Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SĂRMĂȘAG


CLASA: III.A
PROF.ÎNV.PRIMAR: Kocsis Ilona Melinda
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA:Limba si literatura romana
SUBIECTUL: Acte de vorbire: a formula o idee/o părere,text suport „Fluierul fermecat”
după Victor Eftimiu
TIPUL LECŢIEI:consolidare a cunoştinţelor
DISCIPLINE INTEGRATE: MEM -numărare pentru analiza fonetică a cuvintelor şi
numărarea elevilor prezenţi
MM -cântec,,Instrumentele muzicale”
AVAP- decurarea copăcelului

SCOPUL: Consolidarea deprinderilor de a citi corect şi coerent , de a înţelege un text


precum şi de a scrie cuvinte si propoziţii folosind literele învăţate;
COMPETENTE SPECIFICE:
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2 Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2 Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
familiare
4.1 Scrierea literelor de mână
4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind
materiale diverse

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1-să citească corect, în ritm propriu, textul;


O2-să răspundă corect la întrebările referitoare la conţinutul textului;
O3- să realizeze corespondenţa între cuvintele cu înţeles asemănător şi cuvintele cu sens opus;
O4- să stabilească forma de plural a unor cuvinte pe baza jocului „Eu spun una, tu spui
multe”;
O5- să completeze propoziţii cu unele cuvinte lipsă, pe baza textului din manual;
O6-să rezolve corect conţinutul fişei de evaluare.

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, expunerea, problematizarea, metoda
fonetică, analitico-sintetică, jocul didactic;
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.
RESURSE MATERIALE:
- copac din polistiren,fişe de lucru cu diferite sarcini, manual,caiete, frunzuliţe.
RESURSE UMANE ŞI DE TIMP: 14 elevi

FORME SI TEHNICI DE EVALUARE:


seturi de întrebări pentru evaluarea orală,fişe pentru evaluarea în scris,observaţia curentă,
conversaţia de verificare, aprecierea
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul instructiv-educativ şi Elemente de strategie didactică
crt lecţiei op. demersul didactic Forme de Evaluare
Metode Mijloace
organizar
didactice
e
1 Moment  Se creează condiţiile optime
organizatoric Conversaţia Materiale Frontal
pentru buna desfăşurare a lecţiei
necesare
(climat psihoafectiv, materiale
lecţiei
didactice).
SALUTUL
Dragi baieti şi voi fetiţe,
Nu vă emoţionaţi.
Azi avem oaspeţi de seamă.
Vreau să-i salutaţi.
Haideţi să ne adunăm,
Oaspeţii sa-i salutam:
Bună dimineaţa!
Un gând bun noi le urăm:
Bine aţi venit!
I-am poftit în clasa noastră în această
zi,
Ca să demonstrăm cu toţii cât de buni
vom fi.
Cu grija vom lucra, fişe noi vom
completa,
Multe sarcini vom rezolva.

PREZENŢA:
După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit,
Cine oare n-a venit?
O fetiţă numără băieţii prezenţi şi
stabileşte numărul celor absenţi.
Un băieţel numără fetiţele şi stabileşte
numărul şi cine absentează.

2 Reactualiza- ¤ se verifica cantitativ tema pt acasa


Caietele Frontal Observarea
rea ¤ sunt evidenţiaţi elevii care au
cunoştinţelor rezolvat corect tema, au scris caligrafic Conversatia elevilor sistematică
anterioare şi au un caiet îngrijit.
Se verifică lecţia anterioară , prin

O1 diferite procedee: citire integrală,


Frontal
selectivă, în lanţ.
Manual Individual Evaluare orala
Se iniţiază o scurtă conversaţie despre
O2 conţinutul textului. Explicaţia
-Care este titlul textului?
-Care este autorul textului?
-Cum îl chema pe ciobănaşul din text?
-Câţi ani avea Tudorel ?
-Unde l-a chemat Vrăjitorul cel bun?
-Ce a ales Tudorel din peşteră?
-Care este părerea voastră despre
Tudorel?
-Ce fel de băiat credeţi că era Tudorel,
dacă, dintre toate comorile, el a ales
doar un fluier?
-Ce instrument am întâlnit în text? Frontal
-Ştiţi un cântecel despre instrumente
Tabla
muzicale?
Elevii vor interpreta cântecelul Exerciţiul Evaluare orală
„Instrumentele muzicale”.
Se desprinde din text propozitia:
„Tudorel era un ciobănaş.”
Se analizează şi se realizează sinteza
fonetică a propoziţiei:
- Se identifică toate cuvintele din
propoziţie;
- Cuvintele se despart în silabe;
- Se identifica cuvantul care contine
grupul de litere”ci”
- Se stabileşte numărul de silabe din
cuvântul respectiv;
- Se identifică grupul de litere în
silabele cuvântului;
- Se reface unitatea cuvântului;
- Se integrează cuvântul în
propoziţia iniţială.

3 Captarea  Se realizează prin completarea unui Conversaţia Frontal \ Observare


atenţiei brainstorming, la tablă. sistematică
Spuneţi toate cuvintele care vă vin
în minte când auziţi cuvântul
„fluierul”!

O9 Astăzi, în cadrul orei de Limba si Conversaţia -copăcel Frontal Observare


Anunţarea literatura romănă, vom rezolva o fişă Explicaţia din sistematică
4 temei şi a de lucru care ne va ajuta să înţelegem polistiren
obiectivelor mai bine conţinutul textului din
manual.
frunzuliţe
Titlul textului este „Fluierul fermecat”
după Victor Eftimiu.
-fişe de
-se notează pe tablă titlul lecţiei; lucru
Rezolvând această fişă, ne vom
reactualiza unele cunoştinţe legate de
sunete,litere,cuvinte şi propoziţii.
Ştiind cât de mult vă place anotimpul
toamna, v-am pregătit o surpriză:
-un copăcel din polistiren ;
Elevii sunt anunţaţi că pentru fiecare
răspuns corect de pe fişă vor primi
frunzuliţe cu care vor împodobi
copăcelul.

5 Consolidarea O1 -se reciteşte textul „Fluierul fermecat”;


cunoştinţelor -se distribuie elevilor o fişă de lucru Conversaţia Fişă de Frontal Observare
care cupri-nde cinci sarcini de lucru, lucru Individual sistematică
pentru a putea împodobi copăcelul. Exerciţiul
Pe rând, un elev care va fi nominalizat Evaluare
de către învăţătoare, va citi cerinţa Explicaţia orală
exerciţiului cu voce tare.
Fişă de lucru

Fluierul fermecat

după Victor Eftimiu

O2 1. Răspunde la următoarele întrebări:


a) Care este titlul acestui text?

b) Care sunt personajele textului?

c) De ce toate animalele începură să


joace?

d) Ce a hotărât ciobănaşul?

2. Stabileşte legătura între cuvintele cu


O3 înţeles asemănător:
cioban îl invită
vrăjitor grotă
peşteră oier
îl pofti magician
3. Realizează corespondenţa între
cuvintele cu înţeles opus:
începură mototol
isteţ frumos
sălbatice domestice
urât terminară

O4 4. Eu spun una, tu spui multe!

ciobănaş-
………………………………….
vrăjitor-
………………………………………..

peşteră-
……………………………………..
fluier-
………………………………………

mioară-
……………………………………
clopot-
……………………………………….
O5 5. Completează următoarele propoziţii,
alegând cuvinte din paranteză:

Ciobănaşul avea………………......ani.
Era un copil tare…………………........
Todorel a ales din…………...
un..............fermecat.
Mioarele…………. .
Clopotul…………..................
Măgăruşul…………………...............
Tudorel a hotărât să
întrerupă……………la fluier.

( cântatul, zece, peşteră, isteţ, fluier, -frunzuliţe


jucau, suna, ţopăia.) -ace
Pentru fiecare răspuns corect, elevii vor -copăcel
fi recompensaţi cu câte o frunzuliţă pe din
care o vor aşeza pe copăcelul expus în polistiren
faţa clasei.

6 Obţinerea O5 Fişă de evaluare Explicaţia Fişă de Individual Observare


feedback- 1.Formulaţi câte o propoziţie cu Munca evaluare sistematică
ului ajutorul cuvintelor:Tudorel, fluier, independentă
mioare.

2.Răspundeţi la următoarele întrebări:

a) Cine era Tudorel?


b)Câţi ani avea el?
c)La ce instrument muzical îi plăcea să
cânte?

3. Ordonaţi corect cuvintele pentru a


obţine o propoziţie.
zece, ciobănaş, ani, era,de, un, Tudorel.

7 Încheierea Se fac aprecieri privind participarea Conversaţia Frontal


activităţii elevilor la activitate.
-se notează elevii care au răspuns
corect şi au fost activi în cadrul lecţiei.
Fişă de lucru
Fluierul fermecat
după Victor Eftimiu

1. Răspunde la următoarele întrebări:


a) Care este titlul acestui text?

b) Care sunt personajele textului?

c) De ce toate animalele începură să joace?

d) Ce a hotărât ciobănaşul?

2. Stabileşte legătura între cuvintele cu înţeles asemănător:


cioban îl invită
vrăjitor grotă
peşteră oier
îl pofti magician
3. Realizează corespondenţa între cuvintele cu înţeles opus:
începură mototol
isteţ domestice
sălbatice frumos
urât terminară

4. Eu spun una, tu spui multe!

ciobănaş-…………………………………. vrăjitor-………………………………………..

peşteră-…………………………………….. fluier-………………………………………

mioară-……………………………………
clopot-……………………………………….

5. Completează următoarele propoziţii, alegând cuvinte din paranteză:

Ciobănaşul avea………………......ani. Era un copil tare…………………........ Tudorel a ales


din…………... un..............fermecat. Mioarele…………. . Clopotul…………..................
Măgăruşul…………………............... Tudorel a hotărât să întrerupă……………la fluier.

( cântatul, zece, peşteră, isteţ, fluier, jucau, suna, ţopăia.)