Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizare lui Robinson Crusoe din romanul omonim de 

Daniel Defoe
Algoritm:
Numim tipologia
Prezentarea a 3 trăsături
Raportarea la alt personaj literar
Mesajul care-l transmite acest personaj
 
Robinson Crusoe este personajul principal a romanului
omonim de Daniel Defoe „Robinson Crusoe” cetră ind o insuportabilă necesitate de autoafirmare și gă sire de
sine, fuge de acasă și nimerești în cele mai
incredibele aventuri
, viața fiindu
-
i pusă mereu în primejdie.
 
Protagonistul romanului se încadrează în tipologia aventurierului fiindcă fuge de acasă la vîrsta de 19
anipentru a scă pa de tutela și constrîngerele tată lui să u „M
-
a rugat ... să nu
-
mi bat joc de tinerețea mea și să numă arunc cu dinadinsul în cine știe ce nenorocire”, și să
-
și că uta propria menire în viață .
 
Pe parcursul romanului se remarcă constant tră să tura sa desinestătă toare
 
ce se relevă indirect prinacțiunile din acțiunile personajului, el plecînd de acasă într
-
o vîrstă fragedă , supraviețuiește în lumea neagră șichiar ajuns pe o insulă ruptă de civilizație se descurcă 29
de ani neavînd nici o speranță la supraviețuire. O altă tră să tură este firea de
lider
transpusă indirect prin acțiunile sale. După un timp îndelungat pe insulă , el
re
ușește să
-
și gă sească un tovară ș
, pe Vineri, cu ajutoru
l că ruia mai salvează cîțiva bă știnași și niște marinariengleji din mîinile canibalilor, împreună cu care
cucerește o corabie care i
-
a ată cat, pe care pleacă de pe insulă ca un adevă rat că
pitan de vas cu echipa sa.
 Încă o tră să tură care i
-o putem atribui lui Robinson Crusoe esteoptimismul
care este sugerată indirect prin gîndurile și acțiunile sale cînd protagonistul ajuns singur însă lbătă cie
redactează o listă de tră sături negative și pozitive a situației create „...mă mîngîiam, punînd în fațafiecă rui ră u
un bine. Astfel am ajuns să deosebesc cazul meu de vreun caz mai ră u încă.”. În urma urmei
, el
ajunge la ideea că situația
 
nu e chiar atît de cumplită „Sînt totuși în viață, nu
 m-
am înecat, după cum s
-a
 întîmplat cu tovară șii mei”.
 Personajul ce l-am putea asemui
cu firea neliniștită a lui Robinson Crusoe este Don Quijote din nuvelaomonimă a lui Miguel de Cervantes „Don
quijote”. Eroul lui Cervantes este un hidalgo să rac pasionat deromanele cavalerești care
-
l motivează să plece în că lă torie
 pe
mîrțoaga sa cu arme și armură
 de carton.
Punctul comun între aceste două personaje este că aventura reprezintă pent
r
u ei o necesitate vitală : pentruRobinson Crusoe aceasta era o modalitate de regă sire de sine iar pe Don
Quijote procedeu de alinare a
tulbu
ră rilor psihice însă pentru ambii aventura reprezenta o cale de rupere din rutina societă ții deprimante și
plictisitoare.Din perspectiva mea ca
parte integră a societă ții
,
consider că mesajul care îl
 transmite Robinson Crusoeeste
că  că lă toria este un mijloc de formare a personalității. Pentru a lă sa după tine
 
o istorie și pentru a
 închide într-
un final cu sufletul împă cat
,
că viața ția fost interesantă și roditoare ești obligat să  te pornești încă utarea aventurilor să încerci cei nou și
să  cauți satisfa
cere unde n-
ai mai gă sit
-
o. Chiar dacă viața îți va fipusă de nenumă rate ori în primejdie niciodată nu vei privi în urmă cu lacrimi în
ochi ci doar cu
 
gîndul că misiunea e îndeplinită .

S-ar putea să vă placă și