Sunteți pe pagina 1din 3

Informație privind activitatea Comisiei pentru construcții, arhitectură și

relații funciare constituită pentru perioada 03.12.2019-31.03.2021

Comisia actuală pentru construcții, arhitectură și relații funciare a Consiliului municipal


Chișinău a fost constituită în baza deciziei nr.1/4-2 din 15.11.2019 „Cu privire la
componența nominală a comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate”.

Activitatea Comisiei este reglementată de Regulamentul privind constituirea și


funcționarea Consiliului municipal Chișinău.

Potrivit prevederilor Regulamentului privind constituirea și funcționarea


Consiliului municipal Chișinău atribuțiile principale ale Comisiei sînt examinarea și
avizarea proiectelor de decizii, precum și, identificarea, examinarea problemelor ce țin
de domeniul ei de activitate care necesită a fi soluționate de Consiliul municipal.

Prin urmare, dat fiind faptul că, Comisia pentru construcții, arhitectură și relații
funciare, constitută de Consiliul municipal precedent, ultima dată s-a convocat la data se
11.06.2018, la începutul activității Comisiei actuale erau în așteptare de a fi
examinate și avizate 719 proiecte de decizii/dispoziții.

În perioada de raportare, Comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare


s-a convocat în 27 ședințe, dintre care, 6 ședințe pînă la declararea stării de urgență și 21
ședințe după declararea stării de urgență.

În perioada de raportare, Comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare


a examinat 806 proiecte de decizii.

205 proiecte de decizii au fost examinate pînă la declararea primei stări de


urgență.

După încheierea primei stări de urgență pînă în prezent, Comisia a examinat


601 proiecte de decizii.

Din cele 806 proiecte de decizii examinate, aproximativ: 628 din acestea Comisia
a avizat POZITIV, 40 proiecte a avizat NEGATIV și 138 proiecte de decizii a trimis
spre REEXAMINARE.
Motivele principale de întoarcere a proiectelor de decizie de către Comisie au
fost:

1) Inexistența acordurilor tuturor coproprietarilor, după caz, al vecinilor.


2) Întoarcerea pentru efectuarea studiilor despre posibilitatea sau imposibilitatea
formării ca bunuri imobile separate, raporturilor de evaluare mai actuale.
3) Neadmiterea transmiterii terenurilor din domeniul public al municipiului Chișinău
în proprietate privată.
4) Protejarea spațiilor verzi.
5) Dreptul de proprietate al terenului obiect al proiectului de decizie nu aparținea
municipiului Chișinău.
6) Persoanele care au depus cerere către Primărie și Consiliul municipal Chișinău
referitor la relațiile funciare a terenului aferent construcțiilor private deja nu mai
erau proprietarii construcțiilor, respectiv proiectele erau învechite.

Din proiectele de decizii examinate de către Comisie, Consiliul municipal Chișinău a


examinat și aprobat aproximativ 412 proiecte de decizii, restul urmează să fie
examinate.

Comisia pentru construcții arhitectură și relații funciare se convoacă regulat


pentru a examina toate proiectele de decizii înaintate acesteia spre avizare. La
momentul actual în Secţia pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii Consiliului
municipal Chişinău din cadrul Direcţiei administraţie publică locală sînt înregistrate 37
proiecte de decizii pentru Comisie, care urmează să fie examinate la ședința imediat
următoare.

În scopul soluționării problemelor existente în domeniul proiectării și construcțiilor în


municipiul Chișinău, membrii Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare
au inițiat mai multe de proiecte de decizii care au fost aprobate de Consiliul municipal
Chișinău, ca exemplu:

1. Decizia nr.2/28 din 02.04.2021 „Cu privire la stabilirea unor norme obligatorii la
elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău a
planurilor urbanistice zonale și de detaliu”;
2. Decizia nr.2/26 din 02.04.2021 „Cu privire la securizarea și dezvoltarea zonei
Centru-Nucleul Istoric al orașului Chișinău”;
3. Decizia nr.2/22 din 31.03.2021 „Cu privire la reglementarea amplasării stațiilor
de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului
Chișinău”;
4. Decizia nr.14/27 din 13.08.2020 „Cu privire la protejarea spațiilor verzi de pe
lîngă porțile orașului Chișinău”;
5. Decizia nr.10/5 din 02.07.2020 „Cu privire la inițierea procedurii de înlocuire a
pavilioanelor moral învechite de pe teritoriul grădinițelor din municipiul
Chișinău”;
6. Decizia nr.8/25 din 18.06.2020 „Cu privire la întreprinderea măsurilor de
recuperare a dreptului de proprietate publiă a municipiului Chișinău asupra
terenurilor înstrăinate în baza hotărîrii judecătorești din 26.08.2016”, și altele.

Comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare la adoptarea deciziilor


conform competențelor stabilite, acționează pe baza următoarelor principii:

 Respectarea necondiționată a drepturilor de proprietate ale persoanelor fizice și


juridice în legătură cu bunurile imobile ale acestora;
 Luarea în considerare prioritară a intereselor locuitorilor municipiului Chișinău
și intereselor orașului atunci când se adoptă decizii în domeniul proiectării și
construcției.
 Respectarea celor mai importante principii de planificare urbană - complexitate,
ansamblu și zonare.
 Operativitatea examinării cererilor persoanelor fizice și juridice de către
subdiviziunile Primăriei ce ține de domeniile de activitate a Comisiei.
Eliminarea barierelor birocratice după trimiterea materialelor spre examinare
Comisiei.
 Promovarea investițiilor în infrastructura Chișinăului, luând în considerare
interesele locuitorilor Capitalei, în deplină conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.

Președintele Comisiei pentru Vasili CHIRTOCA

construcții arhitectură și relații funciare

a Consiliului municipal Chișinău