Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL SANATAIN, MUNCII

$I PROTBCTIEIE SOCI,A.LE
AL WLIQII I\{OLDOVA
ORDIN
mun.Chiqindru

,, 0f ,, mai 2021 nr. 65 -P$ J


Cu privire la concursul pentru
ocuparea funcfiei de director
al Spitalului Raional Ungheni

in conformitate cu prevederile art. 65 al Legii nr.r0012017, Hotdririi


Guvernului nr' 100612016 qi in temeiul prevederilor
punctu lui r2al llegulamentului
privind organizarea $i funclionarea Ministerului
Sanatdlii, ivrun.ii gi protecfiei
Socialg aprobat prin Hotdrirea Guvernului
nr.694/2017, emittprezentul ordin:
l. Se abrogd:
l) ordinul nr'198 P$3 din 26 noiembrie 2020,,cu
privire la organizareit
concursului pentru ocuparea funcfiei de
director al .intsp Spitalul Raional
Ungheni',;
2) ordinul yr'214 P$3 din 2l decemb rie 2020 ,,cu privire la instituirea
Comisiei,,, cu modificdrile ulterioare;
3) ordinul nt'04 P$3 din 14 ianuariie 202r
concursului pentru funcfia de director
,,cu privire la suspendareer
Ungheni".
al IMSP spitalul Raionall
2' Se anunfd un nou concurs pentru ocLlparea funcliei
de
Spitalul Raional lJngheni,- incepand cu prasarea dire,ctor al IMSp
Ministerului Sdndt6{ii, Muncii gi Protec{iei Soci
pe pergina web a
ale acondiliilor de concurs,
conform anexei.
3' Administralia IMSP spitalul Raional lJngheni va asigura
plasarea ordinului
cauzd., pe pagina web gi pe avizien
rl :inJtituliei.
4' !n
Serviciul Resurse Umane va organiza recepiionur.u
closarelor candida{ilor
timp de 20 zile din momentul publicSrii condiliilor
de conc:urS, conform
anexei pe pagina web ofici ald aMinirt.rrlui
Sandtd{ii. Muncii qi protecliei
Sociale.
5. controlul executdrii ordinului in cauzd,mi-r asum.

SECRETAR DE STAT
Igor C:UROV
Anexd
la Ordinul MSN,{PS
nr. dS - p $ : ot. of
din s*,
privind organizarea cllclTirtli],Xf,u
o.uourea funcfiei de director
IMSP Spitalul Raional tJngheni 'r
Ministerul sdndta{ii, Muncii qi
Protecfiei Sociale (2009, chiqi'du,
Alecsandri,2) concurs pentru str. vasile
Spitalul Raionali1lti
Ungheni
I ocuparea fi-rnc{iei vacante de
director al IMsp

Cerinfele postului:
1) deline cerdtenia Republicii Moldova;
2) ate studii superioare/de licenli medicarle,
studii de mar;terat in managementurl
sdndtalii publice/management
- organiza\ionall iedministrare. pentnu
candidatul cu studii in alte oome'ii clecit cel ,".ai.rr
organizationalladministrare etc.), (management
studiile de masterat in managementul
s6ndti{ii publice sint oblig atorii;
3) cunoaqte limba rom6nd, siris gi vorbit;
!5) are
are capacitate deplind de exerciliu;
o stare de sindtate coresp unzdtoare postului
atestatd pe b.aza adeverin{ei medicale
pentru care cand ideazd,,
eliberate de medicul de familie sau
uLnitdlile sanitareabilitate: de:
6) nu are antecedente p..rui. pentru sdvigirea
unei infrar;{iuni din categoriile:
infracliuni contra picii qi-securitatii
sdndtd(ii persoanei, contra libertatii,
;;irii,- de ,aruoi', contra vie{ii gi
rinrt.i gi demnitdrlii pers'anei, privind
via\a sexuald, contra familiei 'tninoriror, 'seriatalri
$, contra publice gi
convieluirii sociale, contra p-atrimoniului,
contra securitalii putrlice qi ordinii
publice' contra bunei desfrgurdri a
activitalii in srera publicd, contra
autoritdlilor publice gi a securitalii ae stat, infracfiuni
economir:e, infracfiuni
de coruplie in sectorul privat;
'/) are o vechime in munc-d
de cel pu{in 5 ani, dintre care 3i ani i'1r-o
conducere; funcfie de
8) nu a atins virsta necesard oblinerii dreptului
la pensie pentru limita de virstd.
La inscrrierea pentru concursr candidafii
vor depune un dosar, care include
urmitoarele acte:
1) cererea de participare la concurs,
cu men{io nareapostullui solicitat, conform
modelului anexat;
2) copia actului de identitate:
3) copiile diplomelor de studii universritare
postdoctorat, precum gi anexele la
de licenfii, mastrsr, doctorat,
diplome, dtryd caz;
4) copiile altor acte care atestd efectuareu
uno, specializfri sau instruiri, dacd
candidatul dispune de astfel de acte;
5) actele care
atras:}ff,.jifrfj|Jr#ta rdspundere cd nu are antecedente penare $i pd nLu a fost
7) adevetin{a medi cald careatestd
starea cre sdndtate corespu
8) cunicurumur vitae, cu nzdtoare;
menfiondnd datele de coniac
incrud.; ;;pufin doud pJrroun, de referinfd,
cdtre cornisia de
t
ale acestora, ,u* uo,
accepta sd rre contactate
pentru de
-concurs confirmarea, competenferor profesionare
candidatului,model Europass, maximum pe are
02 file;
cdsdtorie sau copi'e documenteror
,,h;Jr:."J;1;:fft&X?l$: care atestr
10) declarafia pe propria
privind existenfa unui potenfial

#ffi?#:' ;i#;
'aspundere conflict
n,T"fililffiH, i?X f : c on ro rm m o d e r i
u i apro bat
r
;;;
p.''onuia pentru ocuparea runcliei
,rr,,,1,?,'fr'J;ix::rf,}frffiff de conduciitor ar
copiile documenteloi prezentate sint autentificate
impreund cu documentele originare, notariar sau se prezintd
pentru u.onri.n'a veridicitatea
lor.
Dosarele pot fi depuse personal sau on-line
lzictoria'olaru@msmps'gQv'md gi p."r.ntate la urmatoarea arlres6:
in originar p.nt--urtentificare: pind
rerm e n u r o. o,pun..; ; ;;, urer
il#lH J #:;ri;ri:n:H*:ncurs on e stt de
Persoana responsabild de
recepfionarea dosarelor qi furnizarea informarliilor
"
;:',I"T,:Tffi' f# :n,'f; i #i I lil, o u . u, r
, Jl? il':1.;;,;;f ;ffi 1;t: "" " r
t.