Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”, Târgovişte


Propunător: Zanfira Elena-Simona
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a X –a B
Subiectul: „Floare albastră” de Mihai Eminescu
Tipul lecţiei: predare – învăţare - evaluare
Timp alocat: 50'
Competenţe generale:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte litarare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


1.1. Identificarea particularităților și a funcţiilor
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de
texte -prezentarea universului creației eminesciene;
-genul liric, teme și motive poetice;
1.2. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui -instanțele comunicării; tipuri de lirism.
mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau
scrise

Competenţe derivate:
a) cognitive
C1-cunoașterea activității de scriitor a lui Mihai Eminescu;
C2-citirea corectă, conştientă şi expresivă a poeziei;
C3-identificarea elementelor de compoziție a textului liric;
C4-identificarea temelor si motivelor romantice prezente in poezie;
C5-identificarea celor patru secvenţele poetice;

b) afective:
- cultivarea dorinţei de a citi şi alte opere ale poetului.
Activităţi de învăţare:
- exerciţii de identificare a particularităţilor de limbaj (mărci ale prezenţei naratorului, modalităţi ale narării,
limbajul personajelor);
-exerciții de observare dirijată a textului;
-exerciții de citire conștientă;
-exerciții de comentare a poeziei;
-exerciții de redactare a unei compuneri scurte.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia.

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală;

Metode şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, conversaţia examinatoare, aprecierea verbală.

1
Resurse:
a. umane: 27 de elevi ai clasei a X-a B, cu ritmuri apropiate de învăţare;
b. materiale / mijloace de învăţământ): tabla şi instrumentele de scris, foaie flip-chart.
c. de timp: 50 de minute.

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE

1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a
V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
5. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.), 2002, Pedagogie, Iasi: Polirom.
6. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM,
2002, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, învăţământ primar şi
gimnazial, Bucureşti: ARAMIS PRINT.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE
INSTRUIRII
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGI
DIDACTICE/
DURATA

Activitatea Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mij


de procedee înv
învăţare
1. Moment * Salutul; *Elevii de pregătesc Conversaţia
organizatoric * Prezentarea invitaţilor; pentru începerea orei de
* Asigurarea unui climat limba şi literatura
1’ adecvat desfăşurării lecţiei. română.
2. Verificarea, Conversaţia
reactualizarea, *Cere elevilor să citească tema *Elevii vor prezenta euristică
sistematizarea pentru acasă. tema pentru acasă, în
şi esenţializarea *Întreabă elevii ce este genul care au avut de prezentat
cunoştinţelor liric și îi roagă să prezinte genul epic.
5` câteva trăsături ale genului. *Răspund întrebărilor Conversaţia
profesorului. examinatoare
*Solicită elevii să prezinte ceea *Răspund întrebărilor Conversaţia
ce știu despre motivul florii profesorului. euristică
3. Captarea albastre.
atenţiei şi
asigurarea
climatului
afectiv
1’

5’
4. Anunţarea *Anunță elevii că vor studia Conversaţia
temei şi a poezia lirică „Floare albastră” cateheticã T
competenţelor de Mihai Eminescu.
derivate *Notează data și titlul pe tablă. *Notează data și titlul în C
caiete. elevi
instru
de sc

3
5. Dirijarea *Lectura- model, expresivă a *Urmăresc interpretarea
procesului de profesorului. poeziei. Manu
consolidare a *Profesorul afișează o foaie de
cunoştinţelor/ flip-chart, împărțită în două *Completează tabelul în
de dezvoltare a categorii-citate și comentarii. rubrica comentarii.
competenţelor Elevii vor trebui să comenteze
20` citatele prezentate în partea Foaie
stângă a foii de flip-chart: Conversaţia flip-c
Epitetul „ceruri nalte” examinatoare
„dulce netezindu-mi părul”
„Voi fi roșie ca mărul,/ Mi-oi *Elevii repetă lectura pe
desface de aur părul.” strofe și descoperă
secvențele poeziei. Ca
*Profesorul împreună cu elevii
descoperă cele patru secvențe
ale poeziei.
*Stabilește ideile principale ale
fiecări secvențe, împreună cu *Notează în caiete.
elevii.
Secvența I:
Cuprinde strofele I-III și
prezintă femeia care este copila
naivă, dornică de a se realiza
prin iubire.
Secvența a II-a
Curpinde strofa a IV-a, bărbatul
care nu o înțelege, preocupările
sale fiind de natură filosofică,
motiv pentru care o tratează cu
îngăduință pe tânăra
îndrăgostită.
Secvența a III-a
Cuprinde strofele V-XII.
Iubita încearcă să-l atragă în Expunerea
mijlocul naturii, în care își
poate regăsi fericirea, poezia
respectând scenariul idilei
eminescine care începe cu o
chemare în mijlocul naturii,
continuă cu jocul iubirii și
sfârșește cu despărțirea.
Secvența a IV-a
Revenirea în lumea bărbatului,
meditația eului liric asupra
timpului care este ireversibil, *Răspund solicitărilor
pierderea iubitei.
Drama îndrăgostitului fiind
sintetizată prin ultimul vers:
„Totuși este trist în lume.”
*Solicită elevii să răspundă
următoarelor întrebări:
Cine vorbește?

4
Strofele I-III: ea
Strofa a IV-a: el
Strofele V-XII: ea
Strofele XIII-XIV: el
Ce vorbește?
Strofa I: începe cu monologul
fetei și se deschide cu o
interogație retorică: „Iar te-ai
cufundat în stele/și în nori și-n
ceruri nalte?”, fata
reproșându-i iubitului
înstrăinarea, îndepărtarea într-o
lume superioară „ceruri nalte”,
„stele”.
Strofa a II a: „câmpiile
Asire”, „întunecata mare”,
reprezintă simboluri ale
istoriei,
măreției, tainele si geneza
universului, ca sugerare a
inălțimii spirituale la care simte
și
gândește geniul.
Strofa a III-a:
Avertismentul final: „Nu căta
în depărtare fericirea ta,
iubite!”, sugereaza faptul că
implinirea umană se realizează
prin iubire, în lumea terestră.
Izolarea, singuratatea,
aspirația spre cunoașterea
absolută și imposibilitatea
fericirii terestre sunt atribute
ale
geniului, reprezentat de eul
liric.
Strofa a IV-a:
Meditația bărbatului asupra
sensului profund al iubirii
rememorate: „Astfel zise
mititica”, dar el nu poate fi
fericit cu astfel de iubire: „Eu
am râs, n-am zis nimica”, eul
liric apare în ipostaza omului
superior, detașat, care privește
iubita cu afecțiune, dar și cu o
ușoară ironie „mititica”.
Strofa a V-a
Se continuă cu monologul fetei
din prima secvență și prezintă o
chemare la iubire în lumea ei,
în planul terestru: „Hai în

5
codrul cu verdeață”, iar strofele
VI-XII sunt prezentate în mai
multe etape: descrierea naturii,
invitația în peisajul rustic,
portretul fetei, gesturile de
tandrețe, sărutul, îmbrățișarea,
întoarcerea în sat, despărțirea.
Strofa XIII:
Revenirea în lumea bărbatului,
meditație asupra iubirii
pierdute: „Înc-o gura și
dispare”, iubita care recapătă
semnificația florii albastre
dispare și odată cu „dulcea
minune” se stinge și iubirea
chiar înainte de a se împlini.
Ultima strofa, strofa XIV:
Eul liric își cheamă iubita, dar
această chemare este zadarnică,
deoarece timpul nu mai poate fi
redat și iubirea rămâne una
pierdută: „Totuși este trist în
lume”.

6. Obţinerea *Cere elevilor să scrie un eseu *Rezolvă sarcina în


performanţei de minimum 5 rânduri, în care urma discuțiilor
10’ să prezinte mesajul poeziei. anterioare. Caiet
instru
scris

7. Integrarea *Roagă elevii să ilustreze două *Elevii rezolvă sarcinile


evaluării de tip trăsături ale genului liric. după indicaţiile
formativ profesorului.
5’
Proba scrisã Caie

8. Intensificarea *Cere elevilor să prezinte o Fac aprecierile și


procesului de aprecire verbală și o recomandările necesare.
retenţie şi recomandare în ceea ce privește
transfer lecția.

1’

6
7
elevi Marian şi Maria profesori