0,83 0,72
2 3,12 2,47 2,00 1,64 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63
3 2,33 1,76 1,39 1,13 0,93 0,78 0,66 0,56 0,48 0,41
4 3,07 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 2,05 1,29 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13

Z100/1.5+1.5 1 4,55 3,34 2,56 2,02 1,64 1,35 1,14 0,97 0,84 0,73
2 3,46 2,75 2,23 1,84 1,53 1,29 1,10 0,94 0,82 0,71
3 2,65 2,00 1,57 1,26 1,03 0,85 0,71 0,60 0,52 0,44
4 3,16 1,99 1,34 0,94 0,68 0,51 0,40 0,31 0,25 0,20
5 2,11 1,33 0,89 0,63 0,46 0,34 0,26 0,21 0,17 0,14

Z100/2+1 1 4,97 3,76 2,94 2,35 1,92 1,60 1,35 1,16 1,00 0,88
2 3,50 2,77 2,24 1,84 1,52 1,28 1,08 0,93 0,80 0,70
3 2,47 1,84 1,44 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45
4 3,90 2,45 1,64 1,15 0,84 0,63 0,49 0,38 0,31 0,25
5 2,60 1,64 1,10 0,77 0,56 0,42 0,32 0,26 0,20 0,17

Z100/2+1.2 1 5,99 4,40 3,37 2,66 2,16 1,78 1,50 1,28 1,10 0,96
2 3,77 2,99 2,42 1,99 1,66 1,39 1,18 1,01 0,88 0,76
3 2,70 2,04 1,61 1,32 1,09 0,92 0,78 0,66 0,57 0,49
4 3,96 2,49 1,67 1,17 0,85 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25
5 2,64 1,66 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 164
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/2+1.5 1 6,03 4,43 3,39 2,68 2,17 1,80 1,51 1,29 1,11 0,97
2 4,12 3,28 2,67 2,20 1,83 1,54 1,31 1,12 0,97 0,85
3 3,01 2,27 1,80 1,46 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
4 4,05 2,55 1,71 1,20 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26
5 2,70 1,70 1,14 0,80 0,58 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17

Z100/2+2 1 6,11 4,49 3,44 2,71 2,20 1,82 1,53 1,30 1,12 0,98
2 4,49 3,57 2,91 2,41 2,01 1,69 1,44 1,24 1,07 0,94
3 3,46 2,59 2,02 1,62 1,33 1,10 0,92 0,78 0,66 0,57
4 4,21 2,65 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,41 0,33 0,27
5 2,81 1,77 1,18 0,83 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18

Z120/1+1 1 2,80 2,06 1,58 1,24 1,01 0,83 0,70 0,60 0,51 0,45
2 2,10 1,62 1,30 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41
3 1,55 1,13 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24
4 3,20 2,01 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20
5 2,13 1,34 0,90 0,63 0,46 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14

Z120/1.2+1 1 3,92 2,88 2,21 1,74 1,41 1,17 0,98 0,84 0,72 0,63
2 2,61 2,03 1,64 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52
3 1,92 1,40 1,09 0,87 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31
4 3,76 2,37 1,59 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 2,51 1,58 1,06 0,74 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16

Z120/1.2+1.2 1 3,96 2,91 2,23 1,76 1,42 1,18 0,99 0,84 0,73 0,63
2 2,91 2,27 1,83 1,51 1,26 1,06 0,90 0,78 0,67 0,59
3 2,15 1,59 1,23 0,98 0,80 0,66 0,56 0,47 0,40 0,35
4 3,86 2,43 1,63 1,14 0,83 0,63 0,48 0,38 0,30 0,25
5 2,57 1,62 1,09 0,76 0,56 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16

Z120/1.5+1 1 5,52 4,08 3,13 2,48 2,01 1,67 1,40 1,19 1,03 0,90
2 3,33 2,61 2,11 1,74 1,45 1,22 1,03 0,89 0,77 0,67
3 2,40 1,75 1,36 1,09 0,90 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41
4 4,60 2,90 1,94 1,36 0,99 0,75 0,57 0,45 0,36 0,29
5 3,07 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20

Z120/1.5+1.2 1 5,66 4,15 3,18 2,51 2,04 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
2 3,63 2,85 2,31 1,91 1,59 1,34 1,14 0,98 0,85 0,74
3 2,66 1,97 1,53 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,53 0,45
4 4,70 2,96 1,98 1,39 1,01 0,76 0,59 0,46 0,37 0,30
5 3,13 1,97 1,32 0,93 0,68 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20

Z120/1.5+1.5 1 5,71 4,20 3,21 2,54 2,06 1,70 1,43 1,22 1,05 0,91
2 4,07 3,20 2,60 2,15 1,80 1,52 1,30 1,12 0,97 0,85
3 3,02 2,24 1,74 1,40 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50
4 4,85 3,05 2,04 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31
5 3,23 2,03 1,36 0,96 0,70 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21

Z120/2+1 1 5,77 4,41 3,47 2,79 2,30 1,92 1,63 1,39 1,21 1,06
2 4,18 3,29 2,66 2,19 1,82 1,54 1,31 1,12 0,97 0,85
3 2,94 2,12 1,63 1,30 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57 0,49
4 5,98 3,77 2,52 1,77 1,29 0,97 0,75 0,59 0,47 0,38
5 3,99 2,51 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26
PROFILE Z. 165
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2+1.2 1 7,66 5,64 4,32 3,41 2,76 2,28 1,92 1,64 1,41 1,23
2 4,50 3,54 2,87 2,37 1,97 1,66 1,42 1,22 1,06 0,92
3 3,19 2,34 1,82 1,46 1,21 1,02 0,86 0,74 0,63 0,55
4 6,08 3,83 2,56 1,80 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
5 4,05 2,55 1,71 1,20 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26

Z120/2+1.5 1 7,73 5,68 4,35 3,44 2,78 2,30 1,93 1,65 1,42 1,24
2 4,44 3,49 2,83 2,34 1,95 1,64 1,40 1,20 1,04 0,91
3 3,53 2,61 2,04 1,64 1,35 1,13 0,96 0,82 0,70 0,61
4 6,22 3,92 2,63 1,84 1,34 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40
5 4,15 2,61 1,75 1,23 0,90 0,67 0,52 0,41 0,33 0,27

Z120/2+2 1 7,83 5,75 4,40 3,48 2,82 2,33 1,96 1,67 1,44 1,25
2 5,45 4,28 3,47 2,88 2,41 2,04 1,74 1,50 1,30 1,14
3 4,05 2,98 2,31 1,85 1,51 1,25 1,05 0,89 0,76 0,65
4 6,47 4,07 2,73 1,92 1,40 1,05 0,81 0,64 0,51 0,41
5 4,31 2,72 1,82 1,28 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28

Z120/2.5+1 1 5,88 4,50 3,54 2,86 2,35 1,96 1,66 1,43 1,24 1,08
2 4,88 3,83 3,10 2,56 2,14 1,80 1,53 1,32 1,14 1,00
3 3,42 2,43 1,85 1,47 1,21 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55
4 7,35 4,63 3,10 2,18 1,59 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47
5 4,90 3,09 2,07 1,45 1,06 0,80 0,61 0,48 0,39 0,31

Z120/2.5+1.2 1 8,26 6,30 4,95 3,98 3,27 2,73 2,29 1,96 1,69 1,47
2 5,19 4,08 3,31 2,73 2,28 1,93 1,64 1,41 1,22 1,07
3 3,67 2,66 2,05 1,64 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,62
4 7,44 4,68 3,14 2,20 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48
5 4,96 3,12 2,09 1,47 1,07 0,80 0,62 0,49 0,39 0,32

Z120/2.5+1.5 1 9,59 7,05 5,40 4,26 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,54
2 5,64 4,44 3,61 2,98 2,50 2,11 1,80 1,55 1,35 1,18
3 3,99 2,93 2,27 1,83 1,51 1,27 1,08 0,92 0,79 0,69
4 7,58 4,77 3,20 2,25 1,64 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49
5 5,05 3,18 2,13 1,50 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32

Z120/2.5+2 1 9,69 7,12 5,45 4,31 3,49 2,88 2,42 2,06 1,78 1,55
2 6,16 4,83 3,92 3,25 2,73 2,31 1,97 1,70 1,47 1,29
3 4,46 3,27 2,54 2,04 1,67 1,40 1,18 1,00 0,86 0,74
4 7,82 4,92 3,30 2,32 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50
5 5,21 3,28 2,20 1,54 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33

Z120/2.5+2.5 1 9,79 7,19 5,50 4,35 3,52 2,91 2,45 2,08 1,80 1,57
2 6,59 5,15 4,18 3,47 2,91 2,47 2,11 1,82 1,58 1,38
3 4,91 3,58 2,75 2,19 1,79 1,48 1,24 1,05 0,90 0,77
4 8,06 5,08 3,40 2,39 1,74 1,31 1,01 0,79 0,63 0,52
5 5,37 3,38 2,27 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34

Z150/1+1 1 3,55 2,61 2,00 1,58 1,28 1,06 0,89 0,76 0,65 0,57
2 2,45 1,84 1,46 1,19 0,99 0,83 0,71 0,61 0,53 0,46
3 1,75 1,24 0,94 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25
4 5,40 3,40 2,28 1,60 1,17 0,88 0,67 0,53 0,42 0,35
5 3,60 2,27 1,52 1,07 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 166
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z150/1.2+1 1 4,99 3,67 2,81 2,22 1,80 1,49 1,25 1,06 0,92 0,80
2 3,06 2,33 1,86 1,52 1,27 1,07 0,91 0,79 0,68 0,60
3 2,20 1,55 1,17 0,92 0,75 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33
4 6,35 4,00 2,68 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41
5 4,23 2,67 1,79 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27

Z150/1.2+1.2 1 5,04 3,70 2,83 2,24 1,81 1,50 1,26 1,07 0,92 0,81
2 3,16 2,37 1,87 1,52 1,27 1,07 0,92 0,79 0,69 0,60
3 2,22 1,51 1,11 0,85 0,68 0,56 0,46 0,39 0,33 0,29
4 6,52 4,11 2,75 1,93 1,41 1,06 0,82 0,64 0,51 0,42
5 4,35 2,74 1,83 1,29 0,94 0,71 0,54 0,43 0,34 0,28

Z150/1.5+1 1 6,56 5,07 4,00 3,17 2,57 2,13 1,79 1,53 1,32 1,15
2 3,94 3,03 2,44 2,00 1,67 1,41 1,21 1,04 0,90 0,79
3 2,80 1,97 1,48 1,16 0,95 0,79 0,67 0,57 0,49 0,43
4 7,78 4,90 3,28 2,30 1,68 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50
5 5,19 3,27 2,19 1,54 1,12 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33

Z150/1.5+1.2 1 7,25 5,33 4,08 3,22 2,61 2,16 1,81 1,55 1,33 1,16
2 4,30 3,31 2,66 2,19 1,83 1,55 1,33 1,14 0,99 0,87
3 3,07 2,19 1,67 1,32 1,08 0,90 0,76 0,65 0,56 0,48
4 7,95 5,00 3,35 2,35 1,72 1,29 0,99 0,78 0,63 0,51
5 5,30 3,34 2,24 1,57 1,14 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34

Z150/1.5+1.5 1 7,33 5,38 4,12 3,26 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17
2 4,83 3,71 2,98 2,46 2,06 1,75 1,50 1,29 1,12 0,98
3 3,45 2,49 1,90 1,51 1,23 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54
4 8,20 5,17 3,46 2,43 1,77 1,33 1,03 0,81 0,65 0,52
5 5,47 3,44 2,31 1,62 1,18 0,89 0,68 0,54 0,43 0,35

Z150/2+1 1 6,76 5,24 4,17 3,39 2,81 2,36 2,01 1,73 1,50 1,32
2 5,14 3,97 3,20 2,64 2,21 1,87 1,60 1,37 1,19 1,04
3 3,62 2,51 1,86 1,46 1,18 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54
4 10,15 6,39 4,28 3,01 2,19 1,65 1,27 1,00 0,80 0,65
5 6,77 4,26 2,86 2,01 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43

Z150/2+1.2 1 9,53 7,36 5,78 4,58 3,72 3,08 2,59 2,21 1,91 1,66
2 5,50 4,26 3,43 2,83 2,37 2,01 1,72 1,48 1,29 1,13
3 3,89 2,74 2,07 1,64 1,34 1,12 0,95 0,81 0,70 0,61
4 10,31 6,49 4,35 3,06 2,23 1,67 1,29 1,01 0,81 0,66
5 6,88 4,33 2,90 2,04 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44

Z150/2+1.5 1 10,51 7,72 5,91 4,67 3,78 3,13 2,63 2,24 1,93 1,68
2 5,95 4,63 3,76 3,12 2,63 2,23 1,92 1,65 1,44 1,26
3 4,26 3,05 2,33 1,85 1,52 1,27 1,07 0,92 0,79 0,69
4 10,56 6,65 4,46 3,13 2,28 1,71 1,32 1,04 0,83 0,68
5 7,04 4,43 2,97 2,09 1,52 1,14 0,88 0,69 0,55 0,45

Z150/2+2 1 10,65 7,82 5,99 4,73 3,83 3,17 2,66 2,27 1,96 1,70
2 6,77 5,21 4,19 3,46 2,91 2,48 2,12 1,83 1,60 1,40
3 4,85 3,48 2,65 2,10 1,71 1,42 1,20 1,02 0,87 0,75
4 10,98 6,92 4,63 3,25 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70
5 7,32 4,61 3,09 2,17 1,58 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47
PROFILE Z. 167
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z150/2.5+1 1 6,87 5,34 4,25 3,46 2,87 2,41 2,05 1,77 1,54 1,35
2 6,08 4,70 3,78 3,12 2,61 2,21 1,89 1,63 1,41 1,24
3 4,33 2,95 2,17 1,68 1,35 1,12 0,94 0,81 0,70 0,61
4 12,51 7,88 5,28 3,71 2,70 2,03 1,56 1,23 0,98 0,80
5 8,34 5,25 3,52 2,47 1,80 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53

Z150/2.5+1.2 1 9,74 7,54 5,99 4,87 4,02 3,38 2,87 2,47 2,15 1,88
2 6,45 4,98 4,01 3,31 2,78 2,35 2,01 1,73 1,51 1,32
3 4,58 3,19 2,38 1,87 1,52 1,27 1,07 0,92 0,80 0,69
4 12,66 7,97 5,34 3,75 2,74 2,06 1,58 1,25 1,00 0,81
5 8,44 5,32 3,56 2,50 1,82 1,37 1,06 0,83 0,66 0,54

Z150/2.5+1.5 1 13,16 9,67 7,40 5,85 4,74 3,91 3,29 2,80 2,42 2,11
2 6,99 5,39 4,34 3,59 3,01 2,56 2,19 1,89 1,64 1,44
3 4,93 3,49 2,64 2,09 1,71 1,43 1,21 1,04 0,89 0,78
4 12,90 8,12 5,44 3,82 2,79 2,09 1,61 1,27 1,02 0,83
5 8,60 5,42 3,63 2,55 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55

Z150/2.5+2 1 13,29 9,76 7,47 5,91 4,78 3,95 3,32 2,83 2,44 2,13
2 7,74 5,94 4,78 3,95 3,32 2,82 2,42 2,09 1,82 1,59
3 5,46 3,89 2,95 2,34 1,91 1,59 1,34 1,15 0,99 0,85
4 13,31 8,38 5,62 3,94 2,88 2,16 1,66 1,31 1,05 0,85
5 8,87 5,59 3,74 2,63 1,92 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57

Z150/2.5+2.5 1 13,42 9,86 7,55 5,97 4,83 3,99 3,36 2,86 2,47 2,15
2 8,34 6,37 5,10 4,21 3,54 3,01 2,58 2,23 1,94 1,70
3 5,98 4,24 3,21 2,53 2,05 1,70 1,43 1,21 1,04 0,90
4 13,73 8,65 5,79 4,07 2,97 2,23 1,72 1,35 1,08 0,88
5 9,15 5,76 3,86 2,71 1,98 1,49 1,14 0,90 0,72 0,59

Z200/1.2+1.2 1 6,96 5,11 3,92 3,09 2,51 2,07 1,74 1,48 1,28 1,11
2 5,08 3,65 2,78 2,22 1,83 1,54 1,32 1,15 1,01 0,90
3 4,28 2,98 2,17 1,65 1,30 1,06 0,88 0,74 0,64 0,55
4 17,05 10,74 7,19 5,05 3,68 2,77 2,13 1,68 1,34 1,09
5 11,37 7,16 4,80 3,37 2,46 1,85 1,42 1,12 0,89 0,73

Z200/1.5+1.2 1 10,56 7,76 5,94 4,69 3,80 3,14 2,64 2,25 1,94 1,69
2 6,41 4,70 3,65 2,95 2,46 2,10 1,81 1,58 1,39 1,24
3 5,69 3,96 2,88 2,18 1,72 1,40 1,16 0,99 0,85 0,74
4 20,79 13,09 8,77 6,16 4,49 3,37 2,60 2,04 1,64 1,33
5 13,86 8,73 5,85 4,11 2,99 2,25 1,73 1,36 1,09 0,89

Z200/1.5+1.5 1 10,67 7,84 6,00 4,74 3,84 3,17 2,67 2,27 1,96 1,71
2 7,38 5,39 4,18 3,37 2,81 2,39 2,07 1,81 1,60 1,42
3 6,29 4,42 3,26 2,52 2,01 1,66 1,39 1,19 1,02 0,89
4 21,46 13,51 9,05 6,36 4,64 3,48 2,68 2,11 1,69 1,37
5 14,31 9,01 6,04 4,24 3,09 2,32 1,79 1,41 1,13 0,92

Z200/2+1.2 1 11,43 9,04 7,31 6,02 5,03 4,26 3,65 3,16 2,76 2,43
2 8,69 6,48 5,10 4,18 3,51 3,01 2,62 2,30 2,03 1,80
3 7,93 5,53 4,01 3,02 2,37 1,91 1,59 1,35 1,17 1,02
4 26,76 16,85 11,29 7,93 5,78 4,34 3,34 2,63 2,11 1,71
5 17,84 11,23 7,53 5,29 3,85 2,90 2,23 1,75 1,40 1,14
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 168
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/2+1.5 1 17,16 12,61 9,65 7,63 6,18 5,11 4,29 3,66 3,15 2,75
2 9,65 7,17 5,63 4,61 3,88 3,33 2,90 2,54 2,25 2,00
3 8,57 6,03 4,43 3,41 2,72 2,24 1,88 1,61 1,40 1,23
4 27,41 17,26 11,56 8,12 5,92 4,45 3,43 2,69 2,16 1,75
5 18,27 11,51 7,71 5,41 3,95 2,97 2,28 1,80 1,44 1,17

Z200/2+2 1 17,37 12,76 9,77 7,72 6,25 5,17 4,34 3,70 3,19 2,78
2 11,29 8,35 6,54 5,34 4,49 3,85 3,36 2,96 2,62 2,33
3 9,82 6,96 5,18 4,04 3,26 2,70 2,28 1,95 1,70 1,49
4 28,47 17,93 12,01 8,44 6,15 4,62 3,56 2,80 2,24 1,82
5 18,98 11,95 8,01 5,62 4,10 3,08 2,37 1,87 1,49 1,21

Z200/2.5+1.2 1 11,62 9,22 7,47 6,16 5,16 4,38 3,76 3,25 2,84 2,51
2 11,19 8,39 6,64 5,47 4,63 3,99 3,48 3,06 2,71 2,40
3 10,24 7,17 5,19 3,90 3,04 2,44 2,02 1,71 1,48 1,29
4 33,23 20,92 14,02 9,85 7,18 5,39 4,15 3,27 2,62 2,13
5 22,15 13,95 9,35 6,56 4,78 3,59 2,77 2,18 1,74 1,42

Z200/2.5+1.5 1 17,85 14,08 11,36 9,33 7,79 6,59 5,64 4,88 4,26 3,75
2 12,15 9,08 7,18 5,90 4,99 4,30 3,76 3,31 2,93 2,61
3 10,90 7,67 5,63 4,31 3,43 2,81 2,36 2,03 1,76 1,55
4 33,85 21,32 14,28 10,03 7,31 5,49 4,23 3,33 2,66 2,17
5 22,57 14,21 9,52 6,69 4,87 3,66 2,82 2,22 1,78 1,44

Z200/2.5+2 1 24,99 18,36 14,05 11,10 8,99 7,43 6,25 5,32 4,59 4,00
2 13,80 10,28 8,10 6,64 5,61 4,84 4,23 3,73 3,31 2,95
3 12,14 8,61 6,41 4,98 4,02 3,34 2,83 2,44 2,13 1,88
4 34,89 21,97 14,72 10,34 7,54 5,66 4,36 3,43 2,75 2,23
5 23,26 14,65 9,81 6,89 5,02 3,77 2,91 2,29 1,83 1,49

Z200/2.5+2.5 1 25,25 18,55 14,20 11,22 9,09 7,51 6,31 5,38 4,64 4,04
2 15,59 11,56 9,08 7,44 6,28 5,41 4,74 4,18 3,72 3,32
3 13,61 9,66 7,21 5,63 4,55 3,78 3,20 2,75 2,40 2,10
4 36,04 22,69 15,20 10,68 7,78 5,85 4,50 3,54 2,84 2,31
5 24,02 15,13 10,14 7,12 5,19 3,90 3,00 2,36 1,89 1,54

Z250/1.5+1.5 1 13,79 10,13 7,76 6,13 4,96 4,10 3,45 2,94 2,53 2,21
2 10,48 7,27 5,25 3,98 3,15 2,58 2,17 1,86 1,61 1,42
3 7,39 5,11 3,64 2,68 2,04 1,61 1,31 1,09 0,93 0,80
4 36,70 23,11 15,48 10,88 7,93 5,96 4,59 3,61 2,89 2,35
5 24,47 15,41 10,32 7,25 5,29 3,97 3,06 2,41 1,93 1,57

Z250/2+1.5 1 19,63 15,74 12,88 10,25 8,30 6,86 5,77 4,91 4,24 3,69
2 13,07 9,41 7,18 5,73 4,73 4,00 3,45 3,01 2,66 2,36
3 11,21 7,81 5,63 4,21 3,26 2,61 2,15 1,81 1,56 1,35
4 47,37 29,83 19,98 14,04 10,23 7,69 5,92 4,66 3,73 3,03
5 31,58 19,89 13,32 9,36 6,82 5,12 3,95 3,10 2,49 2,02

Z250/2+2 1 23,35 17,16 13,14 10,38 8,41 6,95 5,84 4,98 4,29 3,74
2 15,52 11,13 8,44 6,72 5,53 4,67 4,03 3,52 3,11 2,76
3 12,60 8,81 6,41 4,87 3,83 3,12 2,60 2,21 1,90 1,66
4 49,27 31,03 20,79 14,60 10,64 8,00 6,16 4,84 3,88 3,15
5 32,85 20,69 13,86 9,73 7,10 5,33 4,11 3,23 2,59 2,10
PROFILE Z. 169
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z250/2.5+1.5 1 19,97 16,07 13,18 10,99 9,28 7,93 6,85 5,97 5,24 4,64
2 16,25 11,79 9,06 7,28 6,05 5,14 4,45 3,90 3,45 3,07
3 14,21 9,92 7,16 5,33 4,11 3,28 2,69 2,26 1,94 1,68
4 58,03 36,54 24,48 17,19 12,53 9,42 7,25 5,70 4,57 3,71
5 38,68 24,36 16,32 11,46 8,36 6,28 4,84 3,80 3,05 2,48

Z250/2.5+2 1 32,80 24,10 18,45 14,58 11,81 9,76 8,20 6,99 6,03 5,25
2 18,70 13,51 10,34 8,28 6,86 5,83 5,04 4,42 3,91 3,49
3 15,60 10,93 7,95 6,01 4,72 3,83 3,19 2,71 2,34 2,04
4 59,89 37,71 25,26 17,74 12,94 9,72 7,49 5,89 4,71 3,83
5 39,92 25,14 16,84 11,83 8,62 6,48 4,99 3,93 3,14 2,56

Z250/2.5+2.5 1 33,14 24,35 18,64 14,73 11,93 9,86 8,28 7,06 6,09 5,30
2 21,10 15,19 11,57 9,23 7,63 6,47 5,59 4,90 4,34 3,87
3 17,21 12,06 8,80 6,69 5,28 4,30 3,59 3,06 2,64 2,31
4 61,79 38,91 26,07 18,31 13,35 10,03 7,72 6,07 4,86 3,95
5 41,19 25,94 17,38 12,20 8,90 6,68 5,15 4,05 3,24 2,64

Z250/3+1.5 1 20,18 16,27 13,37 11,17 9,45 8,09 6,99 6,09 5,36 4,74
2 19,22 13,97 10,76 8,66 7,20 6,14 5,32 4,67 4,13 3,68
3 17,01 11,89 8,57 6,36 4,88 3,87 3,16 2,64 2,26 1,96
4 68,67 43,24 28,97 20,35 14,83 11,14 8,58 6,75 5,41 4,39
5 45,78 28,83 19,31 13,56 9,89 7,43 5,72 4,50 3,60 2,93

Z250/3+2 1 34,91 27,90 22,76 18,53 15,01 12,40 10,42 8,88 7,66 6,67
2 21,69 15,70 12,04 9,67 8,02 6,83 5,91 5,19 4,60 4,10
3 18,35 12,86 9,34 7,03 5,49 4,43 3,68 3,12 2,69 2,35
4 70,47 44,38 29,73 20,88 15,22 11,44 8,81 6,93 5,55 4,51
5 46,98 29,59 19,82 13,92 10,15 7,62 5,87 4,62 3,70 3,01

Z250/3+2.5 1 42,04 30,88 23,65 18,68 15,13 12,51 10,51 8,95 7,72 6,73
2 24,12 17,39 13,29 10,63 8,80 7,48 6,47 5,68 5,04 4,50
3 19,87 13,93 10,15 7,69 6,05 4,91 4,10 3,49 3,01 2,64
4 72,34 45,56 30,52 21,43 15,63 11,74 9,04 7,11 5,69 4,63
5 48,23 30,37 20,35 14,29 10,42 7,83 6,03 4,74 3,80 3,09

Z250/3+3 1 42,39 31,14 23,84 18,84 15,26 12,61 10,60 9,03 7,79 6,78
2 26,38 18,96 14,43 11,50 9,50 8,06 6,97 6,11 5,42 4,84
3 21,61 15,12 11,01 8,35 6,57 5,34 4,46 3,79 3,27 2,86
4 74,24 46,75 31,32 22,00 16,03 12,05 9,28 7,30 5,84 4,75
5 49,49 31,17 20,88 14,66 10,69 8,03 6,19 4,87 3,90 3,17

Z300/1.5+1.5 1 16,95 12,45 9,53 7,53 6,10 5,04 4,24 3,61 3,11 2,71
2 14,18 10,05 7,35 5,50 4,21 3,31 2,68 2,23 1,90 1,65
3 10,21 7,24 5,29 3,94 2,99 2,31 1,82 1,47 1,21 1,02
4 64,49 40,61 27,21 19,11 13,93 10,47 8,06 6,34 5,08 4,13
5 43,00 27,08 18,14 12,74 9,29 6,98 5,37 4,23 3,38 2,75

Z300/2+1.5 1 21,10 17,17 14,24 11,98 10,21 8,68 7,29 6,21 5,36 4,67
2 17,76 12,73 9,51 7,39 5,96 4,94 4,20 3,63 3,18 2,82
3 15,84 11,27 8,28 6,22 4,76 3,73 2,99 2,45 2,05 1,75
4 83,26 52,43 35,12 24,67 17,98 13,51 10,41 8,19 6,55 5,33
5 55,50 34,95 23,42 16,45 11,99 9,01 6,94 5,46 4,37 3,55
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 170
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z300/2+2 1 29,54 21,70 16,62 13,13 10,63 8,79 7,38 6,29 5,43 4,73
2 21,31 15,27 11,39 8,82 7,07 5,85 4,96 4,28 3,75 3,32
3 17,73 12,60 9,27 7,00 5,43 4,33 3,53 2,95 2,51 2,17
4 86,61 54,54 36,54 25,66 18,71 14,06 10,83 8,51 6,82 5,54
5 57,74 36,36 24,36 17,11 12,47 9,37 7,22 5,68 4,55 3,70

Z300/2.5+1.5 1 21,37 17,45 14,51 12,24 10,45 9,02 7,85 6,89 6,09 5,42
2 21,37 16,24 12,24 9,61 7,82 6,55 5,60 4,87 4,29 3,82
3 20,69 14,76 10,88 8,20 6,29 4,92 3,94 3,22 2,69 2,28
4 102,02 64,25 43,04 30,23 22,04 16,56 12,75 10,03 8,03 6,53
5 68,01 42,83 28,69 20,15 14,69 11,04 8,50 6,69 5,35 4,35

Z300/2.5+2 1 37,53 30,44 24,45 19,32 15,65 12,93 10,87 9,26 7,98 6,96
2 26,07 18,76 14,10 11,03 8,95 7,47 6,38 5,54 4,88 4,35
3 22,67 16,17 11,93 9,03 7,00 5,57 4,54 3,78 3,21 2,77
4 105,29 66,31 44,42 31,20 22,74 17,09 13,16 10,35 8,29 6,74
5 70,20 44,20 29,61 20,80 15,16 11,39 8,77 6,90 5,53 4,49

Z300/2.5+2.5 1 43,91 32,26 24,70 19,52 15,81 13,06 10,98 9,35 8,07 7,03
2 29,82 21,45 16,09 12,55 10,15 8,45 7,20 6,25 5,51 4,90
3 25,02 17,83 13,16 9,99 7,79 6,25 5,14 4,31 3,69 3,20
4 108,64 68,42 45,83 32,19 23,47 17,63 13,58 10,68 8,55 6,95
5 72,43 45,61 30,56 21,46 15,64 11,75 9,05 7,12 5,70 4,64

Z300/3+1.5 1 21,54 17,62 14,68 12,40 10,61 9,17 7,99 7,02 6,21 5,53
2 21,54 17,62 14,68 11,72 9,58 8,05 6,91 6,03 5,33 4,76
3 21,54 17,62 13,31 10,04 7,71 6,03 4,81 3,92 3,26 2,76
4 120,78 76,06 50,95 35,79 26,09 19,60 15,10 11,87 9,51 7,73
5 80,52 50,71 33,97 23,86 17,39 13,07 10,07 7,92 6,34 5,15

Z300/3+2 1 38,00 30,90 25,60 21,53 18,33 15,77 13,70 12,00 10,50 9,16
2 30,72 22,16 16,72 13,15 10,72 8,98 7,70 6,71 5,93 5,29
3 27,21 19,45 14,37 10,89 8,44 6,69 5,43 4,51 3,83 3,30
4 123,95 78,06 52,29 36,73 26,77 20,12 15,49 12,19 9,76 7,93
5 82,64 52,04 34,86 24,48 17,85 13,41 10,33 8,12 6,50 5,29

Z300/3+2.5 1 57,70 42,39 32,46 25,65 20,77 17,17 14,43 12,29 10,60 9,23
2 34,48 24,85 18,71 14,67 11,92 9,98 8,54 7,43 6,56 5,86
3 29,50 21,07 15,58 11,84 9,23 7,38 6,05 5,08 4,33 3,76
4 127,25 80,13 53,68 37,70 27,49 20,65 15,91 12,51 10,02 8,14
5 84,83 53,42 35,79 25,13 18,32 13,77 10,60 8,34 6,68 5,43

Z300/3+3 1 58,19 42,75 32,73 25,86 20,95 17,31 14,55 12,39 10,69 9,31
2 38,10 27,45 20,63 16,13 13,07 10,91 9,32 8,11 7,15 6,38
3 32,15 22,93 16,94 12,88 10,06 8,08 6,65 5,59 4,78 4,15
4 130,59 82,23 55,09 38,69 28,21 21,19 16,32 12,84 10,28 8,36
5 87,06 54,82 36,73 25,79 18,80 14,13 10,88 8,56 6,85 5,57
PROFILE Z. 171
PROFILE Z

SISTEM STATIC NR. 6 - PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/1+1+ 1 3,20 2,36 1,81 1,43 1,16 0,96 0,81 0,69 0,59 0,52
Z100/1 2 2,33 1,77 1,39 1,11 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,41
3 2,30 1,76 1,40 1,14 0,95 0,79 0,66 0,56 0,48 0,42
4 3,57 2,25 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23
5 2,38 1,50 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15

Z100/1+1+ 1 3,23 2,39 1,83 1,45 1,18 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52
Z100/1.2 2 2,39 1,81 1,41 1,13 0,93 0,77 0,65 0,55 0,48 0,41
3 2,57 2,00 1,61 1,33 1,10 0,93 0,79 0,67 0,57 0,50
4 3,87 2,44 1,63 1,15 0,84 0,63 0,48 0,38 0,30 0,25
5 2,58 1,62 1,09 0,76 0,56 0,42 0,32 0,25 0,20 0,17

Z100/1.2+1.2+1 4,43 3,27 2,51 1,99 1,61 1,33 1,12 0,96 0,83 0,72
Z100/1 2 3,14 2,42 1,92 1,55 1,28 1,06 0,90 0,77 0,66 0,58
3 2,83 2,21 1,78 1,46 1,21 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54
4 4,00 2,52 1,69 1,19 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26
5 2,67 1,68 1,12 0,79 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17

Z100/1.2+1.2+1 4,47 3,30 2,54 2,01 1,63 1,35 1,13 0,97 0,83 0,73
Z100/1.2 2 3,23 2,48 1,96 1,58 1,30 1,08 0,91 0,78 0,67 0,59
3 3,09 2,44 1,99 1,65 1,38 1,17 0,99 0,84 0,73 0,63
4 4,30 2,71 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28
5 2,87 1,81 1,21 0,85 0,62 0,47 0,36 0,28 0,23 0,18

Z100/1.5+1.5+1 6,13 4,53 3,48 2,76 2,24 1,85 1,56 1,33 1,15 1,00
Z100/1 2 4,12 3,25 2,61 2,13 1,76 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80
3 3,53 2,80 2,29 1,90 1,58 1,33 1,12 0,96 0,82 0,71
4 4,64 2,92 1,96 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,37 0,30
5 3,09 1,95 1,30 0,92 0,67 0,50 0,39 0,30 0,24 0,20

Z100/1.5+1.5+1 6,19 4,57 3,52 2,79 2,26 1,87 1,58 1,34 1,16 1,01
Z100/1.2 2 4,25 3,33 2,67 2,17 1,79 1,50 1,27 1,08 0,94 0,82
3 3,77 3,03 2,51 2,09 1,76 1,48 1,26 1,08 0,93 0,80
4 4,94 3,11 2,08 1,46 1,07 0,80 0,62 0,49 0,39 0,32
5 3,29 2,07 1,39 0,98 0,71 0,53 0,41 0,32 0,26 0,21

Z100/1.5+1.5+1 6,26 4,63 3,56 2,82 2,29 1,90 1,60 1,36 1,17 1,02
Z100/1.5 2 4,41 3,44 2,74 2,22 1,83 1,53 1,29 1,10 0,95 0,83
3 4,05 3,31 2,78 2,36 2,00 1,70 1,45 1,25 1,08 0,93
4 5,39 3,39 2,27 1,60 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34
5 3,59 2,26 1,52 1,06 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23

Z100/2+2+ 1 8,12 5,98 4,58 3,62 2,93 2,42 2,04 1,73 1,50 1,30
Z100/1 2 5,03 4,06 3,31 2,72 2,26 1,90 1,61 1,38 1,20 1,05
3 4,34 3,50 2,88 2,40 2,01 1,69 1,43 1,22 1,05 0,91
4 5,69 3,58 2,40 1,68 1,23 0,92 0,71 0,56 0,45 0,36
5 3,79 2,39 1,60 1,12 0,82 0,62 0,47 0,37 0,30 0,24
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 172
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z100/2+2+ 1 8,18 6,05 4,65 3,69 2,99 2,48 2,08 1,78 1,53 1,34
Z100/1.2 2 5,18 4,16 3,38 2,78 2,30 1,93 1,64 1,40 1,22 1,06
3 4,56 3,71 3,10 2,60 2,19 1,85 1,58 1,35 1,16 1,01
4 5,99 3,77 2,53 1,77 1,29 0,97 0,75 0,59 0,47 0,38
5 3,99 2,51 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26

Z100/2+2+ 1 8,27 6,12 4,70 3,73 3,03 2,50 2,11 1,80 1,55 1,35
Z100/1.5 2 5,38 4,30 3,48 2,85 2,36 1,97 1,67 1,43 1,24 1,08
3 4,81 3,98 3,37 2,87 2,44 2,08 1,78 1,53 1,32 1,15
4 6,44 4,05 2,72 1,91 1,39 1,04 0,80 0,63 0,51 0,41
5 4,29 2,70 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,27

Z100/2+2+ 1 8,40 6,21 4,78 3,79 3,07 2,54 2,14 1,83 1,58 1,37
Z100/2 2 5,67 4,49 3,61 2,94 2,43 2,03 1,72 1,47 1,27 1,11
3 5,01 4,23 3,65 3,15 2,71 2,33 2,00 1,73 1,50 1,30
4 7,17 4,51 3,02 2,12 1,55 1,16 0,90 0,70 0,56 0,46
5 4,78 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31

Z120/1+1+ 1 3,87 2,86 2,20 1,74 1,41 1,17 0,98 0,84 0,72 0,63
Z120/1 2 2,67 2,01 1,58 1,27 1,04 0,86 0,73 0,62 0,54 0,47
3 2,55 1,92 1,51 1,22 1,01 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45
4 5,45 3,43 2,30 1,61 1,18 0,88 0,68 0,54 0,43 0,35
5 3,63 2,29 1,53 1,08 0,78 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23

Z120/1+1+Z120/1.2 1 3,91 2,89 2,22 1,76 1,43 1,18 0,99 0,85 0,73
0,64
2 2,74 2,06 1,61 1,29 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47
3 2,84 2,16 1,72 1,41 1,18 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54
4 5,91 3,72 2,49 1,75 1,28 0,96 0,74 0,58 0,47 0,38
5 3,94 2,48 1,66 1,17 0,85 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25

Z120/1.2+1.2+1 5,36 3,97 3,06 2,42 1,97 1,63 1,37 1,17 1,01 0,88
Z120/1 2 3,62 2,78 2,21 1,79 1,48 1,24 1,05 0,89 0,77 0,67
3 3,13 2,40 1,93 1,58 1,32 1,11 0,94 0,80 0,68 0,59
4 6,11 3,85 2,58 1,81 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39
5 4,07 2,57 1,72 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26

Z120/1.2+1.2+1 5,42 4,01 3,09 2,45 1,99 1,65 1,38 1,18 1,02 0,89
Z120/1.2 2 3,72 2,85 2,26 1,83 1,51 1,26 1,06 0,91 0,78 0,68
3 3,40 2,64 2,14 1,78 1,50 1,26 1,08 0,92 0,79 0,69
4 6,57 4,14 2,77 1,95 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42
5 4,38 2,76 1,85 1,30 0,95 0,71 0,55 0,43 0,34 0,28

Z120/1.5+1.5+1 7,59 5,63 4,34 3,44 2,80 2,32 1,95 1,66 1,44 1,25
Z120/1 2 4,83 3,81 3,08 2,53 2,10 1,76 1,50 1,28 1,11 0,97
3 3,93 3,08 2,52 2,09 1,76 1,48 1,26 1,08 0,93 0,80
4 7,10 4,47 2,99 2,10 1,53 1,15 0,89 0,70 0,56 0,45
5 4,73 2,98 2,00 1,40 1,02 0,77 0,59 0,47 0,37 0,30

Z120/1.5+1.5+1 7,66 5,68 4,38 3,48 2,82 2,34 1,97 1,68 1,45 1,26
Z120/1.2 2 4,98 3,91 3,15 2,58 2,14 1,79 1,52 1,30 1,13 0,98
3 4,17 3,31 2,73 2,29 1,94 1,65 1,41 1,21 1,04 0,90
4 7,56 4,76 3,19 2,24 1,63 1,23 0,95 0,74 0,60 0,48
5 5,04 3,17 2,13 1,49 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32
PROFILE Z. 173
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/1.5+1.5+1 7,75 5,75 4,43 3,52 2,86 2,37 1,99 1,70 1,47 1,28
Z120/1.5 2 5,18 4,05 3,25 2,65 2,19 1,83 1,55 1,33 1,15 1,00
3 4,47 3,61 3,02 2,58 2,21 1,89 1,63 1,40 1,22 1,06
4 8,25 5,20 3,48 2,44 1,78 1,34 1,03 0,81 0,65 0,53
5 5,50 3,46 2,32 1,63 1,19 0,89 0,69 0,54 0,43 0,35

Z120/2+2+ 1 10,25 7,56 5,79 4,57 3,71 3,06 2,57 2,19 1,89 1,65
Z120/1 2 5,93 4,81 3,96 3,29 2,76 2,33 1,98 1,71 1,48 1,29
3 4,85 3,88 3,21 2,70 2,28 1,93 1,65 1,41 1,22 1,06
4 8,72 5,49 3,68 2,58 1,88 1,42 1,09 0,86 0,69 0,56
5 5,82 3,66 2,45 1,72 1,26 0,94 0,73 0,57 0,46 0,37

Z120/2+2+ 1 10,33 7,67 5,91 4,69 3,81 3,16 2,66 2,27 1,96 1,71
Z120/1.2 2 6,12 4,94 4,06 3,36 2,81 2,37 2,02 1,73 1,50 1,31
3 5,05 4,09 3,42 2,90 2,47 2,11 1,80 1,55 1,34 1,16
4 9,19 5,79 3,88 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59
5 6,12 3,86 2,58 1,81 1,32 0,99 0,77 0,60 0,48 0,39

Z120/2+2+ 1 10,44 7,75 5,97 4,74 3,85 3,19 2,69 2,29 1,98 1,73
Z120/1.5 2 6,39 5,12 4,18 3,45 2,88 2,42 2,06 1,77 1,53 1,34
3 5,32 4,36 3,71 3,18 2,74 2,36 2,03 1,76 1,52 1,33
4 9,88 6,22 4,17 2,93 2,13 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63
5 6,58 4,15 2,78 1,95 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42

Z120/2+2+ 1 10,60 7,87 6,07 4,82 3,92 3,24 2,73 2,33 2,01 1,76
Z120/2 2 6,76 5,38 4,36 3,58 2,98 2,50 2,12 1,82 1,58 1,38
3 5,52 4,61 3,98 3,48 3,03 2,64 2,29 1,99 1,74 1,52
4 11,01 6,93 4,65 3,26 2,38 1,79 1,38 1,08 0,87 0,70
5 7,34 4,62 3,10 2,17 1,59 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47

Z120/2.5+2.5+1 12,25 9,00 6,89 5,44 4,41 3,64 3,06 2,61 2,25 1,96
Z120/1 2 6,67 5,52 4,63 3,89 3,28 2,79 2,38 2,05 1,78 1,56
3 5,60 4,53 3,79 3,20 2,72 2,32 1,98 1,70 1,47 1,28
4 10,32 6,50 4,35 3,06 2,23 1,67 1,29 1,01 0,81 0,66
5 6,88 4,33 2,90 2,04 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44

Z120/2.5+2.5+1 12,79 9,49 7,31 5,80 4,72 3,91 3,29 2,81 2,42 2,11
Z120/1.2 2 6,88 5,68 4,74 3,97 3,34 2,83 2,42 2,09 1,81 1,58
3 5,77 4,72 3,98 3,40 2,91 2,49 2,14 1,84 1,60 1,39
4 10,78 6,79 4,55 3,19 2,33 1,75 1,35 1,06 0,85 0,69
5 7,19 4,53 3,03 2,13 1,55 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46

Z120/2.5+2.5+1 12,91 9,58 7,39 5,86 4,76 3,95 3,32 2,84 2,45 2,13
Z120/1.5 2 7,18 5,88 4,88 4,08 3,43 2,90 2,47 2,13 1,85 1,62
3 5,99 4,96 4,25 3,68 3,18 2,75 2,37 2,05 1,78 1,55
4 11,47 7,22 4,84 3,40 2,48 1,86 1,43 1,13 0,90 0,73
5 7,65 4,82 3,23 2,27 1,65 1,24 0,96 0,75 0,60 0,49

Z120/2.5+2.5+1 13,09 9,72 7,49 5,95 4,83 4,01 3,37 2,88 2,48 2,17
Z120/2 2 7,61 6,19 5,10 4,24 3,55 2,99 2,55 2,19 1,90 1,66
3 6,14 5,17 4,51 3,96 3,47 3,03 2,63 2,29 2,00 1,75
4 12,61 7,94 5,32 3,74 2,72 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81
5 8,41 5,29 3,55 2,49 1,82 1,36 1,05 0,83 0,66 0,54
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 174
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z120/2.5+2.5+1 13,25 9,84 7,58 6,02 4,89 4,05 3,41 2,91 2,52 2,19
Z120/2.5 2 7,99 6,45 5,29 4,37 3,65 3,07 2,61 2,25 1,95 1,70
3 6,24 5,33 4,71 4,19 3,72 3,27 2,87 2,51 2,20 1,93
4 13,72 8,64 5,79 4,07 2,96 2,23 1,72 1,35 1,08 0,88
5 9,15 5,76 3,86 2,71 1,98 1,48 1,14 0,90 0,72 0,59

Z150/1+1+ 1 4,84 3,59 2,76 2,19 1,78 1,47 1,24 1,06 0,91 0,80
Z150/1 2 3,10 2,31 1,79 1,44 1,18 0,98 0,83 0,71 0,61 0,53
3 2,89 2,11 1,63 1,30 1,07 0,89 0,76 0,64 0,55 0,48
4 9,19 5,79 3,88 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59
5 6,13 3,86 2,58 1,82 1,32 0,99 0,77 0,60 0,48 0,39

Z150/1+1+ 1 4,89 3,62 2,79 2,21 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,81
Z150/1.2 2 3,19 2,36 1,83 1,47 1,20 1,00 0,84 0,72 0,62 0,54
3 3,22 2,37 1,85 1,50 1,24 1,04 0,89 0,76 0,66 0,57
4 9,97 6,28 4,21 2,96 2,15 1,62 1,25 0,98 0,79 0,64
5 6,65 4,19 2,81 1,97 1,44 1,08 0,83 0,65 0,52 0,43

Z150/1.2+1.2+1 6,71 4,99 3,85 3,06 2,49 2,06 1,74 1,48 1,28 1,12
Z150/1 2 4,26 3,24 2,56 2,08 1,72 1,44 1,22 1,04 0,90 0,79
3 3,54 2,65 2,09 1,70 1,41 1,19 1,01 0,86 0,74 0,64
4 10,32 6,50 4,35 3,06 2,23 1,67 1,29 1,01 0,81 0,66
5 6,88 4,33 2,90 2,04 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44

Z150/1.2+1.2+1 6,78 5,04 3,89 3,09 2,51 2,08 1,75 1,50 1,29 1,13
Z150/1.2 2 4,39 3,33 2,62 2,12 1,75 1,46 1,24 1,06 0,92 0,80
3 3,84 2,90 2,31 1,90 1,59 1,35 1,15 0,99 0,86 0,74
4 11,10 6,99 4,68 3,29 2,40 1,80 1,39 1,09 0,87 0,71
5 7,40 4,66 3,12 2,19 1,60 1,20 0,93 0,73 0,58 0,47

Z150/1.5+1.5+1 9,52 7,10 5,49 4,37 3,56 2,95 2,49 2,12 1,83 1,60
Z150/1 2 5,72 4,47 3,61 2,98 2,49 2,10 1,79 1,54 1,33 1,16
3 4,43 3,40 2,74 2,27 1,91 1,62 1,38 1,19 1,02 0,89
4 12,00 7,56 5,06 3,56 2,59 1,95 1,50 1,18 0,94 0,77
5 8,00 5,04 3,38 2,37 1,73 1,30 1,00 0,79 0,63 0,51

Z150/1.5+1.5+1 9,60 7,16 5,54 4,41 3,59 2,98 2,51 2,14 1,85 1,62
Z150/1.2 2 5,91 4,60 3,71 3,05 2,54 2,14 1,82 1,56 1,35 1,18
3 4,68 3,63 2,95 2,47 2,09 1,79 1,54 1,33 1,15 1,00
4 12,79 8,05 5,40 3,79 2,76 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82
5 8,53 5,37 3,60 2,53 1,84 1,38 1,07 0,84 0,67 0,55

Z150/1.5+1.5+1 9,72 7,25 5,61 4,47 3,64 3,02 2,54 2,17 1,88 1,64
Z150/1.5 2 6,17 4,78 3,83 3,13 2,60 2,19 1,86 1,59 1,38 1,20
3 5,01 3,93 3,24 2,75 2,36 2,04 1,77 1,53 1,33 1,17
4 13,96 8,79 5,89 4,14 3,02 2,27 1,75 1,37 1,10 0,89
5 9,31 5,86 3,93 2,76 2,01 1,51 1,16 0,92 0,73 0,60

Z150/2+2+ 1 13,51 10,10 7,73 6,11 4,95 4,09 3,44 2,93 2,52 2,20
Z150/1 2 7,26 5,87 4,87 4,09 3,46 2,94 2,52 2,18 1,89 1,66
3 5,57 4,37 3,60 3,03 2,58 2,21 1,90 1,64 1,42 1,23
4 14,79 9,31 6,24 4,38 3,19 2,40 1,85 1,45 1,16 0,95
5 9,86 6,21 4,16 2,92 2,13 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63
PROFILE Z. 175
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z150/2+2+ 1 13,62 10,18 7,89 6,28 5,12 4,25 3,58 3,06 2,65 2,31
Z150/1.2 2 7,52 6,05 5,00 4,18 3,53 3,00 2,57 2,21 1,92 1,68
3 5,76 4,56 3,79 3,22 2,77 2,39 2,06 1,78 1,55 1,35
4 15,57 9,81 6,57 4,61 3,36 2,53 1,95 1,53 1,23 1,00
5 10,38 6,54 4,38 3,08 2,24 1,69 1,30 1,02 0,82 0,66

Z150/2+2+ 1 13,76 10,29 7,97 6,35 5,18 4,30 3,62 3,10 2,68 2,34
Z150/1.5 2 7,87 6,29 5,17 4,31 3,62 3,07 2,63 2,26 1,96 1,72
3 6,01 4,82 4,05 3,49 3,03 2,64 2,30 2,00 1,75 1,53
4 16,75 10,55 7,07 4,96 3,62 2,72 2,09 1,65 1,32 1,07
5 11,17 7,03 4,71 3,31 2,41 1,81 1,40 1,10 0,88 0,71

Z150/2+2+ 1 13,96 10,45 8,10 6,45 5,26 4,37 3,68 3,15 2,72 2,37
Z150/2 2 8,38 6,64 5,42 4,49 3,76 3,18 2,71 2,33 2,02 1,77
3 6,25 5,09 4,36 3,82 3,38 2,98 2,62 2,30 2,02 1,78
4 18,69 11,77 7,89 5,54 4,04 3,03 2,34 1,84 1,47 1,20
5 12,46 7,85 5,26 3,69 2,69 2,02 1,56 1,23 0,98 0,80

Z150/2.5+2.5+1 16,52 12,13 9,29 7,34 5,95 4,91 4,13 3,52 3,03 2,64
Z150/1 2 8,14 6,72 5,68 4,84 4,14 3,55 3,06 2,65 2,31 2,03
3 6,40 5,09 4,24 3,61 3,10 2,67 2,31 2,00 1,74 1,51
4 17,54 11,04 7,40 5,20 3,79 2,85 2,19 1,72 1,38 1,12
5 11,69 7,36 4,93 3,46 2,53 1,90 1,46 1,15 0,92 0,75

Z150/2.5+2.5+1 16,98 12,70 9,84 7,84 6,39 5,30 4,47 3,81 3,29 2,86
Z150/1.2 2 8,42 6,93 5,83 4,95 4,22 3,61 3,11 2,69 2,34 2,06
3 6,55 5,25 4,41 3,79 3,28 2,85 2,47 2,15 1,87 1,63
4 18,33 11,54 7,73 5,43 3,96 2,97 2,29 1,80 1,44 1,17
5 12,22 7,69 5,15 3,62 2,64 1,98 1,53 1,20 0,96 0,78

Z150/2.5+2.5+1 17,14 12,82 9,94 7,92 6,45 5,36 4,52 3,86 3,34 2,91
Z150/1.5 2 8,81 7,21 6,04 5,11 4,34 3,70 3,18 2,75 2,39 2,10
3 6,74 5,47 4,65 4,04 3,54 3,10 2,71 2,37 2,07 1,82
4 19,50 12,28 8,23 5,78 4,21 3,17 2,44 1,92 1,54 1,25
5 13,00 8,19 5,49 3,85 2,81 2,11 1,63 1,28 1,02 0,83

Z150/2.5+2.5+1 17,37 13,00 10,08 8,03 6,55 5,44 4,58 3,92 3,38 2,95
Z150/2 2 9,40 7,63 6,34 5,33 4,51 3,83 3,28 2,84 2,46 2,16
3 6,93 5,70 4,93 4,35 3,87 3,43 3,03 2,67 2,35 2,07
4 21,45 13,51 9,05 6,36 4,63 3,48 2,68 2,11 1,69 1,37
5 14,30 9,01 6,03 4,24 3,09 2,32 1,79 1,41 1,13 0,92

Z150/2.5+2.5+1 17,57 13,15 10,20 8,13 6,63 5,50 4,64 3,96 3,43 2,99
Z150/2.5 2 9,91 7,99 6,60 5,52 4,65 3,95 3,37 2,91 2,53 2,21
3 7,01 5,83 5,10 4,57 4,11 3,69 3,28 2,91 2,58 2,28
4 23,37 14,72 9,86 6,92 5,05 3,79 2,92 2,30 1,84 1,50
5 15,58 9,81 6,57 4,62 3,37 2,53 1,95 1,53 1,23 1,00

Z200/1.2+1.2+1 9,01 6,77 5,25 4,19 3,42 2,84 2,40 2,05 1,77 1,55
Z200/1.2 2 4,81 3,65 2,91 2,39 2,00 1,70 1,45 1,25 1,09 0,95
3 3,99 2,98 2,37 1,96 1,67 1,44 1,26 1,10 0,96 0,85
4 29,03 18,28 12,25 8,60 6,27 4,71 3,63 2,85 2,29 1,86
5 19,35 12,19 8,16 5,73 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 176
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z200/1.5+1.5+1 13,16 9,96 7,78 6,23 5,10 4,25 3,59 3,07 2,66 2,33
Z200/1.2 2 6,54 5,20 4,30 3,64 3,11 2,67 2,31 2,01 1,75 1,54
3 5,00 3,91 3,23 2,77 2,41 2,12 1,86 1,64 1,44 1,27
4 33,45 21,07 14,11 9,91 7,23 5,43 4,18 3,29 2,63 2,14
5 22,30 14,04 9,41 6,61 4,82 3,62 2,79 2,19 1,76 1,43

Z200/1.5+1.5+1 13,30 10,07 7,87 6,31 5,16 4,30 3,64 3,11 2,69 2,36
Z200/1.5 2 6,94 5,48 4,51 3,79 3,22 2,76 2,38 2,06 1,80 1,58
3 5,24 4,14 3,48 3,03 2,69 2,40 2,14 1,90 1,69 1,50
4 36,53 23,00 15,41 10,82 7,89 5,93 4,57 3,59 2,88 2,34
5 24,35 15,34 10,27 7,22 5,26 3,95 3,04 2,39 1,92 1,56

Z200/2+2+ 1 20,15 15,40 12,12 9,76 8,02 6,71 5,68 4,87 4,23 3,70
Z200/1.2 2 8,59 7,23 6,26 5,47 4,77 4,16 3,63 3,18 2,79 2,46
3 6,58 5,39 4,66 4,13 3,70 3,30 2,94 2,60 2,30 2,04
4 40,48 25,49 17,08 11,99 8,74 6,57 5,06 3,98 3,19 2,59
5 26,99 16,99 11,38 8,00 5,83 4,38 3,37 2,65 2,12 1,73

Z200/2+2+ 1 20,34 15,55 12,24 9,86 8,11 6,78 5,74 4,93 4,27 3,74
Z200/1.5 2 9,14 7,65 6,58 5,71 4,96 4,31 3,75 3,28 2,87 2,53
3 6,68 5,54 4,86 4,38 3,98 3,61 3,25 2,91 2,59 2,30
4 43,56 27,43 18,38 12,91 9,41 7,07 5,45 4,28 3,43 2,79
5 29,04 18,29 12,25 8,61 6,27 4,71 3,63 2,86 2,29 1,86

Z200/2+2+ 1 20,58 15,75 12,40 10,00 8,22 6,88 5,83 5,00 4,34 3,80
Z200/2 2 9,95 8,25 7,04 6,06 5,23 4,52 3,92 3,41 2,99 2,63
3 6,82 5,76 5,16 4,76 4,42 4,10 3,76 3,42 3,09 2,78
4 48,46 30,52 20,45 14,36 10,47 7,86 6,06 4,76 3,81 3,10
5 32,31 20,35 13,63 9,57 6,98 5,24 4,04 3,18 2,54 2,07

Z200/2.5+2.5+1 27,66 21,33 16,90 13,69 11,24 9,29 7,80 6,65 5,73 4,99
Z200/1.2 2 10,03 8,78 7,86 7,02 6,24 5,50 4,84 4,26 3,76 3,33
3 7,94 6,72 5,98 5,45 4,97 4,51 4,06 3,63 3,24 2,88
4 48,06 30,26 20,27 14,24 10,38 7,80 6,01 4,72 3,78 3,08
5 32,04 20,17 13,52 9,49 6,92 5,20 4,00 3,15 2,52 2,05

Z200/2.5+2.5+1 27,87 21,50 17,04 13,81 11,40 9,56 8,12 6,98 6,06 5,31
Z200/1.5 2 10,67 9,29 8,26 7,35 6,49 5,71 5,02 4,41 3,88 3,43
3 7,93 6,78 6,12 5,65 5,23 4,81 4,38 3,95 3,54 3,16
4 51,15 32,21 21,58 15,15 11,05 8,30 6,39 5,03 4,03 3,27
5 34,10 21,47 14,38 10,10 7,36 5,53 4,26 3,35 2,68 2,18

Z200/2.5+2.5+1 28,15 21,74 17,24 13,98 11,54 9,68 8,23 7,08 6,15 5,39
Z200/2 2 11,62 10,04 8,86 7,82 6,87 6,01 5,26 4,61 4,05 3,57
3 7,93 6,89 6,33 5,97 5,64 5,29 4,90 4,49 4,08 3,68
4 56,05 35,30 23,65 16,61 12,11 9,10 7,01 5,51 4,41 3,59
5 37,37 23,53 15,76 11,07 8,07 6,06 4,67 3,67 2,94 2,39

Z200/2.5+2.5+1 28,42 21,96 17,43 14,14 11,68 9,80 8,33 7,16 6,22 5,45
Z200/2.5 2 12,58 10,78 9,43 8,27 7,22 6,29 5,48 4,79 4,21 3,71
3 7,92 6,97 6,52 6,27 6,05 5,79 5,46 5,08 4,68 4,26
4 61,34 38,63 25,88 18,17 13,25 9,95 7,67 6,03 4,83 3,93
5 40,89 25,75 17,25 12,12 8,83 6,64 5,11 4,02 3,22 2,62
PROFILE Z. 177
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z250/1.5+1.5+1 16,06 12,33 9,74 7,87 6,48 5,42 4,60 3,95 3,43 3,00
Z250/1.5 2 8,21 6,30 5,09 4,24 3,60 3,09 2,67 2,32 2,03 1,79
3 5,93 4,50 3,65 3,10 2,71 2,40 2,15 1,93 1,73 1,55
4 62,48 39,34 26,36 18,51 13,49 10,14 7,81 6,14 4,92 4,00
5 41,65 26,23 17,57 12,34 9,00 6,76 5,21 4,09 3,28 2,67

Z250/2+2+ 1 24,61 19,19 15,33 12,50 10,37 8,73 7,45 6,42 5,59 4,90
Z250/1.5 2 11,00 8,95 7,62 6,63 5,81 5,10 4,49 3,95 3,49 3,09
3 7,42 5,92 5,03 4,45 4,03 3,68 3,35 3,04 2,75 2,48
4 75,09 47,28 31,68 22,25 16,22 12,19 9,39 7,38 5,91 4,81
5 50,06 31,52 21,12 14,83 10,81 8,12 6,26 4,92 3,94 3,20

Z250/2+2+ 1 24,87 19,41 15,53 12,67 10,52 8,86 7,55 6,51 5,67 4,98
Z250/2 2 12,04 9,73 8,21 7,09 6,16 5,38 4,71 4,13 3,63 3,21
3 7,57 6,12 5,29 4,78 4,41 4,11 3,83 3,54 3,25 2,97
4 83,87 52,82 35,38 24,85 18,12 13,61 10,48 8,25 6,60 5,37
5 55,92 35,21 23,59 16,57 12,08 9,07 6,99 5,50 4,40 3,58

Z250/2.5+2.5+1 32,65 25,69 20,68 16,97 14,15 11,96 10,23 8,84 7,71 6,78
Z250/1.5 2 12,54 10,62 9,37 8,38 7,51 6,70 5,95 5,29 4,69 4,18
3 8,63 7,08 6,20 5,64 5,22 4,84 4,47 4,10 3,74 3,38
4 87,63 55,18 36,97 25,96 18,93 14,22 10,95 8,62 6,90 5,61
5 58,42 36,79 24,65 17,31 12,62 9,48 7,30 5,74 4,60 3,74

Z250/2.5+2.5+1 32,95 25,95 20,91 17,17 14,32 12,11 10,36 8,95 7,81 6,87
Z250/2 2 13,75 11,57 10,13 8,99 7,99 7,09 6,27 5,55 4,91 4,36
3 8,63 7,16 6,37 5,89 5,56 5,27 4,96 4,63 4,27 3,92
4 96,43 60,72 40,68 28,57 20,83 15,65 12,05 9,48 7,59 6,17
5 64,29 40,48 27,12 19,05 13,89 10,43 8,04 6,32 5,06 4,11

Z250/2.5+2.5+1 33,20 26,17 21,10 17,33 14,46 12,23 10,47 9,05 7,90 6,95
Z250/2.5 2 14,87 12,44 10,81 9,53 8,42 7,43 6,55 5,77 5,10 4,52
3 8,60 7,21 6,48 6,09 5,84 5,62 5,38 5,10 4,78 4,43
4 105,17 66,23 44,37 31,16 22,72 17,07 13,15 10,34 8,28 6,73
5 70,12 44,15 29,58 20,77 15,14 11,38 8,76 6,89 5,52 4,49

Z250/3+3+ 1 40,11 31,72 25,64 21,11 17,64 14,94 12,81 11,09 9,68 8,53
Z250/1.5 2 13,33 11,59 10,47 9,55 8,68 7,83 7,03 6,28 5,60 5,00
3 9,57 7,99 7,12 6,59 6,19 5,82 5,44 5,03 4,61 4,20
4 100,10 63,04 42,23 29,66 21,62 16,24 12,51 9,84 7,88 6,41
5 66,73 42,02 28,15 19,77 14,41 10,83 8,34 6,56 5,25 4,27

Z250/3+3+ 1 40,43 32,00 25,89 21,32 17,83 15,11 12,95 11,22 9,80 8,63
Z250/2 2 14,57 12,60 11,30 10,24 9,25 8,30 7,41 6,60 5,87 5,23
3 9,46 7,98 7,21 6,78 6,49 6,21 5,91 5,55 5,16 4,75
4 108,91 68,58 45,95 32,27 23,52 17,67 13,61 10,71 8,57 6,97
5 72,61 45,72 30,63 21,51 15,68 11,78 9,08 7,14 5,72 4,65

Z250/3+3+ 1 40,70 32,24 26,10 21,51 18,00 15,26 13,08 11,33 9,90 8,72
Z250/2.5 2 15,75 13,55 12,07 10,87 9,76 8,72 7,75 6,88 6,11 5,44
3 9,35 7,96 7,27 6,93 6,73 6,54 6,32 6,03 5,68 5,29
4 117,66 74,10 49,64 34,86 25,42 19,10 14,71 11,57 9,26 7,53
5 78,44 49,40 33,09 23,24 16,94 12,73 9,81 7,71 6,17 5,02
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 178
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z250/3+3+ 1 40,95 32,46 26,29 21,67 18,14 15,38 13,20 11,43 9,99 8,80
Z250/3 2 16,87 14,43 12,79 11,44 10,22 9,09 8,06 7,13 6,32 5,62
3 9,24 7,92 7,30 7,03 6,90 6,80 6,65 6,43 6,12 5,76
4 126,36 79,58 53,31 37,44 27,29 20,51 15,80 12,42 9,95 8,09
5 84,24 53,05 35,54 24,96 18,20 13,67 10,53 8,28 6,63 5,39

Z300/1.5+1.5+1 18,31 14,26 11,38 9,27 7,69 6,47 5,51 4,75 4,13 3,63
Z300/1.5 2 8,37 6,33 5,08 4,23 3,61 3,13 2,73 2,40 2,12 1,88
3 5,95 4,44 3,54 2,96 2,57 2,29 2,06 1,87 1,69 1,54
4 109,78 69,13 46,31 32,53 23,71 17,82 13,72 10,79 8,64 7,03
5 73,19 46,09 30,88 21,69 15,81 11,88 9,15 7,20 5,76 4,68

Z300/2+2+ 1 27,79 22,06 17,89 14,76 12,37 10,50 9,01 7,81 6,83 6,02
Z300/1.5 2 10,99 8,90 7,61 6,70 5,98 5,35 4,79 4,28 3,83 3,42
3 7,44 5,86 4,95 4,37 3,98 3,68 3,41 3,16 2,91 2,66
4 131,97 83,10 55,67 39,10 28,50 21,42 16,50 12,97 10,39 8,45
5 87,98 55,40 37,12 26,07 19,00 14,28 11,00 8,65 6,93 5,63

Z300/2+2+ 1 28,05 22,29 18,09 14,94 12,52 10,63 9,13 7,92 6,92 6,10
Z300/2 2 12,15 9,79 8,31 7,26 6,43 5,71 5,08 4,52 4,02 3,59
3 7,49 5,97 5,11 4,60 4,27 4,03 3,82 3,61 3,39 3,16
4 147,42 92,84 62,19 43,68 31,84 23,92 18,43 14,49 11,60 9,44
5 98,28 61,89 41,46 29,12 21,23 15,95 12,29 9,66 7,74 6,29

Z300/2.5+2.5+1 37,02 29,77 24,41 20,34 17,18 14,68 12,67 11,04 9,69 8,57
Z300/1.5 2 12,51 10,63 9,51 8,68 7,96 7,27 6,60 5,96 5,36 4,82
3 8,76 7,17 6,29 5,77 5,43 5,14 4,87 4,57 4,25 3,92
4 154,05 97,01 64,99 45,64 33,27 25,00 19,26 15,15 12,13 9,86
5 102,70 64,67 43,33 30,43 22,18 16,67 12,84 10,10 8,08 6,57

Z300/2.5+2.5+1 37,29 30,01 24,63 20,54 17,36 14,84 12,82 11,17 9,81 8,68
Z300/2 2 13,85 11,71 10,40 9,43 8,58 7,78 7,03 6,32 5,66 5,08
3 8,64 7,14 6,34 5,92 5,67 5,48 5,28 5,06 4,79 4,49
4 169,53 106,76 71,52 50,23 36,62 27,51 21,19 16,67 13,34 10,85
5 113,02 71,17 47,68 33,49 24,41 18,34 14,13 11,11 8,90 7,23

Z300/2.5+2.5+1 37,52 30,22 24,82 20,71 17,51 14,98 12,94 11,28 9,91 8,77
Z300/2.5 2 15,11 12,71 11,22 10,10 9,14 8,24 7,40 6,63 5,93 5,30
3 8,54 7,12 6,40 6,04 5,88 5,78 5,68 5,54 5,33 5,08
4 184,93 116,46 78,02 54,79 39,94 30,01 23,12 18,18 14,56 11,84
5 123,29 77,64 52,01 36,53 26,63 20,01 15,41 12,12 9,70 7,89

Z300/3+3+ 1 45,62 36,95 30,50 25,56 21,70 18,63 16,14 14,11 12,42 11,01
Z300/1.5 2 13,31 11,69 10,75 10,04 9,36 8,65 7,92 7,20 6,52 5,88
3 9,82 8,24 7,41 6,97 6,70 6,46 6,20 5,89 5,54 5,15
4 176,03 110,85 74,26 52,16 38,02 28,57 22,00 17,31 13,86 11,27
5 117,35 73,90 49,51 34,77 25,35 19,04 14,67 11,54 9,24 7,51

Z300/3+3+ 1 45,91 37,21 30,74 25,78 21,90 18,81 16,30 14,25 12,56 11,14
Z300/2 2 14,68 12,82 11,72 10,88 10,08 9,27 8,45 7,65 6,90 6,21
3 9,58 8,11 7,38 7,04 6,87 6,75 6,60 6,38 6,09 5,75
4 191,53 120,61 80,80 56,75 41,37 31,08 23,94 18,83 15,08 12,26
5 127,69 80,41 53,87 37,83 27,58 20,72 15,96 12,55 10,05 8,17
PROFILE Z. 179
PROFILE Z

Profil Caz Lungime [m]


3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Z300/3+3+ 1 46,15 37,44 30,94 25,97 22,07 18,96 16,45 14,38 12,67 11,24
Z300/2.5 2 15,99 13,91 12,65 11,67 10,75 9,83 8,92 8,05 7,24 6,50
3 9,40 8,01 7,37 7,11 7,05 7,03 6,99 6,88 6,67 6,38
4 206,95 130,32 87,31 61,32 44,70 33,58 25,87 20,35 16,29 13,24
5 137,96 86,88 58,20 40,88 29,80 22,39 17,25 13,56 10,86 8,83

Z300/3+3+ 1 46,37 37,63 31,12 26,13 22,22 19,10 16,57 14,50 12,78 11,34
Z300/3 2 17,25 14,94 13,52 12,40 11,37 10,35 9,35 8,41 7,55 6,77
3 9,24 7,92 7,34 7,15 7,17 7,25 7,31 7,30 7,18 6,97
4 222,28 139,98 93,78 65,86 48,01 36,07 27,79 21,85 17,50 14,23
5 148,19 93,32 62,52 43,91 32,01 24,05 18,52 14,57 11,66 9,48
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 180
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
EXPLICAÞII. 181
TABELE DE CALCUL PENTRU TABLE CUTATE

Tabele de calcul pentru table cutate

Modelul de calcul pentru tablele cutate este elementul de grindã, cu lãþimea unitarã
(1 m). Aria ºi momentul de inerþie a grinzii este constant pe lungime. Funcþie de deta-
liile structurale, dispunerea tablei cutate poate fi realizatã în varianta de grinda sim-
plu rezematã sau grinda continuã.

In general, incarcarile ºi deschiderile pot sã varieze pe lungimea de rezemare a table-


lor cutate.

Pentru practica proiectãrii, insã, modelul static poate fi simplificat, pentru a permite
calculul rapid al situaþiilor uzuale. În aceastã situaþie se poate considera cã toate des-
chiderile sunt egale ºi ca încãrcarea este uniform distribuitã ºi are aceeaºi intensitate
pe toata lungimea de dispunere a tablei cutate.

Pentru table cutate se definesc trei sisteme statice, dupã cum urmeazã:

Sistem static nr. 1: Grinda simplu rezematã


Sistem static nr. 2: Grinda continuã pe trei reazeme
Sistem static nr. 3: Grinda continuã pe patru sau mai multe reazeme

Cele trei tabele pentru dimensionarea tablelor cutate sunt corespunzãtoare celor trei
sisteme statice.

Pentru dimensionarea la starea limitã de rezistenþã ºi stabilitate (SLU) s-au conside-


rat douã cazuri:

2
Caz 1: Tabelul prezintã capacitatea portantã din încãrcarea gravitaþionalã (kN/m )
2
Caz 2: Tabelul prezintã capacitatea portantã din încãrcarea de sucþiune (kN/m )
Pentru dimensionarea la starea limitã a exploatãrii normale (SLEN) în tabele
sunt prezentate trei cazuri, corespunzãtoare unor valori limitã admise pentru
sãgeþile învelitorii, dupã cum urmeazã:
Caz 3: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime L/150
(kN/m2)
Caz 4: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime L/200
(kN/m2).
Caz 5: Tabelul prezintã încãrcarea limitã corespunzãtoare unei sãgeþi maxime
L/250(kN/m2) .
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 182
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
SISTEM STATIC NR. 1 - TABLE CUTATE

Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]


600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
TABLE CUTATE

LTP20/0.4 250 1 7,51 4,22 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,83 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30
TABLE CUTATE

2 7,22 4,06 2,60 2,15 1,81 1,54 1,33 1,16 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29
3 9,27 3,91 2,00 1,50 1,16 0,91 0,73 0,59 0,49 0,34 0,25 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07
4 6,96 2,93 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,45 0,37 0,26 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06
5 4,64 1,96 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30 0,24 0,17 0,13 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04

LTP20/0.5 250 1 10,05 5,65 3,62 2,99 2,51 2,14 1,85 1,61 1,41 1,12 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40
2 9,95 5,60 3,58 2,96 2,49 2,12 1,83 1,59 1,40 1,11 0,90 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
3 12,17 5,13 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10
4 9,13 3,85 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58 0,48 0,34 0,25 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07
5 6,09 2,57 1,31 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10 0,07 0,06 0,05

LTP20/0.6 250 1 13,54 7,61 4,87 4,03 3,38 2,88 2,49 2,17 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
2 13,84 7,78 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21 1,95 1,54 1,25 1,03 0,86 0,74 0,64 0,55
3 15,98 6,74 3,45 2,59 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13
4 11,98 5,06 2,59 1,94 1,50 1,18 0,94 0,77 0,63 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
5 7,99 3,37 1,73 1,30 1,00 0,79 0,63 0,51 0,42 0,30 0,22 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06

LTP20/0.7 250 1 16,77 9,43 6,04 4,99 4,19 3,57 3,08 2,68 2,36 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
2 17,78 10,00 6,40 5,29 4,44 3,79 3,27 2,84 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
3 19,50 8,23 4,21 3,17 2,44 1,92 1,54 1,25 1,03 0,72 0,53 0,40 0,30 0,24 0,19 0,16
4 14,63 6,17 3,16 2,37 1,83 1,44 1,15 0,94 0,77 0,54 0,39 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12
5 9,75 4,11 2,11 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08

LTP20/0.7 350 1 22,06 12,41 7,94 6,56 5,52 4,70 4,05 3,53 3,10 2,45 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88
2 22,56 12,69 8,12 6,71 5,64 4,80 4,14 3,61 3,17 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
3 18,63 7,86 4,02 3,02 2,33 1,83 1,47 1,19 0,98 0,69 0,50 0,38 0,29 0,23 0,18 0,15
4 13,97 5,89 3,02 2,27 1,75 1,37 1,10 0,89 0,74 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11
5 9,31 3,93 2,01 1,51 1,16 0,92 0,73 0,60 0,49 0,34 0,25 0,19 0,15 0,11 0,09 0,07
183
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP20/0.4 250 1 7,22 4,06 2,60 2,15 1,81 1,54 1,33 1,16 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29
2 7,53 4,23 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30
3 6,89 2,91 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08 0,07 0,06
4 5,17 2,18 1,12 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04
5 3,45 1,45 0,74 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03

LVP20/0.5 250 1 9,95 5,60 3,58 2,96 2,49 2,12 1,83 1,59 1,40 1,11 0,90 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
2 10,05 5,65 3,62 2,99 2,51 2,14 1,85 1,61 1,41 1,12 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40
3 9,10 3,84 1,97 1,48 1,14 0,89 0,72 0,58 0,48 0,34 0,25 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
4 6,82 2,88 1,47 1,11 0,85 0,67 0,54 0,44 0,36 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05
5 4,55 1,92 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06 0,04 0,04

LVP20/0.6 250 1 13,84 7,78 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21 1,95 1,54 1,25 1,03 0,86 0,74 0,64 0,55
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

2 13,54 7,61 4,87 4,03 3,38 2,88 2,49 2,17 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
3 12,07 5,09 2,61 1,96 1,51 1,19 0,95 0,77 0,64 0,45 0,33 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
4 9,05 3,82 1,95 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,34 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
5 6,03 2,55 1,30 0,98 0,75 0,59 0,47 0,39 0,32 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05

LVP20/0.7 250 1 17,78 9,43 6,04 4,99 4,19 3,57 3,08 2,68 2,36 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
2 16,77 10,00 6,40 5,29 4,44 3,79 3,27 2,84 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
3 14,89 6,28 3,22 2,42 1,86 1,46 1,17 0,95 0,79 0,55 0,40 0,30 0,23 0,18 0,15 0,12
4 11,17 4,71 2,41 1,81 1,40 1,10 0,88 0,71 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09
5 7,45 3,14 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48 0,39 0,28 0,20 0,15 0,12 0,09 0,07 0,06

LVP20/0.7 350 1 22,56 12,69 8,12 6,71 5,64 4,80 4,14 3,61 3,17 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
2 22,06 12,41 7,94 6,56 5,52 4,70 4,05 3,53 3,10 2,45 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88
3 14,06 5,93 3,04 2,28 1,76 1,38 1,11 0,90 0,74 0,52 0,38 0,29 0,22 0,17 0,14 0,11
4 10,54 4,45 2,28 1,71 1,32 1,04 0,83 0,67 0,56 0,39 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08
5 7,03 2,97 1,52 1,14 0,88 0,69 0,55 0,45 0,37 0,26 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06

LTP20ND/0.4 1 7,32 4,12 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,81 0,66 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

250 2 10,25 5,77 3,69 3,05 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,14 0,92 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41
3 8,87 3,74 1,91 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
4 6,65 2,81 1,44 1,08 0,83 0,65 0,52 0,43 0,35 0,25 0,18 0,13 0,10 0,08 0,07 0,05
5 4,43 1,87 0,96 0,72 0,55 0,44 0,35 0,28 0,23 0,16 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04 0,04
184
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP20ND/0.5 1 9,80 5,51 3,53 2,92 2,45 2,09 1,80 1,57 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
250 2 14,34 8,07 5,16 4,27 3,59 3,06 2,63 2,29 2,02 1,59 1,29 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57
3 11,64 4,91 2,51 1,89 1,45 1,14 0,92 0,74 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09
4 8,73 3,68 1,89 1,42 1,09 0,86 0,69 0,56 0,46 0,32 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07
5 5,82 2,45 1,26 0,94 0,73 0,57 0,46 0,37 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05
TABLE CUTATE
TABLE CUTATE

LTP20ND/0.6 1 13,18 7,41 4,75 3,92 3,30 2,81 2,42 2,11 1,85 1,46 1,19 0,98 0,82 0,70 0,61 0,53
250 2 20,10 11,31 7,24 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,23 1,81 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80
3 15,29 6,45 3,30 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12
4 11,47 4,84 2,48 1,86 1,43 1,13 0,90 0,73 0,60 0,42 0,31 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09
5 7,64 3,22 1,65 1,24 0,96 0,75 0,60 0,49 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12 0,09 0,08 0,06

LTP20ND/0.7 1 16,36 9,20 5,89 4,87 4,09 3,49 3,01 2,62 2,30 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
250 2 25,15 14,15 9,05 7,48 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,01
3 18,67 7,88 4,03 3,03 2,33 1,84 1,47 1,19 0,98 0,69 0,50 0,38 0,29 0,23 0,18 0,15
4 14,00 5,91 3,02 2,27 1,75 1,38 1,10 0,90 0,74 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11
5 9,34 3,94 2,02 1,52 1,17 0,92 0,73 0,60 0,49 0,35 0,25 0,19 0,15 0,11 0,09 0,07

LTP20ND/0.7 1 21,49 12,09 7,74 6,40 5,37 4,58 3,95 3,44 3,02 2,39 1,93 1,60 1,34 1,14 0,99 0,86
350 2 31,25 17,58 11,25 9,30 7,81 6,66 5,74 5,00 4,39 3,47 2,81 2,32 1,95 1,66 1,44 1,25
3 17,83 7,52 3,85 2,89 2,23 1,75 1,40 1,14 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14
4 13,37 5,64 2,89 2,17 1,67 1,31 1,05 0,86 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11
5 8,91 3,76 1,93 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07

LVP20ND/0.4 1 10,25 5,77 3,69 3,05 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,14 0,92 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41
250 2 7,32 4,12 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,81 0,66 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29
3 8,46 3,57 1,83 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07
4 6,35 2,68 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41 0,33 0,24 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05
5 4,23 1,79 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,16 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03

LVP20ND/0.5 1 14,34 8,07 5,16 4,27 3,59 3,06 2,63 2,29 2,02 1,59 1,29 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57
250 2 9,80 5,51 3,53 2,92 2,45 2,09 1,80 1,57 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
3 11,13 4,70 2,40 1,81 1,39 1,09 0,88 0,71 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09
4 8,35 3,52 1,80 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53 0,44 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07
5 5,57 2,35 1,20 0,90 0,70 0,55 0,44 0,36 0,29 0,21 0,15 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04
185
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP20ND/0.6 1 20,10 11,31 7,24 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,23 1,81 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80
250 2 13,18 7,41 4,75 3,92 3,30 2,81 2,42 2,11 1,85 1,46 1,19 0,98 0,82 0,70 0,61 0,53
3 14,61 6,17 3,16 2,37 1,83 1,44 1,15 0,94 0,77 0,54 0,39 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12
4 10,96 4,62 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,41 0,30 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09
5 7,31 3,08 1,58 1,19 0,91 0,72 0,58 0,47 0,39 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 0,07 0,06

LVP20ND/0.7 1 25,15 14,15 9,05 7,48 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,01
250 2 16,36 9,20 5,89 4,87 4,09 3,49 3,01 2,62 2,30 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
3 17,66 7,45 3,81 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13 0,93 0,65 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14
4 13,24 5,59 2,86 2,15 1,66 1,30 1,04 0,85 0,70 0,49 0,36 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11
5 8,83 3,72 1,91 1,43 1,10 0,87 0,69 0,56 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07

LVP20ND/0.7 1 31,25 17,58 11,25 9,30 7,81 6,66 5,74 5,00 4,39 3,47 2,81 2,32 1,95 1,66 1,44 1,25
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

350 2 21,49 12,09 7,74 6,40 5,37 4,58 3,95 3,44 3,02 2,39 1,93 1,60 1,34 1,14 0,99 0,86
3 16,66 7,03 3,60 2,70 2,08 1,64 1,31 1,07 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13
4 12,50 5,27 2,70 2,03 1,56 1,23 0,98 0,80 0,66 0,46 0,34 0,25 0,20 0,15 0,12 0,10
5 8,33 3,51 1,80 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53 0,44 0,31 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

LTP45/0.5 250 1 20,15 11,34 7,25 6,00 5,04 4,29 3,70 3,22 2,83 2,24 1,81 1,50 1,26 1,07 0,93 0,81
2 20,40 11,48 7,35 6,07 5,10 4,35 3,75 3,26 2,87 2,27 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82
3 57,75 24,36 12,47 9,37 7,22 5,68 4,55 3,70 3,05 2,14 1,56 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46
4 43,31 18,27 9,36 7,03 5,41 4,26 3,41 2,77 2,28 1,60 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35
5 28,87 12,18 6,24 4,69 3,61 2,84 2,27 1,85 1,52 1,07 0,78 0,59 0,45 0,35 0,28 0,23

LTP45/0.6 250 1 29,95 16,85 10,78 8,91 7,49 6,38 5,50 4,79 4,21 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20
2 30,10 16,93 10,84 8,96 7,53 6,41 5,53 4,82 4,23 3,34 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20
3 80,79 34,08 17,45 13,11 10,10 7,94 6,36 5,17 4,26 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65
4 60,59 25,56 13,09 9,83 7,57 5,96 4,77 3,88 3,20 2,24 1,64 1,23 0,95 0,74 0,60 0,48
5 40,39 17,04 8,73 6,56 5,05 3,97 3,18 2,59 2,13 1,50 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32

LTP45/0.7 250 1 38,84 21,85 13,98 11,56 9,71 8,27 7,13 6,21 5,46 4,32 3,50 2,89 2,43 2,07 1,78 1,55
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

2 37,73 21,22 13,58 11,22 9,43 8,04 6,93 6,04 5,31 4,19 3,40 2,81 2,36 2,01 1,73 1,51
3 101,37 42,76 21,90 16,45 12,67 9,97 7,98 6,49 5,35 3,75 2,74 2,06 1,58 1,25 1,00 0,81
4 76,03 32,07 16,42 12,34 9,50 7,47 5,98 4,87 4,01 2,82 2,05 1,54 1,19 0,93 0,75 0,61
5 50,68 21,38 10,95 8,23 6,34 4,98 3,99 3,24 2,67 1,88 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,41
186
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP45/0.7 350 1 48,51 27,28 17,46 14,43 12,13 10,33 8,91 7,76 6,82 5,39 4,37 3,61 3,03 2,58 2,23 1,94
2 49,07 27,60 17,67 14,60 12,27 10,45 9,01 7,85 6,90 5,45 4,42 3,65 3,07 2,61 2,25 1,96
3 93,87 39,60 20,28 15,23 11,73 9,23 7,39 6,01 4,95 3,48 2,53 1,90 1,47 1,15 0,92 0,75
4 70,40 29,70 15,21 11,42 8,80 6,92 5,54 4,51 3,71 2,61 1,90 1,43 1,10 0,87 0,69 0,56
5 46,93 19,80 10,14 7,62 5,87 4,61 3,69 3,00 2,47 1,74 1,27 0,95 0,73 0,58 0,46 0,38
TABLE CUTATE
TABLE CUTATE

LVP45/0.5 250 1 20,40 11,48 7,35 6,07 5,10 4,35 3,75 3,26 2,87 2,27 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82
2 20,15 11,34 7,25 6,00 5,04 4,29 3,70 3,22 2,83 2,24 1,81 1,50 1,26 1,07 0,93 0,81
3 51,41 21,69 11,10 8,34 6,43 5,05 4,05 3,29 2,71 1,90 1,39 1,04 0,80 0,63 0,51 0,41
4 38,56 16,27 8,33 6,26 4,82 3,79 3,04 2,47 2,03 1,43 1,04 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31
5 25,71 10,84 5,55 4,17 3,21 2,53 2,02 1,65 1,36 0,95 0,69 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21

LVP45/0.6 250 1 30,10 16,93 10,84 8,96 7,53 6,41 5,53 4,82 4,23 3,34 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20
2 29,95 16,85 10,78 8,91 7,49 6,38 5,50 4,79 4,21 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20
3 71,03 29,97 15,34 11,53 8,88 6,98 5,59 4,55 3,75 2,63 1,92 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57
4 53,27 22,48 11,51 8,65 6,66 5,24 4,19 3,41 2,81 1,97 1,44 1,08 0,83 0,65 0,52 0,43
5 35,52 14,98 7,67 5,76 4,44 3,49 2,80 2,27 1,87 1,32 0,96 0,72 0,55 0,44 0,35 0,28

LVP45/0.7 250 1 37,73 21,22 13,58 11,22 9,43 8,04 6,93 6,04 5,31 4,19 3,40 2,81 2,36 2,01 1,73 1,51
2 28,23 15,88 10,16 8,40 7,06 6,01 5,19 4,52 3,97 3,14 2,54 2,10 1,76 1,50 1,30 1,13
3 86,98 36,69 18,79 14,11 10,87 8,55 6,85 5,57 4,59 3,22 2,35 1,76 1,36 1,07 0,86 0,70
4 65,23 27,52 14,09 10,59 8,15 6,41 5,13 4,17 3,44 2,42 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52
5 43,49 18,35 9,39 7,06 5,44 4,28 3,42 2,78 2,29 1,61 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35

LVP45/0.7 350 1 49,07 27,60 17,67 14,60 12,27 10,45 9,01 7,85 6,90 5,45 4,42 3,65 3,07 2,61 2,25 1,96
2 48,51 27,28 17,46 14,43 12,13 10,33 8,91 7,76 6,82 5,39 4,37 3,61 3,03 2,58 2,23 1,94
3 82,82 34,94 17,89 13,44 10,35 8,14 6,52 5,30 4,37 3,07 2,24 1,68 1,29 1,02 0,81 0,66
4 62,11 26,20 13,42 10,08 7,76 6,11 4,89 3,98 3,28 2,30 1,68 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50
5 41,41 17,47 8,94 6,72 5,18 4,07 3,26 2,65 2,18 1,53 1,12 0,84 0,65 0,51 0,41 0,33

LTP45ND/0.5 1 19,95 11,22 7,18 5,94 4,99 4,25 3,66 3,19 2,81 2,22 1,80 1,48 1,25 1,06 0,92 0,80
250 2 27,22 15,31 9,80 8,10 6,81 5,80 5,00 4,36 3,83 3,02 2,45 2,02 1,70 1,45 1,25 1,09
3 56,78 23,95 12,26 9,21 7,10 5,58 4,47 3,63 2,99 2,10 1,53 1,15 0,89 0,70 0,56 0,45
4 42,58 17,96 9,20 6,91 5,32 4,19 3,35 2,73 2,25 1,58 1,15 0,86 0,67 0,52 0,42 0,34
5 28,39 11,98 6,13 4,61 3,55 2,79 2,23 1,82 1,50 1,05 0,77 0,58 0,44 0,35 0,28 0,23
187
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP45ND/0.6 1 29,65 16,68 10,67 8,82 7,41 6,32 5,45 4,74 4,17 3,29 2,67 2,21 1,85 1,58 1,36 1,19
250 2 38,99 21,93 14,04 11,60 9,75 8,31 7,16 6,24 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56
3 79,47 33,52 17,16 12,90 9,93 7,81 6,26 5,09 4,19 2,94 2,15 1,61 1,24 0,98 0,78 0,64
4 59,60 25,14 12,87 9,67 7,45 5,86 4,69 3,81 3,14 2,21 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48
5 39,73 16,76 8,58 6,45 4,97 3,91 3,13 2,54 2,10 1,47 1,07 0,81 0,62 0,49 0,39 0,32

LTP45ND/0.7 1 38,38 21,59 13,82 11,42 9,60 8,18 7,05 6,14 5,40 4,26 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,54
250 2 47,63 26,79 17,15 14,17 11,91 10,15 8,75 7,62 6,70 5,29 4,29 3,54 2,98 2,54 2,19 1,91
3 99,58 42,01 21,51 16,16 12,45 9,79 7,84 6,37 5,25 3,69 2,69 2,02 1,56 1,22 0,98 0,80
4 74,68 31,51 16,13 12,12 9,34 7,34 5,88 4,78 3,94 2,77 2,02 1,51 1,17 0,92 0,73 0,60
5 49,79 21,00 10,75 8,08 6,22 4,89 3,92 3,19 2,63 1,84 1,34 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40

LTP45ND/0.7 1 48,08 27,05 17,31 14,31 12,02 10,24 8,83 7,69 6,76 5,34 4,33 3,58 3,01 2,56 2,21 1,92
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

350 2 61,16 34,40 22,02 18,20 15,29 13,03 11,23 9,79 8,60 6,80 5,50 4,55 3,82 3,26 2,81 2,45
3 92,32 38,95 19,94 14,98 11,54 9,08 7,27 5,91 4,87 3,42 2,49 1,87 1,44 1,13 0,91 0,74
4 69,24 29,21 14,96 11,24 8,65 6,81 5,45 4,43 3,65 2,56 1,87 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55
5 46,16 19,47 9,97 7,49 5,77 4,54 3,63 2,95 2,43 1,71 1,25 0,94 0,72 0,57 0,45 0,37

LVP45ND/0.5 1 27,22 15,31 9,80 8,10 6,81 5,80 5,00 4,36 3,83 3,02 2,45 2,02 1,70 1,45 1,25 1,09
250 2 19,95 11,22 7,18 5,94 4,99 4,25 3,66 3,19 2,81 2,22 1,80 1,48 1,25 1,06 0,92 0,80
3 62,15 26,22 13,42 10,09 7,77 6,11 4,89 3,98 3,28 2,30 1,68 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50
4 46,61 19,67 10,07 7,56 5,83 4,58 3,67 2,98 2,46 1,73 1,26 0,95 0,73 0,57 0,46 0,37
5 31,08 13,11 6,71 5,04 3,88 3,06 2,45 1,99 1,64 1,15 0,84 0,63 0,49 0,38 0,31 0,25

LVP45ND/0.6 1 38,99 21,93 14,04 11,60 9,75 8,31 7,16 6,24 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56
250 2 29,65 16,68 10,67 8,82 7,41 6,32 5,45 4,74 4,17 3,29 2,67 2,21 1,85 1,58 1,36 1,19
3 83,74 35,33 18,09 13,59 10,47 8,23 6,59 5,36 4,42 3,10 2,26 1,70 1,31 1,03 0,82 0,67
4 62,80 26,49 13,57 10,19 7,85 6,17 4,94 4,02 3,31 2,33 1,70 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50
5 41,87 17,66 9,04 6,79 5,23 4,12 3,30 2,68 2,21 1,55 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33

LVP45ND/0.7 1 47,63 26,79 17,15 14,17 11,91 10,15 8,75 7,62 6,70 5,29 4,29 3,54 2,98 2,54 2,19 1,91
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

250 2 38,38 21,59 13,82 11,42 9,60 8,18 7,05 6,14 5,40 4,26 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,54
3 102,70 43,33 22,18 16,67 12,84 10,10 8,08 6,57 5,42 3,80 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82
4 77,03 32,50 16,64 12,50 9,63 7,57 6,06 4,93 4,06 2,85 2,08 1,56 1,20 0,95 0,76 0,62
5 51,35 21,66 11,09 8,33 6,42 5,05 4,04 3,29 2,71 1,90 1,39 1,04 0,80 0,63 0,51 0,41
188
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP45ND/0.7 1 61,16 34,40 22,02 18,20 15,29 13,03 11,23 9,79 8,60 6,80 5,50 4,55 3,82 3,26 2,81 2,45
350 2 48,08 27,05 17,31 14,31 12,02 10,24 8,83 7,69 6,76 5,34 4,33 3,58 3,01 2,56 2,21 1,92
3 95,33 40,22 20,59 15,47 11,92 9,37 7,50 6,10 5,03 3,53 2,57 1,93 1,49 1,17 0,94 0,76
4 71,50 30,16 15,44 11,60 8,94 7,03 5,63 4,58 3,77 2,65 1,93 1,45 1,12 0,88 0,70 0,57
5 47,66 20,11 10,30 7,74 5,96 4,69 3,75 3,05 2,51 1,77 1,29 0,97 0,74 0,59 0,47 0,38
TABLE CUTATE
TABLE CUTATE

SISTEM STATIC NR. 2 - TABLE CUTATE

Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]


600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP20/0.4 250 1 5,47 3,41 2,34 1,98 1,70 1,48 1,30 1,15 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29
2 7,51 4,22 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,83 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30
3 22,36 9,43 4,83 3,63 2,80 2,20 1,76 1,43 1,18 0,83 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18
4 16,77 7,08 3,62 2,72 2,10 1,65 1,32 1,07 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,17 0,13
5 11,18 4,72 2,42 1,81 1,40 1,10 0,88 0,72 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09

LTP20/0.5 250 1 7,69 4,78 3,27 2,77 2,38 2,06 1,81 1,59 1,40 1,11 0,90 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
2 10,05 5,65 3,62 2,99 2,51 2,14 1,85 1,61 1,41 1,12 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40
3 29,35 12,38 6,34 4,76 3,67 2,89 2,31 1,88 1,55 1,09 0,79 0,60 0,46 0,36 0,29 0,00
4 22,01 9,29 4,75 3,57 2,75 2,16 1,73 1,41 1,16 0,82 0,59 0,45 0,34 0,27 0,22 0,00
5 14,67 6,19 3,17 2,38 1,83 1,44 1,16 0,94 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,00

LTP20/0.6 250 1 10,89 6,75 4,60 3,90 3,34 2,90 2,54 2,21 1,95 1,54 1,25 1,03 0,86 0,74 0,64 0,55
2 13,54 7,61 4,87 4,03 3,38 2,88 2,49 2,17 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
3 38,53 16,25 8,32 6,25 4,82 3,79 3,03 2,47 2,03 1,43 1,04 0,78 0,60 0,47 0,38 0,00
4 28,90 12,19 6,24 4,69 3,61 2,84 2,27 1,85 1,52 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,28 0,00
5 19,26 8,13 4,16 3,13 2,41 1,89 1,52 1,23 1,02 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,00

LTP20/0.7 250 1 14,16 8,76 5,96 5,04 4,32 3,75 3,27 2,84 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
2 16,77 9,43 6,04 4,99 4,19 3,57 3,08 2,68 2,36 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
3 47,03 19,84 10,16 7,63 5,88 4,62 3,70 3,01 2,48 1,74 1,27 0,95 0,73 0,58 0,46 0,00
4 35,27 14,88 7,62 5,72 4,41 3,47 2,78 2,26 1,86 1,31 0,95 0,72 0,55 0,43 0,35 0,00
189

5 23,51 9,92 5,08 3,82 2,94 2,31 1,85 1,50 1,24 0,87 0,63 0,48 0,37 0,29 0,23 0,00
LTP20/0.7 350 1 17,50 10,88 7,43 6,29 5,40 4,68 4,10 3,61 3,17 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
2 22,06 12,41 7,94 6,56 5,52 4,70 4,05 3,53 3,10 2,45 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88
3 44,91 18,95 9,70 7,29 5,61 4,42 3,54 2,87 2,37 1,66 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,00
4 33,69 14,21 7,28 5,47 4,21 3,31 2,65 2,16 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,41 0,33 0,00
5 22,46 9,47 4,85 3,64 2,81 2,21 1,77 1,44 1,18 0,83 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,00

LVP20/0.4 250 1 5,60 3,51 2,41 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30
2 7,22 4,06 2,60 2,15 1,81 1,54 1,33 1,16 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,33 0,29
3 16,62 7,01 3,59 2,70 2,08 1,63 1,31 1,06 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13
4 12,47 5,26 2,69 2,02 1,56 1,23 0,98 0,80 0,66 0,46 0,34 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10
5 8,31 3,51 1,80 1,35 1,04 0,82 0,65 0,53 0,44 0,31 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

LVP20/0.5 250 1 7,74 4,82 3,29 2,79 2,39 2,08 1,82 1,61 1,41 1,12 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40
2 9,95 5,60 3,58 2,96 2,49 2,12 1,83 1,59 1,40 1,11 0,90 0,74 0,62 0,53 0,46 0,40
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

3 21,94 9,26 4,74 3,56 2,74 2,16 1,73 1,40 1,16 0,81 0,59 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18
4 16,46 6,94 3,55 2,67 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13
5 10,97 4,63 2,37 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,41 0,30 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09

LVP20/0.6 250 1 10,74 6,65 4,53 3,83 3,29 2,85 2,49 2,17 1,90 1,50 1,22 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54
2 13,84 7,78 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21 1,95 1,54 1,25 1,03 0,86 0,74 0,64 0,55
3 29,09 12,27 6,28 4,72 3,64 2,86 2,29 1,86 1,53 1,08 0,79 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23
4 21,82 9,21 4,71 3,54 2,73 2,15 1,72 1,40 1,15 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17
5 14,55 6,14 3,14 2,36 1,82 1,43 1,15 0,93 0,77 0,54 0,39 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12

LVP20/0.7 250 1 13,63 8,76 5,96 5,04 4,32 3,75 3,27 2,84 2,50 1,98 1,60 1,32 1,11 0,95 0,82 0,71
2 17,78 9,43 6,04 4,99 4,19 3,57 3,08 2,68 2,36 1,86 1,51 1,25 1,05 0,89 0,77 0,67
3 35,91 15,15 7,76 5,83 4,49 3,53 2,83 2,30 1,89 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29
4 26,93 11,36 5,82 4,37 3,37 2,65 2,12 1,72 1,42 1,00 0,73 0,55 0,42 0,33 0,27 0,22
5 17,96 7,58 3,88 2,91 2,24 1,77 1,41 1,15 0,95 0,67 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14

LVP20/0.7 350 1 17,26 10,71 7,31 6,19 5,31 4,60 4,03 3,53 3,10 2,45 1,99 1,64 1,38 1,17 1,01 0,88
2 22,56 12,69 8,12 6,71 5,64 4,80 4,14 3,61 3,17 2,51 2,03 1,68 1,41 1,20 1,04 0,90
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

3 33,90 14,30 7,32 5,50 4,24 3,33 2,67 2,17 1,79 1,26 0,92 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27
4 25,42 10,72 5,49 4,13 3,18 2,50 2,00 1,63 1,34 0,94 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20
5 16,95 7,15 3,66 2,75 2,12 1,67 1,33 1,08 0,89 0,63 0,46 0,34 0,26 0,21 0,17 0,14

LTP20ND/0.4 250 1 6,66 4,26 2,97 2,53 2,19 1,91 1,69 1,50 1,34 1,09 0,90 0,76 0,64 0,55 0,47
0,41
190

2 7,32 4,12 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,81 0,66 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29
3 21,38 9,02 4,62 3,47 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,79 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
4 16,03 6,76 3,46 2,60 2,00 1,58 1,26 1,03 0,85 0,59 0,43 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
5 10,69 4,51 2,31 1,73 1,34 1,05 0,84 0,68 0,56 0,40 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09

LTP20ND/0.5 250 1 9,49 6,05 4,21 3,59 3,10 2,71 2,38 2,12 1,89 1,54 1,27 1,07 0,90 0,76 0,66
0,57
2 9,80 5,51 3,53 2,92 2,45 2,09 1,80 1,57 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
TABLE CUTATE

3 28,06 11,84 6,06 4,55 3,51 2,76 2,21 1,80 1,48 1,04 0,76 0,57 0,44 0,34 0,28 0,22
TABLE CUTATE

4 21,05 8,88 4,55 3,42 2,63 2,07 1,66 1,35 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
5 14,03 5,92 3,03 2,28 1,75 1,38 1,10 0,90 0,74 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11

LTP20ND/0.6 250 1 13,55 8,62 5,98 5,10 4,40 3,84 3,38 3,00 2,68 2,17 1,80 1,50 1,26 1,07 0,92
0,80
2 13,18 7,41 4,75 3,92 3,30 2,81 2,42 2,11 1,85 1,46 1,19 0,98 0,82 0,70 0,61 0,53
3 36,86 15,55 7,96 5,98 4,61 3,62 2,90 2,36 1,94 1,37 1,00 0,75 0,58 0,45 0,36 0,29
4 27,65 11,66 5,97 4,49 3,46 2,72 2,18 1,77 1,46 1,02 0,75 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22
5 18,43 7,78 3,98 2,99 2,30 1,81 1,45 1,18 0,97 0,68 0,50 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15

LTP20ND/0.7 250 1 17,41 11,02 7,63 6,50 5,60 4,88 4,29 3,80 3,39 2,75 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15
1,01
2 16,36 9,20 5,89 4,87 4,09 3,49 3,01 2,62 2,30 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
3 45,02 18,99 9,72 7,31 5,63 4,43 3,54 2,88 2,37 1,67 1,22 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36
4 33,77 14,25 7,29 5,48 4,22 3,32 2,66 2,16 1,78 1,25 0,91 0,68 0,53 0,41 0,33 0,27
5 22,51 9,50 4,86 3,65 2,81 2,21 1,77 1,44 1,19 0,83 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18

LTP20ND/0.7 350 1 21,16 13,44 9,33 7,95 6,86 5,98 5,27 4,67 4,17 3,39 2,80 2,32 1,95 1,66 1,44
1,25
2 21,49 12,09 7,74 6,40 5,37 4,58 3,95 3,44 3,02 2,39 1,93 1,60 1,34 1,14 0,99 0,86
3 42,98 18,13 9,28 6,98 5,37 4,23 3,38 2,75 2,27 1,59 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34
4 32,24 13,60 6,96 5,23 4,03 3,17 2,54 2,06 1,70 1,19 0,87 0,65 0,50 0,40 0,32 0,26
5 21,49 9,07 4,64 3,49 2,69 2,11 1,69 1,38 1,13 0,80 0,58 0,44 0,34 0,26 0,21 0,17

LVP20ND/0.4 250 1 5,51 3,44 2,36 2,00 1,72 1,49 1,31 1,16 1,03 0,81 0,66 0,54 0,46 0,39 0,34
0,29
2 10,25 5,77 3,69 3,05 2,56 2,18 1,88 1,64 1,44 1,14 0,92 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41
3 20,40 8,61 4,41 3,31 2,55 2,01 1,61 1,31 1,08 0,76 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
4 15,30 6,46 3,31 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12
5 10,20 4,30 2,20 1,66 1,28 1,00 0,80 0,65 0,54 0,38 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08
191
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP20ND/0.5 1 7,62 4,73 3,23 2,74 2,35 2,04 1,78 1,57 1,38 1,09 0,88 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39
250 2 14,34 8,07 5,16 4,27 3,59 3,06 2,63 2,29 2,02 1,59 1,29 1,07 0,90 0,76 0,66 0,57
3 26,84 11,32 5,80 4,36 3,35 2,64 2,11 1,72 1,42 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
4 20,13 8,49 4,35 3,27 2,52 1,98 1,58 1,29 1,06 0,75 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16
5 13,42 5,66 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11

LVP20ND/0.6 1 10,56 6,53 4,44 3,76 3,22 2,79 2,42 2,11 1,85 1,46 1,19 0,98 0,82 0,70 0,61 0,53
250 2 20,10 11,31 7,24 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,23 1,81 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80
3 35,24 14,87 7,61 5,72 4,41 3,46 2,77 2,26 1,86 1,31 0,95 0,71 0,55 0,43 0,35 0,28
4 26,43 11,15 5,71 4,29 3,30 2,60 2,08 1,69 1,39 0,98 0,71 0,54 0,41 0,32 0,26 0,21
5 17,62 7,43 3,81 2,86 2,20 1,73 1,39 1,13 0,93 0,65 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14

LVP20ND/0.7 1 13,42 8,26 5,60 4,73 4,05 3,49 3,01 2,62 2,30 1,82 1,47 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

250 2 25,15 14,15 9,05 7,48 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,01
3 42,57 17,96 9,20 6,91 5,32 4,19 3,35 2,72 2,25 1,58 1,15 0,86 0,67 0,52 0,42 0,34
4 31,93 13,47 6,90 5,18 3,99 3,14 2,51 2,04 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26
5 21,29 8,98 4,60 3,45 2,66 2,09 1,68 1,36 1,12 0,79 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17

LVP20ND/0.7 1 16,98 10,52 7,17 6,07 5,20 4,51 3,95 3,44 3,02 2,39 1,93 1,60 1,34 1,14 0,99 0,86
350 2 31,25 17,58 11,25 9,30 7,81 6,66 5,74 5,00 4,39 3,47 2,81 2,32 1,95 1,66 1,44 1,25
3 40,17 16,95 8,68 6,52 5,02 3,95 3,16 2,57 2,12 1,49 1,08 0,81 0,63 0,49 0,40 0,32
4 30,13 12,71 6,51 4,89 3,77 2,96 2,37 1,93 1,59 1,12 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24
5 20,09 8,47 4,34 3,26 2,51 1,97 1,58 1,29 1,06 0,74 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16

LTP45/0.5 250 1 8,61 5,80 4,22 3,66 3,22 2,85 2,54 2,29 2,07 1,71 1,44 1,24 1,07 0,93 0,82 0,73
2 20,15 11,34 7,25 6,00 5,04 4,29 3,70 3,22 2,83 2,24 1,81 1,50 1,26 1,07 0,93 0,81
3 139,24 58,74 30,08 22,60 17,41 13,69 10,96 8,91 7,34 5,16 3,76 2,82 2,18 1,71 1,37 1,11
4 104,43 44,06 22,56 16,95 13,05 10,27 8,22 6,68 5,51 3,87 2,82 2,12 1,63 1,28 1,03 0,84
5 69,62 29,37 15,04 11,30 8,70 6,84 5,48 4,46 3,67 2,58 1,88 1,41 1,09 0,86 0,69 0,56

LTP45/0.6 250 1 12,61 8,51 6,18 5,38 4,72 4,18 3,73 3,36 3,03 2,52 2,12 1,82 1,57 1,37 1,21 1,08
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

2 29,95 16,85 10,78 8,91 7,49 6,38 5,50 4,79 4,21 3,33 2,70 2,23 1,87 1,59 1,38 1,20
3 194,80 82,18 42,08 31,61 24,35 19,15 15,33 12,47 10,27 7,21 5,26 3,95 3,04 2,39 1,92 1,56
4 146,10 61,64 31,56 23,71 18,26 14,36 11,50 9,35 7,70 5,41 3,94 2,96 2,28 1,80 1,44 1,17
5 97,40 41,09 21,04 15,81 12,18 9,58 7,67 6,23 5,14 3,61 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78
192
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP45/0.7 250 1 16,39 11,02 7,99 6,93 6,08 5,38 4,80 4,31 3,89 3,22 2,72 2,32 2,01 1,75 1,54 1,37
2 38,84 21,85 13,98 11,56 9,71 8,27 7,13 6,21 5,46 4,32 3,50 2,89 2,43 2,07 1,78 1,55
3 244,42 103,12 52,80 39,67 30,55 24,03 19,24 15,64 12,89 9,05 6,60 4,96 3,82 3,00 2,41 1,96
4 183,32 77,34 39,60 29,75 22,91 18,02 14,43 11,73 9,67 6,79 4,95 3,72 2,86 2,25 1,80 1,47
5 122,21 51,56 26,40 19,83 15,28 12,02 9,62 7,82 6,44 4,53 3,30 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98
TABLE CUTATE
TABLE CUTATE

LTP45/0.7 350 1 20,03 13,55 9,87 8,59 7,55 6,69 5,98 5,38 4,86 4,04 3,41 2,92 2,53 2,21 1,95 1,74
2 48,51 27,28 17,46 14,43 12,13 10,33 8,91 7,76 6,82 5,39 4,37 3,61 3,03 2,58 2,23 1,94
3 226,34 95,49 48,89 36,73 28,29 22,25 17,82 14,49 11,94 8,38 6,11 4,59 3,54 2,78 2,23 1,81
4 169,75 71,61 36,67 27,55 21,22 16,69 13,36 10,86 8,95 6,29 4,58 3,44 2,65 2,09 1,67 1,36
5 113,17 47,74 24,44 18,37 14,15 11,13 8,91 7,24 5,97 4,19 3,06 2,30 1,77 1,39 1,11 0,91

LVP45/0.5 250 1 8,57 5,77 4,19 3,64 3,20 2,83 2,53 2,27 2,05 1,70 1,43 1,23 1,06 0,93 0,82 0,73
2 20,40 11,48 7,35 6,07 5,10 4,35 3,75 3,26 2,87 2,27 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82
3 123,96 52,30 26,78 20,12 15,50 12,19 9,76 7,93 6,54 4,59 3,35 2,51 1,94 1,52 1,22 0,99
4 92,97 39,22 20,08 15,09 11,62 9,14 7,32 5,95 4,90 3,44 2,51 1,89 1,45 1,14 0,91 0,74
5 61,98 26,15 13,39 10,06 7,75 6,09 4,88 3,97 3,27 2,30 1,67 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50

LVP45/0.6 250 1 12,59 8,49 6,17 5,36 4,71 4,17 3,72 3,35 3,02 2,51 2,12 1,81 1,57 1,37 1,21 1,07
2 30,10 16,93 10,84 8,96 7,53 6,41 5,53 4,82 4,23 3,34 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20
3 171,28 72,26 37,00 27,80 21,41 16,84 13,48 10,96 9,03 6,34 4,62 3,47 2,68 2,10 1,69 1,37
4 128,46 54,19 27,75 20,85 16,06 12,63 10,11 8,22 6,77 4,76 3,47 2,61 2,01 1,58 1,26 1,03
5 85,64 36,13 18,50 13,90 10,70 8,42 6,74 5,48 4,52 3,17 2,31 1,74 1,34 1,05 0,84 0,69

LVP45/0.7 250 1 14,68 9,67 6,90 5,95 5,18 4,56 4,05 3,62 3,25 2,67 2,23 1,90 1,63 1,42 1,25 1,10
2 37,73 21,22 13,58 11,22 9,43 8,04 6,93 6,04 5,31 4,19 3,40 2,81 2,36 2,01 1,73 1,51
3 209,72 88,48 45,30 34,03 26,22 20,62 16,51 13,42 11,06 7,77 5,66 4,25 3,28 2,58 2,06 1,68
4 157,29 66,36 33,98 25,53 19,66 15,46 12,38 10,07 8,29 5,83 4,25 3,19 2,46 1,93 1,55 1,26
5 104,86 44,24 22,65 17,02 13,11 10,31 8,25 6,71 5,53 3,88 2,83 2,13 1,64 1,29 1,03 0,84

LVP45/0.7 350 1 19,95 13,48 9,82 8,54 7,51 6,65 5,94 5,34 4,83 4,01 3,39 2,90 2,51 2,20 1,94 1,72
2 49,07 27,60 17,67 14,60 12,27 10,45 9,01 7,85 6,90 5,45 4,42 3,65 3,07 2,61 2,25 1,96
3 199,69 84,24 43,13 32,41 24,96 19,63 15,72 12,78 10,53 7,40 5,39 4,05 3,12 2,45 1,96 1,60
4 149,77 63,18 32,35 24,30 18,72 14,72 11,79 9,59 7,90 5,55 4,04 3,04 2,34 1,84 1,47 1,20
5 99,84 42,12 21,57 16,20 12,48 9,82 7,86 6,39 5,27 3,70 2,70 2,03 1,56 1,23 0,98 0,80
193
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP45ND/0.5 1 9,40 6,46 4,76 4,17 3,68 3,28 2,94 2,66 2,41 2,02 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89
350 2 19,95 11,22 7,18 5,94 4,99 4,25 3,66 3,19 2,81 2,22 1,80 1,48 1,25 1,06 0,92 0,80
3 136,90 57,76 29,57 22,22 17,11 13,46 10,78 8,76 7,22 5,07 3,70 2,78 2,14 1,68 1,35 1,10
4 102,68 43,32 22,18 16,66 12,83 10,09 8,08 6,57 5,41 3,80 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82
5 68,45 28,88 14,79 11,11 8,56 6,73 5,39 4,38 3,61 2,54 1,85 1,39 1,07 0,84 0,67 0,55

LTP45ND/0.6 1 13,65 9,36 6,90 6,04 5,33 4,75 4,26 3,84 3,49 2,92 2,48 2,13 1,85 1,63 1,44 1,29
250 2 29,65 16,68 10,67 8,82 7,41 6,32 5,45 4,74 4,17 3,29 2,67 2,21 1,85 1,58 1,36 1,19
3 191,61 80,84 41,39 31,10 23,95 18,84 15,08 12,26 10,10 7,10 5,17 3,89 2,99 2,35 1,89 1,53
4 143,71 60,63 31,04 23,32 17,96 14,13 11,31 9,20 7,58 5,32 3,88 2,92 2,25 1,77 1,41 1,15
5 95,81 40,42 20,69 15,55 11,98 9,42 7,54 6,13 5,05 3,55 2,59 1,94 1,50 1,18 0,94 0,77

LTP45ND/0.7 1 17,67 12,06 8,85 7,73 6,81 6,06 5,43 4,89 4,43 3,70 3,13 2,69 2,34 2,05 1,81 1,62
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

250 2 38,38 21,59 13,82 11,42 9,60 8,18 7,05 6,14 5,40 4,26 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,54
3 240,10 101,29 51,86 38,96 30,01 23,61 18,90 15,37 12,66 8,89 6,48 4,87 3,75 2,95 2,36 1,92
4 180,08 75,97 38,90 29,22 22,51 17,70 14,18 11,52 9,50 6,67 4,86 3,65 2,81 2,21 1,77 1,44
5 120,05 50,65 25,93 19,48 15,01 11,80 9,45 7,68 6,33 4,45 3,24 2,44 1,88 1,48 1,18 0,96

LTP45ND/0.7 1 21,41 14,69 10,82 9,47 8,36 7,45 6,68 6,03 5,47 4,57 3,88 3,34 2,91 2,56 2,26 2,02
350 2 48,08 27,05 17,31 14,31 12,02 10,24 8,83 7,69 6,76 5,34 4,33 3,58 3,01 2,56 2,21 1,92
3 222,60 93,91 48,08 36,12 27,83 21,89 17,52 14,25 11,74 8,24 6,01 4,52 3,48 2,74 2,19 1,78
4 166,95 70,43 36,06 27,09 20,87 16,41 13,14 10,68 8,80 6,18 4,51 3,39 2,61 2,05 1,64 1,34
5 111,30 46,96 24,04 18,06 13,91 10,94 8,76 7,12 5,87 4,12 3,01 2,26 1,74 1,37 1,10 0,89

LVP45ND/0.5 1 8,54 5,75 4,17 3,62 3,18 2,82 2,51 2,26 2,04 1,69 1,42 1,22 1,05 0,92 0,81 0,72
250 2 27,22 15,31 9,80 8,10 6,81 5,80 5,00 4,36 3,83 3,02 2,45 2,02 1,70 1,45 1,25 1,09
3 149,87 63,22 32,37 24,32 18,73 14,73 11,80 9,59 7,90 5,55 4,05 3,04 2,34 1,84 1,47 1,20
4 112,40 47,42 24,28 18,24 14,05 11,05 8,85 7,19 5,93 4,16 3,03 2,28 1,76 1,38 1,11 0,90
5 74,93 31,61 16,19 12,16 9,37 7,37 5,90 4,80 3,95 2,78 2,02 1,52 1,17 0,92 0,74 0,60

LVP45ND/0.6 1 12,54 8,45 6,14 5,34 4,69 4,15 3,70 3,33 3,01 2,49 2,10 1,80 1,56 1,36 1,20 1,07
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

250 2 38,99 21,93 14,04 11,60 9,75 8,31 7,16 6,24 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56
3 201,91 85,18 43,61 32,77 25,24 19,85 15,89 12,92 10,65 7,48 5,45 4,10 3,15 2,48 1,99 1,62
4 151,43 63,89 32,71 24,58 18,93 14,89 11,92 9,69 7,99 5,61 4,09 3,07 2,37 1,86 1,49 1,21
5 100,96 42,59 21,81 16,38 12,62 9,93 7,95 6,46 5,32 3,74 2,73 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81
194
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP45ND/0.7 1 16,49 11,10 8,05 6,99 6,14 5,43 4,85 4,35 3,93 3,26 2,75 2,35 2,03 1,77 1,56 1,39
250 2 47,63 26,79 17,15 14,17 11,91 10,15 8,75 7,62 6,70 5,29 4,29 3,54 2,98 2,54 2,19 1,91
3 247,64 104,47 53,49 40,19 30,96 24,35 19,49 15,85 13,06 9,17 6,69 5,02 3,87 3,04 2,44 1,98
4 185,73 78,36 40,12 30,14 23,22 18,26 14,62 11,89 9,79 6,88 5,01 3,77 2,90 2,28 1,83 1,49
5 123,82 52,24 26,75 20,09 15,48 12,17 9,75 7,92 6,53 4,59 3,34 2,51 1,93 1,52 1,22 0,99
TABLE CUTATE
TABLE CUTATE

LVP45ND/0.7 1 19,89 13,44 9,78 8,50 7,47 6,62 5,92 5,32 4,81 3,99 3,37 2,88 2,50 2,18 1,93 1,71
350 2 61,16 34,40 22,02 18,20 15,29 13,03 11,23 9,79 8,60 6,80 5,50 4,55 3,82 3,26 2,81 2,45
3 229,86 96,97 49,65 37,30 28,73 22,60 18,09 14,71 12,12 8,51 6,21 4,66 3,59 2,82 2,26 1,84
4 172,40 72,73 37,24 27,98 21,55 16,95 13,57 11,03 9,09 6,39 4,65 3,50 2,69 2,12 1,70 1,38
5 114,93 48,49 24,83 18,65 14,37 11,30 9,05 7,36 6,06 4,26 3,10 2,33 1,80 1,41 1,13 0,92

SISTEM STATIC NR. 3 - TABLE CUTATE

Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]


600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP20/0.4 250 1 6,21 3,89 2,68 2,27 1,95 1,70 1,49 1,32 1,17 0,94 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
2 8,76 4,93 3,15 2,61 2,19 1,87 1,61 1,40 1,23 0,97 0,79 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35
3 17,01 7,17 3,67 2,76 2,13 1,67 1,34 1,09 0,90 0,63 0,46 0,34 0,27 0,21 0,17 0,14
4 12,76 5,38 2,76 2,07 1,59 1,25 1,00 0,82 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10
5 8,50 3,59 1,84 1,38 1,06 0,84 0,67 0,54 0,45 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

LTP20/0.5 250 1 8,75 5,47 3,75 3,18 2,73 2,37 2,08 1,84 1,63 1,29 1,04 0,86 0,73 0,62 0,53 0,46
2 11,73 6,60 4,22 3,49 2,93 2,50 2,15 1,88 1,65 1,30 1,06 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47
3 22,32 9,42 4,82 3,62 2,79 2,19 1,76 1,43 1,18 0,83 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18
4 16,74 7,06 3,62 2,72 2,09 1,65 1,32 1,07 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,16 0,13
5 11,16 4,71 2,41 1,81 1,40 1,10 0,88 0,71 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17 0,14 0,11 0,09

LTP20/0.6 250 1 12,40 7,72 5,28 4,47 3,84 3,33 2,92 2,58 2,27 1,79 1,45 1,20 1,01 0,86 0,74 0,65
2 15,79 8,88 5,68 4,70 3,95 3,36 2,90 2,53 2,22 1,75 1,42 1,17 0,99 0,84 0,73 0,63
3 29,30 12,36 6,33 4,76 3,66 2,88 2,31 1,88 1,55 1,09 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23
4 21,98 9,27 4,75 3,57 2,75 2,16 1,73 1,41 1,16 0,81 0,59 0,45 0,34 0,27 0,22 0,18
5 14,65 6,18 3,16 2,38 1,83 1,44 1,15 0,94 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12
195
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP20/0.7 250 1 16,13 10,02 6,84 5,79 4,97 4,31 3,78 3,32 2,92 2,30 1,87 1,54 1,30 1,10 0,95 0,83
2 19,56 11,00 7,04 5,82 4,89 4,17 3,59 3,13 2,75 2,17 1,76 1,46 1,22 1,04 0,90 0,78
3 35,77 15,09 7,73 5,80 4,47 3,52 2,82 2,29 1,89 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29
4 26,83 11,32 5,79 4,35 3,35 2,64 2,11 1,72 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
5 17,88 7,54 3,86 2,90 2,24 1,76 1,41 1,14 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14

LTP20/0.7 350 1 19,92 12,43 8,51 7,22 6,20 5,39 4,72 4,17 3,70 2,92 2,37 1,96 1,64 1,40 1,21 1,05
2 25,74 14,48 9,27 7,66 6,43 5,48 4,73 4,12 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37 1,18 1,03
3 34,16 14,41 7,38 5,54 4,27 3,36 2,69 2,19 1,80 1,27 0,92 0,69 0,53 0,42 0,34 0,27
4 25,62 10,81 5,53 4,16 3,20 2,52 2,02 1,64 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20
5 17,08 7,21 3,69 2,77 2,14 1,68 1,34 1,09 0,90 0,63 0,46 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14

LVP20/0.4 250 1 6,37 4,00 2,75 2,34 2,01 1,75 1,54 1,36 1,21 0,98 0,79 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

2 8,43 4,74 3,03 2,51 2,11 1,79 1,55 1,35 1,18 0,94 0,76 0,63 0,53 0,45 0,39 0,34
3 12,64 5,33 2,73 2,05 1,58 1,24 1,00 0,81 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,12 0,10
4 9,48 4,00 2,05 1,54 1,19 0,93 0,75 0,61 0,50 0,35 0,26 0,19 0,15 0,12 0,09 0,08
5 6,32 2,67 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05

LVP20/0.5 250 1 8,81 5,50 3,77 3,20 2,75 2,39 2,10 1,85 1,65 1,30 1,06 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47
2 11,61 6,53 4,18 3,45 2,90 2,47 2,13 1,86 1,63 1,29 1,04 0,86 0,73 0,62 0,53 0,46
3 16,69 7,04 3,60 2,71 2,09 1,64 1,31 1,07 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,16 0,13
4 12,52 5,28 2,70 2,03 1,56 1,23 0,99 0,80 0,66 0,46 0,34 0,25 0,20 0,15 0,12 0,10
5 8,34 3,52 1,80 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53 0,44 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

LVP20/0.6 250 1 12,23 7,60 5,19 4,40 3,78 3,28 2,87 2,53 2,22 1,75 1,42 1,17 0,99 0,84 0,73 0,63
2 16,14 9,08 5,81 4,80 4,04 3,44 2,97 2,58 2,27 1,79 1,45 1,20 1,01 0,86 0,74 0,65
3 22,13 9,34 4,78 3,59 2,77 2,18 1,74 1,42 1,17 0,82 0,60 0,45 0,35 0,27 0,22 0,18
4 16,60 7,00 3,58 2,69 2,07 1,63 1,31 1,06 0,88 0,61 0,45 0,34 0,26 0,20 0,16 0,13
5 11,06 4,67 2,39 1,80 1,38 1,09 0,87 0,71 0,58 0,41 0,30 0,22 0,17 0,14 0,11 0,09

LVP20/0.7 250 1 15,54 10,02 6,84 5,79 4,97 4,31 3,78 3,32 2,92 2,30 1,87 1,54 1,30 1,10 0,95 0,83
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

2 20,74 11,00 7,04 5,82 4,89 4,17 3,59 3,13 2,75 2,17 1,76 1,46 1,22 1,04 0,90 0,78
3 27,31 11,52 5,90 4,43 3,41 2,69 2,15 1,75 1,44 1,01 0,74 0,55 0,43 0,34 0,27 0,22
4 20,49 8,64 4,42 3,32 2,56 2,01 1,61 1,31 1,08 0,76 0,55 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16
5 13,66 5,76 2,95 2,22 1,71 1,34 1,08 0,87 0,72 0,51 0,37 0,28 0,21 0,17 0,13 0,11
196
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP20/0.7 350 1 19,65 12,24 8,38 7,10 6,10 5,30 4,64 4,10 3,62 2,86 2,32 1,91 1,61 1,37 1,18 1,03
2 26,31 14,80 9,47 7,83 6,58 5,61 4,83 4,21 3,70 2,92 2,37 1,96 1,64 1,40 1,21 1,05
3 25,78 10,88 5,57 4,18 3,22 2,53 2,03 1,65 1,36 0,95 0,70 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21
4 19,33 8,16 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24 1,02 0,72 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15
5 12,89 5,44 2,78 2,09 1,61 1,27 1,01 0,82 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10
TABLE CUTATE
TABLE CUTATE

LTP20ND/0.4 1 7,53 4,83 3,38 2,89 2,50 2,19 1,93 1,72 1,53 1,25 1,04 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47
250 2 8,54 4,81 3,08 2,54 2,14 1,82 1,57 1,37 1,20 0,95 0,77 0,64 0,53 0,45 0,39 0,34
3 16,26 6,86 3,51 2,64 2,03 1,60 1,28 1,04 0,86 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13
4 12,19 5,14 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10
5 8,13 3,43 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,30 0,22 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07

LTP20ND/0.5 1 10,74 6,88 4,80 4,10 3,55 3,10 2,73 2,43 2,17 1,76 1,43 1,18 0,99 0,85 0,73 0,63
250 2 11,43 6,43 4,12 3,40 2,86 2,44 2,10 1,83 1,61 1,27 1,03 0,85 0,71 0,61 0,52 0,46
3 21,34 9,00 4,61 3,46 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,79 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
4 16,01 6,75 3,46 2,60 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13
5 10,67 4,50 2,31 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68 0,56 0,40 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09

LTP20ND/0.6 1 15,34 9,80 6,82 5,83 5,04 4,40 3,87 3,42 3,00 2,37 1,92 1,59 1,33 1,14 0,98 0,85
250 2 15,38 8,65 5,54 4,58 3,84 3,28 2,82 2,46 2,16 1,71 1,38 1,14 0,96 0,82 0,71 0,62
3 28,03 11,83 6,06 4,55 3,50 2,76 2,21 1,79 1,48 1,04 0,76 0,57 0,44 0,34 0,28 0,22
4 21,03 8,87 4,54 3,41 2,63 2,07 1,66 1,35 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17
5 14,02 5,91 3,03 2,27 1,75 1,38 1,10 0,90 0,74 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11

LTP20ND/0.7 1 19,72 12,54 8,71 7,43 6,41 5,59 4,87 4,24 3,73 2,95 2,39 1,97 1,66 1,41 1,22 1,06
250 2 19,09 10,74 6,87 5,68 4,77 4,07 3,51 3,05 2,68 2,12 1,72 1,42 1,19 1,02 0,88 0,76
3 34,24 14,45 7,40 5,56 4,28 3,37 2,70 2,19 1,81 1,27 0,92 0,69 0,54 0,42 0,34 0,27
4 25,68 10,83 5,55 4,17 3,21 2,52 2,02 1,64 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21
5 17,12 7,22 3,70 2,78 2,14 1,68 1,35 1,10 0,90 0,63 0,46 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14

LTP20ND/0.7 1 23,95 15,29 10,64 9,09 7,85 6,85 6,04 5,36 4,79 3,87 3,13 2,59 2,18 1,85 1,60 1,39
350 2 25,08 14,11 9,03 7,46 6,27 5,34 4,61 4,01 3,53 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,00
3 32,69 13,79 7,06 5,31 4,09 3,21 2,57 2,09 1,72 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26
4 24,52 10,34 5,30 3,98 3,06 2,41 1,93 1,57 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20
5 16,35 6,90 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13
197
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP20ND/0.4 1 6,27 3,93 2,70 2,30 1,97 1,72 1,51 1,33 1,19 0,95 0,77 0,64 0,53 0,45 0,39 0,34
250 2 11,96 6,73 4,31 3,56 2,99 2,55 2,20 1,91 1,68 1,33 1,08 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48
3 15,52 6,55 3,35 2,52 1,94 1,53 1,22 0,99 0,82 0,57 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12
4 11,64 4,91 2,51 1,89 1,45 1,14 0,92 0,74 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09
5 7,76 3,27 1,68 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50 0,41 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06

LVP20ND/0.5 1 8,67 5,41 3,70 3,14 2,70 2,34 2,05 1,82 1,61 1,27 1,03 0,85 0,71 0,61 0,52 0,46
250 2 16,73 9,41 6,02 4,98 4,18 3,56 3,07 2,68 2,35 1,86 1,51 1,24 1,05 0,89 0,77 0,67
3 20,41 8,61 4,41 3,31 2,55 2,01 1,61 1,31 1,08 0,76 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16
4 15,31 6,46 3,31 2,48 1,91 1,51 1,21 0,98 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12
5 10,21 4,31 2,20 1,66 1,28 1,00 0,80 0,65 0,54 0,38 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08

LVP20ND/0.6 1 12,03 7,47 5,09 4,31 3,70 3,21 2,81 2,46 2,16 1,71 1,38 1,14 0,96 0,82 0,71 0,62
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

250 2 23,45 13,19 8,44 6,98 5,86 5,00 4,31 3,75 3,30 2,61 2,11 1,74 1,47 1,25 1,08 0,94
3 26,80 11,31 5,79 4,35 3,35 2,64 2,11 1,72 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21
4 20,10 8,48 4,34 3,26 2,51 1,98 1,58 1,29 1,06 0,74 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16
5 13,40 5,65 2,89 2,17 1,68 1,32 1,05 0,86 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11

LVP20ND/0.7 1 15,30 9,46 6,43 5,44 4,66 4,04 3,51 3,05 2,68 2,12 1,72 1,42 1,19 1,02 0,88 0,76
250 2 29,34 16,51 10,56 8,73 7,34 6,25 5,39 4,69 4,13 3,26 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17
3 32,38 13,66 6,99 5,25 4,05 3,18 2,55 2,07 1,71 1,20 0,87 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26
4 24,29 10,25 5,25 3,94 3,04 2,39 1,91 1,55 1,28 0,90 0,66 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19
5 16,19 6,83 3,50 2,63 2,02 1,59 1,27 1,04 0,85 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13

LVP20ND/0.7 1 19,34 12,03 8,22 6,97 5,98 5,19 4,55 4,01 3,53 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,00
350 2 36,46 20,51 13,13 10,85 9,12 7,77 6,70 5,83 5,13 4,05 3,28 2,71 2,28 1,94 1,67 1,46
3 30,55 12,89 6,60 4,96 3,82 3,00 2,41 1,96 1,61 1,13 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,24
4 22,92 9,67 4,95 3,72 2,86 2,25 1,80 1,47 1,21 0,85 0,62 0,46 0,36 0,28 0,23 0,18
5 15,28 6,45 3,30 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12

LTP45/0.5 250 1 9,62 6,51 4,75 4,13 3,63 3,22 2,88 2,59 2,34 1,95 1,64 1,41 1,22 1,07 0,94 0,84
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

2 23,51 13,22 8,46 6,99 5,88 5,01 4,32 3,76 3,31 2,61 2,12 1,75 1,47 1,25 1,08 0,94
3 105,90 44,68 22,88 17,19 13,24 10,41 8,34 6,78 5,58 3,92 2,86 2,15 1,65 1,30 1,04 0,85
4 79,43 33,51 17,16 12,89 9,93 7,81 6,25 5,08 4,19 2,94 2,14 1,61 1,24 0,98 0,78 0,64
5 52,95 22,34 11,44 8,59 6,62 5,21 4,17 3,39 2,79 1,96 1,43 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42
198
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LTP45/0.6 250 1 14,08 9,54 6,96 6,06 5,33 4,73 4,23 3,80 3,44 2,86 2,42 2,07 1,79 1,57 1,39 1,23
2 34,94 19,65 12,58 10,40 8,74 7,44 6,42 5,59 4,91 3,88 3,14 2,60 2,18 1,86 1,60 1,40
3 148,16 62,51 32,00 24,04 18,52 14,57 11,66 9,48 7,81 5,49 4,00 3,01 2,32 1,82 1,46 1,19
4 111,12 46,88 24,00 18,03 13,89 10,92 8,75 7,11 5,86 4,12 3,00 2,25 1,74 1,37 1,09 0,89
5 74,08 31,25 16,00 12,02 9,26 7,28 5,83 4,74 3,91 2,74 2,00 1,50 1,16 0,91 0,73 0,59
TABLE CUTATE
TABLE CUTATE

LTP45/0.7 250 1 18,33 12,37 9,00 7,83 6,87 6,09 5,44 4,89 4,42 3,67 3,09 2,65 2,29 2,00 1,77 1,57
2 32,94 18,53 11,86 9,80 8,23 7,02 6,05 5,27 4,63 3,66 2,96 2,45 2,06 1,75 1,51 1,32
3 185,90 78,43 40,15 30,17 23,24 18,28 14,63 11,90 9,80 6,89 5,02 3,77 2,90 2,28 1,83 1,49
4 139,42 58,82 30,12 22,63 17,43 13,71 10,98 8,92 7,35 5,16 3,76 2,83 2,18 1,71 1,37 1,12
5 92,95 39,21 20,08 15,08 11,62 9,14 7,32 5,95 4,90 3,44 2,51 1,89 1,45 1,14 0,91 0,74

LTP45/0.7 350 1 22,36 15,19 11,10 9,68 8,52 7,56 6,76 6,09 5,51 4,59 3,88 3,33 2,89 2,53 2,23 1,99
2 56,59 31,83 20,37 16,84 14,15 12,05 10,39 9,05 7,96 6,29 5,09 4,21 3,54 3,01 2,60 2,26
3 172,14 72,62 37,18 27,94 21,52 16,92 13,55 11,02 9,08 6,38 4,65 3,49 2,69 2,12 1,69 1,38
4 129,11 54,47 27,89 20,95 16,14 12,69 10,16 8,26 6,81 4,78 3,49 2,62 2,02 1,59 1,27 1,03
5 86,07 36,31 18,59 13,97 10,76 8,46 6,78 5,51 4,54 3,19 2,32 1,75 1,34 1,06 0,85 0,69

LVP45/0.5 250 1 9,58 6,48 4,72 4,11 3,61 3,20 2,86 2,57 2,33 1,93 1,63 1,40 1,21 1,06 0,94 0,83
2 23,80 13,39 8,57 7,08 5,95 5,07 4,37 3,81 3,35 2,64 2,14 1,77 1,49 1,27 1,09 0,95
3 94,28 39,78 20,37 15,30 11,79 9,27 7,42 6,03 4,97 3,49 2,55 1,91 1,47 1,16 0,93 0,75
4 70,71 29,83 15,27 11,48 8,84 6,95 5,57 4,53 3,73 2,62 1,91 1,43 1,10 0,87 0,70 0,57
5 47,14 19,89 10,18 7,65 5,89 4,63 3,71 3,02 2,49 1,75 1,27 0,96 0,74 0,58 0,46 0,38

LVP45/0.6 250 1 14,06 9,52 6,95 6,05 5,32 4,72 4,22 3,79 3,43 2,85 2,41 2,06 1,79 1,57 1,38 1,23
2 35,12 19,75 12,64 10,45 8,78 7,48 6,45 5,62 4,94 3,90 3,16 2,61 2,19 1,87 1,61 1,40
3 130,27 54,96 28,14 21,14 16,28 12,81 10,25 8,34 6,87 4,82 3,52 2,64 2,04 1,60 1,28 1,04
4 97,70 41,22 21,10 15,86 12,21 9,61 7,69 6,25 5,15 3,62 2,64 1,98 1,53 1,20 0,96 0,78
5 65,13 27,48 14,07 10,57 8,14 6,40 5,13 4,17 3,43 2,41 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52

LVP45/0.7 250 1 16,48 10,91 7,81 6,74 5,89 5,19 4,61 4,12 3,71 3,05 2,56 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27
2 44,02 24,76 15,85 13,10 11,00 9,38 8,08 7,04 6,19 4,89 3,96 3,27 2,75 2,34 2,02 1,76
3 159,51 67,29 34,45 25,89 19,94 15,68 12,56 10,21 8,41 5,91 4,31 3,24 2,49 1,96 1,57 1,28
4 119,63 50,47 25,84 19,41 14,95 11,76 9,42 7,66 6,31 4,43 3,23 2,43 1,87 1,47 1,18 0,96
5 79,75 33,65 17,23 12,94 9,97 7,84 6,28 5,10 4,21 2,95 2,15 1,62 1,25 0,98 0,78 0,64
199
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP45/0.7 350 1 22,28 15,12 11,05 9,63 8,47 7,52 6,72 6,05 5,48 4,56 3,85 3,30 2,86 2,51 2,22 1,97
2 57,25 32,20 20,61 17,03 14,31 12,20 10,52 9,16 8,05 6,36 5,15 4,26 3,58 3,05 2,63 2,29
3 151,88 64,07 32,81 24,65 18,98 14,93 11,96 9,72 8,01 5,63 4,10 3,08 2,37 1,87 1,49 1,22
4 113,91 48,05 24,60 18,49 14,24 11,20 8,97 7,29 6,01 4,22 3,08 2,31 1,78 1,40 1,12 0,91
5 75,94 32,04 16,40 12,32 9,49 7,47 5,98 4,86 4,00 2,81 2,05 1,54 1,19 0,93 0,75 0,61

LTP45ND/0.5 1 10,47 7,22 5,34 4,68 4,14 3,69 3,32 3,00 2,73 2,28 1,94 1,68 1,46 1,29 1,14 1,02
250 2 23,27 13,09 8,38 6,92 5,82 4,96 4,27 3,72 3,27 2,59 2,09 1,73 1,45 1,24 1,07 0,93
3 104,12 43,93 22,49 16,90 13,02 10,24 8,20 6,66 5,49 3,86 2,81 2,11 1,63 1,28 1,02 0,83
4 78,09 32,95 16,87 12,67 9,76 7,68 6,15 5,00 4,12 2,89 2,11 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62
5 52,06 21,96 11,25 8,45 6,51 5,12 4,10 3,33 2,75 1,93 1,41 1,06 0,81 0,64 0,51 0,42

LTP45ND/0.6 1 15,19 10,46 7,74 6,78 6,00 5,35 4,80 4,34 3,94 3,30 2,81 2,42 2,11 1,85 1,64 1,47
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB

250 2 34,59 19,46 12,45 10,29 8,65 7,37 6,35 5,53 4,86 3,84 3,11 2,57 2,16 1,84 1,59 1,38
3 145,73 61,48 31,48 23,65 18,22 14,33 11,47 9,33 7,69 5,40 3,93 2,96 2,28 1,79 1,43 1,17
4 109,30 46,11 23,61 17,74 13,66 10,75 8,60 7,00 5,76 4,05 2,95 2,22 1,71 1,34 1,08 0,87
5 72,87 30,74 15,74 11,83 9,11 7,16 5,74 4,66 3,84 2,70 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58

LTP45ND/0.7 1 19,69 13,49 9,94 8,69 7,67 6,83 6,12 5,53 5,02 4,19 3,56 3,06 2,66 2,34 2,07 1,85
250 2 44,78 25,19 16,12 13,32 11,20 9,54 8,23 7,16 6,30 4,98 4,03 3,33 2,80 2,38 2,06 1,79
3 182,61 77,04 39,44 29,64 22,83 17,95 14,37 11,69 9,63 6,76 4,93 3,70 2,85 2,24 1,80 1,46
4 136,96 57,78 29,58 22,23 17,12 13,47 10,78 8,77 7,22 5,07 3,70 2,78 2,14 1,68 1,35 1,10
5 91,31 38,52 19,72 14,82 11,41 8,98 7,19 5,84 4,82 3,38 2,47 1,85 1,43 1,12 0,90 0,73

LTP45ND/0.7 1 23,83 16,41 12,14 10,63 9,40 8,39 7,53 6,81 6,18 5,18 4,40 3,80 3,31 2,91 2,58 2,30
350 2 56,09 31,55 20,19 16,69 14,02 11,95 10,30 8,98 7,89 6,23 5,05 4,17 3,51 2,99 2,58 2,24
3 169,30 71,42 36,57 27,48 21,16 16,65 13,33 10,84 8,93 6,27 4,57 3,43 2,65 2,08 1,67 1,35
4 126,98 53,57 27,43 20,61 15,87 12,48 10,00 8,13 6,70 4,70 3,43 2,58 1,98 1,56 1,25 1,02
5 84,65 35,71 18,28 13,74 10,58 8,32 6,66 5,42 4,46 3,14 2,29 1,72 1,32 1,04 0,83 0,68

LVP45ND/0.5 1 9,55 6,45 4,70 4,09 3,59 3,19 2,85 2,56 2,31 1,92 1,62 1,39 1,20 1,05 0,93 0,83
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

250 2 31,76 17,86 11,43 9,45 7,94 6,77 5,83 5,08 4,47 3,53 2,86 2,36 1,98 1,69 1,46 1,27
3 113,98 48,09 24,62 18,50 14,25 11,21 8,97 7,29 6,01 4,22 3,08 2,31 1,78 1,40 1,12 0,91
4 85,49 36,06 18,47 13,87 10,69 8,40 6,73 5,47 4,51 3,17 2,31 1,73 1,34 1,05 0,84 0,68
5 56,99 24,04 12,31 9,25 7,12 5,60 4,49 3,65 3,01 2,11 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46
200
Profil fy [N/mm2]CazLungime [mm]
600 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LVP45ND/0.6 1 14,01 9,49 6,91 6,02 5,29 4,69 4,19 3,77 3,41 2,83 2,39 2,05 1,78 1,55 1,37 1,22
250 2 45,49 25,59 16,38 13,53 11,37 9,69 8,35 7,28 6,40 5,05 4,09 3,38 2,84 2,42 2,09 1,82
3 153,57 64,79 33,17 24,92 19,20 15,10 12,09 9,83 8,10 5,69 4,15 3,12 2,40 1,89 1,51 1,23
4 115,17 48,59 24,88 18,69 14,40 11,32 9,07 7,37 6,07 4,27 3,11 2,34 1,80 1,42 1,13 0,92
5 76,78 32,39 16,59 12,46 9,60 7,55 6,04 4,91 4,05 2,84 2,07 1,56 1,20 0,94 0,76 0,61
TABLE CUTATE
TABLE CUTATE

LVP45ND/0.7 1 18,43 12,46 9,07 7,89 6,93 6,15 5,49 4,94 4,46 3,70 3,13 2,68 2,32 2,03 1,79 1,59
250 2 55,56 31,25 20,00 16,53 13,89 11,84 10,21 8,89 7,81 6,17 5,00 4,13 3,47 2,96 2,55 2,22
3 188,35 79,46 40,68 30,57 23,54 18,52 14,83 12,05 9,93 6,98 5,09 3,82 2,94 2,31 1,85 1,51
4 141,26 59,59 30,51 22,92 17,66 13,89 11,12 9,04 7,45 5,23 3,81 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13
5 94,17 39,73 20,34 15,28 11,77 9,26 7,41 6,03 4,97 3,49 2,54 1,91 1,47 1,16 0,93 0,75

LVP45ND/0.7 1 22,22 15,07 11,01 9,59 8,44 7,49 6,69 6,02 5,45 4,53 3,83 3,28 2,85 2,49 2,20 1,96
350 2 71,36 40,14 25,69 21,23 17,84 15,20 13,11 11,42 10,03 7,93 6,42 5,31 4,46 3,80 3,28 2,85
3 174,83 73,75 37,76 28,37 21,85 17,19 13,76 11,19 9,22 6,48 4,72 3,55 2,73 2,15 1,72 1,40
4 131,12 55,32 28,32 21,28 16,39 12,89 10,32 8,39 6,91 4,86 3,54 2,66 2,05 1,61 1,29 1,05
5 87,41 36,88 18,88 14,19 10,93 8,59 6,88 5,59 4,61 3,24 2,36 1,77 1,37 1,07 0,86 0,70
201
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 202
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE
EXEMPLE. 203
EXEMPLE

EXEMPLUL 1. Dimensionarea unui acoperis


LINDAB pentru o hala industriala

1.1. Sistem structural

Deschidere L= 24m
Inltime streasina = 6m
Unghi inclinare acoperis = 5o
Lungime = 48m
Travee = 6m

Structura este amplasata in Timisoara. Acoperisul este alcatuit din doua foi de tabla
prinse pe pane Z amplasate la distanta de 1.15m si este prevazut cu termoizolatie.
Clasa de importanta a structurii este III.

1.2. Evaluarea incarcarilor

1.2.1. Greutatea permanenta

Se considera pane Z150/2 si table LTP20/0.4 pentru exterior, respectiv LVP20/.4 pen-
tru interior.

Greutatea pe unitate de suprafata a acoperisului:


Tabla exterioara LTP20/0.4 = 4kg/ m2
Pana Z150/2 = 4.1kg/ml / 1.15m = 3.56kg/m2
Tabla interioara LVP20/0.4 = 4kg/ m2
Termoizolatie vata minerala = 2kg/ m2
Total = 13.56 kg/ m2 = 13.3 daN/ m2
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 204
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Pentru dimensionarea panelor se va considera componenta normala a acestei incar-


cari verticale:

gp = 13.3 daN/ m2 x cos5o = 13.25 daN/ m2 = 0.133 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU


este 1.10 iar pentru verificarea SLEN este 1.00.

1.2.2. Zapada

In conformitate cu STAS 10101/21-92 intensitatea normatã a încãrcãrii în varianta


zãpadã uniform distribuitã:

– poziþie geograficã: Timisoara ⇒ zona A pe harta de zonare


⇒ pzn= 0.9 kN/m2 (revenire la 10 ani cf. paragr. 2.3/tab.1).
– ce= 0.8 (pentru conditii normale de expunere pct. 2.4)
– czi = 1 (in conformitate cu Tabel 3)

Intensitatea normata a încãrcãrii din zapada este pzn = 0.72 kN/m2

Pentru dimensionarea panelor se va considera componenta normala a acestei incar-


cari verticale:

pz = 0.72 kN/ m2 x cos25o = 0.715 kN/ m2

Coeficienþii încãrcãrilor, pentru determinarea valorilor de calcul:

Starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea grupãrii fundamentale (SLU):

Starea limitã a exploatãrii normale sub efectul încãrcãrilor totale de exploatare


(SLEN):
EXEMPLE. 205
EXEMPLE

1.2.3. Incarcarea din vant

In conformitate cu STAS 10101/20-90 Incãrcarea normata a componentei normale din


vânt este:

– presiunea dinamicã de bazã:


2
gv = 0.30 kN/m (tab. 1 pt. zona A / Timisoara)
– coeficientul ch(z) se calculeaza funcþie de înãlþimea deasupra solului:
ch(z) = 1, (amplasamentul tip 1, cu obstacole cu z/10 m)
– coeficientul de rafalã:
b=1.6 (construcþii din categoria C1/curente in cf. cu parag. 2.14.2)
– coeficientii aerodinamici (cni) (tab. 3), pentru un unghi de 5o sunt respectiv :
cn1 = -0.25 cn2 = -0.4 cn3 = -0.4

Incarcarea normala maxima de suctiune pe acoperis este:

= - 0.192 kN/ m2

Coeficienþii încãrcãrilor, pentru determinarea valorilor de calcul:

Starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea grupãrii fundamentale (SLU):

γF = γa = 1.20

Starea limitã a exploatãrii normale sub efectul încãrcãrilor totale de exploatare (SLEN):

γ0 = γc = 1.0

1.3. Verificarea panelor

1.3.1. SLU

Greutate permanenta + incarcare presiune

q = 1.1 gp + 2.13 pz = 1.1 0.133 + 2.13 0.715 = 1.67 kN/ m2

greutate permanenta + incarcare suctiune

q = 1.1 gp - 1.2 pn = 1.1 0.133 - 1.2 0.192 = -0.084 kN/ m2


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 206
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Avand in vedere ca sunt prevazute table la ambele talpi ale panelor, din tabele se va con-
sidera pentru dimensionarea la SLU doar cazul 1. Astfel, deoarece aceasta situatie pre-
supune doar verificarea de rezistenta a panelor, se considera pentru dimensionare incar-
carea maxima care rezulta din combinatia de incarcare permanenta si presiune (zapada)
adica q = 1.67 kN/ m2. Incarcarea distribuita pe unitate de lungime a panei este:

ql = 1.67 kN/ m2 x 1.15m = 1.92 kN/ m

Se considera schemele statice nr. 3, 5 si 6, pentru alegerea solutiei celei mai economice.

Schema statica nr. 3: Se considera pane continue Z150/2.5. Din tabelul nr. 3 rezul-
ta pentru deschiderea de 6m incarcarea capabila:

2.3 kN/ m > 1.92 kN/ m Verifica

Schema statica nr. 5: Se considera pane continue cu suprapunere pe reazem


Z150/2 + Z150/1.2. Din tabelul nr. 5 rezulta pentru deschiderea de 6m incarcarea
capabila:

2.56 kN/ m > 1.97 kN/ m Verifica

Schema statica nr. 6: Se considera pane continue cu suprapunere pe reazem


Z150/1.5 cu profil suplimentar pe prima deschidere Z150/1. Din tabelul nr. 6 rezulta
pentru eschiderea de 6m incarcarea capabila:

2.49 kN/ m > 1.97 kN/ m Verifica

1.3.2. SLEN

Greutate permanenta + incarcare presiune

q = gp + 1.36 pz = 0.133 + 1.36 0.715 = 1.105 kN/ m2

greutate permanenta + incarcare suctiune

q = gp - pn = 0.133 - 0.192 = -0.059 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10108/0-78, sageata admisa pentru panele acoperisului este


l/200. Astfel, din tabele se va considera pentru dimensionarea la SLEN cazul 4.Se
considera pentru dimensionare incarcarea maxima care rezulta din combinatia de
incarcare permanenta si presiune (zapada) adica q = 1.105 kN/ m2. Incarcarea distri-
buita pe unitate de lungime a panei este:
EXEMPLE. 207
EXEMPLE

ql = 1.105 kN/ m2 x 1.15m = 1.27 kN/ m

La fel ca pentru dimensionarea la SLU, se considera schemele statice nr. 3, 5 si 6, pen-


tru alegerea solutiei celei mai economice.

Schema statica nr. 3: Pane continue Z150/2.5. Din tabelul nr. 3 rezulta pentru
cazul 4, deschiderea de 6m, incarcarea capabila:

1.48 kN/ m > 1.27 kN/ m Verifica

Schema statica nr. 5: Pane continue cu suprapunere pe reazem Z150/2 + Z150/1.2.


Din tabelul nr. 5 rezulta pentru cazul 4, deschiderea de 6m, incarcarea capabila:

1.29 kN/ m > 1.27 kN/ m Verifica

Schema statica nr. 6: Pane continue cu suprapunere pe reazem Z150/1.5 cu profil


suplimentar pe prima deschidere Z150/1. Din tabelul nr. 6 rezulta pentru cazul 4, des-
chiderea de 6m, incarcarea capabila:

1.50 kN/ m > 1.27 kN/ m Verifica

Solutia economica este reprezentata de schema statica nr. 5, pane continue cu supra-
punere pe reazem Z150/2 + Z150/1.2.

1.4 Verificarea tablei exterioare

1.4.1. SLU

Pentru dimensionarea tablei exterioare, combinatiile de incarcari considerate si coe-


ficientii de calcul sunt aceiasi ca si pentru dimensionarea panelor, cu deosebirea ca
pentru incarcarea permanenta greutatea pe unitate de suprafata ce actioneaza asupra
tablei este doar greutatea proprie a acesteia, 4kg/ m2. In unitati de forta si considerand
componenta normala a acestei incarcari, rezulta componenta normala:

gp = 0.981 4kg/ m2 x cos5o = 3.91 daN/ m2 = 0.04 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU


este 1.10 iar pentru verificarea SLEN este 1.00.

Greutate permanenta + incarcare presiune


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 208
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

q = 1.1 gp + 2.13 pz = 1.1 0.04 + 2.13 0.715 = 1.567 kN/ m2

greutate permanenta + incarcare suctiune

q = 1.1 gp - 1.2 pn = 1.1 0.04 - 1.2 0.192 = -0.186 kN/ m2

Se considera tabelul de dimensionare a tablelor nr. 3, pentru table cu trei sau mai
multe deschideri. Pentru combinatia de incarcare - presiune se va considera din tabel
cazul nr. 1, iar pentru combinatia de incarcare - suctiune se va considera din tabel
cazul nr. 2.

Pentru tabla LTP20/0.4, tabelul nr. 3, rezulta interpoland intre deschiderile de 1.1m
respectiv 1.2m urmatoarele incarcari capabile:

2 2
Caz 1: 2.11 kN/ m > 1.567 kN/ m Verifica
2 2
Caz 2: 2.40 kN/ m > 0.186 kN/ m Verifica

1.3.2. SLEN

Greutate permanenta + incarcare presiune

q = gp + 1.36 pz = 0.04 + 1.36 0.715 = 1.01 kN/ m2

greutate permanenta + incarcare suctiune

q = gp - pn = 0.04 - 0.192 = -0. 152 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10108/0-78, sageata admisa pentru panoul de invelitoare al


acoperisului este l/150. Astfel, din tabelul nr. 3 se va considera pentru dimensionarea
la SLEN cazul 3.Se considera pentru dimensionare incarcarea maxima care rezulta
din combinatia de incarcare permanenta si presiune (zapada) adica q = 1.01 kN/ m2.

Pentru tabla LTP20/0.4, tabelul nr. 3, rezulta pentru cazul 3, interpoland intre deschi-
derile de 1.1m respectiv 1.2m urmatoarele incarcari capabile:

2.45 kN/ m2 > 1.01 kN/ m2 Verifica


EXEMPLE. 209
EXEMPLE

EXEMPLUL 2. Dimensionarea unui perete


LINDAB pentru un sopron deschis partial

2.1. Sistem structural

Deschidere L= 12m
Inaltime streasina = 5m
Unghi inclinare acoperis = 5o
Lungime = 9m
Travee = 4.5m

Structura este amplasata in Constanta. Peretele plin al sopronului este alcatuit dintr-
o singura foaie de tabla prinsa pe talpa exterioara a riglelor de perete Z, amplasate la
distanta de 1.5m. Clasa de importanta a structurii este IV.

2.2. Evaluarea incarcarilor

Tabla exterioara si riglele de perete se dimensioneaza doar la actiunea incarcarii ori-


zontale din vint.

In conformitate cu STAS 10101/20-90 incãrcarea normata a componentei normale din


vânt este:

– presiunea dinamicã de bazã:


gv = 0.55 kN/m2 (tab. 1 pt. zona C / Constanta)
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 210
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

– coeficientul ch(z) se calculeaza funcþie de înãlþimea deasupra solului:


ch(z) = 1, (amplasamentul tip 1, cu obstacole cu z<\\>10 m)
– coeficientul de rafalã:
β=1.6 (construcþii din categoria C1/curente in cf. cu parag. 2.14.2)
– coeficientii aerodinamici (cni) (tab. 3), pentru un unghi de 5o sunt respectiv :
cn1 = -0.46 cn2 = -0.4 cn3 = -0.4

Pentru dimensionarea peretelui, intereseaza doar coeficientul cn3 = -0.4.

Astfel, incarcarea normala de presiune/ suctiune care actioneaza asupra peretelui este:

= 1.056 kN/ m2

Coeficienþii încãrcãrilor, pentru determinarea valorilor de calcul:

Starea limitã ultimã de rezistenþã ºi stabilitate sub acþiunea grupãrii fundamentale (SLU):

γF = γa = 1.20

Starea limitã a exploatãrii normale sub efectul încãrcãrilor totale de exploatare


(SLEN):

γ0 = γc = 1.0

2.3. Verificarea panelor

2.3.1. SLU

Incarcare presiune/ suctiune

q = 1.2 pn = 1.2 1.056 = 1.267 kN/ m2

Avand in vedere ca este prevazuta tabla doar la talpa exterioara a panelor, din tabele
se va considera pentru dimensionarea la SLU cazul 2 pentru incarcarea de presiune,
respectiv cazul 3 pentru incarcarea de suctiune. Incarcarea distribuita pe unitate de
lungime a panei este:

ql = 1.267 kN/ m2 x 1.5m = 1.90 kN/ m

Pentru alegerea solutiei celei mai economice, se considera schemele statice nr. 2 si 4,
pentru pane continue pe doua deschideri fara suprapuneri , respectiv cu suprapuneri.
EXEMPLE. 211
EXEMPLE

Schema statica nr. 2: Se considera pane continue Z150/2. Din tabelul nr. 2 rezulta
pentru deschiderea de 4.5m incarcarile capabile:

Caz 2: 1.87 kN/ m > 1.90 kN/ m Verifica,


cu depasire acceptabila sub 2%
Caz 3: 2.21 kN/ m > 1.90 kN/ m Verifica

Schema statica nr.4: Se considera pane continue cu suprapunere Z120/2. Din


tabelul nr. 4 rezulta pentru deschiderea de 4.5m incarcarile capabile:

Caz 2: 2.15 kN/ m > 1.90 kN/ m Verifica


Caz 3: 2.04 kN/ m > 1.90 kN/ m Verifica

2.3.2. SLEN

Incarcare presiune/ suctiune

q = pn = 1.056 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10108/0-78, sageata admisa pentru riglele de perete este


l/200. Astfel, din tabele se va considera pentru dimensionarea la SLEN cazul 4. Incar-
carea distribuita pe unitate de lungime a panei este:

ql = 1.056 kN/ m2 x 1.5m = 1.58 kN/ m

La fel ca pentru dimensionarea la SLU, se considera schemele statice nr. 2 si 6, pen-


tru alegerea solutiei celei mai economice.

Schema statica nr. 2: Pane continue Z150/2. Din tabelul nr. 2 rezulta pentru cazul
4, deschiderea de 4.5m incarcarea capabila:

3.69 kN/ m > 1.58 kN/ m Verifica

Schema statica nr.4: Pane cu suprapunere Z120/2. Din tabelul nr. 4 rezulta pentru
cazul 4, deschiderea de 4.5m incarcarea capabila:

2.70 kN/ m > 1.58 kN/ m Verifica

Solutia economica este reprezentata de schema statica nr. 4, grinda continua cu


suprapunere pe reazem utilizand pane Z120/2.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 212
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

2.4 Verificarea tablei exterioare

2.4.1. SLU

Pentru dimensionarea tablei exterioare a peretelui la SLU si SLEN, incarcarile de cal-


cul sunt aceleasi ca si pentru dimensionarea riglelor.

2
q = 1.2 pn = 1.2 1.056 = 1.267 kN/ m

Se considera tabelul de dimensionare a tablelor nr. 3, pentru table cu trei sau mai
multe deschideri. Pentru combinatia de incarcare - presiune se va considera din tabel
cazul nr. 1, iar pentru combinatia de incarcare - suctiune se va considera din tabel
cazul nr. 2.

Considerand tabla profilata pentru perete LVP20/0.4, tabelul nr. 3, rezulta pentru des-
chiderea de 1.5m urmatoarele incarcari capabile:

Caz 1: 1.36 kN/ m2 > 1.267 kN/ m2 Verifica


Caz 2: 1.35 kN/ m2> 1.267 kN/ m2 Verifica

2.4.2. SLEN

q = pn = 1.056 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10108/0-78, sageata admisa pentru panoul de invelitoare al


peretelui este l/150. Astfel, din tabelul nr. 3 se va considera pentru dimensionarea la
SLEN cazul 3.

Pentru tabla LVP20/0.4, tabelul nr. 3, rezulta pentru cazul 4, deschiderea de 1.5m
urmatoarea incarcare capabila:

0.81 kN/ m2 / 1.01 kN/ m2 Nu verifica

Se reconsidera tabla de perete de acelasi tip, cu grosimea imediat superioara,


LVP20/0.5, pentru care din tabelul nr. 3, pentru cazul 4, deschiderea de 1.5m rezulta
incarcarea capabila:

1.07 kN/ m2 > 1.01 kN/ m2 Verifica


EXEMPLE. 213
EXEMPLE

EXEMPLUL 3. Dimensionarea unui planseu


usor LINDAB pentru o cladire administrativa

3.1. Sistem structural

Structura de rezistenta a planseului este alcatuita din tabla cutata tip LTP asezata pe
rigle C amplasate la distanta de 60cm. Peste tabla cutata se prevad 2 straturi de placi
OSB si mocheta. Intre placile OSB se dispune izolatia fonica. La partea inferioara a
planseului se prevede tavan fals din placi de gips-carton, peste care se dispune izola-
tia termica.

Riglele C sunt dispuse continuu peste riglele principale pe o lungime totala a plan-
seului de 10.5m.. Distanta intre riglele principale este de 3.5m.
CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 214
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

3.2. Evaluarea incarcarilor

3.2.1. Greutatea permanenta

Se considera rigle Z100/2 si tabla LTP20/0.4.

Greutatea pe unitate de suprafata a planseului:


2
Tavan fals placi gips-carton = 10daN/m
Termoizolatie vata minerala = 2 daN/m2
Rigla C100/2 = 3.34 daN/ml / 0.6m = 5.56 daN/m2
Tabla LTP20/0.4 = 3.92 daN/m2
Placa OSB = 4.5 daN/m2
Strat fonoabsorbant = 1 daN/m2
Placa OSB = 4.5 daN/m2
Mocheta = 2.5 daN/m2
Total gp= 34 daN/ m2= 0.34 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU


este 1.10 iar pentru verificarea SLEN este 1.00.

3.2.2. Incarcare utila

In conformitate cu STAS 10101/2A1-87 intensitatea normatã a încãrcãrii utile pentru


birouri este pu = 2 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU


este 1.4 iar pentru verificarea SLEN este 1.00.

3.3. Verificarea panelor

3.3.1. SLU

Greutate permanenta + incarcare utila

q = 1.1 gp + 1.4 pu = 1.1 0.34 + 1.4 2 = 3.17 kN/ m2

Avand in vedere ca este prevazuta tabla doar la talpa superioara a riglelor, din tabele
se va considera pentru dimensionarea la SLU doar cazul 2. Incarcarea distribuita pe
unitate de lungime a panei este:
EXEMPLE. 215
EXEMPLE

ql = 3.17 kN/ m2 x 0.6m = 1.90 kN/ m

Se considera schemele statice nr. 3 si 5, pentru alegerea solutiei celei mai economice.

Schema statica nr. 3: Se considera rigle continue C120/2. Din tabelul nr. 3 rezulta pen-
tru cazul 2, deschiderea de 3.5m incarcarea capabila:

2.20 kN/ m > 1.90 kN/ m Verifica

Schema statica nr. 5: Se considera rigle cu suprapunere pe reazem C100/1.5+1. Din


tabelul nr. 5 rezulta pentru cazul 2, deschiderea de 3.5m incarcarea capabila:

1.96 kN/ m > 1.90 kN/ m Verifica

3.3.2. SLEN

Greutate permanenta + incarcare utila

q = gp + pu = 0.34 + 2 = 2.34 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10108/0-78, sageata admisa pentru grinzile secundare de plan-


seu este l/250. Astfel, incarcarea capabila pentru dimensionarea la SLEN se va obtine din
tabele interpolind intre valorile cazurilor 4 si 5, corespunzatoare unei sageti limita l/200,
respectiv l/300. Incarcarea distribuita pe unitate de lungime a riglei secundare este:

ql = 2.34 kN/ m2 x 0.6m = 1.40 kN/ m

La fel ca pentru dimensionarea la SLU, se considera schemele statice nr. 3 si 5, pen-


tru alegerea solutiei celei mai economice.

Schema statica nr. 3: Rigle continue C120/2. Din tabelul nr. 3 rezulta pentru deschi-
derea de 3.5m, facand media aritmetica intre valorile cazurilor 4 si 5, urmatoarea
incarcare capabila:

2.92 kN/ m > 1.40 kN/ m Verifica

Schema statica nr. 5: Rigle cu suprapunere pe reazem C100/1.5+1. Din tabelul nr. 5
3 rezulta pentru deschiderea de 3.5m, facand media aritmetica intre valorile cazuri-
lor 4 si 5, urmatoarea incarcare capabila:

1.52 kN/ m > 1.40 kN/ m Verifica


CONSTRUIÞI CU PROFILE LINDAB 216
CALCULUL CONSTRUCÞIILOR DIN PROFILE METALICE CU PEREÞI SUBÞIRI FORMATE LA RECE

Solutia economica este reprezentata de schema statica nr. 5, grinzi continue cu supra-
punere pe reazem C100/1.5+1.

3.4 Verificarea tablei exterioare

3.4.1. SLU

Pentru dimensionarea tablei exterioare, combinatiile de incarcari considerate si coe-


ficientii de calcul sunt aceiasi ca si pentru dimensionarea riglelor, cu deosebirea ca
pentru incarcarea permanenta greutatea pe unitate de suprafata ce actioneaza asupra
tablei se retin doar greutatile materialelor de deasupra acesteia. Incarcarea permanen-
ta care actioneaza asupra tablei rezulta:

gp = 16.44 daN/ m2 = 0.16 kN/ m2

In conformitate cu STAS 10101/0A-77 coeficientul de calcul pentru verificarea SLU


este 1.10 iar pentru verificarea SLEN este 1.00.

Greutate permanenta + incarcare utila

q = 1.1 gp + 1.4 pu = 1.1 0.16 + 1.4 2 = 2.98 kN/ m2

Se considera tabelul de dimensionare a tablelor nr. 3, pentru table cu trei sau mai
multe deschideri, cazul 1.

Pentru tabla LTP20/0.4, tabelul nr. 3, rezulta pentru cazul 1, deschiderea de 0.6m,
urmatoarea incarcare capabila:

7.51 kN/ m2 > 2.98 kN/ m2 Verifica

3.4.2. SLEN

Greutate permanenta + incarcare utila

q = gp + pu = 0.16 + 2 = 2.16 kN/ m2

Din tabelul nr. 3, rezulta pentru deschiderea de 0.6m ca profilul de tabla LTP20/0.4
satisface conditia de sageata cea mai drastica, l/250:

Caz 5 4.64 kN/ m2 > 2.16 kN/ m2 Verifica


ANEXE. 217
ANEXE

ANEXE
Dimensiuni sectionale

h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)

Z120/1.0 120 47 41 16,2 1,0 0,93 3,0 1,9


Z120/1.2 120 47 41 16,8 1,2 1,13 3,0 2,2
Z120/1.5 120 47 41 17,7 1,5 1,42 3,0 2,8
Z120/2.0 120 47 41 19,3 2,0 1,91 3,0 3,7
Z120/2.5 120 47 41 20,9 2,5 2,40 3,0 4,7

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

2 4 3 3 4
A (mm ) zG.1 (mm) zG.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) It (mm ) iy (mm)

Z120/1.0 220 58,50 61,51 493012 8428 8016 63 47,3


Z120/1.2 268 58,50 61,51 597254 10210 9711 114 47,2
Z120/1.5 338 58,50 61,50 747323 12775 12152 227 47,1
Z120

Z120/2.0 456 58,52 61,49 997971 17055 16231 555 46,8


Z120/2.5 576 58,53 61,47 1244143 21257 20240 1107 46,5
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune
4 3 3
zGef.i1 (mm) zGef.i2 (mm) Iy.ef (mm ) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
Z120/1.0 68,68 51,33 387557 5643 7551
Z120/1.2 64,58 55,43 519255 8041 9369
Z120/1.5 60,85 59,15 707204 11622 11956
Z120/2.0 59,59 60,42 971656 16307 16083
Z120/2.5 59,27 60,73 1221472 20609 20113
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune
4 3 3
zGef.i1 (mm) zGef.i2 (mm) Iy.ef (mm ) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
Z120/1.0 69,97 50,04 405317 5793 8101
Z120/1.2 66,15 53,86 539023 8149 10009
Z120/1.5 63,51 56,49 713638 11237 12633
Z120/2.0 62,28 57,73 977478 15696 16933
Z120/2.5 62,03 57,97 1226009 19765 21149

z
b1 be11 be12 be21 be22
ri
ceff
c

ceff
h1
z G1

h1
ct

ct
z Gef.i1

z Gef.i1

y
y
h

y
z G2

t
h2
z Gef.i2

h2

t
z Gef.i2

t
c

b2 b2 b1
z
b1
Dimensiuni sectionale

c
ri

z G1
h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m) y

h
C120/1.0 120 47 41 16,2 1,0 0,93 3,0 1,9

z G2
t
C120/1.2

c
120 47 41 16,8 1,2 1,13 3,0 2,2
y
C120/1.5 120 47 41 17,7 1,5 1,42 3,0 2,8 G
b2
C120/2.0 120 47 41 19,3 2,0 1,91 3,0 3,7
C120/2.5 120 47 41 20,9 2,5 2,40 3,0 4,7

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

2 4 3 3 4
A (mm ) yG (mm) zG.1 (mm) zG.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) Iz (mm4) It (mm ) iy (mm) iz (mm)

C120/1.0 220 14,07 58,50 61,51 493012 8428 8016 64094 63 47,3 17,1
C120/1.2 268 14,23 58,50 61,51 597254 10210 9711 78008 114 47,2 17,1

C120
C120/1.5 338 14,46 58,50 61,50 747323 12775 12152 98293 227 47,1 17,1
C120/2.0 456 14,87 58,52 61,49 997971 17055 16231 132903 555 46,8 17,1
C120/2.5 576 15,11 58,53 61,47 1244143 21257 20240 167603 1107 46,5 17,1
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace
Solicitarea de compresiune Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b 1 solicitata la compresiune
2
Aef (mm ) yGef.c (mm) zGef.c1 (mm) zGef.c2 (mm) zGef.i1 (mm) zGef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3)
z
C120/1.0 106 16,21 60,60 59,41 68,68 51,33 387557 5643 7551 be11 be12
ceff

C120/1.2
h1

155 17,05 60,18 59,83 64,58 55,43 519255 8041 9369


ct

C120/1.5 228 17,29 58,95 61,05 60,85 59,15 707204 11622 11956
z Gef.i1

y
C120/2.0 354 16,96 58,60 61,41 59,59 60,42 971656 16307 16083
h2

C120/2.5 t
z Gef.i2

490 16,52 58,56 61,44 59,27 60,73 1221472 20609 20113


c

Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b 2 solicitata la compresiune b2


b e11 be12
3 3 be21 be22
zGef.i1 (mm) zGef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )

ce1
ceff

e1
h1

h
ct
69,97 50,04 405317 5793 8101

z Gef.c1
ct

y
66,15 53,86 539023 8149 10009 y
63,51 56,49 713638 11237 12633
h2

e2
2

z Gef.c2
t
z Gef.i2 z Gef.i1

h
t

ct
ce2
c

62,28 57,73 977478 15696 16933


be21 b e22 b1
62,03 57,97 1226009 19765 21149
Dimensiuni sectionale

h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)

Z100/1.0 100 47 41 16,2 1,0 0,93 3,0 1,7


Z100/1.2 100 47 41 16,8 1,2 1,13 3,0 2,0
Z100/1.5 100 47 41 17,7 1,5 1,42 3,0 2,6
Z100/2.0 100 47 41 19,3 2,0 1,91 3,0 3,4

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

A (mm )
2
z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm4) Wy.1 (mm )
3
Wy.2 (mm )
3
It (mm )
4
iy (mm)
Z100/1.0 202 48,63 51,38 322969 6642 6287 58 40,0
Z100/1.2 245 48,64 51,37 390778 8035 7608 104 39,9
Z100/1.5 309 48,64 51,36 488069 10034 9503 208 39,7
Z100

Z100/2.0 418 48,66 51,35 649641 13352 12652 509 39,4

Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune


4 3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm ) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
Z100/1.0 56,19 43,82 260617 4639 5948
Z100/1.2 52,81 47,20 347208 6575 7357
Z100/1.5 50,18 49,82 466669 9300 9367
Z100/2.0 49,54 50,47 633418 12787 12552

Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune


4
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm ) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3)
Z100/1.0 57,37 42,64 272982 4759 6403
Z100/1.2 54,25 45,76 360955 6654 7889
Z100/1.5 52,41 47,59 472698 9019 9933
Z100/2.0 52,00 48,01 636862 12249 13267

z
be11 be12 b1
be21 be22
ri
ceff

c
ceff

h1

z G1
h1

ct
ct

z Gef.i1
z Gef.i1

y
h

y y
z G2

t
h2
h2

z Gef.i2
z Gef.i2

t t
c

b1 b2 b2
z
Dimensiuni sectionale b1

c
ri

z G1
h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)
y
C100/1.0

h
100 47 41 16,2 1,0 0,93 3,0 1,7

z G2
C100/1.2 100 47 41 16,8 1,2 1,13 3,0 2,0 t

c
C100/1.5 100 47 41 17,7 1,5 1,42 3,0 2,6
y
C100/2.0 100 47 41 19,3 2,0 1,91 3,0 3,4 G
b2

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

2 4 3 3 4
A (mm ) yG (mm) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) Iz (mm4) It (mm ) iy (mm) iz (mm)

C100/1.0 202 15,33 48,63 51,38 322969 6642 6287 60334 58 40,0 17,3
C100/1.2 245 15,49 48,64 51,37 390778 8035 7608 73399 104 39,9 17,3

C100
C100/1.5 309 15,72 48,64 51,36 488069 10034 9503 92425 208 39,7 17,3
C100/2.0 418 16,14 48,66 51,35 649641 13352 12652 124820 509 39,4 17,3

Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace

Solicitarea de compresiune Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune z
Aef (mm2) yGef.c (mm) z Gef.c1 (mm) z Gef.c2 (mm) z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3) be11 be12
ceff

h1

C100/1.0 107 16,59 50,48 49,53 56,19 43,82 260617 4639 5948
ct

C100/1.2 153 17,40 49,32 50,69 52,81 47,20 347208 6575 7357
z Gef.i1

y
C100/1.5 228 17,66 49,04 50,96 50,18 49,82 466669 9300 9367
h2

C100/2.0 350 17,32 48,78 51,23 49,54 50,47 633418 12787 12552 t
z Gef.i2
c

b2
z Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune be21 be22
b e11 be12
3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm)
ceff

Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )

e1
h1

e1
1

h
ct

ct
57,37 42,64 272982 4759 6403

z Gef.c1
y
54,25 45,76 360955 6654 7889 y
h2

52,41 47,59 472698 9019 9933

e2
z Gef.i2 z Gef.i1

z Gef.c2
t t

h
ct
e2
c

c
52,00 48,01 636862 12249 13267
be21 b e22
b1
z
Dimensiuni sectionale b1

c
h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)
ri

z G1
y

h
C70/1.0 70 47 41 9,7 1,0 0,93 3,0 1,4

z G2
t
C70/1.5 70 47 41 11,2 1,5 1,42 3,0 2,1

c
y
G
b2

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

2 4 3 3 4
A (mm ) yG (mm) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) Iz (mm4) It (mm ) iy (mm) iz (mm)

C70
C70/1.0 162 15,78 33,81 36,20 136354 4034 3767 44407 47 29,1 16,6
C70/1.5 248 16,25 33,82 36,18 205437 6074 5678 68549 167 28,8 16,6

Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace

Solicitarea de compresiune Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune z
3 3 be11 be12
Aef (mm2) yGef.c (mm) z Gef.c1 (mm) z Gef.c2 (mm) z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
ceff

h1
ct

C70/1.0 92 13,36 35,27 34,74 39,105 30,90 109056 2789 3530


z Gef.i1

y
C70/1.5 197 15,25 34,51 35,49 35,75 34,25 190253 5322 5555
h2

t
z Gef.i2
c

b2
z Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune be21 be22
b e11 be12 3 3
ceff

z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
h1

ce1

e1
1

h
ct

ct

z Gef.c1
y 40,135 29,87 114979 2865 3850 y
h2

37,44 32,56 194827 5204 5984


z Gef.i2 z Gef.i1

e2
2
t

z Gef.c2
t

h
ct
e2
c

c
be21 b e22
b1
Dimensiuni sectionale

h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)

Z300/2.0 350 100 92 28,8 2,0 1,91 3,0 9,3


Z300/2.5 350 100 92 30,4 2,5 2,40 3,0 11,6
Z300/3.0 350 100 92 32,0 3,0 2,90 3,0 14,0

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

4 3 3 4
A (mm2) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) It (mm ) iy (mm)

Z300/2.0 1131 172,65 177,36 20328617 117748 114621 1375 134,1


Z350

Z300/2.5 1424 172,66 177,34 25525614 147837 143936 2733 133,9


Z300/3.0 1724 172,66 177,34 30813550 178464 173754 4832 133,9
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune

z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3)

Z300/2.0 211,79 138,22 14596646 68922 105608


Z300/2.5 198,99 151,01 20673914 103894 136904
Z300/3.0 189,48 160,52 27066147 142844 168615
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune

z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3)

Z300/2.0 213,86 136,15 14974235 70021 109987


Z300/2.5 201,53 148,47 21106302 104730 142159
Z300/3.0 192,76 157,24 27438513 142345 174501

z z
b1 be11 be12 be21 be22
ri
ceff
c

ceff
h1
z G1

h1
ct

ct
z Gef.i1

z Gef.i1

y
y
h

y
z G2

t
h2

h2
z Gef.i2

t
z Gef.i2

t
c

b2 b2 b1
z
Dimensiuni sectionale b1

c
ri

z G1
h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)
y

h
z G2
t
C350/2.0

c
350 100 92 28,8 2,0 1,91 3,0 9,3
C350/2.5 y
350 100 92 30,4 2,5 2,40 3,0 11,6 G
b2
C350/3.0 350 100 92 32,0 3,0 2,90 3,0 14,0

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

4 3 3 4
A (mm2) yG (mm) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) Iz (mm4) It (mm ) iy (mm) iz (mm)

C350
C350/2.0 1131 24,79 172,65 177,36 ####### 117748 114621 1569176 1375 134,1 34,8
C350/2.5 1424 25,21 172,66 177,34 ####### 147837 143936 1729099 2733 133,9 34,9
C350/3.0 1724 25,63 172,66 177,34 ####### 178464 173754 2100476 4832 133,9 34,9
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace

Solicitarea de compresiune Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune z
Aef (mm2) yGef.c (mm) z Gef.c1 (mm) z Gef.c2 (mm) z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3) be11 be12
ceff

h1
ct

z Gef.i1

y
C350/2.0 419 30,17 176,03 173,98 211,79 138,22 14596646 68922 105608
h2

C350/2.5 648 32,01 175,48 174,52 198,99 151,01 20673914 103894 136904 t
z Gef.i2
c

C350/3.0 916 33,31 174,58 175,42 189,48 160,52 27066147 142844 168615
b2
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune be21 be22
b e11 be12
3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
ceff

e1
h1

e1
1

h
ct

ct

z Gef.c1
y
y
h2

213,86 136,15 14974235 70021 109987


z Gef.i2 z Gef.i1

e2
2

z Gef.c2
t t

h
ct
e2
201,53 148,47 21106302 104730 142159
c

c
e21
b b e22
192,76 157,24 27438513 142345 174501 b1
Dimensiuni sectionale

h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)

Z300/1.5 300 90 82 28,2 1,5 1,42 3,0 6,2


Z300/2.0 300 90 82 29,8 2,0 1,91 3,0 8,2
Z300/2.5 300 90 82 31,4 2,5 2,40 3,0 10,3
Z300/3.0 300 90 82 33,0 3,0 2,90 3,0 12,4

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

2 4 3 3 4
A (mm ) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) It (mm ) iy (mm)

Z300/1.5 742 147,72 152,28 9938913 67282 65267 499 115,7


Z300/2.0 1001 147,73 152,28 13351251 90379 87679 1217 115,5
Z300

Z300/2.5 1260 147,73 152,27 16752346 113398 110017 2420 115,5


Z300/3.0 1527 147,74 152,26 20207204 136775 132715 4279 115,1
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune

z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3)

Z300/1.5 189,63 109,66 6469606 34117 58997


Z300/2.0 174,28 125,73 10384363 59586 82596
Z300/2.5 163,41 136,59 14556307 89078 106569
Z300/3.0 156,68 143,32 18676675 119203 130315
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune
4 3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm ) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )

Z300/1.5 191,99 108,01 6623173 34497 61320


Z300/2.0 176,50 123,01 10656921 60381 86638
Z300/2.5 166,34 133,66 14820664 89099 110883
Z300/3.0 160,87 139,13 18755337 116587 134804

z z
b1 be11 be12 be21 be22
ri
ceff
c

ceff
h1
z G1

h1
ct
z Gef.i1

ct
z Gef.i1

y
y
h

y
z G2

t
h2
z Gef.i2

h2

t
z Gef.i2

t
c

b2 b2 b1
z
Dimensiuni sectionale b1

c
ri

z G1
h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)
y

h
C300/1.5

z G2
300 90 82 28,2 1,5 1,42 3,0 6,2 t
C300/2.0

c
300 90 82 29,8 2,0 1,91 3,0 8,2
C300/2.5 300 90 82 31,4 2,5 2,40 3,0 10,3 y
G
b2
C300/3.0 300 90 82 33,0 3,0 2,90 3,0 12,4

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

4 3 3 4
A (mm2) yG (mm) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) Iz (mm4) It (mm ) iy (mm) iz (mm)

C300/1.5 742 23,32 147,72 152,28 9938913 67282 65267 756944 499 115,7 31,9

C300
C300/2.0 1001 23,74 147,73 152,28 ####### 90379 87679 1023860 1217 115,5 32
C300/2.5 1260 24,15 147,73 152,27 ####### 113398 110017 1293100 2420 115,5 32
C300/3.0 1527 24,56 147,74 152,26 ####### 136775 132715 1569176 4279 115,1 32,1
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace
Solicitarea de compresiune Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune z
Aef (mm2) yGef.c (mm) z Gef.c1 (mm) z Gef.c2 (mm) z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3) be11 be12
ceff

h1
ct

C300/1.5 240 27,48 150,49 149,51 189,63 110,37 6469606 34117 58617
z Gef.i1

y
C300/2.0 436 30,31 150,84 149,17 174,28 125,73 10384363 59586 82596
h2

C300/2.5 666 31,52 149,97 150,03 163,41 136,59 14556307 89078 106569 t
z Gef.i2
c

C300/3.0 915 31,98 148,31 151,69 156,68 143,32 18676675 119203 130315
b2
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune be21 be22
b e11 be12
3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
ceff

e1
h1

e1
1

h
ct

ct

z Gef.c1
y
191,99 108,01 6623173 34497 61320 y
h2

176,50 123,01 10656921 60381 86638

e2
2

z Gef.c2
z Gef.i2 z Gef.i1

h
t

ct
ce2
166,34 133,66 14820664 89099 110883
c

be21 b e22 160,87 139,13 18755337 116587 134804 b1


Dimensiuni sectionale

h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)

Z250/1.5 250 74 66 23,7 1,5 1,42 3,0 5,1


Z250/2.0 250 74 66 25,3 2,0 1,91 3,0 6,8
Z250/2.5 250 74 66 26,9 2,5 2,40 3,0 8,5
Z250/3.0 250 74 66 28,5 3,0 2,90 3,0 10,3

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

2 4 3 3 4
A (mm ) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) It (mm ) iy (mm)

Z250/1.5 613 122,70 127,30 5656738 46102 44436 412 96,1


Z250/2.0 827 122,71 127,30 7596910 61912 59680 1006 95,8
Z250

Z250/2.5 1042 122,72 127,28 9529058 77649 74867 2001 95,6


Z250/3.0 1263 122,73 127,27 11489396 93615 90276 3540 95,4
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune

z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3)

Z250/1.5 149,28 100,72 4147616 27784 41180


Z250/2.0 137,18 112,83 6494434 47344 57562
Z250/2.5 130,24 119,76 8800193 67569 73482
Z250/3.0 126,54 123,46 11002020 86945 89114
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune

z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) 3


Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
3

Z250/1.5 151,57 98,43 4277640 28222 43459


Z250/2.0 140,05 109,96 6646442 47459 60447
Z250/2.5 134,50 115,50 8842852 65746 76561
Z250/3.0 130,97 119,03 11029831 84216 92664

z z
b1 be11 be12 be21 be22
ri
ceff
c

ceff
h1
z G1

h1
ct

ct
z Gef.i1

z Gef.i1

y
y
h

y
z G2

t
h2

h2
z Gef.i2

t
z Gef.i2

t
c

b2 b2 b1
z
Dimensiuni sectionale b1

c
h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)
ri

z G1
y

h
C250/1.5 250 74 66 23,7 1,5 1,42 3,0 5,1

z G2
t
C250/2.0 250 74 66 25,3 2,0 1,91 3,0 6,8

c
C250/2.5 250 74 66 26,9 2,5 2,40 3,0 8,5 y
G
C250/3.0 250 74 66 28,5 3,0 2,90 3,0 10,3 b2

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

2 4 3 4
A (mm ) yG (mm) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm3) Wy.2 (mm ) Iz (mm4) It (mm ) iy (mm) iz (mm)

C250/1.5 613 18,95 122,70 127,30 5656738 46102 44436 412804 412 96,1 25,9

C250
C250/2.0 827 19,36 122,71 127,30 7596910 61912 59680 558902 1006 95,8 26
C250/2.5 1042 19,76 122,72 127,28 9529058 77649 74867 706385 2001 95,6 26
C250/3.0 1263 20,17 122,73 127,27 11489396 93615 90276 857566 3540 95,4 26,1
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace

Solicitarea de compresiune Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune z
Aef (mm2) yGef.c (mm) z Gef.c1 (mm) z Gef.c2 (mm) z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3) be11 be12
ceff

h1
ct

C250/1.5 235 23,91 122,65 127,35 149,28 100,72 4147616 27784 41180
z Gef.i1

y
C250/2.0 404 25,33 119,65 130,36 137,18 112,83 6494434 47344 57562
h2

C250/2.5 597 25,83 118,11 131,89 130,24 119,76 8800193 67569 73482 t
z Gef.i2
c

C250/3.0 803 25,64 118,36 131,64 126,54 123,46 11002020 86945 89114
b2
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune be21 be22
b e11 be12
3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
ceff

e1
h1

e1
1

h
ct
ct

z Gef.c1
y
151,57 98,43 4277640 28222 43459 y
h2

140,05 109,96 6646442 47459 60447

e2
2
z Gef.i2 z Gef.i1

z Gef.c2
t t

h
ct
ce2
134,50 115,50 8842852 65746 76561
c

be21 b e22 130,97 119,03 11029831 84216 92664 b1


Dimensiuni sectionale

h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)

Z200/1.2 200 74 66 20,3 1,2 1,13 3,0 3,5


Z200/1.5 200 74 66 21,2 1,5 1,42 3,0 4,4
Z200/2.0 200 74 66 22,8 2,0 1,91 3,0 5,9
Z200/2.5 200 74 66 24,4 2,5 2,40 3,0 7,4

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

2 4 3 3 4
A (mm ) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) It (mm ) iy (mm)

Z200/1.2 425 97,89 102,12 2636928 26939 25823 181 78,8


Z200/1.5 535 97,89 102,11 3307851 33792 32395 360 78,6
Z200

Z200/2.0 722 97,91 102,10 4437041 45320 43460 878 78,4


Z200/2.5 910 97,92 102,08 5558441 56765 54452 1747 78,2
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune

z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) 3


Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
3

Z200/1.2 124,68 75,33 1760347 14119 23370


Z200/1.5 116,83 83,17 2517285 21547 30267
Z200/2.0 106,67 92,38 3879691 36371 41999
Z200/2.5 101,87 98,13 5248689 51523 53487
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune

z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) 3


Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
3

Z200/1.2 126,81 73,20 1816745 14327 24821


Z200/1.5 118,77 81,23 2609179 21968 32121
Z200/2.0 109,93 90,08 3993339 36328 44333
Z200/2.5 105,57 94,43 5289685 50106 56017

z z
b1 be11 be12 be21 be22
ri
ceff
c

ceff
h1
z G1

h1
ct

ct
z Gef.i1

z Gef.i1

y
y
h

y
z G2

t
h2

h2
z Gef.i2

t
z Gef.i2

t
c

b2 b2 b1
z
Dimensiuni sectionale b1

c
ri
h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)

z G1
y

h
C200/1.2 200 74 66 20,3 1,2 1,13 3,0 3,5

z G2
t
C200/1.5 200 74 66 21,2 1,5 1,42 3,0 4,4

c
C200/2.0 200 74 66 20,8 2,0 1,91 3,0 5,9 y
G

C200/2.5 200 74 66 24,4 2,5 2,40 3,0 7,4 b2

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

2 4 3 3 4
A (mm ) yG (mm) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) Iz (mm4) It (mm ) iy (mm) iz (mm)

C150/1.2 425 20,45 97,89 102,12 2636928 26939 25823 292865 181 78,8 26,3

C200
C150/1.5 535 20,70 97,89 102,11 3307851 33792 32395 369430 360 78,6 26,3
C150/2.0 714 20,63 97,89 102,12 4390284 44851 42994 482670 869 78,4 26
C150/2.5 910 21,56 97,92 102,08 5558441 56765 54452 632969 1747 78,2 26,4
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace

Solicitarea de compresiune Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune z
Aef (mm2) yGef.c (mm) z Gef.c1 (mm) z Gef.c2 (mm) z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3) be11 be12
ceff

h1
ct

C150/1.2 151 22,07 100,73 99,28 124,68 75,33 1760347 14119 23370
z Gef.i1

y
C150/1.5 230 23,31 98,37 101,63 116,83 83,17 2517285 21547 30267
h2

C150/2.0 381 23,45 95,54 104,47 108,04 91,97 3804572 35216 41370 t
z Gef.i2
c

C150/2.5 581 25,42 94,34 105,66 101,87 98,13 5248689 51523 53487
b2
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune be21 be22
b e11 be12 3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
ceff

h1

ce1

e1
1

h
ct

ct

z Gef.c1
y 126,81 73,20 1816745 14327 24821 y
h2

118,77 81,23 2609179 21968 32121

e2
2
z Gef.i2 z Gef.i1

z Gef.c2
t t

h
ct
ce2
110,49 89,52 3915112 35436 43737
c

be21 b e22 105,57 94,43 5289685 50106 56017 b1


Dimensiuni sectionale

h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)

Z150/1.0 150 47 41 16,2 1,0 0,93 3,0 2,1


Z150/1.2 150 47 41 16,8 1,2 1,13 3,0 2,5
Z150/1.5 150 47 41 17,7 1,5 1,42 3,0 3,2
Z150/2.0 150 47 41 19,3 2,0 1,91 3,0 4,2
Z150/2.5 150 47 41 20,9 2,5 2,40 3,0 5,3

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

4 3 3 4
A (mm2) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) It (mm ) iy (mm)

Z150/1.0 248 73,33 76,68 831768 11344 10848 72 57,9


Z150/1.2 302 73,33 76,68 1008829 13758 13157 128 57,8
Z150/1.5 380 73,34 76,66 1264545 17242 16495 256 57,7
Z150

Z150/2.0 514 73,35 76,66 1693982 23096 22099 625 57,4


Z150/2.5 648 73,30 76,64 2118786 28906 27646 1245 57,2
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune
4 3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm ) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
Z150/1.0 87,96 62,05 628591 7147 10131
Z150/1.2 82,88 67,13 847672 10228 12628
Z150/1.5 78,10 71,90 1163028 14892 16176
Z150/2.0 74,75 75,26 1645264 22012 21863
Z150/2.5 74,29 75,71 2077969 27971 27446
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune
4 3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm ) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
Z150/1.0 89,38 60,63 655987 7340 10820
Z150/1.2 84,64 65,37 877818 10372 13429
Z150/1.5 81,11 68,89 1172280 14453 17017
Z150/2.0 78,00 72,01 1649358 21147 22906
Z150/2.5 77,34 72,66 2086522 26979 28716

z z
b1 be11 be12 be21 be22
ri
ceff
c

ceff
h1
z G1

h1
ct

ct
z Gef.i1

z Gef.i1

y
h

y y
z G2

t
h2

h2
z Gef.i2

z Gef.i2

t t
c

b2 b2 b1
z
Dimensiuni sectionale b1

c
h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c (mm) tn (mm) t (mm) ri (mm) G (kg/m)
ri

z G1
C150/1.0 150 47 41 16,2 1,0 0,93 3,0 2,1 y

h
C150/1.2 150 47 41 16,8 1,2 1,13 3,0 2,5

z G2
t
C150/1.5 150 47 41 17,7 1,5 1,42 3,0 3,2

c
C150/2.0 150 47 41 19,3 2,0 1,91 3,0 4,2 y
G
C150/2.5 150 47 41 20,9 2,5 2,40 3,0 5,3 b2

Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

4 3 3 4
A (mm2) yG (mm) z G.1 (mm) z G.2 (mm) Iy (mm ) Wy.1 (mm ) Wy.2 (mm ) Iz (mm4) It (mm ) iy (mm) iz (mm)

C150/1.0 248 12,54 73,33 76,68 831768 11344 10848 68678 72 57,9 16,6
C150/1.2 302 12,70 73,33 76,68 1008829 13758 13157 83627 128 57,8 16,6

C150
C150/1.5 380 12,92 73,34 76,66 1264545 17242 16495 105453 256 57,7 16,7
C150/2.0 514 13,32 73,35 76,66 1693982 23096 22099 142776 625 57,4 16,7
C150/2.5 648 13,70 73,30 76,64 2118786 28906 27646 180300 1245 57,2 16,7
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale eficace
Solicitarea de compresiune Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b1 solicitata la compresiune z
Aef (mm2) yGef.c (mm) z Gef.c1 (mm) z Gef.c2 (mm) z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm3) Wy.ef.2 (mm3) be11 be12
ceff

h1

C150/1.0 105 15,73 75,77 74,24 87,96 62,05 628591 7147 10131
ct

C150/1.2 154 16,55 75,16 74,85 82,88 67,13 847672 10228 12628
z Gef.i1

y
C150/1.5 227 16,83 73,87 76,13 78,10 71,90 1163028 14892 16176
h2

C150/2.0 257 16,56 73,36 76,65 74,75 75,26 1645264 22012 21863 t
z Gef.i2
c

C150/2.5 499 16,09 73,28 76,72 74,29 75,71 2077969 27971 27446
b2
Solicitarea de incovoiere dupa axa y-y cu talpa b2 solicitata la compresiune be21 be22
b e11 be12
3 3
z Gef.i1 (mm) z Gef.i2 (mm) Iy.ef (mm4) Wy.ef.1 (mm ) Wy.ef.2 (mm )
ceff

e1
h1

e1
1

h
ct

ct
89,38 60,63 655987 7340 10820

z Gef.c1
y
84,64 65,37 877818 10372 13429 y
h2

81,11 68,89 1172280 14453 17017

e2
2
z Gef.i2 z Gef.i1

z Gef.c2
t t

h
ct
ce2
78,00 72,01 1649358 21147 22906
c

be21 b e22 77,34 72,66 2086522 26979 28716 b1


t
R3

1035

Dimensiuni sectionale

Lu (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) r i (mm)


LVP20ND/0.4 1035 0,4 0,324 65 25 115 18 3
LVP20ND/0.5 1035 0,5 0,417 65 25 115 18 3
LVP20ND/0.6 1035 0,6 0,509 65 25 115 18 3
LVP20ND/0.7 1035 0,7 0,602 65 25 115 18 3
LVP20ND/0.7 1035 0,7 0,602 65 25 115 18 3
Caracteristici geometrice ale sectiunii brute
2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) zGc (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)
LVP20ND/0.4 4 388 6,49 11,51 19,94 3,07 1,73 250
LVP20ND/0.5 5 499 6,49 11,51 25,66 3,95 2,23 250
LVP20ND/0.6 6 609 6,49 11,51 31,32 4,83 2,72 250

LVP20 ND
LVP20ND/0.7 7 720 6,49 11,51 37,03 5,71 3,22 250
LVP20ND/0.7 7 720 6,49 11,51 37,03 5,71 3,22 350
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale
eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune)
zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)
LVP20ND/0.4 8,54 9,46 15,28 1,79 1,62 12,40 5,60 16,08 1,30 2,87
LVP20ND/0.5 7,93 10,07 21,47 2,71 2,13 12,09 5,91 22,46 1,86 3,80
LVP20ND/0.6 7,47 10,53 27,87 3,73 2,65 11,83 6,17 29,15 2,46 4,72
LVP20ND/0.7 7,15 10,85 34,32 4,80 3,16 11,62 6,38 36,14 3,11 5,66
LVP20ND/0.7 7,65 10,35 32,22 4,21 3,11 11,83 6,17 34,47 2,91 5,59

65 50
21.8 21.5 21.8

R1

R3
13.7

18
1.6

90 25
115
1035

t
R3

Dimensiuni sectionale

Lu (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) r i (mm)


LTP20ND/0.4 1035 0,4 0,324 65 25 115 18 3
LTP20ND/0.5 1035 0,5 0,417 65 25 115 18 3
LTP20ND/0.6 1035 0,6 0,509 65 25 115 18 3
LTP20ND/0.7 1035 0,7 0,602 65 25 115 18 3
LTP20ND/0.7 1035 0,7 0,602 65 25 115 18 3
Caracteristici geometrice ale sectiunii brute
2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) zGc (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)
LTP20ND/0.4 4 388 11,51 6,49 19,94 1,73 3,07 250
LTP20ND/0.5 5 499 11,51 6,49 25,66 2,23 3,95 250
LTP20ND/0.6 6 609 11,51 6,49 31,32 2,72 4,83 250

LTP20 ND
LTP20ND/0.7 7 720 11,51 6,49 37,03 3,22 5,71 250
LTP20ND/0.7 7 720 11,51 6,49 37,03 3,22 5,71 350
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale
eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune)
zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)
LTP20ND/0.4 12,40 5,60 16,08 1,30 2,87 8,54 9,46 15,28 1,79 1,62
LTP20ND/0.5 12,09 5,91 22,46 1,86 3,80 7,93 10,07 21,47 2,71 2,13
LTP20ND/0.6 11,83 6,17 29,15 2,46 4,72 7,47 10,53 27,87 3,73 2,65
LTP20ND/0.7 11,62 6,38 36,14 3,11 5,66 7,15 10,85 34,32 4,80 3,16
LTP20ND/0.7 11,83 6,17 34,47 2,91 5,59 7,65 10,35 32,22 4,21 3,11

115
90 25

13.7 1.6

18
R3

R2

21.8 21.5 21.8


65 50
b1=65 50

t
R3

h =18
90 b2=25
b r=115
1035

Dimensiuni sectionale

Lu (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) r i (mm)


LVP20/0.4 1035 0,4 0,324 65 25 115 18 3
LVP20/0.5 1035 0,5 0,417 65 25 115 18 3
LVP20/0.6 1035 0,6 0,509 65 25 115 18 3
LVP20/0.7 1035 0,7 0,602 65 25 115 18 3
LVP20/0.7 1035 0,7 0,602 65 25 115 18 3
Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

G (kg/m2) A (mm2/mm) zGc (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)
LVP20/0.4 4 387 6,29 11,71 20,83 3,31 1,78 250
LVP20/0.5 5 498 6,29 11,71 26,80 4,26 2,29 250

LVP20
LVP20/0.6 6 608 6,29 11,71 32,71 5,20 2,79 250
LVP20/0.7 7 719 6,29 11,71 38,68 6,15 3,30 250
LVP20/0.7 7 719 6,29 11,71 38,68 6,15 3,30 350
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale
eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune)
zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)
LVP20/0.4 9,83 8,17 12,49 1,27 1,53 12,63 5,37 16,82 1,33 3,13
LVP20/0.5 9,35 8,65 17,57 1,88 2,03 12,30 5,70 23,48 1,91 4,12
LVP20/0.6 8,93 9,07 22,95 2,57 2,53 12,04 5,96 30,46 2,53 5,11
LVP20/0.7 8,56 9,44 28,76 3,36 3,05 11,83 6,17 37,75 3,19 6,12
LVP20/0.7 8,93 9,07 27,14 3,04 2,99 12,04 5,96 36,02 2,99 6,04
1035
b r=115
90 b2=25

t
R3

h =18
b1=65 50

Dimensiuni sectionale

Lu (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) r i (mm)


LTP20/0.4 1035 0,4 0,324 65 25 115 18 3
LTP20/0.5 1035 0,5 0,417 65 25 115 18 3
LTP20/0.6 1035 0,6 0,509 65 25 115 18 3
LTP20/0.7 1035 0,7 0,602 65 25 115 18 3
LTP20/0.7 1035 0,7 0,602 65 25 115 18 3
Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

G (kg/m2) A (mm2/mm) zGc (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)
LTP20/0.4 4 387 11,71 6,29 20,83 1,78 3,31 250
LTP20/0.5 5 498 11,71 6,29 26,80 2,29 4,26 250

LTP20
LTP20/0.6 6 608 11,71 6,29 32,71 2,79 5,20 250
LTP20/0.7 7 719 11,71 6,29 38,68 3,30 6,15 250
LTP20/0.7 7 719 11,71 6,29 38,68 3,30 6,15 350
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale
eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune)
zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)
LTP20/0.4 12,63 5,37 16,82 1,33 3,13 9,83 8,17 12,49 1,27 1,53
LTP20/0.5 12,30 5,70 23,48 1,91 4,12 9,35 8,65 17,57 1,88 2,03
LTP20/0.6 12,04 5,96 30,46 2,53 5,11 8,93 9,07 22,95 2,57 2,53
LTP20/0.7 11,83 6,17 37,75 3,19 6,12 8,56 9,44 28,76 3,36 3,05
LTP20/0.7 12,04 5,96 36,02 2,99 6,04 8,93 9,07 27,14 3,04 2,99
900

Dimensiuni sectionale

Lu (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) r i (mm)

LVP45ND/0.5 900 0,5 0,417 77 47 180 43 3


LVP45ND/0.6 900 0,6 0,509 77 47 180 43 3
LVP45ND/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
LVP45ND/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
Caracteristici geometrice ale sectiunii brute
2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) zGc (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)

LVP45ND/0.5 5 471 18,77 24,23 161,06 8,58 6,65 250


LVP45ND/0.6 6 574 18,77 24,23 196,56 10,47 8,11 250

LVP45 ND
LVP45ND/0.7 7 679 18,77 24,23 232,44 12,38 9,59 250
LVP45ND/0.7 7 679 18,77 24,23 232,44 12,38 9,59 350
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale
eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune)
zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)

LVP45ND/0.5 23,42 19,58 119,07 5,08 6,08 29,08 13,92 108,51 3,73 7,80
LVP45ND/0.6 21,95 21,05 159,55 7,27 7,58 27,53 15,47 149,66 5,44 9,67
LVP45ND/0.7 21,24 21,76 198,59 9,35 9,13 26,40 16,60 192,67 7,30 11,61
LVP45ND/0.7 22,28 20,72 184,27 8,27 8,89 27,53 15,47 176,94 6,43 11,44

77
26 25 26

R1
103

R3
15.98
1.71

43
133 47
180
bb=77 103

t
R3

h =43
133 b t =47
35 b r =180
900

Dimensiuni sectionale

Lu (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) r i (mm)

LVP45/0.5 900 0,5 0,417 77 47 180 43 3


LVP45/0.6 900 0,6 0,509 77 47 180 43 3
LVP45/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
LVP45/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
Caracteristici geometrice ale sectiunii brute
2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) zGc (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)

LVP45/0.5 5 470 18,64 24,36 163,77 8,79 6,72 250

LVP45
LVP45/0.6 6 574 18,64 24,36 199,88 10,72 8,21 250
LVP45/0.7 7 679 18,64 24,36 236,37 12,68 9,70 250
LVP45/0.7 7 679 18,64 24,36 236,37 12,68 9,70 350
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale
eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune)
zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)

LVP45/0.5 25,84 17,16 98,38 3,81 5,73 29,28 13,72 110,37 3,77 8,04
LVP45/0.6 24,16 18,83 134,67 5,57 7,15 27,72 15,28 152,17 5,49 9,96
LVP45/0.7 23,49 19,51 168,19 7,16 8,62 26,55 16,45 196,15 7,39 11,92
LVP45/0.7 24,17 18,83 159,22 6,59 8,46 27,72 15,28 179,91 6,49 11,77
Dimensiuni sectionale

Lu (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) r i (mm)

LTP45ND/0.5 900 0,5 0,417 77 47 180 43 3


LTP45ND/0.6 900 0,6 0,509 77 47 180 43 3
LTP45ND/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
LTP45ND/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
Caracteristici geometrice ale sectiunii brute

G (kg/m2) A (mm2/mm) zGc (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)

LTP45ND/0.5 5 471 24,23 18,77 161,06 6,65 8,58 250


LTP45ND/0.6 6 574 24,23 18,77 196,56 8,11 10,47 250

LTP45 ND
LTP45ND/0.7 7 679 24,23 18,77 232,44 9,59 12,38 250
LTP45ND/0.7 7 679 24,23 18,77 232,44 9,59 12,38 350
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale
eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune)
zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)

LTP45ND/0.5 29,08 13,92 108,51 3,73 7,80 23,42 19,58 119,07 5,08 6,08
LTP45ND/0.6 27,53 15,47 149,66 5,44 9,67 21,95 21,05 159,55 7,27 7,58
LTP45ND/0.7 26,40 16,60 192,67 7,30 11,61 21,24 21,76 198,59 9,35 9,13
LTP45ND/0.7 27,53 15,47 176,94 6,43 11,44 22,28 20,72 184,27 8,27 8,89
Dimensiuni sectionale

Lu (mm) tn (mm) t (mm) b1 (mm) b2 (mm) bt (mm) h (mm) r i (mm)

LTP45/0.5 900 0,5 0,417 77 47 180 43 3


LTP45/0.6 900 0,6 0,509 77 47 180 43 3
LTP45/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
LTP45/0.7 900 0,7 0,602 77 47 180 43 3
Caracteristici geometrice ale sectiunii brute
2 2
G (kg/m ) A (mm /mm) zGc (mm) zGt (mm) Iy (mm4/mm) Wy.c (mm3/mm) Wy.t (mm3/mm) fyb (N/mm2)

LTP45/0.5 5 470 24,36 18,64 163,77 6,72 8,79 250

LTP45
LTP45/0.6 6 574 24,36 18,64 199,88 8,21 10,72 250
LTP45/0.7 7 679 24,36 18,64 236,37 9,70 12,68 250
LTP45/0.7 7 679 24,36 18,64 236,37 9,70 12,68 350
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale
eficace din incovoiere (ondula superioara in compresiune) eficace din incovoiere (ondula inferioara in compresiune)
zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm) zGefc (mm) zGeft (mm) Iyef (mm4/mm) Wy.efc (mm3/mm) Wy.eft (mm3/mm)

LTP45/0.5 29,28 13,72 110,37 3,77 8,04 25,84 17,16 98,38 3,81 5,73
LTP45/0.6 27,72 15,28 152,17 5,49 9,96 24,16 18,83 134,67 5,57 7,15
LTP45/0.7 26,55 16,45 196,15 7,39 11,92 23,49 19,51 168,19 7,16 8,62
LTP45/0.7 27,72 15,28 179,91 6,49 11,77 24,17 18,83 159,22 6,59 8,46

S-ar putea să vă placă și