Sunteți pe pagina 1din 4

Doamnei Maia SANDU

PreEedintele Republicii Moldova

Cerere prealabiltr
referitor la anularea sau revocarea Decretului nr. 1747-VIII din 02.09.2020
privind numirea lui Vladislav Clima in funclia de
pregedinte at Curtii de Apel ChiEindu

Conform art. 16 alin. (4) din Legea cu privire la organizarea .judecdtoreascd,


Pregedintele Republicii Moldova poate respinge propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii de numire in funcfia de pregedinte sau vicepreEedinte al judecdtoriei sau al
cu4ii de apel doar in cazul depistirii unor probe incontestabile de incompatibilitate a
candidatului cu funcfia respectivtr. de incllcare a legislatiei de ctrtre acesta sau de
incilcare a procedurilor legale de selectare qi promovare a lui.
Conform art. '146 din Codul administrativ (in vigoare din 0l .04.20 I 9) un act
administrativ individual legal favorabil poate fi revocat in tot sau in parte cu efect pentru
viitor, chiar qi dupi ce a devenit incontestabil, numai atunci cind:

a) revocarea este admisd prin prevedere legalS sau actul administrativ contine rezerva
revocdrii;
b) actul administrativ este legat de o obligare gi beneficiarul nu a indeplinit-o sau nu a
indeplinit-o in termenul stabilit;
c) in baza faptelor survenite ulterior, autoritatea public5 ar avea dreptul sii nu emiti
actul gi firi revocarea lui s-ar periclita interesul public;
d) in baza unei prevederi legale modificate autoritatea publicl ar avea dreptul sd nu emitd
actul administrativ, beneficiarul inc6 nu a ficut uz de avantajul respectiv sau nu a primit incl
nicio prestafie in baza actului administrativ $i fere revocarea lui s-ar periclita interesul public;
e) revocarea este necesartr prevenirii sau inliturtrrii dezavantajelor grave pentru
buniistarea comunl.

Vladislav Clima este unul din cei mai nocivi judectrtori din sistemul judeciitoresc.
DAnsul fiind raportor gi preqedinte al completului de judecat5, a fost cel care a contribuit prin
decizia ilegattr (dosarul nr 3a-l156/18) la menlinerea ilegald a hotf,r6rii judecitorului Berdilo
Rodica care nu a validat rezultatele alegerilor locale prin care Andrei Nistase a lost ales in
20'l 8 in funclia de primar general al municipiului Chiqin6u.
Iar ulterior Vladislav Ctima a anulat-o decizia proprie gi a emis o decizie prin care a
validat alegerile din 20 mai 2018 Ei mandatul primarului ales, Andrei Ndstase (dosarul 3a-
141s/19).
Aceasta este o probii incontestabili ci, Vladislav clima a incalcat dreptul
fundamental al cetdlenilor de a alege Ei de a fi ales. Prin faptele lui reprobabile a fost
subminati democralia qi principiile statului de drept, independen[a qi imaginea justitiei.
imaginea Republicii Moldova gi a captivitdtii statului sub egida lui Vladimir Plahotniuc.
Cum poate o asemenea persoana atat de compromisd si fie compatibilii cu functia de
Preqedinte al Curfii de Apel Chiqintru?
Vi aduc aminte cd Dvs. personal a{i promis cd vefi elibera statul de asemenea judecitori, care
au atentat la principiile democraliei gi qi-au b6tut joc de rezultatul alegerilor gi dreptul
fundamental de a alege gi de a fi ales.
Legea cu privire la statutul judecdtorului in art. 12 stabile$te c5, inainte de a incepe s[-
qi exercite funclia, judecitorul este obligat sd depund urmdtorul jurimAnt: "Jur sd respect
Constitulia 9i legile t6rii, drepturile $i libertdtile omului, s6-mi indeplinesc cu onoare,
con;tiinte Ei fdrd pirtinire atributiile ce-mi revin". Consider cd judecdtorul Clima Vladislav a
incdlcat acest jurtrmdntul. El direct a violat ConstituJia qi temelia democraliei prin anularea
alegerilor.
Decretul nr. 1747-VIII din 02.09.2020 privind numirea lui Vladislav clima in
funclia de pre$edinte al curtii de Apel chiqindu contravine tegii, qi flri revocarea lui s-ar
periclita interesul public, iar Dvs sunteli obligata s6 anulali sau sa revocali un asemenea act
juridic qi sd remiteti actele catre CSM.
Decretul nr. 1747-VIII din 02.09.2020 ca qi hotdrirea cSM este un act administrativ
conform art. 10 alin. (1) din Codul administrativ. Actul administrativ individual este orice
dispozilie, decizie sau alta mdsure oficiald intreprinsd de autoritatea public6 pentru
reglementarea unui caz individual in domeniul dreptului public, cu scopul de
a produce
juridice de
nemijlocit efecte juridice, prin nalterea, modificarea sau stingerea raporturilor
drept public.
La numirea lui vladislav clima in funclia administrativa, Preqedintele Republicii
ce. autoritalile
Moldova a actionat contrar art. 21 din codul administrativ, care stipuleaza
publicecompetentetrebuies6ac}ionezeinconformitateculegeaEialteactenormative.
care acestea au fost
Exer"ita.eu atribuliilor legale nu poate fi contrare scopului pentru
reglementate.
Decretulnr.1747-VIIIdin02.0g.2020esteunactadministrativcenuconline
informafia cu privire la exercitarea cailor de atac conform art. 120 alin'
(l) lit' h)' 124 din
Coduladministrativ.Iarart.165aIin.(2)dinCoduladministrativprevedecd,dacl
informa{ia cu privire la exercitarea ciiilor de atac nu se conline
in actul administrativ
individual sau este indicatii incorect, cererea
prealabili poate fi depusi in termqn.de un
Sqdelacomunicareasaunotificareaactuluiadministrativoriarespingeriipeti{iei. emis
la data 0l septemb rie 2021' deoarece decretul a fost
Un an de contestare expird
la data de 02 sePtembrie 2020.
Aq vrea sd menlionez, conform art' 162 alin'
(l) Ei (3) lit' a) din Codul administrativ'
procedura prealabil5 urmare$te scopul de a verifica
legalitatea actelor administrative
(3) lit. a) din codul administrativ
individuale. cererea prealabile in temeiul art. 162 alin.
a unui act administrativ individual
poate fi indreptati spre anularea in tot sau in parte
ilegal.
inacesteimprejurlri,VladislavClimanupoatesebeneficiezedesecuritateajuridica.
'140 din Codul
nu este cu puterea lucrului decis conform art'
pe motiv ce decretul
puterea lucrului decis atunci cfrnd nu
administrativ. un act administrativ i;dividual obtine
prin ac{iune in instan(a de judecati
mai poate fi contestat nici pe cale prealabili' nici
competenttr.Dacdunactadministrativindividuataremaimullidestinatarisaumaimulte
persoane sunt afectate de acesta, puterea lucrului decis poate surveni in momente diferite
pentru fiecare din aceste persoane.
Cererea prealabild din acest motiv este admisibild. Ea fiind depusd in termenul
prevdzut de lege qi la organul competent.
Consider de asemenea ca legalitatea procedurii de selectare gi promovare in cazul
judecitorului Clima este una foarte dubioasd. Vtadislav Clima a fost ales de 2 membri ai
CSM, care se aflau in conflict de interese.
La momentul alegerii acestuia in funcfia de Preqedinte al Curfii de Apel ChiEiniu,
Clima Vladislav examina cauza lui Ciugureanu Mihail impotriva Consiliului Superior al
Magistraturii privind anularea hotdririi CSM referitor [a acordul de tragere la rdspundere
penalS. Membru CSM, profesorul titular Ciugureanu-Mihtriluli Carolina este fiica lui
Ciugureanu Mihail.
Un alt conflict de interese se refera la membru CSM, profesorul titular Elena Belei,
care a invdtat cu Clima Vladislav intr-un curs, fiind prieteni gi colegi la Catedra de drept
procedural civil. Ambii predau procedura civila la Facultatea de Drept, USM. Elena Belei
este conducltorul de doctorat a lui Clima Vladislav, dupE ce precedentul conducdtor de
doctorat Alexandru Cojohari, a decedat in decembrie 20'19.
in pofida acestor fapte, Ciugureanu-Mihdiluld Carolina Ei Belei Elena au votat pentru
Vladislav Clima, iar in lipsa acestor voturi, e[ avea sd obtind doar 6 in loc de 8 voturi.
Membrii CSM menlionali mai sus urmau se se ablind de [a votare.
in art. 25 din Codul administrativ este stipulat cd, autoritetile publice qi instanlele de
judecatd competente trebuie s[ igi exercite atribuliile legale in mod impa(ial, indiferent de
propriile convingeri sau interesele persoanelor care le reprezint6.
Conform art. 49 aliniatele I Ei 2 din Codut administrativ, intr-o proceduri
administrativtr, pentru o autoritate publicd nu au dreptul sA aclioneze persoanele care: a)
insegi au statut de participant [a procedura administrativd. Persoana care, prin activitate sau
decizie, poate avea nemijlocit avantaje sau dezavantaje este asimilati participantului-
carolina ciugureanu-Mihdiluf[ se incadreazi in categoria de participant, deoarece clima
Vladislav i-a solulionat pozitiv cererea tatdlui.
Vreau s6 sublini ez c6. art.50 alin. I qi 2 lit. a) qi d) din codul administrativ stipuleaza,
ce pentru o autoritate publictr intr-o procedurl administrativd nu pot acliona, de asemenea,
persoanele in privinta cdrora existi un motiv de justificare a neincrederii fa{I de o
exercitare imparfialii a functiei. (2) Motivul indicat la atin.(l) poate exista, in special,
atunci cdnd persoana care acfioneaza pentru autoritatea public6: a) intreline relatii personale
stranse cu un participant la procedura administrativtr ori cu reprezentantul legal sau
imputernicit al acestuia; d) are un interes economic sau personal fali de rezultatul procedurii
administrative.
AtAt Belei Elena, c6t qi carolina ciugureanu-Mihailuld se aflau in condiliile
menlionate mai sus $i aveau obligalia sd se abrina de la vot. Prin aceasta s-a incElcat
procedura de seleclie gi promovare, fiind promovat unul din cei mai odiosi judecatori din
Republica Moldova.
in art. l8 alin' din Legea CSM este scris: Membrul Consiliului Superior al
I
Magistraturii nu poate participa la examinarea problemei qi urmeaztr si fie recuzat
ce ar
dactr existl imprejurlri care exclud participarea lui la examinare sau imprejurilri
trezi indoieli privind obiectivitatea lui. in cazul in care existii astfel de imprejurrri,
membrul Consiliului este obligat sii declare autorecuzarea.
Orice cettrfean are dreptul qi interesul legitim str pretindi de a fi numifi in func{ie
de conducere a instanfei de judecatii, doar persoane ireproqabile, qi cu respectarea
procedurilor legale. Nimeni nu va avea increderea in justifie atunci cind in func{ie de
preEedinte al Curfii este numitl o persoanii compromisS, care a luptat impotriva
democra{iei qi a drepturilor omului.
Acum Dvs. avefi toate condiliile legale si faceli dreptate qi sd restabilili legalitatea Ei
domnia legii prin anularea in procedura prealabill a Decretului nr. 1747-VIII din
02.09.2020. Clima Vladislav nu poate beneficia de exercitarea funcliei de PreEedinte al Cu4ii
de Apel Chiginiu, deoarece a fost numit prin decret ilegal.
Conform art. 167 alin. (l) din Codul administrativ: daci considerl cererea
prealabili ca fiind admisibill si intemeiati. autoritatea publicii emitentl anuleazl in tot
sau in parte actul administrativ individual contestat sau emite actul administrativ
individual solicitat.
Prin anularea Decretului nr. 1747-VIll din 02.09.2020 nu se incalcd independenla
justiliei, dar din contra se promoveazd statul de drept, democralia, meritocralia Ei increderea
sociald cdjudecitorii petali n-au $anse de a fi numili in funcfii de conducere.
Cererea prealabilI se depune in scris la autoritatea publicl emitentd conform art. 167
alin. 11.1 din Codul administrativ.
in temeiul art. 167 alin. (1) din Codul administrativ, art. 16 alin. (4) din Legea cu
privire la organizarea judecdtoreascS, VI solicit respectos, admiterea cererii prealabile gi
anularea sau revocarea Decretului nr. 1747-VIII din 02.09.2020 privind numirea lui
Vladislav Clima in func{ia de pregedinte al Cu(ii de Apel Chigindu, cu respingerea
candidaturii acestuia Ei restituirea propunerii cdtre Consiliul Superior al Magistraturii.

Cu respect,

Petrenco Grigore