Sunteți pe pagina 1din 10

LICEUL “CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI

LE FRANÇAIS-
RENFORCEMENT DE LA GRAMMAIRE

PROFESOR: COMAN OCTAVIA ANDREEA


ARGUMENT

Cursul opţional “Le français –renforcement de la grammaire” se adresează


elevilor de clasa a IX-a de la profilul filologie, care studiază limba franceză ca limba
străină trei ore pe săptămână. Acest curs este proiectat pentru un an întreg de studiu, o
oră pe săptămână, ȋn vederea aprofundării cunoştinţelor de limbă franceză, atât din punct
de vedere lexical, dar mai ales gramatical. Acest curs răspunde multor cerinţe actuale,
legate de ȋnvăţămȃntul limbii franceze ȋn ţara noastră.
De-a lungul activităţii didactice am constatat că gramatica pune serioase
probleme elevilor atât ȋn exprimarea orală, dar mai ales ȋn cea scrisă, drept pentru care
mi-am propus ca, prin intermediul acestui curs optional, să ȋmbunătăţesc cunoştinţele
gramaticale ale acestora .Acest curs acoperă principalele probleme cu care se confruntă
elevii romȃni –este vorba ȋn principal despre noţiunile care nu au echivalent ȋn limba
romȃnă: si conditionnel, concordanţa timpurilor la indicativ, articolul partitiv etc
Fiecare capitol cuprinde o scurtă prezentare teoretică destinată să reamintească
elevilor principalele noţiuni gramaticale aferente subiectului în cauză, urmată de un
număr considerabil de exerciţii. Am insistat îndeosebi asupra rezolvării problemelor de
gramatică printr-un număr mare de exerciţii, deoarece am socotit indispensabilă fixarea
cunostinţelor fundamentale în acest domeniu, pentru a putea aborda, pe o bază temeinică,
lexicul limbii franceze. Scopul fundamental al acestui curs opţional este acela de a
clarifica anumite noţiuni gramaticale şi de a consolida, în egală măsură, noţiunile
lexicale. Prin urmare, în exerciţii vor fi inserate nu numai probleme gramaticale, ci şi
probleme care vizează îmbogăţirea lexicului: familii de cuvinte, sinonime, antonime şi
omonime.
În succesiunea exerciţiilor din cadrul fiecărui capitol am ţinut seama de gradarea
dificultătilor. Astfel, fiecare exerciţiu introduce o singură dificultate, iar trecerea la
exerciţiul următor presupune asimilarea, în bune condiţii, a fenomenului practicat
anterior.
Consider că prin exerciţii ce vor respecta atât programa şcolară adecvată vârstei şi
nivelului de studiu, coroborată cu tematica şi continuturile, prin strategii didactice
eficiente, activităţi didactice eficace şi activităţi de învăţare corespunzătoare vom atinge
atât obiectivele cadru, cât şi competenţele specifice vizate.
Cursul ia în considerare structura învățământului secundar superior și urmează trei
principii de bază:
 practica raţională a limbii: prin dezvoltarea competenţelor de receptare, de
producere, de interacţiune şi de mediere şi transfer, elevul va putea să
decodifice şi să producă, atât oral cât şi în scris, mesaje corecte şi adecvate
funcţional şi comunicativ;
 formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune:
elevul va fi capabil să utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalităţi şi
tehnici de comunicare şi interacţiune (orală şi în scris) în diverse contexte
comunicative sociale generale şi specializate;
 dezvoltarea unor tehnici de muncă intelectuală în vederea învăţării pe
toată durata vieţii: elevul va învăţa să utilizeze strategii şi tehnici de studiu cu
ajutorul cărora să valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul
altor discipline, să utilizeze informaţii din tabele, scheme, grafice, să
folosească dicţionare şi alte tipuri de lucrări de referinţă, alte surse de
informare, inclusiv baze de date şi Internetul.
În aceste condiţii, proiectarea curriculară porneşte de la trei puncte de reper:
1. programele de limbi moderne pentru ciclul inferior al liceului;
2. documentele Comisiei Europene referitoare la dezvoltarea competenţelor cheie;
3. ”Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi: învăţare, predare,
evaluare”, publicat de Consiliul Europei în 1998 şi revizuit în 2000.
Din această perspectivă, actualul curriculum construiește și dezvoltă abilități pe
baza competențelor de comunicare dobândite în ciclul gimnazial, și îmbunătățește
învățarea limbilor străine într-un context de integrare europeană în conformitate cu trei
dintre cele opt competențe-cheie: a învăța să înveți, competenţe interpersonale,
interculturale, sociale și civice și sensibilizarea la cultură.

NOTĂ DE PREZENTARE

Prezenta programă are următoarele componente:


 Competenţe generale
 Valori şi atitudini
 Competenţe specifice
 Conţinuturi
 Functii comunicative ale limbii
 Sugestii metodologice
 Metode de evaluare
 Bibliografie
 Sitografie

1.COMPETENŢE GENERALE
1.Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
2.Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
3.Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
4.Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

2. VALORI ŞI ATITUDINI

• Manifestarea flexibilitatii in cadrul schimbului de idei si in cadrul lucrului in echipa in


diferite situatii
• Constientizarea rolului limbii moderne ca mijloc de acces la patrimoniul culturii
universale
• Disponibilitatea pentru acceptarea diferentelor si pentru manifestarea tolerantei prin
abordarea critica a diferentelor si stereotipurilor culturale transmise cu ajutorul limbii
franceze
•Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecet culturale specifice,prin
receptarea unei varietati de texte in limba franceza si prin raportarea la civilizatia
spatiului francofon

3. COMPETENṰE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE


A CONṰINUTURILOR

1 Receptarea mesajelor transmise oral sau ȋn scris ȋn diferite situaţii de comunicare


Competenţe specifice Forme de prezentare a
conţinuturilor
1.1. Identificarea ideilor principale în mesaje orale şi/sau scrise mesaje, emise de cei din jur;
referitoare la subiecte despre viaţa cotidiană şi despre domeniul conferinţe, discursuri, prezentări
de specializare orale, interviuri, rapoarte orale;
1.2 Identificarea, în mesaje orale şi/sau scrise, de informaţii transmisiuni radio şi TV, talk-
punctuale relevante, pentru a rezolva o sarcină de lucru show-uri, publicitate, anunţuri
1.3 Decodarea semnificaţiei unor elemente de vocabular publice;
nefamiliare, din context, prin asocieri / conexiuni sau folosind texte / fragmente autentice de
materiale de referinţă informare generală, pagini
Internet;
texte de popularizare: ştiri /
articole de presă, texte publicitare

2 Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte


Competenţe specifice Forme de prezentare a
conţinuturilor
2.1. Elaborarea oral / în scris de descrieri clare şi detaliate pe subiecte Descrieri / comparări de obiecte,
legate de domenii de interes personal şi / sau profesional persoane, situaţii, activităţi,
2.2 Prezentarea orală / relatarea în scris a unui fapt evenimente
divers/film/întâmplări / eveniment socio-cultural sau profesional, Povestire / Prezentare orală /
subliniind elementele semnificative scrisă
2.3 Completarea de documente (formulare, chestionare etc.) de Formulare, chestionare
uz curent şi specifice domeniului de specializare Paragrafe /texte scurte pe diverse
2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe arii tematice
baza unei structuri date, cu folosirea unui limbaj adecvat Plan de idei, schemă de
prezentare
Eseuri şi texte funcţionale
structurate
3 Realizarea de interacţiuni ȋn comunicarea orală sau scrisă
Competenţe specifice Forme de prezentare a
conţinuturilor
3.1.Oferirea de răspunsuri concrete şi de ordin personal la •dialog, conversaţie,
un chestionar / sondaj sau în cadrul unui interviu discuţie, dezbatere
 interviu, chestionar, sondaj
3.2 Exprimarea unor sentimente şi reacţii (surpriză, bucurie,
de opinii
neplăcere, interes, indiferenţă, regret, uimire), în cadrul
 scrisoare, mesaj email
unor interacţiuni orale şi/ sau scrise referitoare la
 sondaj de opinie, scrisori
evenimente/ situaţii/ experienţe trăite sau aflate
 dezbatere
3.3 Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat  dialoguri pe teme culturale
la context şi respectând convenţiile folosite în conversaţie,
normele sociale şi culturale
3.4 Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi
comentarea succintă a părerilor exprimate de parteneri în
cadrul unei conversaţii/ discuţii în grup pe teme de interes
3.5 Comentarea pe scurt a punctelor de vedere exprimate de
parteneri în cadrul unei dezbateri în grup pe teme din
domeniul de specializare

4 Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise ȋn situaţii variate de comunicare


Competenţe specifice Forme de prezentare a
conţinuturilor
4.1 Redarea (oral şi/sau în scris), prin cuvinte proprii, a unor  Fragmente / texte de informare
mesaje / texte simple din domenii cunoscute generală, formulare, prospecte
4.2 Traducerea din limba franceză în limba maternă, cu ajutorul  Opinii, comentarii simple
dicţionarului, a unor mesaje funcţionale / a unui text de mică (înregistrări audio / video)

dificultate - Dialoguri pe teme cotidiene


 Dialoguri pe teme culturale
4.3 Luarea de notiţe dintr-o discuţie de grup / lectură pe o temă
de interes, în vederea realizării unui raport / unei informări

4. CONŢINUTURI
Introduction

U1.L’Indicatif
 Le présent des verbes auxiliaires
 Le présent des verbes du Ier et du IIème groupe
 Le présent des verbes du IIIème groupe
 L’imparfait
 Le futur des verbes irreguliers
 Le passé simple
 Le passé composé et le plus-que-parfait
U2.Le participe passé
 L’accord du participe passé avec avoir
 L’accord du participe passé avec être

U3.Le conditionnel
 Le conditionnel présent
 Le conditionnel passé
 Si conditionnel
 Bilan I – exercices de traduction

U4.Le subjonctif
 Le subjonctif présent
 Le subjonctif passé
 Les conjonctions du subjonctif
 Subjonctif vs indicatif

U5.La concordance des temps à l’indicatif


 Le rapport de simultanéité
 Le rapport de postériorité
 Le rapport d’antériorité

U6.L’interrogation indirecte
 L’interrogation indirecte –exercices de transformation

U7.Le discours indirect


 Le discours indirect au présent
 Le discours indirect au passé

U8.La phrase emphatique


 Les procédés de l’emphase

U9.La négation
 PAS +les articles définis
 PAS +les articles partitifs
 La négation et l’interrogation aux temps composés
 Ne…rien,Ne…jamais,Ne…plus,Ne…personne

U10.Les periphrases verbales


 Le futur proche
 Le passé recent
 Le présent continuu

U11.L’infinitif
 L’infinitif présent
 L’infinitif passé

Bilan final
 Test d’évaluation finale
 La présentation du portefeuille

5.SUGESTII METODOLOGICE

Însusirea acestor elemente de conţinut si de limba se va face prin activităţi de


învăţare,cum ar fi:
•Exerciții de tipul:adevărat/fals
•Exerciții cu alegere multiplă
•Exerciții de exprimare monologată
•Exerciții de identificare si de folosire a regulilor gramaticale însuşite
•Exerciții de exprimare a opiniei
•Exerciții de traducere
•Exerciții de completare
•Răspunsuri la întrebări
•Completare de tabele
•Interpretare de scurte dialoguri

6.EVALUARE

Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a învăţării, este necesar să se aibă în
vedere, mai ales în evaluarea formativă continuă, evaluarea nu numai a produselor
activităţii şi învăţării elevilor, ci şi a proceselor de învăţare, şi a competenţelor
achiziţionate, a atitudinilor dezvoltate, precum şi a progresului elevilor. Este evident că
modalităţile tradiţionale de evaluare nu pot acoperi toată această paletă de rezultate
şcolare care trebuie evaluate. În aceste condiţii, pentru a putea obţine cât mai multe date
relevante privind învăţarea, este necesar ca pentru evaluare profesorii să facă apel la
metode şi instrumente complementare de evaluare.Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor,
la limbi moderne se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente:
•tema pentru acasă
•observarea sistematică
•fişa de evaluare
•dialoguri dirijate şi libere
•proiecte de grup şi individuale
•portofoliu
7.BIBLIOGRAFIE

 Gorunescu, Elena, Exerciţii de limba franceză, Ed. Teora, 2003


 Hârşan, Daniela, Man , Carmen -Français 2, Exercices de grammaire, Le verbe
– Editura Booklet,2011
 Niţulescu, Maria, Verbul, Editura Booklet, 2009
 Toma, Dolores- Exerciţii de traducere (romȃnă – franceză),Editura Polirom, 1998
 Saraș, Marcel- Limba franceză – curs practic, Editura Teora, 2009
 Saraș, Marcel, Gramatica Limbii Franceze prin exercitii, Editura Meteor, 2005
 Coman, Octavia Andreea, Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului
didactic I „Techniques d’enseignement de la grammaire dans la perspective
communic’actionnelle, Ploiești, 2018

8. SITOGRAPHIE

 http://www.bonjourdefrance.com/index/indexjeu.htm

 htpp://www.francparler.org/dossiers/jeu.htm
 http://www.lepointdufle.net/p/activitesdeclasse.htm/
 http://lexiquefle.free.fr
 http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
LICEUL „CAROL I”, ORAȘUL PLOPENI
Profesor: COMAN OCTAVIA ANDREEA
Specialitatea: Limba Franceză

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I -14 săptămâni teorie


Nr Unitatea Conţinuturi ale unităţii de Competenţe Nr. Săpt. Obs
Crt ȋnvăţare specifice ore
.
1 Introduction Présentation de la 1 S1
programme
2 L’indicatif •Le présent des verbes S2
auxiliaires
•Le présent des verbes du S3
Ier et du IIème groupe 7
•Le présent des verbes du S4
IIIème groupe
•L’imparfait S5
•Le futur des verbes S6
irréguliers
•Le passé simple S7
•Le passé composé et le plus- S8
que-parfait
3 Le participe passé •L’accord avec être S9
•L’accord avec avoir 2 S10
4 Le conditionnel •Le conditionnel présent 3 S11
•Le conditionnel passé S12
•Si conditionnel S13

5 Bilan I  Exercices 1 S14

SEMESTRUL al-II-lea ( 19 săptămâni teorie+ 1 săptămănă Școala Altfel)

6 Le subjonctif •Le subjonctif présent 3 S15


•Le subjonctif passé S16
•Les conjonctions du S17
subjonctif
7 La concordance à •Le rapport de simultaneité S18
l’indicatif •Le rapport de postériorité 3 S19
•Le rapport d’antériorité S20

8 L’interrogation •Exercices de transformation 1 S21


indirecte
9 Le discours indirect •Le discours indirect au 2 S22
présent
•Le discours indirect au S23
passé
10 La phrase emphatique •Les procédés de l’emphase 1 S24
11 La négation 3 S25
•PAS+les articles partitifs S26
•La négation et S27
l’interrogation aux temps
composés
 Ne...rien, Ne....jamais,
Ne.....plus,
Ne.....personne,
Ne.....ni...ni

S28 Școala
12 Les périphrases •Le futur proche 2 S29 Altfel
verbales •Le passé récent S30
13 L’infinitif •L’infinitif présent 2 S31
•L’infinitif passé S32

14 Bilan final •Test d’évaluation 2


•La présentation du portfolio S33
personnel S34