Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Școala Generală „Ioan Alexandru-Brătescu Voinești”, Târgovişte


Propunător: Voicu Emanuela-Persida
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a VIII–a D
Subiectul: Sintaxa frazei. Recapitulare, consolidare
Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe
Timp alocat: 50'
Competenţe generale:
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de
comunicare monologată și dialogată
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de
realizarea, cu scopuri diverse.

VALORI ŞI ATITUDINI
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural

Competenţe specifice Conţinuturi asociate

-enunțul, fraza; relaționarea părților de propoziție în


propoziții și a propozițiilor în fraze, în funcție de
intenționalitatea comunicării; rolul elementelor de
2.3. utilizarea corectă a relațiilor sintactice în textele
legătură în frază; contragera unor propoziții în
orale proprii;
părțile de propoziție corespunzătoare sau
expansiunea unor părți de propoziție în
propozițiile corespunzătoare.

4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din -propoziţii simple şi dezvoltate; dezvoltarea unei
punct de vedere gramatical, folosind corect semnele propoziţii simple; propoziţia principală şi propoziţia
ortografice şi de punctuaţie secundară; fraza; elemente de relaţie în frază
(conjuncţiile simple şi compuse); coordonarea
(copulativă şi prin juxtapunere) şi subordonarea;
-ortografierea grupurilor de litere; despărţirea
cuvintelor în silabe; semnele de punctuaţie (punctul,
virgula, două puncte, ghilimele, linia de dialog,
semnul întrebării, semnul exclamării, cratima);
-dificultăţi în scrierea unor categorii morfologice
studiate;
-dificultăţi privitoare la categoriile morfologice, în
special pentru clasele cu elevi aparţinând
minorităţilor etnice;

Competenţe derivate:

C1- delimitarea frazelor în propoziţii;


C2- identificarea elementelor de relație;
C3- construirea unor fraze după ceruinţe date;
C4- realizarea schemei relaționale.

1
Activităţi de învăţare:

A1- exerciții de identificare a subordonatelor;


A2-activitate de alcătuire de fraze după cerinţe date;
A3-exercitii de contragere si expansiune.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia.

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală, pe grupe;

Metode şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, conversaţia examinatoare, aprecierea verbală.

Resurse:
a. umane: 28 de elevi ai clasei a VIII-a D.
b. materiale / mijloace de învăţământ): tabla şi instrumentele de scris, fișe de lucru.
c. de timp: 50 de minute.

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE

1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a
V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
5. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.), 2002, Pedagogie, Iasi: Polirom.
6. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM,
2002, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, învăţământ primar şi
gimnazial, Bucureşti: ARAMIS PRINT.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE FORME ŞI
INSTRUIRII INSTRUME
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE
DIDACTICE/ NTE DE
DURATA EVALUARE

Activi Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de FORME ŞI


tatea procedee învăţământ organizar INSTRUMEN
de ea TE DE
învăţ activităţii EVALUARE
are
1. Moment * Salutul; *Elevii de pregătesc pentru Conversaţia Activitate -
organizatoric * Asigurarea unui climat începerea orei de limba şi - frontalã
1’
adecvat desfăşurării lecţiei. literatura română.
2. Captarea atenţiei *Prezintă elevilor un text *Elevii ascultă şi susţin oral Conversaţia Text suport Activitate
şi asigurarea despre sintaxă şi le solicită opiniile despre importanţa frontalã
climatului afectiv
1’
să-şi exprime opinia oral acestei părţi a gramaticii.
despre această parte a
gramaticii.
*Verifică modul de Conversaţia Activitate Aprecierea
rezolvare a temei pentru *Elevii prezintă tema pentru euristică Fişa cu harta frontală verbală a
3. Verificarea,
reactualizarea, acasă. acasă. conceptuală răspunsurilor
sistematizarea şi *Reactualizează *Răspund întrebărilor
esenţializarea cunoștintele anterioare profesorului şi completează
cunoştinţelor legate de sintaxa frazei, harta conceptuală. Conversaţia
5`
realizând pe tablă o hartă examinatoare
conceptuală.

3
4. Anunţarea *Anunță elevii că astăzi vor Conversaţia Activitate
temei şi a recapitula sintaxa frazei. *Notează data și titlul în caiete. cateheticã frontală
competenţelor *Notează data și titlul pe
derivate tablă.
5. Dirijarea *Profesorul distribuie * Aprecierea
procesului de elevilor o fișă de lucru cu *Elevii citesc cu atenție textul Activitate verbală a
consolidare a un text în care vor avea de: și rezolvă cerințele. frontală răspunsurilor
cunoştinţelor/ de - -identificat predicatele; Fișă de lucru
dezvoltare a - încercuit elementele de
competenţelor relaţie;
20` - delimitat corect
propoziţiile şi de Conversaţia Activitate Interevaluare
precizat felul lor; examinatoare în perechi
- realizat schema
relațională. (Anexa 1)

*Profesorul organizează Fişe de lucru


clasa în grupe a câte patru *Elevii rezolvă sarcinile Activitate
elevi. Fiecare grupă va primite. Exerciţiul pe grupe
extrage un bilețel cu o
anumită sarcină: să
identifice tipul
subordonatelor sau să
alcătuiască subordonate Aprecierea
introduse printr-un anumit Conversaţia verbală a
element. (Anexa 2) *Elevii prezintă modul de examinatoare Activitate răspunsurilor
*Verifică modul de rezolvare a sarcinilor. frontală
rezolvare a sarcinilor.
6. Obţinerea * Comunică elevilor *Rezolvă sarcina de lucru.
performanţei cerinţa: Realizați un text Fișă de lucru Activitate
10’ narativ, de minimum 15 individual
rânduri, cu titlul „Planuri ă
pentru vacanța de vară”, în

4
care să utilizați cel puțin
cinci tipuri de subordonate.
7. Integrarea *Distribuie elevilor fișe cu *Elevii rezolvă sarcinile după
evaluării de tip un test grilă pe care îl vor indicaţiile profesorului. Exerciţiul Activitate *testul
formativ rezolva individual, apoi vor *Elevii acordă note colegului Fișe de lucru individual formativ
5’ face schimb cu colegul de de bancă. ã
bancă și își vor acorda note. *Interevaluare
(Anexa 4)
8. Intensificarea *Comunică elevilor tema *Elevii notează pe caiete tema Activitate
procesului de pentru acasa: pentru acasă. Explicaţia frontală
retenţie şi Distribuie elevilor o fișă de
transfer lucru în care vor avea un
exercițiu de contragere și
1’ unul de expansiune.(Anexa
2)
9. Evaluarea *Cere elevilor să prezinte o *Elevii formulează aprecieri şi Conversaţia Activitate
activităţii aprecire verbală și o recomandări în legătură cu frontală
didactice recomandare în legătură cu organizarea şi desfăşurarea
organizarea şi desfăşurarea lecţiei.
lecţiei.

5
Anexa 1
SINTAXA FRAZEI. RECAPITUALRE

Se dă textul:

„Pe buza unei prăpăstii, un brad începe să se clatine din ce în ce mai mult, până îl atinge

pe cel din stânga, revine apoi spre cel din dreapta ca și cum și-ar fi luat rămas-bun de la frații

cu care a copilărit și, într-un salt definitiv, se aruncă în golul de dedesubt.”

1. Subliniaţi predicatele.
2. Încercuiți elementele de relație subordonatoare.
3. Delimitați propozițiile și numiți felul lor.
4. Realizați schema relațională.

Anexa 2
Biletul nr.1:

Alcătuiți patru fraze în care să existe patru subordonate diferite introduse prin adverbul relativ unde.

Biletul nr2:

Alcătuiți patru fraze în care să existe patru subordonate diferite introduse conjuncția subordonatoare să.

Biletul nr.3:

Alcătuiți patru fraze în care să existe patru subordonate diferite introduse prin adverbul relativ când.

6
Biletul nr.4:

Precizaţi felul subordonatelor introduse prin adverbul relativ cum:

a) Se știe cum vei proceda la examen.


b) Întrebarea este cum vei proceda la examen.
c) Știu cum voi proceda la examen.
d) Mă gândesc cum voi proceda la examen.
e) Cum am terminat treaba, m-am odihnit puțin.
f) Cum n-a venit el la mine, m-am dus eu la el.

Biletul nr.5:

Precizaţi felul subordonatelor introduse prin conjuncția subordonatoare dacă.

a) Nu se știe dacă va sosi la timp.


b) Întrebarea este dacă va sosi la timp.
c) Întrebarea dacă va sosi la timp mă preocupă.
d) Îmi va spune la telefon dacă va sosi la timp.
e)Dacă ești bonlav rămâi acasă.
f)Dacă ai trecut munții, imediat vezi câmpia.

Biletul nr.6:

Precizaţi felul subordonatelor introduse prin pronumele relativ cât.

a) Nu știu cât este ceasul.


b) Întrebarea este cât costă marfa.
c) Timpul cât am stat la mare a fost minunat.
d) Nu m-am hotarat cât sa cer.
e) Nu se știe cât este de mare.
f) Cât ne ținem de treabă, ne merge bine.

7
Biletul nr.7:

Precizaţi felul subordonatelor introduse prin pronumele relativ cine.

a) Nu se știe cine a venit.


b) Întrebarea este cine a venit.
c) Nu știu cine a venit.
d) M-am gândit cine putea face așa ceva.
e) Întrebarea cine a facut dezastrul nu are răspuns.

8
Anexa3

1. Realizaţi contragerea propoziţiilor subordonate şi indicaţi părţile de propoziţie obţinute prin contragere.

a. Mi-am exprimat dorinţa să plec în excursie..


b. L-am invitat să intre.
c. S-au dus spre ce direcţie le indicase tânarul.
d. A plecat să se culce.
e. Este bine să munceşti.
f. Scopul este să ne înţelegem.
g. Îmi făcusem planul să-i scriu o scrisoare.
h. Începuse să citească.
i. Mă gândeam să-i propun o colaborare.

2. Realizați expansiunea cuvintelor subliniate.

a. Viteazul nu se teme de nimic, iar fricosul se teme şi de umbra lui.


b. Elevii se pregătesc pentru examenul de admitere în liceu.
c. Clopotniţa stătea ca o stâncă.
d. Dorinţa lui este obţinerea titlului de campion.
e. Creangă a imortalizat în « Amintiri » satul natal.
f. Ajută pe oricine.
g. Toamna se numără bobocii.
h. Plângea de supărare.

9
Anexa 4

Test grilă

Propozițiile subliniate sunt:

1. Hai cu noi să le dăm o mână de ajutor. 2 p.

a) condițională
b) de scop/ finală
c) completivă indirectă

2. Cum ai făcut tu, așa vom proceda și noi. 2 p.

a) completivă de mod
b) completivă directă
c) subiectivă

3. După ce ne-am odihnit puțin, am pornit mai departe. 2 p.

a) completivă de loc
b) completivă directă
c) completivă de timp

4. În caz că nu vine, rămân și eu acasă. 2 p.

a) concesivă
b) consecutivă
c) condițională

2 p. of.

10