Sunteți pe pagina 1din 1340

BIBLIA

DE LA BLAJ

1795
C~TR~ CETITORIU
criptura Sf$nt@, carea cu cuv$nt elinesc }i Bibliia s@ zice, de pre limba elineasc@,
din izvodul celor }eaptezeci de dascali, rom$nea}te t@lm@cit@, la anul 1688 ^n
Bucure}ti s-au fost tip@rit, dar cu foarte ^ntunecat@ }i ^ncurcat@ a}ezare }i ^ntocmire
a graiului rom$nesc }i mult osibit de vorba cea de acum obicinuit@, }i mai ales de
graiul }i de stilul cel din c@r]ile beserice}ti, care ^n toate besearicile rom$ne}ti s@ cetesc, }i
pentru aceaea pretutindinea tuturor }i de to]i easte cunoscut }i ^n]eles, c$t acea t@lm@cire
aceii Biblii mai pre multe locuri nepl@cut@ urechilor auzitorilor easte }i foarte cu anevoie de
^n]eles, ba pre altele locuri tocma f@r@ de ^n]eles easte, care lucru cu mare pagub@ sufleteasc@
era neamului }i besearicii rom$nilor. Afar@ de aceasta, aceale vechi Biblii at$ta s-au ^mpu]inat,
c$t foarte rar, s@ nu zic bun credincios cre}tin, ci preot, easte la carele s@ afl@, }i nici cu
foarte mare pre] f@r’ de mare trap@d }i osteneal@ nu s@ afl@, ca s@-}i poat@ ne}tine cump@ra.
Aceast@ pricin@ au fost ^ndemnat }i pre prealuminatul }i preasfin]itul domn Petru Pavel
Aaron, arhiereul F@g@ra}ului }i vl@dica a tot Ardealul }i a p@r]ilor [@rii Ungure}ti, c$t toat@
S. Scriptur@ pre limba rom$neasc@ ^nsu}i o au t@lm@cit, ci ^nc@ mai lipsindu-i m$na }i
^ndreptarea cea mai de pre urm@, Tat@l Ceresc bine au voit a-l chema la veacinica odihn@, }i
a}ea acea t@lm@cire, numai pre ni}te h$rtii scris@, nes@v$r}it@ }i nedat@ la lumin@ au r@mas,
dintre care h$rtii dup@ aceaea, pentru multele mut@ri din loc ^n loc, unele s-au pierdut. Deci,
ca stilul }i a}ezarea graiului ^ntru aceaea}i Biblie s@ nu fie osibit, puindu-se unele dintru
acea t@lm@cire, altele dintru a altuia, s-au socotit ca toat@ Bibliia de unul cu aseamenea stil
}i a}ezare a graiului s@ se t@lm@ceasc@. Deci, av$nd eu ^ndeletnicire, m-am ^ndemnat s@ m@
apuc de at$ta lucru }i s@ ^ndreptez graiul Bibliei ceii mai dinainte rom$nea}te tip@rit@, iar@
mai v$rtos ^ntru adev@r pociu s@ zic c@ mai ales Testam$ntul cel Vechiu mai mult de Nou de
pre cel elinesc a celor }eaptezeci de dascali l-am t@lm@cit, care lucru al mieu M@riia sa,
prealuminatul }i preasfin]itul domn IOAN BOB, vl@dica a toat@ [ara Ardealului }i al p@r]ilor
[@rii Ungure}ti }i al F@g@ra}ului episcop, iar@ al mieu prea bun p@rinte, nu numai l-au ajutat
}i l-au ocrotit, ci bine au voit }i la sine a-l lua, }i ca un bun p@storiu pururea priveghitoriu
^mpregiurul turmei }i cu deadinsul str@duitoriu }i grijitoriu de m$ntuirea sufletelor celor de
la marele }i ^nt$iul arhiereu, Hristos Dumnezeu, lui ^ncredin]ate, bine }tiind c@ cea mai
mare }i mai ^nt$ia detorie a p@storiului sufletesc easte propoveduirea cuv$ntului lui Dumnezeu,
pentru aceaea }i M@riia sa, preasfin]itul arhiereu, ca celui ce nimic mai iubit }i mai dorit nu
easte dec$t ^nmul]irea cuno}tin]@i dumnezeie}ti }i m$ntuirea sufletelor }i binele cel de ob}te
al besearicii }i folosul neamului }i al patriei, a c@ruia temeiul }i crea}terea easte adev@rata
cuno}tin]@ a lui Dumnezeu, carea ^n Sf$nta Scriptur@ s@ cuprinde }i de acolo s@ ^nva]@; deci,
vr$nd ca mai fierbinte }i mai des@v$r}it s@-}i plineasc@ }i aceast@ mare detorie a chem@rii
sale, bine au voit ca s@ dea la lumin@ aceast@ Sf$nt@ Scriptur@, ca a}ea la to]i }i pretutindinea
s@ se vesteasc@ }i s@ se propoveduiasc@ cuv$ntul }i cuno}tin]a lui Dumnezeu. %ns@ mai
^nainte, cu mult@ a sa luare de sam@ }i osteneal@, }i singur bine socotindu-o }i }i cu b@rba]i
^nv@]a]i, cu am@runtul }i – cum s@ zice – din fir ^n p@r cerc$ndu-o }i cern$ndu-o }i cu cea
elineasc@ a celor }eaptezeci de dascali }i cu cea veachie rom$neasc@ al@tur$ndu-o, unde au
trebuit o au ^ndreptat, ca ^ntru toate s@ fie aseamenea }i ^ntocma izvodului elinesc a celor
}eaptezeci de dascali. %nc@, pentru mai bun ^n]eles, o au luminat pre unele locuri }i cu note
}i ^nsemn@ri dedesupt puse }i pre de laturi, cu paraleale sau ^nsemnarea locurilor unde ^n S.
Scriptur@ despre acel lucru s@ mai afl@ scris, precum }i la ^nceputul fie}tec@rui cap, cu t$lc,
care pre scurt spune ce s@ cuprinde ^ntru acela}i cap, }i la fie}tece carte cu cuv$nt ^nainte,
care arat@ pre scriitoriu }i vreamea }i scoposul }i pricina c@r]ii }i ceale ^mprotiv@ le ^mpr@}tie,
afar@ de aceastea }i la ^nceputul Bibliei mai ^nainte cu frumoase prolegomena o au ^nz@strat
}i o au ^mbog@]it, care toate mare lumin@ }i ^nv@]@tur@ dau cetitoriului. %ntru acest chip
ispr@vit@, ^n Tipografiia Seminariului Die]ezan al Episcopiei sale, pentru folosul besearicii a
tot neamul rom$nesc a s@ tip@ri au poruncit.
Iar@, o, iubite cucearnice cetitoriu, am voit a-]i aduce aminte c@ doar@ }i acum ^ntru unele
locuri ]i s@ va p@rea ^ntunecat graiul, ci pentru aceaea s@ nu te sminte}ti, nici s@ te pripe}ti
a vinov@]i }i a def@ima lucrul, c@ ^ntunecarea aceasta }i dintru aceasta vine, c@ noi nici
pentru mai luminat ^n]eles am vrut de la noi nici m@car un cuv$nt c$t de mic s@ b@g@m ^n S.
Scriptur@, ci ne-au fost voia ca ^ntru toate s@ r@m$ie ^ntru cur@]eniia sa }i ^ntru tot adev@rul
s@u, dup@ cum easte ^n cea elineasc@. Aceasta easte pricina ^ntunec@rii ^ntru unele locuri, c@
foarte anevoie easte luminat }i cu chiiar ^n]eles de pre o limb@ a t@lm@ci pre alt@ limb@, nici
un cuv$nt ad@og$nd }i ]iind idiotismii limbii ceii dint$iu, c@ fie}tecare limb@ are osibi]i ai
s@i idiotismi. Ci tu, cucearnice cetitoriule, toate le ia ^n parte bun@ }i te folosea}te cu aceast@
a noastr@ osteneal@ spre mai mare laud@ a lui Dumnezeu }i a Sfintei Besearici crea}tere }i a
sufletului t@u m$ntuire, c@ acesta easte scopul ostenealii meale, carele s$nt al t@u c@tr@
Dumnezeu rug@toriu, smeritul ^ntr@ ieromona}i,
Samuil Clain,
din M@n@stirea Sfintei Troi]@ de la Blaj.
CUV#NT %NAINTE LA S. SCRIPTUR~
oao lucruri s@ cuvine a s@ ar@ta aici. cu nenum@rate minuni }i prorocii. Pentru
%nt$iu, cum c@ S. Scriptur@ easte de aceaea, acela}i S. P@rinte, cartea 12, De
la Dumnezeu }i s@ se r@spund@ la cetatea lui Dumnezeu, scrie: „Credin]a
ceale ce ^mprotivnicii ^mprotiv@ Scripturei minunat@ vrednicie de crezem$nt
arunc@, ar@t$nd de nimic b$rfealele lor. A cu bun@ vrednicie are ^n lume }i ^ntru toate
doao, cum c@ Scriptura p$n@ la noi nev@t@- neamurile de care, cum c@ vor creade ei, ^ntr@
mat@ }i nestr@mutat@ au venit. altele care au zis, cu adev@rat@ dumnezeire
Sf$nta Scriptur@ easte de la Dumnezeu. mai ^nainte au spus”. Scriptura ^nsa}i
%nainte de toate trebuie s@ ar@t@m cum c@ agonisea}te }ie credin]@ cu m@rimea
S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu, }i aceaea, lucrurilor. Graiul easte tocma vreadnic de
precum Dumnezeu o au dat, nestr@mutat@ }i Dumnezeu, care }i cei ^nv@]a]i }i cei
nev@t@mat@ p$n@ la noi au ajuns. ne^nv@]a]i pot a-l ^n]eleage: de tot ce easte
P@r]ile S. Scripturi s$nt doao: Testam$ntul r@u s@ feresc, ceale ce s$nt bune le poruncesc.
cel Vechiu }i cel Nou. Testam$ntul cel {i mai pre urm@, ^ntr@ at$ta osibire }i ^n@l]ime
Vechiu, care Dumnezeu cu jidovii l-au f@cut, a lucrurilor minunat@ easte unirea a at$]a
cuprinde istoriia lucrurilor care cu ei ^nainte scriitori! Scrisorile apostolilor ^nt@resc pre
de venirea lui Hristos s-au ^nt$mplat }i scrisorile prorocilor }i a}ijderea a prorocilor
prorociile ceale ce mai ^nainte spunea venirea pre ale apostolilor. Am$ndoao Scripturile
lui Hristos, }i ^mpreun@ }i ceale ce s$nt de aceastea, }i cea Veachie }i cea Noao, Dum-
lips@ la ^ndreptarea n@ravurilor. Testam$ntul nezeu ^n multe chipuri ale Sale le-au
cel Nou de la ^ntruparea lui Hristos ^nceape cunoscut, cu minuni }i ^nt$mpl@ri luminate
}i s@ alc@tuia}te din patru Evanghelii, din le-au ^nt@rit.
Faptele Apostolilor }i din Scrisorile lor. C@ cine nu s@ va minuna c@ lumea cea ^nv@-
Zicem, dar@, c@ Scriptura cu adev@rat easte luit@ de ne}tiin]@ }i de cea]a de}eartei cre-
sf$nt@ }i de la Dumnezeu ^nsuflat@, }i aceasta din]@, fiindc@ un norod carele era ^ntr-un un-
mai v$rtos pentru aceaea c@ to]i haractirii }i ghiu ^ntunecat al p@m$ntului, carele cum s@
toate seamnele }i ^nsu}irile descoperirei ceii cuvine cu cucernicie cinstea}te pre Dumne-
adev@rate }i dumnezeie}ti ^ntru sine le are. zeu, }i tocma ^nalte cuget@ de D$nsul }i de
Aceastea s$nt temeiurile ceale mai dint$iu toat@ r@t@cirea curate, carele ^ntru sine are
ale credin]ei ceii adev@rate, cum c@ easte un ^nchipuit@ icoana faptei ceii cu adev@rat bune,
Dumnezeu, Carele toate le oc$rmuia}te, }i toate ceale bune de la Dumnezeu creade c@
sufletul easte nemuritoriu }i omul are volnicie le ia, legii Lui s@ supune, pre El pov@]uitoriu
}i altele aseamenea, care de ^nv@]@tura cea %l urmeaz@? De unde au luat israilteanii
s$n@toas@ nev@t@mat@, drept, dup@ legile firei aceast@ cuno}tin]@ a lui Dumnezeu }i ^n ce
ceale noao cunoscute s@ ]in. Minunile ceale chip ^ntru at$ta vreame o au ]inut, at$ta c$t
^naintea a nenum@rat@ mul]ime de oameni neamurile ceale vecine }i ^mp@ra]ii c@rora de
f@cute, care nici ^ntr-un chip nu s@ pot ar@ta multe ori au fost supu}i slujba }i ^nchi-
mincinoase, de vreame ce Moisi pre tot n@ciunea unui Dumnezeu adev@rat din inimile
norodul ^l aduce m@rturie a minunilor sale, lor de tot nu o au putut }tearge? Au nu s$nt
ca nimic s@ nu zic de ceale ce Iisus Navi }i aceastea mare dovedire cum c@ descoperirea
prorocii au f@cut. Aceia c@rora s-au f@cut cea dumnezeiasc@, de carea aici cerc@m, unuia
descoperirea au fost oameni f@r@ prihan@, cu acestui norod au fost ^ncredin]at@? Pentru
viia]@ bun@, neiubitori de m@rire de}eart@, }i aceasta c@r]ile aceastea o dumnezeire sufl@,
pentru aceaea nici un prepus nu poate s@ fie nu p@rtinesc dezmierd@rilor oamenilor, nu
c@ au vrut s@ ^n}eale, ba ^nc@ s$nt ^ntru ei slujesc m$ndriei }i trufiei lor, nici }tiin]@i ceii
toate acealea care pot s@ fac@ credin]@. de}earte, ci mai v$rtos toate dezmierd@rile
S. Scriptur@ easte ca o carte trimis@ de la ceale necuvioase, trufiia }i poftele le gonesc.
Dumnezeu, prin m$inile prorocilor }i a apos- Despre Dumnezeu pururea cum s@ cuvine
tolilor, care aiavea arat@ pre ^ncep@toriul s@u. gr@iesc, m@rirea Lui o caut@ totdeauna }i
{i mai ^ntru acel chip Scriptura Dumne- pretutindinea ^nva]@ }i poruncesc viia]@
zeiasc@ s@ zice, cum }i c@r]ile ^mp@r@te}ti s@ cuvioas@ }i de toat@ ^n}el@ciunea curat@,
zic, ori cu m$na ^mp@ratului fie scrise, sau cucerniciia, dreptatea, ^nfr$narea, cump@-
m@car de el adeverite }i cu peceate ^m- tarea }i alte fapte bune. Scriitorii, carii ^n
p@r@teasc@ ^nt@rite, a}ea Dumnezeiasca osibite vremi au scris aceaste c@r]i, de la
Scriptur@, cum frumos zice S. Augustin, Cuv. acela}i Duh fiind ^nsufla]i, cu aceaea}i
2 ^n Psalm 90: „Din cetatea aceaea de unde ^ntocmire a graiului au scris, ^ndemn$nd spre
nemernicim, p$n@ la noi au venit”, cu pe- faptele ceale bune }i ^ngrozind de c@tr@ ceale
ceate dumnezeiasc@ s$nt ^nt@rite, adec@ reale, nu cu teamere gr@ind, ca cum s-ar ^ndoi,

1
ci cu st@tornicie }i cu ^ndr@zneal@, nici o }i ^n toat@ lumea le poart@ }i le cinstesc.
^ndoial@ av$nd de credin]a sa, ca ni}te organe S@ arat@ cum c@ Scriptura p$n@ la noi ne-
}i slujitori a Sf$ntului Duh. Aceastea }i alte str@mutat@ }i nev@t@mat@ au venit.
multe a}ea dovedesc dumnezeirea Scripturei, Fiindc@ necredincio}ii nu pot t@g@dui cum
c$t omeneasc@ ^mpreun@ }i dumnezeiasc@ c@ ^n Dumnezeiasca Scriptur@ nu s$nt to]i
v$rtute }i puteare au a face pre necredincio}i haractirii }i toate ^nsu}irile dumnezeie}tii
s@ creaz@. descoperiri, zic c@ cu lungimea vremii s-au
%ntru acest chip au f@cut }i scriitorii cei str@mutat }i s-au stricat ceale cinci c@r]i, }i
vechi beserice}ti }i au ar@tat c@ Scriptura face c@r]ile ceale ^nsemnate cu numele prorocilor
}ie credin]@ }i cum c@ c@r]ile Sfintei Scripturi nu s$nt de Moisi sau de proroci scrise, de
de la Dumnezeu s$nt ^nsuflate, de vreame ce vreame ce c@r]ile lui Moisi }i ale prorocilor
multe prorocii s$nt ^n Scriptur@, care de airea ^mpreun@ cu besearica }i cu cetatea au ars,
nu au putut s@ fie, ci numai de la Dumnezeu, ci c@r]ile aceastea care acum le avem, dup@
pre care prorocii plinirea le-au ^nt@rit a fi robiia Vavilonului, Esdra nu numai a doao
adev@rate. oar@, cum s@ creade, le-au scris }i ^n r$nd
Iar@ cum c@ S. Scriptur@ easte de la le-au a}ezat, ci el le-au }i alc@tuit ^ntru acest
Dumnezeu ^nsuflat@ din multe locuri ale chip cum acum s$nt, }i a}ea Esdra easte
Sfintei Scripturi s@ adev@reaz@. Ci, pentru f@c@toriul lor, nu Moisi, nu Iisus Navi sau
scurtarea vremii, noi aici numai trei vom David, au prorocii. Mai zic ^nc@ cum c@ pre
aduce: 1) ^n Evangheliia Sf$ntului Luca, cap vreamea ^mp@ratului Iosie nici o carte de a
1, stih 70, s@ cetea}te: „Precum au gr@it legii lui Moisi nu au fost, afar@ de una, carea
Dumnezeu prin gura sfin]ilor celor din veac Helchiia, arhiereul, ^n besearic@ o au aflat }i
proroci a Lui”; 2) S. Pavel c@tr@ Timoteiu 2, ^naintea norodului o au cetit, }i doar@ din
cap 3, stih 16, zice: „Toat@ Scriptura de capul arhiereului aceluia scornit@.
Dumnezeu easte ^nsuflat@”; 3) S. Petru ^n Cearc@ ^nc@ cum poate fi ca c@r]ile aceas-
cartea 2, cap 1, stih 21, a}ea scrie: „C@ nu tea ^ntru at$ta vreame ^ntregi }i nestr@mutate
prin voia oamenilor s-au f@cut c$ndva s@ fie r@mas, mai ales dup@ ce limba jidoveas-
prorocie, ci fiind lumina]i de Duhul Sf$nt au c@ au ^ncetat a fi mai mult ^n vorba cea de
gr@it oamenii cei sfin]i a lui Dumnezeu”. toate zilele, nu numai la norod, ci }i la cei
Sfin]ii P@rin]i }i ^nv@]@torii besearicii to]i cu ^nv@]a]i. {i zic c@ numai ni}te f@rmituri }i
un cuget }i cu o gur@ m@rturisesc c@ Sf$nta p@rticeale ale Scripturei au r@mas, dar nu s$nt
Scriptur@ easte cuv$ntul lui Dumnezeu }i de ^ntregi scripturile, care lucru din osibirea
Dumnezeu ^nsuflat@, dintr@ carii aici numai graiului }i din poftoririle ceale multe }i din
pre trei vom numi: 1) S. Teofil, episcopul povestirile ceale mutate din locul s@u s@ poate
Antiohiei, cartea 2, C@tr@ Autolic, a}ea scrie: judeca. F@r@ de aceaea, s$nt multe parintesuri
„Oamenii lui Dumnezeu plini de Duhul Sf$nt care ^ntunec@ ^n]elesul }i alte graiuri multe
}i de la Dumnezeu ^nsufla]i... au fost organele de aceastea, care, de la osibi]i scriitori
lui Dumnezeu, de la Carele lu$nd ^n]e- adaose, au str@mutat ^n]elesul cel dint$iu.
lepciune, au prorocit de zidirea lumii }i de Aceastea s$nt armele ceale mai alease ale
cealealalte de toate”; 2) S. Atanasie, ^n vr@jma}ilor, cu care s@ nevoiesc s@ ^nfr$ng@
Cuv$ntul de ^ntruparea Cuv$ntului, scrie: credin]a cea dumnezeiasc@ a Sfintei
„C@r]ile ceale de Dumnezeu ^nsuflate, scrise Scripturi. %ns@ aceastea de multe ori de nimic
^n multe locuri, ^nva]@ aceastea”. {i ^n Cartea le-au ar@tat oamenii cei ^nv@]a]i }i evlavnici,
c@tr@ Marchelin, cap 2, zice: „Toat@ Scriptura c$t aici nu ar fi lips@ s@ st@m a r@spunde }i a
noastr@, o, fiiule, }i cea Veachie }i cea Noao, le ar@ta mincinoase. C@ ceaea ce zicea mai
de la Dumnezeu easte ^nsuflat@”; 3) S. ^nt$iu, adec@ cum c@ Scriptura cu lungimea
Grigorie Nisis, Cuv. 6 ^mprotiva lui Eunomie, vremii au trebuit s@ se str@mute, purt@rii de
scrie „Toate oric$te le gr@ia}te S. Scriptur@ grije ceii dumnezeie}ti mare str$mb@tate fac,
s$nt cuvintele Duhului Sf$nt. Drept aceaea, ca cum Dumnezeu nu ar fi avut grije s@
de la Dumnezeu fiind ^nsufla]i prorocii, cu p@zasc@ descoperirea cea de lips@ oamenilor
putearea Duhului Sf$nt s@ ^nsufl@, pentru spre m$ntuire, ^ntru carea st@ capul
aceaea toat@ Scriptura de la Dumnezeu cucerniciei. Nu ne teamem noi c@ iubirea de
^nsuflat@ s@ zice”. Aceastea acum, despre oameni cea dumnezeiasc@ nu va purta grije
^nsuflarea dumnezeiasc@ cu carea s-au scris de r$nduiala cea hot@r$t@ firii, a}ea nu ne
S. Scriptur@, ajung@, numai at$ta mai aduc teamem cum c@ dumnezeiasca ^n]elepciune
aminte, cum c@ jidovii, de la care am luat va l@sa ca S. C@r]i, ^ntru carea s@ cuprinde
noi, cre}tinii, c@r]ile Scripturei }i carii de slujba lui Dumnezeu }i ^ndreptarea vie]ii, s@
at$tea veacuri le-au p@zit, s$nt vr@jma}i se ameastece }i s@ se strice cu pierzetoare }i
numelui cre}tinesc }i lor mult le ajuta ca s@ ur$te gre}eale, }i, precum de adev@rul Lui,
acopere }i s@ }tearg@ c@r]ile prorocilor, care a}ea }i de bun@tatea }i de ^n]elepciunea
foarte mult ^i arat@ pre ei r@t@ci]i, ^ns@ }i ei Lui nu putem s@ ne ^ndoim. Au, doar@,
c@r]ile aceastea adev@rate le cunosc S. Scriptur@ ^n gre}eale }i ^n r@t@ciri

2
pierz@toare ne duce pre noi, pre carii Iar@ ce zic de Esdra }i-}i ^nchipuiesc cum
Dumnezeu au voit s@ ne ^nvea]e adev@rul }i c@ toate c@r]ile, la stricarea Ierusalimului }i
calea vie]ii? C@ ^ntru acest loc nu gr@im de a besearicii carea s-au f@cut de Navoho-
gre}eale mai mici, care nici credin]a, nici donosor, au ars easte tocma de nimic }i f@r@
viia]a cea bun@ nu o vat@m@. C@ ar fi trebuit de nici un temeiu. Au Ieremie, Iezechiil,
de pururea }i necurmat@ minune s@ fie ca s@ Daniil }i cei trei coconi nu cetea Sf$nta
nu s@ ^nt$mple vreo gre}eal@ }i mai mic@, Scriptur@? Au Zorovavel, carele au adus ^n
carea ori din neluarea-aminte a scriitorilor, Palestina pre cei robi]i }i au f@cut oltariu
ori din osibite scrisori sau dintr-alte pricini dup@ Leagea lui Moisi, nu au avut Cartea
au putut s@ se ^nt$mple. Drept aceaea, deaca Legii? Ce, c$nd Esdra ^naintea norodului au
parentesele, deaca ^ns@mn@rile ceale de la cetit Cartea a doao Legii, au atunci au
margini au ^ntrat ^n S. Scriptur@, deaca r$ndul alc@tuit el aceast@ carte? De unde, dar@, easte
vremilor aorea s@ veade turburat }i mutat, a}ea osibit graiu ^n Scripturi, deaca unul }i
ori pentru c@ mai ^nainte s@ spun unele acela}i au alc@tuit }i au scris toate c@r]ile
lucruri, ori pentru c@ s@ poftoresc, ci aceastea Scripturei? Drept aceaea, easte de r$s
nimic din ^ntregimea }i din cur@]eniia }i vreadnic@ b$rfirea celor ce zic cum c@ Esdra
adev@rul Sfintelor C@r]i nu scad. sau arhiereul Helchiia sau oricine altul au
%ns@ }i pricini cuvioase s$nt pentru care alc@tuit toate c@r]ile Sfintei Scripturi. Ci
s-au f@cut aceaste mut@ri, de s@ pot zice m@car de le-am ^ng@dui lor aceasta, ce ar
face, de vreame ce haractirii }i ^nsu}irile
mut@ri. C@ ceale ce mare ajutoriu aduc la
descoperirei dumnezeie}ti ^ntru acealea
m$ntuire mai ad$nc trebuie s@ se ^nfig@ ^n
str@lucesc, ori de cine fie alc@tuite? Dar cum
minte, ca s@ nu s@ fac@ sil@ adev@rului lor }i
c@ Moisi easte alc@tuitoriul }i scriitoriul celor
ca nu oamenii s@ zic@ c@ nu le-au putut }ti,
cinci c@r]i, care grecea}te s@ zic Pentateucos,
pentru aceaea de multe ori au fost lips@ s@
David al psalmilor, m@car a celor ce s@ scriu
se poftoreasc@. Parentesurile }i unele lucruri
supt numele lui, }i prorocii a c@r]ilor care
}i cuvinte dintr-un loc ^ntr-altul s-au mutat
numele lor au, easte lucru adeverit }i de
pentru mai bun@ ^n]eleagerea tuturor. Iar@ de
sinagoga jidovilor, }i de besearica
easte sau s@ pare a fi ^n vremi sau ^n locuri
cre}tineasc@, }i din ^nv@]@tura cea de pururea,
vreo osibire, aceasta arat@ cum c@ ceale ce care lucru mai pre larg ^l vom ar@ta c$nd
le-au scris scriitorii cei de Dumnezeu ^nsufla]i despre fie}tecare carte deosebi vom gr@i.
nu de la al]ii le-au ^mprumutat, ^ns@ osibirea {i cu adev@rat }i c@r]ile altor scriitori, carii
acestora lezne o ^mpac@ t@lm@citorii. nu au fost de la Dumnezeu ^nsufla]i, nu de
Iar@ ^n z@dar cearc@ cum au putut veni airea le }tim }i le creadem c@ s$nt ale acelor
aceaste c@r]i ^ntregi }i nestr@mutate p$n@ la ale c@rora nume poart@, f@r@ numai din
noi, de vreame ce Dumnezeu }tie }i poate consensul oamenilor celor ce pre vremile
p@zi facerea Sa, }i ^n multe chipuri au putut acealea c$nd s-au scris, sau cur$nd aproape,
aceasta s@ fie. C@, ^nt$iu, Sfintele C@r]i s-au au tr@it, carii cu o gur@ zic c@ s$nt aceale
pus ^n besearic@ }i cu bun@ paz@ s-au ]inut. scrisori ale acelora a c@rora nume poart@.
A levi]ilor detorie era ca s@ ^nvea]e pre norod A}ea c@r]ile lui Aristotil }i ale lui Platon
leagea }i s@ o ]ie, foarte cu mare grije }i luare zicem c@ s$nt ale lor, pentru c@ cei ce cur$nd
-aminte }i cu credin]@ s-au scris, nu era cu au fost dup@ ei le-au cunoscut }i le-au ]inut
putin]@ }i leagea oprea pre ei ori a adaoge, c@ au fost ale lor, cum ^nva]@ S. Augustin,
ori a sc@dea, f@r@ numai doar@ pentru t$l- cartea 31, Asupra lui Faustin, cap 6: „Nu de
cuirea de s-au f@cut aorea ceva aseamenea airea noi }i ^n c@r]ile p@g$ne}ti }tim pre
de la scriitori sfin]i }i de Dumnezeu ^nsufla]i, scriitori, f@r@ numai din consensul cel de
}i aceasta din porunca lui Dumnezeu. De ar ob}te }i din m@rturisirea celor ce au fost
fi ^ndr@znit cineva ^ntr-adins s@ str@mute ^nainte de noi. De unde }tiu oamenii c@ s$nt
aceaste c@r]i, ^ndat@ to]i ar fi n@v@lit asupra c@r]ile lui Platon, ale lui Aristotil, ale lui
lui }i ca pre un am@gitoriu }i ^n}el@toriu l-ar Ciceron, f@r@ numai din m@rturisirea cea de
fi pedepsit. Iar@ dup@ ^mp@r@]iia lui Solomon, pururea a vremilor care }ie}i }i-au urmat”.
fiind israilteanii ^n doao p@r]i osibi]i, de ar fi %ns@ ^ntr-acest loc mare price avem noi cu
ispitit o parte ceva a muta, ceaealalt@ parte ^nnoitorii. C@ ace}tia zic c@ trebuie s@
^ndat@ ar fi strigat. Cu mai mare nevoin]@ }i meargem la cea dinl@untru m@rturie a
cinste era jidovii c@tr@ Sfintele C@r]i dec$t Sf$ntului Duh }i la ^ns@}i Scripturile, }i din
^mprotiva poruncii lui Dumnezeu s@ ^n- eale s@ }tim cum c@ cu adev@rat cartea easte
dr@zneasc@ a le str@muta, at$tea c@r]i dumnezeiasc@. Ci niciodat@ pre aceia nu-i vor
pretutindinea ^mpr@}tiiate }i ^naintea ochilor face s@ creaz@ c@ Scriptura easte dumne-
tuturor puse }i ^n m$inile tuturor nicidecum zeiasc@, carii au ^ndoial@ de dumnezeirea
nu s-ar fi putut str@muta }i nimene s@ nu fie aceasta, p$n@ c$nd nu vor alerga la ^nv@]@tura
strigat ^mprotiv@. }i la judecata besearicii.

3
C@ nimene din singur@ Scriptura, dup@ ce au pururea }i necurmat@, au putut judeca cum
chemat pre Duhul Sf$nt, niciodat@ nu au c@ c@r]ile ceale deuterocanonice}ti s$nt
judecat care s$nt c@r]i canonice}ti. M@rturisim adev@rat dumnezeie}ti. M@car c@ doar@
noi c@ am$ndoao m@rturisirile, adec@ cea aceaste c@r]i ^n vremile ceale de la ^nceputul
dinl@untru, carea vine de la S. Duh, }i cea din besearicii nu pretutindinea au fost num@rate
afar@, carea easte consensul besearicii }i ^ntr@ ceale canonice}ti, ^ns@ aceastea de la
^nv@]@tura cea de pururea, trebuie ^mpreun@ jidovi au venit la cre}tini, }i cre}tinii pre
s@ se uneasc@. De lips@ easte ^nsuflarea acealea ca pre ni}te c@r]i de tot eresul }i de
Sf$ntului Duh, dar noi nu }tim aceaea f@r@ toat@ r@t@cirea slobode le-au priimit }i
numai c$nd s@ unea}te cu m@rturisirea cea folositoare le-au judecat ca s@ se ceteasc@ ^n
din afar@, a besearicii. Aceaste m@rturisiri nu besearici, spre ^nv@]@tura }i zidirea credin-
stric@ una pre alta, ci ^nt@rea}te, precum lu- cio}ilor.
mina cea fireasc@ cu carea osibim ce e Afar@ de aceasta, de la ^nceputul besearicii
adev@rat de ce nu e adev@rat, ^ndreptarea }i cre}tine}ti, mai to]i S. P@rin]i dintr-^nsele, ca
^nv@]@tura cea din afar@ nu o lap@d@, ci mai din ni}te c@r]i dumnezeie}ti, au luat }i au adus
v$rtos o poftea}te. m@rturiie, ba ^nc@ }i ^nsa}i toat@ besearica,
Ci zic ^mprotivnicii: „A}eadar@, cel mai ca ni}te c@r]i dumnezeie}ti, ^mpreun@ cu
de jos judec@ de cel mai de sus, }i credin]a cealealalte dumnezeie}ti Scripturi, au r$nduit
noastr@ despre c@r]ile canonice}ti mai pre s@ se ceteasc@ ^n besearic@, cum anume s@ va
urm@ raz@m@ ^n m@rturisirea besearicii, }i ar@ta unde s@ vor pune c@r]ile aceastea care
a}ea credin]a noastr@ despre Scripturi s@ zic deuterocanonice}ti.
omeneasc@ va fi, nu dumnezeiasc@”. C@r]ile Legii Vechi s$nt scrise de la aceia
Iar@ noi t@g@duim aceasta, }i nu bine s@ carii au fost m@rturii acelor ce au scris, cum
^nchie, c@ singur adev@rului dumnezeiesc, cum s$nt c@r]ile lui Moisi, a lui Iisus Navi, a lui
de la besearic@ ni s@ pune ^nainte, creadem, Esdra, sau de cei ce au fost foarte aproape de
}i aceaea}i ^ndreptare a creaderii avem carea vremile acealea ^n care s-au f@cut lucrurile
prorocii }i apostolii au avut, carii credin]a sa care le-au scris, precum toate alte istorice}ti
o r@z$ma ^ntru adev@rul dumnezeiesc cel c@r]i. Nici au putut fi alt lucru mai luminat
m@rturie a dumnezeie}tii descoperiri dec$t
descoperit lor. C$nd s@ face price despre vreo
at$tea }i a}ea de mari minuni care, ^naintea
carte, oare easte canoniceasc@, au ba,
norodului jidovesc, Moisi, Iisus Navi, Samuil
vreadnic@ de credin]@ dovedire }i m@rturie
}i prorocii le-au f@cut. %ns@ c@r]ile Legii Vechi
despre aceaea din consensul }i din judecata
^n osibite vremi s$nt scrise, ca cu lungimea
besearicii s@ ia. Aceasta easte p@zitoare
vremilor necredin]a norodului celui ^nd@r@tnic
credincioas@ am$nduror Testam$nturilor,
}i cu totul ^necat ^ntru lucrurile ceale v@zute
adec@ a leg@turii ceii dumnezeie}ti, carea ei
s@ se domoleasc@ prin minunile ceale multe
ca un odor s-au ^ncredin]at }i s-au dat s@ o
}i prin prorociile cu care adev@rurile ceale
p@zasc@. Pentru aceaea, frumos gr@ia}te S.
descoperite, }i mai v$rtos ceale ce era despre
Augustin, cartea 18, De cetate, cap 4:
venirea lui Mesie, s@ c@dea s@ se ^nt@reasc@.
„Scriitorii no}tri, ^ntru carii canonul Sfintelor
Ci aceasta pururea au purtat de grije
Scripturi s@ sf$r}ea}te }i s@ hot@rea}te, c$nd Dumnezeu, ca lucrurile pre aceale vremi s@
au scris acealea, nu pu]ini ^n }coale, cu se scrie ^n care s-au f@cut, sau cur$nd dup@
pricitoare ^ntreb@ri gr@itori, ci ^n ]arini }i ^n aceaea, c$nd ^nc@ s@ ]inea aminte. Drept
ora}e, cu cei ^nv@]a]i }i cu cei ne^nv@]a]i, aceaea, aceia le-au scris }i le-au priimit, carii
at$tea }i a}ea de multe noroade au crezut c@ acealea bine le-au }tiut, }i aceia la cei dup@
Dumnezeu lor sau prin ei au gr@it”. ei ca o mo}tenire scump@ le-au trimis.
Ci iar@}i cearc@ ^n ce chip au putut }ti be- Testam$ntul cel Vechiu cu necurmat@ tr@danie
searica c@ aceast@ carte easte dumnezeiasc@ a norodului jidovesc, precum cel Nou cu a
}i canoniceasc@, de vreame ce ceale ce s@ norodului cre}tinesc, au fost ]inut. C@r]ile
cuprind ^n Testam$ntul cel Vechiu a}ea depar- aceastea dec$t toate altele s$nt mai vechi,
te s$nt de vremile noastre, c$t nu s@ poate }ti, aceastea singure s$nt din toat@ vechimea, din
oare, acealea ^ntr-at$ta vreame ^ntregi }i care ^nv@]@m cuno}tin]a adev@ratului Dum-
limpezi au venit la noi? nezeu }i ^nchin@ciunea Lui cea adev@rat@. A-
R@spundem: prin ^nv@]@torii }i prin p@storii ceaste c@r]i norodul ^ntreg totdeauna ^ntru
c@rora s-au ^ncredin]at ^ndreptarea }i mare cinste le-au avut, c@ credea cum c@ ^ntru
^nv@]@tura credincio}ilor ni s-au f@cut noao acealea easte pus@ m@rirea }i fericirea nea-
aceasta cunoscut@. {i m@car de besearicii nu mului s@u. Acest unul norod au fost carele de
s@ fac noao descoperiri, ^ns@ pentru aceaea la ^nceputul s@u au cunoscut pre Dumnezeu,
poate }i dup@ mult@ vreame s@ cunoasc@ }i F@c@toriul ceriului }i a p@m$ntului. C@r]ile,
s@ }tie care s$nt adev@rate }i dumnezeie}ti care eghipteanii, haldeii }i elinii le ]inea
c@r]i, precum }i mai ^nainte au }tiut, dup@ ce dumnezeie}ti, cu vreame au perit, numai
lucrul cu deadinsul l-au cercat, }i din singuri jidovii temeiul legii }i al credin]ii sale,
paradosis, adec@ din tr@daniia cea de precum de la ^nceput l-au avut, l-au

4
]inut. %nc@ }i acum, mai ^n toate p@r]ile lumii le ^ntreb@ri ^nv@]ate, au ispitit ^n]elepciunea
r$sipi]i, ]in }i poart@ aceaste c@r]i, m@car c@ lor. Dup@ aceaea i-au trimis ^n ostrovul Faros,
aceaste c@r]i foarte luminat p@rtinesc carea era departe de la Alexandriia cale de
cre}tinilor. Ci despre dumnezeirea Scripturei, }eapte zile, unde f@r@ de ^nv@luial@ }i f@r@ de
p$n@ acum. S@ vedem acum oare ^n ce limb@ g$lceav@ s@ poat@ s@v$r}i t@lm@cirea Sfintei
s-au scris S. Scriptur@? Scripturi. Acolo, cum scrie S. Iustin, din
%n ce limb@ s-au scris S. Scriptur@? porunca ^mp@ratului, ca s@ cunoasc@
Zicem c@ Sf$nta Scriptur@ cea Veachie ^n adev@rul t@lm@cirei, fie}tecarele ^n osibit@
limba jidoveasc@ s-au scris, afar@ de
chilie au fost ^nchis }i, ^n }eaptezeci }i doao
pu]inteale c@r]i care grecea}te s-au scris. Cea
de zile ^n care au s@v$r}it t@lm@cirea, unul
Noao grecea}te s-au scris. C@ fiindc@ jidovii
cu altul n-au vorbit. Dup@ aceaea, ^mp@ratul,
osibit@ a sa limb@ avea, }i Dumnezeu prin
proroci lor le gr@ia, ^n limba jidoveasc@ carea chem$nd pre preo]ii }i pre boiarii jidove}ti
ei o ^n]elegea le gr@ia. Aceast@ limb@ jidovii (c@ foarte mul]i jidovi era ^n Eghipt) ca s@
p$n@ la vreamea robiei Vavilonului o au ]inut, judece oare bine }i cu credin]@ au t@lm@cit,
apoi, ^n robie fiind mesteca]i cu haldeii }i s-au aflat c@ to]i ^ntr-un chip }i tocma cu
supu}i lor, au priimit limba haldeiasc@. Dup@ acealea}i cuvinte au t@lm@cit, }i jidovii de
aceaea, Alexandru cel Mare, ^mp@ratul pre izvodul acela }i-au scris }ie Scriptura, iar@
grecilor, biruind pre Darie, ^mp@ratul per}ilor, izvodul cel de cei 72 de dascali t@lm@cit
toat@ Asiia o au supus ^mp@r@]iei grece}ti, }i ^mp@ratul ^n biblioteca sa l-au pus s@ se ]ie,
pre vreamea ^mp@ra]ilor grece}ti, carii ^n tot iar@ pre t@lm@citori, cu mari daruri d@ruindu-i,
chipul s@ nevoia s@ fac@ pre jidovi ca s@ i-au slobozit s@ mearg@ acas@.
vorbeasc@ grecea}te, jidovii, de nu tocma to]i, Aceast@ istorie nu cu mult mai t$rziu o au
dar cea mai mare parte, au priimit limba spus }i Aristovul, om jidov, ^n cartea 1, C@tr@
greceasc@. Pentru aceaea s@ zice c@ c@r]ile Ptolomeiu Filomitor, cap 4, dup@ aceaea Iosif
Sfintei Scripturi, ceale pre vreamea aceaea Flavie, ^n cartea 12, De lucrurile ceale vechi
scrise, grecea}te s-ar fi scris, nu jidovea}te. ale jidovilor, cap 2, Filo, ^n cartea 2, De viia]a
A}ea easte %n]elepciunea lui Solomon }i lui Moisi, Talmud }i mul]i rabini. %ntr@
c@r]ile Macaveilor.
cre}tini: S. Iustin Mucenicul; S. Ireneu, cartea
Testam$ntul cel Nou ^n limba greceasc@ s-au
3, Asupra eresurilor, cap 25; Tertulian, ^n
scris, care limb@ pre vremile acealea }i la r@s@rit
Apolog., cap 18; S. Climent Alexandreanul,
}i la apus de ob}te era. Vreau unii cum c@
Evangheliia Sf$ntului Mateiu }i Cartea Sf$n- ^n cartea 1, A Stromateon; S. Chiril Ierusa-
tului Pavel c@tr@ evrei ar fi scrise jidovea}te. limneanul, Catih. 4; Eusevie Ches@reanul,
Ci de s-au }i scris jidovea}te, care lucru deplin cartea 8, De g@tirea Evangheliei, cap 1; S.
nu s@ dovedea}te, izvodul cel jidovesc au perit Epifanie, De m@suri }i de cumpeni; S. Ioan
}i acum numai cel grecesc easte. Gur@ de Aur, Cuv. 4 ^n Facere; S. Augustin,
C@r]ile Legii Vechi, cu mul]i ani ^nainte de ^n cartea 2, De ^nv@]@tura cre}tineasc@, cap
venirea lui Hristos, de pre limba jidoveasc@ 14, }i ^n cartea 18, De cetat., cap 42; Teodo-
s-au t@lm@cit pre limba greceasc@, a c@riia ret, ^n Cuv$nt ^nainte la Cartea Psalmilor.
t@lm@ciri istorie o scrie Aristeiu, boiariu mare Iar@ unora mai dincoace li s@ pare cum c@
a lui Filadelf, ^mp@ratul Eghiptului, carele, aceast@ istorie nu ar fi fost a}ea, ci oricine
cum unii socotesc, ^nsu}i ca cel ce au fost de au t@lm@cit Sf$nta Scriptur@ de pre limba
fa]@ tot lucrul l-au v@zut. Acesta scrie c@ jidoveasc@ pre limba elineasc@, carea t@lm@-
^mp@ratul Eghiptului, Ptolomeiu Filadelf, cire cetindu-o }i ispitindu-o Sinedrionul,
c@ut$nd tot fealiul de c@r]i de pretutindinea adec@ s@borul cel mare al jidovilor, carea era
ca s@-}i ^mpodobeasc@ biblioteca sa la din 72 de oameni mai de frunte }i ^nv@]a]i, o
Alexandriia, Dimitrie Falereu, pre carele-l au aflat dreapt@ }i credincioas@ }i, ^nt@rindu-o,
puseas@ mai mare preste bibliotec@, l-au o au dat jidovilor carii grecea}te vorbea, ca
^ndemnat s@ trimi]@ la Eleazar, arhiereul
cu aceaea s@ se foloseasc@. Iar@ s-au zis
jidovilor, solie de cinste cu c@r]i }i cu daruri,
Bibliia celor }eaptezeci de dascali ai s@bo-
ca s@-i trimi]@ Sfintele C@r]i la el, ^mpreun@
rului, pentru c@ aceia o au adeverit.
cu b@rba]i ^n]elep]i }i ^nv@]a]i, carii s@ le poat@
t@lm@ci ^n limba elineasc@. Eleazar, cu cinste, Cearc@ unii s@ }tie, oare tot Testam$ntul
cum s@ cuvinea, priimind soliia ^mp@ratului cel Vechiu, care jidovea}te era scris, s-au
de la Eghipt, au adunat s@bor }i, din fie}tecare t@lm@cit cu acest prilej, au numai ceale cinci
neam aleg$nd }ease b@rba]i ^nv@]a]i, ^mpreun@ c@r]i ale lui Moisi. Ci cei mai mul]i }i mai
cu Sfintele C@r]i au trimis la ^mp@ratul ^n ^nv@]a]i zic c@ toat@ Scriptura jidoveasc@ o
Eghipt }eaptezeci }i doi de dascali, carii }i au t@lm@cit, m@car de s@ zice c@ Leagea o au
limba jidoveasc@ }i cea elineasc@ foarte bine t@lm@cit, c@ prin Leage s@ ^n]eleg toate c@r]ile
o }tiia. Scripturei care s$nt ^n canonul jidovesc. A}ea
%mp@ratul cu mare bucurie i-au priimit }i zic Iustin, Ireneu, Tertulian, Climent Alexan-
^n }eapte zile tot i-au osp@tat }i, puindu- dreanul, Eusevie, Teodoret.

5
Ci oricum s@ fie fost t@lm@cirea aceasta, %n c$te p@r]i s@ ^mp@r]ea}te S. Scriptur@?
aceasta cu adev@rat s@ }tie c@ s-au f@cut
cu mult mai ^nainte de venirea lui Hristos, C@r]ile Sfintei Scripturi mai ^nt$iu s@
aceasta o cetea jidovii carii s@ zicea eline}ti, ^mpart ^n doao p@r]i, precum }i mai ^nainte
pentru c@ elinea}te vorbea. Apostolii, m@rtu- s-au zis, adec@ ^n Testam$ntul cel Vechiu }i
riile care din Testam$ntul cel Vechiu le aduc, ^n cel Nou. Testam$ntul cel Vechiu cuprinde
dintr-aceast@ a celor }eaptezeci de dascali toate c@r]ile Legii Vechi, p$n@ la venirea lui
t@lm@cire o scriu. Aceasta besearica la s@boa- Hristos, care c@r]i ale Legii Vechi jidovii dup@
r@le a toat@ lumea o au cetit }i, ca dintru o num@rul slovelor sale doaozeci }i doao le
adev@rat@ S. Scriptur@, dogmele credin]ei num@ra, cum scrie S. Ieronim, ^n Cuv$ntul
le-au adeverit }i le-au ^nt@rit, aceasta S. P@rin]i ^nainte la Cartea %mp@ra]ilor, cu aceaste
o au cetit }i o au t$lcuit }i cu aceasta au cuvinte: „Cum c@ la jidovi s$nt doaozeci }i
adeverit }i au ^nt@rit ^nv@]@turile sale, aceasta doao de slove }i limba sirilor }i a haldeilor
toate neamurile cre}tine, la ^nceputul Legii m@rturisea}te” }.c., drept aceaea, cum
Noao, ca pre o adev@rat@ dumnezeiasc@ Scrip- doaozeci }i doao de slove s$nt }.c., a}ea }i
tur@ ^n limbile sale o au t@lm@cit, aceasta easte doaozeci }i doao de c@r]i s@ num@r@ }.c. }i
Scriptura carea toat@ besearica R@s@ritului a}ea s$nt a Legii Vechi doaozeci }i doao,
pururea o au ]inut }i ast@zi o ]ine. adec@:

I II III
A lui Moisi Ale prorocilor Ale aghiografilor
cinci opt noao
1. Facerea 1. Iisus Navi 1. Iov
2. Ie}irea 2. Judec@torii }i Rut 2. David sau Psalmii 150
3. Leviticul 3. Samuil sau 1 }i 2 a %mp@ra]ilor 3. Pildele lui Solomon
4. Numerii 4. A %mp@ra]ilor 3 }i 4 4. Eclisiastul
5. A doao Leage 5. Isaiia 5. C$nt@rile C$nt@rilor
6. Ieremiia 6. Daniil
7. Iezechiil 7. Paralipomena 1 }i 2
8. Doispr@zeace proroci 8. Esdra 1 }i 2
9. Estir.

Testam$ntul cel Nou cuprinde toate c@r]ile toate care s-au scris ^n Leagea lui Moisi }i ^n
Legii Noao, adec@ patru Evanghelii: de la proroci }i ^n Psalmi de mine”. %ntr@ ceale
Mateiu, de la Marcu, de la Luca, de la Ioan; Aghiografe ^n locul cel mai dint$iu jidovii
Faptele Apostolilor de S. Luca scrise; patru- punea Psalmii, }i mai de multe ori prin
spr@zeace c@r]i ale Sf$ntului Pavel: C@tr@ Psalmi ^n]elegea toate scripturile ceale
romani 1, C@tr@ corinteani 2, C@tr@ galateani Aghiografa. Iar@ S. Ioan Damaschin, De
1, C@tr@ efeseani 1, C@tr@ filipiseani 1, C@tr@ credin]a pravoslavnic@, cartea 4, cap 18, dup@
coloseani 1, C@tr@ tesaloneani 2, C@tr@ ce }i el aceasta m@rturisea}te, arat@ }i pricina
timoteiu 2, C@tr@ Tit 1, C@tr@ Filimon 1, C@tr@ pentru ce unele c@r]i le ^mpreun@ jidovii }i
evrei 1; }eapte c@r]i s@bornice}ti: a Sf$ntului din doao num@r@ una. Cuvintele lui
Iacov 1, a Sf$ntului Petru 2, a Sf$ntului Ioan Damaschin aceastea s$nt: „Cade-s@ a }ti cum
3, a Sf$ntului Iuda 1 }i Apocalipsul Sf$ntului c@ doaozeci }i doao de c@r]i s$nt ale Legii
Ioan Apostol. Vechi, adec@ at$tea c$te slove are limba
C@r]ile Legii Vechi jidovii ^n trei p@r]i le jidoveasc@. C@ jidovii doaozeci }i doao de
^mp@r]ea, dup@ cum m@rturisea}te }i S. slove au, dintru care cinci s@ ^ndoiesc, }i a}ea
Ieronim, ^n Cuv$ntul ^nainte la Cartea lui doaozeci }i }eapte s$nt. C@ ^ndoit@ easte
Daniil, unde a}ea gr@ia}te: „Aceasta zic, cum slova kaf }i mem }i nun }i pe }i sade. Dintru
c@ la jidovi Daniil nu s@ pune ^ntr@ proroci, carea s@ face ca }i c@r]ile doaozeci }i doao
ci ^ntr@ cei ce au scris Aghiografa; ^n trei p@r]i s@ se numere, ^ns@ s@ se afle doaozeci }i
toat@ Scriptura o ^mpart ei: ^n Leage, ^n }eapte, adec@ pentru c@ cinci s$nt ^ndoite,
Proroci }i Aghiografa”. De aceast@ ^mp@r]ire de vreame ce Cartea Rut cu Cartea
^ntr@ al]ii }i S. Epifanie pomenea}te, %mpro- Judec@torilor s@ ^mpreun@ }i o carte la jidovi
tiva eresurilor, cartea 1, eresul 29, cap 7, s@ num@r@. A}ijderea, }i ^nt$ia }i a doao Carte
unde a}ea scrie: „S@ cetesc la ei toat@ Leagea a %mp@ra]ilor o carte easte. {i a treia }i a
}i Prorocii }i Aghiografa, adec@ c@r]ile patra a %mp@ra]ilor o carte easte. {i ^nt$ia }i
acealea care cu stihuri s$nt osibite”. Aceast@ a doao Paralipomenon o carte easte, }i mai
^mp@r]al@ ^n trei p@r]i }i Domnul Hristos s@ pre urm@ ^nt$ia }i a doao a lui Esdra o carte
veade a o ^nsemna, c$nd ucenicilor, dup@ easte”. Dup@ aceaea, ^n patru p@r]i ^mp@r-
^nviiare, ^n foi}or le gr@ia (Luca 24, 44), ]ea}-te c@r]ile Legii Vechi }i zice: „%ntru
zic$nd: „S@ c@dea s@ se plineasc@ acest chip toate c@r]ile ^n patru Penta-

6
teuchi sau cinci c@r]i s@ ^nchiiaie, }i mai s$nt care istoriia }i ^nt$mplarea lucrurilor cuprind.
^nc@ alte doao, }i a}ea s$nt c@r]ile ceale A}ea s$nt ^n Testam$ntul cel Vechiu: Iisus
priimite ^n canon. A Legii cinci s$nt: Facerea, Navi, Judec@torii, Rut, patru c@r]i ale
Ie}irea, Leviticul, Numerii, A doao Leage. %mp@ra]ilor }i 2 Paralipomenon, Esdra,
Aceastea s$nt ceale dint$iu cinci c@r]i, care Neemiia, Iov, Estir, Iudit, Tovit }i 2 ale
}i Leage s@ numesc. Urmeaz@ apoi al doilea Macaveilor. %n Testam$ntul cel Nou s$nt
Pentateuc sau cinci c@r]i, care Grafia, adec@ Faptele Apostolilor. Aceastea s$nt toate
scrisori, }i de la unii Aghiografa, scrisori c@r]ile ceale adev@rate }i ghenuine ale S.
sfinte s@ numesc. Iar@ aceastea s$nt: Iisus Scripturi, care S. Soborniceasca }i
Navi, Judec@torii ^mpreun@ cu Rut, o carte, Apostoleasca besearic@ de Dumnezeu
a %mp@ra]ilor ^nt$ia }i a doao, o carte, }i a ^nsuflate le cunoa}te }i le ]ine. %ns@ m@car de
treia cu a patra, o carte. Ai al doilea Penta- s@ ^mpart ^ntr-acest chip c@r]ile S. Scripturi,
teuc, sau cinci c@r]i. Iar@ al treilea Pentateuc tot }i ^n C@r]ile Legii s@ afl@ prorocii,
s$nt c@r]ile ceale cu stihuri scrise, adec@ ^n]elepciune }i istorie, precum }i ^n ceale
Cartea lui Iov, Psaltirea, Pildele lui proroce}ti s@ afl@ porunci a Legii }i
Solomon, Eclisiastul }i C$nt@rile C$nt@rilor. ^n]elepciune }i istorie, }i ^n ceale de
Al patrulea Pentateuc cuprinde c@r]ile ^n]elepciune s@ afl@ porunci de a Legii, prorocii
prorocilor: cei doispr@zeace proroci, o car- }i istorii, }i ^n ceale istorice}ti s@ afl@ porunci
te, }i Isaiia, Ieremiia, Iezechiil, Daniil. La de a Legii, ^n]elepciune }i prorocii.
aceastea s@ adaog@ am$ndoao c@r]ile lui Despre ^n]elesul S. Scripturi.
Esdra, care ^ntru o carte s@ cuprind, }i Estir”. %ntru aceaste c@r]i ale S. Scripturi doao
Dintru aceastea ^nchiem cum c@ ^n fealiuri de ^n]eles s@ afl@, unul care s@ zice al
besearica jidoveasc@ mai ^nainte de slovei, sau dup@ slov@, care prin cuvinte s@
na}terea lui Hristos cu num@r hot@r$t au ^ns@mneaz@ }i s@ spune, altul misticesc sau
fost canonul sau catastihul scripturilor, duhovnicesc, care nu prin cuvinte, ci prin
care era din C@r]ile Legii, din ale prorocilor lucrurile care le ^ns@mneaz@ cuvintele s@ arat@,
}i din ceale aghiografe, din care c@r]i, ca c@ aceasta osibit are S. Scriptur@, ca ^ntru ea
din ni}te c@r]i de la Dumnezeu ^nsuflate, nu numai cuvintele, ci }i lucrurile alte lucruri
era slobod a aduce m@rturii ^n lucrurile s@ ^ns@mneaze. %n]@lesul cel dup@ slov@ }i
credin]ii. acesta easte de doao fealiuri. Unul easte
%ns@ acum, mai ales sholasticii, toate osibit, al slovei, c$nd cuv$ntul ^ntru ^ns@m-
c@r]ile Scripturii ^n patru p@r]i le ^mpart }i narea sa cea osibit@ sau proprie s@ ia, ca cum
zic c@ unele s$nt C@r]ile Legii, cum ^n easte la ^nceputul C@r]ii Facerii, unde s@ zice
Testam$ntul cel Vechiu s$nt ceale cinci c@ Dumnezeu ^n }ease zile au f@cut lumea.
c@r]i ale lui Moisi, adec@ Facerea, Ie}irea, Altul easte metaforicesc, adec@ mutat de la
Numerii, Leviticul, A doao Leage. %n ^n]elesul cel osibit, care easte dup@ slov@, la
Testam$ntul cel Nou s$nt ceale patru alt lucru a ^n]@leage, cum easte c$nd Hristos
Evanghelii: de la Mateiu, de la Marco, de zice de Sine c@ va }edea de-a dreapta Tat@lui,
la Luca, de la Ioan. c@ prin cuv$ntul dreaptei nu m$na cea dreapt@,
A doilea fealiu de c@r]i s$nt proroce}ti, care easte m@dulariu al trupului, ci cinstea }i
care mai cu sam@ prorocii cuprind. A}ea m@rirea cea ^ntocma cu a Tat@lui s@
s$nt ^n Testam$ntul cel Vechiu cei patru ^ns@mneaz@.
proroci mai mari, carii, pentru c@ mai mari 1. %n]@lesul cel misticesc easte de trei
c@r]i au scris, s@ chiiam@ mai mari }i s$nt fealiuri: alegoricesc, tropologhicesc }i
ace}tia: Isaiia, Ieremiia, Iezechiil }i Daniil. anagoghicesc, care ^n]@les din Evanghelie }i
Apoi cei doispr@zeace proroci mai mici, din scripturile apostolilor s@ poate culeage.
carii, pentru c@ mai pu]in au scris, s@ zic Alegoricesc s@ zice c$nd lucrurile ceale ce s-au
mici }i s$nt: Osie, Ioil, Amos, Avdie, Iona, f@cut ^n Leagea Veachie ^nchipuiesc pre ceale
Miheia, Naum, Avacum, Sofonie, Agheiu, ce era s@ fie ^n Leagea cea Noao, adec@ pre
Zaharie }i Malahie. A Testam$ntului cel besearica lui Hristos.
Nou easte Apocalipsul Sf$ntului Ioan. T$lcul alegoricesc ne-au ^nv@]at M$ntui-
Al treilea fealiu de c@r]i s$nt ceale toriul nostru, Mateiu, 17, 12, gr@ind de Merg@-
moralice}ti sau ^n]elep]e}ti, care ^nva]@ toriul %nainte: „Ilie au venit }i nu L-au
pre om ^n]elepciune }i ^ndreptarea n@ra- cunoscut pre D$nsul”. S. Pavel Apostolul ^n
vurilor. Aceastea ^n Testam$ntul cel Ve- multe locuri ^l are, dar@ mai ales ^n Cartea
chiu s$nt Psalmii, Pildele, Eclisiastul, c@tr@ galateani, cap 14, stih 22: „Scris easte
C$nt@rile C$nt@rilor, %n]elepciunea lui c@ Avraam doi feciori au avut }.c.”, c@ lucrul
Solomon }i a lui Iisus Sirah. %n Testa- ^n Leagea Veachie f@cut ^nchipuia}te pre cel
m$ntul cel Nou s$nt ceale patruspr@zeace ce era s@ fie ^n Leagea Noao, adec@ prin fiiul
c@r]i ale Sf$ntului Pavel }i ceale }eapte din slujnic@ s@ ^n]@leage Leagea Veachie, iar@
c@r]i s@bornice}ti a Sf$ntului Iacov, a prin fiiul din slobod@ Leagea Noao, carea easte
Sf$ntului Petru, a Sf$ntului Ioan }i a a lui Hristos. 1 Carte c@tr@ corint., cap 10,
Sf$ntului Iuda. stih 11, zice Apostolul: „Aceastea toate
Al patra fealiu de c@r]i s$nt istorice}ti, chipuri s-au t$mplat lor”.

7
2. %n]@lesul tropologhicesc easte acela care }i cu anevoie a s@ ^n]eleage, care lucru vine
ceale zise }i f@cute ^n Scripturi le ^ntoarce spre }i din ad$ncimea lucrurilor ce s@ cuprind
^ndreptarea vie]ii de acum }i a n@ravurilor, ^ntr-^nsa, }i aorea vine pentru c@, ^n limba
sau care ^ndrepteaz@ n@ravurile }i ^nva]@ pre aceaea ^n carea la ^nceput s-au fost scris }i
om cum s@ umble pre calea faptelor bune. pre vremile acealea c$nd s-au scris, a}ea au
Acest t$lc tropologhicesc ^nc@-l culeagem fost obiceaiu a vorbi. S. Ioan Gur@ de Aur,
din cuvintele M$ntuitoriului nostru, Mat. 12, Cuv$nt 44, ^n capul 23 a Evangheliei lui
stih 41-42, c$nd poc@in]a niniviteanilor }i Mateiu, arat@ pricinile pentru ce easte
venirea ^mp@r@teasii Austrului ca s@ aud@ pre ^ntunecat@ S. Scriptur@ }i zice: „Pricina
Solomon aduce ^nainte jidovilor, ^mput$nd ^ntunec@rii de multe fealiuri easte... %nt$iu,
necredin]a }i n@ravurile ceale reale a lor: pentru c@ Dumnezeu au vrut ca al]ii s@ fie
„B@rba]ii niniviteani s@ vor scula la judecat@
dascali, al]ii ucenici. Iar@ deaca to]i toate
cu neamul acesta }i-l vor osindi }.c.”. A}a
ar }ti, dascalul nu era de lips@, }i a}ea r$ndul
Apostolul, 1 C@tr@ corint., [10], stih 1, 3, 4,
lucrurilor ar fi turburat... Apoi, ^ntunecat@
5, istoriia evreilor carii ^n pustie au perit spre
easte cuno}tin]a adev@rului, ca nu cum s@
^ndreptarea n@ravurilor o ^ntocmea}te:
afl@ de folos s@ fie }i neb@gat@ ^n sam@. C@
„P@rin]ii no}tri to]i au trecut marea }.c.”, iar@
cap 9, stih 9 cuvintele de la 2 Leage, cap 25, neb@gat@ ^n sam@ easte deaca s@ ^n]eleage
stih 4: „S@ nu legi gura boului ce trier@”, spre de la aceia de la carii nici s@ iubea}te, nici
slujitorii Evangheliei le ^ntocmea}te. s@ p@zea}te. Drept aceaea, nu easte ascuns
3. %n]@lesul anagoghicesc acela easte, care adev@rul ^n Scripturi, ci easte ^ntunecat, nu
ne face s@ n@d@jduim f@g@duin]ele ceale ca s@ nu-l afle cei ce-l caut@, ci ca s@ nu-l
dumnezeie}ti }i ne r@dic@ la ceriu }i la fericirea afle cei ce nu voiesc s@-l caute, ca acelora
cea veacinic@. Prorocii, c$nd f@g@duiesc s@ fie spre m@rire carii ^l caut@, pentru c@
jidovilor crea}terea }i ^nmul]irea a tuturor l-au dorit }i l-au c@utat }i l-au aflat, iar@
bun@t@]ilor, adeaseori vestesc ^nainte tuturor acelora spre os$nd@, carii nu-l afl@, pentru
credincio}ilor dob$ndirea vie]ii de veaci. c@ nici l-au dorit, nici l-au c@utat, nici l-au
Apostolul C@tr@ evrei, cap 11: „P@m$ntul cel aflat”.
sf$nt care p@rin]ilor s-au f@g@duit spre *„Drept aceaea, toat@ Scriptura easte de *2 Tim.
f@g@duin]a m@ririi ceii viitoare ^ntocmea}te”. la Dumnezeu ^nsuflat@ }i foarte folositoare, 3, 16
Aorea tustreale ^n]@lesurile aceastea ^ntr-un pentru aceaea (s$nt cuvintele S. Ioan Da-
cuv$nt s@ afl@, cum easte ^n cuv$ntul acesta, maschin, cartea 4, De credin]a pravoslavnic@,
Ierusalim, care, afar@ de aceasta c@ ^ns@m- cap 18) foarte bine }i de folos m$ntuirei
neaz@ cetatea care era mitropoliia }i capul sufletelor easte a cerca Dumnezeie}tile
^mp@r@]iei jidovilor, aorea s@ pune ca s@ Scripturi”. C@* ca un pom s@dit l$ng@ *Psal.
^ns@mneaze }i ^nchipuia}te au besearica, au izvoar@le apelor, a}ea sufletul cel ad@pat cu 1, 3
sufletul omului, au ^mp@r@]iia ceriurilor. Dumnezeie}tile Scripturi s@ ^ngra}e }i rod
4. %n t$lcul Scripturii, dup@ slov@ easte copt, adec@ credin]a cea adev@rat@ rodea}te,
vestit S. Ieronim, ^n t$lcul alegoricesc }i }i pururea cu frunz@ vearde, adec@ cu fapte
anagoghicesc, Orighen }i Ambrosie, iar@ ^n lui Dumnezeu priimite s@ ^mpodobea}te.
t$lcul tropologhicesc, S. Ioan Gur@ de Aur }i
Aceasta aduc Sfintele Scripturi, ca }i la
S. Grigorie.
faptele ceale bune, }i la privirea cea curat@
5. Drept aceaea, nu trebuie asculta]i
s@ ne ^ntocmeasc@. C@ ^ntru acealea easte a
^nnoitorii, carii ^mprotiva vredniciei aposto-
afla }i ^ndemnare spre toat@ fapta bun@, }i
lului zic c@ numai un ^n]@les, a slovei, are
Scriptura }i acel ^n]@les easte tuturor cu- desm$ntare de c@tr@ tot lucrul r@u. Pentru
noscut, ^nc@ }i norodului celui ne^nv@]at. aceaea, de ne vom nevoi, mult@ ^nv@]@tur@
Pravoslavnicii ^n t$lcuirea locurilor acelora ne vom agonisi, c@ cu nevoin]a }i cu osteneala
care duhovnicea}te trebuie a le ^n]@leage nu }i cu darul d@t@toriului Dumnezeu toate s@
s@ s$rguiesc, c@ }tiu cum c@ Scriptura cu fac. C@ cel ce ceare ia, }i cel ce caut@ afl@, }i
^n]@lesul s@u cel adev@rat }i ghenuin au venit celui ce bate s@ va de}chide. Drept aceaea,
la besearic@, au s@boar@, au ^n]eleagerea cea s@ batem la preafrumoasa... %ns@ nu cu leane
dimpreun@ a S. P@rin]i }i tr@daniia. C$nd s@ batem, ci cu str@danie statornic@, ca s@
^n]@lesul misticesc easte firesc }i de lips@, nu ne ostenim b@t$nd, c@ a}ea }i noao ni se
dintru acela s@ pot aduce ^nt@riri spre va de}chide, deaca o dat@ }i mai de multe
dovedirea }i ar@tarea dogmelor credin]ii, iar@ ori vom ceti, }i de nu vom ^n]@leage ceale ce
nu c$nd numai dup@ voin]@ s@ g$ndea}te acel am cetit, s@ nu sl@bim, ci s@ r@m$nem ^ntru
t$lc, de nu s@ va g@si chiiar ^ntru alte locuri a acealea, s@ cuget@m }i s@ ^ntreb@m.
Scripturii. C@ zice:* „%ntreab@ pre tat@l t@u }i-]i *2 Leag.
Mai pre urm@, aducem aminte cum c@ S. va vesti ]ie }i pre mai-marii t@i }i-]i vor 32, 7
Scriptur@ ^ntr-unele locuri easte chiiar@ }i spune ]ie”, c@ nu a tuturor easte }tiin]a.
luminat@, iar@ ^ntr-alte locuri ^ntunecat@ Iar@ sf$ntul }i a toat@ lumea dasc@l,

8
Ioan Gur@ de Aur, ^n Cuv$ntul 3 de Lazar, va de}chide. Adu-]i aminte de famenul
a}ea gr@ia}te: „Ia cartea ^n m$n@, cetea}te ^mp@r@teasii etiopilor”. {i ^n Cuv$ntul 2 al
toat@ istoriia, }i ceale ce le ^n]elegi le ]ine capului 1 de la Mateiu, scrie: „Nu s$nt c@lu-
aminte, iar@ ceale ce s$nt ^ntunecate }i nu le g@r, zice, am muiare }i prunci }i port grije de
^n]elegi mai de multe ori le cetea}te. Iar@ cas@. C@ aceasta easte carea toate ca o boal@
deaca nici cu cetirea cea de multe ori nu vei le stric@, pentru c@ socoti]i cum c@ a ceti
afla ceaea ce zice, mergi la cel mai ^n]elept,
Sfintele Scripturi numai a c@lug@rilor detorie
mergi la ^nv@]@toriu, ^mp@rt@}ea}te cu ace}tia
easte, de vreame ce cu mult mai v$rtos voao
ceale ce s$nt scris@, arat@ mare nevoin]@ }i,
de va vedea Dumnezeu at$ta dor }i nevoin]@ dec$t lor easte de lips@ a le ceti. C@ cei ce
a sufletului t@u, nu va urgisi priveghiiarea }i petrec ^n mijloc }i ^n toat@ zioa s@ r@nesc au
nevoin]a ta, }i m@car de nici un om nu mai mare lips@ de leacuri”.
]-ar spune ceaea ce ^ntrebi, El %nsu}i ^]i {i aceastea acum de ajuns s@ fie.

9
%NS~MNAREA R#NDULUI
C~R[ILOR SFINTEI SCRIPTURI
LIST LIST
Facerea 1 Varuh 762
Ie}irea 52 Cartea trimis@ a Ieremiei 766
Levi]ii 92 C$ntarea celor trei prunci 768
Numeri 120 Esdra a treia 769
A doao Leage 157 %n]elepciunea lui Solomon 782
Iisus Navi 191 Iisus Sirah 795
Judec@torii 214 Istoriia Susanii 828
Rut 236 Istoriia b@laurului }i a lui Vil 830
A %mp@ra]ilor 1 239 A Macaveilor 1 832
A %mp@ra]ilor 2 269 2 857
A %mp@ra]ilor 3 293 3 875
A %mp@ra]ilor 4 321 Iosip 883
Paralipomenon 1 350 Rug@ciunea lui Manasi 893
Paralipomenon 2 375
Esdra 406 TESTAM#NTUL CEL NOU
Neemiia 415 List
Estir 428 Evangheliia de la Mateiu 1
Iov 437 de la Marco 32
Psaltirea 461 de la Luca 51
Pildele lui Solomon 518 de la Ioan 82
Eclisiastul 540 Faptele Apostolilor 108
C$ntarea C$nt@rilor 548 Cartea S. Pavel c@tr@ romani 135
Isaiia 552 C@tr@ corinteani 1 149
2 162
Ieremiia 595
C@tr@ galateani 171
Iezechiil 643
C@tr@ efeseani 176
Daniil 687
C@tr@ filipiseani 181
Osie 700
C@tr@ foloseani 184
Ioil 707
C@tr@ tesalonicheani 1 188
Amos 709 2 191
Avdiia 715 C@tr@ Timoteiu 1 193
Iona 716 2 197
Miheia 718 C@tr@ Tit 200
Naum 722 C@tr@ Filimon 202
Avacum 723 C@tr@ evrei 203
Sofoniia 725 Cartea S. Iacov 214
Agheu 727 A Sf$nt. Petru 1 218
Zahariia 729 2 222
Malahiia 736 A Sf$nt. Ioan 1 224
APOCRIFA 2,3 228
Tovit 740 A Sf$ntului Iuda 229
Iudit 749 Apocalipsul 231
%N CEALE CINCI C~R[I ALE LUI MOISI
Cuv$nt ^nainte
otdeauna }i pururea au ]inut }i tat Daniil Uetie, ^n Ar@tarea evanghe-
au ^nv@]at }i sinagoga jidovilor, liceasc@, prop. 4, cap 2.
}i besearica cre}tinilor, cum c@ Ci nici mutare sau stricare, ^ncai c$t
aceaste cinci c@r]i, care s@ e la fiin]a lucrului, nu au putut s@ se
numesc ale lui Moisi, adec@: Facerea, fac@ ^n c@r]ile lui Moisi, dintru aceasta
Ie}irea, Leviticul, Numerii, A doao s@ adevereaz@, c@ mai toate c@r]ile lui
Leage, s$nt cu adev@rat a lui Moisi }i Moisi s-au scris }i ^ntr-alte c@r]i, carea
de ^nsu}i Moisi scris@, c@ necurmat, ^n dup@ aceaea s-au f@cut, mai ales ^n
toate vremile, tot a lui Moisi s-au ]inut Psalmi, cum e ^n Psalmul 77, 104, 105,
a fi }i p$n@ la noi au ajuns. Aceasta }i 135.
cu m@rturii dinl@untru, adec@ din c@r]ile Ci }i f@r’de aceasta tot nu au putut s@
aceastea, }i cu m@rturii din afar@, adec@ se fac@ ^ntr-aceale c@r]i vreo str@mutare,
care al]ii din toat@ vreamea scrise ne-au a}ea ca s@ se bage ^n eale minuni care
l@sat, s@ adevereaz@. S$nt aceastea s@ nu fi fost. Aceasta lezne va priceape
foarte multe, dar@ noi aici nu mai tot cel ce }tie ^n c$t@ cinste totdeauna
pu]inteale vom aduce la mijloc. A}ea au fost c@r]ile aceastea la jidovi, c@ de
cetim ^n Cartea Ie}irii, cap 17, stih 14: ar fi ^ndr@znit cineva s@ fac@ aceasta
„{i au zis Domnul c@tr@ Moisi: «Scrie cur$nd dup@ moartea lui Moisi, c$nd
lucrul aceasta ^n carte...»”. {i cap 24, 2 ^nc@ tr@ia carii ^}i aducea aminte de
[4]: „{i au scris Moisi toate cuvintele aceaste lucruri, ^ndat@ ar fi strigat cineva
Domnului”. Acest lucru }i ^nsu}i }i s-ar fi dovedit ^n}@l@ciunea. Dup@
adev@rul carele easte Iisus Hristos aceaea, ^nmul]indu-s@ Scripturile, cine
m@rturisea}te la Ioan, cap 5, 46, a}ea ar fi putut face ca toate, preste tot
zic$nd: „De a]i creade lui Moisi, }i Mie p@m$ntul, ^ntru acealea}i lucruri }i
a]i creade, c@ de Mine au scris el”. ^ntr-un chip s@ le str@mute? Apoi, dup@
Aceast@ tr@danie }i ^nv@]@tur@ o ce s-au desp@r]it jidovii ^n doao
^nt@rea}te credin]a cea st@tornic@ }i de ^mp@r@]ii, a lui Iuda }i a lui Israil, de ar
pururea a neamului jidovesc, carii fi mutat ceva o ^mp@r@]ie, ceaealalt@ ar
aceaste cinci c@r]i pururea le-au ]inut fi strigat. A}ea, dup@ piiarderea
}i le ]in c@ s$nt adev@rate a lui Moisi, ^mp@r@]iei lui Israil, samarineanii, carii
pentru aceaea }i Iosip Flavie, ^n cartea au priimit c@r]ile lui Moisi }i era foarte
1, Asupra lui Apion, unde num@r@ c@r]ile ^mprotivnici jidovilor, ar fi strigat de ar
jidovilor, f@r@ de nici o ^ndoial@ zice: fi ispitit jidovii s@ fac@ vreo mutare ^n
„Dintr-aceastea cinci s$nt a lui Moisi,
c@r]ile lui Moisi, precum ar fi strigat }i
care cuprind }i legile }i urmarea
jidovii de ar fi f@cut samarineanii vreo
lucrurilor f@cute de la facerea lumii p$n@
mutare. Iar@ mai cu neputin]@ au fost a
la moartea lui”.
s@ str@muta dup@ ce c@r]ile lui Moisi
Iar@ aceast@ credin]@ a neamului
s-au t@lm@cit ^ntr-alte limbi.
jidovesc cu at$ta mai vreadnic@ easte
de crezut, cu c$t aici nu s@ cearc@ de La aceastea s@ poate adaoge }i m@rturiia lui
c@r]i, de care pu]in face a }ti sau a nu Iosip Flavie, carele a}ea scrie: „Fiindc@
}ti cine le-au scris, cum s@ ^nt$mpl@ ^n acum at$tea sute de ani au trecut }i
altele, ci de c@r]i care cuprind toat@ nimene nici nu au adaos ceva la eale,
relighiia }i leagea, anii }i toate lucrurile nici a scoate sau a muta ceva nu
ceale vechi, }i pentru aceaea ^n foarte au cutezat”. Ci despre aceastea
mare pre] s@ c@dea s@ fie }i au fost la vezi }i ceale ce s-au zis ^n cu-
ei. %nc@ }i istoriia cea din afar@ ^n- v$ntul ^nainte la toat@
t@rea}te lucrul acesta, c@ to]i scrii- Scriptura, unde s-au ar@-
torii cei din afar@ carii pomenesc tat cum c@ Scrip-
de neamul jidovilor zic c@ Moisi au tura nestr@mutat@
fost al jidovilor cel ^nt$iu puito- }i nev@t@mat@
riu de leage, carea dovedire foar- p$n@ la noi
te frumos }i luminat o au ar@- au venit.
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

CARTEA FACERII
ceast@ Carte s@ zice a Facerii, pentru c@ spune facerea ceriului }i a
p@m$ntului }i a tuturor lucrurilor }i a omului }i num@r@ na}terile de
la Adam, omul cel dint$iu, pre carele Dumnezeu l-au f@cut din p@m$nt,
}i ceale ce s-au ^nt$mplat p$n@ la ^ntrarea lui Israil ^n Eghipt.
Pre ce vreame s-au scris de Moisi aceast@ carte nu destul de bine s@ }tie.
Unii, cum }i Eusevie }i Teodorit, socotesc c@ s-ar fi
scris dup@ ie}irea lui Israil din Eghipt. Ci
oric$nd s-au scris, aceasta s@ }tie cu
bun@ sam@ c@ s-au scris de Moisi,
carele au fost pro-
r o c m a r e } i de la
Dumnezeu
^nsuflat.
DUMNEZEIASCA SCRIPTUR~ CEA VEACHIE
CARTEA FACERII
CAP 1
Despre zidirea lumii, osibirea }i podoaba f@pturilor, }i despre zidirea omului, c@ruia i-au supus Dumnezeu toate
care zidis@.

*Psalm 1.* ntru ^nceput (a) au f@cut Dum- adunat apa cea de supt ceriu ^ntru adun@rile
32, 6 nezeu ceriul }i p@m$ntul. sale }i s-au ar@tat uscatul.
135, 5 2. {i p@m$ntul era nev@zut }i 10. {i au numit Dumnezeu uscatul* *Psalm
Fapte netocmit, }i ^ntunearec era p@m$nt }i adun@rile apelor le-au numit 32, 7
14, 15 deasupra ad$ncului, }i Duhul lui Dumnezeu m@ri (d). {i au v@zut Dumnezeu c@ easte 88, 12
17, 24 s@ purta pre deasupra apei. bine. 133, 4
*Evrei 3. {i au zis Dumnezeu:* „S@ se fac@ 11. {i au zis Dumnezeu: „S@ r@sar@ p@m$n-
11, 3 lumin@!” {i s-au f@cut lumin@. tul iarb@ vearde, carea s@ samene s@m$n]@
4. {i au v@zut Dumnezeu lumina c@ easte dup@ fealiu }i dup@ asem@nare, }i lemn
bun@, }i au desp@r]it Dumnezeu ^ntre roditoriu, care s@ fac@ rod, c@ruia s@ fie
lumin@ }i ^ntre ^ntunearec (b). s@m$n]a lui ^ntr-^nsul, dup@ fealiu (e), pre
5. {i au numit Dumnezeu lumina ziuo, }i p@m$nt!” {i s-au f@cut a}ea.
^ntunearecul l-au numit noapte. {i s-au 12. {i au scos p@m$ntul iarb@ vearde, ca-
f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zi una rea sam@n@ s@m$n]@ dup@ fealiu }i dup@
(v). asem@nare, }i lemn roditoriu, care face rod,
6. {i au zis Dumnezeu: „S@ se fac@ t@rie a c@ruia s@m$n]a lui (j) ^ntr-^nsul, dup@ fea-
^ntre ap@ }i s@ fie desp@r]ind ap@ de ap@!”. liu, pre p@m$nt. {i au v@zut Dumnezeu c@
{i s-au f@cut a}ea. easte bine.
7. {i au f@cut Dumnezeu t@riia, }i au 13. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut dimi-
desp@r]it ^ntre apa carea era supt t@rie }i nea]@, zioa a treia.
*Psal. ^ntre apa* carea era deasupra t@riei. 14. {i au zis Dumnezeu:* „S@ se fac@ *Psalm
135, 6 8. {i au numit Dumnezeu t@riia (g) ceriu, lumin@tori ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumi- 135, 7
Ieremia }i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine, }i s-au neaze pre p@m$nt (dz), }i s@ despart@ ^ntre
10, 12 f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a zi }i ^ntre noapte. {i s@ fie (z) spre seamne
51, 15 doao. }i spre vremi }i spre zile }i spre ani.
Iov 9. {i au zis Dumnezeu: „S@ se adune apa 15. {i s@ fie spre luminare ^ntru t@riia
18, 4 cea de supt ceriu ^ntru o adunare }i s@ se ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt”. {i
arate uscatul!” {i s-au f@cut a}ea. {i s-au s-au f@cut a}ea.

1. (a) %ntru ^nceput, adec@, mai ^nainte de a riei ace}tiia au pus ap@, ca s@ st$mpere c@l-
face alte lucruri care s@ v@d. Sau la ^nceputul dura cea nesuferit@ a soarelui, }i aceasta
vremii. Sau cu cuv$ntul, adec@ prin Fiiul, Carele easte apa cea mai presus de ceriuri, de carea
easte Cuv$ntul lui Dumnezeu. 4. (b) %ntr@ lumin@ s@ zice ^n Psalm 148. 10. (d) Tot lacul }i toat@
}i ^ntr@ ^ntunearec, adec@ lumina de ^ntunearec. adunarea apelor s@ numesc m@ri. S. Ieronim.
A}ea }i ^n stih 7. 5. (v) %n limba jidoveasc@ nu s@ 11. (e) Bibliia greceasc@ cea de la Alexandriia
zice ^nt$iu, ^nt$ie, ci ^n loc de a zice ^nt$iu s@ are: dup@ fealiu }i dup@ asem@nare. 12. (j)
zice unul, }i ^n loc de ^nt$ie s@ zice una, precum Easte. 14. (dz) Bibliia cea de la Alexandriia
}i aici ar trebui s@ zicem: zioa ^nt$ie. 8. (g) are: s@ lumineaze pre p@m$nt }i s@ st@-
T@rie s@ zice aerul, v@zduhul, care easte p$neasc@ preste zi }i preste noapte; (z) {i s@
de la p@m$nt ^n sus c@tr@ ceriu p$n@ la apa fie seamne, care arat@ }i osibesc vremile,
cea deasupra, c@ Dumnezeu deasupra t@- zilele }i anii.
2 CARTEA FACERII CAP 1 {I 2
16. {i au f@cut Dumnezeu doi lumin@tori 31.* {i au v@zut Dumnezeu toate c$te au *Sira.
mari, lumin@toriul cel mai mare spre st@- f@cut, }i, iat@, (i) bune foarte. {i s-au f@cut 39, 21
p$nirea zilei, }i lumin@toriul cel mai mic sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a }easa. Marco
spre st@p$nirea nop]ii, }i stealele. 7, 37
17. {i i-au pus pre ei Dumnezeu ^ntru t@riia
ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt. CAP 2
18. {i s@ st@p$neasc@ preste zi }i preste
Dumnezeu, plinindu-{i lucrarea ^n }ease zile, sfin]ea}te
noapte, }i s@ despart@ ^ntr@ lumin@ }i ^ntr@ zioa a }eaptea, pre om ^l pune ^n raiul cel ^mfrumse]at
^ntunearec. {i au v@zut Dumnezeu c@ easte cu multe fealiuri de pomi roditori }i cu r$uri, c@ruia ^i
bine. face pre Eva din coasta lui ajutoriu }i r$nduia}te
19. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut dimi- c@s@toriia.
nea]@, zioa a patra. i s-au s@v$r}it ceriul }i p@m$n-
1.
20. {i au zis Dumnezeu: „S@ rodeasc@ apele
tul }i toat@ podoaba lor.
jig@nii cu suflete vii, }i pas@ri zbur@toare pre 2. {i au sf$r}it Dumnezeu ^n
p@m$nt supt t@riia ceriului!” {i s-au f@cut
zioa a }easa lucrurile Sale, care
a}ea.
au f@cut,* }i s-au odihnit ^n zioa a }eaptea *Ie}ir.
21. {i au f@cut Dumnezeu chi]ii cei mari }i
de toate lucrurile Sale, care au f@cut. 20, 11
tot sufletul jivinilor ce s@ t$r@sc, care le-au
rodit apele, dup@ fealiul lor, }i toat@ pas@rea 3. {i bine au cuv$ntat Dumnezeu zioa a 31, 12
zbur@toare, dup@ fealiu. {i au v@zut Dumne- }eaptea }i o au sfin]it (a) pre ea, c@ ^ntru 2 Leage
zeu c@ s$nt bune. aceaea s-au odihnit de toate lucrurile Sale, 5, 14
22. {i le-au blagoslovit Dumnezeu, zic$nd: care au ^nceput Dumnezeu a face. Evrei
„Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i; }i umple]i apele 4. Aceasta easte Cartea Facerii ceriului }i 4, 4
^n m@ri, }i ceale zbur@toare s@ se ^nmul]asc@ a p@m$ntului, c$nd s-au f@cut, ^n carea zi
pre p@m$nt!” au f@cut Domnul Dumnezeu ceriul }i p@-
23. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut dimi- m$ntul.
nea]@, zioa a cincea. 5. {i toat@ verdea]a ]arinei mai ^nainte de
24. {i au zis Dumnezeu: „S@ rodeasc@ p@- ce s-au f@cut pre p@m$nt, }i toat@ iarba
m$ntul suflet viu, dup@ fealiu, de ceale cu pa- ]arinei mai ^nainte de ce au r@s@rit, c@ nu
tru picioare }i de ceale ce s@ t$r@sc }i fieri pre ploas@ Dumnezeu pre p@m$nt, }i om nu era
p@m$nt, dup@ fealiu”. {i s-au f@cut a}ea. carele s@-l lucreaze pre d$nsul.
25. {i au f@cut Dumnezeu fierile p@m$ntu- 6. {i izvor ie}ea din p@m$nt }i ad@pa toat@
lui, dup@ fealiul lor, }i dobitoacele, dup@ fea- fa]a p@m$ntului.
liul lor, }i toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@- 7. {i au f@cut Dumnezeu pre om, ]@r$n@
m$nt, dup@ fealiul lor. {i au v@zut Dumne- lu$nd din p@m$nt, }i au suflat ^n fa]a lui su-
zeu c@ s$nt bune. flare de viia]@,* }i s-au f@cut omul ^n suflet *1 Cor.
*Jos 26. {i au zis Dumnezeu: „S@ facem om* viu. 13 [15], 45
5, 1 dup@ chipul Nostru }i dup@ asem@nare, }i
8. {i au s@dit Dumnezeu raiu (b) ^n Edem,
9, 6 s@ st@p$neasc@ pe}tii m@rii }i pas@rile
c@tr@ r@s@rit, }i au pus acolo pre omul pre
ceriului }i dobitoacele }i tot p@m$ntul }i
carele l-au f@cut.
toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt”.
9. {i (v) au f@cut Dumnezeu s@ r@sar@ ^nc@
*Cori. 27. {i au f@cut Dumnezeu pre om,* dup@
din p@m$nt tot lemnul frumos la vedeare
11, 7 chipul Lui. Dumnezeu l-au f@cut pre d$nsul,*
b@rbat }i muiare i-au f@cut pre ei. }i bun la m$ncare, }i pomul vie]ii ^n mij-
Colos.
3, 10 28. {i bine i-au cuv$ntat pre ei Dumnezeu, locul raiului, }i pomul }tiin]ii binelui }i a
*%n]el. zic$nd:* „Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i r@ului.
2, 23 p@m$ntul, }i-l st@p$ni]i pre el, }i st@p$ni]i 10. {i r$u ie}ea din Edem, ca s@ ude raiul,
*Sirah pe}tii m@rii }i pas@rile ceriului }i toate care de acolo s@ ^mparte ^n patru r$uri (g).
17, 1 dobitoacele }i tot p@m$ntul }i toate jivinile 11. Numele unuia Fison, acesta ^ncungiur@
Mat. care s@ t$r@sc pre p@m$nt”. tot p@m$ntul Evilatului, acolo easte aur.
19, 4 29. {i au zis Dumnezeu: „Iat@, am dat voao 12. {i aurul p@m$ntului aceluia easte bun,
Jos toat@ iarba ce face s@m$n]@ de s@m@nat, }i acolo easte rubin }i piatr@ vearde.
8, 17 carea easte deasupra a tot p@m$ntul, }i tot
9, 1 lemnul care are ^ntru sine rod cu s@m$n]@* 31. (i) Era. 3. (a) O au sfin]it, adec@ o au ales, o
*Jos de s@m@nat; va fi voao de m$ncare. au osibit, ca s@ fie sf$nt@, ^ntru carea s@ nu s@
9, 3 30. {i tuturor fierilor p@m$ntului }i tuturor lucre ceale p@m$nte}ti, ci ceale sfinte. 8. (b) %n
pas@rilor ceriului }i tuturor jivinilor ce s@ grecie easte gr@din@ ^n loc de raiu, a}ea }i mai
t$r@sc pre p@m$nt, care au ^n sine suflet viu, jos. 9. (v) %n jidovie easte: }i f@cus@ Dumnezeu,
}i toat@ iarba vearde de m$ncare”. {i s-au ca s@ r@sar@ din p@m$nt tot lemnul frumos. 10.
f@cut a}ea. (g) %n grecie ^n loc de r$uri easte ^ncep@turi.
CARTEA FACERII CAP 2 {I 3 3

13. {i numele r$ului celui de al doilea, Gheon, m$nca]i din tot pomul raiului?”
acesta ^ncungiur@ tot p@m$ntul Etiopiei. 2. {i au zis muiarea c@tr@ }earpe: „Din rodul
14. {i r$ul cel de al treilea, Tigru, acesta pomilor raiului m$nc@m.
mearge ^mprotiva asirilor. {i r$ul al patrulea, 3. Iar@ din rodul pomului care easte ^n
Efrat. mijlocul raiului au zis Dumnezeu: «S@ nu
15. {i au luat Domnul Dumnezeu pre omul, m$nca]i dintr-^nsul, nici s@ v@ atinge]i de
pre carele l-au f@cut, }i l-au pus ^n raiul d$nsul, ca s@ nu muri]i»”.
desf@t@rii, s@-l lucreaze }i s@-l p@zeasc@. 4. {i au zis }earpele c@tr@ muiare:* „Nu ve]i *2 Cor.
16. {i au poruncit Domnul Dumnezeu lui muri cu moarte. 11, 3
Adam, zic$nd: „Din tot pomul, care easte ^n 5. C@ }tie Dumnezeu c@, ori ^n ce zi ve]i
raiu, s@ m@n$nce m$ncare. m$nca dintr-^nsul, s@ vor de}chide ochii vo}tri
17. Iar@ din pomul }tiin]ii binelui }i a r@ului }i ve]i fi ca ni}te dumnezei cunosc$nd binele
s@ nu m$nca]i, c@, ori ^n ce zi ve]i m$nca }i r@ul”.
dintr-^nsul, cu moarte ve]i muri”. 6. {i au v@zut muiarea c@ bun easte pomul
18. {i au zis Domnul Dumnezeu: „Nu easte la m$ncare }i pl@cut ochilor la vedeare, }i
bine s@ fie omul singur, s@ facem lui ajutoriu cum c@ frumos easte a cunoa}te }i, lu$nd din
aseamenea lui”. rodul lui,* au m$ncat }i au dat }i b@rbatului *Tim.
19. {i au f@cut Dumnezeu ^nc@ din p@m$nt s@u, }i au m$ncat cu d$nsa. 2, 14
toate fierile ]arinii }i toate pas@rile ceriului 7. {i s-au de}chis ochii (a) am$nduror, }i
au cunoscut c@ era goli, }i au cusut frunze de
(d), }i le-au adus la Adam s@ vaz@ ce nume le
smochin, }i }i-au f@cut acoperem$nturi
va pune, }i tot sufletul viu ce l-au numit
^mpregiurul trupului.
Adam, acesta easte numele lui.
8. {i au auzit glasul Domnului Dumnezeu
20. {i au pus Adam nume tuturor dobitoa-
umbl$nd ^n raiu dup@ amiiaz@zi, }i s-au
celor }i tuturor paserilor ceriului }i tuturor
ascuns Adam }i muiarea lui de fa]a Domnului
fierilor p@m$ntului (e), iar@ lui Adam nu s-au
Dumnezeu ^ntre pomii raiului (b).
aflat ajutoriu aseamenea lui.
9. {i au strigat Domnul Dumnezeu pre
21. {i au pus (j) Dumnezeu somn ^n Adam }i
Adam }i au zis lui: „Adame, unde e}ti?”
au adormit, }i au luat o coast@ dintru ale lui 10. Iar@ el au zis Lui: „Glasul T@u am auzit
}i au plinit cu carne ^n locul ei. umbl$nd prin raiu }i m-am temut, c@ gol s$nt,
22. {i au f@cut Dumnezeu coasta, carea o }i m-am ascuns”.
au luat din Adam, muiare, }i o au adus pre 11. {i au zis Dumnezeu lui: „Cine ]-au spus
ea la Adam. ]ie c@ e}ti gol? De nu din pomul din carele
*1 Cor. 23. {i au zis Adam:* „Acesta acum (dz) easte ]-am poruncit ]ie singur s@ nu m$nci, dintru
11, 9 os din oasele meale }i carne din carnea mea, acela ai m$ncat”.
*Mate. aceasta s@ va chema muiare, pentru c@ din 12. {i au zis Adam: „Muiarea care mi-ai dat
19, 5 b@rbatul s@u s-au luat. s@ fie cu mine, aceaea mi-au dat din pom }i
Marco 24.* Pentru aceaea (z), va l@sa omul pre tat@l am m$ncat”.
10, 7 s@u }i pre mum@-sa }i s@ va lipi de muiarea 13. {i au zis Domnul Dumnezeu muierii (v):
**Efese. sa** }i vor fi am$ndoi un trup (i)”. „C@ci ai f@cut aceasta?” {i au zis muiarea:
5, 31 25. {i era am$ndoi goli, }i Adam }i muiarea „{earpele m-au am@git }i am m$ncat”.
1 Cori. lui, }i nu s@ ru}ina. 14. {i au zis Domnul Dumnezeu }arpelui:
6, 16 „Pentru c@ ai f@cut aceasta, bl@st@mat (g) tu
CAP 3
din toate dobitoacele }i din toate fierile
Prin vicleniia }earpelui, str@mo}ii calc@ porunca Dom- p@m$ntului, pre pieptul t@u }i pre p$ntece te
nului. Mesiia lumii s@ f@g@duia}te }i, spuindu-s@ fie}te- vei t$r^, }i p@m$nt vei m$nca ^n toate zilele
c@ruia pedeapsa, s@ gonesc din raiu. vie]ii tale.
1. ar@ }earpele era mai 15. {i vr@jm@}ie voiu pune ^ntr@ tine }i ^ntr@
^n]@lept dec$t toate fierile ceale muiare, }i ^ntr@ s@m$n]a ta }i ^ntr@ s@m$n]a
de pre p@m$nt, care ei. Acela va p@zi capul t@u, }i tu vei p@zi
le-au f@cut Domnul Dum- c@lc$iul lui (d)”.
nezeu, }i au zis }earpele c@tr@ muia- 16. {i muierii au zis: „%nmul]ind voiu
re: „Ce easte, c@ au zis Dumnezeu s@ nu ^nmul]i n@cazurile tale }i suspinul t@u, ^n

19. (d) %n jidovie stihul acesta a}ea easte: {i dup@ 7. (a) Nu de ochii cei trupe}ti, ci de priceaperea
ce au f@cut Dumnezeu din p@m$nt toate fierile min]ii, Sf$ntul Ioan Gur@ de Aur. 8. (b) %n mijlocul
p@m$ntului }i toate pas@rile ceriului, le-au adus la pomilor raiului, easte ^n grecie. 13. (v) %n grecie
Adam. 20. (e) Grece.: ]arinii. 21. (j) Grece.: {i au easte: ce ai f@cut; ^n jidovie easte: ce easte aceasta
slobozit Dumnezeu somn. 23. (dz) Jido.: de ast@ ce ai f@cut. 14. (g) S@ fii. 15. (d) {i ^ntr@ s@m$n]a ei,
dat@. 24. (z) Pentru aceast@ pricin@; (i) Grece.: spre adec@ ^ntr@ Cel ce S@ va na}te din s@m$n]a ei, Carele
un trup, adec@ ^n traiul c@s@toriei, sau precum unii easte Mesiia, Hristos R@scump@r@toriul, Acela va
zic na}terea de prunci. p@zi capul t@u.
4 CARTEA FACERII CAP 3 {I 4
dureri vei na}te fii, }i la b@rbatul t@u spre darurile lui.
*1 Cor. ^ntoarcerea ta,* }i el te va st@p$ni”. 5. Iar@ spre Cain }i spre jertvele lui nu s-au
14, 34 17. Iar@ lui Adam au zis: „Pentru c@ ai uitat, (b) }i s-au ^ntristat Cain foarte }i s-au
ascultat glasul muierii tale }i ai m$ncat din m$hnit fa]a lui (v).
pomul care ]-am poruncit ]ie ca dintru acela 6. {i au zis Domnul Dumnezeu lui Cain:
s$ngur s@ nu m$nci, dintru acela ai m$ncat, „Pentru ce te-ai ^ntristat }i pentru ce s-au
bl@st@mat p@m$ntul ^ntru lucrurile tale, ^ntru m$hnit fa]a ta?
n@cazuri vei m$nca dintr-^nsul ^n toate zilele 7. Au nu de vei aduce drept, iar@ nu vei
vie]ii tale! ^mp@r]i drept, ai p@c@tuit? Taci, la tine ^ntoar-
18. Spini }i p@l@mid@ va r@s@ri ]ie }i vei cerea lui (g), }i tu-l vei st@p$ni pre acela”.
m$nca iarba p@m$ntului. 8. {i au zis Cain c@tr@ Avel, fratele s@u: „S@
19. %n sudoarea fea]ii tale vei m$nca p$inea
ie}im ^n c$mp”. {i au fost c$nd era ei ^n
ta, p$n@ te vei ^ntoarce ^n p@m$nt, din care
c$mp, s-au sculat Cain asupra fratelui s@u
e}ti luoat, c@ p@m$nt e}ti }i ^n p@m$nt te vei
Avel* }i l-au omor$t pre el. *%n]ele.
^ntoarce”.
9. {i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Cain: 10, 13 [3]
20. {i au chemat Adam numele muierii sale
„Unde easte Avel, fratele t@u?” {i au zis: „Nu Mateiu
Viia]@, pentru c@ ea easte mum@ tuturor celor
vii. }tiu, au doar@ p@zitoriu fratelui mieu s$nt eu?” 23, 35
21. {i au f@cut Domnul Dumnezeu lui Adam 10. {i au zis Domnul: „C@ci ai f@cut aceasta? 1 Ioan
}i muierii lui ^mbr@c@minte de piiale }i i-au Glasul s$ngelui fratelui t@u strig@ c@tr@ Mine 3, 12
^mbr@cat pre ei. din p@m$nt. Iuda
22. {i au zis Dumnezeu: „Iat@, Adam s-au 11. {i acum bl@st@mat (d) tu de pre p@m$ntul 11
f@cut ca unul din noi cunosc$nd binele }i r@ul, care au de}chis gura sa s@ priimeasc@ s$ngele
}i acum, ca nu cumva s@-}i tinz@ m$na sa }i fratelui t@u din m$na ta!
s@ ia din pomul vie]ii }i s@ m@n$nce, }i s@ 12. C$nd vei lucra p@m$ntul, nu va adaoge
tr@iasc@ ^n veaci”. a da ]ie putearea sa (e), gem$nd }i tr@mur$nd
23. L-au scos pre el Domnul Dumnezeu din vei fi pre p@m$nt”.
raiul desf@t@rii, ca s@ lucreaze p@m$ntul din 13. {i au zis Cain c@tr@ Domnul: „Mai mare
care s-au luoat. easte vina mea (j) dec$t a s@ ierta mie.
24. {i au scos Domnul Dumnezeu afar@ pre 14. De m@ sco]i ast@zi de pre fa]a p@m$n-
Adam }i l-au pus pre el ^n preajma raiului tului, }i de la fa]a Ta m@ voiu ascunde }i voiu
desf@t@rii }i au pus heruvimi }i sabie de foc fi gem$nd }i tr@mur$nd pre p@m$nt, }i va fi
^nv$rtitoare ca s@ p@zasc@ calea pomului tot cel ce m@ va afla m@ va omor^”.
vie]ii. 15. {i au zis lui Domnul Dumnezeu: „Nu
CAP 4 a}ea, tot cel ce va omor^ pre Cain, de }eapte
ori s@ va pedepsi (dz)”. {i au pus Domnul
Cunosc$nd Adam pre Eva, na}te pre Cain }i pre
Dumnezeu s@mn lui Cain, ca s@ nu-l omoar@
Avel. Cain ucide pre fratele s@u Avel }i, de la
Dumnezeu pedepsit }i pribeag fiind, au n@scut pre
oricine-l va afla pre el.
Enos, ci }i Adam au n@scut pre Sit, c@ruia i s-au 16. {i au ie}it Cain de la fa]a lui Dumnezeu,
n@scut Enos. }i au l@cuit ^n p@m$ntul Naid, ^n preajma
1. ar@ Adam au cunoscut pre Eva, Edemului.
muiarea sa, }i, lu$nd ea ^n 17. {i au cunoscut Cain pre muiarea sa, }i
p$ntece, au n@scut pre Cain }i lu$nd ^n p$ntece au n@scut pre Enoh, }i au
au zis: „Dob$ndit-am om prin zidit cetate, }i au chemat cetatea pre numele
Dumnezeu (a)”. fiiului s@u, Enoh.
2. {i au mai n@scut pre Avel, fratele lui, }i 18. {i s-au n@scut lui Enoh Gaidad, }i Gai-
au fost Avel p@storiu de oi, iar@ Cain au fost dad au n@scut pre Maleleil, }i Maleleil au
lucr@toriu de p@m$nt. n@scut pre Matusal, }i Matusal au n@scut pre
3. {i au fost dup@ c$teva zile, au adus Cain Lameh.
din rodurile p@m$ntului jertv@ lui Dumnezeu.
*Iov 4.* {i au adus }i Avel din ceale ^nt$iu 11. (d) Vei fi. 12. (e) Putearea sa, adec@: gr@simea
1, 14 n@scute ale oilor sale }i din gr@simea lor, sa, rodul s@u. 13. (j) Jidov.: f@rdeleagea mea. 15.
}i au c@utat Dumnezeu spre Avel }i (dz) Jidov.: de }eapte ori s@ va pedepsi. Grece. :
}eapte izb$nde va dezlega, va pl@ti, sau }eapte
1. (a) %n jidovie easte: dob$ndit-am om de la izb$nde va lua, adec@, de }eapte ori s@ va face
Domnul. 5. (b) Adec@, i-au f@cut pre ei s@ asupra aceluia izb$nd@, r@spl@tire. S. Ioan Gur@
cunoasc@ cum c@ voia aceluia ^i place, iar@ de Aur zice: „Cel ce va cerca s@ te omoar@ pre
nemul]@mirea acestuia o lap@d@. S. Ioan Gur@ tine s@ va face vinovat de }eapte pedeapse foarte
de Aur; (v) %n grecie: }i au c@zut fa]a lui, adec@ mari”. {eapte, adec@ multe, c@ }eapte ^n loc de
de sup@rare i s-au mutat fa]a. 7. (g) %ntoarcerea multe s@ pune ^n Scriptur@, cum easte: cea
lui, adec@, a p@catului. stearp@ au n@scut }eapte, adec@ mul]i.
CARTEA FACERII CAP 4 {I 5 5

19. {i }-au luoat Lameh doao muieri (z), 9. {i au tr@it Enos ani o sut@ }i noaozeci, }i
numele uniia, Ada, }i numele ceiialalte, Sela. au n@scut pre Cainan.
20. {i au n@scut Ada pre Iovil; acesta au fost 10. {i au tr@it Enos, dup@ ce au n@scut pre
tat@ hr@nitorilor de dobitoace, carii l@cuiesc Cainan, ani }eapte sute }i cincispr@zeace, }i
^n colibi. au n@scut fii }i feate.
21. {i numele fratelui lui, Iuval; acesta au 11. {i au fost toate zilele lui Enos ani noao
fost care au izvodit canonul }i al@uta (i). sute }i cinci, }i au murit.
22. Iar@ Sela, }i ea au n@scut pre Tovel, }i 12. {i au tr@it Cainan ani o sut@ }i }eaptezeci,
au fost b@t@toriu cu ciocane, faur de aram@ }i au n@scut pre Maleleil.
}i de fier. Iar@ sora lui Tovel, Noema. 13. {i au tr@it Cainan, dup@ ce au n@scut
23. {i au zis Lameh muierilor sale, Adei }i pre Maleleil, ani }eapte sute }i patruzeci, }i
Selei: „Asculta]i glasul mieu, muierile lui au n@scut fii }i feate.
Lameh, b@ga]i ^n urechi cuvintele meale, c@ 14. {i au fost toate zilele lui Cainan ani noao
b@rbat am omor$t spre ran@ mie, }i t$n@r spre sute }i zeace.
v$n@tare mie. 15. {i au tr@it Maleleil ani o sut@ }i }easezeci
24. C@ de }eapte ori s-au izb$ndit despre }i cinci, }i au n@scut pre Iared.
Cain, iar@ despre Lameh de }eaptezeci de ori 16. {i au tr@it Maleleil, dup@ ce au n@scut
}eapte”. pre Iared, ani }eapte sute }i treizeci, }i au
25. {i au cunoscut Adam pre Eva, muiarea n@scut feciori }i feate.
sa, }i lu$nd ea ^n p$ntece au n@scut fiiu,
17. {i au fost toate zilele lui Maleleil ani
}i au chemat numele lui Sit, zic$nd: „C@
opt sute }i noaozeci }i cinci, }i au murit.
mi-au r$dicat mie Dumnezeu alt@ s@m$n]@
18. {i au tr@it Iared ani o sut@ }i }asezeci }i
^n locul lui Avel, pre carele l-au omor$t
doi, }i au n@scut pre Enoh.
Cain”.
19. {i au tr@it Iared, dup@ ce au n@scut pre
26. {i lui Sit s-au n@scut fiiu, }i au chemat
Enoh, ani opt sute, }i au n@scut fii }i feate.
numele lui Enos, acesta au n@d@jduit a chema
20. {i au fost toate zilele lui Iared ani noao
numele Domnului Dumnezeu.
sute }easezeci }i doi, }i au murit.
21. {i au tr@it Enoh ani o sut@ }easezeci }i
CAP 5
cinci, }i au n@scut pre Matusal.
S@ spun na}terile sau neamurile lui Adam }i a celor dup@ 22. {i bine au pl@cut Enoh lui Dumnezeu,* *Sira.
el, prin Sit, }i anii vie]ii lor, p$n@ la Noe. }i, dup@ ce au n@scut pre Matusal, au tr@it 44, 16
1. ceasta easte Cartea Facerii oa- doao sute de ani, }i au n@scut feciori }i feate. Evrei
menilor, ^n carea zi au f@cut 23. {i au fost toate zilele lui Enoh ani trei 11, 5
*Sus Dumnezeu pre Adam,* dup@ sute }eas@zeci }i cinci.
1, 26 chipul lui Dumnezeu l-au f@cut 24. {i bine au pl@cut Enoh lui Dumnezeu, }i
Jos pre el. nu s-au aflat, pentru c@ l-au mutat pre d$nsul
9, 6 2. B@rbat }i muiare i-au f@cut pre ei }i bine Dumnezeu.
%n]el. i-au cuv$ntat, }i au chemat numele lui Adam, 25. {i au tr@it Matusal ani o sut@ optzeci }i
2, 23 ^n zioa ^n carea i-au f@cut pre ei. }eapte, }i au n@scut pre Lameh.
Sirah 3. {i au tr@it Adam doao sute }i treizeci de 26. {i au tr@it Matusal, dup@ ce au n@scut
17, 1 ani, }i au n@scut dup@ chipul s@u }i dup@ pre Lameh, ani }eapte sute optzeci }i doi, }i
asem@narea sa, }i au numit numele lui Sit. au n@scut fii }i feate.
*Paral. 4. {i au fost zilele lui Adam, care le-au tr@it* 27. {i au fost toate zilele lui Matusal, care
1, 1 dup@ ce au n@scut pre Sit, ani }eapte sute, }i
au tr@it ani noao sute }as@zeci }i noao, }i au
au n@scut fii }i feate.
murit.
5. {i au fost toate zilele lui Adam, care le-au
28. {i au tr@it Lameh ani o sut@ optz@ci }i
tr@it, noao sute }i treizeci de ani, }i au murit.
opt, }i au n@scut fiiu.
6. {i au tr@it Sit ani doao sute (a) }i cinci,
29. {i au chemat numele lui Noe, zic$nd:
}i au n@scut pre Enos.
„Acesta va face s@ odihnim de lucrurile
7. {i au tr@it Sit, dup@ ce au n@scut pre
noastre }i de n@cazurile m$nilor noastre, }i
Enos, ani }eapte sute }i }eapte, }i au n@scut
de p@m$ntul care l-au bl@st@mat Domnul
fii }i feate.
Dumnezeu”.
8. {i au fost toate zilele lui Sit ani noao
30. {i au tr@it Lameh, dup@ ce au n@scut pre
sute }i doisprezeace, }i au murit.
Noe, ani cinci sute }eas@zeci }i cinci, }i au
19. (z) A avea mai multe muieri al cincilea neam n@scut feciori }i feate.
de la Cain au ^nceput. 21. (i) %n grecie: carele au 31. {i au fost toate zilele lui Lameh ani
izvodit psaltirea }i ceatera, adec@ musica. 6. (a) }eapte sute cincizeci }i trei, }i au murit.
De aici p$n@ la Avraam, unde jidovii au o sut@, 32. {i era Noe de cinci sute de ani, }i au
grecii au doao sute de ani. S. Ieronim. n@scut Noe trei feciori: pre Sim, pre
6 CARTEA FACERII CAP 6 {I 7
Ham }i pre Afet. s-au umplut p@m$ntul de nedreptate din ei,
}i, iat@, voiu piiarde pre ei }i p@m$ntul.
CAP 6 14. Iar@ tu f@ ]ie corabie din leamne nepu-
Pentru r@ut@]ile oamenilor, Dumnezeu aduce potop pre trezitoare cu patru dungi, desp@r]ituri vei
p@m$nt, ^ns@ Noe, drept fiind, i s@ poruncea}te s@ fac@ face prin corabie }i o vei smoli dinl@untru
corabiia }i s@ ^ntre el }i toat@ casa lui, }i din toate jivinile }i din afar@ cu smoal@.
p@m$ntului, ca s@ se m$ntuiasc@.
15. {i a}ea vei face corabiia, de trei sute
1. i au fost c$nd au ^nceput oame- de co]i lungimea cor@biei }i de cincizeci de
nii a s@ ^nmul]i pre p@m$nt, }i co]i l@]imea }i de treizeci de co]i ^n@l]imea
li s-au n@scut lor feate. ei.
2. V@zind fiii lui Dumnezeu pre 16. Str$mt$ndu-o vei face corabiia, }i
featele oamenilor (a) c@ era frumoase, au deasupra de un cot o vei sf$r}i, iar@ u}a o
luat }ie muieri din toate care au ales. vei face ^n coaste, cu c@m@ri c$te cu doao
3. {i au zis Domnul Dumnezeu: „Nu va }i c$te cu trei r$nduri de poduri o vei face.
r@m$nea Duhul Mieu ^n oamenii ace}tia ^n 17. {i, iat@, Eu voiu aduce potop, ap@ preste
veac, pentru c@ trupuri s$nt, }i vor fi zilele p@m$nt, ca s@ strice tot trupul ^n care easte
lor o sut@ }i doaozeci de ani (b)”. suflet viu supt ceriu, }i oric$te vor fi pre
4. {i era uriia}i pre p@m$nt ^n zilele p@m$nt vor muri.
acealea }i dup@ aceaea, c$nd ^ntra fiii lui 18. {i voiu pune leg@tura Mea cu tine, }i
Dumnezeu la featele oamenilor }i le n@}tea vei ^ntra ^n corabie tu }i feciorii t@i }i
lor, aceia era uriia}i, din veaci oameni muiarea ta }i muierile feciorilor t@i cu tine.
numi]i (v). 19. {i din toate dobitoacele, }i din toate
5. {i v@zind Domnul Dumnezeu c@ s-au ceale ce s@ t$r@sc, }i din toate fierile, }i din
*Jos ^nmul]it r@ut@]ile oamenilor pre p@m$nt* }i tot trupul, c$te doao din toate s@ bagi ^n
8, 21 cum c@ fie}tecarele cuget ^n inima sa cu corabie, ca s@ le hr@ne}ti cu tine, parte
Mate. deadinsul spre r@ut@]i ^n toate zilele, b@rb@teasc@ }i f@meiasc@ s@ fie.
15, 19 6. I-au p@rut r@u lui Dumnezeu c@ au f@cut 20. {i din toate pas@rile ceale zbur@toare,
pre om pre p@m$nt }i S-au c@it. dup@ fealiu, }i din toate dobitoacele, dup@
7. {i au zis Dumnezeu: „Piiarde-voiu pre fealiu, }i din toate jig@niile ce s@ t$r@sc
omul pre carele l-am f@cut de pre fa]a p@- pre p@m$nt, dup@ fealiul lor, c$te doao din
m$ntului, de la om p$n@ la dobitoace, }i de toate vor ^ntra la tine s@ se hr@neasc@
la ceale ce s@ t$r@sc p$n@ la pas@rile ceriului, ^mpreun@ cu tine, parte b@rb@teasc@ }i
pentru c@-Mi pare r@u c@ i-am f@cut pre ei”. f@meiasc@.
8. Iar@ Noe au aflat har ^naintea Domnului 21. {i tu vei luoa ]ie din toate bucatele de
Dumnezeu. care m$nca]i }i vei aduna la tine, }i vor fi
*Sira. 9. Iar@ aceastea s$nt na}terile lui Noe;* ]ie }i lor de m$ncare”.
44, 17 Noe, om drept }i des@v$r}it fiind ^n neamul 22. {i au f@cut Noe toate c$te i-au poruncit
s@u, au pl@cut lui Dumnezeu Noe. lui Domnul Dumnezeu, a}ea au f@cut.
10. {i au n@scut Noe trei feciori: pre Sim,
pre Ham, pre Iafet.
11. {i s@ str$cas@ p@m$ntul ^naintea lui CAP 7
Dumnezeu }i s@ umplus@ p@m$ntul de Dup@ ce au ^ntrat Noe cu ai s@i ^n corabie, ploaie s-au
nedreptate. f@cut pre p@m$nt ^n patruzeci de zile }i patruzeci de
12. {i au v@zut Domnul Dumnezeu nop]i, c$t au trecut apa preste v$rfurile tuturor mun]ilor
p@m$ntul, }i era stricat (pentru c@-}i }i au ^necat tot trupul ce mi}ca de pre p@m$nt.
stricas@ tot trupul calea sa pre p@m$nt). i au zis Domnul Dumnezeu
1.
13. {i au zis Domnul Dumnezeu lui Noe: c@tr@ Noe: „%ntr@ tu }i toat@
„Vreamea a tot omul vine ^naintea Mea, c@ casa ta ^n corabie, c@ pre tine* *Evrei
te-am v@zut drept ^naintea Mea 11, 7
2. (a) Fiii lui Dumnezeu s@ numesc cei ce s@
pogoar@ din Sit, pentru cucerniciia lui cea mare ^n neamul acesta. 2 Petr.
c@tr@ Dumnezeu; iar@ fiii oamenilor s@ zic cei 2. {i din dobitoacele ceale curate bag@ 2, 5
ce s@ pogoar@ din Cain. S. Ioan Gur@ de Aur, ^nl@untru la tine c$te }eapte, parte b@rb@-
macar c@ ^n unele c@r]i a celor }eaptezeci s@ teasc@ }i f@meiasc@, iar@ din dobitoacele
cetea}te ^ngerii lui Dumnezeu. 3. (b) Nu viia]a
ceale necurate c$te doao, parte b@rb@teas-
omeneasc@ precum mul]i zic, la o sut@ }i doazeci
de ani s-au str$ns, ci neamului aceluia, adec@ c@ }i f@meiasc@.
celor ce tr@ia atunci s-au dat o sut@ }i doazeci 3. {i din pas@rile ceriului ceale curate c$te
de ani s@ se poc@iasc@. 4. (v) de demult vesti]i. }eapte, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@,
CARTEA FACERII CAP 7 {I 8 7

}i din toate pas@rile ceale necurate c$te doao, ^n sus }i au acoperit to]i mun]ii cei ^nal]i.
parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@, ca s@ hr@ne}ti 21.* {i au murit tot trupul ce s@ mi}ca pre *%n]el.
(a) s@m$n]a preste tot p@m$ntul. p@m$nt, al paserilor }i al dobitoacelor }i al 10, 4
4. C@ ^nc@ }eapte zile Eu voiu aduce ploaie fierilor }i toat@ jivina ce s@ mi}ca pre 1 Petr.
pre p@m$nt patruzeci de zile }i patruzeci de p@m$nt. 3, 20
nop]i, }i voiu piiarde de pre fa]a p@m$ntului 22. {i tot omul }i toate c$te avea suflare de
tot ce viiaz@, care am f@cut”. viia]@ }i tot ce era pre uscat au murit.
5. {i au f@cut Noe toate c$te i-au poruncit 23. {i s-au st$ns tot ce era (g) viu pre fa]a a
lui Domnul Dumnezeu.
tot p@m$ntul, de la om p$n@ la dobitoc (d),
6. Iar@ Noe era de }ease sute de ani, }i potop
}i ceale ce s@ t$r@sc, }i pas@rile ceriului de
de ap@ s-au f@cut pre p@m$nt.
*Mat. pre p@m$nt s-au st$ns, }i au r@mas Noe
7. {i* au ^ntrat Noe }i feciorii lui }i muiarea
24, 37 singur }i cei ce era cu el ^n corabie.
lui }i muierile feciorilor lui cu d$nsul ^n
Luca corabie pentru apa potopului. 24. {i s-au ^n@l]at apa pre p@m$nt o sut@ }i
17, 26 8. {i din pas@rile ceale curate, }i din cincizeci de zile.
1 Petr. pas@rile ceale necurate, }i din dobitoacele
3, 20 ceale curate, }i din dobitoacele ceale necu-
CAP 8
rate, }i din fieri, }i din toate ceale ce s@ t$r@sc
pre p@m$nt. Dup@ ce au sc@zut apa, Noe cu cei din corabie,
9. C$te doao din toate au ^ntrat la Noe ^n slobozind mai ^nainte corbul }i porumbul, au ie}it din
corabie, parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@, corabie }i au adus jerb@ lui Dumnezeu mul]emit@.
precum au poruncit Domnul Dumnezeu lui Dumnezeu f@g@duia}te c@ mai mult nu va fi potop de
Noe. ap@.
10. {i au fost dup@ }eapte zile, apa potopului
1. i {i-au adus aminte Dumnezeu
s-au f@cut pre p@m$nt.
de Noe }i de toate fierile }i de
11. %n anul }eas@ sute din viia]a lui Noe, ^n
toate dobitoacele }i de toate
luna a doao, ^n doaozeci }i }eapte a lunii, ^n
paserile }i de toate jivinile ce
zioa aceaea s-au desf@cut toate izvoar@le
ad$ncului, }i jghiiaburile ceriului s-au s@ t$r@sc c$te era cu d$nsul ^n corabie, }i
de}chis. au adus Dumnezeu v$nt pre p@m$nt }i au
12. {i s-au f@cut ploaie pre p@m$nt patruzeci ^ncetat apa.
de zile }i patruzeci de nop]i. 2. {i s-au ^ncuiat izvoar@le ad$ncului }i
13. %n zioa aceaea ^ntrat-au Noe, Sim, Ham, jghiiaburile ceriului, }i s-au oprit ploaia din
Iafet, feciorii lui Noe }i muiarea lui Noe }i ceriu.
trei muieri ale feciorilor lui cu d$nsul ^n 3. {i sc@dea apa scur$ndu-s@ de pre p@-
corabie. m$nt }i s-au ^mpu]inat apa dup@ o sut@ }i
14. {i toate fierile, dup@ fealiu, }i toate cincizeci de zile.
dobitoacele, dup@ fealiu, }i toat@ jivina ce s@ 4. {i au }ezut corabiia, ^n luna a }eaptea,
mi}c@ pre p@m$nt, dup@ fealiu, }i toat@ ^n doaozeci }i }eapte de zile ale lunii, pre
paserea zbur@toare, dup@ fealiul s@u. mun]ii Ararat.
15. Au ^ntrat la Noe ^n corabie, c$te doao, 5. Iar@ apa au sc@zut p$n@ la luna a zeacea,
parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@, din tot trupul iar@ ^n luna a zeacea, ^n zioa cea dint$iu a
^n care easte duh de viia]@. lunii, s-au ivit v$rfurile mun]ilor.
16. {i ceale ce ^ntras@ parte b@rb@teasc@ }i 6. {i au fost dup@ patruzeci de zile, au
femeiasc@ din tot trupul au ^ntrat, dup@ cum
de}chis Noe fereastra corabiei, carea o f@cu-
au poruncit Dumnezeu lui Noe, }i au ^nchis
s@.
Domnul Dumnezeu corabiia din afara ei.
7. {i au trimis corbul s@ vaz@: oare sc@zut-au
17. {i au fost potop patruzeci de zile }i
apa? {i ie}ind nu s-au mai ^ntors p$n@ c$nd
patruzeci de nop]i pre p@m$nt, }i s-au ^n@l]at
apa, }i au r$dicat corabiia }i o au ^n@l]at de s-au uscat apa de pre p@m$nt.
pre p@m$nt. 8. {i au trimis porumbul dup@ d$nsul s@
18. {i s@ ^nt@rea apa }i s@ ^nmul]ea foarte vaz@: doar@ au sc@zut apa de pre p@m$nt.
pre p@m$nt, }i s@ purta (b) corabiia pre 9. {i neafl$nd porumbul odihn@ picioarelor
deasupra apei. sale, s-au ^ntors la d$nsul ^n corabie, c@ era
19. Iar@ apa s@ ^nt@rea (v) foarte, foarte, pre apa preste toat@ fa]a p@m$ntului, }i, ^ntin-
p@m$nt, }i au acoperit to]i mun]ii cei ^nal]i, z$ndu-}i m$na, l-au luoat }i l-au b@gat la
care era supt ceriu. sine ^n corabie.
20. De cincispr@zeace co]i s-au ^n@l]at apa 10. {i a}tept$nd ^nc@ }i alte }eapte zi-

3. (a) Ca s@ r@m$ie s@m$n]@. 18. (b) %nota, plutea. 23. (g), (d) De la om p$n@ la dobitoc, adec@, }i
19. (v) S@ ^nmul]ea. pre om }i pre dobitoc.
8 CARTEA FACERII CAP 8 {I 9
le, iar@ au trimis pre porumb afar@ din 1. i bine au cuv$ntat Dumnezeu
corabie. pre Noe }i pre feciorii lui, }i
11. {i s-au ^ntors la d$nsul porumbul c@tr@ le-au zis lor:* „Crea}te]i }i v@ *Sus
sear@, }i avea ^n gura sa st@lpare de maslin ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul, 1, 22
cu frunz@, }i au cunoscut Noe c@ au sc@zut }i-l st@p$ni]i pre el. 28
apa de pre fa]a p@m$ntului. 2. {i tremurul }i frica voastr@ va fi preste 8, 17
12. {i a}tept$nd ^nc@ alte }eapte zile, iar@ toate fierile p@m$ntului }i preste toate
paserile ceriului }i preste toate c$te s@ mi}c@
au trimis porumbul, }i n-au mai adaos a s@
pre p@m$nt }i preste to]i pe}tii m@rii, supt
^ntoarce la d$nsul.
m$inile voastre le-am dat.
13. {i au fost ^n anul }ease sute }i unul din
3. {i tot ce s@ mi}c@ }i viiaz@* va fi voao *Sus
viia]a lui Noe, ^n luna dint$iu, ^n zioa dint$iu de m$ncare, ca buruianele de ierburi le-am 1, 29
a lunii, au sc@zut apa de pre p@m$nt }i au dat voao toate. Levi].
descoperit Noe coperi}ul cor@biei carea 4. F@r@ numai carne cu s$ngele sufletului 17, 14
f@cus@ }i au v@zut c@ au sc@zut apa de pre s@ nu m$nca]i.
fa]a p@m$ntului. 5. Pentru c@ }i s$ngele sufletelor voastre ^l
14. Iar@ ^n luna a doao, ^n zioa a doaozeci voiu ceare din m$na tuturor fierilor, }i din
}i }eapte, s-au uscat p@m$ntul. m$na omului fratelui voiu ceare sufletul
15. {i au gr@it Domnul Dumnezeu c@tr@ omului.
Noe, zic$nd: „Ie}i din corabie, tu }i muiarea 6. Cel ce va* v@rsa s$ngele omului, pentru *Mat.
ta, }i feciorii t@i }i muierile feciorilor t@i cu s$ngele aceluia s$ngele lui s@ va v@rsa, c@ 26, 52
tine, dup@ chipul lui Dumnezeu am f@cut pre om. Apoca.
16. {i toate fierile c$te s$nt cu tine }i tot 7.* Iar@ voi crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i 13, 10
trupul de la pas@ri p$n@ la dobitoace }i toat@ umple]i p@m$ntul }i-l st@p$ni]i pre el”. *Sus
jivina carea s@ mi}c@ pre p@m$nt scoate cu 8. {i au gr@it Dumnezeu lui Noe }i 1, 26 [28]
*Sus tine,* }i crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i pre p@m$nt”. feciorilor lui cu d$nsul, zic$nd: 8, 17 [16]
9. „Iat@, Eu puiu leg@tura Mea cu voi }i cu
1, 22 17. {i au ie}it Noe }i muiarea lui }i feciorii
semin]iia voastr@ dup@ voi.
Jos lui }i muierile feciorilor lui cu d$nsul.
10. {i cu tot sufletul viu, ce easte cu voi
9, 1 18. {i toate fierile }i toate dobitoacele }i
din paseri }i din dobitoace, }i din toate fierile
7 toat@ paserea }i toat@ jivina ce s@ mi}c@ pre p@m$ntului c$te s$nt cu voi din toate, care
p@m$nt, dup@ fealiul s@u, au ie}it din au ie}it din corabie.
corabie. 11.* {i voiu pune leg@tura Mea cu voi, }i nu *Isaiia
19. {i au zidit Noe jertvenic Domnului }i va muri mai mult tot trupul de apa potopului 54, 9
au luat din toate dobitoacele ceale curate, }i nu va fi mai mult potop de ap@, care s@
}i din toate paserile ceale curate }i au adus strice tot p@m$ntul”.
ardere de tot pre j@rtvenic. 12. {i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe:
20. {i au mirosit Domnul Dumnezeu miros „Acesta easte s@mnul leg@turii care-l dau Eu
cu bun@ mireasm@ }i au zis Domnul ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i ^ntr@ tot sufletul
Dumnezeu: „Am socotit, }i nu voi adaoge viu, care easte cu voi ^ntru neamuri
mai mult a bl@st@ma p@m$ntul pentru veacinice.
*Sus faptele oamenilor.* Pentru c@ s@ pleac@ 13. (a) Curcubeul Mieu ^l puiu pre noor, }i
6, 6 cugetul omului cu deadinsul spre reale din va fi semn de leg@tur@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@
Mateiu tinerea]ele lui. Deci, nu voiu mai adaoge a p@m$nt.
15, 19 omor^ tot trupul viu, precum am f@cut. 14. {i va fi c$nd voiu noora noori pre
p@m$nt, s@ va ar@ta curcubeul pre noori.
21. %n toate zilele p@m$ntului, s@m@n@tura
15. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura
}i seceri}ul, frigul }i caldul, vara }i prim@-
Mea, carea easte ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i
vara, zioa }i noaptea nu vor mai ^nceta”.
^ntr@ tot sufletul viu ^n tot trupul, }i nu va
mai fi potop de ap@, ca s@ piiar@ tot trupul.
CAP 9 16. {i va fi curcubeul Mieu pre noori }i-l
voiu vedea, ca s@-Mi aduc@ aminte de
Dumnezeu binecuv$nt@ pre Noe }i pre feciorii lui, }i toate leg@tura cea veacinic@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@
ceale ce viiaz@ ^mpreun@ cu pe}tii le d@ lor s@ le fie de p@m$nt, }i ^ntr@ sufletul viu care easte ^n
m$ncare, iar@ cu s$nge a m$nca ^i oprea}te; cu curcubeu tot trupul pre p@m$nt”.
s@ ^nt@rea}te leg@tur@ ^ntre Dumnezeu }i ^ntre om, c@ nu 17. {i au zis Dumnezeu lui Noe: „Acesta
va mai fi potop de ap@. Noe s@ ^mbat@ }i r$de de el Ham, easte s@mnul leg@turii care l-am pus ^ntr@
feciorul lui, s@ blast@m@ Ham ^n Hanaan, feciorul s@u, Mine }i ^ntr@ tot trupul ce easte pre p@m$nt”.
Sim, }i Iafet s@ binecuvinteaz@.
13. (a) Arcul.
CARTEA FACERII CAP 9 {I 10 9

18. {i era feciorii lui Noe, carii au ie}it din 8. {i feciorii lui Regma: Sava }i Dadan.
corabie: Sim, Ham, Iafet, iar@ Ham era tat@ Iar@ Hus au n@scut pre Nevrod, acesta au
lui Hanaan; ace}ti trei s$nt feciorii lui Noe. ^nceput a fi uriia} pre p@m$nt (b).
19. Dintru ace}tia s-au r$sipit preste tot 9. Acesta era uriia} v$n@toriu ^naintea
p@m$ntul. Domnului Dumnezeu, pentru aceaea zic c@
20. {i au ^nceput Noe (b), om lucr@toriu de Nevrod (v), uriia} v$n@toriu ^naintea
p@m$nt, }i au s@dit vie. Domnului.
21. {i au beut din vin }i s-au ^mb@tat }i 10. {i au fost ^nceputul ^mp@r@]iei lui
s-au golit ^n casa sa. Vavilonul, }i Oreh }i Arhad }i Halani, ^n
22. {i au v@zut Ham, tat@l lui Hanaan, p@m$ntul Senaar.
goliciunea t@t$ne-s@u. 11. Din p@m$ntul acela au ie}it Asur }i au
23. {i ie}ind afar@, au spus celor doi fra]i zidit Ninevi. {i Roovod cetatea, }i Halah.
ai s@i, iar@ Sim }i Iafet, lu$nd o hain@, o au 12. {i Dasi, ^ntr@ Ninevi }i ^ntr@ Halah,
pus pre am$ndoi umerii s@i }i s-au dus cu aceasta easte cetate mare.
dosul ^nainte }i au acoperit goliciunea 13. Iar@ Mesrain au n@scut pre ludiiani }i
t@t$ne-s@u, }i fea]ele lor c@uta ^nd@r@pt, }i pre neftaleani }i pre enemetiiani }i pre
n-au v@zut goliciunea t@t$ne-s@u. laviiani.
24. {i s-au trezit Noe de vin, }i au cunoscut 14. {i pre patrosoniiani }i pre hazmo-
c$te i-au f@cut lui feciorul s@u cel mai t$n@r, niiani, de unde au ie}it filisteanii, }i pre
}i au zis: gaftoriiani.
25. „Bl@st@mat s@ fie Hanaan, pruncul (v), 15. Iar@ Hanaan au n@scut pre Sidon, cel
slug@ va fi fra]ilor s@i”. {i au zis: „Binecu- ^nt$iu n@scut al s@u, }i pre Heteu.
v$ntat Domnul Dumnezeu lui Sim, }i va fi 16. {i pre Ievuseu }i pre Amoreu }i pre
Hanaan, pruncul, slug@ lui. Ghergheseu.
26. %nmul]asc@ Dumnezeu pre Iafet, }i s@ 17. {i pre Eveu }i pre Arucheu }i pre
l@cuiasc@ ^n l@ca}urile lui Sim, }i s@ fie Aseneu.
Hanaan slug@ lui”. 18. {i pre Aradeu }i pre Samareu }i pre
27. {i au tr@it Noe dup@ potop ani trei sute Amati. {i dup@ aceasta s-au ^mpr@}tiiat
}i cincizeci. neamurile hananeilor.
28. {i au fost toate zilele lui Noe noao sute 19. {i au fost hotar@le hananeilor de la
}i cincizeci de ani, }i au murit. Sidon, p$n@ a veni la Gherara }i la Gaza,
p$n@ a veni p$n@ la Sodoma }i Gomora,
CAP 10 Adama }i Sevoin, p$n@ la Dasa.
20. Ace}tia s$nt feciorii lui ^ntru Ham,
Neamurile fiilor lui Noe, de la carii s-au ^mp@r]it
neamurile lor, dup@ limbile lor, ^ntru ]@rile
oamenii ^n toat@ lumea }i s-au n@scut to]i cei de pre
p@m$nt.
lor }i ^ntru semin]iile lor.
21. {i s-au n@scut }i lui Sim, tat@lui tuturor
1. ceastea s$nt neamurile fiilor fiilor lui Ever, fratelui celui mai mare a lui
lui Noe: a lui Sim, a lui Ham }i Iafet.
a lui Iafet; }i s-au n@scut lor fii 22.* Fiii lui Sim: Elam }i Asur }i Arfaxad *1 Para.
dup@ potop. }i Lud }i Aram }i Cainan. 1, 17
2. Fiii lui Iafet: Gamer }i Magog }i Madi 23. {i fiii lui Aram: Uz }i Ul }i Gater }i
}i Iovan }i Elisa }i Tovel }i Mosoh }i Mosoh.
Tiras. 24. {i Arfaxad au n@scut pre Cainan, }i
3. {i feciorii lui Gamer: Ashanas }i Rifat Cainan au n@scut pre Sala, iar@ Sala au
}i Torgama. n@scut pre Ever.
4. {i feciorii lui Iovan: Elisa }i Tarsas, 25. Iar@ lui Ever s-au n@scut doi feciori,
Chiteanii, Rodeanii. numele unuia, Falec, pentru c@ ^n zilele lui
5. Dintru ace}tia s-au ^mp@r]it ostroavele s-au ^mp@r]it p@m$ntul, }i numele fratelui
(a) neamurilor ^n p@m$ntul lor, fie}tecarele, lui, Iectan.
dup@ limb@, ^ntru neamurile lor }i ^ntru 26. Iar@ Iectan au n@scut pre Elmodad }i
semin]iile lor. pre Salet }i pre Sarmot }i pre Iarah.
6. {i feciorii lui Ham: Hus }i Mesrain, Fud 27. {i pre Odora }i pre Evil }i pre Decla.
}i Hanaan. 28. {i pre Eval }i pre Avimael }i pre Sava.
7. {i feciorii lui Hus: Sava }i Evila }i Savata 29. {i pre Ufir }i pre Eveila }i pre
}i Regma }i Savataca.
5. (a) Jidov.: s-au ^mp@r]it ]erile neamurilor. 8.
20. (b) A fi. 25. (v) Blast@m@ pre fecior pentru (b) Jidov.: acesta au ^nceput a fi putearnic pre
tat@, ca s@ nu s@ vaz@ a bl@st@ma pre cel ce mai p@m$nt, }i ^n stih 9. Jid.: ^n loc de uriia}, easte
^nainte bine l-au cuv$ntat. S. Ioan Gur@ de Aur. putearnic. 9. (v) Au fost.
10 CARTEA FACERII CAP 10 {I 11
Iovav, to]i ace}tia feciorii lui Iectan. Cainan.
30. {i au fost l@ca}ul lor de la Masi p$n@ a 13. {i au tr@it Arfaxad, dup@ ce au n@scut
veni la Safira, muntele r@s@ritului. pre Cainan, ani patru sute (g), }i au n@scut
31. Ace}tia s$nt feciorii lui Sim, ^n neamu- fii }i feate, }i au murit. {i au tr@it Cainan o
rile lor, dup@ limbile lor, ^ntru ]@rile lor }i sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Sala,
^ntru semin]iile lor. }i au tr@it Cainan, dup@ ce au n@scut pre
32. Aceastea s$nt neamurile feciorilor lui Sala, ani trei sute }i treizeci, }i au n@scut
Noe, dup@ na}terile lor, dup@ s@min]iile lor. feciori }i feate, }i au murit.
Dintru ace}tia s-au ^mpr@}tiiat ostroavele 14. {i au tr@it Sala o sut@ treizeci de ani, }i
neamurilor pre p@m$nt dup@ potop. au n@scut pre Ever.
15. {i au tr@it Sala, dup@ ce au n@scut pre
Ever, ani trei sute }i treizeci, }i au n@scut
CAP 11 feciori }i feate, }i au murit.
La zidirea turnului Vavilonului, trufiia m$ndrilor }i 16. {i au tr@it Ever o sut@ treizeci }i patru
limba s@ ameastec@, neamurile lui Sim p$n@ la Avram. de ani, }i au n@scut pre Falec.
17. {i au tr@it Ever, dup@ ce au n@scut pre
*%n]ele. 1.* i era tot p@m$ntul un rost }i un Falec, ani doao sute (d) }i }eaptezeci, }i au
10, 5 glas tuturor. n@scut fii }i feate, }i au murit.
2. {i au fost dup@ ce au purces 18. {i au tr@it Falec o sut@ }i treizeci de
ei de la r@s@rit, au aflat c$mp ani, }i au n@scut pre Ragav.
^n p@m$ntul Senar }i au desc@lecat acolo. 19.* {i au tr@it Falec, dup@ ce au n@scut *1 Para.
3. {i au zis omul c@tr@ vecinul s@u: „Veni]i pre Ragav, ani doao sute }i noao, }i au n@scut 1, 19
s@ facem c@r@mizi }i s@ le ardem ^n foc”. {i fii }i feate, }i au murit.
le-au fost lor c@r@mida ^n loc de piiatr@, }i 20. {i au tr@it Ragav o sut@ treizeci }i doi
var le era lor lutul. de ani, }i au n@scut pre Seruh.
4. {i au zis: „Veni]i s@ ne zidim noao ^n}ine 21. {i au tr@it Ragav, dup@ ce au n@scut pre
cetate }i turn, a c@ruia v$rful (a) s@ fie p$n@ Seruh, ani doao sute }i }eapte, }i au n@scut
^n ceriu, }i s@ ne facem noao nume mai ^nainte feciori }i feate, }i au murit.
de ce ne vom r$sipi pre fa]a a tot p@m$ntul”. 22. {i au tr@it Seruh o sut@ }i treizeci de
5. {i s-au pogor$t Domnul s@ vaz@ cetatea ani, }i au n@scut pre Nahor.
}i turnul care-l zidea fiii oamenilor. 23. {i au tr@it Seruh, dup@ ce au n@scut pre
6. {i au zis Domnul: „Iat@, un neam }i o Nahor, ani doao sute, }i au n@scut fii }i feate,
gur@ tuturor, aceasta au ^nceput a face, }i }i au murit.
acum nu vor ^nceta de la toate, oric$te s@ 24. {i au tr@it Nahor o sut@ }eaptezeci }i
vor apuca a face. noao de ani (e), }i au n@scut pre Tara.
7. Veni]i }i, pogor$ndu-ne, s@ amestec@m 25. {i au tr@it Nahor, dup@ ce au n@scut pre
(b) acolo limba lor, ca s@ nu ^n]@leag@ nici Tara, o sut@ }i doaozeci }i cinci de ani (j), }i
unul glasul deaproapelui”. au n@scut feciori }i feate, }i au murit.
8. {i i-au ^mpr@}tiiat pre ei Domnul de 26. {i au tr@it Tara }eaptezeci de ani,* }i *Isus
acolo preste fa]a a tot p@m$ntul, }i au ^ncetat au n@scut pre Avram }i pre Nahor }i pre 24, 2
Aran. [1 Paral.]
a zidi cetatea }i turnul.
27. {i aceastea s$nt na}terile lui Tara: Tara 1, 27
9. Pentru aceaea s-au chemat numele
au n@scut pre Avram }i pre Nahor }i pre Aran,
locului aceluia Mestecare, c@ acolo au
}i Aran au n@scut pre Lot.
amestecat limbile a tot p@m$ntul }i de acolo
28. {i au murit Aran mai ^nainte dec$t Tara,
i-au r$sipit pre ei Domnul preste fa]a a tot
tat@l s@u, ^n p@m$ntul ^n care s-au fost
p@m$ntul.
n@scut, ^n ]ara haldeilor.
10. {i aceastea-s na}terile lui Sim, }i era
29. {i au luat Avram }i Nahor }ie muieri,
Sim fecior de o sut@ de ani c$nd au n@scut numele muierii lui Avram, Sara, }i numele
pre Arfaxad, ^n al doilea an dup@ potop. muierii lui Nahor, Melha, fata lui Aran, carele
11. {i au tr@it Sim dup@ ce au n@scut pre au fost tat@l Melhei }i tat@l Ieshei.
Arfaxad ani cinci sute (v), }i au n@scut fii }i 30. {i Sara era stearp@ }i nu f@cea fii.
feate, }i au murit. 31.* {i au luat Tara pre Avram, fecio- *Isus
12. {i au tr@it Arfaxad o sut@ }i trei- rul s@u, }i pre Lot, feciorul lui Aran, 24, 2
zeci }i cinci de ani, }i au n@scut pre
zeci. 17. (d) %n Bibliia cea veachie rom$neasc@
4. (a) Grece.: A c@ruia capul s@ fie. 7. }i grece. de la Alexandriia easte: ani trei sute }i
(b) S@ turbur@m. 11. (v) %n Bibliia cea }aptezeci. 24. (e) Bibliia cea veachie rom$neasc@:
veachie rom$neasc@ easte: ani trei sute }i {i au tr@it Nahor }aptezeci }i noao de ani. 25. (j)
treizeci }i cinci. 13. (g) %n Bibliia cea gre. Alexan. }i cea veachie rom$nea.: are ani o sut@
de la Alexandriia: ani patru sute }i trei- }i doaozeci }i noao.
CARTEA FACERII CAP 12 {I 13 11

feciorul s@u, }i pre Sara, noru-sa, muiarea 11. {i au fost c$nd s@ apropiia Avram s@
lui Avram, feciorului s@u, }i i-au scos pre ei ^ntre ^n Eghipt, au zis Sarei, muierii sale:
*Iudi. din ]ara haldeilor,* ca s@ mearg@ ^n p@m$ntul „{tiu eu cum c@ muiare frumoas@ e}ti tu
5, 6 Hanaan, }i au venit p$n@ la Haran }i au l@cuit la fa]@.
Fapte acolo. 12. Fi-va, dar@, ca deaca te vor vedea eghip-
7, 2 32. {i au fost toate zilele lui Tarra ^n teanii, vor zice: «Aceasta easte muiarea lui»,
p@m$ntul Haran ani doao sute }i cinci, }i au }i pre mine m@ vor omor^, iar@ pre tine te vor
murit Tarra ^n Haran. ]inea.
13.* Zi, dar@: «Sora lui s$nt», ca s@ fie mie *Jos
bine pentru tine, }i s@ tr@iasc@ sufletul mieu 20, 11 [12]
CAP 12 pentru tine”.
14. {i au fost dup@ ce au ^ntrat Avram ^n
Avram, ascult$nd de porunca lui Dumnezeu, ^}i las@ Eghipt, au v@zum eghipteanii muiarea lui c@
mo}iia }i s@ duce cu Lot ^n Hanaan }i jertvea}te Domnului easte frumoas@ foarte.
^n Sihim }i ^n Vetil, de acolo pentru foamea au mers ^n 15. {i o au v@zut pre ea domnii lui Faraon,
Eghipt, zic$nd c@ Sara, muiarea lui, ^i easte sor@, pre }i o au l@udat la Faraon, }i o au b@gat pre ea
carea, lu$ndu-o Faraon, dup@ aceaea neatins@ o au dat ^n casa lui Faraon.
lui Avram ^nd@r@pt. 16. {i lui Avram au f@cut bine pentru d$nsa,
i* au zis Domnul lui Avram: }i avea el oi }i vi]ei }i asini }i slugi }i slujnice
*Fapt. 1.
„Ie}i din p@m$ntul }i din }i cat$ri }i c@mile.
7, 3
rudeniia ta }i din casa t@t$ne-t@u 17. {i au certat Dumnezeu pre Faraon cu
}i vino ^n p@m$ntul care voiu cert@ri mari }i reale, }i casa lui pentru Sara,
ar@ta ]ie. muiarea lui Avram.
2. {i te voiu face pre tine neam mare, }i 18. {i chem$nd Faraon pre Avram, au zis:
„C@ci ai f@cut aceasta mie? C@ nu mi-ai spus
bine te voiu cuv$nta, }i voiu m@ri numele t@u
c@ muiare ^]i easte ]ie.
}i vei fi binecuv$ntat.
19. Pentru ce ai zis c@: «Sor@ easte mie», }i
3. {i bine voiu cuv$nta pre cei ce te vor
o am luat pre ea muiare mie, }i acum, iat@,
binecuv$nta, }i voiu bl@st@ma pre cei ce te
muiarea ta ^naintea ta, lu$ndu-o, te du”.
*Jos vor bl@st@ma,* }i bine s@ vor cuv$nta ^ntru
20. {i au poruncit Faraon oamenilor s@i,
14 [18], 18 tine toate neamurile p@m$ntului”. pentru Avram, ca s@-l sloboaz@ de acolo pre
22, 18 4. {i s-au dus Avram precum i-au zis el }i pre muiarea lui, }i toate c$te era ale lui
Galat. Dumnezeu lui, }i s-au dus cu el }i Lot. {i era (b).
3, 8 Avram de }eaptezeci }i cinci de ani, c$nd au
ie}it din Haran.
5. {i au luoat Avram pre Sara, muiarea sa, CAP 13
}i pre Lot, feciorul fratelui s@u, }i toate averile
sale care agonisis@ }i tot sufletul care-l Avram }i Lot, pentru avearea cea mult@, dup@ ce au ie}it
din Eghipt, s@ desp@r]esc. Lot }i-au ales hotar@le
dob$ndis@ ^n Haran, }i au ie}it ca s@ mearg@
Iordanului; Avram au l@cuit ^n p@m$ntul Hanaan, unde
^n p@m$ntul Hanaan.
iar@-i f@g@duia}te Dumnezeu c@-i va ^nmul]i s@m$n]a }i-i
6. {i au venit ^n p@m$ntul Hanaan, }i au
va da mo}tenire p@m$ntul acela.
umblat Avram p@m$ntul ^n lungimea lui p$n@
la locul Sihem, la stejeariul cel ^nalt, iar@ 1. i s-au suit Avram din Eghipt, el
hananeii l@cuia atunci pre p@m$ntul acela. }i muiarea lui, }i toate ale lui,
7. {i S-au ar@tat Domnul lui Avram }i i-au }i Lot cu el, ^n pustie.
*Jos zis lui:* „Semin]iei tale voiu da p@m$ntul 2. Iar@ Avram era bogat foarte,
13, 18 acesta”. {i au zidit acolo Avram oltariu cu dobitoace }i cu argint }i cu aur.
15, 18 Domnului, Celui ce S-au ar@tat lui. 3. {i pre calea pre carea venis@ s-au dus ^n
26, 4 8. {i s-au dus de acolo ^n munte c@tr@ pustie p$n@ la Vetil, p$n@ la locul ^n care
mai ^nainte au fost cortul lui, ^ntr@ Vetil }i
2 Leage r@s@ritul lui Vetil, }i }i-au ^ntins acolo cortul
^ntr@ Anghe.
34, 4 s@u ^n Vetil, l$ng@ mare, }i Anghe c@tr@ r@s@rit,
4. La locul oltariului,* care mai ^nainte l-au *Sus
}i au zidit acolo oltariu Domnului, }i au
fost f@cut acolo, }i au chemat acolo Avram 12, 7
chemat numele Domnului (a).
numele Domnului.
9. {i s-au r$dicat Avram }i, merg$nd, au
5. {i Lot, carele mergea ^mpreun@ cu Avram,
t@b@r$t ^n pustie. avea oi }i boi }i corturi.
10. {i s-au f@cut foamete pre p@m$nt, }i s-au 6. {i nu-i cuprindea pre ei p@m$ntul,* *Jos
pogor$t Avram ^n Eghipt, ca s@ l@cuiasc@ ca s@ l@cuiasc@ ^ntr-un loc, pentru c@ e- 36, 7
acolo, pentru c@ s@ ^nt@ris@ foametea pre
p@m$nt.
S-au ar@tat lui. 20. (b) Alexandriia are: }i Lot cu
8. (a) Bibliia cea rom. are: Domnului, Celui ce d$nsul.
12 CARTEA FACERII CAP 13 {I 14
ra averile lor multe. 1. i au fost c$nd ^mp@r@]ea Arma-
7. {i nu-i cuprindea pre ei p@m$ntul ca s@ fal, ^mp@ratul Senaarului, }i
l@cuiasc@ ^mpreun@ (a). Arioh, ^mp@ratul Elasarului,
8. {i s-au f@cut sfad@ ^ntr@ p@storii dobitoa- Hodologomor, ^mp@ratul Ela-
celor lui Avram }i ^ntr@ p@storii dobitoacelor mului, }i Targal, ^mp@ratul neamurilor.
lui Lot, iar@ hananeii }i ferezeii l@cuia atunci 2. F@cut-au r@zboiu cu Vala, ^mp@ratul
p@m$ntul acela (b). Sodomei, }i cu Varsa, ^mp@ratul Gomorei,
9. {i au zis Avram lui Lot: „S@ nu fie sfad@ }i cu Senar, ^mp@ratul Adamei, }i cu Simo-
^ntr@ mine }i ^ntr@ tine, }i ^ntr@ p@storii miei vor, ^mp@ratul Sevoimului, }i cu ^mp@ratul
}i ^ntr@ p@storii t@i, c@ oameni fra]i s$ntem Valacului, acesta easte Sigor (a).
noi. 3. To]i ace}tia s-au adunat ^n Valea cea
10. Iat@, tot p@m$ntul ^naintea ta easte, S@rat@, carea acum easte Marea S@rilor.
desp@r]ea}te-te de mine, de vei (v) tu spre 4. Doispr@zeace ani aceia slujis@ lui
st$nga, eu de-a dreapta; iar@ de vei tu spre Hodologomor, iar@ ^n al treispr@zeacelea an
dreapta, eu spre st$nga”. nu au vrut s@ mai slujeasc@.
11. {i r@dic$nd Lot ochii s@i, au v@zut tot 5. Iar@ ^ntr-a patruspr@zeacelea an au venit
]inutul ^mprejurul Iordanului c@ tot era Hodologomor }i ^mp@ra]ii carii era cu el }i
ad@pat, mai ^nainte p$n@ a nu surpa Domnul au t@iat pre uriia}ii cei din Astorot }i din
Sodoma }i Gomora, ca raiul lui Dumnezeu, Carnaim, }i neamurile ceale tari ^mpreun@
}i ca p@m$ntul Eghiptului, p$n@ unde s@ vine cu ei, }i pre oamenii cei din cetatea Savi.
^n Zogora. 6. {i pre horeii cei din mun]ii Seir, p$n@ la
12. {i }i-au ales }ie Lot tot ]inutul cel dim- Terebintul Afaranului, care easte ^n pustie.
prejurul Iordanului, }i s-au tras ^nd@r@pt Lot 7. {i ^ntorc$ndu-s@, au venit la F$nt$na
de la r@s@rit, }i s-au desp@r]it fie}tecarele Judec@]ii, aceasta easte Cadis, }i au ucis pre
de fratele s@u. to]i domnii lui Amalic }i pre amoreii cei ce
13. {i Avram s-au s@l@}luit ^n p@m$ntul l@cuia ^n Asason Tamar.
Hanaan, iar@ Lot s-au s@l@}luit ^n cetatea 8. {i au ie}it la r@zboiu ^mp@ratul Sodomei
carea era ^mprejurul ]inutului (g), }i }i-au }i ^mp@ratul Gomorei }i ^mp@ratul Adamei
pus l@ca}ul ^n Sodoma. }i ^mp@ratul Sevoimului }i ^mp@ratul
14. Iar@ oamenii cei din Sodoma era r@i }i
Valacului, acesta easte Sigor, }i }i-au tocmit
p@c@to}i ^naintea lui Dumnezeu foarte.
tab@ra spre b@taie ^n Valea cea S@rat@.
15. {i au zis Dumnezeu lui Avram, dup@ ce
9. %mprotriva lui Hodologomor, ^mp@ratul
*Sus s-au desp@r]it Lot de d$nsul:* „R@dic@ ochii
Elamului, }i ^mprotriva lui Targal, ^mp@ratul
12, 7 t@i }i caut@ din locul ^n care e}ti tu acum
neamurilor, }i ^mprotriva lui Amarfal, ^mp@ra-
Jos spre miiaz@noapte }i spre miiaz@zi, }i spre
tul Senaarului, }i ^mprotriva lui Arioh, ^mp@ra-
13, 18 r@s@rit }i spre mare.
tul Elasarului, patru ^mp@ra]i ^mprotriva a cinci.
26, 4 16. C@ tot p@m$ntul care-l vezi ]ie-l voiu da
10. Iar@ Valea cea S@rat@ era cu pu]uri (b)
2 Leage }i semin]iei tale, p$n@ ^n veac.
cleoase, }i au fugit ^mp@ratul Sodomei }i
34, 4 17. {i voiu face s@m$n]a ta ca n@sipul
^mp@ratul Gomorei, }i au c@zut acolo, iar@
p@m$ntului, }i de poate ne}tine num@ra
cei ce au r@mas au fugit la munte.
n@sipul p@m$ntului, }i s@m$n]a ta s@ va
11. {i au luat (v) toat@ c@l@rimea Sodomei
num@ra.
}i a Gomorei }i toate ce avea ei de m$ncare,
18. Scoal@-te }i umbl@ p@m$ntul ^n lungimea
}i s-au dus.
}i ^n l@]imea lui, c@ ]ie-l voiu da }i semin]iei
12. {i au luat }i pre Lot, feciorul fratelui lui
tale ^n veac”.
Avram, }i toate averile lui, c@ l@cuia ^n
19. {i, r@dic$ndu-}i Avram corturile, au venit
}i au l@cuit l$ng@ stejeariul lui Mamvri, care Sodoma, }i s-au dus.
era ^n Hevron, }i au zidit acolo oltariu Dom- 13. {i venind unul din cei sc@pa]i, au spus
nului. lui Avram, trec@toriului, iar@ el l@cuia l$ng@
stejeariul lui Mamvri, al Amoreului, fratelui
CAP 14 lui Eshol, }i fratelui lui Avnan, carii avea
%nving$ndu-s@ cei cinci crai }i pr@d$ndu-s@ Sodoma, Lot leg@tur@ de pace cu Avram.
cu ceialal]i s@ duce ^n robie de cei patru crai ce au ^nvins, 14. {i auzind Avram c@ s-au luat ^n
pre carii gonindu-i Avram, pre to]i robii }i pr@zile le-au
^ntors; }i lu$nd binecuv$ntare de la Melhisedec, toate
2. (a) Valacul acesta easte cetatea carea pre
le-au ^ntors ^mp@ratului Sodomului.
vreamea lui Moisi s@ chema Sigor. 10. (b) Valea
7. (a) Alexa.: }i nu putea l@cui ^mpreun@. 9. (b) S@rat@ avea ochiuri glodoas@, cu tin@ cleoas@.
Acela s-au luat din cea latineasc@ pentru mai bun 11. (v) Bibli. rom$n. are: }i au luat muntele }i au
^n]eles. 10. (v) A mearge. 13. (g) Iordanului. pr@dat toat@ c@l@rimea.
CARTEA FACERII CAP 14 {I 15 13

robie Lot, feciorul fratelui s@u, num@rat-au feciorul slujnicii meale, Masec, acesta
slugile sale ceale de cas@, trei sute }i optspr@- Damasc Eliezer (a)”.
zeace, }i au alergat dup@ ei p$n@ la Dan. 3. {i au zis Avram: „De vreame ce mie nu
15. {i au c@zut asupra lor noaptea el }i slugile mi-au dat s@m$n]@, iat@, sluga mea va fi dup@
lui, }i i-au lovit pre ei }i i-au gonit p$n@ la mine mo}tean”.
Hoval, care easte de-a st$nga Damascului. 4. {i ^ndat@ s-au f@cut cuv$ntul Domnului
16. {i au ^ntors toat@ c@l@rimea Sodomei, c@tr@ d$nsul, zic$nd: „Nu va fi acesta
}i pre Lot, feciorul fratelui s@u, l-au ^ntors, mo}tean dup@ tine, ci cel ce va ie}i din tine,
}i toate averile lui, }i muierile }i norodul. acesta va fi mo}tean”.
5. {i l-au scos pre el afar@ }i au zis lui:* *Rom.
17. {i au ie}it ^mp@ratul Sodomei ^ntru
„Caut@ la ceriu }i num@r@ stealele, de le vei 4, 18
^ntimpinarea lui dup@ ^ntoarcerea lui de la
putea num@ra pre eale”. {i au zis lui: „A}ea
t@iarea lui Hodologomor }i a ^mp@ra]ilor,
va fi s@m$n]a ta”.
carii era cu el ^n Valea lui Savi, acesta era
6.* {i au crezut Avram lui Dumnezeu, }i *Rom.
C$mpul %mp@ra]ilor (g).
s-au socotit lui spre dreptate. 4, 3
*Evrei 18.* {i Melhisedec, ^mp@ratul Salimului, au
7. {i au zis c@tr@ d$nsul: „Eu s$nt Dum- Galat.
7, 1 scos p$ine }i vin, }i era el preot lui Dumnezeu
nezeu, Cel ce te-am scos din ]ara haldeilor, 3, 6
celui Prea^nalt. ca s@ dau ]ie p@m$ntul acesta s@-l mo}tene}ti Iacov
19. {i bine au cuv$ntat pre Avram, }i au pre el”. 2, 23
zis: „Bine e cuv$ntat Avram lui Dumnezeu 8. {i au zis: „St@p$ne, Doamne, cum voiu
celui Prea^nalt, Carele au f@cut ceriul }i cunoa}te c@-l voiu mo}teni pre el?”
p@m$ntul. 9. {i au zis lui: „Ia o juninc@ de trei ani }i
20. {i bine e cuv$ntat Dumnezeu cel Prea- o capr@ de trei ani }i un berbeace de trei ani
^nalt, Carele au dat pre vr@jma}ii t@i supt m$na }i o turturea }i un porumb”.
ta”. {i au dat Avram lui z@ciuial@ din toate. 10. {i lu$nd el acealea toate,* le-au despicat *Ierem.
21. {i au zis ^mp@ratul Sodomei c@tr@ ^n doao }i le-au pus pre eale cu fa]a una c@tr@ 34, 18
Avram: „D@-mi mie oamenii, iar@ caii iai ]ie”. alta, iar@ paserile nu le-au despicat.
22. {i au zis Avram c@tr@ ^mp@ratul Sodo- 11. {i s-au pogor$t paserile pe trupurile ceale
mei: „%ntinde-voiu m$na mea c@tr@ Domnul despicate, }i au }ezut Avram l$ng@ eale (b).
Dumnezeu cel Prea^nalt, Carele au f@cut 12. Iar@ c$nd apunea soarele, uimire au
ceriul }i p@m$ntul. c@zut pre Avram, }i, iat@, fric@ mare }i
23. De la funi}oar@ p$n@ la leg@tura ^nc@l- ^ntunecat@ l-au cuprins pre d$nsul.
]@mintei, te voiu luoa din toate ale tale, ca 13. {i au zis c@tr@ Avram: „{tiind vei }ti,* *Fapt.
s@ nu zici: «Eu am ^mbog@]it pre Avram». c@ nimearnic@ va fi s@m$n]a ta ^n p@m$nt 7, 6
24. Afar@ de ceale ce au m$ncat feciorii, }i str@in, }i vor supune pre ei robiei, }i-i vor
nec@ji, }i-i vor smeri pre ei patru sute de ani.
afar@ de partea b@rba]ilor, carii au venit cu
14. Iar@ pre neamul acela, c@ruia vor sluji,
mine, Eshol, Avnan, Mamvri, ace}tia ^}i vor
^i voiu judeca Eu, iar@ dup@ aceaea vor ie}i
lua partea sa”.
aici cu aveare mult@.
15. Iar@ tu vei mearge la p@rin]ii t@i ^n pace,
CAP 15
ajung$nd la b@tr$nea]e bun.
Dumnezeu f@g@duia}te fiiu lui Avram, carele dez- 16. Iar@ ^ntru a patra neam s@ vor ^ntoarce
n@d@jduia c@ va avea fiiu dup@ sine; Avram, crezind lui aici, pentru c@ p@catele amoriilor nu s-au
Dumnezeu, s@ ^ndrepteaz@ }i ^ntru semnul p@m$ntului plinit p$n@ acum”.
celui f@g@duit aduce jertv@, dup@ cum i-au poruncit
17. Iar@ dup@ ce au apus soarele, s-au f@cut
Domnul, }i aude nemerniciia ceaea ce va s@ fie acelor
flac@r@ }i, iat@, cuptoriu afum$nd }i f@clii
dup@ el.
de foc, care au trecut prin mijlocul despic@-
1. ar@ dup@ cuvintele aceastea, turilor acestora.
fost-au cuv$ntul Domnului 18. %n zioa aceaea* au f@cut Dumnezeu leg@- *Sus
c@tr@ Avram ^n vedenie, zic$nd: tur@ cu Avram, zic$nd: „S@min]iei tale voiu 12, 7
„Nu te teame, Avrame, Eu te da p@m$ntul acesta, de la r$ul Eghiptului 13, 15
voiu p@zi pre tine; plata ta va fi mult@ foarte”. p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. Jos
2. {i au zis Avram: St@p$ne, Doamne, ce 19. Pre chenei }i pre chenezei }i pre ched- 26, 4
vei da mie? C@ eu moriu f@r@ de feciori, }i monei, 2 Leage
34, 4
17. (g) Jidov.: carea easte Valea %mp@ra- la casnicii miei }i s@ cheam@ Damaschin Eliezer, 3 %mp@r.
tului. 2. (a) Adec@: eu f@r@ de prunci voiu acesta va fi mo}tean dup@ mine. S. Ieronim. 11. 4, 21
muri, }i fiiul purt@toriului de grij@ (b) Jidov.: }i s-au pogor$t pas@rile pre trupurile 1 Paral.
a c@sii meale, carele ^mparte bucate ceale despicate, }i Avram le goniia pre eale. 1, 26
14 CARTEA FACERII CAP 16 {I 17
20. {i pre hetei }i pre ferezei }i pre rafaimi. v@zut, c$nd Te-ai ar@tat mie.
21. {i pre amorei }i pre hananei }i eghei }i 14. Pentru aceasta au chemat f$nt$na
gherghesei }i pre ievusei”. aceaea F$nt$n@,* ^naintea c@riia am v@zut, *Jos
iat@ (a), ^ntr@ Cadis }i ^ntr@ Varad”. 24, 62
CAP 16 15. {i au n@scut Agar lui Avram fecior, }i
Sara d@ pre Agar, slujnica sa, lui Avram, s@ nasc@ din- au chemat Avram numele feciorului s@u, care
tr-^nsa fiiu, carea, dup@ ce au luat ^n p$ntece, au urgisit i l-au n@scut Agar, Ismail.
pre st@p$n@-sa, pentru care lucru st@p$n@-sa o au 16. {i Avram era de optzeci }i }ease de
n@c@jit, }i ea au fugit, ci din porunca ^ngerului s-au ani c$nd au n@scut Agar lui Avram pre
^ntors }i au fost supus@ st@p$n@-sa. Agar na}te pre Ismail.
Ismail.
CAP 17
1. ar@ Sara, muiarea lui Avram,
nu-i n@}tea lui, }i avea ea o S@ poftoresc lui Avram f@g@duin]ele. Numele lui }i al
slujnic@ eghipteanc@, c@riia era Sarei s@ mut@. T@iarea ^mprejur s@ poruncea}te ca un
semn al leg@turii. S@ f@g@duia}te lui fiiu din Sara. Avram
numele Agar.
plinea}te porunca t@ierii ^mprejur.
2. {i au zis Sara c@tr@ Avram: „Iat@, m-au
^nchis Domnul ca s@ nu nasc, ^ntr@, dar@, la 1. ar@ c$nd au fost Avram de
slujnica mea, ca s@ fac din ea feciori”. noaozeci }i noao de ani, S-au
3. {i au ascultat Avram de cuv$ntul Sarei, ar@tat Domnul lui Avram }i i-au
}i lu$nd Sara, muiarea lui Avram, pre Agar, zis lui: „Eu s$nt Dumnezeul
eghipteanca, slujnica sa, dup@ ce au l@cuit t@u, f@ ce easte pl@cut ^naintea Mea }i fii
zeace ani Avram ^n p@m$ntul lui Hanaan, o f@r@ de prihan@.
au dat lui Avram, b@rbatului s@u, muiare. 2. {i voiu pune leg@tura Mea ^ntr@ Mine }i
4. {i au ^ntrat Avram la Agar, }i ea au luat ^ntr@ Tine, }i te voiu ^nmul]i foarte”.
^n p$ntece, }i, v@zind c@ au luat ^n p$ntece, 3. {i au c@zut Avram pre fa]a sa, }i i-au
au urgisit pre st@p$n@-sa. gr@it Dumnezeu lui, zic$nd:
5. {i au zis Sara c@tr@ Avram: „Str$mb@tate 4. „Iat@, Eu }i leg@tura Mea cu tine,* }i vei *Sira.
s@ face mie de c@tr@ tine, eu am dat pre roaba fi tat@ a multe neamuri. 44, 20
mea ^n s$nul t@u, }i ea, v@zind c@ are ^n 5. {i nu s@ va chema numele t@u mai Roma.
p$ntece, m-au urgisit; judece Dumnezeu mult Avram, ci va fi numele t@u Avraam, 4, 17
^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”. pentru c@ tat@ a multe neamuri te-am pus
pre tine.
6. {i au zis Avram c@tr@ Sara: „Iat@,
6. {i te voiu crea}te foarte, foarte, }i te
slujnica ta ^n m$inile tale, f@ cu d$nsa cum
voiu pune ^ntru neamuri, }i ^mp@ra]i din tine
va pl@cea ]ie”. {i o au n@c@jit pre ea Sara, }i
vor ie}i.
au fugit de la fa]a ei.
7. {i voiu pune leg@tura Mea ^ntr@ tine }i
7. {i o au aflat pre ea ^ngerul Domnului la
^ntr@ s@m$n]a ta dup@ tine ^ntru neamurile
izvorul apei ^n pustie, la izvorul cel din calea
lor spre leg@tur@ veacinic@, ca s@ fiu Dumne-
lui Sur.
zeu ]ie }i semin]iei tale dup@ tine.
8. {i au zis ei ^ngerul Domnului: „Agar,
8. {i voiu da ]ie }i semin]iei tale dup@ tine
slujnica Sarei, de unde vii? {i unde te duci?”
p@m$ntul ^n care l@cuie}ti, tot p@m$ntul lui
{i au zis ea: „De la fa]a Sarei, st@p$nei Hanaan spre mo}tenire veacinic@, }i Eu voiu
meale, fug eu”. fi lor Dumnezeu”.
9. {i i-au zis ei ^ngerul Domnului: „%ntoar- 9. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Avraam:* „Iar@ *Fapt.
ce-te la st@p$n@-ta }i te smerea}te supt tu s@ p@ze}ti leg@tura Mea }i s@m$n]a ta dup@ 7, 8
m$inile ei”. tine, ^ntru neamurile lor.
10. {i au zis ei ^ngerul Domnului: „%nmul]ind 10. {i aceasta easte leg@tura carea s@ p@ze}ti
voiu ^nmul]i s@m$n]a ta, }i de mul]ime nu ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i ^ntr@ s@m$n]a ta
s@ va num@ra”. dup@ tine, ^ntru neamurile lor, s@ va t@ia voao
11. {i i-au zis ^ngerul Domnului: „Iat@, ^n ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@.
p$ntece ai tu }i vei na}te fiiu }i vei chema 11. {i ve]i t@ia ^mprejur marginea trupului
numele lui Ismail, pentru c@ au auzit Domnul vostru, }i va fi* semn de leg@tur@ ^ntr@ Mine * 2 Lege
smereniia ta. }i ^ntr@ voi. 12, 3
12. Acesta va fi om lucr@toriu de p@m$nt, 12. {i pruncul de opt zile s@ va t@ia voao Luca
m$inile lui ^mprotiva tuturor }i m$inile ^mprejur, toat@ partea b@rb@teasc@ ^ntru 2, 21
tuturor ^mprotiva lui, }i ^naintea fea]ii tuturor neamurile voastre, }i cel n@scut ^n casa ta }i Roma.
fra]ilor s@i va l@cui”. cel cump@rat cu argint, }i tot fiiul str@in 4, 11
13. {i au chemat Agar numele Domnului ce- carele nu easte din s@m$n]a ta.
lui ce gr@ia c@tr@ d$nsa: „Tu, Doamne, Carele
m-ai cercetat, c@ au zis c@ }i ^nainte Te-am 14. (a) Aceasta easte.
CARTEA FACERII CAP 17 {I 18 15

13. Cu t@iare ^mprejur s@ va t@ia ^mprejur r$s pentru aceasta. Mai ^nainte s@ spune perirea
cel n@scut al casii tale }i cel cump@rat cu sodomleanilor, pentru carii Avraam de multe ori s-au
rugat.
argint. {i va fi leg@tura Mea preste trupul
vostru ^ntru leg@tur@ veacinic@. 1.* i s-au ar@tat Dumnezeu lui *Evrei
14. {i partea b@rb@teasc@ carea nu-}i va t@ia Avraam la stejeariul Mamvri, 13, 2
^mprejur marginea trupului s@u ^n zioa a opta, c$nd }edea el ^n u}ea cortului
piiarde-s@-va sufletul acela din neamul s@u, s@u la amiaz@zi.
pentru c@ au stricat leg@tura Mea”. 2. {i r$dic$nd ochii s@i, au v@zut }i, iat@,
15. {i au zis Dumnezeu lui Avraam: „Sara, trei b@rba]i sta din sus de el, }i, v@zindu-i pre
muiarea ta, nu s@ va chema numele ei Sara, ei, au alergat de la u}ea cortului s@u ^naintea
ci Sarra va fi numele ei. lor }i s-au ^nchinat la p@m$nt.
16. {i o voiu binecuv$nta pre d$nsa }i voiu 3. {i au zis: „Doamne, de am aflat har
da ]ie dintr-^nsa fiiu }i bine-l voiu cuv$nta ^naintea Ta, nu treace pre robul T@u.
pre d$nsul, }i va fi spre neamuri, }i ^mp@ra]i 4. S@ se aduc@ ap@ }i s@ se speale picioarele
voastre }i v@ odihni]i supt copaciu.
neamurilor dintr-^nsul vor ie}i”.
5. {i voiu aduce p$ine }i ve]i m$nca, }i dup@
17. {i au c@zut Avraam pre fa]a sa, }i au r$s,
aceaea ve]i mearge pre calea voastr@, pentru
}i au zis ^n cugetul s@u, gr@ind: „Au, doar@, s@
aceaea abate]i-v@ la sluga voastr@”. Iar@ ei
va na}te fiiul celui de o sut@ de ani? {i Sarra,
au zis: „A}ea f@ dup@ cum ai zis”.
de noaozeci de ani fiind, au, doar@, va na}te?”
6. {i au alergat Avraam ^n cort la Sarra, }i
18. {i au zis Avraam c@tr@ Dumnezeu:
au zis ei: „Gr@bea}te }i fr@m$nt@ trei m@suri
„Ismail acesta s@ tr@iasc@ ^naintea Ta”. de f@in@ curat@ }i f@ azime”.
*Jos 19. {i au zis Dumnezeu lui Avraam a}ea:*
7. {i Avraam au alergat la vaci, }i au luat
18, 10 „Iat@, Sarra, muiarea ta, va na}te ]ie fiiu, }i
un vi]@l t$n@r }i bun }i l-au dat slugii }i au
21, 2 vei chema numele lui Isaac, }i voiu pune
pripit s@-l g@teasc@.
leg@tura Mea cu d$nsul spre leg@tur@ 8. {i au luat unt }i lapte }i vi]elul care l-au
veacinic@, ca s@ fiu Dumnezeu lui, }i semin- g@tit, }i le-au pus ^naintea lor, }i ei au m$ncat,
]iei lui dup@ d$nsul. iar@ el sta l$ng@ ei supt copaciu.
20. Iar@ pentru Ismail, iat@ c@ te-am 9. {i ei au zis c@tr@ d$nsul: „Unde easte
ascultat, }i iat@ c@ l-am binecuv$ntat pre Sarra, muiarea ta”. {i r@spunz$nd el, au zis:
d$nsul, }i-l voiu crea}te, }i-l voiu ^nmul]i pre „Iat@, easte ^n cort”.
d$nsul foarte, doaospr@zeace neamuri va 10. {i au zis ei: „Iat@, c$nd m@ voiu* ^ntoarce, *Sus
na}te, }i voiu face pre d$nsul neam mare. voiu veni la tine ^n vreamea aceasta ^n ceasuri, 17, 19
21. Iar@ leg@tura Mea o voiu pune cu Isaac, }i va avea fecior Sarra, muiarea ta”. {i Sarra Jos
pre carele va na}te ]ie Sarra ^ntr-aceast@ au auzit de la u}ea cortului, fiind dup@ d$nsul 21, 1
vreame, ^n celalalt an”. (a). Roma.
22. {i au ^ncetat Dumnezeu a gr@i c@tr@ 11. Iar@ Avraam }i Sarra era b@tr$ni, petrecu]i 9, 9
d$nsul, }i s-au suit Dumnezeu de la Avraam. ^n zile, }i Sarrei ^ncetas@ a s@ face ceale
23. {i au luat Avraam pre Ismail, fiiul s@u, muiere}ti.
}i pre to]i cei n@scu]i ^n casa sa, }i pre to]i 12.* {i au r$s ^ntru sine Sarra, zic$nd: „%nc@ *1 Petr.
cei cump@ra]i cu argint, }i pre tot b@rbatul nu mi s-au f@cut mie aceasta p$n@ acum, }i 3, 6
dintru oamenii cei din casa lui Avraam, }i domnul mieu easte b@tr$n”.
le-au t@iat ^mprejur marginea trupului ^n zioa 13. {i au zis Domnul c@tr@ Avraam: „Pentru
aceaea, dup@ cum au gr@it Dumnezeu lui. ce au r$s Sarra ^ntru sine, zic$nd: «Au doar@
cu adev@rat voiu na}te, b@tr$n@ fiind?»
24. {i Avraam era de noaozeci }i noao de
14. Au nu easte cu putin]@ la Dumnezeu tot
ani, c$nd }i-au t@iat ^mprejur marginea
cuv$ntul? %n vreamea aceasta m@ voiu ^ntoarce
trupului s@u.
la tine ^n ceasuri, }i va avea Sarra fecior”.
25. Iar@ Ismail, fiiul lui, era de treispr@zeace
15. {i au t@g@duit Sarra, zic$nd: „Nu am r$s”,
ani, c$nd }i-au t@iat ^mprejur marginea
pentru c@ s-au temut, }i au zis c@tr@ ea: „Ba,
trupului s@u.
ci ai r$s”.
26. {i ^n zioa aceaea, s-au t@iat ^mprejur 16. {i, scul$ndu-s@ de acolo b@rba]ii, s-au
Avraam }i Ismail, fiiul lui, }i to]i b@rba]ii uitat spre Sodoma }i spre Gomora, }i Avraam
c@sii lui, }i cei n@scu]i ^n cas@, }i cei mergea ^mpreun@ cu ei, petrec$ndu-i.
cump@ra]i cu argint dintr-alte neamuri. 17. Iar@ Domnul au zis: „Au ascunde-voiu
eu de Avraam, sluga Mea, ceale ce Eu voiu
CAP 18 face?
18. Iar@ Avraam s@ va face neam mare,
Avraam priimea}te ^n s@la} pre trei ^ngeri, carii f@g@-
duiesc lui fiiu din Sarra; Sarra s@ ^nfrunt@, c@ci au 10. (a) Dup@ u}e.
16 CARTEA FACERII CAP 18 {I 19
*Sus }i mult,* }i ^ntru el s@ vor binecuv$nta toate s@ asuprea}te; ie}ind Lot cu muiarea }i cu doao feate ale
12, 3 neamurile p@m$ntului. sale, Sodoma piiare de foc; muiarea s@ face st$lp de sare
Jos 19. C@ }tiu c@ va ^nv@]a pre fiii s@i }i casa ^n cale, }i, dup@ aceaea ^mb@t$ndu-s@, ne}tiind, doarme
cu am$ndoao featele sale, din care s-au n@scut
22, 18 sa dup@ sine, }i vor p@zi c@ile Domnului, ca
moaviteanii }i amoniteanii.
s@ fac@ dreptate }i judecat@, ca s@ aduc@
Domnul preste Avraam toate c$te au gr@it 1.* i au venit doi ^ngeri la Sodoma *Evrei.
c@tr@ d$nsul”. seara, }i Lot }edea la poarta 13, 2
20. {i au zis Domnul: „Strigarea Sodomei Sodomei, }i, v@z$ndu-i, Lot
}i a Gomorei s-au ^nmul]it la Mine, }i s-au sculat ^ntru ^ntimpinarea
p@catele lor s$nt mari foarte. lor }i s-au ^nchinat cu fa]a la p@m$nt, }i au
21. Deci, pogor$ndu-M@, voiu vedea de fac zis:
dup@ str$garea lor, carea vine la Mine, iar@ 2. „Iat@, domnilor, abate]i-v@ la casa slugii
de nu, s@ }tiu”. voastre, }i r@m$ne]i }i sp@la]i picioarele
voastre, }i diminea]@, scul$ndu-v@, ve]i
22. {i, ^ntorc$ndu-s@ de acolo b@rba]ii, au
mearge ^n calea voastr@”. Iar@ ei au zis: „Ba,
venit ^n Sodoma, }i Avraam era ^nc@ st$nd
^n uli]@ vom m$nea”.
^naintea Domnului.
3. {i i-au silit pre ei, }i s-au ab@tut la
23. {i, apropiindu-s@ Avraam, au zis: „S@ nu
d$nsul, }i au ^ntrat ^n casa lui, }i au f@cut
pierzi pre cel drept ^mpreun@ cu cel necre-
lor de m$ncare, }i azime au copt lor, }i au
dincios, }i va fi cel drept ca }i cel necredincios.
m$ncat ei.
24. De vor fi cincizeci de drep]i ^n cetate, 4. Iar@ mai ^nainte de ce s-au culcat ei,
au piiarde-vei pre ei? Au nu vei ierta tot locul b@rba]ii cet@]ii, sodomiteanii, au ^ncunjurat
pentru cincizeci de drep]i, de vor fi ^ntr-^nsa? casa de la cel tin@r p$n@ la cel b@tr$n, tot
25. Nicidecum s@ nu faci dup@ cuv$ntul norodul ^mpreun@.
acesta, ca s@ ucizi pre cel drept ^mpreun@ 5. {i au chemat afar@ pre Lot, }i au zis c@tr@
cu cei nedrep]i, }i s@ fie cel drept ca }i cel d$nsul: „Unde s$nt b@rba]ii carii au ^ntrat
nedrept, nicidecum. Cel ce judeci tot p@- la tine noaptea? Scoate-i la noi, ca s@ ne
m$ntul; au nu vei face judecat@?” ^mpreun@m cu ei (a)”.
26. {i au zis Domnul: „De voiu afla ^n So- 6. {i au ie}it Lot la ei ^naintea u}ii }i au
doma, ^n cetate, cincizeci de drep]i, voiu ierta tras u}ea dup@ sine.
toat@ cetatea }i tot locul pentru d$n}ii”. 7. {i au zis c@tr@ ei: „Nicidecum, fra]ilor,
27. {i r@spunzind Avraam, au zis: „Acum nu face]i r@utatea aceasta.
am ^nceput a gr@i c@tr@ Domnul mieu, care 8. Ci am eu doao feate, care n-au cunoscut
s$nt p@m$nt }i cenu}e. b@rbat, pre acealea voiu scoate la voi, }i v@
28. Dar@, de vor fi mai pu]ini de cincizeci face]i treaba cu eale dup@ cum va pl@cea
de drep]i, s@ fie patruzeci }i cinci, au voao, numai asupra b@rba]ilor acestora s@
piiarde-vei pentru patruzeci }i cinci toat@ nu face]i nedrept, pentru c@ au ^ntrat supt
cetatea?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde, de acoperem$ntul casii meale (b)”.
voiu afla acolo patruzeci }i cinci”. 9. Iar@ ei au zis lui: „Du-te ^ncolo, ai venit
29. {i au adaos a gr@i ^nc@ c@tr@ Domnul, }i s@ l@cuie}ti, }i nu judecat@ s@ judeci? Acum,
au zis: „Dar@ de s@ vor afla acolo patruzeci?” dar@, te vom chinui mai r@u pre tine dec$t
{i au zis: „Nu o voiu piiarde pentru acei pre ei*”. {i silea pre Lot foarte, }i s-au *2 Pet.
patruzeci”. apropiiat la u}e s@ o strice. 2, 8
30. {i au zis: „S@ nu fie ceva, Doamne, de 10. Iar@ b@rba]ii (v), tinzind m$inile, au tras
voiu mai gr@i, dar@ de s@ vor afla acolo trei pre Lot la sine ^n cas@ }i au ^nchis u}ea
zeci?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde, de voiu casii.
afla acolo treizeci”. 11. Iar@ pre b@rba]ii carii era la u}ea c@sii* *%n]el.
31. {i au zis: „Pentru c@ pociu gr@i c@tr@ i-au pedepsit cu orbire, de la cel mic p$n@ 19, 16
Domnul, dar@ de s@ vor afla acolo doaozeci?” la cel mare, }i s-au ostenit c@ut$nd u}ea.
12. {i au zis c@tr@ Lot b@rba]ii: „Ai tu pre
{i au zis: „Nu o voiu piiarde de voiu afla
cineva aici? Gineri, au feciori, au feate? Sau
acolo doaozeci”.
altcineva de al t@u? De easte ^n cetate,
32. {i au zis: „S@ nu fie ceva, Doamne, de
scoate-i din locul acesta.
voiu mai gr@i ^nc@ o dat@?” Dar@ de s@ vor
13. C@ vom s@ stric@m noi locul acesta,
afla acolo zeace?” {i au zis: „Nu o voiu
pentru c@ s-au ^n@l]at strigarea lor
piiarde pentru acei zeace”.
33. {i s-au dus Domnul dup@ ce au ^ncetat
5. (a) Scoate-i la noi ca s@ ne ^mpreun@m cu ei
a gr@i lui Avraam, }i Avraam s-au ^ntors la trupea}te, adec@, s@ curvim cu ei. Sodomeanii
locul s@u. ^mpotriva firii s@ amesteca b@rbat cu b@rbat, de
acolo acest p@cat s@ chiiam@ sodomiia. 8. (b)
CAP 19 Grece.: supt acoperem$ntul grinzilor meale. 10.
Lot, priimind ^n s@la} pre ^ngeri, de la sodomleani (v) Carii s@l@}luis@ ^n casa lui Lot.
CARTEA FACERII CAP 19 {I 20 17

^naintea Domnului, }i ne-au trimis pre noi pre Lot afar@ din mijlocul surp@rii, c$nd au
Domnul s@-l stric@m pre d$nsul”. surpat Domnul cet@]ile, ^n care l@cuia Lot.
14. {i ie}ind Lot, au gr@it c@tr@ ginerii s@i, 30. {i au ie}it Lot din Sigor, }i }edea ^n
carii luas@ pre featele lui, }i le-au zis: munte el }i am$ndoao featele lui cu d$nsul,
„Scula]i-v@ }i ie}i]i din locul acesta, pentru c@ s-au temut a l@cui ^n Sigor, }i au l@cuit ^n
c@ Domnul va s@ piiarz@ cetatea”. pe}ter@ el }i am$ndoao featele lui cu d$nsul.
15. {i s@ p@ru a vorbi glum@ ^naintea
31. {i au zis cea mai b@tr$n@ c@tr@ cea mai
ginerilor s@i. Iar@ deaca s-au f@cut diminea]@,
t$n@r@: „Tat@l nostru easte b@tr$n, }i nimene
gr@bea ^ngerii pre Lot, zic$nd: „Scoal@-te }i
nu easte pre p@m$nt carele s@ se ^mpreune
ia muiarea ta, }i ceale doao feate ale tale,
care ai, }i ie}i, ca s@ nu pieri }i tu ^mpreun@ cu noi, dup@ cum easte obiceaiul a tot
cu f@r@delegile cet@]ii”. p@m$ntul.
16. {i ei s-au turburat (g), iar@ ^ngerii au 32. Vino, dar@, s@ ad@p@m pre tat@l nostru
apucat de m$n@ pre el }i pre muiarea lui }i cu vin, }i s@ dormim cu d$nsul, }i s@ r@dic@m
pre ceale doao feate ale lui, pentru c@ nu din tat@l nostru s@m$n]@”.
*%n]el. S-au ^ndurat Domnul de d$nsul.* {i 33. {i au ad@pat pre tat@l s@u cu vin ^n
10, 6 sco]indu-i pre ei afar@, au zis: noaptea aceaea, }i, ^ntr$nd, cea mai b@tr$n@
17. „M$ntuind m$ntuia}te sufletul t@u, s@ au dormit cu tat@l s@u ^n noaptea aceaea, }i
nu te ui]i ^napoi, nici s@ stai ^n vreun (d) loc el nu au }tiut c$nd au dormit ea }i c$nd s-au
de prinprejur, ^n munte te m$ntuia}te, ca s@ sculat.
nu te prinzi ^mpreun@ cu ei”. 34. {i au fost a doao zi, au zis cea mai b@tr$-
18. {i au zis Lot c@tr@ d$n}ii: „Rogu-m@, n@ c@tr@ cea mai tin@r@: „Iat@, am dormit ieri
Doamne. cu tat@l nostru, s@-l ad@p@m cu vin }i
19. Fiindc@ au aflat sluga Ta mil@ ^naintea
^ntr-aceast@ noapte, }i, ^ntr$nd, te culc@ tu
Ta }i ai m@rit dreptatea Ta, carea faci cu
cu el, }i s@ r@dic@m din tat@l nostru s@m$n]@”.
mine, ca s@ fie viu sufletul mieu, eu nu voiu
putea (e) s@ m@ m$ntuiesc ^n munte, ca s@ 35. {i au ad@pat }i ^ntru acea noapte pre
nu m@ prinz@ realele, }i voiu muri. tat@l s@u cu vin, }i, ^ntr$nd, cea mai t$n@r@
20. Iat@ cetatea cea de aproape, ca s@ scap au dormit cu tat@l s@u, }i el nu au }tiut c$nd
acolo, easte mic@, }i m@ voiu m$ntui. Au nu s-au culcat ea }i c$nd s-au sculat.
easte mic@? {i va fi viu sufletul mieu pentru 36. {i au luat ^n p$ntece am$ndoao featele
Tine”. din tat@l lor.
21. {i i-au zis lui: „Iat@, M-am mirat de fa]a 37. {i au n@scut cea mai mare fecior, }i au
ta, }i ^n cuv$ntul acesta, ca s@ nu stric chemat numele lui Moav, zic$nd: „Din tat@l
cetatea, pentru carea ai gr@it. mieu”. Acesta e tat@ moaviteanilor p$n@ ^n
*%n]el. 22.* Gr@bea}te, dar@, ca s@ te m$ntuie}ti zioa de ast@zi.
10, 6 acolo, c@ nu voiu putea face lucrul p$n@ vei 38. {i au n@scut }i cea mai t$n@r@ fecior, }i
mearge tu acolo”. Pentru aceaea, au chemat au chemat numele lui Aman, zic$nd: „Fiiul
numele cet@]ii aceiia Sigor. neamului mieu”. Acesta easte tat@ amani-
23. Soarele au r@s@rit pre p@m$nt }i Lot au
teanilor p$n@ ^n zioa de ast@zi.
^ntrat ^n Sigor.
*2 Leage 24.* {i Domnul au ploat preste Sodoma }i CAP 20
29, 23 preste Gomora piiatr@ pucioas@ }i foc de la
Isaiia Domnul din ceriu. Avraam mearge ^n Gherari, }i acolo ^mp@ratul ^i ia
13, 19 25. {i au surpat cet@]ile aceastea, }i tot muiarea, apoi, din porunca Domnului neatins@ cu mari
Ieremie ^mprejurul, }i pre to]i c$]i l@cuia ^n cet@]i, }i daruri, o au trimis ^nd@r@pt la Avraam. Avraam s@ roag@
50, 40 toate c$te r@sar din p@m$nt. }i s@ ^ns@n@to}eaz@ casa ^mp@ratului.
Iezechei 26. {i s-au uitat muiarea lui ^nd@r@pt, }i s-au i au purces de acolo Avraam
16, 49 f@cut st$lp de sare. 1.
spre p@m$ntul cel c@tr@
Osie 27. {i au m$necat Avraam a doao zi la locul
amiiaz@zi, }i au l@cuit ^ntr@
11, 8 unde au st@tut* ^naintea Domnului.
Cadis }i ^ntr@ Sur, }i au
Amos 28. {i au c@utat spre Sodoma }i spre Gomo-
nemernicit ^n Gherari.
4, 11 ra, }i spre p@m$ntul de primprejurul locului,
*Luca }i au v@zut, }i, iat@, s@ suia par@ de foc din 2. {i au zis Avraam de Sarra, muiarea sa,
17, 28 p@m$nt, ca o v@paie de cuptoriu. c@: „Sor@ easte mie”, c@ s-au temut s@ zic@
32 29. {i au fost c$nd au stricat Domnul c@: „Muiarea mea easte”, ca nu cumva s@-l
Iuda toate* cet@]ile de primprejur, {i-au adus ucid@ pre el oamenii cet@]ii pentru ea, }i au
7 Dumnezeu aminte de Avraam }i au scos trimis Avimeleh, ^mp@ratul gherarilor, }i au
*Sus luat pre Sarra.
18, 1 16. (g) S-au sp@riiat. 17. (d) Grece.: ^n tot locul 3. {i au ^ntrat Dumnezeu la Avimeleh ^n
de primprejur. 19. (e) Fugi. somn noaptea, }i au zis lui: „Iat@, tu vei
18 CARTEA FACERII CAP 20 {I 21
s@ mori pentru muiarea carea o ai luat, c@ CAP 21
ea are b@rbat”. Isaac s@ na}te }i s@ ^n]arc@; iar@ Ismail cu mum@-sa s@
4. {i Avimeleh nu s-au atins de ea }i au scoate din cas@, ca s@ se hr@neasc@ ^n pustie. Avimeleh
zis: „Doamne, au piiarde-vei neam drept, face cu Avraam leg@tur@ de pace prin jur@m$nt.
care nu }tie?
1. i Domnul au cercetat pre Sara,
5. Au nu el au zis mie: «Sor@ mie easte?»
dup@ cum au zis,* }i au f@cut *Sus
{i ea mi-au zis: «Frate mie easte?» Cu inim@
Domnul Sarrii precum au gr@it. 17, 19
curat@ }i cu m$ni dreapte am f@cut aceasta”. 2. {i lu$nd ^n p$ntece, Sarra* au 18, 10
6. {i i-au zis Dumnezeu ^n somn: „{i Eu n@scut lui Avraam fiiu la b@tr$nea]e, pre *Gala
am cunoscut c@ cu inim@ curat@ ai f@cut vreamea dup@ cum gr@is@ lui Domnul. 4, 23
aceasta, }i Eu nu M-am ^ndurat de tine, ca 3. {i au chemat Avraam numele fiiului s@u Evrei
s@ nu p@c@tuie}ti tu ^mprotiva Mea, }i pentru ce s-au n@scut lui, pre carele au n@scut lui 11, 11
aceaea nu te-am l@sat s@ te atingi de d$nsa. Sarra, Isaac.
7. Iar@ acum d@ ^nd@r@pt muiarea omului, 4. {i au t@iat ^mprejur Avraam pre Isaac,
c@ proroc easte, }i s@ va ruga pentru tine }i ^n zioa a opta,* precum i-au fost poruncit *Sus
vei fi viu; iar@ de nu o vei da ^nd@r@pt, s@ }tii Dumnezeu lui. 17, 10 [12]
c@ vei muri tu }i toate ale tale”. 5. {i Avraam era de o sut@ de ani, c$nd i
8. {i de diminea]@ scul$ndu-s@ Avimeleh, s-au n@scut* Isaac, fiiul s@u. *Mateiu
^ndat@ au chemat pre toate slugile sale }i au 6. {i au zis Sarra: „R$s mi-au f@cut Dom- 1, 2
gr@it toate cuvintele aceastea ^n urechile lor, nul, pentru c@ cine va auzi s@ va bucura
}i s-au temut to]i oamenii foarte. ^mpreun@ cu mine”.
9. {i au chemat Avimeleh pre Avraam, }i au 7. {i au zis: „Cine va spune lui Avraam c@
zis lui: „C@ci ai f@cut noao aceasta? Au, doa- Sarra apleac@ prunc? C@ am n@scut fiiu la
r@, am gre}it ceva ^mprotiva ta, de ai adus preste b@tr$nea]ele meale”.
mine }i preste ^mp@r@]iia mea p@cat mare? 8. {i au crescut pruncul }i s-au ^n]ercat, }i
Lucru care nimenea nu l-ar face ai f@cut mie”. au f@cut Avraam osp@] mare ^n zioa ^n carea
10. {i au zis Avimeleh c@tr@ Avraam: „Ce s-au ^n]ercat fiiul s@u, Isaac.
ai socotit de ai f@cut aceasta?” 9. {i v@zind Sarra pre fiiul Agarei eghip-
11. {i au zis Avraam: „Pentru c@ am g$ndit teancii, carele s@ n@scus@ lui Avraam, juc$n-
ca nu cumva s@ nu fie frica lui Dumnezeu ^n du-s@ cu Isaac, fiiul s@u,
locul acesta, }i pre mine m@ vor omor^ pentru 10.* Au zis lui Avraam: „Gonea}te pre sluj- *Gala.
muiarea mea. nica aceasta }i pre fiiul ei, c@ nu va mo}teni 4, 30
*Sus 12. {i cu adev@rat sor@ easte mie* de pre fiiul slujnicii cu fiiul mieu, Isaac”.
12, 13 tat@, iar@ nu de pre mum@, iar@ mi s-au f@cut 11. {i foarte greu s-au p@rut cuv$ntul acesta
mie }i muiare. ^naintea lui Avraam, pentru fiiul s@u, Ismail.
13. {i au fost c$nd m-au scos Dumnezeu 12. {i au zis Dumnezeu lui Avraam: „S@ nu
fie greu ^naintea ta cuv$ntul cel pentru prunc,
din casa t@t$ne-mieu, am zis ei: «Aceast@
}i pentru slujnic@; toate c$te va zice ]ie Sarra
dreptate s@ faci cu mine, ^n tot locul unde
ascult@ de cuv$ntul ei,* pentru c@ ^ntru Isaac *Rom.
vom ^ntra, zi c@ frate-mi easte»”.
s@ va chema ]ie s@m$n]@. 9, 7
*Jos 14.* {i au luat Avimeleh o mie de didrahme
13. Iar@ }i pre fiiul slujnicii ace}tiia neam Evrei
21, 23 }i oi }i vi]ei }i slugi }i slujnice, }i au dat lui
mare ^l voiu face, pentru c@ s@m$n]a ta 11, 18
Avraam, }i i-au dat ^nd@r@pt }i pe Sarra,
easte”.
muiarea lui.
14. {i s-au sculat Avraam diminea]@ }i au
15. {i au zis Avimeleh c@tr@ Avraam: „Iat@
luat p$ini }i un foale cu ap@ }i au dat Agarei,
p@m$ntul mieu ^naintea ta, unde-]i va pl@cea, }i au pus pre um@rul ei }i pruncul, }i o au
l@cuia}te”. slobozit pre d$nsa, }i, merg$nd, r@t@cea prin
16. Iar@ c@tr@ Sarra au zis: „Iat@, am dat o pustie c@tr@ F$nt$na Jur@m$ntului.
mie de didrahme fratelui t@u, aceastea vor fi 15. {i s-au sf$r}it apa din foale, }i au l@p@dat
]ie ^ntru cinstea fea]ii tale }i a tuturor care pruncul supt un brad.
s$nt cu tine, }i toate adev@rat le spune”. 16. {i merg$nd, au }ezut ^n preajma lui
17. {i s-au rugat Avraam lui Dumnezeu, }i departe, ca o arunc@tur@ de arc, pentru c@
au ^ns@n@to}at Dumnezeu pre Avimeleh }i au zis: „Nu voiu vedea moartea pruncului
pre muiarea lui }i pre slujnicile lui, }i au mieu”. {i au }ezut ^naintea lui, }i strig$nd
n@scut. pruncul, au pl$ns.
18. Pentru c@, ^nchizind, au fost ^nchis Dom- 17. {i au auzit Dumnezeu glasul pruncului
nul din afar@ tot zg@ul ^n casa lui Avimeleh, din locul unde era, }i au strigat ^ngerul lui
pentru Sarra, muiarea lui Avraam. Dumnezeu pre Agar din ceriu, }i au zis
CARTEA FACERII CAP 21 {I 22 19

ei: „Ce easte, Agar? Nu te teame, c@ au auzit 34. {i au l@cuit Avraam ^n p@m$ntul Filis-
Dumnezeu glasul pruncului t@u din locul unde tiim zile multe.
easte. CAP 22
18. Scoal@-te }i ia pruncul }i-l ]ine cu m$na
Dumnezeu, pentru ca s@ adevereaze }i s@ fac@ cunoscut@
ta pre el, c@ neam mare voiu face pre el”. credin]a }i ascultarea lui Avraam, ^i poruncea}te ca s@
19. {i au de}chis Dumnezeu ochii ei, }i au jertveasc@ pre fiiul s@u, Isaac. Iar@ c$nd era s@-l jertveasc@,
v@zut f$nt$n@ de ap@ vie (a), }i au mers de au l-au oprit ^ngerul, }i pentru aceast@ ascultare s@ ^nt@resc
lui iar@}i toate f@g@duin]ele. S@ num@r@ fiii lui Nahor,
umplut foalele de ap@ }i au ad@pat pruncul.
fratele lui Avraam.
20. {i era Dumnezeu cu pruncul, }i au crescut
}i au l@cuit ^n pustie, }i s-au f@cut arca}. 1.* i au fost dup@ cuvintele aceas- *Iudit
21. {i au l@cuit ^n pustie (b), }i i-au luat lui tea, Dumnezeu au ispitit pe 8, 22 [23]
mum@-sa muiare din Faranul Eghiptului (v). Avraam, }i i-au zis: „Avraame, Evrei
Avraame”. {i au zis: „Iat@, 11, 17
22. {i au fost ^n vreamea aceaea, au gr@it
eu”.
Avimeleh }i Ohozat, carele luoas@ pre
2. {i au zis: „Ia pre fiiul t@u cel iubit, pre
noru-sa, }i Fihol, voievodul puterii lui c@tr@ Isaac, pre carele ai iubit, }i mergi ^n p@m$n-
Avraam, zic$nd: „Dumnezeu easte cu tine, tul cel ^nalt }i-l ado pre el acolo jertv@ ^ntru
^ntru toate c$te faci. unul din mun]ii care-]i voiu zice ]ie”.
23. Acum, dar@, joar@-mi mie pre Dumnezeu 3. {i, scul$ndu-s@ Avraam de diminea]@,
c@ nu-mi vei face str$mb@tate, nici semin]iei au pus }eaua pre asinul s@u, }i au luat cu
*Sus meale, nici numelui mieu, ci dup@ dreptatea* sine doao slugi, }i pre Isaac, fiiul s@u, }i t@ind
20, 14 carea am f@cut cu tine vei face cu mine, }i leamne pentru jertv@, scul$ndu-s@, au mers,
p@m$ntului ^ntru care te-ai s@l@}luit”. }i a treia zi au venit la locul care i-au zis lui
24. {i au zis Avraam: „Eu jor”. Dumnezeu.
25. {i au mustrat Avraam pre Avimeleh 4. {i, c@ut$nd Avraam cu ochii s@i, au v@zut
locul de departe.
pentru f$nt$nile apei, care le-au luat slugile
5. {i au zis Avraam slugilor sale: „{ede]i
lui Avimeleh.
aici cu asinul, iar@ eu }i pruncul vom mearge
26. {i Avimeleh au zis lui: „Nu am }tiut cine p$n@ colea }i, ^nchin$ndu-ne, ne vom ^ntoar-
au f@cut ]ie lucrul acesta (g), nici tu nu mi-ai ce la voi”.
spus, nici eu nu am auzit, f@r@ numai ast@zi”. 6. {i au luat Avraam leamnele ceale pentru
27. {i au luoat Avraam oi }i vi]ei, }i au dat jertv@ }i le-au pus pre Isaac fiiul, s@u, }i au
lui Avimeleh, }i au f@cut am$ndoi leg@tur@. luat ^n m$ini foc }i cu]it, }i s-au dus am$ndoi
28. {i au pus Avraam }eapte mielu}i]e de oi ^mpreun@.
singure. 7. {i au zis Isaac c@tr@ Avraam, tat@l s@u:
29. {i au zis Avimeleh lui Avraam: „Ce s$nt „Tat@”. Iar@ el au zis: „Ce easte, fiule?” {i
aceaste }eapte mielu}i]e ale oilor acestora, au zis: „Iat@ focul }i leamnele, unde easte
care le-ai pus singure?” oaia pentru jertv@?”
8. {i au zis Avraam: „Dumnezeu %}i va
30. {i au zis Avraam: „Pentru c@ aceaste
vedea {ie oaie de jertv@, fiiul mieu”.
}eapte mielu}i]e vei luoa de la mine, ca s@-mi
9. {i, merg$nd am$ndoi ^mpreun@, au venit
fie m@rturie, cum c@ eu am s@pat aceast@ la locul care i-au zis Dumnezeu lui, }i au
f$nt$n@”. zidit acolo Avraam jertvenic, }i au pus
31. Pentru aceaea au chemat numele locului leamnele deasupra, }i, leg$nd pre fiiul s@u,
aceluia F$nt$na Jur@m$ntului, c@ acolo au Isaac, l-au pus pre jertvenic deasupra
jurat am$ndoi. leamnelor.
32. {i au f@cut am$ndoi leg@tur@ la F$nt$na 10.* {i au tins Avraam m$na sa s@ ia cu]itul *Iaco.
Jur@m$ntului, }i s-au sculat Avimeleh }i s@ junghie pre fiiul s@u. 2, 21
Ohozat, carele ]inea pre noru-sa, }i Fihol, mai- 11. {i l-au strigat ^ngerul Domnului din
marele puterii lui, }i s-au ^ntors ^n p@m$ntul ceriu, }i au zis: „Avraame, Avraame”. Iar@
Filistiim. el au zis: „Iat@, eu”.
12. {i au zis: „S@ nu pui m$na ta pre prunc,
33. {i au s@dit Avraam ]arin@ la F$nt$na
nici s@ faci lui nimica, c@ acum am cunoscut
Jur@m$ntului, }i au chemat acolo numele
c@ te temi tu de Dumnezeu, }i nu ]i s-au f@cut
Domnului Dumnezeu veacinic. mil@ de fiiul t@u cel iubit, pentru Mine”.
13. {i, c@ut$nd Avraam cu ochii s@i, au
19. (a) Ap@ vie s@ zice izvorul din care totdeauna
curge apa p@r@u. 21. (b) Bib. rom. veachie: ^n 26. (g) Grece.: cuv$ntul acesta, iar@ jidovea}te:
pustiia Faranului. (v) Bib. rom. veachie: }i au luat lucrul acesta, }i rom$nea}te ^nc@ vine mai bine
lui mum@-sa muiare din p@m$ntul Eghiptului. lucrul dec$t cuv$ntul.
20 CARTEA FACERII CAP 22 {I 23
v@zut, }i, iat@, un berbeace era ^ncurcat cu rile noastre ceale alease ^ngroap@-]i mortul
coarnele ^ntr-un ram de tuf@ savec, }i s-au t@u, c@ nici unul dintr@ noi nu va opri morm$n-
dus Avraam }i au luat berbeacele }i l-au adus tul s@u de c@tr@ tine, ca s@ nu-]i ^ngropi mortul
jertv@ ^n locul lui Isaac, fiiului s@u. t@u acolo”.
14. {i au chemat Avraam numele locului 7. {i, scul$ndu-s@ Avraam, s-au ^nchinat
aceluia: „Domnul au v@zut”, ca s@ zic@ ast@zi: norodului p@m$ntului, fiilor lui Het.
„%n muntele, Domnul s-au ar@tat”. 8. {i au gr@it c@tr@ d$n}ii Avraam, zic$nd:
15. {i au strigat ^ngerul Domnului pre „De voi]i cu sufletul vostru ca s@ ^ngrop
Avraam a doao oar@ din ceriu, zic$nd: mortul mieu de la fa]a mea, asculta]i-m@ }i
*Psalm 16.* „Asupra Mea %nsumi M-am jurat, zice gr@i]i pentru mine lui Efron a lui Saar.
104, 9 Domnul, pentru c@ ai f@cut cuv$ntul acesta 9. {i s@-mi dea mie pe}tera cea ^ndoit@,
Sirah }i nu ]i s-au f@cut mil@ de fiiul t@u cel iubit, carea o are el, ceaea ce easte ^n partea ]arinei
44, 21 pentru Mine. lui, pre argint ce va fi vreadnic@, s@-mi dea
1 Maca. 17. Cu adev@rat binecuv$nt$nd te voiu bine- mie aceasta ^ntr@ voi mo}ie de morm$nt”.
2, 52 cuv$nta, }i ^nmul]ind voiu ^nmul]i s@m$n]a 10. {i Efron }edea ^n mijlocul fiilor lui Het,
Luca ta ca stealele ceriului }i ca n@sipul cel de pre }i r@spunzind Efron Heteul c@tr@ Avraam, au
1, 73 ]@rmurile m@rii, }i va mo}teni s@m$n]a ta zis la auzul fiilor lui Het }i a tuturor celor ce
Evrei cet@]ile nepriiatinilor. ^ntra ^n cetate, zic$nd:
6, 13 18. {i s@ vor* binecuv$nta ^ntru s@m$n]a ta 11. „L$ng@ mine fii, doamne, }i m@ ascult@:
17 toate neamurile p@m$ntului, pentru c@ ai ]arina }i pe}tera carea easte ^ntr-^nsa ]ie o
*Sus ascultat cuv$ntul Mieu”. dau ^naintea tuturor cet@]eanilor miei,
12, 3 19. {i s-au ^ntors Avraam la slugile sale }i, datu-o-am ]ie, ^ngroap@ mortul t@u”.
18, 18 scul$ndu-s@, s-au dus la F$nt$na Jur@m$ntu- 12. {i s-au ^nchinat Avraam ^naintea
Jos lui, }i au l@cuit Avraam la F$nt$na Jur@m$n- norodului p@m$ntului (a).
26, 4 tului. 13. {i au zis lui Efron la auz ^naintea noro-
Sirah 20. {i au fost dup@ aceastea, s-au poruncit dului p@m$ntului: „De vreame ce e}ti l$ng@
44, 25 [23] lui Avraam, zic$nd: „Iat@, au n@scut Melha }i mine, ascult@-m@. Argintul ]arinei ia-l de la
Fapte ea fiiu lui Nahor, fratelui t@u.
mine, }i voiu ^ngropa mortul mieu acolo”.
3, 15 [25] 21. Pre Uz, cel ^nt$iu n@scut, }i pre Vaix,
14. {i au r@spuns Efron lui Avraam, zic$nd:
fratele lui, }i pre Camuil, tat@l sirilor.
15. „Nu, doamne, am auzit, p@m$ntul easte
22. {i pre Hazad }i pre Azav }i pre Faldes }i
de patru sute de didrahme de argint, ce e
pre Ieldaf }i pre Vatuil.
aceasta ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine? Ce (b)? Iar@
23. Iar@ Vatuil au n@scut pre Reveca, s$nt
tu mortul ]i-l ^ngroap@”.
opt feciori ace}tia, pre carii i-au n@scut Melha
16. {i au ascultat Avraam de Efron, }i au
lui Nahor, fratelui lui Avraam.
pl@tit Avraam lui Efron argintul, care au gr@it
24. Iar@ ]iitoarea lui, anume Reima, au n@scut
la auzul fiilor lui Het, patru sute de didrahme
}i ea pre Tavec, Taam }i pre Tohos }i pre
de argint ales la nego]itori.
Moha”.
17. {i ]arina lui Efron, ^n carea era pe}tera
CAP 23 cea ^ndoit@, carea easte c@tr@ fa]a Mamvrei,
]arina }i pe}tera, carea era ^ntru ea, }i tot
Sarra moare }i o pl$nge Avraam }i o ^ngroap@ ^n pe}tera arborile care era ^n ]arin@, }i tot ce easte ^n
cea ^ndoit@, carea o au cump@rat Avraam de la Efron.
hotar@le ei ^mprejur,
1. i au fost viia]a Sarrei ani o sut@ 18. S-au dat lui Avraam mo}ie ^naintea fiilor
}i doaozeci }i }eapte. lui Het, }i ^naintea tuturor celor ce ^ntra ^n
2. {i au murit Sarra ^n cetatea cetate.
Arvoc, carea easte ^n vale, 19. Dup@ aceastea, au ^ngropat Avraam pre
aceasta easte Hevron, ^n p@m$ntul Hanaan, Sarra, muiarea sa, ^n pe}tera ]arinei cea ^ndo-
}i au venit Avraam s@ pl$ng@ pre Sarra }i s@ it@, carea easte ^n preajma Mamvrei,* aceasta *Jos
o j@leasc@. easte Hevron, ^n p@m$ntul lui Hanaan. 35, 27
3. {i s-au sculat Avraam de la mortul s@u, 20. {i s-au ^nt@rit ]arina }i pe}tera, carea era
}i au gr@it Avraam fiilor lui Het, zic$nd: ^ntr-^nsa, a lui Avraam spre mo}ie de mor-
4. „Str@in }i nemearnic s$nt eu la voi, m$nt de la fiii lui Het.
da]i-mi mie, dar@, mo}ie de morm$nt la voi,
}i voiu ^ngropa mortul mieu de la mine”. 12. (a) Bibl. cea veachie are: ^naintea norodului
5. {i au r@spuns fiii lui Het c@tr@ Avraam, p@m$ntului }i ^naintea fiilor lui Het. 15. (b) %n
zic$nd: jidovie easte: „Doamne al mieu, ascult@-m@ pre
6. „Nu, doamne, ci ne ascult@ pre noi: ^mp@rat mine, p@m$nt de patru sute de sicli de argin]i,
de la Dumnezeu e}ti tu ^ntru noi, ^n morm$ntu- ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine ce easte”.
CARTEA FACERII CAP 24 21

CAP 24 n@ ce vor ^nceta toate a bea», pre aceasta o


Avraam, jur$ndu-}i sluga sa }i ^n Mesopotamiia ai g@tit lui Isaac, slugii Tale, }i ^ntru aceasta
trimi]$ndu-l s@ cearce muiare lui Isaac, acesta lu$nd s@mn voiu cunoa}te c@ ai f@cut mil@ cu st@p$nul
de la Dumnezeu afl@ pre Reveca, }i cu voia p@rin]ilor }i a mieu, Avraam”.
fra]ilor }i cu a ei o aduce la Isaac; pre carea el o ia muiare, 15. {i au fost mai ^nainte de a s@v$r}i el
}i a}a s@ m$ng@ie dup@ moartea m$ne-sa. gr@ind ^ntru cugetul s@u, iat@, au ie}it afar@
Reveca, fata lui Vatuil, feciorului Melhei,
1. i Avraam era b@tr$n petrecut ^n muierii lui Nahor, fratelui lui Avraam, av$nd
zile, }i Domnul bine au cuv$n- vadra pre um@rul s@u.
tat pre Avraam ^ntru toate. 16. {i fecioara era frumoas@ la fa]@ foarte,
2. {i au zis Avraam slugii sale fecioar@ era, b@rbat nu o au cunoscut pre
ceii mai b@tr$ne a casii sale, carele era mai ea, }i, pogor$ndu-s@ la f$nt$n@, au umplut
*Jos mare preste toate ale sale:* „Pune m$na ta vadra }i s-au suit.
46 [47], 29 supt armul mieu. 17. {i au alergat sluga ^naintea ei, }i au zis:
3. {i te voiu jura, pre Domnul Dumnezeul „D@-mi s@ beau pu]intea ap@ din vadra ta”.
ceriului }i pre Dumnezeul p@m$ntului, ca 18. Iar@ ea au zis: „Bea, doamne”. {i gr@-
feciorului mieu, Isaac, s@ nu iai muiare din bind, au slobozit vadra pre bra]ul s@u }i l-au
featele hananeilor, ^ntr@ carii l@cuiesc eu. ad@pat p$n@ au ^ncetat a bea.
4. Ci ^n p@m$ntul mieu, unde m-am n@scut 19. {i au zis: „{i c@milelor tale voiu scoate
eu, vei mearge, }i ^n neamul mieu, }i vei luoa ap@ p$n@ ce vor bea toate”.
muiare fiiului mieu, Isaac, de acolo”. 20. {i au gr@bit }i au de}ertat vadra ^n
5. {i au zis c@tr@ d$nsul sluga: „Dar de nu ad@p@toare, }i iar@}i au alergat la f$nt$n@
va vrea muiarea s@ vie cu mine ^n p@m$ntul s@ scoa]@ ap@, }i au ad@pat toate c@milele.
acesta, ^ntoarce-voiu pre fiiul t@u acolo, ^n 21. Iar@ omul o socotea pre ea }i t@cea, ca
p@m$ntul de unde ai ie}it”. s@ cunoasc@, ^ndreptat-au Dumnezeu calea
6. Iar@ Avraam au zis c@tr@ d$nsul: „Ia lui, au ba?
aminte s@ nu ^ntorci pre fiiul mieu acolo. 22. {i au fost dup@ ce au ^ncetat toate
7. Domnul Dumnezeul ceriului }i Dumne- c@milele a bea, au luoat omul cercei de aur,
zeul p@m$ntului, Cel ce m-au luat din casa care tr@gea c$te o drahm@, }i doao br@]@ri
t@t$ne-mieu }i din p@m$ntul ^n care m-am pre m$inile ei, care tr@gea zeace m@suri de
n@scut, Cel ce mi-au gr@it }i S-au jurat mie, aur.
*Sus zic$nd:* «[ie voiu da p@m$ntul acesta, }i 23. {i o au ^ntrebat pre d$nsa }i au zis: „A
12, 7 semin]iei tale». Acesta va trimite pre ^ngerul cui fat@ e}ti? Spune-mi de easte la tat@l t@u
13, 16 S@u ^naintea ta, }i vei luoa muiare feciorului loc s@ s@l@}luim noi”.
mieu de acolo. 24. Iar@ ea au zis lui: „Fat@ s$nt a lui Vatuil,
15, 18
8. Iar@ de nu va vrea muiarea s@ vie cu tine fiiul Melhei, pre carele l-au n@scut ea lui
Jos
Nahor”.
26, 4 ^n p@m$ntul acesta, curat vei fi tu de jur@m$n-
25. {i i-au zis lui: „{i paie }i f$n mult easte
tul mieu, numai pre feciorul mieu s@ nu-l
la noi, }i loc de s@l@}luit”.
^ntorci acolo”.
26. {i bine p@r$nd omului, s-au ^nchinat
9. {i au pus sluga m$na sa supt armul lui
Domnului }i au zis:
Avraam, st@p$nului s@u, }i au jurat pre
27. „Bine e cuv$ntat Domnul Dumnezeul
cuv$ntul acesta.
st@p$nului mieu, Avraam, Cel ce nu au luoat
10. {i au luat sluga zeace c@mile din c@- dreptatea Sa }i adev@rul de la st@p$nul mieu,
milele st@p$nului s@u }i din toate bun@t@- }i pre mine m-au ^ndreptat la casa fratelui
]ile st@p$nului s@u, cu sine, }i scul$ndu-s@ st@p$nului mieu”.
s-au dus ^n Mesopotamiia, ^n cetatea lui 28. {i, alerg$nd prunca, au spus ^n casa
Nahor. mumei sale, dup@ cuvintele aceastea.
11. {i au a}ezat c@milele s@ odihneasc@ afar@ 29. Iar@ Reveca avea frate, anume Lavan, }i
de cetate l$ng@ f$nt$na apei de seara, unde au alergat Lavan la om afar@, la f$nt$n@.
ies dup@ ap@. 30. {i au fost deaca au v@zut cerceii }i
12. {i au zis: „Doamne, Dumnezeul st@p$nu- br@]@rile ^n m$inile soru-sa, }i auzind cuvin-
lui mieu, Avraam, f@ cale bun@ ^naintea mea tele Revechei, surorei sale, carea zicea:
ast@zi }i f@ mil@ cu st@p$nul mieu, Avraam. „A}ea mi-au gr@it omul”, }i au venit la om
13. Iat@, eu stau la f$nt$na apei, }i featele unde sta el cu c@milele la f$nt$n@.
celor ce l@cuiesc ^n cetate ies ca s@ scoa]@ 31. {i au zis lui: „Vino, ^ntr@ ^nl@untru, bine-
ap@. cuv$ntate al Domnului, pentru ce stai afar@?
14. {i va fi fecioara c@riia eu voi zice: Eu am g@tit cas@ }i loc c@milelor”.
«Pleac@ vadra ta s@ beau», }i ea va zice mie: 32. {i au ^ntrat omul ^n cas@ }i au des-
«Bea tu }i c@milele tale le voiu ad@pa, p$- c@rcat c@milele, }i au dat paie }i f$n
22 CARTEA FACERII CAP 24
c@milelor }i ap@ de sp@lat picioarelor lui }i 48. {i, p@r$ndu-mi bine, m-am ^nchinat
picioarelor oamenilor celor ce era cu el. Domnului }i bine am cuv$ntat pre Domnul
33. {i le-au pus lor p$ine s@ m@n$nce, iar@ Dumnezeul st@p$nului mieu, Avraam, Cel ce
el au zis: „Nu voiu m$nca p$n@ ce nu voiu m-au ^ndreptat ^n calea adev@rului, ca s@ iau
gr@i cuvintele meale”. {i ei au zis: „Gr@ia}te!” pre fata fratelui st@p$nului mieu, fiiului s@u.
34. {i el au zis: „Sluga lui Avraam s$nt eu, 49. Deci, de ve]i face voi mil@ }i dreptate
35. {i Domnul bine au cuv$ntat pre st@p$nul cu st@p$nul mieu, spune]i-mi, ca s@ m@
mieu foarte, }i s-au m@rit, }i i-au dat lui oi }i ^ntorc spre dreapta sau spre st$nga”.
vi]ei }i argint }i aur, slugi }i slujnice, c@mile, 50. {i, r@spunzind Lavan }i Vatuil, au zis:
}i asini. „De la Domnul au ie}it lucrul acesta, nu vom
36. {i Sarra, muiarea st@p$nului mieu, au putea gr@i ]ie ^mprotiv@, nici r@u, nici bine.
n@scut un fecior st@p$nului mieu dup@ ce 51. Iat@, Reveca ^naintea ta easte, ia-o }i te
au ^mb@tr$nit el, }i i-au dat lui toate c$te au du }i s@ fie muiare feciorului st@p$nului t@u,
avut. dup@ cum au gr@it Domnul”.
37. {i m-au jurat st@p$nul mieu, zic$nd: «S@ 52. {i au fost dup@ ce au auzit sluga lui
nu iai muiare fiiului mieu din featele Avraam cuvintele lor, s-au ^nchinat pre
hananeilor, ^ntr@ carii l@cuiesc eu ^n p@m$ntul p@m$nt lui Dumnezeu.
lor. 53. {i, sco]ind sluga vase de argint }i de
38. Ci numai la casa t@t$ne-mieu s@ mergi }i aur, }i ^mbr@c@minte, au dat Revechei, }i
la neamul mieu, }i vei luoa muiare feciorului daruri au dat fratelui ei }i mumei ei.
mieu de acolo». 54. {i au m$ncat }i au beut el }i oamenii
39. Iar@ eu am zis st@p$nului mieu: «Dar@ de cei ce era cu el, }i au dormit, }i, scul$ndu-s@
nu va vrea s@ vie cu mine?» diminea]@, au zis: „Slobozi]i-m@, s@ m@ duc
40. {i mi-au zis: «Domnul Dumnezeu, ^nain- la st@p$nul mieu”.
tea Cui bine am pl@cut, Acela va trimite pre 55. {i au zis fra]ii }i mum@-sa: „S@ r@m^ie
^ngerul S@u cu tine }i va ^ndrepta calea ta, }i fata cu noi ca vro zeace zile, }i dup@ aceaea
vei luoa muiare fiiului mieu din neamul mieu s@ va duce”.
}i din casa t@t$ne-mieu. 56. Iar@ el au zis c@tr@ ei: „Nu m@ opri]i, c@
41. Atunci curat vei fi de bl@st@mul mieu, Domnul au ^ndreptat calea mea ^ntru mine,
deaca vei veni la neamul mieu }i nu vor da slobozi]i-m@, ca se merg la st@p$nul mieu”.
]ie, }i tu vei fi curat de jur@m$ntul mieu». 57. Iar@ ei au zis: „S@ chem@m prunca }i s@
42. {i venind eu ast@zi la f$nt$n@ am zis: ^ntreb@m gura ei”. {i au chemat pre Reveca
«Doamne Dumnezeul st@p$nului mieu, Avra- }i i-au zis ei: „Mearge-vei cu omul acesta?”
am, de vei ^ndrepta Tu calea mea pre carea 58. Iar@ ea au zis: „Mearge-voiu”.
acum merg. 59. {i au slobozit pre Reveca, sora sa, }i
43. Iat@, stau la f$nt$na apei, }i featele averile ei, }i pre sluga lui Avraam }i pre cei
oamenilor cet@]ii vor ie}i ca s@ ia ap@, }i va fi ce era cu d$nsul.
fecioara c@riia eu voiu zice: ‘D@-mi s@ beau 60. {i bine au cuv$ntat pre Reveca, }i i-au
pu]intea ap@ din vadra ta’. zis ei: „Sora noastr@ e}ti, f@-te ^ntru mii de
44. {i ea-mi va zice: ‘{i tu bea, }i c@milelor zeci de mii, }i s@ mo}teneasc@ s@m$n]a ta
tale voiu scoate ap@’, aceasta easte muiarea cet@]ile nepriiatinilor”.
carea o au g@tit Domnul lui Isaac, slujii Sale, 61. {i scul$ndu-s@ Reveca }i slujnicile ei,
}i ^ntru aceasta voiu cunoa}te c@ ai f@cut mil@ s-au suit pre c@mile }i s-au dus cu omul; }i
cu st@p$nul mieu, Avraam». lu$nd sluga pre Reveca, s-au dus.
45. {i au fost mai ^nainte de a sf$r}i eu gr@ind 62. Iar@ Isaac mergea prin pustie de c@tr@
^n cugetul mieu, ^ndat@ au ie}it Reveca cu F$nt$na* Vedeniei, }i el l@cuia ^n p@m$ntul *Sus
vadra pre um@r }i s-au pogor$t la f$nt$n@ }i cel de c@tr@ amiiaz@zi. 16, 14
au scos ap@, }i am zis ei: «D@-mi s@ beau». 63. {i au ie}it Isaac ca s@ se preumble la
46. {i ea, gr@bind, au slobozit vadra pre c$mp de c@tr@ sear@, }i, c@ut$nd cu ochii,
bra]ul s@u de pre d$nsa, }i au zis: «Bea tu, }i au v@zut c@milele venind.
c@milele tale le voiu ad@pa». {i am beut, }i 64. {i, c@ut$nd Reveca cu ochii, au v@zut
c@milele le-au ad@pat. pre Isaac }i au s@rit de pre c@mil@.
47. {i o am ^ntrebat pre ea, }i am zis: «A cui 65. {i au zis c@tr@ slug@: „Cine easte omul
fat@ e}ti tu? Spune mie». {i ea au zis: «Fat@ acela carele mearge pre c$mp ^naintea
s$nt eu a lui Vatuil, feciorului lui Nahor, pre noastr@?” {i au zis sluga: „Acesta easte
carele au n@scut lui Melha». {i am pus cerceii st@p$nul mieu”. Iar@ ea, lu$ndu-}i ve}m$n-
pre bra]ul ei, }i br@]erile pre m$inile ei. tul, s-au ^mbr@cat”.
CARTEA FACERII CAP 24 {I 25 23

66. {i au spus sluga lui Isaac toate cuvintele dint$iu n@scut, Ismail }i Naveot }i Chidar }i
c$te au f@cut. Navdeil }i Masam.
67. {i au ^ntrat Isaac ^n casa mumei sale }i 14. {i Masma }i Duma }i Masi.
au luat pre Reveca, }i s-au f@cut lui muiare, 15. {i Hodan }i Teman }i Ietur }i Nafes }i
}i o au iubit pre d$nsa, }i s-au m$ng$iat Isaac Chedma.
pentru Sarra, mum@-sa. 16. Ace}tia s$nt fiii lui Ismail, }i aceastea
s$nt numele lor, ^n corturile lor }i ^ntru
CAP 25 s@la}urile lor, doispr@zeace boiari dup@
Avraam ^}i ia muiare }i na}te dintr-^nsa prunci, c@rora neamul lor.
le d@ daruri, iar@ lui Isaac ^i las@ mo}tenirea; moare 17. {i ace}tia s$nt anii vie]ii lui Ismail, o
Avraam. {i Ismail, dup@ ce na}te doispr@zeace boiari, sut@ treizeci }i }eapte de ani, }i sl@bind, au
moare. Isaac s@ roag@ pentru muiarea sa, c@ era stearp@, murit }i s-au pus l$ng@ neamul s@u.
}i au n@scut doi prunci geameni, pre Isav }i pre Iacov, 18. {i au l@cuit de la Evilat p$n@ la Sur, carea
}i cel mai mare }i-au v$ndut celui mai mic na}terea cea easte ^naintea fea]ii Eghiptului, p$n@ au venit
dint$iu. la asiriani, ^naintea tuturor fra]ilor lui au
*1 Para. 1.* i, ad@og$nd Avraam, }i-au luat l@cuit.
1, 31 muiare, a c@riia numele era 19. {i aceastea s$nt na}terile lui Isaac, fiiul
Hetura. lui Avraam: Avraam au n@scut pre Isaac.
2. {i ea au n@scut lui pre Zom- 20. Iar@ Isaac era de patruz@ci de ani c$nd
vran }i pre Iezan }i pre Madal }i pre Madiam au luat pre Reveca, fata lui Vatuil Sirului,
}i pre Iezvoc }i pre Soie. din (b) Mesopotamiia Siriei, sora lui Lavan,
3. {i Iezan au n@scut pre Sava }i pre Dedan, }ie muiare.
}i fiii lui Dedan au fost (a): Asuriim }i Latu- 21. {i s-au rugat Isaac Domnului pentru
siim }i Laomim. Reveca, muiarea sa, c@ era stearp@, }i l-au
4. {i fiii lui Madiam: Ghefar }i Afir }i Enoh ascultat pre el Dumnezeu, }i au luat ^n
}i Avida }i Eldaga, to]i ace}tia era feciorii p$ntece Reveca, muiarea lui.
Heturei. 22. {i s@lta pruncii ^ntru d$nsa, }i au zis ea:
5. {i au dat Avraam toate averile sale lui „De era s@ fie a}ea, ce au fost de lips@ a lua ^n
Isaac, feciorului s@u. p$ntece?” {i s-au dus s@ ^ntreabe pre Domnul.
6. {i feciorilor ]iitoarelor sale au dat Avra- 23.* {i au zis ei Domnul: „Doao neamuri ^n *Rom.
am daruri, }i ^nc@ fiind el viu, i-au scos pre p$ntecele t@u s$nt, }i doao noroade din 9, 10
ei ^n laturi de la Isaac, fiiul s@u, c@tr@ r@s@rit, p$ntecele t@u s@ vor ^mp@r]i, }i norod pre
la p@m$ntul r@s@riturilor. norod va ^ntreace, }i cel mai mare va sluji
7. {i ace}tia s$nt anii zilelor vie]ii lui celui mai mic”.
Avraam, c$]i au tr@it, o sut@ }eaptezeci }i 24. {i s-au umplut zilele ca s@ nasc@ ea, }i
cinci de ani. era geameni ^n p$ntecele ei.
8. {i, sl@bind Avraam, au murit ^ntru b@tr$- 25.* {i au ie}it fiiul cel ^nt$iu n@scut ro}u *Osie.
nea]e bune, b@tr$n }i plin de zile, }i s-au tot, cu o piiale p@roas@, }i au chemat numele 12, 3
pus l$ng@ norodul s@u. lui Isav.
9. {i l-au ^ngropat pre d$nsul Isaac }i 26.* {i dup@ acesta, au ie}it fratele lui, }i *Mate.
Ismail, am$ndoi feciorii lui, ^n pe}tera cea m$na lui ]inea de c@lc$iu pre Isav, }i au che- 1, 2
^ndoit@, ^n ]arina lui Efron, feciorului lui Saar mat numele lui Iacov. Iar@ Isaac era de }ase-
Heteului, carea easte ^n preajma Mamvrei. zeci de ani c$nd au n@scut Reveca pre ace}tia.
10. [arina }i pe}tera, carea au cump@rat 27. {i au crescut juni, }i au fost Isav om
Avraam de la fiii lui Het, acolo au ^ngropat carele }tie v$na }i lucr@toriu de p@m$nt, iar@
pre Avraam }i pre Sarra, muiarea lui. Iacov au fost om nedeprins, l@cuind acas@.
11. {i au fost, dup@ ce au murit Avraam, 28. {i iubea Isaac pre Isav, pentru c@ m$nca
bine au cuv$ntat Dumnezeu pre Isaac, fiiul din v$natul lui, iar@ Reveca iubea pre Iacov.
lui, }i au l@cuit Isaac l$ng@ F$nt$na Vederii. 29. {i au fiert Iacov fiertur@, }i au venit Isav
12. {i aceastea s$nt na}terile lui Ismail, de la c$mp ostenit.
feciorului lui Avraam, pre carele l-au n@scut 30. {i au zis Isav lui Iacov: „D@-mi s@ m@n$nc
Agar Eghipteanca, slujnica Sarrei, lui Avraam. dintr-aceast@ bucat@ ro}iiatic@, c@ sl@besc
13. {i aceastea s$nt numele fiilor lui eu”. Pentru aceaea s-au chemat numele lui
*1 Para. Ismail, dup@ numele neamurilor lui:* cel Edom.* *Avdi.
1, 29 1, 1
3. (a) Alex.; Bibl. rom$. are: Au fost Raguil }i 20. (b) %n cea veachie lipsea}te: din Mezopota- Evrei
Nandeil [Navdeil] }i Asuriim. miia Siriii, sora lui Lavan. 12, 16
24 CARTEA FACERII CAP 25 {I 26
31. {i au zis Iacov lui Isav: „Vinde-mi ast@zi cut aceasta noao? Pu]in au fost c@ nu au
na}terea ta cea dint$i”. dormit cineva din neamul mieu cu muiarea
32. {i au zis Isav: „Iat@, eu m@ duc s@ moriu, ta }i ai fi adus preste noi ne}tiin]@ (a)”.
}i ce-mi easte mie bun@ na}terea cea dint$iu?” 11. {i au poruncit Avimeleh la tot norodul
33. {i au zis Iacov lui: „Joar@ mie ast@zi”. s@u, zic$nd: „Tot cel ce s@ va atinge de omul
{i i-au jurat lui, }i au v$ndut Isav na}terea acesta }i de muiarea lui vinovat va fi mor]ii”.
cea dint$iu lui Iacov. 12. {i au s@m@nat Isaac ^n p@m$ntul acela,
34. {i Iacov au dat lui Isav p$ne }i fiertur@ }i au aflat ^n anul acela orzul d$nd ^nsutit, }i
de linte, }i au m$ncat }i au beut, }i, scul$n- l-au blagoslovit pre el Domnul.
du-s@, s-au dus, }i nu au b@gat sam@ Isav de 13. {i s-au ^n@l]at (b) omul }i, merg$nd
na}terea cea dint$iu. ^nainte, mai mare s@ f@cea, p$n@ ce s-au f@cut
mare foarte.
CAP 26 14. {i s-au f@cut lui dobitoace de oi }i
Isaac pentru foametea nemernicea}te ^n Gherari. Dup@ dobitoace de boi }i ar@turi multe, }i i-au
ce ia f@g@duin]a p@m$ntului }i binecuv$ntarea semin]ii pismuit lui filistiimii.
de la Dumnezeu, Avimeleh ^l mustr@ pentru ce au zis 15. {i toate f$nt$nile c$te au s@pat slugile
c@ Reveca ^i easte sor@; }i p@storii lor sf@dindu-s@ t@t$ne-s@u pre vreamea t@t$ne-s@u le-au
pentru pu]uri, Avimeleh cu Isaac face leg@tur@; Isav s@ astupat filistiimii }i le-au umplut cu p@m$nt.
^nsoar@.
16. {i au zis Avimeleh c@tr@ Isaac: „Du-te
1. i au fost foamete pre p@m$nt, de la noi, c@ te-ai f@cut mai tare dec$t noi
afar@ de foametea cea mai foarte”.
dinainte, carea au fost ^n zilele 17. {i s-au dus de acolo Isaac, }i au desc@-
lui Avraam, }i au mers Isaac la lecat ^n Valea Gherarilor, }i au l@cuit acolo.
Avimeleh, ^mp@ratul Filistiim ^n Gherara. 18. {i Isaac iar@}i au s@pat f$nt$nile apii,
2. {i S-au ar@tat Dumnezeu lui }i i-au zis: care le-au fost s@pat slugile lui Avraam, tat@lui
„Nu te pogor^ ^n Eghipt, ci l@cuia}te ^n s@u, }i le-au astupat filistiimii dup@ ce au
p@m$ntul care voiu spune Eu ]ie. murit Avraam, tat@l s@u, }i le-au chemat cu
3. {i l@cuia}te ^n p@m$ntul acesta }i Eu numele cu care le-au fost chemat tat@l s@u.
voiu fi cu tine }i te voiu blagoslovi, c@ ]ie }i 19. {i au s@pat slugile lui Isaac ^n Valea
*Sus s@min]iei tale voiu da tot p@m$ntul acesta,* Gherarilor, }i au aflat acolo izvor de ap@ vie.
12, 7 }i voiu ^nt@ri jur@m$ntul Mieu, care am ju- 20. {i s-au sf@dit p@storii Gherarilor cu
15, 18 rat lui Avraam, tat@lui t@u. p@storii lui Isaac, zic$nd c@ a lor easte apa,
4. {i voiu ^nmul]i s@m$n]a ta ca stealele }i au numit numele f$nt$nei Str$mb@tate,
ceriului, }i voiu da semin]iei tale tot p@m$n- pentru c@ str$mb@tate i-au f@cut lui.
*Sus tul acesta, }i ^ntru s@m$n]a ta* s@ vor blagos- 21. {i, duc$ndu-s@ de acolo, au s@pat alt@
12, 3 lovi toate neamurile p@m$ntului. f$nt$n@, }i s@ pricea }i pentru aceaea, }i au
18, 18 5. Pentru c@ au ascultat Avraam, tat@l t@u, numit numele ei Vrajb@.
22, 17 cuv$ntul Mieu }i au p@zit poruncile Meale }i 22. {i, duc$ndu-s@ de acolo, au s@pat alt@
^nv@]@turile Meale }i ^ndrept@rile Meale }i f$nt$n@, }i nu s-au sf@dit pentru aceaea, }i
legile Meale”. au numit numele ei L@]ime, zic$nd c@: „Acum
6. {i au l@cuit Isaac ^n Gherari. ne-au l@]it pre noi Domnul }i ne-au crescut
7. {i au ^ntrebat oamenii locului despre pre p@m$nt”.
Reveca, muiarea lui, }i au zis: „Sor@ mie 23. {i s-au suit de acolo la F$nt$na Jur@m$n-
easte”, c@ s-au temut a zice: „Muiare-mi tului.
easte”, ca nu doar@ s@-l ucid@ oamenii locului 24. {i S-au ar@tat lui Domnul ^n noaptea a-
pentru Reveca, c@ era frumoas@ la fa]@. ceaea }i au zis: „Eu s$nt Dumnezeul lui Avra-
8. {i au fost acolo ^n mult@ vreame, }i, am, tat@lui t@u, nu te teame, c@ cu tine s$nt
uit$ndu-s@ Avimeleh, ^mp@ratul Gherarilor, }i te voiu binecuv$nta }i voiu ^nmul]i s@m$n-
pre fereastr@, au v@zut pre Isaac juc$ndu-s@ ]a ta pentru Avraam, tat@l t@u”.
cu Reveca, muiarea sa. 25. {i au zidit acolo oltariu, }i au chemat
9. {i au chemat Avimeleh pre Isaac }i i-au numele Domnului, }i au pus acolo cortul s@u,
zis lui: „Cu adev@rat muiare-]i easte? Pentru }i au s@pat acolo slugile lui Isaac f$nt$n@ ^n
ce, dar@, ai zis: «Sor@-mi easte?»” {i au zis Valea Gherarilor.
Isaac: „Pentru ca nu cumva s@ moriu pentru 26. {i Avimeleh s-au dus la d$nsul de la
d$nsa”. Gherari }i Ohozat, carele ]inea pre noru-sa,
10. {i i-au zis Avimeleh lui: „C@ci ai f@-
l-am fi f@cut. 13. (b) {i s-au ^n@l]at, adec@, s-au
10. (a) Jid.: p@cat foarte mare, care din ne}tiin]@ ^mbog@]it, s-au f@cut vestit.
CARTEA FACERII CAP 26 {I 27 25

}i Fihon, mai-marele oastei puterii lui. Domnului mai ^nainte de ce moriu eu».
27. {i au zis c@tr@ ei Isaac: „Pentru ce a]i 8. Deci, acum, fiiul mieu, ascult@-m@ pre
venit la mine? {i voi m-a]i ur$t }i m-a]i scos mine, precum poruncesc eu ]ie.
de la voi”. 9. {i, merg$nd la oi, ad@-mi de acolo doi
28. Iar@ ei au zis: „V@zind am v@zut c@ iezi tineri }i buni, }i voiu face pre ei m$ncare
Domnul easte cu tine, }i am zis s@ fie t@t$ne-t@u, precum iubea}te.
10. {i-i vei duce ^nl@untru la tat@l t@u }i va
jur@m$nt ^ntr@ noi }i ^ntr@ tine }i s@ punem
m$nca, ca s@ te binecuvinteaze tat@l t@u mai
leg@tur@ cu tine.
^nainte de ce va muri”.
29. Ca s@ nu faci cu noi r@u, precum noi nu
11. Iar@ Iacov au zis c@tr@ Reveca, mum@-sa:
ne-am sc$rbit de tine, }i precum noi bine „Fratele mieu, Isav, easte om p@ros, iar@ eu
am folosit ]ie }i te-am scos cu pace, }i tu s$nt om neated.
acum e}ti binecuv$ntat de la Domnul”. 12. Ca nu cumva s@ m@ pip@ie tat@l mieu, }i
30. {i au f@cut lor osp@], }i au m$ncat }i au voiu fi ^naintea lui ca un ^n}el@toriu, }i voiu
beut. aduce asupra mea bl@st@m, iar@ nu binecu-
31. {i, scul$ndu-s@ diminea]@, au jurat fie}te- v$ntarea”.
carele deaproapelui s@u, }i i-au slobozit pre 13. {i i-au zis lui mum@-sa: „Asupra mea s@
d$n}ii Isaac, }i s-au dus de la el cu m$ntuire fie bl@st@mul t@u, fiiule, numai ascult@
(v). cuv$ntul mieu }i, merg$nd, ad@-mi”.
32. Iar@ au fost ^ntru aceaea}i zi, venind 14. {i, merg$nd, au luat }i au adus la
slugile lui Isaac, i-au spus pentru f$nt$na ce mum@-sa, }i au f@cut mum@-sa bucate,
au s@pat }i au zis: „Nu am aflat ap@ (g)”. precum iubea tat@l lui.
33. {i o au numit jur@m$nt, }i, pentru acea- 15. {i, lu$nd Reveca haina cea mai bun@ a
lui Isav, feciorului s@u celui mai mare, carea
ea, au chemat numele cet@]ii aceaea, F$nt$-
era la d$nsa ^n cas@, au ^mbr@cat pre Iacov,
na Jur@m$ntului, p$n@ ^n zioa de ast@zi.
fiiul s@u cel mai t$n@r.
34. Iar@ Isav era de patruzeci de ani, }i au
16. {i cu pielcelu}ele iezilor au ^nf@}urat
luat muiare pre Iudit, fata lui Veoh Heteului, bra]ele lui }i goliciunea grumazului lui.
*Jos }i pre Vasimat, fata lui Elon Heteului.
17. {i au dat bucatele }i p$inea care f@cus@
27, 46 35.* {i n@c@jiia eale pre Isaac }i pre Reveca. ^n m$inile lui Iacov, fiiului s@u, }i le-au dus
la tat@l s@u.
CAP 27 18. {i au zis: „Tat@”. Iar@ el au zis: „Iat@,
Iacov, din sfatul mum@-sa, ia binecuv$ntarea ^n locul lui
eu, cine e}ti tu, fiiule?”
Isav, pentru a c@ruia pizm@, ^ndemn$ndu-s@ de mum@-sa, 19. {i au zis Iacov t@t$ne-s@u: „Eu s$nt Isav,
fuge ^n Haran, la Lavan. cel ^nt$iu n@scut al t@u, f@cut-am precum
mi-ai gr@it mie. Scoal@-te }i }ezi }i m@n$nc@
1. i au fost dup@ ce au ^mb@tr$nit din v$natul mieu, ca s@ m@ binecuv$nteaze
Isaac }i au sl@bit ochii lui a sufletul t@u”.
vedea, au chemat pre Isav, fiiul 20. {i au zis Isaac fiilui s@u: „Ce easte
s@u cel mai mare, }i i-au zis lui: aceasta, ce ai aflat a}ea cur$nd, o, fiiule?”
„Fiiul mieu”. {i el au r@spuns: „Iat@, eu”. Iar@ el au zis: „Ce au dat-a Domnul Dumne-
2. {i au zis lui: „Iat@, am ^mb@tr$nit }i nu zeul t@u ^naintea mea”.
}tiu zioa sf$r}itului mieu. 21. {i au zis Isaac lui Iacov: „Apropie-te la
3. Acum, dar@, ia-]i unealta ta, tulba }i mine }i te voiu pip@i, fiiule, oare tu e}ti fiiul
arcul, }i ie}i la c$mp. mieu, Isav, au nu?”
4. {i s@-mi v$nezi mie v$nat }i s@-mi faci 22. {i s-au apropiiat Iacov la Isaac, tat@l
m$ncare, precum iubesc eu, }i s@-mi aduci s@u, }i l-au pip@it pre el }i au zis: „Glasul cu
adev@rat easte glasul lui Iacov, iar@ m$inile
s@ m@n$nc, ca s@ te binecuvinteaze sufletul
s$nt m$inile lui Isav”.
mieu mai ^nainte de ce voiu muri”.
23. {i nu l-au cunoscut pre el, pentru c@ m$i-
5. Iar@ Reveca au auzit pre Isaac gr@ind cu nile lui era p@roase ca m$inile lui Isav fratelui
Isav, fiiul s@u, }i s-au dus Isav la c$mp s@ s@u, }i l-au binecuv$ntat pre el }i au zis:
v$neaze v$nat t@t$ne-s@u. 24. „Tu e}ti fiiul meu, Isav”. Iar@ el au zis:
6. {i au zis Reveca c@tr@ Iacov, fiiul s@u „Eu”. {i au zis:
cel mai tin@r: „S@ }tii c@ am auzit pre Isaac, 25. „Adu-mi, }i voiu m$nca din v$natul t@u,
tat@l t@u, gr@ind cu Isav, fratele t@u, }i fiiule, ca s@ te binecuvinteaze sufletul mieu”.
zic$ndu-i: {i i-au adus lui }i au m$ncat, }i i-au adus }i
7. «Ad@-mi v$nat }i-mi f@ de m$ncare, vin, }i au beut.
ca m$nc$nd s@ te binecuvintez ^naintea 26. {i i-au zis Isaac, tat@l s@u, lui: „A-

31. (v) Jido.: Cu pace, s@n@to}i. 32. (g) Jido. }i latin.: }i au zis: „Am aflat ap@”.
26 CARTEA FACERII CAP 27 {I 28
propie-te de mine }i m@ s@rut@, fiiule”. }i vei dezlega jugul lui de pre grumazul
27. {i, apropiindu-s@, l-au s@rutat, }i ^ndat@, t@u”.
c$t au mirosit mirosul hainelor lui, l-au bine- 41. {i purta pizm@ Isav asupra lui Iacov,
cuv$ntat pre d$nsul }i au zis: „Iat@ mirosul pentru binecuv$ntarea* cu carea l-au *Avdiu
fiiului mieu, ca mirosul unei ]arine pline, binecuv$ntat pre el tat@l s@u, }i au zis Isav 20 [10]
carea o au binecuv$ntat Domnul. ^ntru cugetul s@u: „S@ se apropie zilele
jealei tat@lui mieu, ca s@ ucid pre Iacov,
28. {i s@-]i dea ]ie Dumnezeu din roao
fratele mieu”.
ceriului }i din gr@simea p@m$ntului }i
42. {i s-au spus Revec@i cuvintele lui Isav,
mul]ime de gr$u }i de vin.
feciorului s@u cel mai b@tr$n, }i, trimi]ind,
29. {i s@ slujeasc@ ]ie neamuri }i s@ se au chemat pre Iacov, feciorul s@u cel mai
^nchine ]ie domni }i s@ fii domn fratelui t@u, t$n@r, }i i-au zis lui: „Iat@, Isav, fratele t@u,
}i s@ vor ^nchina ]ie feciorii t@t$ne-t@u. Cel s@ laud@ asupra ta c@ te va omor^.
ce te va bl@st@ma bl@st@mat s@ fie, cel ce te 43. Acum, dar@, fiiul mieu, ascult@ cuv$ntul
va binecuv$nta binecuv$ntat s@ fie”. mieu }i, scul$ndu-te, fugi ^n Mesopotamiia,
30. {i au fost dup@ ce au ^ncetat Isaac a la Lavan, fratele mieu, ^n Haran.
binecuv$nta pre Iacov, fiiul s@u, }i au fost 44. {i l@cuia}te cu el c$teva zile, p$n@ ce
dup@ ce au ie}it Iacov de la fa]a lui Isaac, s@ va ^ntoarce m$niia }i iu]imea fratelui t@u
t@t$ne-s@u, venit-au }i Isav, fratele lui, de la de la tine.
v$nat. 45. {i va uita ce ai f@cut lui, }i voiu trimite
31. {i au f@cut }i el bucate, }i au adus t@t$- de te voiu chema de acolo, ca nu cumva
ne-s@u }i au zis: „S@ se scoale tat@l mieu }i ^ntr-o zi s@ m@ lipsesc de voi, de am$ndoi
s@ m@n$nce din v$natul fiiului s@u, ca s@ m@ feciorii”.
46.* {i au zis Reveca c@tr@ Isaac: „Mi-am *Sus
binecuvinteaze sufletul t@u”.
ur$t viia]a pentru featele feciorilor lui Het, 26, 35
32. {i au zis Isaac, tat@l s@u: „Cine e}ti tu?”
de va luoa Iacov muiare din featele p@m$n-
Iar@ el au zis: „Eu s$nt Isav, fiiul t@u cel
tului acestuia, de ce-mi easte mie viia]a?”
^nt$iu n@scut”.
33. {i s-au sp@im$ntat Isaac cu spaim@ mare CAP 28
foarte }i au zis: „Dar@ cine easte cel ce mi-au Iacov, lu$nd blagoslovenie de la tat@l s@u }i duc$ndu-s@
v$nat mie v$nat, }i mi-au adus }i am m$ncat ^n Mesopotamiia, veade ^n vis scar@, pre carea era ^nt@rit
din toate, mai ^nainte de ce ai venit tu? {i Domnul, }i, dup@ ce au luat f@g@duin]@ despre p@m$nt }i
despre ^nmul]irea s@m$n]ii, de}tept$ndu-s@, s@ roag@ }i
l-am binecuvintat }i va fi binecuvintat”.
s@ f@g@duia}te lui Dumnezeu.
34. {i au fost dup@ ce au auzit Isav cuvintele
lui Isaac, t@t$ne-s@u, au strigat cu glas mare 1. i, chem$nd Isaac pre Iacov,
}i amar foarte }i au zis: „Binecuvinteaz@-m@ l-au blagoslovit pre el }i i-au
poruncit lui, zic$nd: „S@ nu iai
}i pre mine, tat@”.
muiare din featele hananeilor.
35. Iar@ el au zis: „Venit-au fratele t@u cu
2. Ci te scoal@ }i te du ^n Mesopotamiia,
^n}el@ciune }i au luat binecuv$ntarea ta”.
la casa lui Vatuil, tat@l mumei tale, }i s@ iai
36. {i au zis Isav: „Drept s-au chemat nu- ]ie de acolo muiare din featele lui Lavan,
mele lui Iacov, c@ acum a doao oar@ m-au fratele mumei tale.
*Sus ^n}elat,* }i na}terea mea cea dint$iu o au luat 3. {i Dumnezeul mieu s@ te blagoslo-
25, 34 }i binecuv$ntarea mea”. {i au zis Isav: „Dar@ veasc@ pre tine, }i s@ te creasc@ }i s@ te
nu mi-ai l@sat }i mie binecuv$ntare, tat@?” ^nmul]asc@, }i s@ fii ^ntru adun@ri de
37. {i, r@spunzind Isaac, au zis c@tr@ Isav: neamuri.
„%nc@ }i domn l-am f@cut pre el ]ie, }i pre 4. {i s@ dea ]ie binecuv$ntarea lui Avra-
to]i fra]ii lui i-am f@cut lui slugi, }i cu gr$u am, tat@lui mieu, ]ie }i semin]iei tale dup@
}i cu vin l-am ^nt@rit pre el, dar@ ]ie ce voiu tine, ca s@ mo}tene}ti p@m$ntul ^n care
face, fiiule?” l@cuie}ti tu acum, care l-au dat Dumnezeu
38. {i au zis Isav c@tr@ tat@l s@u: „Au, doar@, lui Avraam”.
5.* {i au trimis Isaac pre Iacov, }i s-au *Sus
numai o binecuv$ntare easte la tine, tat@?
dus ^n Mesopotamiia la Lavan, feciorul lui 12, 12
Binecuvinteaz@-m@ }i pre mine, tat@”.
Vatuil Sirului, fratele Revec@i, mumei lui
39. {i umilindu-s@ Isaac, au strigat cu glas
Iacov }i a lui Isav.
mare Isav }i au pl$ns, }i r@spunzind Isaac 6. {i au v@zut Isav c@ bine au cuv$ntat
*Evrei tat@l lui, i-au zis:* „Iat@, din gr@simea p@m$n- Isaac pre Iacov }i l-au trimis ^n Mesopo-
11, 20 tului va fi hrana ta }i din roao ceriului de tamiia Siriei, s@-}i ia }ie muiare de acolo,
sus. c$nd bine-l cuv$nta pre el, }i i-au poruncit
40. {i cu sabiia ta vei tr@i, }i fratelui lui, zic$nd: „S@ nu iai muiare din featele lui
t@u vei sluji, }i va fi c$nd vei l@p@da Hanaan”.
CARTEA FACERII CAP 28 {I 29 27

7. {i au ascultat Iacov pre tat@l s@u }i pre CAP 29


mum@-sa, }i s-au dus ^n Mesopotamiia Pre Iacov ^l priimea}te Lavan }i s@ tocmea}te Iacov cu
Siriei. Lavan s@-i slujeasc@ ^n }eapte ani pentru Rahil, }i, dup@
8. {i v@zind }i Isav c@ s$nt reale featele ce s@ plinesc acei }eapte ani, Lavan, ^n locul Rahilei, d@
lui Hanaan, ^naintea lui Isaac, tat@lui s@u, lui Iacov pre Liia. Dup@ aceaea, al]i }eapte ani slujea}te
9. S-au dus Isav la Ismail }i au luoat pre pentru Rahil. Rahil era stearp@, iar@ Liia patru prunci au
Maelgt, fata lui Ismail, feciorului lui Avra- n@scut.
am, sora lui Naveot, l$ng@ muierile sale,
1. i, r@dic$ndu-}i Iacov picioarele,
muiare.
10. {i au ie}it Iacov de la F$nt$na Jur@- s-au dus ^n p@m$ntul r@s@-
m$ntului }i au mers ^n Haran. ritului la Lavan, feciorul lui
11. {i au aflat un loc }i au dormit acolo, Vatuil Siriului, fratele Revec@i,
c@ apusease soarele, }i au luat din pietrile mumei lui Iacov }i a lui Isav.
locului aceluia }i }i-au pus }ie c@p@t$iu, 2. {i, privind, au v@zut o f$nt$n@ ^n c$mp,
}i au adormit ^n locul acela, }i au v@zut }i era acolo trei turme de oi odihnindu-s@ la
vis. ea, c@ din f$nt$na aceaea s@ ad@pa turmele,
12. {i, iat@, o scar@ era ^nt@rit@ pre p@m$nt, }i era piiatr@ mare pre gura f$nt$nei.
a c@riia capul ajungea ^n ceriu, }i ^ngerii 3. {i s@ aduna acolo toate turmele, }i
lui Dumnezeu s@ suia }i s@ pogorea pre pr@v@lea piiatra de pre gura f$nt$nei, }i
d$nsa. ad@pa oile, }i iar@}i punea piiatra pre gura
13. {i Domnul era ^nt@rit ^ntr-^nsa, }i au f$nt$nei ^n locul ei.
*Jos zis:* „Eu s$nt Dumnezeul lui Avraam, 4. {i au zis Iacov c@tr@ d$n}ii: „Fra]ilor,
35, 1 tat@lui t@u, }i Dumnezeul lui Isaac, nu te de unde s$nte]i voi?” Iar@ ei au zis: „Din
teame, p@m$ntul ^n care tu dormi pre Haran s$ntem noi”.
d$nsul ]ie-l voiu da }i s@min]iei tale. 5. {i le-au zis lor: „{ti]i pre Lavan, feciorul
14. {i va fi s@m$n]a ta ca n@sipul p@m$n- lui Nahor?” Iar@ ei au zis: „{tim”.
*2 Leage tului,* }i s@ va l@]i spre mare }i spre miiaz@-
6. {i au zis lor: „S@n@tos easte?” Iar@ ei au
12, 20 zi }i spre miiaz@noapte }i spre r@s@rit,* }i
zis: „S@n@tos”. {i, iat@, Rahil, fata lui, vinea
19, 8 bine s@ vor cuv$nta ^ntru tine toate neamu-
cu oile.
*Sus rile p@m$ntului, }i ^ntru s@m$n]a ta.
26, 4 15. {i, iat@, Eu cu tine s$nt, p@zindu-te ^n 7. {i le-au zis lor Iacov: „%nc@ easte zio mul-
toat@ calea ori^nc@tro vei mearge, }i te voiu t@, }i ^nc@ nu easte vreame a s@ aduna toate
^ntoarce la p@m$ntul acesta, c@ nu te voiu turmele, ad@pa]i oile }i v@ duce]i de le pa}te]i”.
l@sa, p$n@ ce voiu face toate c$te am gr@it 8. Iar@ ei au zis: „Nu vom putea p$n@ ce s@
]ie”. vor aduna to]i p@storii }i vor r@sturna piiatra
16. {i s-au de}teptat Iacov din somnul s@u, de pre gura f$nt$nei }i s@ ad@p@m oile”.
}i au zis c@: „Easte Domnul ^n locul acesta, 9. %nc@ gr@ind el cu ei, iat@, Rahil, fata lui
}i eu n-am }tiut”. Lavan, vinea cu oile t@t$ne-s@u, c@ ea p@}tea
17. {i s-au temut }i au zis: „C$t de ^nfri- oile t@t$ne-s@u.
co}eat easte locul acesta, nu easte aceasta 10. {i au fost deaca au v@zut Iacov pre Rahil,
alt@, f@r@ numai casa lui Dumnezeu, }i fata lui Lavan, fratelui mumei sale, }i oile
aceasta easte poarta ceriului”. lui Lavan, fratelui mumei sale, apropiindu-s@,
18. {i s-au sculat Iacov diminea]@, }i au Iacov au r@sturnat piiatra de pre gura f$n-
luat piiatra, carea o au fost pus la c@p@t$iul t$nei }i au ad@pat oile lui Lavan, fratelui
*Jos s@u, }i o au pus st$lp,* }i au turnat unt-de- mumei sale.
31, 13 lemn pre v$rful ei. 11. {i au s@rutat Iacov pre Rahil }i, strig$nd,
19. {i au chemat numele locului aceluia cu glasul s@u, au pl$ns.
Casa lui Dumnezeu, iar@ mai ^nainte s@
12. {i au spus Rahilei c@ easte frate
chema Cetatea Ulamluz.
t@t$ne-s@u, }i cum c@ easte fecior Revec@i;
20. {i s-au f@g@duit Iacov f@g@duin]@ cu
iar@ ea, alerg$nd, au spus tat@lui s@u dup@
rug@ciune, zic$nd: „De va fi Domnul Dum-
cuvintele aceastea.
nezeu cu mine }i m@ va p@zi ^n calea aceasta,
pre carea eu umblu, }i de-mi va da p$ne s@ 13. {i au fost dup@ ce au auzit Lavan numele
m@n$nc }i haine s@ m@ ^mbrac, lui Iacov, feciorului sororei sale, au alergat
21. {i de m@ va ^ntoarce s@n@tos ^n casa ^ntru ^ntimpinarea lui, }i, ^mbr@]i}indu-l, l-au
t@t$ne-mieu, }i va fi mie Domnul Dum- s@rutat }i l-au adus ^n casa sa, }i au spus lui
nezeu, Lavan toate cuvintele aceastea.
22. {i piiatra aceasta, carea o am pus st$lp, 14. {i au zis Lavan lui: „Din oasele meale
va fi mie Cas@ a lui Dumnezeu, }i, din toate }i din trupul mieu e}ti tu”. {i au fost cu el o
c$te vei da mie, a zeacea voiu aduce [ie”. lun@ de zile.
28 CARTEA FACERII CAP 29 {I 30
15. {i au zis Lavan c@tr@ Iacov: „Pentru am n@scut lui trei feciori”. Pentru aceaea,
c@ frate-mi e}ti, nu vei sluji mie ^n dar! au chemat numele lui Levi.
Spune- mi, ce s@ fie simbriia ta?” 35. {i, lu$nd ^nc@ ^n p$ntece, iar@ au n@scut
16. Iar@ Lavan avea doao feate, numele ceii fecior, }i au zis: „Acum ^nc@ aceasta m@ voiu
mai mare, Liia, }i numele ceii mai tinere, Rahil. m@rturisi Domnului”*. Pentru aceaea, au *Math.
17. {i ochii Liei era bolnavi, iar@ Rahil era chemat numele lui Iuda, }i au ^ncetat a na}te. 1, 2
frumoas@ la chip }i m$ndr@ la fa]@ foarte.
18. {i au iubit Iacov pre Rahil }i au zis: CAP 30
„Voiu sluji ]ie }eapte ani pentru Rahil, fata
Rahil fiind stearp@, Liia ^nceat@ a na}te. Am$ndoao dau
ta cea mai tin@r@”.
pre slujnicile sale b@rbatului s@u, dintru am$ndoao s@
19. {i au zis Lavan lui: „Mai bine s@ o dau
nasc c$te doi prunci. Liia mai na}te ^nc@ doi fii }i o fat@.
]ie dec$t s@ o dau altui b@rbat. L@cuia}te cu
Rahil na}te pre Iosif. Iacov cu Lavan s@ tocmea}te despre
mine”.
plat@. Iacov ^ntru acest chip foarte s-au ^mbog@]it.
20. {i au slujit Iacov pentru Rahil }eapte
ani, }i era ^naintea lui ca ni}te zile pu]ine, 1. ar@ v@zind Rahil c@ ea nu au
pentru c@ o iubea pre d$nsa. n@scut lui Iacov, au pizmuit
21. {i au zis Iacov c@tr@ Lavan: „D@-mi mu- asupra Liei, surorii sale, }i au
iarea mea, c@ s-au umplut zilele s@ ^ntru la zis lui Iacov: „D@-mi feciori,
d$nsa”. iar@ de nu, voiu muri eu”.
22. {i au str$ns Lavan pre to]i oamenii 2. {i, m$niindu-s@ Iacov pre Rahil, i-au zis
locului }i au f@cut nunt@. ei: „Au, doar@, (a) Dumnezeu s$nt eu, Cel
23. {i, deaca s-au f@cut sear@, lu$nd Lavan ce te-au st$rpit de rodul p$ntecelui t@u?”
pre Liia, fata sa, o au b@gat ^nl@untru la 3. {i au zis Rahil lui Iacov: „Iat@, slujnica
Iacov, }i au ^ntrat la ea Iacov. mea, Vala, ^ntr@ la ea, }i va na}te pre
24. {i au dat Lavan fiei sale, Liei, pre Zelfan, genunchii miei, }i voiu face }i eu feciori
slujnica.
dintr-^nsa”.
25. {i, dup@ ce s-au f@cut diminea]@, }i, iat@,
4. {i i-au dat lui pre Vala, slujnica sa,
era Liia. {i au zis Iacov c@tr@ Lavan: „Ce ai
muiare lui, }i au ^ntrat la d$nsa Iacov.
f@cut aceasta mie? Au nu pentru Rahil ]i-am
slujit ]ie? {i pentru ce m-ai ^n}elat?” 5. {i au luat ^n p$ntece Vala, slujnica
26. {i au r@spuns Lavan: „Nu easte a}ea Rahilei, }i au n@scut lui Iacov fecior.
obiceaiu ^n locul nostru a da pre cea mai 6. {i au zis Rahil: „Judecat-au mie Dum-
t$n@r@ mai ^nainte dec$t pre cea mai b@tr$n@. nezeu }i au ascultat glasul mieu }i mi-au dat
27. Plinea}te, dar@, }eapte ani ai ace}tiia, mie fiiu”. Pentru aceaea, au chemat numele
}i-]i voiu da }i pre aceasta pentru slujba ce lui Dan.
vei sluji mie ^nc@ al]i }eapte ani”. 7. {i au mai luat ^nc@ ^n p$ntece Vala,
28. {i au f@cut Iacov a}ea, }i au plinit }i slujnica Rahilei, }i au n@scut al doilea fecior
acei }eapte ani, }i i-au dat Lavan pre Rahil, lui Iacov.
fata sa, muiare lui. 8. {i au zis Rahil: „Ajutatu-m-au Dumne-
29. {i au dat Lavan featei sale pre Vala, zeu, }i mi-am ^ntors sororii meale, }i m-am
slujnica. ^nt@rit”. {i au chemat numele lui Neftalim.
30. {i au ^ntrat la Rahil }i au iubit mai mult 9. Iar@ v@zind Liia c@ au ^ncetat a mai na}te,
pre Rahil dec$t pre Liia, }i i-au slujit lui ^nc@ au luat pre Zelfan, slujnica sa, }i o au dat
al]i }eapte ani. pre ea lui Iacov muiare.
31. {i, v@zind Domnul Dumnezeu c@ s@
10. {i au luat ^n p$ntece Zelfan, slujnica
urea}te Liia, au de}chis zg@ul ei, iar@ Rahil
Liei, }i au n@scut lui Iacov fecior.
era stearp@.
11. {i au zis Liia: „%ntru noroc!” {i au che-
32. {i au luat ^n p$ntece Liia, }i au n@scut
fecior lui Iacov, }i au chemat numele lui mat numele lui Gad.
Ruvin, zic$nd c@: „Au v@zut Domnul smere- 12. {i au luat ^nc@ ^n p$ntece Zelfan, sluj-
niia mea }i mi-au dat mie fecior; acum, dar@, nica Liei, }i au n@scut lui Iacov al doilea
m@ va iubi b@rbatul mieu”. fecior.
33. {i iar@}i au luat Liia ^n p$ntece, }i au 13. {i au zis Liia: „Fericit@ s$nt eu c@ m@
n@scut al doilea fiiu lui Iacov, }i au zis c@: fericesc muierile”. {i au chemat numele lui
„Au auzit Domnul cum c@ m@ ur@sc }i mi-au Asir.
adaos }i pre acesta”. {i au chemat numele 14. {i s-au dus Ruvin ^n zilele seacerii de
lui Simeon. gr$u, }i au aflat meare de mandragor@ ^n
34. {i iar@}i au luat ^n p$ntece, }i au ]arin@, }i le-au adus la Liia, mum@-sa, }i au
n@scut fecior, }i au zis: „%ntru aceast@ vreame
acum la mine va fi b@rbatul mieu, c@ 2. (a) Grece.: ^n locul lui Dumnezeu s$nt eu.
CARTEA FACERII CAP 30 {I 31 29

zis Rahil c@tr@ soru-sa, Liia: „D@-mi din 32. Treac@ toate oile tale ast@zi, }i des-
mandragorile feciorului t@u”. par]i de acolo toat@ oaia s@in@ ^ntr@ miei,
15. {i au zis Liia: „Nu easte destul ]ie c@ ai }i toat@ cea alb@ }i pestri]@ ^ntr@ capre: va
luat pre b@rbatul mieu? Au, doar@, }i mandra- fi mie simbriia (b).
gorile feciorului mieu vei s@ le iai?” Iar@ Rahil 33. {i m@ va asculta pre mine dreptatea
au zis: „Nu a}ea, doarm@ cu tine ^n noaptea mea ^n zioa de m$ine, c@ easte simbriia
aceasta pentru mandragorile feciorului t@u”. mea ^naintea ta: tot ce nu va fi b@l]at }i
16. {i venind Iacov de la c$mp seara, au ie}it alb ^n capre }i s@in ^n miei va fi cum c@
Liia ^naintea lui }i au zis: „La mine s@ ^ntri l-am furat eu”.
ast@zi, c@ te-am tocmit cu plat@ pentru man- 34. {i au zis Lavan lui: „Fie dup@ cuv$ntul
dragorile feciorului mieu”. {i au dormit cu t@u”.
ea ^n noaptea aceaea. 35. {i au desp@r]it ^n zioa aceaea ]apii
17. {i au auzit Dumnezeu pre Liia, }i, lu$nd cei b@l]a]i }i cei albi, }i toate caprele ceale
^n p$ntece, au n@scut lui Iacov a cincilea b@l]ate }i albe, }i tot ce era alb ^ntru eale,
fecior. }i tot ce era s@in ^n miei, }i le-au dat ^n
18. {i au zis Liia: „Dat-au Dumnezeu plata m$inile fiilor s@i.
mea, pentru c@ am dat pre slujnica mea 36. {i le-au desp@r]it, cale de trei zile
b@rbatului mieu”. {i au chemat numele lui departe, ^ntr@ eale }i ^ntr@ Iacov, iar@ Iacov
Isahar, adec@, Plat@. p@}tea oile lui Lavan, care r@m@sease.
19. {i au luat ^nc@ ^n p$ntece Liia, }i au 37. {i }-au luat Iacov nuia de plop vear-
n@scut lui Iacov al }easelea fiiu. de }i de nuc }i de paltin, }i le-au belit de
20. {i au zis Liia: „D@ruitu-mi-au mie coaje Iacov belituri albe, }i, ^nf@}ur$nd ^m-
Dumnezeu dar bun, ^ntru aceast@ vreame, de prejur verdea]a, s@ vedea pre nuiale
acum m@ va aleage b@rbatu-mieu, pentru c@ albea]a carea o cur@]ise de coaj@ ^mpes-
am n@scut lui }ease feciori”. {i au chemat trit@.
numele lui Zavulon. 38. {i au pus nuialele care le-au cur@]it
21. Dup@ aceasta, au n@scut fat@, }i au che- de coaje ^n albiile apei, ca c$nd vor veni
mat numele ei Dina. oile s@ bea, ^naintea nuialelor venind eale
22. {i {-au adus aminte Dumnezeu de Rahil s@ bea, s@ z@misleasc@ oile cum era
}i o au ascultat }i au de}chis zg@ul ei.
nuialele.
23. {i, lu$nd ^n p$ntece, au n@scut lui Iacov
39. {i z@mislea oile cum era nuialele, }i
fecior, }i au zis Rahil: „Luoat-au Dumnezeu
au n@scut oile albe }i pestri]e, }i ^n fa]a
de la mine ocara mea”.
cenu}ii p@tate.
24. {i au chemat numele lui Iosif, zic$nd:
40. {i mieii i-au desp@r]it Iacov, }i au
„Adaog@ Dumnezeu }i alt fecior”.
pus ^naintea oilor berbeace alb }i to]i
25. {i au fost dup@ ce au n@scut Rahil pre
mieii cei pestri]i, }i }i-au desp@r]it }ie
Iosif, au zis Iacov lui Lavan: „Slobozea}te-m@,
turme osibite, }i nu le-au amestecat cu
ca s@ m@ duc ^n locul mieu }i ^n p@m$ntul
oile lui Lavan.
mieu.
41. {i au fost ^n vreamea ^n carea z@mislea
26. D@-mi muierile meale }i pruncii miei,
oile lu$nd ^n p$ntece, au pus Iacov nuialele
pentru care am slujit ]ie, ca s@ m@ duc, c@ tu
^naintea ochilor ^n albii, ca s@ z@misleasc@
}tii slujba mea carea am slujit ]ie”.
eale cum era nuialele.
27. {i au zis Lavan lui: „De am aflat har
^naintea ta, c@ cu adev@rat pociu zice c@ 42. Iar@ c$nd n@}tea oile, nu le punea, }i
Dumnezeu m-au binecuv$ntat cu ^ntrarea ta. au fost ceale ne^nsemnate ale lui Lavan }i
28. Spune simbriia ta mie, }i ]i-o voiu da”. ceale ^nsemnate ale lui Iacov.
29. {i au zis Iacov: „Tu }tii cum ]-am slujit 43. {i s-au ^mbog@]it omul foarte, foarte,
]ie, }i c$te au fost dobitoacele c$nd am venit }i au avut dobitoace multe, }i boi }i slugi
eu la tine. }i slujnice, c@mile }i asini.
30. C@ pu]ine era c$te aveai tu, ^nainte de ce
am venit eu la tine, }i au crescut ^ntru mul]ime CAP 31
mare, }i te-au blagoslovit Dumnezeu cu Iacov, din porunca lui Dumnezeu, s@ ^ntoarce la tat@l
^ntrarea mea. Acum, dar@, c$nd voiu face }i s@u, cu toate ale sale. Lavan alearg@ dup@ el. Iar@
eu mie cas@?” Rahil, fur$nd idolii t@t$ne-s@u, }i c@ut$ndu-i Lavan,
31. {i au zis Lavan lui: „Ce voiu da ]ie?” {i ea l-au ^n}elat. Mai pre urm@, dup@ mult@ price,
au zis Iacov lui: „Nu-mi vei da nimica, iar@ am$ndoi s@ ^mpac@ }i fac leg@tur@, }i fie}tecare s@
de vei face mie cuv$ntul acesta, iar@}i voiu duce la casa sa.
pa}te oile tale }i le voiu p@zi.
32. (b) Jidov.: C$nd voiu treace eu ast@zi prin toat@ pestri]@, }i toat@ oi]a cea s@in@ ^ntr@ oi, }i cea
turma ta, desp@r]ea}te de acolo toat@ oi]a murg@ }i pestri]@ }i bobo}e ^ntr@ capre, }i va fi simbriia mea.
30 CARTEA FACERII CAP 31
1. i au auzit Iacov cuvintele 17. {i, scul$ndu-s@ Iacov, au luat muierile
feciorilor lui Lavan, carii sale }i fiii s@i pre c@mile.
zicea: „Luat-au Iacov toate 18. {i au luat toate averile sale }i toat@
c$te au avut tat@l nostru, }i agonisala carea au f@cut ^n Mesopotamiia,
dintru ale tat@lui nostru au f@cut toat@ }i toate ale sale, ca s@ mearg@ la Isaac, tat@l
m@rirea aceasta”. s@u, ^n p@m$ntul hananeilor.
2. {i au v@zut Iacov fa]a lui Lavan, }i, 19. Iar@ Lavan s-au fost dus s@-}i tunz@ oile
iat@, nu era c@tr@ d$nsul ca ieri }i ca alalta-
sale, }i Rahil au furat idolii t@t$ne-s@u.
ieri.
20. {i au ascuns Iacov de Lavan Sirul, ca s@
3. {i au zis Domnul c@tr@ Iacov: „%ntoar-
nu spuie lui c@ fuge.
ce-te ^n p@m$ntul t@t$ne-t@u }i la rudeniia
ta, }i Eu voiu fi cu tine”. 21. {i au fugit el }i toate ale lui, }i au trecut
4. {i, trimi]ind Iacov, au chemat pre Liia r$ul }i au gr@bit spre muntele Galaad.
}i pre Rahil ^n c$mp, unde era turmele. 22. {i a treia zi, s-au spus lui Lavan Sirului
5. {i au zis lor: „V@z eu fa]a t@t$ne-vostru, cum c@ au fugit Iacov.
c@ nu easte spre mine ca ieri }i ca alalta- 23. {i, lu$nd pre to]i fra]ii s@i cu sine, au
ieri, iar@ Dumnezeul tat@lui mieu au fost alergat dup@ el cale de }eapte zile }i l-au
cu mine. ajuns ^n muntele Galaad.
6. {i voi ^ns@v@ }ti]i c@ cu toat@ v$rtutea 24. {i au venit Dumnezeu ^n somn noaptea
mea am slujit tat@lui vostru. la Lavan Sirul, }i i-au zis lui: „P@zea}te-te,
7. Iar@ tat@l vostru mi-au f@cut str$mb@- ca nu cumva s@ gr@ie}ti c@tr@ Iacov reale”.
tate, }i au schimbat simbriia mea de zeace {i au ajuns Lavan pre Iacov.
ori (a), }i nu l-au l@sat pre el Dumnezeul 25. {i Iacov au ^ntins cortul s@u ^n munte,
t@t$ne-mieu s@-mi fac@ mie r@u. iar@ Lavan au pus pre fra]ii s@i ^n muntele
8. {i c$nd au zis: «Ceale pestri]@ va fi Galaad.
simbriia ta», toate oile miei pestri]i au 26. {i au zis Lavan lui Iacov: „C@ci ai f@cut
n@scut, iar@ c$nd au zis: «Ceale albe va
aceasta? Pentru ce pre ascuns ai fugit? {i
fi simbriia ta», au n@scut toate oile miei
m-ai jefuit }i ai luat featele meale ca pre ni}te
albi.
roabe cu sabiia?
9. {i au luat Dumnezeu toate dobitoacele
tat@lui vostru }i le-au dat mie. 27. C@, de mi-ai fi spus, te-a} fi slobozit cu
10. {i au fost c$nd lua oile ^n p$ntece, mare cinste }i cu bucurie }i cu c$nt@re]i }i
v@zut-am cu ochii miei prin vis, }i, iat@, cu timpine }i cu al@ute.
]apii }i berbecii s@ suia pre oi }i pre capre 28. {i nu m-ai ^nvrednicit a s@ruta pre
albi }i pestri]i, }i ^n fa]a cenu}ii p@ta]i. feciorii }i pre featele meale, }i acum
11. {i mi-au zis ^ngerul Domnului ^n vis: nebunea}te ai f@cut.
«Iacove!» Iar@ eu am zis: «Ce easte?» 29. {i acum poate m$na mea a-]i face r@u,
12. {i au zis: «Caut@ cu ochii t@i }i vezi ci Dumnezeul t@t$ne-t@u ieri au gr@it c@tr@
]apii }i berbecii suindu-s@ pre oi }i pre mine, zic$nd:* «P@zea}te, ca s@ nu vorbe}ti *Jos
capre albi }i pestri]i, }i ^n fa]a cenu}ii cu Iacov reale». 48, 16
p@ta]i, c@ am v@zut c$te ]-au f@cut ]ie 30. Acum, dar@, deaca mergi, pentru c@ cu
Lavan. mare dor ai dorit ca s@ te duci la casa t@t$ne-
13. Eu s$nt Dumnezeul t@u, Cel ce M-am t@u, pentru ce ai furat dumnezeii miei?”
*Sus ar@tat ]ie la Locul lui Dumnezeu,* unde 31. {i, r@spunzind Iacov, au zis c@tr@ Lavan:
28, 18 mi-ai uns mie st$lpul }i ai f@g@duit Mie
„Pentru c@ m-am temut, c@ am zis ca nu
f@g@duin]@ cu rug@ciune, acum, dar@,
cumva s@-]i iai featele tale de la mine }i toate
scoal@-te }i ie}i din p@m$ntul acesta, }i
ale meale”.
mergi ^n p@m$ntul na}terii tale, }i Eu voiu
fi cu tine»”. 32. {i au zis Iacov: „La cine vei afla dumne-
14. {i r@spunzind Rahil }i Liia, au zis lui: zeii t@i nu va tr@i ^naintea fra]ilor no}tri,
„Au, doar@, avem noi ^nc@ parte sau mo}- caut@ ce easte la mine de ale tale, }i ia”. {i
tenire ^n casa tat@lui nostru? nu au aflat la el nemica, }i nu }tiia Iacov
15. Au nu ca ni}te str@ine ne-am socotit cum c@ Rahil, muiarea lui, i-au furat pre ei.
^naintea lui? C@ ne-au v$ndut pre noi }i cu 33. {i, ^ntr$nd Lavan, au c@utat casa Liei }i
m$ncare au m$ncat argintul nostru (b). nu i-au aflat, }i au ie}it din casa Liei, }i au
16. Toat@ avu]iia }i m@rirea, carea o au c@utat casa lui Iacov }i casa celor doao
luat Dumnezeu de la tat@l nostru, a noastr@ slujnice, }i nu i-au aflat.
va fi }i a feciorilor no}tri, acum, dar@, f@ 34. {i au ^ntrat ^n casa Rahilei, iar@
c$te au zis ]ie Dumnezeu”. Rahil au luat idolii }i i-au pus supt

7. (a) Grecea.: de zeace miei; jidov.: de zeace oi. 15. (b) Jid.: }i au m$ncat pre]ul nostru.
CARTEA FACERII CAP 31 {I 32 31

}eaoa c@milei, }i au }ezut deasupra lor, }i 48. {i au zis Lavan: „Iat@, aceast@ moghil@
au zis t@t$ne-s@u: }i st$lpul care l-am pus ^ntr@ mine }i ^ntr@
35. „Nu-]i par@ cu greu, doamne, nu pociu tine, m@rturisea}te moghila aceasta, }i
s@ m@ scol ^naintea ta, c@ dup@ obiceaiul m@rturisea}te st$lpul acesta. Pentru aceaea
muierilor s-au ^nt$mplat mie acum”. Iar@ s-au numit numele Moghila M@rturisea}te.
Lavan au scurmat ^n toat@ casa }i nu au 49. {i Vedeniia, carea au spus: „Vaz@ Dum-
aflat idolii. nezeu ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine c@ ne vom
36. {i s-au m$niiat Iacov }i s-au sf@dit cu desp@r]i unul de altul.
Lavan, }i, r@spunzind Iacov, au zis c@tr@ 50. De vei smeri featele meale, }i de vei luoa
Lavan: „Carea easte nedreptatea mea? {i muiare preste featele meale, vezi, nimene cu
care easte p@catul mieu? Pentru ce ai noi nu easte carele s@ vaz@, Dumnezeu easte
m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”.
alergat dup@ mine }i pentru ce ai c@utat
51. {i au zis Lavan lui Iacov: „Iat@, moghila
toate vasele casii meale?
aceasta }i st$lpul acesta m@rturie easte.
37. Ce ai g@sit din toate vasele casii tale?
52. C@ de nu voiu treace eu la tine, nici tu
Pune aici, ^naintea fra]ilor t@i }i ^naintea
nu vei treace la mine moghila aceasta }i
fra]ilor miei, }i s@ judece ^ntr@ noi am$ndoi.
st$lpul acesta, spre r@utate (g).
38. Ace}tia s$nt doaozeci de ani ^n care
53. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui
am fost cu tine? Oile tale }i caprele tale nu Nahor s@ judece ^ntr@ noi”. {i au jurat Iacov
s-au sterpit, berbecii oilor tale nu am pre frica tat@lui s@u, Isaac.
m$ncat, m$ncat de fiiar@ ]ie nu ]-am adus. 54. {i au junghiiat jertv@ ^n munte, }i au
39. Eu am pl@tit de la mine furti}eagurile chemat pre fra]ii s@i, }i au m$ncat }i au beut
zilei }i furti}agurile nop]ii. }i au dormit ^n munte.
40. Zioa m@ usturam de c@ldur@, }i noaptea 55. {i, scul$ndu-s@ Lavan diminea]@, au
de ger, }i s@ dep@rta somnul de la ochii s@rutat feciorii s@i }i featele sale, }i i-au
miei. binecuv$ntat pre ei, }i, ^ntorc$ndu-s@ Lavan,
41. Ace}tia s$nt mie doaozeci de ani, ^n s-au dus la locul s@u.
care eu am fost ^n casa ta, am slujit ]ie
patrusprezeace ani pentru doao feate ale CAP 32
tale, }i }ease ani pentru oile tale, }i mi-ai Iacov, dup@ ce veade ^ngerii lui Dumnezeu, daruri }i soli,
schimbat simbriia de zeace ori (v). tem$ndu-s@, trimite la fratele s@u, Isav. S@ lupt@ cu ^ngerul
42. De nu mi-ar fi fost mie ajutoriu Dum- }i ia de la el binecuv$ntare }i schimbare numelui. %ngerul
atinge coapsa lui Iacov.
nezeul p@rintelui mieu, Avraam, }i frica lui
Isaac, acum, doar@, de}ert m-ai slobozi. 1. i Iacov* s-au dus ^n calea sa }i, *Jos
Smereniia mea }i osteneala m$inilor meale c@ut$nd, au v@zut tab@ra lui 48, 16
au v@zut Dumnezeu, }i te-au mustrat ieri”. Dumnezeu t@b@r$t@, }i l-au
43. {i, r@spunzind Lavan, au zis lui Iacov: ^nt$mpinat pre el ^ngerii lui
„Fiicele tale fiicele meale s$nt, }i fiii t@i Dumnezeu.
fiii miei s$nt, }i dobitoacele tale dobitoa- 2. {i au zis Iacov, c$nd i-au v@zut pre ei:
cele meale, }i toate c$te le vezi tu ale meale „Tab@ra lui Dumnezeu easte aceasta”. {i
s$nt }i ale featelor meale. Ce voiu face lor ai chemat numele locului aceluia Tab@r@.
ast@zi au fiilor lor pre carii i-au n@scut? 3. {i au trimis Iacov soli ^naintea sa la
fratele s@u, Isav, ^n p@m$ntul Sir, ^n ]inutul
44. Acum, dar@, vino s@ punem leg@tur@
Edomului.
eu }i tu, }i va fi m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@
4. {i le-au poruncit lor, zic$nd: „A}ea ve]i
tine”. {i i-au zis lui: „Iat@, nimenea nu easte
gr@i domnului mieu, Isav: «A}ea zice sluga
cu noi, vezi, Dumnezeu easte martor ^ntr@
ta, Iacov: ‘Cu Lavan am l@cuit }i p$n@ acum
mine }i ^ntr@ tine”. m-am z@bovit’.
45. {i, lu$nd Iacov o piiatr@, o au pus st$lp. 5. {i am agonisit boi }i asini }i oi }i slugi
46. {i au zis Iacov fra]ilor s@i: „Aduna]i }i slujnice, }i am trimis s@ spuiu domnului
pietri!” {i au adunat pietri }i au f@cut mieu, Isav, ca s@ afle sluga ta har ^naintea
moghil@, }i au m$ncat acolo pre moghil@. ta»”.
47. {i au zis Lavan lui: „Moghila aceasta 6. {i s-au ^ntors solii la Iacov, zic$nd:
va fi m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine „Mers-am la fratele t@u, Isav, }i, iat@, el vine
ast@zi”. {i o au numit pre ea Lavan Moghila ^ntru ^ntimpinarea ta, }i patru sute de b@rba]i
M@rturiei. Iar@ Iacov o au numit Moghil@ era cu el”.
M@rturie. 7. {i s-au ^nfrico}eat Iacov foarte, }i

41. (v) Grece.: }i mi-ai schimbat simbriia cu zeace aceasta la tine, nici tu nu vei treace moghila
miei. 21. (g) Jidov.: C@ eu nu voiu treace moghila aceasta }i st$lpul acesta la mine spre r$u.
32 CARTEA FACERII CAP 32 {I 33
nu }tiia ce s@ fac@, }i au ^mp@r]it norodul ce s-au luptat un om cu el p$n@ diminea]a.
era cu sine, }i boii }i oile, ^n doao tabere. 25. {i au v@zut c@ nu-l poate birui, }i s-au
8. {i au zis Iacov: „De va veni Isav asupra atins de l@]imea coapsei lui, }i au amor]it
unei tabere }i o va t@ia, ceaealalt@ tab@r@ s@ l@]imea coapsei lui Iacov, lupt$ndu-s@ el cu
va m$ntui”. d$nsul.
9. {i au zis Iacov: „Dumnezeul t@t$ne-mieu, 26. {i au zis lui: „Las@-M@, c@ s-au suit
Avraam, }i Dumnezeul t@t$ne-mieu, Isaac, zorile”. Iar@ el au zis: „Nu te voiu l@sa, de nu
Doamne, Tu, Cel ce mi-ai zis mie: «%ntoarce-te m@ vei binecuv$nta”.
^n p@m$ntul na}terii tale, }i-]i voiu face ]ie 27. {i au zis lui: „Care easte numele t@u?”
bine». Iar@ el au zis: „Iacov”.
10. Destul easte mie toat@ dreptatea Ta }i 28. {i au zis lui: „Nu s@ va mai chema numele
tot adev@rul care ai f@cut robului T@u, c@ t@u Iacov, ci Israil va fi numele t@u, pentru c@
numai cu acest toiag al mieu am trecut ai biruit cu Dumnezeu, }i cu oamenii putear-
Iordanul acesta, iar@ acum m-ai f@cut cu doao nic vei fi”.
tabere. 29. {i au ^ntrebat Iacov }i au zis: „Spune-mi
11. Scoate-m@ din m$na fratelui mieu, din numele T@u” Iar@ el au zis: „Pentru ce ^ntrebi
m$na lui Isav, c@ m@ tem eu de d$nsul, ca nu tu numele Mieu (a)?” {i l-au binecuv$ntat pre
cumva, venind, s@ m@ uciz@ pre mine }i pre d$nsul acolo.
mum@ cu fii. 30. {i au chemat Iacov numele locului ace-
12. C@ Tu ai zis: «Bine voiu face ]ie, }i voiu luia Vedearea lui Dumnezeu, c@: „Am v@zut
pune s@m$n]a ta ca n@sipul m@rii, care nu s@ pre Dumnezeu fa]@ la fa]@, }i s-au m$ntuit
poate num@ra de mul]ime»”. sufletul mieu”.
13. {i au dormit acolo ^n noaptea aceaea, }i 31. {i i-au r@s@rit lui soarele c$nd au trecut
au luat din darurile care le aducea }i le-au Vedearea lui Dumnezeu, iar@ el }chiopa cu
trimis lui Isav, fratelui s@u. piciorul s@u.
14. Capre doao sute, ]api doaozeci, oi doao 32. Pentru aceaea, nu m$nc@ fiii lui Israil
sute, berbeci doaozeci. v$na amor]it@ carea easte pre l@]imea coap-
15. C@mile cu lapte }i m$nzii lor treizeci, sei p$n@ ^n zioa de ast@zi, c@ au atins v$na
boi patruzeci, tauri zeace, asini doaozeci, }i de pre l@]imea coapsei lui Iacov }i au amor]it.
m$nzi zeace. CAP 33
16. {i le-au dat slugilor sale turm@ deosebi, Isav cu bunea]e priimea}te pre Iacov }i cu nevoie
}i au zis slugilor sale: „Mearge]i ^naintea mea plec$ndu-s@ a lua daruri de la Iacov, apoi s-au ^ntors acas@,
}i desp@r]i]i turm@ de turm@”. }i Iacov s-au dus ^nt$iu la corturi, dup@ aceaea ^n Salim, }i
17. {i au poruncit celui dint$iu, zic$nd: „De au cump@rat o parte din ]arin@, }i }-au ^ntins cortul, }i au
te va ^nt$lni Isav, fratele mieu, }i te va ^ntreba f@cut acolo j@rtvenic.
zic$nd: «A cui e}ti? {i unde mergi, }i ale cui 1. i c@ut$nd Iacov cu ochii s@i, au
s$nt aceastea care merg ^naintea ta?» v@zut pre Isav, fratele s@u, ve-
18. Vei zice: «Ale slugii tale, Iacov, daruri au nind, }i patru sute de b@rba]i
trimis domnului mieu, Isav, }i, iat@, el dup@ noi»”. cu d$nsul, }i au ^mp@r]it Iacov
19. {i au poruncit celui dint$iu }i celui de al pruncii la Liia }i la Rahil }i la ceale doao
doilea }i celui de al treilea, }i tuturor celor slujnice.
ce mergea dup@ turmele aceastea, zic$nd: 2. {i au pus pre ceale doao slujnice }i pre
„Dup@ cuv$ntul acesta gr@i]i lui Isav, c$nd ^l feciorii lor ^nainte, }i pre Liia }i pre pruncii
ve]i afla pre el. ei dinapoia lor, }i pre Rahil }i pre Iosiv mai
20. {i zice]i: «Iat@, sluga ta, Iacov, vine dup@ pre urm@.
noi, c@ au zis: ‘Voiu ^mbl$nzi fa]a lui cu darurile 3. Iar@ el au ie}it ^naintea lor }i s-au
ce merg ^naintea lui, }i dup@ aceasta voiu vedea ^nchinat la p@m$nt de }eapte ori p$n@ s-au
fa]a lui, c@ doar@ va priimi fa]a mea’»”. apropiiat de fratele s@u.
21. {i au mers darurile ^naintea fea]ii lui, 4. {i au alergat Isav ^ntru ^ntimpinarea lui,
iar@ el au dormit ^n noaptea aceaea ^n tab@r@. }i, ^mbr@]i}indu-l pre el, au c@zut pre grumazul
22. {i, scul$ndu-s@ ^n noaptea aceaea, au lui }i l-au s@rutat foarte, }i au pl$ns am$ndoi.
luat pre am$ndoao muierile }i pre am$ndoao 5. {i c@ut$nd Isav, au v@zut muierile }i
slujnicile }i pre cei unspr@zeace prunci ai s@i, pruncii, }i au zis: „Ce s$nt aceastea?” Iar@
}i au trecut vadul lui Iavoh. el au zis: „Pruncii cu carii au miluit Dumne-
23. {i i-au luat pre ei, }i i-au trecut r$ul, }i zeu pre sluga ta”.
au trecut toate ale sale. 6. {i s-au apropiiat slujnicile }i fiii lor, }i
24. {i au r@mas Iacov singur }i s-au ^nchinat.

29. (a) Bibliia cea veachie rum$. are: pentru ce ^ntrebi tu numele Mieu, care easte minunat.
CARTEA FACERII CAP 33 {I 34 33

7. {i s-au apropiiat Liia }i fiii ei, }i s-au }i, lu$ndu-o pre ea, au dormit cu ea }i o au
^nchinat, }i, dup@ aceaea, s-au apropiiat smerit pre ea.
Rahil }i Iosif, }i s-au ^nchinat. 3. {i s-au lipit de sufletul Dinei, featei lui
8. {i au zis: „Ce s$nt toate taberile aceas- Iacov, }i au iubit pre fecioar@, }i au vorbit ei
tea, care am t$lnit?” Iar@ el au zis: „Ca s@ dup@ cugetul fecioarei.
afle sluga ta har ^naintea ta, doamne”. 4. Gr@it-au Sihem c@tr@ Emor, tat@l s@u,
9. Iar@ Isav au zis: „Am eu multe, frate, zic$nd: „Ia mie pre fata aceasta muiare”.
]ine-]i tu ]ie ale tale”. 5. {i au auzit Iacov cum au p$ng@rit feciorul
10. {i au zis Iacov: „De am aflat har ^naintea lui Emor pre Dina, fata sa, }i feciorii lui era
ta, priimea}te darurile din m$inile meale, c@ cu dobitoacele ^n c$mp, }i au t@cut Iacov
pentru aceasta am v@zut fa]a ta, ca cum ar p$n@ au venit ei.
vedea ne}tine fa]a lui Dumnezeu, }i-mi fii 6. {i au ie}it Emor, tat@l lui Sihem, la Iacov
mie milostiv. s@ gr@iasc@ lui.
11. Priimea}te binecuv$nt@rile meale, care 7. Iar@ feciorii lui Iacov au venit de la c$mp
am adus ]ie, c@ m-au miluit Dumnezeu, }i }i, deac@ au auzit, s-au umilit }i s-au ^ntristat
am de toate”. {i l-au silit pre el }i au luat. foarte, c@ci necuviin]@ au f@cut ^ntru Israil,
12. {i au zis: „Scul$ndu-ne, s@ meargem dormind cu fata lui Iacov, }i nu va fi a}ea.
^mpreun@”. 8. {i au gr@it lor Emor, zic$nd: „Sihem,
13. Iar@ Iacov au zis lui: „Domnul mieu }tie feciorul mieu, au ales cu sufletul pre fata
c@ pruncii miei s$nt mai tineri, }i oi }i vaci voastr@, da]i-o pre ea lui muiare.
cu vi]ei s$nt la mine, deci de le voi sili s@ 9. {i v@ ^ncuscri]i cu noi, featele voastre
mearg@, ^ntr-o zi vor muri toate dobitoacele. da]i-le noao, }i featele noastre lua]i-le
14. Mearg@ domnul mieu ^naintea slugii feciorilor vo}tri.
sale, }i eu voiu veni ^ncet pre urm@, dup@ 10. {i ^ntru noi l@cui]i, }i p@m$ntul, iat@,
cum voiu vedea c@ pot pruncii miei, p$n@ lat easte ^naintea voastr@, l@cui]i }i v@
voiu veni eu la domnul mieu ^n Siir”. hr@ni]i, }i agonisi]i ^ntru el”.
15. {i au zis Isav: „Voiu l@sa cu tine din 11. {i au zis Sihem c@tr@ tat@l ei }i c@tr@
norodul ce easte cu mine”. Iar@ el au zis: fra]ii ei: „S@ aflu har ^naintea voastr@, }i ce
„Pentru ce aceasta? Destul easte c@ am aflat ve]i zice vom da.
har ^naintea ta, doamne”. 12. %nmul]i]i zeastrea foarte, }i voiu da dup@
16. {i s-au ^ntors Isav ^n zioa aceaea pre c$t ve]i zice mie, }i ve]i da mie prunca
aceasta muiare”.
calea sa la Siir.
13. {i au r@spuns feciorii lui Iacov lui Sihem,
17. {i Iacov s-au dus la corturi }i }i-au f@cut
}i lui Emor, tat@lui lui, cu ^n}el@ciune, }i au
}ie acolo c@si, }i dobitoacelor sale corturi,
zis lor, c@ci au p$ng@rit pre Dina, sora lor.
pentru aceaea au chemat numele locului
14. {i au zis lor Simeon }i Levi, fra]ii Dinei:
aceluia Corturi.
„Nu vom putea s@ facem cuv$ntul acesta, s@
18. {i au venit Iacov ^n Salim, cetatea sichi-
d@m pre sora noastr@ la om net@iat ^mprejur,
meanilor, carea easte ^n p@m$ntul lui Hanaan,
c@ easte ocar@ noao.
c$nd s-au ^ntors din Mesopotamiia Asiriei }i
15. Numai ^ntru aceasta ne vom asem@na
au t@b@r$t ^n fa]a cet@]ii.
voao }i vom l@cui ^ntru voi, de ve]i face ca
19. {i au cump@rat o parte din ]arin@, unde
noi }i voi, ca s@ se taie voao ^mprejur toat@
}i-au ^ntins cortul s@u, de la Emor, tat@l lui
partea b@rb@teasc@.
Sihem, cu o sut@ de miei.
16. {i vom da featele noastre voao, }i din
20. {i au f@cut acolo jertvenic }i au chemat
featele voastre vom luoa noao muieri, }i vom
pre Dumnezeul lui Israil.
l@cui la voi, }i vom fi ca un neam.
17. Iar@ de nu ne ve]i asculta ca s@ v@ t@ia]i
CAP 34 ^mprejur, vom luoa featele noastre }i ne vom
duce”.
Pentru r@pirea }i p$ng@rirea Dinei de Sihem, feciorul
18. {i au pl@cut cuvintele ^naintea lui Emor
c@peteniei sihemeanilor, sihemeanii, t@indu-s@ ^mprejur,
de Simeon }i de Levi, fra]ii Dinei, s@ omoar@, }i de ceialal]i
}i ^naintea lui Sihem, feciorul lui Emor.
feciori a lui Iacov cetatea lor s@ pustiia}te; pentru aceaea, 19. {i n-au z@bovit tin@rul a face cuv$ntul
Simeon }i Levi s@ ceart@ de la tat@l s@u. acesta, pentru c@ perea dup@ fata lui Iacov,
}i el era mai m@rit dec$t to]i c$]i era ^n casa
1. i au ie}it Dina, fata Liei, carea t@t$ne-s@u.
o au n@scut lui Iacov, ca s@ 20. {i au venit Emor }i Sihem, feciorul lui,
cunoasc@ featele l@cuitorilor. la poarta cet@]ii lor, }i au gr@it c@tr@ b@rba]ii
2. {i o au v@zut pre ea Sihem, cet@]ii lor, zic$nd:
feciorul lui Emor Eveul, domnul p@m$ntului, 21. „Oamenii ace}tia ^n pace s$nt cu noi,
34 CARTEA FACERII CAP 34 {I 35
s@ l@cuiasc@ pre p@m$nt }i s@-l agoniseasc@, 2. {i au zis Iacov casii sale }i tuturor celor
}i p@m$ntul, iat@, larg easte ^naintea lor, ce era cu sine: „Lua]i pre dumnezeii cei
featele lor s@ le luo@m noao muieri, }i featele str@ini carii s$nt cu voi, din mijlocul vostru,
noastre s@ le d@m lor. }i v@ cur@]i]i }i v@ schimba]i hainele voastre.
22. %ntru aceasta numai s@ vor asem@na noao 3. {i, scul$ndu-ne, s@ ne suim ^n Vetil }i
oamenii ca s@ l@cuiasc@ cu noi, s@ fim un s@ facem acolo jertvenic lui Dumnezeu, Celui
norod, de s@ va t@ia ^mprejur la noi toat@ ce m-au auzit ^n zioa n@cazului, Cel ce au
partea b@rb@teasc@, precum }i ei s$nt t@ia]i fost cu mine }i m-au m$ntuit ^n calea pre
^mprejur. carea mergeam”.
23. {i dobitoacele lor }i ceale cu patru 4. {i au dat lui Iacov pre dumnezeii cei
str@ini, carii era ^n m$nile lor, }i cerceii carii
picioare }i averile lor au nu vor fi ale noastre?
era ^n urechile lor, }i i-au ascuns Iacov supt
Numai ^ntru aceasta s@ ne asem@n@m lor, }i
terevintul din Sichim, }i i-au pierdut p$n@
ei vor l@cui cu noi”.
^n zioa de ast@zi.
24. {i au ascultat pre Emor }i pre Sihem,
5. {i s-au r$dicat Israil din Sichim, }i au
feciorul lui, to]i carii ^ntra pre poarta cet@]ii
fost frica lui Dumnezeu preste cet@]ile ceale
lor, }i tot b@rbatul }i-au t@iat ^mprejur trupul de primprejurul lor, }i nu au alergat pre urma
s@u. fiilor lui Israil.
25. {i au fost ^n zioa a treia, c$nd era ^n 6. {i au venit Iacov ^n Luza, carea easte ^n
dureare, au luat cei doi feciori a lui Iacov, p@m$ntul lui Hanaan, carea easte Vetil, el
Simeon }i Levi, fra]ii Dinei, fie}tecarele sabiia }i tot norodul carele era cu el.
*Jos sa, }i au ^ntrat ^n cetate f@r@ de teamere* }i 7. {i au zidit acolo jertvenic, }i au numit
39 [49], 6 au omor$t toat@ partea b@rb@teasc@. numele locului Vetil, pentru c@ acolo* S-au *Sus
26. {i pre Emor }i pre Sihem, feciorul lui, ar@tat Dumnezeu lui, c$nd fugea el de la fa]a 28, 13
l-au omor$t cu ascu]itul sabiei; }i au luat pre lui Isav, fratelui s@u.
Dina din casa lui Sihem }i au ie}it. 8. {i au murit Devora, doica Revec@i, }i
27. {i fiii lui Iacov au ^ntrat preste cei r@ni]i, s-au ^ngropat mai jos de Vetil, supt stejariu,
}i au pr@dat cetatea ^n carea au p$ng@rit pre }i au numit Iacov numele Stejariul Jealei.
Dina, sora lor. 9. {i s-au ar@tat Dumnezeu lui Iacov ^nc@ ^n
28. {i oile lor }i boii lor }i asinii lor, }i c$te Luza, c$nd au venit acolo din Mesopotamiia
era ^n cetate }i c$te era ^n c$mp le-au luat. Siriei, }i l-au binecuv$ntat pre el Dumnezeu.
29. {i toate trupurile lor }i toat@ agoniseala 10. {i i-au zis Dumnezeu lui:* „Numele t@u *Sus
lor }i muierile lor le-au robit, }i au jefuit c$te nu s@ va mai chema Iacov, ci Israil va fi 32, 28
era ^n cetate }i c$te era ^n c@si. numele t@u”. {i a numit numele lui Israil.
30. {i au zis Iacov c@tr@ Simeon }i c@tr@ Levi: 11. {i au zis Dumnezeu lui: „Eu, Dumnezeul
„Ur$t m-a]i f@cut, ca s@ fiu r@u tuturor celor t@u! Crea}te }i te ^nmul]ea}te, neamuri }i
adun@ri de neamuri vor fi dintru tine, }i
ce l@cuiesc p@m$ntul, }i ^n hananei }i ^ntru
^mp@ra]i din coapsa ta vor ie}i.
ferezei, }i eu pu]in s$nt cu num@rul }i, de s@
12. {i p@m$ntul, care l-am dat lui Avraam,
vor aduna asupra mea, m@ vor t@ia }i voi peri
}i lui Isaac, ]ie l-am dat pre el, al t@u va fi, }i
eu }i casa mea”.
semin]iei tale dup@ tine voiu da p@m$ntul
31. Iar@ ei au zis: „Au, doar@, ca cu o curv@
acesta”.
vor tr@i cu sora noastr@?” 13. {i s-au suit Dumnezeu de la d$nsul, din
locul ^n care au gr@it cu d$nsul.
CAP 35 14. {i au pus Iacov st$lp ^n locul ^n care au
gr@it cu el Dumnezeu, st$lp de piiatr@, }i au
Iacov ^ngroap@ idolii oamenilor s@i, }i din porunca
Domnului s@ suie ^n Vetil, unde au zidit jertvenic }i au
v@rsat preste el turnare, }i au turnat preste
jertvit lui Dumnezeu, }i iar@}i i S-au ar@tat Dumnezeu }i el untdelemn.
l-au ^nt@rit. Veniamin s@ na}te cu moartea Rahilei, mumei 15. {i au chemat Iacov numele locului ^n
sale; Ruvin cu Vala, ]iitoarea t@t$ne-s@u, doarme. S@ care au gr@it cu d$nsul Dumnezeu: Vetil.
num@r@ feciorii lui Iacov. Isaac moare. 16. {i, scul$ndu-s@ Iacov din Vetil, au ^ntins
cortul s@u dincolo de turnul Gader, }i au fost
*Sus 1. i* au zis Dumnezeu c@tr@ Iacov:
c$nd s-au apropiiat de Havrata, ca s@ vie la
28, 13 „Scoal@-te }i te suie ^n locul
Efrata, au n@scut Rahil, }i greutate au avut
Vetil, }i l@cuia}te acolo, }i f@
^n na}tere.
acolo jertvenic lui Dumnezeu, 17. {i au fost c$nd au n@scut ea cu greu, au
Celui ce S-au ar@tat ]ie, c$nd fugeai de la zis ei moa}ea: „Cuteaz@, c@ }i acesta easte
fa]a lui Isav, fratelui t@u”. fecior”.
CARTEA FACERII CAP 35 {I 36 35

18. {i au fost c$ndu-i ie}ea ei sufletul (c@ 6. {i au luat Isav pre muierile sale }i pre
murea), au chemat numele lui Fiiul durerii feciorii s@i }i pre featele sale }i toate trupurile
meale, iar@ tat@l s@u au chemat numele lui (a) casii sale }i toate averile sale, }i toate
Veniamin. dobitoacele }i toate c$te au avut }i toate c$te
19. {i au murit Rahil, }i s-au ^ngropat ^n au agonisit ^n p@m$ntul lui Hanaan, }i s-au
calea Efratului, acesta easte Vitleimul. dus din p@m$ntul lui Hanaan, de la fa]a lui
20. {i au pus Iacov st$lp pre morm$ntul Iacov, fratelui s@u.
*Jos ei,* acesta easte st$lpul morm$ntului Rahilei 7.* Pentru c@ era averile lor mai multe dec$t *Sus
48, 7 p$n@ ^n zioa de ast@zi (a). s@ poat@ l@cui ^ntr-un loc, }i p@m$ntul ^n care 13, 6
*Jos 21.* {i au fost c$nd au l@cuit Israil ^n l@cuia nu-i putea cuprinde pre ei de mul]imea
49, 4 p@m$ntul acela, mers-au Ruvin }i au averilor lor.
dormit cu Vala, ]iitoarea t@t$ne-s@u, Iacov, 8.* {i au l@cuit Isav ^n muntele Siir. Isav *Isus
}i au auzit Israil, }i r@u s-au ar@tat ^naintea acesta easte Edom. 24, 4
lui. 9. Aceastea s$nt na}terile lui Isav, tat@lui
22. {i era fiii lui Iacov doispr@zeace. lui Edom, ^n muntele Siir.
23. Feciorii Liei: cel dint$iu n@scut a lui 10. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Isav:* *1 Para.
Iacov, Ruvin, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Elifas, fiiul Adei, muierii lui Isav, }i Raguil, 1, 35
Zavulon. fiiul Vasematei, muierii lui Isav.
24. {i feciorii Rahilei: Iosif }i Veniamin. 11. {i s-au n@scut lui Elifas feciori: Teman,
25. {i feciorii Valei, slujnicei Rahilei: Dan Omar, Sofar, Gotom }i Chenez.
}i Neftalim. 12. {i Tamna era ]iitoare a lui Elifas, fiiul
26. {i feciorii Zelfei, slujnicii Liei: Gad }i lui Isav, }i au n@scut lui Elifas pre Amalic,
Asir. Ace}tia s$nt feciorii lui Iacov, carii s-au ace}tia s$nt feciorii Adei, muierii lui Isav.
n@scut ^n Mesopotamiia Siriei. 13. {i ace}tia s$nt feciorii lui Raguil: Nahot,
27. {i au venit Iacov la Isaac, tat@l s@u, la Zare, Some }i Moze. Ace}tia era feciorii
*Sus Mamvri, ^n Cetatea C$mpului,* aceasta Vasematei, muierii lui Isav.
23, 19 easte Hevron, ^n p@m$ntul lui Hanaan, unde 14. {i ace}tia s$nt feciorii Olivemii, muierii
au l@cuit Avraam }i Isaac. lui Isav, carea au fost fat@ lui Ana, feciorului
28. {i au fost zilele lui Isaac, care au tr@it lui Sevegon, }i au n@scut lui Isav pre Ieus, }i
ani o sut@ }i optzeci. pre Ieglom, }i pre Core.
29. {i sl@bind au murit, }i s-au pus l$ng@ 15. Ace}tia s$nt domnii (b) fiiului lui Isav,
neamul s@u b@tr$n }i plin de zile, }i l-au fiii lui Elifas, celui ^nt$iu n@scut a lui Isav,
^ngropat pre el Isav }i Iacov, feciorii lui. domnul Teman, domnul Omar, domnul So-
far, domnul Chenez.
16. Domnul Core, domnul Gotom, domnul
CAP 36
Amalic, ace}tia s$nt domnii lui Elifas ^n
Isav, cu muierile }i cu fiii s@i, pentru multele averi s@ p@m$ntul Idumeii, ace}tia s$nt fiii Adei.
desp@r]ea}te de frate-s@u, Iacov; s@ num@r@ na}terile fiilor 17. {i ace}tia s$nt fiii lui Raguil, fiiului lui
lui Isav. Isav: domnul Nahot, domnul Zare, domnul
1. i aceastea s$nt na}terile lui Some, domnul Moze, ace}tia s$nt domnii lui
Isav, acesta easte Edom. Raguil, ^n p@m$ntul Edomului, ace}tia s$nt
2. {i Isav }i-au luat }ie muieri feciorii Vasematei, muierii lui Isav.
din featele hananeilor, pre 18. {i ace}tia s$nt feciorii Olivemii, muierii
Ada, fata lui Elom Heteului, }i pre Olivema, lui Isav: domnul Ieus, domnul Ieglom, dom-
fata lui Ana, feciorului lui Sevegon Eveului. nul Core, ace}tia s$nt feciorii Olivemii, featei
3. {i pre Vasemata, fata lui Ismail, sora lui Ana, muierii lui Isav.
*1 Para. lui Naveot.* 19. Ace}tia s$nt feciorii lui Isav, ace}tia s$nt
1, 35 4. {i i-au n@scut lui Ada pre Elifas, }i domnii lor, ace}tia s$nt feciorii lui Edom.
Vasemata au n@scut pre Raguil. 20.* {i ace}tia s$nt feciorii lui Siir Horeului, *1 Para.
5. {i Olivema au n@scut pre Ieus }i pre celui ce l@cuia}te p@m$ntul, Loton, Soval, 1, 38
Ieglom }i pre Core. Ace}tia s$nt feciorii lui Sevegon, Ana.
Isav, carii s-au n@scut lui ^n p@m$ntul lui 21. {i Dison }i Asar }i Rison ace}tia
Hanaan. s$nt domnii Horeului, feciorului lui

20. (a) Bibl. cea veachie }i cea latin. are: p$n@ tul casii sale.
^n zioa de ast@zi. {i s-au r@dicat Israil, }i au 15. (b) Grece.: Ace}tia s$nt ighemonii, care
^ntins cortul s@u dincolo de turnul Gader. cuv$nt rum$nea}te-l putem zice pov@]uitori,
6. (a) Jid.: }i pre featele sale, }i tot sufle- voivozi, domni, a}ea }i mai jos.
36 CARTEA FACERII CAP 36 {I 37
Siir, ^n p@m$ntul lui Edom. 42. Domnul Chenez, domnul Teman,
22. {i au fost feciorii lui Lotan: Hori }i Eman, domnul Mazar.
}i sora lui Lotan, Tamna. 43. Domnul Maghediil, domnul Zafoin.
23. {i ace}tia s$nt feciorii lui Soval: Golam, Ace}tia s$nt domnii Edomului, ^ntru ceale
}i Manahat }i Ghevil }i Sofar }i Semor. zidite ^n p@m$ntul agonisealei lor (g). Acesta
24. {i ace}tia s$nt feciorii lui Sevegon, Aie easte Isav, tat@l lui Edom.
}i Ana, acesta easte Ana, carele au aflat pre
Iamin (v) ^n pustie, c$nd p@}tea asinii lui
Sevegon, tat@lui s@u. CAP 37
25. {i ace}tia s$nt feciorii lui Ana: Dison }i
Iosif, p$r$nd pre fra]ii s@i la tat@l s@u }i spuindu-}i visurile
Olivema, fata lui Ana. sale, ^i pismuiesc fra]ii. Iacov trimite pre Iosif s@ vaz@ de
26. {i ace}tia s$nt feciorii lui Dison: Amada, fra]i, ei ^l prind }i vreau s@-l omoar@, iar@ din sfatul lui
}i Asvan }i Itran }i Haran. Iuda ^l bag@ ^ntr-o groap@, apoi ^l v$nd ismailteanilor
27. {i ace}tia s$nt feciorii lui Asar, Valam, f@r’de }tirea lui Ruvin; tat@l s@u ^l pl$nge, ca cum fiiara
}i Zucam }i Iocam. l-ar fi m$ncat. Iosif s@ vinde ^n Eghipt lui Pentefres.
28. {i ace}tia s$nt feciorii lui Rison: Os }i
1. ar@ Iacov l@cuia ^n p@m$ntul
Aran.
unde au fost s@l@}luit Isaac,
29. {i ace}tia s$nt domnii lui Hori: domnul
tat@l s@u, ^n p@m$ntul lui
Lotan, domnul Soval, domnul Sevegon,
Hanaan.
domnul Ana.
2. {i aceastea s$nt na}terile lui Iacov, }i
30. Domnul Dison, domnul Asar, domnul
Rison, ace}tia s$nt domnii lui Hori ^ntru c$nd era Iosif de }eaptespr@zeace ani }i
domnii lor, ^n p@m$ntul Edomului. p@}tea oile t@t$ne-s@u cu fra]ii s@i, fiind
31. {i ace}tia s$nt ^mp@ra]ii carii au ^mp@- t$n@r, cu feciorii Valasii }i cu feciorii Zelfiei,
r@]it ^n Edom mai ^nainte de a ^mp@r@]i muierilor t@t$ne-s@u, }i ei au p$r$t pre Iosif
^mp@rat ^n Israil. cu fapt@ rea c@tr@ Israil, tat@l lor (a).
32. {i au ^mp@r@]it ^n Edom Valac, feciorul 3. Iar@ Iacov iubea pre Iosif mai mult dec$t
lui Veor, }i numele cet@]ii lui, Dinava. pre to]i fiii s@i, pentru c@ fiiu de b@tr$nea]e
33. {i au murit Valac, }i ^n locul lui au era lui }i i-au f@cut lui hain@ pestri]@.
^mp@r@]it Iovav, feciorul lui Zara din Vosora. 4. {i, v@z$nd fra]ii lui c@ pre el iubea}te
34. {i au murit Iovav, }i ^n locul lui au tat@l lor mai mult dec$t pre to]i fiii s@i, l-au
^mp@r@]it Asom, din p@m$ntul temaneanilor. ur$t pre el, }i nu putea gr@i lui nimica de
35. {i au murit Asom, }i ^n locul lui au pace.
^mp@r@]it Adad, feciorul lui Varad, cel ce au 5. {i, visind Iosif vis, l-au spus fra]ilor s@i.
t@iat pre Madiiam ^n c$mpul lui Moav, }i 6. {i au zis lor: „Asculta]i visul care l-am
numele cet@]ii lui, Ghetem. visat:
36. {i au murit Adad, }i ^n locul lui au 7. Mi s@ p@rea c@ voi (b) lega]i snopi ^n
^mp@r@]it Samada, din Maseca. mijlocul c$mpului, }i s-au sculat snopul
37. {i au murit Samada, }i au ^mp@r@]it dup@ mieu, }i au st@tut drept, }i, ^ncungiur$ndu-l,
el Saul, din Roovot, de l$ng@ r$u. snopii vo}tri s-au ^nchinat snopului mieu”.
38. {i au murit Saul, }i au ^mp@r@]it dup@ el
8. Iar@ fra]ii lui au zis: „Au, doar@, ^mp@r@-
Valenon, feciorul lui Ahovor.
]ind vei ^mp@r@]i preste noi, sau domnind
39. {i au murit Valenon, feciorul lui Ahovor,
vei domni preste noi?” {i au adaos mai mare
}i au ^mp@r@]it dup@ d$nsul Arad, feciorul lui
ur@ asupra lui pentru visele lui }i pentru
Varad, }i numele cet@]ii lui: Fogor, }i numele
cuvintele lui.
muierii lui: Meteveil, fata lui Matrait, fecioru-
9. {i au v@zut alt vis, }i l-au spus t@t$-
lui lui Mezoov.
40. Aceastea s$nt numele domnilor lui Isav ne-s@u }i fra]ilor s@i, }i au zis: „Iat@, am visat
^ntru semin]iile lor, dup@ locurile lor, ^ntru alt vis, cum c@ soarele }i luna }i unspr@zeace
]@rile lor }i ^ntru neamurile lor: domnul steale s@ ^nchina mie”.
Tamna, domnul Gola, domnul Ieter. 10. {i l-au certat tat@l s@u, }i i-au zis lui:
41. Domnul Olivemas, domnul Ilas, domnul „Ce easte visul acesta care l-ai visat?
Finon. Poate, doar@, c@, venind, vom veni, eu, }i

24. (v) Latin.: ^n loc de Iamin easte ape calde. 43. spus Iosif fapta lor cea rea t@t$ne-s@u. A}ea are
(g) Bibl. latin. are: ^n p@m$ntul ^mp@r@]iei sale. 2. sirie., arab., hald., samarit. 7. (b) Jido., sir., arab.,
(a) Latinea.: }i au p$r$t Iosif pre fra]ii s@i lat., hald., samar. are: c@ noi legam snopi ^n
la tat@l s@u pentru fapt@ foarte rea. Jido.: }i au ]arin@.
CARTEA FACERII CAP 37 {I 38 37

mum@-ta }i fra]ii t@i, s@ ne ^nchin@m ]ie pre menii, madianii negu]@torii, atunci au tras
p@m$nt?” }i au scos pre Iosif din groap@ }i l-au v$ndut
11. {i i-au pismuit lui fra]ii lui, iar@ tat@l ismailteanilor cu doaozeci de auri, }i aceia
s@u au p@zit cuv$ntul. au dus pre Iosif ^n Eghipt.
12. {i s-au dus fra]ii lui s@ pasc@ oile 29. {i s-au ^ntors Ruvin la groap@ }i nu au
t@t$ne-s@u ^n Sihem. v@zut pre Iosif ^n groap@ }i }i-au rupt hainele
13. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: „Iat@, fra]ii sale.
t@i pasc oile ^n Sihem, vino s@ te trimit la 30. {i s-au ^ntors la fra]ii s@i }i au zis:
d$n}ii”. {i el i-au zis lui: „Iat@, eu”. „Pruncul nu easte, dar eu unde m@ voiu mai
14. {i i-au zis Israil lui: „Mergi }i vezi de duce?”
s$nt s$n@to}i fra]ii t@i }i oile, }i-mi spune”. 31. {i lu$nd ei haina lui Iosif, au junghiiat
{i l-au trimis pre el din valea lui Hebron, }i un ied de capr@ }i au uns haina lui cu s$ngele
au venit ^n Sihem. lui.
15. {i l-au aflat pre el un om, r@t@cind pre 32. {i au trimis haina cea pestri]@, }i o adu-
s@r@ t@t$ne-s@u, }i ziser@: „Aceasta o am
c$mp, }i l-au ^ntrebat omul, zic$nd: „Ce cau]i?”
aflat, cunoa}te de easte haina fiiului t@u, au
16. Iar@ el au zis: „Pe fra]ii miei caut,
ba?”
spune-mi, unde pasc oile?”
33. {i o au cunoscut pre ea }i au zis: „Haina
17. {i i-au zis lui omul: „S-au dus de aici,
fiiului mieu easte, fiiara cea rea l-au m$ncat
c@ i-am auzit pre ei zic$nd: «S@ meargem ^n
pre el, fiiara au apucat pre Iosif”.
Dotaim»”. {i s-au dus Iosif dup@ fra]ii s@i }i
34. {i }i-au rupt Iacov hainele sale, }i s-au
i-au aflat pre ei ^n Dotaim.
^mbr@cat cu sac, }i au pl$ns pre fiiul s@u
18. Iar@ ei, v@z$ndu-l pre el departe, p$n@ a
zile multe.
nu s@ apropiia el la d$n}ii, g$ndea r@u ca
35. {i s-au adunat to]i feciorii lui }i featele
s@-l omoar@ pre el.
lui, }i au venit s@ m$ng@ie pre el, }i nu vrea
19. {i au zis fie}tecarele c@tr@ fratele s@u: s@ se m$ng@ie, zic$nd: „M@ voiu pogor^ ^n
„Iat@, vis@toriul acela vine. iad (v) la fiiul mieu, pl$ng$nd”. {i l-au pl$ns
20. Acum, dar@, s@-l omor$m pre el }i s@-l pre el tat@l s@u.
arunc@m ^ntr-o groap@, }i vom zice: «Fiiara 36. Iar@ madianii au v$ndut pre Iosif ^n
rea l-au m$ncat pre el», }i vom vedea ce vor Eghipt lui Pentefri, famenul lui Faraon,
fi visurile lui”. carele era mai mare preste buc@tari.
*Jos 21.* {i auzind Ruvin, l-au scos pre el din
42, 22 m$inile lor }i au zis: „S@ nu-i lu@m viia]a”. CAP 38
22. {i au zis lor Ruvin: „S@ nu v@rsa]i s$nge, Iuda din muiare hananiianc@ au avut trei feciori, pre cel
arunca]i-l pre el ^n groapa aceasta, carea dint$i }i pre cel de al doiilea l-au c@s@torit cu Tamar, }i
easte ^n pustie, iar@ m$na s@ nu v@ pune]i ace}tia murind, Iuda ne}tiind au ^ntrat la Tamar, }i o au
cunoscut pre ea, socotind c@ easte curv@, din care
pre el”, c@ cerca ^n ce chip ^l va scoate pre
^mpreunare au n@scut pre Fares }i pre Zara.
el din m$inile lor }i s@-l dea t@t$ne-s@u.
23. Deci, au fost c$nd au venit Iosif la fra]ii 1. i au fost ^n vreamea aceaea,
s@i, ei l-au dezbr@cat de haina cea pestri]@ s-au pogor$t Iuda de la fra]ii
cu carea era ^mbr@cat. s@i, }i au venit p$n@ la un om
24. {i lu$ndu-l pre el, l-au aruncat ^n groap@, odolamitean, anume Iras.
iar@ groapa era de}eart@ }i nu avea ap@. 2.* {i au v@zut acolo Iuda o fat@ a unuia *1 Para.
25. Apoi, ei au }ezut s@ m$n$nce p$ne }i, om hananeu, anume Sava, }i o au luat pre 2, 3
c@ut$nd cu ochii, au v@zut }i, iat@, c@l@tori ea muiare }i s-au culcat cu ea.
ismailteani vinea din Galaad, }i c@milele lor 3. {i, lu$nd ea ^n p$ntece, au n@scut fecior,
}i au chemat numele lui Ir.
^nc@rcate de t@m$ie }i de r@}in@ }i de stacti,
4.* {i, iar@ lu$nd ^n p$ntece, au n@scut *Num.
}i mergea s@ se pogoar@ la Eghipt.
fecior, }i au chemat numele lui Avnan. 26, 19
26. {i au zis Iuda c@tr@ fra]ii s@i: „Ce folos
5. {i, ad@og$nd, au n@scut ^nc@ al treilea
de vom ucide pre fratele nostru }i vom
fecior, }i au chemat numele lui Silom, }i ea
ascunde s$ngele lui?
era ^n Hasvi c$nd i-au n@scut pre ei.
27. Veni]i s@-l vindem pre el ismailteanilor
6. {i au luat Iuda muiare lui Ir, celui ^nt$iu
acestora, iar@ m$inile noastre s@ nu fie pre
n@scut, }i numele muierii era Tamar.
d$nsul, c@ fratele nostru }i trupul nostru
easte”. {i au ascultat fra]ii lui. 35. (v) %n iad, dup@ cum easte ^n jidovie, s@
*%n]el. 28.* {i c$nd au trecut pre acolo oa- ^n]eleage ^n morm$nt, ^n groap@.
10, 13
38 CARTEA FACERII CAP 38 {I 39
*Num. 7.* {i au fost Ir, cel ^nt$iu n@scut a lui Iuda, 22. {i s-au ^nturnat la Iuda }i au zis: „N-am
26, 19 r@u ^naintea Domnului, }i l-au ucis pre el aflat, }i oamenii locului zic c@ nu easte acolo
Dumnezeu. curv@”.
8. {i au zis Iuda lui Avnan: „%ntr@ la muiarea 23. {i au zis Iuda: „[ie-le pre eale, ci, ca nu
fratelui t@u }i o ia pre ea muiare }i r$dic@ cumva s@ fim de batjocur@, eu am trimis iedul
s@m$n]a fratelui t@u”. acesta }i tu nu o ai aflat”.
9. {i, cunosc$nd Avnan c@ nu va fi s@m$n]a 24. {i au fost dup@ a treia lun@, s-au spus
a lui, au fost, c$nd mergea la muiarea fratelui lui Iuda, zic$nd: „Au curvit Tamar, noru-ta,
s@u, v@rsa pre p@m$nt, ca s@ nu dea s@m$n]@ }i, iat@, are ^n p$ntece din curvie”. {i au zis
fratelui s@u. Iuda: „Scoate]i-o pre ea }i s@ se arz@”.
10. {i r@u s-au ar@tat ^naintea lui Dumnezeu, 25. {i, dup@ ce s-au adus ea, au trimis la
pentru c@ au f@cut aceasta, }i l-au omor$t }i socrul s@u, zic$nd: „Din omul a cui s$nt
pre acesta. aceastea am eu ^n p$ntece”. {i au zis:
11. {i au zis Iuda c@tr@ Tamar, noru-sa: (a) „Cunoa}te a cui easte inelul acesta }i zgarda
„{ezi v@duv@ ^n casa t@t$ne-t@u p$n@ ce va }i toiagul acesta”.
crea}te mare Silom, feciorul mieu; c@ s@ 26. {i au cunoscut Iuda }i au zis: „S-au
temea ca nu cumva s@ moar@ }i acesta ca }i ^ndreptat Tamar mai mult dec$t mine, pentru
fra]ii lui. {i, merg$nd Tamar, au }ezut ^n casa c@ nu o am dat pre ea lui Silom, feciorului
t@t$ne-s@u. mieu”. {i nu au mai adaos a o cunoa}te pre
d$nsa.
12. {i au trecut zile multe, }i au murit Sava,
27.* {i au fost c$nd era s@ nasc@, era gea- *Mate.
muiarea lui Iuda, }i, m$ng@indu-s@ Iuda, s-au
meni ^n p$ntecele ei. 1, 3
suit la cei ce tundea oile lui, el }i Iras p@storiul
28. {i au fost c$nd n@}tea ea, unul au scos
lui, odolomiteanul, ^n Tamna.
^nainte m$na sa, }i, lu$nd moa}ea, ro}iu au
13. {i s-au spus Tamarei, noru-sa, zic$ndu-s@:
legat la m$na lui, zic$nd: „Acesta va ie}i mai
„Iat@, socrul t@u s@ suie ^n Tamna s@ tunz@
^nainte”.
oile sale”.
29. Apoi au tras ^nd@r@pt m$na, }i ^ndat@
14. {i ea, dezbr@c$nd de pre sine hainele
au ie}it fratele lui, iar@ ea au zis: „Pentru ce
ceale de v@duvie, s-au ^nv@lit cu brobodeal-
s-au rupt pentru tine gard?” {i au chemat
nicul }i s-au ^nfrums@]at }i au }ezut la por]ile numele lui Fares.
Enanului, care easte ^n calea Tamnei, c@ au 30.* {i dup@ acesta, au ie}it fratele lui, la a *1 Para.
v@zut cum c@ Silom au crescut mare, }i el nu c@ruia m$n@ era ro}iul, }i au chemat numele 2, 3 [4]
o au dat pre ea lui muiare. lui Zara.
15. {i v@zindu-o pre ea Iuda, au socotit c@
easte o curv@, c@ ea }i-au acoperit fa]a sa }i CAP 39
nu o au cunoscut. Iosif, pentru bun@ purtarea sa, place lui Pentefri. Pentefri
16. {i s-au ab@tut la d$nsa din cale }i i-au toate ale sale le d@ pre m$na lui Iosif, care neb@g$nd ^n
zis ei: „Las@-m@ s@ ^ntru la tine”, c@ nu o au seam@ de multe ori voin]a doamn@-sa despre ^mpreunare,
cunoscut cum c@ easte noru-sa, iar@ ea au ea ^l p$rea}te la Pentefri }i-l bag@ ^n temni]@, unde, afl$nd
zis: „Ce-mi vei da de vei ^ntra la mine?” har la temniceariu, i s@ ^ncredin]eaz@ to]i lega]ii.
17. Iar@ el au zis: „Eu ^]i voiu trimite un ied i Iosif s-au adus ^n Eghipt }i l-au
1.
de capre din oile meale”. Iar@ ea au zis: cump@rat pre el Pentefri, fa-
„De-mi vei da arvun@ p$n@ vei trimite tu”. menul lui Faraon, cel mai mare
18. Iar@ el au zis: „Ce arvun@-]i voiu da?” Iar@ preste buc@tari, b@rbat eghip-
ea au zis: „Inelul t@u }i zgarda }i toiagul care-]i tean, din m$inile ismailteanilor, carii l-au
easte ^n m$n@”. {i i-au dat ei, }i au ^ntrat la adus pre el acolo.
d$nsa, }i ea au luat ^n p$ntece de la el. 2. {i era Domnul cu Iosif, }i era el b@rbat
19. {i, scul$ndu-s@ ea, s-au dus }i s-au dezv@- g$citoriu, }i au fost ^n cas@ la domnul s@u,
lit de brobodealnic }i s-au ^mbr@cat cu hainele eghipteanul.
ceale de v@duvie. 3. {i }tiia domnul lui c@ Domnul era cu
20. {i au trimis Iuda iedul de capre prin m$na d$nsul, }i, oric$te face el, le ^ndrepteaz@
p@storiului s@u, odolomiteanului, ca s@ ia de Domnul ^n m$inile lui (a).
la muiare arvuna, }i nu o au aflat pre ea. 4. {i au aflat Iosif har ^naintea domnului
21. {i au ^ntrebat pre b@rba]ii din locul acela: s@u, }i i-au pl@cut lui }i l-au pus pre el preste
„Unde easte curva carea au fost ^n Enan, l$ng@ casa sa, }i toate c$te avea el le-au dat pre
cale?”. Iar@ ei au zis: „Nu au fost aci curv@”. m$na lui Iosif.

11. (a) Dup@ ce au murit am$ndoi feciorii lui, s@ 3. (a) Adec@, Domnul le sporea}te, le norocea}te
afl@ ^n Bibl. cea veachie. ^n m$inile lui.
CARTEA FACERII CAP 39 {I 40 39

5. {i au fost dup@ ce l-au pus pre el preste tr@ d$nsul, zic$nd: „A}ea mi-au f@cut mie
casa sa }i preste toate c$te avea el, au bla- sluga ta”, s-au aprins de m$nie.
goslovit Domnul casa eghipteanului pentru 20.* {i lu$nd domnul pre Iosif, l-au b@gat *Psalm
Iosif, }i au fost blagosloveniia Domnului ^n temni]@ ^n locul ^n care s@ ]inea lega]ii 104, 18
^ntru toat@ avu]iia lui ^n casa }i ^n ]arina ^mp@ratului ^nchi}i ^n temni]@.
lui. 21. {i au fost Domnul cu Iosiv, }i au v@rsat
6. {i toate c$te avea el le-au dat ^n m$nile preste el mil@, }i i-au dat lui har ^naintea
lui Iosif, }i nu }tiia de ale sale nimica, afar@ celui mai mare preste temni]@.
din p$inea ce o m$nca el, }i era Iosif m$ndru 22. {i cel mai mare preste temni]@ au dat
la chip }i frumos la fa]@ foarte. temni]a pre m$na lui Iosif, }i pre to]i cei
7. {i au fost dup@ aceastea, muiarea prin}i carii era ^n temni]@ }i toate c$te s@
domnului s@u au pus ochii s@i pre Iosif }i au f@cea acolo el le f@cea.
zis lui: „Culc@-te cu mine”. 23. Nu }tiia cel mai mare preste temni]@
8. Iar@ el nu au vrut, }i au zis muierii dom- nimica de temni]@ pentru el, c@ toate era
nului s@u: „Deaca domnul mieu pentru mine pre m$na lui Iosif, }i Domnul era cu d$nsul,
nu cunoa}te nimica din c$te s$nt ^n casa }i c$te f@cea el Domnul le ^ndrepta ^n m$inile
lui, ci toate c$te are el le-au dat ^n m$inile lui.
meale, CAP 40
9. {i nu easte ^n casa aceasta nimica carea
Iosif t$lcuia}te visurile famenilor lui Faraon ^n temni]@.
s@ nu fie supt mine, nici s-au luat de la mine Unuia zice c@-} va dob$ndi boieriia, altuia c@ s@ va
nimica, afar@ de tine, pentru c@ tu e}ti sp$nzura, care toate s-au plinit ^n zioa na}terii lui
muiarea lui, }i cum voiu face acest cuv$nt Faraon.
r@u (b) }i s@ p@c@tuiesc ^naintea lui Dum-
1. i au fost dup@ aceastea, cel mai
nezeu?”
mare preste p@harnicii ^mp@ra-
10. {i gr@ind ea lui Iosif ^n toate zilele, el
tului Eghiptului }i cel mai mare
nu asculta de ea ca s@ se culce }i s@ se
preste f@c@torii de p$ine au
^mpreune cu ea.
gre}it domnului lor, ^mp@ratului Eghiptului.
11. Iar@ au fost ^ntr-o zi, au ^ntrat Iosif ^n
2. {i s-au m$niiat Faraon pre am$ndoi
cas@ ca s@-}i fac@ lucrurile sale, }i nimenea
famenii s@i, pre cel mai mare preste
nu era ^nl@untru din cei de cas@.
p@harnici }i pre cel mai mare preste f@c@torii
12. {i ea l-au prins de haine, zic$nd: „Dormi de p$ine.
cu mine”. Iar@ el, l@s$ndu-}i hainele sale ^n 3. {i i-au pus pre ei ^n temni]@ la robie, ^n
m$nile ei, au fugit }i au ie}it afar@. locul unde era Iosif.
13. {i au fost deaca au v@zut ea c@ }i-au 4. {i mai-marele temni]ii i-au dat pre ei lui
l@sat hainele sale ^n m$nile ei }i au fugit }i Iosif, }i le-au slujit lor, }i au fost ei vro c$teva
au ie}it afar@, zile ^n temni]@.
14. Au chemat pre cei de cas@ }i le-au zis 5. {i au v@zut am$ndoi vis ^ntr-o noapte, }i
a}ea, zic$nd: „Vede]i c@ au b@gat la noi slug@ vedearea visului celui mai mare preste
de jidov, s@-}i bat@ joc de noi, carele au p@harnici }i a celui mai mare preste f@c@torii
^ntrat la mine, zic$nd: «Dormi cu mine», }i de p$ine a ^mp@ratului Eghiptului, carii era
eu am strigat cu glas mare. ^n temni]@, era aceasta.
15. {i auzind el c@ am ^n@l]at glasul mieu 6. %ntrat-au la ei Iosif diminea]@, }i i-au
}i am strigat, l@s$ndu-}i hainele sale la mine, v@zut pre ei, }i era tri}ti.
au fugit }i au ie}it afar@”. 7. {i au ^ntrebat pre famenii lui Faraon, carii
16. {i ea au ]inut hainele la sine p$n@ ce era cu el ^n temni]@ la domnul lui, zic$nd:
au venit domnul acas@. „Pentru ce fea]ele voastre s$nt ast@zi triste?”
17. {i au gr@it lui dup@ cuvintele aceastea, 8. Iar@ ei au zis lui: „Vis am v@zut, }i nu
zic$nd: „Au ^ntrat la mine sluga cea de jidov, easte cine s@-l t$lcuiasc@”. {i au zis lor Iosif:
pe carele l-ai b@gat la noi, s@ m@ batjoco- „Au nu easte prin Dumnezeu ar@tarea lor?
reasc@, }i au zis mie: «Dormi-voiu cu tine!». Spune]i-mi, dar@, mie”.
18. {i deaca au auzit c@ am ^n@l]at glasul 9. {i cel mai mare preste p@harnici au spus
mieu }i am strigat, l@s$nd hainele sale la visul s@u lui Iosif }i au zis: „%n somnul mieu
mine, au fugit }i au ie}it afar@”. era vie ^naintea mea.
19. {i au fost c$t au auzit domnul cuvin- 10. {i ^n vie era trei vi]e }i, odr@slind, scotea
tele muierii sale, care le-au gr@it c@- vl@st@ri, }i boambele strugurilor era coapte.
11. {i p@harul lui Faraon era ^n m$-
9. (b) Jidov.: Acest lucru r@u. na mea, }i am luat strugurul }i l-am
40 CARTEA FACERII CAP 40 {I 41
stors ^n p@harul lui Faraon }i am dat p@harul 3. Ci }i alte }eapte vaci s@ suia dup@
^n m$na lui Faraon”. aceastea din r$u, ur$te la chip }i sup]iri la
12. {i Iosif i-au zis lui: „Aceasta easte trupuri, }i p@}tea l$ng@ vacile ceale de pre
t$lcuirea lui: ceale trei vi]e trei zile s$nt. marginea r$ului.
13. %nc@ trei zile, }i-}i va aduce aminte 4. {i vacile ceale }eapte ur$te }i sup]iri la
Faraon de boieriia ta, }i iar@}i te va pune trupuri au m$ncat de tot pre ceale }eapte vaci
^ntru m@rirea p@h@rniciei tale, }i vei da frumoase la chip }i alease la trupuri, }i s-au
p@harul lui Faraon ^n m$na lui, dup@ boieriia de}teptat Faraon.
ta cea mai dinainte, precum erai turn$nd. 5. {i au visat a doao oar@: „{i, iat@, s@ suia
14. Ci-]i ado aminte de mine pentru tine, dintr-o r@d@cin@ }eapte spice alease }i bune.
c$nd va fi bine ]ie, }i s@ faci cu mine mil@, }i 6. {i alte }eapte spice sup]iri }i stricate de
s@ aduci aminte lui Faraon, }i s@ m@ sco]i v$nt r@s@rea dup@ d$nsele.
dintru aceast@ ^nchisoare. 7. {i spicele ceale }eapte sup]iri au ^nghi]it
15. Pentru c@ cu furat s$nt furat din pre ceale }eapte spice alease }i pline. {i s-au
p@m$ntul evreilor, }i aici n-am f@cut nimica, de}teptat Faraon }i era vis.
8. {i s-au f@cut diminea]@, }i s-au turburat
ci m-au aruncat ^n groapa aceasta”.
sufletul lui, }i, trimi]ind, au chemat pre to]i
16. {i au v@zut cel mai mare preste f@c@torii
g$citorii Eghiptului }i pre to]i ^n]elep]ii lui,
de p$ine c@ drept au t$lcuit, }i au zis lui
}i le-au spus lor Faraon visul s@u, }i nu era
Iosif: „{i eu am v@zut vis: }i mi s@ p@rea c@
cine s@-l t$lcuiasc@ lui Faraon.
trei co}uri de p$ine r$dicam pre capul mieu.
9. {i au gr@it cel mai mare preste p@harnici
17. {i ^n co}ul cel mai deasupra era din toate
c@tr@ Faraon, zic$nd: „De p@catul mieu ^mi
fealiurile de care ^mp@ratul Faraon m$nca,
aduc aminte ast@zi.
lucru f@cut de p$ine, }i pas@rile ceriului
10. Faraon s-au m$niiat pre slugile sale }i
m$nca ceale ce era ^n co}ul cel deasupra ne-au pus pre noi ^n temni]@ ^n casa celui
capului mieu”. mai mare preste buc@tari, }i pre mine }i pre
18. {i r@spunzind Iosif, au zis lui: „Acesta cel mai mare preste p$ine.
easte t$lcul: ceale trei co}uri trei zile s$nt. 11. {i am v@zut am$ndoi vis ^ntr-o noapte,
19. %nc@ trei zile, }i va lua Faraon capul t@u eu }i el, fie}tecarele dup@ visul s@u am v@zut.
de la tine, }i te va sp$nzura pre lemn, }i vor 12. {i era acolo un prunc tin@r evreu a celui
m$nca paserile ceriului c@rnurile tale de la mai mare preste buc@tari, }i i-am spus lui, }i
tine”. el ni le-au t$lcuit noao.
20. {i au fost ^n zioa a treia, era zioa na}terii 13. {i au fost precum ne-au t$lcuit noao, a}ea
lui Faraon, }i au f@cut osp@] tuturor slugilor s-au }i ^nt$mplat: eu s@ m@ a}ez ^n boieriia
sale, }i }i-au adus aminte de boieriia p@har- mea, iar@ acela s@ se sp$nzure.
nicului }i de boieriia f@c@toriului de p$ine, 14. {i, trimi]ind Faraon, au chemat pre Iosif,
^n mijlocul slugilor sale. }i-l scoas@r@ pre d$nsul din temni]@ }i-l ras@r@
21. {i pre cel mai mare preste p@harnici l-au }i schimbar@ ^mbr@c@mintea lui, }i au venit
a}ezat ^n boieriia lui, }i au dat p@harul ^n la Faraon.
m$na lui Faraon. 15. {i au zis Faraon c@tr@ Iosif: „Vis am v@zut
22. Iar@ pre cel mai mare preste f@c@torii }i nu easte cine s@-l t$lcuiasc@, iar@ eu am
de p$ine l-au sp$nzurat, dup@ cum le-au auzit de tine zic$nd c@ tu, deaca auzi visurile,
t$lcuit lor Iosif. le t$lcuie}ti”.
23. {i nu }i-au adus aminte cel mai mare 16. {i, r@spunzind Iosif lui Faraon, au zis:
preste p@harnici de Iosif, ci l-au uitat pre el. „F@r@ de Dumnezeu nu s@ va r@spunde
m$ntuirea lui Faraon”.
CAP 41 17. {i au gr@it Faraon lui Iosif, zic$nd: „%n
somnul mieu mi s@ p@rea c@ stau pre ]@rmurile
Visele lui Faraon despre ceale }eapte vaci }i }eapte r$ului.
spice, neput$ndu-le altul t$lcui, f@r@ singur Iosif, s@ face
18. {i ca cum din r$u s@ suia }eapte vaci
domn preste tot Eghiptul. {i din Asineta, muiarea sa,
frumoase la chip }i alease la trupuri, }i p@}tea
pre carea i-o au dat Faraon, au avut doi feciori, ^nainte
pre ]@rmuri.
de foamete.
19. {i, iat@, }i alte }eapte vaci s@ suia dup@
1. i au fost dup@ doi ani de zile, eale din r$u, reale }i ur$te la chip }i sup]iri la
Faraon au v@zut vis: s@ p@rea trupuri, dec$t care nu am v@zut mai ur$te ^n
lui c@ st@ l$ng@ r$u. tot p@m$ntul Eghiptului.
2. {i, iat@, ca cum din r$u s@ 20. {i vacile ceale }eapte ur$te }i sup]iri au
suia }eapte vaci frumoase la chip }i a- m$ncat de tot pre ceale }eapte vaci dint$iu
lease la trupuri, }i p@}tea pre ]@rmuri. bune }i alease.
CARTEA FACERII CAP 41 41

21. {i au ^ntrat ^n p$ntecele lor }i nu s-au lor sale: „Au, doar@, vom afla om ca acesta,
v@zut c@ au ^ntrat ^n p$ntecele lor, }i chi- carele s@ aib@ duhul lui Dumnezeu ^ntru sine?”
purile lor (a) ur$te, ca }i mai ^nainte, }i 39. {i au zis Faraon lui Iosif: „De vreame ce
de}tept$ndu-m@, iar@ am adormit. Dumnezeu au ar@tat ]ie toate aceastea, nu
22. {i am v@zut iar@}i ^n somnul mieu }i, easte om mai ^n]elept }i mai priceput dec$t
iat@: ca cum }eapte spice pline }i bune s@ tine.
suia dintr-o r@d@cin@. 40.* Tu vei fi mai mare preste casa mea, }i *Psalm
23. Iar@ alte }eapte spice sup]iri }i stricate de ruga ta va asculta tot norodul mieu, numai 104, 20
de v$nt cre}tea ]iindu-s@ de d$nsele. scaunul voi avea eu mai presus dec$t tine”. 1 Maca.
24. {i au ^nghi]it ceale }eapte spice stricate 41. {i au zis Faraon lui Iosif: „Iat@, te puiu 2, 53
de v$nt }i sup]iri pre ceale }eapte spice bune pre tine ast@zi preste tot p@m$ntul Eghiptului!” Fapte
}i pline. Deci, am spus t$lcuitorilor, }i nu 42. {i, lu$nd Faraon inelul din m$na sa, l-au 7, 10
au fost cine s@-mi t$lcuiasc@”. pus ^n m$na lui Iosif }i l-au ^mbr@cat pre el
25. {i au zis Iosif lui Faraon: „Visul lui Fara- cu vison }i au pus lan] de aur ^mprejurul
on unul easte: Dumnezeu au ar@tat lui Fara- grumazului lui.
on ceale ce va face. 43. {i l-au suit pre d$nsul ^n carul cel al
26. Ceale }eapte vaci bune }eapte ani s$nt, doilea dintru ale sale }i au strigat ^naintea
}i ceale }eapte spice bune }eapte ani s$nt, lui vestitoriul }i l-au pus pre d$nsul preste
visul lui Faraon unul easte. tot p@m$ntul Eghiptului.
27. {i ceale }eapte vaci sup]iri, care s@ suia 44. {i au zis Faraon lui Iosif: „Eu, Faraon,
dup@ eale, }eapte ani s$nt, }i ceale }eapte afar@ de tine nimenea nu va r$dica m$na sa
spice sup]iri }i stricate de v$nt }eapte ani preste tot p@m$ntul Eghiptului!”
s$nt, }i vor fi }eapte ani de foamete. 45. {i au numit Faraon numele lui Iosif:
28. Iar@ cuv$ntul care am zis lui Faraon: c@ Psontom Fanih, }i i-au dat lui pre Asineta,
Dumnezeu au ar@tat lui Faraon ceale ce va fata lui Pentefri, preotul Iliupoliei, s@-i fie
face, muiare.
29. Iat@, ^n }eapte ani va fi ^ndestulare (b) 46. {i Iosif era de treizeci de ani c$nd au
mult@ ^n tot p@m$ntul Eghiptului. st@tut ^naintea lui Faraon, ^mp@ratul Eghip-
30. {i dup@ aceasta vor veni }eapte ani de tului, }i au ie}it Iosif de la fa]a lui Faraon }i
foamete, }i vor uita de ^ndestularea ce au fost au umblat tot p@m$ntul Eghiptului.
^n tot Eghiptul, }i va topi foametea p@m$ntul. 47. {i au f@cut p@m$ntul ^ntru acei }eapte
31. {i nu s@ va cunoa}te ^ndestularea pre
ani a ^ndestul@rii bucate.
p@m$nt de foametea ce va fi dup@ aceasta,
48. {i au adunat toate bucatele celor }eapte
c@ va fi tare foarte.
ani, ^ntru care era ^ndestulare ^n p@m$ntul
32. Iar@ pentru aceaea au ^ndoit visul lui
Eghiptului, }i au pus bucatele ^n cet@]i,
Faraon de doao ori, pentru c@ adev@rat easte
bucatele c$mpurilor celor dimprejurul cet@]ii
cuv$ntul cel de la Dumnezeu, }i va gr@bi
le-au pus ^ntr-^nsa.
Dumnezeu a-l face pre el.
49. {i au adunat Iosif gr$ul, ca n@sipul m@rii
33. Acum, dar@, caut@ omul ^n]elept }i
mult foarte, c$t nu putea s@-l numere, c@ nu
priceput, }i-l pune pre el mai mare preste
era num@r.
p@m$ntul Eghiptului.
50.* {i mai ^nainte de ce au venit acei }eapte *Jos
34. {i s@ fac@ Faraon }i s@ r$nduiasc@ mai
ani de foamete au avut Iosif doi feciori, pre 46, 20
mari preste p@m$nt, }i s@ str$ng@ toate
carii i-au n@scut lui Asineta, fata lui Pentefri, 48, 20
rodurile p@m$ntului Eghiptului acelor }eapte
preotului Iliupoliei.
ani a ^ndestul@rii.
51. {i au chemat Iosif numele celui ^nt$iu
35. {i s@ adune toate bucatele acestor
n@scut Manasi, zic$nd c@: „M-au f@cut a uita
}eapte ani buni ce vin, }i s@ adune gr$ul supt
m$na lui Faraon, }i s@ se p@zasc@ bucatele toate durerile meale }i toate ale tat@lui mieu”.
^n cet@]i. 52. {i numele celui de al doilea l-au chemat
36. {i vor fi bucatele ceale p@zite pre Efraim, zic$nd c@: „M-au ^n@l]at Dumnezeu
p@m$nt ^n cei }eapte ani a foametei, carea ^n p@m$ntul smereniei meale”.
va fi ^n p@m$ntul Eghiptului, }i nu s@ va strica 53. {i au trecut cei }eapte ani a ^ndestul@rii
p@m$ntul de foamete”. carea au fost ^n p@m$ntul Eghiptului.
37. {i au pl@cut cuv$ntul ^naintea lui 54. {i au ^nceput cei }eapte ani a foametei a
Faraon, }i ^naintea tuturor slugilor lui. veni dup@ cum au zis Iosif. {i s-au f@cut
38. {i au zis Faraon tuturor slugi- foamete ^n tot p@m$ntul, }i ^n tot p@m$ntul
Eghiptului nu era p$ne.
21. (a) Au r@mas. 29. (b) %ndestulare, prisosin]@, 55. {i au fl@m$nzit tot p@m$ntul E-
ieftin@tate, bucate destule. ghiptului }i au strigat norodul c@tr@
42 CARTEA FACERII CAP 41 {I 42
Faraon pentru p$ine }i au zis Faraon tuturor ce am gr@it voao, zic$nd c@ iscoade s$nte]i.
eghipteanilor: „Mearge]i la Iosif }i ce va zice 15. %ntru aceasta v@ ve]i ar@ta, pre s@n@tatea
voao face]i!” lui Faraon, nu ve]i ie}i de aici p$n@ c$nd
56. {i foametea era preste fa]a tot p@m$n- fratele vostru cel tin@r nu va veni aici.
tului, }i au de}chis Iosif toate jitni]ile }i vin- 16. Trimite]i pre unul dintr@ voi }i aduce]i
dea tuturor eghipteanilor. pre fratele vostru, iar@ voi ve]i fi ^n prinsoare
57. {i toate ]@rile au venit ^n Eghipt s@ p$n@ ce s@ vor ar@ta cuvintele voastre de
cumpere de la Iosif, pentru c@ s@ ^nt@ris@ gr@i]i adev@rat, au ba, iar@ de nu, pre s@n@-
foametea preste tot p@m$ntul. tatea lui Faraon, iscoade s$nte]i”.
17. {i i-au pus pre ei ^n temni]@ trei zile.
CAP 42 18. {i le-au zis lor ^n a treia zi: „Face]i a-
ceasta }i ve]i fi vii, c@ eu m@ tem de Dumne-
Fra]ii lui Iosif, sili]i de foame, vin ^n Eghipt s@ cumpere
zeu.
bucate. Iosif ^i cunoa}te }i aspru gr@ia}te cu ei }i-i bag@ ^n
19. De s$nte]i de pace, un frate al vostru s@
temni]@; mai pre urm@, r@m$ne Simeon ^n prinsoare, }i
ceialal]i s@ ^ntorc acas@, }i fie}tecine argintul s@u f@r@ de se opreasc@ ^n temni]@, iar@ voi mearge]i }i
}tirea lor ^l aduc ^n sacii s@i acas@. duce]i gr$ul vostru, care l-a]i cump@rat.
20.* {i pre fratele vostru cel mai tin@r s@-l *Jos
1. i, auzind Iacov c@ s@ vinde gr$u
aduce]i la mine. {i s@ vor creade cuvintele 43, 5
^n Eghipt, au zis feciorilor s@i:
voastre, iar@ de nu, ve]i muri”. {i ei au f@cut
„Pentru ce v@ lenevi]i?
a}ea.
2. Iat@, am auzit c@ easte gr$u 21. {i au zis fie}tecarele c@tr@ fratele s@u:
^n Eghipt. Pogor$]i acolo }i ne cump@ra]i „A}ea easte, c@ ^n p@cat s$ntem noi pentru
pu]inteale bucate, ca s@ tr@im }i s@ nu fratele nostru, c@ nu ne-au fost mil@ de
murim!” necazul sufletului lui, c$nd s@ ruga de noi,
3. {i s-au pogor$t cei zeace fra]i a lui Iosif }i noi nu l-am ascultat pre d$nsul, }i pentru
s@ cumpere gr$u din Eghipt. aceasta au venit preste noi nevoia aceasta”.
4. Iar@ pre Veniamin, fratele lui Iosif, nu 22. {i, r@spunzind Ruvin, au zis lor: „Au nu
l-au trimis cu fra]ii s@i, c@ au zis: „Ca nu v-am gr@it voao, zic$nd:* «Nu face]i ne- *Sus
cumva s@ sl@beasc@ pre cale”. dreptate pruncului», }i nu m-a]i ascultat? {i, 37, 21
5. {i au venit feciorii lui Israil s@ cumpere iat@, s$ngele lui s@ cearc@”.
cu cei ce vinea, pentru c@ era foamete ^n 23. {i ei nu }tiia cum c@ Iosif ^i ^n]eleage,
p@m$ntul lui Hanaan. pentru c@ cu t@lmaciu gr@ia cu ei.
6. Iar@ Iosif era mai-marele p@m$ntului, el 24. {i, ^ntorc$ndu-s@ de la ei Iosif, au pl$ns,
vindea la tot norodul p@m$ntului. {i, venind }i iar@}i venind la ei le-au gr@it lor, }i au
fra]ii lui Iosif, s-au ^nchinat lui cu fa]a la luat pre Simeon dintr@ ei }i l-au legat pre el
p@m$nt. ^naintea lor.
7. {i, v@zind Iosif pre fra]ii s@i, i-au cunos- 25. {i au poruncit Iosif s@ le umpl@ sacii
cut }i s-au f@cut strein de c@tr@ ei }i le-au lor de gr$u, }i argintul fie}tec@ruia s@-l puie
gr@it lor aspru }i le-au zis lor: „De unde a]i ^n sacul s@u }i s@ le dea lor de ajuns m$ncare
venit?” Iar@ ei au zis: „Din p@m$ntul Hanaan, pre cale. {i s-au f@cut lor a}ea.
s@ cump@r@m bucate”. 26. {i ei, puind gr$ul pre asinii s@i, s-au
8. {i au cunoscut Iosif pre fra]ii s@i, iar@ ei dus de acolo.
nu l-au cunoscut pre el. 27. {i, dezleg$nd unul sacul s@ dea m$n-
9. {i }i-au adus aminte Iosif de visurile sale care asinilor s@i, unde au odihnit, au v@zut
care le-au v@zut }i au zis lor: „Iscoade s$nte]i, leg@tura argintului s@u, }i era deasupra gurii
s@ cerca]i c@ile ]@rii a]i venit?” sacului.
10. Iar@ ei au zis: „Nu, doamne, slugile tale 28. {i au zis fra]ilor s@i: „Mi s-au ^nturnat
am venit s@ cump@r@m bucate. argintul }i iat@-l ^n sacul mieu”. {i s-au sp@i-
11. To]i s$ntem fii a unui om, de pace s$n- m$ntat inima lor }i s-au turburat, unul c@tr@
tem, noi, slugile tale, nu s$ntem iscoade”. altul zic$nd: „Ce au f@cut aceasta Dumnezeu
12. {i au zis Iosif lor: „Ba, ci a]i venit s@ noao?”
vede]i c@r@rile p@m$ntului”. 29. {i au venit la Iacov, tat@l lor, ^n p@m$n-
13. Iar@ ei au zis: „Doispr@zeace fra]i s$ntem, tul lui Hanaan, }i au spus lui toate c$te s-au
slugile tale, ^n p@m$ntul Hanaan, }i cel mai ^nt$mplat lor, zic$nd:
tin@r cu tat@l nostru easte ast@zi, iar@ unul 30. „Gr@it-au omul, domnul p@m$ntului,
nu tr@ia}te”. c@tr@ noi aspru, }i ne-au pus pre noi ^n paz@,
14. {i au zis lor Iosif: „Aceasta easte ca cum am fi mers s@ iscodim p@m$ntul.
CARTEA FACERII CAP 42 {I 43 43

31. {i noi am zis lui: «De pace s$ntem, nu mul au gr@it noao zic$nd:* «Nu ve]i vedea *Sus
s$ntem iscoade. fa]a mea, de nu va fi fratele vostru cel mai 42, 20
32. Doispr@zeace fra]i s$ntem fii tat@lui nos- tin@r cu voi»”.
tru, unul au murit. Iar@ cel mai mic cu tat@l 6. {i au zis Israil: „O, ce r@u mi-a]i f@cut
nostru easte ast@zi ^n p@m$ntul Hanaan». spuind omului c@ ave]i voi frate!”
33. {i au zis noao omul, domnul p@m$ntu- 7. Iar@ ei au zis: „%ntreb$nd, au ^ntrebat de
lui: «%ntru aceasta voiu cunoa}te c@ s$nte]i noi omul }i de neamul nostru, zic$nd: «De
de pace, pre un frate al vostru l@sa]i aici cu tr@ia}te ^nc@ tat@l vostru? {i de ave]i voi fra-
mine, iar@ gr$ul care l-a]i cump@rat pentru te?» {i am spus lui dup@ ^ntrebarea aceasta.
casa voastr@ lua]i-l }i v@ duce]i. Au }tiut-am noi c@ va zice noao: «Aduce]i pre
34. {i aduce]i pre fratele vostru cel mai fratele vostru?»”
tin@r, }i voiu cunoa}te cum c@ nu s$nte]i 8. {i au zis Iuda c@tr@ Israil, tat@l lor: „Tri-
iscoade, ci s$nte]i de pace, }i pre fratele vos- mite pruncul cu mine }i s@ ne scul@m s@
tru voiu da voao, }i voiu slobozi s@ v@ cum- meargem, ca s@ tr@im }i s@ nu murim, }i noi
p@ra]i ce vrea]i din p@m$ntul acesta»”. }i tu }i pruncii no}tri.
35. {i au fost c$nd au de}ertat ei sacii s@i, 9.* Eu ^l voiu luoa pre d$nsul, din m$na *Jos
argintul fie}tec@ruia era ^n sacul s@u, }i au mea ceare-l pre d$nsul de nu-l voiu aduce la 44, 32
v@zut argintul s@u ei }i tat@l lor }i s-au tine, }i de nu-l voiu pune ^naintea ta, gre}it
sp@im$ntat. s@ fiu ^naintea ta ^n toate zilele.
36. {i le-au zis lor Iacov, tat@l lor: „Pre mine
10. C@ de nu am fi z@bovit, ne-am fi ^ntors
m-a]i f@cut f@r’de fii: Iosif nu easte, Simeon
p$n@ acum de doao ori.
nu easte, }i pre Veniamin s@-l lua]i? Asupra
11. {i au zis lor Israil, tat@l lor: „De easte
mea au fost toate aceastea”.
a}a, aceasta face]i: lua]i din roadele p@m$ntu-
37. {i au gr@it Ruvin tat@lui s@u, zic$nd:
lui ^n vasele voastre }i duce]i omului daruri,
„Pre am$ndoi feciorii miei s@-i omori, de nu-l
de r@}in@ }i de miiare }i t@m$ie }i stacti }i
voiu aduce pre el la tine, d@-l pre el ^n m$na
terevint }i nuci.
mea, }i eu voiu aduce pre el la tine”.
12. {i argintul ^ndoit lua]i ^n m$inile voastre,
38. Iar@ el au zis: „Nu s@ va pogor^ fiiul mieu
}i argintul ce vi s-au ^ntors ^n sacii vo}tri
cu voi, pentru c@ fratele lui au murit, }i el
^ntoarce]i cu voi, ca nu cumva s@ fie gre}eal@.
singur au r@mas, }i, de s@ va ^nt$mpla lui s@
13. {i pre fratele vostru lua]i-l }i, scul$ndu-v@,
sl@beasc@ ^n calea pre carea ve]i mearge,
mearge]i la acel om.
^mi ve]i duce b@tr$nea]ele cu ^ntrist@ciune
^n iad”. 14. {i Dumnezeul mieu s@ dea voao har
^naintea omului, ca s@ sloboaz@ pre fratele
CAP 43 vostru celalalt, }i pre Veniamin, c@ eu, precum
am r@mas f@r’de fii, f@r’de fii am r@mas”.
Iacov anevoie las@ pre Veniamin s@ se duc@ cu fra]ii ^n
15. {i, lu$nd b@rba]ii darurile aceastea, }i
Eghipt. Mai pre urm@, d$nd daruri }i argintul ^ndoit,
argintul ^ndoit au luat ^n m$inile sale }i pre
d@ pre Veniamin s@-l duc@ cu ei. %n Eghipt, dup@ ce au
scos pre Simeon din temni]@, Iosif pre to]i fra]ii Veniamin, }i, scul$ndu-s@, s-au pogor$t ^n
oasp@t@. Eghipt }i au st@tut ^naintea lui Iosif.
16. {i i-au v@zut Iosif pre ei }i pre Veniamin,
1. i s-au ^nt@rit foametea pre
fratele s@u cel de o mum@, }i au zis celui mai
p@m$nt.
mare preste casa sa: „Bag@ pre oamenii ace}tia
2. {i au fost dup@ ce au sf$r}it
^n cas@ }i giunghie giunghieri }i g@tea}te, c@
de m$ncat gr$ul, care l-au a-
cu mine vor m$nca oamenii ace}tia la
dus din Eghipt, le-au zis lor tat@l lor: „Duce-
]i-v@ iar@}i }i ne cump@ra]i pu]inteale amiiaz@zi”.
bucate”. 17. {i au f@cut omul dup@ cum i-au zis Iosif,
3. Iar@ Iuda au zis lui, zic$nd: „Cu m@rturi- }i au b@gat pre oameni ^n casa lui Iosif.
sire s-au m@rturisit noao omul, domnul p@- 18. {i, v@zind b@rba]ii c@-i bag@ ^n casa lui
m$ntului, zic$nd: «Nu ve]i vedea fa]a mea, Iosif, au zis: „Pentru argintul care s-au ^ntors
de nu va veni cu voi fratele vostru cel mai ^n sacii no}tri dint$iu pre noi ne bag@ ^nl@un-
tin@r». tru, ca s@ ne n@p@stuiasc@ }i s@ se apuce de
4. Deci, de vei trimite pre fratele nostru noi, s@ ne ia pre noi slugi }i asinii no}tri”.
cu noi, ne vom duce }i-]i vom cump@ra 19. {i, merg$nd ei la omul cel mai mare pres-
bucate. te casa lui Iosif, au gr@it lui ^n u}ea casii, zic$nd:
5. Iar@ de nu vei trimite pre fratele 20. „Rug@mu-ne, Doamne,* pogor$tu-ne-am *Sus
nostru cu noi, nu vom mearge, pentru c@ o- ^nt$iu s@ cump@r@m bucate. 42, 3
44 CARTEA FACERII CAP 43 {I 44
21. {i au fost c$nd am venit s@ poposim, 1. i au poruncit Iosif celui mai mare
am de}chis sacii no}tri, atunci argintul fie}te- preste casa sa, zic$nd: „Umple]i
c@ruia ^n sacul lui, argintul nostru drept sacii oamenilor de bucate, c$te
m@surat l-am adus ^napoi ^n m$inile noastre. vor putea r@dica, }i pune]i argin-
22. {i alt argint am adus cu noi, ca s@ ne tul fie}tec@ruia ^n gura sacului.
cump@r@m bucate, c@ nu }tim cine au pus 2. {i p@harul mieu cel de argint pune]i-l ^n
noao argintul ^n sacii no}tri”. sacul celui mai tin@r, }i pre]ul gr$ului lui”.
23. {i le-au zis lor: „Mil@ voao, nu v@ tea- {i au f@cut dup@ cuv$ntul lui Iosif, precum
me]i, Dumnezeul vostru }i Dumnezeul p@rin- au zis el.
]ilor vo}tri au dat voao comoar@ ^n sacii vo}- 3. {i, dup@ ce s-au f@cut ziuo, au slobozit
tri, }i argintul vostru bine ispitit ^l am”. {i oamenii }i pre asinii lor.
au scos pre Simeon la ei. 4. {i, ie}ind ei din cetate, nu s-au dus
24. {i au adus ap@ s@ se speale picioarele departe, }i Iosif au zis celui mai mare preste
lor }i au dat de m$ncare asinilor lor. casa sa: „Scoal@-te }i alearg@ dup@ oameni,
}i s@-i ^nfrun]i pre ei }i s@ le zici: «Pentru ce
25. Iar@ ei au g@tit darurile p$n@ a veni Iosif
mi-a]i r@spl@tit reale pentru bune?
la amiiaz@zi, }i au auzit c@ acolo va s@
5. C@ci a]i furat p@harul cel de argint din
pr$nzasc@.
care bea domnul mieu }i g$cind g$cea}te din
26. {i au ^ntrat Iosif ^n cas@ }i au adus lui
el? Reale a]i s@v$r}it ceale ce a]i f@cut (a)»”.
^n cas@ darurile ce le avea ^n m$inile lor }i
6. {i, afl$ndu-i pre ei, le-au zis lor dup@
s-au ^nchinat lui cu fa]a la p@m$nt.
cuvintele aceastea.
27. {i i-au ^ntrebat pre ei: „Cum tr@i]i?”, }i
7. Iar@ ei au zis lui: „C@ci gr@ia}te domnul
le-au zis lor: „S$n@tos easte tat@l vostru,
cuvintele aceastea? S@ nu s@ afle la slugile
b@tr$nul de carele a]i zis c@ ^nc@ tr@ia}te?” tale s@ fie f@cut dup@ cuv$ntul acesta!
28. Iar@ ei au zis: „S$n@tos easte sluga ta, 8. De vreame ce argintul care l-am aflat ^n
tat@l nostru, ^nc@ tr@ia}te”. {i au zis el: sacii no}tri l-am adus ^nd@r@pt la tine din
„Binecuv$ntat easte omul acela lui Dumne- p@m$ntul Hanaan, cum am fi furat din casa
zeu”. Iar@ ei, plec$ndu-s@, s-au ^nchinat lui. domnului t@u argint sau aur?
29. {i, c@ut$nd Iosif cu ochii s@i, au v@zut 9. La carele din slugile tale vei afla p@harul,
pre Veniamin, fratele s@u cel de o mum@, }i acela s@ moar@, }i noi vom fi robi domnului
au zis: „Acesta easte fratele vostru cel mai nostru”.
tin@r, pre carele a]i zis c@-l ve]i aduce la 10. Iar@ el au zis: „Precum zice]i, a}ea s@
mine?” {i ei au zis lui: „Acesta easte adev@- fie, la carele s@ va afla p@harul, acela s@ fie
rat”. Iar@ au zis lui: „Dumnezeu s@ te miluias- rob, iar@ voi cura]i ve]i fi”.
c@, fiiule”. 11. {i au gr@bit }i au desc@rcat fie}tecarele
30. {i s-au turburat Iosif, }i s@ rumpea inima sacul s@u pre p@m$nt, }i fie}tecarele au
lui pentru fratele s@u }i c@uta s@ pl$ng@ }i, de}chis sacul s@u.
^ntr$nd ^n c@mar@, au pl$ns acolo. 12. {i au c@utat de la cel mai b@tr$n ^ncep$nd,
31. {i, sp@l$ndu-}i fa]a sa, au ^ncetat }i au p$n@ au venit la cel mai tin@r, }i, sf$r}ind, au
zis: „Pune]i p$ini”. aflat p@harul ^n sacul lui Veniamin.
32. {i au pus lui singur, }i lor deosebi, }i 13. Iar@ ei }i-au rupt hainele sale }i au pus
eghipteanilor celor ce ^mpreun@ cu el m$nca, fie}tecarele sacul s@u pre asinul s@u, }i s-au
deosebi, pentru c@ nu putea eghipteanii m$n- ^ntors ^n cetate.
ca p$ine cu evreii, c@ sc$rb@ easte eghiptea- 14. {i au ^ntrat Iuda }i fra]ii lui la Iosif ^nc@
nilor de tot p@storiul de oi. fiind el acolo, }i au c@zut ^naintea lui pre
33. {i au }ezut ^naintea lui cel ^nt$iu n@scut p@m$nt.
dup@ b@tr$nea]ele lui, }i cel mai tin@r dup@ 15. {i le-au zis lor Iosif: „C@ci a]i f@cut acest
tinerea]ele lui, }i s@ mira oamenii fie}te- lucru? Au, nu a]i }tiut c@ cu g$citur@ g$cea}te
carele c@tr@ fratele s@u. omul cel ce easte precum s$nt eu?”
34. {i au luat p@r]i de la d$nsul la sine, iar@ 16. {i au zis Iuda: „Ce vom r@spunde dom-
partea lui Veniamin de cinci ori au fost mai nului? Sau ce vom zice? Sau cum ne vom
mare dec$t a celoralal]i, }i au beut }i s-au ^ndrepta? C@ Dumnezeu au aflat nedreptatea
slugilor tale, iat@, s$ntem robi domnului
osp@tat cu d$nsul.
nostru noi }i acela la carele s-au aflat p@harul”.
CAP 44 17. {i au zis Iosif: „Nu voiu face eu
Poruncind Iosif s@ ascunz@ p@harul s@u ^n sacul lui cuv$ntul acesta, ci omul la carele s-au
Veniamin, trimite dup@ fra]i }i, dup@ ce g@sea}te p@harul, aflat p@harul, acela-mi va fi rob, iar@
aduce ^nd@r@pt pre fra]i }i-i mustr@ ca pre ni}te furi. Iuda
s@ d@ pre sine rob pentru Veniamin. 5. (a) Jido.: R@u a]i f@cut ce a]i lucrat.
CARTEA FACERII CAP 44 {I 45 45

voi v@ sui]i cu m$ntuire la tat@l vostru”. CAP 45


18. Iar@ Iuda, apropiindu-s@ de Iosif, au zis:
Iosif s@ face cunoscut fra]ilor s@i }i aceia, ^nfrico}a]i fiind,
„Rogu-te, doamne, s@ gr@iasc@ sluga ta
Iosif cu s@rutare ^i ^mbr@]i}eaz@, iar@ Faraon, cu toat@
^naintea ta }i s@ nu te m$nii pre sluga ta, c@
casa sa bucur$ndu-s@, au poruncit lui Iosif s@ chiiame
tu e}ti dup@ Faraon. pre tat@l s@u cu toat@ casa sa ^n Eghipt. Iosif aceasta las@
*Sus 19. Doamne, tu ai* ^ntrebat pre slugile tale, fra]ilor s@ spuie t@t$ne-s@u, }i pre ei cu multe daruri d@rui]i
42, 13 [7] zic$nd: «De ave]i tat@, au frate?» ^i trimite la tat@l s@u.
20. {i noi am zis domnului cum c@: «Avem
1. i nu putea Iosif mai mult s@ se
tat@ b@tr$n, }i are el prunc de b@tr$nea]e mai
opreasc@ ^naintea tuturor celor
tin@r, }i fratele lui au murit, }i el singur au
r@mas de la mum@-sa, }i tat@l nostru pre ce sta ^naintea lui, ci au zis:
d$nsul foarte-l iubea}te». „Scoate]i pre to]i de la mine”.
21. {i ai zis slugilor tale: «Aduce]i pre d$nsul {i nici unul nu au st@tut ^naintea lui Iosif,
la mine s@-l v@z». c$nd s-au cunoscut cu fra]ii s@i.
22. {i am zis domnului: «Nu va putea pruncul 2. {i au slobozit glas cu pl$ngere, }i au
s@ las@ pre tat@l s@u, c@, de va l@sa pre tat@l, auzit to]i eghipteanii, }i s-au auzit ^n casa
va muri». lui Faraon.
*Sus 23.* {i tu ai zis slujilor tale: «De nu s@ va 3. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: „Eu s$nt
43, 3 pogor^ cu voi fratele vostru cel mai tin@r, s@ Iosif, tr@ia}te ^nc@ tat@l mieu?” {i nu putea
7 nu mai adaoge]i a vedea fa]a mea». fra]ii s@i s@-i r@spunz@, c@ s@ ^nfrico}eas@.
24. {i au fost c$nd ne-am suit la sluga ta, 4. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: „Apropi-
tat@l nostru, am spus lui cuvintele domnului ia]i-v@ c@tr@ mine!” {i s-au apropiiat }i au
nostru. zis:* „Eu s$nt Iosif, fratele vostru, pre carele *Fapt.
25. {i ne-au zis noao tat@l nostru: «Duce]i-v@ a]i v$ndut ^n Eghipt. 7, 13
iar@}i de cump@ra]i pu]inteale bucate». 5. Deci, acum nu v@ ^ntrista]i, nici s@ v@
26. Iar@ noi am zis: «Nu vom putea s@ ne par@ cu greu c@ci m-a]i v$ndut,* c@ spre *Jos
ducem, ci, de s@ va duce cu noi fratele nostru viia]@ m-au trimis Dumnezeu ^naintea 50, 20
cel mai tin@r, ne vom duce, pentru c@ nu vom voastr@.
putea vedea fa]a omului, de nu va fi cu noi 6. C@ acesta easte al doilea an de foamete
fratele nostru cel mai tin@r». pre p@m$nt, }i ^nc@ cinci ani ^ntru care nu
*Sus 27. {i au zis tat@l nostru, sluga ta, c@tr@ noi:* va fi ar@tur@, nici seceri}.
37, 20 «Voi }ti]i c@ doi mi-au n@scut mie muiarea. 7. C@ m-au trimis Dumnezeu ^naintea
33 28. {i au ie}it unul de la mine }i mi-a]i zis c@ voastr@ ca s@ r@m$ie voao r@m@}i]@ pre
l-au m$ncat fierile, }i nu l-am mai v@zut p$n@
p@m$nt }i s@ hr@nesc voao r@m@}i]@ mare.
acum.
8. Deci, acum nu voi m-a]i trimis aici, ci
29. Deci, de ve]i lua }i pre acesta de la fa]a
Dumnezeu, }i m-au f@cut ca un tat@ lui
mea }i s@ va ^nt$mpla lui sl@biciune pre cale,
Faraon }i domn a toat@ casa lui }i st@p$n
^mi ve]i pogor^ b@tr$nea]ele meale cu ^ntrist@-
preste tot p@m$ntul Eghiptului.
ciune ^n iad».
9. Gr@bi]i, dar@, de v@ sui]i la tat@l mieu }i
30. Acum, dar@, de voiu mearge la sluga ta,
zice]i lui: «Aceastea zice fiiul t@u, Iosif:
tat@l nostru, }i pruncul nu va fi cu noi (c@
sufletul lui s@ ]ine ac@]at de sufletul acestuia),
‘F@cutu-m-au Dumnezeu domn a tot p@m$n-
31. {i va fi dup@ ce va vedea el c@ nu easte tul Eghiptului, pogoar@-te, dar@, la mine }i
pruncul cu noi, va muri, }i vor duce slugile nu z@bovi.
tale b@tr$nea]ele slugii tale, tat@lui nostru, 10. {i vei l@cui ^n p@m$ntul Ghesem al
cu ^ntrist@ciune ^n iad. Araviei, }i vei fi aproape de mine tu }i feciorii
32. C@ eu, sluga ta, de la tat@l nostru, am t@i }i feciorii feciorilor t@i, oile tale }i boii
*Sus luat pre prunc, zic$nd:* «De nu-l voiu aduce t@i }i toate c$te s$nt ale tale.
43, 9 la tine }i de nu-l voiu pune pre d$nsul ^nain- 11. {i te voiu hr@ni acolo, c@ ^nc@ ^n cinci
tea ta, vinovat s@ fiu ^naintea tat@lui mieu ^n ani va fi foamete pre p@m$nt, ca s@ nu
toate zilele». pieri tu }i feciorii t@i }i toate c$te s$nt
33. Acum, dar@, voiu r@m$nea eu la tine slug@ ale tale’».
pentru prunc rob domnului, iar@ pruncul s@ 12. Iat@, ochii vo}tri v@d, }i ochii lui Venia-
se suie cu fra]ii s@i. min, fratelui mieu, c@ gura mea gr@ia}te
34. C@, cum m@ voiu sui la tat@l mieu, nefiind c@tr@ voi.
pruncul cu noi? Ca s@ nu v@z realele care vor 13. Spune]i, dar@, t@t$ne-mieu toat@ m@ri-
afla pre tat@l mieu”. mea mea cea din Eghipt }i c$te a]i v@zut
46 CARTEA FACERII CAP 45 {I 46
}i, gr@bind, s@ aduce]i pre tat@l mieu aici”. 1. i, scul$ndu-s@ Israil, el ^nsu}i
14. {i, c@zind pre grumazii lui Veniamin, }i toate ale lui, au venit la
fratelui s@u, au pl$ns preste d$nsul, }i Venia- F$nt$na Jur@m$ntului }i au
min au pl$ns pre grumazii lui. f@cut jertv@ Dumnezeului
15. {i, s@rut$nd pre to]i fra]ii s@i, au pl$ns t@t$ne-s@u, Isaac.
preste d$n}ii }i, dup@ aceastea, au gr@it fra]ii 2. {i au zis Dumnezeu lui Israil ^n vedeniia
lui c@tr@ d$nsul. nop]ii, gr@ind: „Iacove, Iacove!” Iar@ el au
16. {i au mers veastea ^n casa lui Faraon, zis: „Ce easte?”
zic$nd: „Venit-au fra]ii lui Iosif”. {i s-au 3. {i i-au zis lui: „Eu s$nt Dumnezeul
bucurat Faraon }i toat@ curtea lui. p@rin]ilor t@i, nu te teame a te pogor^ ^n
17. {i au zis Faraon c@tr@ Iosif: „Zi fra]ilor Eghipt, c@ neam mare te voiu face acolo.
t@i: «Aceasta face]i: umple]i sacii vo}tri }i 4. {i Eu M@ voiu pogor^ cu tine ^n Eghipt,
mearge]i ^n p@m$ntul Hanaan. }i Eu te voiu ^n@l]a p$n@ ^n sf$r}it, }i Iosif
18. {i, lu$nd pre tat@l vostru }i averile va pune m$inile sale pre ochii t@i”.
voastre, veni]i la mine }i voiu da voao toate 5. {i s-au sculat Iacov de la F$nt$na Jur@-
bun@t@]ile Eghiptului, }i ve]i m$nca m@duha m$ntului* }i au luat fiii lui Israil pre tat@l *Fapt.
p@m$ntului». s@u }i averile }i muierile sale, ^n car@le 7, 15
19. Iar@ tu poruncea}te aceastea: «Lua]i-v@ care le-au trimis Iosif ca s@-l aduc@ pre
car@ din p@m$ntul Eghiptului pruncilor vo}tri d$nsul.
}i muierilor voastre }i, lu$nd pre tat@l vostru, 6. {i, lu$nd averile sale }i toat@ agoniseala
veni]i. carea agonisis@ ^n p@m$ntul Hanaan,* au *Jos
20. {i nu v@ par@ r@u de vasele voastre, c@ ^ntrat ^n Eghipt Iacov }i toat@ s@m$n]a lui 24
toate bun@t@]ile Eghiptului ale voastre vor cu d$nsul. Psalm
fi»”. 7. Fiii }i fiii fiilor lui cu d$nsul, featele }i 104, 22
21. {i au f@cut a}ea feciorii lui Israil, }i le-au featele featelor lui, }i toat@ s@m$n]a lui au Isaiia

dat lor Iosif dup@ cum au zis Faraon ^mp@- ^ntrat ^n Eghipt. 52, 4

ratul, }i le-au dat lor merinde pre cale. 8. Iar@ aceastea s$nt numele fiilor lui Israil,
22. {i tuturor le-au dat doao r$nduri de carii au ^ntrat ^n Eghipt ^mpreun@ cu Iacov,
haine, iar@ lui Veniamin i-au dat trei sute de tat@l lor. Iacov }i fiii lui:* cel ^nt$iu n@scut *Ie}ir.
auri }i cinci r$nduri de haine. a lui Iacov, Ruvin. 1, 2
9. {i fiii lui Ruvin: Enoh }i Falus, Asron }i 6, 14
23. {i tat@lui s@u au trimis ca aceastea }i
Harmi. Numer.
zeace asini care purta de toate bun@t@]ile
10.* {i fiii lui Simeon: Iemuil }i Iamin }i 26, 5
Eghiptului }i zeace mu}coi, care s@ poarte
Aod }i Ahin }i Saar }i Saul, feciorul Hanani- *1 Paral.
p$ini t@t$ne-s@u pre cale.
teancii. 5, 1
24. {i au slobozit Iosif pre fra]ii s@i }i s-au
11. {i fiii lui Levi: Ghirson, Cat }i Merari. 3
dus }i le-au zis lor: „S@ nu v@ m$niia]i pre
12.* {i fiii lui Iuda: Ir }i Avnan }i Silom }i *Ie}ire
cale”.
Fares }i Zara; }i au murit Ir }i Avnan ^n 6, 16
25. {i ei s-au suit din Eghipt }i au venit ^n
p@m$ntul Hanaan. {i feciorii lui Fares au 1 Paral.
p@m$ntul Hanaan la Iacov, tat@l lor.
fost: Esron }i Iemuil. 4, 24
26. {i au spus lui, zic$nd c@: „Fiiul t@u, Iosif,
13.* {i fiii lui Isahar: Tola }i Fua }i Asum }i 1 Paral.
tr@ia}te }i st@p$nea}te preste tot p@m$ntul
Samvran. 6, 1
Eghiptului”. {i s-au sp@im$ntat cu cugetul
14. {i fiii lui Zavolon: Sered }i Alon }i 23, 6
Iacov, pentru c@ nu le credea lor.
Ahoil. *1 Paral.
27. {i i-au gr@it lui toate cuvintele de la Iosif,
15. Ace}tia s$nt feciorii Liei, pre carii i-au 7, 1
c$te le-au zis lor, }i, v@zind car@le care le-au
n@scut ea lui Iacov ^n Mesopotamiia Siriei,
trimis Iosif ca s@-l duc@ pre d$nsul, s-au
}i pre Dina, fata lui, toate sufletele, feciori
^nc@lzit cu viia]@ duhul lui Iacov, tat@lui lor.
}i feate treizeci }i trei.
28. {i au zis Israil: „Destul easte mie de 16. {i fiii lui Gad: Safon }i Anghis }i Sanis
tr@ia}te ^nc@ fiiul mieu, Iosif, mearge-voiu }i Tasovan }i Aidis }i Aroidis }i Areilis.
}i-l voiu vedea pre d$nsul mai ^nainte de ce 17.* {i fiii lui Asir: Iemna, Iesua }i Ieul }i *1 Paral.
voiu muri”. Variia }i Sara, sora lor. Iar@ fiii lui Variia: 7, 1
Hovor }i Melhiil.
CAP 46 18. Ace}tia s$nt fiii Zelfii, pre carea o au
Iacov, dup@ ce iar@}i ^i ^nnoia}te Dumnezeu f@g@duin]a, dat Lavan Liei, featei sale, carea au n@scut
cu to]i fiii }i nepo]ii s@i s@ pogoar@ ^n Eghipt. Iosif ^i ias@ pre ace}tia lui Iacov, }eas@spr@zeace suflete.
^nainte }i ^i zice ca ^naintea lui Faraon s@ se zic@ ei pre 19. {i fiii Rahilei, muierii lui Iacov: Iosif }i
sine p@stori de oi. Veniamin.
CARTEA FACERII CAP 46 {I 47 47

*Sus 20.* {i au fost fiii lui Iosif ^n p@m$ntul CAP 47


41, 20 [50] Eghiptului, pre carii i-au n@scut lui Asineta,
Iosif face }tire lui Faraon c@ au venit tat@l s@u }i fra]ii
fata lui Pentefri, preotul Iliupoliei: Manasi
s@i, }i ^i duce la Faraon. Li s@ d@ lor p@m$ntul Ghesem
}i Efraim. {i au fost fiii lui Manasi, pre carii
ca s@ l@cuiasc@ ^ntr-^nsul }i ^i hr@nea}te pre ei ^n vreamea
i-au n@scut lui ]iitoarea Sira: Mahir, }i foametei. Iar@ foametea at$ta asuprea}te pre eghipteani,
Mahir au n@scut pre Galaad, iar@ fiii lui c$t le-au c@utat s@-}i v$nz@ }i dobitoacele }i p@m$ntul
Efraim, fratele lui lui Manasi: Sutalaam }i de unde s-au f@cut, ca a cincea parte din toate rodurile
Taam. Iar@ fiii lui Sutalaam: Edom. s@ fie ale ^mp@ratului Eghiptului, afar@ de mo}iile
*1 Para. 21. Iar@ fiii lui Veniamin:* Vala }i Vohor preo]ilor. Dup@ }eaptespr@zeace ani, Iacov moare }i,
7, 6 }i Asvil. {i au fost fiii lui Vala: Ghira }i ^nainte de moarte, au jurat pre Iosif s@-l ^ngroape ^n
8, 1 Noeman }i Anhis }i Ros }i Mamfim. Iar@ Hanaan.
Ghira au n@scut pre Arad. 1. i merg$nd Iosif, au spus lui
22. Ace}tia s$nt fiii Rahilei, pre carii i-au Faraon, zic$nd: „Tat@l mieu }i
n@scut lui Iacov, toate sufletele optspr@- fra]ii miei }i dobitoacele }i boii
zeace. lor }i toate ale lor au venit din
23. Iar@ fiii lui Dan: Asom. p@m$ntul Hanaan, }i, iat@, s$nt ^n p@m$ntul
24. {i fiii lui Neftalim: Asiil }i Goni }i Isaar Ghesem”.
}i Solim. 2. {i din fra]ii s@i au luat cinci b@rba]i }i
25. Ace}tia s$nt fiii Valei, pre carea o au i-au pus pre ei ^naintea lui Faraon.
dat Lavan Rahilei, featii sale, carea au 3. {i au zis Faraon fra]ilor lui Iosif: „Ce
n@scut pre ace}tia lui Iacov, toate sufletele easte lucrul vostru?” Iar@ ei au zis lui Faraon:
}eapte. „P@stori de oi s$ntem, slugile tale, }i noi }i
26. Iar@ toate sufletele care au ^ntrat cu p@rin]ii no}tri, din pruncie p$n@ acum”.
Iacov ^n Eghipt, care au ie}it din coapsele 4. {i au zis ei lui Faraon: „Am venit s@
*2 Leage lui, afar@ de muierile feciorilor lui Iacov,* ne s@l@}luim ^n p@m$ntul t@u, pentru c@
10, 22 toate sufletele }easez@ci }i }ease.
nu easte p@}une dobitoacelor slugilor tale,
27. {i feciorii lui Iosif, carii s-au n@scut
c@ s-au ^nt@rit foametea ^n p@m$ntul Ha-
lui ^n p@m$ntul Eghiptului, suflete noao.
naan, acum, dar@, vom l@cui ^n p@m$ntul
Toate sufletele casii lui Iacov, care au ^ntrat
Ghesem”.
cu Iacov ^n Eghipt, suflete }eaptezeci }i
5. {i au gr@it Faraon lui Iosif, zic$nd: „Ta-
cinci.
t@l t@u }i fra]ii t@i au venit la tine.
28. {i pre Iuda l-au trimis ^naintea sa la
6. Iat@ p@m$ntul Eghiptului ^naintea ta
Iosif s@-l ^ntimpine pre d$nsul la cetatea
easte, ^n p@m$ntul cel mai bun s@l@}luia}te
Iroilor, ^n p@m$ntul Ramesi.
pre tat@l t@u }i pre fra]ii t@i”. {i au zis Faraon
29. {i, ^nh@m$nd Iosif car@le sale, s-au suit
lui Iosif: „S@ l@cuiasc@ ^n p@m$ntul Ghesem,
^ntru ^ntimpinarea lui Israil, tat@lui s@u, la
iar@ de crezi cum c@ s$nt ^ntr@ d$n}ii b@rba]i
Cetatea Iroilor, }i, v@z$ndu-l pre el, au c@zut
carii pot, pune-i pre ei mai mari preste
pre grumazul lui }i au pl$ns cu pl$ngere
dobitoacele meale”. {i au venit ^n Eghipt la
mult@.
Iosif Iacov }i fiii lui, }i au auzit Faraon, ^mp@-
30. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: „Voiu muri
ratul Eghiptului.
de acum, de vreame ce am v@zut fa]a ta, c@
7. {i au adus ^nl@untru Iosif pre Iacov, tat@l
tu ^nc@ tr@ie}ti”.
s@u, }i l-au pus pre el ^naintea lui Faraon, }i
31. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: „Suindu-m@,
voiu spune lui Faraon }i voiu zice lui: «Fra]ii bine au cuv$ntat Iacov pre Faraon.
miei }i casa t@t$ne-mieu au fost ^n p@m$ntul 8. {i au zis Faraon lui Iacov: „C$]i s$nt
Hanaan, }i acum au venit la mine. anii zilelor vie]ii tale?”
32. {i s$nt ei b@rba]i p@stori, c@ era b@rba]i 9. {i au zis Iacov lui Faraon: „Zilele anilor
carii s@ hr@nesc cu dobitoace, }i dobitoacele vie]ii meale, carele nemernicesc, s$nt o sut@
}i boii }i toate ale lor le-au adus». }i treizeci de ani, pu]ine }i reale au fost zilele
33. Deci, de va chema pre voi Faraon }i va anilor vie]ii meale, n-au ajuns la zilele anilor
zice voao: «Ce easte lucrul vostru?» vie]ii p@rin]ilor miei, care zile le-au nemer-
34. S@ zice]i: «B@rba]i carii ne hr@nim cu nicit ei”.
dobitoace s$ntem, slugile tale din pruncie 10. {i binecuv$nt$nd Iacov pre Faraon, au
p$n@ acum, }i noi }i p@rin]ii no}tri». Pentru ie}it de la d$nsul.
ca s@ l@cui]i ^n p@m$ntul Ghesem al Araviei, 11. {i au s@l@}luit Iosif pre tat@l s@u
c@ ur@ciune easte eghipteanilor tot p@sto- }i pre fra]ii s@i }i le-au dat lor mo}ie
riul de oi”. ^n p@m$ntul Eghiptului, ^n p@m$ntul
48 CARTEA FACERII CAP 47 {I 48
cel mai bun, ^n p@m$ntul Ramesi, dup@ cum vor fi ale voastre de s@m$n]@ p@m$ntului, }i
au poruncit Faraon. de m$ncare voao }i tuturor celor din c@sile
12. {i m@sura Iosif t@t$ne-s@u }i fra]ilor s@i, voastre”.
}i la toat@ casa t@t$ne-s@u, gr$u dup@ trupuri. 25. {i au zis: „M$ntuitu-ne-ai pre noi, a-
13. Iar@ gr$u nu era ^n tot p@m$ntul, c@ s@ flat-am har ^naintea domnului nostru, }i vom
^nt@ris@ foametea foarte, }i au sl@bit p@m$n- fi slugi lui Faraon”.
tul Eghiptului }i p@m$ntul Hanaan de foame- 26. {i le-au pus lor Iosif porunc@ p$n@ ^n
te. zioa de ast@zi pre p@m$ntul Eghiptului a da
14. {i au adunat Iosif tot argintul ce s-au a cincea lui Faraon, numai din p@m$ntul
aflat ^n p@m$ntul Eghiptului }i ^n p@m$ntul
preo]ilor nu s@ da lui Faraon.
Hanaan pentru gr$ul care-l cump@ra }i-l
27. {i au l@cuit Israil ^n p@m$ntul Eghip-
m@sura lor, }i au adus Iosif tot argintul ^n
tului, pre p@m$ntul Ghesem, }i l-au mo}tenit
casa lui Faraon.
pre el, }i au crescut }i s-au ^nmul]it foarte.
15. {i s-au sf$r}it tot argintul din p@m$ntul
28. {i au mai tr@it Iacov ^n p@m$ntul
Eghiptului }i din p@m$ntul Hanaan, }i au
venit to]i eghipteanii la Iosif, zic$nd: „D@-ne Eghiptului }eaptespr@zeace ani, }i au fost
noao p$ine! {i pentru ce murim ^naintea ta? zilele lui Iacov anii vie]ii lui o sut@ patruzeci
C@ s-au sf$r}it argintul nostru”. }i }eapte de ani.
16. {i le-au zis lor Iosif: „Aduce]i dobitoa- 29. {i s-au apropiiat zilele lui Israil a muri,
cele voastre }i voiu da voao p$ine pentru do- }i au chemat pre fiiul s@u, Iosif, }i i-au zis
bitoacele voastre, deaca s-au sf$r}it argin- lui: „De am aflat har ^naintea ta,* pune m$na *Sus
tul vostru”. ta pre coapsa mea }i s@ faci cu mine mil@ }i 24, 2
17. {i au adus dobitoacele sale la Iosif, }i adev@r, ca s@ nu m@ ^ngropi ^n Eghipt.
le-au dat lor Iosif p$ine pentru cai }i pentru 30. Ci voiu dormi cu p@rin]ii miei }i m@ vei
oi }i pentru boi }i pentru asini, }i i-au hr@nit r$dica din Eghipt }i m@ vei ^ngropa ^n
pre ei cu p$ine pentru toate dobitoacele lor, morm$ntul lor”. Iar@ Iosif au zis: „Eu voiu
^n anul acela. face dup@ cuv$ntul t@u”.
18. {i au trecut anul acela }i au venit la el 31. {i au zis lui: „Jur@-te mie!” {i Iosif s-au
^n al doilea an, }i au zis lui: „Ca s@ nu ne jurat lui }i s-au ^nchinat Israil pre v$rvul
piiardem de la domnul nostru, c@ci s-au toiagului s@u.
sf$r}it argintul nostru }i ceale ce am avut }i
dobitoacele, la tine, domnul, }i n-au r@mas CAP 48
noao ^naintea domnului nostru, f@r@ numai Fiind Iacov bolnav, ^l cearc@ Iosif, a c@ruia fii, pre Manasi
trupul nostru }i p@m$ntul nostru. }i pre Efraim, ^i priimea}te Iacov ^ntru ai s@i fii }i-i
19. Deci, ca s@ nu murim ^naintea ta }i binecuv$nteaz@, pre cel mai mic puindu-l ^naintea celui
p@m$ntul s@ se pustiiasc@, ia-ne pre noi }i mai mare, ^mprotivindu-s@ Iosif, }i cu o parte d@ mai
p@m$ntul nostru pentru p$ine, }i vom fi noi mult lui Iosif dec$t celoralal]i fra]i.
}i p@m$ntul nostru robi lui Faraon. D@-ne i au fost dup@ aceastea, }i s-au
1.
s@m$n]@ s@ s@m@n@m }i s@ tr@im }i s@ nu dat de }tire lui Iosif cum c@
murim }i s@ nu s@ pustiiasc@ p@m$ntul”.
tat@l s@u bolea}te, }i, lu$nd pre
20. {i au luat Iosif tot p@m$ntul eghiptea-
cei doi fii ai s@i, pre Manasi }i
nilor lui Faraon, c@ au v$ndut eghipteanii
pre Efraim, au venit la Iacov.
p@m$ntul s@u lui Faraon, c@-i cuprinsease
2. {i s-au spus lui Iacov, zic$nd: „Iat@, fiiul
pre ei foamea, }i au fost p@m$ntul a lui
t@u, Iosif, vine la tine”. {i, ^nt@rindu-s@ Israil,
Faraon.
21. {i pre norod l-au supus }ie s@-i fie slugi, au }ezut pre pat.
din marginile hotarului Eghiptului p$n@ ^n 3. {i au zis Iacov lui Iosif: „Dumnezeul* *Sus
margini. mieu s-au ar@tat mie ^n Luza, ^n p@m$ntul 28, 13
22. Afar@ de p@m$ntul popilor, numai acela Hanaan, }i m-au binecuv$ntat.
nu l-au luat Iosif, c@ Faraon ^n dar au dat 4. {i mi-au zis mie: «Iat@, Eu te voiu crea}-
daruri popilor, }i m$nca darea carea le-au te }i te voiu ^nmul]i }i te voiu face mul]ime
dat lor Faraon, }i pentru aceaea ei nu au de neamuri }i voiu da ]ie p@m$ntul acesta
v$ndut p@m$ntul s@u. }i semin]iei tale dup@ tine, mo}ie veaci-
23. {i au zis Iosif tuturor eghipteanilor: nic@».
„Iat@, v-am cump@rat pre voi }i p@m$ntul 5. Acum, dar@, ace}ti doi fii ai t@i, carii* *Sus
vostru ast@zi lui Faraon, lua]i-v@ s@m$n]@ }i s-au n@scut ]ie ^n p@m$ntul Eghiptului mai 41, 50
s@m@na]i p@m$ntul. ^nainte de ce am venit eu ^n Eghipt, ai miei **Isus
24. {i din rodurile lui ve]i da a cincea s$nt**, Efraim }i Manasi, ca Ruvin }i ca 13, 7
parte lui Faraon, iar@ ceale patru p@r]i Simeon vor fi ai miei. 29
CARTEA FACERII CAP 48 {I 49 49

6. Iar@ fiii pre carii vei na}te dup@ aceasta 20. {i bine i-au cuv$ntat pre ei ^n zioa
ai t@i vor fi, pre numele fra]ilor s@i s@ vor aceaea, zic$nd: „%ntru voi bine s@ va cuv$nta
chema ^ntru sor]ile lor. Israil, }i s@ va zice: «Fac@-te pre tine Dum-
7. Iar@ c$nd vineam eu din Mesopotamiia nezeu ca pre Efraim }i ca pre Manasi»”. {i
*Sus Siriei,* au murit Rahil, mum@-ta, ^n p@m$ntul au pus pre Efraim ^naintea lui Manasi.
35, 19 Hanaan, c$nd m-am apropiiat la ipodromul 21. {i au zis Israil lui Iosif: „Iat@, eu moriu,
p@m$ntului Havrata, venind ^n Efrata, }i o }i va fi Dumnezeu cu voi, }i va ^ntoarce pre
am ^ngropat pre ea ^n calea ipodromului, voi ^n p@m$ntul p@rin]ilor vo}tri.
acesta easte Vitleaem”. 22. Iar@ eu dau ]ie* Sichima aleas@ mai mult *Isu. Na.
8. {i, v@zind Israil pre feciorii lui Iosif, au dec$t fra]ilor t@i,** carea cu sabiia mea }i 15, 6
zis: „Cine s$nt ace}tia?” cu arcul o am luat din m$inile amoreilor”. 16, 1
9. {i au zis Iosif t@t$ne-s@u: „Fiii miei s$nt, **Isu. Na.
carii mi-au dat Dumnezeu aici”. {i au zis Iacov: CAP 49 24, 4
„Apropie-i la mine, ca s@-i binecuv$ntez”. Iacov binecuv$nt@ pre to]i fiii s@i, }i, pre unii pentru
10. Iar@ ochii lui Israil s@ ^ngreoias@ la p@catele lor dojenindu-i, ceale ce li s@ vor ^nt$mpla le
vedeare de b@tr$nea]@ }i nu putea s@ vaz@, spune; apoi, ar@t$ndu-le locul ^ngrop@rii sale, moare.
}i i-au apropiiat pre ei la d$nsul, }i i-au
s@rutat pre ei }i i-au ^mbr@]i}eat. 1.* i au chemat Iacov pre feciorii *2 Leage
11. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: „Iat@, de fa]a s@i, }i le-au zis lor: „Aduna]i-v@, 33, 6
ta nu m-am lipsit }i, iat@, mi-au ar@tat Dum- s@ v@ spuiu voao ce va ^ntim-
nezeu }i s@m$n]a ta”. pina pre voi ^n zilele ceale de
12. {i i-au r$dicat pre ei Iosif de la genunchii apoi.
lui }i s-au ^nchinat lui cu fa]a pre p@m$nt. 2. Aduna]i-v@ }i m@ asculta]i pre mine, fiii
13. {i, lu$nd Iosif pre am$ndoi feciorii s@i, lui Iacov, asculta]i pre Israil, asculta]i pre
pre Efraim ^n dreapta, de-a st$nga lui Israil, tat@l vostru.
iar@ pre Manasi de-a st$nga, ^n dreapta lui 3. Ruvin, cel ^nt$iu n@scut al mieu, tu, t@riia
Israil, i-au apropiiat pre ei la d$nsul. mea }i ^nceputul fiilor miei, cumplit (a) te-ai
14. {i, ^ntinzind Israil m$na cea dreapt@, o purtat, cumplit }i ^nd@r@ptnic, sume]itu-te-ai
au pus pre capul lui Efraim, }i acesta era cel ca apa, s@ nu fierbi (b).
mai tin@r, }i cea st$ng@ pre capul lui Manasi, 4.* C@ te-ai suit pre patul t@t$ne-t@u, atunci *Sus
schimb$ndu-}i m$inile.
ai spurcat a}ternutul pre care te-ai suit. 35, 21
*Ie}ire 15.* {i i-au binecuv$ntat pre ei, }i au zis:
5. Simeon }i Levi, fra]i, carii au plinit ne- 1 Paral.
[Evrei] „Dumnezeu, Cui bine au pl@cut ^naintea Lui
dreptatea voiei sale. 5, 1
11, 21 p@rin]ii miei, Avraam }i Isaac, Dumnezeu,
Cel ce m@ hr@nea}te din tinerea]ele meale 6. %n sfatul lor s@ nu vie sufletul mieu, }i
p$n@ ^n zioa aceasta, pre adunarea lor s@ nu s@ razeme fica]ii miei
*Sus 16.* %ngerul cel ce m-au scos din toate rea- (v),* c@ ^ntru m$niia sa au omor$t oameni, *Sus
31, 29 lele bine s@ cuvinteaze pre pruncii ace}tia }i }i ^ntru pofta sa au t@iat vinele taurului. 34, 25
32, 1 s@ se chiiame ^ntru ei numele mieu }i numele 7. Bl@st@mat@ m$niia lor, pentru c@ easte
Mateiu p@rin]ilor miei, a lui Avraam }i a lui Isaac, ^nd@r@tnic@, }i iu]imea lor, c@ s-au ^nv$rto-
11, 10 }i s@ se ^nmul]asc@ ^ntru mul]ime mare pre }eat,* ^mp@r]i-voiu pre ei ^ntru Iacov }i voiu *Isu. Na.
p@m$nt”. r$sipi pre ei ^ntru Israil. 19, 1
17. {i, v@zind Iosif c@ au pus tat@l s@u m$na 8. Iudo, pre tine te vor l@uda fra]ii t@i,
cea dreapt@ pre capul lui Efraim, i-au p@rut m$inile tale preste spatele vr@jma}ilor t@i.
lui greu }i au apucat Iosif m$na t@t$ne-s@u %nchina-se-vor ]ie fiii t@t$ne-s@u.
s@ o ia de pre capul lui Efraim pre capul lui 9.* Puiu de leu Iuda, din vl@stare, fiiul mieu, *1 Paral.
Manasi. te-ai ^n@l]at, culc$ndu-te ai adormit ca un 5, 2
18. {i au zis Iosif t@t$ne-s@u: „Nu a}ea, tat@,
leu }i ca un puiu de leu. Cine-l va de}tepta
c@ acesta easte cel ^nt$iu n@scut, pune
pre el?
dreapta ta pre capul lui”.
10.* Nu va lipsi domn din Iuda }i pov@]ui- *Mate.
19. {i Iacov nu au vrut, ci au zis: „{tiu, fiiule,
}tiu, }i acesta va fi ^ntru norod, }i acesta s@ toriu din coapsele lui p$n@ vor veni ceale 2, 6
va ^n@l]a, ci fratele lui cel mai tin@r mai mare g@tite Lui, }i Acela va fi a}teptarea neamu- Ioan
dec$t el va fi, }i s@m$n]a lui va fi ^ntru rilor (g). 1, 46
mul]ime de neamuri”. 11. Carele va lega la vi]@ m$nzul S@u,

3. (a) Grece.: scliros, latin.: durus, adec@ v$rtos, greu, m@cesc: ^ntru adunarea lor nu s@ vor gr@i ceale
aspru, cumplit; (b) Sume]itu-te-ai ca apa, c$nd ^nalte ale meale. 10. (g) Unele Biblii grece}ti au:
fiiarbe, c@ s@ ^nal]@: s@ nu fierbi, adec@, s@ nu cre}ti, p$n@ va veni Cui s-au g@tit, }i Acela va fi a}teptarea
s@ nu te ^nal]i, s@ nu te m@re}ti. 6. (v) Unii t@l- neamurilor.
50 CARTEA FACERII CAP 49 {I 50
}i la ml@di]@ m$nzul asinei Sale. Sp@la-va miei ^n pe}tera carea easte ^n ]arina lui
^n vin haina Sa, }i ^n s$nge de struguri Efron Heteul.
ve}m$ntul S@u. 30. %n pe}tera cea ^ndoit@, carea easte ^n
12. Mai frumo}i s$nt ochii Lui dec$t vinul, preajma Mamvrei, ^n p@m$ntul Hanaan,* *Sus
}i din]ii Lui mai albi dec$t laptele. carea pe}ter@ o au cump@rat Avraam de la 23, 17
13. Zavulon l$ng@ mare va l@cui, }i el la Efron Heteul mo}ie de ^ngrop@ciune.
limanul cor@biilor, }i s@ va ^ntinde p$n@ la 31. Acolo au ^ngropat pre Avraam }i pre
Sidon. Sarra, muiarea lui, acolo au ^ngropat pre
14. Isahar binele au poftit odihnindu-s@ ^n Isaac }i pre Reveca, muiarea lui, acolo au
mijlocul sor]ilor. ^ngropat pre Liia.
15. {i, v@zind odihna c@ easte bun@ }i 32. %n mo}iia ]arinei }i a pe}terii, carea
p@m$ntul c@ easte gras, }i-au pus dedesupt
easte ^ntr-^nsa de la fiii lui Het”.
um@rul s@u a s@ osteni }i s-au f@cut b@rbat
33. {i au ^ncetat Iacov a ^nv@]a pre feciorii
lucr@toriu de p@m$nt.
s@i }i, ^ntinzindu-}i picioarele sale pre pat,
16. Dan va judeca pre norodul s@u, ca }i
au murit }i s-au pus la norodul s@u.
un neam ^n Israil.
17. {i s@ se fac@ Dan }earpe ^n cale, p$n-
dind ^n c@rare, mu}c$nd c@lc$iul calului, CAP 50
}i va c@dea c@l@re]ul ^nd@r@pt.
Iosif, grijind trupul t@t$ne-s@u, cu b@tr$nii Eghiptului
18. A}tept$nd m$ntuirea Domnului. purceade s@-l ^ngroape ^n p@m$ntul Hanaan, carea,
19. Gad, ispit@-l va ispiti pre el, }i el va cu mare cinste s@v$r}ind, s@ tem fra]ii pentru str$m-
ispiti pre d$nsul la picioare. b@tatea carea ^i f@cus@, iar@ el cu bune ^i priimea}te }i
20. Asir, gras@ e p$inea lui, }i el va da ^i m$ng@ie; care, dup@ ce le-au poruncit pentru oas@le
hran@ boiarilor. sale s@ le duc@ ^n p@m$ntul Hanaan, c$nd vor ie}i din
Eghipt, ^n pace s-au odihnit.
21. Neftalim, trupin@, carea r@sare odrasl@
noao }i d@ ^ntru odrasl@ frumsea]@. 1. i, c@z$nd Iosif pre fa]a
*1 Para. 22. * Fiiu adaos, Iosif, fiiu adaos al mieu t@t$ne-s@u, l-au pl$ns cu amar
5, 1 dorit, fiiul mieu cel mai tin@r, la mine te }i l-au s@rutat pre el.
^ntoarce. 2. {i au poruncit Iosif slugilor
23. Asupra c@ruia ^mpreun@ sf@tuindu-s@ sale, ^ngrop@torilor, s@ ^ngroape pre tat@l
l-au p$r$t }i l-au p$ndit domnii s@get@to- s@u, }i au ^ngropat (a) ^ngrop@torii pre
rilor. Israil.
24. {i au sf@r$mat cu t@rie arcele lor, }i 3. {i s-au umplut lui patruzeci de zile, c@
au sl@bit vinele bra]elor m$inilor lor prin a}ea s@ num@ra zilele ^ngrop@rii, }i l-au
m$na putearnicului Iacov, de acolo cel ce pl$ns pre el Eghiptul }eaptezeci de zile.
au ^nt@rit pre Israil, de la Dumnezeul 4. Iar@ deaca au trecut zilele pl$ngerii,
tat@lui t@u. au gr@it Iosif c@tr@ domnii lui Faraon,
25. {i au ajutat ]ie Dumnezeul mieu, }i zic$nd: „De am aflat har ^naintea voastr@,
te-au binecuv$ntat cu binecuv$ntarea ce- gr@i]i pentru mine ^n urechile lui Faraon,
riului de sus }i cu binecuv$ntarea p@m$n- zic$nd:
tului, care are toate pentru binecuv$ntarea 5. «Tat@l mieu m-au jurat, zic$nd: ‘%n
]i]elor }i a zg@ului. morm$ntul* care mi-am s@pat mie ^n p@- *Sus
26. Binecuv$ntarea t@t$ne-t@u }i a mum@- m$ntul Hanaan, acolo s@ m@ ^ngropi’». 47, 29
ta mai mult s-au ^nt@rit dec$t binecuv$n- Acum, dar@, s@ m@ suiu s@ ^ngrop pre tat@l
tarea mun]ilor celor ^nt@ri]i }i dec$t bine- mieu, }i m@ voiu ^ntoarce”.
cuv$nt@rile lucrurilor celor veacinice, care 6. (b) {i au zis Faraon lui Iosif: „Suie-te,
vor fi pre capul lui Iosif }i pre crea}tetul ^ngroap@ pre tat@l t@u dup@ cum te-au ju-
fra]ilor, a c@rora pov@]uitoriu easte. rat”.
27. Veniamin, lup r@pitoriu, diminea]a va
7. {i s-au suit Iosif s@ ^ngroape pre tat@l
m$nca ^nc@, }i spre sear@ va ^mp@r]i m$n-
s@u, }i s-au suit ^mpreun@ cu d$nsul toate
carea”.
slugile lui Faraon }i b@tr$nii casii lui, }i
28. To]i ace}tia, fiii lui Iacov, doispr@zeace,
to]i b@tr$nii p@m$ntului Eghiptului.
}i aceastea au gr@it lor tat@l lor }i bine i-au
8. {i toat@ casa lui Iosif }i fra]ii lui }i
cuv$ntat pre ei, pre fie}tecarele dup@ bi-
toat@ casa t@t$ne-s@u }i rudeniia lui, iar@
necuv$ntarea sa i-au binecuv$ntat pre ei.
29. {i le-au zis lor: „Eu m@ voiu pune la oile }i boii le-au l@sat ^n p@m$ntul
norodul mieu, ^ngropa]i-m@ cu p@rin]ii Ghesem.

2. (a) %n unele Biblii s@ cetea}te: au poruncit l-au uns. 6. (b) Bibliia cea veachie are: {i au
doftorilor s@ ung@ pre tat@l s@u cu aromate, }i zis lui Faraon dup@ zisele lui Iosif.
CARTEA FACERII CAP 50 51

9. {i s-au suit ^mpreun@ cu d$nsul car@ }i slugilor Dumnezeului t@t$ne-t@u»”. {i au pl$ns


c@l@re]i, }i s-au f@cut tab@r@ mare foarte. Iosif c$nd gr@ia ei c@tr@ d$nsul.
10. {i au venit la ariia lui Atad, carea easte 18. {i, venind la d$nsul, au zis: „Iat@, noi
dincolo de Iordan, }i l-au pl$ns pre el s$ntem ]ie robi”.
pl$ngere mare }i tare foarte, }i au f@cut 19. {i le-au zis lor Iosif: „Nu v@ teame]i, c@ a
pl$ngerea t@t$ne-s@u }eapte zile. lui Dumnezeu s$nt eu (v).
11. {i au v@zut l@cuitorii p@m$ntului 20. * Voi a]i sf@tuit ^mprotiva mea reale, iar@ *Sus
Hanaan pl$ngerea la ariia lui Atad, }i au zis: Dumnezeu au sf@tuit pentru mine bine, ca s@ 43[45], 5
„Pl$ngere easte aceasta, eghipteanilor”, fie precum ast@zi,** ca s@ se hr@neasc@ norod **Sus
pentru aceaea au chemat numele locului mult”. 47, 5
aceluia Pl$ngerea Eghiptului, ce easte 21. {i au zis lor: „Nu v@ teame]i, eu voiu hr@ni [45, 7]
dincolo de Iordan. pre voi }i casele voastre”. {i i-au m$ng$iat
12. {i i-au f@cut lui a}ea feciorii lui, precum pre ei Iosif, }i le-au gr@it lor la inim@.
le-au fost poruncit lor. 22. * {i au l@cuit Iosif ^n Eghipt, el }i fra]ii lui *Sus
13. {i l-au luat pre el feciorii lui ^n p@m$ntul }i toat@ casa t@t$ne-s@u, }i au tr@it Iosif ani o 47, 12
*Fap. lui Hanaan,* }i l-au ^ngropat pre el ^n pe}tera sut@ }i zeace.
7, 16 cea ^ndoit@,** carea o cump@ras@ Avraam 23. {i au v@zut Iosif pre feciorii lui Efraim
**Sus pe}ter@ mo}ie pentru ^ngrop@ciune de la p$n@ la al treilea neam, }i feciorii lui Mahir,
23, 17 Efron Heteul, ^n preajma Mamvrei. feciorul lui Manasi, s-au n@scut pre coapsele
14. {i s-au ^ntors Iosif ^n Eghipt, el }i fra]ii lui Iosif.
lui }i to]i c$]i s-au fost suit cu el s@ ^ngroape 24. * {i au zis Iosif fra]ilor s@i: „Eu moriu, }i *Evrei
pre tat@l lui. cu cercetare va cerceta pre voi Dumnezeu }i 11, 22
15. {i, v@zind fra]ii lui Iosif c@ au murit tat@l va scoate pre voi din p@m$ntul acesta ^n
lor, au zis: „Ca nu cumva s@ ]ie aminte p@m$ntul care au jurat Dumnezeu p@rin]ilor
r@utatea noastr@ Iosif }i s@ ne r@spl@teasc@ no}tri, lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov”.
toate realele c$te am f@cut lui”. 25. {i au jurat Iosif pre fiii lui Israil, zic$nd:
16. {i, venind la Iosif, au zis: „Tat@l t@u „%ntru cercetarea ^n carea va cerceta pre voi
te-au jurat mai ^nainte de sf$r}itul s@u, Dumnezeu, aduce]i-v@ aminte }i * lua]i oasele *Ie}ire
zic$nd: meale cu voi de aici!” 13, 19
17. «A}ea zice]i lui Iosif: ‘Iart@-le lor 26. {i au murit Iosif fiind de o sut@ }i zeace Isu. Na.
nedreptatea }i p@catul lor, c@ reale au de ani, }i l-au ^ngropat pre el ^n morm$nt, ^n 24, 31
ar@tat ei ]ie’. {i acum iart@ nedreptatea Eghipt.
19. (b) Alex.: C@ nu s$nt eu ^n locul lui Dumnezeu; alt@ Biblie: C@ nu s$nt Dumnezeu eu.

CARTEA IE{IRII
um c@ cartea aceasta de ^nsu}i Moisi easte scris@, }i adev@rata
a lui facere cu multe dovediri s@ arat@: c@ minunile care s@ spun ^ntru
aceast@ carte numai de la cel ce de fa]@ sau mai mare pov@]uitoriu au
fost s-au putut scrie. Iar@ deaca cu at$ta grije au voit Moisi ca s@ se ]ie
neuitat@ pomenirea lucrurilor acestora, pentru ce s@ nu fie scris@ }i istoriia lor; ci,
doar@, va zice ne}tine: era carte carea s@ chema Cartea r@zboaielor Domnului,
carea ^n Cartea Numerilor, cap 21, s@ pomenea}te, ^ntru carea b@taia cea asupra
lui Amalic cu porunca lui Dumnezeu s@ spune. Au poate-s@ cuiva adeveri cum c@
de Moisi au fost scris@ cartea aceaea, ^n carea r@zboaiele israilteanilor }i r$nduialele
taberii cu deadinsul s$nt scrise, }i nu i-ar fi venit lui aminte ca ie}irea norodului
lui Dumnezeu din Eghipt }i alte lucruri vreadnice de pomenire la cei ce dup@
aceaea era s@ fie, care lucruri foarte pomenite }i adeverite era la jidovi, }i lea-
gea mai pre larg t$lcuit@ s@ nu o scrie; de vreame ce mai toat@ leagea jido-
veasc@ luminat@ pomenire easte a ie}irei ace}tiia }i a minunilor care s-au
f@cut ^n Eghipt. A}ea au fost omor$rea celor ^nt$iu n@scu]i a eghiptea-
52

nilor }i izb@virea israilteanilor, treacerea M@rii Ro}ie, oastea lui Faraon ^n mare
^necat@; }i norodul lui Dumnezeu ^n pustie patruzeci de ani p@zit; }i ^n Cartea
Ie}irii, cap 17, aceastea cetim: „{i au sf@r$mat Iisus pre Amalic }i pre tot norodul
lui cu ucidere de sabie, }i au zis Domnul c@tr@ Moisi: «Scrie aceasta spre pomenire
^n carte }i spune lui Iisus c@ cu st$ngere voiu st$nge pomenirea lui Amalic de
supt ceriu»”. Cartea aceaea nu poate s@ fie alta f@r@ numai Cartea Ie}irii, c@ nu
au zis Dumnezeu: „Scrie istoriia b@t@ii ace}tiia”, ci: „Scrie aceasta spre pomenire
^n carte”. A}eadar@, era carte cu porunca lui Dumnezeu scris@, ^ntru carea s@
scriia ceale vreadnice ca s@ le }tie cei de pre urm@, care s@ ^nt$mpla norodului
lui Dumnezeu.
Iar@ ce easte mai de pomenit dec$t ie}irea din Eghipt, cea cu at$tea minuni
luminat@, au Moisi, cel ce era b@rbat foarte ^n]elept, nu au vrut s@ scrie acealea,
a c@rora at$ta pomenire au voit s@ fie, au din porunca lui Dumnezeu b@taia cu
Amalic, pentru ca s@ }tie }i cei ce dup@ aceaea vor s@ fie, o au scris. {i ce era
mai mare, ie}irea }i izb@virea norodului lui Dumnezeu s@ o fie t@cut }i nescris@
s@ o fie l@sat; }i, fiindc@ b@taia cu Amalic o p@rticic@ mai m@runt@ era a izb@virii,
}i tot au poruncit Dumnezeu ca pomenirea ei s@ se p@zasc@.
Drept aceaea, aceast@ carte s@ chiiam@ Ie}ire, pentru c@ cuprinde ie}irea
norodului lui Dumnezeu din Eghipt }i ceale ce atunci s-au ^nt$mplat. %n trei
p@r]i s@ ^mparte. %n partea cea dint$iu, cuprinde ceale ce au fost mai ^nainte de
ie}irea norodului lui Dumnezeu. %n a doao parte, cuprinde ceale ce s-au ^nt$mplat
la ie}ire. %n a treia parte, cuprinde poruncile lui Dumnezeu }i ceale pentru
^ndreptarea vie]ii }i ceale ce s$nt spre slujba dumnezeiasc@ sau care s@ ]in de
]eremonii.
Pre Moisi Dumnezeu l-au ales ca s@ scoa]@ pre norodul jidovesc din Eghipt, }i
el mai ^nt$iu s@-l oc$rmuiasc@ }i cu legi sfinte ^ntru un trup }i ^ntru o ceat@ s@-l
uneasc@ }i cu ]eremoniile ceale sfinte s@ ^nchipuiasc@ tainele viitoriului Hristos.
C@ precum frumos scrie S. Augustin, cartea 22, Asupra lui Faust, cap 14: „Toat@
^mp@r@]iia aceaea a neamului jidovesc mare proroc era, pentru c@ }i a marelui
proroc au fost”. {i cartea 7, De cetatea lui Dumnezeu, cap 31: „Nu numai toate
prorociile }i poruncile vie]ii, ci }i ceale sfinte, preo]iile, cortul sau besearica,
jertvenicile, jertvele, ]eremoniile, s@rb@torile, }i tot alt ori ce s@ ]inea de slujba
cu carea era deatori lui Dumnezeu, acealea au ^ns@mnat }i mai ^nainte au vestit
ceale ce creadem, c@ pentru viia]a cea veacinic@ a credincio}ilor ^ntru Hristos
s-au plinit }i vedem c@ s@ plinesc }i n@d@jduim c@ s@ vor plini”. %nsu}i Moisi au
fost chipul lui Hristos, mum@-sa, carea l-au l@p@dat pre el au fost chipul
sinagoghei, carea au l@p@dat pre Hristos; fata lui Faraon au fost chipul besearecii
neamurilor, carea, precum aceaea au priimit pre Moisi, cel l@p@dat de mum@-sa,
a}ea ea au priimit pre Hristos, Cel l@p@dat de sinagoga. Moisi apoi au fost dat
iar@}i mum@-sa, }i jidovii la sf$r}itul lumii vor creade ^n Hristos.

CAP 1
Numele fiilor lui Israil, carii au ^ntrat ^n Eghipt, a c@rora ^nmul]ire Faraon cel nou ^n z@dar s@ s$rguia}te a o ^mpedeca
cu adaogerea greut@]ilor, cu uciderea pruncilor }i ^necarea; despre mila moa}elor, a acelora}i r@spl@tire.
*Facer. 1.* ceastea s$nt numele fiilor lui 3. Isahar, Zavulon, Veniamin.
46, 8 Israil, carii au ^ntrat ^n Eghipt ^m- 4. Dan }i Neftalim, Gad }i Asir, iar@ Iosif
preun@ cu Iacov, tat@l lor, fie}te- era ^n Eghipt.
care cu toat@ casa sa au ^ntrat: 5. {i era toate sufletele ce ie}is@ din Iacov
*Facer. 2.* Ruvin, Simeon, Levi, Iuda. }eaptezeci }i cinci.
46, 8
IE{IREA CAP 1 {I 2 53

6. {i s-au sf$r}it Iosif }i to]i fra]ii lui }i CAP 2


tot neamul acela. Moisi, ^n ap@ fiind aruncat }i de acolo sco]indu-s@, de
*Fapt. 7.* Iar@ fiii lui Israil au crescut }i s-au mum@-sa s@ hr@nea}te din porunca featei lui Faraon,
7, 17 ^nmul]it }i s-au f@cut pro}ti }i s-au ^nt@rit carea pre d$nsul l-au luat }ie}i fecior. Pentru uciderea
foarte, foarte, }i i-au ^nmul]it p@m$ntul pre eghipteanului fuge ^n Madiam de frica ^mp@ratului,
ei. unde, lu$nd muiare pre fata preotului, na}te doi feciori.
8. {i s-au sculat alt ^mp@rat preste Eghipt, 1. i era oarecarele din neamul lui
carele nu }tiia pre Iosif. Levi,* carele }i-au luat muiare *Jos
9. {i au zis neamului s@u: „Iat@, neamul din featele lui Levi. 6,20
fiilor lui Israil s@ ^nmul]ea}te foarte }i s@ 2. {i aceaea au luat ^n p$ntece
^nt@rea}te mai mult dec$t noi. }i au n@scut fecior, }i, v@zindu-l frumos, l-au
10. Veni]i, dar@, cu vicle}ug s@-i ^mpil@m ascuns trei luni.
pre d$n}ii, ca nu cumva s@ se ^nmul]easc@, 3. Iar@ fiindc@ nu putea s@-l mai ascunz@,
}i c$nd s@ va ^nt$mpla noao r@zboiu, s@ se i-au luat mum@-sa un sicriia} de papur@ }i
^nso]asc@ }i ei cu vr@jma}ii no}tri }i, l-au uns cu smoal@ cleioas@ }i au pus pruncul
b@t$ndu-ne pre noi, s@ ias@ din p@m$nt”. ^ntr-^nsul }i l-au pus ^n marginea g$rlii.
11. {i le-au pus lor ispravnici de lucruri, 4. {i s@ uita soru-sa de departe s@ vaz@ ce
ca s@-i nec@jeasc@ pre ei cu lucruri, }i au s@ va ^nt$mpla lui.
5.* {i s-au pogor$t fata lui Faraon s@ se *Fapt.
zidit cet@]i tari lui Faraon, Pitonul }i
scalde la r$u, }i slujnicile ei umbla pre l$ng@ 7, 21
Ramesul }i Onul, carea easte Iliupolis.
r$u, }i, v@z$nd un sicriia} ^n g$rl@, au trimis Evrei
12. {i cu c$t mai mult ^i smerea pre ei, cu
o slujnic@ de l-au luat. 11, 23
at$ta mai mult s@ ^nmul]ea }i s@ ^nt@rea
6. {i, de}chizindu-l, au v@zut pruncul pl$n-
foarte, foarte, }i s@ sc$rbea eghipteanii de
g$nd ^n sicriia} }i, f@c$ndu-i-s@ mil@ de d$n-
fiii lui Israil.
sul featei lui Faraon, au zis: „Din pruncii jido-
13. {i asuprea eghipteanii pre fiii lui Israil
vilor easte acesta”.
cu sil@.
7. {i au zis sora lui c@tr@ fata lui Faraon:
14. {i le chinuia viia]a lor cu lucruri
„Voia-]i easte s@ chem ]ie muiare daic@ de la
greale, cu lutul }i cu c@r@mid@riia }i cu
jidovi }i s@ hr@neasc@ pruncul?”
toate lucrurile ceale din c$mpuri, cu toate 8. {i au zis ei fata lui Faraon: „Du-te!” {i,
lucrurile cu care ca pre robi cu sil@ ^i asu- duc$ndu-s@ fata, au chemat pre mama
prea pre ei. pruncului.
15. {i au zis ^mp@ratul eghipteanilor c@tr@ 9. {i au zis c@tr@ ea fata lui Faraon: „P@-
moa}ele jidove}ti: dintr@ care uniia era zea}te mie pruncul acesta }i mi-l hr@nea}te,
numele Sepfora, }i numele ceialalte Fua. }i eu voiu pl@ti ]ie”. {i au luat muiarea prun-
16. {i le-au zis lor: „C$nd mo}i]i la jido- cul }i l-au hr@nit.
voaice }i s$nt la na}tere, de va fi b@rbat, 10. {i, dup@ ce au crescut pruncul, l-au adus
s@-l omor$]i, iar@ de va fi f@meaie, s@ o pre d$nsul la fata lui Faraon, }i au fost ei ^n
]ine]i”. loc de fecior }i au numit numele lui Moisi,
17. Iar@ moa}ele s-au temut de Dumnezeu zic$nd c@: „Din ap@ l-am luat pre d$nsul”.
}i nu au f@cut precum le-au poruncit lor 11. {i au fost dup@ multe zile, f@c$ndu-s@
^mp@ratul Eghiptului, ci l@sa vie partea cea Moisi mare,* ie}it-au la fra]ii s@i, fiii lui Israil, *Evrei
b@rb@teasc@. }i, cunosc$nd necazul lor, v@zut-au pre un 11, 24
18. {i au chemat împ@ratul Eghiptului pre om eghiptean b@t$nd pre un jidov oarecarele
moa}e }i le-au zis lor: „C@ci a]i f@cut lucrul din fra]ii lui, feciorii lui Israil.
acesta }i a]i l@sat vie partea b@rb@teasc@?” 12. {i, c@ut$nd ^ncoace }i ^ncolo }i nev@zind
19. Iar@ moa}ele au zis lui Faraon: „Nu pre nimenea, au ucis pre eghiptean }i l-au
s$nt ca muierile Eghiptului jidovoaicele, ascuns ^n n@sip.
c@ nasc mai ^nainte de ce ^ntr@ moa}ele la 13. {i, ie}ind a doua zi, au v@zut doi oameni
d$nsele”. {i n@}tea. jidovi cert$ndu-s@, }i au zis celui ce f@cea
20. {i bine au f@cut Dumnezeu moa}elor, str$mb@tate: „Pentru ce ba]i tu pre vecinul
}i s-au ^nmul]it norodul }i s-au ^nt@rit t@u?”
foarte. 14. Iar@ el au zis: „Cine te-au pus domn }i
21. Fiindc@ s-au temut moa}ele de Dum- judec@toriu preste noi? Au, doar@, vei s@ m@
nezeu }i }i-au f@cut }ie c@si. ucizi tu, precum ai ucis ieri pre eghiptean?”
22. {i au poruncit Faraon la tot norodul {i, tem$ndu-s@ Moisi, au zis: „Oare cum s-au
s@u, zic$nd: „Toat@ partea b@rb@teasc@ ce v@dit (a) lucrul acesta?”
s@ va na}te jidovilor ^n r$u s@ o arunca]i, 15. {i au auzit Faraon lucrul acesta,
}i toat@ partea f@meiasc@ s@ o l@sa]i vie”. 14. (a) Grece.: cuv$ntul.
54 CARTEA IE{IRII CAP 1[2] {I 2[3]
}i c@uta s@ uciz@ pre Moisi. {i au fugit mistuia}te rugul”.
Moisi de la fa]a lui Faraon }i s-au s@l@}luit 4. Iar@ deaca au v@zut Domnul c@ s@
^n p@m$ntul lui Madiam, }i, dup@ ce au apropie s@ vaz@, l-au strigat pre el Domnul
venit ^n p@m$ntul lui Madiam, au }ezut din rug@, zic$nd: „Moisi, Moisi”. Iar@ el au
l$ng@ un pu]. zis: „Ce easte, Doamne?”
16. Iar@ preotul din Madiam avea }eapte 5. {i Domnul au zis: „Nu te apropiia aici,
feate, care p@}tea oile t@t$ne-s@u, Iotor, }i, dezleag@ ^nc@l]@mintele din picioarele tale,
venind, au scos ap@ p$n@ ce au umplut c@ locul ^n care stai tu p@m$nt sf$nt easte”.
albiile, ca s@ adeape oile t@t$ne-s@u, Iotor. 6. {i au zis:* „Eu s$nt Dumnezeul t@t$- *Mate.
17. {i, venind p@storii, le-au gonit pre eale, ne-t@u, Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul 22, 32
iar@ scul$ndu-s@ Moisi le-au ap@rat, }i, lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov”. {i }i-au Marco
sco]ind ap@, au ad@pat oile lor. ^ntors Moisi fa]a sa pentru c@ s@ temea s@ 12, 27
18. {i au venit eale la Raguil, tat@l s@u, caute de}chis ^naintea lui Dumnezeu. Luca
iar@ el le-au zis lor: „Ce easte, c@ a]i venit 7. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „V@zind 20, 37
am v@zut necazul norodului Mieu ^n Eghipt,
ast@zi cur$nd?”
}i strigarea lor am auzit de la cei ce-i silesc
19. Iar@ eale au zis: „Un om eghiptean
pre ei la lucru, c@ }tiu durearea lor.
ne-au ap@rat pre noi de p@stori }i ne-au
8. {i M-am pogor$t s@-i sco] pre ei din m$na
scos ap@ }i au ad@pat oile noastre”.
eghipteanilor }i s@-i sco] pre ei din p@m$ntul
20. Iar@ el au zis featelor sale: „{i unde
acela }i s@-i bag pre ei ^n p@m$nt bun }i mult,
easte acela? Pentru ce a]i l@sat pre om
^n p@m$nt care curge lapte }i miiare, ^n
a}ea? Chema]i-l pre el s@ m@n$nce p$ine!”
p@m$ntul hananeilor }i al heteilor }i al
* Jos 21. {i s-au a}ezat Moisi la omul acela,* }i
amoreilor }i al ferezeilor }i al ghergheseilor
18, 2 au dat pre Sepfora, fata sa, lui Moisi mu- }i al eveilor }i al ievuseilor.
iare. 9. {i acum, iat@, strigarea fiilor lui Israil
22. {i, lu$nd ^n p$ntece muiarea, au n@s- au venit la Mine, }i Eu am v@zut necazul cu
*Jos cut fiiu,* }i au numit Moisi numele lui care eghipteanii nec@jesc pre ei.
18, 3 Ghersam, zic$nd c@: „Nemearnic s$nt eu 10. {i acum, vino s@ te trimi] la Faraon,
1 Para. ^n p@m$nt str@in”. împ@ratul Eghiptului, }i s@ sco]i pre norodul
23, 15 23. {i iar@}i purcezind grea, au n@scut alt Mieu, pre fiii lui Israil, din p@m$ntul Eghip-
fiiu, }i i-au pus numele lui Eliezer, zic$nd tului”.
c@: „Dumnezeul t@t$ne-mieu ajutoriu easte 11. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: „Cine
mie }i m-au scos din m$na lui Faraon”. s$nt eu, ca s@ merg la Faraon, împ@ratul
24. {i dup@ acealea zile multe, au murit Eghiptului, }i ca s@ sco] pre fiii lui Israil din
împ@ratul Eghiptului }i au suspinat fiii lui p@m$ntul Eghiptului?”
Israil pentru lucruri, }i au strigat }i s-au 12. {i au gr@it Dumnezeu lui Moisi, zic$nd:
auzit strigarea lor la Dumnezeu de la „C@ Eu voiu fi cu tine, }i acesta va fi ]ie semn
lucruri. c@ Eu te trimi] ca s@ sco]i pre norodul Mieu
25. {i au auzit Dumnezeu suspinurile lor, din Eghipt, c@ v@ ve]i ^nchina lui Dumnezeu
}i {i-au adus aminte de leg@tura Sa, carea ^n muntele acesta”.
au f@cut cu Avraam }i cu Isaac }i cu Iacov. 13. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: „Iat@,
{i au c@utat Dumnezeu spre fiii lui Israil, eu m@ voi duce la fiii lui Israil }i voiu gr@i
}i s-au cunoscut lor. c@tr@ d$n}ii: «Dumnezeul p@rin]ilor no}tri
m-au trimis la voi». {i de m@ vor ^ntreba:
CAP 3 «Care easte numele Lui?», ce voiu zice c@tr@
Ar@t$ndu-s@ Domnul ^n rug@ lui Moisi, c$nd p@}tea ei?”
oile lui Iotor, socrului s@u, ^l trimite, }i ^mprotivindu-s@ 14. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi,
el, la fiii lui Israil, s@-i scoa]@ din m$na lui Faraon, zic$nd: „Eu s$nt Cel ce s$nt”. {i au zis:
pr@d$nd pre eghipteani. „A}ea vei zice fiilor lui Israil: «Cel ce easte
1. i Moisi p@}tea oile lui Iotor, m-au trimis la voi»”.
socru-s@u , preotului din 15. {i au zis Dumnezeu iar@ c@tr@ Moisi:
Madiam, }i au adus oile supt „A}ea vei gr@i fiilor lui Israil: «Domnul
pustie, }i au ^ntrat ^n muntele Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, Dumnezeul lui
lui Dumnezeu, Horiv. Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul
*Fapt. 2.* {i s-au ar@tat lui ^ngerul Domnului ^n lui Iacov m-au trimis la voi, acesta easte
7, 30 par@ de foc din rug@, }i au v@zut c@ rugul numele Mieu veacinic }i pomenire a
ardea cu foc }i rugul nu s@ amistuia. neamurilor neamurilor».
3. {i au zis Moisi: „Merg$nd mai aproape, 16. Deci, merg$nd, adun@ b@tr$nimea fiilor
voiu vedea aceast@ vedeare mare, c@ nu s@ a- lui Israil }i vei gr@i c@tr@ d$n}ii:
CARTEA IE{IRII CAP 3 {I 4 55

«Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri S-au sa ^n sinul s@u }i au scos m$na sa din sinul
ar@tat mie, Dumnezeul lui Avraam }i s@u }i s-au f@cut m$na lui (a) ca z@pada.
Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov, 7. {i au zis iar@}i: „Bag@ m$na ta ^n s$nul
zic$nd: ‘Cu cercetare v-am cercetat pre voi, t@u!” {i au b@gat m$na sa ^n s$nul s@u }i o
}i c$te s-au ^nt$mplat voao ^n Eghipt’. au scos din s$nul s@u, }i iar@}i s-au f@cut ^n
17. {i au zis: ‘Voiu scoate pre voi din r@utatea fa]a trupului.
eghipteanilor ^n p@m$ntul hananeilor }i a 8. „{i de nu vor creade ]ie }i nu vor asculta
heteilor }i a amoreilor }i a ferezeilor }i a de cuv$ntul semnului celui dint$iu, vor
ghergheseilor }i a eveilor }i a ievuseilor, ^n creade ]ie pentru cuv$ntul semnului celui
p@m$ntul care curge lapte }i miiare’». de al doilea.
18. {i vor asculta glasul t@u, }i vei ^ntra tu 9. {i va fi de nu vor creade ]ie pentru
}i b@tr$nimea lui Israil la Faraon, împ@ratul aceaste doao seamne, nici vor asculta de
Eghiptului, }i vei zice c@tr@ el: «Dumnezeul glasul t@u, vei luoa din apa r$ului }i vei
evreilor ne-au chemat pre noi, deci vom turna pre uscat, }i apa carea o vei luoa din
mearge cale de trei zile ^n pustie, ca s@ r$u va fi s$nge pre uscat”.
j@rtvim Dumnezeului nostru». 10. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: „Rogu-m@,
19. Iar@ Eu }tiu c@ nu va l@sa pre voi Faraon, Doamne, nu s$nt putincios (b) ca mai
împ@ratul Eghiptului, s@ mearge]i, f@r@ ^nainte de ieri, nici ca mai ^nainte de alalta-
numai cu m$n@ tare. ieri, nici ca de c$nd ai ^nceput a gr@i slugii
20. {i, ^ntinz$nd m$na Mea, voiu bate pre Tale, slab la glas }i z@bavnic la limb@ s$nt
eghipteani cu toate minunile Meale, care eu”.
voiu face ^ntru ei, }i dup@ aceasta va slobozi 11. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Cine au
pre voi. dat gur@ omului? {i cine au f@cut r@u la auz
21. {i voiu da har norodului acestuia ^na- }i surd, v@z@toriu }i orb, au nu Eu, Dumne-
*Jos intea eghipteanilor,* }i, c$nd ve]i ie}i, nu zeu?
11, 2 ve]i ie}i de}er]i. 12. {i acum mergi* }i Eu voiu de}chide gura *Mate.
22. Ci va ceare muiarea de la vecin }i de la ta }i te voiu ^nv@]a ceale ce vei gr@i”. 10, 20
cea ^mpreun@ cu sine l@cuitoare vase de 13. {i au zis Moisi: „Rogu-m@, Doamne, alea-
argint }i de aur }i ^mbr@c@minte, }i ve]i pune ge pre altul putincios, pre carele vei trimite”.
preste fiii vo}tri }i preste featele voastre }i 14. {i, m$niindu-s@ Domnul cu urgie pre
ve]i pr@da pre eghipteani”. Moisi, au zis: „Au nu, iat@, Aaron, fratele
t@u, levitul? {tiu c@ el, gr@ind, va gr@i ^n locul
CAP 4 t@u, }i, iat@, el va ie}i ^ntru ^nt$mpinarea ta
}i, v@zindu-te, s@ va bucura ^ntru sine.
Trei seamne lu$nd Moisi de la Dumnezeu, purceade
^n Eghipt cu muiarea sa, muiarea ^}i taie ^mprejur 15. {i vei gr@i c@tr@ d$nsul, }i vei pune
pruncul. Aaron ^nt$mpin@ pre fratele s@u, Moisi, }i cuvintele Meale ^n gura lui, }i Eu voiu
deodat@ s@ duc la fiii lui Israil. de}chide gura ta }i gura lui* }i voiu ^nv@]a *Jos
1. i au r@spuns Moisi }i au zis: pre voi ce s@ face]i. 7, 2
„Dar de nu vor creade mie }i 16. {i el va gr@i ^n locul t@u c@tr@ norod }i
nu vor asculta de glasul mieu, va fi gura ta, iar@ tu vei fi lui ^n ceale c@tr@
c@ vor zice c@: «Nu s-au ar@tat Dumnezeu.
]ie Dumnezeu», ce voiu zice c@tr@ ei?” 17. {i toiagul, care s-au pref@cut ^n }earpe,
2. {i au zis lui Domnul: „Ce easte ce e ^n ^l vei luoa ^n m$na ta, cu care vei face
m$na ta?” Iar@ el au zis: „Toiag”. seamnele”.
3. {i au zis: „Arunc@-l pre el pre p@m$nt!” 18. {i au mers Moisi, }i s-au ^ntors la Iotor,
{i l-au aruncat pre el pre p@m$nt }i s-au f@cut socrul s@u, }i au zis: „Mearge-voiu }i m@ voiu
}earpe, }i au fugit Moisi de d$nsul. ^ntoarce la fra]ii miei cei din Eghipt }i voiu
4. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde vedea de tr@iesc ^nc@”. {i au zis Iotor lui
m$na }i-l apuc@ de coad@”. {i, ^ntinzind Moisi: „Pas@ s@n@tos!” {i, dup@ aceale zile
m$na, l-au apucat de coad@ }i s-au f@cut multe, au murit împ@ratul Eghiptului.
toiag ^n m$na lui. 19. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi ^n Ma-
5. „Ca s@ creaz@ ]ie c@ ]i S-au ar@tat Dum- diam: „Mergi, du-te ^n Eghipt, c@ au murit
nezeul p@rin]ilor lor, Dumnzeul lui Avraam to]i cei ce c@uta sufletul t@u”.
}i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui 20. {i, lu$ndu-}i Moisi pre muiarea sa
Iacov”. }i pruncii, i-au pus pre asinii s@i }i s-au
6. {i i-au zis lui Domnul iar@}i: „Bag@ ^ntors ^n Eghipt, }i au luat Moisi toia-
m$na ta ^n sinul t@u!” {i au b@gat m$na
stric@ciunei. 10. (b) Alex.: nu s$nt b@rbat gr@itoriu,
6. (a) Bibliia cea veachie are: plin@ de bubele adec@, nu pociu bine vorbi.
56 CARTEA IE{IRII CAP 4 {I 5
gul cel de la Dumnezeu ^n m$na sa. ne-au chemat pre noi s@ meargem cale de
21. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Merg$nd trei zile ^n pustie, ca s@ jertvim Domnului
tu }i ^ntorc$ndu-te ^n Eghipt, vezi, toate Dumnezeului nostru, ca s@ nu ne ^ntimpine
seamnele care le-am dat ^n m$na ta s@ le pre noi moarte au ucidere”.
faci pre eale ^naintea lui Faraon. Iar@ Eu 4. {i le-au zis lor împ@ratul Eghiptului:
voiu ^nt@ri inima lui }i nu va slobozi noro- „Pentru ce Moisi }i Aaron ^nd@r@ptnicea}te
dul. pre norod de la lucru? Mearge]i fie}tecarele
22. {i tu vei zice lui Faraon: «Aceastea zice dintr@ voi la lucrul s@u”.
Domnul: ‘Fiiul cel ^nt$iu n@scut al Mieu, 5. {i au zis Faraon: „Iat@, acum s@ va prea
Israil’. ^nmul]i norodul acesta pre p@m$nt, deci s@
23. {i am zis ]ie: ‘Slobozi norodul Mieu, nu-i l@s@m s@ odihneasc@ de la lucruri”.
ca s@ se ^nchine Mie’. Iar@ tu ai vrut s@-l 6. {i au poruncit Faraon celor mai mari
slobozi pre el, vezi, dar@, Eu voiu ucide pre preste lucrurile norodului }i logofe]ilor,
Fiiul t@u cel ^nt$iu n@scut»”. zic$nd:
24. {i au fost pre cale unde au poposit, 7. „Mai mult s@ nu da]i paie norodului
l-au ^nt$mpinat pre d$nsul ^ngerul Domnu- pentru facerea c@r@mizilor, ca ieri }i ca
lui }i cerca s@-l omoar@ pre d$nsul. alaltaieri, ci s@ mearg@ ei s@-}i adune lor paie.
25. {i, lu$nd Sepfora o pietricea ascu]it@, 8. {i s@ fac@ c@r@mizi c$te au f@cut, }i ^n
au t@iat ^mprejur marginea trupului fiiului toate zilele s@-i sili]i, }i s@ nu ^mpu]ina]i
s@u }i au c@zut la picioarele lui, }i au zis: nimica din lucrurile lor, c@ }ed f@r@ de lucru,
„St@tut-au s$ngele t@ierii ^mprejur a fiiului pentru aceaea strig@, zic$nd: «S@ meargem
mieu”. }i s@ jertvim!»
26. {i s-au dus de la el, pentru c@ au zis: 9. S@ se ^ngreoiaze lucrurile oamenilor
„St@tut-au s$ngele t@ierii ^mprejur a fiiului acestora }i s@ grijeasc@ de acestea: iar@ s@
mieu”. nu grijeasc@ de cuvinte de}earte”.
27. {i au zis Domnul c@tr@ Aaron: „Mergi 10. {i ^i silea pre ei cei mai mari preste
^ntru ^ntimpinarea lui Moisi ^n pustie”. {i lucruri }i logofe]ii, }i gr@ia c@tr@ norod zic$nd:
s-au dus, }i s-au ^ntimpinat cu d$nsul ^n „Aceastea zice Faraon: «Mai mult nu vom da
muntele lui Dumnezeu }i s-au s@rutat am$n- voao paie».
11. Voi singuri mearge]i de v@ aduna]i voao
doi.
paie de unde ve]i afla, c@ nimica nu s@ va
28. {i au spus Moisi lui Aaron toate
^mpu]ina din lucrul vostru”.
cuvintele Domnului, care le-au trimis, }i
12. {i s-au r$sipit norodul ^n tot p@m$ntul
toate graiurile, care i-au poruncit lui.
Eghiptului s@ str$ng@ trestie ^n loc de paie.
29. {i au mers Moisi }i Aaron, }i au adunat
13. Iar@ cei mai mari preste lucruri silea pre
toat@ b@tr$nimea fiilor lui Israil.
ei, zic$nd: „S@v$r}i]i lucrurile voastre, care
30. {i au gr@it Aaron toate cuvintele aceas-
vi s@ cuvin preste zi, ca }i c$nd vi s@ da paie”.
tea, care au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi.
14. {i ispravnicii lui Faraon, cei ce era pu}i
31. {i au f@cut seamnele ^naintea noro-
mai mari, au b@tut pre logofe]ii neamului
dului.
fiilor lui Israil, zic$nd: „C@ci n-a]i s@v$r}it
32. {i au crezut norodul }i s-au bucurat,
lucrul c@r@mizilor voastre, }i ast@zi, ca }i ieri
pentru c@ au c@utat Dumnezeu spre fiii lui
}i alaltaieri”.
Israil }i pentru c@ au v@zut necazul lor, }i,
15. {i, ^ntr$nd logofe]ii fiilor lui Israil, au
plec$ndu-s@ norodul, s-au ^nchinat.
strigat c@tr@ Faraon, zic$nd: „Pentru ce faci
a}ea robilor t@i?
CAP 5 16. Paie nu s@ dau robilor t@i, }i zic noao s@
Moisi }i Aaron spun lui Faraon poruncile lui Dum- facem c@r@mizi? {i, iat@, pre slujile tale le
nezeu, care el, neb@g$ndu-le ^n sam@, mai tare bat, au, doar@, nedreptate vei face norodului
asuprea}te pre israilteani, ned$ndu-le paie; care t@u?”
auzind Moisi, s@ roag@ lui Dumnezeu pentru ei. 17. {i le-au zis lor: „F@r’de lucru }ede]i,
1. i, dup@ aceastea, au ^ntrat Moi- leane}i s$nte]i, pentru aceaea zice]i: «S@
si }i Aaron la Faraon }i au zis meargem s@ jertvim Dumnezeului nostru».
lui: „Aceastea zice Domnul 18. Acum, dar@, merg$nd lucra]i, c@ paie nu
Dumnezeul lui Israil: «Slobozi s@ vor da voao, }i tot at$tea c@r@mizi ve]i
pre norodul Mieu, ca s@ s@rbeaze ^n pustie»”. face”.
2. {i au zis Faraon: „Cine easte de a 19. {i s-au v@zut pre sine logofe]ii fiilor lui
C@ruia glas s@ ascult eu, ca s@ sloboz pre Israil ^n reale, zic$ndu-li-s@: „Nu s@ va ^mpu-
fiii lui Israil? Nu }tiu pre Domnul, }i pre ]ina din c@r@mizi ce easte r$nduit pre zi”.
Israil nu voiu slobozi”. 20. {i s-au ^ntimpinat ei cu Moisi }i
3. {i ei au zis lui: „Dumnezeul evreilor cu Aaron, carii venea ^naintea lor, c$nd
CARTEA IE{IRII CAP 6 57

ie}ea ei de la Faraon. 11. „%ntr@ }i gr@ia}te lui Faraon, ^mp@ratul


21. {i au zis lor: „Vaz@-v@ pre voi Dumne- Eghiptului, ca s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil
zeu }i s@ v@ judece, c@ a]i f@cut ur$t din p@m$ntul s@u!”
mirosul nostru ^naintea lui Faraon }i 12. {i au gr@it Moisi ^naintea Domnului,
^naintea slugilor lui, ca s@ da]i sabie ^n zic$nd: „Iat@, fiii lui Israil nu m-au ascultat
m$na lui s@ ne omoar@”. pre mine, }i cum m@ va asculta Faraon? {i
22. {i s-au ^ntors Moisi c@tr@ Domnul }i eu g$ngav s$nt”.
au zis: „Rogu-m@, Doamne, c@ci ai n@c@jit 13. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@
pre norodul acesta? {i pentru ce m-ai Aaron, }i le-au poruncit lor s@ ^ntre la
trimis pre mine? Faraon, împ@ratul Eghiptului, ca s@ scoa]@
23. C@ de c$nd am mers eu la Faraon s@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului.
gr@iesc cu numele T@u, au n@c@jit pre 14.* {i ace}tia s$nt ^ncep@torii caselor nea- *Face.
norodul acesta }i nu ai izb@vit pre norodul murilor, fiii lui Ruvin, celui ^nt$iu n@scut a 46, 9
T@u”. lui Israil: Enoh }i Falus, Asron }i Harmi. Numer.
Aceasta easte familiia lui Ruvin. 26, 5
CAP 6 15. {i* fiii lui Simeon: Iemuil }i Iamin }i 1 Paral.

Dumnezeul m$ng@ie pre israilteani prin Moisi cu Aod }i Iahin }i Saar }i Saul, cel din Finisa. 5, 1
f@g@duin]a p@m$ntului Hanaan; s@ num@r@ semin]iia Aceastea s$nt familiile fiilor lui Simeon. *1 Para.
lui Simeon, a lui Ruvin }i a lui Levi, p$n@ la Moisi. 16. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Levi, 4, 24

1. i au zis Domnul c@tr@ Moisi: dup@ familiile lor: Gherson, Caat }i Mera-
„Acum vei vedea ceale ce voi ri, }i anii vie]ii lui Levi o sut@ treizeci }i
face lui Faraon, c@ cu m$n@ }eapte.
tare va slobozi pre ei, }i cu 17. {i ace}tia s$nt* fiii lui Gherson: Lo- * 1 Para.
bra] ^nalt va scoate pre ei din p@m$ntul lui”. veni }i Semei, casele familiei lor. 6, 1
2. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi }i 18. {i fiii lui* Caat: Amvram }i Isaar, 23, 6
au zis c@tr@ d$nsul: „Eu, Domnul. Hevron }i Oziil, }i anii vie]ii lui Caat o sut@ * Nume.
3. {i m-am ar@tat lui Avraam }i lui Isaac }i treizeci de ani. 3, 19
}i lui Iacov, Dumnezeul lor fiind Eu, }i 19. {i fiii lui Merari: Mooli }i Omusi. 26, 57
numele Mieu, Domnul (a), nu l-am ar@tat Aceastea s$nt casele familiilor lui Levi dup@ 1 Para.
lor. rudeniile lor. 6, 2
4. {i am pus leg@tura Mea cu ei, ca s@ le 20. {i au luat Amvram pre Iohaved,* fata 23, 12
dau lor p@m$ntul hananeilor, p@m$ntul pre fratelui t@t$ne-s@u, }ie muiare, }i au n@scut * Sus
care s-au s@l@}luit, ^ntru care au }i l@cuit pre Aaron }i pre Moisi }i pre Mariam, sora 2, 1
pre d$nsul. lor, }i anii vie]ii lui Amvram o sut@ treizeci
5. {i Eu am auzit suspinul fiilor lui Israil, }i }eapte de ani.
cu care eghipteanii ca pre robi asupresc 21. {i fiii lui Isaar: Core }i Nafec }i Zehri.
pre ei, }i Mi-am adus aminte de f@g@duin]a 22. {i fiii lui Oziil: Misail }i Elisafan }i
voastr@. Segri.
6. Mergi }i gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: 23. Iar@ Aaron au luat }ie muiare pre
«Eu, Domnul, }i voiu scoate pre voi din Elisavet, fata lui Aminadav, sora lui
st@p$niia eghipteanilor, }i voiu scoate pre Naason, }i i-au n@scut lui pre Nadav }i pre
voi din robiia lor, }i voiu izb@vi pre voi cu Aviud }i pre Eleazar }i pre Itamar.
bra] ^nalt }i cu judecat@ mare. 24. Iar@ fiii lui Core: Asir }i Elcana }i
7. {i voiu lua pre voi norod Mie, }i voiu fi Aviasar. Aceastea s$nt na}terile lui Core.
voao Dumnezeu, }i ve]i cunoa}te c@ Eu s$nt 25. {i Eleazar, feciorul lui Aaron, au luat
Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-au scos }ie muiare din featele lui Futiil }i i-au
pre voi din st@p$nirea eghipteanilor. n@scut lui pre Finees. Aceastea s$nt
8. {i voiu b@ga pre voi ^n p@m$ntul spre ^ncep@turile familiei levi]ilor, dup@ na}terile
care am ^ntins m$na Mea s@-l dau lui lor.
Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov, }i-l voiu 26. Acesta easte Aaron }i Moisi, c@rora
da pre el voao mo}tenire, Eu, Domnul»”. le-au zis Dumnezeu s@ scoa]@ pre fiii lui
9. {i au gr@it Moisi a}ea fiilor lui Israil, Israil din p@m$ntul Eghiptului cu toate
}i ei nu au ascultat pre Moisi pentru ^mpu- averile lor.
]inarea sufletului }i pentru lucrurile ceale 27. Ace}tia s$nt cei ce gr@ia c@tr@ Fara-
greale (b). on, împ@ratul Eghiptului, }i au scos pre
10. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului
3. (a) %n jidovie, Ehova. 9. (b) Jid.: pentru n@c@jirea duhului }i pentru robiia cea grea.
58 CARTEA IE{IRII CAP 7
^nsu}i Aaron }i Moisi. sale aseamenea.
28. %n carea zi au gr@it Domnul lui Moisi 12. {i au aruncat fie}tecarele toiagul s@u,
^n p@m$ntul Eghiptului. }i s-au f@cut b@laur, }i toiagul lui Aaron au
29. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zi- ^nghi]it pre toiagele lor.
c$nd: „Eu, Domnul, gr@ia}te c@tr@ Fara- 13. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon,
on, împ@ratul Eghiptului, c$te zic Eu c@tr@ }i nu i-au ascultat pre ei, dup@ cum le-au
tine!” gr@it lor Domnul.
30. {i au zis Moisi ^naintea Domnului: 14. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „S-au
„Iat@, eu s$nt slab la graiu, }i cum m@ va ^ngreoiat inima lui Faraon, ca s@ nu sloboa-
auzi pre mine Faraon?” z@ pre norod.
15. Mergi la Faraon diminea]@, iat@, el ias@
la ap@, }i vei ie}i ^naintea lui pre ]ermurile
CAP 7 r$ului, }i toiagul care s-au f@cut }earpe s@-l
Moisi }i Aaron gr@iesc c@tr@ Faraon, toiagul ^ntorc iai ^n m$na ta.
^n }earpe }i apa, lovindu-o cu toiagul, ^n s$nge; carea 16. {i s@ zici c@tr@ el: «Domnul Dumnezeul
a}ijderea fac vr@jitorii lui Faraon cu desc$nt@rile sale, evreilor m-au trimis la tine, zic$nd: ‘Slobozi
pentru care pricin@ Faraon mai tare s@ ^nt@rea}te. pre norodul Mieu, ca s@ slujeasc@ Mie ^n
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, pustie’, }i, iat@, nu ai ascultat p$n@ acum.
zic$nd: „Iat@, Eu te-am pus 17. {i acum aceastea zice Domnul: ‘%ntru
pre tine Dumnezeu lui aceasta vei cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul,
Faraon, }i Aaron, fratele t@u, iat@, Eu bat cu toiagul cel din m$na Mea
va fi ]ie proroc. preste apa cea din r$u, }i s@ va preface ^n
*Sus 2.* {i tu vei gr@i lui toate c$te poruncesc s$nge.
4, 15 ]ie, iar@ Aaron, fratele t@u, va gr@i c@tr@ 18. {i pe}tii cei din r$u vor muri, }i s@ va
Faraon, ca s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil ^mpu]i r$ul, }i nu vor putea eghipteanii bea
din p@m$ntul s@u. ap@ din r$u’»”.
3. Iar@ Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui 19. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Zi lui
Faraon }i voiu ^nmul]i seamnele Meale }i Aaron, fratelui t@u: «Ia toiagul ^n m$na ta
minunile Meale ^n p@m$ntul Eghiptului. }i ^ntinde m$na ta preste apele Eghiptului
4. {i nu va asculta pre voi Faraon, }i voiu }i preste r$urile lor }i preste lacurile lor }i
pune m$na Mea pre Eghipt }i voiu scoate preste b@l]ile lor }i preste toat@ apa lor cea
cu putearea Mea norodul Mieu, pre fiii lui adunat@, }i s@ fie s$nge, }i s-au f@cut s$nge
Israil, din p@m$ntul Eghiptului cu izb$nd@ ^n tot p@m$ntul Eghiptului, }i ^n leamne }i
mare. ^n pietri»”.
5. {i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu 20. {i au f@cut a}ea Moisi }i Aaron dup@
s$nt Domnul, c$nd voiu ^ntinde m$na Mea cum le-au poruncit lor Domnul,* }i, r$di- *Jos
preste Eghipt }i voiu scoate pre fiii lui c$nd Aaron toiagul s@u, au lovit apa cea 17, 5
Israil din mijlocul lor”. din r$u ^naintea lui Faraon }i ^naintea Psalm
6. {i au f@cut Moisi }i Aaron dup@ cum slugilor lui, }i toat@ apa cea din r$u s-au 77, 43 [49]
le-au poruncit lor Domnul, a}ea au f@cut. mutat ^n s$nge.
7. {i Moisi era de optzeci de ani, iar@ 21. {i pe}tii din r$u au murit, }i s-au
Aaron, fratele lui, de optzeci }i trei de ani, ^mpu]it r$ul }i nu putea eghipteanii s@ bea
c$nd au gr@it c@tr@ Faraon. ap@ din r$u, }i era s$ngele ^n tot p@m$ntul
8. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Eghiptului.
Aaron, zic$nd: „{i de va zice c@tr@ voi 22.* {i au f@cut aseamenea }i vr@jitorii *Jos
Faraon, zic$nd: eghipteanilor cu fermec@turile lor, }i s-au 17, 7
9. «Da]i-ne noao semn sau minune», tu vei ^nv$rto}eat inima lui Faraon, }i nu i-au
zice lui Aaron, fratelui t@u: «Ia toiagul }i-l ascultat pre ei, dup@ cum au zis Domnul.
arunc@ pre p@m$nt ^naintea lui Faraon }i 23. {i, ^ntorc$ndu-s@ Faraon, au ^ntrat ^n
^naintea slugilor lui, }i s@ va face b@laur»”. casa sa }i n-au b@gat sam@ nici de aceasta.
10. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^naintea 24. {i au s@pat to]i eghipteanii ^mprejurul
lui Faraon }i ^naintea slugilor lui, }i au r$ului ca s@ bea ap@, }i nu putea s@ bea
f@cut a}ea precum le-au poruncit lor ap@ din r$u.
Domnul, }i au aruncat Aaron toiagul 25. {i s-au umplut }eapte zile dup@ ce au
^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui, b@tut Domnul r$ul.
}i s-au f@cut b@laur.
*2 Tim. 11.* {i au chemat Faraon pre ^n]elep]ii CAP 8
3, 8 Eghiptului }i pre vr@jitori, }i au f@cut }i A doao b@taie a Eghiptului s$nt broa}tele, pentru a
vr@jitorii eghipteanilor cu fermec@turile c@rora dep@rtare f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi
CARTEA IE{IRII CAP 8 59

norodul, dar nu face; pentru aceaea s@ adaog@ a treia, r@suflare, s-au ^ngreoiat inima lui }i nu
mu}i]ele; }i a patra, mu}tele, pentru care iar@ i-au ascultat pre ei, dup@ cum au gr@it
f@g@duia}te Faraon c@ s@ va slobozi norodul, dar@ Domnul.
nu face.
16. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Zi lui
1. i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Aaron: «%ntinde cu m$na toiagul t@u }i
„%ntr@ la Faraon }i s@ gr@ie}ti lovea}te ]@r$na p@m$ntului, }i vor fi mu}i]e
c@tr@ el: «Aceastea zice Dom- ^ntru oameni }i ^ntru dobitoace (a) }i ^n
nul: ‘Slobozi pre norodul tot p@m$ntul Eghiptului»”.
Mieu, ca s@ slujeasc@ Mie. 17. {i au ^ntins Aaron cu m$na toiagul }i
2. Iar@ de nu vei vrea s@-l slobozi, iat@, au lovit ]@r$na p@m$ntului, }i s-au f@cut
Eu bat toate hotar@le tale cu broa}te. mu}i]e ^n oameni }i ^n dobitoace }i ^n toat@
3. {i va v@rsa r$ul broa}te, }i, suindu-s@ ]@r$na p@m$ntului s-au f@cut mu}i]e, ^n tot
broa}tele, vor ^ntra ^n casele tale }i ^n p@m$ntul Eghiptului.
c@m@rile a}ternuturilor tale }i pre paturile 18. {i au vrut s@ fac@ }i vr@jitorii cu far-
tale }i ^n casele slugilor tale }i ^ntru ale mecile sale, ca s@ scoa]@ mu}i]e, }i nu au
norodului t@u, }i ^n aluaturile tale }i ^n putut, }i s-au f@cut mu}i]e ^n oameni }i ^n
cuptoarele tale. dobitoace.
4. {i preste tine }i preste slugile tale }i 19. {i au zis vr@jitorii lui Faraon: „Deage-
preste norodul t@u s@ vor sui broa}te’»”. tul lui Dumnezeu easte acesta”. {i s-au
5. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Zi lui ^nv$rto}eat inima lui Faraon, }i nu i-au
Aaron, fratelui t@u: «%ntinde cu m$na toiagul ascultat pre ei, dup@ cum au gr@it Domnul.
t@u spre r$uri }i spre lacuri }i spre b@l]i }i 20. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „M$nec@
scoate broa}te pre p@m$ntul Eghiptului»”. diminea]@ }i st@i ^naintea lui Faraon, }i,
6. {i au ^ntins Aaron m$na spre apele iat@, el va ie}i la ap@, }i vei zice c@tr@ el:
Eghiptului }i au scos broa}te, }i s-au suit «Aceastea zice Domnul: ‘Slobozi pre
broasca }i au acoperit tot p@m$ntul Eghip- norodul Mieu, ca s@-Mi slujeasc@ ^n pustie.
tului. 21. Iar@ de nu vei vrea s@ slobozi pre
*%n]el. 7.* {i au f@cut a}ea }i vr@jitorii eghip- norodul Mieu, iat@, Eu voiu trimite preste
17, 7 teanilor cu fermec@turile sale }i au scos tine }i preste slugile tale }i preste norodul
broa}te pre p@m$ntul Eghiptului. t@u }i preste c@sile voastre musc@ c$-
8. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre neasc@ }i s@ vor umplea c@sile eghip-
Aaron }i au zis: „Ruga]i-v@ pentru mine teanilor de musc@ c$neasc@ }i p@m$ntul
c@tr@ Domnul, }i s@ ia broa}tele de la mine pre care s$nt ei.
}i de la norodul mieu, }i-i voiu slobozi pre 22. {i voiu m@ri ^n zioa aceaea p@m$ntul
ei }i vor jertvi Domnului”. Ghesem, pre care norodul Mieu va sta,
9. {i au zis Moisi c@tr@ Faraon: „R$ndu- preste care nu va fi musc@ c$neasc@, ca s@
ia}te mie c$nd s@ m@ rog pentru tine }i vezi c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeu a tot
pentru slugile tale }i pentru norodul t@u, p@m$ntul.
ca s@ piarz@ broa}tele de la tine }i de la 23. {i voiu osibi ^ntr@ norodul Mieu }i
norodul t@u }i din casele voastre, }i numai ^ntr@ norodul t@u, }i m$ne va fi s@mnul
^n r$u s@ r@m$ie”. acesta pre p@m$nt’»”.
10. Iar@ el au zis: „M$ne”. Deci, au zis: 24. {i au f@cut Domnul a}ea,* }i au venit *%n]el.
„Dup@ cum ai zis ca s@ vezi, c@ nu easte musc@ c$neasc@ mul]ime ^n casele lui 16, 9
altul afar@ de Domnul. Faraon }i ^n casele slugilor lui }i ^n tot p@-
11. {i s@ vor r$dica broa}tele de la tine, m$ntul Eghiptului, }i s-au stricat p@m$ntul
}i din casele voastre }i din cur]i }i de la de musca cea c$neasc@.
slugile tale }i de la norodul t@u, }i numai 25. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre
^n r$u vor r@m$nea”. Aaron }i le-au zis: „Mearge]i }i jertvi]i
12. {i au ie}it Moisi }i Aaron de la Faraon, Domnului Dumnezeului vostru ^n p@m$ntul
}i au strigat Moisi c@tr@ Domnul, ca s@ piia- acesta”.
r@ broa}tele, dup@ cum f@g@duis@ lui Fara- 26. {i au zis Moisi: „Nu easte cu putin]@
on. a s@ face a}ea, c@ ceale ce s$nt ur$ciune
13. {i au f@cut Domnul dup@ cum au zis eghipteanilor vom s@ jertvim Domnului
Moisi, }i au murit broa}tele din case }i din Dumnezeului nostru, }i de vom jertvi ceale
cur]i }i din ]arine. ce s$nt ur$ciune eghipteanilor ^naintea lor,
14. {i le-au adunat pre eale cl@i, cl@i, }i cu pietri ne vor ucide.
s-au ^mpu]it p@m$ntul. 27. Cale de trei zile vom mearge ^n pus-
15. {i, v@zind Faraon c@ s-au f@cut
casele lui }i pre slugile lui }i ^n toat@ ]@r$na p@-
16. (a) Bibliia cea veachie are: {i pre Faraon }i pre m$ntului.
60 CARTEA IE{IRII CAP 8 {I 9
*Sus tie }i vom jertvi Dumnezeului nostru,* m$nile de spuze din cuptoriu, }i s@ preas@re
3, 18 precum au zis Domnul noao”. Moisi spre ceriu ^naintea lui Faraon }i
28. {i au zis Faraon: „Eu voiu slobozi pre ^naintea slugilor lui.
voi }i ve]i jertvi Dumnezeului vostru ^n 9. {i s@ se fac@ pulbere preste tot p@m$ntul
pustie, iar@ s@ nu v@ ^ntinde]i a mearge Eghiptului, }i vor fi pre oameni }i pre
departe, ruga]i-v@, dar@, pentru mine c@tr@ dobitoace rane, be}ici fierbin]i, }i pre oameni
Domnul”. }i pre dobitoace ^n tot p@m$ntul Eghiptului”.
29. {i au zis Moisi: „Vezi, eu voiu ie}i de 10. {i au luat spuz@ din cuptoriu ^naintea
la tine }i m@ voiu ruga c@tr@ Dumnezeu, }i lui Faraon }i o au pres@rat Moisi spre ceriu,
s@ va duce musca cea c$neasc@ de la tine }i s-au f@cut rane, be}ici fierbin]i pre oameni
}i de la slugile tale, }i de la norodul t@u, }i pre dobitoace.
m$ne, s@ nu adaogi ^nc@, o, Faraoane, a 11. {i nu au putut fermec@torii s@ stea
^n}ela, ca s@ nu slobozi norodul s@ jertveas- ^naintea lui Mosi pentru rane, c@ s-au f@cut
c@ Domnului”. rane ^n fermec@tori }i ^n tot p@m$ntul
30. {i au ie}it Moisi de la Faraon }i s-au Eghiptului.
rugat c@tr@ Dumnezeu. 12. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui
31. {i au f@cut Domnul dup@ cum au zis Faraon, }i nu i-au ascultat pre ei dup@ cum
Moisi, }i au r$dicat musca cea c$neasc@ au r$nduit domnul lui Moisi.
de la Faraon }i de la slugile lui }i de la 13. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „M$nec@
norodul lui, }i nu au r@mas nici una. diminea]@ }i st@i ^naintea lui Faraon, }i vei
32. {i }i-au ^ngreoiat Faraon inima sa ^n zice c@tr@ el: «Aceastea zice Domnul
vreamea aceasta, }i n-au vrut s@ sloboaz@ Dumnezeul evreilor: ‘Slobozi pre norodul
pre norod. Mieu, ca s@-mi slujeasc@ Mie.
14. Pentru c@ ^n vreamea aceasta Eu voiu
CAP 9 trimite toate b@t@ile Meale ^n inima ta }i
^ntr-a slugilor tale }i ^ntr-a norodului t@u, ca
A cincea pedeaps@, boala ^n dobitoace, a }easa, rane,
a }eaptea, grindin@; la carea s@ f@g@duia}te Faraon s@ vezi c@ nu easte ca mine altul ^n tot
c@ va slobozi norodul, de va ^nceta, carea nici aceasta p@m$ntul.
plinea}te. Iar@ din toate aceastea fiii lui Israil nimic 15. C@ acum voiu slobozi m$na Mea }i te
nu au p@timit. voiu bate pre tine }i pre norodul t@u cu
1. i au zis Domnul c@tr@ Moisi: moarte, }i te vei zdrobi de pre p@m$nt.
„%ntr@ la Faraon }i vei zice lui: 16.* {i pentru aceaea ai fost p@zit p$n@ acum, *Rom.
«Aceastea zice Domnul ca s@ ar@t ^ntru tine putearea Mea, }i ca s@ se 9, 17
Dumnezeul evreilor: ‘Slobozi vesteasc@ numele Mieu ^n tot p@m$ntul.
norodul Mieu, ca s@-Mi slujeasc@. 17. Au, doar@, ^nc@ vei face tu norodului
2. Iar@ de nu vei vrea s@ slobozi pre noro- Mieu ca s@ nu slobozi pre d$n}ii?
dul Mieu, ci ^nc@-l vei mai ]inea pre el, 18. Iat@, Eu voiu ploa ^n ceasul acesta m$ne
3. Iat@, m$na Domnului va fi preste dobi- piiatr@ mult@ foarte, ca carea nu au fost ^n
toacele tale ceale din c$mpuri, }i preste cai Eghipt, din zioa carea s-au f@cut p$n@ ^n zioa
}i preste asini }i preste c@mile }i preste boi aceasta.
}i preste oi, moarte mare foarte. 19. Acum, dar@, gr@bea}te s@-]i aduni dobi-
4. {i osibit@ minune voiu face Eu ^n toacele tale }i c$te ai tu ^n c$mp, pentru c@
vreamea aceaea ^ntr@ dobitoacele eghip- to]i oamenii }i dobitoacele c$te s@ vor afla
teanilor }i ^ntr@ dobitoacele fiilor lui Israil, ^n c$mp }i nu vor ^ntra ^n cas@ }i va c@dea
}i nu vor muri din toate dobitoacele fiilor preste eale piiatra vor muri’»”.
lui Israil, ce s-au zis’». 20. Cel ce s@ temea de cuv$ntul Domnului
5. {i au dat Dumnezeu soroc, zic$nd: din slugile lui Faraon }i-au adunat dobitoa-
«M$ne va face Domnul cuv$ntul acesta pre cele sale ^n case.
p@m$nt»”. 21. Iar@ cel ce nu au b@gat sam@ de cuv$ntul
6. {i au f@cut Domnul cuv$ntul acesta a Domnului au l@sat dobitoacele ^n c$mp.
doao zi, }i au murit toate dobitoacele eghip- 22. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde
teanilor. Iar@ din dobitoacele fiilor lui Israil m$na ta spre ceriu }i va fi piiatr@ preste tot
nu au murit nici unul. p@m$ntul Eghiptului }i preste oameni }i
7. {i, v@zind Faraon c@ din toate dobitoa- preste dobitoace }i preste toat@ iarba cea de
cele fiilor lui Israil nu au murit nici unul, pre p@m$nt”.
s-au ^ngreoiat inima lui Faraon }i nu au 23.* {i au ^ntins Moisi m$na spre ceriu, }i *%n]ele.
slobozit norodul. Domnul au dat tr@znete }i piiatr@, }i curgea 17 [16], 16
8. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi foc pre p@m$nt, }i au ploat Domnul piiatr@ 19, 19
}i c@tr@ Aaron, zic$nd: „Lua]i voi pline preste tot p@m$ntul Eghiptului.
CARTEA IE{IRII CAP 9 {I 10 61

24. {i au fost piiatr@, }i ^n piiatr@ ardea c$te am n@c@jit pre eghipteani }i seamnele
foc cu flac@r@, }i piiatra era mult@ foarte, Meale care le-am f@cut ^ntru ei, }i s@ cunoa}-
ca carea nu au mai fost ^n Eghipt din zioa te]i c@ Eu s$nt Domnul”.
din care s-au f@cut ^n el neam. 3. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^naintea lui
25. {i au b@tut piiatra ^n tot p@m$ntul Faraon }i au zis lui: „Aceastea zice Domnul
Eghiptului de la om p$n@ la dobitoace, }i Dumnezeul evreilor: «P$n@ c$nd nu vreai s@
toat@ iarba din c$mp o au b@tut piiatra, }i te ru}inezi de Mine? Slobozi norodul Mieu,
toate leamnele din c$mpuri le-au zdrobit ca s@ slujeasc@ Mie.
piiatra. 4.* Iar@ de nu vei vrea tu s@ slobozi pre *%n]ele.
26. Numai ^n p@m$ntul Ghesem, unde era norodul Mieu, iat@, Eu voiu aduce ^n ceasul 16, 9
fiii lui Israil, nu au fost piiatr@. acesta m$ne l@cust@ mult@ preste toate ho-
27. {i, trimi]$nd Faraon, au chemat pre tar@le tale.
Moisi }i pre Aaron, }i le-au zis lor: „P@c@- 5. {i va acoperi fa]a p@m$ntului }i nu vei
tuit-am acum, Domnul easte drept, iar@ eu putea s@ vezi p@m$ntul, }i va m$nca toat@
}i norodul mieu necredincios (a). iarba p@m$ntului, carea au r@mas, carea au
28. Ruga]i-v@, dar@, pentru mine c@tr@ l@sat voao piiatra, }i va m$nca tot lemnul ce
Domnul, }i s@ ^nceteaze a s@ mai face crea}te voao pre p@m$nt.
tunetele lui Dumnezeu }i piiatra }i focul, 6. {i s@ vor umplea casele tale }i casele
}i voiu slobozi pre voi }i mai mult nu ve]i slugilor tale }i toate casele ^n tot p@m$ntul
r@m$nea”. Eghipetului, c$te nici odinioar@ nu au v@zut
29. {i au zis Moisi lui: „Deaca voiu ie}i p@rin]ii t@i, nici str@mo}ii lor din zioa ^n
din cetate, voiu ^ntinde m$inile meale c@tr@ carea s-au f@cut pre p@m$nt, p$n@ ^n zioa
Domnul, }i tunetele vor ^nceta, }i piiatra }i aceasta»”. {i, ^ntorc$ndu-s@ Moisi, au ie}it
apa mai mult nu va fi, ca s@ cunoa}te]i c@ de la Faraon.
al Domnului easte p@m$ntul. 7. {i au zis slugile lui Faraon c@tr@ d$nsul:
30. Iar@ eu }tiu c@ }i tu }i slugile ^nc@ nu „P$n@ c$nd va fi noao aceast@ ^mpedecare?
v-a]i temut de Domnul”. Slobozi oamenii, ca s@ slujeasc@ Dumnezeu-
31. {i inul }i orzul s-au stricat, c@ orzul lui s@u, au vrei s@ }tii c@ au perit Eghiptul?”
era ^nspicat, paiu }i inul cu s@m$n]@. 8. {i au ^ntors pre Moisi }i pre Aaron la
32. Iar@ gr$ul }i ov@sul nu s-au stricat, Faraon }i au zis lor Faraon: „Mearge]i }i sluji]i
pentru c@ era t$rzie. Domnului Dumnezeului vostru, iar@ carii s$nt
33. {i au ie}it Moisi de la Faraon afar@ cei ce vor mearge?”
din cetate }i au ^ntins m$inile c@tr@ Dom- 9. {i au zis Moisi: „Cu tinerii }i cu b@tr$nii
nul, }i au ^ncetat tunetele }i piiatra }i vom mearge, cu feciorii }i cu featele }i cu
ploaia nu au mai picat pre p@m$nt. oile }i cu boii no}tri, pentru c@ easte s@rb@-
34. Iar@, v@zind Faraon c@ au ^ncetat toare Domnului Dumnezeului nostru”.
ploaia }i piiatra }i tunetele, au adaos ^nc@ 10. {i au zis Faraon c@tr@ ei: „Fie a}ea, Dom-
a p@c@tui, }i }i-au ^ngreoiat inima sa }i a nul cu voi, cum voiu slobozi pre voi, au,
slugilor sale. doar@, }i averile voastre? Vede]i c@ vicle}ug
35. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui }i a easte ^ntru voi.
slugilor lui, }i nu au slobozit pre fiii lui 11. Nu a}ea, ci s@ mearg@ b@rba]ii }i s@ sluji]i
Israil, dup@ cum au gr@it Domnul lui Moisi. lui Dumnezeu, c@ aceasta c@uta]i voi”. {i i-au
scos pre ei de la fa]a lui Faraon.
CAP 10 12. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde
m$na ta preste p@m$ntul Eghiptului }i s@ va
A opta pedeaps@, l@custele, care, dep@rt$ndu-s@, sui l@cust@ pre p@m$nt }i va m$nca toat@
^nv$rto}at fiind Faraon, nici a}ea sloboade norodul, iarba p@m$ntului }i tot rodul leamnelor care
pentru aceaea s@ adaog@ a noao, desimea ^ntunea- l-au l@sat piiatra”.
recului, pentru care las@ Faraon s@ ias@, dar@ toate 13. {i au r$dicat Moisi toiagul spre ceriu, }i
ale lor }i dobitoacele le oprea}te, }i lui Moisi i s@ Domnul au adus v$nt austru pre p@m$nt toat@
laud@ cu moarte. zioa aceaea }i toat@ noaptea, diminea]@ s-au
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, f@cut, }i v$ntul austru au adus l@cust@.
zic$nd: „%ntr@ la Faraon, c@ 14. {i o au dus pre ea preste tot p@m$ntul
Eu am ^nv$rto}eat inima lui Eghiptului, }i s-au a}ezat preste toate
}i a slugilor lui, ca pre r$nd hotar@le Eghiptului mult@ foarte, mai ^nainte
s@ vie seamnele aceastea preste ei. de d$nsa nu au fost l@cust@ ca aceasta, }i
2. Ca s@ spune]i ^n urechile fiilor vo}tri dup@ aceasta nu va fi a}ea.
}i ^ntru ale feciorilor fiilor vo}tri cu 15. {i au acoperit fa]a p@m$ntului, }i
27. (a) F@r@deleage. s-au stricat p@m$ntul, }i au m$ncat
62 CARTEA IE{IRII CAP 10 {I 11
toat@ iarba p@m$ntului }i tot rodul leam- 1. i au zis Domnul c@tr@ Moisi:
nelor care au r@mas de piiatr@. Nu au r@- „%nc@ o ran@ voiu aduce eu
mas vearde nimica ^n leamne }i ^n toat@ preste Faraon }i preste Eghipt,
iarba c$mpului, ^n tot p@m$ntul Eghiptu- }i dup@ aceaea va slobozi pre
lui. voi de aici, }i, c$nd va slobozi pre voi, v@ va
16. {i au gr@bit Faraon a chema pre Moisi sili s@ ie}i]i.
}i pre Aaron, zic$nd: „P@c@tuit-am ^naintea 2. Gr@ia}te, dar@, pre ascuns ^n urechile
Domnului Dumnezeului vostru }i ^mprotiva norodului, }i s@ cear@ fie}tecarele de la
voastr@. vecinul }i f@meaia de la vecin@-sa vase* de *Sus
17. Priimi]i, dar@, p@catul mieu ^nc@ a- argint }i de aur }i haine”. 3, 22
cum, }i v@ ruga]i c@tr@ Domnul Dumnezeul 3. {i au dat Domnul har norodului S@u Jos
vostru ca s@ ia de pre mine moartea aceas- ^naintea eghipteanilor, }i i-au ^mprumutat 12, 35
ta”. pre ei,* }i omul Moisi mare s-au f@cut foarte *Sira.
18. {i au ie}it Moisi de la Faraon }i s-au ^naintea eghipteanilor }i ^naintea lui Faraon 45, 1
rugat Domnului. }i ^naintea slugilor lui }i ^naintea a tot
19. {i au adus Domnul v$nt tare de la ma- norodului.
re, }i au r$dicat l@custele }i le-au aruncat 4. {i au zis Moisi: „Aceastea zice Domnul:
^n Marea Ro}ie, }i n-au r@mas nici o l@cus- «Pre la miiaz@noapte Eu voiu ^ntra ^n Eghipt.
t@ ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 5. {i va muri tot cel ^nt$iu n@scut ^n
20. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui p@m$ntul Eghiptului, de la cel ^nt$iu n@scut
Faraon, }i nu au slobozit pre fiii lui Israil. a lui Faraon, carele }eade pre scaonul cel
21. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde ^mp@r@tesc, p$n@ la cel ^nt$iu n@scut al
m$na ta spre ceriu }i s@ se fac@ ^ntunearec slujnicii ceii de la moar@, }i p$n@ la cel ^nt$iu
pre p@m$ntul Eghiptului, ^ntunearec care n@scut a tot dobitocul.
s@ se poat@ pip@i”. 6. {i va fi strigare mare ^n tot p@m$ntul
22. {i au ^ntins Moisi m$na spre ceriu }i Eghiptului, ca carea nu au mai fost }i ca
s-au f@cut ^ntunearec, negur@, cea]@ preste carea nu va mai fi.
tot p@m$ntul Eghiptului trei zile. 7. Iar@ la to]i fiii lui Israil nu va schil@l@i
*%n]el. 23.* {i nimenea n-au v@zut pre fratele s@u c$ne cu limba sa, de la om p$n@ la dobitoc,
17, 2 trei zile, }i nimenea nu s-au sculat din ca s@ vezi c@ cu minune S@ va m@ri Domnul
**%n]el. patul s@u trei zile.** Iar@ la to]i fiii lui Israil ^ntr@ eghipteani }i ^ntr@ Israil».
18, 1 era lumin@ ^n tot locul unde l@cuia ei. 8. {i vor striga toate slugile tale c@tr@ mine,
24. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre }i s@ vor ^nchina mie, zic$nd: «Ie}i tu }i tot
Aaron }i le-au zis lor: „Mearge]i }i jertvi]i norodul t@u, pre carele tu-l pov@]uie}ti». {i
Domnului Dumnezeului vostru numai oile, dup@ aceastea voiu ie}i”. {i au ie}it Moisi
}i boii ve]i l@sa, iar@ averile voastre mearg@ de la Faraon cu m$nie.
cu voi”. 9. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Nu va
25. {i au zis Moisi: „Ba, ci ^nc@ s@ ne dai asculta pre voi Faraon, ca ^nmul]ind s@ ^n-
noao arderi de tot }i jertve, care vom face mul]esc seamnele Meale }i minunile Meale
Domnului Dumnezeului nostru. ^n p@m$ntul Eghiptului”.
26. {i dobitoacele noastre vor mearge cu 10. Iar@ Moisi }i Aaron au f@cut toate seam-
noi, }i nu vom l@sa unghie, pentru c@ din- nele }i minunile aceastea ^n p@m$ntul Eghip-
tr-^nsele vom s@ jertvim Domnului Dum- tului ^naintea lui Faraon, iar@ Domnul au ^nv$r-
nezeului nostru, c@ noi nu }tim ce vom to}eat inima lui Faraon }i nu au vrut s@ sloboa-
jertvi Domnului Dumnezeului nostru, p$n@ z@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului.
vom mearge acolo”.
27. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui CAP 12
Faraon, }i nu au vrut s@-i sloboaz@ pre ei.
Dup@ ce s-au ar@tat }i s-au slujit r$nduiala m$nc@rii
28. {i au zis Faraon c@tr@ Moisi: „Du-te mielului, }i cu s$ngele lui ung$ndu-s@ pragurile ceale
de la mine }i-]i ia aminte s@ nu mai adaogi deasupra u}ii cas@lor, ^ngerul t@ind pre to]i cei ^nt$iu
a vedea fa]a mea, c@, ^n ce zi te vei ar@ta n@scu]i ai Eghiptului, israilteanii ies cu averile Eghip-
mie, vei muri”. tului; pentru leagea Pa}tilor }i m$ncarea azimelor, }i
29. Iar@ Moisi au zis: „Precum ai zis, nu pentru vreamea l@cuin]ii lui Israil ^n Eghipt.
m@ voiu mai ar@ta ]ie ^n fa]@”. 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi
}i c@tr@ Aaron ^n p@m$ntul
CAP 11 Eghiptului, zic$nd:
2. „Luna aceasta easte voao
S@ vestea}te moartea celor ^nt$iu n@scu]i; }i s@
poruncea}te ^mprumutarea vaselor celor de aur }i ^ncep@tur@ lunilor, cea dint$iu easte voao
de argint de la eghipteani. ^ntru lunile anului.
CARTEA IE{IRII CAP 12 63

3. Gr@ia}te c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui sele, f@r@ numai ce va tr@bui de m$ncat fie}-
Israil, zic$nd: «%n zioa a zeacea a ace}tii tec@rui suflet, aceasta numai ve]i face.
luni, s@ ia fie}tecine un miel dup@ casele 17. {i ve]i p@zi porunca aceasta, c@ ^n zioa
familiilor, fie}tecine c$te un miel de cas@. aceasta voiu scoate putearea (v) voastr@ din
4. Iar@ de vor fi mai pu]ini ^n cas@, c$t s@ p@m$ntul Eghiptului, }i ve]i ]inea zioa aceasta
nu fie de ajuns la un miel, s@ ia ^mpreun@ ^ntru neamurile voastre leage veacinic@.
cu sine pre vecinul s@u cel de aproape dup@ 18.* %ncep$nd ^n a patraspr@zeacea zi a lunii *Levi.
num@rul sufletelor, fie}tecine s@ numere }ie dint$iu, de seara, ve]i m$nca azime, p$n@ la 23, 5
c$]i ^i vor fi de ajuns la miel. zioa a doaozeci }i una a lunii, p$n@ seara. Numer.
5. Iar@ mielul s@ fie des@v$r}it, parte 19. {eapte zile dospit s@ nu s@ afle ^n casele 28, 16
b@rb@teasc@, f@r@ de prihan@, de un an s@ voastre, tot cine va m$nca dospit sufletul
fie voao, din miei }i din iezi s@ lua]i. acela s@ va piiarde dintru adunarea fiilor lui
6. {i s@-l ]ine]i p$n@ la zioa a patraspr@- Israil, fie acela ori dintr@ venitici, ori dintr@
zeace a lunii ace}tiia, }i s@-l junghie toat@ mo}teanii p@m$ntului.
mul]imea adun@rii fiilor lui Israil, c@tr@ 20. Tot ce e dospit s@ nu m$nca]i, ci ^n tot
sear@. l@ca}ul vostru s@ m$nca]i azime»”.
7. {i s@ ia din s$nge }i s@ ung@ am$ndoi 21. {i au chemat Moisi pre toat@ b@tr$ni-
st$lpii u}ii deasupra }i pragurile ^n casele mea lui Israil }i au zis c@tr@ d$n}ii: „Mear-
^n care-l vor m$nca pre el. ge]i }i v@ lua]i voao miel, dup@ familiile
8. {i s@ m$nce carnea fript@ la foc ^n voastre, }i junghiia]i pa}ti.
noaptea aceaea, }i azimele cu s@lat@ s@ le 22.* {i lua]i m@nunchiu de isop }i, ^ntin- *Evrei
m$nce. g$nd ^n s$ngele cel de l$ng@ u}e, unge]i 11, 28
9. S@ nu-l m$nca]i crud, nici fiert ^n ap@, pragul }i am$ndoi st$lpii u}ii din s$ngele
ci fript la foc, capul cu picioarele }i cu care easte l$ng@ u}e, }i voi nici unul s@ nu
m@runt@ile. ie}i]i din u}ea casii voastre p$n@ diminea]@.
10. S@ nu l@sa]i nimica dintr-^nsul pe a 23. {i va treace Domnul s@ bat@ pre
doao zi, }i os din el s@ nu zdrobi]i, ceale ce eghipteani, }i va vedea s$ngele pre prag }i
vor r@m$nea din el p$n@ a doao zi cu foc s@ pre am$ndoi st$lpii u}ii, }i va treace Domnul
le arde]i. u}ea }i nu va l@sa pre cel ce ucide s@ ^ntre
11. {i a}ea s@-l m$nca]i pre el: mijloacele ^n c@sile voastre s@ uciz@.
24. {i ve]i p@zi cuv$ntul acesta leage ]ie }i
voastre fiind ^ncinse, }i ^nc@l]@mintele
fiilor t@i p$n@ ^n veac.
voastre ^n picioarele voastre, }i toiagele
25. Iar@ dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care
voastre ^n m$inile voastre, }i s@-l m$nca]i
va da voao Domnul, precum au zis, p@zi]i
cu grab@, c@ s$nt pa}tile (a) Domnului.
slujba aceasta.
12. {i voiu treace prin p@m$ntul Eghiptului
26. {i va fi de vor zice c@tr@ voi fiii vo}tri:
^n noaptea aceasta, }i voiu omor^ pre tot
«Ce easte slujba aceasta?»
cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului,
27. Ve]i zice lor: «Jertv@ s$nt pa}tile aceas-
de la om p$n@ la dobitoc, }i asupra tuturor
tea Domnului, cum au acoperit casele fiilor
dumnezeilor eghipteanilor voiu face izb$n- lui Israil ^n p@m$ntul Eghiptului c$nd au b@tut
d@ Eu, Domnul. pre eghipteani; iar@ casele noastre le-au m$n-
13. {i va fi s$ngele semn voao pre casele tuit»”. {i plec$ndu-s@ norodul, s-au ^nchinat.
^n care ve]i fi voi, }i voiu vedea s$ngele }i 28. {i, duc$ndu-s@, au f@cut fiii lui Israil
voiu acoperi pre voi, }i nu va fi ^ntru voi dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi }i
ran@, ca s@ nu peri]i, c$nd voiu bate (b) ^n lui Aaron, a}ea au f@cut.
p@m$ntul Eghiptului. 29. {i au fost la miezul nop]ii, au b@tut Dom-
14. {i va fi voao zioa aceasta aducere- nul pre tot ^nt$iul n@scut ^n p@m$ntul Eghip-
aminte }i o ve]i ]inea s@rb@toare Domnului, tului, de la cel ^nt$iu n@scut a lui Faraon, ca-
^ntru toate neamurile voastre, leage veacini- rele }eade pre scaonul împ@r@]iei,* p$n@ la *Sus
c@ o ve]i ]inea s@rb@toare. cel ^nt$iu n@scut al roabei ceii din temni]@, }i 11, 5
15. {eapte zile azime ve]i m$nca, }i din p$n@ la tot cel ^nt$iu n@scut al dobitoacelor. %n]ele.
zioa dint$iu ve]i scoate ce easte dospit din 30. {i s-au sculat Faraon noaptea, }i slugile 18, 5
casele voastre, tot cel ce din zioa dint$iu lui }i to]i eghipteanii, }i s-au f@cut strigare
p$n@ ^n zioa a }eaptea va m$nca dospit s@ mare ^n tot p@m$ntul Eghiptului, c@ nu era
va piiarde sufletul acela din Israil. cas@ ^n carea s@ nu fie mort.
16. {i zioa dint$iu s@ va chema sf$nt@, 31. {i au chemat Faraon pre Moisi
}i zioa a }eaptea numit@ sf$nt@ va fi voao, }i pre Aaron noaptea }i au zis lor: „Scu-
tot lucrul de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^n- la]i-v@ }i ie}i]i din norodul mieu, voi
11. (a) Adec@: treacerea. 13. (b) Ceale ^nt$iu n@scute. 17. (v) Jidovea}te: Oastea voastr@.
64 CARTEA IE{IRII CAP 12 {I 13
}i fiii lui Israil mearge]i }i sluji]i Domnului 49. O leage va fi mo}teanului }i nemearni-
Dumnezeului vostru dup@ cum zice]i. cului, carele va l@cui ^ntr@ voi”.
32. {i oile }i boii vo}tri lu$nd, mearge]i }i 50. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ cum au
m@ binecuv$nta]i pre mine”. poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron, a}ea
33. {i silea eghipteanii pre norod cu grab@ au f@cut.
s@-i scoa]@ pre ei din p@m$nt, c@ zicea c@: 51. {i au fost ^n zioa aceaea, au scos Dom-
„To]i vom muri”. nul pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului
34. {i au luat norodul aluatul s@u mai ^mpreun@ cu toat@ putearea lor.
^nainte de a s@ dospi legat ^n hainele sale
de-a um@r. CAP 13
*Sus 35. Iar@ fiii lui Israil au f@cut* dup@ cum au
Poruncea}te Dumnezeu ca slobozirea din Eghipt, cu
11, 2 poruncit lor Moisi, }i au cerut de la eghip- jertvirea pa}tilor }i a acelor ^nt$iu n@scu]i, s@ o
teani vase de argint }i de aur }i haine. pomeneasc@; ie}ind Israil de acolo }i c@l@torind prin
36. {i au dat Domnul har norodului S@u pustie, aduce cu sine oasele lui Iosif }i s@ pov@]uia}te
^naintea eghipteanilor, }i i-au ^mprumutat cu st$lp de foc }i de nuor.
pre ei }i au jefuit pre eghipteani. 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
37. {i, r$dic$ndu-s@ fiii lui Israil din Rame- zic$nd:
si, au purces spre Sochot la }ease sute de 2. „*Sfin]ea}te Mie pre tot cel *Jos
mii de b@rba]i pedestri, afar@ de ceale ce ^nt$iu n@scut, carele ^nt$iu 37[34], 19
avea. de}chide p$ntecele ^ntru fiii lui Israil, de la Levi]i
38. {i amestec@tur@ mult@ s-au suit om p$n@ la dobitoc, c@ al Mieu easte”. 27, 26
^mpreun@ cu ei, }i oi }i boi }i dobitoace multe 3. {i au zis Moisi c@tr@ norod: „[ine]i Numer.
foarte. aminte zioa aceasta, ^ntru carea a]i ie}it din 8, 16
39. {i au copt aluatul, care l-au scos din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei, c@ cu Luca
Eghipt, turte de azime ^n spuz@, pentru c@ m$n@ tare v-au scos pre voi Domnul de 2, 23
nu s-au dospit, c@ i-au scos pre ei eghipteanii acolo, }i s@ nu m$nca]i dospit.
}i nu au putut s@ a}teapte, nici de m$ncare 4. C@ ast@zi ie}i]i voi ^n luna dint$iu.
nu }i-au f@cut }ie pre cale. 5. {i va fi dup@ ce te va duce Domnul Dum-
40. Iar@ l@cuirea fiilor lui Israil, carea au nezeul t@u ^n p@m$ntul hananeilor }i a
l@cuit ^n p@m$ntul Eghiptului }i ^n p@m$ntul heteilor }i a amoreilor }i a eveilor }i a
Hanaan, au fost ani patru sute }i treizeci. ievuseilor }i a ghergheseilor }i a ferezeilor,
41. {i au fost dup@ patru sute }i treizeci de precum s-au jurat p@rin]ilor t@i, s@ dea ]ie
ani, au ie}it toat@ putearea (g) Domnului din p@m$ntul care curge lapte }i miiare, vei face
p@m$ntul Eghiptului noaptea. slujba aceasta ^n luna aceasta.
42. Paz@ easte Domnului, ca s@-i scoa]@ pre 6. {eapte zile ve]i m$nca azime, iar@ a
ei din p@m$ntul Eghiptului; noaptea aceaea }eaptea zi (a) s@rb@toare Domnului.
easte paz@ Domnului, ca to]i fiii lui Israil s@ 7. Azime ve]i m$nca }eapte zile, nu s@ va
o p@zeasc@ ^ntru neamurile lor. vedea la tine dospit, nici vei avea dospit ^n
43. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ toate hotar@le tale.
Aaron: „Aceasta easte leagea pa}tilor, tot 8. {i vei spune fiiului t@u ^n zioa aceaea,
cel de neam str@in nu va m$nca din eale. zic$nd: «Pentru c@ aceasta au f@cut Domnul
44. {i pre tot robul ori cu argint cump@rat Dumnezeul mieu, c$nd am ie}it din Eghipt».
^l vei t@ia ^mprejur, }i atunci va m$nca din 9. {i va fi semn ]ie ^n m$na ta }i aducere-
eale. aminte ^naintea ochilor t@i, pentru ca s@ fie
45. Strein }i n@imit s@ nu m@n$nce din eale. leagea Domnului ^n gura ta, c@ cu m$n@ tare
46. %ntr-o cas@ s@ va m$nca (d) }i s@ nu te-au scos Domnul Dumnezeu din Eghipt.
*Nume. scoate]i din c@rnuri afar@ din cas@,* }i os s@ 10. {i s@ p@zi]i leagea aceasta ^n vremile
9, 12 nu zdrobi]i dintr-^nsul. ceale r$nduite din zile ^n zile.
Ioan 47. Toat@ adunarea fiilor lui Israil s@ fac@ 11. {i va fi dup@ ce te va duce Domnul Dum-
19, 36 aceasta. nezeul t@u ^n p@m$ntul hananeilor, precum
48. Iar@ de va veni la voi vreun nemearnic s-au jurat p@rin]ilor t@i, }i-l va da pre el ]ie.
s@ fac@ pa}ti Domnului, ^i vei t@ia ^mprejur 12.* Vei osebi pre tot n@scutul ^nt$iu, care *Jos
toat@ partea b@rb@teasc@, }i atunci va veni de}chide p$ntecele, parte b@rb@teasc@ 22, 29
s@ fac@ aceasta, }i va fi ca }i mo}teanul cel Domnului. Tot ce de}chide p$ntecele din 34, 19
de p@m$nt, tot cel net@iat ^mprejur nu va turme (b), ori ^n dobitoacele tale, c$te vor fi Iezechii.
m$nca din eale. 44, 30
41. (g) Adec@: tot norodul Domnului. 46. (d) scoate]i din c@rnuri afar@ din cas@. 6. (a) Ve]i ]inea.
Bibl. rom$n. are: ^ntr-o cas@ s@ va m$nca, nu s@ 12. (b) Turme, cirezi, ciurzi, adec@ din toate dobi-
va l@sa din c@rnuri pre diminea]@, }i s@ nu toacele.
CARTEA IE{IRII CAP 13 {I 14 65

]ie parte b@rb@teasc@, le vei sfin]i Domnului. on, }i ^i va goni dinapoi, }i M@ voiu m@ri
13. Tot ce de}chide p$ntecele asinului s@-l ^ntru Faraon }i ^ntru toat@ oastea lui, }i vor
schimbi pre oaie, iar@ de nu-l vei schimba, cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Dom-
^l vei r@scump@ra; pre tot cel ^nt$iu n@scut nul”. {i au f@cut a}ea.
al omului din fiii t@i vei r@scump@ra. 5. {i s-au f@cut }tire împ@ratului eghiptea-
14. Iar@ de te va ^ntreba feciorul t@u dup@ nilor c@ au fugit norodul, }i s-au schimbat
aceasta, zic$nd: «Ce easte aceasta?» Vei zice inima lui Faraon }i a slujitorilor lui asupra
lui c@: «Cu m$n@ tare ne-au scos pre noi Dom- norodului, }i au zis: „Ce am f@cut de am
nul din p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei. l@sat pre fiii lui Israil s@ nu slujeasc@ noao?”
15. C@ci c$nd au ^nv$rto}eat pre Faraon }i 6. Deci au ^nh@mat Faraon car@le sale }i
nu vrea s@ ne sloboaz@ pre noi, au ucis pre au luat pre tot norodul s@u cu sine.
tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului, 7. {i au luat }eas@ sute de car@ alease, }i
de la cei ^nt$iu n@scu]i a oamenilor p$n@ la toat@ c@l@rimea eghipteanilor, }i c@petenii
cei ^nt$iu n@scu]i a dobitoacelor, pentru preste to]i.
aceaea eu jertvesc Domnului toat@ partea 8. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui
b@rb@teasc@, ce de}chide p$ntecele, }i pre Faraon, ^mp@ratul Eghiptului, }i a slujitorilor
tot cel ^nt$iu n@scut a fiilor miei voiu r@s- lui, }i au gonit dinapoia fiilor lui Israil. Iar@
cump@ra. fiii lui Israil ie}ea cu m$n@ ^nalt@.
*2 Leage 16.* {i va fi semn ^n m$na ta nemi}cat 9.* {i i-au gonit eghipteanii dinapoi }i i-au *Isus
6, 8 ^naintea ochilor t@i, c@ cu m$n@ tare te-au aflat t@b@r$]i l$ng@ mare, }i toat@ c@l@rimea 24, 6
scos pre tine Domnul din Eghipt»”. }i car@le lui Faraon }i c@l@ra}ii }i oastea lui 1 Maca.
17. Iar@ dup@ ce au slobozit Faraon pre era ^n preajma }esului ^naintea Veelsepfo- 4, 9
norod, nu i-au pov@]uit pre ei Dumnezeu pre nului.
calea p@m$ntului Filistiim, c@ aproape era, 10. {i Faraon s@ apropiia }i, c@ut$nd fiii
pentru c@ au zis Dumnezeu ca: „Nu cumva lui Israil cu ochii, au v@zut, }i, iat@, eghip-
s@ par@ r@u norodului v@zind r@zboiu }i s@ teanii t@b@r@sc dinapoia lor, }i s-au temut
se ^ntoarc@ ^n Eghipt”. foarte }i au strigat fiii lui Israil c@tr@ Dom-
18. {i au ab@tut Dumnezeu pre norod de la nul.
calea cea de c@tr@ pustie, c@tr@ Marea Ro}ie. 11. {i au zis c@tr@ Moisi: „Au, doar@, nu era
Iar@ fiii lui Israil a cincea neam au ie}it din morm$nturi ^n p@m$ntul Eghiptului, ne-ai
p@m$ntul Eghiptului. scos pre noi s@ ne omori ^n pustiia aceasta,
19. {i au luat Moisi oasele lui Iosif cu sine, pentru ce ne-ai scos pre noi din Eghipt?
c@ cu jur@m$nt au jurat Iosif pre fiii lui Israil, 12. Au nu era acesta cuv$ntul care l-am gr@it
*Ie}ire zic$nd:* „Cu cercetare va cerceta pre voi c@tr@ tine ^n Eghipt, zic$nd: «Lase-ne pre noi
[Facere] Domnul, ci s@ lua]i ^mpreun@ cu voi oasele s@ slujim eghipteanilor?» C@ mai bine era
50, 24 meale de aici”. noao s@ slujim eghipteanilor, dec$t s@ murim
20. {i, purcezind fiii lui Israil din Sochot, ^n pustiia aceasta”.
au t@b@r$t ^n Otom, l$ng@ pustie. 13. {i au zis Moisi c@tr@ norod: „%ndr@zni]i,
*Nume. 21.* {i Dumnezeu ^i pov@]uia pre ei zioa cu sta]i, }i ve]i vedea m$ntuirea de la Domnul,
14, 14
st$lp de nor, ar@t$ndu-le lor calea, iar@ carea o va face noao ast@zi, c@, ^n ce chip
Neemia
9, 19 noaptea cu st$lp de foc. a]i v@zut ast@zi pre eghipteani, mai mult nu-i
1 Cor. 22. {i n-au lipsit st$lpul de nor zioa }i st$l- ve]i mai vedea pre ei ^n veaci.
10, 1 pul de foc noaptea ^naintea tot norodului. 14. Domnul va bate r@zboiu pentru voi, }i
voi ve]i fi ^n lini}te”.
15. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Ce strigi
CAP 14
c@tr@ Mine? Zi fiilor lui Israil s@ purceaze.
Gonind Faraon pre Israil }i ^n mare, fiind uscat@, ^ntr$nd 16. {i tu ia toiagul t@u }i tinde m$na ta
dup@ ei Faraon, cu to]i c@l@ra}ii }i car@le s@ ^neac@. spre mare }i o despar]i pre ea, }i s@ treac@
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, fiii lui Israil prin mijlocul m@rii pre uscat.
zic$nd: 17. {i, iat@, Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui
2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil ca s@ Faraon }i a slugilor lui }i a tuturor eghiptea-
se ^ntoarc@ }i s@ t@b@rasc@ ^n nilor, }i vor ^ntra dup@ d$n}ii, }i M@ voiu
preajma }esului ^ntr@ Magdal }i ^ntr@ mare, m@ri ^ntru Faraon }i ^ntru toat@ oastea lui,
din preajma Veelsepfonului, ^naintea lui s@ }i ^n car@le }i ^n caii lui.
t@b@r$]i l$ng@ mare. 18. {i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu
3. {i va zice Faraon norodului s@u: «Fiii s$nt Domnul, Cel ce M-am m@rit ^ntru Fa-
lui Israil, ace}tia r@t@cesc pre p@m$nt, c@ raon, }i ^n car@le }i ^n caii lui”.
i-au ^nchis pre ei pustiia». 19. {i s-au r$dicat ^ngerul lui Dumenzeu
4. {i Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Fara- carele mergea ^naintea taberii fiilor lui Israi-
66 CARTEA IE{IRII CAP 14 {I 15
il, }i au mers dinapoia lor, }i s-au r$dicat 1.* tunci au c$ntat Moisi }i fiii lui *%n]ele.
}i st$lpul cel de nor dinaintea lor }i au Israil c$ntarea aceasta lui 10, 20
st@tut dind@r@ptul lor. Dumnezeu, }i au gr@it, zic$nd:
20. {i au ^ntrat ^ntr@ tab@ra eghip- „S@ c$nt@m Domnului c@ cu
teanilor }i ^ntr@ tab@ra fiilor lui Israil, }i m@rire S-au m@rit, pre cal }i pre c@l@re] au
au st@tut, }i s-au f@cut ^ntunearec }i aruncat ^n mare.
negur@, }i au venit }i au trecut noaptea, 2.* Ajutoriu }i acoperitoriu S-au f@cut mie *Isaiia
}i nu s-au amestecat unii cu al]ii toat@ spre m$ntuire, acesta easte Dumnezeul mieu, 12, 2
noaptea. }i-L voiu m@ri pre El, Dumnezeul p@rintelui Psalm
21. {i au ^ntins Moisi m$na spre mare mieu, }i-L voiu ^n@l]a pre El. 117, 14
}i au gonit Domnul marea toat@ noaptea 3. Domnul, Cel ce sfarm@ r@zboaiele,
cu v$nt reapede de la austru, }i au uscat Domn, numele Lui.
marea }i s-au desp@r]it apa. 4. Car@le lui Faraon }i putearea lui au
*Psal. 22.* {i au ^ntrat fiii lui Israil ^n mijlocul aruncat ^n mare, pre cei ale}i c@l@re]i c@pitani
77, 16 m@rii pre uscat, }i le era lor apa p@reate i-au afundat ^n Marea Ro}ie.
113, 3 de-a dreapta }i p@reate de-a st$nga. 5. Cu marea i-au acoperit pre ei, afunda-
Evrei 23. {i i-au gonit eghipteanii }i au ^ntrat tu-s-au ^ntru ad$nc ca o piiatr@.
11, 29 dup@ d$n}ii, }i to]i caii lui Faraon }i 6. Dreapta Ta, Doamne, s-au m@rit ^ntru
car@le }i c@l@ra}ii ^n mijlocul m@rii. t@rie, m$na Ta cea dreapt@, Doamne, au sf@-
*%n]ele. 24.*Iar@ c$nd au fost ^n strajea dimi- r$mat pre vr@jma}i.
18, 15 [3] ne]ii, au c@utat Domnul asupra taberii 7. {i ^ntru mul]imea m@rirei Tale ai zdrobit
eghipteanilor ^n st$lp de foc }i de nor, }i pre cei protivnici. Trimis-ai m$niia Ta }i i-au
au turburat tab@ra eghipteanilor. m$ncat pre d$n}ii ca pre o trestie.
25. {i au ^mpiedecat osiile car@lor lor, 8. {i prin duhul m$niei Tale s-au ^mp@r]it
}i ^i ducea pre ei cu anevoie, }i au zis apa, ^nchegatu-s-au ca un p@reate apele,
eghipteanii: „S@ fugim de la fa]a lui Is- ^nchegatu-s-au }i valurile ^n mijlocul m@rii.
rail, c@ Domnul bate r@zboiu pentru ei 9. Zis-au vr@jma}ul: «Gonind voiu prinde,
asupra eghipteanilor”. ^mp@r]i-voiu pr@zi, umplea-voiu sufletul
26. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntin- mieu, ucide-voiu cu sabiia mea, st@p$ni-va
de m$na ta spre mare, }i s@ se a}eaze m$na mea».
apa la locul ei }i s@ acopere pre eghip- 10. Trimis-ai duhul T@u, acoperitu-i-au pre
teani }i car@le }i c@l@re]ii lor”. ei marea, afundatu-s-au ca plumbul ^n ap@
27. {i au ^ntins Moisi m$na spre mare, mare.
}i s-au a}ezat apa de c@tr@ zio la locul 11. Cine easte aseamenea [ie ^ntru dumne-
ei, iar@ eghipteanii fugea pre supt ap@, zei, Doamne? Cine easte aseamenea [ie? M@-
}i au ^necat Domnul pre eghipteani ^n rit ^ntru sfin]i, minunat ^ntru m@rire, f@c$nd
mijlocul m@rii. minuni.
28. {i, ^ntorc$ndu-s@ apa, au acoperit 12. %ntins-ai dreapta Ta, ^nghi]itu-i-au pre ei
car@le }i c@l@ra}ii, }i toat@ putearea lui p@m$ntul.
Faraon, carii ^ntras@ ^n mare, }i nu au 13. Pov@]uit-ai cu dreapta Ta pre norodul
r@mas nici unul dintr-^n}ii. T@u acesta, pre carele l-ai m$ntuit, chematu-
29. Iar@ fiii lui Israil au trecut pre uscat l-ai cu putearea Ta la l@ca}ul cel sf$nt al T@u.
prin mijlocul m@rii, }i le era lor apa 14. Auzit-au neamurile }i s-au m$niiat (a),
p@reate de-a dreapta }i p@reate de-a dureri au cuprins pre cei ce l@cuia ^n Filistiim.
st$nga. 15. Atunci s-au gr@bit domnii Edomului }i
30. {i au m$ntuit Domnul pre Israil ^n boiarii moaviteanilor, cuprinsu-i-au pre ei
zioa aceaea din m$na eghipteanilor, }i cutremur, topitu-s-au to]i cei ce l@cuia ^n
au v@zut fiii lui Israil pre eghipteani mor]i Hanaan.
pre l$ng@ ]ermurile m@rii. 16. S@ caz@ preste d$n}ii cutremur }i fric@,
31. {i au v@zut Israil m$na cea mare, cu m@rirea bra]ului T@u s@ se ^mpetreasc@,
carea au f@cut eghipteanilor Domnul, }i p$n@ ce va treace norodul T@u, Doamne, p$n@
s-au temut norodul de Domnul, }i au ce va treace norodul T@u acesta, pre carele
crezut lui Dumnezeu }i lui Moisi, slugii l-ai agonisit.
Lui. 17. Duc$ndu-i ^nl@untru, r@s@dea}te-i pre ei
^n muntele mo}tenirei Tale, ^n l@ca}ul T@u
CAP 15 cel gata, care l-ai f@cut, Doamne, sfin]enie,
Doamne, care au g@tit m$nile Tale.
Israilteanii, cu c$ntare mul]@mind lui Dumnezeu,
au venit ^n Mera, unde, am@r@ciunea apelor 18. Domnul, Cel ce ^mp@r@]ea}te veacurile }i
^ntorc$ndu-o ^n dulcea]@, au venit ^n Elim. 14. (a) Alex.: Auzit-au neamurile }i s-au temut, dureri.
CARTEA IE{IRII CAP 15 {I 16 67

preste veac, }i ^nc@. ta cu foame”.


19. C@ au ^ntrat calul lui Faraon cu car@le 4. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@, Eu
}i cu c@l@ra}ii ^n mare, }i au adus Domnul voiu ploua voao p$ini din ceriu, }i s@ ias@
preste ei apa m@rii, iar@ fiii lui Israil au norodul }i s@ adune c$t va fi de ajuns ^ntr-o
mers pre uscat prin mijlocul m@rii”. zi, ca s@-i cerc pre ei: oare umbla-vor ^n
20. Iar@ Mariam, proroci]a, sora lui Moisi, leagea Mea, au ba?
au luat timpana ^n m$na sa }i au ie}it toate 5. {i va fi ^n zioa a }easa s@ adune de doao
muierile dup@ ea cu timpane }i cu hore. ori mai mult dec$t aduna ^ntr-alt@ zi pre o
21. {i au ^nceput lor Mariam, zic$nd: „S@ zi”.
c$nt@m Domnului, c@ cu m@rire S-au m@rit, 6. {i au zis Moisi }i Aaron c@tr@ toat@
calul }i c@l@re]ul l-au aruncat ^n mare”. adunarea fiilor lui Israil: „Astar@ ve]i cunoa}-
22. {i au r$dicat Moisi pre fiii lui Israil te c@ Domnul v-au scos pre voi din p@m$ntul
de la Marea Ro}ie }i i-au dus pre ei ^n Eghiptului.
pustiia Sur, }i au mers trei zile ^n pustie, 7. {i diminea]@ ve]i vedea m@rirea Domnu-
}i nu au aflat ap@ s@ bea. lui, pentru c@ au auzit c$rtirea voastr@ a-
23. {i au venit ^n Mera, }i nu putea s@ bea supra lui Dumnezeu. Iar@ noi ce s$ntem, de
ap@ din Mera, c@ era amar@, pentru aceaea c$rti]i asupra noastr@?”
au numit numele locului aceluia: Am@r@- 8. {i au zis Moisi: „Va da voao Domnul
ciune. seara carne s@ m$nca]i, }i p$ine diminea]a
24. {i c$rtea norodul asupra lui Moisi, s@ v@ s@tura]i. C@ au auzit Domnul c$rtirea
zic$nd: „Ce vom bea?” voastr@, carea c$rti]i asupra noastr@, }i noi
25. Iar@ Moisi au strigat c@tr@ Domnul, }i ce s$ntem? C@ nu easte asupra noastr@
*Iudit i-au ar@tat lui Domnul un lemn,* }i l-au c$rtirea voastr@, ci asupra lui Dumnezeu”.
5, 15 b@gat ^n ap@ }i s-au ^ndulcit apa; acolo i-au 9. {i au zis Moisi lui Aaron: „Zi c@tr@ toat@
Sirah pus lui ^ndrept@ri }i judec@]i }i acolo l-au adunarea fiilor lui Israil: «Apropiia]i-v@
38, 5 cercat pre el. ^naintea lui Dumnezeu, c@ au auzit c$rtirea
26. {i au zis: „De vei auzi cu auzul glasul voastr@»”.
Domnului Dumnezeului t@u }i vei face 10. Iar@ c$nd gr@i Aaron c@tr@ toat@ aduna-
ceale pl@cute ^naintea Lui }i vei pune ^n rea fiilor lui Israil }i s@ ^ntoars@r@ ^n pustie,
urechi poruncile Lui }i vei p@zi toate m@rirea Domnului* s-au ar@tat ^n nor. *Sira.
^ndrept@rile Lui, toat@ boala carea am adus 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 45, 4
asupra eghipteanilor nu o voiu aduce 12. „Auzit-am c$rtirea fiilor lui Israil,
asupra ta, c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul gr@ia}te c@tr@ ei, zic$nd: «Seara ve]i m$nca
t@u, Cel ce te vindec@ pre tine”. carne, }i diminea]a v@ ve]i s@tura de p$ine,
*Num. 27.* {i au venit ^n Elim, }i era acolo doao- }i ve]i cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumne-
33, 9 spr@zeace izvoar@ de ap@ }i }eaptezeci de zeul vostru»”.
pomi de finic, }i au t@b@r$t acolo l$ng@ 13. {i s-au f@cut sear@, }i s-au suit pot$r-
ape. nichi, }i au acoperit tab@ra; iar@ diminea]a,
deac@ s@ r$dica soarele de primprejurul
CAP 16 taberii,
Israilteanilor ce c$rtea pentru bucate ^n pustiia Sin 14.* Iat@, pre fa]a pustiei m@runt ca colian- *Nume.
le ploao Domnul pot$rnichi }i man@ de s@turat; dru, alb ca bruma pre p@m$nt. 18 [11], 7
porunca Domnului despre culeagerea }i ]inearea 15. {i, v@zind aceasta fiii lui Israil, au zis Psalm
manei spre pomenire. unul c@tr@ altul: „Ce easte aceasta?” C@ nu 77, 28
*%n]elep. 1.* i s-au r$dicat din Elim, }i au }tiia ce easte, }i le-au zis lor Moisi:* „Aceas- %n]elep.
11, 2 venit toat@ adunarea fiilor lui ta easte p$inea carea o au dat Domnul voao 16, 20
Israil ^n pustiia Sin, carea s@ m$nca]i. Ioan
easte ^ntr@ Elim }i ^ntr@ Sina. 16. Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit 6, 31
Iar@ ^n a cinceaspr@zeace zi a lunii a doao, Domnul: «Str$nge]i dintr-^nsa fie}tecarele c$t *1 Cor.
dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghip- easte de ajuns: gomor, dup@ capete, dup@ nu- 10, 3
tului, m@rul sufletelor voastre, fie}tecarele ^m-
2. Au c$rtit toat@ adunarea fiilor lui Israil preun@ cu cei ce l@cuiesc cu voi s@ aduna]i»”.
asupra lui Moisi }i a lui Aaron. 17. {i au f@cut a}ea fiii lui Israil, }i au
3. {i au zis fiii lui Israil c@tr@ ei: „Mai adunat unul mai mult, altul mai pu]in.
bine am fi murit b@tu]i de Domnul ^n p@- 18. {i m@sur$nd gomorul,* nici celui ce *2 Cor.
m$ntul Eghiptului, c$nd }edeam la oalele avea mult nu au ^ntrecut, nici celui ce avea 8, 15
ceale cu carne }i m$ncam p$ine de ne s@- pu]in nu au lipsit, fie}tecarele c$t era de
turam, dec$t ne-a]i adus pre noi ^n pustiia ajuns la cei cu sine au adunat.
aceasta, s@ omor$]i toat@ adunarea aceas- 19. {i au zis Moisi c@tr@ ei: „Nimenea
68 CARTEA IE{IRII CAP 16 {I 17
s@ nu las@ dintru aceasta pe diminea]@”. ^n partea Finichiei.
20. {i nu au ascultat pre Moisi, ci unii au 36. Iar@ gomor era a zeacea parte din trei
l@sat dintru aceaea pe diminea]@, }i au f@cut m@suri (a).
viermi }i s-au ^mpu]it, }i s-au m$hnit Moisi
pre ei. CAP 17
21. {i aduna diminea]a, diminea]a, fie}te-
C$rtind iar@}i fiii lui Israil ^n Rafidin pentru ap@, d@
carele c$t ^i era de ajuns lui, c@, deaca ^nc@lzea Domnul ap@ din piiatr@ }i, rug$ndu-s@ Moisi ^n munte
soarele, s@ topea. cu m$nile r$dicate, biruiesc pre amaliteani.
22. {i au fost a }easea zi, au adunat ceale de i s-au r$dicat toat@ adunarea
1.
lips@ ^ndoite, c$te doao gomori unuia, }i au fiilor lui Israil din pustiia Sin
^ntrat to]i boiarii adun@rii }i au spus lui Moisi. cu taberile sale dup@ cuv$ntul
23. {i au zis Moisi c@tr@ d$n}ii: „Acesta easte Domnului, }i au t@b@r$t ^n
cuv$ntul care au gr@it Domnul: «S$mbetele Rafidin, }i norodul nu avea ap@ s@ bea.
sfinte s$nt, odihn@ Domnului m$ine; oric$te 2.* {i bl@st@ma norodul asupra lui Moisi, *Num.
ve]i vrea a coace, coace]i, }i oric$te ve]i vrea zic$nd: „D@-ne ap@ s@ bem!” {i au zis lor 20, 4
a fiiarbe, fiiarbe]i, }i tot ce va ^ntreace, l@sa]i Moisi: „Ce bl@st@ma]i asupra mea, }i ce
voao r@m@}i]a aceasta pe diminea]@»”. ispiti]i pre Domnul?”
24. {i au l@sat din aceasta p$n@ diminea]@, 3. {i au ^ns@to}eat acolo norodul de ap@,
dup@ cum au poruncit lor Moisi, }i nu s-au }i c$rtea norodul asupra lui Moisi, zic$nd:
^mpu]it, nici viermi nu s-au f@cut ^ntr-^nsa. „Pentru ce aceasta? Ne-ai scos din Eghipt
25. {i au zis lor Moisi: „M$nca]i ast@zi, c@, s@ ne omori pre noi }i pruncii no}tri }i dobi-
pentru c@ easte s$mb@t@, ast@zi, Domnului nu toacele noastre cu seatea?”
ve]i afla ^n c$mp. 4. {i au strigat Moisi c@tr@ Dumnezeu,
26. %n }ease zile ve]i aduna, iar@ zioa a }eaptea zic$nd: „Ce voiu face norodului acestuia?
e s$mb@t@, c@ nu ve]i afla ^ntr-^nsa”. %nc@ pu]in, }i m@ vor ucide cu pietri”.
27. {i au fost a }eaptea zi, au ie}it unii din 5. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Mergi
norod s@ adune, }i nu au g@sit. ^naintea norodului acestuia }i ia cu tine din
28. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „P$n@ c$nd b@tr$nii norodului,* }i toiagul cu care ai lovit *Sus
nu ve]i s@ asculta]i de poruncile Meale }i de r$ul ia-l ^n m$na ta }i mergi. 14, 21 [16]
leagea Mea? 6. Iat@, Eu voiu sta acolo mai ^nainte de
29. Vede]i c@ Domnul au dat voao s@rb@toare ce vei mearge tu la piiatr@ ^n Horiv,* }i vei *Psalm
zioa aceasta, pentru aceaea El au dat voao ^n lovi piiatra, }i va ie}i dintr-^nsa ap@, }i va 77, 15 [18]
zioa a }easa p$ine pre doao zile, }ede]i fie}te- bea norodul”. {i au f@cut Moisi a}ea ^naintea 1 Cori.
carele ^n casele voastre, nimenea s@ nu ias@ fiilor lui Israil. 10, 4
din locul s@u ^n zioa a }eaptea”. 7. {i au numit numele locului aceluia Ispit@
30. {i au ]inut s@rb@toare norodul ^n zioa a }i Bl@st@m, pentru bl@st@mul fiilor lui Israil
}eaptea. }i pentru c@ au ispitit pre Domnul, zic$nd:
31. {i au numit fiii lui Israil numele ace}tiia „De easte Domnul ^ntru noi, au ba?”
man@, }i era ca s@m$n]a coliandrului alb@, 8.* {i au venit Amalic }i b@tea pre Israil ^n *2 Leage
iar@ gustul ei ca azima cu miiare. Rafidin. 25, 17
32. {i au zis Moisi: „Acesta easte cuv$ntul 9. {i au zis Moisi lui Iisus: „Aleage ]ie Iudit
care l-au poruncit Domnul: «Umple]i gomor b@rba]i tari }i, ie}ind, st@i ^mprotiva lui 4, 12
de man@, carea s@ se ]ie ^ntru neamurile Amalic m$ne, }i, iat@, eu voiu sta pre v$rful %n]ele.
voastre, ca s@ vaz@ p$inea carea a]i m$ncat muntelui, }i toiagul lui Dumnezeu ^n m$na 11, 3
voi ^n pustie, c$nd v-au scos pre voi Domnul mea”.
din p@m$ntul Eghiptului»”. 10. {i au f@cut Iisus dup@ cum i-au zis Moisi
33. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ia un urcior lui, }i au st@tut ^mprotiva lui Amalic, iar@
de aur }i bag@ ^ntr-^nsul de-l umple cu gomor Moisi }i Aaron }i Or s-au suit pre v$rful
de man@, }i-l pune pre el ^naintea lui muntelui.
Dumnezeu, ca s@-l p@zi]i ^ntru neamurile 11. {i au fost, c$nd r$dica Moisi m$nile
voastre”. sale, biruia Israil, iar@ c$nd slobozea m$ni-
34. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, le, biruia Amalic.
}i au pus Aaron ^naintea m@rturiei spre paz@, 12. {i m$inile lui Moisi s-au ^ngreoiat,
ca s@ se ]ie. }i, lu$nd piiatr@, au pus supt el, }i }edea
*Neem. 35.* Iar@ fiii lui Israil au m$ncat man@
pre ea, }i Aaron }i Or r@z@ma m$inile lui,
9, 21 patruzeci de ani, p$n@ au venit ^n p@m$nt
unul de o parte, altul de alt@ parte, }i
Iudit l@cuit, au m$ncat man@ p$n@ au venit
au fost m$nile lui Moisi r@z@mate p$n@
[Isus Navi] 36. (a) Gomor era a zeacea parte a unei m@suri
5, 15 [12] jidove}ti, carea s@ chema ifi. Osibite s$nt aceale m@suri de ale noastre.
CARTEA IE{IRII CAP 18 69

la apusul soarelui. 11. Acum am cunoscut c@ mare e Domnul


13. {i au sf@r$mat Iisus pre Amalic }i pre preste to]i dumnezeii,* pentru c@ i-au *Sus
tot norodul lui cu ucidere de sabie. smerit pre ei”. 1, 14
14. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Scrie 12. {i au adus Iotor, socrul lui Moisi, ar- 5, 7
aceasta spre pomenire ^n carte }i spune lui deri de tot }i jertve lui Dumnezeu, }i au 10, 10
Iisus c@ cu st$ngere voiu st$nge pomenirea venit Aaron }i to]i b@tr$nii lui Israil ca s@ 14, 8
lui Amalic de supt ceriu”. m@n$nce p$ine cu socrul lui Moisi ^naintea
15. {i au zidit Moisi jertvenic Domnului }i lui Dumnezeu.
au chemat numele lui: „Domnul, sc@parea 13. {i au fost a doao zi, au }ezut Moisi s@
mea”. judece norodul, }i au st@tut tot norodul
16. C@ cu m$n@ ascuns@ s@ r@zboia}te Dom- ^naintea lui Moisi de diminea]a p$n@ seara.
nul asupra lui Amalic din neamuri ^n nea- 14. {i, v@zind Iotor toate c$te face norodu-
muri. lui, au zis: „Ce easte aceasta ce faci tu
norodului? Pentru ce }ezi tu s$ngur? {i tot
CAP 18 norodul st@ ^naintea ta de diminea]a p$n@
seara?”
Iotor, socru lui Moisi, aduce la el muiarea }i pruncii;
}i, auzind lucrurile lui Dumnezeu, dup@ ce au jertvit
15. {i au zis Moisi c@tr@ socrul s@u c@:
Domnului, au dat lui Moisi sfat bun despre r$nduirea „Au venit la mine norodul ca s@ cearce
judec@torilor. judecat@ de la Dumnezeu.
i au auzit Iotor, preotul din 16. C@ci, c$nd s@ face ^ntr@ ei price }i vin
1.
Madiam, socrul lui Moisi, toate la mine, cert pre fie}tecarele }i ^nv@] pre
c$te au f@cut Domnul lui Israil, ei poruncile lui Dumnezeu }i leagea Lui”.
norodului S@u, c@ au scos 17. {i au zis socrul lui Moisi c@tr@ d$nsul:
„Nu faci bine lucrul acesta.
Domnul pre Israil din Eghipt.
18. Cu stricare te vei strica, }i tu }i tot
2. {i au luat Iotor, socrul lui Moisi, pre
norodul acesta carele easte cu tine, greu
Sepfora, muiarea lui Moisi, c@ o au fost l@sat
easte ]ie lucrul acesta,* nu-l vei putea face *2 Leage
pre ea,
tu s$ngur. 1, 12
3. {i pre cei doi feciori a ei, numele celui
19. Acum, dar@, ascult@-m@ }i-]i dau sfat,
*Sus dint$iu Ghersam, zic$nd:* „Nemearnic am
}i va fi Dumnezeu cu tine, fii tu norodului
2, 22 fost ^n p@m$nt str@in”.
^ntru ceale ce s$nt c@tr@ Dumnezeu }i
4. {i numele celui de al doilea: Eliezer,
poart@ cuvintele lor c@tr@ Dumnezeu.
zic$nd c@: „Dumnezeul t@t$ne-mieu mi-au
20. {i le m@rturisea}te lor poruncile lui
ajutat }i m-au scos din m$na lui Faraon”.
Dumnezeu }i leagea Lui, }i le arat@ lor
5. {i au venit Iotor, socrul lui Moisi, }i c@ile pre care s@ umble }i faptele care s@
feciorii }i muiarea la Moisi ^n pustie, unde fac@.
t@b@r$s@ la muntele lui Dumnezeu. 21. {i tu aleage ]ie din tot norodul b@rba]i
6. {i spus@r@ lui Moisi, zic$nd: „Iat@, Iotor, putearnici, tem@tori de Dumnezeu, b@rba]i
socrul t@u, vine la tine, }i am$ndoi feciorii drep]i, carii ur@sc trufiia, }i ^i pune preste
t@i cu d$nsul”. d$n}ii mai mari preste mie, }i mai mari
7. {i au ie}it Moisi ^ntru ^nt$mpinarea preste sut@, }i mai mari preste cincizeci,
socru-s@u, }i s-au ^nchinat lui }i l-au s@rutat, }i mai mari preste zeace.
}i s-au s@rutat unii cu al]ii, }i i-au b@gat pre 22. {i s@ judece norodul ^n tot ceasul, iar@
d$n}ii ^n cort. lucrul cel mare s@-l aduc@ la tine, iar@
8. {i au povestit Moisi socru-s@u toate c$te judec@]ile ceale mici s@ le judece ei, }i te
au f@cut Domnul lui Faraon }i eghipteanilor vor u}ura }i-]i vor ajuta.
pentru Israil }i tot necazul ce li s-au f@cut 23. De vei face cuv$ntul acesta, te va
lor pre cale }i cum i-au scos pre ei Domnul ^nt@ri Dumnezeu }i vei putea sta, }i tot
din m$na lui Faraon }i din m$na eghiptea- norodul acesta s@ va ^ntoarce cu pace la
nilor. locul s@u”.
9. {i s-au minunat Iotor de toate bun@t@- 24. {i au scultat Moisi cuv$ntul socrului
]ile care le-au f@cut lor Domnul, c@ i-au scos s@u, }i au f@cut toate c$te i-au zis lui.
pre ei din m$na eghipteanilor }i din m$na 25. {i au ales Moisi b@rba]i putearnici din
lui Faraon. tot Israilul, }i i-au pus pre ei preste d$n}ii
10. {i au zis Iotor: „Bine e cuv$ntat Dom- mai mari preste mie, }i mai mari preste
nul, c@ i-au scos pre ei din m$na eghiptea- sut@, }i mai mari preste cincizeci, (a) }i
nilor }i din m$na lui Faraon. mai mari preste zeace.

25. (a) %n cea veachie, ^n stihul 24 }i 25 s@ afl@: }i aduc@tori ^nl@untru de c@r]i.


70 CARTEA IE{IRII CAP 19 {I 20
26. {i judeca norodul ^n tot ceasul, iar@ geta, ori dobitoc, ori om fie, nu va tr@i».
lucrul cel mare aducea la Moisi, iar@ tot lucrul Iar@ deaca s@ vor dep@rta glasurile }i tr$m-
cel u}or ^l judeca ei. bi]ele }i norul de la munte, ei s@ vor sui ^n
27. {i au slobozit Moisi pre socrul s@u }i munte”.
s-au dus ^n p@m$ntul s@u. 14. {i s-au pogor$t Moisi din munte la
norod, }i i-au sfin]it pre ei, }i }i-au sp@lat
CAP 19 hainele sale.
15. {i au zis norodului: „Fi]i gata, trei zile
%n preajma muntelui Sinai, f@c$ndu-s@ pomenirea
facerii de bine a scoaterii din Eghipt, s@ poruncea}te s@ nu v@ apropiia]i la muieri”.
norodului s@ se sfin]asc@, ca s@ se pogoar@ Domnul ^n 16. {i au fost a treia zi, c$nd s@ f@cea zio,
fulger }i ^n tunet, s@ vorbeasc@ cu Moisi ^naintea a tot s-au f@cut glasuri }i fulgere }i nori ^ntuneca]i
norodul. pre muntele Sinaii, glasul tr$mbi]ii r@suna
*Numer. 1.* ar@ ^n luna a treia dup@ ce au tare, }i s-au sp@im$ntat tot norodul cel din
33, 15 ie}it fiii lui Israil din p@m$ntul tab@r@.
Eghiptului, ^n zioa aceasta au 17. {i au scos Moisi norodul ^ntru ^ntim-
venit ^n pustiia Sina. pinarea lui Dumnezeu din tab@r@ }i au st@tut
2. {i s-au r$dicat de la Rafidin }i au venit supt munte.
^n pustiia Sina, }i au t@b@r$t acolo Israil ^n 18. Iar@ muntele Sinaii fuma tot, c@ s@
preajma muntelui. pogor$s@ Dumnezeu pre el ^n foc, }i s@ suia
*Fapt. 3.* {i Moisi s-au suit ^n muntele lui Dum- fumul ca ni}te fum din cuptoriu, }i s-au
7, 38 nezeu, }i l-au strigat pre d$nsul Dumnezeu sp@im$ntat tot norodul foarte.
din munte, zic$nd: „Aceastea vei gr@i casii 19. {i glasurile tr$mbi]ii s@ ^nt@rea foarte
lui Iacov }i vei spune fiilor lui Israil. }i mai mari s@ f@cea, }i Moisi gr@ia, iar@
*2 Leage 4.* «%n}iv@ a]i v@zut c$te am f@cut eghip- Dumnezeu r@spundea lui cu glas.
29, 2 teanilor, }i v-am luat pre voi ca pre ni}te 20. {i s-au pogor$t Domnul pre muntele
aripi de vulturi, }i v-am tras pre voi la Mine. Sinaii, pre v$rful muntelui, }i au chemat
5. {i acum, de ve]i asculta cuv$ntul Mieu Domnul pre Moisi ^n v$rful muntelui }i s-au
}i ve]i p@zi leagea Mea, ve]i fi Mie norod ales suit Moisi.
*Psal. din toate neamurile,* c@ al Mieu easte tot 21. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi, zi-
23, 1 p@m$ntul. c$nd: „Pogoar@-te }i m@rturisea}te noro-
*1 Petr. 6.* {i voi ve]i fi Mie ^mp@r@]ie, sfin]enie }i dului ca nu cumva s@ se apropie c@tr@
2, 9 neam sf$nt». Aceaste cuvinte vei gr@i fiilor Dumnezeu s@ vaz@, }i vor peri dintr-^n}ii
lui Israil”. mul]i.
7. {i au venit Moisi, }i au chemat pre b@tr$- 22. {i preo]ii carii s@ vor apropia c@tr@
nii norodului, }i au gr@it ^naintea lor toate Domnul Dumnezeu s@ se sfin]asc@, ca nu
cuvintele aceastea care le-au poruncit lor cumva s@ se ^ntoarc@ de c@tr@ ei Domnul”.
Dumnezeu. 23. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: „Nu
8. {i au r@spuns tot norodul deodat@, }i au va putea norodul s@ se suie ^n muntele Sinaii,
zis: „Toate c$te au zis Dumnezeu vom face c@ Tu ai m@rturisit noao zic$nd: «Osibea}te
}i vom asculta”. {i au adus Moisi cuvintele muntele }i-l sfin]ea}te pre el»”.
norodului la Dumnezeu. 24. {i i-au zis lui Domnul: „Mergi, pogoar@-
9. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@, Eu te }i te suie tu }i Aaron cu tine, iar@ pre
voiu veni la tine ^n st$lp de nor, ca s@ M@ preo]i }i pre norod s@ nu-i sile}ti a s@ sui la
auz@ norodul gr@ind c@tr@ tine, }i vor creade Dumnezeu, ca nu cumva s@ piiarz@ dintru ei
]ie ^n veaci”. {i au spus Moisi cuvintele Domnul”.
norodului c@tr@ Domnul. 25. {i s-au pogor$t Moisi la norod }i au spus
10. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pogoa- lor.
r@-te de spune norodului }i-i cur@]ea}te pre
ei ast@zi }i m$ine, }i s@-}i speale hainele. CAP 20
11. {i s@ fie gata ^n zioa a treia, c@ ^n zioa a Moisi, auzind de la Domnul ceale zeace porunci, le
treia s@ va pogor^ Domnul pre muntele Sinaii vestea}te norodului }i poruncea}te s@ se fac@ oltariu
^naintea a tot norodul. de p@m$nt sau de pietri necioplite, la care s@ nu s@
12. {i vei a}eza norodul primprejur, zic$n- suie pre treapte.
*Evrei du-le: «P@zi]i-v@ s@ nu v@ sui]i ^n munte,* nici 1. i au gr@it Domnul toate cuvin-
12, 18 s@ v@ atinge]i de ceva dintru ale lui, c@ tot tele aceastea, zic$nd:
cel ce s@ va atinge de munte cu moarte va 2.* „Eu s$nt Domnul Dumnezeul *2 Leage
muri. t@u, Cel ce te-am scos din 5, 6
13. S@ nu s@ ating@ de el m$n@, c@ cu p@m$ntul Eghiptului, din casa robiei. *Psal.
pietri s@ va ucide, sau cu s@geat@ s@ va s@- 3. S@ nu aibi al]i dumnezei afar@ de Mine*. 80, 11
CARTEA IE{IRII CAP 20 {I 21 71

*Levi. 4.* S@ nu faci ]ie chip cioplit (a), nici ca s@ nu p@c@tui]i”.


26, 1 asem@narea vreunui lucru, din c$te s$nt ^n 21. {i sta norodul departe,* }i Moisi au *2 Leage
2 Leage ceriu sus, }i din c$te s$nt pre p@m$nt jos, }i ^ntrat ^n negura unde era Dumnezeu. 18, 16
4, 16 din c$te s$nt ^n ape supt p@m$nt. 22. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Aceas- Evrei
Isus Na. 5. S@ nu te ^nchini acelora, }i s@ nu sluje}ti tea vei zice casii lui Iacov }i vei spune fiilor 12, 18
24, 14 lor, c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. lui Israil: «Voi a]i v@zut c@ din ceriu am
Psalm Dumnezeu r@vnitoriu, Cel ce r@spl@tesc gr@it c@tr@ voi.
96, 7 p@catele p@rin]ilor ^n fii (b) p$n@ la al treilea, 23. S@ nu v@ face]i voao dumnezei de argint
}i p$n@ la al patra neam, celor ce M@ ur@sc }i dumnezei de aur, s@ nu v@ face]i voao
pre Mine. ace}tia.
6. {i fac mil@ p$n@ la a miia neam celor ce 24.* Jertvenic de p@m$nt s@-Mi face]i Mie, *Jos
M@ iubesc pre Mine }i p@zesc poruncile }i s@ pune]i preste d$nsul arderile ceale 27, 8
Meale. de tot ale voastre }i jertvele ceale de 38, 7
*Levi. 7.* S@ nu iai numele Domnul Dumne- m$ntuire ale voastre }i oile }i vi]eii vo}tri,
19, 12 zeului t@u ^n de}ert, c@ nu va l@sa Domnul ^n tot locul unde voiu numi numele Mieu
2 Leage nepedepsit pre cel ce va luoa numele Lui acolo, }i voiu veni la tine }i te voiu bine-
5, 11 ^n de}ert. cuv$nta.
Mateiu 8. Adu-]i aminte de zioa s$mbetii, s@ o 25.* Iar@ de vei face Mie jertvenic de *2 Leage
5, 33 sfin]e}ti pre ea. piiatr@, s@ nu-l zide}ti din pietri cioplite, 27, 5
9. {ease zile lucreaz@ }i f@ toate lucrurile pentru c@ ai pus cu]itul t@u pre eale }i s-au Isus Na.
tale. p$ng@rit. 8, 31
10. Iar@ zioa a }eaptea easte s$mb@ta Dom- 26. S@ nu te sui pre treapte la jertvenicul
nului Dumnezeului t@u, s@ nu faci ^ntru Mieu, ca s@ nu descoperi ur$ciunea ta pre
aceaea nici un lucru, nici tu, nici feciorul d$nsul».
t@u, nici fata ta, nici sluga ta, nici slujnica
ta, nici boul t@u, nici asinul t@u }i nici un CAP 21
dobitoc al t@u, nici veneticul cel ce l@cuia}te Legi de judecat@ pentru slugile ceale cump@rate }i
cu tine. slujnice, furtu}aguri, omor$re de oameni, omor$re
*Facer. 11.* C@ ^n }ease zile au f@cut Dumnezeu ceriul de p@rin]i, bl@st@m@ri de p@rin]i, sfezi, as@m@nata
2, 2 }i p@m$ntul }i marea, }i toate c$te s$nt pedeaps@ }i pentru boul ^mpung@toriu.
^ntr-^nsele, }i ^n zioa a }eaptea au odihnit, 1.* i aceastea-s ^ndrept@rile care *2 Leage
pentru aceaea bine au cuv$ntat Dumnezeu le vei pune ^naintea lor. 15, 12
zioa a }eaptea }i o au sfin]it pre ea. 2. De vei cump@ra rob evreu, Ieremi.
*2 Leage 12.* Cinstea}te pre tat@l t@u }i pre mum@- }ease ani s@ slujeasc@ ]ie, iar@ 34, 14
5, 16 ta, ca s@-]i fie ]ie bine }i s@ tr@ie}ti mult pre ^n al }eaptelea an ^l vei slobozi pre el ^n
Mateiu p@m$ntul cel bun, care Domnul Dumnezeul dar.
15, 4 t@u ]i-l d@ ]ie. 3. Iar@ de va veni el singur, singur va ie}i,
*Efesea. 13.* S@ nu ucizi. iar@ de va ^ntra }i muiarea ^mpreun@ cu
6, 2 14. S@ nu preacurve}ti. d$nsul, va ie}i }i muiarea lui.
*Mate. 15.* S@ nu furi. 4. Iar@ de va da lui muiare st@p$nul }i va
5, 21 16. S@ nu m@rturise}ti str$mb asupra veci- na}te lui muiarea feciori }i feate, }i muiarea
nului t@u m@rturie mincinoas@. }i pruncii vor fi a st@p$nului s@u, numai el
*Rom. 17.* S@ nu pofte}ti muiarea deaproapelui singur va ie}i.
7, 7 t@u, s@ nu pofte}ti casa vecinului t@u, nici 5. Iar@ de va r@spunde robul, zic$nd:
13, 9 ]arina lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, «Iubesc pre domnul mieu }i muiarea mea
nici boul lui, nici asinul lui }i nici un dobitoc }i pruncii miei, nu m@ voiu duce slobod»,
al lui, nici c$te s$nt ale deaproapelui t@u”. 6. S@-l aduc@ pre el domnul lui la judecata
18. {i tot norodul vedea glasurile }i luminile lui Dumnezeu, }i atunci s@-l aduc@ pre el
}i glasul tr$mbi]ii }i muntele fum$nd, }i, la u}e }i s@-i g@ure domnul lui ureachiia cu
sp@im$nt$ndu-s@ tot norodul, au st@tut sula, }i ^i va sluji lui ^n veaci.
departe. 7. Iar@ de-}i va vinde cineva fata roab@ de
19. {i au zis c@tr@ Moisi: „Gr@ia}te tu noao, cas@, nu va ie}i, cum ies slujnicile (a).
}i s@ nu gr@iasc@ c@tr@ noi Dumnezeu, ca nu 8. Iar@ de nu va pl@cea domnului s@u }i
cumva s@ murim”. nu o au tomnit pre ea, o va slobozi pre ea,
20. {i au zis lor Moisi: „%ndr@zni]i, c@ pen- iar@ la neam str@in nu easte slobod s@ o
tru ca s@ v@ cearce pre voi au venit Dumne- v$nz@, pentru c@ o au smerit pre ea.
zeu la voi, ca s@ fie frica Lui ^ntru voi, 9. Iar@ de o va tomni pre ea feciorului s@u,
4. (a) Grece.: s@ nu faci ]ie idoli. 5. (b) Cel ce catele p@rin]ilor. 7. (a) Nu s@ va duce a}ea cum s@
pedepsesc pre fii de pre fii iau izb$nd@ pentru p@- duc roabele. S. Aug.
72 CARTEA IE{IRII CAP 21 {I 22
dup@ dreptatea featelor va face ei. omoar@, }i st@p$nul lui ^nc@ s@ moar@.
10. Iar@ de va lua lui pre alta, de hran@, }i 30. Iar@ de s@ va pune lui pre] s@ se r@scum-
de ceale ce s@ cuvin ei, }i pentru haine, }i pere, va da r@scump@rare pentru sufletul s@u
pentru petreacerea ei, s@ nu o p@gubeasc@. c$t vor ceare de la el.
11. Iar@ de nu va face ei aceaste trei, va 31. Iar@ de va ^mpunge fecior sau fat@, dup@
ie}i ^n dar f@r’ de argint. dreptatea aceasta vor face lui.
*Levi. 12.* Iar@ de va lovi cineva pre altul }i va 32. Iar@ de va ^mpunge taurul rob sau roab@,
24, 17 muri, cu moarte s@ se omoar@. treizeci de drahme de argint va da st@p$nului
13. Iar@ de nu va fi din voie, ci Dumnezeu lor, }i taurul cu pietri s@ se omoar@.
*2 Leage l-au dat ^n m$inile lui,* da-voiu ]ie loc ^n 33. De va de}chide cineva groap@ sau va s@pa
19, 2 care s@ fug@ uciga}ul. groap@ ^n piiatr@ }i nu o va acoperi, }i va
14. Iar@ de s@ va apuca ne}tine s@ omoar@ c@dea ^nl@untru acolo vi]el au asin,
pre vecinul s@u cu vicle}ug }i va fugi la 34. St@p$nul groapei va pl@ti, argint va da
jertvenic, de la jertvenicul Mieu s@-l iai s@-l st@p$nului lor, iar@ st$rvul a lui va fi.
omori. 35. Iar@ de va ^mpunge taurul cuiva pre taurul
15. Cel ce bate pre tat@-s@u sau pre mu- vecinului }i va muri, vor vinde taurul cel viu
m@-sa, cu moarte s@ se omoar@. }i vor ^mp@r]i argintul lui, }i taurul cel mort
*Levi]. 16.* Cel ce va gr@i de r@u pre tat@l s@u sau ^l vor ^mp@r]i.
20, 9 pre mum@-sa, cu moarte s@ se omoar@. 36. Iar@ de va fi }tiut c@ easte taurul
Pilde 17. Carele va fura pre cineva din fiii lui ^mpung@toriu mai dinainte de ieri, de alalta-
20, 20 Israil, }i cu de-a sila ^l va vinde, }i s@ va afla ieri, }i vor fi m@rturisit st@p$nului lui, }i nu-l
Mat. ^ntru aceasta, cu moarte s@ se omoar@. va ]inea ^nchis, va pl@ti taur pentru taur, iar@
15, 4 18. Iar@ de s@ vor certa doi oameni }i va st$rvul va fi a lui.
Marco lovi unul pre altul cu piiatr@, au cu pumnul,
7, 10 }i nu va muri, }i va z@cea ^n pat,
19. De s@ va scula omul }i va umbla afar@ CAP 22
cu toiag, nu va fi vinovat cel ce au lovit, f@r@ Pedeaps@ pentru furti}eaguri }i paguba f@cut@, leagea
numai vreamea c$t au z@cut }i leacurile va marfii pus@, a n@imirii }i a ^mpreun@rii de s$nge;
pl@ti. pedeapsa fermec@torilor, a jervitorilor idolilor; pedeapsa
20. Iar@ de va lovi ne}tine pre robul s@u, celor ce asupresc v@duvele }i pruncii cei s@raci; leagea
^mprumut@rii, a c@m@t@riei }i a arvunei }i a ascult@rii, a
sau pre roaba sa cu toiag, }i va muri de
z@ciuirilor, a p$rg@lor }i a celor ^nt$iu n@scu]i; pentru
m$inile lui, cu judecat@ s@ va judeca.
carnea cea mu}cat@ de fieri.
21. Iar@ de va tr@i o zi sau doao, nu s@ va
judeca, pentru c@ argintul al lui easte. 1. e va fura cineva vi]el sau oaie,
22. Iar@ de s@ vor sf@di doi b@rba]i }i vor }i o va junghiia sau o va vinde,
lovi pre muiarea groas@, }i va ie}i pruncul cinci vi]ei s@ pl@teasc@ pentru
ei ne^nchipuit, cu gloab@ s@ se globeasc@, vi]el* }i patru oi pentru oaie. *2 %mp@.
c$t va pofti b@rbatul muierii, }i judec@torii 2. Iar@ de va afla cineva pre fur s@p$nd }i, 12, 6
vor judeca vreadnic. b@t$ndu-l, va muri, nu s@ va omor^.
23. Iar@ de va fi pruncul ^nchipuit, va da 3. Iar@ de va face aceasta dup@ ce va r@s@ri
suflet pentru suflet. soarele, vinovat easte, pentru moarte cu
*Levi]. 24.* Ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, moarte va muri. Iar@ de nu va avea ce s@
25 [24], 20 m$n@ pentru m$n@, picior pentru picior. ^ntoarc@ pentru furti}eag, el s@ se v$nz@.
2 Leage 25. Arsur@ pentru arsur@, ran@ pentru ran@, 4. Iar@ de s@ va prinde }i s@ va afla ^n m$na
19, 21 umfl@tur@ pentru umfl@tur@. lui furti}eagul viu, de la asin p$n@ la oaie
Mat. 26. Iar@ de va lovi ne}tine ochiul robului ^ndoite s@ le pl@teasc@.
5, 38 s@u sau ochiul roabei sale, }i-l va orbi, va 5. Iar@ de va pa}te ne}tine ]arin@ sau vie }i
slobozi pre ei pentru ochiul lor. va slobozi dobitocul s@u s@ pasc@ ]arina
27. Iar@ de va zdrobi dintele robului s@u altuia, s@ pl@teasc@ din ]arina sa dup@ rodul
sau dintele roabei sale, va slobozi pre ei ei; iar@ de va pa}te toat@ ]arina, ceale mai
pentru dintele lor. bune din ]arina sa }i ceale mai bune din viia
28. Iar@ de va ^mpunge taurul b@rbat sau sa va pl@ti.
muiare }i va muri, cu pietri s@ va ucide 6. Iar@ de va ie}i foc }i va afla m@r$ciuni, }i
taurul, }i nu s@ vor m$nca c@rnurile lui, iar@ va arde cl@i sau spice sau ]arin@, le va pl@ti
domnul taurului nevinovat va fi. cel ce au aprins focul.
29. Iar@ de va fi fost vreaun taur ^m- 7. Iar@ de va da ne}tine vecinului s@u
pung@toriu mai ^nainte de ieri, de alaltaieri, argint sau unealte s@ le ]ie }i s@ vor fura
}i vor m@rturisi st@p$nului lui, }i nu-l va din casa omului, de s@ va afla furul, va pl@ti
^nchide pre d$nsul, }i va omor^ b@r- ^ndoit.
bat sau muiare, taurul cu pietri s@ se 8. Iar@ de nu s@ va afla furul, va veni
CARTEA IE{IRII CAP 22 {I 23 73

domnul casii ^naintea lui Dumnezeu (a), }i telui celui s@rac carele easte l$ng@ tine, s@
va jura cu adev@rat cum c@ el nu au f@cut nu-l sile}ti, s@ nu-i pui cam@t@ asupr@-i.
vicle}ug ^ntru toate unealtele vecinului s@u, 26.* Iar@ de vei lua z@log haina vecinului, *2 Leage
asupra toat@ str$mb@tatea gr@it@. mai ^nainte de apusul soarelui s@ o dai 24, 13
9. {i pentru vi]el, }i pentru asin, }i pentru ^nd@r@pt lui.
oaie, }i pentru hain@, }i pentru tot lucrul 27. C@ aceasta easte acoperem$ntul lui,
pierdut, de care s@ p$rea}te, de va jura, numai aceast@ hain@ are el, cu carea ^}i
^naintea lui Dumnezeu va mearge judecata acopere ru}inea sa. %n ce va dormi? De va
am$nduror, }i cel ce s@ va prinde prin striga c@tr@ Mine, voiu auzi pre el, c@
Dumnezeu va pl@ti ^ndoit vecinului s@u (b). milostiv s$nt.
10. Iar@ de va da cineva vecinului s@u asin 28. Pre dumnezei (d) s@ nu-i vorbe}ti de
sau vi]el sau oaie sau orice dobitoc s@-l r@u,* }i pre mai-marele norodului t@u s@ nu-l *Fapt.
p@zasc@, }i s@ va strica sau va muri sau s@ gr@ie}ti de r@u. 23, 5
va robi }i nimenea nu va }ti, 29. P$rga ariei (e) }i a teascului (j) s@ nu
*Face. 11.* Va jura ^naintea lui Dumnezeu (v) cum ^nt$rzii a le da.* Ceale ^nt$iu n@scute ale *Sus
31, 39 c@ el nu au f@cut vicle}ug, ca s@ aib@ parte fiilor t@i vei da Mie. 13, 5
ori ^n ce dobitoc al deaproapelui, }i a}ea 30. A}ea vei face cu vi]@lul t@u, }i cu oaia 12
va priimi (g) st@p$nul lui, }i el nu va pl@ti. ta, }i cu ^njug@toriul t@u, }eapte zile vor fi Iezechii.
12. Iar@ de s@ va fura de la el, ^l va pl@ti supt mum@-sa, iar@ ^n zioa a opta ^l vei da 44, 30
st@p$nului lui. Mie.
13. Iar@ de s@ va prinde de fiiar@, ^l va duce 31. {i b@rba]i sfin]i ve]i fi Mie,* }i carnea *Levi.
la u}e }i nu-l va pl@ti. cea rumpt@ de fiiar@ s@ nu o m$nca]i, ci 22, 8
14. Iar@ de va ceare cineva ceva de c$nelui o ve]i arunca pre ea.
aceastea de la vecin, }i s@ va strica sau va
muri sau s@ va robi, }i st@p$nul nu va fi cu CAP 23
d$nsul, ^l va pl@ti.
Legi date judec@torilor; boul }i tr@g@toriul nepriiati-
15. Iar@ de va fi st@p$nul cu d$nsul, nu-l
nului s@ se ]ie; judec@torii s@ nu ia daruri; despre a
va pl@ti, }i de va fi n@imit, s@ va socoti lui anului }i a zilii a }eaptea odihn@, }i pentru trei praznice
^n simbriia lui. mai mari; de ^ngerul pov@]uitoriu }i despre r@spl@tirea
*2 Lege 16.* Iar@ de va ^n}ela ne}tine pre fecioara celor ce vor ]inea poruncile.
22, 28 cea nelogodit@ }i s@ va culca cu ea, cu
1. @ nu priime}ti cuv$nt de}ert, s@
zeastre s@ o ^nzestreaze pre ea }ie muiare.
nu te une}ti cu cel str$mb, ca
17. Iar@ de cumva ferind s@ va feri, }i nu
s@ fii m@rturie str$mb@.
va vrea tat@l ei s@ o dea pre ea lui muiare,
2. S@ nu fii cu cei mai mul]i spre
va pl@ti el tat@lui ei argint dup@ cum easte
r@u, s@ nu te adaogi cu mul]imea a te abate
zeastrea featei fecioare.
cu cei mai mul]i, ca s@ aba]i judecata.
18. Pre fermec@tori s@ nu-i l@sa]i s@ tr@-
3. {i de cel s@rac s@ nu-]i fie mil@ la
iasc@.
judecat@.
19. Tot cel ce s@ culc@ cu dobitoc, cu moar-
4.* Iar@ de vei t$lni boul vr@jma}ului t@u *2 Lea.
te s@ se omoar@.
sau jug@toriul lui r@t@cind, s@-l ^ntorci s@-l 22, 1
*Levi. 20.* Cel ce jertvea}te dumnezeilor, cu
dai lui.
19, 4 [5] moarte s@ piiar@, f@r@ numai Domnului.
5. {i de vei vedea jug@toriul vr@jma}ului
21. {i pre cel nemearnic s@ nu-l n@c@ji]i,
t@u c@zut supt sarcina lui, s@ nu-l treci, ci
nici s@-l asupri]i, pentru c@ }i voi a]i fost
s@ o r$dici ^mpreun@ cu el.
nemearnici ^n p@m$ntul Eghiptului.
6. S@ nu aba]i judecata s@racului c$nd s@
*Zaha. 22.* La nici o v@duv@ }i la nici un s@rac s@
judec@.
7, 10 nu-i face]i r@u.
7. De tot cuv$ntul str$mb s@ te fere}ti,* *Danii.
23. Iar@ de vei asupri pre ei cu r@u, }i
pre cel nevinovat }i pre cel drept s@ nu-l 13, 53
strig$nd ei s@ vor pl$nge c@tr@ Mine, cu
omori, }i s@ nu ^ndreptezi pre cel necurat [Levi]i]
auzul voiu auzi glasul lor.
pentru daruri. 19, 15
24. {i M@ voiu aprinde cu m$nie }i voiu
8.* {i daruri s@ nu iai, c@ darurile orbesc *2 Lea.
omor^ pre voi cu sabiia, }i vor fi muierile
ochii celor ce v@d }i stric@ cuvintele ceale 16, 19
voastre v@duve }i fiii vo}tri s@raci de p@-
dreapte. Sirah
rin]i.
9. {i pre cel nemearnic s@ nu-l ^nv@- 20, 31
25. Iar@ de vei da ^mprumut argint fra-
lui]i, nici s@-l nec@ji]i, c@ voi }ti]i sufle-
8. (a) Jid.: ^naintea judec@torilor. 9. (b) Jid.: tul nemearnicului,* c@ voi nemearnici *Face.
^naintea judec@torilor s@ vor judeca, }i pre carele 46, 6
vor judeca va pl@ti ^ndoit vecinului s@u. 11. (v) m$ndoi; (g) Jur@m$ntul. 28. (d) Adec@: pre judec@-
Gre.: jur@m$ntul lui Dumnezeu va fi ^ntr@ a- toriu. 29. (e) Adec@: p$rga holdelor; (j) Adec@: a viilor.
74 CARTEA IE{IRII CAP 23 {I 24
era]i ^n p@m$ntul Eghiptului. 23.* C@ va mearge ^ngerul Mieu, carele te *Jos
10. {ease ani vei s@m@na p@m$ntul t@u }i va pov@]ui pre tine, }i te va duce la amorei 33, 2
vei aduna roadele lui. }i la hetei }i la ferezei }i la hananei }i la 2 Leage
11. Iar@ ^n al }eaptelea an ^i vei face odihn@ gherghesei }i la evei }i la ievusei, }i-i voiu 7, 22 [1]
}i-l vei l@sa nelucrat, }i vor m$nca s@racii sf@r$ma pre ei (b). Isus Na.
neamului t@u, iar@ r@m@}i]ele le vor m$nca 24. S@ nu te ^nchini dumnezeilor lor, nici 24, 11
fiiar@le c$mpului: a}ea vei face cu viia ta }i s@ sluje}ti lor, s@ nu faci dup@ faptele lor,
cu maslinetul t@u. ci stric$nd (v) s@ strici capi}tile lor }i
12. %n }ease zile s@ faci lucrurile tale, iar@ zdrobind s@ zdrobe}ti st$lpii lor.
^n zioa a }eaptea vei odihni, ca s@ se 25. {i s@ sluje}ti Domnului Dumnezeului
odihneac@ boul t@u }i asinul t@u, }i ca s@ t@u, }i bine voiu cuv$nta p$inea ta }i vinul
r@sufle fiiul slujnicii tale }i nemearnicul. t@u }i apa ta, }i voiu abate sl@biciunea de
13. Toate c$te am gr@it c@tr@ voi p@zi]i-le, la voi.
}i numele dumnezeilor str@ini s@ nu le 26. Nu va fi neroditoriu, nici sterp pre
pomeni]i, nici s@ se auz@ din gura voastr@. p@m$ntul t@u, num@rul zilelor tale plinind
14. Trei vremi ale anului serba]i Mie. voiu plini.
15. S@rb@toarea azimelor face]i s@ o p@zi]i, 27. {i voiu trimite frica pova]@ ]ie, }i voiu
*Sus }eapte zile ve]i m$nca azim@,* dup@ cum ^ngrozi toate neamurile asupra c@rora
13, 3 ]-am poruncit ]ie pre vreamea lunii ceii mergi tu, }i voiu face pre to]i ^mprotivnicii
Jos dint$iu, c@ ^ntru aceaea ai ie}it din Eghipt,** t@i s@ fug@.
24, 12 s@ nu te ar@]i ^naintea Mea de}ert 28. {i voiu trimite* vespi (g) ^naintea ta, *2 Leage
**2 Leage 16. {i s@rb@toarea seacerii p$rga lucrurilor }i voiu scoate pre amorei }i pre evei }i pre 7, 20
16, 16 m$inilor tale vei face din toate care vei hananei }i pre hetei de la tine.
Sirah s@m@na ^n ]arina ta. {i s@rb@toarea s@v$r}i- 29. Nu voiu scoate pre ei ^ntr-un an, ca s@
35, 6 tului la ie}irea anului, c$nd aduni lucrurile nu s@ pustiiasc@ p@m$ntul }i s@ se ^nmul-
ceale din ]arina ta. ]asc@ asupra ta fierile p@m$ntului.
*Jos 17.* %n trei vremi ale anului s@ va ar@ta 30. Pre ^ncet voiu scoate pre ei de la tine,
24, 23 toat@ partea b@rb@teasc@ ^naintea Domnu- p$n@ te vei ^nmul]i tu }i vei mo}teni
2 Leage lui Dumnezeului t@u, c@ci, c$nd voiu scoa- p@m$ntul.
16, 16 te neamurile de la fa]a ta }i voiu l@rgi hota- 31. {i voiu pune hotar@le tale de la Marea
r@le tale, nu va pofti nimenea p@m$ntul Ro}ie p$n@ la Marea Filisteilor, }i de la
t@u. pustiiu p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului,
18. S@ nu pui pre dospit s$nge din jertva }i voiu da ^n m$inile voastre pre cei ce }ed
Mea, nici s@ doarm@ (a) gr@simea s@rb@- pre p$m$ntul acela, }i voiu scoate pre ei
toarei Meale p$n@ diminea]@. de la tine.
* Jos 19.* P$rga cea dint$iu a roadelor p@m$n- 32.* S@ nu faci cu ei, nici cu dumnezeii *Jos
34, 26 tului t@u vei aduce ^n Casa Domnului lor, leg@tur@. 34, 15
** 2 Leage Dumnezeului t@u,** s@ nu fierbi mielul ^n 33. {i s@ nu l@cuiasc@ ^n p@m$ntul t@u, 2 Leage
14, 21 laptele mumei lui. ca s@ nu te fac@ s@ p@c@tuie}ti ^mprotiva 7, 2
20. {i, iat@, Eu trimi] pre ^ngerul Mieu Mea, c@, de vei sluji dumnezeilor lor,
^naintea fea]ii tale, ca s@ te p@zasc@ pre ace}tia vor fi ]ie piiadec@»”.
cale, ca s@ te duc@ ^n p@m$ntul care l-am
g@tit ]ie. CAP 24
21. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i, }i ascult@ de
Deac@ au adus jertve Domnului }i au stropit norodul
d$nsul, }i creade lui, c@ nu va l@sa dup@ cu s$ngele leg@turii, r@m$ind ceialal]i la poalele
tine, c@ numele Mieu easte preste d$nsul. muntelui, s$ngur Moisi s-au suit ^n munte, unde au
*2 Leage 22.* De vei auzi cu auzul glasului Mieu }i r@mas cu Domnul patruzeci de zile.
7, 11 vei face toate c$te voiu porunci Eu voao, }i 1. i lui Moisi au zis: „Suie-te la
vei p@zi leg@tura Mea, ve]i fi Mie norod ales Domnul, tu }i Aaron }i Nadav
din toate neamurile, c@ al Mieu easte p@- }i Aviud, }i }eaptezeci din
m$ntul, }i voi ve]i fi Mie sfin]ire ^mp@r@- b@tr$nii lui Israil, }i s@ vor
teasc@ }i neam sf$nt. Aceaste cuvinte vei ^nchina de departe Domnului.
gr@i fiilor lui Israil: «De ve]i auzi cu auzul 2. {i s@ va apropiia Moisi s$ngur la
glasul Mieu }i ve]i face toate c$te voiu zice Dumnezeu, iar@ ei nu s@ vor apropiia, }i
]ie, vr@jma} voiu fi vr@jma}ilor t@i }i ^mpro- norodul nu s@ va sui ^mpreun@ cu ei”.
tivnic ^mprotivnicilor t@i.
18. (a) S@ nu doarm@, adec@, s@ nu r@m$ie afl@: dinaintea fea]elor voastre. 28. (g) St$lpii lor,
p$n@ diminea]@. 23. (b) Jid.: stric$nd s@-i strici pre adec@, chipurile lor, idolii lor. Jid.: frica mea ca
ei, }i zdrobind. 24. (v) %n Bibliia cea veachie s@ vespile ^naintea ta.
CARTEA IE{IRII CAP 24 {I 25 75

3. {i au mers Moisi }i au spus norodului 18. {i au ^ntrat Moisi ^n mijlocul norului


toate cuvintele lui Dumnezeu }i ^ndrept@- }i s-au suit ^n munte, }i au fost acolo ^n
rile, }i au r@spuns tot norodul cu un glas, munte patruzeci de zile }i patruzeci de
zic$nd: „Toate cuvintele care le-au gr@it nop]i.
Domnul le vom face }i le vom asculta”.
4. {i au scris Moisi toate cuvintele Dom- CAP 25
nului }i, m$nec$nd Moisi de diminea]@, au S@ poruncea}te aducerea p$rg@lor }i a darurilor la
zidit jertvenic supt munte }i doaospr@zeace facerea cortului lui Dumnezeu, a sicriiului, a measii
pietri pentru ceale doaospr@zeace neamuri }i a sfea}nicului, }i a tuturor care s@ ]in de d$ns@le.
ale lui Israil. 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
5. {i au trimis pre tinerii fiilor lui Israil, zic$nd:
}i au adus arderi de tot, }i au jertvit, jirtv@ 2. „Zi fiilor lui Israil: «Str$n-
de m$ntuire Domnului Dumnezeu, vi]ei. ge]i Mie p$rg@* de la to]i (a) *Jos
6. {i, lu$nd Moisi jum@tate din s$nge, c@rora le va p@rea ^n inima lor s@ dea de 35, 5
l-au turnat ^n clondiriu, iar@ jum@tate l-au bun@voie, }i ve]i str$nge de la ei p$rga
turnat preste jertvenic. Mea.
7. {i, lu$nd Cartea Legii, au cetit la ure- 3. {i aceasta easte p$rga carea ve]i
chile norodului, }i norodul au zis: „Toate str$nge de la d$n}ii: aur }i argint }i ara-
c$te au gr@it Domnul vom face }i vom m@.
asculta”. 4. {i v$n@t }i mohor$t }i ro}u ^ndoit }i
8. {i, lu$nd Moisi s$ngele, au stropit m@tas@ r@sucit@ }i p@r de capr@.
preste norod }i au zis: „Iat@ s$ngele leg@- 5. {i piei de berbeace ro}ite }i piei vinete
turei carea au f@cut Domnul cu voi pentru }i leamne neputrede }i pietri sardii.
toate cuvintele aceastea”. 6. {i untdelemn la lumin@, t@m$ie la
9. {i s-au suit Moisi }i Aaron }i Nadav untuldelemn al ungerii }i la tocmirea t@-
}i Aviud, }i }eaptezeci din b@tr$nii lui m$iei.
Israil. 7. {i pietri de s@pat la um@rariu (b) }i la
10. {i au v@zut locul unde au st@tut Dum- haina cea p$n@ la c@lc$ie.
nezeul lui Israil, }i supt picioarele Lui ca 8. {i vei face Mie sfin]ire (v), }i M@ voiu
un lucru de c@r@mid@ de sapfir, }i ca chipul ar@ta ^ntr@ voi.
t@riei ceriului, c$nd easte s@nin. 9.* {i vei face Mie dup@ toate c$te-]i voiu *Evrei
11. {i din cei ale}i a lui Israil nu s-au ar@ta ^n munte, chipul cortului }i chipul 9, 2
desp@r]it nici unul, }i s-au ar@tat ^n locul tuturor vaselor lui, a}ea vei face.
lui Dumnezeu, }i au m$ncat }i au beut. 10. {i vei face sicriiul m@rturiei din
12. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Suie-te leamne neputrede, de doi co]i }i jum@tate
la Mine ^n munte }i st@i acolo, }i voiu da de lung, }i de un cot }i jum@tate de lat, }i
]ie table de piiatr@, leagea }i poruncile care de un cot }i jum@tate de ^nalt.
le-am scris ca s@ le dau lor leage”. 11. {i-l vei polei cu aur curat, dinl@untru,
13. {i, scul$ndu-s@ Moisi }i Iisus, cel ce }i din afar@ ^l vei polei, }i vei face lui zim]i
sta l$ng@ el, s-au suit ^n muntele lui Dum- de aur suci]i ^mprejur.
nezeu. 12. {i vei face lui patru verigi de aur }i le
14. {i b@tr$nilor au zis: „A}tepta]i ^ntru vei pune pre ceale patru cornuri ale lui,
lini}te aici, p$n@ c$nd ne vom ^ntoarce la doao verigi pre o margine, }i alte doao pre
voi, }i, iat@, Aaron }i Or cu voi, de s@ va a doao margine.
^nt$mpla cuiva judecat@, s@ mearg@ la ei”. 13. {i vei face rude de leamne neputrede,
15. {i s-au suit Moisi }i Iisus ^n munte, }i }i le vei polei cu aur curat.
au acoperit norul muntele. 14. {i vei b@ga rudele ^n verigile ceale din
16. {i s-au pogor$t m@rirea lui Dumnezeu cornurile sicriiului, ca s@ se r$dice sicriiul
pre muntele Sinaii, }i l-au acoperit pre el cu eale.
15. %n verigile sicriiului vor fi rudele
norul }ease zile, }i au chemat Domnul pre
necl@tite.
Moisi ^n zioa a }eaptea din mijlocul
16. {i vei pune ^nl@untru ^n sicriiu m@rtu-
norului.
riile care voiu da ]ie.
17. {i era chipul m@rirei Domnului ca
17. {i vei face milostivitoriu (g) de aur
focul ce arde pre v$rvul muntelui ^naintea
v@rsat curat, de doi co]i }i jum@tate de
fiilor lui Israil.

2. (a) Carii vor vrea. 7. (b) Jidov.: Efod. sf$nt. 17. (g) Grecea}te: Ilastirion era acesta loc
8. (v) Sfin]itoriu sau cas@ sf$nt@, l@ca} f@cut ^n cortul ^n care era sicriiul legii, de unde
76 CARTEA IE{IRII CAP 25 {I 26
lung }i de un cot }i jum@tate de lat. tru o fofeaz@ bumbule] }i floare; a}ea }i
18. {i vei face doi heruvimi de aur v@rsa]i, la ceale }ease fofeaze care ies din sfea}-
}i vei pune pre ei de am$ndoao laturile nic.
milostivitoriului. 34. {i ^n sfea}nic patru scafe f@cute ca
19. {i vor fi heruvimii unul de o lature }i nucile, ^n fie}tecarea fofeaz@ bumbulea]e
altul de ceaealalt@ lature a milostivi- }i florile ei.
toriului. 35. Bumbulea]ele supt ceale doao fofeaze
20. {i vei face pre ace}ti doi heruvimi de dintr-^nsul, }i bumbulea]ele supt ceale
pre am$ndoao marginile cu aripile ^ntinse patru fofeaze dintr-^nsul; a}ea }i la ceale
deasupra, umbrind cu aripile lor preste }ase fofeaze, care ies din sfea}nic, }i ^n
milostivitoriu, }i fea]ele lor una c@tr@ alta, sfea}nic patru scafe f@cute ca nucile.
c@tr@ milostivitoriu vor fi fea]ele heruvimi- 36. Scafele }i fofeazele dintr-^nsul s@ fie
lor, }i vei pune milostivitoriul preste sicriiu v@rsate tot dintr-un aur curat.
deasupra. 37. {i vei face lui }eapte candile, }i vei
21. {i ^n sicriiu vei pune m@rturiile care pune fe}tile lui, }i va lumina dintru o fa]@.
voiu da ]ie. 38. {i muc@rile lui }i ceale dedesupt ale
22. {i M@ voiu cunoa}te (d) ]ie de acolo, lui din aur curat le vei face.
}i voiu gr@i ]ie deasupra milostivitoriului 39. Toate vasele aceastea un talant de
dintr@ cei doi heruvimi, carii s$nt preste aur curat.
sicriiul m@rturiei, }i toate c$te voiu po- 40.* Vezi s@ faci toate dup@ chipul care *Evrei
runci ]ie c@tr@ fiii lui Israil. s-au ar@tat ]ie ^n munte. 8, 8 [5]
23. {i vei face mas@ de lemn neputred, de Fapte
doi co]i de lung@, }i de un cot de lat@, }i CAP 26 7, 44
de un cot }i jum@tate de ^nalt@.
Chipul sau forma cortului lui Moisi, a zeveasii, a
24. {i o vei polii cu aur curat, }i vei face sicriiului, a oltariului, a measii, a sfea}nicului, fie}te-
ei zim]i suci]i ^mprejur de aur, }i vei face care dup@ m@sura sa.
ei cunun@ de un pumn primpregiur. i cortului vei face zeace
1.
25. {i vei face zim] sucit ^mpregiur de p@retare de m@tas@ r@sucit@,
cunun@. }i cu v$n@t, }i cu mohor$t, }i
26. {i vei face patru verigi de aur, }i vei cu ro}u ^mpletit@, heruvim,
pune verigile pre patru p@r]i ale picioarelor lucru de ]esetoriu s@ le faci pre eale.
ei supt cunun@. 2. Lungul unui p@retariu de doaozeci }i
27. {i vor fi verigile teci rudelor, ca s@ opt de co]i, }i lat de patru co]i s@ fie un
r$dice cu eale masa. p@retariu, o m@sur@ va fi la toate p@reta-
28. {i vei face rudele de leamne nepu- rele (a).
trede, }i le vei polii cu aur curat, }i s@ va 3. {i cinci p@retare s@ vor ]inea unul de
r$dica cu d$nsele masa. altul, }i cealealalte cinci p@retare s@ vor
29. {i vei face blidele ei, }i c@]iile, (e) }i ]inea iar@ unul de altul.
turn@torile (j), }i p@har@le ^ntru care vei 4. {i vei face lor chiotori vinete, la mar-
turna cu eale, de aur curat le vei face pre ginea unui p@retariu de o parte la ^mpreu-
eale. nare (b), }i a}ea vei face la marginea
30. {i vei pune pre mas@ p$inile punerii p@retariului din afar@ la ^mpreunarea a
^nainte, ^naintea Mea pururea. doao.
31. {i vei face sfea}nic de aur curat, v@rsat 5. {i cincizeci de chiotori vei face la un
s@ faci sfea}nicul, fusul lui, }i fofeazele p@retariu, }i cincizeci de chiotori vei face
(dz), }i scafele, }i bumbulea]ele (z), }i de o parte a p@retariului, ca s@ se ^mpre-
florile dintr-^nsul vor fi. une cu al doilea p@retariu, cu fa]a unul
32. {ease fofeaze s@ ias@ din coaste, trei c@tr@ altul ^mprotiv@ st$nd.
fofeaze ale sfea}nicului dintr-o lature, }i 6. {i vei face cincizeci de copce de aur,
trei fofeaze ale sfea}nicului din laturea }i vei ^mpreuna p@retarele unul cu altul
ceaealalt@. cu copcele, }i va fi un cort.
33. {i trei scafe f@cute ca nucile, ^n- 7. {i vei face coperi}uri (v) de p@r aco-

vorbea Dumnezeu cu Moisi, s-au zis milostivitoriu,


lui; (z) Glon]urile sau bumbule]ii care sp$nzura
sau ^mbl$nzitoriu, dup@ cum ^ns@mneaz@ cuv$ntul
^n jos din sfea}nic.
grecesc. 22. (d) Grece.: }i M@ voiu ar@ta ]ie, adec@,
voiu face ca s@ cuno}ti, s@ }tii tu c@ Eu s$nt acolo.
29. (e) Vas ^n care s@ pune t@m$ia, ^n care s@ face 2. (a) %ntr-un chip de mari vor fi toate p@retarele.
fum mirositoriu; (j) Vas cu care torni. 31. (dz) Fo- 4. (b) Unde s@ ^mpreun@. 7. (v) Grece.: derris,
feazele sau ramurile care ies din coastele sfea}nicu- carea ^ns@mneaz@ }i piiale }i p$nz@ de p@r.
CARTEA IE{IRII CAP 26 {I 27 77

perem$nt preste cort, unspr@zeace cope- din capete cu o ^mpreunare, a}ea vei face la
ri}uri s@ le faci. am$ndoao unghiurile ^ntocma s@ fie.
8. Lungimea unui coperi} se fie de treizeci 25. {i vor fi opt st$lpi }i }easespr@zeace
de co]i, }i de patru co]i s@ fie l@]imea unui temeiuri de argint, doao temeiuri la un st$lp,
coperi}, de o m@sur@ de lungi vor fi un- }i doao temeiuri la alt st$lp, de am$ndoao
spr@zeace coperi}uri (g). capetele lui.
9. {i vei ^mpreuna cinci coperi}uri ^ntr-un 26. {i s@ faci z@voar@ din leamne neputrede,
loc, }i }ease coperi}uri ^ntr-un loc, }i vei cinci z@voar@ la un st$lp de o parte a cortului.
^ndoi coperi}ul al }easelea ^n fa]a cortului. 27. {i cinci z@voar@ de ceaealalt@ parte a
10. {i vei face cincizeci de chiotori la st$lpului cortului, }i cinci z@voar@ ^n partea
marginea unui coperi}, care va fi la mijlocul cea dind@r@pt a st$lpului cortului de c@tr@
^mpreun@rii, }i cincizeci de chiotori vei face mare.
pre marginea coperi}ului, ce s@ ^mpreun@ 28. {i z@vorul cel din mijloc prin mijlocul
cu al doilea. st$lpilor s@ se petreac@, de o parte p$n@ de
11. {i vei face cincizeci de verigi de aram@, ceaea parte.
}i vei ^mpreuna verigile din chiotori, }i vei 29. {i st$lpii s@-i feareci cu aur, }i verigile
^mpreuna coperi}urile }i vor fi unul. ^n care vei b@ga z@voar@le s@ le faci de aur, }i
12. {i vei pune dedesupt ce ^ntreace din z@voar@le s@ le poleie}ti cu aur.
coperi}urile cortului, jum@tate ce ^ntreace 30. {i vei r$dica cortul dup@ chipul* care *Sus
din coperi}uri vei acoperi ce ^ntreace din s-au ar@tat ]ie ^n munte. 25, 40
coperi}urile cortului, vei coperi dind@r@ptul 31. {i vei face acoperem$nt din v$n@t }i din
cortului. mohor$t }i din ro}u sucit }i din m@tas@
13. Un cot din acesta, un cot din acela, r@sucit@.
din ce va ^ntreace din coperi}uri, din lun- 32. Lucru ]esut s@-l faci heruvim }i s@-l pui
gimea coperi}urilor cortului va fi de aco- pre patru st$lpi neputrezi polei]i cu aur, }i
perit preste coastele cortului, de o parte }i capetele lor de aur, }i temeiurile lor patru de
de ceaealalt@ parte, ca s@ acopere. argint.
14. {i vei face acoperem$nt cortului piei 33. {i vei pune acoperem$ntul pre st$lpi; }i
de berbeace ru}ite, }i preste acesta aco- ^nl@untrul acoperem$ntului vei b@ga sicriiul
perem$nturi piei vinete pre deasupra. m@rturiei, }i acoperem$ntul va osibi voao
15. {i vei face st$lpi cortului din leamne ^ntr@ Sf$nta }i ^ntr@ Sf$nta Sfintelor.
neputrede. 34. {i cu acoperem$ntul vei acoperi sicriiul
16. De zeace co]i s@ faci un st$lp }i de un m@rturiei ^n Sf$nta Sfintelor.
cot }i jum@tate l@]imea unui st$lp. 35. {i vei pune masa din afar@ de acope-
17. Doao gardine la un st$lp st$nd una rem$nt, }i sfea}nicul ^naintea measii despre
c@tr@ alta, a}ea s@ faci la to]i st$lpii cortu- partea cortului cea de c@tr@ austru, }i masa
lui. o vei pune despre partea cortului cea de c@tr@
18. {i vei face st$lpi cortului doaozeci de miiaz@noapte.
st$lpi despre laturea cea de c@tr@ miiaz@- 36. {i vei face u}ii poal@ de acoperem$nt
noapte. v$n@t }i mohor$t }i ro}u sucit }i de m@tas@
19. {i patruzeci de temeiuri de argint s@ r@sucit@, lucru de ^mpestritoriu.
faci la cei doaozeci de st$pi, doao temeiuri 37. {i vei face acoperem$ntului cinci st$lpi
la un st$lp, de am$ndoao capetele lui, }i neputrezi; }i-i vei polii cu aur, }i c@p@t$iele
doao temeiuri la alt st$lp, de am$ndoao lor de aur, }i vei v@rsa lor cinci temeiuri de
capetele lui. aram@.
20. {i ^n partea a doao, cea de c@tr@ austru,
doaozeci de st$lpi. CAP 27
21. {i patruzeci de temeiuri ale lor de
S@ poruncea}te s@ se gate oltariul }i tinda cortului, }atra,
argint, doao temeiuri la un st$lp, de am$n- st$lpii }i oleiul pentru lumin@ri.
doao capetele lui, }i doao temeiuri la alt
1.* i s@ faci jertvenic din leamne *Jos
st$lp, de am$ndoao capetele lui.
neputrede de cinci co]i de lung, 38, 6
22. {i dind@r@ptul cortului despre partea
}i de cinci co]i de lat, cu patru
cea de c@tr@ mare vei face }ease st$lpi.
unghiuri s@ fie jertvenicul, }i de
23. {i doi st$lpi vei face la unghiurile
trei co]i ^n@l]imea lui.
cortului dind@r@pt.
2. {i vei face coarne ^n ceale patru unghiuri,
24. {i vor fi ^ntocma de jos }i ^ntru una
dintr-^nsul s@ fie coarnele, }i le vei acoperi
s@ vor ^mpreuna, }i vor fi ^ntocma
cu aram@.
8. (g) Grece.: o m@sur@ va fi celor unspr@zeace coperi- }uri, adec@, ^ntr-un chip de mari vor fi.
78 CARTEA IE{IRII CAP 27 {I 28
3. {i vei face cunun@ jertvenicului }i haine vinete }i mohor$te }i ro}ii, ca s@
acoperem$ntului lui, }i p@har@le lui }i slujeasc@ cu eale ^ntru ceale sfinte) (v).
furcu]ele lui }i vatra lui }i toate vasele lui le 20. {i tu poruncea}te fiilor lui Israil s@
vei face de aram@. aduc@ ]ie untdelemn de masline f@r@ drojdii,
4. {i s@ faci lui gr@tariu de aram@ ^n chip curat, ales, pentru candil@, ca s@ arz@ lumi-
de mreaj@, }i vei face gr@tariului patru verigi n@ totdeauna ^n cortul m@rturiei, din afar@
de aram@ ^n patru cornuri. de acoperem$ntul ce easte preste a}ez@-
5. {i le vei pune supt gr@tariul jertveni- m$ntul de leage.
cului din jos, }i va fi gr@tariul p$n@ la 21. {i o va aprinde Aaron }i fiii lui de seara
jum@tatea jertvenicului. p$n@ diminea]a ^naintea Domnului, leage
6. {i vei face jertvenicului rude de leamne veacinic@ ^ntru neamurile voastre de la fiii
neputrede, }i le vei fereca cu aram@. lui Israil.
7. {i vei b@ga rudele ^n verigi, }i s@ fie
rudele la am$ndoao capetele jertvenicului,
ca s@-l poat@ r$dica. CAP 28
*Sus 8.* Scobit de sc$nduri ^l vei face, dup@ cum S@ scriu hainele lui Aaron }i a feciorilor lui.
20, 24 ]i s-au ar@tat ^n munte a}ea s@-l faci.
1. i tu ado la tine pre Aaron,
9. {i vei face curte cortului despre partea
fratele t@u, }i pre fiii lui, }i din
cea de c@tr@ austru, p@retarele cur]ii de
m@tas@ r@sucit@ lungi de o sut@ de co]i de o fiii lui Israil, ca s@ preo]asc@
lature. Mie Aaron }i Nadav }i Aviud
10. {i st$lpii lor doaozeci, }i temeiurile lor }i Eliazar }i Itamar, fiii lui Aaron.
doaozeci de aram@, }i verigile lor }i arcurile 2. {i vei face ve}m$nt sf$nt lui Aaron,
lor de argint. fratelui t@u, spre cinste }i m@rire.
11. A}ea }i ^n laturea cea de c@tr@ miiaz@- 3. {i tu gr@ia}te tuturor celor cu cuget
noapte, p$nz@le de o sut@ de co]i de lungi, ^n]elept, pre carii i-am umplut de duhul
}i st$lpii lor doaozeci, }i temeiurile lor doao- ^n]elepciunei }i al ^n]eleagerii, }i vor face
zeci de aram@, }i verigile lor }i arcurile ve}m$nt sf$nt lui Aaron spre sfin]ire, cu
st$lpilor }i temeiurile lor ferecate cu argint. care s@ preo]asc@ Mie.
12. Iar@ l@]imea cur]ii de c@tr@ mare p$nz@ 4. {i aceastea s$nt ve}mintele care vor
(a) de cincizeci de co]i, }i st$lpii lor zeace, face: pieptariu }i um@rariu }i hain@ p$n@ la
}i temeiurile lor zeace. c@lc$ie }i hain@ str@lucit@ }i mitr@ }i br$u,
13. {i l@]imea cur]ii de c@tr@ r@s@rit, p$nz@ }i vor face ve}minte sfinte lui Aaron }i fiilor
de cincizeci de co]i, }i st$lpii lor zeace, }i lui, ca s@ preo]asc@ Mie.
temeiurile lor zeace. 5. {i ei vor lua aurul }i v$n@tul }i ro}ul }i
14. {i de cincispr@zeace co]i ^n@l]imea m@tasa.
p$nz@lor de o parte; st$lpii lor trei, }i teme- 6. {i vor face um@rariu de m@tas@ toars@,
iurile lor trei. lucru ]esut de ^mpestritoriu.
15. {i de ceaealalt@ parte, cincispr@zeace 7. Doao um@rare vor fi lui, ]iindu-s@ unul
co]i de ^nalte p$nzele, st$lpii lor trei, }i teme-
de altul, de am$ndoao p@r]ile ^mpreunate.
iurile lor trei.
8. {i ]es@tura um@rarelor, carea easte ^ntr-
16. {i acoperem$ntul por]ii cur]ii de
^nsul, dup@ facere dintr-^nsul, va fi de aur
doaozeci de co]i de ^nalt, v$n@t }i mohor$t
curat }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u
}i ro}u ^mpletit }i m@tas@ r@sucit@ cu
tors }i de m@tas@ r@sucit@.
^mpestrituri de croitoriu, st$lpii lor patru,
}i temeiurile lor patru. 9. {i vei luoa doao pietri, pietri de sma-
17. To]i st$lpii cur]ii ^mprejur fereca]i cu ragd, }i vei s@pa ^n eale numele fiilor lui
argint, }i capetele lor de argint, }i temeiurile Israil.
lor de aram@. 10. {ease nume ^ntru o piiatr@, }i cealelalte
18. Iar@ lungimea cur]ii de c$te o sut@ preste }ease nume ^ntru a doao piiatr@, dup@ nea-
sut@, }i l@rgimea de c$te cincizeci preste murile lor.
cincizeci, }i ^n@l]imea de cinci co]i de m@- 11. Lucru de me}te}ug de pietri, s@p@tur@
tas@ r@sucit@, }i temeiurile lor de aram@. de peceate, vei s@pa am$ndoao pietrile pre
19. {i toate vasele, }i toate unealtele, numele fiilor lui Israil.
}i ]eru}ii (b) cur]ii de aram@ (}i vei face 12. {i vei pune am$ndoao pietrile preste
umerii um@rariului, pietri de pomenire s$nt
12. (a) P$nz@le sau p@retarele, care era de p$nz@.
19. (b) [eru}ii s$nt pociumpii sau p@ru}teii, carii era cu p@retari de p$nz@ ca }i un cort f@cut@; (v) Ce
s@ ^mpl$nt@ ^n p@m$nt, }i de ei s@ leag@ sfoar@le s@ cuprinde ^ntr-acest parentesis din cea veachie
cu care s@ ^ntinde cortul. C@ curtea aceasta Biblie s-au pus.
CARTEA IE{IRII CAP 28 {I 29 79

fiilor lui Israil, }i va lua Aaron numele fiilor jos ca ni}te rodii mici de rodii ^nflori]i, de
lui Israil ^naintea Domnului, preste am$n- v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u sucit }i de
doi umerii s@i pomenire pentru ei. m@tas@ r@sucit@ pre marginea hainei
13. {i vei face pav@ze de aur curat. ^mprejur.
14. {i vei face doao l@n]i}oare de aur curat, 30. {i ^ntr-acesta}i chip, rodii mici de aur
amestecate cu flori, lucru ^mpletit, }i vei }i clopo]ei ^n mijlocul lor primprejur, dup@
pune l@n]i}oarele ^mpletite preste pav@ze fie}tecare rodii de aur clopo]el, }i floare
pre umerii lor dinainte. pre marginea hainei primprejur.
15. {i vei face engolpion de judec@]i, lucru 31. {i va fi c$nd va sluji Aaron, ascultat va
de ]es@toriu, dup@ tocmeala um@rariului fi glasul lui, c$nd va ^ntra ^n sf$nta ^naintea
s@-l faci din aur }i din v$n@t }i din mohor$t Domnului, }i c$nd va ie}i, ca s@ nu moar@.
}i din ro}u sucit }i din m@tas@ r@sucit@ ^l 32. {i vei face tabl@ de aur curat, }i vei
vei face. s@pa ^ntr-^nsa chip de peceate: Sfin]ire
16. %n patru unghiuri va fi ^ndoit de o palm@ Domnului.
de lung }i de o palm@ de lat. 33. {i vei pune preste ea v$n@t sucit, }i va
17. {i vei ]ease ^ntr-^nsul ]es@turi de piiatr@ fi pre mitr@ ^naintea fea]ii mitrei, }i va fi
cu patru r$nduri, un r$nd de pietri va fi deasupra frun]ii lui Aaron.
sardion, topazion }i smaragd un r$nd. 34. {i va purta Aaron p@catele celor sfinte
18. {i al doilea r$nd antrax }i sapfir }i (a), oric$te vor sfin]i fiii lui Israil, a toat@
iaspis. darea sfintelor lor, }i va fi pre fruntea lui
19. {i al treilea r$nd lighirion }i ahatis }i Aaron pururea priimit@ lor ^naintea Domnu-
ametistos. lui.
20. {i al patrulea r$nd hrisolitos }i virilion 35.* {i leg@turile hainelor de m@tas@, }i *Sira.
}i onihion, acoperite cu aur }i legate cu aur, vei face mitr@ de vison, }i br$u vei face lucru 45, 11
s@ fie dup@ r$ndul lor. ^mpestrit.
21. {i pietrile s@ fie, dup@ numele fiilor lui 36. {i fiilor lui Aaron vei face haine }i
Israil, doaospr@zeace, ^naintea Domnului, br$ie, }i chidare (b) vei face lor spre cinste
pre am$ndoi umerii lui doaospr@zeace dup@ }i spre m@rire.
numele lor, dup@ neamurile lor, s@p@turi de 37. {i vei ^mbr@ca cu aceastea pre Aaron,
pece]i, fie}tec@ruia dup@ nume, s@ fie fratele t@u, }i pre fiii lui dup@ d$nsul, }i vei
doaospr@zeace neamuri. unge pre ei, }i vei umplea (v) m$nile lor, }i
22. {i vei face preste engolpion l@n]i}oare vei sfin]i pre ei, ca s@ fie Mie preo]i.
^mpletite, lucru l@n]uit de aur curat. 38. {i vei face lor rochii de in s@ acopere
23. {i va purta Aaron numele fiiilor lui ru}inea trupului lor, de la br$u p$n@ la
Israil ^n engolpionul judec@]ii pre piept, coapse s@ fie.
c$nd va ^ntra ^n sf$nta, pomenire ^naintea 39. {i va purta Aaron }i fiii lui aceastea,
lui Dumnezeu. c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei, sau c$nd
24. {i vei pune pre engolpionul judec@]ii vor mearge s@ slujeasc@ la jertvenicul
l@n]i}oarele ceale l@n]uite, pre am$ndoao sfin]eniei, }i nu vor aduce preste sine p@cat,
p@r]ile engolpionului le vei pune. ca s@ nu moar@. Leage veacinic@ lui }i
25. {i ceale doao paveze le vei pune pre semin]iei lui dup@ d$nsul.
am$ndoi umerii um@rariului de c@tr@ fa]@.
26. {i vei pune pre engolpionul judec@]ii CAP 29
ar@tarea }i adev@rul, }i va fi pre pieptul lui
Cum au fost sfin]irea preo]ilor }i obiceaiul aducerii
Aaron, c$nd va ^ntra ^n sf$nta ^naintea pentru ei, }i carii vor m$nca aceaste aduceri; }i despre
Domnului, }i va purta Aaron judec@]ile fiilor doi miei de c$te un an, care trebuie s@ se aduc@ ^n
lui Israil pre piept ^naintea Domnului fie}tecare zi.
pururea. i aceastea s$nt care vei face
1.
27. {i vei face hain@ p$n@ la c@lc$ie tot de lor, vei sfin]i pre ei, ca s@
v$n@t. preo]asc@ Mie ei*. *Levi.
28. {i va fi gura ei dintr-^nsa ^n mijloc, 2. Vei lua din boi un vi]el }i doi 9, 2
av$nd primb ^mprejurul gurii, lucru ]esut, berbeci cura]i }i p$ine azim@ fr@m$ntat@
^mpletitura ]esut@ dintr-^nsa, ca s@ nu s@ ^n untdelemn, }i f@in@ de gr$u ales s@ le
spintece. faci.
29. {i vei face pre marginea hainei din 3. {i s@ le pui ^ntru o corf@, }i le vei
34. (a) {i va purta Aaron p@catele celor ce au adus 36. (b) Acoperem$nt capului, mitr@.
}i au sfin]it daruri sau jertve lui Dumnezeu. Sau va
purta p@catele, pentru care au adus }i au sfin]it 37. (v) Vei umplea, adec@, vei face s@ fie deplin,
daruri sau jertv@ Domnului. des@v$r}it, vei sfin]i m$nile lor.
80 CARTEA IE{IRII CAP 29
aduce ^n corf@ }i vi]elul }i cei doi berbeci. pre jertvenic }i din untuldelemn al ungerii, }i
4. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei aduce la vei stropi preste Aaron }i preste ve}m$ntul
u}ile cortului m@rturiei, }i vei sp@la pre ei lui }i preste fiii lui }i preste ve}mintele fiilor
cu ap@. lui ^mpreun@ cu d$nsul, }i s@ va sfin]i el }i
5. {i, lu$nd ve}mintele, vei ^mbr@ca pre haina lui }i fiii lui, }i hainele fiilor lui cu
Aaron, fratele t@u, }i haina cea p$n@ jos }i d$nsul; iar@ s$ngele berbeacelui ^l vei turna
um@rariul engolpionul, }i vei ^mpreuna pre jertvenic ^mprejur.
engolpionul cu um@rariul. 22. {i vei lua de la berbeace gr@simea lui }i
6. {i vei pune mitra pre capul lui, }i vei gr@simea carea acopere p$ntecele }i praporul
pune tabla-sfin]eniia pre mitr@. ficatului }i r@runchii am$ndoi }i gr@simea cea
7. {i vei lua din untuldelemn al ungerii, }i de preste ei }i bra]ul cel drept, c@ easte
vei turna pre capul lui, }i vei unge pre d$nsul. s@v$r}ire aceasta.
8. {i pre fiii lui vei aduce, }i vei ^mbr@ca 23. {i o p$ine din ceale cu untuldelemn }i o
pre ei cu hainele, }i vei ^ncinge pre ei cu pl@cint@ din corfa azimelor celor puse
br$iele. ^naintea Domnului.
9. {i vei pune lor chidarele, }i vor fi preo]i 24. {i vei pune toate pre m$inile lui Aaron
Mie ^n veac, }i vei s@v$r}i m$inile lui Aaron }i pre m$inile fiilor lui, }i vei osibi pre
}i m$inile fiilor lui. aceastea osibire ^naintea Domnului.
*Levi. 10.* {i vei aduce un vi]el la u}ile cortului 25. {i le vei lua pre eale din m$inile lor, }i le
1, 3 m@rturiei, }i vor pune Aaron }i fiii m$inile vei aduce pre jertvenicul arderii de tot ^ntru
pre capul vi]elului ^naintea Domnului, la miros de bun@ mireazm@ ^naintea Domnului,
u}ile cortului m@rturiei. jertv@ easte Domnului.
11. {i vei junghia vi]elul ^naintea Domnului, 26. {i vei lua pieptul din berbeacele
la u}ile cortului m@rturiei. s@v$r}irei, care easte a lui Aaron, }i-l vei osibi
12. {i vei lua din s$ngele vi]elului }i vei pre el osibire ^naintea Domnului, }i va fi ]ie
pune pre ceale doao coarne ale jertvenicului parte.
cu deagetul t@u, iar@ celalalt s$nge ^l vei 27. {i vei sfin]i pieptul cel osibit }i bra]ul
turna tot la fundul jertvenicului. cel osibit, care s-au luat din berbeacele
*Levi. 13.* {i vei lua tot s@ul ce easte pre p$ntece s@v$r}irei de la Aaron }i de la fiii lui.
3, 3 }i praporul ficatului }i am$ndoi r@runchii }i 28. {i va fi lui Aaron }i fiilor lui leage veaci-
s@ul cel de preste ei, }i le vei pune preste nic@ de la fiii lui Israil, c@ easte aceasta
jertvenic. osibire }i luoare din jertvele ceale de m$ntuire
14. Iar@ c@rnurile vi]elului }i piialea }i a fiilor lui Israil, luoare Domnului.
balega le vei arde cu foc afar@ de tab@r@, c@ 29. {i haina sfintei, carea easte a lui Aaron,
pentru p@cat easte. va fi fiilor lui dup@ d$nsul, s@ se ung@ ei ^ntru
15. {i vei lua un berbeace (a), }i Aaron }i acealea }i s@ se s@v$r}easc@ m$inile lor.
fiii lui vor pune m$inile sale pre capul 30. {eapte zile s@ va ^mbr@ca cu aceaea
berbeacelui. preotul, carele din fiii lui Israil ^n locul lui va
16. {i vei junghia berbeacele }i, lu$nd s$n- ^ntra ^n cortul m@rturiei s@ slujeasc@ ^n ceale
gele vei turna pre jertvenic ^mpregiur. sfinte.
17. {i berbeacele ^l vei face buc@]eale, }i vei 31. {i vei luoa berbeacele s@v$r}irei }i vei
sp@la ma]ele }i picioarele cu ap@, }i le vei pune fiiarbe c@rnurile ^n loc sf$nt.
deasupra buc@]ealelor ^mpreun@ cu capul. 32. {i vor m$nca Aaron }i fiii c@rnurile
18. {i vei aduce berbeacele tot pre jertvenic, berbeacelui,* }i p$inile ceale din corf@, }i *Levi.
ardere de tot Domnului, ^ntru miros de bun@ l$ng@ u}ile cortului m@rturiei le vor m$nca 8, 31
mireasm@, t@m$iare Domnului easte. pre eale. 24, 9
19. {i vei lua al doilea berbeace, }i va pune 33. %ntru care s-au sfin]it ^ntru d$nsele, ca Mate.
Aaron }i fiii lui m$nile lor pre capul berbea- s@ se s@v$r}easc@ m$inile lor, s@-i sfin]asc@ 12, 4
celui. pre ei, }i cei de alt neam s@ nu m@n$nce
20. {i-l vei junghia, }i vei lua din s$ngele dintr-^nsele, pentru c@ s$nt sfinte.
lui }i vei pune pre v$rvul urechii ceii dreapte 34. Iar@ de va r@m$nea din c@rnurile jertvei
a lui Aaron, }i pre v$rvul m$inii ceii dreapte, s@v$r}irei }i din p$ine p$n@ diminea]a, vei
}i pre v$rvul piciorului celui drept, }i pre arde acealea cu foc, nu s@ vor m$nca, c@
v$rvurile urechilor celor dreapte a fiilor lui, sfin]ire s$nt.
}i pre v$rvurile m$inilor dreapte, }i pre 35. {i vei face lui Aaron }i fiilor lui a}ea
v$rvurile picioarelor dreapte. dup@ toate c$te am poruncit ]ie, ^n }eapte
21. {i vei lua din s$ngele care easte zile vei s@v$r}i m$inile lor.

15. (a) Adec@, unul din berbecii cei doi, de ca- re s-au zis ^n stih 2.
CARTEA IE{IRII CAP 29 {I 30 81

36. {i vi]elul cel pentru p@cat ^l vei face ^n ce lui supt cununa cea ^mpletit@ a lui, de
zioa cur@]eniei, }i vei cur@]i jertvenicul, am$ndoao laturile vei face ^ntru am$ndoao
c$nd te vei sfin]i tu pre el, }i-l vei unge ca coastele, }i s@ fie ^ncle}tate rudele, ca s@-l
s@-l sfin]e}ti. r$dice cu eale.
37. %n }eapte zile vei cur@]i jertvenicul }i-l 5. {i vei face rude de leamne neputrede,
vei sfin]i, }i va fi jertvenicul Sf$nta Sfin- }i le vei fereca cu aur.
telor, tot cel ce s@ va atinge de jertvenic s@ 6. {i-l vei pune ^n preajma acopere-
va sfin]i. m$ntului, care easte preste sicriiul m@r-
38. Iar@ ceale ce vei face pre jertvenic turiilor, ^ntru care m@ voiu ar@ta Eu ]ie
*Nume. acolo (a).
aceastea s$nt:* doi miei cura]i de c$te un
28, 3 7. {i va t@m$ia preste d$nsul Aaron t@-
an ^n toate zilele pre jertvenic, necurmat,
jertv@ necurmat@. m$ie tocmit@ m@runt@ diminea]a, diminea-
39. Un miel vei face diminea]a, }i al doilea ]a, c$nd va tocmi luminile, va t@m$ia
miel vei face seara. preste d$nsul.
40. {i a zeacea parte de f@in@ curat@ fr@- 8. {i c$nd va aprinde Aaron lumina seara
m$ntat@ cu untdelemn a}ezat, a patra parte va t@m$ia preste d$nsul t@m$iare ne^nce-
din in (b), }i turnare de vin a patra parte tat, pururea ^naintea Domnului ^ntru nea-
din in la un miel. murile lor.
41. {i mielul al doilea ^l vei face seara, 9. {i nu ve]i aduce preste el alt@ t@m$ie,
dup@ jertva cea de diminea]a, }i dup@ aducere de jertv@, }i turnare s@ nu turna]i
preste d$nsul.
turnarea lui (v), vei face spre miros de bun@
10. {i s@ va ruga Aaron preste coarnele
mireazm@ jertv@ Domnului.
lui o dat@ ^n an din s$ngele cur@]eniei
42. Jertva cea necurmat@ ^ntru neamurile
p@catelor iert@rii, o dat@ ^n an va cur@]i
voastre ^naintea Domnului la u}ile cortului
pre el ^n neamurile lor, Sf$nta Sfintelor
m@rturiei, ^ntru carea M@ voiu ar@ta ]ie
easte Domnului»”.
acolo, ca s@ gr@iesc ]ie.
11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
43. {i voiu porunci acolo fiilor lui Israil,
12.* „De vei luoa num@rul fiilor lui Israil *Nume.
}i M@ voiu sfin]i ^ntru m@rirea Mea.
(b), c$nd vei cerceta pre ei, }i vor da fie}te- 1, 2
44. {i voiu sfin]i cortul m@rturiei }i jert-
carele r@scump@rare pentru sufletul s@u
venicul, }i pre Aaron }i pre fiii lui voiu sfin]i, Domnului, }i nu va fi ^ntru ei c@deare, c$nd
ca s@ preo]asc@ Mie. s@ vor num@ra.
45. {i M@ voiu chema ^ntru fiii lui Israil, }i 13. {i aceasta easte, care vor da cei ce s@
voiu fi lor Dumnezeu. vor num@ra, jum@tate de didrahm@, carea
46. {i vor cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul easte dup@ didrahma cea sf$nt@,* doaozeci *Levi.
Dumnezeul lor, Cel ce i-am scos pre ei din de bani didrahma; iar@ jum@tate de 27, 25
p@m$ntul Eghiptului, s@ M@ chem lor }i s@ didrahm@ dare Domnului. Numer.
fiu lor Dumnezeu. 14. Tot carele vine la num@r de la doaozeci 3, 47
de ani }i mai sus va da dare Domnului. Iezechii.
CAP 30 15. Cel bogat nu va adaoge, }i cel s@rac 45, 12
R$nduiala oltariului, t@m$irii }i a str$ngerii banilor nu va ^mpu]ina din jum@tate de didrahm@
spre slujba oltariului, a facerii vasului celui de aram@, a da dare Domnului (v), s@ se roage pentru
a ungerii t@m$irii }i a celoralalte ale oltariului. sufletele voastre.
1. i vei face Mie jertvenic de 16. {i vei luoa argintul cel dat de la fiii
t@m$iare din leamne nepu- lui Israil, }i-l vei da la lucrul cortului
trede, }i-l vei face de un cot m@rturiei, }i va fi fiilor lui Israil pomenire
de lung }i de un cot de larg. ^naintea Domnului, ca s@ se milostiveasc@
2. %n patru unghiuri va fi }i de doi co]i de spre sufletele voastre”.
^nalt, dintr-^nsul vor fi coarnele lui. 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
3. {i-l vei polei cu aur curat, cr@tioara lui 18. „F@ sp@l@toare de aram@ }i temeiul ei
}i p@re]ii lui ^mprejur }i coarnele lui, }i vei de aram@, ca se fie de sp@lat, }i o vei pune
face lui cunun@ de aur ^mpletit@ ^mprejur. ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ jertvenic.
4. {i doao verigi de aur curat vei fa- 19. {i vei turna ^ntr-^nsa ap@, }i-}i vor

40. (b) In era la jidovi o m@sur@. 41. (v) Dup@ jertva 6. (a) S. Chiril Alexand.: ^ntru care M@ voiu
cea de diminea]a, adec@, ^ntr-acel chip s@ se fac@, cunoa}te ]ie de acolo Dumnezeu. 12. (b) De vei
s@ se jertveasc@ }i al doilea miel, }i s@ se toarne num@ra pre fiii lui Israil, c$nd. 15. (v) Bibl. cea
vin la el, cum s-au f@cut }i cel ce s-au jertvit veachie are: dare Domnului pentru fiii lui Israil, s@
diminea]a. se roage pentru.
82 CARTEA IE{IRII CAP 30 {I 31
sp@la Aaron }i fiii lui dintr-^nsa m$inile }i colo, Sf$nta Sfintelor va fi voao t@m$ia.
picioarele cu ap@. 37. Dup@ tocmirea aceasta s@ nu v@ face]i
20. C$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei s@ voao ^n}iv@, c@ va fi voao sfin]enie Domnu-
vor sp@la cu ap@, }i nu vor muri, sau c$nd lui.
vor ^ntra la jertvenic s@ slujeasc@ }i s@ aduc@ 38. Oricine va face aseamenea, ca s@ se
arderi de tot Domnului (g), c$nd vor ^ntra ^n miroseasc@, cu aceaea va peri (e) din noro-
cortul m@rturiei, s@ vor sp@la cu ap@, ca s@ dul s@u”.
nu moar@.
21. {i va fi lor leage veacinic@, lui }i CAP 31
s@min]iei lui dup@ d$nsul”.
S@ r$nduiesc de la Domnul Veseleil }i Oliav spre
22. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: facerea cortului }i celoralalte, care s-au zis; despre
23. „{i tu ia mirosuri de floare de smirn@ ]inearea s$mbetii }i despre tablele care le-au dat
aleas@, cinci sute de sicli, }i de scor]i}oar@ Domnul lui Moisi.
mirositoare jum@tate at$ta, doao sute }i 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
cincizeci, }i de trestie mirositoare, doao sute zic$nd:
}i cincizeci. 2. „Iat@, am chemat anume pre
24. {i de ieros, cinci sute de sicli, de cel Veseleil, feciorul lui Urie, fiiul
sf$nt, }i untdelemn de masline, un in. lui Or din neamul lui Iuda.
25. {i vei face aceasta untdelemn ungere 3. {i l-am umplut de Duhul cel Dum-
sf$nt@, mir mirositoriu cu me}te}ugul f@c@- nezeiesc al ^n]elepciunii }i al ^n]elea-
toriului de mir, untuldelemn ungere sf$nt@ gerii }i al }tiin]ii ^ntru tot lucrul s@ cuge-
va fi. te.
26. {i vei unge din el cortul m@rturiei }i 4. {i s@ fie mai mare preste me}teri, }i
sicriiul cortului m@rturiei. s@ lucreaze aurul }i argintul }i arama }i
27. {i toate vas@le lui }i sfea}nicul, }i v$n@tul }i mohor$tul }i ro}ul cel tors }i
toate vas@le lui }i jertvenicul t@m$ierii }i m@tasa cea r@sucit@.
jertvenicul arderilor de tot, }i toate vas@le 5. {i la lucrarea pietrilor }i la lucrurile
lui. cioplirei leamnelor, s@ lucreaze dup@ toate
28. {i masa }i toate vas@le ei }i sp@l@toarea lucrurile.
}i temeiul ei. 6. {i Eu l-am dat pre el }i pre Eliav, fiiul
29. {i le vei sfin]i pre eale, }i vor fi Sfintele lui Ahisamah, din neamul lui Dan, }i la
Sfintelor, tot cel ce s@ va atinge de eale s@ tot cel ^n]elept cu inima am dat ^n]elepciu-
va sfin]i. ne, }i vor face toate c$te am poruncit ]ie.
30. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei unge, }i 7. Cortul m@rturiei }i sicriiul legii, }i
vei sfin]i pre ei, ca s@ preo]asc@ Mie. milostivitoriul, care easte preste d$nsul,
31. {i vei gr@i fiilor lui Israil, zic$nd: «Untul- }i g@tirea cortului.
delemn unsoare de ungere, sf$nt va fi acesta 8. {i jertvenicul }i masa }i toate vasele
voao ^ntru neamurile voastre. ei }i sfea}nicul cel curat }i toate vasele
32. Pre trupul omenesc s@ nu s@ ung@, }i lui.
dup@ tocmeala (d) aceasta s@ nu v@ face]i 9. {i sp@l@toarea }i temeiul ei.
voao aseamenea, sf$nt easte }i sfin]enie va 10. {i ve}mintele ceale de slujb@ a lui
fi voao. Aaron }i ve}mintele fiilor lui ceale de
33. Oricarele va face aseamenea }i ori- preo]ie Mie.
carele va da dintr-^nsul la altul de neam 11. {i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia
strein va peri din norodul s@u»”. tocmirii ceii sfinte, dup@ toate c$te am
34. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Ia ]ie poruncit ]ie vor face”.
mirosuri stactie, }i onih }i halvan miro- 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
sitoriu }i t@m$ie curat@, una c$t alta s@ zic$nd:
fie. 13. „{i tu poruncea}te fiilor lui Israil,
35. {i vor face dintru aceastea t@m$ie miro- zic$nd:* «Vede]i }i p@zi]i s$mbetele Meale, *Sus
sitoare, lucru tocmit de f@c@toriu de mir, c@ semn easte ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi ^ntru 20, 8
amestecat, curat, lucru sf$nt. neamurile voastre, ca s@ cunoa}te]i c@ Eu Iezechii.
36. {i vei t@ia dintru aceastea m@runt, }i s$nt Domnul, Cel ce v@ sfin]esc pre voi. 20, 12
vei pune ^n preajma m@rturiilor, ^n cortul 14. {i p@zi]i s$mb@ta, c@ sf$nt@ easte
m@rturiilor, de unde M@ voiu ar@ta ]ie de a- aceasta Domnului }i voao, cel ce o va spur-

20. (g) S. Chiril Alex.: }i-}i vor sp@la m$inile cut, s-au dires acesta. 38. (e) Bibliia cea veachie
}i picioarele cu ap@, c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturi- are: sufletul aceluia.
ei ca s@ nu moar@. 32. (d) Dup@ cum s-au f@-
CARTEA IE{IRII CAP 31 {I 32 83

ca pre aceasta cu moarte s@ va omor^, tot carii te-au scos din p@m$ntul Eghiptului».
cel ce va face ^ntr-^nsa lucru va peri sufletul 10. {i acum las@-M@ ca, m$niindu-M@ cu
acela dintr@ norodul s@u. iu]ime asupra lor, s@-i pierz pre ei, }i te voiu
15. %n }ease zile vei lucra; iar@ a }eaptea face pre tine neam mare”.
zi easte s$mb@t@, odihn@ sf$nt@ Domnului, 11. {i s-au rugat Moisi ^naintea Domnului
tot carele va lucra ^n zioa a }eaptea cu Dumnezeu, }i au zis:* „Pentru ce, Doamne, *Nume.
moarte s@ va omor^. Te m$nii cu iu]ime pre norodul T@u, pre 14, 13
16. {i vor p@zi fiii lui Israil s$mbetele, ca carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu Psalm
s@ le fac@ pre eale ^n neamurile lor. puteare mare }i cu bra]ul T@u cel ^nalt? 105, 23
17. Leg@tur@ veacinic@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ 12. Ca nu cumva s@ gr@iasc@ eghipteanii,
fiii lui Israil, semn easte ^ntr@ Mine veaci- zic$nd: «Cu vicle}ug i-au scos pre ei s@-i
*Facer. nic,* c@ ^n }ease zile au f@cut Domnul ceriul uciz@ ^n mun]i, }i s@-i piiarz@ pre ei de pre
2, 2 }i p@m$ntul, }i ^n zioa a }eaptea au ^ncetat p@m$nt», oprea}te iu]imea m$niei Tale }i Te
}i s-au odihnit»”. ^mbl$nzea}te spre r@utatea norodului T@u,
18. {i au dat lui Moisi, ^ndat@ c$t au ^ncetat 13. Aduc$ndu-[i aminte de Avraam }i de
*2 Leage a gr@i lui ^n muntele Sinaii,* doao t@bli ale Isaac }i de Iacov, robii T@i, c@rora Te-ai ju-
9, 10 m@rturiei, t@bli de piiatr@ scris@ cu deagetul rat pre Tine ^nsu]i, }i ai gr@it c@tr@ ei, zi-
lui Dumnezeu. c$nd:* «%nmul]i-voiu s@m$n]a voastr@ ca *Facer.
stealele ceriului de mult@, }i tot p@m$ntul 12, 7
CAP 32 acesta», care ai zis s@-l dai s@min]iei lor }i 15, 7
s@-l ]ie ^n veaci”. 48, 16
Nefiind Moisi de fa]@, norodul face vi]el }i i s@ ^nchin@;
pentru ^nchinarea la vi]el s@ roag@ Moisi lui Dum- 14. {i S-au ^mbl$nzit Domnul, ca s@ p@zas-
nezeu, sfarm@ tablele, arde vi]elul; }i, cert$nd pre c@ pre norodul S@u.
Aaron, poruncea}te s@ se ucid@ ^nchin@torii de idol, 15. {i, ^ntorc$ndu-s@ Moisi, s-au pogor$t
}i celoralal]i le dob$ndea}te iertare. din munte, }i ceale doao t@bli ale m@rturiei
1. i, v@zind norodul c@ au ^nt$r- ^n m$inile lui, table de piiatr@ scrise de
ziiat Moisi a s@ pogor^ din am$ndoao p@r]ile lor, de o parte, }i de
munte, s-au adunat norodul la ceaealalt@ parte era scrise.
*Fapt. Aaron }i au zis lui:* „Scoa- 16. {i tablele lucrul lui Dumnezeu era, }i
7, 40 l@-te }i ne f@ noao dumnezei, carii s@ mear- scrisoarea, scrisoarea lui Dumnezeu sepat@
g@ ^naintea noastr@, c@ Moisi acela, omul ^n table.
carele ne-au scos pre noi din p@m$ntul 17. {i, auzind Iisus glasul norodului stri-
Eghiptului, nu }tim ce s-au f@cut lui”. g$nd, au zis c@tr@ Moisi: „Glas de r@zboiu
2. {i le-au zis lor Aaron: „Lua]i cerceii easte ^n tab@r@”.
cei de aur din urechile muierilor voastre }i 18. Iar@ Moisi au zis: „Nu easte glas de
a featelor }i-i aduce]i la Mine”. osta}i tari, nici glas de oameni slabi, carii
3. {i au luat tot norodul cerceii cei de fug, ci glas de oameni bea]i auz eu”.
aur care era ^n urechile muierilor lor }i i-au 19. {i, apropiindu-s@ de tab@r@, au v@zut
adus la Aaron. vi]elul }i horele, }i, m$niindu-s@ cu iu]ime
*Psalm 4.* {i i-au luat din m$inile lor }i i-au Moisi, au aruncat din m$inile sale am$ndoao
105, 19 ^nchipuit ^n tipariu }i i-au f@cut vi]el v@rsat, tablele }i le-au sf@rmat supt munte.
}i au zis: „Ace}tia s$nt dumnezeii t@i, Is- 20. {i, lu$nd vi]elul carele f@cus@, l-au
raile, carii te-au scos din p@m$ntul Eghiptu- ars ^n foc }i l-au m@cinat m@runt }i l-au
lui”. pres@rat pre ap@, }i au ad@pat cu el pre fiii
5. {i, v@zind Aaron, au zidit jertvenic lui Israil.
^naintea lui, }i au strigat Aaron, zic$nd: 21. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ce au f@cut
„S@rb@toarea Domnului m$ne”. ]ie norodul acesta, de ai adus preste ei p@cat
6. {i, m$nec$nd a doao zi, au f@cut arderi mare?”
de tot }i au adus jertv@ de m$ntuire; }i au 22. {i au zis Aaron c@tr@ Moisi: „Nu te m$-
}ezut norodul de au m$ncat }i au beut }i niia, doamne, c@ tu }tii cum easte norodul
*1 Cor. s-au sculat de au jucat.* acesta c$nd s@ pornea}te.
10, 7 7.* {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zi- 23. C@ au zis mie: «F@-ne noao dumnezei
*2 Leage c$nd: „Pas@ degrab@ de te pogoar@ de aici, carii s@ mearg@ ^naintea noastr@, c@ Moisi,
9, 12 c@ f@r@deleage au f@cut norodul t@u, pre omul acela carele ne-au scos pre noi din
carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului. p@m$ntul Eghiptului, nu }tim ce s-au f@cut
8. S-au ab@tut cur$nd din calea carea ai lui».
poruncit lor, }i }i-au f@cut }ie vi]el, }i s-au 24. {i am zis lor: «La cine easte aur, adu-
^nchinat lui, }i au jertvit lui, }i au zis: na]i-l». {i l-au adunat, }i l-au dat mie, }i l-am
*3 %mp@. 9.* «Ace}tia s$nt dumnezeii t@i, Israile, aruncat ^n foc, }i au ie}it vi]elul acesta”.
12, 28
84 CARTEA IE{IRII CAP 32 {I 33
25. {i, v@zind Moisi norodul cum s-au *amoreu }i pre heteu }i pre ferezeu }i pre *2 Leage
r@sipit (c@-i r@sipis@ pre ei Aaron, bucurie ghergheseu }i pre eveu }i pre evuseu }i pre 7, 22
vr@jma}ilor lor), hananeu,
26. Au st@tut Moisi ^n u}ea taberii }i au 3. {i te voiu b@ga ^n p@m$ntul care curge
zis: „Cine easte al Domnului? S@ vie la lapte }i miiare, c@ nu M@ voiu sui ^mpreun@
mine”. {i s-au adunat la el to]i fiii lui Levi. cu tine,* c@ e}ti norod tare la cerbice, ca *2 Leage
27. {i le-au zis lor: „Aceastea zice Domnul s@ nu te pierz pre cale»”. 9, 13
Dumnezeul lui Israil: «Pune]i fie}tecarele 4. {i, auzind norodul acest cuv$nt, r@u
sabiia sa pre coaps@, }i v@ duce]i }i v@ ^n- au pl$ns cu pl$nsuri.
toarce]i din poart@ ^n poart@ prin tab@r@, 5. {i au zis Domnul (a) fiilor lui Israil:
}i ucide]i fie}tecarele pre fratele s@u, }i „Voi, norod greu la cerbice, vede]i s@ nu
fie}tecarele pre vecinul s@u, }i fie}tecine aduc Eu preste voi alt@ b@taie, }i voiu
pre deaproapele s@u»”. piiarde pre voi; acum, dar@, lua]i-v@ hainele
28. {i au f@cut fiii lui Levi dup@ cum le-au m@ririlor voastre }i podoaba, }i voiu ar@ta
poruncit lor Moisi, }i au c@zut din norod ]ie ceale ce voiu face ]ie”.
^n zioa aceaea ca la trei mii de oameni. 6. {i }i-au luat fiii lui Israil podoaba sa }i
29. {i le-au zis lor Moisi: „Umplut-a]i m$i- ^mbr@c@mintea de la muntele lui Horiv.
nile voastre ast@zi Domnului fie}tecarele 7. {i, lu$nd Moisi cortul s@u, l-au ^ntins
^ntru fiiul sau ^ntru fratele s@u, ca s@ se afar@ de tab@r@, departe de tab@r@, }i s-au
dea preste voi binecuv$ntare”. chemat Cortul M@rturiei; }i au fost tot cel
30. {i au fost a doao zi, zis-au Moisi c@tr@ ce cerca pre Domnul ie}ea la cort, afar@ de
norod: „Voi a]i p@c@tuit p@cat mare, }i tab@r@.
acum m@ voiu sui c@tr@ Dumnezeu, ca s@ 8. {i, c$nd ^ntra Moisi ^n cortul cel afar@
m@ rog pentru p@catul vostru”. de tab@r@, sta tot norodul uit$ndu-s@ fie}te-
31. {i s-au ^ntors Moisi la Domnul, }i au carele de la u}ea cortului s@u, }i c@uta c$nd
zis: „Rogu-m@, Doamne, p@c@tuit-au noro- mergea Moisi p$n@ ce ^ntra el ^n cort.
dul acesta, p@cat mare f@c$ndu-}i }ie dum- 9. {i, dup@ ce ^ntra Moisi ^n cort, s@ pogo-
nezei de aur. rea st$lpul cel de nor }i sta la u}ea cortului,
32. {i acum, de vei s@ ier]i lor p@catul }i gr@ia Moisi.
lor, iart@-l; iar@ de nu, }tearge-m@ pre mine 10. {i vedea tot norodul st$lpul cel de nor
st$nd la u}ea cortului }i, st$nd, tot norodul
din cartea Ta, carea ai scris”.
s@ ^nchina fie}tecarele de la u}ea cortului
33. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pre
s@u.
cei ce au p@c@tuit ^naintea Mea voiu }tear-
11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi fa]@ la
ge pre ei din cartea Mea.
fa]@, ca cum ar gr@i ne}tine c@tr@ priiatinul
34. Iar@ acum pas@, pogoar@-te }i pov@-
s@u, }i-l trimitea la tab@r@, iar@ sluga Iisus,
]uia}te pre norodul acesta la locul care
feciorul lui Navi, tin@rul, nu ie}ea din cort.
]-am zis ]ie, iat@, ^ngerul mieu va mearge
12. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul:* „Iat@, *Sus
^naintea fea]ii tale; iar@ ^n zioa carea voiu
Tu zici mie: «Pov@]uia}te pre norodul aces- 23, 23
socoti, voiu aduce preste ei pedeaps@
ta», }i nu mi-ai ar@tat pre cine vei s@ trimi]i
pentru p@catul lor”.
^mpreun@ cu mine, }i Tu mi-ai zis mie: «{tiu-
35. {i au b@tut Domnul pre norod pentru
te pre tine mai mult dec$t pre to]i, }i har ai
facerea vi]elului care l-au f@cut Aaron.
la Mine».
13. Deci, de am aflat har ^naintea Ta, arat@-
CAP 33 Te mie pre Tine Insu]i cunoscut, s@ Te v@z,
St$mp@r$nd Moisi amenin]area lui Dumnezeu ca s@ aflu har ^naintea Ta }i ca s@ }tiu c@
^mprotiva norodului, s@ dezbrac@ norodul de norodul T@u easte acest neam mare”.
podoaba sa }i-}i pl$nge p@catul; s@ ^mbl$nzea}te 14. {i au zis: „Eu Insumi voiu mearge ^nain-
Dumnezeu }i gr@ia}te cu Moisi fa]@ c@tr@ fa]@, carele
tea ta }i te voiu odihni”.
poftea}te a vedea fa]a }i m@rirea lui Dumnezeu.
15. {i au zis c@tr@ D$nsul: „De nu vei mear-
*Sus 1.* i au zis Domnul c@tr@ Moisi: ge Tu Insu]i ^mpreun@ cu noi, s@ nu m@ sco]i
32, 34 „Mergi, suie-te de aici, tu }i de aici.
norodul t@u pre carele l-ai 16. {i cum s@ va }ti adev@rat c@ am
scos din p@m$ntul Eghiptului, aflat har ^naintea Ta, eu }i norodul T@u,
la p@m$ntul care m-am jurat lui Avraam f@r@ numai de vei mearge Tu ^mpreun@
}i lui Isaac }i lui Iacov, zic$nd: «Semin]iei cu noi? {i m@ voiu m@ri eu }i norodul T@u
voastre voiu da p@m$ntul acesta. mai mult dec$t toate neamurile, c$te
2. {i ^mpreun@ voiu trimite pre ^ngerul
Mieu ^naintea fea]ii tale, }i va scoate pre 5. (a) %n Bibliia cea veachie s@ afl@: c@tr@ Moisi,
CARTEA IE{IRII CAP 33 {I 34 85

s$nt pre p@m$nt”. nedrept@]ile }i p@catele }i nu cur@]ea}te pre


17. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „{i acest cel vinovat,** Cel ce aduce f@r@delegile **Ieremia
cuv$nt al t@u, care l-ai gr@it, voiu face c@ ai p@rin]ilor preste fii }i preste fiii fiilor }i preste 32, 18
aflat har ^naintea Mea }i te }tiu pre tine mai a treia }i a patra neam”. Psalm
mult dec$t pre to]i”. 8. {i, gr@bind Moisi, s-au plecat pre p@- 142, 2
18. {i au zis: „Arat@-Te mie pre Tine (b)”. m$nt }i s-au ^nchinat. 2 Leage
19. {i au zis: „Eu voiu mearge ^naintea ta cu 9. {i au zis: „De am aflat har ^naintea Ta, 5, 9
m@rirea Mea, }i voiu chema cu numele Mieu, s@ mearg@ Domnul mieu ^mpreun@ cu noi, Ieremia
*Roma. Domnul ^naintea ta,* }i voiu milui pre cine c@ norodul easte tare la cerbice, }i vei lua 32, 18
9, 15 voiu milui, }i nu M@ voiu ^ndura de cine nu Tu p@catele noastre }i f@r@delegile noastre,
M@ voiu ^ndura”. }i vom fi ai T@i”.
20. {i au zis: „Nu vei putea vedea fa]a Mea, 10. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@, Eu* *2 Leage
c@ nu va vedea omul fa]a Mea }i s@ fie viu”. puiu ]ie leg@tur@ ^naintea a tot norodul t@u, 5, 2
21. {i au zis Domnul: „Iat@, loc la Mine }i vei face-voiu lucruri m@rite, care nu s-au f@cut Ieremia
sta pre piiatr@. ^n tot p@m$ntul }i ^n tot neamul, }i va vedea 32, 40
22. {i c$nd va treace m@rirea Mea, te voiu tot norodul ^ntru carii e}ti tu lucrurile Dom-
pune ^n gaora pietrii }i voiu acoperi cu m$na nului, c@ minunate s$nt ceale ce voiu face
mea preste tine p$n@ ce voiu treace. Eu ]ie.
23. {i voiu lua ^n laturi m$na Mea, }i atunci 11. Ia tu aminte toate c$te poruncesc Eu
vei vedea dosul Mieu; iar@ fa]a Mea nu s@ va ]ie. Iat@, Eu sco] dinaintea fea]ii voastre pre
ar@ta ]ie”. amoreu }i pre hananeu }i pre ferezeu }i pre
heteu }i pre eveu }i pre ghergheseu }i pre
CAP 34 ievuseu.
12. Ia-]i aminte ]ie, ca nu cumva s@ pui
Moisi, g@tind alte table }i oprind leg@tura cu neamurile }i
^nchinarea idolilor, }i d$nd porunci de cei ^nt$iu n@scu]i, leg@tur@ cu cei ce }@d pre p@m$ntul ^ntru
de s$mb@t@, de azime }i despre cealelalte s@rb@tori, dup@ care ^ntri ca s@ nu s@ fac@ piiadec@ ^ntru
ce postea}te patruzeci de zile, s@ pogoar@ cu coarne din voi.
munte }i, cu fa]a acoperit@, gr@ia}te norodului. 13. Capi}tile (a) lor s@ le strica]i, }i st$lpii
*2 Leage 1.* i au zis Domnul c@tr@ Moisi: (b) lor s@-i zdrobi]i, }i desi}urile (v) lor s@ le
10, 1 „Cioplea}te-]i doao table de t@ia]i, }i idolii dumnezeilor lor s@-i arde]i ^n
piiatr@, ca }i ceale dint$iu, }i Te foc.
suie la Mine ^n munte, }i voiu 14. C@ nu v@ ve]i ^nchina la al]i dumnezei,
scrie pre table cuvintele care era pre tablele c@ Domnul Dumnezeu nume r@vnind,
ceale dint$iu, care le-ai sf@r$mat. Dumnezeu r@vnitoriu easte.
2. {i te g@tea}te diminea]@ }i te vei sui pre 15.* Ca nu cumva s@ pui leg@tur@ cu cei ce *Sus
muntele Sinaii, }i vei sta ^naintea Mea acolo, }ed pre p@m$nt }i vor curvi dup@ dumnezeii 23, 32
pre v$rvul muntelui. lor }i vor jertvi dumnezeilor lor }i te vor 2 Leage
3. {i nimenea s@ nu s@ suie cu tine, }i nime- chema }i vei m$nca din jertvele lor. 7, 2
nea s@ nu s@ iveasc@ ^n tot muntele, }i oile }i 16.* {i vei lua din featele lor feciorilor t@i, *3 %mp@r.
boii s@ nu pasc@ aproape de muntele acela”. }i din featele tale vei da feciorilor lor, }i vor 11, 2
4. {i au cioplit Moisi doao t@bli de piiatr@, curvi featele tale dup@ dumnezeii lor, }i vor
ca }i ceale dint$iu, }i, m$nec$nd de diminea]@, curvi feciorii t@i dup@ dumnezeii lor.
s-au suit ^n muntele Sinaii, dup@ cum i-au 17. {i dumnezei v@rsa]i s@ nu faci ]ie.
poruncit Domnul, }i au luat Moisi ceale doao 18. {i s@rb@toarea azimelor s@ o p@z@}ti:
table de piiatr@. }eapte zile vei m$nca azime, dup@ cum am
5. {i S-au pogor$t Domnul ^n nor, }i au st@tut poruncit ]ie la vreame ^n luna cea dint$iu,
^naintea lui acolo, }i au chemat numele pentru c@ ^n luna cea dint$iu ai ie}it din
Domnului. Eghipt.
6. {i au trecut Domnul ^naintea fea]ii lui, }i 19.* Toat@ partea b@rb@teasc@ ce de}chide *Sus
au chemat: „Domnul Dumnezeu ^ndurat }i p$ntecele a Mea va fi, tot cel ^nt$iu n@scut 13, 2
milostiv, ^ndelung r@bd@toriu }i mult milostiv, al vacii (g) }i cel ^nt$iu n@scut al oii. 13, 12
}i adev@rat. 20. {i cel ^nt$iu n@scut al asinului vei 22, 29
*2 Leage 7. Cel ce* p@zea}te dreptatea }i face r@scump@ra cu oaie; iar@ de nu-l vei r@s-
5, 10 mil@ la mii, Cel ce }tearge f@r@delegile }i cump@ra, vei da pre]ul lui, tot cel ^nt$-
iu n@scut al fiilor t@i vei r@scump@ra,
gr@ia}te. 18. (b) %n cea veachie, ^n loc de arat@-Te
pre Tine mie, easte: arat@ mie m@rirea Ta. juca ^ntr-acea p@dure, carea grecea}te alsi, latinea}te
13. (a) Jertvenicile; (b) Chipurile ceale cioplite ale lucus s@ zice. 19. (g) Grece.: al vi]elului, ci prin vi]el
lor; (v) Era la p@g$ni p@dure unde jertvea, apoi s@ ^n]eleage al vacii.
86 CARTEA IE{IRII CAP 34 {I 35
s@ nu te ar@]i ^naintea Mea de}ert. 1. i au str$ns Moisi toat@ adunarea
21. %n }ease zile lucreaz@; iar@ ^n zioa a fiilor lui Israil, }i le-au zis lor:
}eaptea te vei odihni, de s@m$nat }i de „Aceastea s$nt cuvintele care
seacere vei odihni. au zis Domnul s@ le face]i”.
22. {i s@rb@toarea s@pt@m$nilor vei face 2. „{ease zile s@ lucri; iar@ ^n zioa a }eaptea
Mie, ^ncep@tura seacerii gr$ului }i s@rb@- s@ odihne}ti, c@ easte sf$nt@ s$mb@t@, odihn@
toarea adun@rii la miezul anului. Domnului, tot carele va lucra ^ntru ea s@
23. %n trei vremi ale anului s@ va ar@ta toat@ moar@.
partea ta cea b@rb@teasc@ ^naintea Domnu- 3. S@ nu arde]i foc ^n tot l@ca}ul vostru ^n
lui Dumnezeului lui Israil. zioa s$mbetii: Eu, Domnul”.
24. C@ci c$nd voiu scoate neamurile dinain-
4. {i au gr@it Moisi c@tr@ toat@ adunarea
tea fea]ii tale }i voiu l@]i hotar@le tale, }i
fiilor lui Israil, zic$nd: „Acesta easte cuv$n-
nimenea nu va pofti p@m$ntul t@u, c$nd te
tul, care au poruncit Domnul, zic$nd:
vei sui s@ te ar@]i ^naintea Domnului Dumne-
zeului t@u ^n trei vremi ale anului, 5. «Lua]i de la voi voao (a) dare Domnului,* *Sus
*Sus 25.* S@ nu junghi preste dospit s$ngele }i to]i cei ce priimesc cu inima vor aduce 25, 2
23, 18 jertvelor Meale, }i s@ nu doarm@ p$n@ dimi- p$rg@ Domnului: aur, argint, aram@.
Sus nea]a jertva s@rb@toarei Pa}tilor. 6. V$n@t, mohor$t, ro}u ^ndoit r@sucit }i
23, 19 26. P$rga rodurilor p@m$ntului t@u vei m@tas@ toars@ }i peri de capre.
*Sus aduce ^n Casa Domnului Dumnezeului t@u.* 7. {i piei de berbeci ru}ite }i piei vinete }i
23, 19 S@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei lui”. leamne neputrede.
27. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Scrie 8. {i pietri sardii }i pietri de s@pat la
]ie cuvintele aceastea, c@ preste aceastea um@rariu }i la haina cea p$n@ la picioare.
voiu face cu tine }i cu Israil leg@tur@”. 9. {i tot cel cu inim@ ^n]eleapt@, ^ntru voi
*Sus 28.* {i au fost acolo Moisi ^naintea Domnu- venind, s@ fac@ toate c$te au poruncit Dom-
24, 18 lui patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, nul.
2 Leage p$ine nu au m$ncat }i ap@ nu au beut, }i au 10. Cortul }i m@run]i}urile }i acoperem$n-
9, 18 scris pre table cuvintele aceastea ale leg@tu- turile }i ^ntinsorile }i z@voar@le }i st$lpii.
**2 Leage rii,** ceale zeace cuvinte (a). 11. {i sicriiul m@rturiei }i rudele lui }i
4, 13 29. Iar@ c$nd s-au pogor$t Moisi din munte, milostivitoriul lui }i catapeteasma.
}i ceale doao table era ^n m$inile lui Moisi, 12. {i p$nz@le cur]ii }i st$lpii ei }i pietrile
}i, pogor$ndu-s@ din munte, Moisi nu }tiia smaragdului.
c@ s-au fost m@rit vedearea fea]ii obrazului 13. {i t@m$ia }i untuldelemn al ungerii }i
lui de c$nd i-au gr@it Dumnezeu lui.
untuldelemn cel de la candil@ }i untuldelemn
30. {i au v@zut Aaron }i to]i b@tr$nii lui
al ungerii.
Israil pre Moisi, }i era m@rit@ vedearea fea]ii
14. {i masa }i toate vasele ei.
obrazului lui, }i s-au temut a s@ apropiia la
15. {i sfea}nicul }i toate vasele lui.
d$nsul.
31. {i i-au chemat pre ei Moisi, }i s-au ^ntors 16. {i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia
c@tr@ d$nsul Aaron }i to]i boiarii adun@rii, tocmirei }i poala u}ii cortului.
}i au gr@it lor Moisi. 17. {i jertvenicul }i toate vasele lui.
32. {i dup@ aceasta au venit la d$nsul to]i 18. {i ve}mintele ceale sfinte ale lui Aaron,
fiii lui Israil, }i le-au poruncit lor toate c$te preotului, }i ve}mintele cu care slujesc cu
au poruncit c@tr@ d$nsul Domnul ^n muntele eale ^n sf$nta }i hainele ceale de preo]ie fiilor
Sinaii. lui Aaron»”.
*2 Cor. 33. {i, dup@ ce au ^ncetat a gr@i c@tr@ ei,* 19. {i au ie}it toat@ adunarea fiilor lui Israil
3, 13 }i-au pus acoperem$nt pre fa]a sa. de la Moisi.
34. {i, c$nd ^ntra Moisi ^naintea Domnului 20. {i au adus fie}tecarele ce-l tr@gea inima,
s@ gr@iasc@ Lui, lua acoperem$ntul p$n@ ce }i ce li s@ p@rea cu sufletul lor dar Domnului
ie}ea. {i dup@ ce ie}ea, gr@ia tuturor fiilor la toate lucrurile cortului m@rturiei }i la toa-
lui Israil ceale ce i-au poruncit lui Domnul. t@ g@tirea lui }i la toate ve}mintele sfintei.
35. {i au v@zut fiii lui Israil fa]a lui Moisi 21. {i au adus b@rba]ii de la muieri, fie}te-
c@ s-au m@rit, }i }i-au acoperit Moisi fa]a carele ce i s-au p@rut cu cugetul, au adus
sa, p$n@ c$nd ^ntra s@ gr@iasc@ cu d$nsul. pece]i }i cercei }i ineale }i ^mpletituri }i salbe
}i orice vas de aur.
CAP 35 22. {i to]i c$]i au adus dar de aur Domnului,
S@ poruncea}te despre s$mb@t@, s@ ceare p$rga }i }i la carii s-au aflat m@tas@ }i piei vinete }i
daruri }i me}teri spre facerea tuturor celor zis@, c@rora piei de berbeace ru}ite.
ispravnici s@ numesc de la Dumnezeu Veseliil }i Eliav. 23. Tot cel ce au adus dar, argint

28. (a) Cuvintele legii, ceale zeace porunci. 5. (a) Bibl. araviceasc@ are: aduce]i dintru ale voastre dare Domnului.
CARTEA IE{IRII CAP 35 {I 36 87

}i aram@ au adus daruri Domnului, }i la carii care le-au adus fiii lui Israil la toate lucrurile
s-au aflat leamne neputrede, la toate lucrurile sfintei, ca s@ le fac@ pre eale.
g@tirii au adus. 3. {i ei ^nc@ lua ceale ce s@ aducea de la
24. {i toat@ muiarea cea ^n]@leapt@ cu cei ce aducea diminea]a.
cugetul, carea cu m$inile toarce, au adus tors 4. {i vinea to]i ^n]elep]ii carii f@cea toate
v$n@t }i mohor$t }i ro}u }i m@tas@, }i toate lucrurile sfintei, fie}tecarele dup@ lucrul s@u
muierile c@rora le-au p@rut cu cugetul lor carele lucra, }i au zis c@tr@ Moisi c@: „Mai
^ntru ^n]elepciune au tors p@r de capr@. mult aduce norodul, dec$t s$nt lucrurile care
25. {i boiarii au adus pietri de smaragd }i au poruncit Domnul s@ se fac@”.
pietri de plinire (b) la um@rariu }i la engol- 5. {i au poruncit Moisi }i au strigat ^n
pion. tab@r@, zic$nd: „B@rbat }i muiare s@ nu mai
26. {i la tocmiri (v) }i la untuldelemn al aduc@ la ^ncep@turile sfintei”.
ungerii }i la tocmirea t@m$iei (g). 6. {i s-au oprit norodul a mai aduce, }i
27. {i tot b@rbatul }i muiarea pre carii adu- lucrurile lor au fost lor de ajuns la lucru s@ le
cea cugetul lor ^ntra }i f@cea toate lucrurile fac@ pre eale, }i au mai r@mas.
c$te au poruncit Domnul prin Moisi s@ fac@, 7. {i au f@cut tot ^n]eleptul la cuget ^ntru
au adus fiii lui Israil dar Domnului. cei ce lucra la cort zeace p@retare de m@tas@
*Sus 28. {i au zis Moisi fiilor lui Israil:* „Iat@, au ^mpletit@ }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u
31, 2 chemat Dumnezeu anume pre Veseleil a lui ^mpletit, heruvim, lucru de ]es@toriu le-au
Urie, fiiului lui Or, din neamul lui Iuda. f@cut pre eale.
29. {i l-au umplut pre el de duh dumnez@iesc 8. Lungul unui p@retariu de doaozeci }i opt
de ^n]elepciune }i de priceapere }i de }tiin]a de co]i, }i de lat de patru co]i un p@retariu
a toate. era, o m@sur@ era la toate p@retarele.
30. S@ fie mai mare preste me}teri (d), dup@ 9. {i cinci p@retare dintr-^nsele s@ ]inea unul
toate lucrurile arhitecturii, s@ fac@ aurul }i de altul (a).
argintul }i arama, }i s@ ciopleasc@ piiatra, }i 10. {i au f@cut chiotori vinete la marginea
s@ lucreaze leamnele. unui p@retariu, de o parte, la ^mpreunare, }i
31. {i s@ fac@ ^ntru tot lucrul ^n]elepciunei, a}ea au f@cut la marginea p@retariului celui
}i a adaoge ^nainte au dat ^n cugetul lui. din afar@ la ^mpreunarea a doao, cincizeci
32. {i lui Eliav al lui Ahisamah, din neamul de chiotori au f@cut de o parte a p@retariului
lui Dan. }i cincizeci de chiotori au f@cut de ceaea parte
33. {i i-au umplut pre ei de ^n]elepciune }i a p@retariului, dup@ ^mpreunarea celui de al
de priceapere, de cuget, toate s@ le priceap@, doilea, cu fa]a unul c@tr@ altul c@ut$nd fie}te-
s@ fac@ lucrurile sfintei, }i ceale ]esute }i carele.
^mpestrite s@ le ]eas@ cu ro}u }i cu mohor$t 11. {i au f@cut cincizeci de copce de aur, }i
}i cu m@tas@, s@ fac@ tot lucrul arhitecturii, au ^mpreunat p@retarele unul cu altul cu
de ^mpestrit”. copcele, }i s@ f@cea un cort.
12. {i au f@cut piei arg@site, ca s@ acopere
CAP 36 cortul, unspr@zeace piei au f@cut.
Aduc$nd daruri mai multe dec$t ar fi de lips@, s@ g@teas- 13. Lungul unii piei era de treizeci de co]i,
c@ cortul dup@ toate p@r]ile sale, adec@: p@retarele, }i de patru co]i latul unii piei, de o m@sur@
copcele, chiotorile, acoperem$nturile, st$lpii, temeiurile, era ceale unspr@zeace piei; }i ^mpreunate
z@voar@le, verigile }i }atra. cinci piei ^ntr-un loc }i }ease ^ntr-un loc.
*Sus 1.* i au f@cut Veseleil }i Eliav, }i 14. {i au f@cut cincizeci de chiotori pre
22, 1 tot cel ^n]elept cu cugetul, cui marginea pieii ceii din mijloc, dup@ ^mpre-
s-au dat ^n]elepciune }i }tiin]@ unare, }i cincizeci de chiotori au f@cut pre
^ntru d$n}ii, s@ priceap@ a face marginea pieii ce s@ ^mpreun@ cu a doao.
toate lucrurile care s@ cuvin la ceale sfinte }i 15. {i au f@cut cincizeci de copce de aram@,
la toate c$te au poruncit Domnul. }i au ^mpreunat copcele de chiotori }i au
2. {i au chemat Moisi pre Veseleil }i ^mpreunat pieile, }i s-au f@cut una.
pre Eliav }i pre to]i c$]i avea ^n]elepciune, 16. {i au f@cut acoperem$nt cortului piei de
c@rora le-au dat Dumnezeu }tiin]@ ^n inim@, berbeci ro}ite, }i acoperem$nturi piei vinete
}i pre to]i carii de bun@voie au voit s@ deasupra.
mearg@ la lucruri ca s@ le s@v$r}easc@, 17. {i au f@cut cortului st$lpi de leamne
}i au luat de la Moisi toate darurile neputrede.

25. (b) De plinire, adec@ scumpe. 26. (v) Tocmiri multe mirosuri f@cut@ t@m$ia aceasta. 30. (d) Grece.:
s@ zic ceale ce s$nt din mai multe aromate }i mireaz- s@ fie arhiteact, adec@, me}ter mare. 9. (a) {i iar@}i
me alc@tuite }i f@cute; (g) A}ea era din mai cinci p@retare era dintru d$nsele ]iindu-s@ unul de altul.
88 CARTEA IE{IRII CAP 36 {I 37
18. De zeace co]i un st$lp, }i de un cot }i 1. i au f@cut Veseleil sicriiul din
jum@tate de lat un st$lp. leamne neputrede, de doi co]i
19. Doao unghiureale la un st$lp, st$nd }i jum@tate de lung, }i de un
^mprotiv@ unul altuia. cot }i jum@tate de lat, }i de
20. A}ea au f@cut la to]i st$lpii cortului, }i au un cot }i jum@tate de ^nalt.
f@cut st$lpii cortului doaozeci de st$lpi despre 2. {i l-au ferecat cu aur curat dinl@untru
laturea cea c@tr@ austru, }i patruzeci de }i dinafar@, }i i-au f@cut lui zimte (a) sucit
temeiuri de argint au f@cut la doaozeci de de aur ^mpregiur.
st$lpi. 3. {i au v@rsat patru verigi de aur pre patru
21. Doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao cornuri ale lui, doao verigi de o lature, }i
p@r]ile lui, }i doao temeiuri la un st$lp, de doao verigi de ceaealalt@ lature.
am$ndoao p@r]ile lui. 4. {i au f@cut rude de leamne neputrede,
22. {i la laturea a doao de c@tr@ miiaz@noap- }i le-au ferecat cu aur.
te, doaozeci de st$lpi }i patruzeci de temeiuri 5. {i au b@gat rudele prin verigile ceale
la d$n}ii de argint, doao temeiuri la un st$lp, din laturile sicriiului, s@ r$dice sicriiul cu
de am$ndoao p@r]ile lui, }i doao temeiuri la eale.
un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui. 6. {i au f@cut jertvenic milostivitoriu de
23. {i dind@r@ptul cortului, despre partea de aur curat de doi co]i }i jum@tate de lung, }i
c@tr@ mare, de un cot }i jum@tate de lat.
24. Au f@cut }ease st$lpi, }i doi st$lpi au f@cut 7. {i au f@cut doi heruvimi de aur v@rsa]i,
la unghiurile cortului dind@r@pt. }i i-au pus de am$ndoao p@r]ile jertvenicu-
25. {i era ^ntocma de jos, }i ^ntr-un chip era lui.
tocmi]i, din capete ^ntru o asem@nare. 8. Un heruvim de o lature, }i alt heruvim
26. A}ea au f@cut la am$ndoao p@r]ile celor de ceaealalt@ lature a jertvenicului, }i au
doao unghiuri, }i era opt st$lpi, }i temeiurile f@cut pre acei doi heruvimi de am$ndoao
lor de argint }easespr@zeace, doao temeiuri laturile lui.
la un st$lp }i doao temeiuri la alt st$lp, de 9. {i era am$ndoi heruvimii ^ntinzind ari-
am$ndoao p@r]ile lui (e). pile sale deasupra, umbrind cu aripile sale
27. {i au f@cut cinci z@voar@ de leamne ne- preste jertvenic, }i fea]ele lor una c@tr@ alta,
putrede la st$lpi, de o parte a cortului. c@tr@ jertvenic era fea]ele heruvimilor.
28. {i cinci z@voar@ la st$lpii de ceaealalt@ 10. {i au f@cut mas@ de leamne neputrede
parte a cortului. de doi co]i de lung@ }i de un cot de lat@ }i
29. {i cinci z@voar@ la st$lpii cei dind@r@ptul de un cot }i jum@tate de ^nalt@.
cortului de c@tr@ mare. 11. {i o au ferecat cu aur curat, }i i-au
30. {i z@vorul cel din mijloc prin mijlocul f@cut ei singifuri de aur suci]i ^mprejur.
st$lpilor s@ petrecea, de la o lature p$n@ ^n 12. {i i-au f@cut ei cunun@ ^mprejur de
ceaealalt@ lature. pumn, }i au f@cut zim]i suci]i de aur ^mpre-
31. {i st$lpii i-au ferecat cu aur. jurul cununii.
32. {i verigile lor prin care s@ b@ga rudele 13. {i i-au v@rsat ei patru verigi de aur la
le-au f@cut de aur, }i z@voar@le le-au ferecat patru p@r]i ale picioarelor ei, supt cununa
cu aur. cea ^mpletit@.
33. {i au f@cut acoperem$nt de v$n@t }i 14. Era verigile prinsori rudelor, ca s@
mohor$t }i de ro}u ^mpletit }i de m@tas@ r$dice masa.
r@sucit@, lucru ]esut l-au f@cut heruvim. 15. {i au f@cut rudele de leamne nepu-
34. {i l-au pus pre patru st$lpi neputrezi trede }i le-au ferecat cu aur, ca s@ r$dice
fereca]i cu aur, }i c@p@t$iele lor de aur, }i masa.
temeiurile lor patru de argint. 16. {i au f@cut vasele measii, blidele ei }i
35. {i au f@cut poal@ la u}ea cortului de v$n@t, c@dealni]ile }i c@u}ile }i n@str@pile, cu care
}i de mohor$t }i de ro}u ^mpletit }i de m@tas@ va turna, de aur curat.
r@sucit@, lucru ^mpistrit. 17. {i au f@cut sfea}nicul de aur curat,
36. {i st$lpii ei cinci, }i c@p@t$iele lor, }i au v@rsat au f@cut sfea}nicul.
ferecat c@p@t$iele lor cu aur. 18. Fusul lui }i fofeazele }i scafele }i
37. {i le-au v@rsat lor cinci temeiuri de aram@. ]inerile }i florile dintr-^nsul.
19. {ease fofeaze ie}ind din laturi, trei
CAP 37 fofeaze ale sfea}nicului din o lature a lui,
S@ face sicriiul, jertvenicul milostivitoriu, masa, sfea}nicul, }i trei din ceaealalt@ lature a lui.
candilele, oltariul t@m$ierii }i tocmirea t@m$ierii.

26. (e) De am$ndoao capetele lui. 2. (a) Zimte, adec@, cunun@ sau colac, ca un g$nj ^mprejur.
CARTEA IE{IRII CAP 37 {I 38 89

20. {i trei ]ineri, ^n chipul nuc}oarelor, ^ntr-o gr@tariul p$n@ la jum@tate de jertvenic.
fofeaz@ scaf@ }i floare. 6.* {i au f@cut rude jertvenicului de leamne *Sus
21. {i trei ]ineri, ^n chipul nuc}oarelor, neputrede, }i le-au ferecat cu aram@, }i au 27, 1
^ntr-alt@ fofeaz@ scaf@ }i floare. b@gat rudele prin verigile ceale din coastele
22. A}ea la ceale }ease fofeaze care ies din jertvenicului, c$nd l-au r$dicat pre el.
sfea}nic. 7.* G@unos de sc$nduri l-au f@cut. *Sus
23. {i ^n sfea}nic patru ]ineri, ^n chipul 8. {i au f@cut sp@l@toare de aram@, }i 27, 8
nuc}oarei, ^ntr-o fofeaz@ scaf@ }i florile. temeiul ei de aram@ ^ntr@ (a) oglinzile
24. Scafa supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul, muierilor celor ce au postit, care au postit la
}i scafa supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul, u}ile cortului m@rturiei (b).
a}ea ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. 9. {i au f@cut curtea, despre amiiaz@zi, p$n-
25. {i fofeazele }i scafele dintr-^nsul era toate zele cur]ii, de ro}u r@sucit, de o sut@ preste
v@rsate dintr-un aur curat. sut@ de co]i.
26. {i au f@cut luminile lui, }eapte, }i lingu- 10. {i st$lpii lor, doaozeci, }i temeiurile lor,
rile lui. doaozeci de aram@, }i copcele lor }i aripile
27. {i clea}tele lui de aur curat. lor, de argint.
28. De un t@lant de aur curat l-au f@cut pre 11. {i ^n laturea cea despre miiaz@noapte,
el }i toate vasele lui. de o sut@ preste sut@ de co]i, }i st$lpii lor
29. {i au f@cut jertvenic de t@m$iare din doaozeci, }i temeiurile lor doaozeci de aram@,
leamne neputrede de un cot de lung, }i de un }i copcele lor }i aripile lor, de argint.
cot de lat, ^n patru muchi, }i de doi co]i ^n@l- 12. {i, ^n laturea cea despre mare, p@retare
]imea lui, dintr-^nsul era coarnele lui. de cincizeci de co]i, st$lpii lor, zeace, }i
30. {i l-au ferecat cu aur curat, gratiia lui }i temeiurile lor, zeace, }i copcele lor }i aripile
p@re]ii lui }i coarnele lui. lor, de argint.
31. {i i-au f@cut lui cunun@ ^mpletit@ de aur 13. {i ^n laturea cea de c@tr@ r@s@rit, de cinci-
^mprejur, }i doao verigi de aur curat i-au f@cut zeci de co]i.
lui supt cununa cea ^mpletit@ a lui, de 14. P$nze de cincispr@zeace co]i dind@r@pt,
am$ndoao laturile lui, la am$ndoao coastele }i st$lpii lor, trei, }i temeiurile lor, trei.
lui, la verigile rudelor, ca s@ r$dice cu acealea. 15. {i dind@r@ptul al doilea, de o parte }i de
32. {i au f@cut z@voar@le din leamne nepu- alta, spre u}ea cur]ii, p@retare de cincispr@-
trede, }i le-au ferecat cu aur. zeace co]i, }i st$lpii lor, trei, }i temeiurile
33. {i au f@cut untuldelemn cel sf$nt al lor, trei.
ungerii }i tocmirea t@m$iei curat, lucru de 16. Toate p@retarele cortului, de m@tas@
f@c@toriu de mir. r@sucit@.
17. {i temeiurile st$lpilor, de aram@, }i chio-
CAP 38 torile lor, de argint, }i capetele lor, ferecate
S@ face jertvenicul arderii de tot cu sp@l@toare de aram@, primprejur cu argint, }i st$lpii, primprejur
}i curte, }i darurile ceale adus@ s@ num@r@. fereca]i cu argint, to]i st$lpii cur]ii.
*2 Paral. 1.* i au f@cut jertvenic de ardere de 18. {i acoperem$ntul por]ii cur]ii, lucru de
1, 5 tot din leamne neputrede de ^mpestritoriu, de v$n@t }i de mohor$t }i de
cinci co]i de lung, }i de cinci ro}u r@sucit }i de m@tas@ ^mpletit@, de
co]i de lat, ^n patru muchi era doaozeci de co]i de lung, }i de ^nalt }i de
jertvenicul, }i de trei co]i ^n@l]imea lui. larg, de cinci co]i, potrivindu-s@ p$nzelor
2. {i au f@cut coarnele pre ceale patru cur]ii.
muchi, dintr-^nsul era coarnele, }i le-au aco- 19. {i st$lpii lor, patru, }i temeiurile lor,
perit cu aram@. patru, de aram@, }i chiotorile lor, de argint,
3. {i au f@cut cunun@ jertvenicului, }i }i capetele lor, ferecate cu argint.
acoperem$ntul lui }i p@har@le lui }i furcu]ele 20. {i toate ]eru}ele cur]ii ^mprejur, de
ceale de carne ale lui }i c@dealni]a lui }i toate aram@.
vas@le lui le-au f@cut de aram@. 21. {i aceasta easte tocmeala cortului
4. {i i-au f@cut lui gr@tariu, lucru ca mreajea m@rturiei, dup@ cum s-au poruncit lui Moisi,
de aram@. s@ fie slujba levi]ilor prin Itamar, fiiul lui
5. {i au f@cut gr@tariului patru verigi de Aaron, preotului.
aram@ ^n patru p@r]i, }i le-au pus supt 22. {i Veseleil, fiiul lui Urie, din nea-
gr@tariul jertvenicului dedesupt, }i era mul lui Iuda, au f@cut dup@ cum au

8. (a) %ntr@, am luat din Bibl. sirieneasc@; cea rom$- lor ce au postit, adec@ a muierilor care str@juia la
neasc@ }i latineasc@ are din, ^n loc de ^ntr@. (b) Ce- u}ea cortului.
90 CARTEA IE{IRII CAP 38 {I 39
poruncit Domnul lui Moisi. cit }i din m@tas@ toars@, dup@ cum au poruncit
23. {i Eliav, feciorul lui Ahisamah, din nea- Domnul lui Moisi.
mul lui Dan, carele au fost me}ter mai mare 5. {i au f@cut doao pietri de smaragd
preste ceale ]esute }i preste ceale cusute ^mp@nate }i ]intuite cu aur, s@pate }i cioplite
}i preste ceale ^mpestrite, au ]esut cu v$n@t cioplitur@ de peceate, din numele fiilor lui
}i cu mohor$t }i cu ro}u r@sucit }i cu m@ta- Israil.
s@. 6. {i le-au pus pre umerile um@rariului, pietri
24. Tot aurul care s-au lucrat la lucruri, de pomenire s$nt fiilor lui Israil, dup@ cum au
dup@ tot lucrul sfintelor, s-au f@cut aur din poruncit Domnul lui Moisi.
z@ciuial@, doaozeci }i noao de talan]i }i 7. {i au f@cut engolpion, lucru ]esut cu
}eapte sute }i treizeci de sicli, dup@ siclul ^mpestreale, dup@ lucrul um@rariului, de aur
cel sf$nt. }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i
25. {i argintul ce s-au adus dar de la oamenii de m@tas@ toars@, ^n patru cornuri ^ndoit au
cei num@ra]i ai adun@rii, o sut@ de talan]i }i f@cut engolpionul, de o palm@ de lung }i de o
o mie }eapte sute }eaptezeci }i cinci de sicli, palm@ de lat ^ndoit.
o drahm@ pe cap, jum@tate de siclu, dup@ 8. {i au ]esut ^ntr-^nsul patru r$nduri de pietri
siclul cel sf$nt. scumpe, r$ndul cel dint$iu de pietri sardion
26. Tot acela mergea la num@r, carele era }i topazion }i smaragd.
de doaozeci de ani, }i mai sus la }ease sute 9. {i r$ndul al doilea antrax }i samfir }i
}i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci. iaspis.
27. {i au fost acea sut@ de talan]i de argint 10. {i r$ndul al treilea, lighirion }i ahatis }i
la v@rsarea capetelor cortului }i la capetele ametistos.
acoperem$ntului. 11. {i r$ndul al patrulea, hrisolitos }i virilion
28. O sut@ de capete la o sut@ de talan]i, un }i onihion, ^ncungiurate cu aur }i legate prim-
talant la un capet. prejur cu aur.
29. {i cei o mie }eapte sute }eaptezeci }i 12. {i pietrile era cu numele fiilor lui Israil,
cinci de sicli i-au f@cut la chiotorile st$lpilor, doaospr@zeace cu doaospr@zeace nume ale
}i au poleit c@p@t$iele lor, }i i-au ^mpodobit lor, s@pate pece]i, fie}tecarele dintr@ ceale
pre ei. doaospr@zeace neamuri cu numele s@u.
30. {i aram@ s-au adus trei sute }i }eapte- 13. {i au f@cut preste engolpion l@n]u}e
zeci de talan]i, doao mii }i patru sute de ^mpletite, lucru ^mpletit de aur curat.
sicli. 14. {i au f@cut doao paveze de aur }i doao
31. {i au f@cut dintr-^nsa pragurile u}ii cor- verigi de aur.
tului m@rturiei, }i jertvenicul cel de aram@ 15. {i au pus aceale doao verigi de aur la
cu gr@tariul lui, }i toate vasele jertvenicului. am$ndoao ^ncep@turile engolpionului.
32. {i temeiurile cur]ii primprejur, }i pragu- 16. {i au pus l@n]u}ele ceale de aur ^ntr-
rile por]ii cur]ii, }i ]eru}ii cortului, }i ]eru}ii am$ndoao verigile, de am$ndoao p@r]ile
cur]ii primprejur. engolpionului }i de am$ndoao laturile, }i au
^mpreunat aceale doao l@n]u}e.
CAP 39 17. {i au pus preste ceale doao paveze umerii
um@rariului dinainte, ^n fa]@.
S@ fac hainele ceale arhiereie}ti }i preo]e}ti, }i tot lucrul 18. {i au f@cut doao verigi de aur }i le-au
cel poruncit s@ s@v$r}ea}te. pus preste am$ndoao aripile, pre marginea
1. i v$n@tul }i mohor$tul }i ro}ul engolpionului }i pre marginea cea dind@r@p-
ce au r@mas le-au f@cut ve}- tul um@rariului dinl@untru.
minte de slujb@ lui Aaron, ca 19. {i au f@cut doao verigi de aur }i le-au pus
s@ slujeasc@ cu eale ^ntru cel preste am$ndoi umerii um@rariului, din jos
sf$nt, dup@ cum au poruncit Domnul lui de d$nsul, ^n fa]@, dup@ ^mpreunarea cea de
Moisi. sus a ]es@turii um@rariului.
*Sus 2.* {i au f@cut um@rariul de aur }i de v$n@t 20. {i au str$ns engolpionul din verigile ceale
28, 6 }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ de pre d$nsul c@tr@ verigile um@rariului
toars@. ]iindu-s@, de v$n@t, fiind ^mpletite c@tr@
3. {i t@iar@ t@blile ceale de aur ca p@rul, ]es@tura um@rariului, ca s@ nu s@ sloboaz@
ca s@-l ]ease ^mpreun@ cu v$n@tul }i cu engolpiul de la um@rariu, dup@ cum au
mohor$tul }i cu ro}ul cel r@sucit }i cu poruncit Domnul lui Moisi.
m@tasa cea toars@, lucru ]esut le-au f@cut 21. {i au f@cut haina cea lung@ p$n@ jos, carea
pre eale. easte supt um@rariu, lucru ]esut tot v$n@t.
4. Um@rariul ^mpreunat de am$n- 22. {i gura hainei ceii lungi p$n@ jos ^n mijloc
doao p@r]ile, lucru ]esut ^ntru sine, ^m- ]esut@, ^mpletit@, cu care, ]iind ^mpregiur, cel
pletit unul cu altul, dintru d$nsul au ^mprejurul gurii era nedezlegat.
f@cut dup@ f@ptura lui, din aur }i din 23. {i au f@cut la poalele hainei ceii lungi
v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u r@su- p$n@ jos, din jos, rodioare, ca a unei
CARTEA IE{IRII CAP 39 {I 40 91

rodii ^nflorite, de v$n@t }i de mohor$t }i de le, }i era f@cute aceastea ^n ce chip au porun-
ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@. cit Domnul lui Moisi, a}ea le-au f@cut pre
24. {i au f@cut clopo]ei de aur, }i au pus clo- eale, }i bine i-au cuv$ntat pre ei Moisi.
po]eii pre poalele hainei ^mprejur printr@ rodii.
25. Clopo]ei de aur }i rodioare pre poalele CAP 40
hainei ^mprejur, ca s@ slujeasc@ dup@ cum
%n luna dint$iu, s@ poruncea}te s@ se r$dice }i s@ se
au poruncit Domnul lui Moisi. sfin]asc@ cortul; care, s@v$r}indu-s@, s@ umple de m@ri-
26. {i au f@cut haine de m@tas@, lucru ]esut, rea Domnului, totdeauna acoperindu-l nuorul, afar@
lui Aaron }i fiilor lui. de c$nd pornea.
27. {i chidarele de m@tas@, }i mitra de 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
m@tas@, }i rochiile (a) de m@tas@ r@sucit@. zic$nd:
28. {i br$iele lor de m@tas@ v$n@t@ }i 2. „%n zioa dint$iu a lunii
mohor$t@ }i ro}ie r@sucit@, lucru de ^mpes- dint$iu, lun@ noao, vei ^ntinde
tritori, ^n ce chip au poruncit Domnul lui cortul m@rturiei.
Moisi. 3. {i vei pune sicriiul m@rturiei }i vei
29. {i au f@cut tabla cea de aur, osebire acoperi sicriiul cu catapeteazma.
sf$ntului, de aur curat, }i au scris pre ea slove 4. {i vei b@ga ^nl@untru masa }i vei pune
s@pate de peceate: „Sfin]ire Domnului”. ^nainte punerea ei.
30. {i au pus preste ea ^mpletitura cea 5. {i vei b@ga ^nl@untru sfea}nicul }i vei
v$n@t@, ca s@ fie preste mitr@ deasupra, ^n ce pune f@cliile lui, }i vei pune jertvenicul cel
chip au poruncit Domnul lui Moisi. de aur, ca s@ t@m$iaz@ ^naintea sicriiului.
31. {i au s@v$r}it tot lucrul cortului m@r- 6. {i vei pune acoperirea acoperem$ntului
turiei, }i au f@cut fiii lui Israil dup@ toate c$te pre u}ea cortului m@rturiei, }i jertvenicul
au poruncit Domnul lui Moisi. jertvelor ^l vei pune la u}ile cortului m@rtu-
32. {i au adus cortul la Moisi, }i toate vas@le riilor.
lui }i verigile lui }i st$lpii lui }i z@voar@le lui 7. {i vei pune sp@l@toarea ^ntr@ cortul
}i ]eru}ii lui }i temeiurile lui. m@rturiei }i ^ntr@ jertvenic, }i vei pune
33. {i pieile }i pieile de berbeace, ceale ro}i- ^ntr-^nsa ap@.
te, }i acoperem$nturile ceale deasupra pieii 8. {i vei pune ^mprejur cortul, }i toate c$te
ceii vinete. s$nt le vei sfin]i.
34. {i catapeteasma (b) }i sicriiul m@rturiei, 9. {i vei lua untdelemn de ungere, }i vei
}i rudele lui }i jertvenicul. unge cortul }i toate ceale dintr-^nsul, }i-l vei
35. {i masa, }i toate vas@le ei, }i p$inile sfin]i pre d$nsul, }i toate vas@le lui, }i vor fi
punerii ^nainte. sfinte, }i vei unge jertvenicul jertvelor, }i
36. {i sfea}nicul cel curat, }i luminile lui, toate vasele, }i vei sfin]i jertvenicul, }i va fi
}i lumini de ardere, }i toate vas@le lui, }i jertvenicul Sf$nta Sfintelor.
untuldelemn cel de la candil@. 10. {i vei unge sp@l@toarea }i temeiul ei, }i
37. {i milostivitoriul }i untuldelemn al unge- o vei sfin]i pre ea.
rii }i t@m$ia cea tocmit@ (v). 11. {i vei aduce pre Aaron }i pre fiii lui la
38. {i poala cortului. u}ile cortului m@rturiei.
39. {i jertvenicul cel de aram@ }i gr@tariul, 12. {i vei sp@la pre d$n}ii cu ap@, }i vei
}i rudele lui }i toate vas@le lui, }i sp@l@toarea, ^mbr@ca pre Aaron cu ve}mintele lui ceale
}i temeiul ei. sfinte, }i-l vei unge pre el }i-l vei sfin]i pre el,
40. {i p$nzele cur]ii, }i st$lpii }i temeiurile }i va preo]i Mie; }i pre feciorii lui vei aduce,
ei, }i poala u}ii cur]ii, }i funiile ei }i ]eru}ii }i-i vei ^mbr@ca cu haine, }i-i vei unge, precum
ei. ai uns pre tat@l lor, }i vor fi Mie preo]i.
41. {i toate unealtele ceale ce s$nt la lucrul 13. {i va fi ca s@ le fie lor ungere de preo]ie
cortului m@rturiei. ^n veaci, ^ntru neamurile lor”.
42. {i ve}mintele ceale de slujb@, ca s@ 14. {i au f@cut Moisi toate c$te i-au poruncit
slujeasc@ cu eale ^n sf$nta, ve}mintele sfintei, lui Domnul, a}ea au f@cut.
care s$nt ale lui Aaron, }i ve}mintele fiilor 15. {i au fost ^n luna dint$iu, ^n al doilea
lui ceale de slujb@; dup@ toate c$te au porun- an de c$nd au ie}it ei din Eghipt, la lun@
cit Domnul lui Moisi, a}ea au f@cut fiii lui noao, s-au ^ntins cortul.
Israil toat@ g@tirea. 16.* {i au pus Moisi cortul, }i au pus *Nume.
43. {i au v@zut Moisi toate lucruri- c@pe]ealele, }i au a}ezat z@voar@le. 7, 1

27. (a) Rochiile s$nt hain@ cu carea s@ ^ncinge, mai s@mneaz@ acoperem$nt de p$nz@, cum s$nt la oltare
lung@ ceva dec$t cum au zidarii c$nd lucr@. 34. (b) dverile ceale de p$nz@. 37. (v) Grece.: t@m$ia toc-
Catapeteazma easte cuv$nt grecesc, carea ^n- mirei, adec@ tocmit@ din mai multe cealea.
92 CARTEA IE{IRII CAP 40
17. {i au r$dicat st$lpii, }i au ^ntins te el ardere de tot }i jertv@, dup@ cum au
p@retarele cortului, }i au pus acoperem$ntul poruncit Domnul lui Moisi.
cortului preste el, deasupra, dup@ cum au 27. {i au f@cut sp@l@toarea ^ntr@ cortul
poruncit Domnul lui Moisi. m@rturiei }i ^ntr@ sfea}nic, }i au pus ^ntr-^nsa
18. {i, lu$nd m@rturiile, le-au pus ^n sicriiu, ap@.
}i au pus rudele supt sicriiu. 28. Ca s@ se speale dintr-^nsa Moisi }i
19. {i au b@gat sicriiul ^n cort, }i au pus Aaron, }i fiii lui m$inile lor }i picioarele.
acoperem$ntul catapeteasmei, }i au acoperit 29. C$nd vor ^ntra ei ^n cortul m@rturiei sau
sicriiul m@rturiei, ^n ce chip au poruncit c$nd mergea la jertvenic s@ slujeasc@, s@
Domnul lui Moisi. sp@la dintr-^nsa, dup@ cum au poruncit
20. {i au pus masa ^n cortul m@rturiei, de Domnul lui Moisi.
laturea cortului m@rturiei de c@tr@ miiaz@- 30. {i au pus curtea primpregiurul cortului
noapte afar@ de acoperem$ntul cortului. }i a jertvenicului.
21. {i au pus preste ea p$inile punerii 31. {i au s@v$r}it Moisi toate lucrurile, }i
^naintea Domnului, dup@ cum au poruncit au acoperit nor cortul m@rturiei, }i s-au
Domnul lui Moisi. umplut cortul de m@rirea Domnului.
22. {i au pus sfea}nicul ^n cortul m@rturiei, 32.* {i nu au putut Moisi s@ ^ntre ^n cortul *Nume.
^n preajma measii, de laturea cortului c@tr@ m@rturiei, c@ umbrea deasupra lui norul, }i 9, 15
austru. s-au umplut cortul de m@rirea Domnului. 3 %mp@r.
23. {i au pus f@cliile lui ^naintea Domnului, 33. {i, c$nd s@ r$dica norul de la cort, 8, 10
^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. ^njuga fiii lui Israil cu sarcinile sale (a).
24. {i au pus jertvenicul cel de aur ^n cortul 34. Iar@ de nu s@ r$dica norul, nu ^njuga,
m@rturiei, ^n preajma catapeteasmei. p$n@ ^n zioa ^n carea s@ r$dica norul.
25. {i au t@m$iat preste el t@m$ia tocmirei, 35. C@ nor era zioa preste cort, }i noaptea
dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. foc era preste d$nsul ^naintea a tot Israilul,
26. {i jertvenicul jertvelor l-au pus la ^n toate purceaderile lor (b).
u}ile cortului m@rturiei, }i au adus pres-
35. (b) %ntru toate purceaderile lor, adec@, totdeauna
33. (a) Cu sarcinile sale, adec@, cu avearea sa. c$nd purcedea ei.

CARTEA LEVI[ILOR
CUV#NT %NAINTE
eale ce s@ ]in de r$nduiala levi]ilor s$nt: jertvele preo]ilor }i slujbele
levi]ilor, ^nc@ }i s@rb@torile, care toate ^ntru aceast@ carte s@ cuprind. S.
Augustin, cartea 10, De cetatea lui Dumnezeu, s@ pare a zice cum c@, ^n
statul nevinov@]iei (adec@, mai ^nainte de p@c@tuirea lui Adam), nu au
fost jertve, }i ^nva]@ cum c@ oamenii cei dint$iu ^ntre cura]i, de toat@ prihana
p@catului pre sine lui Dumnezeu, ca ni}te jertve prea curate, s-au jertvit. Cum c@
aceast@ carte easte adev@rat@ a lui Moisi cu acealea}i dovediri s@ arat@ cu care
s-au ar@tat }i Facerea }i Ie}irea. {i, fiindc@ ^n A doao Leage mai nimic nu s@ scrie
de jertvele ceale de osibite fealiuri, de cort, de podoabele }i de slujbele preo]ilor,
}i de alte multe, care s@ ]in de slujba lui Dumnezeu, nu ne putem ^ndoi cum c@
toate aceastea, care s$nt ^ntru aceast@ carte, nu ar fi de Moisi scrise.

CAP 1
Leagea }i modru cum s@ se aduc@ jertva, carea s@ chema ardere de tot, din boi, din oi, din capre, din turtureale
}i din porumbi.

1. i au chemat pre Moisi }i i-au 3.* De va fi ardere de tot darul lui, din boi, *Ie}ire
gr@it lui Domnul din cortul parte b@rb@teasc@ curat@, ^l va aduce la u}ea 29, 10
m@rturiei, zic$nd: cortului m@rturiei, ^l va aduce pre d$nsul
2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i priimit ^naintea Domnului.
vei zice c@tr@ ei: «Om dintru voi, de va aduce 4. {i va pune m$na pre capul jertvei,
daruri Domnului, din dobitoace }i din boi priimit@ lui, ca s@ se milostiveasc@ spre el.
}i din oi ve]i aduce darurile voastre. 5. {i vor junghia vi]elul ^naintea Dom-
CARTEA LEVI[ILOR CAP 1 {I 2 93

nului, }i vor aduce fiii lui Aaron preo]ii, f@ina cea cu untdelemn, }i toat@ t@m$ia ei, }i
s$ngele, }i vor v@rsa s$ngele la jertvenicul va pune preotul pomenirea ei pre jertvenic
care easte la u}ea cortului m@rturiei. jertv@, miros cu bun@ mireazm@ Domnului.
6. {i, belind arderea de tot dup@ m@dul@ri, 3. * {i ce r@m$ne din jertv@, lui Aaron }i fii- *Sir.
o vor ^mp@r]i pre ea fie}tecarea m@dulare lor lui; Sf$nta Sfintelor, din jertvele Domnului. 7, 32
deosebi. 4. Iar@ de vei aduce dar jertv@ coapt@ ^n
7. {i vor pune fiii lui Aaron, preo]ii, foc cuptoriu, dar Domnului de f@in@, p$ini
pre jertvenic, }i vor gr@m@di leamne pre foc. nedospite, fr@m$ntate cu untdelemn, }i turte
8. {i vor pune fiii lui Aaron, preo]ii, p@r]ile nedospite, unse cu untdelemn.
ceale t@iate }i capul }i gr@simea preste 5. Iar@ de va fi jertv@ din tigaie darul t@u,
leamnele, care s$nt pre focul cel de pre f@in@ fr@m$ntat@ cu untdelemn, nedospite vor
jertvenic. fi.
9. Iar@ m@runtaiele }i picioarele le vor 6. {i le vei dimica pre eale buc@turi, }i vei
sp@la cu ap@ }i le vor pune preo]ii toate pre turna preste eale untdelemn, jertv@ easte
jertvenic, ardere de tot easte, jertv@, miros Domnului.
de bun@ mireazm@ Domnului. 7. Iar@ de va fi jertv@ de pre gr@tariu darul
10. Iar@ de va fi din oi darul lui Domnului, t@u, f@in@ cu untdelemn s@ va face.
}i din miei }i din iezi, spre ardere de tot, 8. {i va aduce jertva carea o va face dintru
parte b@rb@teasc@ curat ^l va aduce pre el. aceastea Domnului, }i o va aduce la preot.
11. {i va pune m$na pre capul lui, }i-l vor 9. {i, apropiindu-s@ c@tr@ jertvenic, va lua
junghia de c@tr@ coastele jertvenicului celui preotul din jertv@ pomenirea ei, }i va pune
despre miiaz@noapte ^naintea Domnului, }i preotul pre jertvenic ardere de tot, miros de
vor v@rsa fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele lui bun@ mireazm@ Domnului.
pre jertvenic ^mprejur. 10. Iar@ ce va r@m$nea de la jertv@ va fi a
12. {i-l vor desp@r]i ^n p@r]i, }i capul }i lui Aaron }i a fiilor lui, Sfintele Sfintelor din
s@ul, }i le vor pune preo]ii aceastea pre arderile de tot ale Domnului.
leamnele care s$nt pre focul cel de pre 11. Toat@ jertva carea o ve]i aduce Domnului
jertvenic. s@ nu o face]i dospit@, tot ce easte dospit }i
13. {i ma]ele }i picioarele le vor sp@la cu toat@ miiarea, s@ nu aduce]i dintr-^nsa jertv@,
ap@, }i le va aduce preotul toate, }i le va dar Domnului.
pune pre jertvenic, ardere de tot, jertv@, 12. Din p$rg@ s@ le aduce]i aceastea Domnu-
miros cu bun@ mireazm@ Domnului. lui; iar@ pre jertvenic s@ nu s@ puie spre miros
14. Iar@ de va aduce din ceale zbur@toare de bun@ mireazm@ Domnului.
jertva sa dar Domnului, va aduce din tur- 13. {i tot darul jertvei voastre* cu sare s@-l *Marc.
tureale sau din porumbi darul s@u. s@ra]i, }i s@ nu s@ r$sipeasc@ sarea a}ez@m$n- 9, 49
15. {i-l va aduce preotul la jertvenic, }i ^i tul Domnului din jertvele voastre, pre tot darul
va fr$nge capul, }i-l va pune preotul pre vostru ve]i aduce Domnului sare.
jertvenic, }i va stoarce s$ngele c@tr@ fundul 14. Iar@ de ve]i aduce din p$rga roadelor jertv@
jertvenicului. Domnului, gr@un]e noao coapte, p$rg@ urluite
16. {i va scoate gu}ea cu peanele }i o va Domnului, }i vei aduce jertva p$rg@i roadelor.
l@p@da l$ng@ jertvenic, de c@tr@ r@s@rit, la 15. {i vei turna preste ea untdelemn, }i vei
locul cenu}ii. pune preste ea t@m$ie, jertv@ easte.
17. {i-l va fr$nge din aripi, }i nu-l va t@ia 16. {i va aduce preotul pomenirea ei din
p@r]i, }i-l va pune preotul pre jertvenic preste gr@un]e cu untuldelemn }i toat@ t@m$ia ei,
leamnele ceale de pre foc, aducere de jertv@ jertv@ easte Domnului.
easte, miros cu bun@ mireazm@ Domnului.
CAP 3
CAP 2 %n ce chip s@ se aduc@ jertvele ceale de pace, adec@: de boi,
de oi, de miei }i de capre, gr@simea toat@ }i s$ngele, {ie {i
Leagea aducerii jertvelor, a f@inii stropite cu untdelemn,
le poftea}te Dumnezeu.
a t@m$iei, a p$inilor, a jertvei din tigaie }i de pre gr@tariu,
}i a p$rg@lor, toate s@rate, iar@ nu dospite, nici s@ fie cu 1. ar@ de va fi jertv@ de m$ntuire
miiare. darul lui Domnului, de-l va aduce
1. ar@ sufletul de va aduce dar din boi, ori de va fi parte
jertv@ Domnului, f@in@ curat@ b@rb@teasc@, ori parte f@meias-
s@ fie darul lui, }i va turna c@, curat ^l va aduce ^naintea Domnului.
preste ea untdelemn, }i va pune 2. {i va pune m$inile sale pre capul
preste ea t@m$ie: jertv@ easte. darului, }i-l va junghia la u}ea cortului m@r-
2. {i o va aduce la fiii lui Aaron preo]ii, turiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$n-
}i, lu$nd dintr-^nsa m$na plin@ din gele pre jertvenicul arderilor de tot ^mprejur.
94 CARTEA LEVI[ILOR CAP 3 {I 4
3. {i vor aduce din jertva m$ntuirii jertv@ catul s@u, care au p@c@tuit, vi]el din vaci curat
*Ie}ir. Domnului* seul care acopere p$ntecele, }i Domnului, pentru p@cat.
29, 13 tot seul care easte pre p$ntece. 4. {i va aduce vi]elul la u}ile cortului
4. {i am$ndoi r@runchii }i seul care easte m@rturiei ^naintea Domnului, }i va pune m$na
preste ei, }i care easte preste coapse, }i sa pre capul vi]elului, }i va junghia vi]elul
peli]a cea de pre ficat cu r@runchii va scoate. ^naintea Domnului.
5. {i le vor pune acealea fiii lui Aaron, 5. {i, lu$nd preotul cel uns, ale c@ruia m$ini
preo]ii, preste jertvenic, deasupra arderilor s$nt sfin]ite, din s$ngele vi]elului, }i-l va b@ga
de tot, preste leamnele care s$nt pre focul ^n cortul m@rturiei.
cel de pre jertvenic, jertv@, miros de bun@ 6. {i va ^ntinge preotul degetul ^n s$nge }i
mireazm@ Domnului. va stropi din s$nge de }eapte ori cu deagetul
6. Iar@ de va fi din oi darul lui, jertv@ de ^naintea Domnului, c@tr@ acoperem$ntul cel
m$ntuire Domnului, parte b@rb@teasc@ au sf$nt.
f@meiasc@, curat ^l va aduce pre el.
7. {i va pune preotul din s$ngele vi]elului
7. De va aduce miel darul s@u, aduce-l-va
pre coarnele jertvenicului t@m$iei tocmirei,
pre el ^naintea Domnului.
care easte ^naintea Domnului, ^n cortul
8. {i va pune m$na pre capul darului s@u,
m@rturiei, }i tot s$ngele vi]elului va turna la
}i-l va junghia la u}ile cortului m@rturiei, }i
temeiul jertvenicului arderii de tot, care easte
vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele pre
la u}ile cortului m@rturiei.
jertvenic ^mprejur.
9. {i va aduce din jertva m$ntuirii ardere 8. {i tot seul vi]elului pentru p@cat, va lua
Domnului, seul }i mijlocul curat, cu }ealele de la el seul care acopere ceale dinl@untru,
va lua pre d$nsul, }i tot seul care acopere }i tot seul care easte preste ceale din
p$ntecele. p$ntece.
10. {i tot seul care easte preste p$ntece }i 9. {i am$ndoi r@runchii }i seul cel de preste
preste am$ndoi r@runchii, }i seul cel de pre ei, care easte preste coapse, }i peli]a cea de
ei, care easte la coaps@, }i praporul ficatului pre ficat cu r@runchii o va lua.
cu r@runchii lu$nd. 10. %n ce chip s@ ia de la vi]elul jertvei ceii
11. Va aduce preotul preste jertvenic miros de m$ntuire, }i le va aduce preotul pre
de bun@ mireazm@ ardere Domnului. jertvenicul aducerii.
12. Iar@ de va fi din capre darul lui Dom- 11. {i piialea vi]elului }i toat@ carnea lui,
nului, }i-l va aduce ^naintea Domnului, cu capul }i cu marginile }i cu p$ntecele }i cu
13. {i va pune m$inile preste capul lui, }i-l balega.
vor junghia ^naintea Domnului, la u}ile 12. {i vor scoate vi]elul tot afar@ de tab@r@,
cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, ^n loc curat, unde vor v@rsa cenu}ea }i-l vor
preo]ii, s$ngele preste jertvenic ^mprejur. arde pre leamne ^n foc; unde s@ va v@rsa
14. {i va aduce dintr-^nsul jertv@ Domnului cenu}ea sa va arde.
seul care acopere p$ntecele }i toat@ untura, 13. Iar@ de nu va }ti toat@ adunarea lui Israil
carea easte preste p$ntece, }i s@ va ascunde cuv$ntul de la ochii adun@rii,
15. {i am$ndoi r@runchii }i tot seul cel de }i vor face ceva afar@ de toate poruncile
preste ei, }i care easte pre coapse, }i Domnului, carea nu s@ cade a s@ face, }i vor
praporul ficatului cu r@runchii va lua. p@c@tui,
16. {i va aduce preotul pre jertvenic jertv@ 14. {i, dup@ ce vor cunoa}te p@catul care
de bun@ mireazm@ Domnului; tot seul, au p@c@tuit, va aduce adunarea un vi]el de
Domnului.
vaci curat, pentru p@cat, }i-l vor aduce la u}ile
17. Leage ^n veaci ^ntru neamurile voastre,
cortului m@rturiei.
}i ^n toat@ s@l@}luirea voastr@, tot seul }i tot
15. {i vor pune b@tr$nii adun@rii m$inile sale
s$ngele s@ nu m$nca]i!»”
pre capul vi]elului ^naintea Domnului.
CAP 4 16. {i vor junghia vi]elul ^naintea Domnului,
Cum trebuie s@ se aduc@ jertvele ceale pentru p@catele }i preotul cel uns va b@ga din s$ngele vi]elului
preotului, a c@peteniei }i a mul]imii, prin ne}tiin]@ f@cute. ^n cortul m@rturiei.
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, 17. {i va ^ntinge preotul deagetul ^n s$ngele
zic$nd. vi]elului, }i va stropi de }eapte ori ^naintea
2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, Domnului, ^naintea catapeteasmei ceii sfinte.
zic$nd: «Sufletul de va p@c@tui 18. {i din s$nge va pune preotul pre coarnele
^naintea Domnului f@r@ de voie, ^ntru toate jertvenicului t@m$ilor tocmirei, care easte
poruncile Domnului, care nu s@ cade a le ^naintea Domnului, ^n cortul m@rturiei.
face, }i va face una dintru acealea, 19. {i tot s$ngele ^l va v@rsa la temeiul
3. De va p@c@tui arhiereul cel uns, ca s@ jertvenicului aducerilor, care easte la u}ile
p@c@tuiasc@ norodul, va aduce pentru p@- cortului m@rturiei.
CARTEA LEVI[ILOR CAP 4 {I 5 95

20. {i va lua de la el tot seul, }i-l va aduce pune pre coarnele jertvenicului arderii de
pre jertvenic, }i va face vi]elul (a) cum au tot, }i tot s$ngele ei ^l va v@rsa la temeiul
f@cut vi]elul cel pentru p@cat, a}ea-l va face, jertvenicului arderii de tot.
}i s@ va ruga pentru ei preotul, }i s@ va ierta 35. {i va luoa tot seul ei, precum s@ ia seul
lor p@catul. oii ceii de la jertva cea de m$ntuire, }i-l va
21. {i vor scoate vi]elul tot afar@ de tab@r@ pune preotul pre jertvenic preste arderea cea
}i-l vor arde de tot, cum au ars pre vi]elul de tot a Domnului, }i s@ va ruga pentru
cel mai dinainte; p@catul adun@rii easte. d$nsul preotul, pentru p@catul care au
22. Iar@ de va p@c@tui cel ce easte c@petenie p@c@tuit, }i s@ va ierta lui.
}i va face una afar@ de toate poruncile
CAP 5
Domnului Dumnezeului s@u, carea nu s@
Despre jertve pentru p@cate din t@cearea adev@rului,
cade a face prin ne}tiin]@, }i va gre}i, pentru necur@]ie, gre}eal@, jur@m$nt, necinstea celor
23. {i, dup@ ce va cunoa}te el p@catul care sfinte }i pentru ne}tiin]a.
au p@c@tuit, va aduce darul s@u un ied de ar@ de va p@c@tui suflet, }i va
1.
capre, parte b@rb@teasc@ curat, pentru p@cat. auzi glas de jur@m$nt, }i acesta
24. {i va pune m$na sa pre capul iedului, m@rturie ori de au v@zut, ori de
}i-l vor junghia ^n locul unde junghe arderile }tie, de nu va spune, va luoa
de tot ^naintea Domnului (b), p@cat easte. p@catul.
25. {i va pune preotul din s$ngele cel pentru 2. Sufletul, carele s@ va atinge ori de ce
p@cat cu deagetul pre coarnele jertvenicului lucru necurat, au de mort@ciune, au de ce
arderilor de tot, }i s$ngele lui tot ^l va v@rsa easte prins de fiiar@ necurat@, au din mor-
la temeiul jertvenicului arderilor de tot. t@ciunile ur@ciunilor celor necurate, au din
26. {i tot seul lui ^l va aduce pre jertvenic, mort@ciunile dobitoacelor celor necurate,
ca }i seul jertvei ceii de m$ntuire, }i s@ va 3. Sau s@ va atinge de necur@]ie de om, ori
ruga pentru el preotul pentru p@catul lui, }i de ce necur@]ie a lui, de carea ating$ndu-s@
s@ va ierta lui. s@ va p$ng@ri, }i nu au }tiut, }i dup@ aceaea
27. Iar@ carele suflet din norodul p@m$n- va cunoa}te c@ au gre}it, vinovat va fi
tului va p@c@tui prin ne}tiin]@ }i va c@lca o p@catului.
porunc@ din toate poruncile Domnului, 4. Sufletul cel f@r@deleage carele gr@ia}te
carele s-au poruncit s@ nu s@ calce, }i va cu buzele sale, ca s@ fac@ r@u sau s@ fac@
gre}i (v), bine, dup@ toate care va gr@i omul cu jur@-
28. {i, dup@ ce va cunoa}te el p@catul care m$nt, }i va uita, }i apoi va cunoa}te c@ au
au p@c@tuit, va aduce o capr@ curat@ din ca- p@c@tuit ^ntru una dintru aceastea,
prele sale parte f@meiasc@, va aduce pentru 5. {i va m@rturisi p@catul s@u care au
p@catul care au p@c@tuit. p@c@tuit,
29. {i va pune m$na pre capul caprei ceii 6. {i va aduce Domnului pentru ceale ce
adus@ pentru p@catul s@u }i vor junghia au gre}it, pentru p@catul care au p@c@tuit,
parte f@meiasc@, din oi o mielu}ea de un
capra aceaea carea s-au adus pentru p@cat
an, sau o iad@ de un an din capre, pentru
^n locul unde junghe arderile de tot.
p@cat, }i s@ va ruga pentru el preotul pentru
30. {i va lua preotul cu deagetul din s$ngele
p@catul lui care au p@c@tuit, }i s@ va ierta
ei }i va pune pre coarnele jertvenicului
lui p@catul.
arderilor de tot, }i s$ngele ei tot ^l va v@rsa
7. Iar@ de nu va putea avea el (g) oaie, va
la temeiul jertvenicului. aduce pentru p@catul s@u care au p@c@tuit* *Jos
31. {i va lua tot seul, precum s@ ia seul de doao turtureale sau doi pui de porumb 12, 8
la jertva cea de m$ntuire, }i-l va aduce Domnului, unul pentru p@cat, }i altul pentru Luca
preotul pre jertvenic ^ntru miros de bun@ arderea de tot. 2, 24
mireazm@ Domnului, }i s@ va ruga preotul 8. {i le va aduce la preot, }i va aduce
pentru el, }i s@ va ierta lui. preotul ^nt$iu cea pentru p@cat, }i va rumpe
32. Iar@ de va aduce oaie darul s@u cel pentru preotul capul ei de la grumazi, }i nu-l va
p@cat, parte f@meiasc@ curat@ s@ o aduc@. desp@r]i.
33. {i va pune m$na pre capul oii ceii ce s@ 9. {i va stropi din s$ngele cel pentru p@cat,
aduce pentru p@cat }i o vor junghia ^n locul pre p@reatele jertvenicului; iar@ r@m@}i]a
unde junghe arderile de tot. s$ngelui o va scur@ preste temeiul jertveni-
34. {i, lu$nd preotul din s$ngele oii ca- cului, c@ p@cat easte.
rea s@ aduce pentru p@cat, cu deagetul va 10. {i cea de a doao o va face ardere de tot,

20. (a) Acesta. 24. (b) Adec@, jertv@ pentru p@cat. de voie, ca s@ fac@ una din toate poruncile Domnului,
27. (v) %n Bibliia cea veachie easte: iar@ un su- carea nu s@ va face, }i va gre}i. 7. (g) %n Bibliia cea vea-
flet din norodul p@m$ntului, de va p@c@tui f@r@ chie: iar de nu va putea fi de ajuns m$na lui la o oaie.
96 CARTEA LEVI[ILOR CAP 5 {I 6
dup@ cum s@ cuvine, }i s@ va ruga preotul crul, oricare-l va face omul, va p@c@tui ^ntru
pentru d$nsul, pentru p@catul lui care au aceastea.
p@c@tuit, }i s@ va ierta lui. 4. {i va fi c$nd va p@c@tui, }i va gre}i, }i va
11. Iar@ de nu va (d) putea avea o p@reachie ^ntoarce r@pirea carea au r@pit, sau ^n}el@-
de turtureale sau doi pui de porumb, va aduce ciunea carea au ^n}elat, sau lucrul ce s-au
darul s@u pentru p@catul ce au f@cut a zeacea ^ncredin]at lui, sau lucrul pierdut care l-au
parte a unui ifi de f@in@ curat@ pentru p@cat, g@sit, din tot lucrul pentru care au jurat
s@ nu toarne preste d$nsa untdelemn, nici s@ str$mb, }i va pl@ti lucrul acela ^ntreg, }i * a *Nume.
puie preste ea t@m$ie, c@ci pentru p@cat cincea parte mai mult va adaoge aceluia, a 5, 7
easte. cui easte, }i va ^ntoarce lui ^n ce zi s@ va dovedi.
12. {i o va aduce la preot, }i, lu$nd preotul 5. {i pentru gre}eala sa, va aduce Domnului
dintr-^nsa pumnul s@u plin, pomenirea ei o un berbeace curat din oi, cu pre] dup@ m@sura
va pune pre jertvenicul arderilor de tot p@catului.
Domnului, p@cat easte. 6. {i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea
13. {i s@ va ruga pentru d$nsul preotul pentru Domnului, }i s@ vor ierta lui toate c$te au f@cut
p@catul lui, care au p@c@tuit dintru una de }i au gre}it”.
aceastea, }i s@ va ierta lui; iar@ ce au r@mas 7. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
va fi a preotului, ca }i jertva f@inei ceii cu- 8. „Poruncea}te lui Aaron }i fiilor lui, zic$nd:
rate»”. 9. «Aceasta easte leagea arderii de tot,
14. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: aceasta easte arderea de tot preste arderea
15. „Sufletul, carele cu uitare-}i va uita, }i ei, deasupra jertvenicului toat@ noaptea va
va p@c@tui f@r@ de voie din sfintele Domnului, arde p$n@ diminea]a, }i focul jertvenicului va
va aduce pentru p@catul s@u Domnului un arde deasupra lui, }i nu s@ va st$nge.
berbeace curat din oi, a c@ruia pre]ul va fi un 10. {i s@ va ^mbr@ca preotul cu hain@ de in,
siclu de argint, dup@ siclul cel sf$nt, pentru }i ve}m$nt va ^mbr@ca ^mprejurul trupului s@u,
p@catul care au p@c@tuit. }i va lua arderea carea o va amistui focul,
16. {i ce au p@c@tuit din ceale sfinte va arderea de tot de la jertvenic.
^ntoarce ^nd@r@pt aceaea, }i a cincea parte 11. {i o va pune aproape de jertvenic, }i s@
va adaoge preste aceaea, }i va da aceaea va dezbr@ca de haina sa, }i s@ va ^mbr@ca cu
preotului, }i preotul s@ va ruga pentru el cu alt@ hain@, }i va scoate arderea de tot afar@
berbeacele cel pentru p@cat, }i s@ va ierta din tab@r@, ^n loc curat.
lui. 12. {i foc pre jertvenic va arde }i nu s@ va
17. {i sufletul carele va p@c@tui }i va face st$nge, }i va aprinde pre d$nsul preotul leamne
ceva din toate poruncile Domnului carea nu ^n toat@ diminea]a, }i va cl@di deasupra lui
s@ cade a face, }i nu au }tiut c@ au gre}it, va arderea de tot, }i preste ea va pune seul
avea p@cat. m$ntuirei.
18. {i va aduce un berbeace curat din oi, ^n 13. {i pururea va arde foc pre jertvenic, }i nu
pre] de argint, pentru gre}eal@ la preot, }i s@ s@ va st$nge.
va ruga preotul pentru el, pentru ne}tiin]a lui 14. Aceasta easte leagea jertvei carea o vor
carea nu o au }tiut, }i el n-au cunoscut, }i s@ aduce fiii lui Aaron ^naintea Domnului, ^n
va ierta lui. preajma jertvenicului.
19. Pentru c@ au gre}it gre}eal@ ^naintea
15. {i va lua dintr-^nsa (preotul) cu pumnul
Domnului”.
din f@ina cea curat@ a jertvei cu untuldelemn
CAP 6 al ei, }i cu toat@ t@m$ia ei, care s$nt preste
Jertv@ pentru p@cat din cuno}tin]@ f@cut@; legile arderii de jertv@, }i le va pune pre jertvenic ardere ^ntru
tot; a focului necurmat, a fie}tec@rora jertve }i a aducerilor miros de bun@ mireazm@, pomenirea ei
preotului ^n zioa ungerii sale, }i deob}te despre jertva Domnului.
pentru p@cat; cine }i c$nd poate m$nca dintr-aceastea.
16. Iar@ ce va r@m$nea din ea va m$nca
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, Aaron }i fiii lui, nedospite s@ vor m$nca ^n
zic$nd: loc sf$nt, ^n curtea cortului m@rturiei o vor
2. „Sufletul carele va p@c@tui }i, m$nca.
neb@g$nd sam@, nu va b@ga 17. Nu s@ va coace dospit@, parte o am dat
sam@ de poruncile Domnului, }i va min]i aceasta lor din ceale ce s@ aduc Domnului,
c@tr@ deaproapele lucrul care i l-au ^ncre- Sf$nta Sfintelor easte, ca }i ceaea ce s@ aduce
din]at lui, ori din simbr@, ori din prad@, ori pentru p@cat }i ca }i cea pentru gre}eal@.
au ^n}elat cu ceva pre deaproapele, 18. Toat@ partea b@rb@teasc@ dintr@ preo]i
3. Sau au g@sit lucrul pierdut, }i-l va vor m$nca aceasta, leage veacinic@ ^ntru
t@g@dui, }i va jura nedrept de tot lu- neamurile voastre din ceale ce s@ aduc Dom-
11. (d) %n Bibl. cea veache: de nu va afla m$na lui. nului, tot cel ce s@ va atinge de d$ns@le
CARTEA LEVI[ILOR CAP 6 {I 7 97

s@ va sfin]i»”. 36. Tot cel ce easte parte b@rb@teasc@ dintru


19. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: preo]i le va m$nca pre eale, ^n loc sf$nt le
20. „Aceasta easte darul lui Aaron }i al fiilor vor m$nca, Sfintele Sfintelor s$nt.
lui, care-l vor aduce Domnului ^n zioa ^n 37. Precum easte pentru p@cat, a}ea }i
carea-l vei unge pre el: a zeacea parte din pentru gre}eal@, o leage va fi lor, preotul,
ifi, f@in@ curat@ s@ fie de jertv@ pururea, ju- carele s@ va ruga pentru el, a lui va fi.
m@tate dintr-^nsa diminea]a }i jum@tate 38. {i preotul cel ce aduce arderile de tot
dintr-^nsa seara. ale omului, piialea arderii de tot, carea o
21. %n tigaie cu untdelemn s@ va face, aduce, a lui va fi.
fr@m$ntat@ o va aduce, pisate, jertv@ de 39. {i toat@ jertva carea s@ va face ^n
f@r$mituri, jertv@ ^ntru miros de bun@ mi- cuptoriu, }i toat@ carea s@ va face pre gr@-
reazm@ Domnului. tariu sau ^n tigaie va fi a preotului carele o
22. Preotul cel uns, carele easte ^n locul aduce.
lui, din fiii lui va face aceasta, leage veaci- 40. {i toat@ jertva cea f@cut@ cu untdelemn,
nic@, toat@ s@ va amistui. }i cea nef@cut@ tuturor fiilor lui Aaron s@ se
23. Toat@ jertva preotului de tot s@ va arde, ^mpar]@ fie}tecui ^ntocma.
}i nu s@ va m$nca”.
CAP 7
24. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
Leage despre jertvele ceale pentru p@cat, a jirtvei }i a arderii
25. „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui, zic$nd:
de tot, pentru ceale de pace; seul }i s$ngele de tot s@ oprea}te
«Aceasta easte leagea cea pentru p@cat, ^n a s@ m$nca.
locul unde junghe arderile de tot, vor junghia ceasta easte leagea jertvei ceii
1.
}i ceale pentru p@cat ^naintea Domnului, de m$ntuire, carea o vor aduce
Sf$nta Sfintelor easte. Domnului.
26. Preotul carele o va aduce o va m$nca, 2. De vor aduce de laud@, }i vor
^n loc sf$nt s@ va m$nca, ^n curtea cortului aduce spre jertva laudei p$ini de f@in@ curat@
m@rturiei. f@cute cu untdelemn, }i turte nedospite unse
27. Tot carele s@ va atinge de c@rnurile ei cu untdelemn, }i f@in@ aleas@ fr@m$ntat@ cu
s@ va sfin]i, }i ori a cui hain@ s@ va stropi cu untdelemn.
s$ngele ei, ce s-au stropit pre ea, s@ va sp@la 3. Cu p$ini nedospite va aduce darurile
^n loc sf$nt. sale ^ntru jertva cea de m$ntuire a laudei.
28. Iar@ vasul cel de lut ^n care s-au fiert s@ 4. {i va aduce unul din toate darurile sale,
va sparge, iar@ de s@ va fiiarbe ^n vas de parte Domnului, a preotului carele vars@
aram@, s@-l freace }i s@-l speale cu ap@. s$ngele m@rturiei a lui vor fi.
29. Tot carele easte parte b@rb@teasc@ ^ntr@ 5. {i c@rnurile jertvei laudei ceii de m$ntuire
preo]i va m$nca aceastea, Sfintele Sfintelor a lui vor fi, }i, ^n carea zi s@ vor da, s@ vor
s$nt Domnului. m$nca, nu vor l@sa dintr-^nsa p$n@ diminea]@.
*Sus 30. {i toate ceale ce s$nt pentru p@cat,* 6. {i de va jertvi din f@g@duin]@ sau de bun@-
4, 5 dintru a c@rora s$nge s@ va aduce ^n cortul voie darul s@u, ^n carea zi s@ va aduce jertva
Evrei m@rturiei, ca s@ se roage printr-^nsul ^ntru lui s@ va m$nca }i a doao zi.
13, 11 cel sf$nt, s@ nu s@ m$nce, ci cu foc s@ se 7. {i ce va r@m$nea din c@rnurile jertvei
arz@. p$n@ a treia zi cu foc s@ va arde.
31. (a) {i aceasta easte leagea berbeacelui 8. Iar@ de, m$nc$nd, va m$nca din c@rnuri
celui pentru p@cat, Sfintele Sfintelor s$nt: a treia zi, nu s@ va priimi celui ce aduce
32. %n locul unde vor junghia arderile de aceasta, nu s@ va socoti lui, p$ng@riciune
tot, vor junghia berbeacele cel pentru p@cat easte; iar@ sufletul carele va m$nca
^naintea Domnului, }i s$ngele-l va v@rsa pre dintr-^nsa p@cat va avea.
temeiul jertvenicului ^mprejur. 9. {i c@rnurile, c$te s@ vor atinge de tot
33. {i va lua de la el tot seul lui, }i }ealele, cel necurat, nu s@ vor m$nca, ^n foc s@ vor
}i seul care acopere ma]@le, }i tot seul cel arde, tot cel curat va m$nca carnea.
de preste ma]e. 10. {i sufletul carele va m$nca din c@rnurile
34. {i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de jertvei ceii de m$ntuire, carea easte a
preste ei, care easte preste coapse, }i pra- Domnului, }i necur@]iia lui (a) pre d$nsul,
porul ficatului cu r@runchii le va lua va peri sufletul acela din norodul s@u.
aceastea. 11. {i sufletul carele s@ va atinge ori
35. {i le va aduce preotul pre jertvenic jertv@ de ce lucru necurat, sau de necur@]iia omu-
Domnului, pentru p@cat easte. lui, sau de ceale cu patru picioare necu-
rate, sau ori de ce ur$ciune necurat@, }i
31. (a) Toate alte limbi aici ^ncep cap 7, numai cea
greceasc@ nu: ^nc@ }i ru}ii, carii amintrilea urmeaz@ dup@ cea greceasc@, aici pun cap 7. 10. (a) Va fi.
98 CARTEA LEVI[ILOR CAP 7 {I 8
va m$nca din c@rnurile jertvei ceii de rile sale ^naintea Domnului, ^n pustiia
m$ntuire, carea easte a Domnului, va peri Sinaii.
sufletul acela din norodul s@u»”.
12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, CAP 8
zic$nd: Hirotoniia lui Aaron }i a feciorilor lui }i ungerea cortului
13. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: «Tot }i a od@jdilor prin Moisi.
seul de bou }i de oaie }i de capr@ s@ nu 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
m$nca]i. zic$nd:
14. {i gr@simea de mort@ciune }i de ce 2. „Ia pre Aaron }i pre fiii lui,
easte prins de fiiar@ s@ va lucra la tot lu- }i hainele lui, }i untul-cel-de-
crul; iar@ de m$ncat nu s@ va m$nca. lemn al ungerii, }i vi]elul cel pentru p@cat,
15. Tot cel ce va m$nca seu de la dobitoa- }i cei doi berbeci, }i co}ni]a cea cu azime.
cele din care ve]i aduce dintr-^nsele jertv@ 3. {i vei str$nge toat@ adunarea la u}ea
Domnului, va peri sufletul acela din noro- cortului m@rturiei”.
dul s@u. 4. {i au f@cut Moisi precum i-au poruncit
16. Tot s$ngele s@ nu m$nca]i ^n tot lui Domnul, }i au str$ns toat@ adunarea la
l@ca}ul vostru, }i din dobitoace }i din u}ea cortului m@rturiei.
pas@ri. 5. {i au zis Moisi c@tr@ adunare: „Acesta
17. Tot sufletul carele va m$nca s$nge, easte cuv$ntul care au poruncit Domnul s@
va peri sufletul acela din norodul s@u»”. se fac@”.
18. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zi- 6. {i au adus Moisi pre Aaron }i pre fiii
c$nd: lui, }i i-au sp@lat pre ei cu ap@.
19. „{i fiilor lui Israil vei gr@i, zic$nd: «Cel 7. {i l-au ^mbr@cat pre el cu haina, }i l-au
ce aduce jertv@ de m$ntuire va aduce darul ^ncins cu br$ul, }i l-au ^mbr@cat cu ve}m$n-
s@u Domnului }i din jertva cea de m$ntuire. tul cel lung, }i au pus preste el um@rariul,
20. M$inile lui vor aduce jertvele Domnu- }i l-au ^ncins pre el dup@ cum era f@cut
lui; seul cel de pre piept }i peli]a cea de um@rariul, }i l-au str$ns cu el.
pre ficat vor aduce, ca s@ le puie dar ^nain- 8. {i au pus preste um@rariu engolpiul, }i
tea Domnului. preste engolpion au pus ar@tarea }i adev@rul
21. {i va aduce preotul seul pre jertvenic, (a).
}i va fi pieptul a lui Aaron }i al fiilor lui. 9. {i au pus mitra pre capul lui, }i preste
22. {i bra]ul cel drept ^l ve]i da aducere mitr@ de c@tr@ fa]a lui au pus tabla de aur
preotului din jertvele ceale de m$ntuire ale cea sfin]it@ sf$nt@, precum au poruncit
voastre. Domnul lui Moisi.
23. Cel ce aduce s$ngele m$ntuirei }i seul 10. {i au luat Moisi din untul-cel-de-lemn
din fiii lui Aaron a lui va fi bra]ul cel drept al ungerii.
parte». 11. {i au stropit dintr-^nsul pre jertvenic
24. C@ pieptul punerii deasupra }i bra]ul de }eapte ori, }i au uns jertvenicul }i l-au
aducerii am luat de la fiii lui Israil, din sfin]it pre d$nsul, }i toate ceale dintr-^nsul,
jertvele m$ntuirii voastre, }i le-am dat lui }i sp@l@toarea lui, }i temeiul ei, }i le-au
Aaron, preotului, }i fiilor lui leage veacini- sfin]it pre eale, }i au uns cortul }i toate
c@ de la fiii lui Israil. vasele lui, }i l-au sfin]it pre el.
25. Aceasta easte ungerea lui Aaron }i 12.* {i au turnat Moisi din untul-cel-de- *Sira.
ungerea fiilor lui din jertvele Domnului, lemn al ungerii pre capul lui Aaron, }i l-au 45, 18
^n carea zi i-au adus pre ei s@ preo]asc@ uns pre el, }i l-au sfin]it pre el.
Domnului. 13. {i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, }i
26. Dup@ cum au poruncit Domnul s@ se i-au ^mbr@cat pre ei cu haine, }i i-au ^ncins
dea lor ^n zioa ^n carea i-au uns pre ei de cu br$ie, }i le-au pus lor chidare, dup@ cum
la fiii lui Israil, leage veacinic@ ^ntru au poruncit Domnul lui Moisi.
neamurile lor”. 14. {i au adus Moisi vi]elul cel pentru
27. Aceasta easte leagea arderilor de tot p@cat, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile pre
}i a jertvei, }i pentru p@cat }i pentru gre- capul vi]elului celui pentru p@cat.
}eal@, }i a s@v$r}irei }i a jertvei ceii de 15. {i l-au junghiiat pre el, }i au luat
m$ntuire. Moisi din s$nge, }i au pus pre coarnele
28. %n ce chip au poruncit Domnul lui jertvenicului ^mprejur cu deagetul,
Moisi ^n muntele Sinaii, ^n zioa ^n carea }i au cur@]it jertvenicul, }i s$ngele l-au
au poruncit fiilor lui Israil s@ aduc@ daru- v@rsat preste temeiul jertvenicului, }i
8. (a) Unde am pus noi engolpion, grecea}te easte
loghion. Unde am pus noi ar@tarea }i adev@rul, jidovea}te easte Urin }i Tumim.
CARTEA LEVI[ILOR CAP 8 {I 9 99

l-au sfin]it pre el, ca s@ se roage ^ntru el. nele fiilor lui cu d$nsul.
16. {i au luat Moisi tot seul cel de pre ma]@, 30. {i au sfin]it pre Aaron }i hainele lui, }i
}i peli]a cea de pre ficat, }i am$ndoi r@runchii, pre fiii lui }i hainele fiilor lui cu d$nsul.
}i seul cel de pre ei, }i i-au adus Moisi pre 31. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii
jertvenic. lui: „Fiiarbe]i carnea ^n curtea cortului
17. {i vi]elul }i piialea lui, }i carnea lui }i m@rturiei, ^n loc sf$nt, }i acolo s@ o m$nca]i,
balega lui le-au ars afar@ de tab@r@ cu foc, }i p$inile ceale din co}ni]a s@v$r}irei,
precum au poruncit Domnul lui Moisi. precum s-au poruncit mie, zic$nd:* «Aaron *Ie}ire
18. {i au adus Moisi berbeacele cel pentru }i fiii lui le vor m$nca». 29, 32
arderea de tot, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile 32. {i ce va r@m$nea din c@rnuri }i din p$ini Jos
sale pre capul berbeacelui, }i au junghiiat ^n foc s@ arde]i. 24, 9
Moisi berbeacele, }i au turnat Moisi s$ngele 33. {i din u}ea cortului m@rturiei s@ nu ie}i]i
pre jertvenic ^mprejur. }eapte zile, p$n@ ce s@ va plini zioa s@v$r}irei
19. {i berbeacele l-au t@iat buc@]i dup@ voastre, pentru c@ ^n }eapte zile va s@v$r}i
m@dul@ri, }i au adus Moisi capul }i m@dul@rile m$inile voastre.
}i seul, }i p$ntecele }i picioarele le-au sp@lat 34. %n ce chip au f@cut ^n zioa aceasta, au
cu ap@. poruncit Domnul s@ se fac@ aceasta, ca s@
20. {i au adus Moisi berbeacele tot pre se roage pentru voi.
jertvenic; ardere de tot easte, ^ntru miros de 35. {i la u}ea cortului m@rturiei ve]i }edea
bun@ mireazm@, jertv@ easte Domnului, dup@ }eapte zile, zioa }i noaptea, }i ve]i p@zi
cum au poruncit Domnul lui Moisi. ceale de p@zit ale Domnului, ca s@ nu
21. {i au adus Moisi al doilea berbeace, muri]i, c@ a}ea au poruncit mie Domnul
berbeacele cel de s@v$r}ire, }i au pus Aaron Dumnezeu”.
}i fiii lui m$inile sale pre capul berbeacelui. 36. {i au f@cut Aaron }i fiii lui toate
22. {i l-au junghiiat, }i au luat Moisi din cuvintele c$te au poruncit Domnul lui
s$ngele lui, }i au pus pre peli]a (b) urechii ceii Moisi.
dreapte a lui Aaron, }i pre v$rvul m$nii ceii
dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept. CAP 9
23. {i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, }i au Deaca s-au sfin]it Aaron, s-au adus, }i f@c$nd p$rga
pus Moisi din s$nge pre peli]a urechilor lor jertvelor pentru sine }i pentru norodul lui Dumnezeu,
celor dreapte, }i pre v$rvul m$inilor lor celor binecuvinteaz@ pre norod, slava Domnului s-au ar@tat,
}i focul au amistuit jertva.
dreapte, }i pre v$rvul picioarelor lor celor
dreapte, }i au v@rsat Moisi s$ngele pre 1. i au fost ^n zioa a opta, au
jertvenic. chemat Moisi pre Aaron }i pre
24. {i au luat seul }i }ealele }i seul cel de fiii lui }i pre b@tr$nii lui Israil.
preste p$ntece }i praporul ficatului }i am$ndoi 2.* {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: *Ie}ire
r@runchii }i seul cel de preste ei }i bra]ul cel „Ia ]ie un vi]el din vaci, pentru p@cat, }i un 29, 1
drept. berbeace pentru ardere de tot, cura]i, }i-i
25. {i din co}ni]a s@v$r}irei, carea easte ado ^naintea Domnului.
^naintea Domnului, }i au luat o p$ine azim@, 3. {i b@tr$nilor lui Israil gr@ia}te, zic$nd:
}i o p$ine cu untdelemn, }i o turt@, }i o au pus «Lua]i un ]ap din capre pentru p@cat }i un
pre seu, }i bra]ul cel drept. berbeace }i un vi]el }i un miel de un an
26. {i le-au pus toate pre m$inile lui Aaron, pentru arderea de tot, curate.
}i pre m$inile fiilor lui, }i le-au adus dar 4. {i vi]elul }i berbeacele pentru jertva cea
^naintea Domnului. de m$ntuire ^naintea Domnului, }i f@in@
27. {i le-au luat aceastea Moisi din m$inile curat@ amestecat@ cu untdelemn, c@ ast@zi
lor, }i le-au adus pre jertvenic preste arderea S@ va ar@ta Domnul ^ntru voi”.
de tot a s@v$r}irei, miros de bun@ mireazm@, 5. {i au luat, precum au poruncit Moisi ^n
jertv@ easte Domnului. preajma cortului m@rturiei, }i au venit toat@
28. {i, lu$nd Moisi pieptul de la berbeacele adunarea }i au st@tut ^naintea Domnului.
s@v$r}irei, l-au r$dicat punere-deasupra 6. {i au zis Moisi: „Acesta easte cuv$ntul
^naintea Domnului, }i s-au f@cut lui Moisi care l-au zis Domnul; face]i, }i s@ va ar@ta
parte, dup@ cum au poruncit Domnul lui ^ntru voi m@rirea Domnului”.
Moisi. 7. {i au zis Moisi lui Aaron: „Apropie-te la
29. {i au luat Moisi din untuldelemn al unge- jertvenic }i f@ ce e pentru p@catul t@u }i
rii }i din s$ngele cel de pre jertvenic, }i au stropit arderea de tot a ta, }i te roag@ pentru tine
^nsu]i }i pentru casa ta, }i f@ darurile noro-
pre Aaron }i hainele lui, }i pre fiii lui }i hai-
dului }i te roag@ pentru d$n}ii, precum au
22. (b) Bib. cea veachie are: pre marginea urechii. poruncit Domnul”.
100 CARTEA LEVI[ILOR CAP 9 {I 10
8. {i s-au apropiiat Aaron la jertvenic 1. i, lu$nd cei doi feciori a lui
}i au junghiiat vi]elul cel pentru p@catul Aaron, Nadav }i Aviud, fie}te-
s@u. carele c@dealni]a sa,* au pus *Nume.
9. {i au adus fiii lui Aaron s$ngele la ^ntr-^nsele foc }i t@m$ie, }i au 3, 4
d$nsul, }i el au ^ntins deagetul s@u ^n s$nge adus ^naintea Domnului foc str@in, care nu 1 Paral.
}i au pus pre coarnele jertvenicului, }i au poruncit lor Domnul. 24, 2
s$ngele l-au v@rsat pre temeiul jertveni- 2. {i au ie}it foc de la Domnul }i i-au m$ncat
cului. pre ei, }i au murit ^naintea Domnului.
10. {i seul }i r@runchii }i praporul ficatului 3. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Aceasta
celui pentru p@cat le-au adus pre jertvenic, easte ce au gr@it Domnul, zic$nd: «%ntru cei
^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. ce s@ apropie de Mine M@ voiu sfin]i, }i ^ntru
11. {i c@rnurile }i piialea le-au ars cu foc toat@ adunarea M@ voiu m@ri»”. {i s-au
afar@ de tab@r@. umilit Aaron.
12. {i au junghiiat arderea de tot, }i au 4. {i au chemat Moisi pre Misadai }i pre
adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i l-au Elisafan, feciorii lui Oziil, feciorii fratelui
v@rsat pre jertvenic ^mprejur. tat@lui lui Aaron, }i au zis lor: „Veni]i }i
13. {i arderea cea de tot i-au adus lui, }i r$dica]i pre fra]ii vo}tri de la fa]a celor sfinte,
m@dul@rile }i capul le-au pus pre jertvenic. afar@ de tab@r@”.
14. {i au sp@lat p$ntecele }i picioarele cu 5. {i au venit }i i-au r$dicat pre ei cu hainele
ap@, }i le-au pus preste arderea de tot pre lor, afar@ de tab@r@, precum au zis Moisi.
jertvenic. 6. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@
15. {i au adus darul norodului, }i au luat Eleazar }i c@tr@ Itamar, feciorii lui cei
]apul cel pentru p@catul norodului, }i l-au r@ma}i: „De pre capul vostru s@ nu v@ lua]i
junghiiat }i l-au cur@]it, ca }i pre cel dint$iu. chidarele, }i hainele voastre s@ nu le rumpe]i,
16. {i au adus arderea cea de tot }i o au ca s@ nu muri]i, }i s@ fie m$nie preste toat@
f@cut precum s@ cuvine. adunarea; }i fra]ii vo}tri, toat@ casa lui Israil,
17. {i }i-au umplut m$inile dintr-^nsa, }i s@ pl$ng@ arderea carea s-au aprins de la
au pus pre jertvenic f@r@ de arderea de tot Domnul.
cea de diminea]@. 7. {i din u}ea cortului m@rturiei s@ nu ie}i]i,
18. {i au junghiiat vi]elul }i berbeacele ca s@ nu muri]i, }i untuldelemn al ungerii cel
jertvei m$ntuirii norodului, }i au adus fiii de la Domnul preste voi easte”. {i au f@cut
lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i l-au v@rsat dup@ cuv$ntul lui Moisi.
la jertvenic ^mprejur. 8. {i au gr@it Domnul lui Aaron, zic$nd:
19. {i seul cel de la vi]el }i de la berbeace, 9. „Vin }i beutur@ be]iv@ s@ nu bea]i tu }i
}i }ealele, }i seul cel ce acopere p$ntecele, fiii t@i cu tine, c$nd ve]i mearge ^n cortul
}i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de preste m@rturiei, sau v@ ve]i apropiia la jertvenic,
ei, }i praporul ficatului. ca s@ nu muri]i, leage veacinic@ ^ntru
20. {i au pus seurile preste piepturi, }i au neamurile voastre.
adus seurile pre jertvenic. 10. Ca s@ fie osibire ^ntr@ cei sfin]i }i ^ntr@
21. {i pieptul }i bra]ul cel drept l-au luat cei spurca]i, }i ^ntr@ cei necura]i }i ^ntr@ cei
Aaron, parte ^naintea Domnului, ^n ce chip cura]i.
au poruncit Domnul lui Moisi. 11. {i s@ ^nv@]a]i pre fiii lui Israil toate ceale
22. {i, r@dic$nd Aaron m$inile spre norod, din leage, care au gr@it Domnul c@tr@ d$n}ii,
i-au blagoslovit pre ei, }i, dup@ ce au f@cut prin m$na lui Moisi”.
ceale pentru p@cat }i arderile de tot }i ceale 12. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@
de m$ntuire, s-au pogor$t. Eleazar }i c@tr@ Itamar, fiii lui Aaron cei
23. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^n cortul r@ma}i: „Lua]i jertva carea au r@mas din ceale
m@rturiei, }i ie}ind au blagoslovit pre tot aduse Domnului }i le m$nca]i azime la
*Mac. norodul,* }i s-au ar@tat m@rirea Domnului jertvenic, c@ Sfintele Sfintelor s$nt.
2, 10 la tot norodul. 13. {i le m$nca]i ^n loc sf$nt, c@ leage ]ie
24. {i au ie}it foc de la Domnul, }i au easte, }i leage fiilor t@i aceasta, din ceale
m$ncat ceale de pre jertvenic, arderile de aduse Domnului, c@ a}ea au poruncit mie
tot }i seurile, }i au v@zut tot norodul, }i s-au Domnul.
sp@im$ntat, }i au c@zut pre fa]@. 14. {i pieptul osibirei }i bra]ul darului s@ le
m$nca]i ^n loc sf$nt, tu }i fiii t@i, }i casa ta
CAP 10
cu tine, c@ leage ]ie }i leage fiilor t@i s-au dat
Nadav }i Aviud, t@m$ind cu foc str@in }i amistuindu-s@
din jertvele ceale de m$ntuire ale fiilor lui
cu foc din ceriu, ^i pl$nge norodul, iar@ nu preo]ii; de
vin }i de beutur@ be]iv@ oprindu-s@, preo]ilor s@ Israil.
poruncea}te s@ m@n$nce r@m@}i]a aducerii. 15. Bra]ul darului }i pieptul osibi-
CARTEA LEVI[ILOR CAP 11 101

rii, preste jertvele seurilor, vor aduce osibire 10. {i toate la c$te nu s$nt aripi, nici solzi,
s@ osibeasc@ ^naintea Domnului, }i va fi ]ie ^n ape, }i ^n m@ri, }i ^n r$uri, din toate ceale
}i fiilor t@i }i featelor tale cu tine leage ce le scot apele, }i din tot sufletul viu care
veacinic@, ^n ce chip au poruncit Domnul lui easte ^n ap@, spurc@ciune easte }i spurc@-
Moisi”. ciuni vor fi voao.
*2 Maca. 16. * {i ]apul cel pentru p@cat cerc$nd l-au 11. Din c@rnurile lor s@ nu m$nca]i, }i de
2, 11 cercat Moisi, }i l-au aflat ars. {i s-au m$niiat mort@ciunile lor s@ v@ sc$rbi]i.
Moisi pre Eleazar }i pre Itamar, fiii lui Aaron 12. {i toate la care nu s$nt aripi, nici solzi,
cei r@ma}i, zic$nd: din c$te s$nt ^n ape, spurc@ciune s@ fie
17. „Pentru ce nu a]i m$ncat jertva cea aceastea voao.
pentru p@cat ^n loc sf$nt, c@ Sfintele Sfintelor 13. {i din ceale zbur@toare, de aceastea s@
s$nt, aceasta v-au dat voao s@ m$nca]i ca s@ v@ sc$rbi]i }i s@ nu m$nca]i, c@ spurc@ciune
r$dica]i p@catul adun@rii }i s@ v@ ruga]i pentru easte: vulturul }i gripa }i alietul de mare.
ei ^naintea Domnului. 14. {i }orli]a }i gaia, }i ceale ce s$nt asea-
18. Pentru c@ nu s-au adus din s$ngele lui menea ei.
^ntru cel sf$nt, ^naintea fea]ii ^nl@untru ^l vei 15. {i tot corbul, }i ceale ce s$nt aseame-
m$na ^n loc sf$nt, precum au poruncit mie nea lui, }i stru]ul }i buha (a) }i babi]a }i
Domnul”. ceale ce s$nt aseamenea ei.
19. {i au gr@it Aaron c@tr@ Moisi, zic$nd: 16. {i coroiul }i ceale ce s$nt aseamenea
„Dar@ de au adus ast@zi ceale pentru p@catul lui.
lor, }i arderile de tot ale lor ^naintea Domnu- 17. {i corbul cel de noapte }i h@re]ul (b)
lui, }i s-au ^nt$mplat mie ca aceastea, de voiu }i st$rcul (v).
m$nca ceale pentru p@cat ast@zi, oare pl@cut 18. {i porfirionul }i pelicanul }i leb@da.
va fi Domnului?” 19. {i erodionul }i haradionul, }i aseame-
20. {i au auzit Moisi }i i-au pl@cut lui. nea lui }i pup@za }i liliiacul.
20. {i toate ceale ce s@ t$r@sc din ceale cu
CAP 11 aripi, care cu patru picioare umbl@, spurc@-
Deschilinirea dobitoacelor celor curate din ceale necurate ciune voao s$nt.
}i folosul lor; s@ fie sfin]i fiii lui Israil, ca }i Domnul. 21. Ci aceastea ve]i m$nca din ceale cu
i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi aripi, ce s@ t$r@sc, care umbl@ pre patru
1.
}i c@tr@ Aaron, zic$nd: picioare, care au fluiere mai din sus de
„Gr@i]i fiilor lui Israil, zic$nd: picioarele sale, ca s@ saie cu eale pre
2.
*2 Leage * «Aceastea s$nt dobitoacele p@m$nt.
14, 3 care le ve]i m$nca din toate dobitoacele ceale 22. {i aceastea ve]i m$nca dintr-^ns@le:
de pre p@m$nt. vruhul, }i c$te sam@n@ lui. {i atachisul, }i
3. Tot dobitocul cu unghiia despicat@ }i c$te sam@n@ lui, }i pre cel ce s@ bate cu
care are desp@r]ite unghile ^n doao copite }i }erpii, }i c$te s$nt aseamenea lui, }i l@cus-
care rumeg@ ^ntr@ dobitoace, aceastea ve]i ta, }i c$te sam@n@ ei.
m$nca. 23. {i tot ce s@ t$r@ din ceale ce au aripi,
4. %ns@ aceastea nu le ve]i m$nca din ceale la care s$nt patru picioare, spurc@ciune
ce rumeg@, }i din ceale cu unghiia despicat@, voao s$nt, }i cu aceastea v@ ve]i spurca (g).
}i din ceale ce au unghile desp@r]ite, c@mila 24. Tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile
pentru c@ rumeg@, iar@ unghiia nu o are lor necurat va fi p$n@ seara.
despicat@, aceasta necurat@ easte voao. 25. {i tot cel ce va lua din mort@ciunile
5. {i hirogrilionul, c@ rumeg@, iar@ unghiia lor ^}i va sp@la hainele sale }i necurat va fi
nu are desp@r]it@, necurat@ easte voao p$n@ seara.
aceasta. 26. {i ^ntru toate dobitoacele cel ce easte
6. {i iepurile, c@ rumeg@, iar@ unghiia nu o cu copita despicat@, }i are unghile
are desp@r]it@, necurat easte voao acesta. desp@r]ite, }i rumeg@tur@ nu rumeg@,
*2 Mac. 7.* {i porcul, c@ are unghiia desp@r]it@ }i necurat va fi voao. Tot cel ce s@ va atinge
6, 18 desparte unghile copitei, iar@ nu rumeg@, de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara.
necurat easte acesta voao. 27. {i tot ce umbl@ pre m$ni ^ntru toate
8. Din c@rnurile lor s@ nu m$nca]i, }i de fierile, care umbl@ cu patru picioare,
mort@ciunile lor s@ nu v@ atinge]i, necurate necurat va fi voao, tot cel ce s@ va atinge
aceastea voao. de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara.
9. {i aceastea ve]i m$nca din toate ceale 28. {i tot cel ce va r$dica din mort@ciunile
ce s$nt ^n ap@: toate la c$te s$nt aripi }i solzi, lor va sp@la hainele sale }i necurat va fi
^n ape }i ^n m@ri }i ^n r$uri, acealea ve]i p$n@ seara, c@ necurate s$nt aceastea
m$nca. voao.

15. (a) Buha ^ntr-unele locuri o chiiam@ bogza. unul easte cu cocost$rcul. 23. (g) De ve]i m$nca
17. (b) Here]ul unii ^l chiiam@ corl@; (v) St$rcul tot dintr-^nsele.
102 CARTEA LEVI[ILOR CAP 11 {I 12
29. {i aceastea s$nt voao necurate din toate o jivin@ ce s@ mi}c@ pre p@m$nt.
jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt: nev@stuica 45. C@ Eu s$nt Domnul, Cel ce v-am scos
}i }oarecile }i crocodilul cel de p@m$nt, }i pre voi din p@m$ntul Eghiptului, ca s@ fiu
c$te s$nt aseamenea lui. voao Dumnezeu, }i s@ fi]i sfin]i, c@ Sf$nt s$nt
30. Chi]oranul }i hameleonul }i steliul }i Eu, Domnul»”.
}op$rla }i sobolul. 46. Aceasta easte leagea cea pentru dobi-
31. Aceastea necurate s$nt voao, din toate toace }i pentru pas@ri }i pentru tot sufletul
jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt, tot cel ce ce s@ mi}c@ ^n ap@ }i pentru tot sufletul ce s@
s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi t$r@ pre p@m$nt.
p$n@ seara. 47. Carea osibea}te ^ntr@ ceale necurate }i
32. {i tot pre ce va c@dea mort@ciunea lor ^ntr@ ceale curate (d), }i ^ntr@ ceale
necurat va fi din tot vasul de lemn, sau din vie]uitoare, care s@ m@n$nc@, }i ^ntr@ ceale
hain@ sau din piiale sau din sac. Tot vasul ^n vie]uitoare, care nu s@ m@n$nc@.
care s@ va face acest lucru cu ap@ s@ va sp@la,
}i va fi necurat p$n@ seara, }i dup@ aceaea CAP 12
curat va fi.
Necur@]eniia muierilor care nasc }i cur@]irea lor cu
33. {i tot vasul de lut, ^n care va c@dea dintru
aducerea jertvei.
aceastea, c$te vor fi ^ntr-^nsul necurate vor
fi, }i vasul s@ va sparge. 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
34. {i toat@ bucata carea m$nca]i, pre carea zic$nd:
ar veni pre d$nsa ap@, necurat@ va fi. {i toat@ 2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i zi
beutura carea s@ bea ^n tot vasul necurat va fi. c@tr@ ei:* «Muiarea, carea s@ va *Luca
35. {i tot ^n ce va c@dea din mort@ciunile ^ngreca }i va na}te fecior, necurat@ va fi 2, 22
lor necurat va fi, cuptoare }i c@minuri s@ vor }eapte zile, dup@ zilele osibirei crunt@rii ei,
surpa, necurate aceastea s$nt }i necurate vor necurat@ va fi.
fi voao. 3.* {i ^n zioa a opta s@ taie ^mprejur margi- *Luca
36. Iar@ izvoar@le apelor }i lacurile }i aduna- nea trupului lui. 2, 21
rea apei vor fi curate; iar@ cel ce s@ va atinge 4. {i treizeci }i trei de zile s@ }eaz@ ^n Ioan
de mort@ciunile lor necurat va fi. s$ngele s@u cel necurat, }i de tot ce easte 7, 23
37. Iar@ de va c@dea din mort@ciunile lor ^n sf$nt s@ nu s@ ating@, }i ^ntru cel sf$nt s@ nu
toat@ s@m$n]a cea de s@m@nat, carea s@ ^ntre, p$n@ ce se vor plini zilele cur@]irei ei.
sam@n@, curat@ va fi. 5. Iar@ de va na}te fat@, necurat@ va fi }i de
38. Iar@ de s@ va v@rsa ap@ ^n toat@ s@m$n]a, doao ori }eapte zile, dup@ cruntarea ei, }i
}i va c@dea din mort@ciunile lor ^ntr-^nsa, }easezeci }i }eas@ de zile va }edea ^n s$ngele
necurat@ easte voao. s@u cel necurat.
39. Iar@ de va muri din dobitoacele care easte 6. {i c$nd s@ vor plini zilele cur@]irei ei
voao slobod a le m$nca, cel ce s@ va atinge pentru fecior au pentru fat@, va aduce un
de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. miel de un an curat pentru arderea de tot }i
40. {i cel ce va m$nca din mort@ciunile lor un puiu de porumb sau o turturea pentru
va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ p@cat (a), ^naintea u}ii cortului m@rturiei,
seara, }i cel ce va lua din mort@ciunile lor va la preot.
sp@la hainele sale, }i s@ va sp@la cu ap@, }i 7. {i-l va aduce ^naintea Domnului, }i s@
necurat va fi p$n@ seara. va ruga pentru ea preotul, }i o va cur@]i pre
41. {i toat@ jivina ce s@ t$r@ pre p@m$nt, ea de curgerea s$ngelui ei. Aceasta easte
spurc@ciune s@ fie aceasta voao, s@ nu s@ leagea ceii ce na}te fecior sau fat@.
m$nce. 8. Iar@ de nu va afla m$na ei miel, va luoa
42. {i tot ce umbl@ pre p$ntece, }i tot ce * doao turtureale sau doi pui de porumb, *Sus
umbl@ pre patru pururea, carea are multe unul pentru arderea de tot }i unul pentru 5, 7
picioare, dintru toate jivinile ce s@ t$r@sc pre p@cat, }i s@ va ruga pentru ea preotul }i s@ 11
p@m$nt, s@ nu m$nca]i, c@ spurc@ciune easte va cur@]i»”. Luca
voao. 2, 24
43. {i s@ nu spurca]i sufletele voastre cu nici CAP 13
o t$r@itoare ce s@ t$r@ pre p@m$nt, }i s@ nu Leage }i cuno}tin]@ r$nduit@ preo]ilor pentru lepr@ ^n om,
v@ p$ng@ri]i cu aceastea, }i s@ nu v@ spurca]i sau ^n hain@, ce s@ se porunceasc@ celui lepros.
cu eale. 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi
44. C@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru, }i c@tr@ Aaron, zic$nd:
*1 Pet. }i v@ ve]i sfin]i, }i* sfin]i ve]i fi, c@ Sf$nt 2. „Omul, c@ruia s@ va face ^n
1, 16 s$nt Eu, Domnul Dumnezeul vostru, }i piialea trupului lui v$n@tare
s@ nu p$ng@ri]i sufletele voastre cu nici lucie de semn, }i s@ va face ^n piialea trupului
lui pip@ire (a) de lepr@, va veni la Aaron, preo-
47. (d) %n Bib. cea veachie s@ afl@: }i s@ ^nvea]e pre
fiii lui Israil. 2. (a) Pip@ire, adec@ semn ca }i c$nd ape}i cu
6. (a) Jidovea}te: pentru p@cat easte pentru cur@]ire. deagetul piialea pre om }i r@m$ne semn.
CARTEA LEVI[ILOR CAP 13 103

tul, sau la unul dintr@ fiii lui, carii s$nt preo]i. easte mai afund@ dec$t piialea, }i p@rul ei
3. {i va vedea preotul pip@irea ^n piialea s-au pref@cut ^n albiciune, }i-l va vesti pre
trupului lui, }i p@rul cel din pip@ire s@ va el preotul necurat, c@ lepr@ easte, ^n ran@
preface ^n alb, }i fa]a pip@irei mai afund@ ^nflorit@.
dec$t piialea trupului lui, pip@ire de lepr@ 21. Iar@ de o va vedea preotul, }i, iat@, nu
easte, }i va vedea preotul }i-l va vesti pre el easte ^ntr-^nsa p@r alb, }i nu va fi mai afund@
necurat (b). dec$t piialea trupului, }i ea va fi negrit@, }i-l
4. Iar@ de va fi lucie alburind ^n piialea va osibi pre el preotul }eapte zile.
trupului lui, }i fa]a ei nu va fi mai afund@ 22. Iar@ de s@ va l@]i cu l@]ime ^n piiale,
dec$t piialea, }i p@rul ei nu s-au pref@cut ^n atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, c@
p@r alb, ci easte negru, va osibi preotul pip@ire de lepr@ easte, ^n ran@ au ^nflorit.
pip@irea }eapte zile. 23. Iar@ de va r@m$nea ^n locul s@u
5. {i ^n zioa a }eaptea va vedea preotul stric@ciunea }i nu s@ va l@]i, s@mn de ran@
pip@irea, }i, de au r@mas pip@irea ^n piiale, easte, }i-l va vesti pre el preotul curat.
^l va osibi pre el preotul }eapte zile a doao 24. {i carnea, de s@ va face ^n piialea lui
oar@. ardere de foc, dup@ ce s@ va t@m@dui de acea
6. {i ^n zioa a }eaptea a doao oar@ ^l va ardere, va fi ^n piialea lui stric@ciune alb@-
vedea preotul, }i, de au r@mas pip@irea }i ro}iiatec@ sau alb@.
nu s-au pref@cut ^n piiale, ^l va cur@]i pre el 25. {i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, au
preotul, c@ semn easte, }i, dup@ ce-}i va schimbat p@rul alb ^n luminat, }i fa]a ei mai
sp@la hainele sale, curat va fi. afund@ dec$t piialea, lepr@ easte, ^n arsur@
7. Iar@ de s@ va ^ntoarce }i s@ va preface au ^nflorit, }i-l va vesti preotul spurcat,
semnul ^n piiale, dup@ ce l-au v@zut pre el pip@ire de lepr@ easte.
preotul, ca s@-l cur@]@ pre el, }i s@ va ar@ta 26. Iar@ de-l va vedea pre el preotul, }i, iat@,
a doao oar@ preotului, }i-l va vedea pre el ^n cel luminos nu easte p@r alb, }i nu va fi
preotul, }i, iat@, semnul s-au pref@cut ^n mai afund dec$t piialea, ci s-au negrit, atunci
piiale, }i-l va vesti pre el preotul necurat, ^l va osibi pre el preotul }eapte zile.
lepr@ easte. 27. {i-l va vedea pre el preotul ^n zioa a
8. {i pip@ire de lepr@ de s@ va face ^n om, }eaptea, }i, de s@ va l@]i cu l@]ime ^n piiale,
}i va veni la preot, }i va vedea preotul, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat,
9. {i, iat@, v$n@tare alb@ ^n piiale, }i au pip@ire de lepr@ easte, ^n ran@ au ^nflorit.
schimbat p@rul cel alb, }i din cea s@n@toas@ 28. Iar@ de va r@m$nea cel luminos ^n loc,
carne vie, }i nu s@ va l@]i pre piiale, ci s@ va ^nnegri,
10. Lepr@ veachie easte ^n piialea trupului semn de arsur@ easte, }i-l va vesti preotul
lui. pre el curat, pentru c@ semn de arsur@ easte.
11. {i-l va vesti preotul cum c@ easte necu- 29. {i la b@rbat sau la muiare, de s@ va
rat, }i-l va osibi, c@ necurat easte. face ^ntr-^n}ii pip@ire de lepr@ ^n cap, au ^n
12. Iar@ de au ^nflorit lepra ^n piialea trupu- barb@,
lui lui, }i va acoperi lepra toat@ piialea 30. {i va vedea preotul pip@irea, }i, de va fi
pip@irei de la cap p$n@ la picioarele lui, dup@ fa]a ei mai afund@ dec$t piialea, }i ^ntru ea
toat@ vedearea preotului, easte p@r sup]ire ^nflorind, atunci preotul ^l
13. {i va vedea preotul, }i, iat@, lepra au va vesti pre el necurat, v$n@tare easte, lepr@
acoperit toat@ piialea trupului lui, }i va de cap, lepr@ de barb@ easte.
cur@]i preotul pip@irea lui, pentru c@ toat@ 31. {i c$nd va vedea preotul pip@irea
s-au f@cut alb@, curat easte. v$n@t@rii, }i fa]a ei nu easte mai afund@
14. {i ori ^n ce zi s@ va vedea ^ntru el carne dec$t piialea, }i p@r ro}u nu va fi ^n ea,
vie, necurat va fi. atunci va osibi preotul pip@irea v$n@t@rii
15. {i va vedea preotul carnea cea vie, }i-l }eapte zile.
va spurca pre el carnea cea vie, c@ necurat 32. {i va vedea preotul pip@irea ^n zioa a
easte, lepr@ easte. }eaptea, }i, de nu s-au l@]it v$n@tarea, }i p@r
16. Iar@ de s@ va ^ntoarce carnea cea vie, }i ro}iiatec nu easte ^ntr-^nsa, }i fa]a v$n@t@rii
s@ va preface alb@, }i va veni la preot, nu easte mai afund@ dec$t piialea,
17. {i-l va vedea preotul, }i, iat@, s-au 33. Atunci el va rade piialea; iar@ v$n@tarea
schimbat pip@irea ^n albiciune, }i va cur@]i nu o va rade, }i va osibi preotul v$n@tarea
preotul pip@irea, easte curat. }eapte zile al doilea r$nd.
18. {i carnea de s@ va face ^n piialea lui 34. {i va vedea preotul v$n@tarea ^n zioa a
ran@, }i s@ va vindeca. }eaptea, }i de nu s-au l@]it v$n@tarea ^n piiale
19. {i s@ va face ^n locul ranei v$n@tare alb@ dup@ ce s-au ras el, }i fa]a v$n@t@rii nu easte
sau lucie alburind sau ro}iiatec@, }i s@ va mai afund@ ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti
ar@ta preotului, pre el curat, }i, sp@l$ndu-}i hainele, curat
20. {i va vedea preotul, }i, iat@, vedearea va fi.
3. (b) Grece.: {i-l va spurca; iar@ jid.: cum am pus noi. 35. Iar@ de s@ va l@]i ^n piiale v$n@tarea dup@
104 CARTEA LEVI[ILOR CAP 13 {I 14
ce s@ va cur@]i el, }i-l va vedea pre el preotul, la, pre carele va fi pre d$nsul pip@ire, }i va
}i, iat@, s-au l@]it v$n@tarea ^n piiale, os@bi preotul pip@irea }eapte zile al doilea
36. Nu cearce preotul pentru p@rul cel r$nd,
ro}iiatec, necurat easte. 55. {i va vedea preotul dup@ ce i s-au sp@lat
37. Iar@ de va r@m$nea ^naintea lui pre loc pip@irea, }i, iat@, pip@irea nu }i-au schimbat
v$n@tarea, }i p@r negru va r@s@ri ^ntru ea, s-au fa]a sa, }i pip@irea nu s-au l@]it, necurat easte,
^ns@n@to}eat v$n@tarea, curat easte, }i-l va ^n foc s@ va arde de tot, s-au ^nt@rit pre haine,
vesti pre el preotul curat. sau pre ]es@turi, sau pre tort.
38. {i la b@rbat sau la muiare de s@ vor face 56. {i va vedea preotul, de va fi neagr@
^n piialea trupului lui luciri lucii albe ^nflo- pip@irea dup@ ce s@ va sp@la, o va rumpe de
rind, la hain@, au de la ]es@tur@, au de la tort, au
39. {i va vedea preotul, }i, iat@, ^n piialea de la piiale.
trupului luciri luciind, albe ^nflorind, co} 57. Iar@ de s@ va mai ivi ^nc@ ^n hain@, au ^n
easte, care au ^nflorit ^n piialea trupului lui, ]es@tur@, au ^n tort, au ori ^n ce unealt@ de
curat easte. piiale, lepr@ ^nflorind easte, ^n foc s@ va arde,
40. Iar@ de va c@dea cuiva p@rul de pre cap, ^n carea easte pip@irea.
ple}ug easte, curat easte. 58. {i haina, au ]es@tura, au tortul, au toat@
41. Iar@ de va c@dea de c@tr@ fa]@ p@rul lui unealta de piiale, carea s@ va sp@la, }i s@ va
de pre cap, t@rcav easte, curat easte. }tearge de pre ea pip@irea, s@ va sp@la a doao
42. Iar@ de s@ va face ^n plea}ea lui, sau ^n oar@, }i curat va fi.
t$rc@virea lui v$n@tare alb@, au ro}iiatec@, 59. Aceasta easte leagea pip@irei ceii de
lepr@ easte ^n plea}ea lui, au ^n t$rc@virea lui. lepr@, pre hain@ de p@r, au de c$nep@, au pre
43. {i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, fa]a ]es@tur@, au pre tort, au pre toat@ unealta cea
pip@irii easte alb@, au ro}iiatec@ ^n plea}a de piiale, ca s@ o vesteasc@ pre ea curat@ au
lui au ^n t$rc@virea lui, ca un chip de lepr@ ^n necurat@”.
piialea trupului lui.
44. Om lepros easte, }i, vestind, ^l va vesti CAP 14
preotul pre el necurat, ^n capul lui, ^n pip@irea Jertvele pentru cur@]irea leprei pentru om, pentru cas@
lui. }i pentru hain@, dup@ ce s-au vindecat lepra; cum s@
45. {i hainele leprosului, ^ntru carele easte cearc@ lepra cas@lor, cum s@ vindec@ }i s@ cur@]ea}te?
pip@ire, s@ fie spintecate, }i capul lui 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
descoperit, }i ^mprejurul gurii s@ se acopere, zic$nd:
necurat s@ va chema. 2. „Aceasta easte leagea celui
46. %n toate zilele, ^n care va fi pre el pip@ire lepros, ^n zioa ^n carea s@ va
necurat fiind, necurat va fi, os@bit va }edea, cur@]i* }i s@ va aduce la preot. *Mat.
afar@ din tab@r@ va fi petreacerea lui. 3. {i va ie}i preotul afar@ din tab@r@, }i va 8, 4
47. {i pre ve}m$nt de s@ va face pip@ire de vedea preotul, }i, de s@ va fi vindecat pip@irea
lepr@, ori ^n ve}m$nt de p@r, ori ^n ve}m$nt leprei de la lepros,
de p$nz@. 4.* Va porunci preotul }i vor lua de la cel *Marc.
48. Au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ^n inuri, au cur@]it doao p@s@reale vii, curate, }i lemn de 1, 44
^n p@r, au ^n piiale, au ori ^n ce piiale de lucru. chedru }i ro}u r@sucit }i isop. Luca
49. {i s@ va face pip@irea ^nverzind, sau 5. {i va porunci preotul }i vor junghia o 5, 14
ru}ind, sau ^n piiale, sau ^n haine, sau ^n p@s@ruic@ ^n vas de lut la ap@ vie.
]es@tur@, sau ^n tort, sau ori ^n ce unealt@ de 6. {i va lua p@s@ruica cea vie }i lemnul
piiale, pip@ire de lepr@ easte, }i s@ va ar@ta cel de chedru }i ro}ul cel r@sucit }i isopul
preotului. }i le va muia aceastea, }i p@s@ruica cea vie
50. {i va vedea preotul pip@irea, }i va osibi ^n s$ngele p@s@ruicii ceii junghiiate la ap@
preotul pip@irea }eapte zile. vie.
51. {i va vedea preotul pip@irea ^n zioa a 7. {i va stropi de }eapte ori pre cel ce s-au
}eaptea, iar@ de s@ va l@]i pip@irea ^n haine, cur@]it de lepr@ }i curat va fi, }i va slobozi
au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ^n piiale, ori de p@s@ruica cea vie ^n c$mp.
ce lucru fie bun@ piialea aceaea, lepr@ 8. {i va sp@la cel cur@]it hainele sale, }i-}i
st@tornic@ easte, pip@ire necurat@ easte. va rade tot p@rul s@u, }i s@ va sc@lda ^n ap@ }i
52. De tot va arde haina, au ]es@tura, au curat va fi, }i dup@ aceasta va ^ntra ^n tab@r@
tortul, sau haina cea de p@r, sau de in, sau }i va r@m$nea afar@ din casa lui }eapte zile.
orice unealt@ de piiale, ^n care va fi pip@ire, 9. {i va fi ^n zioa a }eaptea s@ raz@ tot p@rul
c@ lepr@ st@tornic@ easte, cu foc s@ se arz@. s@u, capul s@u, }i barba, }i spr$nceanele, }i
53. Iar@ de va vedea preotul, }i nu s@ va l@]i tot p@rul s@-}i raz@.
pip@irea ^n hain@, au ^n ]@s@tur@, au ^n tort, 10. {i s@-}i speale hainele sale, }i s@-}i
au ori ^n ce unealt@ de piiale, scalde trupul s@u cu ap@, }i curat va fi.
54. {i va porunci preotul, }i va sp@- {i, ^n zioa a opta, va lua doi miei cu-
CARTEA LEVI[ILOR CAP 14 105

ra]i de un an }i o oaie de un an curat@ }i trei cat, }i va luoa preotul din s$ngele ceii pentru
z@ciuiale de f@in@ curat@ pentru jertv@ p@cat, }i va pune pre v$rvul urechii ceii dreapte
fr@m$ntat@ cu untdelemn }i un p@har cu a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii
untdelemn. lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului lui celui
11. {i preotul cel ce cur@]ea}te va pune pre drept.
omul cel ce s@ cur@]ea}te, }i aceastea ^nain- 26. {i din untuldelemn va turna preotul ^n
tea Domnului, la u}ea cortului m@rturiei. m$na sa cea st$ng@.
12. {i va lua preotul un miel }i-l va aduce 27. {i va stropi preotul cu deagetul cel drept
pentru gre}eal@, }i p@harul cel cu untdelemn, din untuldelemn, care easte ^n m$na lui cea
}i le va os@bi aceastea os@bire ^naintea st$ng@, de }eapte ori ^naintea Domnului.
Domnului. 28. {i va pune preotul din untuldelemn, care
13. {i vor junghia mielul ^n locul unde easte ^n m$na sa, pre v$rvul urechii dreapte a
junghie arderile ceale de tot }i ceale pentru celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui
p@cat, ^n loc sf$nt, pentru c@ easte pentru ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului lui cel
p@cat, ca }i cea pentru gre}eal@, easte drept, la locul s$ngelui celui pentru p@cat.
preotului, Sfintele Sfintelor easte. 29. Iar@ ce va r@m$nea din untuldelemn, care
14. {i va lua preotul din s$ngele cel pentru easte ^n m$na preotului, va pune pre capul
gre}eal@, }i va pune preotul pre v$rvul urechii celui cur@]it }i s@ va ruga pentru el preotul
ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre ^naintea Domnului.
v$rvul m$inii ceii dreapte, }i pre v$rvul 30. {i va face una din turtureale, sau unul
piciorului celui drept. din puii de porumb, dup@ cum au putut avea.
15. {i, lu$nd preotul din p@harul cel cu 31. Una pentru p@cat }i una s@ fie pentru
untdelemn, va turna ^n m$na cea st$ng@. arderea de tot, ^mpreun@ cu jertva, }i s@ va
16. {i va ^ntinge preotul deagetul cel drept ruga preotul pentru cel ce s@ cur@]@ ^naintea
^n untuldelemn, care easte ^n m$na lui cea Domnului.
st$ng@, }i va stropi din untuldelemn cu 32. Aceasta easte leagea ^ntru carele easte
deagetul de }eapte ori ^naintea Domnului. pip@ire de lepr@, }i a celuia ce nu are ceale ce
17. Iar@ untuldelemn ce va r@m$nea, care s$nt spre cur@]eniia sa”.
easte ^n m$n@, ^l va pune preotul pre v$rvul 33. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@
urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, Aaron, zic$nd:
}i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre 34. „Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul hananei-
v$rvul piciorului celui drept, }i pre locul lor, care-l dau eu voao spre mo}tenire, de voiu
s$ngelui celui pentru gre}eal@, iar@ untulde- da eu pip@ire de lepr@ ^n c@sile p@m$ntului
lemn ce au r@mas ^n m$na preotului ^l va celui de mo}ie voao,
pune preotul pre capul celui cur@]it. 35. {i va veni a cui easte casa, }i va spune
18. {i s@ va ruga preotul pentru d$nsul preotului, zic$nd: «Ca o pip@ire mi s-au v@zut
^naintea Domnului, }i va face preotul cea mie ^n cas@»,
pentru p@cat, }i s@ va ruga preotul pentru cel 36. {i va porunci preotul s@ goleasc@ casa de
ce s@ cur@]ea}te de p@catul s@u. vase mai ^nainte de ce va ^ntra preotul s@ vaz@
19. {i, dup@ aceasta, va junghia preotul pip@irea, ca s@ nu fie necurate c$te s$nt ^n
arderea de tot, }i va aduce preotul arderea de cas@,
tot, }i jertva pre jertvenic ^naintea Domnului. 37. {i dup@ aceasta va ^ntra preotul, ca s@
20. {i s@ va ruga preotul pentru el, }i s@ va }tie despre cas@, }i va vedea pip@irea ^n p@re]ii
cur@]i. c@sii, gropi]e ^nverzind au ru}ind, }i fa]a lor
21. Iar@ de va fi s@rac, }i m$na lui nu va mai afund@ dec$t p@re]ii,
ajunge, va lua un miel de un an }i-l va aduce 38. {i, ie}ind preotul din cas@ la u}a c@sii, va
pentru gre}eal@, ca s@ se roage pentru d$nsul, os@bi preotul casa }eapte zile.
}i a zeacea parte a unui ifi de f@in@ fr@m$ntat@ 39. {i s@ va ^ntoarce preotul a }eaptea zi }i
cu untdelemn, pentru jertv@, }i un p@har cu va vedea casa, }i, de va vedea c@ s-au l@]it
untdelemn. pip@irea ^n p@re]ii c@sii,
*Sus 22.* {i doao turtureale au doi pui de porumb, 40. Atunci va porunci preotul }i vor scoate
12, 2 [8] ce va putea avea, }i o turturea pentru p@cat pietrile ^ntru care easte pip@irea, }i le vor
Luca }i alta pentru arderea de tot. l@p@da afar@ de cetate ^n loc necurat.
2, 24 23. {i le va aduce a opta zi pre eale la preot 41. {i vor rade casa dinl@untru ^mpregiur, }i
la u}ea cortului m@rturiei, ^naintea Domnu- ]@r$na cea ras@ o vor v@rsa afar@ de cetate ^n
lui, spre cur@]irea sa. loc necurat.
24. {i, lu$nd preotul mielul cel pentru p@cat 42. {i vor luoa alte pietri cioplite }i le vor
}i p@harul cel cu untdelemn, le va pune pre pune ^n locul pietrilor celor scoase, }i alt lut
eale punere ^naintea Domnului. vor luoa }i vor spoi casa.
25. {i va junghia mielul cel pentru p@- 43. Iar@ de va veni iar@}i pip@irea }i va
106 CARTEA LEVI[ILOR CAP 14 {I 15
r@s@ri ^n cas@, dup@ ce s@ vor scoate pietrile }i 4. Tot patul, ^ntru care va dormi acela cui
dup@ ce s@ va rade casa }i dup@ ce s@ va spoi, curge s@m$n]a, necurat easte, }i tot vasul,
44. {i va ^ntra preotul }i va vedea de s-au l@]it pre care va }edea acela cui curge s@m$n]a,
pip@irea ^n cas@, lepr@ statornic@ easte ^n cas@, necurat easte.
necurat@ easte. 5. {i omul carele s@ va atinge de patul lui
45. {i vor strica casa }i leamnele ei }i pietrile va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u
ei, }i toat@ ]@r$na casii o vor scoate afar@ din cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara.
cetate ^n loc necurat. 6. {i cel ce va }edea pre vasul pre care au
46. {i cel ce va ^ntra ^n cas@, ori ^n ce zi din
}ezut acela cui curge s@m$n]a va sp@la haine-
zilele ^n care easte os@bit@ casa, necurat va fi
le sale }i s@ va sc@lda cu ap@, }i necurat va fi
p$n@ seara.
p$n@ seara.
47. {i cel ce va dormi ^n cas@ va sp@la hainele
sale }i necurat va fi p$n@ seara, }i cel ce va 7. {i cel ce s@ atinge de trupul celui ce-i
m$nca ^n cas@ va sp@la hainele sale }i necurat curge s@m$n]a va sp@la hainele sale }i s@ va
va fi p$n@ seara. sc@lda cu ap@, }i va fi necurat p$n@ seara.
48. Iar@ dup@ ce, merg$nd preotul, va ^ntra 8. Iar@ de va scuipi cel ce-i curge s@m$n]a
^nl@untru }i va vedea, }i, iat@, cu l@]ime nu s@ preste cel curat, va sp@la hainele }i s@ va
l@]ea}te pip@irea ^n cas@ dup@ ce s-au spoit sc@lda cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara.
casa, }i va vesti preotul curat@ casa, c@ s-au 9. {i toat@ }eaoa asinului, pre carea va
vindecat pip@irea, ^nc@leca cel ce-i curge s@m$n]a, necurat@ va
49. {i va luoa, ca s@ cur@]asc@ casa, doao fi p$n@ seara.
pas@ri vii curate }i lemn de chedru }i ro}u 10. {i tot cel ce s@ va atinge de toate c$te
r@sucit }i isop, sunt supt d$nsul necurat va fi p$n@ seara, }i
50. {i va junghia o pas@re ^n vas de lut la ap@ cel ce r@dic@ acealea va sp@la hainele sale }i
vie, s@ va sc@lda cu ap@, }i necurat va fi p$n@
51. {i va luoa lemnul cel de chedru }i ro}ul seara.
cel r@sucit }i isopul }i pas@rea cea vie, }i le 11. {i de c$te s@ va atinge cel ce-i curge
va muia pre eale ^n s$ngele pas@rii ceii s@m$n]a, }i m$inile lui nu sunt sp@late cu
junghiate la ap@ vie }i va stropi cu ea casa de ap@, va sp@la hainele sale }i-}i va sc@lda
}eapte ori,
trupul cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara.
52. {i va cur@]i casa cu s$ngele paserii }i cu
12. {i vasul de lut care-l va atinge cel ce-i
apa cea vie }i cu pas@rea cea vie }i cu lemnul
curge s@m$n]a s@ se sparg@, iar vasul cel de
cel de chedru }i cu isopul }i cu ro}ul cel
r@sucit, lemn s@ se speale cu ap@, }i curat va fi.
53. {i va slobozi pas@rea cea vie afar@ de 13. Iar@ dup@ ce s@ va cur@]i cel ce-i curge
cetate, la c$mp, }i s@ va ruga pentru cas@ }i s@m$n]a de curgerea sa, }i va num@ra }eapte
curat@ va fi. zile spre cur@]irea sa, }i va sp@la hainele sale
54. Aceasta easte leagea pentru toat@ pip@irea }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i curat va fi,
de lepr@ }i de v$n@tare. 14. {i ^n zioa a opta va luoa cu s$ne doao
55. {i pentru lepra hainei }i a c@sii. turtureale sau doi pui de porumb, }i le va
56. {i pentru ran@ }i pentru s@mn }i pentru aduce pre eale ^naintea Domnului, la u}ile
lucire. cortului m@rturiei, }i le va da preotului.
57. {i pentru ca s@ spuie ^n ce zi easte necurat, 15. {i le va face pre eale preotul una pentru
}i ^n ce zi s@ va cur@]i. Aceasta e leagea pentru p@cat }i una pentru arderea de tot, }i s@ va
lepr@”. ruga pentru el preotul ^naintea Domnului,
CAP 15 pentru curgerea lui.
16. {i omul, dintru carele va ie}i s@m$n]a
Curgerea semin]ii }i a s$ngelui b@rbatului }i a muierii,
cur@]irea }i vindecarea b@rbatului, c@ruia ^i cur@ s@m$n]@, patului, va sc@lda cu ap@ tot trupul s@u, }i
}i a muierii, carea easte ^n curgerea s$ngelui, }i de s@ vor necurat va fi p$n@ seara.
^mpreuna pat de s@m$n]@. 17. {i toat@ haina }i toat@ piialea, pre carea
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i va fi s@m$n]@ de pat, s@ va sp@la cu ap@, }i
c@tr@ Aaron, zic$nd: necurat@ va fi p$n@ seara.
2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi 18. {i muiarea, cu carea va dormi b@rbat
lor: «B@rbatului, b@rbatului pat de s@m$n]@, s@ vor sp@la cu ap@, }i
c@ruia s@ va face curgere din trupul lui, curgerea necura]i vor fi p$n@ seara.
lui necurat@ easte. 19. {i muiarea, c@riia-i curge s$nge, c$nd
3. {i aceasta easte leagea necur@]@niei: cel va fi curgerea ei ^n trupul ei, }eapte zile va fi
ce face de curge s@m$n]@ din trupul s@u, sau ^ntru necur@]irea sa, tot cel ce s@ va atinge
au ^ncetat trupul lui de a curge, necur@]iia lui de ea necurat va fi p$n@ seara.
easte aceasta ^ntr-^nsul, ^n toate zilele ^n care 20. {i tot pre ce s@ va culca ea ^ntru necu-
curge trupul lui, sau au ^ncetat a curge, r@]irea sa necurat va fi, }i tot pre ce va }edea
necur@]iia lui easte. ea necurat va fi.
CARTEA LEVI[ILOR CAP 15 {I 16 107

21. {i tot cel ce s@ va atinge de patul ei va ia}te c@tr@ Aaron, fratele t@u,* }i s@ nu ^ntre *Evrei
sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ^n toat@ vreamea ^ntru cel sf$nt mai ^nl@untru 9, 7
ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. de catapeteasma cea din fa]a milostivito-
22. {i tot cel ce s@ va atinge de tot vasul, pre riului, carea easte peste sicriiul m@rturiei, ca
care va }edea ea, va sp@la hainele sale }i s@ s@ nu moar@, c@ ^n nor M@ voiu ar@ta preste
va sc@lda cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. milostivitoriu.
23. Iar@ deaca, c$nd easte ea ^n pat sau }eade 3. A}ea va ^ntra Aaron ^ntru cel sf$nt: cu
pre vas, s@ va atinge de acela, necurat va fi vi]el de vaci, pentru p@cat, }i cu berbeace,
p$n@ seara. pentru arderea de tot.
24. Iar@ de s@ va culca cineva cu ea ^n pat, 4. {i cu hain@ de in sfin]it@ s@ va ^mbr@ca,
c$nd easte ea ^ntru curgerea s$ngelui, necurat }i ve}m$nt de in va fi preste trupul lui, }i cu
va fi }eapte zile, }i tot patul pre care s@ va br$u de in s@ va ^ncinge, }i chidar@ de in ^}i
culca necurat va fi. va pune pre cap, haine sfinte s$nt, }i-}i va
25. {i muiarea, de-i va curge curgere de sp@la cu ap@ trupul s@u, }i s@ va ^mbr@ca cu
s$nge ^n mai multe zile, nu ^n vreamea aceastea.
curgerii ei, }i de va curge }i dup@ curgerea 5. {i de la adunarea fiilor lui Israil va lua
ei, ^n toate zilele curgerii necur@]@niei ei, ca doi ]api din capre, pentru p@cat, }i un
}i ^n zilele curgerii ei, necurat@ va fi. berbeace, pentru ardere de tot.
26. {i tot patul, pre care va dormi ^n toate 6. {i va aduce Aaron vi]elul cel pentru
zilele curgerii ei, ca }i patul curgerii va fi ei, p@catul s@u, }i s@ va ruga pentru sine }i pentru
}i tot vasul pre care va }edea necurat va fi, casa sa.
dup@ necur@]@niia curgerii. 7. Dup@ aceaea, va lua cei doi ]api, }i-i va
27. Tot cel ce s@ atinge de d$nsa necurat va pune ^naintea Domnului, la u}ea cortului
fi, }i va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul m@rturiei.
s@u cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 8. {i va arunca Aaron pentru cei doi ]api
28. Iar@ deaca s@ va cur@]i de curgere, va sor]i, o soarte Domnului }i o soarte ]apului
num@ra }ie }eapte zile, }i, dup@ aceaea, s@ celui de slobozit.
va cur@]i. 9. {i va aduce Aaron ]apul pre care au
29. {i ^n zioa a opta va lua cu sine doao
c@zut soartea Domnului, }i-l va aduce pentru
turtureale sau doi pui de porumb }i le va
p@cat.
aduce la preot, ^naintea u}ilor cortului
10. {i ]apul pre care au c@zut soartea celui
m@rturiei.
de slobozit ^l va pune viu ^naintea Domnului,
30. {i va face preotul una pentru p@cat }i
ca s@ se roage preste el }i s@-l las@ slobod,
una pentru arderea de tot, }i s@ va ruga pentru
}i-l va slobozi ^n pustie (a).
ea preotul ^naintea Domnului, de curgerea
11. {i va aduce Aaron vi]elul cel pentru
necur@]iei sale.
p@catul s@u, }i s@ va ruga pentru sine }i pentru
31. {i ve]i ^ndrepta pre fiii lui Israil s@ se
casa sa, }i va junghia vi]elul cel pentru
cur@]asc@ de necur@]iia lor, }i s@ nu moar@
p@catul s@u.
pentru necur@]iia lor, c$nd vor spurca ei
12. {i va lua c@dealni]a plin@ de jar din
cortul care easte ^ntru ei.
jertvenicul cel dinaintea Domnului.
32. Aceasta easte leagea celui ce-i curge
13. {i-}i va umplea m$inile de t@m$ie m@runt
s@m$n]a, }i a celui ce-i ias@ s@m$n]@ de pat,
tocmit@, }i o va aduce ^nl@untrul catape-
cu care s@ spurc@.
33. {i a ceii ce are curgerea crunt@rii sale, teasmei, }i va pune t@m$ia pre foc ^naintea
}i a celui ce-i curge s@m$n]a, a b@rbatului Domnului, }i fumul t@m$iei va acoperi pre
sau a muierii, }i a b@rbatului, carele s@ va milostivitoriul cel deasupra m@rturiilor, }i nu
culca cu cea necurat@»”. va muri.
14. Dup@ aceaea, va lua din s$ngele vi]elului
CAP 16 }i va stropi cu deagetul preste milostivitoriu
C$nd }i cum trebuie s@ ^ntre preotul ^ntru cel sf$nt, }i a-l c@tr@ r@s@rit, ^n fa]a milostivitoriului, de
cur@]i ^mpreun@ cu cortul }i cu oltariul, ]apul a-l slobozi, }eapte ori va stropi din s$nge din deagetul
}i s@rb@toarea cur@]@niei a o pr@znui.
s@u.
*Sus 1.* i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, 15. {i va junghia ]apul cel pentru p@catul
10, 12 dup@ ce au murit cei doi fii ai norodului ^naintea Domnului, }i va b@ga
Ie}ire lui Aaron, c$nd au adus ei foc s$ngele lui ^nl@untrul catapeteasmei, }i va
30, 10 str@in ^naintea Domnului }i au face cu s$ngele lui cum au f@cut cu s$ngele
murit. vi]elului, }i va stropi s$ngele lui preste
2. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Gr@- milostivitoriu de c@tr@ fa]a milostivitoriului.
16. {i s@ va ruga pentru cel sf$nt de ne-
10. (a) %n cea veachie rom$neasc@ Biblie }i cea
rusasc@ easte: }i-l va l@sa ^n pustie, }i va aduce ]apul preste sine f@r@delegile ^n p@m$nt neumblat.
108 CARTEA LEVI[ILOR CAP 16 {I 17
cur@]iile fiilor lui Israil, }i de nedrept@]ile lor ca s@ v@ cur@]asc@ de toate p@catele voastre
pentru toate p@catele lor, }i a}ea va face ^naintea Domnului, }i v@ ve]i cur@]i.
cortului m@rturiei, care s-au f@cut ^ntru ei ^n 31. S$mb@ta s$mbetelor odihn@ va fi
mijlocul necur@]iei lor. aceasta voao, }i ve]i smeri sufletele voastre,
*Luca 17.* {i nici un om nu va fi ^n cortul m@r- leage veacinic@.
1, 10 turiei, c$nd va mearge el s@ se roage ^ntru 32. {i s@ va ruga preotul, pre carele-l vor
cel sf$nt, p$n@ c$nd va ie}i }i s@ va ruga unge, }i ale c@ruia m$ini le vor s@v$r}i ca s@
pentru sine, }i pentru casa sa, }i pentru toat@ preo]asc@ dup@ tat@l lui, }i s@ va ^mbr@ca
adunarea fiilor lui Israil. cu haina cea de in, cu haina cea sf$nt@.
18. {i va ie}i la jertvenicul cel dinaintea 33. {i va cur@]i sf$nta sfintei, }i cortul
Domnului, }i s@ va ruga pentru d$nsul, }i va m@rturiei, }i jertvenicul va cur@]i, }i pentru
lua din s$ngele vi]elului }i din s$ngele ]apului preo]i }i pentru toat@ adunarea s@ va ruga.
}i va pune preste coarnele jertvenicului 34. {i va fi aceasta voao leage veacinic@,
^mprejur. ca s@ v@ ruga]i pentru fiii lui Israil, pentru
19. {i va stropi preste el din s$nge cu toate p@catele lor. O dat@ ^n an s@ va face”,
deagetul s@u de }eapte ori, }i-l va cur@]i }i-l precum au poruncit Domnul lui Moisi.
va sfin]i pre el de necur@]iia fiilor lui Israil. CAP 17
20. {i va sf$r}i a cur@]i sf$ntul }i cortul S@ poruncea}te evreilor ca numai lui Dumnezeu s@
m@rturiei }i jertvenicul, }i s@ va ruga pentru jertveasc@, nu idolului, nici airea, f@r@ numai la u}a
preo]i, }i va aduce ]apul cel viu. cortului; }i s@ se conteneasc@ a m$nca s$nge }i
21. {i va pune Aaron m$inile sale pre capul mort@ciune.
]apului celui viu, }i va m@rturisi preste el 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
toate f@r@delegile fiilor lui Israil, }i toate zic$nd:
nedrept@]ile lor, }i toate p@catele lor, }i le va 2. „Gr@ia}te c@tr@ Aaron }i c@tr@
pune pre capul ]apului celui viu }i-l va fiii lui, }i c@tr@ to]i fiii lui Israil,
slobozi, prin m$n@ de om g@tit, ^n pustie. }i zi c@tr@ ei: «Acesta easte cuv$ntul care
22. {i va lua ]apul preste sine nedrept@]ile l-au poruncit Domnul, zic$nd:
lor ^n p@m$nt nec@lcat, }i vor slobozi ]apul 3. ‘Om, om (a) dintr@ fiii lui Israil, au dintr@
^n pustie. veneticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi, carele va
23. {i va ^ntra Aaron ^n cortul m@rturiei }i junghia vi]el, sau oaie, sau capr@ ^n tab@r@,
s@ va dezbr@ca de ve}m$ntul cel de in, cu }i carele va junghia afar@ de tab@r@,
care au fost ^mbr@cat, c$nd au ^ntrat ^ntru 4. {i nu o va aduce la u}ea cortului m@rtu-
cel sf$nt, }i-l va pune acolo. riei, ca s@ o fac@ ardere de tot sau de m$n-
24. {i va sp@la trupul s@u cu ap@ ^n locul cel tuire Domnului, priimit@ ^ntru miros de bun@
mireazm@, }i cel ce va junghia afar@ }i la
sf$nt, }i s@ va ^mbr@ca cu haina sa, }i, ie}ind,
u}ea cortului m@rturiei nu o va aduce, ca s@
va face arderile de tot ale sale }i jertvele ceale
aduc@ dar Domnului ^naintea cortului
de tot ale norodului, }i s@ va ruga pentru sine
m@rturiei Domnului, s@ va socoti omului
}i pentru casa sa }i pentru norod, ca }i pentru
aceluia s$ngele, s$nge au v@rsat, peri-va
preo]i.
sufletul aceluia din norodul s@u.
25. {i va aduce pre jertvenic seul cel pentru
5. Ca s@ aduc@ fiii lui Israil jertvele sale,
p@cate.
c$te vor junghia ei ^n c$mpuri, }i le vor aduce
26. {i cel ce va slobozi ]apul cel os@bit spre
Domnului la u}ile cortului m@rturiei la preot,
slobozire va sp@la hainele sale }i va sc@lda
}i le vor junghia jertv@ de m$ntuire aceastea
trupul s@u cu ap@, }i, dup@ aceaea, va ^ntra
Domnului.
^n tab@r@. 6. {i va v@rsa preotul s$ngele pre jertvenic
27. {i vi]elul cel pentru p@cat }i ]apul cel ^mprejur ^naintea Domnului, la u}ea cortului
pentru p@cat, a c@rora s$nge s-au adus pentru m@rturiei, }i va aduce seul ^ntru miros de
cur@]ire ^ntru cel sf$nt, vor scoate afar@ de bun@ mireazm@ Domnului.
*Evrei tab@r@, }i-i vor arde cu foc,* }i pieile lor }i 7. {i nu vor mai junghia jertvele sale celor
13, 11 c@rnurile lor }i balega lor. de}er]i cu carii ei curvesc (b) dup@ d$n}ii.
28. Iar@ cel ce ^i va arde va sp@la hainele Leage veacinic@ va fi voao ^ntru neamurile
sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@, }i, dup@ voastre’.
aceaea, va ^ntra ^n tab@r@. 8. {i zi c@tr@ ei: ‘Om, om dintr@ fiii lui
*Jos 29. {i va fi voao aceasta leage veacinic@,* Israil, au dintr@ fiii celor venetici, carii s@
23, 27 ^n luna a }eapteazeacea a lunei, s@ smeri]i afl@ ^ntru voi, carele va face ardere de tot,
28 sufletele voastre, }i nici un lucru s@ nu face]i, au jertv@,
nici mo}teanul, nici nemearnicul, carele 9. {i la u}ea cortului m@rturiei nu o va
easte ^ntru voi.
30. C@ ^n zioa aceasta s@ va ruga pentru voi, 3. (a) Om, om, adec@ fie}tecarele. 7. (b) Umbl$nd.
CARTEA LEVI[ILOR CAP 17 {I 18 109

aduce, s@ o fac@ Domnului, va peri omul acela tale s@ nu o descoperi, pentru c@ mum@-]i
din norodul s@u. easte, s@ nu descoperi ru}inea ei.
10. {i om, om din fiii lui Israil, au din 8. Ru}inea muierii t@t$ne-t@u s@ nu o
veniticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi, carele va m$n- descoperi, c@ ru}inea t@t$ne-t@u easte.
ca orice s$nge, voiu pune fa]a Mea asupra 9. Ru}inea sororii tale ceii de pre tat@ au
sufletului carele m$nc@ s$nge }i-l voiu piiarde de pre mum@, carea s-au n@scut acas@ sau
pre el din norodul s@u. afar@, s@ nu descoperi ru}inea lor.
11. Pentru c@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele 10. Ru}inea featei fiiului t@u sau a featei
lui easte (v), }i Eu l-am dat voao pre jertvenic, featei tale, s@ nu descoperi ru}inea lor, c@ a
ca s@ v@ cur@]i]i sufletele voastre, c@ s$ngele ta ru}ine easte.
aceluia va face cur@]enie pentru suflet’. 11. Ru}inea featei muierii t@t$ne-t@u s@ nu
12. Pentru aceaea am gr@it fiilor lui Israil: o descoperi, sor@ de un pat easte, s@ nu
‘Nici un suflet dintr@ voi nu va m$nca s$nge, descoperi ru}inea ei.
nici cel venetic, carele s@ afl@ ^ntr@ voi, nu 12. Ru}inea sororii t@t$ne-t@u s@ nu o
va m$nca s$nge. descoperi, pentru c@ rud@ t@t$ne-t@u easte.
13. {i om, om din fiii lui Israil, au din vene- 13. Ru}inea sororii mumei tale s@ nu o
ticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi, carele va v$na descoperi, pentru c@ rud@ mumei tale easte.
v$nat, fiiar@ au pas@re, carea s@ m@n$nc@, va 14. Ru}inea fratelui t@t$ne-t@u s@ nu o
v@rsa s$ngele ei }i-l va acoperi cu p@m$nt. descoperi }i la muiarea lui s@ nu ^ntri, pentru
*Facer. 14.* C@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui c@ rud@-]i easte.
9, 4 easte’. Pentru aceaea am zis fiilor lui Israil: 15. Ru}inea nurorii tale s@ nu o descoperi,
‘S$ngele nici unui trup s@ nu m$nca]i, c@ c@ muiarea fiiului t@u easte, s@ nu descoperi
sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui easte, tot ru}inea ei.
cel ce m@n$nc@ va peri. 16. Ru}inea muierii fratelui t@u s@ nu o
15. {i tot sufletul carele va m$nca mort@- descoperi, c@ ru}inea fratelui t@u easte.
ciune sau prins de fiiar@, ori mo}tean, ori 17. Ru}inea muierii }i a featei ei s@ nu o
venitic, va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda descoperi. Fata feciorului ei }i fata featii ei
cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara, }i curat s@ nu o iai, ca s@ descoperi ru}inea lor, c@
va fi. rude s$nt ]ie, p@g$n@tate easte.
16. Iar@ de nu va sp@la hainele sale }i nu-} 18. Muiare preste sora ei s@ nu o iai ]iitoare,
va sc@lda trupul cu ap@, va purta f@r@deleagea ca s@ descoperi ru}inea ei preste d$nsa, ^nc@
sa’»”. fiind ea vie.
19. {i la muiare, ^ntru os@birea necur@]iei
CAP 18 ei, s@ nu ^ntri, ca s@-i descoperi ru}inea ei.
Spi]@le rudeniei ceii oprite, a s@ feri de faptele neamurilor 20. {i la muiarea deaproapelui t@u s@ nu
}i a hananeilor ^n multe ur$ciuni trupe}ti. dai patul s@min]ii tale, p$ng@rindu-te cu ea.
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, 21.* {i din s@m$n]a ta s@ nu dai a sluji *Jos
zic$nd: c@petenii, }i s@ nu spurci numele cel sf$nt 20, 2
2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i zi al Domnului Dumnezeului vostru (a), Eu,
c@tr@ ei: «Eu, Domnul Dumne- Domnul.
zeul vostru. 22. {i cu b@rbat s@ nu dormi pat f@meiesc,
3. Dup@ obiceaiurile Eghiptului, ^ntru care c@ spurc@ciune easte.
a]i nemernicit, s@ nu face]i, }i dup@ obiceaiu- 23. {i la nici un dobitoc din ceale cu patru
rile p@m$ntului Hanaan, ^ntru care voiu b@ga picioare s@ nu dai patul t@u ^ntru s@m$n]@,
pre voi, s@ nu face]i, }i dup@ legile lor s@ nu ca s@ te spurci cu d$nsul.* {i muiarea s@ nu *Jos
umbla]i. stea la nici un dobitoc din ceale cu patru 20, 16
4. Judec@]ile Meale s@ le face]i, }i poruncile picioare s@ se ^ncalece, pentru c@ ur@ciune
meale s@ le p@zi]i }i s@ umbla]i ^ntru eale, Eu, easte.
Domnul Dumnezeul vostru. 24. S@ nu v@ spurca]i cu nici una dintru
*Iezechi. 5.* {i s@ ]ine]i toate poruncile Meale }i toate aceastea, c@ cu toate aceastea s-au spurcat
20, 11 judec@]ile Meale, }i s@ le face]i pre eale, care, neamurile care Eu le lap@d dinaintea fea]ii
Roma. de le va face omul, viu va fi ^ntr-^nsele, eu, voastre.
10, 5 Domnul Dumnezeul vostru. 25. {i s-au spurcat p@m$ntul, }i le-am
Galate. 6. Om, om la nici o rudenie de ale trupului r@spl@tit lor nedreptatea pentru aceaea, }i
3, 12 s@u s@ nu s@ apropie ca s@-i descopere ru}inea, au ur$t p@m$ntul pre cei ce l@cuiesc pre
eu, Domnul. d$nsul.
7. Ru}inea t@t$ne-t@u }i ru}inea mumei 26. {i p@zi]i toate legile Meale, }i

11. (v) Adec@, duhul cel vie]uitoriu ^n s$nge easte. 21. (a) Jidov.: }i s@ nu dai din s@m$n]a ta st@p$ni-
Sau precum Sf$ntul Augustin zice: viia]a aceast@ toriului; altele Biblii au: s@ nu dai din s@m$n]a ta
vremealnic@ mai v$rtos cu s$nge s@ ]ine ^n trup. idolului; altele, ^n loc de idolului, au: lui Moloc.
110 CARTEA LEVI[ILOR CAP 18 {I 19
toate poruncile Meale, }i s@ nu face]i nici una n@imitului t@u la tine p$n@ diminea]@. Tobie
din toate spurc@ciunile aceastea, mo}teanul 14. S@ nu gr@ie}ti de r@u pre surd, }i ^naintea 4, 15
}i nemearnicul cel venit ^ntru voi. orbului s@ nu pui piiadec@, }i s@ te temi de
27. C@ toate spurc@ciunile aceastea le-au Dumnezeul t@u. Eu s$nt Domnul Dumnezeul
f@cut oamenii p@m$ntului carii au fost mai vostru.
^nainte de voi, }i s-au spurcat p@m$ntul. 15.* S@ nu face]i nedreptate la judecat@, }i *2 Leage
28. {i ca s@ nu v@ urasc@ pre voi p@m$ntul, s@ nu cau]i ^n fa]a s@racului, nici s@ te sfie}ti 1, 17
c$ndu-l ve]i spurca, cum au ur$t pre neamurile de fa]a celui putearnic, cu dreptate s@ judeci 16, 19
Pilde
ceale mai ^nainte de voi. pre vecinul t@u.
34 [24], 23
29. C@ tot cel ce va face din toate spurc@- 16. S@ nu umbli cu vicle}ug ^ntru neamul
Sirah
ciunile aceastea, vor peri din norodul s@u t@u, }i s@ nu te ^nt@re}ti asupra s$ngelui 20, 31
sufletele care fac aceastea. vecinului t@u. Eu s$nt Domnul Dumnezeul Iacov
30. {i p@zi]i poruncile Meale, ca s@ nu face]i vostru. 2, 2
din toate legile ceale spurcate, care s-au f@cut 17.* S@ nu ur@}ti pre fratele t@u ^ntru inima *1 Ioan
mai ^nainte de voi, }i s@ nu v@ spurca]i cu ta, cu mustrare s@ mustri pre deaproapele t@u, 2, 11
acealea. C@ Eu, Domnul Dumnezeul vostru»”. ca s@ nu aibi pentru d$nsul p@cat. 3, 14
18. {i s@ nu-}i izb$ndeasc@ m$na ta, }i s@ Sira.
CAP 19
nu ]ii m$nie asupra fiilor norodului t@u,* }i 19, 14
Multe porunci despre ^ndreptarea vie]ii }i despre ]eremonii s@ iube}ti pre deaproapele t@u ca pre tine Mateiu
mai ^nainte date iar@}i s@ poruncesc, ad@og$ndu-s@ }i altele.
^nsu]i. Eu s$nt Domnul. 18, 15
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, 19. Leagea Mea s@ o p@zi]i, dobitoacele tale Luca
zic$nd: s@ nu le faci a s@ ^nc@leca cu alt fealiu, }i ^n 17, 5
2. „Gr@ia}te adun@rii fiilor lui ]arina ta s@ nu sameni doao fealiuri de Mateiu
*Sus Israil, }i zi c@tr@ ei:* «Fi]i sfin]i, s@m$n]@, }i cu hain@ ]esut@ din doao fealiuri 18, 16
11, 44 c@ Sf$nt s$nt Eu, Domnul Dumnezeul vostru. osibite s@ nu te ^mbraci. Luca
1 Petr. 3. Fie}tecarele de tat@l s@u }i de mum@-sa 20. {i de va dormi ne}tine cu muiare pat de 17, 3
1, 16 s@ se team@, }i s$mbetele Meale s@ le p@zi]i. s@m$n]@, }i aceaea va fi roab@ p@zit@ unui *Mat.
Eu, Domnul Dumnezeul vostru. om, }i ea cu r@scump@rare nu s-au r@scum- 5, 43
4. S@ nu v@ duce]i la idoli }i dumnez@i v@r- p@rat, slobozenie nu s-au dat ei, certare va fi 22, 39
sa]i s@ nu v@ face]i. Eu, Domnul Dumnezeul lor (a), iar@ s@ nu moar@, pentru c@ nu s-au Luca
vostru. dat ei slobozenie. 6, 27
5. {i de ve]i jertvi jertv@ de m$ntuire Domnu- 21. {i va aduce pentru gre}ala sa Domnului, Roma.
lui, priimit@ voao s@ jertvi]i. la u}ea cortului m@rturiei, un berbeace pentru 13, 9
6. %n carea zi s@ va jertvi, s@ va m$nca, }i a gre}eal@.
doao zi; iar@ ce va r@m$nea p$n@ a treia zi cu 22. {i s@ va ruga preotul pentru d$nsul cu
foc s@ va arde de tot. berbeacele gre}ealei, ^naintea Domnului, de
7. Iar@ de s@ va m$nca cu m$ncare a treia zi, p@catul care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui
spurcat@ easte, nu s@ va priimi. p@catul care au p@c@tuit.
8. Iar@ cel ce o va m$nca p@cat va avea, 23. Iar@ dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care-l
pentru c@ au spurcat sfintele Domnului, }i d@ voao Domnul Dumnezeul vostru, }i ve]i
sufletele ceale ce vor m$nca vor peri din s@di orice pom, de m$ncat, ve]i cur@]i ^mpre-
norodul s@u. giur necur@]eniia lui. Rodul lui ^n trei ani va
*Jos 9.* {i c$nd ve]i s@cera voi seacerea p@m$n- fi voao necurat, s@ nu s@ m@n$nce.
23, 22 tului vostru, s@ nu s@cera]i de tot ]arina voas- 24. Iar@ ^n anul al patrulea, tot rodul lui va
tr@, }i ceale ce cad de la seacerea ta s@ nu le fi sf$nt de laud@ Domnului.
aduni. 25. Iar@ ^n anul al cincilea, ve]i m$nca rodul
10. {i viia ta s@ nu o culegi de a doao oar@, lui }i ve]i aduna voao rodurile lui. Eu s$nt
nici boambele viei tale s@ nu le aduni, s@ra- Domnul Dumnezeul vostru.
cului }i nemearnicului s@ le la}i acealea. Eu, 26. S@ nu m$nca]i pre mun]i (b), nici s@
Domnul Dumnezeul vostru. vr@ji]i, nici cu vraje din paseri s@ nu c@uta]i.
11. S@ nu fura]i, s@ nu min]i]i, }i nimenea s@ 27. S@ nu v@ ^ncre]i]i p@rul capului vostru,
nu ^n}eale pre deaproapele. nici s@ strica]i fa]a barbei voastre.
*Ie}ire 12.* {i s@ nu v@ jura]i str$mb cu numele Mieu, 28. {i t@ieturi pentru suflet (v) s@ nu face]i
20, 7 }i s@ nu spurca]i numele cel sf$nt al Dumne- ^n trupul vostru, }i slove ^mpunse s@ nu face]i
zeului vostru. Eu s$nt Domnul Dumnezeul ^ntru voi. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru.
vostru. 29. S@ nu p$ng@re}ti fata ta, ca s@ curveasc@,
*Sirah 13.* S@ nu faci nedreptate vecinului }i }i s@ nu curveasc@ p@m$ntul, }i s@ se umpl@
10, 6 s@ nu-l jefuie}ti,** }i s@ nu doarm@ simbriia p@m$ntul de f@r@deleage.
**2 Leage
24, 14 20. (a) S@ vor pedepsi. 26. (b) Cea jido., latineasc@,
ar@beasc@, perseasc@ au: s@ nu m$nca]i s$nge sau cu s$nge. 28. (v) Jidov.: }i t@ieturi pentru mort s@ nu face]i.
CARTEA LEVI[ILOR CAP 19 {I 20 111

30. S$mbetele Meale s@ le p@zi]i }i de ceale le face]i pre eale. Eu s$nt Domnul, Cel ce
sfinte ale Meale s@ v@ teame]i. Eu s$nt Domnul. v@ sfin]esc pre voi.
31. S@ nu mearge]i la cei ce (g) vr@jesc }i de 9.* Om, om carele va bl@st@ma pre tat@l *Ie}ire
desc$nt@tori s@ nu v@ lipi]i, ca s@ v@ spurca]i s@u au pre mum@-sa, cu moarte s@ se o- 21, 16
cu ei. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. moar@; pre tat@l s@u au pre mum@-sa au bl@s- [Pilde]
32. %naintea celui c@runt s@ te scoli }i s@ cin- t@mat, vinovat easte. 20, 20
ste}ti fa]a celui b@tr$n, }i s@ te temi de Dum- 10.* Omul, carele va preacurvi cu muiare, Mateiu
nezeul t@u. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. carea are b@rbat, au carele va preacurvi cu 15, 4
*Ie}ire 33.* Iar@ de va veni vreun nemearnic ^n muiarea vecinului s@u, cu moarte s@ se *2 Leag.
22, 21 p@m$ntul vostru, s@ nu-l n@c@ji]i pre el. omoar@, }i preacurvariul }i preacurva. 22, 22
34. Ca }i mo}teanul cel de p@m$nt s@ fie 11. {i carele s@ va culca cu muiarea t@t$ne- Ioan
^ntr@ voi nemearnicul, carele vine la voi, }i s@u, ru}inea t@t$ne-s@u au descoperit, cu 8, 5
s@-l iube}ti pre el ca }i pre tine, c@ nemearnici moarte s@ se omoar@, am$ndoi vinova]i s$nt.
a]i fost ^n p@m$ntul Eghiptului. Eu s$nt 12. {i de va dormi cineva cu noru-sa, cu
Domnul Dumnezeul vostru. moarte s@ se omoar@ am$ndoi; c@ p@g$n@-
35. S@ nu face]i nedreptate, ^n judecat@, ^n tate au f@cut, vinova]i s$nt.
m@suri, ^n pun]i, ^n cumpene. 13. {i carele s@ va culca cu b@rbat pat f@me-
36. Cumpene dreapte }i pun]i drep]i }i iesc, spurc@ciune au f@cut am$ndoi, cu
m@sur@ dreapt@ s@ fie la voi. Eu s$nt Domnul moarte s@ se omoar@, vinova]i s$nt.
Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos pre voi 14. Carele va lua }ie muiare }i pre muma
din p@m$ntul Eghiptului. ei, f@r@deleage easte, cu foc s@-l arz@ pre el
37. {i s@ p@zi]i toat@ leagea Mea }i toate }i pre eale, ca s@ nu fie f@r@deleage ^ntru
poruncile Meale, }i s@ le face]i pre eale. Eu voi.
s$nt Domnul Dumnezeul vostru»”. 15. {i cine va ^ndr@zni a s@ culca cu dobitoc
cu moarte s@ se omoar@, }i dobitocul s@-l
CAP 20
omor$]i.
Carii vor da din s@m$n]a sa lui Moloh, sau s@ vor duce la 16.* {i muiarea, carea va mearge ori la ce *Sus
desc$nt@tori sau la g$citori, sau pre p@rin]ii s@i vor
bl@st@ma, sau amestec@turi trupe}ti neslobode vor face, dobitoc, ca s@ se ^ncalece de d$nsul, s@ omo- 18, 23
cu moarte s@ se omoar@. r$]i muiarea }i dobitocul, cu moarte s@ se
i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, omoar@, vinova]i s$nt.
1.
zic$nd: 17. Carele va lua pre soru-sa cea de pre tat@l
„Gr@ia}te fiilor lui Israil: «De s@u sau de pre mum@-sa, }i va vedea ru}inea
2.
va fi cineva din fiii lui Israil, sau ei, }i ea va vedea ru}inea lui, ocar@ easte,
*Sus din cei ce s-au f@cut venitici ^n Israil,* carele s@ piiar@ ^naintea fiilor neamului lor, ru}inea
18, 21 va da din s@m$n]a sa c@petenii[i] (a), cu sororei sale au descoperit, p@catul vor purta.
moarte s@ se omoar@, neamul cel de pre 18. {i b@rbatul, carele va avea pat cu muia-
p@m$ntul acela ^l va omor^ cu pietri. rea carea are cruntarea cea de lun@, }i va
3. {i Eu voiu pune fa]a Mea asupra omului descoperi ru}inea ei, izvorul ei au desco-
aceluia }i-l voiu piiarde pre el din norodul perit, }i ea au descoperit curgerea s$ngelui
s@u, pentru c@ au dat s@m$n]a sa c@petenii[i], s@u, am$ndoi s@ piiar@ din neamul s@u.
ca s@ spurce ceale sfinte ale Meale }i ca s@ 19. {i ru}inea sororei t@t$ne-t@u }i a sororei
spurce numele celor sfin]i]i Mie. mumei tale s@ nu o descoperi, pentru c@
4. Iar@ de vor treace cu vedearea l@cuitorii rudeniia au descoperit, p@cat vor avea.
p@m$ntului cu ochii lor de la omul acela, 20. Oricarele va dormi cu rudeniia sa ru}inea
dup@ ce va da el din s@m$n]a sa c@peteniei, rudeniei sale au descoperit, f@r@ de fii s@
}i nu-l vor omor^ pre el, moar@.
5. Voiu pune fa]a Mea asupra omului 21. Iar@ de va lua careva muiarea fratelui
aceluia }i asupra semin]iei lui, }i voiu piiarde s@u, necur@]ie easte, ru}inea fratelui s@u au
din norodul s@u pre d$nsul }i pre to]i c$]i s@ descoperit, f@r@ de fii s@ moar@.
unesc ^ntr-un g$nd cu el, ca s@ curveasc@ cu 22. {i s@ p@zi]i toate poruncile Meale }i
c@peteniile. judec@]ile Meale, }i s@ le face]i pre eale, ca
6. {i sufletul, carele s@ va duce la desc$n- s@ nu v@ urasc@ pre voi p@m$ntul, ^ntru care
t@tori sau la vr@jitori, ca s@ curveasc@ dup@ v@ bag Eu pre voi, ca s@ l@cui]i pre el.
d$n}ii, voiu pune fa]a Mea asupra sufletului 23. {i s@ nu umbla]i dup@ legile neamurilor,
aceluia }i-l voiu piiarde din norodul s@u. care Eu le gonesc dinaintea voastr@, c@ toate
*1 Pet. 7.* {i ve]i fi sfin]i, c@ sf$nt s$nt Eu, Domnul aceastea le-au f@cut, }i le-am ur$t pre eale.
1, 16 Dumnezeul vostru. 24. {i am zis voao: ‘Voi ve]i mo}teni p@-
8. {i s@ p@zi]i poruncile Meale, }i s@ m$ntul lor, }i Eu voiu da pre el voao s@-l
31. (g) Bibliia cea veachie are: b@znuitoriu de p$n- le dobitoacelor spunea ceale viitoare. 2. (a) Idolului,
tece, prin care s@ ^n]eleg vr@jitorii aceia carii din ma]e- care s@ chema Moloh.
112 CARTEA LEVI[ILOR CAP 21 {I 22
mo}teni]i, p@m$ntul care curge lapte }i copere }i hainele s@ nu }i le rump@.
miiare’. Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Cel 11. {i la nici un suflet mort s@ nu ^ntre, }i
ce v-am ales pre voi din toate neamurile. nici cu tat@l s@u, nici cu mum@-sa s@ nu s@
25. {i voi s@ os@bi]i ^ntr@ dobitoacele ceale spurce.
curate }i ^ntr@ ceale necurate, }i ^ntr@ paserile 12. {i din ceale sfinte nu va ie}i, }i nu va
ceale curate }i ^ntr@ ceale necurate, }i s@ nu spurca cel sfin]it a Dumnezeului s@u, pentru
spurca]i sufletele voastre cu dobitoacele }i c@ untuldelemn cel sf$nt al ungerii lui
cu paserile, }i cu toate ceale ce s@ t$r@sc pre Dumnezeu preste d$nsul. Eu, Domnul.
p@m$nt, care le-am ales Eu s@ fie voao 13. Acesta s@ ia muiare* fecioar@ din neamul *Iezechii.
necurate. s@u. 44, 22
*1 Petr. 26.* {i s@ fi]i Mie sfin]i, c@ Eu Sf$nt s$nt, 14. Iar@ v@duv@ }i l@p@dat@ }i spurcat@ }i
1, 16 Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am ales curv@, de aceastea s@ nu ia, f@r@ numai fecioar@
pre voi din toate neamurile ca s@ fi]i ai Miei. din norodul s@u s@-}i ia muiare.
*Leage 27.* {i b@rbatul sau muiarea, oricare dintru 15. {i s@ nu spurce s@m$n]a sa ^ntru norodul
18, 11 ei s@ va face desc$nt@toriu au vr@jitoriu, cu s@u. Eu, Domnul Dumnezeu, Cel ce sfin]esc
1 %mp@r. moarte s@ se omoar@ am$ndoi, cu pietri s@-i pre el»”.
28, 7 ucide]i, vinova]i s$nt»”. 16. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
17. „Gr@ia}te lui Aaron, zic$nd: «Oricare om
CAP 21
din s@m$n]a ta ^ntru rudele voastre, ^ntru
La care ^ngrop@ciuni pot fi preo]ii, }i ce muieri s@-}i ia, }i carele va fi prihan@ (v), s@ nu s@ apropie a
carii s$nt nevreadnici de preo]ie; }i pentru fata preotului,
de va curvi. aduce darurile Dumnezeului s@u.
18. Tot omul ^ntru carele easte prihan@ nu s@
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
va apropiia: omul cel orb, sau cel }chiop, sau
zic$nd: „Gr@ia}te preo]ilor
cel cu nasul t@iat, sau cel cu urechile t@iate.
fiilor lui Aaron, }i zi c@tr@ ei:
19. Sau omul a c@ruia easte m$na rupt@ sau
«%n suflete s@ nu s@ spurce ^ntru
piciorul rupt.
neamul lor (a).
20. Au ghibos, au cu ochii urduro}i, au cu
2. F@r@ numai cu ruda cea de aproape a lor,
albea]@, sau omul ^ntru carele easte r$ie
cu tat@ }i cu mum@ }i cu fii }i cu fiice }i cu
s@lbatec@, sau pecingine, sau cu un coiu.
frate.
21. Tot din s@m$n]a lui Aaron, preotului, ^ntru
3. {i cu soru-sa, fecioara cea mai aproape
carele easte prihan@, s@ nu s@ apropie a aduce
de el, carea nu easte ^mpreunat@ cu b@rbat,
jertvele Dumnezeului t@u, c@ prihan@ easte,
cu ace}tia s@ va spurca.
s@ nu s@ apropie a aduce darurile lui Dumne-
4. S@ nu s@ spurce ^ndat@ ^ntru norodul s@u
zeu.
spre spurc@ciunea sa (b).
*Sus 22. Darurile lui Dumnezeu, Sfintele Sfintelor,
5.* {i plea}e s@ nu v@ rade]i pre cap pentru
19, 27 }i din ceale sfinte va m$nca.
mort, }i fa]a barbei s@ nu o raz@, }i pre
Iezechii. 23. Iar@ la catapeteasm@ nu va ^ntra }i la
trupurile sale s@ nu taie t@ieturi.
44, 20 jertvenic nu s@ va apropiia, pentru c@ are
6. Sfin]i s@ fie Dumnezeului s@u, }i s@ nu
prihan@, }i nu va spurca cel sf$nt a Dumnezeu-
spurce numele Dumnezeului s@u, pentru c@
lui s@u, c@ Eu s$nt Domnul, Cel ce sfin]esc
jertvele Domnului, darurile Dumnezeului s@u,
pre d$n}ii»”.
ei le aduc, }i s@ fie sfin]i.
*Sus 24. {i au gr@it Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii
7.* Muiare curv@ }i spurcat@ s@ nu ia, }i
9, 29 lui }i c@tr@ to]i fiii lui Israil.
muiare l@p@dat@ de la b@rbatul s@u s@ nu ia,
c@ Sf$nt easte Domnului Dumnezeului s@u.
CAP 22
8. {i-l vei sfin]i pre el, darurile Domnului
Cel str@in }i cel necurat s@ se conteneasc@ de m$ncarea
Dumnezeului vostru el le aduce, sf$nt s@ fie,
celor sfin]ite sau a jertvelor; s@ ^ns@mneaz@ prihanele sau
c@ Sf$nt Eu, Domnul, Cel ce sfin]esc pre ei. sminteale, f@r@ de care trebuie s@ fie jertvele; }i care trebuie
9. {i fata omului preot, de s@ va spurca s@ se jertveasc@.
curvind, numele t@t$ne-s@u spurc@, ^n foc s@ 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
se arz@. zic$nd:
10. {i preotul cel mare ^ntr@ fra]ii s@i, 2. „Zi lui Aaron }i fiilor lui ca s@
preste a c@ruia cap s-au turnat din untul- se fereasc@ (a) de ceale sfinte ale
cel-de-lemn al ungerii }i s-au sfin]it, ca fiilor lui Israil, }i s@ nu spurce numele Mieu
s@ se ^mbrace cu haine, capul s@ nu-}i des- cel sf$nt, care le sfin]esc ei Mie. Eu, Domnul.

1. (a) Latin.: s@ nu s@ spurce preotul cu mor]ile celor nul norodului s@u nu s@ va spurca. Aravicea.: }i s@
ce l@cuiesc cu el. Adec@, s@ nu s@ spurce ating$ndu-s@ nu s@ p$ng@reasc@ cu b@rbat de bun neam ^n norodul
de mort. 4. (b) Jido.: stihul acesta easte: nu s@ va s@u, c@ aceasta-l va spurca pre el. 17. (v) Prin prihan@
spurca pre sine domnul ^ntru noroadele sale, ca aici s@ ^n]@leage ceva sc@deare, schimosire sau
s@ se spurce pre sine. Latin.: ci nici cu dom- slutire ^n trup. 2. (a) De vor fi necuvio}i.
CARTEA LEVI[ILOR CAP 22 {I 23 113

3. Zi lor: «%ntru s@min]iile voastre, tot omul pentru arderea de tot.


din s@m$n]a voastr@, carele s@ va apropiia c@tr@ 19. Ceale priimite ale voastre, f@r@ de pri-
ceale sfinte, care le sfin]esc fiii lui Israil Dom- han@, parte b@rb@teasc@, din cirezi, sau din
nului, c$nd easte necur@]iia pre d$nsul, va peri oi, sau din capre.
sufletul acela dinaintea Mea. Eu, Domnul 20. Nici una din ceale ce au prihan@ ^ntru
Dumnezeul vostru. sine s@ nu aduc@ Domnului, pentru c@ nu va
4. {i orice om din s@m$n]a lui Aaron, preo- fi priimit@ voao.
tului, carele easte lepros, sau ^i curge s@m$n]a, 21.* {i omul, carele va aduce jertv@ de *2 Leage
din ceale sfinte s@ nu m@n$nce, p$n@ ce s@ va m$ntuire Domnului, os@bind darul ce-l aduce 15, 21
cur@]i. {i cel ce s@ va atinge ori de ce necur@]ie din f@g@duin]@, ori din voie, ori ^ntru s@rb@-
a sufletului (b) sau de om, din carele curge torile voastre din voi, au din oi f@r@ de
s@m$n]a patului, prihan@, va fi bine pl@cut, toat@ prihana s@
5. Sau cel ce s@ va atinge ori de ce jivin@ nu fie ^ntr-^nsul.
necurat@, carea-l spurc@ pre el, sau de om, 22. Orb, sau strujit, sau cu limba t@iat@, sau
carele-l spurc@ pre el dup@ toat@ necur@]iia lui, cu negei, sau r$ios, sau pecinginos, aceastea
6. Sufletul, carele s@ va atinge de aceastea, s@ nu le aduc@ Domnului, }i jertv@ dintru
necurat va fi p$n@ seara, s@ nu m$nce din ceale aceastea s@ nu aduce]i pre oltariu Domnului.
sfinte. 23. {i vi]el au oaie cu urechile t@iate, au cu
7. P$n@ ce-} va sp@la trupul s@u cu ap@ }i va coada t@iat@, acealea s@ le junghii ]ie, iar@
apune soarele }i curat va fi, }i atunci va putea pentru f@g@duin]a ta nu s@ vor priimi.
m$nca din ceale sfinte, c@ p$inea a lui easte. 24. Iar@ c@ruia s$nt coaiele zdrobite, }i c@-
*Ie}ire 8.* Mort@ciune }i prins de fiiar@ s@ nu m$nce, ruia s$nt sucite }i t@iate }i smulte, s@ nu aduci
22, 31 ca s@ nu s@ spurce cu eale. Eu, Domnul. aceastea Domnului, }i ^n p@m$ntul vostru s@
Sus 9. {i vor p@zi paz@le Meale, ca s@ nu aib@ nu face]i.
17, 15 pentru eale p@cat, }i s@ moar@ pentru eale, de 25. {i din m$na celui de neam str@in s@ nu
2 Leage le vor spurca pre eale. Eu, Domnul Dumnezeu, aduce]i darurile Dumnezeului vostru din toate
14, 21 Cel ce sfin]@sc pre ei. aceastea, c@ stric@ciune }i prihan@ easte
Iezechii. 10. {i nici unul din cei de neam str@in s@ nu ^ntr-^nsele, nu s@ vor priimi aceastea voao»”.
44, 31 m$nce din ceale sfinte, nemearnicul preotului 26. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
au n@imitul nu va m$nca din ceale sfinte. 27. „Vi]elul sau oaia sau capra, dup@ ce s@
11. Iar@ de va avea preotul suflet cu argint va na}te, }i va fi }eapte zile supt mum@-sa,
cump@rat, acesta va m$nca din p$inile lui, }i iar@ a opta zi }i de aci ^nainte s@ va priimi
cei n@scu]i ^n casa lui, }i ace}tia vor m$nca spre daruri, jertv@ Domnului.
din p$inile lui. 28. {i vaca }i oaia, pre ea }i pre fiii ei s@
12. {i fata omului preot, de s@ va m@rita dup@ nu-i junghiia]i ^ntru o zi.
b@rbat de neam str@in, ea din p$rga cea sf$nt@ 29. Iar@ de ve]i jertvi jertv@ de bucurie Dom-
nu va m$nca. nului, dup@ pl@cearea voastr@ o ve]i jertvi.
13. {i fata preotului, de s@ va face v@duv@ sau 30. Aceasta ^ntru acea zi s@ va m$nca, nu
va fi l@p@dat@ (v), }i s@m$n]@ nu va fi ^ntru ea, l@sa]i din c@rnuri pe diminea]@. Eu, Domnul.
s@ va ^ntoarce la casa t@t$ne-s@u precum au 31. {i s@ p@zi]i poruncile Meale }i s@ le face]i
fost ^n fetie, din p$inile t@t$ne-s@u va m$nca, pre eale. Eu, Domnul.
iar@ din cei de neam str@in nimenea nu va 32. {i s@ nu spurca]i numele Mieu cel sf$nt,
m$nca din eale. }i M@ voiu sfin]i ^ntr@ fiii lui Israil. Eu s$nt
14. {i omul, carele prin ne}tiin]@ va m$nca Domnul, Cel ce v@ sfin]esc pre voi.
ceale sfinte, va adaoge a cincea parte la 33. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul
acealea, }i va da preotului sf$nta. Eghiptului, ca s@ v@ fiu voao Dumnezeu. Eu,
15. Ca s@ nu spurce ceale sfinte ale fiilor lui Domnul”.
Israil, care le-au adus ei Domnului.
CAP 23
16. {i s@ aduc@ asupra sa f@r@deleagea
p@catului, m$nc$nd ei ceale sfinte ale lor. C@ Praznicile s$mbetei, a Pa}tilor, a p$rg@lor, a s@pt@m$nilor,
a s@ceri}ului, a tr$mbi]ilor, a cur@]irii }i a corturilor; }i
Eu, Domnul. Cel ce sfin]esc pre ei»”. cum trebuie s@ se pr@znuiasc@.
17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
18. „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui }i la toat@
zic$nd:
adunarea lui Israil, }i zi c@tr@ ei: «Om, om din
2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi
fiii lui Israil, sau dintr-a viniticilor carii l@cu-
c@tr@ ei: «S@rb@torile Domnu-
iesc la d$n}ii ^ntru Israil, carele va aduce daru-
lui, care le ve]i chema sfinte, aceastea s$nt
rile sale dup@ toat@ m@rturisirea sa }i dup@
s@rb@torile Meale:
toat@ aleagerea sa, c$te vor aduce Domnului
3. {ease zile ve]i lucra, iar@ zioa a }eaptea,

4. (b) Ori de ce necur@]ie de mort. 13. (v) Adec@, ]ipat@ de la b@rbat.


114 CARTEA LEVI[ILOR CAP 23
s$mb@t@, odihn@ chemat@ sf$nt@ Domnului, nile rodurilor celor din p$rg@ punere-^naintea
nici un lucru s@ nu face]i, s$mb@t@ easte Domnului, ^mpreun@ cu cei doi miei, sfinte
Domnului ^n toat@ l@cuin]a voastr@. vor fi Domnului, vor fi ale preotului celui ce
4. Aceastea s$nt s@rb@torile Domnului, le aduce.
chemate sfinte, care le ve]i chema ^n vremile 21. {i ve]i chema zioa aceasta chemat@
lor: sf$nt@ va fi voao, tot lucrul de slujb@ s@ nu
*Ie}ire 5.* %n luna dint$iu, ^n patruspr@zeace zile face]i ^ntr-^nsa. Leage veacinic@ ^ntru neamu-
12, 28 ale lunei ^ntr@ seri, pasha Domnului. rile voastre ^n toat@ l@cuin]a voastr@.
[18] 6. {i ^n zioa a cincispr@zeacea a lunei 22.* {i, c$nd s@cera]i seacerea p@m$ntului *Sus
Numer. ace}tiia, s@rb@toarea azimelor Domnului, vostru, s@ nu sf$r}i]i r@m@}i]a seacerii ]arinii 19, 9
28, 16 }eapte zile azime s@ m$nca]i. tale (a), c$nd seaceri tu }i cade din seacerile
7. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi tale, s@ nu le culegi, celui s@rac }i celui ne-
voao, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. mearnic s@ le la}i acealea. Eu, Domnul Dum-
8. {i ^n }eapte zile s@ aduce]i arderi de tot nezeul vostru»”.
Domnului, }i zioa a }eaptea chemat@ sf$nt@ 23. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
va fi voao, nici un lucru de slujb@ s@ nu 24.* „Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: «%n luna *Nume.
face]i»”. a }eaptea, ^n zioa cea dint$iu a lunei, va fi 9 [29], 1
9. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: voao odihn@, pomenirea tr$mbi]elor, chemat@
10. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: sf$nt@ va fi voao.
«C$nd ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care Eu-l dau 25. Nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i, ci s@
voao }i ve]i s@cera s@ceri}ul lui, ve]i aduce aduce]i ardere de tot Domnului»”.
un znop p$rga seacerii voastre la preot. 26. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
11. {i va aduce znopul ^naintea Domnului 27.* „{i (b) a zeacea a lunei ace}tiia a }eap- *Sus
priimit voao, ^n zioa a doao de la zioa cea tea, zi de cur@]enie chemat@ sf$nt@ va fi voao, 16, 29
dint$iu ^l va aduce preotul. ^ntru carea ve]i smeri sufletele voastre, }i ve]i [Numeri]
12. {i, ^n zioa ^n care ve]i aduce znopul, ve]i aduce ardere de tot Domnului. 29, 7
face o oaie curat@ de un an ardere de tot 28. Nici un lucru s@ nu face]i ^n zioa aceasta, Ioan
Domnului. c@ easte voao aceasta zi de rug@ciune, }i s@ 7, 37
13. {i jertva lui doaoazeacea din f@in@ curat@ v@ ruga]i pentru voi ^naintea Domnului
f@cut@ cu untdelemn, jertv@ Domnului, miros Dumnezeului vostru.
de bun@ mireazm@ Domnului, }i turnarea ei 29. Tot sufletul, carele nu s@ va smeri ^n zioa
a patra a unui in de vin. aceasta, va peri din norodul s@u.
14. {i p$ine }i spice frecate noao s@ nu 30. {i tot sufletul, carele va face lucru ^n
m$nca]i p$n@ ^n zioa aceasta, c$nd ve]i aduce zioa aceasta, va peri sufletul acela din noro-
daruri Dumnezeului vostru. Leage veacinic@ dul s@u.
^n neamurile voastre, ^n toat@ l@cuin]a 31. Nici un lucru s@ nu face]i. Leage veacini-
voastr@. c@ ^ntru neamurile voastre, ^ntru toate l@ca}u-
*2 Leage 15.* {i s@ num@ra]i voao din a doao zi a rile voastre.
16, 9 s$mbetei, din zioa ^n carea ve]i aduce znonul 32. S$mb@ta s$mbetelor va fi voao, }i s@
punerii ^nainte, }eapte s@pt@m$ni ^ntregi s@ smeri]i sufletele voastre din a noaoa a lunei,
num@ra]i. de seara p$n@ seara, ve]i s$mb@ta s$mbetele
16. P$n@ a doao zi a s@pt@m$nii ceii mai de voastre”.
pre urm@ s@ num@ra]i cincizeci de zile. 33. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
17. {i ve]i aduce jertv@ noao Domnului, din 34. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: «%n
l@ca}urile voastre ve]i aduce p$ini punere- zioa a cincispr@zeacea a lunii ace}tiia a
^nainte, doao p$ini din doaoazeacea de f@in@ }eaptea, s@rb@toarea corturilor }eapte zile
curat@ va fi o p$ine, dospite le vor coace Domnului.
Domnului din p$rga roadelor. 35. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@
18. {i ^mpreun@ cu p$inile ve]i aduce }eapte va fi, nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i
miei de un an cura]i, }i un vi]el din ciread@ ^ntr-^nsa.
}i doi berbeci cura]i, care vor fi ardere de tot 36.* {eapte zile ve]i aduce arderi de tot *Ioan
Domnului, }i jertvele lor }i turn@rile lor, jertv@ Domnului, }i zioa a opta chemat@ sf$nt@ va 7, 37
miros de bun@ mireazm@ Domnului. fi voao, }i ve]i aduce arderi de tot Domnului.
19. {i ve]i face un ]ap din capre, pentru Ie}ire easte, nici un lucru de slujb@ s@ nu
p@cat, }i doi miei de un an, care s@ fie jertv@ face]i.
de m$ntuire, ^mpreun@ cu p$inile ceale din 37. Aceastea-s s@rb@torile Domnului, care
rodurile ceale de p$rg@. le ve]i chema chemate sfinte, ca s@ aduce]i
20. {i le va pune pre eale preotul cu p$i- aduceri Domnului arderi de tot, }i jertvele
lor, }i turn@rile lor din zi ^n zi.
22. (a) S@ nu sf$r}e}ti r@m@}i]a seacerii ]arinei tale,
adec@: s@ nu seaceri de tot, p$n@ ^n margini, holda ta. 27. (b) Adec@, zioa.
CARTEA LEVI[ILOR CAP 23 {I 24 115

38. Afar@ de s$mbetele Domnului, }i afar@ 11. {i numind feciorul cel din muiare is-
de darurile voastre, }i afar@ de toate f@g@du- railtean@, numele au bl@st@mat, }i l-au adus
in]ele voastre, }i afar@ de ceale de bun@voie pre el la Moisi, }i numele mumei lui era
ale voastre, care ve]i da Domnului. Salomit, fata lui Davri din s@m$n]a lui Dan.
39. {i ^n zioa a cincispr@zeace a lunei ace}- 12. {i l-au pus pre el ^n temni]@, ca s@-l
tiia a }eaptea, dup@ ce ve]i str$nge roadele judece, dup@ cum va porunci Domnul.
p@m$ntului, s@ ]ine]i s@rb@toare Domnului 13. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd:
}eapte zile: ^n zioa dint$iu, odihn@, }i ^n zioa 14. „Scoate afar@ de tab@r@ pre cel ce au
a opta, odihn@. bl@st@mat, }i to]i cei ce l-au auzit s@ puie
40. {i ve]i lua ^n zioa dint$iu rod frumos de m$inile pre capul lui }i s@-l uciz@ cu pietri
lemn }i ramuri de finic }i st$lp@ri de lemn da- toat@ adunarea.
sis }i s@lcii }i st$lp@ri de agn de la r$u, }i v@ 15. {i gr@ia}te fiilor lui Israil, }i zi c@tr@ d$n-
ve]i veseli ^naintea Domnului Dumnezeului }ii: «Omul, carele va bl@st@ma pre Dumne-
vostru. zeu, p@cat va avea.
41. {eapte zile ^n an leage veacinic@ ^ntru 16. Iar@ carele va numi numele Domnului
neamurile voastre, ^n luna a }eaptea ve]i cu moarte s@ se omoar@, cu pietri s@-l uciz@
pr@znui aceasta. toat@ adunarea lui Israil, ori venitic, ori
42. %n corturi ve]i l@cui }eapte zile, tot mo}tean, c$nd numea}te el (a) numele
mo}teanul ^ntru Israil va l@cui ^n corturi. Domnului, s@ moar@.
43. Ca s@ vaz@ semin]iile voastre c@ ^n corturi
17. {i omul,* carele va lovi sufletul o- *Ie}ire
am f@cut a l@cui pre fiii lui Israil, c$nd i-am
menesc }i va muri, cu moarte s@ se omoa- 21, 12
scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului. Eu,
r@.
Domnul Dumnezeul vostru»”.
18. {i carele va lovi dobitoc }i va muri, s@
44. {i au spus Moisi s@rb@torile Domnului
pl@teasc@ suflet pentru suflet.
fiilor lui Israil.
19. {i de va v@t@ma ne}tine pre deaproapele
CAP 24 s@u, cum au f@cut el, a}ea s@ i se fac@ }i lui.
Leagea }i vreamea a s@ ^mpodobi candilele, p$inile 20.* Fr$ntur@ pentru fr$ntur@, ochiu pentru *Ie}ire
punerii-^nainte; pedeapsa hulitorilor }i a ucig@torilor. ochiu, dinte pentru dinte, dup@ cum va 21, 24
1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, v@t@ma pre om, a}ea s@ se fac@ }i lui. 2 Leage
zic$nd: 21. Cel ce va lovi pre om }i va muri, cu 19, 21
2. „Poruncea}te fiilor lui Israil moarte s@ se omoar@. Matei
s@ aduc@ la tine untdelemn de 22. O dreptate s@ fie celui nemearnic }i celui 5, 38
maslin, curat }i limpede, la lumin@, s@ arz@ mo}tean, c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul
lumin@ pururea, afar@ de catapeteazm@, ^n vostru»”.
cortul m@rturiei. 23. {i au gr@it Moisi fiilor lui Israil, }i pre
3. {i o vor aprinde Aaron }i fiii lui de seara cel ce au bl@st@mat l-au scos afar@ de tab@r@
p$n@ diminea]a, ^naintea Domnului, pururea. }i l-au ucis cu pietri, }i fiii lui Israil au f@cut
Leage veacinic@ ^n neamurile voastre. precum au poruncit Domnul lui Moisi.
4. %n sfea}nicul cel curat ve]i aprinde
luminile ^naintea Domnului, p$n@ diminea]a. CAP 25
5. {i ve]i lua f@in@ curat@ }i ve]i face Leage pentru anul al }eaptelea, adec@ a s$mbetei, }i
dintr-^nsa doaospr@zeace p$ini, din doao, a pentru anul al cincizecilea, adec@ al slobozeniei; }i
zeacea s@ fie o p$ine. pentru ca s@ nu s@ ia cam@t@ de la fra]i, nici s@ se
6. {i le ve]i pune pre eale doao puneri, }ease asupreasc@ cu robie veacinic@, ci mai v$rtos cei
p$ini o punere pre masa cea curat@, ^naintea putearnici s@-i r@scumpere de la venitici.
Domnului. 1.* i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
7. {i ve]i pune la fie}tecarea punere t@m$ie ^n muntele Sinaii, zic$nd:
curat@ }i sare, }i vor fi p$inile ^ntru pomenire 2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi
puse ^naintea Domnului. c@tr@ d$n}ii: «Dup@ ce ve]i
8. %n toat@ s$mb@ta s@ vor pune ^naintea ^ntra ^n p@m$ntul care-l dau Eu voao,* s@ va *Ie}ire
Domnului, de la fiii lui Israil, leage veacinic@. odihni p@m$ntul, care-l dau Eu voao, 23, 11
*Sus 9.* {i vor fi ale lui Aaron }i ale fiilor lui, }i s$mb@ta Domnului.
8, 31 le vor m$nca ^n loc sf$nt, c@ s$nt Sfintele 3. {ease ani vei s@m@na ]arina ta, }i }ease
Ie}ire Sfintelor. Aceasta va fi a lor din ceale ce s@ ani vei t@ia viia ta }i vei aduna roada ei.
29, 32 jertvesc Domnului, leage veacinic@”. 4. Iar@ ^n al }eaptelea an, s$mb@t@, odihn@
10. {i au ie}it feciorul unei israilteanc@, }i va fi p@m$ntului, s$mb@t@ Domnului, ]arina
acesta era fecior de eghiptean ^ntr@ fiii lui ta nu o vei s@m@na }i viia ta nu o vei t@ia.
Israil, }i s-au sf@dit ^n tab@r@ cel din israil- 5. {i ceale ce cresc s$ngure ale ]arinei tale
tean@ cu un om israiltean. s@ nu le seaceri, }i strugurul sfin]eniei
16. (a) Cea latineasc@ are: c$nd suduie sau blast@m@ el numele Domnului.
116 CARTEA LEVI[ILOR CAP 25
tale (a) s@ nu-l culegi, an de odihn@ s@ fie ^n anul al }easelea, }i va face rodurile sale
p@m$ntului. pe trei ani,
6. {i vor fi s$mbetele p@m$ntului bucate 22. {i ve]i s@m@na ^n anul al optulea, }i ve]i
(b) ]ie, }i slugii tale }i slujnicii tale }i n@imi- m$nca din roade vechi p$n@ la al noaolea
tului t@u }i nemearnicului care l@cuia}te la an, p$n@ ce vor veni rodurile lui, ve]i m$nca
tine. ceale vechi ale celor vechi.
7. {i dobitoacelor tale }i fierilor celor din 23. {i p@m$ntul nu s@ va vinde de tot (g),
p@m$ntul t@u va fi toat@ roada lui de m$ncat. pentru c@ al Mieu easte p@m$ntul, c@ voi
8. {i vei num@ra ]ie }eapte odihne de ani, nemearnici }i vinitici s$nte]i ^naintea Mea.
de }eapte ori }eapte ani, }i vor fi ]ie }eapte 24. {i pentru tot p@m$ntul mo}tenirii voastre
s@pt@m$ni de ani patruzeci }i noao de ani. r@scump@rarea p@m$ntului ve]i da.
9. {i ve]i vesti cu glas de tr$mbi]@ ^n 25. Iar@ de va s@r@ci fratele t@u, cel ce easte
p@m$ntul vostru ^n luna a }eaptea, ^n zioa a cu tine, }i va vinde din mo}iia sa, }i va veni
zeacea a lunei, ^n zioa cur@]irei ve]i vesti cu cel ce easte rudenie aproape cu el, }i va
tr$mbi]@ ^n tot p@m$ntul vostru. r@scump@ra v$nzarea fratelui s@u.
10. {i ve]i sfin]i anul al cincizecilea, }i ve]i 26. Iar@ de nu va avea ne}tine rudenie, }i va
striga slobozire pre p@m$nt tuturor celor ce avea la m$n@, }i s@ va afla c@ are destul ca s@
l@cuiesc pre d$nsul. Anul slobozirei va fi voao poat@ r@scump@ra,
semn, ca s@ se ^ntoarc@ fie}tecarele la mo}iia 27. Atunci va socoti anii v$nz@rii lui, }i ce
sa }i fie}tecarele la familiia sa v@ ve]i ^ntreace va ^ntoarce omului carele i-au v$ndut
^ntoarce. lui, }i s@ va ^ntoarce la mo}iia sa.
11. Semn de slobozenie va fi acesta voao, 28. Iar@ de nu va avea m$na lui de ajuns ca
anul a cincizeacilea an va fi voao; s@ nu s@-i ^ntoarc@ lui, va fi v$nzarea acelui ce o
s@m@na]i, nici s@ secera]i ceale ce cresc din au cump@rat p$n@ la al }eas@lea an al
sine, nici culeage]i ceale sfin]ite ale lui. slobozirei, }i va ie}i ^n slobozire }i s@ va
12. Pentru c@ easte semnul slobozeniei, sf$nt ^ntoarce la mo}iia sa.
va fi voao, din c$mpuri ve]i m$nca rodurile 29. Iar@ de va vinde cineva cas@ l@cuit@ ^ntr-o
lui. cetate zidit@ }i o va putea r@scump@ra, p$n@
13. %n anul acest de slobozenie s@ va ^ntoarce s@ va umplea un an de zile o va putea
fie}tecarele la mo}iia sa. r@scump@ra.
14. Iar@ de vei vinde lucru de v$ndut deaproa- 30. Iar@ de nu s@ va r@scump@ra p$n@ s@ va
pelui t@u }i de vei cump@ra de la deaproapele plini un an ^ntreg, s@ va ^nt@ri casa carea
t@u ceva, s@ nu n@c@jeasc@ omul pre deaproa- easte ^n cetatea cea zidit@, de st@tut s@ fie
pele. acelui ce o au cump@rat, ^ntru neamurile lui,
15. Dup@ num@rul anilor celor de la cel de }i nici ^n anul slobozirei nu s@ va putea
slobozenie, vei cump@ra de la deaproapele; r@scump@ra.
dup@ num@rul anilor, rodurilor va vinde ]ie. 31. Iar@ c@sile ceale de prin satele care nu
16. Dup@ c$t de mul]i ani vor fi, va ^nmul]i au zid primprejur s@ vor socoti ca ]arina
pre]ul s@u, }i dup@ c$t mai pu]ini ani vor fi, p@m$ntului, aceastea totdeauna s@ vor putea
va ^mpu]ina pre]ul s@u, de vreame ce dup@ r@scump@ra }i ^n anul cel de slobozenie vor
num@rul rodurilor sale, a}ea va vinde ]ie. ie}i.
17. S@ nu n@c@jeasc@ (v) omul pre dea- 32. {i cet@]ile levi]ilor, casele cet@]ilor
proapele s@u, ci s@ te temi de Domnul Dum- mo}iei lor totdeauna le vor putea r@scump@ra
nezeul t@u. Eu s$nt Domnul Dumnezeul levi]ii.
vostru. 33. {i oricarele va r@scump@ra de la levi]i
18. {i s@ face]i toate drept@]ile Meale, }i (d), ^n slobozenie va ie}i cea v$ndut@ a cet@]ii
toate judec@]ile Meale s@ le p@zi]i }i s@ le mo}iei lor, pentru c@ casele cet@]ilor levi]ilor
face]i pre eale, }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ pre s$nt mo}ie lor ^ntr@ fiii lui Israil.
p@m$nt. 34. {i ]arinile ceale os@bite cet@]ilor lor nu
19. {i va da p@m$ntul rodurile sale, }i ve]i s@ vor vinde, pentru c@ mo}ie veacinic@ easte
m$nca ^ntru sa]iu, }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ lor aceasta.
pre d$nsul. 35. Iar@ de va s@r@ci fratele t@u, cel ce
20. Iar@ de ve]i zice: ‘Ce vom m$nca ^n anul easte cu tine, }i nu va putea cu m$inile la
acesta al }eaptelea, de nu vom s@m@na }i de tine, sprijinea}te-l pre el ca pre un venitic
nu vom aduna rodurile noastre?’ }i nemearnic, ca s@ tr@iasc@ fratele t@u cu
21. {i Eu voiu trimite blagosloveniia Mea tine.

5. (a) {i strugurul sfin]eniei tale, adec@ al anului, c@jeasc@, s@ nu ^n}eale omul. 23. (g) Grece.: Nu s@
sau din anul care easte sfin]it }i de odihn@. 6. (b) va vinde tare, adec@ st@tornic, veacinic, vecinicea}te.
{i vor fi rodurile p@m$ntului din anul cel de odih- 33. (d) Adec@: ^n anul slobozeniei.
n@ deob}te ]ie }i slugii tale. 17. (v) S@ nu n@-
CARTEA LEVI[ILOR CAP 25 {I 26 117

36. S@ nu iai de la el cam@t@, nici mai mult n@c@ji pre el cu osteneal@ ^naintea ta.
dec$t i-ai dat, ci s@ te temi de Dumnezeul 54. Iar@ de nu s@ va r@scump@ra prin
t@u, Eu s$nt Domnul, ca s@ tr@iasc@ fratele aceastea, va ie}i ^n anul slobozeniei el }i
t@u cu tine. pruncii lui cu d$nsul.
37. Argintul t@u s@ nu-l dai lui ^n cam@t@ }i 55. C@ fiii lui Israil Mie s$nt robi, ai Miei
pentru c$}tig, s@ nu dai lui bucatele tale. slugi s$nt ace}tia, pre carii Eu i-am scos din
38. Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce p@m$ntul Eghiptului.
v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului,
ca s@ v@ dau p@m$ntul lui Hanaan }i s@ v@ fiu CAP 26
voao Dumnezeu.
Celor ce vor ]inea poruncile lui Dumnezeu bune li s@
39. Iar@ de va veni la s@r@cie fratele t@u }i f@g@duiesc, iar@ celor ce nu le vor ]inea, multe reale.
s@ va vinde ]ie, s@ nu-]i slujeasc@ slujb@ de
1. u, Domnul Dumnezeul vostru.
rob.
* S@ nu v@ face]i voao (a) f@cute *Ie}ire
40. Ca un n@imit sau nemearnic s@-]i fie ]ie,
de m$n@, nici cioplite, nici 20, 4
p$n@ la anul slobozeniei va lucra la tine.
st$lp s@ nu v@ r$dica]i, nici 2 Leage
41. {i ^n slobozenie va ie}i el }i fiii lui cu
piiatr@ s@mn s@ nu pune]i ^n p@m$ntul 5, 8
d$nsul, }i va mearge la neamul s@u, }i la
vostru, ca s@ v@ ^nchina]i lui. Eu s$nt Psalm
mo}iia sa cea p@rinteasc@ s@ va ^ntoarce.
Domnul Dumnezeul vostru. 96, 7
42. Pentru c@ robii Miei s$nt ace}tia, pre carii
2. S$mbetele Meale s@ le p@zi]i, }i de ceale
i-am scos din p@m$ntul Eghiptului, nu s@ va
sfinte ale Meale s@ v@ teame]i. Eu s$nt
vinde cu v$nzare de rob.
Domnul.
43. S@ nu-l ^ngreoiezi pre el cu osteneal@, ci
te teame de Domnul Dumnezeul t@u. 3.* De ve]i umbla ^ntru poruncile Meale }i *2 Leage
44. {i slug@ }i slujnic@, oric$]i vor fi ]ie din de ve]i p@zi ^nv@]@turile Meale }i le ve]i face 28, 1
neamurile ceale ce s$nt ^mprejurul t@u, dintru pre eale,
ace}tia ve]i cump@ra rob }i roab@. 4. Voiu da voao ploaie ^n vreamea sa, }i
45. {i din fiii nemearnicilor, carii s$nt ^ntr@ p@m$ntul va da rodurile sale, }i leamnele
voi, dintru ace}tia ve]i cump@ra }i din rudele c$mpilor vor da rodul s@u.
lor, c$]i s@ vor na}te ^n p@m$ntul vostru vor 5. {i va ajunge trieri}ul vostru la culesul
fi voao de mo}ie. viilor, }i culesul va ajunge la s@m@n@tur@, }i
46. {i ve]i ^mp@r]i pre ei fiilor vo}tri dup@ ve]i m$nca p$inea voastr@ ^ntru sa]iu, }i ve]i
voi, }i ^i ve]i mo}teni ^n veaci; iar@ din fra]ii l@cui f@r@ de fric@ ^n p@m$ntul vostru, }i
vo}tri, din fiii lui Israil, nimenea s@ nu asu- r@zboiu nu va treace prin p@m$ntul vostru.
preasc@ pre fratele s@u cu osteneale. 6. {i voiu da pace ^n p@m$ntul vostru, }i
47. Iar@ de va avea veniticul sau nemear- ve]i dormi, }i nu va fi cine s@ v@ sparie pre
nicul, carele easte la tine, }i, s@r@cind fratele voi, }i voiu piiarde fierile ceale reale din
t@u, s@ va vinde pre sine veniticului sau ne- p@m$ntul vostru.
mearnicului celui de la tine sau celui din 7. {i ve]i goni pre vr@jma}ii vo}tri, }i vor
neam venitic, c@dea ^naintea voastr@ uci}i.
48. Dup@ ce s@ va vinde lui, s@ va putea 8. {i vor goni cinci din voi o sut@, }i o sut@
r@scump@ra, unul dintr@ fra]ii lui va r@scum- din voi vor goni zeace mii, }i vor c@dea
p@ra pre el. vr@jma}ii vo}tri ^naintea voastr@ de sabie.
49. Fratele t@t$ne-s@u, au fiiul fratelui t@t$ne-s@u 9. {i voiu c@uta spre voi, }i voiu blagoslovi
va r@scump@ra pre el, au din rudeniile ceale pre voi, }i voiu crea}te pre voi, }i voiu ^nmul]i
trupe}ti din s@min]iia lui va r@scump@ra pre pre voi, }i voiu ^nt@ri leg@tura Mea cu voi.
el; iar@ de va avea, cu m$inile sale s@ va r@scum- 10. {i ve]i m$nca ceale vechi, }i ceale vechi
p@ra pre sine. ale celor vechi, }i ceale vechi dinaintea celor
50. {i va socoti cu cel ce l-au cump@rat pre noao le ve]i l@p@da.
el, din anul ^n care s-au v$ndut pre sine lui 11. {i voiu pune leg@tura Mea (b) ^ntru voi,
p$n@ la anul slobozirei, }i va fi argintul }i nu va ur^ sufletul Mieu pre voi.
v$nz@rii lui ca a n@imitului, din an ^n an va fi 12.* {i voiu umbla ^ntru voi, }i voiu fi voao *2 Cor.
cu el. Dumnezeu, }i voi ve]i fi Mie norod. 6, 16
51. Iar@ de va fi la cineva mai mul]i ani, dup@ 13. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru, Cel
num@rul lor va ^ntoarce r@scump@rarea sa din ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghip-
argintul v$nz@rii sale. tului, c$nd era]i voi robi, }i am rupt leg@tura
52. Iar@ de va r@m$nea pu]intel din ani p$n@ jugului vostru, }i v-am scos pre voi cu
la anul slobozirei, va socoti dup@ anii lui. ^ndr@zneal@.
53. {i va ^ntoarce r@scump@rarea sa, ca un 14.* Iar@ de nu M@ ve]i asculta, nici ve]i *2 Leage
n@imit din an ^n an va fi cu el, nu-l vei 28, 15
dov. }i cea grece. de la Vatican are: }i voiu pune
1. (a) Adec@: chipuri sau idoli. 11. (b) Cea ji- cortul Mieu ^ntru voi.
118 CARTEA LEVI[ILOR CAP 26
Ieremia face poruncile Meale aceastea, nu voiu mirosi mirosul jertvelor voastre.
2, 17 15. Ci nu v@ ve]i pleca lor }i judec@]ilor Meale, 32. {i voiu pustii Eu p@m$ntul vostru, c$t s@
Malah. }i de s@ va ^ngreoia sufletul vostru, ca s@ nu vor mira de d$nsul vr@jma}ii vo}tri, cei ce
2, 2 face]i voi toate poruncile Meale, }i ca s@ l@cuiesc pre d$nsul.
strica]i leg@tura Mea, 33. {i voiu r$sipi pre voi ^ntr@ neamuri, }i va
16. {i Eu voiu face voao a}ea: Aduce-voiu topi pre voi sabiia cea gonitoare, }i va fi
asupra voastr@ lips@, }i r$ia }i g@lbinarea va p@m$ntul vostru pustiiu, }i cet@]ile voastre vor
orbi ochii vo}tri }i va topi sufletul vostru, }i fi pustii.
ve]i sem@na ^n z@dar s@min]ele voastre, }i le 34. Atunci vor pl@cea p@m$ntului s$mbetele
vor m$nca ^mprotivnicii vo}tri. sale, ^n toate zilele pustiet@]ii sale, c$nd voi
17. {i voiu pune fa]a Mea asupra voastr@, }i ve]i fi ^n p@m$ntul vr@jma}ilor vo}tri.
ve]i c@dea ^naintea vr@jma}ilor vo}tri; }i vor 35. Atunci va odihni p@m$ntul }i vor pl@cea
goni pre voi cei ce v@ ur@sc pre voi, }i ve]i fugi lui s$mbetele sale, ^n toate zilele pustiet@]ii
negonindu-v@ nimenea. sale va odihni care nu au odihnit ^n s$mbetele
18. {i de nu M@ ve]i asculta nici a}ea, voiu voastre, c$nd l@cuia]i pre d$nsul.
adaoge a v@ pedepsi pre voi de }eapte ori (v) 36. {i celor r@ma}i dintr@ voi voiu b@ga fric@
pentru p@catele voastre. ^n inima lor, ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor, }i
19. {i voiu fr$nge sume]iia m$ndriei voastre, va goni pre ei glasul frunzii ce s@ mi}c@, }i
}i voiu pune voao ceriul ca de fier }i p@m$ntul vor fugi, ca cum ar fugi de la r@zboiu, }i vor
vostru ca de aram@. c@dea negonindu-i nimenea.
20. {i va fi ^n z@dar t@riia voastr@, }i p@m$ntul 37. {i vor c@dea negoni]i de nimenea, }i va
vostru nu va da s@m$n]a sa, }i lemnul ]arinii treace cu vedearea frate pre frate, ca }i la
voastre nu va da rodul s@u. r@zboiu, negonindu-i nimenea, }i nu ve]i putea
21. {i deaca }i dup@ aceasta ve]i umbla pre sta ^mprotiva vr@jma}ilor vo}tri.
de laturi }i nu ve]i vrea s@ M@ asculta]i, voiu 38. {i ve]i peri ^ntr@ neamuri, }i va m$nca pre
adaoge voao }eapte b@t@i dup@ p@catele voi p@m$ntul vr@jma}ilor vo}tri.
voastre. 39. {i cei ce vor r@m$nea dintr@ voi s@ vor
22. {i voiu trimite asupra voastr@ fierile ceale strica pentru p@catele sale }i pentru p@catele
p@rin]ilor s@i, ^n p@m$ntul vr@jma}ilor s@i s@
s@lbatece ale p@m$ntului, }i vor m$nca pre