Sunteți pe pagina 1din 36

Elemente de grafică asistată

Introducere

Există concepte, realizări, teoretizări, direcţii de


cercetare, impuse de forţa realităţii pe care o trăim. Nicicând
domeniul activităţii umane nu a cunoscut o diversificare,
supraspecializare şi polarizare comparabile cu cele introduse de
evoluţia informaticii, prin grupuri specializate în baze de date,
dela investigaţii în medicină, de exemplu tomografie sau
ecografie computerizată, la multimedia, reţele, comunicaţii,
aplicaţii de sistem, CAD, CAM etc.
În acest univers fascinant, care a cuprins întregul
spectru al activităţii umane inteligente, se desenează un contur
specific şi spectaculos: lumea CAD, formulare care este un
acronim al expresiei Computer Aided Design. Evoluţia a fost
pe măsura beneficiilor acestui domeniu: până cu trei decenii în
urmă, numai firmele foarte mari îşi permiteau luxul de a avea
sisteme CAD, deoarece ele erau foarte scumpe, dotate cu
software unicat, elaborat prin resurse proprii sau la comandă.
Este interesant că, uneori, aceste sisteme apăreau şi în recuzita
filmelor SF. Azi, odată cu răspândirea şi cu ieftinirea lor,
sistemele CAD au devenit accesibile aproape oricui. Orice
echipament hardware, dacă este dotat cu un pachet software
corespunzător, are capacitatea necesară pentru a putea fi folosit
în activităţi CAD.
În sfera didacticii, această realitate impune beneficii şi
necesităţi. Beneficiile sunt evidente. Necesităţile decurg din
faptul că stăpânirea şi utilizarea unui soft grafic capătă o
importanţă din ce în ce mai mare. Necesitatea acestuia, în
special prin facilităţile oferite, se face tot mai mult resimţită în
realizarea documentaţiei şi reprezentărilor calculate sau
desenate.
Această carte îşi propune să fie un suport teoretic şi
practic pentru familiarizarea cu elementele de bază ale graficii

5
Grafică tehnică asistată

asistate de calculator, care să stârnească interesul cititorilor săi,


studenţii Academiei Forţelor Aeriene, şi nu numai lor, prin
modele şi instrumente de calcul al unor elemente mecanice
specifice tehnicii de aviaţie şi de artilerie.
În capitolul 5, lucrarea conţine o serie de aplicaţii
rezolvate, care nu au decât valoare teoretică şi de exemplu, dar
care oferă însă o imagine asupra posibilităţilor practic
nelimitate pe care le crează modelarea într-un spaţiu CAD. Nu
întâmplător a fost ales programul AutoCAD, nu numai pentru
că el este considerat veteranul de piaţă şi de răspândire al
acestui gen de aplicaţii, dar şi pentru caracterul său general,
poate cel mai potrivit pentru înţelegerea principiilor generale
ale modelării.
Capitolul final propune câteva probleme, a căror
rezolvare reuneşte cunoaşterea bazelor teoretice ale
reprezentării, ale geometriei descriptive, axonometriei, dublei
proiecţii ortogonale etc., cu folosirea acestui soft, AutoCAD,
captivant şi prietenos.

6
Elemente de grafică asistată

1. GRAFICĂ TEHNICĂ ASISTATĂ


În ansamblul factorilor care descriu şi definesc
dezvoltarea structurilor economice ale societatii, se poate aşeza
unul de care este legată şi dependentă această dezvoltare:
inovaţia tehnică, urmată logic, de cea tehnologică, care se
intrepătrund creator, având ca finalitate optimizări,
perfectionări şi eficienţă. Un produs tehnic nou impune
necesităţi practice legate de realizarea acestui produs şi,
reciproc, poate servi el însuşi la elaborarea unei tehnologii mai
eficiente, cu un consum redus de efort şi de energie, cu un grad
scăzut de poluare sau cu un consum redus al resurselor
naturale. Tehnologia bazată pe informatică şi, în general,
societatea informatională, care se constituie si se dezvolta în
jurul produselor informatice, tinde să înlocuiască tehnologia
bazată pe resurse, de exemplu, pe cea a oţelului, energofagă şi
poluantă.
Sigur că existenţa societăţii nu poate fi concepută fără
energie si resurse; însă s-a dovedit indubitabil că tehnologia
informatică, ca linie directoare a tehnologiei în sens general,
exprimă orientarea către o activitate de producţie de bunuri, dar
şi de comunicare, evidenţă, gestiune, organizare, cercetare etc,
mai raţionala, mai economică şi mai sistematică. Sprijinul
calculatorului în gestionarea acestui gen de activităţi nu mai are
nevoie de nicio confirmare, iar în perspectivă se pare că aceasta
este singura cale de soluţionare a complexităţii şi forţei
dinamice a societăţii viitoare.
Tradiţional, automatizarea a fost înţeleasă şi definită ca
înlocuirea totală sau parţială a activităţii fizice a omului de
către sisteme artificiale, constituite din dispozitive mecanice de
automatizare, motoare, amplificatoare de forţă mecanice,
hidraulice, pneumatice, electrice, într-un cuvânt, maşini.
Necesitatea unei productivităţi mari, caracteristică industriilor
7
Grafică tehnică asistată

intensive, ale sfârşitului de mileniu, fără menajament în


privinţa consumului de material şi de energie, a impus şi
“preistoria” proceselor programabile, cu programe
materializate, de exemplu, pe sisteme de came sau, senzori şi
opritoare electrice, mai tarziu, pe benzi perforate sau
magnetice. În această materie, era nevoie de un potential de
flexibilitate şi de adaptibilitate, pe care nu-l puteau asigura nici
liniile de prelucrare de tip agregat, nici alt gen de programare
rudimentară. El va fi dat de către tehnologia numerică, bazată
pe utilizarea microprocesoarelor, a calculatoarelor, care
încorporează, odată cu perfecţinarea lor şi cu creşterea vitezei
de rulare a aplicaţiilor, tot mai multe informaţii şi „inteligenţă"
specifică unui domeniu particular.
Deşi în urmă doar cu puţin timp, aceste idei păreau a
fi doar scenarii de film de anticipaţie, realitatea către care ne
indreptăm în producţia industrială este cea a automatizării
complete, adică a. conducerii totale a întregului proces de
producţie prin evaluarea si controlul procesului de productie cu
ajutorul aparatelor de masura si control, utilizînd bucla de
reacţie cu ajutorul calculatorului, capabil să integreze
subsistemele evaluate de microprocesor. Există maşini cu
comandă numerică sau roboţi industriali care execută operaţii
dintre cele mai diverse, înlocuind operatorul uman în medii
nocive şi periculoase, ca sudura, vopsitul, asamblarea,
manipularea, aşezarea şi prinderea pieselor în dispozitiv etc.
Cea mai utilă proprietate a acestui gen de aborare tehnologică
este gradul înalt de flexibilitate şi de adaptare a procesului de
prelucrare. Exagerând, într-un imperativ economic care, pentru
a fi competitiv, îti cere să faci azi un automobil, iar mâine, să
faci un avion, cheia succesului este capabilitatea adaptării
rapide pentru noi profile de fabricaţie.
Realizarea companiei de producţie automatizată integral
este legată de introducerea proiectării asistate de calculator, a
mijloacelor de informatizare a activităţilor de birou şi de
informatizarea gestiunii economice si de conducere a
8
Elemente de grafică asistată

companiei. Aceste activităţi ale subsistemelor informatice


corespunzătoare, proiectarea şi fabricarea coordonate de
computer (sisteme numite CAD, respectiv CAM), gestiunea
economică de birou, precum şi de conducere, vor fi integrate
unei infrastructuri informaţionale de reţea.

1.1 Proiectare asistată

Pentru a înţelege importanţa proiectării asistate şi locul


pe care îl ocupă proiectarea, în general, în cadrul complex al
unui proces caracteristic unei economii bazată pe competiţie, să
privim schema redată în figura 1.1.

Figura 1.1

Totalitatea activităţilor unei întreprinderi, care includ


atât proiectarea, dar şi realizarea fizică a unui produs (numită
ciclu produs), poate fi reprezentată schematic prin două ramuri
principale, legate între ele prin veriga finală, care descrie
succesul sau eşecul demersului economic respectiv: marketing.
9
Grafică tehnică asistată

Activitatea de proiectare este plasată într-un şir de alte


cercetări, al cărui început este “cerinţele clientului” care se
transpun în “cerinţele proiectului”. Acestea sunt o prezentare în
sintetiză a funcţiilor produsului care urmează să fie realizat, a
parametrilor de funcţionare, a calităţii, a unor elemente de
design etc. Este, în fond, iniţierea bazei de date computerizată a
produsului care urmează a fi asimilat.Caietul de sarcini include
aceste date, cărora li se ataşează schiţe, calcule preliminare,
consideraţii tehnologice, o evaluare a gradului în care pot fi
folosite elemente de fabricaţie preexistente, consideraţii legate
de preţ şi de performanţe şi se conturează soluţia ce va fi
urmărită în activitatea de proiectare. Pe baza caietului de
sarcini, se realizează studiul de fezabilitate al produsului (care
este o analiză tehnico-economică) şi se lansează comanda de
proiectare.
Proiectarea propriu-zisă reprezintă ansamblul
activităţilor a căror finalitate este obţinerea unui model cât mai
explicit al produsului respectiv. El se materializeză prin
reprezentări 2D şi 3D sau realistice ale ansamblelor, utilizând
pachete software de modelare geometrică (CAD), din care să
reiasă clar atât funcţionarea, cât şi modul de montaj al
ansamblului, numărul, forma, rolul, denumirea şi modul de
identificare a pieselor componente, dimensiunile de gabarit sau
funcţionale ale ansamblului, calculele necesare de rezistenţă
sau ale parametrilor de funcţionare şi se încheie cu realizarea
modelelor pe componente (de execuţie), care deţin toate
informaţiile necesare tehnologiei.
Se observă în figura 1.1 bucla corespunzătoare
fabricaţiei produsului. Aceste două aspecte ale realizării unui
produs, proiectarea şi tehnologia lui, sunt intr-un anumit fel,
potrivnice, iar “războiul” dintre proiectant şi tehnolog nu se va
sfârşi curând. În timp ce inginerul proiectant îşi doreşte, de
înţeles până la un punct, un produs perfect, tehnologul lui ştie
bine că acest lucru este practic imposibil. Fie, de exemplu,
cazul unui ajustaj, al cărui proiectant işi doreşte o funcţionare
10
Elemente de grafică asistată

durabilă şi precisă, cu rugozităţi şi câmpuri de toleranţă cât mai


mici. Tehnologul este însă nevoit să considere o serie de factori
perturbatori, cum sunt uzura, erorile factorului uman, vibraţiile
solului sau ale sistemului mecanic, vâscozitatea fluidului de
ungere provocată de variaţiile de temperatură şi nu în ultimul
rând, creşterea costului de prelucrare odată cu precizia impusă
acelei prelucrări. De aceea, este necesară o soluţie care îmbină
optim cele două aspecte arătate aici, din care se poate deduce
că unui proiectant îi este foarte utilă pregătirea tehnologică şi
reciproc.
Fabricaţia începe de la proiect şi se termină cu expediţia
către beneficiar. Pregătirea ei cunoaşte etape asemănătoare cu
cele ale proiectării produsului, în special pentru adaptarea
fluxului tehnologic existent în asimilarea modificărilor
introduse de noul produs: alcătuirea planurilor tehnologice,
planificarea producţiei, a mijloacelor de producţie afectate, a
productivităţii, a tactului tehnologic etc), proiectarea sculelor
necesare, programarea maşinilor unelte cu comandă numerică.
În controlul şi desfăşurarea acestor activităţi se folosesc
instrumente software din categoria celor deja enumerate, CAD,
CAM, CAE (pentru aplicaţii specifice ingineriei asistate), care
sunt de fapt nişte aplicaţii sub forma unor programe realizate
prin utilizarea limbajelor de programare convenţională de nivel
înalt, cum sunt cunoscutele programe PASCAL, FORTRAN,
C, VISUAL, C++ etc. Pentru implementarea acestor pachete
software pe diverse dispozitive de afişare grafică se folosesc
seturi de subrutine grafice (numite şi biblioteci grafice).
În figura 1.2 este prezentată distribuţia şi denumirea
domeniilor informatice consacrate acestor activităţi (care se
regăsesc în norme şi standarde internaţionale) şi a legăturilor şi
dependenţelor dintre ele. Se observă cum zona programării
convenţionale în limbaje cum sunt C, VISUAL, C++ etc.
serveşte zona corespunzătoate subrutinelor grafice, pe care se
bazează prelucrarea CAD (de modelare geometrică sau solidă),

11
Grafică tehnică asistată

pe care, în sfârşit, se sprijină informatica de fabricaţie, analiză,


evaluare şi control CAM, CAE.

Figura 1.2

În acest ansamblu, ocupă un loc important grafica


asistată de computer, pe baza căreia s-au dezvoltat programele
atât de răspândite azi, pentru desenare asistată sau de modelare
geometrică şi solidă.

1.2 Grafică asistată de calculator

Aşadar, în sens larg, grafica asistată de calculator este


domeniul ştiinţific al programării care operează cu entităţi
grafice ca mărimi de intrare şi ieşire în sistemul informaţional
şi al cărei obiectiv este reprezentarea computerizată, pe un
dispozitiv terminal, a obiectelor, alcătuirea modelelor care
exprimă creaţia tehnică. Programarea grafică se sprijină pe un
sistem de operare, un editor de text, un compilator şi un pachet
software specializat de grafică. Acesta din urmă este scris
pentru dispozitivele grafice cum sunt monitorul, imprimanta,

12
Elemente de grafică asistată

sau “plotter-ul”, care este în fond un cod program dependent de


maşina pentru care este scris, un “cod maşină”. De aceea, acest
driver diferă dela dispozitivul unui producător la dispozitivul
altuia.

Bibliotecă
grafică
Driver Driver
Dispozitiv
grafic Dispozitiv
grafic

Figura 1.3

Programele grafice pot fi elaborate împreună cu


programul maşină de care am vorbit, dar cu dezvantajul arătat,
ele nefiind portabile pe alt sistem grafic. La aceasta se adaugă
şi faptul că limbajele în care se scriu aceste drivere de
dispozitiv sunt destul de limitate şi ele nu oferă nici pe departe
posibilităţil oferite de limbajele de nivel înalt, preferate de
programatori pentru comoditatea lor, de aceea, la livrare,
dispozitivele grafice sunt echipate şi cu câte un software
aditional, numit bibliotecă grafică, care conţine subrutine
pentru desenarea unor elemente geometrice elementare, ca
dreptele, arcele de cerc, puncte. Acest aspect este ilustrat în
figura 1.3.
Pentru ca programele dezvoltate pe baza acestor
biblioteci grafice să fie portabile, s-a pus, pe plan internaţional,
problema normalizării unei game comune de subrutine care,
folosind aceleaşi denumiri şi argumente, să rezolve aceast
deziderat, indiferent de dispozitivul grafic utilizat. Istoricul
acestui efort este primul standard grafic elaborat în SUA de
către SIGGRAPH, standardul CORE. Apoi, ISO a propus
13
Grafică tehnică asistată

standardul grafic GKS (Graphic Kernel System), care a fost


considerat standardul cel mai răspândit pentru grafica 2D,
urmat mai târziu de alt standard, denumit PH1GS
(Programmer's Hierarchical Interactive Graphic System).
Acesta este azi considerat standardul de referinţă pentru
majoritatea staţiilor grafice. Şi mai actuală, poate fi menţionată
o nouă bibliotecă grafică cu o mare răspândire, denumită
OpenGL, care este dezvoltată de compania Silicon Graphics.
Ea poate fi folosită atât pe staţii grafice cât şi pe reţele de
calculatoare personale.

1.2.1 CAD

În figura 1.2 este pus în evidenţă domeniul CAD,


precum şi locul pe care îl ocupă în ansamblul disciplinelor
graficii asistate. Computer Aided Design înseamnă desenare
(şi/sau proiectare) cu ajutorul calculatorului. Alcătuirea
desenelor, a modelelor, efectuarea unor calcule necesare
proiectării, precum şi reprezentarea parametrizată a unor clase
de corpuri cu formă geometrică identică, dar cu dimensiuni
diferite, se obţine cu ajutorul pachetelor software CAD, adică
aplicaţii program care facilitează funcţii specific inginereşti în
procesul de concepţie a unui produs. Aceste programe pot fi
instrumente de generare şi manipulare a formelor geometrice
elementare sau pot fi dezvoltate până la nivelul superior al
analizei sau optimizării funcţionării unui sistem. Dar toate
aceste cazuri pornesc dela proprietăţile geometrice ale
sistemului analizat, dela reprezentarea lui, a ansamblului
mecanic sau de arhitectură, circuit electric, hartă etc. Astfel
încât se poate spune că, în stratul cel mai de jos al activităţii de
programare, baza teoretică a unui program specializat de
reprezentări plane este teoria sistemelor de proiecţie, sisteme de
referinţă, sisteme de coordonate etc.
Un sistem CAD poate fi caracterizat prin trei elemente,
prezente în cadrul unui program: instrumentele pentru
14
Elemente de grafică asistată

Desenare Asistată de Calculator, posibilitatea intervenţiei


operatorului, prin intermediul interfeţei programabile, pentru
reprezentări parametrizate şi instrumente de Modelare
Geometrică. În faza de sinteză, se alcătuiesc schiţe sau desene
de ansamblu, se adoptă soluţiile constructive, se elaborează
desenele de execuţie, care conţin toate precizările necesare
tehnologiei. Ea este urmată de analiza modelului, a funcţionării
sale şi se observă posibilităţile optimizării proiectului. Cele mai
avansate tehnici computerizate elaborează simularea virtuală a
funcţionării modelului cu o mare exactitate, efort foarte util
pentru experimentarea virtuală a prototipului, numită
prototipare virtuală.

1.2.2 CAE

Există o gama foarte largă de fenomene, a căror


evaluare este absolut necesară în faza de analiză a unui proiect
şi care se desfăşoară cu ajutorul calculatorului şi al
programelor specializate dedicate acestui obiectiv. De
exemplu, analiza comportamentului unui sistem mecanic din
punct de vedere al rezistenţei materialelor sau al rigidităţii sale
(al deformaţiilor), sau analiza mărimilor cinematice la
elementul condus în cazul unui mechanism, trasarea curbelor
de bielă, verificarea mobilităţii unui lanţ cinematic,
reprezentarea animată a funcţionării unui mecanism, trasarea
curbelor vitezei şi acceleraţiei tachetului unui mecanism cu
camă etc. În figura 1.4, ca exemplu, este redată reprezentarea
curbelor corespunzătoare deplasării tachetului unui mecanism
cu camă, vitezei şi acceleraţiei sale, obţinute cu ajutorul
pachetului Mechanical Desktop. Programul cere excentricitatea
camei (sau cursa tachetului) şi viteza de rotaţie şi returnează
tabelul valorilor cursei, vitezei şi acceleraţiei, prezentate în
figura 1.4.
Toate aceste pachete software, enumerate anterior, fac
parte din categoria CAE. Aşadar, obiectivul CAE este de a
15
Grafică tehnică asistată

analiza geometria realizată prin tehnici CAD, permiţând


proiectantului să simuleze şi să studieze comportarea
produsului, în aşa fel încât proiectul să poată fi optimizat.

Figura 1.4

Metodele programelor CAE cele mai folosite sunt


Metoda Elementelor Finite (MEF) pentru analiza tensiunilor şi
deformatiilor, metoda sistemelor multicorp pentru simularea
mişcării sistemelor de corpuri interconectate prin legături
mobile (MBS), ca în studiul mecanismelor etc.
În general, analiza se face asupra unui model
abstractizat, virtual, care este conceput în acest scop şi care este
16
Elemente de grafică asistată

construit pe baza modelului geometric realizat în etapa de


sinteză. Ca în exemplul din figura 1.4, soft-urile CAE
convertesc modelul geometric într-un model de analiză în mod
interactiv (la bara de dialog a programului, acesta cere în mod
repetat mărimile şi datele necesare analizei). Unele programe
CAE, ca şi cel dat ca exemplu în analiza cinematică a
mecanismului cu camă (Mechanical Desktop), realizează
interactiv discretizarea automată, care este uşor de stabilit în
cazul pieselor cu o configuraţie geometrică relativ simplă, ca în
figura 1.5, în care, pentru a se studia deformaţiile unui solid
rigid, programul alege un număr de 302 noduri şi de 1147
tetraedre elementare.

Figura 1.5

Programele care realizează construirea modelului de


analiză se numesc preprocesoare şi ele rulează algoritmii
matematici de analiză în cadrul unor executabile, numite
procesoare. Acestea returnează rezultatele sub forma unor
fişiere de date, organizate tabelar. În sfârşit, pentru ca aceste
date să poată fi interpretate şi evaluate mai direct, există
programele postprocesoare, care oferă utilizatorului diverse
17
Grafică tehnică asistată

posibilităţi de vizualizare grafică: câmpuri de culori, diagrame,


mişcare grafică animată.

Figura 1.6

Programele cuprinse în această categorie sunt foarte


diverse, şi ele acoperă practic întregul domeniu al proiectării
organelor de maşini, dela asamblări, la arbori, profile laminate,
elemente elastice, caneluri, angrenaje, lagăre. În figura 1.6 este
prezentată o casetă de dialog, prin care programul cere
interactiv introducerea unor elemente geometrice ale unui
rulment cu bile. Acest exemplu este dintre cele mai simple,
însă el arată un element comun al acestor programe din
categoria CAE, şi anume modul în care computerul preia
calculul şi reprezentarea unor elemente mecanice şi totodată
oferă informaţii suplimentare (de rezistentă, durabilitate,
material, dimensiuni, deformaţii etc.), semnalând şi eventualele
erori care este posibil să apară în proiectare. Astfel se pot
efectua rapid şi comod stocări şi manipulări ale datelor,
modificări, recalculări, încercări, într-un cuvânt, analiza
soluţiilor adoptate.
18
Elemente de grafică asistată

1.2.3 CAM

Conceptul CAM se numeşte astfel fiind acronimul


expresiei Computer Aided Manufacturing, care desemnează
utilizarea calculatorului pentru organizarea, comanda şi
controlul operaţiilor tehnologice. În primă fază, conceptul se
aplică pentru alcătuirea unui prototip şi pentru evaluarea
parametrilor funcţionali şi de calitate ai acestuia (prototipare
asistată), urmată de introducerea în producţia de serie. Nodul
cel mai important al acestui domeniu este comanda numerică a
Maşinilor Unelte, numită, pe scurt, NC (Numerical Control),
introducerea digitală a informaţiilor tehnologice
corespunzătoare unei piese în cadrul unui program de
prelucrare şi transferul acestor informaţii în unitatea de lucru a
maşinii cu comandă numerică. Se pot programa astfel operaţii
de rectificare, prin electroeroziune, matriţare, frezare.
Alcătuirea programelor pentru prelucrare pe maşini unelte cu
comandă numerică este o operaţie laborioasă, care este făcută
de colective largi de programtori ce au cunoştinţe atât de
programare cât şi de tehnologie. Informaţiilor cuprinse deja în
modelul geometric, obţinut cu instrumente CAD, li se adaugă
cele strict tehnologice: parametrii regimului de prelucrare, de
răcire, succesiunea operaţiilor şi fazelor prelucrării, alegerea
sculei din magazia de scule a maşinii, prinderea ei în “broşa”
maşinii, aşezarea şi prinderea piesei în dispozitiv, măsurarea şi
controlul dimensiunii, toate acestea pentru minimizarea
informaţiilor şi intervenţiilor cerute operatorului uman. O
ramură avansată a CAM este Planificarea Proceselor (PP), care
constă în programarea întregului proces de de fabricaţie, dela
fazele operaţiilor până la montajul general. Există dificultăţi în
realizarea total automatizată a acestui proces, doar pe baza
modelului CAD, datorate mai ales diferenţelor de formă
geometrică ale pieselor care intervin. Din acest punct de vedere
sunt foarte utile studiile de identificare a trăsăturilor comune şi
19
Grafică tehnică asistată

alcătuirea de clase de corpuri bazate pe trăsături (features):


canale, bosaje, găuri, nervuri, degajări etc. Se poate vorbi chiar
de o nouă funcţie CAD/CAE, care constă în recunoaşterea
trăsăturilor.
În concluzie, sistemele informatice CAD, CAE, CAM,
deşi au fost prezentate delimitat şi succesiv, ele au continuitate
şi s-au dezvoltat ca urmare a efortului de automatizare a
proiectării şi fabricării tot mai crescută, automatizare care
serveşte necesităţile fundamentale ale producţiei industriale:
calitate (Q de la quality), cost (C) şi termen de livrare (D de la
delivery). Un concept şi mai avansat al automatizării totale a
unei companii este CIM (Computer Integrated Manufacturing).
El se referă la controlul şi funcţionarea integrată a sistemelor
Computer Aided X şi deocamdată are mai mult valoare
teoretică. Mai mult decât automatizarea în proiectare şi
fabricaţie, acest sistem integrat poate optimiza activităţi din
domenii conexe, dar foarte importante, ca probleme de
contabilitate, aprovizionare, management, calitate, marketing,
livrări etc.

1.3 Programe specializate pentru grafică


computerizată

Proiectarea si desenarea asistate de calculator, se


realizeaza cu programe de calculator care, în linii foarte
generale, se pot clasifica in urmatoarele categorii de aplicatii
informatice:

1. aplicatii pentru modelare geometrica si desenare


asistate de calculator, dintre care, cele mai cunoscute sunt
AutoCAD, Turbocad, KeyCAD, Design CAD, Solid Works;
2. aplicatii pentru rezolvarea unor probleme
generale de calcul matematic, utile mai ales in ingineria asistata
CAE (dintre care, cele mai răspândite sunt Matlab,
Mathematica, MathCAD, Maple, etc.) sau simularea unor
20
Elemente de grafică asistată

sisteme particulare descrise de ecuatii diferentiale ordinare


(cum sunt Spice, pentru analiza circuitelor electronice, EMTP,
pentru analiza retelelor electroenergetice);
3. aplicatii specifice unui domeniu particular, ca de
exemplu PipeCAD, pentru proiectarea instalatiilor, AeroCAD
pentru proiectarea constructiilor din aeronautică, ArhiCAD,
pentru proiectări în arhitectură, GIS CAD, pentru topografie şi
pentru realizarea hărţilor sau a altor documente topometrice
bazate pe "Geograpfic Integrated System". Alte eemple sunt
Cadence, Mentor, Microcad, Orcad, specializate în proiectare
electronică, care alcatuiesc un subdomeniu distinct, numit
convenţional "Electronic Design Automation".
4. aplicatii destinate modelării numerice, cu
metoda elementului finit sau cu ajutorul unor funcţii similare
folosite în scopul rezolvării ecuaţiilor cu derivate parţiale, care
apar în proiectarea asistată, ca de exemplu, cele de calcul
structural ANSYS, COSMOS, NASTRAN. Alte exemple sunt
cele utilizate în modelarea curgerii fluidelor, a încalzirii
mediilor, evaluarea cîmpului electromagnetic, a difuziei
purtătorilor de sarcină electrică şi, mai recent, pentru probleme
interdisciplinare, numite "multyphisics";
5. în sfârşit, sistemele cu grad maxim de integrare,
reunind componente CAE, CAD şi CAM, cum sunt I-DEAS,
CATIA, EUCLID, ProEngineer sua SAAP.

După această enumerare generală, mai adăugăm


următorul aspect foarte semnificativ, care arată amploarea şi
importanţa acestor activităţi şi cercetări: industria CAD, CAM
şi CAE, numai in SUA, a dezvoltat o piaţă a produselor
software, si a servicii asociate acestora, cu aplicatii doar în
mecanică, într-o valoare care a depasit 5 miliarde si jumătate de
dolari doar în anul 2000.
În continuare, vor fi enumerate principalele firme
producătoare de software CAD, fără a susţine că este o
enumerare exaustivă, deoarece în permanenţă, după succesul de
21
Grafică tehnică asistată

piaţă şi răspândirea pe care o au, apar firme, produse şi


denumiri noi, cele vechi comunică, fuzionează etc.

Autodesk - [http://www.autodesk.com/]

Este considerată firma cea mai veche, cu cea mai mare


răspândire a produselor pe această piaţă, producătoarea foarte
cunoscutului program AutoCAD, cel la care sunt dese referiri
şi exemplificări în acastă carte. În plus, a dezvoltat o serie de
alte aproximativ 40 de produse software, ca de exemplu
AutoCAD LT, care este o versiune de preţ redus, foarte utilă în
sfera educatională, sau versiunea Quick CAD, foarte simplă şi
uşor de manevrat. Alte versiuni răspândite sunt 3D Studio,
AUtodesk Inventor sau, cea mai dezvoltată, AutoCAD
Mechanical Desktop.

SolidWorks - [http://www.solidworks.com/]

Realizează programe specializate pentru proiectare


mecanică prin modelare solidă sub sistemul MS Windows.
Poate fi programabil, adaptat reprezentărilor parametrizate, este
uşor de învăţat, atractiv, prietenos şi captivant.

CADKey - [http://www.baystate.com/]

Această firmă produce programe pentru proiectarea


sistemelor mecanice din industria PC. Dacă se accesează
pagina web, scrisă mai sus, se va vedea o prezentare a
produselor sale si se poate comanda chiar şi o demonstratie.
Linia de produse software CADKEY mai poate fi utilizată şi de
către proiectantii mecanici, inginerii de productie şi de către
graficienii tehnici din industrii speciale, ca aerospatială,
caroserii de automobil, aparate medicale, echipamente de
calcul, nave, produse de larg consum, mobila jucarii, articole

22
Elemente de grafică asistată

sportive sau electronice. După cum se observă, o gamă foarte


largă de activităţi de proiectare.

Parametric Technology - [http://www.ptc.com/]

Figura 1.7

În pagina sa web (figura 1.7) şi în cărţile de specialitate,


producătorul pachetulor CADDS si Pro/ENGINEER este
descris în felul următor: compania are peste 30 000 de clienti.
CADDS este dedicat automatizării proiectării mecanice, fiind
utilizat în proiectele mari de aeronave, nave, automobile, la
care lucreaza simultan mai mulţi proiectanţi, câteodata chiar
sute. Programul foloseste atât tehnici explicite, cât şi
parametrice, pentru a creea modele 3D de solide, suprafeţe sau
"wire-frame" pentru piese turnate, aşchiate, forjate sau sudate.
Pro/ENGINEER 2002 este un editor CAD 2D/3D, care permite
schimbul de date cu CATIA, Pro/MECHANICA,
23
Grafică tehnică asistată

Pro/DESKTOP, CADDS 5, CDRS si ICEM, iar prin


translatare, cu Pro/PHOTORENDER, CADAM, MEDUSA şi
AutoCAD DXF/DWG. Deasemenea sunt incluse translatoare
pentru formate industriale standard, cum sunt IGES, STEP
(AP202, AP203, AP214), SET, VDA, ECAD (IDF 2.0, 3.0),
CGM, COSMOS/M, PATRAN and SUPERTAB , SLA, CGM
(MILSPEC MIL-D-28003A), JPEG, TIFF, RENDER, STL,
VRML, INVENTOR, XPATCH. Interfaţa sa poate fi
programată în JAVA. Generează tabele indicatoare de părţi
componente dar şi imagini fotorealiste.

International Microcomputer Software, Inc. (IMSI) -


[http://www.imsisoft.com/]

Este o companie (figura 1.8) care dezvoltă software


CAD general, de arhitectură şi pentru publicaţii electronice,
ellule e TurboCAD, TurboProject şi FormTool. Programul
TurboCAD v7 foloseşte tehnologia ACIS de modelare a
solidelor şi suprafeţelor 3D ( ellule e generarea obiectelor
3D prin interpolare NURBS a profilelor 3D), reprezentarea
LightWorks fotorealistă a obiectelor ( ellule e cu umbre,
fundal, linii ascunse, perspectivă, puncte de vedere, ellule
pentru plăci acceleratoare), texturi si materiale, Visual Basic de
la Microsoft, compatibilaitate V6, Open GL, format de fişiere
comun cu AutoCAD si MicroStation (DWG, DXF, 3DS, DGN,
WMF, DWF), un browser de Internet integrat (cu facilităţi de
postare in HTML având ellul JPG, DWF si 3D VRML),
metode avansate de cotare (unităţi multiple, toleranţe,
rugozităţi), instrumente avansate de construire, operaţii
Booleene 2D si 3D, controlul paginilor de hârtie (gen ellule
Excel), interfaţă flexibilă (poate emula AutoCAD,
MicroStation, sau alte pachete CAD), bibliotecă cu peste 12
mii simboluri din diferite domenii.

24
Elemente de grafică asistată

Figura 1.8

[http://www.designcad.com/products/dc3000.htm]

În sfârşit, produsul DesignCAD 3000 este descris cu


urmatoarele caracteristici: modelare 2D şi 3D integrată,
modelarea solidelor (suprafeţe complexe, operaţii Booleene),
formate grafice de ieşire compatibile Internet (JPG, TIF,
VRML), animaţii şi prezentări (animaţii 3D "walk-through" în
format AVI), biblioteci de texturi, limbaj de programare de tip
Basic, customizare cu MS Visual C++/Basic, biblioteci de
simboluri si texturi, instruire on-line, export DWG si DXF,
import DWG, DXF, IGES si HPGL, toate la un preţ de sub
300$. Calculatorul trebuie sa aibă minim 486DX, 16MB RAM,
Super VGA, Windows 9x sau NT.

CATIA [http://www.catia.com].

CATIA este un mediu software integrat, de instrumente


inginereşti CAD/CAM, produs de Dassault Systemes şi
25
Grafică tehnică asistată

distribuit de IBM, popular mai ales in industriile


automobilistice, navale si aviatice, dar este folosit şi de
proiectanţii de bunuri de larg consum şi electronice. Cu cei
peste 13 000 de utilizatori, CATIA este liderul softului
CAD/CAM/CAE integrat, chiar dacă o licenţă costă peste
10000 $.

Ca titlu informativ, enumerăm o serie de alte produse


software, care au o răspândire mai redusă, cu unele precizări
legate de specificitatea lor:
• DataCAD - software CAD pentru arhitecţi.
• FastCAD - produs de Evolution Computing.
• FelixCAD - produs de FCAD.
• Generic CADD.
• SmartSketch - distribuit de Intergraph.
• Vdraft - de la SoftSource.
• VectorWorks - de la Nemetschek
• Vellum Draft - 2D dela Ashlar.
• Visual CADD - produs de IMSI.
• Amapi 3D modelare 3D cu NURBS, curbe poligonale
si suprafeţe Gordon, pentru Windows şi Mackintosh de la
TGS.
• Applicon Bravo - proiectare mecanică de la Unigraphic
Solutions.
• Alibre - modelare şi proiectare mecanică.
• AutoVue SolidModel si SolidModel Pro - vizualizeaza
fişiere viewing of CATIA şi alte formate, dela Cimmetry
Systems, Inc.
• C4W - 3D CAD/CAM software.
• Cadmatic - sistem 3D CAD/CAE/CAM pentru
proiectarea navelor
• Imageware - software de modelarea suprafeţelor 3D
produs de SRDC

26
Elemente de grafică asistată

• Interactive Product Animator - pachet de animatie


integrat in PTC, SDRC, SolidWorks si alte medii MCAD,
produs de Immersive Design
• IronCAD - pachet de modelarea solidelor co psibilitati
de "drag-and-drop", creare automata de layouturi 2D si import
/export fata de cele mai populare pachete CAD si de
modelarea solidelor
• Mechanical Power Tools - instrument aditional de
proiectare mecanica, produs de CAD fx
• MechSoft aditional la programe MCAD
• MyQuote - primeste oferte de la potentiali producatori
pentru piesele 3D proiectate, software produs de
QuickParts.com.
• SolidMaster - modelare solide şi suprafeţe libere
precum şi reprezentări 2D, produs de CADMAX
• SolidThinking - modelare conceptuală produs de
Gestel, Italy
• SolidView - vizualizare si marcare 2D /3D, produs de
Solid Concepts
• SwissPrecision/Engineer - modelarea parametrică a
solidelor
• Synthesis Professional software de modelare
parametrică care crează fişiere AutoCAD
• T-FLEX Parametric - software de modelarea solidelor
bazat pe parametrizare sau schiţe 2D importate, convertite la
3D, obiecte 3D generate din primitive folosind operaţii
Booleene şi ansamblări 3D, produs de Martin Sales
International.
• thinkdesign - modelare de suprafeţe şi volume produs
de think3.
• UGS - generatoare pentru Unigraphics, Solid Edge,
Parasolid and iMAN
• VariCAD - modelare de solide sub Linux si Windows

27
Grafică tehnică asistată

• Vellum Solids - modelare 3D cu scop industrial si de


proiectare produs de Ashlar
• VX Vision - modelare solid/surprafat produs de VX
(Varimetrix Corporation)
• Create - generatoare pentru OneSpace utile in
dezvoltarea colaborativa
• SolidDesigner proiectare mecanica
• Cubulus Software GmbH - software CADde modelare
2D si 3D a solidelor
• EMbassy - prototip virtual 3D produs de
LiniusTechnologies.
• EMIS - manager baza de date de modele 3D cu editor
grafic (Microsoft Access in loc de DWG), produs de Visual
Engineering.
• GrayTech Software - Sistem CAD/CAM 3D pentru
proiectare, documentare si producţie (include GTWorks şi
CADX11)
• HP Mechanical Design Automation - Software MCAD
al firmei Hewlett Packard.

O imagine a gradului de cunoaştere şi răspândire a


produselor software este dată de un sondaj, în urma căruia,
dupa 410 răspunsuri, s-a ridicat următoarea statistică a
preferinţelor utilizatorilor:

Pro/Engineer 13,2%
Catia 7,32%
Euclid 1,95%
AutoCAD 55,61%
Microstation 6,59%
SolidWorks 10,24%
Solid/Edge 4,15%
CADDS 0,24%

28
Elemente de grafică asistată

În continuare, vor fi trecute succint în revistă


principalele softuri comerciale CAD, utilizate pe plan mondial.
Pentru fiecare în parte se va prezenta o fişă tehnică a
principalelor caracteristici, pentru a facilita analiza
comparativă.

CATIA
Fişă tehnică

Nucleu geometric Nucleu propriu


Tehnici de modelare WF, suprafeţe, solid, parametric,
Curbe şi suprafeţe Bezier, B-Spline, NURBS
Modelarea ansamblurilor Da
Piese cu pereţi subţiri Da
Import-export modele IGES, SET, STEP, SAT, STR,
Modu! de desenare CATIA CADAM Drafting
Modul CAD - CAM Da
Modul CAD - Robotică CATIA Robotics
Cotare şi toleranţe Da
Compania producătoare Dassault Systems
Preţ 20.000-40.000 USD

Pachetul CATIA oferă un set complet de facilităţi


CAD-CAM-CAE, fiind cel mai important produs de acest fel
din Europa şi unul dintre liderii mondiali în domeniu. Este
conceput de către compania Dassault Systems şi constituie
principalul instrument utilizat la proiectarea avioanelor
AIRBUS, rachetelor ARIANE etc.
Facilităţile de modelare geometrică cuprind o gamă
largă de posibilităţi grupate în unsprezece module, dintre care
cele mai importante sunt prezentate în continuare:
1. Modulul "Feature - Based Design"
Acest modul permite gestionarea configuraţiei pieselor,
crearea de trăsături şi familii de piese (fig. 12.2). Utilizatorul
poate grupa trăsături pe diverse nivele de complexitate, ceea ce
29
Grafică tehnică asistată

permite o structurare riguroasă a proiectului. Gruparea


entităţilor poate fi activată sau dezactivată, fiind posibilă în
acest fel analiza diverselor alternative de proiectare. Modulul
conţine o bibliotecă ce cuprinde cele mai uzuale trăsături cum
sunt cele de tip gaură, decupare, nervură, bosaj, arbore etc. De
asemenea, este posibilă crearea de noi trăsături prin
specificarea geometriei, parametrilor şi atributelor tehnologice.
In acest mod, se pot realiza trăsături complet noi, precum şi
trăsături obţinute prin modificarea sau combinarea celor
existente. Modulul permite, de asemenea, crearea familiilor de
piese pe baza unor tabele ce cuprind valorile aferente
trăsăturilor.
2. Modulul "Surface Design"
Acest modul permite utilizatorului crearea şi
manipularea suprafeţelor cuprinzând: suprafeţe de rotaţie,
riglate, suprafeţe sintetice, diverse suprafeţe de racordare cu
rază constantă. Acest modul permite modelarea suprafeţelor
uzuale prin tehnici automatizate de conectare precum şi
definirea automată a solidelor prin frontiere (B-rep). După
definirea acestora este posibilă evaluarea proprietăţilor masice.
3. Modulul "Advanced Surface Design"
Pentru modelarea suprafeţelor complexe, CATIA
dispun de de "Advanced Surface Design" ce cuprinde facilităţi
speciale de monitorizare a formei prin controlul tangentelor.
Acest modul permite crearea de racordări cilindrice, conice sau
cu rază variabilă. Acest lucru facilitează exploatarea modelului
geometric în aplicaţiile CAM (de exemplu, racordările
cilindrice între suprafeţele riglate permit realizarea piesei pe o
maşină unealtă cu control numeric, cu 5 axe, printr-un traseu
continuu al sculei la trecerea de la o suprafaţă la alta). De
asemenea, sunt posibile operaţii de racordare şi teşire automată
între suprafeţe. Modificarea suprafeţelor complexe se poate
realiza atât prin schimbarea valorii parametrilor geometrici, cât
şi prin accesul la "istoria" construcţiei modelului. în cazul în
care există solide definite cu ajutorul suprafeţelor modificate,
30
Elemente de grafică asistată

actualizarea solidelor în conformitate cu noile date se


realizează automat.
4. Modulul "3D Funcţional Dintensioning &
Toleracing"
CATIA include un modul avansat pentru specificarea
cotelor şi toleranţelor direct pe modelul geometric 3D, cu un
înalt grad de automatizare ce include:
• Propunerea de toleranţe utilizatorului, în raport cu
funcţionalitatea ansamblului.
• Propunerea de toleranţe asociate cu trăsăturile, ţinând
cont de tehnologia
de prelucrare asociată.
• Format compatibil cu standardele internaţionale de desen
tehnic.
• Verificarea ajustajelor.
• Real izarea automată a cotelor şi toleranţelor pe
documentaţia 2D, pornind de la definirea toleranţelor în modelul
3D.
• În afară de cele patru module principale, modelorul
geometric CATIA mai include şi altele:
• Modulul "Free Form Design", care include instrumente
precise pentru o proiectare intuitivă a suprafeţelor cu forme
nespecificate exact.
• Modulul "Geodesic", care oferă facilităţi de trasare a
unor contururi direct pe suprafeţe de formă complexă.
• Modulul "Generative Shape Modelling", conceput pentru
facilitarea
• proiectării pieselor cu pereţi subţiri.
• Modulul "Global Shape Deformation", care permite
schimbări oricât de mari în forme realizate anterior sau preluate
din proiecte mai vechi.
• Modulul "CATIA / ALIAS Interoperability", care
asigură o interfaţare geometrică şi topologică cu cel mai
important soft CAD de proiectare stilistică ALIAS / Wavefront.
• Modulul "Cloud to Geometry", care facilitează
31
Grafică tehnică asistată

prelevarea prototipurilor fizice în modele 3D CATIA.


• Modulul "Engraving / Embossing", care permite
proiectarea inscripţiilor în relief pe diversele componente ale
produselor.

Unigraphics
Fişă tehnică

Nucleu geometric PARASOLID


Tehnici de modelare WF, suprafeţe, solid, parametric,
Curbe şi suprafeţe B-Spline, NURBS
Modelarea ansamblurilor UG / Assembley Modelling şi
Advanced Assemblies
Piese cu pereţi subţiri Da
Import-export modele IGES, STEP, VRML, STL
Modul de desenare Unigraphics Drafting
Modul CAD - CAM UG /Toolpath, UG / FlowCut,
Modul CAD - Robotică Nu
Cotare şi toleranţe Da
Compania producătoare Unigraphics Solutions, USA
Preţ 17.000 USD

Pachetul Unigraphics este unul dintre cele mai


importante sisteme CAD-CAM-CAE, fiind utilizat de
companiile spaţiale americane şi de automobile. Se poate spune
că este într-o concurenţă directă cu CATIA, cel puţin pe piaţa
industriei aerospaţiale. Modelorul geometric cuprinde tot
unsprezece module, prezentate pe scurt în continuare.
1. Modulul "UG/Features Modelling"
Permite definirea pieselor cu ajutorul unui set de
trăsături ce include găuri, decupări, adâncituri, bosaje, cilindri,
blocuri paralelipipedice, conuri, sfere, racordări, teşituri etc.
Acelaşi modul cuprinde şi facilităţi de modelare a obiectelor cu
pereţi subţiri (shelling). Trăsăturile sunt definite parametric,
atât cele standard, cât şi cele definite de utilizator.
32
Elemente de grafică asistată

2. Modulele "UG / Assembley Modelling" şi "UG /


AdvancedAssembley"
Facilităţile cuprinse în primul modul permit modelarea
geometrică după metoda "de sus în jos", pornind de la definirea
ansamblurilor şi continuând cu modelarea pieselor componente.
Astfel, pot fi descrise relaţiile de montaj între diferitele
componente prin precizarea suprafeţelor conjugate (operaţia de
"mating"). Modulul "Advanced Assembley" cuprinde facilităţi
avansate privind analiza jocurilor, interferenţelor între piese,
vizualizări realistice complexe ale ansamblului, cât şi a anumitor
zone şi subansamble ale produsului.
3. Modulul "UG / Freeform Modelling"
Acest modul încorporează tehnicile de modelare solidă
şi cu suprafeţe, cu facilităţi de sweeping liniar şi curbiliniu,
suprafeţe conice, suprafeţe de racordare cu secţiune circulară
sau conică, precum şi suprafeţe de conexiune netedă între două
corpuri distincte.
De asemenea, este posibilă definirea unei suprafeţe pe
baza unei reţele de puncte de control sau plase (mesh) de curbe,
precum şi evaluarea modelelor definite cu suprafeţe sau solide
(dimensiuni, curbură, arii, volume etc).
4. Modulul "UG / Geometric Tolerances"
Acest modul permite specificarea toleranţelor şi
abaterilor, în conformitate cu standardele în vigoare, în mod
asociativ cu geometria obiectelor. în acest fel, la introducerea
unor modificări, toleranţele sunt actualizate automat, fiind, de
asemenea, moştenite în documentaţia 2D realizată pe baza
modelelor 3D.
5. Modulul "UG / Drafting"
Pachetul Unigraphics este prevăzut cu un modul
distinct pentru realizarea automată a documentaţiei de execuţie
a produsului, pe baza modelului geometric solid. Desenele de
ansamblu sunt create în mod semiautomat, pe baza modelelor
geometrice a ansamblurilor realizate anterior.

33
Grafică tehnică asistată

6. Modulul "UG /Solid Modelling"


Acest modul include facilităţi de modelare solidă cu
tehnici parametrice bazate pe asocierea de restricţii între
diversele elemente ale solidului. Este posibilă realizarea de
modele solide utilizând tehnici sweep, operaţii logice etc.

ProEngineer
Fişă tehnică
Nucleu geometric Nucleu propriu
Tehnici de modelare Modelare parametrică, trăsături
Curbe şi suprafeţe sinteticeDa
Modelarea ansamblurilor Da
Piese cu pereţi subţiri Da, grosime unică, variabilă,
Import-export modele IGES, SET, STL, DXF, STEP,
Modul de desenare Integrat
Modul CAD - CAM Pro/NC POST
Modul CAD - Robotică Nu
Cotare şi toleranţe Da
Compania producătoare Parametric Technology Inc.
Preţ 26.000 USD (ProE + alte 13
ProEngineer este pachetuld l CAD
) care a dobândit o
enormă popularitate în ultimii 5 ani, în ciuda preţului ridicat,
datorită politicii de implementare a noilor tehnologii CAD.
Este printre primele softuri care a introdus tehnicile de
modelare parametrică şi bazată pe trăsături. Pachetul complet
conţine numeroase modele asociate din categoria CAE şi CAD-
CAM.
Modelorul geometric este conceput pe principiul
modelării "de sus în jos" (top-down design) în care se începe de
la scheme principiale de funcţionare care sunt dezvoltate până
la nivelul de ansamblu şi numai după aceea sunt modelate
subansamblele şi piesele componente.
În acest scop, softul include facilităţi complete de
modelare parametrică şi bazată pe trăsături, ierarhizare

34
Elemente de grafică asistată

riguroasă a acestora cu posibilităţi interactive de modificare,


gestionare a ansamblurilor şi subansamblurilor etc.
Softul dispune atât de o bibliotecă extinsă de trăsături,
precum şi de posibilitatea de a defini altele noi, în funcţie de
necesităţi, printr-o interfaţă grafică cuprinzătoare. De
asemenea, se pot introduce restricţii între trăsături sau piese în
cadrul unui ansamblu / subansamblu, ceea ce permite
concretizarea intenţiei de proiectare care va fi astfel conservată
la efectuarea de modificări. Dispune de un sistem de gestionare
a ansamblurilor şi pieselor componente, posibilitatea de a
defini familii de piese, definire de trăsături în ansamblu,
precum şi de un modul de realizare a documentaţiei 2D extrem
de fiabil şi prietenos. De asemenea, listele de materiale sunt
realizate automat.
Tehnica de lucru se bazează pe modulul de schiţare
(sketcher) cu cotare automată, care se transmite la
documentaţia 2D, unde se mai fac doar mici ajustări privind
modul şi logica cotării, tot cu scopul de a conserva intenţia de
proiectare.
Pentru modelarea suprafeţelor, sunt disponibile cele
mai sofisticate tipuri de entităţi, cu facilităţi deosebite de
manipulare şi editare (conexiune între petice, retezare,
extindere, transformarea suprafeţelor etc).
Pachetul CAD-CAM-CAE ProEngineer mai include, de
regulă, modulul ProMecanica pentru analiza cu metoda
elementului finit şi modulul CAD-CAM Pro / NC POST:
Toate acestea sunt centrate pe modelorul geometric
ProEngineer, rezultând în acest fel, un pachet compact cu toate
funcţiile integrate.

Euclid Quantum

Pachetul Euclid al companiei Matra Datavision este


construit pe baza nucleului grafic CAS.CADE, care este un
mediu independent de programare orientată pe obiecte,
35
Grafică tehnică asistată

dezvoltat de către MATRA, special pentru realizarea


aplicaţiilor CAD. CAS.CADE cuprinde un set de peste 2.000
de clase de obiecte şi 20.000 de metode şi facilităţi de
dezvoltare ce acoperă diverse aspecte ale modelării geometrice.

Fişă tehnică

Nucleu geometric CAS.CADE (nucleu propriu)


Tehnici de modelare Explicit, variaţional, parametric,
Curbe şi suprafeţe sintetice Bezier, NURBS
Modelarea ansamblurilor Euclid Designer
Piese cu pereţi subţiri Integrat
Import-export modele IGES, STEP, DXF, VDA, VRML
Modul de desenare Euclid Drafter
Modul CAD - CAM Euclid Machinist
Modul CAD - Robotică Nu
Cotare şi toleranţe 2D
Compania producătoare Matra Datavision
Preţ 10.000 USD

SolidWorks
Fişă tehnică
Nucleu geometric CAS. CADE (nucleu propriu)
Tehnici de modelare Explicit, variaţional, parametric,
Curbe şi suprafeţe sintetice Bezier, NURBS
Modelarea ansamblurilor Da
Piese cu pereţi subţiri Integrat
Import-export modele IGES, STEP, DXF, VRML, STL
Modul de desenare Integrat
Modul CAD - CAM Nu
Modul CAD-Robotică Nu
Cotare şi toleranţe 3D, integrat
Compania producătoare SolidWork Corp. USA
Preţ 4.000 USD

36
Elemente de grafică asistată

SolidWorks este un pachet CAD ce cuprinde toate


facilităţile majore de proiectare ale momentului, îhtr-o
arhitectură extrem de simplă, fiabilă şi prietenoasă, Filosofia de
utilizare a softului are la bază conceptul de proiectare "de jos în
sus”, pornind de la modelarea pieselor bazată pe trăsături,
continuând cu modelarea ansamblurilor, cotare funcţională şi
toleranţe la modelul 3D, până la realizarea aproape automată a
documentaţiei 2D de execuţie, liste de materiale etc, având o
interfaţă prietenoasă. Principalele caracteristici ale softului
sunt:
• Abilitatea de captura, modifica şi comunica intenţia de
proiectare cu uşurinţă de-a lungul întregului proces de
proiectare. Acest lucru este posibil graţie modului ierarhic de
modelare, în care se porneşte de la o schiţă parametrică, se
modelează piesa bazată pe trăsături, apoi ansamblul şi cotele.
Acest proces de construcţie este înregistrat într-un mod
transparent şi accesibil pentru utilizator, dându-i posibilitatea
de a interveni oricând pentru schimbarea dimensiunilor,
relaţiilor şi geometriei, precum şi de a reordona trăsăturile după
dorinţă (proiectul este 100% editabil).
• Facilităţi de modelare a ansamblurilor, cu stabilirea de
suprafeţe de referinţă pentru montaj, crearea de restricţii între
piese, vizualizarea ansamblului în mişcare, cu identificarea
interferenţelor. Ansamblele pot fi reorganizate uşor şi intuitiv,
pe diverse nivele de subansamblu prin utilizarea modului
"Feature Manager Tree". De asemenea, sunt incluse facilităţi
de identificare şi definire automată a relaţiilor de asamblare şi a
suprafeţelor conjugate într-un ansamblu, precum şi analiza
variantelor posibile de asamblare cu modelul "Assembley
Configurations".
• Pentru proiectarea detaliilor, SolidWorks oferă
instrumente specializate care facilitează generarea rapidă a
documentaţiei inginereşti pentru lansarea în execuţie a
produsului. Documentaţia este într-o corespondenţă continuă
cu modelul geometric, astfel încât orice modificare în model se
37
Grafică tehnică asistată

reflectă automat în documentaţia 2D. De asemenea, sunt


cuprinse o multitudine de facilităţi privind realizarea desenelor
dintre care se amintesc:
- generarea automată a desenelor din modelele 3D, inclusiv
vederi, secţiuni, cote, toleranţe şi elemente de text;
- realizarea independentă a desenelor de execuţie şi de
ansamblu, dar menţionând în acelaşi timp o asociativitate
completă între acestea;
- lucrul cu formate, machete pentru cărţi şi tabel de
componenţă.
• Pentru modelarea suprafeţelor, SolidWorks oferă
facilităţi pentru generarea de forme complexe, prin tehnici
sweeping sau metode avansate de ghidare cu ajutorul curbelor
şi tangente de control, facilităţi de editare a suprafeţelor (edit,
trim, extend, fillet), precum şi repararea suprafeţelor importate
la o calitate mai slabă.

MicroStation
Fişă tehnică
Nucleu geometric PARASOLID
Tehnici de modelare WF, suprafe'e, solid, boolean,
trăsături
Curbe şi suprafeţe B-Spline, NURBS
Modelarea ansamblurilor Da
Piese cu pereţi subţiri Da
Import-export modele IGES, STEP, ACIS SAT,
VRML, STL
Modul de desenare Integrat
Modul CAD - CAM Nu
Modul CAD - Robotică Nu
Cotare şi toleranţe 2D/3D
Compania producătoare Bentley Systems
Preţ 5.235 USD

38
Elemente de grafică asistată

Softul MicroStation, produs de firma Bentley, are o


structură şi facilităţi la un nivel de dezvoltare comparabil cu
SolidWorks prezentat anterior, fiind însă mai puţin răspândit.
Primele versiuni au fost concepute cu nucleul ACIS, dar
versiunile recente au trecut deja la PARASOLID, soluţie ce
permite realizarea modelării, a documentaţiei de execuţie, a
analizei, simulării şi manufacturării pe baza unui model unic.
• Facilităţile principale oferite includ:
• Realizarea facilă a schiţelor 2D parametrice sau
neparametrice.
• Convertirea automată a schiţelor 2D neparametrice în
profile parametrice.
• Utilizarea de linii, arce de cerc şi elipsă, curbe B-
Spline, elicoidale, calculator de curbe specifice (conice,
evolvente etc.) pentru crearea profilelor.
• Posibilitatea salvării profilelor realizate (parametrice
sau neparametrice) în biblioteci proprii pentru utilizarea
ulterioară în cadrul modelării.
• Operaţii de racordare şi teşire a schiţelor 2D precum şi
modificarea dinamică a acestora prin simpla manevrare a
punctelor caracteristice.
• Modelarea solidă acceptă primitive 3D, operaţii
booleene, extrudări, bosaje, teşituri, racordări, tăieri cu profile,
solide de rotaţie sau tubulare, toate parametrice.
• Racordări cu raze variabile, extragerea şi înlocuirea
profilului direct pe modelul solid, realizarea solidelor prin
"lipirea" mai multor suprafeţe.
• Modelarea suprafeţelor se bazează pe standardul
NURBS suportând
suprafeţe obţinute prin extrudare, rotaţie, sweeping, suprafeţe
elicoidale etc.
• Modificarea facilă a suprafeţelor prin manevrarea
normalelor acestora.
• Structura grafică arborescentă a istoriei realizării
modelului şi posibilitatea modificării uşoare a operaţiilor
39
Grafică tehnică asistată

parametrice deja realizate. Posibilitatea reordonării operaţiilor


din arborele de "istorie" prin tehnica simplă "Drag and Drop".
• Realizarea şi manipularea cu uşurinţă a ansamblurilor
mari, modificările componentelor propagându-se automat la
ansamblu.
• Facilităţi de a creare a planşelor de desen şi a
chenarelor, introducerea automată a vederilor în planşă şi
generarea automată a secţiunilor.
• Cotare asociativă a modelelor parametrice (suportând
standardele ANSI, ISO, DIN şi JIS) într-o multitudine de stiluri
personalizabile.
• Permite adăugarea de note, adnotări, simboluri
mecanice specifice (suduri, rugozităţi, abateri de formă şi
poziţie etc).
• Afişarea, translaţia, rotirea dinamică a modelelor
randate.
• Tehnici avansate de vizualizare, animaţie, mapare de
texturi, umbre, surse multiple de lumină, transparenţe, reflexii
etc.

Creaţie stilistică asistată de calculator - Softul ALIAS


/ Wavefront

În epoca modernă, designul stilistic a devenit o


componentă nelipsită în cicIul de dezvoltare al produsului,
fiind realizat de arhitecţi şi designeri. Aceştia sunt ceI ce fac
primele desene privind aspectele estetice, ergonomice şi
funcţionale ale unui produs De cele mai multe ori, desenele
stilistice sunt realizate manual, utilizând tehnicile tradiţionale
de grafică stilistică. O problemă aparte în această etapă o
constituie convertirea acestor desene şi concepte în modele
CAD, care să poată fi apoi dezvoltate. analizate, optimizate şi
realizate fizic, în mod asistat de calculator. Cel mai performant
soft de proiectare stilistică existent pe piaţă este ALIAS
Wavefront al companiei Studio Tools.
40

S-ar putea să vă placă și