Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

COMISIA EXTRAORDINARA RAIONALA DE SANATATE PUBLICA

HOTARARE

Nr. 6/ 1
din 04..05.2O2L

Cu privire la restricliile
ce se impun in Perioada
stdrii de urgenfE in s5nS.tate publicS'

in temeiul art. 58 din LegeaLO/2OO9 privind supravegherea de stat a


nr.
sdndt6fii publice (Monitorul ofrcial al Republicii Moldova, 2OO9, nr. 67, art. 183), cu
mo dificdrile ulterio are ;
intru executarea Hotdrarii Comisiei nalionale extraordinare de sdndtate publicd.
nr. 54 din 29 aprilie 2O2L,

comisia raionald extraordinari de sinatate publici


HOTARASTE:

1. incep6nd cu 29 aprilie 2O2L, in unitS.file administrativ-teritoriale, conform


anexei nr. 1 pentru cafe a fost stabilit gradul de alertd' ,,Cod Roqu", in' baza
indicatorului d.e incidenfd cu COVID-l9 in ultimele L4 ztle mai mare de 1OO
cazurila 1OO mii populafie, se instituie starea de urgenf6. in sdndtate publicd.
2. se instituie md.surile de sdnd.tate public5., conform Planufui de
pregatire gi
rdspuns la infecfia cu Coronavirus de tip nou (COVID-l9) - Versiunea 2, In
corespundere cu gradul de alertd din teritoriul administrativ gestionat, aprobat
prin Hotdrirea nr. 30 din 11 septembrie 2o2o a comisiei nafionale
extraordinare de sdnEtate publicd'.
3. Se stabilesc md.surile de prevenire gi control al infecfiei COVID-l9,
aplicabile la
nivel teritorial, conform anexei nt.2-
4. Hotdr6rile Comisiei na{ionale extraordinare de sdndtate publicS' sunt
executorii
qi
pentru autoritS.file administraliei publice centrale locale, pentru persoanele
ftzice qi juridice, indiferent de domeniul de activitate 9i forma
juridicd' de
organizare.
5. se recomandd. reprezentanJilor mass-media s5. infotmeze publicul despre
prevederil e prezentei hotdrAri, sd. se angajelze irr campania de informare corecti
a societ6lii cu privire la subiectul vaccindrii gi necesitatea respectdrii m5.surilor
d.e prevenire qi control al infecliei COVID-19'
6. in func{ie d.e evolulia 9i tendinfa situafiei epidemiologice, m!'surile vor fi
revizuitecu o periodicitate de 14 zile (perioad'd' maximS' de incubalie)'
7. Nerespectarea mdsurilor de sdndtate publicd expuse in prezenta hotdrdre
constituie pericol pentru sinS.tatea public5. qi va servi drept temei pentru
tragerea la rS.spundere contraven{ionala. 9i/sau penald. a persoanelor vinovate.
8. comisia teritorialS. extraordinarE de'sdnState public5. va monitot'wa reaJtzarea
prezenteihotir6ri.